Kongsberg/Numedalsregionen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kongsberg/Numedalsregionen"

Transkript

1 Kongsberg/Numedalsregionen BLINK / REGIONAL DEKNING Kommunene i Numedal gjenomfører i perioden prosjektet "ny BrebåndsLøsning i NumedalsKommunene (BLiNK)". Dette har utløst utbygging av et nytt fiberbasert stamnett gjennom dalføret i de lokale energiverkenes regi. BLiNK har som mål å bidra til et tilfredstillende bredbåndstilbud til bedrifter og private, med 100% dekning på brukernivå på lengre sikt. Det nye stamnettet åpner nye muligheter for et bedret regionalt tilbud - men målsetningen kan ikke nås uten betydelig offentlig medvirkning. Kommunene selv arbeider feks med å samordne sine telefonibehov og gjør dette til en bredbåndstjeneste (IP-telefoni) i mai Prosjektet henger også sammen med øvrige stasinger innenfor IKT i Numedal jfr bla "eservicetorg". Prosjektet er en første fase - organisert som et forprosjekt - tenkt gjennomført i perioden april til november Hensikten er bla å gi nødvendige erfaringsdata til et evt hovedprosjekt i Prosjektet har en økonomisk ramme på kr 7,8 mill kr, inkl egeninnsats. Det var fremmet søknad om regionale utviklingsmidler i Buskerud. I regionrådet for Kongsbergregionens behandling av disse den ble BLiNK tatt ut av denne vurderingen, og foreslått prioritert fra regionens side i forhold til fylkesmannens tildeling av skjønnsmidler 06. Status Gjennom BLiNK ble det i 2005 gjennomført en anbudskonkurranse vedr. bredbåndskapasitet, hvor kontrakt ble tildelt energiselskapene i Numedal gjennom det nyetablerte selskapet Numedal Fiber AS. Energiselskapene bygger nå ca. 130 km nytt fibernett gjennom dalføret, med Gigabit-kapasitet og garantert tjenestekvalitet (QoS). Dette har en arkitektur som kan gi et fulltjeneste bredbåndsnett (3P = triple play services, dvs. med Internett, telefoni og TV) for kundene. Stamnettet skal være etablert i mars Det har også vært gjennomført en anbudskonkurranse vedr. en felles IP-telefoniløsning for kommunene, som skal være etablert innen utgangen av mai Kommunene vil i kjølvannet av dette bidra mer aktivt til at det generelle tilbudet av bredbåndstjenester, også for bedrifter og private, i Numedal forbedres vesentlig. Problemstilling Problemstillingen for forprosjektet BLiNK/Regional dekning kan oppsummeres slik: Selv om bredbåndsdekningen i Numedal økte mye i 2005, er fortsatt betydelig områder utenfor dekning. Dette er områder hvor det er begrenset eller ingen bedriftsøkonomisk lønnsomhet i å bygge ut aksessnett. Det nye fiberbaserte stamnettet gir nye muligheter, både kapasitets- og kvalitetsmessig, men forventes ikke å bidra til å nå dekningsmålene, verken lokalt eller nasjonalt (jfr. Regjeringserklæringen) uten betydelig offentlig medvirkning. Det pågår i perioden desember 2005 mars 2006 en forstudie innenfor det pågående BLiNKprosjektet, for å vurdere grunnlaget for offentlig medvirkning til økt bredbåndsdekning i Numedal. Dette ønskes fulgt opp gjennom et forprosjekt i 2006 for å detaljutrede mulige modeller og vinne praktiske erfaringer gjennom konkrete utbyggingseksempler. Omfang og avgrensning Forprosjektet BLiNK/Regional dekning, som danner grunnlaget for søknaden om finansiering, omfatter kartlegging av områder utenfor bredbåndsdekning i Numedal, samordning av potensielle kunder, utvikling av konkrete utbyggings- og finansieringsmodeller samt initiering av konkrete utbyggingsprosjekter for erfaringsinnhenting. Det forutsettes at aktuelle utbyggingsmodeller skal kunne anvendes i de fleste geografiske områder innenfor kommunenes grenser, men det prioriteres i første omgang å etablere løsninger for de områdene som ligger utenfor dagens ADSL-dekning, og som ikke er bedriftsøkonomisk lønnsomme

2 for aktuelle utbyggere (bl.a. ut fra risiko). Det forutsettes at prosjektene likevel skal være lønnsomme ut fra en ren samfunnsøkonomisk vurdering. Offentlig ressursbruk skal være rettet mot å samordne og stimulere etterspørselen på kundesida. Det skal i prinsippet ikke gis støtte direkte til utbyggere eller tjenesteleverandører. Det anses å være nødvendig med et visst kundevolum, for å få utløst nødvendige grunnlagsinvesteringer hos aktuelle utbyggere. På denne bakgrunn legges det opp til en tilknytning av minimum 300 husstander/bedrifter i forprosjektfasen. Kommunene skal i denne sammenheng ikke bygge ut og eie bredbåndsinfrastruktur i egen regi. Arbeidet vil skje i dialog med statlige organer og i samspill med Norges Forskningsråd s HØYKOMprogram. Dette er allerede forankret gjennom vedtak i HØYKOM s programstyre. Prosjektet gjennomføres i perioden april desember 2006 og har en økonomisk ramme på 7,8 mill. kroner inkl. egeninnsats. Mål og nytteverdi Mål Visjon Numedalskommunene har i fellesskap bidratt til etablering av et optimalt tilbud av bredbåndstjenester for regionen. Dette har vært en nødvendig forutsetning for utviklingen av en moderne og effektiv offentlig forvaltning som yter gode tjenester i samsvar med brukernes behov. Bredbåndsnettet bidrar til øvrig lokal verdiskaping og vekst, samt til at Numedal er et attraktivt område å leve, arbeide og lære i. Overordnete mål for BLiNK Gjennom samordnet og langsiktig forpliktende innkjøp av bredbåndstjenester, skal kommunene legge grunnlaget for at det innen er etablert en ny generasjon regionalt bredbåndsnett i Numedal. Dette skal gi tilstrekkelig bredbåndskapasitet med Quality of service (QoS) for kommunenes tjenestesteder, samt det utvidete esamarbeidet regionalt og nasjonalt, i overskuelig framtid - med minimum tilgjengelig båndbredde i intervallet Mbps på lokasjonene fra 2. halvår Dette innebærer også at kommunene innen har samordnet sine telefonibehov slik at dette blir en bredbåndstjeneste (IP-telefoni med tilhørende krav til QoS). Kommunikasjonsnettet til kommunene skal danne et godt og nødvendig utgangspunkt for et tilfredsstillende bredbåndstilbud i Numedal generelt. Det langsiktige målet er 100 % dekning på brukernivå. Innen 2007 skal prosjektet ha bidratt til en bredbåndsdekning på minst 80 %, sett i forhold til potensielt antall brukere i regionen, med minimum ADSL-kapasitet i tilknytningene. Handlingsmål for forprosjektet Forprosjektet skal bidra til realisering av 3. delmål for BLiNK generelt vedr. regional dekning. Det angis følgende handlingsmål: Innen ha detaljkartlagt aktuelle utbyggingsområder utenfor dagens xdsl-dekning i hver kommune vedr. kundevolum, kundeoppslutning, og aktuelle teknologialternativer. Innen ha valgt 1-3 utbyggingsbyggingsmodeller med finansieringsløsning, tilpasset lokale forutsetninger i Numedal. Innen ha prioritert og bidratt til detaljprosjektering av konkrete utbyggingsprosjekter for erfaringsinnhenting. Innen ha bidratt til finansiering og gjennomføring av konkrete pilotutbygginger, med tilknytning av minimum 300 husstander eller bedrifter med lang avstand til stamnettet. Innen ha gjennomført et samarbeid med Staten koordinert gjennom Norges Forskningsråd s HØYKOM-program vedr. vurdering og erfaringsinnhenting omkring aktuelle utbyggings- og finansieringsmodeller.

3 Nytteverdi Kort og mellom-lang sikt: 1) Forprosjektet vil gi nødvendige erfaringsdata til en fullskala utbygging i et hovedprosjekt. 2) I forprosjektet ønsker en å medvirke til etablering av aksessnett for minimum 300 hustander/bedrifter med lang avstand til stamnettet, innen de prioriterte områdene. Dette skal være et bidrag til en nødvendig risikoreduksjon, for å utløse grunnlagsinvesteringer på utbyggers side i de sentrale nodene. Dette forventes i neste omgang å kunne utløse utbygginger til et betydelig antall brukere innen kortere avstand til stamnettet, uten ytterligere offentlig medvirkning rent økonomisk. Det er i dag totalt ca husstander i Numedal. 3) Kommunene i Numedal ligger langt framme i den pågående moderniseringsprosessen innenfor offentlig sektor. Dette omfatter avansert bruk av IKT i samhandlingen innen og mellom kommuner, i lokaldemokratiet og i tjenesteproduksjonen. Utviklingen av det regionale eservicetorget (www.eservicetorget-numedal.no) med tilrettelegging av etjenester for brukerne er et fyrtårn, også nasjonalt, i denne forbindelse. Dette omfatter tjenester som også krever høy båndbredde hos brukeren, for eksempel webbasert kartløsning/planleggingsverktøy, multimediaarkiv inkl. videooverførte kommunestyremøter og det personlige kommunikasjonsrom med mulighet for videokommunikasjon. Bredbånd for alle (innbyggere og bedrifter) er i stor grad en forutsetning for å kunne realisere gevinstpotensialet, både på brukersida og for kommunene som tjenesteytere, i denne satsingen. 4) Gjennom LiNK-programmet og de påfølgende prosjektene Skole-LiNK og NELLINK ( Nettverk for livslang læring ), ble det utviklet en solid regional plattform for IKT-støttet fleksibel, livslang læring i regionen. Det nye bredbåndsnettet som etableres gjennom BLiNK, vil gi denne plattformen et betydelig løft, samtidig som skolene gis nye muligheter til å videreutvikle sitt tjenestetilbud i samsvar med UFD s Program for digital kompetanse For bl.a. å hindre uheldig utvikling av digitale skiller, er det nødvendig at de digitale læringsplattformene og læringsressursene er tilgjengelig for elever, og voksne under opplæring, også hjemmefra i læringsarbeidet. Her vil det i økende grad bli bruk av multimediabasert innhold som krever mye båndbredde. Bredbånd til alle er derfor nødvendig for at alle skal få like muligheter til å lære, herunder utvikle sin digitale kompetanse, for å være konkurransedyktig i kampen om gode arbeidsplasser eller i drift av næringsvirksomhet. 5) Godt utviklede bredbåndstjenester gir bedriftene økte muligheter for nettverksamhandling med bedrifter i andre geografiske områder. Arbeidstakerne kan med tilgang til bredbånd være ansatt i bedrifter utenfor regionen uten å måtte forflytte seg til disse rent fysisk hver arbeidsdag (telependling). Lengre sikt: 1) Spesielt i øvre del av Numedal, har det de siste par årene vært en klar tendens til befolkningsnedgang. Tilgang til bredbåndstjenester antas i økende grad å være en forutsetning for at folk vil være bosatt i et område. Et fullverdig bredbåndstilbud til innbyggerne i Numedal vil således være en nødvendig faktor for å demme opp for den negativ befolkningsutviklingen i regionen. Utvikling av bredbåndstilbudet anses å være et nødvendig supplement til andre prosjekter, som planlegges i Numedal for å nå målet om stabilisering eller økning av folketallet. Næringslivet er i økende grad avhengig av å bruke IKT i produksjonen av varer eller tjenester, og ikke minst i markedsføring og salg. Tilfredsstillende tilgang til bredbåndstjenester er for mange bransjer i ferd med å bli en nødvendig forutsetning for å kunne være lokalisert ute i distriktene, bl.a. for å begrense virkningen av avstandsulemper. Utvikling av bredbåndstilbudet til det lokale næringslivet i Numedal skal bidra til å opprettholde og utvikle et robust og variert næringsliv i området, også over tid. Graden av måloppnåelse her kan økes gjennom at teknologien også gir muligheter til å etablere nye forretningsområder, samt utvikle nettverkssamhandling mellom virksomheter. Høy digital kompetanse hos arbeidskraften vil også være et konkurransefortrinn for lokalt næringsliv.

4 IKT SAMARBEID Innledning: Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) får stadig større betydning som verktøy for omstilling, effektivisering, kvalitetsheving og brukerorientering i kommunesektoren. Regjeringen har i dokumentet enorge 2009 som ble lansert Juni 2005, formulert overordnede mål for IKT politikken, bl.a. for effektivitet og kvalitet i offentlig sektor. I dokumentet Strategi for IKT i offentlig sektor har Moderniseringsdepartementet pekt på sentrale fokusområder for å fremme brukerrettede tjenester, effektivitet og forenkling på lokalt nivå. Dette dokument skal angi retning på Kongsbergregionens egen e- strategi og oppfølging av sentrale føringer. På bakgrunn av denne strategien skal det lages en handlingsplan. Fra visjonsdokumentet i Kongsbergregionen refereres følgende: Vi vil ha høy kvalitet på offentlige tjenester, men også stille krav til både brukere og tjenesteytere. Vi vil søke nye strategiske og forpliktende allianser og arbeidsformer. Både innbyrdes, mellom ulike offentlige aktører, og mellom det offentlige og næringslivet. Vi vil ha en innovativ offentlig sektor, som søker nye løsninger og veier til målet, blant annet gjennom bruk av IKT- løsninger og annen tilgjengelig teknologi. I april/ mai 2005 ble det fremmet en sak Felles e-strategi og IKT utvikling og drift i Kongsbergregionen. Vedtaket som ble enstemmig vedtatt i alle 7 kommunene, hadde følgende ordlyd: Det utarbeides en felles e-/ og IKT strategi for Kongsbergregionen. Kommunen deltar i prosjekt som har som mål å samordne IKT drift i de 7 kommunene; Nore Uvdal, Flesberg, Rollag, Tinn, Øvre Eiker, Kongsberg og Notodden kommune. Prosjektarbeidet finansieres med skjønnsmidler fra Fylkesmennene i Buskerud og Telemark Samordne eksisterende IKT avtaler i alle kommunene for å vurdere begrensning vedr. forhandling om nye avtaler og evt. reforhandling i perioden fram til 1. Januar Mål: Med bakgrunn i regionens visjon og strategi vil utvikling og etablering av en felles e-strategi kunne gi følgende forventede gevinster: økt effektivitet i kommunal service- og tjenesteproduksjon og redusert kostnad pr. produsert service-/tjenesteenhet Lettere tilgang til tjenester og informasjon for innbyggerne økt styring og kontroll av tjenesteproduksjon og ressursbruk SAMARBEID OM BARNEVERN Søknad: Flesberg kommune, Rollag kommune og Nore og Uvdal kommune søker om kr ,- i 2006 og ,- kr i 2007 av skjønnsmidlene i Buskerud til finansiering av deler av en engasjementsstilling barnevern 100 % stilling i 2 år som primært skal arbeide med oppfølging av barn plassert i fosterhjem i Numedalskommunene eller utenfor Numedal. Bakgrunn for søknaden: Numedalskommunene er få i innbyggertall, men har opplevd en kraftig økning i tunge barnevernssaker den siste tiden. Spesielt Flesberg og Nore og Uvdal har flere saker som går utover normalen både i antall og i kompleksitet. Fagmiljøene knyttet til barnevern er små og sårbare i forhold til mange og tunge saker som kommer samtidig. Kravene til oppfølging av barn i fosterhjem og institusjon både er og skal være strenge. Flere av barna plasseres i fosterhjem eller på institusjon utenfor Numedal. Det er store geografiske avstander

5 i Numedal med tilhørende reisetid. Dette krever økt bemanning i form av saksbehandlerressurser med kvalifisert bemanning. Rådmennene viser til undersøkelser i flere norske kommuner som har avdekket kritikkverdige forhold knyttet til kommunenes prioritering av barn i fosterhjem eller på institusjon. Numedalskommunene ønske å styrke oppfølgingen av fosterhjem for ikke å komme i samme situasjon. Kommunenes økonomiske situasjon og utfordringer knyttet til å rekruttere kvalifisert arbeidskraft i deltidsstillinger fordrer samarbeid for å få til gode løsninger på tvers av kommunegrensene. En del brukere/familier innen barnevernet er utvilsomt meget ressurskrevende. Det gis som kjent ikke økte økonomiske overføringer fra Staten som til ressurskrevende brukere innen PU. Dette er en svakhet ved dagens inntektssystem som skjønnsmidler kan bidra til å bøte på. Kommunestyrene i Numedalskommunene har vedtatt at kommunene skal samarbeide om en saksbehandlerstilling rettet mot fosterhjemsplasseringer og andre tunge barnevernssaker. Engasjementsstillingen vil ha Flesberg kommune som arbeidsgiver, men den ansatte vil arbeide 50 % Flesberg/Rollag og 50 % Nore og Uvdal. Det vil kreves fysisk tilstedeværelse på alle kontorer. Stillingen er lyst ut og ansettelse vil skje innen kort tid.

!"# " Underlag for søknad om interkommunale næringsfondsmidler. Versjon 2.0 pr. 17.9.2010

!#  Underlag for søknad om interkommunale næringsfondsmidler. Versjon 2.0 pr. 17.9.2010 !"# " Underlag for søknad om interkommunale næringsfondsmidler Versjon 2.0 pr. 17.9.2010 NUMEDAL SEPTEMBER 2010 Innhold 1. BAKGRUNN OG PROBLEMSTILLING...3 1.1 BAKGRUNN...3 Nasjonal bredbåndspolitikk...3

Detaljer

Rapport fra Forprosjekt Harmonisering av IKT Infrastruktur og drift

Rapport fra Forprosjekt Harmonisering av IKT Infrastruktur og drift Tittel: Rapport fra Forprosjekt Harmonisering av IKT Infrastruktur og drift Side 1 av 48 Side 2 av 48 Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG... 6 2 BAKGRUNN... 8 3 PROSJEKTMANDAT... 8 3.1 FORPROSJEKTETS HOVEDMÅL

Detaljer

Rådmannsutvalget 28. november 2014

Rådmannsutvalget 28. november 2014 MØTREFERAT Rådmannsutvalget 28. november 2014 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 15:00 Kongsbergregionen 21.11.14 Håvard Fossbakken Daglig leder tlf: 32 86 63 27 mob: 97 15

Detaljer

Evaluering av Høykom III

Evaluering av Høykom III Evaluering av Høykom III Statskonsult rapport 2006:22 Forord Statskonsult har evaluert Høykom III. Evalueringen er utført på oppdrag fra Norges forskningsråd og Fornyings- og administrasjonsdepartementet.

Detaljer

RAPPORT. FORPROSJEKT Permanent IKT Driftssamarbeid i Kongsbergregionen. Versjon: 1.52

RAPPORT. FORPROSJEKT Permanent IKT Driftssamarbeid i Kongsbergregionen. Versjon: 1.52 RAPPORT FORPROSJEKT Permanent IKT Driftssamarbeid i Kongsbergregionen Versjon: 1.52 Utarbeidet dato : 23.2.2012 med tilføyelse av 20.3.2012 Utarbeidet av : Prosjektgruppe IKT Drift, inkl. uttalelser fra

Detaljer

Bredbåndstrategi 2011-12

Bredbåndstrategi 2011-12 Bredbåndstrategi 2011-12 Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning 12.april 2011 Innhold Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning 12.april 2011... 1 1. Innledning... 2 2. Definisjoner og avgrensninger...

Detaljer

Rådmannsutvalget 27. januar 2012

Rådmannsutvalget 27. januar 2012 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 27. januar 2012 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 15:00 MØTELEDER: Jon G Pedersen referent Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder

Detaljer

Bredbåndsfylket Troms; Motiv, begrunnelser og aktører. En undersøkelse av bredbåndsatsningen i Troms. Prosessen fra prat til praksis

Bredbåndsfylket Troms; Motiv, begrunnelser og aktører. En undersøkelse av bredbåndsatsningen i Troms. Prosessen fra prat til praksis Handelshøgskolen og Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Bredbåndsfylket Troms; Motiv, begrunnelser og aktører. En undersøkelse av bredbåndsatsningen i Troms. Prosessen fra prat

Detaljer

Forstudie: AREALPLAN, KART OG OPPMÅLING

Forstudie: AREALPLAN, KART OG OPPMÅLING Forstudie: AREALPLAN, KART OG OPPMÅLING Rapport, 15.8.2010 Sida 1 Innhold: Side: 1.0 Innledning 3 2.0 Rammer for kommunenes arbeid med plan, kart og oppmåling 5 3.0 Arealplanlegging status, utvikling og

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING Høringsutgave 01.09.14 Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen september 2014 Innhold FORORD... 5 1. SAMMENDRAG... 6 2. INNLEDNING... 8 2.1 Bakgrunn

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Administrasjons- og likestillingsutvalg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.10.2013 Tidspunkt: 12:00

Side1. Møteinnkalling. Administrasjons- og likestillingsutvalg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.10.2013 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Administrasjons- og likestillingsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.10.2013 Tidspunkt: 12:00 NB! Møtesekretær for dette møte vil være Sigvard Thy. Eventuelt forfall

Detaljer

Mål og virkemidler for bredere bredbånd

Mål og virkemidler for bredere bredbånd Mål og virkemidler for bredere bredbånd Rapport fra interdepartemental arbeidsgruppe 4. september 2009 Innhold: 1 Sammendrag og konklusjoner... 2 2 Bakgrunn for arbeidet... 3 3 Kort om gruppens arbeid...

Detaljer

Gevinster av høykapasitets bredbåndsnett i distrikts-norge. Utarbeidet for Distriktssenteret

Gevinster av høykapasitets bredbåndsnett i distrikts-norge. Utarbeidet for Distriktssenteret Gevinster av høykapasitets bredbåndsnett i distrikts-norge Utarbeidet for Distriktssenteret 12. mars 2010 1 Innhold 1 INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn, formål og avgrensning... 4 1.2 Metode og utvalg av distriktsområder...

Detaljer

Bredt bånd i tynn tråd? Evaluering av HØYKOM. STEP Senter for innovasjonsforskning. Håkon Finne, Anders Ekeland og Yngve Seierstad Stokke

Bredt bånd i tynn tråd? Evaluering av HØYKOM. STEP Senter for innovasjonsforskning. Håkon Finne, Anders Ekeland og Yngve Seierstad Stokke STF38 A03885 Åpen RAPPORT Bredt bånd i tynn tråd? Evaluering av HØYKOM Håkon Finne, Anders Ekeland og Yngve Seierstad Stokke STEP Senter for innovasjonsforskning Januar 2004 STEP RAPPORT 02-2004 TITTEL

Detaljer

Hovedprosjekt Telefoni. Sluttrapport

Hovedprosjekt Telefoni. Sluttrapport Hovedprosjekt Telefoni Sluttrapport 12.04.2012 KONGSBERGREGIONEN Odd J Resser (PL) Innhold 1 Innledning... 3 2 Mål og rammer... 4 2.1 Mål... 4 2.2 Rammer... 5 2.3 Ressursbruk... 5 3 Omfang og avgrensning...

Detaljer

Rullering 2012 Rollag kommune pr 10.04.2012

Rullering 2012 Rollag kommune pr 10.04.2012 Planstrategi Rullering 2012 Rollag kommune pr 10.04.2012 Innhold 1. Innledning... 3 2. Planprosessen for rullering av planstrategi... 4 3. Overordna rammer og føringer... 4 3.1 Nasjonale føringer... 4

Detaljer

Forprosjekt felles IKT-satsing i Bergensregionen

Forprosjekt felles IKT-satsing i Bergensregionen Saksnr: 200512780-57 Versjon: 1.0 Rapport Forprosjekt felles IKT-satsing i Bergensregionen Oktober 2006 R E G I O N R Å D E T B E R G E N O G O M L A N D ASKØY - AUSTEVOLL - BERGEN - FJELL - FUSA - OS

Detaljer

Videreutvikling av kvalitetsutviklingsprogrammet i tråd med Prop.106 L

Videreutvikling av kvalitetsutviklingsprogrammet i tråd med Prop.106 L Høringsnotat Videreutvikling av kvalitetsutviklingsprogrammet i tråd med Prop.106 L Organisering av tjenestetilbudet i Bufetat Status: Høringsdokument v. 1.0 Utsendt: 6. mai 2014 Høringsfrist: 2. juni

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Kl. 09.00 møte med Midtre Gauldal kommune TIL BEHANDLING: 23/10: MELDINGER FORMANNSKAPSMØTE 17.06.10

Detaljer

Digital strategi 2015-2019 Den. digitale fylkeskommunen

Digital strategi 2015-2019 Den. digitale fylkeskommunen Digital strategi 2015-2019 Den digitale fylkeskommunen Digital strategi 2015-2019 2 Innhold 1. Innledning... 3 2. Forankring og rammebetingelser... 5 2.1 Forankring... 5 2.2 Nasjonale føringer og anbefalinger...

Detaljer

IKT som strategisk virkemiddel i Bærum kommune

IKT som strategisk virkemiddel i Bærum kommune BÆRUM KOMMUNE IKT som strategisk virkemiddel i Bærum kommune ebærum 2012 Revidert desember 2010 Oppdatert med status pr. desember 2010 Forord Bærum kommunes Strategi for anvendelse av IKT beskriver hvordan

Detaljer

Sekretariatets budsjettinnspill for 2014

Sekretariatets budsjettinnspill for 2014 Sekretariatets budsjettinnspill for 2014 Kongsbergregionen 18.09.13 Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder jan-erik@kongsbergregionen.no tlf: 32 86 63 27 mob: 48 16 63 27 Bakgrunn: I forbindelse

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 4

Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 4 ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2010 Endelig vedtatt i Regiontinget i Grenland 18. mars 2011 Innholdsfortegnelse I 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 4 3 ORGANISERING

Detaljer

Sekretariatets budsjettinnspill for 2015

Sekretariatets budsjettinnspill for 2015 Side 1 av 14 Sekretariatets budsjettinnspill for 2015 revidert 06.10.14 Kongsbergregionen 06.10.14 Håvard Fossbakken Daglig leder havard@kongsbergregionen.no mob: 971 54 331 Side 2 av 14 Bakgrunn: Regionrådets

Detaljer

Tilstandsrapport 2015

Tilstandsrapport 2015 Tilstandsrapport 215 Kommunereform - økonomi - folkehelse - oppvekst og utdanning - sosial og barnevern - helse og omsorg - landbruk - miljø - plan- og bygningsloven - samfunnssikkerhet og beredskap Innhold

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE

SØR-VARANGER KOMMUNE SØR-VARANGER KOMMUNE BARNEHAGEPLAN FOR SØR-VARANGER KOMMUNE 2008-2012 Grensesprengende barnehager i en grensesprengende kommune Vedtatt i kommunestyret 22.04.08, sak 018/08 Handlingsplanen rulleres hvert

Detaljer

Rollag kommune. Fotokonkurransen 2012, bildet fikk publikumprisen. Rådmannens årsrapport 2014

Rollag kommune. Fotokonkurransen 2012, bildet fikk publikumprisen. Rådmannens årsrapport 2014 Rollag kommune Fotokonkurransen 2012, bildet fikk publikumprisen Foto: Solfrid Holtan Rådmannens årsrapport 2014 Mars 2015 Innhold Rådmannens innledning... 2 Det kommunale styringssystem... 4 Utviklingstrender

Detaljer

SKRITT PÅ VEIEN. Innhold. Reformer. Innledning. Forutsetninger

SKRITT PÅ VEIEN. Innhold. Reformer. Innledning. Forutsetninger Innhold Innledning Reformer Forutsetninger Side 2 Forord Side 4 Om handlingsplanen Side 9 De ni reformene Side 10 Sykehusreformen Side 30 Det indre liv: Forutsetninger for fornyelse i forvaltningen SKRITT

Detaljer

Tilstandsrapport 2008

Tilstandsrapport 2008 Tilstandsrapport 28 Fylkesmannen i Buskerud Tilstandsrapport 28 3 Innhold Innledning 5 Demografi og økonomiske nøkkeltall 6 Barnehage 17 Grunnskole 28 Pleie- og omsorg 38 Barnevern 46 Sosialtjenesten

Detaljer

Forstudie KORTVERSJON. Kommunesammenslåing DALANE. Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune. Rapport til Dalanerådet 1O.

Forstudie KORTVERSJON. Kommunesammenslåing DALANE. Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune. Rapport til Dalanerådet 1O. I, 5 Forstudie Kommunesammenslåing Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune DALANE KORTVERSJON Rapport til Dalanerådet 1O.desember 2009 i ) Bakgrunn: Dalanerådet behandlet i sitt møte 25.mai 2009

Detaljer