PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I PORSGRUNN 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I PORSGRUNN 2012"

Transkript

1 1 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I PORSGRUNN 2012 torsdag 15.mars 2012 kl på Hotell Vic Årsmøtedokumentene ble sendt i et eksemplar til hver av klubbene i barnehager og skoler, til kontakter på andre arbeidsplasser. De største klubbene fikk tilsendt 2 eksemplarer.

2 2 Sak 1: GODKJENNINGER Sak 1a: Godkjenning av innkalling Styrets innstilling: Innkallingen godkjennes Vedtak: Enstemmig godkjent Til alle tillitsvalgte/ medlemmer INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2012 Utdanningsforbundet Porsgrunn kunngjør med dette: Årsmøte Utdanningsforbundet Porsgrunn 2012 Dato: Torsdag 15.mars kl Sted: Hotell Vic Gjest: Harald Johansen Utdanningsforbundet Telemark. Saksliste: 1. Godkjenninger 2. Konstituering 3. Årsmelding og regnskap Handlingsplan Budsjett Årsmøtesaker 7. Valg 8. Resolusjoner PAUSE kl Med hilsen for styret i Utdanningsforbundet Porsgrunn Geir Evensen leder

3 Sak 1b: Godkjenning av saksliste Styrets innstilling: Sakslisten godkjennes Vedtak: Enstemmig godkjent 3 Sak 1c: Godkjenning av møtereglement Styrets innstilling: Møtereglementet godkjennes Vedtak: Enstemmig godkjent MØTEREGLEMENT 1. Leder åpner møtet og leder forhandlingene under godkjenning av innkalling og valg av dirigenter. Dirigentene leder de videre forhandlingene. 2. Taletiden begrenses til 3 minutter. 3. Alle som ønsker ordet gir beskjed om dette til dirigentene ved håndsopprekning. Til hvert innlegg er det anledning til tre replikker, hvert på maksimum ett minutt. Taleren har anledning til svarreplikk på ett minutt. De som ønsker ordet, må tale fra talerstolen. Alle som ber om ordet til dagsorden, forretningsorden eller saksopplysning, får ordet straks. 4. Dirigenter og årsmøtedeltakere kan komme med forslag om ytterligere begrenset taletid eller om at strek settes. Slike forslag tas straks opp til avstemming. Møtet kan avgjøre at strek blir opphevet. 5. Forslag skal leveres skriftlig og være undertegnet med navn og ev. klubb eller funksjon i styret. Alle forslag skal være referert før strek settes. Nye forslag kan ikke fremmes i en sak etter at det er gjort vedtak om at strek er satt. Forslag kan da heller ikke trekkes tilbake. 6. Årsmøtedeltakerne har stemmeplikt. 7. Vedtak blir gjort med vanlig flertall i saker der loven/vedtektene ikke bestemmer noe annet. 8. Møtet avgjør voteringsmåten, som kan være håndsopprekning eller skriftlig.

4 Sak 1d: Godkjenning av valgreglement Styrets innstilling: Valgreglementet godkjennes Vedtak: Enstemmig godkjent 4 VALGREGLEMENT Generelt om valgene Valgene gjelder for 2 år med virkning fra 1. august etter årsmøtet, så sant ikke annen ordning blir vedtatt av årsmøtet forut for valgene. 1 Alle valg skal være skriftlige. Møtelederen kan likevel, i samråd med årsmøtet, gjennomføre åpen avstemning, dersom det er et enstemmig forslag fra valgkomiteen og ingen andre forslag foreligger. Det kan ikke stemmes på andre enn de kandidatene det er fremmet forslag om. Stemmesedler som inneholder andre navn, blir forkastet. Kandidater som det er fremmet forslag på, er: 1. Forslag fra valgkomiteen (pkt. 1 7 og 10) / lokallagsstyret (pkt. 8 9 og 11) 2. Kandidater som det fremmes forslag på under selve årsmøtet (benkeforslag). Blank stemmeseddel blir regnet som avgitt stemme. Gjennomføring av valgene på årsmøtet Valgene gjennomføres i den rekkefølgen som framkommer i nummereringen nedenfor: 1. Valg av lokallagsleder (plenum) Lederen blir valgt først og ved særskilt valg. Den kandidaten som får minst halvparten av stemmene, er valgt. Om ingen av kandidatene får halvparten av stemmene, skal det holdes nytt valg mellom de kandidatene som har fått stemmer i første valgomgang. Kandidatene blir satt opp etter stemmetall. Dersom det er flere enn to kandidater, går kandidaten med lavest stemmetall ut. Nytt valg blir holdt mellom de kandidatene som står igjen. Dette prinsippet følges til bare to kandidater står igjen. Ved omvalg mellom de to gjenstående kandidatene er den valgt som har fått flest stemmer. 2. Valg av nestleder i lokallaget (plenum) Her gjelder de samme valgreglene som i punkt Valg av tillitsvalgte etter hovedavtalen innenfor virksomheter på kommunenivå ( ) Jf. pkt J ovenfor. Valgkomiteen må fremme forslag på hovedtillitsvalgt og vara hovedtillitsvalgt for de aktuelle medlemsgruppene/tariffområdene innenfor lokallaget. Valgene gjennomføres i plenum på samme måte som for leder og nestleder i lokallagsstyret, jf. ovenfor. 4. Valg av styrerepresentanter fra medlemsgruppene (plenum) Lokallagsstyret skal settes sammen slik at det får en rimelig representasjon fra de ulike medlemsgruppene. Minst ett styremedlem skal være lederrepresentant. 5. Valg av øvrige medlemmer av lokallagsstyret (plenum) Lokallagsstyret har inntil ni medlemmer. Dette tallet omfatter leder, nestleder og det antall styremedlemmer årsmøtet bestemmer. Lokallagsstyret skal settes sammen slik at det får en rimelig representasjon fra de ulike medlemsgruppene. Minst ett styremedlem skal være lederrepresentant.dette tallet omfatter til vanlig én tillitsvalgt etter kommunal hovedavtale. Denne skal ha fulle rettigheter. Jf. for øvrig Det skal tilstrebes en kvinneandel på minst 50 % i alle valgte organisasjonsledd. Når dette ikke oppnås over klubbnivå, skal det gis begrunnet melding til nærmeste overordnede fellesorgan, som kan kreve omvalg. ( 15.1) 1 Jf. avsnittet Årsmøteperiode og valgperiode i retningslinjene foran.

5 NOTE: Lokallag med mer enn 1000 medlemmer kan ha inntil 11 styremedlemmer. Ved opptellingen rangeres kandidatene etter stemmetall, men likevel slik at kvinnelige kandidater med lavere stemmetall går foran når kjønnskriterium krever det Valg av varamedlemmer til lokallagsstyret (plenum) Det velges 3 varamedlemmer i prioritert rekkefølge 2. Disse velges fritt (uavhengig av seksjonstilhørighet) i særskilte valg etter samme regler som for leder (pkt. 1). 7. Valg av valgkomité Jf Årsmøtet velger en valgkomité med minimum tre medlemmer. Valgkomiteen er sammensatt i samsvar med gjeldende kvoteringsregler, jf. 15. Valgkomiteen konstituerer seg selv, eventuelt med et arbeidsutvalg. Vedtektsendringen innebærer at årsmøtet først må ta stilling til tallet på medlemmer og varamedlemmer (dersom det foreligger forslag om avvik fra tallene fra forrige årsmøte), og eventuell seksjonsfordeling (jf. pkt. E om kvotering ved valg i lokallag). Lokallagsstyret fremmer forslag på et antall medlemmer og varamedlemmer til ny valgkomité for årsmøteperioden. Valgkomiteen med varamedlemmer velges på samme måte som for (øvrige) medlemmer og varamedlemmer av lokallagsstyret. Før valget opplyses det om eventuelle nominasjoner som er foretatt i seksjonenes særmøter. 8. Valg av revisor Valg av revisor skjer på fylkesnivå for alle lokallaga i Telemark. 9. Valg av delegater og varadelegater til fylkesårsmøtet (plenum) Så snart lokallagsstyret mottar melding fra fylkesstyret om fordeling av delegatplasser mellom lokallagene og seksjonsvis sammensetning av delegasjonene innenfor de enkelte lokallagene, må lokallagsstyret videresende disse opplysningene til valgkomiteen. Det vises til egne retningslinjer for årsmøte i fylkeslag 3, der de enkelte fylkesstyrene innenfor generelle kriterier gis ansvar for fordelingen av delegatplasser på lokallag og seksjoner. Valgkomiteen fremmer forslag på det antall og den sammensetning av delegater til årsmøtet som er fastsatt. Valgkomiteen fremmer også forslag på varadelegater i tilstrekkelig antall. På valgmøter skal særmøtene i seksjonene nominere delegater og varadelegater fra egen seksjon til fylkeslagsårsmøtet, etter innstilling fra valgkomiteen. Forut for valget i plenum opplyses om de nominasjonene av delegater og varadelegater som er gjort i særmøtene i seksjonene. Valget gjennomføres på samme måte som for øvrige medlemmer og varamedlemmer av lokallagsstyret. 11. Nominasjoner til verv i fylkeslaget (plenum) Etter innstilling fra lokallagsstyret skal valgmøtet nominere kandidater til fylkesstyret og til valgkomiteen i fylkeslaget ( ). Valgmøtene i lokallagene kan også bli gitt andre oppgaver knyttet til valgene på fylkesårsmøtet. Dette vil eventuelt framgå av melding fra fylkesstyret. 2 Jf. pkt. 5 ovenfor om eventuell styrerepresentasjon for seksjon HUK En mulighet er at årsmøtet her stadfester leder for seksjon HUK som 1. varamedlem, og at man derfor begrenser dette valget til valg av 2. og 3. varamedlem. 3 Jf. Veiviseren eller Utdanningsforbundets nettsider (Vedtekter m.m.)

6 6 Sak 2: KONSTITUERING 2a. Valg av dirigenter Styrets innstilling: Tollef Stensrud og Tone Smemo Stølen. Vedtak: Enstemmig godkjent 2b. Valg av referenter Styrets innstilling: Eva L. Ohna og Cathrine Nesland. Vedtak: Enstemmig godkjent 2c. Valg av tellekorps Styrets innstilling: Valgkomiteen Vedtak: Enstemmig godkjent 2d. Møtedeltagere antall Til orientering: 63 stemmeberettigede Sak 6.6 til og med 6.11, 61 stemmeberettigede Fra og med sak 7, 61 stemmeberettigede

7 7 Sak 3: ÅRSMELDINGER OG REGNSKAP 3a. Årsmelding for Utdanningsforbundets pensjonistlag Porsgrunn 2011 Styrets innstilling: Årsmeldingen tas til orientering. Vedtak: Enstemmig godkjent 3b. Årsmelding for Utdanningsforbundet Porsgrunn Styrets innstilling: Årsmeldingen godkjennes. Vedtak: Enstemmig godkjent 3c. Regnskap for Utdanningsforbundets pensjonistlag Porsgrunn 2011 Styrets innstilling: Regnskapet tas til orientering. Vedtak: Enstemmig godkjent 3d. Regnskap for Utdanningsforbundet Porsgrunn 2011 Styrets innstilling: Regnskapet godkjennes. Vedtak: Enstemmig godkjent

8 Sak 3a: ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDETS PENSJONISTLAG

9 9

10 10 Sak 3b: ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN, 2011/2012 Utdanningsforbundet Porsgrunn har pr medlemmer. Dette er en økning på 25 fra i fjor. Styret har i perioden bestått av: Leder/Hovedtillitsvalgt Geir Evensen Full tid. Nestleder/ Vara hovedtillitsvalgt Astrid Danbolt Kontortid: onsdag, torsdag og fredag. Kasserer Jan Ove Lorentzen Styremedlemmer Sandra B.Andersen Eva Lisbet Ohna Tone T. Sønslien Bjørn Morgan Hansen Leder av lederrådet Kristian Lilleskaret Kontortid: Fredag Mona Nicolaysen Kontortid: Tirsdag Fast møtende varamedlem Olav-Marius Andersen Bent Gundersen Varamedlem Karin Hansen Kjetil Waaler Utdanningsforbundet Porsgrunn har følgende representanter i utvalg/arbeidsgrupper: HovedAMU Geir Evensen. Vara: Astrid Danbolt Adm.utvalget Geir Evensen. Vara: Astrid Danbolt Omstillingsutvalget / Attføringsutvalget Geir Evensen. Vara: Astrid Danbolt Kontaktutvalget Geir Evensen Arbeidsgruppe, tiltak for å redusere sykefravær Geir Evensen Arbeidsgruppe, BMS Geir Evensen Styringsgruppe for delprosjekt Kvalitet i barnehage og skole Geir Evensen Arbeidsgrupper i KVABU Kristian Lilleskaret, Mona Nicolaysen og Astrid Danbolt Styringsgruppe, bedriftskultur Geir Evensen Styringsgruppe Sammen om en bedre kommune Geir Evensen Arbeidsgruppe Harmonisering mellomledere Geir Evensen Arbeidsgruppe Tilrettelegging Geir Evensen Vi har ellers deltatt i drøftingsmøter, arbeidet med personalsaker, gitt bistand til enkeltmedlemmer og vært ute på 2 pålagte runder i klubbene. Representanter på fylkesnivå: Varamedlem til fylkesstyret: Geir Evensen. Kurs og aktiviteter på lokalplan: I perioden april 2011 til og med februar 2012 har det vært følgende aktiviteter på lokalplan: Styret har hatt 1 styreseminar og 13 styremøter. Vi har hatt 8 møter og 4 kurs for tillitsvalgte. Vi har hatt 3 møte med FAS medlemmer. Vi har hatt 5 lederforummøter. Vi har i samarbeid med arbeidsgiver arrangert 1 kurs for ledere og tillitsvalgte. Vi har arrangert intro-kurs (modul 1) for nye tillitsvalgte. Vi har deltatt på 12 møter/kurs i regi av fylkeslaget. Vi har deltatt på 1 kurs/seminar i regi av fylkeslaget/ks. Vi har deltatt på samhandlingskonferanse og Uniokonferanse for Telemark. Vi har deltatt på 2 kurs arrangert av sentralleddet.

11 11 Perioden startet med et omfattende arbeid rundt evaluering av KVABU-planen og arbeid mot en ny plan. Dette arbeidet resulterte i en god del utfordringer knyttet til ulik gjennomføringsgrad og vekting i de ulike barnehager og skoler. Ny plan ble vedtatt i september. Perioden ble preget av stillstand på kommunalt nivå på grunn av valg til nytt bystyre og ny rådmann. Arbeidet rundt ny spes.ped. plan ble forskjøvet, slik at denne jobben begynner først våren Vi har fortsatt jobben rundt forbedring av våre rutiner internt, og lagt stor vekt på samlinger og skolering av ATV. Samtidig har leder og nestleder knyttet tettere bånd mellom klubber og lokallaget ved å ha minst 2 besøksrunder ute i hver klubb. Mediestrategier har fått en sentral rolle i lokallaget, etter lokallagsturets seminaret september Målet er å bli mer synlig både overfor medlemmene våre, politikerne og andre i Porsgrunn.. Vi brukte disse strategiene bl.a i forhold til handlingsprogramjobbingen i Porsgrunn kommune, og New public Management. Vi ble belønnet med mye plass i media. På barnehagesiden har aktiviteten økt voldsomt. Det var stort engasjement rundt budsjett og KOSTRA arbeidet høsten Samtidig har det blitt nedsatt en ressursgruppe for barnehage, som skal støtte tillitsvalgte i jobben. Det har også vært relevante saker for barnehage på alle arrangementer som lokallaget har arrangert. Tillitsvalgte i barnehage har hatt stort fokus på arbeidstidsavtale, økonomi, voksentettheten og pedagogiske utfordringer. Viktige saker fremover vil være: Økt avviksrapportering, spesielt på tjenesteavvik Nye arbeidstidsavtaler KOSTRA arbeid i Porsgrunn kommune Økt bevisstgjøring rundt skolesystemer i New Public Management. Utdanningsforbundet i Porsgrunn arrangerer et stort medlemsmøte med Magnus Marsdal (forfatter av boka Kunnskapsbløffen ) oktober Takk til alle dere som bidrar til arbeidet vårt i lokallaget, både med viktige saker å ta tak i og områder vi har behov for å utvikle oss videre på. Takk til øvrige samarbeidspartnere, både arbeidsgivere og fagforeningskollegaer. Gode ønsker til dere alle! For Utdanningsforbundet Porsgrunn 10. februar 2012 Geir Evensen, leder

12 Sak 3c: REGNSKAP FOR UTDANNINGSFORBUNDETS PENSJONISTLAG

13 Sak 3d: ÅRSBERETNINREGNSKAP FOR UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20 Sak 4: HANDLINGSPLAN FOR UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN 2012/2013 Styrets innstilling: Handlingsplanen godkjennes. Vedtak: Enstemmig godkjent HANDLINGSPLAN 2012/2013 Virksomheten i Utdanningsforbundet Porsgrunn bygger på Utdanningsforbundets vedtekter og programmer samt lokale mål formulert innenfor 4 programområder; 1. Lønns og arbeidsforhold. 2. Budsjett og ressursarbeid. 3. Pedagogisk arbeid /skoleutvikling. 4. Organisasjonsutvikling. Mål for arbeidet 2012/ LØNNS OG ARBEIDSFORHOLD Utdanningsforbundet Porsgrunn vil aktivt arbeide for å bedre lønns og arbeidsforholdene for sine medlemmer Tariffarbeid Utdanningsforbundet Porsgrunn skal: Arbeide for å ivareta medlemmenes lov- og avtalefestede rettigheter samt sørge for god informasjon og skolering av tillitsvalgte innenfor området Bistå tillitsvalgte i arbeidet med lokale arbeidsplaner Godkjenne lokale arbeidsplaner Arbeide for en kommunal arbeidstidsavtale for barnehage 1.2. Arbeidsmiljø Utdanningsforbundet Porsgrunn skal gjennom aktiv deltaking og påvirkning følge opp kommunens ansvar for realisering og gjennomføring av helse, miljø og sikkerhetsarbeid. Utdanningsforbundet Porsgrunn skal: Arbeide for at fysiske arbeidsforhold og psykososialt arbeidsmiljø er i tråd med behov og krav nedfelt i arbeidsmiljølov og forskrifter Følge opp de fysiske arbeidsforholdene i skole og barnehage for våre medlemmer i forhold til kommunal skolebehovsplan / barnehagebehovsplan Følge opp og sikre rutinene med gjennomføringen av kommunal tiltaksplan ved vold mot voksne i skolen Fortsette arbeidet med tjenestebeskrivelser og rutiner for avviksmeldinger på tjenesteavvik

21 2. BUDSJETT OG RESSURSARBEID 21 Utdanningsforbundet Porsgrunn skal gjennom aktiv påvirkning arbeide for økt ressurstilgang til skoler, barnehager og SFO i Porsgrunn. Utdanningsforbundet Porsgrunn skal: Arbeide for å øke ressursene til etterutdanning og faglig kompetanseutvikling for våre medlemmer Sikre tilstrekkelige ressurser til undervisning av barn og unge med særskilte behov Sikre en rettferdig fordeling av ressurser til barn og unge med særskilte behov Arbeide mot privatisering av barnehage, skole og vikartjenester 3. PEDAGOGISK ARBEID I SKOLEUTVIKLING Utdanningsforbundet Porsgrunn skal arbeide for gode rammevilkår som grunnlag for det pedagogiske arbeidet. Utdanningsforbundet Porsgrunn skal: Arbeide for økt fokus på kjerneoppgavene: Planlegging, gjennomføring og vurdering av det pedagogiske arbeidet Arbeide for at arbeidsgiver sørger for gode overgangsrutiner for barn og elever i hele utdanningsløpet fra barnehage til videregående skole Arbeide for å øke tettheten av pedagogisk personale i skoler og barnehager Arbeide for at likeverdigheten i tilbudet i skoler og barnehager ivaretas Arbeide for at praksis rundt elevsamtaler skjer i tråd med forskrift til opplæringsloven 4. ORGANISASJONSUTVIKLING Utdanningsforbundet Porsgrunn skal arbeide kontinuerlig for å utvikle organisasjonen i alle ledd med vekt på å styrke medlemstilhørighet og klubbengasjement. Utdanningsforbundet Porsgrunn skal: Arbeide for å skolere tillitsvalgte slik at de er i stand til å utføre sine oppgaver Yte en høy grad av service når medlemmer henvender seg til lokallaget med spørsmål knyttet til rettigheter og arbeidsforhold Tilrettelegge møteplasser for alle medlemsgrupper

22 22 Sak 5a: BUDSJETT FOR UTDANINGSFORBUNDETS PENSJONISTLAG 2012 Styrets innstilling: Budsjettet for 2012 tas til orientering. Vedtak: Tatt til orientering

23 23 Sak 5b: BUDSJETT FOR UTDANINGSFORBUNDETS LOKALLAG 2012 Styrets innstilling: Budsjettet for 2012 godkjennes. Vedtak: Enstemmig godkjent Konto Salgs-/driftsinntekt Prosjektnummer Benevnelse Budsjett 2013 Budsjett Kontingentrefusjon Refusjon SPK-midler Lønnskostnad (skatt og arb.giveravgift) Sum 3000-konti Møtegodtgjøring, uten feriepenger Fri telefon/bredbånd (fullt ut dekket) privat fordel, avg.pliktig Fri telefon/bredbånd (fullt ut dekket), bet. selv-får refusjon, skattepliktig Lønnsgodtgjøring for delvis dekning mobil og bredbånd Honorar, uten feriepenger (f.eks foredragsholdere) Arbeidsgiveravgift Annen driftskostnad Sum 5000-konti Inventar, innkjøp Revisorhonorar og regnskapsføring Frikjøp tillitsvalgte e. avtale Edb-utstyr over drift, Aviser og abonnementer kontoret Diverse kontor- og adm.kostnader Portokostnader, postboksleie Bilgodtgjøring - trekk- og avgiftsfri Andre reiseutgifter Hotell Leie kurslokale/møterom Bevertning ved møter Andre kurs/møte kostnader Representasjon (lokallaget repr. på møter), gaver (uansett) 7450 Kursstøtte Finansinntekt/-kostnad Sum konti Renteinntekter bank Bankgebyr Sum 8000-konti Budsjett 2013 Budsjett 2012 Sum inntekter ð 3000-konti Sum utgifter ð 4000, 5000, 6000 og 7000-konti Sum utgifter ð 8000-konti Resultat

24 24 Sak 6: ÅRSMØTESAKER 6.1 Økning av rammetimetallet til skole. Sak fra klubben ved Kjølnes u.skole. Vi krever økning av rammetimetallet til skole for å kompensere for økende behov for tilpasset opplæring. Forslag til vedtak: Lokallaget sender dette forslaget videre til de politiske partier. Vedtak: Enstemmig vedtatt

25 6.2 Alternativt skoletilbud i Porsgrunn 25 Sak fra klubben ved Kjølnes u.skole. Ved evaluering og utarbeidelse av ny spes. ped. plan i Porsgrunn kommune, må Porsgrunn kommune opprette et alternativt skoletilbud utenfor hjemmeskolen for elever med svært store adferdsvansker. Dette har vært et etterlengtet tilbud, som nå må realiseres. Vi ser at andre elever får et dårligere skoletilbud, og at lærerne får problemer med måloppnåelsen slik situasjonen er nå. De elevene dette gjelder, vil etter vår mening også få et mer verdig skoletilbud hvor de i større grad vil oppleve mestring. Et slikt tilbud er allerede nevnt i spes.ped planen som er behandlet i bystyret i 2006 Fagforeningen bør jobbe for at ingen lærere skal utsettes for slag, spark, spytting og verbal trakassering over tid. Elever som har svært utagerende adferd utsetter barn og voksne for fysisk fare. Vurderingen om en elev skal være med på et slikt tilbud bør være grundig, helst i samarbeid med PPtjenesten. Vurderingen bør kunne tas innen en bestemt tid (for eksempel 3 uker) Forslag til vedtak: Lokallaget sender saken til kommuneadministrasjonen og de politiske partier. Vedtak: Enstemmig vedtatt

26 6.3. Flere timer til faglærte. 26 Sak fra klubben ved Brattås skole. Assistenter uten faglig bakgrunn blir i dag satt til å ha ansvar for elever med store adferdsproblemer, ulike diagnoser eller som har faglige utfordringer. Dette er ofte de mest krevende elevene. Bruken av assistenter har økt de siste årene. Vi opplever ikke annet enn en uenighetsprotokoll når vi tar opp dette i medbestemmelse. Forslag til vedtak: Vi krever at styret arbeider for politiske vedtak som forplikter skolene til å ansette faglært personell til disse jobbene. Vedtak: Enstemmig vedtatt

27 6.4. Mindre byråkratisering 27 Sak fra Klubben ved Brattås skole. Ja til en bedre skole nei til byråkratisering! Vi har nå sett at skolene i Porsgrunn svekkes hvert år! Vi er bare et stortingsvalg/kommunestyrevalg fra: Ytterligere nedskjæringer! Fritt skolevalg hvor skolene må konkurrere om elevene eller bli nedlagt! Lærere som må konkurrere om lønn som bygger på elevenes resultater! Uten å få mer tid, er vi de siste årene blitt presset til: * Å gjennomføre mer spesialundervisning med færre timer. * Nasjonale prøver, kommunale tester, interne tester. * Gjeninnført skriftlig evaluering i alle fag, to ganger i året. * Innført seks formaliserte samtaler med hver elev årlig. Dette utgjør ca. 150 samtaler for hver klasse som skal dokumenteres. * Rektors pedagogiske ledelse svekkes av stadig flere byråkratiske pålegg. Aldri noen gang har det vokst fram et så ekstremt byråkrati i grunnskolen! Dette er en snikinnføring av et system som kalles LEAN som også UiO, sliter med.(http://www.velferdsstaten.no/tema/utdanning/?article_id=66023 ) Virkningen av alt dette er til overmål dokumentert gjennom boken: Kunnskapsbløffen av Marsdal (2011). Det foreldre ikke får vite er at: Lærerne har mindre tid til undervisningsoppgaver, at de må ha større grupper og klasser, spesialelever mister timer, assistenter blir satt til å undervise, osv. Vi lærere godtar ikke lenger Porsgrunn kommunes målstyring av skolene. Vi opplever oss stadig mer bundet og ufrie i arbeidet vårt! Målstyring er ubrukelig for å utvikle humanistiske verdier, gode holdninger og kunnskaper i skolen. Forslag til vedtak: Klubben ber styret om å arbeide kraftig mot byråkratiseringen av skolen! Vi understreker at skolen må styres etter verdier som ivaretar skolens kultur, lærernes arbeidsvilkår og elevenes læring bedre enn i dag. Vedtak: Vedtatt mot 6 stemmer

28 6.5. Skolelederutdannelse 28 Sak fra Klubben ved Brattås skole. Forventningene til norske skoleledere er høye, og rektorene har fått mer omfattende oppgaver og ansvar de siste årene. Skolene og oppgavene har endret seg. Dette fører til et større behov for ledere med skolelederutdannelse. Noen kommuner i Norge har nå satt skolelederutdannelse som krav for å bli skoleleder. Dette temaet vet vi har vært gjenstand for diskusjon både i rådmannens ledergruppe, i bystyret og i utdanningsforbundet lokalt. Kommunen har hittil valgt å ikke stille krav til særskilt lederutdanning for virksomhetsledere. Utdanningsforbundet vil ikke være med på en slik avgjørelse. Porsgrunn kommune er en liten kommune, og vi har få søkere til skolelederstillinger. For å ikke utelukke søkere blir det vanskelig å sette skolelederutdannelse som krav her, men vi mener allikevel at kommunen bør sette mer fokus på skolelederutdannelse, og i hvert fall vektlegge den. Man kan gjøre som i Skien og Bamble, si at ledere med skolelederutdannelse er ønskelig. Vi som jobber i skolen og med utdanning er vel de første til å tenke at dette er svært viktig. Vi vet at vi får ufaglærte vikarer som kan gjøre jobben på en grei måte fordi han/hun har erfaring og gode personlige egenskaper. Allikevel vil ikke jobben være like god som om den blei gjort av en lærerutdannet person med erfaring og gode personlige egenskaper. For oss som lærere er utdannelsen et krav. Men vi kan undervise i fag vi ikke har utdanning i, vi kan få det greit til. Men den jobben vi gjør da kan ikke måle seg med en som har fordypning og kan faget sitt. (Da er dette med tanke på at de gode personlige egenskapene er på plass). Utdannelsen gjør en forskjell! Dette blir jo vektlagt i alle yrker. Hvordan kan man da i Porsgrunn kommune mene at utdannelse av skoleledere ikke er viktig? Hvordan skal vi kunne utvikle oss å få til en best mulig skole? Vi på Brattås skole ønsker at dette kan bli en sak man ser viktigheten av og arbeider videre med. Målet må være en best mulig skole! Forslag til vedtak: Klubben ber styret om å prioritere følgende kriterier ved ansettelse av skoleledere: Pedagogisk grunnutdannelse, ledererfaring fra pedagogisk arbeid og skolelederutdannelse. Vedtak: Enstemmig vedtatt

29 6.6 Gjennomføring av spesialundervisning og oppfylling av enkeltvedtak. 29 Sak fra Klubben ved Brattås skole. På Brattås skole er det mange elever med enkeltvedtak. Enkelte elever har store behov, og har derfor fått vedtak om mange årstimer med spesialundervisning. Dette gjenspeiles ikke i fordeling av reelle timer med spesialundervisning, faglig styrkning og assistent. De fleste av elevene med enkeltvedtak får langt færre timer enn det de etter vedtakene skal ha. I tillegg opplever vi at spesialpedagog og andre som skal følge opp enkeltvedtakstimene ofte ikke blir erstattet av vikar ved sykdom og annet fravær. Dermed forsvinner enda flere av hjelpetiltakene. Lærerne, ikke minst kontaktlærerne får gjennom denne praksisen et stort ansvar for ekstra spesiell tilrettelegging, ofte langt utenfor det som er pensum og tema for det som ellers skal foregå i klassen. Lærerne kommer i klemme mellom ledelsens tolkning av enkeltvedtakene og foreldrenes forventninger. Fra lærerståsted gir dette en stor merbelastning, både tidsmessig, og i forhold til opplevd ansvar for at alle elever skal få en god nok undervisning. Vi kommer i en lojalitetskonflikt til arbeidsgiver med forståelse for stramt budsjett på den ene siden og lærerprofesjonaliteten. Etter som det stadig kuttes i timene, blir det vanskelig for lærerne i IOP-arbeid og halvårsrapportering å kunne gå god for at elevene får den hjelpen de skal. Finnes det ingen grenser for hva man kan kalle for spesialundervisning? Forslag til vedtak: Klubben ber styret å utrede grensene for hva som reelt kan kalles for spesialundervisning i praksis. Vi ber også om veiledning for hvordan lærer og skoleleder skal forholde seg til disse grensene i praktisk virksomhet. Vedtak: Enstemmig vedtatt

30 6.7 Seniorpolitikk 30 Sak fra Klubben ved Stridsklev ungdomsskole. Porsgrunn kommune har utarbeida Retningslinjer for Seniorpolitikk 2010, vedtatt i administrasjonsutvalget 26/11-09 sak Ved bruk av seniorpolitiske tiltak ønsker kommunen å beholde seniorenes verdifulle kompetanse ved å motivere seniorer til å velge arbeid framfor pensjon. Målgruppen er alle medarbeidere på alle nivå i Porsgrunn kommune fra fylte 62 år. Hovedmål I kommunes seniorpolitikk er det lagt vekt på å sikre at seniorene får mulighet til å utnytte sine faglige erfaringer, sin kompetanse og menneskelige egenskaper i arbeidet, både til egen og kommunens fordel. Dette gjennom: Å sikre mulighet for faglig fornyelse og utvikling Å tilrettelegge og tilpasse arbeidet slik at de kan stå lenger i sitt vanlige arbeid. Å sette fokus på de kvaliteter eldre arbeidstakere representerer Å sette fokus på alderssammensetningen på de enkelte tjenestesteder. Å gi saklig informasjon om retrettmuligheter, pensjonsordninger, trygdeordninger, attførings- og omplasseringsmuligheter. Orientering om økonomi i forhold til dette. Delmål basert på resultater av oppfyllelsen av hovedmålene : a. Å redusere fravær som skyldes trøtthet, mistilpasning, slitasje og utbrenthet som årsak. b. Å øke den gjennomsnittlige avgangsalder Dette er fantastisk dokument, men nå viser det seg i praksis at det ikke helt fungerer etter hensikten. Informasjonen om tiltaka er mangelfulle, ikke alle virksomheter har informert sine seniorer om dokumentet. Det fungerer svært forskjellig fra virksomhet til virksomhet og innad på samme virksomhet. Det er vanskelig å gjennomføre på alle virksomheter fordi det er for mange seniorer. Ulikhetene skyldes økonomi, det følger ikke midler med tiltaka, det er opp til den enkelte virksomhet å sørge for tiltak innafor allerede stramme rammer. Særlig innafor skole, barnehager og helse er det vanskelig å få til ordninger. Vi vil på det sterkeste henstille til kommunen at de legger til rette for at alle virksomheter kan benytte seg av tiltaka uten at det går ut over øvrig aktivitet. Utgifter til seniortiltak må dekkes av kommunen sentralt. Kommunen kan ikke være bekjent av et system som er avhengig av virksomhets økonomi eller typen arbeid som utføres. Forslag til vedtak: Klubben ved Stridsklev u.skole ønsker at Utdanningsforbundet i Porsgrunn skal jobbe for at det blir gode og like seniortiltak innenfor samme kommune. Vedtak: Enstemmig vedtatt

31 6.8 Kjønnskvoteringsregler for utdanningsforbundet 31 Sak meldt av Utdanningsforbundet Porsgrunn I utdanningsforbundet er det regler for kjønnskvotering til lokallagsstyret, fylkesårsmøter og landsmøtet. (Vedtekter 15.1) Kriteriene er at det skal være minst 50% kvinneandel. Dette kan i teorien medføre at kvinner blir 100% representert. Utdanningsforbundet Porsgrunn mener at dette er uheldig. Vi ønsker at begge kjønn skal være representert med minimum 40 %. Forslag til vedtak: Porsgrunn lokallag sender denne saken til Fylkesårsmøtet, til videre behandling. Vedtak: Enstemmig vedtatt

INNKALLING MED SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA

INNKALLING MED SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Vår dato 06.03.12 Til medlemmene i Utdanningsforbundet Alta INNKALLING MED SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Tid: Torsdag 11.april 2013 18.00-21.00 Sted: Rica Alta hotell Vedlagt følger

Detaljer

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Vår dato 5.3.15 Til medlemmene i Utdanningsforbundet Alta ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Tid: Torsdag 19.mars 2015 18.00-21.00 Sted: Thon hotell Vica, låven. Vedlagt følger innkallingen til årsmøtet

Detaljer

Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2015

Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2015 Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2015 Viken folkehøgskole Onsdag 18. mars kl. 18:00 Barnas utdanning starter i barnehagen! Program Åpning ved leder Aud Heiberg Allsang: Din tanke er fri Besøk fra Utdanningsforbundet

Detaljer

ÅRSMØTE Hotell City - 7. april 2011 Kl.18.00

ÅRSMØTE Hotell City - 7. april 2011 Kl.18.00 ÅRSMØTE Hotell City - 7. april 2011 Kl.18.00 Innhold: 1. Åpning 2. Konstituering 3. Beretning fra Utdanningsforbundet Fredrikstad 4. Regnskap 5. Retningslinjer for arbeidet i lokallaget i kommende periode.

Detaljer

FYLKESÅRSMØTE 2015. Hotel Union Geiranger. 6. - 8. mai 2015. Utdanningsforbundet Møre og Romsdal. Side: 1

FYLKESÅRSMØTE 2015. Hotel Union Geiranger. 6. - 8. mai 2015. Utdanningsforbundet Møre og Romsdal. Side: 1 FYLKESÅRSMØTE 2015 Utdanningsforbundet Møre og Romsdal Hotel Union Geiranger 6. - 8. mai 2015 Side: 1 Side: 2 Grafikk og layout: Adobe InDesign Redaktør: Bernt Bigton/ rådgiver Utdanningsforbundet Møre

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE KONSTITUERING AV ÅRSMØTET... 2 ÅRSMØTESAK NR.1: REGNSKAP OG BUDSJETT... 4 ÅRSMØTESAK NR 2: ÅRSMELDINGER... 7

INNHOLDSFORTEGNELSE KONSTITUERING AV ÅRSMØTET... 2 ÅRSMØTESAK NR.1: REGNSKAP OG BUDSJETT... 4 ÅRSMØTESAK NR 2: ÅRSMELDINGER... 7 INNHOLDSFORTEGNELSE KONSTITUERING AV ÅRSMØTET... 2 A. VELKOMMEN VED LEDER AV STYRET... 2 B. INNKALLING... 2 C. MØTEREGLEMENT... 2 D. VALG AV DIRIGENTER... 3 E. VALG AV REFERENTER... 3 F. VALG AV TELLEKORPS...

Detaljer

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden.

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Dato: Torsdag 22. mars Tid for møte: 18.00 20.00 Sted: Brattrein hotell 1 Sakliste 1. Konstituering, møte- og valgreglement 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning

Detaljer

Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2013

Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2013 Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2013 Viken folkehøgskole Onsdag 24. april kl. 18:00 Program Åpning ved leder Underholdning/foredrag: Koret Marmor Allsang: Din tanke er fri Årsmøtet i Utdanningsforbundet

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTET UTDANNINGSFORBUNDET RANA

REFERAT FRA ÅRSMØTET UTDANNINGSFORBUNDET RANA REFERAT FRA ÅRSMØTET UTDANNINGSFORBUNDET RANA 2015 Rana Voksenopplæring auditoriet onsdag11.mars 2015 kl.18.30 Tilstede: 31 stemmeberettigede Leder Kari Brekke Arnesen ønsker velkommen. Kulturelt innslag

Detaljer

ÅRSMØTE 2015 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER

ÅRSMØTE 2015 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Protokoll ÅRSMØTE 2015 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Onsdag 18. mars 2015 kl. 18.00 Samfunnshuset Steinkjer SAKSLISTE: SAK 1: SAK 2: SAK 3: SAK 4: ÅPNING KONSTITUERING, MØTE OG VALGREGLEMENT ÅRSMELDING,

Detaljer

Vedtekter for Utdanningsforbundet Vedtatt av landsmøtet på Lillestrøm 5.-8. november 2012. Del 1: Generell del 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL

Vedtekter for Utdanningsforbundet Vedtatt av landsmøtet på Lillestrøm 5.-8. november 2012. Del 1: Generell del 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL Vedtekter for Utdanningsforbundet Vedtatt av landsmøtet på Lillestrøm 5.-8. november 2012. A Del 1: Generell del 1 ORGANISASJON 1.1 Utdanningsforbundet er en videreføring av Lærerforbundet 1 og Norsk Lærerlag.

Detaljer

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET RANA. POLARSIRKELEN VIDEREGÅENDE SKOLE AVD. MJØLAN Kantina. TORSDAG 11.04.2013 kl.19.00 VEL MØTT!

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET RANA. POLARSIRKELEN VIDEREGÅENDE SKOLE AVD. MJØLAN Kantina. TORSDAG 11.04.2013 kl.19.00 VEL MØTT! ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET RANA 2013 POLARSIRKELEN VIDEREGÅENDE SKOLE AVD. MJØLAN Kantina TORSDAG 11.04.2013 kl.19.00 VEL MØTT! Adresse Skolealleen 10 8610 Mo i Rana E-post/Internett post@rana.utdanningsforbundet.no

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER

ÅRSMØTE 2014 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Protokoll ÅRSMØTE 2014 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Torsdag 24. april 2014 kl. 18.00 Rådhuset-kantina SAKSLISTE: SAK 1: SAK 2: SAK 3: SAK 4: SAK 5: ÅPNING KONSTITUERING, MØTE OG VALGREGLEMENT ÅRSMELDING,

Detaljer

Organisasjonshåndbok for Rødt

Organisasjonshåndbok for Rødt Organisasjonshåndbok for Rødt Side 1 av 43 Innholdsliste Organisasjonshåndbok for Rødt...1 Del 1: Organisasjonen Rødt...4 Lokale organisasjoner...4 Lokallaget...4 Fylkesstyret/distriktsstyret...4 Sentrale

Detaljer

Innkalling til møte i Representantskap

Innkalling til møte i Representantskap MØTEINNKALLING REP 3/14 s. 1 av 36 Saksbehandler: Vår dato: Referanse: Tlf: 01.10.2014 14/00318 +47 24142005 Sentralstyrets medlemmer og varamedlemmer Fylkesledere Utgjevningsmandater til representantskapet

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER

ÅRSMØTE 2012 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER PROTOKOLL ÅRSMØTE 2012 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Tirsdag 27.mars 2012 kl. 19.00 Steinkjer videregående skole- kantina SAKSLISTE: SAK 1: ÅPNING SAK 2: KONSTITUERING, MØTE OG VALGREGLEMENT SAK 3: ÅRSMELDING,

Detaljer

Sakspapirer til årsmøte i Utdanningsforbundet Buskerud

Sakspapirer til årsmøte i Utdanningsforbundet Buskerud Sakspapirer til årsmøte i Utdanningsforbundet Buskerud Storefjell Resort Hotel, Gol 5. 7. mai 2015 Innholdsoversikt: SAK 1.1/ 15: GODKJENNING AV INNKALLING... 4 SAK 1.2/ 15: GODKJENNING AV FULLMAKTER....

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18 ELEVRÅDSVEILEDER Kjære elevråd...2 Elevrådsarbeid...3 Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes arbeidsmiljølov...3 Skoleutvalget...3 Skolemiljøutvalget...3 Tillitseleven...3 Drift av elevrådet...4 Elevrådstyret...5

Detaljer

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage ELEVRÅDSVEILEDER 1 2 Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage INNHOLD Kjære elevråd...4 Elevrådsarbeid...5 Kapittel

Detaljer

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn REFERAT 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 1 Leder Per Olav Myhre åpner det 42. landsmøtet ved å takke BI Studentsamfunn for fantastiske år, oppsummerer noen av organisasjonens

Detaljer

Utdanningsforbundet Troms

Utdanningsforbundet Troms Utdanningsforbundet Troms Fylkesårsmøte 6.-8. mai 2015 SAK 8 LANDSMØTESAKER 8.1 Profesjonsutvikling og kvalitet 8.2 Styring, ledelse og medbestemmelse 8.3 Lønns- og arbeidsvilkår 8.4 Organisasjonen i utvikling

Detaljer

Uføres Landsorganisasjon fastsetter følgende grunnverdier for sin virksomhet:

Uføres Landsorganisasjon fastsetter følgende grunnverdier for sin virksomhet: . erdierklæring Uføres Landsorganisasjon fastsetter følgende grunnverdier for sin virksomhet: - i går sammen, for retten til et verdig liv 1 For det enkelte medlem For å ivareta enkeltpersoners integritet:

Detaljer

UNDERSØKELSE AV SANDNES LÆRINGSSENTER

UNDERSØKELSE AV SANDNES LÆRINGSSENTER UNDERSØKELSE AV SANDNES LÆRINGSSENTER SANDNES KOMMUNE JUNI 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Tillitsvalgtguiden Innhold NJFFs oppbygning... 5 NJFFs historie... 5 NJFFs formålsparagraf... 8 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning for lokalforeningen... 9 Organisering...10

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no

VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no VEDTEKTER Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014 www.elev.no Innholdsfortegnelse Vedtektene Navn og formål s. 5 Organisasjon s. 5 Medlemskap s. 6 Institusjonsbasert medlemskap

Detaljer

Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune

Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune Innhold Innledning 4 1 Visjon, verdigrunnlag og mål for oppvekstsektoren 5 1.1 Forholdet mellom ordinær undervisning og spesialundervisning

Detaljer

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA IS-2313 Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA 2 // INNHOLD // 3 Innhold FORORD... 5 1. GRUNNLEGGENDE OM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE... 7 1.1 Hva er brukerstyrt personlig assistanse?...

Detaljer