PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I PORSGRUNN 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I PORSGRUNN 2012"

Transkript

1 1 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I PORSGRUNN 2012 torsdag 15.mars 2012 kl på Hotell Vic Årsmøtedokumentene ble sendt i et eksemplar til hver av klubbene i barnehager og skoler, til kontakter på andre arbeidsplasser. De største klubbene fikk tilsendt 2 eksemplarer.

2 2 Sak 1: GODKJENNINGER Sak 1a: Godkjenning av innkalling Styrets innstilling: Innkallingen godkjennes Vedtak: Enstemmig godkjent Til alle tillitsvalgte/ medlemmer INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2012 Utdanningsforbundet Porsgrunn kunngjør med dette: Årsmøte Utdanningsforbundet Porsgrunn 2012 Dato: Torsdag 15.mars kl Sted: Hotell Vic Gjest: Harald Johansen Utdanningsforbundet Telemark. Saksliste: 1. Godkjenninger 2. Konstituering 3. Årsmelding og regnskap Handlingsplan Budsjett Årsmøtesaker 7. Valg 8. Resolusjoner PAUSE kl Med hilsen for styret i Utdanningsforbundet Porsgrunn Geir Evensen leder

3 Sak 1b: Godkjenning av saksliste Styrets innstilling: Sakslisten godkjennes Vedtak: Enstemmig godkjent 3 Sak 1c: Godkjenning av møtereglement Styrets innstilling: Møtereglementet godkjennes Vedtak: Enstemmig godkjent MØTEREGLEMENT 1. Leder åpner møtet og leder forhandlingene under godkjenning av innkalling og valg av dirigenter. Dirigentene leder de videre forhandlingene. 2. Taletiden begrenses til 3 minutter. 3. Alle som ønsker ordet gir beskjed om dette til dirigentene ved håndsopprekning. Til hvert innlegg er det anledning til tre replikker, hvert på maksimum ett minutt. Taleren har anledning til svarreplikk på ett minutt. De som ønsker ordet, må tale fra talerstolen. Alle som ber om ordet til dagsorden, forretningsorden eller saksopplysning, får ordet straks. 4. Dirigenter og årsmøtedeltakere kan komme med forslag om ytterligere begrenset taletid eller om at strek settes. Slike forslag tas straks opp til avstemming. Møtet kan avgjøre at strek blir opphevet. 5. Forslag skal leveres skriftlig og være undertegnet med navn og ev. klubb eller funksjon i styret. Alle forslag skal være referert før strek settes. Nye forslag kan ikke fremmes i en sak etter at det er gjort vedtak om at strek er satt. Forslag kan da heller ikke trekkes tilbake. 6. Årsmøtedeltakerne har stemmeplikt. 7. Vedtak blir gjort med vanlig flertall i saker der loven/vedtektene ikke bestemmer noe annet. 8. Møtet avgjør voteringsmåten, som kan være håndsopprekning eller skriftlig.

4 Sak 1d: Godkjenning av valgreglement Styrets innstilling: Valgreglementet godkjennes Vedtak: Enstemmig godkjent 4 VALGREGLEMENT Generelt om valgene Valgene gjelder for 2 år med virkning fra 1. august etter årsmøtet, så sant ikke annen ordning blir vedtatt av årsmøtet forut for valgene. 1 Alle valg skal være skriftlige. Møtelederen kan likevel, i samråd med årsmøtet, gjennomføre åpen avstemning, dersom det er et enstemmig forslag fra valgkomiteen og ingen andre forslag foreligger. Det kan ikke stemmes på andre enn de kandidatene det er fremmet forslag om. Stemmesedler som inneholder andre navn, blir forkastet. Kandidater som det er fremmet forslag på, er: 1. Forslag fra valgkomiteen (pkt. 1 7 og 10) / lokallagsstyret (pkt. 8 9 og 11) 2. Kandidater som det fremmes forslag på under selve årsmøtet (benkeforslag). Blank stemmeseddel blir regnet som avgitt stemme. Gjennomføring av valgene på årsmøtet Valgene gjennomføres i den rekkefølgen som framkommer i nummereringen nedenfor: 1. Valg av lokallagsleder (plenum) Lederen blir valgt først og ved særskilt valg. Den kandidaten som får minst halvparten av stemmene, er valgt. Om ingen av kandidatene får halvparten av stemmene, skal det holdes nytt valg mellom de kandidatene som har fått stemmer i første valgomgang. Kandidatene blir satt opp etter stemmetall. Dersom det er flere enn to kandidater, går kandidaten med lavest stemmetall ut. Nytt valg blir holdt mellom de kandidatene som står igjen. Dette prinsippet følges til bare to kandidater står igjen. Ved omvalg mellom de to gjenstående kandidatene er den valgt som har fått flest stemmer. 2. Valg av nestleder i lokallaget (plenum) Her gjelder de samme valgreglene som i punkt Valg av tillitsvalgte etter hovedavtalen innenfor virksomheter på kommunenivå ( ) Jf. pkt J ovenfor. Valgkomiteen må fremme forslag på hovedtillitsvalgt og vara hovedtillitsvalgt for de aktuelle medlemsgruppene/tariffområdene innenfor lokallaget. Valgene gjennomføres i plenum på samme måte som for leder og nestleder i lokallagsstyret, jf. ovenfor. 4. Valg av styrerepresentanter fra medlemsgruppene (plenum) Lokallagsstyret skal settes sammen slik at det får en rimelig representasjon fra de ulike medlemsgruppene. Minst ett styremedlem skal være lederrepresentant. 5. Valg av øvrige medlemmer av lokallagsstyret (plenum) Lokallagsstyret har inntil ni medlemmer. Dette tallet omfatter leder, nestleder og det antall styremedlemmer årsmøtet bestemmer. Lokallagsstyret skal settes sammen slik at det får en rimelig representasjon fra de ulike medlemsgruppene. Minst ett styremedlem skal være lederrepresentant.dette tallet omfatter til vanlig én tillitsvalgt etter kommunal hovedavtale. Denne skal ha fulle rettigheter. Jf. for øvrig Det skal tilstrebes en kvinneandel på minst 50 % i alle valgte organisasjonsledd. Når dette ikke oppnås over klubbnivå, skal det gis begrunnet melding til nærmeste overordnede fellesorgan, som kan kreve omvalg. ( 15.1) 1 Jf. avsnittet Årsmøteperiode og valgperiode i retningslinjene foran.

5 NOTE: Lokallag med mer enn 1000 medlemmer kan ha inntil 11 styremedlemmer. Ved opptellingen rangeres kandidatene etter stemmetall, men likevel slik at kvinnelige kandidater med lavere stemmetall går foran når kjønnskriterium krever det Valg av varamedlemmer til lokallagsstyret (plenum) Det velges 3 varamedlemmer i prioritert rekkefølge 2. Disse velges fritt (uavhengig av seksjonstilhørighet) i særskilte valg etter samme regler som for leder (pkt. 1). 7. Valg av valgkomité Jf Årsmøtet velger en valgkomité med minimum tre medlemmer. Valgkomiteen er sammensatt i samsvar med gjeldende kvoteringsregler, jf. 15. Valgkomiteen konstituerer seg selv, eventuelt med et arbeidsutvalg. Vedtektsendringen innebærer at årsmøtet først må ta stilling til tallet på medlemmer og varamedlemmer (dersom det foreligger forslag om avvik fra tallene fra forrige årsmøte), og eventuell seksjonsfordeling (jf. pkt. E om kvotering ved valg i lokallag). Lokallagsstyret fremmer forslag på et antall medlemmer og varamedlemmer til ny valgkomité for årsmøteperioden. Valgkomiteen med varamedlemmer velges på samme måte som for (øvrige) medlemmer og varamedlemmer av lokallagsstyret. Før valget opplyses det om eventuelle nominasjoner som er foretatt i seksjonenes særmøter. 8. Valg av revisor Valg av revisor skjer på fylkesnivå for alle lokallaga i Telemark. 9. Valg av delegater og varadelegater til fylkesårsmøtet (plenum) Så snart lokallagsstyret mottar melding fra fylkesstyret om fordeling av delegatplasser mellom lokallagene og seksjonsvis sammensetning av delegasjonene innenfor de enkelte lokallagene, må lokallagsstyret videresende disse opplysningene til valgkomiteen. Det vises til egne retningslinjer for årsmøte i fylkeslag 3, der de enkelte fylkesstyrene innenfor generelle kriterier gis ansvar for fordelingen av delegatplasser på lokallag og seksjoner. Valgkomiteen fremmer forslag på det antall og den sammensetning av delegater til årsmøtet som er fastsatt. Valgkomiteen fremmer også forslag på varadelegater i tilstrekkelig antall. På valgmøter skal særmøtene i seksjonene nominere delegater og varadelegater fra egen seksjon til fylkeslagsårsmøtet, etter innstilling fra valgkomiteen. Forut for valget i plenum opplyses om de nominasjonene av delegater og varadelegater som er gjort i særmøtene i seksjonene. Valget gjennomføres på samme måte som for øvrige medlemmer og varamedlemmer av lokallagsstyret. 11. Nominasjoner til verv i fylkeslaget (plenum) Etter innstilling fra lokallagsstyret skal valgmøtet nominere kandidater til fylkesstyret og til valgkomiteen i fylkeslaget ( ). Valgmøtene i lokallagene kan også bli gitt andre oppgaver knyttet til valgene på fylkesårsmøtet. Dette vil eventuelt framgå av melding fra fylkesstyret. 2 Jf. pkt. 5 ovenfor om eventuell styrerepresentasjon for seksjon HUK En mulighet er at årsmøtet her stadfester leder for seksjon HUK som 1. varamedlem, og at man derfor begrenser dette valget til valg av 2. og 3. varamedlem. 3 Jf. Veiviseren eller Utdanningsforbundets nettsider (Vedtekter m.m.)

6 6 Sak 2: KONSTITUERING 2a. Valg av dirigenter Styrets innstilling: Tollef Stensrud og Tone Smemo Stølen. Vedtak: Enstemmig godkjent 2b. Valg av referenter Styrets innstilling: Eva L. Ohna og Cathrine Nesland. Vedtak: Enstemmig godkjent 2c. Valg av tellekorps Styrets innstilling: Valgkomiteen Vedtak: Enstemmig godkjent 2d. Møtedeltagere antall Til orientering: 63 stemmeberettigede Sak 6.6 til og med 6.11, 61 stemmeberettigede Fra og med sak 7, 61 stemmeberettigede

7 7 Sak 3: ÅRSMELDINGER OG REGNSKAP 3a. Årsmelding for Utdanningsforbundets pensjonistlag Porsgrunn 2011 Styrets innstilling: Årsmeldingen tas til orientering. Vedtak: Enstemmig godkjent 3b. Årsmelding for Utdanningsforbundet Porsgrunn Styrets innstilling: Årsmeldingen godkjennes. Vedtak: Enstemmig godkjent 3c. Regnskap for Utdanningsforbundets pensjonistlag Porsgrunn 2011 Styrets innstilling: Regnskapet tas til orientering. Vedtak: Enstemmig godkjent 3d. Regnskap for Utdanningsforbundet Porsgrunn 2011 Styrets innstilling: Regnskapet godkjennes. Vedtak: Enstemmig godkjent

8 Sak 3a: ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDETS PENSJONISTLAG

9 9

10 10 Sak 3b: ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN, 2011/2012 Utdanningsforbundet Porsgrunn har pr medlemmer. Dette er en økning på 25 fra i fjor. Styret har i perioden bestått av: Leder/Hovedtillitsvalgt Geir Evensen Full tid. Nestleder/ Vara hovedtillitsvalgt Astrid Danbolt Kontortid: onsdag, torsdag og fredag. Kasserer Jan Ove Lorentzen Styremedlemmer Sandra B.Andersen Eva Lisbet Ohna Tone T. Sønslien Bjørn Morgan Hansen Leder av lederrådet Kristian Lilleskaret Kontortid: Fredag Mona Nicolaysen Kontortid: Tirsdag Fast møtende varamedlem Olav-Marius Andersen Bent Gundersen Varamedlem Karin Hansen Kjetil Waaler Utdanningsforbundet Porsgrunn har følgende representanter i utvalg/arbeidsgrupper: HovedAMU Geir Evensen. Vara: Astrid Danbolt Adm.utvalget Geir Evensen. Vara: Astrid Danbolt Omstillingsutvalget / Attføringsutvalget Geir Evensen. Vara: Astrid Danbolt Kontaktutvalget Geir Evensen Arbeidsgruppe, tiltak for å redusere sykefravær Geir Evensen Arbeidsgruppe, BMS Geir Evensen Styringsgruppe for delprosjekt Kvalitet i barnehage og skole Geir Evensen Arbeidsgrupper i KVABU Kristian Lilleskaret, Mona Nicolaysen og Astrid Danbolt Styringsgruppe, bedriftskultur Geir Evensen Styringsgruppe Sammen om en bedre kommune Geir Evensen Arbeidsgruppe Harmonisering mellomledere Geir Evensen Arbeidsgruppe Tilrettelegging Geir Evensen Vi har ellers deltatt i drøftingsmøter, arbeidet med personalsaker, gitt bistand til enkeltmedlemmer og vært ute på 2 pålagte runder i klubbene. Representanter på fylkesnivå: Varamedlem til fylkesstyret: Geir Evensen. Kurs og aktiviteter på lokalplan: I perioden april 2011 til og med februar 2012 har det vært følgende aktiviteter på lokalplan: Styret har hatt 1 styreseminar og 13 styremøter. Vi har hatt 8 møter og 4 kurs for tillitsvalgte. Vi har hatt 3 møte med FAS medlemmer. Vi har hatt 5 lederforummøter. Vi har i samarbeid med arbeidsgiver arrangert 1 kurs for ledere og tillitsvalgte. Vi har arrangert intro-kurs (modul 1) for nye tillitsvalgte. Vi har deltatt på 12 møter/kurs i regi av fylkeslaget. Vi har deltatt på 1 kurs/seminar i regi av fylkeslaget/ks. Vi har deltatt på samhandlingskonferanse og Uniokonferanse for Telemark. Vi har deltatt på 2 kurs arrangert av sentralleddet.

11 11 Perioden startet med et omfattende arbeid rundt evaluering av KVABU-planen og arbeid mot en ny plan. Dette arbeidet resulterte i en god del utfordringer knyttet til ulik gjennomføringsgrad og vekting i de ulike barnehager og skoler. Ny plan ble vedtatt i september. Perioden ble preget av stillstand på kommunalt nivå på grunn av valg til nytt bystyre og ny rådmann. Arbeidet rundt ny spes.ped. plan ble forskjøvet, slik at denne jobben begynner først våren Vi har fortsatt jobben rundt forbedring av våre rutiner internt, og lagt stor vekt på samlinger og skolering av ATV. Samtidig har leder og nestleder knyttet tettere bånd mellom klubber og lokallaget ved å ha minst 2 besøksrunder ute i hver klubb. Mediestrategier har fått en sentral rolle i lokallaget, etter lokallagsturets seminaret september Målet er å bli mer synlig både overfor medlemmene våre, politikerne og andre i Porsgrunn.. Vi brukte disse strategiene bl.a i forhold til handlingsprogramjobbingen i Porsgrunn kommune, og New public Management. Vi ble belønnet med mye plass i media. På barnehagesiden har aktiviteten økt voldsomt. Det var stort engasjement rundt budsjett og KOSTRA arbeidet høsten Samtidig har det blitt nedsatt en ressursgruppe for barnehage, som skal støtte tillitsvalgte i jobben. Det har også vært relevante saker for barnehage på alle arrangementer som lokallaget har arrangert. Tillitsvalgte i barnehage har hatt stort fokus på arbeidstidsavtale, økonomi, voksentettheten og pedagogiske utfordringer. Viktige saker fremover vil være: Økt avviksrapportering, spesielt på tjenesteavvik Nye arbeidstidsavtaler KOSTRA arbeid i Porsgrunn kommune Økt bevisstgjøring rundt skolesystemer i New Public Management. Utdanningsforbundet i Porsgrunn arrangerer et stort medlemsmøte med Magnus Marsdal (forfatter av boka Kunnskapsbløffen ) oktober Takk til alle dere som bidrar til arbeidet vårt i lokallaget, både med viktige saker å ta tak i og områder vi har behov for å utvikle oss videre på. Takk til øvrige samarbeidspartnere, både arbeidsgivere og fagforeningskollegaer. Gode ønsker til dere alle! For Utdanningsforbundet Porsgrunn 10. februar 2012 Geir Evensen, leder

12 Sak 3c: REGNSKAP FOR UTDANNINGSFORBUNDETS PENSJONISTLAG

13 Sak 3d: ÅRSBERETNINREGNSKAP FOR UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20 Sak 4: HANDLINGSPLAN FOR UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN 2012/2013 Styrets innstilling: Handlingsplanen godkjennes. Vedtak: Enstemmig godkjent HANDLINGSPLAN 2012/2013 Virksomheten i Utdanningsforbundet Porsgrunn bygger på Utdanningsforbundets vedtekter og programmer samt lokale mål formulert innenfor 4 programområder; 1. Lønns og arbeidsforhold. 2. Budsjett og ressursarbeid. 3. Pedagogisk arbeid /skoleutvikling. 4. Organisasjonsutvikling. Mål for arbeidet 2012/ LØNNS OG ARBEIDSFORHOLD Utdanningsforbundet Porsgrunn vil aktivt arbeide for å bedre lønns og arbeidsforholdene for sine medlemmer Tariffarbeid Utdanningsforbundet Porsgrunn skal: Arbeide for å ivareta medlemmenes lov- og avtalefestede rettigheter samt sørge for god informasjon og skolering av tillitsvalgte innenfor området Bistå tillitsvalgte i arbeidet med lokale arbeidsplaner Godkjenne lokale arbeidsplaner Arbeide for en kommunal arbeidstidsavtale for barnehage 1.2. Arbeidsmiljø Utdanningsforbundet Porsgrunn skal gjennom aktiv deltaking og påvirkning følge opp kommunens ansvar for realisering og gjennomføring av helse, miljø og sikkerhetsarbeid. Utdanningsforbundet Porsgrunn skal: Arbeide for at fysiske arbeidsforhold og psykososialt arbeidsmiljø er i tråd med behov og krav nedfelt i arbeidsmiljølov og forskrifter Følge opp de fysiske arbeidsforholdene i skole og barnehage for våre medlemmer i forhold til kommunal skolebehovsplan / barnehagebehovsplan Følge opp og sikre rutinene med gjennomføringen av kommunal tiltaksplan ved vold mot voksne i skolen Fortsette arbeidet med tjenestebeskrivelser og rutiner for avviksmeldinger på tjenesteavvik

21 2. BUDSJETT OG RESSURSARBEID 21 Utdanningsforbundet Porsgrunn skal gjennom aktiv påvirkning arbeide for økt ressurstilgang til skoler, barnehager og SFO i Porsgrunn. Utdanningsforbundet Porsgrunn skal: Arbeide for å øke ressursene til etterutdanning og faglig kompetanseutvikling for våre medlemmer Sikre tilstrekkelige ressurser til undervisning av barn og unge med særskilte behov Sikre en rettferdig fordeling av ressurser til barn og unge med særskilte behov Arbeide mot privatisering av barnehage, skole og vikartjenester 3. PEDAGOGISK ARBEID I SKOLEUTVIKLING Utdanningsforbundet Porsgrunn skal arbeide for gode rammevilkår som grunnlag for det pedagogiske arbeidet. Utdanningsforbundet Porsgrunn skal: Arbeide for økt fokus på kjerneoppgavene: Planlegging, gjennomføring og vurdering av det pedagogiske arbeidet Arbeide for at arbeidsgiver sørger for gode overgangsrutiner for barn og elever i hele utdanningsløpet fra barnehage til videregående skole Arbeide for å øke tettheten av pedagogisk personale i skoler og barnehager Arbeide for at likeverdigheten i tilbudet i skoler og barnehager ivaretas Arbeide for at praksis rundt elevsamtaler skjer i tråd med forskrift til opplæringsloven 4. ORGANISASJONSUTVIKLING Utdanningsforbundet Porsgrunn skal arbeide kontinuerlig for å utvikle organisasjonen i alle ledd med vekt på å styrke medlemstilhørighet og klubbengasjement. Utdanningsforbundet Porsgrunn skal: Arbeide for å skolere tillitsvalgte slik at de er i stand til å utføre sine oppgaver Yte en høy grad av service når medlemmer henvender seg til lokallaget med spørsmål knyttet til rettigheter og arbeidsforhold Tilrettelegge møteplasser for alle medlemsgrupper

22 22 Sak 5a: BUDSJETT FOR UTDANINGSFORBUNDETS PENSJONISTLAG 2012 Styrets innstilling: Budsjettet for 2012 tas til orientering. Vedtak: Tatt til orientering

23 23 Sak 5b: BUDSJETT FOR UTDANINGSFORBUNDETS LOKALLAG 2012 Styrets innstilling: Budsjettet for 2012 godkjennes. Vedtak: Enstemmig godkjent Konto Salgs-/driftsinntekt Prosjektnummer Benevnelse Budsjett 2013 Budsjett Kontingentrefusjon Refusjon SPK-midler Lønnskostnad (skatt og arb.giveravgift) Sum 3000-konti Møtegodtgjøring, uten feriepenger Fri telefon/bredbånd (fullt ut dekket) privat fordel, avg.pliktig Fri telefon/bredbånd (fullt ut dekket), bet. selv-får refusjon, skattepliktig Lønnsgodtgjøring for delvis dekning mobil og bredbånd Honorar, uten feriepenger (f.eks foredragsholdere) Arbeidsgiveravgift Annen driftskostnad Sum 5000-konti Inventar, innkjøp Revisorhonorar og regnskapsføring Frikjøp tillitsvalgte e. avtale Edb-utstyr over drift, Aviser og abonnementer kontoret Diverse kontor- og adm.kostnader Portokostnader, postboksleie Bilgodtgjøring - trekk- og avgiftsfri Andre reiseutgifter Hotell Leie kurslokale/møterom Bevertning ved møter Andre kurs/møte kostnader Representasjon (lokallaget repr. på møter), gaver (uansett) 7450 Kursstøtte Finansinntekt/-kostnad Sum konti Renteinntekter bank Bankgebyr Sum 8000-konti Budsjett 2013 Budsjett 2012 Sum inntekter ð 3000-konti Sum utgifter ð 4000, 5000, 6000 og 7000-konti Sum utgifter ð 8000-konti Resultat

24 24 Sak 6: ÅRSMØTESAKER 6.1 Økning av rammetimetallet til skole. Sak fra klubben ved Kjølnes u.skole. Vi krever økning av rammetimetallet til skole for å kompensere for økende behov for tilpasset opplæring. Forslag til vedtak: Lokallaget sender dette forslaget videre til de politiske partier. Vedtak: Enstemmig vedtatt

25 6.2 Alternativt skoletilbud i Porsgrunn 25 Sak fra klubben ved Kjølnes u.skole. Ved evaluering og utarbeidelse av ny spes. ped. plan i Porsgrunn kommune, må Porsgrunn kommune opprette et alternativt skoletilbud utenfor hjemmeskolen for elever med svært store adferdsvansker. Dette har vært et etterlengtet tilbud, som nå må realiseres. Vi ser at andre elever får et dårligere skoletilbud, og at lærerne får problemer med måloppnåelsen slik situasjonen er nå. De elevene dette gjelder, vil etter vår mening også få et mer verdig skoletilbud hvor de i større grad vil oppleve mestring. Et slikt tilbud er allerede nevnt i spes.ped planen som er behandlet i bystyret i 2006 Fagforeningen bør jobbe for at ingen lærere skal utsettes for slag, spark, spytting og verbal trakassering over tid. Elever som har svært utagerende adferd utsetter barn og voksne for fysisk fare. Vurderingen om en elev skal være med på et slikt tilbud bør være grundig, helst i samarbeid med PPtjenesten. Vurderingen bør kunne tas innen en bestemt tid (for eksempel 3 uker) Forslag til vedtak: Lokallaget sender saken til kommuneadministrasjonen og de politiske partier. Vedtak: Enstemmig vedtatt

26 6.3. Flere timer til faglærte. 26 Sak fra klubben ved Brattås skole. Assistenter uten faglig bakgrunn blir i dag satt til å ha ansvar for elever med store adferdsproblemer, ulike diagnoser eller som har faglige utfordringer. Dette er ofte de mest krevende elevene. Bruken av assistenter har økt de siste årene. Vi opplever ikke annet enn en uenighetsprotokoll når vi tar opp dette i medbestemmelse. Forslag til vedtak: Vi krever at styret arbeider for politiske vedtak som forplikter skolene til å ansette faglært personell til disse jobbene. Vedtak: Enstemmig vedtatt

27 6.4. Mindre byråkratisering 27 Sak fra Klubben ved Brattås skole. Ja til en bedre skole nei til byråkratisering! Vi har nå sett at skolene i Porsgrunn svekkes hvert år! Vi er bare et stortingsvalg/kommunestyrevalg fra: Ytterligere nedskjæringer! Fritt skolevalg hvor skolene må konkurrere om elevene eller bli nedlagt! Lærere som må konkurrere om lønn som bygger på elevenes resultater! Uten å få mer tid, er vi de siste årene blitt presset til: * Å gjennomføre mer spesialundervisning med færre timer. * Nasjonale prøver, kommunale tester, interne tester. * Gjeninnført skriftlig evaluering i alle fag, to ganger i året. * Innført seks formaliserte samtaler med hver elev årlig. Dette utgjør ca. 150 samtaler for hver klasse som skal dokumenteres. * Rektors pedagogiske ledelse svekkes av stadig flere byråkratiske pålegg. Aldri noen gang har det vokst fram et så ekstremt byråkrati i grunnskolen! Dette er en snikinnføring av et system som kalles LEAN som også UiO, sliter med.(http://www.velferdsstaten.no/tema/utdanning/?article_id=66023 ) Virkningen av alt dette er til overmål dokumentert gjennom boken: Kunnskapsbløffen av Marsdal (2011). Det foreldre ikke får vite er at: Lærerne har mindre tid til undervisningsoppgaver, at de må ha større grupper og klasser, spesialelever mister timer, assistenter blir satt til å undervise, osv. Vi lærere godtar ikke lenger Porsgrunn kommunes målstyring av skolene. Vi opplever oss stadig mer bundet og ufrie i arbeidet vårt! Målstyring er ubrukelig for å utvikle humanistiske verdier, gode holdninger og kunnskaper i skolen. Forslag til vedtak: Klubben ber styret om å arbeide kraftig mot byråkratiseringen av skolen! Vi understreker at skolen må styres etter verdier som ivaretar skolens kultur, lærernes arbeidsvilkår og elevenes læring bedre enn i dag. Vedtak: Vedtatt mot 6 stemmer

28 6.5. Skolelederutdannelse 28 Sak fra Klubben ved Brattås skole. Forventningene til norske skoleledere er høye, og rektorene har fått mer omfattende oppgaver og ansvar de siste årene. Skolene og oppgavene har endret seg. Dette fører til et større behov for ledere med skolelederutdannelse. Noen kommuner i Norge har nå satt skolelederutdannelse som krav for å bli skoleleder. Dette temaet vet vi har vært gjenstand for diskusjon både i rådmannens ledergruppe, i bystyret og i utdanningsforbundet lokalt. Kommunen har hittil valgt å ikke stille krav til særskilt lederutdanning for virksomhetsledere. Utdanningsforbundet vil ikke være med på en slik avgjørelse. Porsgrunn kommune er en liten kommune, og vi har få søkere til skolelederstillinger. For å ikke utelukke søkere blir det vanskelig å sette skolelederutdannelse som krav her, men vi mener allikevel at kommunen bør sette mer fokus på skolelederutdannelse, og i hvert fall vektlegge den. Man kan gjøre som i Skien og Bamble, si at ledere med skolelederutdannelse er ønskelig. Vi som jobber i skolen og med utdanning er vel de første til å tenke at dette er svært viktig. Vi vet at vi får ufaglærte vikarer som kan gjøre jobben på en grei måte fordi han/hun har erfaring og gode personlige egenskaper. Allikevel vil ikke jobben være like god som om den blei gjort av en lærerutdannet person med erfaring og gode personlige egenskaper. For oss som lærere er utdannelsen et krav. Men vi kan undervise i fag vi ikke har utdanning i, vi kan få det greit til. Men den jobben vi gjør da kan ikke måle seg med en som har fordypning og kan faget sitt. (Da er dette med tanke på at de gode personlige egenskapene er på plass). Utdannelsen gjør en forskjell! Dette blir jo vektlagt i alle yrker. Hvordan kan man da i Porsgrunn kommune mene at utdannelse av skoleledere ikke er viktig? Hvordan skal vi kunne utvikle oss å få til en best mulig skole? Vi på Brattås skole ønsker at dette kan bli en sak man ser viktigheten av og arbeider videre med. Målet må være en best mulig skole! Forslag til vedtak: Klubben ber styret om å prioritere følgende kriterier ved ansettelse av skoleledere: Pedagogisk grunnutdannelse, ledererfaring fra pedagogisk arbeid og skolelederutdannelse. Vedtak: Enstemmig vedtatt

29 6.6 Gjennomføring av spesialundervisning og oppfylling av enkeltvedtak. 29 Sak fra Klubben ved Brattås skole. På Brattås skole er det mange elever med enkeltvedtak. Enkelte elever har store behov, og har derfor fått vedtak om mange årstimer med spesialundervisning. Dette gjenspeiles ikke i fordeling av reelle timer med spesialundervisning, faglig styrkning og assistent. De fleste av elevene med enkeltvedtak får langt færre timer enn det de etter vedtakene skal ha. I tillegg opplever vi at spesialpedagog og andre som skal følge opp enkeltvedtakstimene ofte ikke blir erstattet av vikar ved sykdom og annet fravær. Dermed forsvinner enda flere av hjelpetiltakene. Lærerne, ikke minst kontaktlærerne får gjennom denne praksisen et stort ansvar for ekstra spesiell tilrettelegging, ofte langt utenfor det som er pensum og tema for det som ellers skal foregå i klassen. Lærerne kommer i klemme mellom ledelsens tolkning av enkeltvedtakene og foreldrenes forventninger. Fra lærerståsted gir dette en stor merbelastning, både tidsmessig, og i forhold til opplevd ansvar for at alle elever skal få en god nok undervisning. Vi kommer i en lojalitetskonflikt til arbeidsgiver med forståelse for stramt budsjett på den ene siden og lærerprofesjonaliteten. Etter som det stadig kuttes i timene, blir det vanskelig for lærerne i IOP-arbeid og halvårsrapportering å kunne gå god for at elevene får den hjelpen de skal. Finnes det ingen grenser for hva man kan kalle for spesialundervisning? Forslag til vedtak: Klubben ber styret å utrede grensene for hva som reelt kan kalles for spesialundervisning i praksis. Vi ber også om veiledning for hvordan lærer og skoleleder skal forholde seg til disse grensene i praktisk virksomhet. Vedtak: Enstemmig vedtatt

30 6.7 Seniorpolitikk 30 Sak fra Klubben ved Stridsklev ungdomsskole. Porsgrunn kommune har utarbeida Retningslinjer for Seniorpolitikk 2010, vedtatt i administrasjonsutvalget 26/11-09 sak Ved bruk av seniorpolitiske tiltak ønsker kommunen å beholde seniorenes verdifulle kompetanse ved å motivere seniorer til å velge arbeid framfor pensjon. Målgruppen er alle medarbeidere på alle nivå i Porsgrunn kommune fra fylte 62 år. Hovedmål I kommunes seniorpolitikk er det lagt vekt på å sikre at seniorene får mulighet til å utnytte sine faglige erfaringer, sin kompetanse og menneskelige egenskaper i arbeidet, både til egen og kommunens fordel. Dette gjennom: Å sikre mulighet for faglig fornyelse og utvikling Å tilrettelegge og tilpasse arbeidet slik at de kan stå lenger i sitt vanlige arbeid. Å sette fokus på de kvaliteter eldre arbeidstakere representerer Å sette fokus på alderssammensetningen på de enkelte tjenestesteder. Å gi saklig informasjon om retrettmuligheter, pensjonsordninger, trygdeordninger, attførings- og omplasseringsmuligheter. Orientering om økonomi i forhold til dette. Delmål basert på resultater av oppfyllelsen av hovedmålene : a. Å redusere fravær som skyldes trøtthet, mistilpasning, slitasje og utbrenthet som årsak. b. Å øke den gjennomsnittlige avgangsalder Dette er fantastisk dokument, men nå viser det seg i praksis at det ikke helt fungerer etter hensikten. Informasjonen om tiltaka er mangelfulle, ikke alle virksomheter har informert sine seniorer om dokumentet. Det fungerer svært forskjellig fra virksomhet til virksomhet og innad på samme virksomhet. Det er vanskelig å gjennomføre på alle virksomheter fordi det er for mange seniorer. Ulikhetene skyldes økonomi, det følger ikke midler med tiltaka, det er opp til den enkelte virksomhet å sørge for tiltak innafor allerede stramme rammer. Særlig innafor skole, barnehager og helse er det vanskelig å få til ordninger. Vi vil på det sterkeste henstille til kommunen at de legger til rette for at alle virksomheter kan benytte seg av tiltaka uten at det går ut over øvrig aktivitet. Utgifter til seniortiltak må dekkes av kommunen sentralt. Kommunen kan ikke være bekjent av et system som er avhengig av virksomhets økonomi eller typen arbeid som utføres. Forslag til vedtak: Klubben ved Stridsklev u.skole ønsker at Utdanningsforbundet i Porsgrunn skal jobbe for at det blir gode og like seniortiltak innenfor samme kommune. Vedtak: Enstemmig vedtatt

31 6.8 Kjønnskvoteringsregler for utdanningsforbundet 31 Sak meldt av Utdanningsforbundet Porsgrunn I utdanningsforbundet er det regler for kjønnskvotering til lokallagsstyret, fylkesårsmøter og landsmøtet. (Vedtekter 15.1) Kriteriene er at det skal være minst 50% kvinneandel. Dette kan i teorien medføre at kvinner blir 100% representert. Utdanningsforbundet Porsgrunn mener at dette er uheldig. Vi ønsker at begge kjønn skal være representert med minimum 40 %. Forslag til vedtak: Porsgrunn lokallag sender denne saken til Fylkesårsmøtet, til videre behandling. Vedtak: Enstemmig vedtatt

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Vår dato 30.03.2016 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler Rødøy Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon Alle medlemmer i Utdanningsforbundet Rødøy Innkalling til årsmøte Styret for Utdanningsforbundet

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2014/2015

HANDLINGSPLAN 2014/2015 HANDLINGSPLAN 2014/2015 Virksomheten i Utdanningsforbundet Porsgrunn bygger på Utdanningsforbundets vedtekter og programmer samt lokale mål formulert innenfor 4 programområder; 1. Lønns og arbeidsforhold.

Detaljer

FORBREDELSER TIL ÅRSMØTET 2015:

FORBREDELSER TIL ÅRSMØTET 2015: UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Innkalling til styremøte Nr. 9 14/15 Sted: Fagforeningskontoret. Tid: torsdag 06.03.14 kl. 08.00-15.30 og fredag 07.03.14 kl. 08.00 15.00 Bevertning: Pizza på torsdag kl.

Detaljer

ÅRSMØTE I PORSGRUNN 2014 torsdag 3.april 2014 kl. 18.00 på Hotell Vic

ÅRSMØTE I PORSGRUNN 2014 torsdag 3.april 2014 kl. 18.00 på Hotell Vic ÅRSMØTE I PORSGRUNN 2014 torsdag 3.april 2014 kl. 18.00 på Hotell Vic Årsmøtedokumentene sendes i et eksemplar til hver av klubbene i barnehager og skoler, til kontakter på andre arbeidsplasser. De største

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 6 13/14

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 6 13/14 Sted: Fagforeningskontoret Tid: fredag 10.01.14 kl. 12.00 15.00 Møteleder: Geir Evensen Ordstyrer: Kjersti Thommesen Referent: Astrid Danbolt/Kristian Lilleskaret UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 7 13/14

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 7 13/14 UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 7 13/14 Sted: Fagforeningskontoret Tid: fredag 31.01.14 kl. 12.00 15.00 Møteleder: Geir Evensen Ordstyrer: Eva Ohna Referent: Astrid Danbolt/Kristian Lilleskaret

Detaljer

Protokoll fylkesstyremøte nr. 11 11/12

Protokoll fylkesstyremøte nr. 11 11/12 Vår dato: 09. 04.12 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler: Torodd Eriksen Deres referanse Arkivkode Direkte telefon: 915 24 542 Protokoll fylkesstyremøte nr. 11 11/12 Sted: Fylkeskontoret Dato: Tirsdag

Detaljer

Kort presentasjon av styret og diverse opplysninger og forventninger til styrejobben.

Kort presentasjon av styret og diverse opplysninger og forventninger til styrejobben. UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte Nr. 1 12/13 Sted: Møterommet 3. etg. fagforeningskontoret. Tid: fredag 24.08.12 kl 13.00 15.00. Bevertning: Pizza Møteleder: Geir Evensen Ordstyrer: Kristian

Detaljer

SAKSPAPIRER. ÅRSMØTE Utdanningsforbundet Lier

SAKSPAPIRER. ÅRSMØTE Utdanningsforbundet Lier SAKSPAPIRER ÅRSMØTE Utdanningsforbundet Lier Haugestad 17.april 2013 Side 2 SAK 1 KONSTITUERING SAK 1 A Møteledelse a) VALG AV MØTEDIRIGENT Lisbet Grøvdal. Årsmøtet gir dirigent fullmakt til å lede årsmøtet

Detaljer

Obligatorisk kurs for ATV

Obligatorisk kurs for ATV Storgt.141 3915 Porsgrunn Telefon: 35 54 78 78 Mob: 90 72 00 25 Telefaks: 35 54 72 10 post@porsgrunn.utdanningsforbundet.no PORSGRUNN Obligatorisk kurs for ATV i barnehager og skoler Tid: torsdag 28.november

Detaljer

Årsmøtet velger Kjetil Sæther til møteleder. -Vedtak: Innstilling fra styret i Utdanningsforbundet Rauma:

Årsmøtet velger Kjetil Sæther til møteleder. -Vedtak: Innstilling fra styret i Utdanningsforbundet Rauma: Årsmøte i Utdanningsforbundet Rauma Grand Hotel mandag 23.3.15 Sakliste med saksopplysninger og innstillinger Sakliste Sak 1 Konstituering 1.1 Godkjenning av innkalling Kunngjøring ble sendt klubber og

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 2 12/13

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 2 12/13 UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 2 12/13 Sted: Møterommet i Utdanningsforbundet i Hausmannsgate. Tid: fredag 07.09.12 kl.09.00 16.30. Bevertning: Lunsj Møteleder: Geir Evensen Ordstyrer:

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL Sandnes

Detaljer

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag ÅRSMØTESAK 1 C) FORRETNINGSORDEN FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag Fylkesstyrets innstilling til fylkesårsmøtet: Fylkesårsmøtet godkjenner forretningsorden med følgende endring i punkt

Detaljer

Struktur for bydelslagene i Utdanningsforbundet Oslo med virkning fra 1.8.2010

Struktur for bydelslagene i Utdanningsforbundet Oslo med virkning fra 1.8.2010 Struktur for bydelslagene i Utdanningsforbundet Oslo med virkning fra 1.8.2010 Bydelslag i Utdanningsforbundet Oslo Utdanningsforbundet Oslo, bydel Gamle Oslo Utdanningsforbundet Oslo, bydel Grünerløkka

Detaljer

LM-SAK 1-13 Konstituering

LM-SAK 1-13 Konstituering LM-SAK 1-13 Konstituering LM-sak 1.1 Opprop Godkjenning av innkalling Valg av møteledere (legges fram på landsmøtet) Godkjenning av forretningsorden (vedlegg) Godkjenning av dagsorden Valg av referenter

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET BALSFJORD 2012

REFERAT FRA ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET BALSFJORD 2012 Vår dato: 21.3.2012 REFERAT FRA ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET BALSFJORD 2012 Tid: Onsdag 21.mars 2012, kl.19.00. Sted: Nordkjosbotn videregående skole. Leder ønsket velkommen til årsmøtet. Det var 19 medlemmer

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Vår dato 16-apr-10 Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Tilstede: Trond Iversen, Einar Haug, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/12 Dato: 15.2.2012 Sted: Quality hotell, Fredrikstad

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/12 Dato: 15.2.2012 Sted: Quality hotell, Fredrikstad Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/12 Dato: 15.2.2012 Sted: Quality hotell, Fredrikstad Tilstede: Morten Breivik, Eli Gulbrandsen, Ulrika Hanssen, Ole Jørgen Christiansen, Anne

Detaljer

Valg av tillitsvalgte i Utdanningsforbundet. en veileder for medlemmer i styrer og valgkomiteer

Valg av tillitsvalgte i Utdanningsforbundet. en veileder for medlemmer i styrer og valgkomiteer Valg av tillitsvalgte i Utdanningsforbundet en veileder for medlemmer i styrer og valgkomiteer Innhold Forord...3 Forslags- og nominasjonsprosedyrer 6 Valgkomiteens oppgaver og ansvar...4 Kombinasjon av

Detaljer

Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2015

Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2015 Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2015 Viken folkehøgskole Onsdag 18. mars kl. 18:00 Barnas utdanning starter i barnehagen! Program Åpning ved leder Aud Heiberg Allsang: Din tanke er fri Besøk fra Utdanningsforbundet

Detaljer

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden.

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Dato: Torsdag 22. mars Tid for møte: 18.00 20.00 Sted: Brattrein hotell 1 Sakliste 1. Konstituering, møte- og valgreglement 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 2 13/14 Sted: Tallink hotel Riga Tid: torsdag 12.09.13 kl. 09.00 17.00 og fredag 13.09.13 kl. 09.00 17.00. Møteleder: Geir Evensen Ordstyrer: Mona Nicolaysen

Detaljer

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR PORSGRUNN ORIENTERINGSLAG Vedtatt på ekstraordinært årsmøtet 18.2.1993 Godkjent av Norges Idrettsforbund 1.6.1993 Revidert på årsmøte 4.11 1994, 16.11.1998, 27.11.2002, 30.11.2006, 29.11.2007 og

Detaljer

HEMNES. Årsmøte. 7. april 2016 kl. 18.00. Bjerka barnehage

HEMNES. Årsmøte. 7. april 2016 kl. 18.00. Bjerka barnehage Årsmøte 7. april 2016 kl. 18.00 Bjerka barnehage Innhold: Sak 1: Konstituering og møtereglement.... 3 Sak 1.1: Godkjenning av innkalling... 3 Sak 1.2 Valg av dirigent... 3 Sak 1.3 Valg av referent... 3

Detaljer

Årsmøte 2012. Onsdag 7. mars klokken 1800. Quality Hotel Grand Royal

Årsmøte 2012. Onsdag 7. mars klokken 1800. Quality Hotel Grand Royal Årsmøte 2012 Onsdag 7. mars klokken 1800 Quality Hotel Grand Royal Innhold Innhold... 2 1 Årsmøtesak 1 2011 Godkjenning av innkalling... 4 2 Årsmøtesak 2 2011 Konstituering... 4 2.1 Valg av dirigent...

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 3 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap og kontingent... 3 4 Kontingent... 3 KAPITTEL 2 LANDSMØTE...

Detaljer

Retningslinjer. for Seniorpolitikk 2010

Retningslinjer. for Seniorpolitikk 2010 Personalavdelingen Retningslinjer for Seniorpolitikk 2010 Innhold: 1. Seniorpolitikk i Porsgrunn kommune oppsummering og videre tiltak 2. Hovedmål / delmål 3. Grunnelementene i de seniorpolitiske tiltakene

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015 ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015 Møtested: Oppdal ungdomsskole Dato: 25.3.2015 Tilstede: 17 stemmeberettigede(6 barnehage, 9 grunnskole, 2 vgs.) Årsmøtet startet med sang og musikk fra

Detaljer

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen.

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen. Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 2 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 4 Kontingent... 2 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 2 5 Generelt... 2 6 Sammensetning og delegater... 2

Detaljer

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Normalvedtekter lokallag Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet...

Detaljer

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F INNHOLDSFORTEGNELSE Paragrafer: Side: 1 Formål 3 2 Organisatorisk tilknytning 3 3 Medlemmer 3 4 Kontingent 3 5 Stemmerett og valgbarhet 3 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Detaljer

3.2 REGNSKAP. Innledning ved Ellen Stigum

3.2 REGNSKAP. Innledning ved Ellen Stigum 3.2 REGNSKAP Innledning ved Ellen Stigum Kommentar til regnskapene Regnskapene er gjennomgått av fylkeskontoret uten særskilte merknader og er godkjent av revisor. Pga. omlegging av regnskapssystemet er

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.12 31.12.12

ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.12 31.12.12 ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.12 31.12.12 Medlemstall: Januar 2012: Totalt 471 medlemmer Medlemmene fordeler seg i kontaktforum slik: Kontaktforum barnehage:26(kommunale) og 34 (private)

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den..

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. BASISLOVNORM FOR REGIONER (Vedtatt av forbundsstyret 5. mai 2006) Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. 1 Formål Tennisregion

Detaljer

Vedtekter for ADHD Norge

Vedtekter for ADHD Norge Vedtekter for ADHD Norge Vedtatt på Landsmøtet 2007 1 NAVN OG FORMÅL 1. Navnet på organisasjonen er: ADHD Norge. 2. ADHD Norges formål er å: 3. arbeide for full likestilling og samfunnsmessig deltakelse

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

Vedtekter for Brystkreftforeningen

Vedtekter for Brystkreftforeningen Vedtekter for Brystkreftforeningen 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brystkreftforeningen. Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og er assosiert medlem av Kreftforeningen. Foreningens internasjonale

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland 2012

Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland 2012 Saksliste Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland 2012 Årsmøtet ble avholdt på Leikvin 15. april, kl. 18.00 Sak 1 Konstituering, møtereglement, valgreglement Sak 2 Årsmelding fra styret

Detaljer

Studieforbundet næring og samfunn

Studieforbundet næring og samfunn Studieforbundet næring og samfunn VEDTEKTER Vedtatt på konstituerende årsmøte 7.11.2011 og på årsmøtet 23.5.2012 1 Navn og organisasjon... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 a) Medlemskap...

Detaljer

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden.

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Dato: Fredag 27. mars Tid for møte: 18.00 20.00 Sted: Sal 4 og 5 i sentrumsbygg, inngang hotellet. Foreløpig sakliste 1. Konstituering, møte- og valgreglement 2.

Detaljer

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR LEVANGER SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB 1. FORMAL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund (NIF).

Detaljer

Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover.

Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover. Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover. Merk: Tilleggsvedtektene for Hedmark SV har samme - nummer som tilsvarende paragrafer for

Detaljer

Handlingsplan 2010-2012

Handlingsplan 2010-2012 IKVO Handlingsplan 2010-2012 Orientering Hvem er vi? Interesseorganisasjonen for kommunal voksenopplæring (IKVO) er frittstående og uavhengig. Medlemmene er offentlige skoler/virksomheter som organiserer

Detaljer

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb Vedtekter for Kongsberg Padleklubb 1 Formål Kongsberg Padleklubbs, heretter kalt KPK, formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet,

Detaljer

VEDTEKTER FOR HAMAR IL SVØMMING

VEDTEKTER FOR HAMAR IL SVØMMING VEDTEKTER FOR HAMAR IL SVØMMING 1 - Formål Lagets formål er ved samarbeid og kameratskap å fremme idrett i sunne former. Laget skal tilby et bredt sportslig tilbud innenfor idretten svømming. 2 - Tilhørighet

Detaljer

2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening

2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening 2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening Vedtatt av sentralstyret 19.02.10 på delegert fullmakt fra landsstyret i møte 3.- 4. desember 2009 revidert etter Landsstyremøtet 27.september

Detaljer

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76.

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. Vedtatt den 20.03.76 med senere endringer av 31.04.93, 12.05.97, 12.05.97 og 29.04.09. Godkjent av Forbundsstyret/NVBF den.. 1 Formål Sogn og

Detaljer

Vedtekter for Os IL. 29. februar 2012 Vedtatte vedtekter Os IL årsmøtet 2012 Side 1 av 6

Vedtekter for Os IL. 29. februar 2012 Vedtatte vedtekter Os IL årsmøtet 2012 Side 1 av 6 Vedtekter for Os IL. Bakgrunn for vedtektene: Fensal idrettslag ble stifta 15. januar 1899. Idrettslaget Nor ble stifta 22. januar 1899. 20. januar 1901 gikk laga sammen til Idrettslaget Nor. Nøren Idrætslag

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

Vedtekter for KS Bedrift

Vedtekter for KS Bedrift Vedtekter for KS Bedrift Vedtatt av generalforsamlingen 22. april 2015 1 Formål 1.1 KS Bedrift er en selvstendig og medlemsstyrt forening som skal ivareta medlemmenes interesser i arbeidsgiver- og næringspolitiske

Detaljer

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). VEDTEKTER Lov for KL06050028 Ringerike Sykkelklubb, stiftet 29/9-1975. 1 Formål Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 2/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Februar 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret

PROTOKOLL STYREMØTE 2/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Februar 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Vår dato 12-mar-10 Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 2/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Februar 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Tilstede: Trond Iversen, Einar Haug, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

Protokoll: Fylkesstyremøte nr. 04 11/12

Protokoll: Fylkesstyremøte nr. 04 11/12 Vår dato: 31.10. 2011 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler: Torodd Eriksen Deres referanse Arkivkode Direkte telefon: 915 24 542 Protokoll: Fylkesstyremøte nr. 04 11/12 Sted: Fylkeskontoret Dato:

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

Lov for Agder Bandykrets

Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets, stiftet 1. september 1998. (Tidligere Aust Agder Bandykrets, endret 22. september 2002.) Vedtatt den 23. april 2009. Godkjent av Idrettsstyret den X.

Detaljer

Vedtekter for Larvik Husflidslag

Vedtekter for Larvik Husflidslag Vedtekter for Larvik Husflidslag Sist revidert og godkjent på årsmøtet i Larvik Husflidslag 6. februar 2014. Larvik Husflidslag er stiftet 18.10-1900 og er medlem av Vestfold Husflidslag som er tilsluttet

Detaljer

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri LARVIK Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014 Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri torsdag 13. februar og begynner kl. 19:00 Sakliste: 1. Godkjenne

Detaljer

PROTOKOLL: Fylkesstyremøte nr. 02 11/12

PROTOKOLL: Fylkesstyremøte nr. 02 11/12 Vår dato: 23. 09. 2011 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler: Torodd Eriksen Deres referanse Arkivkode Direkte telefon: 915 24 542 PROTOKOLL: Fylkesstyremøte nr. 02 11/12 Sted: Fylkeskontoret Dato:

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Tiller idrettslag

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Tiller idrettslag Til medlemmer i Tiller idrettslag Tiller 30. april 2016 Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Tiller idrettslag Tid: 24. mai 2015, kl 19.00. Sted: Tonstad skole Tiller idrettslag innkaller med dette

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016 ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016 29.februar kl 18:00 G Max møtelokaler Høgvollvegen 8 (Breivika) Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 15.februar 2016. Sakene kan

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet.../... 20... og godkjent av... fylkeshusflidslag.../... 20...... husflidslag er stiftet.../... 20... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag og Norges Husflidslag.

Detaljer

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ENDRET VED: Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ÅRSMØTE 16. OKTOBER 2003, REVIDERT 25. OKTOBER 2006, REVIDERT 24. OKTOBER 2007, REVIDERT 18. OKTOBER 2012, IKKE ENDRET 23. OKTOBER 2013, REVIDERT

Detaljer

Vedtekter for Hakadal Golfklubb

Vedtekter for Hakadal Golfklubb Vedtekter for Hakadal Golfklubb Lov for Hakadal Golfklubb idrettslag, stiftet 14.august, 2001 Vedtatt den 14.august, 2001 på stiftelsesmøte med senere endringer, senest 23.mars, 2011 på årsmøtet. 1 Formål

Detaljer

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING 2580 FOLLDAL Fotball - Håndball - Orientering - Ski LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING stiftet 01.01.1916 med endringer sist vedtatt 30.03.2009 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i

Detaljer

DYSLEKSI NORGE VEDTEKTER. sist endret 2010. sentrale vedtekter: vedtekter for fylkeslag: vedtekter for lokallag:

DYSLEKSI NORGE VEDTEKTER. sist endret 2010. sentrale vedtekter: vedtekter for fylkeslag: vedtekter for lokallag: DYSLEKSI NORGE VEDTEKTER sist endret 2010 sentrale vedtekter: vedtekter for fylkeslag: vedtekter for lokallag: Vedtekter - Dysleksi Norge Vedtekter Dysleksi Norge 1 Navn s. 3 2 Formål s. 3 3 Medlemskap

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

Styret ser at det er behov for ytterligere endringer, og foreslår at:

Styret ser at det er behov for ytterligere endringer, og foreslår at: Sak 5 Forslag til endringer i Allmennlegeforeningens vedtekter Gjeldende vedtekter er vedtatt på Allmennlegeforeningens landsrådsmøte 8. mai 2014. Vedtektene er godkjent av sekretariatet i Den norske legeforening

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN protokoll til styremøte 8 14/15

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN protokoll til styremøte 8 14/15 UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN protokoll til styremøte 8 14/15 Sted: Fagforeningskontoret Tid: fredag 06.02.15 kl. 12 15. Bevertning : Pizza og drikke. Møteleder: Geir Evensen Ordstyrer: Gro Jørandrud Referent:

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET

LOV FOR IDRETTSLAGET LOV FOR IDRETTSLAGET Lov for Brumunddal Pistolklubb, stiftet 1954. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet

Detaljer

1. FORMÅL. som deler. gjelder. også for. medlem i. vil være. disse vedtekter aktive: N V ENS TRE

1. FORMÅL. som deler. gjelder. også for. medlem i. vil være. disse vedtekter aktive: N V ENS TRE V V EDTEE KTER FOR NO TODDD ET RE 1. FORMÅL Notodden Venstre har til mål å arbeidee aktivt Venstres sak i kommunen i samsvar med Venstress hovedvedtekter og Venstres program. 2. MEDLEMSKAP Personer over

Detaljer

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets (NTOK), stiftet (31.01.1987).Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) 22.desember 2010. 1 Formål NTOK formål er å arbeide

Detaljer

Lover for Tolga Røde Kors

Lover for Tolga Røde Kors Lover for Tolga Røde Kors (som vedtatt av årsmøtet 21.02.2012) Kapittel I. Formål 1. Tolga Røde Kors er stiftet den 23. januar 1948. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om

Detaljer

Forslag til Vedtektsendring. LS innstilling VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG. For NFFNF...(fylkesnavn)

Forslag til Vedtektsendring. LS innstilling VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG. For NFFNF...(fylkesnavn) VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG For NFFNF...(fylkesnavn) Forslag til Vedtektsendring 1 Foreningens navn er NFFNF (+ fylkesnavn). Fylkeslaget NFFNF... innbefatter...fylke. Fylkeslaget

Detaljer

Årsmøte. Utdanningsforbundet Froland. Blakstad videregående skole 21.03.2012. klokka 19.00 20.30

Årsmøte. Utdanningsforbundet Froland. Blakstad videregående skole 21.03.2012. klokka 19.00 20.30 Årsmøte Utdanningsforbundet Froland Blakstad videregående skole 21.03.2012 klokka 19.00 20.30 Side 1 Tilstede: 15 Hanne Hansson møtte fra fylkesstyret SAKSLISTE 1. Konstituering 2. Årsmeldinger og regnskap

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 21. februar 2012. Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 21. februar 2012. Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25 FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 21. februar 2012 Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25 Møteleder: Anita Richardsen PROTOKOLL Tid: 21. februar 2012 kl. 10.30-16.30 Til stede

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER 2015

MOMENTUMS VEDTEKTER 2015 MOMENTUMS VEDTEKTER 2015 VEDTATT PÅ LANDSMØTE 31. MAI 2015 INNHOLD 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap... 3 4 Kontingent... 3 5 Organisasjonens oppbyggingsform... 4 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 5 6 Generelt...

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy.

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Tilstede: Forfall: Trond Iversen, Monica Rakvåg, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.1990 2 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.90, med senere endringer av.. Godkjent av Idrettsstyret den 1. Formål Laget er selveiende

Detaljer

Norges Husflidslag er en organisasjon som arbeider for å fremme god norsk husflid kulturelt, sosialt og økonomisk.

Norges Husflidslag er en organisasjon som arbeider for å fremme god norsk husflid kulturelt, sosialt og økonomisk. Kap. 2.2 - Vedtekter Vedtekter for Norges Husflidslag 1 Formål Norges Husflidslag er en organisasjon som arbeider for å fremme god norsk husflid kulturelt, sosialt og økonomisk. 2 Virksomhet Målet søkes

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i GramArt

Innkalling til Generalforsamling i GramArt Til GramArts medlemmer Oslo, 24. april 2012 Innkalling til Generalforsamling i GramArt Tid: Torsdag 24. mai 2012 kl. 15:00-17:00 Sted: Anker hotell, Storgata 55 (vis à vis Oslo legevakt) NB: Vi åpner for

Detaljer

Lov for Lørenskog Modellbilklubb

Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb, stiftet oktober, 1998 Vedtatt Årsmøtet 2003 med senere endringer senest av 8. april 2006 Vedtatt Årsmøtet 01.02.2009 1 Formål Idrettslagets

Detaljer

6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder:

6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: 6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: Landsstyret Vedtakssak Landsmøtet må godkjenne vedtektene for det nystartede/gjenstartede

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

Vedtekter Sist endret: 7. november 2015

Vedtekter Sist endret: 7. november 2015 Vedtekter Sist endret: 7. november 2015 1. Formål LPP er en landsomfattende ideell interesse og brukerorganisasjon for pårørende innen psykisk helse. LPP arbeider for anerkjennelse og respekt for pårørendes

Detaljer

Vedtekter for Utdanningsforbundet Vedtatt av landsmøtet på Lillestrøm 5.-8. november 2012. Del 1: Generell del 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL

Vedtekter for Utdanningsforbundet Vedtatt av landsmøtet på Lillestrøm 5.-8. november 2012. Del 1: Generell del 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL Vedtekter for Utdanningsforbundet Vedtatt av landsmøtet på Lillestrøm 5.-8. november 2012. A Del 1: Generell del 1 ORGANISASJON 1.1 Utdanningsforbundet er en videreføring av Lærerforbundet 1 og Norsk Lærerlag.

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013)

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) 1. Navn Organisasjonen er stiftet 18. mai 1918. Ved stiftelsen fikk den navnet Norske Døves Landsforbund. I 1977 ble navnet endret

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av... fylkeshusflidslag... /......... husflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag. 1 Formål... husflidslag

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Lover for Milde Båtlag

Lover for Milde Båtlag Lover for Milde Båtlag Lov for Milde Båtlag, stiftet 8. mai 1928 Vedtatt den 26. februar 1971 med senere endringer, senest av 24. november 2009. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

Lover for Bærum Røde Kors

Lover for Bærum Røde Kors Lover for Bærum Røde Kors Kapittel I. Formål 1. Bærum Røde Kors er stiftet 10.09.1909. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om Røde Kors formål og prinsipper, blant annet ved

Detaljer

en ny stor utdanningsorganisasjon

en ny stor utdanningsorganisasjon en ny stor utdanningsorganisasjon GRUNNLAGSDOKUMENT Norsk Lærerlags hefte nr. 5-2001 Lærerforbundets informasjonshefter nr. 4-2001 NORSK LÆRERLAG LÆRERFORBUNDET Innhold 1 FORORD 3 2 INNLEDNING 4 3 FRAMDRIFT

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG r i I fl I LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Endring vedtatt av årsmøte 11. mars 2012 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 1 GJELDENDE LOVER FOR FROL IDRETTSLAG Vedtatt den 03.12.90, med senere

Detaljer

Protokoll fra styremøte 05-10/11 i lokallag AFK Utdanningsforbundet Akershus

Protokoll fra styremøte 05-10/11 i lokallag AFK Utdanningsforbundet Akershus Vår dato 19.09.2011 Oslo, 2011.1.25 J.nr.: Arkiv: Protokoller Innkalt styremedlemmer med alle vara Geir Lyngstad HTV 1, Ine-Lill H. Gabrielsen HTV 2 Protokoll fra styremøte 05-10/11 i lokallag AFK Utdanningsforbundet

Detaljer

Lover for Sola Røde Kors

Lover for Sola Røde Kors Lover for Sola Røde Kors (Med de endringer som vedtatt av landsstyret 12.12.2014) Kapittel I. Formål 1. Sola Røde Kors er stiftet den 15.09.87. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer