PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I PORSGRUNN 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I PORSGRUNN 2012"

Transkript

1 1 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I PORSGRUNN 2012 torsdag 15.mars 2012 kl på Hotell Vic Årsmøtedokumentene ble sendt i et eksemplar til hver av klubbene i barnehager og skoler, til kontakter på andre arbeidsplasser. De største klubbene fikk tilsendt 2 eksemplarer.

2 2 Sak 1: GODKJENNINGER Sak 1a: Godkjenning av innkalling Styrets innstilling: Innkallingen godkjennes Vedtak: Enstemmig godkjent Til alle tillitsvalgte/ medlemmer INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2012 Utdanningsforbundet Porsgrunn kunngjør med dette: Årsmøte Utdanningsforbundet Porsgrunn 2012 Dato: Torsdag 15.mars kl Sted: Hotell Vic Gjest: Harald Johansen Utdanningsforbundet Telemark. Saksliste: 1. Godkjenninger 2. Konstituering 3. Årsmelding og regnskap Handlingsplan Budsjett Årsmøtesaker 7. Valg 8. Resolusjoner PAUSE kl Med hilsen for styret i Utdanningsforbundet Porsgrunn Geir Evensen leder

3 Sak 1b: Godkjenning av saksliste Styrets innstilling: Sakslisten godkjennes Vedtak: Enstemmig godkjent 3 Sak 1c: Godkjenning av møtereglement Styrets innstilling: Møtereglementet godkjennes Vedtak: Enstemmig godkjent MØTEREGLEMENT 1. Leder åpner møtet og leder forhandlingene under godkjenning av innkalling og valg av dirigenter. Dirigentene leder de videre forhandlingene. 2. Taletiden begrenses til 3 minutter. 3. Alle som ønsker ordet gir beskjed om dette til dirigentene ved håndsopprekning. Til hvert innlegg er det anledning til tre replikker, hvert på maksimum ett minutt. Taleren har anledning til svarreplikk på ett minutt. De som ønsker ordet, må tale fra talerstolen. Alle som ber om ordet til dagsorden, forretningsorden eller saksopplysning, får ordet straks. 4. Dirigenter og årsmøtedeltakere kan komme med forslag om ytterligere begrenset taletid eller om at strek settes. Slike forslag tas straks opp til avstemming. Møtet kan avgjøre at strek blir opphevet. 5. Forslag skal leveres skriftlig og være undertegnet med navn og ev. klubb eller funksjon i styret. Alle forslag skal være referert før strek settes. Nye forslag kan ikke fremmes i en sak etter at det er gjort vedtak om at strek er satt. Forslag kan da heller ikke trekkes tilbake. 6. Årsmøtedeltakerne har stemmeplikt. 7. Vedtak blir gjort med vanlig flertall i saker der loven/vedtektene ikke bestemmer noe annet. 8. Møtet avgjør voteringsmåten, som kan være håndsopprekning eller skriftlig.

4 Sak 1d: Godkjenning av valgreglement Styrets innstilling: Valgreglementet godkjennes Vedtak: Enstemmig godkjent 4 VALGREGLEMENT Generelt om valgene Valgene gjelder for 2 år med virkning fra 1. august etter årsmøtet, så sant ikke annen ordning blir vedtatt av årsmøtet forut for valgene. 1 Alle valg skal være skriftlige. Møtelederen kan likevel, i samråd med årsmøtet, gjennomføre åpen avstemning, dersom det er et enstemmig forslag fra valgkomiteen og ingen andre forslag foreligger. Det kan ikke stemmes på andre enn de kandidatene det er fremmet forslag om. Stemmesedler som inneholder andre navn, blir forkastet. Kandidater som det er fremmet forslag på, er: 1. Forslag fra valgkomiteen (pkt. 1 7 og 10) / lokallagsstyret (pkt. 8 9 og 11) 2. Kandidater som det fremmes forslag på under selve årsmøtet (benkeforslag). Blank stemmeseddel blir regnet som avgitt stemme. Gjennomføring av valgene på årsmøtet Valgene gjennomføres i den rekkefølgen som framkommer i nummereringen nedenfor: 1. Valg av lokallagsleder (plenum) Lederen blir valgt først og ved særskilt valg. Den kandidaten som får minst halvparten av stemmene, er valgt. Om ingen av kandidatene får halvparten av stemmene, skal det holdes nytt valg mellom de kandidatene som har fått stemmer i første valgomgang. Kandidatene blir satt opp etter stemmetall. Dersom det er flere enn to kandidater, går kandidaten med lavest stemmetall ut. Nytt valg blir holdt mellom de kandidatene som står igjen. Dette prinsippet følges til bare to kandidater står igjen. Ved omvalg mellom de to gjenstående kandidatene er den valgt som har fått flest stemmer. 2. Valg av nestleder i lokallaget (plenum) Her gjelder de samme valgreglene som i punkt Valg av tillitsvalgte etter hovedavtalen innenfor virksomheter på kommunenivå ( ) Jf. pkt J ovenfor. Valgkomiteen må fremme forslag på hovedtillitsvalgt og vara hovedtillitsvalgt for de aktuelle medlemsgruppene/tariffområdene innenfor lokallaget. Valgene gjennomføres i plenum på samme måte som for leder og nestleder i lokallagsstyret, jf. ovenfor. 4. Valg av styrerepresentanter fra medlemsgruppene (plenum) Lokallagsstyret skal settes sammen slik at det får en rimelig representasjon fra de ulike medlemsgruppene. Minst ett styremedlem skal være lederrepresentant. 5. Valg av øvrige medlemmer av lokallagsstyret (plenum) Lokallagsstyret har inntil ni medlemmer. Dette tallet omfatter leder, nestleder og det antall styremedlemmer årsmøtet bestemmer. Lokallagsstyret skal settes sammen slik at det får en rimelig representasjon fra de ulike medlemsgruppene. Minst ett styremedlem skal være lederrepresentant.dette tallet omfatter til vanlig én tillitsvalgt etter kommunal hovedavtale. Denne skal ha fulle rettigheter. Jf. for øvrig Det skal tilstrebes en kvinneandel på minst 50 % i alle valgte organisasjonsledd. Når dette ikke oppnås over klubbnivå, skal det gis begrunnet melding til nærmeste overordnede fellesorgan, som kan kreve omvalg. ( 15.1) 1 Jf. avsnittet Årsmøteperiode og valgperiode i retningslinjene foran.

5 NOTE: Lokallag med mer enn 1000 medlemmer kan ha inntil 11 styremedlemmer. Ved opptellingen rangeres kandidatene etter stemmetall, men likevel slik at kvinnelige kandidater med lavere stemmetall går foran når kjønnskriterium krever det Valg av varamedlemmer til lokallagsstyret (plenum) Det velges 3 varamedlemmer i prioritert rekkefølge 2. Disse velges fritt (uavhengig av seksjonstilhørighet) i særskilte valg etter samme regler som for leder (pkt. 1). 7. Valg av valgkomité Jf Årsmøtet velger en valgkomité med minimum tre medlemmer. Valgkomiteen er sammensatt i samsvar med gjeldende kvoteringsregler, jf. 15. Valgkomiteen konstituerer seg selv, eventuelt med et arbeidsutvalg. Vedtektsendringen innebærer at årsmøtet først må ta stilling til tallet på medlemmer og varamedlemmer (dersom det foreligger forslag om avvik fra tallene fra forrige årsmøte), og eventuell seksjonsfordeling (jf. pkt. E om kvotering ved valg i lokallag). Lokallagsstyret fremmer forslag på et antall medlemmer og varamedlemmer til ny valgkomité for årsmøteperioden. Valgkomiteen med varamedlemmer velges på samme måte som for (øvrige) medlemmer og varamedlemmer av lokallagsstyret. Før valget opplyses det om eventuelle nominasjoner som er foretatt i seksjonenes særmøter. 8. Valg av revisor Valg av revisor skjer på fylkesnivå for alle lokallaga i Telemark. 9. Valg av delegater og varadelegater til fylkesårsmøtet (plenum) Så snart lokallagsstyret mottar melding fra fylkesstyret om fordeling av delegatplasser mellom lokallagene og seksjonsvis sammensetning av delegasjonene innenfor de enkelte lokallagene, må lokallagsstyret videresende disse opplysningene til valgkomiteen. Det vises til egne retningslinjer for årsmøte i fylkeslag 3, der de enkelte fylkesstyrene innenfor generelle kriterier gis ansvar for fordelingen av delegatplasser på lokallag og seksjoner. Valgkomiteen fremmer forslag på det antall og den sammensetning av delegater til årsmøtet som er fastsatt. Valgkomiteen fremmer også forslag på varadelegater i tilstrekkelig antall. På valgmøter skal særmøtene i seksjonene nominere delegater og varadelegater fra egen seksjon til fylkeslagsårsmøtet, etter innstilling fra valgkomiteen. Forut for valget i plenum opplyses om de nominasjonene av delegater og varadelegater som er gjort i særmøtene i seksjonene. Valget gjennomføres på samme måte som for øvrige medlemmer og varamedlemmer av lokallagsstyret. 11. Nominasjoner til verv i fylkeslaget (plenum) Etter innstilling fra lokallagsstyret skal valgmøtet nominere kandidater til fylkesstyret og til valgkomiteen i fylkeslaget ( ). Valgmøtene i lokallagene kan også bli gitt andre oppgaver knyttet til valgene på fylkesårsmøtet. Dette vil eventuelt framgå av melding fra fylkesstyret. 2 Jf. pkt. 5 ovenfor om eventuell styrerepresentasjon for seksjon HUK En mulighet er at årsmøtet her stadfester leder for seksjon HUK som 1. varamedlem, og at man derfor begrenser dette valget til valg av 2. og 3. varamedlem. 3 Jf. Veiviseren eller Utdanningsforbundets nettsider (Vedtekter m.m.)

6 6 Sak 2: KONSTITUERING 2a. Valg av dirigenter Styrets innstilling: Tollef Stensrud og Tone Smemo Stølen. Vedtak: Enstemmig godkjent 2b. Valg av referenter Styrets innstilling: Eva L. Ohna og Cathrine Nesland. Vedtak: Enstemmig godkjent 2c. Valg av tellekorps Styrets innstilling: Valgkomiteen Vedtak: Enstemmig godkjent 2d. Møtedeltagere antall Til orientering: 63 stemmeberettigede Sak 6.6 til og med 6.11, 61 stemmeberettigede Fra og med sak 7, 61 stemmeberettigede

7 7 Sak 3: ÅRSMELDINGER OG REGNSKAP 3a. Årsmelding for Utdanningsforbundets pensjonistlag Porsgrunn 2011 Styrets innstilling: Årsmeldingen tas til orientering. Vedtak: Enstemmig godkjent 3b. Årsmelding for Utdanningsforbundet Porsgrunn Styrets innstilling: Årsmeldingen godkjennes. Vedtak: Enstemmig godkjent 3c. Regnskap for Utdanningsforbundets pensjonistlag Porsgrunn 2011 Styrets innstilling: Regnskapet tas til orientering. Vedtak: Enstemmig godkjent 3d. Regnskap for Utdanningsforbundet Porsgrunn 2011 Styrets innstilling: Regnskapet godkjennes. Vedtak: Enstemmig godkjent

8 Sak 3a: ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDETS PENSJONISTLAG

9 9

10 10 Sak 3b: ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN, 2011/2012 Utdanningsforbundet Porsgrunn har pr medlemmer. Dette er en økning på 25 fra i fjor. Styret har i perioden bestått av: Leder/Hovedtillitsvalgt Geir Evensen Full tid. Nestleder/ Vara hovedtillitsvalgt Astrid Danbolt Kontortid: onsdag, torsdag og fredag. Kasserer Jan Ove Lorentzen Styremedlemmer Sandra B.Andersen Eva Lisbet Ohna Tone T. Sønslien Bjørn Morgan Hansen Leder av lederrådet Kristian Lilleskaret Kontortid: Fredag Mona Nicolaysen Kontortid: Tirsdag Fast møtende varamedlem Olav-Marius Andersen Bent Gundersen Varamedlem Karin Hansen Kjetil Waaler Utdanningsforbundet Porsgrunn har følgende representanter i utvalg/arbeidsgrupper: HovedAMU Geir Evensen. Vara: Astrid Danbolt Adm.utvalget Geir Evensen. Vara: Astrid Danbolt Omstillingsutvalget / Attføringsutvalget Geir Evensen. Vara: Astrid Danbolt Kontaktutvalget Geir Evensen Arbeidsgruppe, tiltak for å redusere sykefravær Geir Evensen Arbeidsgruppe, BMS Geir Evensen Styringsgruppe for delprosjekt Kvalitet i barnehage og skole Geir Evensen Arbeidsgrupper i KVABU Kristian Lilleskaret, Mona Nicolaysen og Astrid Danbolt Styringsgruppe, bedriftskultur Geir Evensen Styringsgruppe Sammen om en bedre kommune Geir Evensen Arbeidsgruppe Harmonisering mellomledere Geir Evensen Arbeidsgruppe Tilrettelegging Geir Evensen Vi har ellers deltatt i drøftingsmøter, arbeidet med personalsaker, gitt bistand til enkeltmedlemmer og vært ute på 2 pålagte runder i klubbene. Representanter på fylkesnivå: Varamedlem til fylkesstyret: Geir Evensen. Kurs og aktiviteter på lokalplan: I perioden april 2011 til og med februar 2012 har det vært følgende aktiviteter på lokalplan: Styret har hatt 1 styreseminar og 13 styremøter. Vi har hatt 8 møter og 4 kurs for tillitsvalgte. Vi har hatt 3 møte med FAS medlemmer. Vi har hatt 5 lederforummøter. Vi har i samarbeid med arbeidsgiver arrangert 1 kurs for ledere og tillitsvalgte. Vi har arrangert intro-kurs (modul 1) for nye tillitsvalgte. Vi har deltatt på 12 møter/kurs i regi av fylkeslaget. Vi har deltatt på 1 kurs/seminar i regi av fylkeslaget/ks. Vi har deltatt på samhandlingskonferanse og Uniokonferanse for Telemark. Vi har deltatt på 2 kurs arrangert av sentralleddet.

11 11 Perioden startet med et omfattende arbeid rundt evaluering av KVABU-planen og arbeid mot en ny plan. Dette arbeidet resulterte i en god del utfordringer knyttet til ulik gjennomføringsgrad og vekting i de ulike barnehager og skoler. Ny plan ble vedtatt i september. Perioden ble preget av stillstand på kommunalt nivå på grunn av valg til nytt bystyre og ny rådmann. Arbeidet rundt ny spes.ped. plan ble forskjøvet, slik at denne jobben begynner først våren Vi har fortsatt jobben rundt forbedring av våre rutiner internt, og lagt stor vekt på samlinger og skolering av ATV. Samtidig har leder og nestleder knyttet tettere bånd mellom klubber og lokallaget ved å ha minst 2 besøksrunder ute i hver klubb. Mediestrategier har fått en sentral rolle i lokallaget, etter lokallagsturets seminaret september Målet er å bli mer synlig både overfor medlemmene våre, politikerne og andre i Porsgrunn.. Vi brukte disse strategiene bl.a i forhold til handlingsprogramjobbingen i Porsgrunn kommune, og New public Management. Vi ble belønnet med mye plass i media. På barnehagesiden har aktiviteten økt voldsomt. Det var stort engasjement rundt budsjett og KOSTRA arbeidet høsten Samtidig har det blitt nedsatt en ressursgruppe for barnehage, som skal støtte tillitsvalgte i jobben. Det har også vært relevante saker for barnehage på alle arrangementer som lokallaget har arrangert. Tillitsvalgte i barnehage har hatt stort fokus på arbeidstidsavtale, økonomi, voksentettheten og pedagogiske utfordringer. Viktige saker fremover vil være: Økt avviksrapportering, spesielt på tjenesteavvik Nye arbeidstidsavtaler KOSTRA arbeid i Porsgrunn kommune Økt bevisstgjøring rundt skolesystemer i New Public Management. Utdanningsforbundet i Porsgrunn arrangerer et stort medlemsmøte med Magnus Marsdal (forfatter av boka Kunnskapsbløffen ) oktober Takk til alle dere som bidrar til arbeidet vårt i lokallaget, både med viktige saker å ta tak i og områder vi har behov for å utvikle oss videre på. Takk til øvrige samarbeidspartnere, både arbeidsgivere og fagforeningskollegaer. Gode ønsker til dere alle! For Utdanningsforbundet Porsgrunn 10. februar 2012 Geir Evensen, leder

12 Sak 3c: REGNSKAP FOR UTDANNINGSFORBUNDETS PENSJONISTLAG

13 Sak 3d: ÅRSBERETNINREGNSKAP FOR UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20 Sak 4: HANDLINGSPLAN FOR UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN 2012/2013 Styrets innstilling: Handlingsplanen godkjennes. Vedtak: Enstemmig godkjent HANDLINGSPLAN 2012/2013 Virksomheten i Utdanningsforbundet Porsgrunn bygger på Utdanningsforbundets vedtekter og programmer samt lokale mål formulert innenfor 4 programområder; 1. Lønns og arbeidsforhold. 2. Budsjett og ressursarbeid. 3. Pedagogisk arbeid /skoleutvikling. 4. Organisasjonsutvikling. Mål for arbeidet 2012/ LØNNS OG ARBEIDSFORHOLD Utdanningsforbundet Porsgrunn vil aktivt arbeide for å bedre lønns og arbeidsforholdene for sine medlemmer Tariffarbeid Utdanningsforbundet Porsgrunn skal: Arbeide for å ivareta medlemmenes lov- og avtalefestede rettigheter samt sørge for god informasjon og skolering av tillitsvalgte innenfor området Bistå tillitsvalgte i arbeidet med lokale arbeidsplaner Godkjenne lokale arbeidsplaner Arbeide for en kommunal arbeidstidsavtale for barnehage 1.2. Arbeidsmiljø Utdanningsforbundet Porsgrunn skal gjennom aktiv deltaking og påvirkning følge opp kommunens ansvar for realisering og gjennomføring av helse, miljø og sikkerhetsarbeid. Utdanningsforbundet Porsgrunn skal: Arbeide for at fysiske arbeidsforhold og psykososialt arbeidsmiljø er i tråd med behov og krav nedfelt i arbeidsmiljølov og forskrifter Følge opp de fysiske arbeidsforholdene i skole og barnehage for våre medlemmer i forhold til kommunal skolebehovsplan / barnehagebehovsplan Følge opp og sikre rutinene med gjennomføringen av kommunal tiltaksplan ved vold mot voksne i skolen Fortsette arbeidet med tjenestebeskrivelser og rutiner for avviksmeldinger på tjenesteavvik

21 2. BUDSJETT OG RESSURSARBEID 21 Utdanningsforbundet Porsgrunn skal gjennom aktiv påvirkning arbeide for økt ressurstilgang til skoler, barnehager og SFO i Porsgrunn. Utdanningsforbundet Porsgrunn skal: Arbeide for å øke ressursene til etterutdanning og faglig kompetanseutvikling for våre medlemmer Sikre tilstrekkelige ressurser til undervisning av barn og unge med særskilte behov Sikre en rettferdig fordeling av ressurser til barn og unge med særskilte behov Arbeide mot privatisering av barnehage, skole og vikartjenester 3. PEDAGOGISK ARBEID I SKOLEUTVIKLING Utdanningsforbundet Porsgrunn skal arbeide for gode rammevilkår som grunnlag for det pedagogiske arbeidet. Utdanningsforbundet Porsgrunn skal: Arbeide for økt fokus på kjerneoppgavene: Planlegging, gjennomføring og vurdering av det pedagogiske arbeidet Arbeide for at arbeidsgiver sørger for gode overgangsrutiner for barn og elever i hele utdanningsløpet fra barnehage til videregående skole Arbeide for å øke tettheten av pedagogisk personale i skoler og barnehager Arbeide for at likeverdigheten i tilbudet i skoler og barnehager ivaretas Arbeide for at praksis rundt elevsamtaler skjer i tråd med forskrift til opplæringsloven 4. ORGANISASJONSUTVIKLING Utdanningsforbundet Porsgrunn skal arbeide kontinuerlig for å utvikle organisasjonen i alle ledd med vekt på å styrke medlemstilhørighet og klubbengasjement. Utdanningsforbundet Porsgrunn skal: Arbeide for å skolere tillitsvalgte slik at de er i stand til å utføre sine oppgaver Yte en høy grad av service når medlemmer henvender seg til lokallaget med spørsmål knyttet til rettigheter og arbeidsforhold Tilrettelegge møteplasser for alle medlemsgrupper

22 22 Sak 5a: BUDSJETT FOR UTDANINGSFORBUNDETS PENSJONISTLAG 2012 Styrets innstilling: Budsjettet for 2012 tas til orientering. Vedtak: Tatt til orientering

23 23 Sak 5b: BUDSJETT FOR UTDANINGSFORBUNDETS LOKALLAG 2012 Styrets innstilling: Budsjettet for 2012 godkjennes. Vedtak: Enstemmig godkjent Konto Salgs-/driftsinntekt Prosjektnummer Benevnelse Budsjett 2013 Budsjett Kontingentrefusjon Refusjon SPK-midler Lønnskostnad (skatt og arb.giveravgift) Sum 3000-konti Møtegodtgjøring, uten feriepenger Fri telefon/bredbånd (fullt ut dekket) privat fordel, avg.pliktig Fri telefon/bredbånd (fullt ut dekket), bet. selv-får refusjon, skattepliktig Lønnsgodtgjøring for delvis dekning mobil og bredbånd Honorar, uten feriepenger (f.eks foredragsholdere) Arbeidsgiveravgift Annen driftskostnad Sum 5000-konti Inventar, innkjøp Revisorhonorar og regnskapsføring Frikjøp tillitsvalgte e. avtale Edb-utstyr over drift, Aviser og abonnementer kontoret Diverse kontor- og adm.kostnader Portokostnader, postboksleie Bilgodtgjøring - trekk- og avgiftsfri Andre reiseutgifter Hotell Leie kurslokale/møterom Bevertning ved møter Andre kurs/møte kostnader Representasjon (lokallaget repr. på møter), gaver (uansett) 7450 Kursstøtte Finansinntekt/-kostnad Sum konti Renteinntekter bank Bankgebyr Sum 8000-konti Budsjett 2013 Budsjett 2012 Sum inntekter ð 3000-konti Sum utgifter ð 4000, 5000, 6000 og 7000-konti Sum utgifter ð 8000-konti Resultat

24 24 Sak 6: ÅRSMØTESAKER 6.1 Økning av rammetimetallet til skole. Sak fra klubben ved Kjølnes u.skole. Vi krever økning av rammetimetallet til skole for å kompensere for økende behov for tilpasset opplæring. Forslag til vedtak: Lokallaget sender dette forslaget videre til de politiske partier. Vedtak: Enstemmig vedtatt

25 6.2 Alternativt skoletilbud i Porsgrunn 25 Sak fra klubben ved Kjølnes u.skole. Ved evaluering og utarbeidelse av ny spes. ped. plan i Porsgrunn kommune, må Porsgrunn kommune opprette et alternativt skoletilbud utenfor hjemmeskolen for elever med svært store adferdsvansker. Dette har vært et etterlengtet tilbud, som nå må realiseres. Vi ser at andre elever får et dårligere skoletilbud, og at lærerne får problemer med måloppnåelsen slik situasjonen er nå. De elevene dette gjelder, vil etter vår mening også få et mer verdig skoletilbud hvor de i større grad vil oppleve mestring. Et slikt tilbud er allerede nevnt i spes.ped planen som er behandlet i bystyret i 2006 Fagforeningen bør jobbe for at ingen lærere skal utsettes for slag, spark, spytting og verbal trakassering over tid. Elever som har svært utagerende adferd utsetter barn og voksne for fysisk fare. Vurderingen om en elev skal være med på et slikt tilbud bør være grundig, helst i samarbeid med PPtjenesten. Vurderingen bør kunne tas innen en bestemt tid (for eksempel 3 uker) Forslag til vedtak: Lokallaget sender saken til kommuneadministrasjonen og de politiske partier. Vedtak: Enstemmig vedtatt

26 6.3. Flere timer til faglærte. 26 Sak fra klubben ved Brattås skole. Assistenter uten faglig bakgrunn blir i dag satt til å ha ansvar for elever med store adferdsproblemer, ulike diagnoser eller som har faglige utfordringer. Dette er ofte de mest krevende elevene. Bruken av assistenter har økt de siste årene. Vi opplever ikke annet enn en uenighetsprotokoll når vi tar opp dette i medbestemmelse. Forslag til vedtak: Vi krever at styret arbeider for politiske vedtak som forplikter skolene til å ansette faglært personell til disse jobbene. Vedtak: Enstemmig vedtatt

27 6.4. Mindre byråkratisering 27 Sak fra Klubben ved Brattås skole. Ja til en bedre skole nei til byråkratisering! Vi har nå sett at skolene i Porsgrunn svekkes hvert år! Vi er bare et stortingsvalg/kommunestyrevalg fra: Ytterligere nedskjæringer! Fritt skolevalg hvor skolene må konkurrere om elevene eller bli nedlagt! Lærere som må konkurrere om lønn som bygger på elevenes resultater! Uten å få mer tid, er vi de siste årene blitt presset til: * Å gjennomføre mer spesialundervisning med færre timer. * Nasjonale prøver, kommunale tester, interne tester. * Gjeninnført skriftlig evaluering i alle fag, to ganger i året. * Innført seks formaliserte samtaler med hver elev årlig. Dette utgjør ca. 150 samtaler for hver klasse som skal dokumenteres. * Rektors pedagogiske ledelse svekkes av stadig flere byråkratiske pålegg. Aldri noen gang har det vokst fram et så ekstremt byråkrati i grunnskolen! Dette er en snikinnføring av et system som kalles LEAN som også UiO, sliter med.(http://www.velferdsstaten.no/tema/utdanning/?article_id=66023 ) Virkningen av alt dette er til overmål dokumentert gjennom boken: Kunnskapsbløffen av Marsdal (2011). Det foreldre ikke får vite er at: Lærerne har mindre tid til undervisningsoppgaver, at de må ha større grupper og klasser, spesialelever mister timer, assistenter blir satt til å undervise, osv. Vi lærere godtar ikke lenger Porsgrunn kommunes målstyring av skolene. Vi opplever oss stadig mer bundet og ufrie i arbeidet vårt! Målstyring er ubrukelig for å utvikle humanistiske verdier, gode holdninger og kunnskaper i skolen. Forslag til vedtak: Klubben ber styret om å arbeide kraftig mot byråkratiseringen av skolen! Vi understreker at skolen må styres etter verdier som ivaretar skolens kultur, lærernes arbeidsvilkår og elevenes læring bedre enn i dag. Vedtak: Vedtatt mot 6 stemmer

28 6.5. Skolelederutdannelse 28 Sak fra Klubben ved Brattås skole. Forventningene til norske skoleledere er høye, og rektorene har fått mer omfattende oppgaver og ansvar de siste årene. Skolene og oppgavene har endret seg. Dette fører til et større behov for ledere med skolelederutdannelse. Noen kommuner i Norge har nå satt skolelederutdannelse som krav for å bli skoleleder. Dette temaet vet vi har vært gjenstand for diskusjon både i rådmannens ledergruppe, i bystyret og i utdanningsforbundet lokalt. Kommunen har hittil valgt å ikke stille krav til særskilt lederutdanning for virksomhetsledere. Utdanningsforbundet vil ikke være med på en slik avgjørelse. Porsgrunn kommune er en liten kommune, og vi har få søkere til skolelederstillinger. For å ikke utelukke søkere blir det vanskelig å sette skolelederutdannelse som krav her, men vi mener allikevel at kommunen bør sette mer fokus på skolelederutdannelse, og i hvert fall vektlegge den. Man kan gjøre som i Skien og Bamble, si at ledere med skolelederutdannelse er ønskelig. Vi som jobber i skolen og med utdanning er vel de første til å tenke at dette er svært viktig. Vi vet at vi får ufaglærte vikarer som kan gjøre jobben på en grei måte fordi han/hun har erfaring og gode personlige egenskaper. Allikevel vil ikke jobben være like god som om den blei gjort av en lærerutdannet person med erfaring og gode personlige egenskaper. For oss som lærere er utdannelsen et krav. Men vi kan undervise i fag vi ikke har utdanning i, vi kan få det greit til. Men den jobben vi gjør da kan ikke måle seg med en som har fordypning og kan faget sitt. (Da er dette med tanke på at de gode personlige egenskapene er på plass). Utdannelsen gjør en forskjell! Dette blir jo vektlagt i alle yrker. Hvordan kan man da i Porsgrunn kommune mene at utdannelse av skoleledere ikke er viktig? Hvordan skal vi kunne utvikle oss å få til en best mulig skole? Vi på Brattås skole ønsker at dette kan bli en sak man ser viktigheten av og arbeider videre med. Målet må være en best mulig skole! Forslag til vedtak: Klubben ber styret om å prioritere følgende kriterier ved ansettelse av skoleledere: Pedagogisk grunnutdannelse, ledererfaring fra pedagogisk arbeid og skolelederutdannelse. Vedtak: Enstemmig vedtatt

29 6.6 Gjennomføring av spesialundervisning og oppfylling av enkeltvedtak. 29 Sak fra Klubben ved Brattås skole. På Brattås skole er det mange elever med enkeltvedtak. Enkelte elever har store behov, og har derfor fått vedtak om mange årstimer med spesialundervisning. Dette gjenspeiles ikke i fordeling av reelle timer med spesialundervisning, faglig styrkning og assistent. De fleste av elevene med enkeltvedtak får langt færre timer enn det de etter vedtakene skal ha. I tillegg opplever vi at spesialpedagog og andre som skal følge opp enkeltvedtakstimene ofte ikke blir erstattet av vikar ved sykdom og annet fravær. Dermed forsvinner enda flere av hjelpetiltakene. Lærerne, ikke minst kontaktlærerne får gjennom denne praksisen et stort ansvar for ekstra spesiell tilrettelegging, ofte langt utenfor det som er pensum og tema for det som ellers skal foregå i klassen. Lærerne kommer i klemme mellom ledelsens tolkning av enkeltvedtakene og foreldrenes forventninger. Fra lærerståsted gir dette en stor merbelastning, både tidsmessig, og i forhold til opplevd ansvar for at alle elever skal få en god nok undervisning. Vi kommer i en lojalitetskonflikt til arbeidsgiver med forståelse for stramt budsjett på den ene siden og lærerprofesjonaliteten. Etter som det stadig kuttes i timene, blir det vanskelig for lærerne i IOP-arbeid og halvårsrapportering å kunne gå god for at elevene får den hjelpen de skal. Finnes det ingen grenser for hva man kan kalle for spesialundervisning? Forslag til vedtak: Klubben ber styret å utrede grensene for hva som reelt kan kalles for spesialundervisning i praksis. Vi ber også om veiledning for hvordan lærer og skoleleder skal forholde seg til disse grensene i praktisk virksomhet. Vedtak: Enstemmig vedtatt

30 6.7 Seniorpolitikk 30 Sak fra Klubben ved Stridsklev ungdomsskole. Porsgrunn kommune har utarbeida Retningslinjer for Seniorpolitikk 2010, vedtatt i administrasjonsutvalget 26/11-09 sak Ved bruk av seniorpolitiske tiltak ønsker kommunen å beholde seniorenes verdifulle kompetanse ved å motivere seniorer til å velge arbeid framfor pensjon. Målgruppen er alle medarbeidere på alle nivå i Porsgrunn kommune fra fylte 62 år. Hovedmål I kommunes seniorpolitikk er det lagt vekt på å sikre at seniorene får mulighet til å utnytte sine faglige erfaringer, sin kompetanse og menneskelige egenskaper i arbeidet, både til egen og kommunens fordel. Dette gjennom: Å sikre mulighet for faglig fornyelse og utvikling Å tilrettelegge og tilpasse arbeidet slik at de kan stå lenger i sitt vanlige arbeid. Å sette fokus på de kvaliteter eldre arbeidstakere representerer Å sette fokus på alderssammensetningen på de enkelte tjenestesteder. Å gi saklig informasjon om retrettmuligheter, pensjonsordninger, trygdeordninger, attførings- og omplasseringsmuligheter. Orientering om økonomi i forhold til dette. Delmål basert på resultater av oppfyllelsen av hovedmålene : a. Å redusere fravær som skyldes trøtthet, mistilpasning, slitasje og utbrenthet som årsak. b. Å øke den gjennomsnittlige avgangsalder Dette er fantastisk dokument, men nå viser det seg i praksis at det ikke helt fungerer etter hensikten. Informasjonen om tiltaka er mangelfulle, ikke alle virksomheter har informert sine seniorer om dokumentet. Det fungerer svært forskjellig fra virksomhet til virksomhet og innad på samme virksomhet. Det er vanskelig å gjennomføre på alle virksomheter fordi det er for mange seniorer. Ulikhetene skyldes økonomi, det følger ikke midler med tiltaka, det er opp til den enkelte virksomhet å sørge for tiltak innafor allerede stramme rammer. Særlig innafor skole, barnehager og helse er det vanskelig å få til ordninger. Vi vil på det sterkeste henstille til kommunen at de legger til rette for at alle virksomheter kan benytte seg av tiltaka uten at det går ut over øvrig aktivitet. Utgifter til seniortiltak må dekkes av kommunen sentralt. Kommunen kan ikke være bekjent av et system som er avhengig av virksomhets økonomi eller typen arbeid som utføres. Forslag til vedtak: Klubben ved Stridsklev u.skole ønsker at Utdanningsforbundet i Porsgrunn skal jobbe for at det blir gode og like seniortiltak innenfor samme kommune. Vedtak: Enstemmig vedtatt

31 6.8 Kjønnskvoteringsregler for utdanningsforbundet 31 Sak meldt av Utdanningsforbundet Porsgrunn I utdanningsforbundet er det regler for kjønnskvotering til lokallagsstyret, fylkesårsmøter og landsmøtet. (Vedtekter 15.1) Kriteriene er at det skal være minst 50% kvinneandel. Dette kan i teorien medføre at kvinner blir 100% representert. Utdanningsforbundet Porsgrunn mener at dette er uheldig. Vi ønsker at begge kjønn skal være representert med minimum 40 %. Forslag til vedtak: Porsgrunn lokallag sender denne saken til Fylkesårsmøtet, til videre behandling. Vedtak: Enstemmig vedtatt

Retningslinjer for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement (allmøte)

Retningslinjer for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement (allmøte) Retningslinjer, Utdanningsforbundet Mars 2013 Retningslinjer for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement (allmøte) Disse retningslinjene omhandler ordinære årsmøter der alle medlemmer

Detaljer

Retningslinjer og vedtekter for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement

Retningslinjer og vedtekter for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement Retningslinjer, Årsmøter lokallag Desember 2014 Retningslinjer og vedtekter for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement Innledningsvis er det i korthet skissert hva som gjelder for lokallag

Detaljer

Retningslinjer for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement (delegatmøte)

Retningslinjer for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement (delegatmøte) Retningslinjer, Utdanningsforbundet Mars 2013 Retningslinjer for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement (delegatmøte) Disse retningslinjene omhandler delegatårsmøter, en årsmøteform som

Detaljer

Valgreglement for fellesmøtet og særmøtene

Valgreglement for fellesmøtet og særmøtene Årsmøte 30. 31. mars 2009 Sak F1.6 Valgreglement for fellesmøtet og særmøtene Styrets innstilling til vedtak: 1. Årsmøtet godkjenner valgreglementet for valgene på F-årsmøtet og S-årsmøtene. 2. Årsmøtet

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Vår dato 30.03.2016 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler Rødøy Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon Alle medlemmer i Utdanningsforbundet Rødøy Innkalling til årsmøte Styret for Utdanningsforbundet

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2012/2013

HANDLINGSPLAN 2012/2013 HANDLINGSPLAN 2012/2013 Virksomheten i Utdanningsforbundet Porsgrunn bygger på Utdanningsforbundets vedtekter og programmer samt lokale mål formulert innenfor 4 programområder; 1. Lønns og arbeidsforhold.

Detaljer

Retningslinjer for årsmøter i fylkeslag - sammensetning, valg og valgreglement

Retningslinjer for årsmøter i fylkeslag - sammensetning, valg og valgreglement Retningslinjer, Utdanningsforbundet September 2014 Retningslinjer for årsmøter i fylkeslag - sammensetning, valg og valgreglement De reviderte retningslinjene tar hensyn til endringer i vedtektene på landsmøtet

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2014/2015

HANDLINGSPLAN 2014/2015 HANDLINGSPLAN 2014/2015 Virksomheten i Utdanningsforbundet Porsgrunn bygger på Utdanningsforbundets vedtekter og programmer samt lokale mål formulert innenfor 4 programområder; 1. Lønns og arbeidsforhold.

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2013/2014 REDIGERT

HANDLINGSPLAN 2013/2014 REDIGERT HANDLINGSPLAN 2013/2014 REDIGERT 22.11.2013 Virksomheten i bygger på Utdanningsforbundets vedtekter og programmer samt lokale mål formulert innenfor 4 programområder; 1. Lønns og arbeidsforhold. 2. Budsjett

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2013/2014 REDIGERT

HANDLINGSPLAN 2013/2014 REDIGERT HANDLINGSPLAN 2013/2014 REDIGERT 24.05.2013 Virksomheten i Porsgrunn bygger på s vedtekter og programmer samt lokale mål formulert innenfor 4 programområder; 1. Lønns og arbeidsforhold. 2. Budsjett og

Detaljer

FORBREDELSER TIL ÅRSMØTET 2015:

FORBREDELSER TIL ÅRSMØTET 2015: UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Innkalling til styremøte Nr. 9 14/15 Sted: Fagforeningskontoret. Tid: torsdag 06.03.14 kl. 08.00-15.30 og fredag 07.03.14 kl. 08.00 15.00 Bevertning: Pizza på torsdag kl.

Detaljer

Utdanningsforbundet Troms

Utdanningsforbundet Troms Utdanningsforbundet Troms Fylkesårsmøte 6.-8. mai 2015 SAK 01 KONSTITUERING 1.1. Godkjenning av innkalling 1.2. Valg av dirigenter 1.3. Valg av referenter 1.4. Godkjenning av delegater 1.5. Godkjenning

Detaljer

1.2 VALG AV MØTEDIRIGENTER OG MØTELEDER I SÆRMØTE

1.2 VALG AV MØTEDIRIGENTER OG MØTELEDER I SÆRMØTE SAK 1 KONSTITUERING 1.1 GODKJENNING AV INNKALLING Innkalling er sendt årsmøtedelegatene i uke 17 Årsmøtet godkjenner innkallinga. 1.1.1 GODKJENNING AV FULLMAKTER Det er utstedt fullmakter ved møtets start.

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 6 13/14

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 6 13/14 Sted: Fagforeningskontoret Tid: fredag 10.01.14 kl. 12.00 15.00 Møteleder: Geir Evensen Ordstyrer: Kjersti Thommesen Referent: Astrid Danbolt/Kristian Lilleskaret UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll

Detaljer

ÅRSMØTE I PORSGRUNN 2014 torsdag 3.april 2014 kl. 18.00 på Hotell Vic

ÅRSMØTE I PORSGRUNN 2014 torsdag 3.april 2014 kl. 18.00 på Hotell Vic ÅRSMØTE I PORSGRUNN 2014 torsdag 3.april 2014 kl. 18.00 på Hotell Vic Årsmøtedokumentene sendes i et eksemplar til hver av klubbene i barnehager og skoler, til kontakter på andre arbeidsplasser. De største

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 7 13/14

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 7 13/14 UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 7 13/14 Sted: Fagforeningskontoret Tid: fredag 31.01.14 kl. 12.00 15.00 Møteleder: Geir Evensen Ordstyrer: Eva Ohna Referent: Astrid Danbolt/Kristian Lilleskaret

Detaljer

FELLESPLAN FOR NEDLEGGELSE AV LOKALLAGENE BØ OG SAUHERAD OG OPPRETTELSE AV NYTT LOKALLAG MIDT-TELEMARK

FELLESPLAN FOR NEDLEGGELSE AV LOKALLAGENE BØ OG SAUHERAD OG OPPRETTELSE AV NYTT LOKALLAG MIDT-TELEMARK FELLESPLAN FOR NEDLEGGELSE AV LOKALLAGENE BØ OG SAUHERAD OG OPPRETTELSE AV NYTT LOKALLAG MIDT-TELEMARK Bakgrunn sammenslåing av lokallagene Stortinget har vedtatt at det skal gjennomføres en kommunereform.

Detaljer

Retningslinjer for årsmøter i fylkeslag - sammensetning, valg og valgreglement

Retningslinjer for årsmøter i fylkeslag - sammensetning, valg og valgreglement Retningslinjer, Utdanningsforbundet Desember 2008 Retningslinjer for årsmøter i fylkeslag - sammensetning, valg og valgreglement Retningslinjene ble behandlet og vedtatt i SST 208/08, 12. desember 2008.

Detaljer

Protokoll fylkesstyremøte nr. 11 11/12

Protokoll fylkesstyremøte nr. 11 11/12 Vår dato: 09. 04.12 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler: Torodd Eriksen Deres referanse Arkivkode Direkte telefon: 915 24 542 Protokoll fylkesstyremøte nr. 11 11/12 Sted: Fylkeskontoret Dato: Tirsdag

Detaljer

Kort presentasjon av styret og diverse opplysninger og forventninger til styrejobben.

Kort presentasjon av styret og diverse opplysninger og forventninger til styrejobben. UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte Nr. 1 12/13 Sted: Møterommet 3. etg. fagforeningskontoret. Tid: fredag 24.08.12 kl 13.00 15.00. Bevertning: Pizza Møteleder: Geir Evensen Ordstyrer: Kristian

Detaljer

SAKSPAPIRER. ÅRSMØTE Utdanningsforbundet Lier

SAKSPAPIRER. ÅRSMØTE Utdanningsforbundet Lier SAKSPAPIRER ÅRSMØTE Utdanningsforbundet Lier Haugestad 17.april 2013 Side 2 SAK 1 KONSTITUERING SAK 1 A Møteledelse a) VALG AV MØTEDIRIGENT Lisbet Grøvdal. Årsmøtet gir dirigent fullmakt til å lede årsmøtet

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 2 12/13

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 2 12/13 UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 2 12/13 Sted: Møterommet i Utdanningsforbundet i Hausmannsgate. Tid: fredag 07.09.12 kl.09.00 16.30. Bevertning: Lunsj Møteleder: Geir Evensen Ordstyrer:

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte Nr. 4 13/14

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte Nr. 4 13/14 Sted: Fagforeningskontoret Tid: fredag 15.11.13 kl. 12.00 15.00 Møteleder: Geir Evensen Ordstyrer: Mona Nicolaysen Referent: Astrid Danbolt UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte Nr. 4 13/14

Detaljer

Årsmøtet velger Kjetil Sæther til møteleder. -Vedtak: Innstilling fra styret i Utdanningsforbundet Rauma:

Årsmøtet velger Kjetil Sæther til møteleder. -Vedtak: Innstilling fra styret i Utdanningsforbundet Rauma: Årsmøte i Utdanningsforbundet Rauma Grand Hotel mandag 23.3.15 Sakliste med saksopplysninger og innstillinger Sakliste Sak 1 Konstituering 1.1 Godkjenning av innkalling Kunngjøring ble sendt klubber og

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015/2016

HANDLINGSPLAN 2015/2016 HANDLINGSPLAN 2015/2016 Mål for arbeidet 2015/2016 Oppdatert 11/1-16 1. LØNNS- OG ARBEIDSFORHOLD Utdanningsforbundet Porsgrunn vil aktivt arbeide for å bedre lønns- og arbeidsforholdene for sine medlemmer.

Detaljer

Obligatorisk kurs for ATV

Obligatorisk kurs for ATV Storgt.141 3915 Porsgrunn Telefon: 35 54 78 78 Mob: 90 72 00 25 Telefaks: 35 54 72 10 post@porsgrunn.utdanningsforbundet.no PORSGRUNN Obligatorisk kurs for ATV i barnehager og skoler Tid: torsdag 28.november

Detaljer

Lokallagsårsmøter gjennomføring og protokoll

Lokallagsårsmøter gjennomføring og protokoll Lokallagsårsmøter gjennomføring og protokoll LOKALLAGSSTYRETS OPPGAVER ( 62 ) Lokallagsstyret skal: lede virksomheten i lokallaget i årsmøteperioden. utarbeide budsjett. disponere lokallagets midler innenfor

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL Sandnes

Detaljer

Vedtekter for Hurdal Venstre

Vedtekter for Hurdal Venstre Vedtekter for Hurdal Venstre 1 Formål Hurdal Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i kommunen i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program. 2 Medlemskap Personer over 15

Detaljer

Årsmøte mai 2015

Årsmøte mai 2015 Årsmøte 5.-7. mai 2015 Saksnummer: 13/2015 For at saker skal kunne tas opp på fylkesårsmøtet må de være sendt fylkesstyret innen 15.april (vedtektene 44.6). Fylkesstyret har imidlertid i kurs og på e-post

Detaljer

Struktur for bydelslagene i Utdanningsforbundet Oslo med virkning fra 1.8.2010

Struktur for bydelslagene i Utdanningsforbundet Oslo med virkning fra 1.8.2010 Struktur for bydelslagene i Utdanningsforbundet Oslo med virkning fra 1.8.2010 Bydelslag i Utdanningsforbundet Oslo Utdanningsforbundet Oslo, bydel Gamle Oslo Utdanningsforbundet Oslo, bydel Grünerløkka

Detaljer

Utdanningsforbundet Rælingen Årsmøte 2016 Protokoll

Utdanningsforbundet Rælingen Årsmøte 2016 Protokoll Utdanningsforbundet Rælingen Årsmøte 2016 Protokoll Sak 1/16 Konstituering Sak 2/16 Årsmelding for utdanningsforbundet Rælingen 2015 Sak 3/16 Regnskap for Utdanningsforbundet Rælingen 2015 Sak 4/16 Retningslinjer

Detaljer

Utdanningsforbundet Porsgrunn Innkalling styremøte /17

Utdanningsforbundet Porsgrunn Innkalling styremøte /17 Utdanningsforbundet Porsgrunn Innkalling styremøte 1 2016/17 Sted: Fagforeningskontoret Storgt 141 Tid: 19.8.16 kl.12.00-15.00 Bevertning: Pizza, brus kaffe og snacks Møteleder: Ordstyrer: Referent: Astrid

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre

NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 14.06.2013 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL.

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/12 Dato: 15.2.2012 Sted: Quality hotell, Fredrikstad

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/12 Dato: 15.2.2012 Sted: Quality hotell, Fredrikstad Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/12 Dato: 15.2.2012 Sted: Quality hotell, Fredrikstad Tilstede: Morten Breivik, Eli Gulbrandsen, Ulrika Hanssen, Ole Jørgen Christiansen, Anne

Detaljer

En sengelektyre for delegater og funksjonærer på årsmøtet i Utdanningsforbundet Bergen mars 2009

En sengelektyre for delegater og funksjonærer på årsmøtet i Utdanningsforbundet Bergen mars 2009 En sengelektyre for delegater og funksjonærer på årsmøtet i Utdanningsforbundet Bergen 30. - 31. mars 2009 1 Kjære delegat/funksjonær på årsmøtet i Utdanningsforbundet Bergen For at Utdanningsforbundet

Detaljer

Sak 11. Vedtektsendringer

Sak 11. Vedtektsendringer Sak 11 Vedtektsendringer 1 Kapittel 1 Innledning Utdanningsforbundets vedtekter er vedtatt av landsmøtet. Det er bare landsmøtet som kan endre vedtektene, og et endringsforslag må få 2/3 flertall for å

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET BALSFJORD 2012

REFERAT FRA ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET BALSFJORD 2012 Vår dato: 21.3.2012 REFERAT FRA ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET BALSFJORD 2012 Tid: Onsdag 21.mars 2012, kl.19.00. Sted: Nordkjosbotn videregående skole. Leder ønsket velkommen til årsmøtet. Det var 19 medlemmer

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 04/12 Dato: Sted: Stallen, Lykkeberg

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 04/12 Dato: Sted: Stallen, Lykkeberg Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 04/12 Dato: 4.6.2012 Sted: Stallen, Lykkeberg Tilstede: Forfall: Møteledelse: Ved protokollen: Morten Breivik, Eli Gulbrandsen, Ulrika Hanssen,

Detaljer

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag ÅRSMØTESAK 1 C) FORRETNINGSORDEN FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag Fylkesstyrets innstilling til fylkesårsmøtet: Fylkesårsmøtet godkjenner forretningsorden med følgende endring i punkt

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET AURSKOG-HØLAND inviterer til ÅRSMØTE Leikvin Torsdag 15.mars kl Middag serveres kl 18.00

UTDANNINGSFORBUNDET AURSKOG-HØLAND inviterer til ÅRSMØTE Leikvin Torsdag 15.mars kl Middag serveres kl 18.00 UTDANNINGSFORBUNDET AURSKOG-HØLAND inviterer til ÅRSMØTE 2012 Leikvin Torsdag 15.mars kl 18.00 Middag serveres kl 18.00 Saksliste Sak 1 Konstituering, møtereglement, valgreglement Sak 2 Årsmelding fra

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Vår dato 16-apr-10 Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Tilstede: Trond Iversen, Einar Haug, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

LM-SAK 1-13 Konstituering

LM-SAK 1-13 Konstituering LM-SAK 1-13 Konstituering LM-sak 1.1 Opprop Godkjenning av innkalling Valg av møteledere (legges fram på landsmøtet) Godkjenning av forretningsorden (vedlegg) Godkjenning av dagsorden Valg av referenter

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 11 13/14 Sted: KLOKKERHOLMEN Oppmøtested: Brygga i Brevik (under brua). Tid: fredag 23.05.14 kl. 12.00 17.00 Servering: Sommermat fra Klokkerholmen Møteleder:

Detaljer

Protokoll: Fylkesstyremøte nr /12

Protokoll: Fylkesstyremøte nr /12 Vår dato: 07.12. 2011 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler: Torodd Eriksen Deres referanse Arkivkode Direkte telefon: 915 24 542 Protokoll: Fylkesstyremøte nr. 07 11/12 Sted: Fylkeskontoret Dato:

Detaljer

Valg av tillitsvalgte i Utdanningsforbundet. en veileder for medlemmer i styrer og valgkomiteer

Valg av tillitsvalgte i Utdanningsforbundet. en veileder for medlemmer i styrer og valgkomiteer Valg av tillitsvalgte i Utdanningsforbundet en veileder for medlemmer i styrer og valgkomiteer Innhold Forord...3 Forslags- og nominasjonsprosedyrer 6 Valgkomiteens oppgaver og ansvar...4 Kombinasjon av

Detaljer

LM-SAK 1-16 Konstituering

LM-SAK 1-16 Konstituering LM-SAK 1-16 Konstituering LM-sak 1.1-16 Opprop Godkjenning av innkalling Valg av møteledere (legges fram på landsmøtet) Godkjenning av forretningsorden (vedlegg 1) Godkjenning av dagsorden (vedlegg 2)

Detaljer

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR PORSGRUNN ORIENTERINGSLAG Vedtatt på ekstraordinært årsmøtet 18.2.1993 Godkjent av Norges Idrettsforbund 1.6.1993 Revidert på årsmøte 4.11 1994, 16.11.1998, 27.11.2002, 30.11.2006, 29.11.2007 og

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 01.08.2011-31.07.2013 1. Lønns- og arbeidsvilkår Hovedmål: Bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, sikre framtidig lønnsutvikling Sikre reell medbestemmelse og et godt arbeidsmiljø Arbeidsmål

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i GramArt

Innkalling til ordinær generalforsamling i GramArt Til GramArts medlemmer Oslo, 12. mai 2017 Innkalling til ordinær generalforsamling i GramArt Tid: Tirsdag 13. juni 2017 kl. 15:00-18:00 Sted: Nye Kulturhuset, Youngs gate 6 Registrering til generalforsamling

Detaljer

HEMNES. Årsmøte. 7. april 2016 kl. 18.00. Bjerka barnehage

HEMNES. Årsmøte. 7. april 2016 kl. 18.00. Bjerka barnehage Årsmøte 7. april 2016 kl. 18.00 Bjerka barnehage Innhold: Sak 1: Konstituering og møtereglement.... 3 Sak 1.1: Godkjenning av innkalling... 3 Sak 1.2 Valg av dirigent... 3 Sak 1.3 Valg av referent... 3

Detaljer

Årsmøte mai 2012

Årsmøte mai 2012 Årsmøte 8.-10. mai 2012 Sak 13 Saker innmeldt fra lokallagene Fylkesstyret legger frem følgende dokument: Innen fristen, 15. april var det meldt inn flere saker fra lokallagene. I det følgende presenterer

Detaljer

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden.

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Dato: Torsdag 22. mars Tid for møte: 18.00 20.00 Sted: Brattrein hotell 1 Sakliste 1. Konstituering, møte- og valgreglement 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 22.januar 2010 TID: Kl STED: Lø skole

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 22.januar 2010 TID: Kl STED: Lø skole Vår dato 12-feb-10 Steinkjer PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 22.januar 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Lø skole Tilstede: Forfall: Trond Iversen, Einar Haug, Monica

Detaljer

PROTOKOLL: Fylkesstyremøte nr /12

PROTOKOLL: Fylkesstyremøte nr /12 Vår dato: 09. 04.12 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler: Torodd Eriksen Deres referanse Arkivkode Direkte telefon: 915 24 542 PROTOKOLL: Fylkesstyremøte nr. 10 11/12 Sted: Fylkeskontoret Dato: Tirsdag

Detaljer

Vedtekter for Tjøme Skolemusikk

Vedtekter for Tjøme Skolemusikk Vedtekter for Tjøme Skolemusikk Vedtatt på årsmøte 08.02.07. (Revisjon av vedtekter datert 23.09.97) l. Organisasjon. Organisasjonens navn er Tjøme Skolemusikk (heretter kalt skolemusikken). Skolemusikken

Detaljer

Retningslinjer. for Seniorpolitikk 2010

Retningslinjer. for Seniorpolitikk 2010 Personalavdelingen Retningslinjer for Seniorpolitikk 2010 Innhold: 1. Seniorpolitikk i Porsgrunn kommune oppsummering og videre tiltak 2. Hovedmål / delmål 3. Grunnelementene i de seniorpolitiske tiltakene

Detaljer

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset INNKALLING Årsmøte i Sola Golfklubb Torsdag 26 Februar kl. 19:00 I Klubbhuset Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 12.februar 2015. Saker kan sendes til post@solagk.no

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

SAK 2: KONSTITUERING. Det vises til vedtektene Forhandlingene i sak blir ledet av Ellen Stigum. Deretter overtar dirigentene.

SAK 2: KONSTITUERING. Det vises til vedtektene Forhandlingene i sak blir ledet av Ellen Stigum. Deretter overtar dirigentene. SAK 2: KONSTITUERING Det vises til vedtektene 58.1.1 Forhandlingene i sak 2.1.1-2.1.3 blir ledet av Ellen Stigum. Deretter overtar dirigentene. 2.1.1 Godkjenning av innkalling 2.1.2 Godkjenning av fullmakter

Detaljer

Sist endret VEDTEKTER

Sist endret VEDTEKTER VEDTEKTER 1 FORMÅL 2 ORGANISASJON 3 MEDLEMSKAP 4 KONTINGENT 5 TILLITSVALGTE 6 KLUBBENS ORGANER 7 ÅRSMØTE 8 ÅRSMØTE - VALG 9 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 10 KLUBBSTYRET 11 ARBEIDSUTVALG 12 UNGDOMSUTVALG 13 VALGKOMITE

Detaljer

Veileder for valgkomiteene i fylkesavdelingene

Veileder for valgkomiteene i fylkesavdelingene Veileder for valgkomiteene i fylkesavdelingene CP-skolen 2016 . Innhold Veileder for valgkomiteene i fylkesavdelingene... 0 Hvorfor veileder?... 2 Før årsmøtet... 2 Valgkomiteens forslag... 3 Fylkesstyret...

Detaljer

Sak 6: ÅRSMØTESAKER REDIGERT

Sak 6: ÅRSMØTESAKER REDIGERT Sak 6: ÅRSMØTESAKER REDIGERT 31.01.2014 6.1 Bedre tilpasset avvikssystem for skoler og barnehager. (Enstemmig vedtatt) Klubbene ved Tveten og Kjølnes ungdomsskoler Meldesystemet KSS ved avvik i kommunen

Detaljer

Årsmøte 2012. Onsdag 7. mars klokken 1800. Quality Hotel Grand Royal

Årsmøte 2012. Onsdag 7. mars klokken 1800. Quality Hotel Grand Royal Årsmøte 2012 Onsdag 7. mars klokken 1800 Quality Hotel Grand Royal Innhold Innhold... 2 1 Årsmøtesak 1 2011 Godkjenning av innkalling... 4 2 Årsmøtesak 2 2011 Konstituering... 4 2.1 Valg av dirigent...

Detaljer

Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2015

Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2015 Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2015 Viken folkehøgskole Onsdag 18. mars kl. 18:00 Barnas utdanning starter i barnehagen! Program Åpning ved leder Aud Heiberg Allsang: Din tanke er fri Besøk fra Utdanningsforbundet

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre

NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 27.02.2011 Normalvedtekter for Venstres fylkes- og regionlag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av

Detaljer

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Normalvedtekter lokallag Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet...

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbunds DISTRIKTSLEDD

VEDTEKTER Norges Korforbunds DISTRIKTSLEDD VEDTEKTER Norges Korforbunds DISTRIKTSLEDD Vedtatt på landsmøtet 17. Og 18. september 2016 1 ORGANISASJON NORGES KORFORBUND DL, er et distriktsledd av Norges Korforbund, som er en partipolitisk og religiøs

Detaljer

Vedtekter for ADHD Norge

Vedtekter for ADHD Norge Vedtekter for ADHD Norge Vedtatt på Landsmøtet 2007 1 NAVN OG FORMÅL 1. Navnet på organisasjonen er: ADHD Norge. 2. ADHD Norges formål er å: 3. arbeide for full likestilling og samfunnsmessig deltakelse

Detaljer

Vedtekter LEVE. Ajourført landsmøtet 2017

Vedtekter LEVE. Ajourført landsmøtet 2017 Vedtekter LEVE Ajourført landsmøtet 2017 1 Navn 1.1 Foreningens navn er «LEVE Landsforeningen for etterlatte ved selvmord». Det engelske navnet er «The Norwegian Organization for the Suicide Bereaved».

Detaljer

Vedtekter for Brystkreftforeningen

Vedtekter for Brystkreftforeningen Vedtekter for Brystkreftforeningen 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brystkreftforeningen. Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og er assosiert medlem av Kreftforeningen. Foreningens internasjonale

Detaljer

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014 Vedtekter for Østfold Venstre Vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014. 1. FORMÅL Østfold Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015 ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015 Møtested: Oppdal ungdomsskole Dato: 25.3.2015 Tilstede: 17 stemmeberettigede(6 barnehage, 9 grunnskole, 2 vgs.) Årsmøtet startet med sang og musikk fra

Detaljer

Gjeldende vedtekter - sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer Kommentarer. 1 Formål...

Gjeldende vedtekter - sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer Kommentarer. 1 Formål... LM Sak 4 a. Normalvedtekter lokallag Gjeldende vedtekter - sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer Kommentarer Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av...

Detaljer

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F INNHOLDSFORTEGNELSE Paragrafer: Side: 1 Formål 3 2 Organisatorisk tilknytning 3 3 Medlemmer 3 4 Kontingent 3 5 Stemmerett og valgbarhet 3 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Detaljer

Vedtekter for Buskerud musikkråd Vedtatt på årsmøtet 27. mars VERDIGRUNNLAG

Vedtekter for Buskerud musikkråd Vedtatt på årsmøtet 27. mars VERDIGRUNNLAG Vedtekter for Buskerud musikkråd Vedtatt på årsmøtet 27. mars 2014 1 VERDIGRUNNLAG Grunnlaget for Buskerud musikkråd ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede og mening, til læring og

Detaljer

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR LEVANGER SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB 1. FORMAL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund (NIF).

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter

Europabevegelsens vedtekter Europabevegelsens vedtekter 2015-2017 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og likeverd,

Detaljer

Vedtekter for Os IL. 29. februar 2012 Vedtatte vedtekter Os IL årsmøtet 2012 Side 1 av 6

Vedtekter for Os IL. 29. februar 2012 Vedtatte vedtekter Os IL årsmøtet 2012 Side 1 av 6 Vedtekter for Os IL. Bakgrunn for vedtektene: Fensal idrettslag ble stifta 15. januar 1899. Idrettslaget Nor ble stifta 22. januar 1899. 20. januar 1901 gikk laga sammen til Idrettslaget Nor. Nøren Idrætslag

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 2/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Februar 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret

PROTOKOLL STYREMØTE 2/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Februar 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Vår dato 12-mar-10 Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 2/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Februar 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Tilstede: Trond Iversen, Einar Haug, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

Hovedprinsipper Forslag- og nominasjon av kandidater til sentrale verv skjer i to runder:

Hovedprinsipper Forslag- og nominasjon av kandidater til sentrale verv skjer i to runder: Retningslinjer, Utdanningsforbundet August 2014 Retningslinjer for forslags- og nominasjonsprosedyre forut for landsmøtevalg Retningslinjer hjemlet i vedtektene - revidert jf. behandling i SST 20. august

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbund NORDRE NORDLAND

VEDTEKTER Norges Korforbund NORDRE NORDLAND VEDTEKTER Norges Korforbund NORDRE NORDLAND Vedtatt på landsmøtet 17. Og 18. september 2016 Lokale tilleggsvedtekter for Norges Korforbund Nordre Nordland vedtatt på årsmøtet 18. mars 2017 1 1 ORGANISASJON

Detaljer

Handlingsplan 2010-2012

Handlingsplan 2010-2012 IKVO Handlingsplan 2010-2012 Orientering Hvem er vi? Interesseorganisasjonen for kommunal voksenopplæring (IKVO) er frittstående og uavhengig. Medlemmene er offentlige skoler/virksomheter som organiserer

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

For Østfold musikkråd er alle musikksjangre likeverdige og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg.

For Østfold musikkråd er alle musikksjangre likeverdige og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg. Vedtekter for Østfold musikkråd Vedtatt av årsmøtet 29.4.14 1 VERDIGRUNNLAG Grunnlaget for Østfold musikkråd ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede og mening, til læring og personlig

Detaljer

PROTOKOLL: Fylkesstyremøte nr. 02 11/12

PROTOKOLL: Fylkesstyremøte nr. 02 11/12 Vår dato: 23. 09. 2011 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler: Torodd Eriksen Deres referanse Arkivkode Direkte telefon: 915 24 542 PROTOKOLL: Fylkesstyremøte nr. 02 11/12 Sted: Fylkeskontoret Dato:

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 1.8.2013-31.7.2015 1. Lønns- og arbeidsvilkår Bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, sikre framtidig lønnsutvikling Sikre reell medbestemmelse og et godt arbeidsmiljø Følge opp sentrale

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbunds BUSKERUD

VEDTEKTER Norges Korforbunds BUSKERUD VEDTEKTER Norges Korforbunds BUSKERUD Vedtatt av årsmøtet 11 april 2017 1 ORGANISASJON NORGES KORFORBUND BUSKERUD er et distriktsledd av Norges Korforbund, som er en partipolitisk og religiøs nøytral organisasjon.

Detaljer

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING Side 1 av 5 Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell og etisk forsvarlig informasjon. Norsk kommunikasjonsforening er partipolitisk uavhengig.

Detaljer

ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.12 31.12.12

ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.12 31.12.12 ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.12 31.12.12 Medlemstall: Januar 2012: Totalt 471 medlemmer Medlemmene fordeler seg i kontaktforum slik: Kontaktforum barnehage:26(kommunale) og 34 (private)

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Vedtekter for Pedagogstudentene

Detaljer

Studieforbundet næring og samfunn

Studieforbundet næring og samfunn Studieforbundet næring og samfunn VEDTEKTER Vedtatt på konstituerende årsmøte 7.11.2011 og på årsmøtet 23.5.2012 1 Navn og organisasjon... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 a) Medlemskap...

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif (Dato) ble det avholdt stiftelsesmøte. Til stede som stiftere var: (navn på de som var til stede som stiftere) Som møteleder ble valgt: Stiftelsesdokumentet

Detaljer

Landsmøteguide 2013 Sundvolden Hotell september 2013

Landsmøteguide 2013 Sundvolden Hotell september 2013 Landsmøteguide 2013 Sundvolden Hotell 13. 15. september 2013 Kjære landsmøterepresentant, så flott at du har påtatt deg oppgaven med å representere din region under Redd Barnas landsmøte. På landsmøtet

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 3 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap og kontingent... 3 4 Kontingent... 3 KAPITTEL 2 LANDSMØTE...

Detaljer

Retningslinjer for nominasjonsprosedyre foran landsmøtevalg

Retningslinjer for nominasjonsprosedyre foran landsmøtevalg Retningslinjer, Utdanningsforbundet November 2008 Retningslinjer for nominasjonsprosedyre foran landsmøtevalg Det gis her en oversikt over gjeldende nominasjonsprosedyrer foran landsmøtevalg, mht. tidsfrister,

Detaljer

VEDTEKTER FOR HAMAR IL SVØMMING

VEDTEKTER FOR HAMAR IL SVØMMING VEDTEKTER FOR HAMAR IL SVØMMING 1 - Formål Lagets formål er ved samarbeid og kameratskap å fremme idrett i sunne former. Laget skal tilby et bredt sportslig tilbud innenfor idretten svømming. 2 - Tilhørighet

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger VEDTEKTER FOR VESTFOLD SV med virkning fra 4. febr. 2017 1 NAVN Partiets navn er Vestfold SV Vestfold Sosialistisk Venstreparti 2 FORMÅL Vestfold SV er fylkesorganisasjonen til SV i Vestfold. Vestfold

Detaljer