Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "www.sternweber.com sternweber@sternweber.com"

Transkript

1 Che Cosa/ W hat/ o QUÊ/ ΤΙ QUando/ C Uándo/ QU ando / ΠΟΤ REF rev. 8 PRTCLL PER LA MANUTENZIE IGIENICA DEL RIUNIT PRTCL VR HET HYGIËNISCH DERHUD VAN HET GEHEEL PRTKLL FR VEDLIKEHLD AV HYGIENEN PÅ INSTRUMENTBRDET PRTKLL FÖR HYGIENUNDERHÅLL AV DEN DENTALA BEHANDLINGSENHETEN

2 Italiano NEDERLANDSE NRSK svenska Aspirazione Afzuiging ppsuging Uppsugning...2 Bacinella Bakje Kar Skål...4 Strumenti Instrumenten Instrumenter Instrument...5 Sistemi di Igiene Hygiënesystemen Hygiensystemer hygiensystem...7 Superfici ppervlakken verflater Ytor...9

3 PTIAL Che cosa/wat/ Hva/ Vad Quando/WANNEER/ Når/ När come/hoe/ hvordan/ hur Filtro aspirazione/ Afzuigfilter/ ppsugingsfilter/ Uppsugningsfilter Aspirazione Afzuiging ppsuging Uppsugning IT Una volta svuotato il filtro, sciacquarlo sotto acqua corrente. NL Eens dat de filter is schoongemaakt, hem afspoelen onder stromend water. N Når man har tømt filteret må man skylle det under rennende vann. SV När filtret väl är tömt, skölj det under rinnande vatten. IT Sostituire il filtro. NL De filter vervangen. N Bytt filteret. SV Byt ut filtret. Tubi di aspirazione/ Afzuigbuizen/ IT Con AWS (lavaggio automatico aspirazione), effettuare un ciclo di lavaggio, utilizzando ppsuginsslanger/ un prodotto idoneo approvato da ANTHS. Si raccomanda l uso di Ster 3 Plus (codice Uppsugningsslangar ). USARE LA CRRETTA DILUIZIE DEL PRDTT 7 SCELT: 14 con Ster 3 Plus 60 ml (1 misurino della confezione di vendita - 2 misurini della confezione omaggio) in un litro d acqua calda (40 C). In assenza di AWS, aspirare un bicchiere di acqua pulita. NL Met AWS (automatisch wassen afzuiging), een cyclus van wassen uitvoeren gebruikmakend van een geschikt product goedgekeurd door ANTHS. Men raadt het 7 gebruik 14 aan van Ster 3 Plus (code ). DE CRRECTE VERDUNNING VAN HET GEKZEN PRDUCT GEBRUIKEN: met Ster 3 Plus 60 ml (1 meetlepel van de verkoopverpakking - 2 meetlepels van het gratis pakket) in een liter warm water (40 C). In afwezigheid van AWS, een beker zuiver water afzuigen. N Med AWS (automatisk rengjøring med oppsuging), gjennomfør en rengjøringssyklus, og bruk et egnet produkt som er godkjent av ANTHS. Det anbefales å bruke Ster 3 Plus (kode ). SØRG FR AT DE VALGTE PRDUKTET BRUKES I RIKTIG BLANDINGSFRHLD: med Ster 3 Plus 60 ml (1 måleskje fra flasken for salg, 2 måleskjeer fra den gratis prøveflasken) i en liter varmt vann (40 C). Dersom AWS mangler, sug opp et glass med rent vann. SV Med AWS (automatisk uppsugningstvätt), utföra en tvättcykel genom att använda en lämplig produkt som godkänts av ANTHS. Vi rekommenderar en användning av Ster 3 Plus (kod ). ANVÄND EN KRREKT VÄTSKELÖSNING FÖR DEN VALDA PRDUKTEN: med Ster 3 Plus 60 ml (1 mått från försäljningsförpackningen - 2 mått från gratisförpackningen) i en liter varmt vatten (40 C). m AWS inte finns med, sug upp ett glas med rent vatten. Cattani IT Pulire ed igienizzare l impianto di aspirazione, utilizzando un prodotto idoneo approvato da ANTHS. Si raccomanda l uso di Ster 3 Plus (codice ). USARE LA CRRETTA DILUIZIE DEL PRDTT SCELT: con Ster 3 Plus 60 ml (1 misurino della confezione di vendita - 2 misurini della confezione omaggio) in un litro d acqua calda (40 C). Preparare la soluzione in un contenitore ed aspirarne metà dose per ciascun terminale: immergere il terminale nella soluzione (per circa 2 secondi) e sollevarlo in aria fino a che il tubo si è svuotato. Eseguire l operazione più volte, fino ad aspirare tutta la soluzione. NL De afzuiginstallatie schoonmaken en saneren, gebruikmakend van een geschikt product goedgekeurd door Stern Weber. Men raadt het gebruik aan van Ster 3 Plus (code ). DE CRRECTE VERDUNNING VAN HET GEKZEN PRDUCT GEBRUIKEN: met Ster 3 Plus 60 ml (1 meetlepel van de verkoopverpakking - 2 meetlepels van het gratis pakket) in een liter warm water (40 C). De oplossing in een bak bereiden en een halve dosis ervan afzuigen voor iedere terminal: De terminal onderdompelen in de oplossing (gedurende circa 2 seconden) en optillen in de lucht tot DÜrr de buis leeg is. De operatie meerdere keren uitvoeren, tot de hele oplossing is afgezogen. N Rengjør og desinfiser oppsugingsanlegget ved hjelp av et egnet produkt som er godkjent av ANTHS. Det anbefales å bruke Ster 3 Plus (kode ). SØRG FR AT DE VALGTE PRDUKTET BRUKES I RIKTIG BLANDINGSFRHLD: med Ster 3 Plus 60 ml (1 måleskje fra flasken for salg, 2 måleskjeer fra den gratis prøveflasken) i en liter varmt vann (40 C). Gjør klar oppløsningen i en beholder, og sug opp halvparten av mengden for hver terminal: Senk terminalen ned i oppløsningen (i cirka 2 sekunder) og løft den opp helt til slangen er tømt. Gjennomfør operasjonen flere ganger, helt til hele oppløsningen har blitt suget opp. SV Rengör och sanera uppsugningsanläggningen, genom att använda en lämplig Metasys produkt godkänd av ANTHS. Vi rekommenderar en användning av Ster 3 Plus (kod ). ANVÄND EN KRREKT VÄTSKELÖSNING FÖR DEN VALDA PRDUKTEN: med Ster 3 Plus 60 ml (1 mått från försäljningsförpackningen - 2 mått från gratisförpackningen) i en liter varmt vatten (40 C). Förbered en vätskelösning i en behållare och sug upp hälften för varje slutdel: Sänk ner slutdelen i vätskelösningen (i cirka 2 sekunder) och lyft upp den i luften tills att slangen är tömd. Utför åtgärden flera gånger, tills att all vätskelösning är uppsugen. IT Smontare i tubi e sterilizzarli a freddo. NL De buizen demonteren en koud steriliseren. N Demonter slangene og kaldsteriliser dem. SV Ta loss slangarna och kallsanera dem. 2 IT NL N SV

4 Aspirazione Afzuiging ppsuging Uppsugning Che cosa/wat/ Hva/ Vad Quando/WANNEER/ Når/ När come/hoe/ hvordan/ hur 6 7 Terminali porta-cannula/ Terminals cannulehouder/ Terminaler - kanyleholdere/ Slutdel kanylhållare IT Sterilizzare i terminali porta-cannula in autoclave dopo aver effettuato il lavaggio dei tubi. I terminali possono essere sottoposti a 200 cicli in autoclave. NL De terminals cannulehouders steriliseren in de autoclaaf nadat men het wassen van de buizen heeft uitgevoerd. De terminals kunnen onderworpen worden aan 200 cycli in de autoclaaf. N Steriliser terminalene som er kanyleholderne ved autoklavering, etter at slangene er blitt rengjort. Terminalene kan gjennomgå 200 autoklaveringssykluser. SV Sterilisera slutdelarna på kanylhållarna i en autoklav efter att ha utfört sköljning av slangarna. Slutdelarna kan utsättas för 200 cykler i en autoklav. IT Sostituire i terminali e i tubi. NL De terminals en de buizen vervangen. N Bytt terminaler og slanger. SV Ersätt slutdelarna och slangarna. Miniseparatore/ Mini-separator/ IT Pulire le sonde di livello ed il vaso con carta Miniseparator/ Miniseparator monouso non abrasiva. Per evitare problemi di CATTANI 7 formazione 14 di schiuma all interno del separatore, è consigliabile l uso delle pastiglie antischiumogene VF Control Plus (codice ). NL Nettoyer les sondes de niveau et le vase en utilisant du papier jetable non abrasif. Pour éviter la formation de mousse à l intérieur du séparateur, il est conseillé d utiliser des tablettes anti-mousse VF Control Plus (code ). N Rengjør nivåsondene og beholderen med husholdningspapir som ikke riper. For å unngå problemer med skumformasjon inne i sparatoren, anbefales bruk av skumhemmende brikker av typen VF Control Plus (codice ). SV Rengör nivåsonderna och vasen med engångspapper som inte innehåller slipmedel. För att undvika problem med skumformation i separatorn, rekommenderar vi antiskumtabletter VF Control Plus (kod ). 8 9 Separatore di amalgama per sedimentazione/ Amalgaamseparator voor sedimentatie/ Amalgamseparator for sedimentering/ Amalgamseparator för sedimentering CATTANI Separatore/ Separator/ Separator/ Separator Metasys IT Controllare il livello dei sedimenti tramite ispezione diretta. Se necessario svuotare il vaso. 7 In caso 14 di rallentamento dello scarico svuotare il vaso. NL Het niveau van de sedimenten controleren middels een rechtstreeks nazicht. Indien nodig de beker ledigen. In geval van vertraging van de afvoer de beker ledigen. N Kontroller nivået til sedimentene ved å se inn direkte. m nødvendig tømmes beholderen. Dersom avløpet skulle bli langsommere må man tømme beholderen. SV Kontrollera sedimentnivån genom direkt inspektion. m nödvändigt töm vasen. Vid problem med tömning, töm vasen. IT Pulire il filtro. Una volta svuotato il filtro, sciacquarlo sotto acqua corrente. NL De filter schoonmaken. Eens dat de filter is schoongemaakt, hem afspoelen onder stromend water. N Rengjør filteret. Når man har tømt filteret, må man skylle det under rennende vann. SV Rengör filtret. När filtret väl är tömt, skölj av det under rinnande vatten. PTIAL IT Pulire le sonde di livello e la sonda della centrifuga con carta monouso non abrasiva. NL De sondes van niveau en centrifuge schoonmaken met niet schurend wegwerppapier. N Rengjør nivåsondene og sentrifugesonden med papir som ikke riper. SV Rengör nivåsonderna och centrifugsonden med icke-slipande engångspapper. IT NL N SV 3

5 Che cosa/wat/ Hva/ Vad Quando/WANNEER/ Når/ När come/hoe/ hvordan/ hur Separatore/ Separator/ Separator/ Separator DÜrr VALVLA SCARIC BACINELLA DÜrr/ KLEP AFVER BAKJE DÜRR/ DÜrr TØMMEVENTIL FR KAR/ VENTIL TÖMNING SKÅL DÜrr Aspirazione Afzuiging ppsuging Uppsugning IT CS1 - Il separatore non necessita di particolare manutenzione. NL CS1 - De separator vereist geen bijzonder onderhoud. N CS1 - Separatoren trenger ikke særskilt vedlikehold. SV CS1 - Separatorn behöver inte något speciellt underhåll. IT CAS1 - Svuotare il contenitore di amalgama quando il dispositivo segnala che è pieno. NL CAS1 - De amalgaamcontainer leegmaken wanneer de inrichting meldt dat deze vol is. N CAS1 - Tøm amalgam beholderen når enheten varsler at den er full. SV CAS1 - Töm behållaren med amalgam när anordningen visar att den är full. IT Pulire ed igienizzare l impianto di aspirazione, utilizzando un prodotto idoneo approvato da Stern Weber. Si raccomanda l uso di Ster 3 Plus (codice ). USARE LA CRRETTA DILUIZIE DEL PRDTT SCELT: con Ster 3 Plus 60 ml (1 misurino della confezione di vendita - 2 misurini della confezione omaggio) in un litro d acqua calda (40 C). Premere il pulsante sul pannello di controllo della valvola per aprirla manualmente (seguire le istruzioni del fabbricante). NL De afzuiginstallatie schoonmaken en saneren, gebruikmakend van een geschikt product goedgekeurd door Stern Weber. Men raadt het gebruik aan van Ster 3 Plus (code ). DE CRRECTE VERDUNNING VAN HET 7 7 GEKZEN PRDUCT GEBRUIKEN: met Ster 3 Plus 60 ml (1 meetlepel van de verkoopverpakking - 2 eetlepels van het gratis pakket) in een liter warm water (40 C). De drukknop indrukken op het controlebord van de klep om deze manueel te openen (de instructies van de fabrikant volgen). N Rengjør og desinfiser oppsugingsanlegget ved hjelp av et egnet produkt 7 som 14 er godkjent av ANTHS. Det anbefales å bruke Ster 3 Plus (kode ). SØRG FR AT DE VALGTE PRDUKTET BRUKES I RIKTIG BLANDINGSFRHLD: med Ster 3 Plus 60 ml (1 måleskje fra flasken for salg, 2 måleskjeer fra den gratis prøveflasken) i en liter varmt vann (40 C). Trykk inn tasten på kontrollpanelet til ventilen for å åpne den manuelt (følg anvisningene fra produsenten). SV Rengör och sanera uppsugningsanläggningen, genom att använda en lämplig produkt godkänd av ANTHS. Vi rekommenderar en användning av Ster 3 Plus (kod ). ANVÄND EN KRREKT VÄTSKELÖSNING FÖR DEN VALDA PRDUKTEN: med Ster 3 Plus 60 ml (1 mått från försäljningsförpackningen - 2 mått från gratisförpackningen) i en liter varmt vatten (40 C). Tryck på knappen på ventilens kontrollpanel för att öppna den manuellt (utför tillverkarens instruktioner). IT Pulire il filtro. NL De filter schoonmaken. N Rengjør filteret. SV Rengör filtret. 12 bacinella bakje kar skål Filtro della bacinella/ Filter van IT Una volta svuotato il filtro, sciacquarlo sotto het bakje/ Filter i kar/ Skålens acqua corrente. filter NL Eens dat de filter is schoongemaakt, hem afspoelen onder stromend water. N Når man har tømt filteret må man skylle det under rennende vann. SV När filtret väl är tömt, skölj det under rinnande vatten. PTIAL 4 13 bacinella/ bakje/ kar/ skål IT Lavare accuratamente a fine giornata. Quando necessario usare un prodotto specifico, ad esempio MD 550 rotol Durr. NL Grondig wassen op het einde van de dag. Indien nodig een specifiek product gebruiken, bj voorbeeld MD550 rotol Durr N Rengjør nøye ved arbeidsdagens 7 slutt. Når 14 dette er nødvendig bruker man et spesifikt produkt, for eksempel MD550 rotol Durr. SV Tvätta det noga vid slutet av arbetsdagen. När det är nödvändigt, använd en speciell produkt, t.ex. MD550 rotol Durr. IT NL N SV

6 Strumenti Instrumenten Instrumenter Instrument Che cosa/wat/ Hva/ Vad Quando/WANNEER/ Når/ När come/hoe/ hvordan/ hur Inserti degli strumenti rotanti e dell ablatore/ Inzetstukken van de roterende instrumenten en van de krabber/ vertrekk av roterende instrumenter og curetter/ Isättningstillbehör till de roterande instrumenten och slipmaskinen Ablatore/ Krabber/ Curette/ Slip Turbina/ Turbine/ Turbin/ Turbin 7 IT Seguire 14 le istruzioni del fabbricante. NL De instructies van de fabrikant volgen. N Følg anvisningene fra produsenten. SV Utför tillverkarens instruktioner. IT Seguire le istruzioni del fabbricante. Con turbine Stern Weber utilizzare Daily il (codice ). 7 NL De 14instructies van de fabrikant volgen. Met 7 turbine 14 Stern Weber Daily il gebruiken (code ). N Følg anvisningene fra produsenten. På Stern Weber turbiner bruker man Daily il (kode ). SV Utför tillverkarens instruktioner. Med Stern Weber turbiner använd Daily il (kod ). IT Lubrificare gli -ring con un grasso siliconico. Si raccomanda l uso di S1. NL De -ringen smeren met een siliconenvet. Men raadt het gebruik aan van S1. SV Smörj -ringarna med silikonfett. Vi rekommenderar en användning av 7S1. 14 N Smør -ringene med silikonfett. Det anbefales å bruke S1. IT Sostituire gli -ring. Per attacco rapido Stern Weber codice KIT -ring FN500PP27. NL De -ringen vervangen. Voor snelkoppeling Stern Weber code KIT -ring FN500PP27. SV Byt ut -ringarna. För Stern Weber snabbkoppling kod KIT -ring FN500PP27. N Bytt -ringene. For rask kobling Stern Weber codice KIT -ring FN500PP27. Manipolo contrangolo/ 7 Handgreep 14 counterangle/ Vinkelstykke/ Handtag till vinkelstycke Micromotore ELETTRIC STERILIZZABILE IN AUTCLAVE/ Elektrische micromotor steriliseerbaar in autoclaaf/ Mikromotor ELEKTRISK KAN STERILISERES VED AUTKLAVERING/ ELEKTRISK MIKRMTR STERILISERINGSBAR I AUTKLAV IT Seguire le istruzioni del fabbricante. NL De instructies van de fabrikant volgen. N Følg anvisningene fra produsenten. SV Utför tillverkarens instruktioner. IT Per ogni motore i-xs4 eseguire la lubrificazione interna con Daily il (codice ) prima di ogni sterilizzazione. NL Voor iedere motor i-xs4 de smering aan de binnenkant uitvoeren met Daily il (code ) vóór iedere sterilisatie. N For hver motor i-xs4 utfører man den interne smøringen med Daily il (kode ) før hver sterilisering. 7 SV För varje motor i-xs4 utför intern smörjning med Daily il (kod ) 14 innan varje sterilisering. IT Lubrificare gli -ring con un grasso siliconico. Si raccomanda l uso di S1. NL De -ringen smeren met een siliconenvet. Men raadt het gebruik aan van S1. SV Smörj -ringarna med silikonfett. Vi rekommenderar en användning av 7S1. 14 N Smør -ringene med silikonfett. Det anbefales å bruke S1. PTIAL 19 IT Sostituire gli -ring. Per i-xs4 codice KIT -ring NL De -ringen vervangen. Voor i-xs4 code KIT -ring N Die -ring einmal. Für i-xs4 -Ring-KIT SV Wymienić -ring. Kod KIT -ring -ring do i-xs4. micromotore elettrico non IT Non sterilizzare (disinfettare a freddo secondo istruzioni del fabbricante). Non lubrificare internamente. sterilizzabile in autoclave/ NL Niet steriliseren (koud ontsmetten volgens de 7 instructies 14van Elektrische micromotor 7 niet 14 de fabrikant). Niet smeren aan de binnenkant. N Nicht sterilisieren (kalt gemäß den Anweisungen des Herstellers desinfizieren). Nicht von innen schmieren. steriliseerbaar in autoclaaf/ mikromotor elektrisk kan ikke SV Nie sterylizować (dezynfekować na zimno według instrukcji producenta). Nie steriliseres ved autoklavering/ smarować wewnątrz. Elektrisk mikromotor ickesteriliseringsbar i autoklav smeren met een siliconenvet. Men raadt het gebruik aan van S1. 7 IT Lubrificare 14 gli -ring con un grasso siliconico. Si raccomanda l uso di S1. NL De -ringen N Die -Ringe mit einem Silikonfett schmieren. Es wird die Verwendung von S1 empfohlen. SV Smarować -ring smarem silikonowym. Zaleca się stosowanie S1. IT Sostituire gli -ring. Per i-xr3 codice KIT -ring NL De -ringen vervangen. Voor i-xr3 code KIT -ring N Bytt -ringene. For i-xr3 kode KIT -ring SV Byt ut -ringarna. För i-xr3 kod KIT -ring IT NL N SV 5

7 Che cosa/wat/ Hva/ Vad Quando/WANNEER/ Når/ När come/hoe/ hvordan/ hur Micromotore ad aria/ Micromotor met lucht/ Mikromotor luft/ HAVALI MİKRMTR Lampada polimerizzante/ Polymeriserende lamp/ Herdingslampe/ Polymerisationslampa Strumenti Instrumenten Instrumenter Instrument Siringa/ Spuit/ Sprøyte/ Spruta IT Non sterilizzare (disinfettare a freddo secondo istruzioni del fabbricante). NL Niet steriliseren (koud ontsmetten volgens de instructies van de fabrikant). N Ikke steriliser (desinfiser uten varmebehandling etter produsentens anvisninger). SV Sterilisera inte (desinficera kallt enligt tillverkarens instruktioner). 7 IT Sostituire 14 gli -ring. NL De -ringen vervangen. N Bytt -ringene. SV Byt ut -ringarna. IT Disinfettare a freddo secondo le istruzioni del manuale d uso. Beccuccio e impugnatura sono sterilizzabili in autoclave. In caso di nebulizzazione non corretta, pulire il beccuccio oppure sostituirlo. NL Koud ontsmetten volgens de instructies van de gebruikshandleiding. De tuit en het handvat kunnen in de autoclaaf gesteriliseerd worden. In het geval van een niet correcte verstuiving, de tuit schoonmaken of hem vervangen. N Kaldsteriliser etter anvisningene i bruksanvisningen. Waterpic og håndtak 7 kan 14 autoklaveres. Dersom dråpeformasjonen ikke er riktig, rengjør man eller bytter ut waterpic. SV Desinficera kallt enligt manualens instruktioner. Pip och handtag kan steriliseras i en autoklav. I fall av felaktig spray, rengör pipen eller byt ut den. IT Pulire la fibra ottica con una spatola di plastica da eventuali residui di composito. Sterilizzare SL la fibra ottica in autoclave. Si raccomanda l uso di Ster 1 Plus (codice ). Non spruzzare sulla lampada! NL Eventuele resten van composiet verwijderen van de glasvezel met een plastic borstel. ALLEEN de glasvezel steriliseren in autoclaaf. Men raadt het gebruik aan van Ster 1 Plus (code ). Niet op de lamp spuiten! 7 N Rengjør 14 den optiske fiberen med en plastbørste for å fjerne eventuelle rester med kompositt. Steriliser kun den optiske fiberen ved autoklavering. Det anbefales å bruke Ster 1 Plus (kode ). Ikke sprut på lampen! SV Rengör fiberoptiken från eventuella kompositrester med en plastspatel. Sterilisera ENDAST fiberoptiken i autoklav. Vi rekommenderar en användning av Ster 1 Plus (kod ). Spruta inte på lampan! 23 Manipolo telecamera/ Handgreep camera/ Videokamererahåndtak/ Handtag videokamera IT Utilizzare sempre le protezioni monouso e cambiarle ad ogni paziente! NL Altijd de wegwerpbeschermingen gebruiken en ze veranderen na iedere patiënt! N Bruk alltid engangsdeksler og bytt dem for hver pasient! SV Använd alltid engångsskydd och byt ut dem efter varje patient! PTIAL 24 Appoggiastrumenti e tavoletta porta-tray/ Instrumententablet en tablet houder-tray/ Instrumentholder og brettholder/ Instrumentstöd och instrumentbricka IT Disinfettare l esterno con carta monouso imbevuta di un disinfettante appropriato secondo le istruzioni d uso. Si raccomanda l uso di Ster 1 Plus (codice ). Non spruzzare sul manipolo! NL De buitenkant ontsmetten met wegwerppapier doordrongen met een geschkt ontsmettingsmiddel volgens de gebruiksinstructies. Men raadt het gebruik aan van Ster 1 Plus (code ). Niet op de handgreep spuiten! N Desinfiser utsiden med engangskluter av papir fuktet med et egnet desinfeksjonsmiddel i følge bruksanvisningen. Det anbefales å bruke Ster 1 Plus (kode ). Ikke sprut på håndtaket! SV Desinficera den yttre delen med engångspapper fuktigt med desinficeringsmedel i enlighet med användningsinstruktionerna. Vi rekommenderar en användning av Ster 1 Plus (kod ). Spruta inte direkt på handtaget! IT La protezione in silicone è asportabile e sterilizzabile in autoclave. NL De bescherming in silicone is wegneembaar en kan gesteriliseerd worden in autoclaaf. N Silikonbeskyttelsen kan tas av og steriliseres ved autklavering. SV Silikonskyddet är borttagningsbart och steriliseringsbart i en autoklav. 6 IT NL N SV

8 sistemi di igiene hygiënesystemen hygiensystem hygiensystemer Che cosa/wat/ Hva/ Vad Quando/WANNEER/ Når/ När come/hoe/ hvordan/ hur FLUSHING IT Eseguire un ciclo di risciacquo automatico (flushing) ogni mattina alla ripresa 25 del lavoro e dopo ogni paziente. In assenza del flushing eseguire il risciacquo manualmente. NL Iedere ochtend bij het hervatten van het werk en na iedere patiënt een cyclus van automatisch spoelen (flushing) uitvoeren. In afwezigheid van de flushing het spoelen manueel uitvoeren. N Utflr eb automatisk skyllesyklus (flushing) hver morgen før man begynner 7 arbeidet, 14 samt etter hver pasient. Dersom man ikke har flushing-funksjon utfører man skyllingen manuelt. SV Utför en automatisk sköljningscykel (flushing) varje morgon vid början av arbetsdagen och efter varje patient. I avsaknad av flushing utför manuell sköljning. 26 Ciclo/ Cyclus/ Syklus/ Cykel IT Eseguire un ciclo di disinfezione (automatico o manuale) al termine della giornata di BISTER lavoro. Si raccomanda l uso di Peroxy Ag+ (cod ). NL Een ontsmettingscyclus uitvoeren (automatisch of manueel) op het einde van de werkdag. Men raadt het gebruik aan van Peroxy Ag+ (code ). N Utflr eb automatisk skyllesyklus (flushing) hver morgen før man begynner arbeidet, samt etter hver pasient. Dersom man ikke har flushing-funksjon utfører man skyllingen manuelt. SV Utför en desinficeringscykel (automatisk eller manuell) vid slutet av arbetsdagen. Vi rekommenderar en användning av Peroxy Ag+ (kod ). 27 Serbatoio/ Reservoir/ Beholder/ Behållare SANASPRAY IT Controllare il livello del liquido. Utilizzare solo acqua distillata che deve essere addizionata con Peroxy Ag+. (codice ). In caso di indisponibilità del prodotto, utilizzare solo perossido di idrogeno (H 2, acqua ossigenata) al 3% (10 volumi). L US DI QUALSIASI ALTR PRDTT, DI H 2 IN CCENTRAZII DIVERSE, PU DANNEGGIARE L APPARECCHI. Per ottenere la concentrazione di 600 parti per un milione (ppm) diluire 20 ml di Peroxy Ag+, oppure 20ml di H 2 al 3% in un litro di acqua distillata. NL Het niveau van de vloeistof controleren. Alleen gedestilleerd water gebruiken waaraan men Peroxy Ag+ moet toevoegen. (code ). Ingeval het product niet beschikbaar is, alleen waterstofperoxide gebruiken (H 2, waterstofperoxide) aan 3% (10 volumes). HET GEBRUK VAN GELIJK WELK ANDER PRDUCT F VAN H 2 IN ANDERE CCENTRATIES KAN HET TESTEL BESCHADIGEN. m de concentratie van 600 delen voor een miljoen (ppm) te bekomen, 20 ml van Peroxy Ag+, ofwel 20ml van H 2 aan 3% verdunnen in een liter gedestilleerd water. N Kontroller væskenivået. Bruk kun destillert vann som tilsettes Peroxy Ag+. (kode ). Dersom dette produktet ikke kan skaffes, bruk kun hydrogenperoksid (H 2 ) i 3 % konsentrasjon (10 enheter). BRUK AV ENHVER TYPE ANNEN, ELLER H 2 I ANDRE KSENTRASJER, KAN ØDELEGGE APPARATET. For å få en konsentrasjon på 600 deler per million (ppm), tynn ut 20 ml Peroxy Ag+, eller 20 ml di H 2 i 3 % konsentrasjon, i en liter destillert vann. SV Kontrollera vätskenivån. Tillsätt endast destillerat vatten till Peroxy Ag+. (kod ). m produkten inte är tillgänglig använd endast väteperoxid (H 2, oxiderat vatten) 3% lösning (10 volymer). ANVÄNDNING AV ANDRA PRDUKTER ELLER H 2 I ANNAN KCENTRERING KAN SKADA APPARATUREN. För att få en koncentratlösning på 600 delar per en miljon (ppm) blanda 20 ml Peroxy Ag+, eller 20ml H 2 3% lösning med en liter destillerat vatten. IT Disinfettare a freddo il serbatoio utilizzando un prodotto a base di perossidi. NL Het reservoir koud ontsmetten gebruikmakend van een product op basis van peroxide. N Kaldsteriliser beholderen ved hjelp av et peroksidbasert produkt. SV Kalldesinficera behållaren genom att använda en peroxidbaserad produkt. PTIAL IT In caso di soste prolungate svuotare il serbatoio e riempirlo solo alla ripresa del lavoro dopo aver eseguito la disinfezione secondo le istruzioni sopra elencate. NL In geval van langdurige onderbrekingen, het reservoir leegmaken en alleen terug vullen wanneer het werk wordt hervat nadat men de ontsmetting heeft uitgevoerd volgens de voornoemde instructies. N Ved lengre driftsstopp, tømmer man beholderen, for så å fylle det igjen når arbeidet gjenopptas, og etter å ha utført sterilisering etter anvisningene over. SV Vid längre uppehåll töm behållaren och fyll den endast vid återstart av arbete efter att ha utfört en desinficering enligt ovan listade instruktioner. IT NL N SV 7

9 sistemi di igiene hygiënesystemen hygiensystemer HYGIENSYSTEM Che cosa/wat/ Hva/ Vad Quando/WANNEER/ Når/ När come/hoe/ hvordan/ hur 28 Serbatoio Bioster manuale per disinfettante condotte/ Manueel Bioster reservoir voor ontsmettingsmiddel leidingen/ Bioster-beholder, bruksanvisning for rengjøring av slanger/ Manuell behållare Bioster för desinficering av ledningarna IT Riempire il serbatoio con il disinfettante per le condotte idriche del riunito. Si raccomanda l uso di Peroxy Ag+ (codice ). In caso di indisponibilità del prodtto, utilizzare unicamente H 2 al 3% (10 volumi). L US DI QUALSIASI ALTR PRDTT DI H 2 IN CCENTRAZII DIVERSE, PU DANNEGGIARE L APPARECCHI. Controllare il livello di riempimento. Non rabboccare il serbatoio, ma riempirlo solo quando è vuoto. Non lasciare permanere Peroxy Ag+ per più di un mese dentro il serbatoio. NL Het reservoir vullen met het ontsmettingsmiddel voor de waterleidingen van het geheel. Men raadt het gebruik aan van Peroxy Ag+ (code ). Ingeval het product niet beschikbaar is, uitsluitend H22 aan 3% (10 volumes) gebruiken. HET GEBRUIK VAN GELIJK WELK ANDER PRDUCT F VAN H22 IN ANDERE CCENTRATIES, KAN HET TESTEL BESCHADIGEN. Het niveau van het vullen controleren. Het reservoir niet bijvullen, maar alleen vullen wanneer het leeg is. Peroxy Ag+ niet langer dan een maand in het reservoir laten. N Fyll beholderen med desinfeksjonsmiddel for slangene for væske i instrumentbordet. Det anbefales å bruke Peroxy Ag+ (kode ). Dersom dette produktet ikke kan skaffes, bruk kun unicamente H 2 i 3 % konsentrasjon (10 enheter). BRUK AV ET HVERT ANNET PRDUKT ELLER H 2 I ANDRE KSENTRASJER, KAN SKADE APPARATET. Kontroller oppfyllingsnivået. Ikke tilsett væske til beholderen, fyll den kun når den er tom. Ikke la Peroxy Ag+ bli stående i mer enn en måned inne i tanken. SV Fyll behållaren med desinficeringsmedel för vattenledningarna på den dentala behandlingsenheten. Vi rekommenderar en användning av Peroxy Ag+ (kod ). I de fall produkten inte är tillgänglig, använd endast H 2 med 3% lösning (10 volymer). ANVÄNDNING AV ANDRA PRDUKTER ELLER H 2 MED ANNAN KCENTRERING, KAN SKADA APPARATUREN. Kontrollera påfyllningsnivån. Fyll inte behållaren upp till kanten, fyll den endast när den är tom. Låt inte Peroxy Ag+ vara i behållaren i mer än en månad. PTIAL 29 Serbatoio per disinfettante condotte/reservoir voor ontsmettingsmiddel leidingen/ Beholder for desinafiseringsmiddel for slanger/ Behållare för desinficeringsmedel till ledningar IT In caso di soste prolungate svuotare il serbatoio e riempirlo solo alla ripresa del lavoro. NL In geval van langdurige onderbrekingen, het reservoir leegmaken en slechts vullen wanneer het werk wordt hervat. N Ved lengre driftsstans må man tømme beholderen og såp fylle den igjen når man gjenopptar arbeidet. SV Vid längre uppehåll töm behållaren och fyll på den endast vid början av arbetet. IT Riempire il serbatoio con il disinfettante per le condotte idriche del riunito. Si raccomanda l uso di Peroxy Ag+ (codice ). In caso di indisponibilità del prodtto, utilizzare unicamente H 2 al 3% (10 volumi). L US DI QUALSIASI ALTR PRDTT DI H 2 IN CCENTRAZII DIVERSE, PU DANNEGGIARE L APPARECCHI. Controllare il livello di riempimento. Non rabboccare il serbatoio, ma riempirlo solo quando è vuoto. Non lasciare permanere Peroxy Ag+ per più di un mese dentro il serbatoio. NL Fill the tank with disinfectant for the water ducts of the dental unit. It is recommended to use Peroxy Ag+ (code ). If the product is unavailable, use only 3% H 2 (10 volumes). USING ANY THER PRDUCT R H 2 IN DIFFERENT CCENTRATIS MAY DAMAGE THE DEVICE. Check the level. Do not top up tank: refill only when empty. Do not leave Peroxy Ag+ inside the tank for more than a month. N Fyll beholderen med desinfeksjonsmiddel for slangene for væske i instrumentbordet. Det anbefales å bruke Peroxy Ag+ (kode ). Dersom dette produktet ikke kan skaffes, bruk kun unicamente H 2 i 3 % konsentrasjon (10 enheter). BRUK AV ET HVERT ANNET PRDUKT ELLER H 2 I ANDRE KSENTRASJER, KAN SKADE APPARATET. Kontroller oppfyllingsnivået. Ikke tilsett væske til beholderen, fyll den kun når den er tom. Ikke la Peroxy Ag+ bli stående i mer enn en måned inne i tanken. SV Fyll behållaren med desinficeringsmedel för vattenledningarna på den dentala behandlingsenheten. Vi rekommenderar en användning av Peroxy Ag+ (kod ). I de fall produkten inte är tillgänglig, använd endast H 2 med 3% lösning (10 volymer). ANVÄNDNING AV ANDRA PRDUKTER ELLER H 2 MED ANNAN KCENTRERING, KAN SKADA APPARATUREN. Kontrollera påfyllningsnivån. Fyll inte behållaren upp till kanten, fyll den endast när den är tom. Låt inte Peroxy Ag+ vara i behållaren i mer än en månad. IT In caso di soste prolungate svuotare il serbatoio e riempirlo solo alla ripresa del lavoro. NL In the event of prolonged standstills empty the tank and fill it only when work starts again. N Ved lengre driftsstans må man tømme beholderen og såp fylle den igjen når man gjenopptar arbeidet. SV Vid längre uppehåll töm behållaren och fyll på den endast vid början av arbetet. 8 IT NL N SV

10 superfici oppervlakken YÜZEYLER ytor Che cosa/wat/ Hva/ Vad Quando/WANNEER/ Når/ När come/hoe/ hvordan/ hur Superfici del riunito e selleria IT Non spruzzare direttamente sull apparecchio! Non poltrona/ ppervlakken van utilizzare prodotti abrasivi! Pulire con carta monouso het geheel en stoelbekleding/ inumidita con un disinfettante idoneo di livello intermedio, verflatene til instrumentbordet Nella zona approvato da Stern Weber. Si raccomanda l uso di Ster1 Plus og tannlegestol/ Den dentala operativa In de (codice ). Per la pulizia delle imbottiture, qualora siano particolarmente behandlingsenhetens ytor och operationele sporche, utilizzare sapone neutro. stolens klädsel zone I operasjonsområdet I det operativa området NL Niet rechtstreeks op het toestel spuiten! Geen schurende producten gebruiken! Schoonmaken met wegwerppapier bevochtigd met een geschikt ontsmettingsmiddel van medium niveau, goedgekeurd door Stern Weber.. Men raadt het gebruik aan van Ster1 Plus (code ). Voor de schoonmaak van de bekleding, indien deze bijzonder vuil is, een neutrale zeep gebruiken. N Ikke sprut direkte på apparatet! Ikke bruk skuremidler! Rengjør med engangskluter med egnet desinfeksjonsmiddel som ligger på et mellomnivå, og som er godkjent av Stern Weber.. Det anbefales å bruke Ster1 Plus (kode ). Ved rengjøring av polstring bruker man nøytralt rengjøringsmiddel, med mindre den er særlig skitten. SV Spruta inte direkt på apparaturen! Använd inte produkter med slipmedel! Rengör med engångspapper fuktigt med en desinficeringslösning lämplig på medelnivå, godkänd av Stern Weber.. Vi rekommenderar en användning av Ster1 Plus (kod ). För rengöring av stoppade stoldelar, när de är speciellt smutsiga, använd neutral tvål. Nelle altre zone quando è necessario In de andere zones wanneer dit nodig is I de andre områdene ved behov I de andra områdena när det är nödvändigt PTIAL PELLICLE PRTEZIE TASTIERE/ FLIES BESCHERMING TETSENBRDEN/ BESKYTTELSESFILM TASTATUR/ FILMSKYDD TANGENTBRD Lampada operatoria/ peratielamp/ perasjonslampe/ perationslampa Monitor/ Monitor/ Monitor/ Skärm Workstation IT Si raccomanda l utilizzo di mezzi barriera ogni qualvolta possibile. Insieme al riunito vengono fornite delle pellicole di protezione della tastiera medico e assistente, che possono essere riordinate. NL Men raadt het gebruik aan van afschermingen telkens dit mogelijk is. Samen met het geheel worden er beschermende folies geleverd voor het toetsenbord van de geneesheer en de assistent, die terug kunnen worden besteld. N Det anbefales å bruke fysiske barrierer/dekke til, så langt dette er mulig. Sammen med instrumentbordet leveres det beskyttende film til det medisinske hjelpetastaturet, disse kan også bestilles senere. SV Vi rekommenderar en användning av barriärredskap varje gång det är möjligt. Tillsammans med den dentala behandlingsenheten medlevereras skyddsfilm till tangentborden för läkare och assistent, finns även som beställningsvara. IT Pulire la lampada solo quando è a temperatura ambiente. Schermo frontale e parabola: pulire con un panno morbido e acqua e sapone neutro. Altre superfici: come superfici del riunito, vedere sopra. Nella versione Venus Plus, Venus Plus TML le maniglie sono removibili e sterilizzabili a freddo. Nelle lampade Venus a LED, le maniglie sono sterilizzabili a freddo o in autoclave. Non impiegare prodotti abrasivi o acidi. Si raccomanda l uso di Ster 1 Plus (codice ). NL De lamp alleen schoonmaken wanneer ze op kamertemperatuur staat. Frontaal scherm en parabool: Schoonmaken met een zachte doek en water en een neutrale zeep. Andere oppervlakken: zoals oppervlakken van het geheel, zie hierboven. In de versie Venus Plus, Venus Plus TML zijn de handvaten wegneembaar en koud steriliseerbaar. In de lampen Venus met LED, zijn de handvaten koud steriliseerbaar of in autoclaaf. Geen schurende of zure producten gebruiken. Men raadt het gebruik aan van Ster 1 Plus (code ). N Rengjør lampen kun når den har vanlig romtemperatur. Frontdeksel og skjerm: Rengjør med en myk klut og nøytralt såpevann. Andre overflater: Som overflatene til instrumentbordet. I versjonene venus Plus, venus Plus TML kan håndtakene fjernes og kaldsteriliseres. I Venus-lampene med LED-lys, kan håndtakene kaldsteriliseres eller autoklaveres. Ikke bruk skuremidler eller syrer. Det anbefales å bruke Ster 1 Plus (kode ). SV Rengör lampan enbart när den har nått rumstemperatur. Frontalskärm och parabol: rengör med en mjuk trasa och vatten och neutral tvål. Andra ytor: som den dentala behandlingsenhetens ytor, se ovan. I versionen Venus Plus, venus Plus TML är handtagen avtagbara och kall saneringsbara. I lamporna venus 7 med ljusdiod 714 är handtagen 14 saneringsbara kallt eller i autoklav. Använd inte produkter med slipmedel eller syror. Vi rekommenderar en användning av Ster 1 Plus (kod ). IT Come per le superfici del riunito. Si raccomanda di non spruzzare il disinfettante direttamente sul monitor ma di spruzzare su carta monouso. Si raccomanda l uso di Ster 1 Plus (codice ). NL Zoals voor de oppervlakken van het geheel. Men raadt aan het ontsmettingsmiddel niet rechtstreeks op de monitor maar op een wegwerppapier te spuiten. Men raadt het gebruik aan van Ster 1 Plus (code ). N Som for overflatene til instrumentbordet. Det anbefales å unngå å sprite desinfiseringsmiddel direkte på monitoren, og i stedet bruke engangskluter, og sprute det på disse. Det anbefales å bruke Ster 1 Plus (kode ). SV Likadant som för den dentala behandlingsenhetens ytor. Vi rekommenderar att ni inte sprutar desinficeringsmedel direkt på skärmen, men på engångspappret. Vi rekommenderar en användning av Ster 1 Plus (kod ). IT NL N SV 9

11 IT Superfici del riunito e selleria poltrona Nota Integrativa Per la pulizia e la disinfezione delle superfici del riunito, utilizzare un disinfettante idoneo di livello intermedio, approvato da Stern Weber. Si raccomanda l uso di Ster 1 Plus (codice ). Data l aggressività dei principi attivi utilizzati nei disinfettanti, si raccomanda di utilizzare prodotti che contengano come massimo: Etanolo 96% (alcool etilico) - Concentrazione: massimo g per ogni 100g di disinfettante 1-propanolo (n-propanolo, alcool propilico, alcool n-propilico) - Concentrazione: massimo 20g per ogni 100g di disinfettante Combinazione di etanolo e 1-propanolo - Concentrazione: la combinazione dei due deve essere come massimo 40g per ogni 100g di disinfettante. ATTENZIE! Non utilizzare prodotti contenenti alcool isopropilico (2-propanolo, iso-propanolo). Non utilizzare prodotti contenenti ipoclorito di sodio (candeggina). Non utilizzare prodotti contenenti fenoli. Non vaporizzare il prodotto scelto direttamente sulle superfici dell apparecchio. Non combinare tra loro prodotti disinfettanti diversi. L uso di qualsiasi prodotto deve essere fatto nel rispetto delle disposizioni date dal fabbricante. NL ppervlakken van het geheel en stoelbekleding Toelichting Voor de schoonmaak en de ontsmetting van de oppervlakken van het geheel, een geschikt ontsmettingsmiddel van medium niveau gebruiken, goedgekeurd door Stern Weber. Men raadt het gebruik aan van Ster 1 Plus (code ). Gezien de agressiviteit van de actieve principes gebruikt in de ontsmettingsmiddelen, raadt men aan producten te gebruiken die maximum bevatten: Ethanol 96% (ethylalcohol) - Concentratie: maximum g voor iedere 100g ontsmettingsmiddel 1-propanol (n-propanol, propylalcohol, n-propylalcohol) - Concentratie: maximum 20g voor iedere 100g ontsmettingsmiddel Combinatie van ethanol en 1-propanol - Concentratie: De combinatie van de twee moet maximum 40g zijn voor iedere 100g ontsmettingsmiddel. LET P! Geen producten gebruiken die isopropylalcohol bevatten (2-propanol, iso-propanol). Geen producten gebruiken die natriumhypochloriet bevatten(bleekmiddel). Geen producten gebruiken die fenolen bevatten. Het gekozen product niet rechtstreeks op de oppervlakken van het toestel verstuiven. Geen verschillende ontsmettingsproducten met elkaar combineren. Het gebruik van gelijk welk product moet uitgevoerd worden overeenkomstig de beschikkingen die de fabrikant heeft gegeven.

12 N verflatene til instrumentbordet og tannlegestol Tilleggsmerknad For rengjøring og desinfisering av instrumentbordet, bruk et egnet desinfeksjonsmiddel som ligger på et mellomnivå, og som er godkjent av Stern Weber. Det anbefales å bruke Ster 1 Plus (kode ). På grunn av de aggressive egenskapene til de aktive ingrediensene som brukes i desinfeksjonsmidler, anbefales det å bruke produkter som inneholder maksimalt: Etanol 96 % (etylalkohol) - Konsentrasjon: maks g for hver 100 g av desinfiseringsmidlet. 1-propanol (n-propanol, propylalkohol, n-propyl-alkohol) - Konsentrasjon: maks 20 g for hver 100 g av desinfiseringsmidlet. Kombinasjon av E 1-propanol - Konsentrasjon: Kombinasjonen av disse to kan maksimalt være 40 g for hver 100 g av desinfeksjonsmidlet. NB! Ikke bruk produkter som inneholder isopropylalkohol (2-propanol, isopropanol). Ikke bruk produkter som inneholder natriumhypokloritt (klorin). Ikke bruk produkter som inneholder fenoler. Ikke sprut det valgte produktet direkte på overflatene til apparatet. Ikke kombiner ulike desinfeksjonsmidler. Enhver bruk av slike produkter må fjøres i samsvar med anvisningene fra produsenten. SV Den dentala behandlingsenhetens ytor och stolens klädsel Anteckningar För rengöring och desinficering av den dentala behandlingsenhetens ytor, använd ett desinficeringsmedel på medelnivå, godkänd av Stern Weber. Vi rekommenderar en användning av Ster 1 Plus (kod ). Eftersom desinficeringsmedlen innehåller aggressiva komponenter, rekommenderar vi en användning av produkter som innehåller max: Etanol 96% (etylalkohol) - Koncentrat: max g per 100g desinficeringsmedel. 1-propanol (n-propanol, propylalkohol, n-propylalkohol) - Koncentrat: max 20g per 100g desinficeringsmedel. Kombination av etanol och 1-propanol - Koncentrat: kombinationen av de två får innehålla max 40g per 100g desinficeringsmedel. VARNING! Använd inte produkter som innehåller isopropylalkohol (2-propanol, iso-propanol). Använd inte produkter som innehåller natriumhyperklorit (blekmedel). Använd inte produkter som innehåller fenoler. Vaporisera inte produkten direkt på apparaturens ytor. Blanda inte de olika desinficeringsmedlen med varandra. Användning av någon som helst produkt måste göras i enlighet med de normer som fastställts av tillverkaren.

13

14 QUAND/WANNEER/ NÅR/ NÄR CME/HE/ HVRDAN/ HUR IT Dopo ogni paziente NL Na iedere patiënt N Etter hver pasient SV Efter varje patient IT gni mattina NL Iedere ochtend 7 N Hver 14 morgen SV Varje morgon IT Indossare mascherina e occhiali NL Een masker en een bril dragen N Bruk munnbind og beskyttelsesbriller SV Bär munmask och skyddsglasögon IT Indossare guanti NL Handschoenen dragen N Bruk hansker SV Använd skyddshandskar N Hver 7 7. dag 14 IT NL p het einde van iedere werkdag N På slutten av hver dag SV Vid slutet av varje arbetsdag IT gni 7 giorni NL Alle 7 dagen SV Var 7 dag IT gni 14 giorni NL Alle 14 dagen N Hver 14. dag SV Var 14 dag IT Una volta al mese NL Een keer per maand N En gang i måneden SV En gång i månaden IT Una volta l anno NL Een keer per jaar N En gang i året SV En gång om året IT Controllare/ pulire se necessario NL Controleren/schoonmaken indien nodig N Kontroller/ rengjør ved behov SV Kontrollera/ rengör om nödvändigt IT Il contenuto deve essere smaltito fra i rifiuti speciali secondo le Normative Locali e Nazionali NL De inhoud moet geloosd worden met de speciale afval overeenkomstig de Plaatselijke en Nationale Regelgevingen 7 N Innholdet 14 må avhendes som spesialavfall, i samsvar med lokale og nasjonale forskrifter SV Innehållet måste omhändertas bland specialavfall i enlighet med gällande lokala och nationella lagar IT Sterilizzare in autoclave 7 NL Steriliseren in autoclaaf 14 N Steriliser ved autoklavering SV Sterilisera i autoklav IT Non spruzzare direttamente sull apparecchio NL Niet rechtstreeks op het toestel spuiten N Ikke sprut direkte på apparatet SV Spruta inte direkt på apparaturen IT Pulire con carta monouso inumidita di disinfettante adatto secondo le istruzioni NL Schoonmaken met wegwerppapier bevochtigd met een geschikt ontsmettingsmiddel volgens de instructies N Rengjør med engangsklut som er fuktet med egnet desinfeksjonsmiddel, etter anvisningene SV Rengör med engångspapper fuktigt IT In caso di soste prolungate (superiori ai 3 giorni) NL In geval van langdurige onderbrekingen(langer dan 3 dagen) N Ved lengre driftsstopp (over 3 dager) SV Vid längre uppehåll (som överstiger 3 dagar) instruktioner IT Utilizzare disinfettante adatto NL Een geschikt ontsmettingsmiddel gebruiken N Bruk egnet desinfeksjonsmiddel SV IT Pulire con carta monouso NL Schoonmaken met wegwerppapier N Rengjør med engangsklut SV Rengör med engångspapper IT NL Smeren N Smør SV Smörj

www.anthos.com anthos@anthos.it

www.anthos.com anthos@anthos.it www.anthos.com anthos@anthos.it PROTOCOLLO PER LA MANUTENZIE IGIENICA DEL RIUNITO PROTOCOL VOOR HET HYGIËNISCH DERHOUD VAN HET GEHEEL PROTOKOLL FOR VEDLIKEHOLD AV HYGIENEN PÅ INSTRUMENTBORDET PROTOKOLL

Detaljer

DOWNLIGHT È UN SISTEMA DI FARI AD INCASSO CHE PROIETTANO VERSO IL UN SISTEMA TOTALMENTE FLESSIBILE, IN GRADO DI SODDISFARE OGNI

DOWNLIGHT È UN SISTEMA DI FARI AD INCASSO CHE PROIETTANO VERSO IL UN SISTEMA TOTALMENTE FLESSIBILE, IN GRADO DI SODDISFARE OGNI DOWNLIGHT È UN SISTEMA DI FARI AD INCASSO CHE PROIETTANO VERSO IL BASSO IL LORO CONO DI LUCE, REGALANDO UNA PIACEVOLE ILLUMINAZIONE GENERALE IN STRUTTURE PUBBLICHE O RESIDENZIALI, HOTEL, SPA, NEGOZI, UFFICI

Detaljer

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper 721-296 Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper VIKTIGT FÖRE INSTALLATION Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder robotgräsklipparen.

Detaljer

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a wireless keyboard to use with Windows XP,

Detaljer

Clatronic Espressomaskin ES2612

Clatronic Espressomaskin ES2612 Clatronic Espressomaskin ES2612 Generelle forsiktighetsregler - Les bruksanvisningen nøye før du tar i bruk apparatet, og behold denne, samt garantien og kvitteringen. Behold også originalemballasjen om

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise Rev.nr 150318 Vertikalmarkis / Vertikalmarkise A2 Brytplatta inkl skruv A3 Brytrulle A4 Bandlås Båndlås A6 Bandknopp Båndklokke A8 3,5x9,5 mm A10 3,5x25 mm 4st A2 - A10 gäller enbart markiser med banduppdrag

Detaljer

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Detaljer

FDV Kappa fra DinBox

FDV Kappa fra DinBox FDV Kappa fra DinBox Funksjon og kvalitet, også for øyet. Det kan vi garantere! Gratulerer med valget av kappromsinnredning. Kapprumsinnredningen er noe av det første man ser når man kommer inn i et rom

Detaljer

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter 408-084 Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse av original bruksanvisning) PL - Instrukcja obsługi (Tłumaczenie

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294 Poseløs støvsuger med vannfiltrering Prod.nr. IT015294 Bruksanvisning Innhold Sikkerhetsanvisninger... 3 Oversikt... 4 Klargjøring og bruk... 5 Tømming og vedlikehold... 7 Problemløsning... 9 Tekniske

Detaljer

TROPIC 2000 TROPIC 2000 TROPIC 2000 Functions: The device can be operated in three different modes: 1. Thermostatically controlled heating whereby the system and the fan are controlled by the thermostat

Detaljer

97050865 Rev. 00 15.05. Goldspeed EVO S1 / S1-L / M5-L / D1 / D1-L / R20-L / E16 NORSKE..2

97050865 Rev. 00 15.05. Goldspeed EVO S1 / S1-L / M5-L / D1 / D1-L / R20-L / E16 NORSKE..2 97050865 Rev. 00 15.05 Goldspeed EVO S1 / S1-L / M5-L / D1 / D1-L / R20-L / E16 NORSKE..2 NO NORSKE 1. BEREGNET BRUK... 3 2. VIKTIGE ADVARSLER... 3 3. SYMBOLER... 4 4. TEKNISKE EGENSKAPER... 4 5. MONTERING

Detaljer

97050644 rev.003 06/2015 SMART TOUCH. A7 Plus

97050644 rev.003 06/2015 SMART TOUCH. A7 Plus 97050644 rev.003 06/2015 SMART TOUCH A7 Plus INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelle forholdsregler... 4 1.1. Symboler... 4 1.2. Riktig bruk og bruksmåte... 4 1.2.1. Klassifisering og referansestandarder...

Detaljer

OG 25E OG 30E AFFETTATRICE SKJÆREMASKIN MANUALE D USO BRUKSANVISNING

OG 25E OG 30E AFFETTATRICE SKJÆREMASKIN MANUALE D USO BRUKSANVISNING Via Novembre, 00 OGGIONA SANTO STEFANO (VA)-Italy Tel. + 0 - Fax + 0 0 E- Mail: info@omasfoodmachinery.com www.omasfoodmachinery.com OG E OG 0E MANUALE D USO BRUKSANVISNING AFFETTATRICE SKJÆREMASKIN 00

Detaljer

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: 1. Filter enheten m/filter patron 2. Nøkkel til lokket 3. Gjenget

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

Olimpia Splendid Bi2 BRUKERVEILEDNING. Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Tel: 55 95 06 00 Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no

Olimpia Splendid Bi2 BRUKERVEILEDNING. Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Tel: 55 95 06 00 Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Forenklet versjon av installasjons- og bruksanvisningen som finnes på SGP Varmeteknikk AS side hjemmesider www.sgp.no BRUKERVEILEDNING Olimpia Splendid Bi2 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55

Detaljer

Spikerpistol F50 Spikpistol F50

Spikerpistol F50 Spikpistol F50 Bruksanvisning Bruksanvisning Spikerpistol F50 Spikpistol F50 Art.no. 120402 Spikerpistol F50 SIKKERHETSFORESKRIFTER: Les og forstå denne bruksanvisningen før pistolen taes i bruk. NB! FØLG ALLE SIKKERHETSFORESKRIFTER

Detaljer

Art.nr: MT05-04T NRF-nr.: 4503678

Art.nr: MT05-04T NRF-nr.: 4503678 . Rada dusjpanel, modell DP-4 Therm Art.nr: MT05-04T NRF-nr.: 4503678 Utførelse i rustfritt stål (AISI 304) Røranslutning: ½ på topp. Leveres med avstengingsventiler. Gjennomføring for sensor og magnetventilkabler

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

97050809 Rev. 00 15.01 FULL TOUCH. S 380 T R c IT ALIANO

97050809 Rev. 00 15.01 FULL TOUCH. S 380 T R c IT ALIANO 97050809 Rev. 00 15.01 FULL TOUCH S 380 T R c NO IT ALIANO SUMMENDRAG 1. GENERELLE VARSLER... 4 1.1. SYMBOLER...4 1.2. RIKTIG BRUK OG BRUKSMÅTE...4 1.2.1. KLASSIFISERING OG REFERANSESTANDARDER...5 1.2.2.

Detaljer

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W BRUKER MANUAL Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W Viktig om sikkerhet Les bruker manualen ordentlig og ta vare på den. 1. Les alle instruksjonene før du bruker maskinen. 2. Ikke berør varme overflater.

Detaljer

RIO. Rio Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série Rio Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar Rio Manual de operación (6)

RIO. Rio Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série Rio Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar Rio Manual de operación (6) RIO 150718 GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA Rio Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série Rio Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar Rio Manual de operación

Detaljer

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Oversikt over komponenter Se bilde side 2 i den originale bruksanvisningen for oversikt. A. Deksel for vannbeholder B. Vannbeholder C. Øvre beholder D. Knott E. Nedre

Detaljer

Sikkerhet. Fare! Manglende overholdelse kan være eller er årsaken til elektriske sjokk med fare for livet.

Sikkerhet. Fare! Manglende overholdelse kan være eller er årsaken til elektriske sjokk med fare for livet. Innledning Takk for at du valgte vår kaffemaskin. Vi håper du får mye moro med dette nye apparatet. Bruk et par minutter til å lese denne bruksanvisningen. Man unngår på denne måten å la farlige situasjoner

Detaljer

Kort instruks for Spectra S

Kort instruks for Spectra S Kort instruks for Spectra S Les bruker instruksene og kapittelet om sikkerhetsinstrukser før du tar i bruk maskinen. Behold disse instruksene nær maskinen. Innhold Fremgangsmåte. 2 Hvordan fylle på Spectra

Detaljer

Bruksanvisning KAFFEMASKINE

Bruksanvisning KAFFEMASKINE Bruksanvisning KAFFEMASKINE NO 700.403.185 C COFFEE BREWING MACHINES 2000 Mnd2-021 Mnd2-021 TH20-021 TH20-021 Bruksanvisning Norsk 1.1 Innledning Det gleder oss at du har valgt et av våre kvalitetsprodukter.

Detaljer

Forenklet versjon av installasjons- og bruksanvisning. BRUKERVEILEDNING. Olimpia Splendid Bi2

Forenklet versjon av installasjons- og bruksanvisning. BRUKERVEILEDNING. Olimpia Splendid Bi2 Forenklet versjon av installasjons- og bruksanvisning. BRUKERVEILEDNING Olimpia Splendid Bi2 BRUK AV DISPLAYET A B C D E F G A B C D E F G H I J K L M N O P H I J K L M N O P 2 A B C D E F G H I J K L

Detaljer

8 coloris 8 farben 8 colori 8 colores

8 coloris 8 farben 8 colori 8 colores strobe 8 coloris 8 farben 8 colori 8 colores Grey Fusion Highlight Flex 2620 Blaze 2604 Extreme 2606 Ignite 2603 Spark 2621 Rapid 2614 Force 2605 Plasma 2619 Egnet for kontorer, butikker, skoler, høyskoler

Detaljer

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04 FLEXIT SL4 94278-06 2013-04 ART.NR.: 98737 98739 Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

97050805 Rev. 00 15.01 FULL TOUCH2015 NORSKE

97050805 Rev. 00 15.01 FULL TOUCH2015 NORSKE 97050805 Rev. 00 15.01 FULL TOUCH2015 L9 NO NORSKE SAMMENDRAG 1. GENERELLE VARSLER... 4 1.1. SYMBOLER...4 1.2. RIKTIG BRUK OG BRUKSMÅTE...4 1.2.1. KLASSIFISERING OG REFERANSESTANDARDER...5 1.2.2. MILJØFORHOLD...5

Detaljer

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Växthus L. Drivhus L. Item. No. 6230-1042

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Växthus L. Drivhus L. Item. No. 6230-1042 Bruksanvisning / Bruksanvisning Växthus L rivhus L S NO Item. No. 60-04 S Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Växthus L

Detaljer

QUICK REFERENCE. Puma ELI Skema 5. Puma ELI Skema 5 IT NL NO SV. Puma ELI Ambidestro. Puma ELI Ambidestro. Puma ELI Puma ELI.

QUICK REFERENCE. Puma ELI Skema 5. Puma ELI Skema 5 IT NL NO SV. Puma ELI Ambidestro. Puma ELI Ambidestro. Puma ELI Puma ELI. Puma ELI Skema 5 Puma ELI Skema 5 cod. 97050608 rev.07 ref. 97050612 Puma ELI Ambidestro Puma ELI Ambidestro Puma ELI Puma ELI Skema 5 Skema 5 IT NL NO SV castellini@castellini.com www.castellini.com QUICK

Detaljer

SKOTØRKER. Skotork - Shoe dryer

SKOTØRKER. Skotork - Shoe dryer GSA SKOTØRKER SKOTØRKER Skotork - Shoe dryer NORSK M A N U A L 4 5 0 1 8 0 GSA SKOTØRKER INTRODUKSJON Vennligst les alle anvisningene før du tar i bruk den nye støvel- og skotørkeren. Vi anbefaler at du

Detaljer

BRUKSANVISNING (Touchscreen)

BRUKSANVISNING (Touchscreen) BRUKSANVISNING (Touchscreen) U_NO Din forhandler Rev. 111003 1. INNHOLDSFORTEGNELSE. CQube Touchscreen 1. Innholdsfortegnelse side 2 2. Generelt / Beskrivelse: 3 3. Driftsmodus 4 4. Energisparemodus 5

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388S-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388S-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388S-0 Printed in U.S.A. kundebetjeningsnummer Som en del av Rexairs kundebetjeningsprogram får hver Rainbow AquaMate et serienummer for

Detaljer

97050618 Rev.003 06/2015 S200 - S220 TR

97050618 Rev.003 06/2015 S200 - S220 TR 97050618 Rev.003 06/2015 2013 S200 - S220 TR NO INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Generelle forholdsregler...4 1.1. Symboler...4 1.2. Riktig bruk og bruksmåte...4 1.2.1. Klassifisering og referansestandarder...5

Detaljer

97050842 Rev. 01 26.06 i-xr3 / i-xr3 L / i-xs4 NORSKE...2

97050842 Rev. 01 26.06 i-xr3 / i-xr3 L / i-xs4 NORSKE...2 97050842 Rev. 01 26.06 i-xr3 / i-xr3 L / i-xs4 NORSKE...2 NO NORSKE 1. BEREGNET BRUK... 3 2. VIKTIGE ADVARSLER... 3 3. SYMBOLER... 3 4. TEKNISKE EGENSKAPER... 4 5. TILKOBLING TIL FORSYNINGSKABELEN... 4

Detaljer

Anthos A3 Plus. Prisene er inkl.mva og varer frem l 15.november 2011. Produktet kan avvike fra bildet. Vi tar forbehold om trykkfeil.

Anthos A3 Plus. Prisene er inkl.mva og varer frem l 15.november 2011. Produktet kan avvike fra bildet. Vi tar forbehold om trykkfeil. PARTIKJØP! Anthos A3 Plus Prisen inkluderer: Anthos stol med bred rygg Unit Anthos Venus Plus operasjonslampe ( justerbart opp l 35.000 Lux) 4 moduler: 3 veis sprøyte Turbinkobling Børsteløs mikromotor

Detaljer

97050806 Rev. 00 15.01 NORSKE

97050806 Rev. 00 15.01 NORSKE 97050806 Rev. 00 15.01 2015 L6 NO NORSKE SAMMENDRAG 1. GENERELLE VARSLER... 4 1.1. SYMBOLER...4 1.2. RIKTIG BRUK OG BRUKSMÅTE...4 1.2.1. KLASSIFISERING OG REFERANSESTANDARDER...5 1.2.2. MILJØFORHOLD...5

Detaljer

NEO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE USER GUIDE

NEO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE USER GUIDE NEO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE USER GUIDE NO/DK: side 1 8 SV: sida 9 16 FI: sivu 17 24 GB/AU: page 25 32 1 5 2 3 4 6 7 1 Indikator for dagsenking 2 Ønsket Temperatur 3 Indikator for varmeavgivelse 4 Indikator

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

Rev.nr 150312. Terrassmarkis / Terrassemarkise

Rev.nr 150312. Terrassmarkis / Terrassemarkise Rev.nr 150312 Terrassmarkis / Terrassemarkise Innehållsförteckning / Innholdsfortegnelse Markisbredd / Markisebredde < 550cm > 550cm Markis inkl kappa Markise inkl. kappe Vev Sveiv Vägg/Takfäste Vegg-/takfeste

Detaljer

AC-7W airconditioner BRUKSANVISNING WWW.WILFA.COM

AC-7W airconditioner BRUKSANVISNING WWW.WILFA.COM AC-7W airconditioner NO BRUKSANVISNING WWW.WILFA.COM SIKKERHETSINSTRUKTIONER VIKTIG! Enheten er konstruert for innendørs bruk. Beregning: Denne enheten må være koblet til en 220-240 V / 50Hz jordet stikkontakt.

Detaljer

Iskremmaskin IT015513. Bruksanvisning

Iskremmaskin IT015513. Bruksanvisning Iskremmaskin IT015513 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Deler (Pic.01): 1. Hovedenhet 2. På-/Av-bryter (O/I) 3. Drivaksel 4. Gjennomsiktig lokk 5. Låseklemme

Detaljer

MBM Minima. Frityrtopp

MBM Minima. Frityrtopp MBM Minima EF46 EF66 Frityrtopp 1 Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 9 1. Tekniske data. 10 1.1 El. frityrer Minima. 10 2. Installasjons instrukser... 10 2.1 Data plate for el. Frityrer

Detaljer

CRISTIAL HORIZON INSTRUKSJONSMANUAL. Slush Distribusjon AS Tastagaten 34 4007 Stavanger 51 51 03 50 post@mrslush.no www.slush.no.

CRISTIAL HORIZON INSTRUKSJONSMANUAL. Slush Distribusjon AS Tastagaten 34 4007 Stavanger 51 51 03 50 post@mrslush.no www.slush.no. CRISTIAL HORIZON Slush Distribusjon AS Tastagaten 34 4007 Stavanger 51 51 03 50 post@mrslush.no www.slush.no INSTRUKSJONSMANUAL Vanlig bruk: Plasser maskinen på en jevn og flat overflate. La det være minst

Detaljer

Dynamisk terapisystem til forebygging og behandling av trykksår BRUKER VEILEDNING

Dynamisk terapisystem til forebygging og behandling av trykksår BRUKER VEILEDNING Dynamisk terapisystem til forebygging og behandling av trykksår BRUKER VEILEDNING 1 Indikasjoner for bruk: Meds Nodec E er et høykvalitets terapisystem til forebygging og behandling av trykksår hos pasienter

Detaljer

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 VED FØRSTE GANGS BRUK Koble apparatet til strømnettet. I modeller med elektronikk kan

Detaljer

97050578 Rev.003 06/2015 A3PLUS

97050578 Rev.003 06/2015 A3PLUS 97050578 Rev.003 06/2015 2013 A3PLUS NO INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelle forholdsregler...4 1.1. Symboler...4 1.2. Bruksområde og bruksmåte...4 1.2.1. Klassifisering og referansestandarder...4 1.2.2.

Detaljer

Instruction manual. Babyfix ECE R44 / 04. Babyfix babysete. For barn som veier opp til 13 kilo.

Instruction manual. Babyfix ECE R44 / 04. Babyfix babysete. For barn som veier opp til 13 kilo. Instruction manual Babyfix Babyfix babysete For barn som veier opp til 13 kilo. Tested Testet and og godkjent approved i according henhold til to ECE R44 / 04 Viktig informasjon Takk for at du har valgt

Detaljer

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09 94278-07 2014-09 SL4 Monteringsveiledning Rotorkassett / Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett / Rotorrem och borstlist ART.NR.: 98737 98739 ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

Juicemaskin og blender

Juicemaskin og blender Juicemaskin og blender Bruksanvisning Produktnummer IT014262 Kjære kunde, Frisk fruktjuice smaker ikke bare godt, det inneholder også mange veldig sunne ingredienser uten konserveringsmidler og andre tilsetninger.

Detaljer

GSA TERRASSEVARMER NORSK T E R R A S S E V A R M E R T E R A S S V Ä R M A R E P A T I O H E A T E R M A N U A L

GSA TERRASSEVARMER NORSK T E R R A S S E V A R M E R T E R A S S V Ä R M A R E P A T I O H E A T E R M A N U A L GSA TERRASSEVARMER TERRASSEVARMER T E R A S S V Ä R M A R E P AT I O H E AT E R M A N U A L 4 5 0 0 5 0 NORSK GSA TERRASSEVARMER TEKNISKE DATA Modell NSQ-03 Spenning 230V-50Hz Effekt 2000 W Art.nr. 450050

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

VIRKON OG PERASAFE Tredje generasjons desinfeksjonsmidler

VIRKON OG PERASAFE Tredje generasjons desinfeksjonsmidler VIRKON OG PERASAFE Tredje generasjons desinfeksjonsmidler 1 Mikroorganismer er et økende problem Farlig bakterie på Ullevål - avdeling stengt En hel avdeling er stengt av på Ullevål universitetssykehus

Detaljer

English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV

English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV Push upward to open battery door, insert batteries as shown. Pair your mouse with your Windows device: A: On the underside of the mouse, press

Detaljer

Reprosesseringsveiledning for AirSense 10 og AirCurve 10

Reprosesseringsveiledning for AirSense 10 og AirCurve 10 Reprosesseringsveiledning for AirSense 10 og AirCurve 10 Norsk Denne veiledningen er ment for bruk av AirSense 10- og AirCurve 10-apparater for flere pasienter. Ved bruk på flere pasienter, for eksempel

Detaljer

Always here to help you

Always here to help you Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome HD7699 HD7697 HD7695 HD7685 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 HD7697, HD7695, HD7685 NORSK

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

PKS BESTEMMELSE AV BAKTERIER OG SOPP I OLJEPRODUKTER MED MICROBMONITOR 2. Produktteknisk kompetanse- og servicesenter

PKS BESTEMMELSE AV BAKTERIER OG SOPP I OLJEPRODUKTER MED MICROBMONITOR 2. Produktteknisk kompetanse- og servicesenter PKS Produktteknisk kompetanse- og servicesenter BESTEMMELSE AV BAKTERIER OG SOPP I OLJEPRODUKTER MED MICROBMONITOR 2 Innhold 1 FORMÅL OG BEGRENSNINGER... 2 2 REFERANSEDOKUMENT... 2 3 DEFINISJONER...2 4

Detaljer

Solatube Dagslysdimmer Monteringsveilednining

Solatube Dagslysdimmer Monteringsveilednining Solatube Dagslysdimmer Monteringsveilednining Gå ikke videre med monteringen før du har lest hele bruksanvisningen inklusive 2a 1 Deleliste Antall 1. Dagslysdimmer (1) 2. Festeanordninger (1) a. Folie

Detaljer

Skoleeksperimenter. Kjemisk industri. Ti tips og triks for måling av lysbrytning. Opplev naturvitenskaplige lover gjennom eksperimenter enkel læring

Skoleeksperimenter. Kjemisk industri. Ti tips og triks for måling av lysbrytning. Opplev naturvitenskaplige lover gjennom eksperimenter enkel læring Kjemisk industri Skoleeksperimenter Måling av lysbrytning Støttehefte Ti tips og triks for måling av lysbrytning Opplev naturvitenskaplige lover gjennom eksperimenter enkel læring Til leseren Først vil

Detaljer

X X DANISH D ESIGN -MADE IN DENMARK

X X DANISH D ESIGN -MADE IN DENMARK X X DANISH D ESIGN -MADE IN DENMARK FLEKSIBILITET OG INDIVIDUELL DESIGN GJØR DERES B EHANDLINGSUNIT TIL EN AKTIV MEDSPILLER 2 KVALITET ER IKKE EN OVERVEIELSE KVALITET ER L ØSNINGEN 3 FULL KONTROLL MED

Detaljer

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning VC30AP Varenr. 170204 Støvsuger våt/tørr VC30AP ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet

Detaljer

Beskrivelse. Tekniske egenskaper. Strømforbruk: Kapasitet vannbeholder: Ledningens lengde:

Beskrivelse. Tekniske egenskaper. Strømforbruk: Kapasitet vannbeholder: Ledningens lengde: Beskrivelse av apparatet (side 3 - A ) A1. Hylle for kopper A2. Kobling melkebeholder/vannuttak A3. Hovedbryter ON/OFF A4. Tilkobling av strømledning A5. Uttak kjele/trakteenhet A6. Posisjon vannbeholder

Detaljer

Personlig hygiene. Forebyggelse RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSANBEFALINGER. Håndhygiene Hver gang man kommer inn i fjøset og etter hvert toalettbesøk

Personlig hygiene. Forebyggelse RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSANBEFALINGER. Håndhygiene Hver gang man kommer inn i fjøset og etter hvert toalettbesøk Personlig hygiene Forebyggelse * Rengjøring: Manoclean, Inciprop ACID, Topmaxx 421 * Desinfeksjon: Manosan,Ultra White, Incimaxx DES, Incidin 03 * Vaskemaskin * Støvelvasker/Fotbad * Rengjøringsutstyr

Detaljer

Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004

Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004 Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004 Sikkerhetsanvisninger Når en benytter elektrisk utstyr bør følgende sikkerhetsbestemmelser følges: 1 Les alle instruksjoner før en starter. 2 For å beskytte seg

Detaljer

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Detaljer

LINEO, LONO Edelrührer

LINEO, LONO Edelrührer LINEO, LONO Edelrührer no Bruksanvisning 56 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Apparatet kan brukes av personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller personer som mangler

Detaljer

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning Dampkoker FF-0401 Bruksanvisning Innholdsoversikt 1. Introduksjon om dampkokeren 2. Bruk 3. Rengjøring og vedlikehold 4. Tips og informasjon 5. Sikkerhetsanvisninger Tekniske data Modell: FF-0401 Inngangsspenning:

Detaljer

Kort brukermanual LTV 1200

Kort brukermanual LTV 1200 Kort brukermanual LTV 1200 A Valg modus velg ventilasjonsmodus. B On/Standby Button skru ventilatoren På eller til Standby. C Kontroll innstillinger velger og viser ventilasjonsparameter. D - Display vindu

Detaljer

Hiker Water Microfilter (Model #8013829) GB DE FRA NL DK SWE NOR FIN IT ESP POR RUS

Hiker Water Microfilter (Model #8013829) GB DE FRA NL DK SWE NOR FIN IT ESP POR RUS Hiker Water Microfilter (Model #8013829) GB DE FRA NL DK SWE NOR FIN IT ESP POR RUS Norge Takk for at du har valgt et Katadyn mikrofiltreringsystem for vann. Katadyn Hiker Mikrofilter møter industristandarden

Detaljer

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER SIKKERHET OG INSTRUKSJONER advarsel: For å unngå risiko for alvorlig skade ved bruk av din Gaiavia blender, må grunnleggende sikkerhetsregler følges, inkludert følgende. LES ALLE INSTRUKSJONER, OG ADVARSLER

Detaljer

Klick on Your Language

Klick on Your Language DC 1800 Part No 94114-C Klick on Your Language Bruksanvisning i original Original instructions Originalbetriebsanleitung Notice originale Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing Manual original Alkuperäiset

Detaljer

Rengjøring og vask av sprøyten

Rengjøring og vask av sprøyten Innlegg: Rengjøring og vask av sprøyten Autorisasjonskurs for Plantevern, Hedmark Landbruksrådgiving, fredag den 7/6-2013 Gunnar Schmidt Maskinteknisk rådgiver +47 469 42 600, E-mail: gunnar.schmidt@lr.no,

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

Medema Norge AS Tlf. 815 32 400

Medema Norge AS Tlf. 815 32 400 BRUKSANVISNING FOR DYNAMISK OVERMADRASSYSTEM PLEXUS P101-E Medema Norge AS Tlf. 815 32 400 Plexus P101-E er en anatomisk utformet dynamisk overmadrass med lavtrykkteknologi. Madrassen er bygget opp med

Detaljer

Mikrobølge ovn med grill og varmlufts funksjon CB 1267 H

Mikrobølge ovn med grill og varmlufts funksjon CB 1267 H Mikrobølge ovn med grill og varmlufts funksjon CB 1267 H Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk,

Detaljer

MULTIFUNCTIONAL BACK

MULTIFUNCTIONAL BACK MULTIFUNCTIONAL BACK GB NL D N S DK SF F E J CN User manual Gebruiksaanwijzing Gebrauchsanweisung Brukermanual Bruksanvisning Brugermanual Käyttöohje Mode d emploi Instrucciones de uso 使 用 說 明 書 AVAILABLE

Detaljer

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU F E G D B C A 3 DANSK 05-07 SUOMI 08-10 NORSK 11-13 SVENSKA 14-16 ITALIANO 17-19 PORTUGUÊS 20-22 NEDERLANDS 23-25 MAGYAR 26-28 ČESKY

Detaljer

Bruksanvisning för elmätare

Bruksanvisning för elmätare Bruksanvisning för elmätare Artikelnummer 406-102 2010-03-24 Läs bruksanvisningen noggrant innan användning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Anslut inte elmätaren om strömmen överstiger 16 A. Se till att elmätaren

Detaljer

Prossedyre: renhold på opplæringskjøkken

Prossedyre: renhold på opplæringskjøkken Prossedyre: renhold på ID UTS.VLV.IK- Mat.F.4.2.1 Versjon 2.00 Gyldig fra 25.04.2014 Forfatter TB/THA/JRJ/RØ Verifisert Godkjent tb Søren Fredrik Voie INSTRUKS 1: KRAV TIL ALMINNELIG ORDEN PÅ ARBEIDSPLASSEN

Detaljer

Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android.

Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android. Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android. SVENSKA/NORSK Version 1.0.1 Step 1. Ladda ner mobilapplikationen. Ladda ner från Apple Appstore eller Google Play. Sök på Broadlink eller

Detaljer

Brukerveiledning Kjøttkvern IT017190. Les brukerveiledningen nøye og ta vare på dem for senere bruk

Brukerveiledning Kjøttkvern IT017190. Les brukerveiledningen nøye og ta vare på dem for senere bruk Brukerveiledning Kjøttkvern IT017190 Les brukerveiledningen nøye og ta vare på dem for senere bruk Beskrivelse av komponenter 1. Kvernestykke 2. Kvernestykke 3. Kutteplate (fin) 4. Kutteplate (grov) 5.

Detaljer

06.09.2011. Stavern 18.08.2011. Vann I Global Sammenheng. Begrenset med vannresurser og økende behov

06.09.2011. Stavern 18.08.2011. Vann I Global Sammenheng. Begrenset med vannresurser og økende behov Stavern 18.08.2011 Vann I Global Sammenheng Mindre en 1% av jordens vannkilder kan benyttes uten vannbehandling. Flere enn 1 av 6 mangler trygt drikkevann 2 av 6 mangler vann for renovasjon Forventer en

Detaljer

RITMO L vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO L vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for att trakt er tørr. Hvis våt tørk før bruk. Koble strøm - Hvis du bruker en generator sørge for at det er minst 20KVA. Koble vann til Ritmo L. ¾ "slange er den beste, men du kan også bruke ½".

Detaljer

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for å blande bin er tørr. Hvis våt deretter tørke før bruk. Koble på strømen - Hvis du bruker en generator sørg for at den er minst 20KVA for 230V. Pass på at bryteren på innsiden av kontrollboksen

Detaljer

3M Kirurgisk Clipper. Helse. Kutt risikoen ikke pasienten. 3M Smittevern. 3M Kirurgisk Clipper 9671 Standard. 3M Kirurgisk Clipper 9661 Fleksibel

3M Kirurgisk Clipper. Helse. Kutt risikoen ikke pasienten. 3M Smittevern. 3M Kirurgisk Clipper 9671 Standard. 3M Kirurgisk Clipper 9661 Fleksibel 3M Kirurgisk Clipper Kutt risikoen ikke pasienten NY 3M Kirurgisk Clipper 9671 Standard 3M Kirurgisk Clipper 9661 Fleksibel Helse 3M Smittevern 3M pioneren innen kirurgisk klipperteknologi Pioneren innen

Detaljer

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Skyline. www.popcornshop.no

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Skyline. www.popcornshop.no INSTRUKSJONSMANUAL Great Northern Popcorn Skyline www.popcornshop.no Gratulerer! Du har kjøpt vår kvalitetsmaskin Skyline. Alle produkter produseres av de beste materialer og av høy kvalitet. Dette er

Detaljer

Wireless online smoke alarm brandvarnare optisk trådlös OPTISK

Wireless online smoke alarm brandvarnare optisk trådlös OPTISK Wireless online smoke alarm brandvarnare optisk trådlös SERIE Røykvarsler OPTISK MANUAL 382003 1 Bruksanvisning for trådløst røykvarslersystem KD-101LA Vennligst les nøye igjennom bruksanvisningen før

Detaljer

Den beste gliden. Glidere. Glide Waxing. www.startskiwax.com. Glider som kaldsmøring. Glider med smørejern:

Den beste gliden. Glidere. Glide Waxing. www.startskiwax.com. Glider som kaldsmøring. Glider med smørejern: Den beste gliden. Glider som kaldsmøring Glidere På både nye og gamle ski må glidflatene behandles for å oppnå og beholde en god glid på skiene. Husk at jo bedre jobb det gjøres her jo bedre blir det.

Detaljer

Bake og konveksjonsovn manual

Bake og konveksjonsovn manual Norsk brukermanual Bake og konveksjonsovn manual For å få bedre forståelse er det anbefalt å studere kontrollpanelet på side 2. 1. Karakteristikk av RETIGO utstyr Retigo ovnen brukes til baking av forskjellige

Detaljer

Behandling og vedligeholdelse. Behandling og vedlikehold. Behandling och underhåll. Træ/alu Tre/aluminium Trä/alu

Behandling og vedligeholdelse. Behandling og vedlikehold. Behandling och underhåll. Træ/alu Tre/aluminium Trä/alu Behandling og vedligeholdelse Behandling og vedlikehold Behandling och underhåll Træ/alu Tre/aluminium Trä/alu VIGTIG! Start med at læse denne vejledning! VIKTIG! Start med å lese denne veiledningen! VIKTIGT!

Detaljer

Profesjonell hudpleie

Profesjonell hudpleie Profesjonell hudpleie MalAcetic Shampoo Användning: til hund og katt Passar till djur som behöver schamponeras ofta. Passar lika bra för torr, fet och flagnande hud. Desinficerande tvätt inför operationer.

Detaljer