Fritidsboligenes betydning for lokaløkonomien: Kunnskapsstatus

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fritidsboligenes betydning for lokaløkonomien: Kunnskapsstatus"

Transkript

1 østlandsforskning - eastern norway research institute - lillehammer - norway Fritidsboligenes betydning for lokaløkonomien: Kunnskapsstatus Fylkesdelplan for Hardangervidda 2010 Birgitta Ericsson næringssabeid avløp/reasjon, Kommunaløkonomiske ( på kommunekassa ): næringssabeid avløp/reasjon, VAR/teknisk: Avstand til sentrum Utforming av feltene (tett spredt) Utbygging og drift (kommune privat) Veivedlikehold/brøyting Beredskap/sikkerhet: Avstand til sentrum (tid tilgang) Brannvannsdekning? Helse/pleie/omsorg: Avstand til sentrum (tid tilgang) Standard => tilgjengelighet og bruk Eiendomsskatt: Standard Beliggenhet Arbeid og kompetanse? Estimert andeler av fritidsboligene med forskjellige fasiliteter etter kommune. Prosent. NB. Svært usikre tall. Estimert andeler av fritidsboligene med forskjellige fasiliteter etter kommune. Prosent. NB. Svært usikre tall.

2 Saksområde Nødvendig med kapasitetsutvidelse eller grunnleggende oppdateringer av eksisterende VAanlegg om flere fritidsboliger skal knyttes til. Antall kommuner etter planregion. Kreves utvidelse av dagens VA-anlegg dersom flere fritidsboliger skal knyttes til anlegget? Er ikke Er ikke Ikke besvart Ja Nei vurdert relevant Rondane -Sølnkletten Hardangervidda Setesdalsheiane -Ryfylke Antall kommuner Aktuelle spørsmål eller oppgaver i forbindelse med hyttebygging som berører kommunens arbeid direkte. Antall kommuner etter planregion. Brann/ Bygge- Pleieberedskap/siksaksbehandlintjenestetjenester Lege-/helse- /omsorgs- erhet Annet Rondane -Sølnkletten Hardangervidda Setesdalsheiane -Ryfylke Sum Status for innføring av eiendomsskatt i villreinkommunene Kommune: Eiendomsskatt: Fritidsboliger 2009: K.nrnavn sats bunnfradrag omfatteri alt m/e-skatt 620Hol Rollag 0, hele Nore og Uvdal Tinn Vinje Odda 0,007 0 bystrøk Ullensvang Eidfjord Ulvik Delsum H-vidda Tokke Åmli Bygland Valle Bykle Åseral Hægebostad Kvinesdal Sirdal Gjesdal Forsand Hjelmeland 0, hele Suldal Deslum Ry-/Setes I alt Status for innføring av eiendomsskatt i villreinkommunene Kommune: Eiendomsskatt: Fritidsboliger 2009: nr navn sats bunnfradrag omfatter i alt m/e-skatt 403Ha 0, hele Ringsaker 0, hele Løten 0, hele Åmot 0, hele Stor-Elvdal Alvdal 0,007 0 bystrøk Folldal Lillehammer 0, bystrøk Dovre 0,007 0 hele Nord-Fron 0, bystrøk Sel 0, hele Sør-Fron 0, hele Ringebu 0, hele Øyer 0,002 0 bystrøk I alt Bruk av pleie-og omsorgstjenestene siste år (2006/2007) i seks hyttekommuner fra gjestebrukere som har sitt primære bosted i en annen kommune Kommune Folketall Antall fritidsboliger Antall gjestebrukere Brukere i av alle Tjøme innb ,0 Hurum innb ,3 Sandefjord innb ,0 Sigdal innb ,5 Hol innb ,4 Vinje innb , ,0 Kilde: Carlson, Yngve (2008): Når folk bor påmer enn et sted - utfordringer for de kommunale pleie- og omsorgstjenester, KS-BTV, s. 29. fritidsboliger næringssabeid avløp/reasjon, Eiendomsskatt, bredbånd, annen VAR, infra) Lokaløkonomiske ( nye penger ): Forbruk: Avstand til sentrum Tilgjengelighet (lokalt og fra hjem) Lokalt handelstilbud Lokalt aktivitetstilbud Standard Bygging/organisering: Utbyggingstakt Snekkeroppsatt ferdighus? Total-/delentrepriser? Lokal næringsstruktur Egenskaper ved eierne: a) Motiver for eie og bruk (verdiforankring) * moderne * tradisjonell * spesialisert * sosialt forankret eier * fleksibel profesjonsutøver b) annet * livsfase * alder * tilgang til andre fritidshus Kjennetegn ved fritidshuset: * standard * beliggenhet * tilgjengelighet Kjennetegn ved området: * aktiviteter/sesong * reiseavstand Lokaløko -nomiske effekter Bruk av fritidshuset Tilbud på stedet: * butikkutvalg * varespekter * tilbud undervegs

3 Antall bruksdøgn Oppholdsbetingede utgifter, ferieopphold, etter utgiftspost, sesong og kommune. Prosent. Egenskaper ved fritidsboligen av betydning for bruk og forbruk Forbruk pr persondøgn Faste utgifter Anskaffelser/ vedlikehold Faste utgifter, anskaffelser og større byggeprosjekter etter utgiftspost og kommune. Pr. fritidsbolig pr. år. Prosent. Vann og strøm-standard Ja særlig vinter Ja Ja Ja Veitilgjengelig-het Ja særlig vinter Ja-særlig (Ja) (Ja) vinter Antall kvadratmeter (Ja) Nei Ja Ja Antall senger Ja Nei Ja Ja Byggeår Ja (før/etter 1995) Nei Ja (Før/etter 1995) Ja (Før/etter 1995) Kilde: Ericsson, B og R Grefsrud (2005:198): Fritidshus i innlandet: Bruk og lokaløkonomiske effekter. NB. Tallene er ikke direkte sammenliknbare, og i forskjellig kroneverdi. Anslag lokaløkonomiske effekter kommunevis (2002-priser). Fra Ericsson & Grefsrud 2005:133. Antall hytter pr Fritidsboliger i % av folketallet 109% 33% 60% Andel med fast strøm el. høyere standard 30.6% 53,4% 47,7% Vekst i tallet påfritidsboliger % 37% 10% Persondøgn pr. fritidshus Anslag kjøp kr. pr hytte eksisterende fritidshus Anslag direkte syss.virkn eksist. fritidshus (antall sysselsatte) Anslag direkte syss.virkn nye fritidshus* (antall sysselsatte) (antall nye fritidshus pr. år) Anslag totale virkninger (nye og eksisterende) inkl ringvirkninger** (antall sysselsatte) i % av sum sysselsetting 5% 6% 3% Inntektsfordeling samlet og lokalt pr årved utbygging av fritidsboliger. Hemsedal (2006), Hol (2006) og Voss (2007) kommuner. Millioner kroner og prosentandel lokalt. Sigdal* Krødsherad* ** ** N-Aurdal** Sjusjøen*** Som og vin Som og vin Som vin Som vin Som vin Som vin Utgiftspost Mat-/dagligvarer Bensin ol./bilrep Fritidsaktiviteter Andre opph.bet I alt (99,- (63,- (105,- (83,- (117,- (91,- (2009,- (2516,- Basis (kr/n)**** (158,-/888) (262,-/236) /104) /124) /111) /158) /133) /143) /70) /70) Sigdal* Krødsherad* N-Aurdal Sjusjøen** Utgiftspost % % % % % % Fyringsutgifter Kommunale avg. ~ ~ Veg-/brøyte-/putgifter Andre faste (inkl forsikring) Faste utg, i alt (kr.) (4229,-) (4644,-) (4946,-) (8231,-) (6008,-) (10683,-) Anskaffelser Vedlikehold og reparasjoner Ominnredning og tilbygg Anskaffelser og (8291,-) (9337,-) (11681,-) (14936,-) (14147,-) (30151,-) bygg, i alt (kr.) I alt pr fritidsbolig (13000,-) (14000,-) (17000,-) (23000,-) (20000,-) (41000,-) og år (kr.) næringssabeid avløp/reasjon, bygdeutvikling (på lang sikt varige): Ferdsel og standard: Aktivitetstilbud løypekjøring Næringssabeid Turisttilbud/tinasjonsutvikling Tjenester for hytteeierne innbyr lokalisering og absolutt antall Grunneiersabeid/-lag (allmenning-utkslag) => tilrettelegging for aktiviteter/friluftsliv Fellesløsninger ved utbygging/arrondering Hytteeierne som ressurs lokalt Moderne rekreasjonsutøvere og fleksible profesjonsutøvere => mye bruk, stort forbruk, kjøper tjenester og aktiviteter Friluftsliv viktig motiv for eie og bruk av fritidsbolig Ulike motivdimensjoner => ulike steder, forskjellig aktivitetsmønster og ulik standard (dvs. lokale fortrinn ved valg av sted) Trysil: 93% utg.pkt for friluftsliv Avstand hyttefelt friluftsområde viktig (nærområder) Godt løypenett => liten andel utenfor løyper (1-8%) Utendørsaktiviteter viktig motiv, men ikke et enhetlig fenomen => Bevisst planlegging kan legge til rette for hytteeiere med ulike interesser og preferanser Liten kunnskap om sammenheng preferanser og faktisk atferd!

4 Politiske og sosiale: Planprosesser, aktører og innflytelse: stor plass i arealplanlegging liten oppmerksomhet i samfunnsdelen allianser lokale grunneiere og (eksterne) utbyggere => rask og omfattende utvikling gunstig? større spillerom for ressurssterke aktører utenfor politisk system økt detaljeringsgrad i kommuneplaner svekker berørte parters innflytelse hvordan sikre åpne og kjente rutiner for kontakt og informasjon? => fritidsboendekommittéer (SF)? Relasjoner lokalbefolkning og fritidsbeboere: større vekt på positive forhold enn konflikter få og små konflikter fysisk atskillelse og liten konkurranse konfliktlinjer: grunneiere/utbyggere fast- og fritidsboende hyttefolk = nyttefolk : mer permanent forhold enn turister Kunnskapsstatus: avløp/reasjon, bredbånd, annen infra) Eiendomsskatt, VAR, helleie-omsorg, Lite Lite Lite kommer på /delentreprise, lokal nærings- kort sikt) Mye Lite tilgjengelighet Mye (bil) struktur lokale enheter, tilbud (vaktmester, ved, pendling til brøyting, ol.), løype-kjøring, næringssabeid Noe pendling til Lite Noe byen Bruksdøgn pr fritidshus etter teknisk standard og vegtilgjengelighet... Bruksdøgn 70,0 60,0 50,0 Strøm, vann, helårsveg Strøm/vann, ikke helårsv. Strøm, helårsveg Solcelle, helårsveg Kun strøm Solcelle, ikke helårsv. Ikke strøm el. vann, helårsv. Ingenting 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Hele året Sommer Vinter

5 Bruksdøgn, persondøgn, pers. pr. bruksdøgn, måned Bruksdgn Pers. pr bruksdgn 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 Persondgn Viktige faktorer for vurdering av forbruket: Bruken av hyttene er den viktigste faktoren for å forklare forbruket. Jo høyere den tekniske standarden er, jo høyere er forbruket men dette har i stor grad sammenheng med at hytter med god teknisk standard brukes mer. Tilgjengeligheten til handlemuligheter inkl. lokalt tilbud - har betydning for forbruket. Det er en sammenheng mellom faktorer som bidrar til økt forbruk; teknisk standard, tilgjengelighet, vare- og tjenestetilbud, egenskaper ved eierne. Mange har evne til og er villige til å bruke mye penger i tilknytning til fritidsboligen sin. De kjøper f.eks tjenester i stedet for å bruke sommeren til oppussing volum og konsentrasjon 0,0 Kan fritidsboliger støtte opp om eksisterende bosetting og sysselsetting? Fritidsboliger som ligger spredt og langt inne på fjellet med store avstander og lav tilgjengelighet til nærmeste handlemulighet i bygda gir ikke så godt grunnlag for lokale økonomiske effekter. Det må en stor konsentrasjon av fritidsboliger til for at kedet skal bli stort nok for etablering av tilbud. Lokalisering i nærheten til eksisterende tilbud og befolkning gir bedre utgangspunkt for å sikre og utvide grunnlaget for eksisterende næringsvirksomhet og bosetting. salg av hyttetomter = formuesomplassering - virkningene for lokaløkonomien avgjøres av hvordan inntektene brukes Lokal næringsutvikling og verdiskaping Verdiskaping må ikke likestilles med omsetning En krone økt omsetning i byggebransjen er mer verdt enn en krone økt omsetning i dagligvarehandelen Grunnlaget for økt sysselsetting er verdiskaping Marginalbetraktninger? Lokal situasjon avgjør Fritidsboliger som næringsutvikling? hensynet til økonomi og hensynet til natur (forvaltning) og krav til standard tilsier: tett utbygging (felt) nær store kedsområder (Oslo/Akershus/større byer) nær handelssentrum i kommunen => koples til kommersiell reiselivsutvikling Tanker om framtida (svært sannsynlig/trolig) Leie ut via lokal formidlingssentral 5% Leie ut på åremål 2-3% Kjøpe vaktmester-/tilsynstjenester 6-8% Langtidsferie (>4 uker sammenh.) 25-35% Legge inn helårs vann/avløp 10-20% (15-40% har allerede) Bosette seg fast 2-3% Arbeide deler av året fra fritidshus 5% Drive egen næringsvirksomhet fra 1-2% Overdra/selge til familie eller slekt 20% Selge til andre 4-8%

Fritidsboliger: Utviklingstrekk og økonomisk betydning

Fritidsboliger: Utviklingstrekk og økonomisk betydning Fritidsboliger: Utviklingstrekk og økonomisk betydning Pellestova 13. februar 2014 Østlandsforskning Ett av landets 11 regionale og 25 samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutter Hovedbølet på Lillehammer

Detaljer

Fritidshus i innlandet: Bruk og lokaløkonomiske effekter

Fritidshus i innlandet: Bruk og lokaløkonomiske effekter ØF-rapport nr.: 06/2005 Fritidshus i innlandet: Bruk og lokaløkonomiske effekter Av Birgitta Ericsson og Reidun Grefsrud Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i 1984 med Oppland,

Detaljer

Eivind Brenna. Valdres en region i Oppland med sterk vekst i antall hytter Hvordan utnytter vi denne muligheten?

Eivind Brenna. Valdres en region i Oppland med sterk vekst i antall hytter Hvordan utnytter vi denne muligheten? Valdres en region i Oppland med sterk vekst i antall hytter Hvordan utnytter vi denne muligheten? Eivind Brenna x styreleder i Valdres Natur og Kulturpark X ordfører i Vestre Slidre kommune Nå,, næringsdrivende

Detaljer

Hyttebygging i Norge NINA. En oppsummering og vurdering av ulike miljø- og samfunnsmessige. NINA Oppdragsmelding 709

Hyttebygging i Norge NINA. En oppsummering og vurdering av ulike miljø- og samfunnsmessige. NINA Oppdragsmelding 709 NINA Norsk institutt for naturforskning Hyttebygging i Norge En oppsummering og vurdering av ulike miljø- og samfunnsmessige effekter av hyttebygging i fjell- og skogtraktene i Sør-Norge Trond Taugbøl,

Detaljer

Lokaløkonomiske effekter og muligheter av fritidshus

Lokaløkonomiske effekter og muligheter av fritidshus ØF-notat nr. 04/2003 Lokaløkonomiske effekter og muligheter av fritidshus Litteraturstudie av Reidun Grefsrud ØF-notat nr. 04/2003 Lokaløkonomiske effekter og muligheter av fritidshus Litteraturstudie

Detaljer

Krødsherad kommune. Strategisk næringsplan. Vedtatt av Krødsherad kommunestyre 22.11.2007. Strategisk næringsplan - Krødsherad 1

Krødsherad kommune. Strategisk næringsplan. Vedtatt av Krødsherad kommunestyre 22.11.2007. Strategisk næringsplan - Krødsherad 1 Strategisk næringsplan Vedtatt av styre 22.11.2007 Strategisk næringsplan - Krødsherad 1 Innholdsfortegnelse Innhold Side Forord 3 Overordnede mål 3 Dagens situasjon 5 Strategi 1 - Felles tiltak 6 1.1

Detaljer

Ferdsel ut fra hytter i Rondane midt og sør

Ferdsel ut fra hytter i Rondane midt og sør Ferdsel ut fra hytter i Rondane midt og sør FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen Oppland fylkeskommune FYLKESMANNEN I OPPLAND Miljøvernavdelingen Forord Denne rapporten er utarbeidet som en del av

Detaljer

SLUTTRAPPORT FORSTUDIE REISEMÅLSUTVIKLINGSPLAN GULSVIK - FRA FJORD TIL FJELL

SLUTTRAPPORT FORSTUDIE REISEMÅLSUTVIKLINGSPLAN GULSVIK - FRA FJORD TIL FJELL SLUTTRAPPORT FORSTUDIE REISEMÅLSUTVIKLINGSPLAN GULSVIK - FRA FJORD TIL FJELL Oppdragsgiver Flå kommune Sluttrapport Mars 2006 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 1.1 Oppdragsgiver og bakgrunn...3 2 MÅL...

Detaljer

Fritidsboligene og utlendinger

Fritidsboligene og utlendinger ØF-rapport nr. 07/2009 Fritidsboligene og utlendinger Om transnasjonalt eierskap av fritidsboliger i fjellområder i Norge. av Tor Arnesen og Kjell Overvåg ØF-rapport nr. 07/2009 Fritidsboligene og utlendinger

Detaljer

SAMFUNNSKONSEKVENSER VESTLIA. Samfunnskonsekvenser ved områderegulering i Vestlia, Geilo, Hol kommune Opus Bergen AS Desember 2014

SAMFUNNSKONSEKVENSER VESTLIA. Samfunnskonsekvenser ved områderegulering i Vestlia, Geilo, Hol kommune Opus Bergen AS Desember 2014 SAMFUNNSKONSEKVENSER VESTLIA Samfunnskonsekvenser ved områderegulering i Vestlia, Geilo, Hol kommune Opus Bergen AS Desember 2014 Konsekvensutredning SAMFUNN VESTLIA Reiselivs- alpin- og aktivitetsområde

Detaljer

Framtidsrettet fritidsbebyggelse

Framtidsrettet fritidsbebyggelse Framtidsrettet fritidsbebyggelse VEILEDER NÆRING BUSKERUD FYLKESKOMMUNE 2007 1 Innhold Innhold 1 LØNNSOM UTVIKLING AV FRITIDSBEBYGGELSE...3 1.1 Samfunnsøkonomisk lønnsomhet...3 1.2 Bedrifts- og prosjekt

Detaljer

Verdiskaping og lokaløkonomiske virkninger av turistforeningenes virksomhet

Verdiskaping og lokaløkonomiske virkninger av turistforeningenes virksomhet ØF-rapport nr. 12/2011 Verdiskaping og lokaløkonomiske virkninger av turistforeningenes virksomhet - en studie fra villreinfjellene i etesdal Vesthei Ryfylkeheiene og etesdal Austhei av Arne Vasaasen Birgitta

Detaljer

Hovedresultater fra rapporten. et samarbeidsprosjekt mellom Vinje og Tinn kommuner og Telemark Fylkeskommune i fjellregionsamarbeidet i Telemark.

Hovedresultater fra rapporten. et samarbeidsprosjekt mellom Vinje og Tinn kommuner og Telemark Fylkeskommune i fjellregionsamarbeidet i Telemark. Hovedresultater fra rapporten Hyttefolk = nyttefolk? et samarbeidsprosjekt mellom Vinje og Tinn kommuner og Telemark Fylkeskommune i fjellregionsamarbeidet i Telemark. Av Ingeborg Nordbø FORORD 2 TEMA

Detaljer

Reiseliv og fritidsbebyggelse i Savalenområdet

Reiseliv og fritidsbebyggelse i Savalenområdet ØF-rapport nr. 16/211 Reiseliv og fritidsbebyggelse i Savalenområdet av Birgitta Ericsson og Svein Erik Hagen ØF-rapport nr. 16/211 Reiseliv og fritidsbebyggelse i Savalenområdet av Birgitta Ericsson

Detaljer

HYTTEBRUKERUNDERSØKELSE

HYTTEBRUKERUNDERSØKELSE Forskningsrapport nr. 154 / 2012 Research report no. 154 / 2012 HYTTEBRUKERUNDERSØKELSE I synndalen, NORDRE LAND KOMMUNE 2010/2011 Av Thor Flognfeldt Kr. 200,- ISSN 0806-8348 ISBN 82-7184-349-4 Alle synspunkter

Detaljer

Ringvirkninger av reiseliv i Buskerud, Telemark og Vestfold

Ringvirkninger av reiseliv i Buskerud, Telemark og Vestfold Forfatter(e): Petter Dybedal Oslo 2005, 48 sider Sammendrag: Ringvirkninger av reiseliv i Buskerud, Telemark og Vestfold Reiselivet har totalt sett stor økonomisk betydning I denne rapporten beregnes de

Detaljer

Analyseavmarkedetforfritidseiendominedre glomma-regionen MARKETANALYSISOFTHESECONDHOMEMARKETINNEDREGLOMMA- REGION. C.N.

Analyseavmarkedetforfritidseiendominedre glomma-regionen MARKETANALYSISOFTHESECONDHOMEMARKETINNEDREGLOMMA- REGION. C.N. Analyseavmarkedetforfritidseiendominedre glomma-regionen MARKETANALYSISOFTHESECONDHOMEMARKETINNEDREGLOMMA- REGION C.N.JoachimWisbech Instituttfor Masteroppgave30/60stp.2008 Forord Oppgaven som nå skrives

Detaljer

HYTTEBRUKERUNDERSØKELSE PÅ SJUSJØEN 2010/2011

HYTTEBRUKERUNDERSØKELSE PÅ SJUSJØEN 2010/2011 HYTTEBRUKERUNDERSØKELSE PÅ SJUSJØEN 2010/2011 En foreløpig rapport per mars 2012 Thor Flognfeldt, førsteamanuensis, Høgskolen i Lillehammer Hytteundersøkelsen på Sjusjøen/Ljøsheim 2011 Side 1 Hytteundersøkelsen

Detaljer

Kommuneplan, langsiktig del 2009-2020. Vedtatt i kommunestyret 16.06.09 (med tilføyelse av 15.12.09)

Kommuneplan, langsiktig del 2009-2020. Vedtatt i kommunestyret 16.06.09 (med tilføyelse av 15.12.09) Kommuneplan, langsiktig del 2009-2020 Vedtatt i kommunestyret 16.06.09 (med tilføyelse av 15.12.09) 1 Innholdsfortegnelse 1. Rammer for kommunal planlegging....3 2. Verdigrunnlag... 3 3. Visjon... 3 4

Detaljer

orges Hytteforbund ( HF) mener: (2011-2012)

orges Hytteforbund ( HF) mener: (2011-2012) orges Hytteforbund ( HF) mener: (2011-2012) Oversikt over emner og vedtak som foreningen uttaler seg om: 1. Hytteeiere en melkeku for kommunene? 2. Boplikt 3. Strandsoneforvaltningen og allemannsretten.

Detaljer

Fritidsboligforskning

Fritidsboligforskning Rapporter fra Høgskolen i Buskerud Foreløpig rapport Fritidsboligforskning - Rapport fra survey undersøkelse i Sigdal kommune med fokus på utvikling av et bærekraftig lokalsamfunn Av Jan Velvin Tor Martin

Detaljer

"Når vi får flere bo-steder om bruk av fritidshus som næringsgrunnlag i bygdesamfunn" Thor Flognfeldt Høyskolen i Lillehammer

Når vi får flere bo-steder om bruk av fritidshus som næringsgrunnlag i bygdesamfunn Thor Flognfeldt Høyskolen i Lillehammer "Når vi får flere bo-steder om bruk av fritidshus som næringsgrunnlag i bygdesamfunn" Thor Flognfeldt Høyskolen i Lillehammer Dette er et foredrag under utvikling Det er først og fremst basert på data

Detaljer

Ringvirkningsanalyse av reiselivsnæringen i Sirdal

Ringvirkningsanalyse av reiselivsnæringen i Sirdal RAPPORT Ringvirkningsanalyse av reiselivsnæringen i Sirdal MENON-PUBLIKASJON NR. 39/2012 Oktober 2012 Av Anniken Enger, Rasmus Bøgh Holmen og Sveinung Fjose Innhold 1. Oppsummering... 2 2. Innledning og

Detaljer

Fritidsboligundersøkelse 2009/2010 i Gausdal, Lillehammer, Øyer og Ringsaker (Sjusjøen)

Fritidsboligundersøkelse 2009/2010 i Gausdal, Lillehammer, Øyer og Ringsaker (Sjusjøen) Fritidsboligundersøkelse 2009/2010 i Gausdal,Lillehammer,Øyer ogringsaker(sjusjøen) November/desember2009 Januar2010 Lillehammer,april2010 Norsk Turistutvikling AS Fritidsboligundersøkelse2009/2010 igausdal,lillehammer,øyerogringsaker(sjusjøen)

Detaljer

Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram

Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram Revidert etter offentlig ettersyn 05. 03. 2014 1 Innhold Side 1. Innledning 3 2. Rammer for planarbeidet 3 Nasjonale føringer

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL RINGSAKER KOMMUNE 2006-2010 (2018)

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL RINGSAKER KOMMUNE 2006-2010 (2018) FOTO: NANCY BUNDT/ INNOVASJON NORWAY KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL RINGSAKER KOMMUNE 2006-2010 (2018) RINGSAKER VEKST OG UTVIKLING Ringsaker har gode forutsetninger for å være en god bokommune FORORD Dette

Detaljer

SAMMENDRAG MASTERPLAN OPPDAL

SAMMENDRAG MASTERPLAN OPPDAL i Forord Masterplanen er et verktøy for videreutvikling av Oppdal som reisemål og bosted, og et grunnlag som tydelig løfter fram Oppdal sine ambisjoner, mål og kvaliteter. Som underlag for arbeidet med

Detaljer

Fritidsboligundersøkelse i Nore og Uvdal. April 2015

Fritidsboligundersøkelse i Nore og Uvdal. April 2015 Fritidsboligundersøkelse i Nore og Uvdal April 2015 Lillehammer, mai 2015 Fritidsboligundersøkelse 2015 i Nore og Uvdal Norsk Turistutvikling AS Fåberggt. 153 B 2615 Lillehammer E-post: post@ntu-as.no

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Planforslag 5. mars 2015. Vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn og sendt ut på høring av komité for samfunnsutvikling i møte 11. mars 2015, sak 10/15. INNLEDNING

Detaljer

Handel i Målselv kommune

Handel i Målselv kommune Målselv kommune Handel i Målselv kommune Kartlegging og analyse av handelssituasjonen 2013-12-16 Error! Reference source not found. 2013-11-12 Side 2 av 34 Error! Reference source not found. Innhold 1

Detaljer