Kunnskap og kunnskaping i den digitale skulen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kunnskap og kunnskaping i den digitale skulen"

Transkript

1 Kunnskap og kunnskaping i den digitale skulen Det beste av Lærende nettverk Stokmarknes 24. mars 2009 Rune J. Krumsvik Førsteamanuensis, dr. philos. Universitetet i Bergen Teknologibruk er vanskeleg

2 1. 1. Når samfunnet endrar seg Rituell og fagleg IKT-bruk Læraren sin digitale kompetanse Det fysiske- og ogdigitale klasserom Den digitale didaktikken This is a placeholder text. This text can be Ying and Yang for your replaced presentation with your own text. Digitalt innfødte Digitalt gap Digital revolusjon Eit digitalisert samfunn som berre er 10 år gamalt Vi har lært svara, alle svara. Det er spørsmåla vi ikkje kjenner (Macleish, 1928) Digitale immigrantar Storebror ser deg -samfunnet er ein bieffekt av denne utviklinga.

3 " # $ # # % &'(# ) * # # % &'(# # ) +, # # % &'(# # )#+ -. / 0 Har ikkje hatt noko digital a... Har sendt tekstmelding Har sendt tekstmelding og... 40% 20% 11% 10% 10% 7% 3% 0% Har sendt tekstmelding, e-po.. Har sendt tekstmelding, e-p... Har sendt tekstmelding, e-p... Har sendt tekstmelding, e-p... Er stort sett online heile ti.. 1(+2 1

4 Digitalt kompetent lærar K-06 Digital kompetanse i fagplanar (K-06) * IKT-basert eksamen Lærarutd. Etterutd. Eks. innh. Policy dok. Policydokument Tekn. Utf. Sosiok. Utf. Ped. Utf. Digitale læringsressursar PC-tettleik, LMS Nasj. ress.b. Laptop s for lærarar Fagl. ress.b. Infrastruktur og læringsplattformer Konsekvensar: Heilskapleg skuleutvikling med IKT naudsynt (ITU, 2007)

5 % +0 & % " 9 6 % $ '% 0 * 7 "8 $, 7. : 8% 26% 8% 3% 5% 4% 11% Infrastruktur og utstyr Kompetansehevingstiltak Blanding av 1 & 2 Pedagogiske læringsmål Mål og resultatsstyring Blanding av 4 & 5 Blanding av alle fire Veit ikkje % % 7 8 " 9 6 % $ '% 0 * 7 "8 $, 7. : 6% 11% 22% 4% 11% 10% 8% Infrastruktur og utstyr Kompetansehevingstiltak Blanding av 1 & 2 Pedagogiske læringsmål Mål og resultatsstyring Blanding av 4 & 5 Blanding av alle fire Veit ikkje

6 45 ' % 6 ' " (0 + % $ ' 6 * ', ;. < Manglande digital kompet... 19% Tekniske problem ved skulen Manglande digitale lærings... 13% 27% Støy og uro blant elevane... 7% Manglande kompetanse i s... Manglande endringsvilje i... 13% 4% Det er ingen hindringar 10% 7% Andre grunnar = 0 Digitale læremiddel Nettleksikon Nettordbøker Nettbasert "atlas" Chat SMS E-post, o.l. Twitter Nettsamfunn: Youtube.com Nettbasert leksehjelp Diskusjonsforum Blogging, o.l. LK06- R94- eleven Læringsplattform Søkjemotorar Tekstbehandlar, o.l. Web 2.0 Berbare PC ar Føresette Lokalsamfunn Lærebøker Lærar Undervising PC

7 % % >; > >; " > $ >; * >, >;. > > 6? 1% 0% 20% 3% 63% 1% 9% 0% *Dei har ingen av delane * *Dei har litt reiskapskomp. * *Dei har god reiskapskomp... * *Dei har god reiskaps- og fo... * *Har særs god reiskaps og f Impress your audience with clear 3D shapes. Rituell IKT-bruk Den rituelle IKT-bruken er knytt folk sin bruk av IKT som ein del av det å vere e-borgar i eit digitalisert samfunn. Ofte er denne bruken prega av vanar og dermed har den vorte eit fast rituale i folks kvardag. Fagleg IKT-bruk Den fagleg IKT-bruken i rettar merksemd mot kunnskap, digital kunnskaping og læring i den digitale skulen. Den legg særskilt vekt på å bruke digitale læringsressursar som er fagleg kvalitetssikra.

8 @ 45 + Rituell IKT-bruk Samfunnet Heimen Rituell og fagleg IKT-bruk Skulen Fagleg IKTbruk ; AA# AA. Facebook YouTube Second Life MSN Uformelle læringsarenaer (utanfor skulen) Rituell IKT-bruk (vane, føremålslaust, sosiale behov, underhaldning, reiskapskompetanse, etc.) Fagleg bruk av IKT Viten.no Utdanning.no DigLib.no NDLA.no Naturfag.no Formelle læringsarenaer (på skulen) Fagleg IKT-bruk (Undervising, kunnskap, læring, fortolkingskompetanse, etc.)

9 Fagleg IKT-bruk Komponent 1 Allmenn -og fagdidaktisk dimensjon Fagleg IKT-bruk Komponent 2 Digital dimensjon Komponent 3 Vurderingsdimensjon Fagleg IKT-bruk Komponent 1 Allmenn og fagdidaktisk dimensjon Fagleg IKT-bruk Komponent 2 Digital dimensjon Komponent 3 Vurderingdimensjon

10 / % + 45B ; ; " ; % $ ; 21% 28% 5% 7% 40% Er usikker på kor... Det er mest ritue... Det er bra balans... Det er mest fagle... Det varierer veld... &6 Impress your audience with clear 3D shapes Før og no Den digitale utviklinga går lynraskt og mange er uroa om det går litt for fort i svingane når det gjeld elevane si kunnskaping i dagens digitaliserte skule. Nei, då var det betre i den gode, gamle skulen før IKT en kom då føregjekk undervisinga og kunnskapinga så mykje saktare og grundigare

11 &6 1; 6 % % 6 1 # AA, Digital kompetansemodell for lærarar DIGITAL D A N N I N G

12 +0 &6 1% ; + 5% 7% 18% > > " ; + 22% $ > 10% * > 27%, ; + 3% 5%. > > 1% A + 0% ; + 1% 0% 10% 11% 12% > > " ; + $ > * > 27%, ; + 20%. > 14% > 5% A +

13 ; 44 AA. Lærar og elevføresetnadar Kompetansemål * Tekn. Utf. Sosiok. Utf. Ped. Utf. Vurdering Fagleg Innhald Undervisings- og arbeidsmåtar Lærar- og elevføresetnadar Læringsstrategiar Tett på eleven Differensiering Kvalitetssikra lenkjer som læraren har valt ; 444 AA. ; 0 Vurdering Formativ vurdering Framovermelding Vurdering for læring Vurdering: Kunne forklare hovudtrekka i fotosyntesa både skriftleg, munnleg og multimedialt E-testar: E-test/Quiz Formativ vurdering Tekn. Utf. Sosiok. Utf. Ped. Utf. Undervisings- og arbeidsmåtar Rammefaktorar for undervising i digitale læringsmiljø Mest lærarstyrt, med innslag av gruppe- /ind. arbeid Kompetansemål *Eleven skal kunne beskrive oppbygningen av dyre- og planteceller og forklare hovedtrekkene i fotosyntese og celleånding (K-06) Ressursbank: Starthjelp for lærar Naturfag.no Fagleg Innhald Læringstrykk og markert fagleg fokus Læremiddel som skal nyttast i undervisinga Innføring i fotosyntese

14 3 0 Klare reglar og sanksjonar Mobilfri sone Støttehjelp for lærar? Arbeid kun med oppgitte faglenkjer Fokus på fagleg IKTbruk Ipod-fri sone Off-line når lærar underviser Digital dømmekraft Organisering av klasserom Mobilt kateter + " / Tilbake 83% 11% Fotosyntesa er pros... Fotosyntesa er pros... Fotosyntesa er katabo.. 4% 2% Eg veit ikkje

15 Lærar- og elevføresetnadar Får bruke sin digitale sjølvtryggleik Ulike læringsstrategiar, men fokus meir på innhald enn form ; AA. ; Tekn. Utf. Sosiok. Utf. Ped. Utf. Kompetansemål *Eleven skal kunne beskrive oppbygningen av dyre- og planteceller og forklare hovedtrekkene i fotosyntese og celleånding (K-06) Ressursbank: Starthjelp for elevar Naturfag.no Vurdering Formativ vurdering Framovermelding Vurdering for læring Vurdering: Kunne forklare hovudtrekka i fotosyntesa både skriftleg, munnleg og multimedialt. Relevante e-testar: E-testar/quiz kompetansemål Arbeidsmåtar Fleksible arbeidsmåtar etter eige ønskje Fagleg Innhald Digitale læremiddel som vart brukt i undervisinga Faglege tekstar frå lærebøker og digitale læremiddel Film om temaet Lekser med klart fokus på Innføring i fotosyntese Fagleg IKT-bruk 3 0 Nettikette, digital Danning, o.l. Mobilaktiv sone YouTube, Myspace Word, Powerpoint, Excel, Fagleg og rituell IKTbruk Ipod-aktiv sone On-line med medelevar,venar og andre Blogging, dig.læremiddel, It s Learning, o.l. Chat, SMS, Skype, e-post

16 6 + % 0 +0 & " $ 7 * 7 ##, % % : Tilbake 12% 8% 4% 3% 0% 3% 4% 0% Til mest administrasjon Til mest informasjon Til mest faglege ting Til mest skule/heim-samarbeid Blanding av 1 og 2 Blanding av 1,2,3 Blanding av alle fire Blir brukt på andre måtar Veit ikkje 66% % " $ 7 * 7 ##, % % : Tilbake 3% 8% 13% 2% 3% 20% 28% 0% Til mest administrasjon Til mest informasjon Til mest faglege ting Til mest skule/heim-samarbeid Blanding av 1 og 2 Blanding av 1,2,3 Blanding av alle fire Blir brukt på andre måtar Veit ikkje 22%

17 + % % < ; " ; $ / 0 % 6 * ; + 75% 10% 12% 4% 0% 0% Kompetanseheving i... Ansvarleggjere elevane Det er eit skuleleiing... Det er andre strategi.. Det er eit skuleeigara... Enklare tekniske Feedup Feedback Feedforward Fagleg IKT-bruk

18 @+)8 C Give unbiased, objective feedback, written or via computer. Feedback from a trustworthy source will be considered more seriously than other feedback, which may be disregarded. This may explain why computerbased feedback is often better than humandelivered in some experiments in that perceived biases are eliminated (Shute 2008) Feedback Feedforward Focus feedback on the task, not the learner. Feedback to the learner should address specific features of his or her work in relation to the task, with suggestions on how to improve (Shute 2008). back Elevskjermtilsyn Læringsplattform PC Internett Mob.tlf. Brannmur Nettverksbrytar Mobilkvelar Digital sporhund (t.d. Ephorus) Neste

19 Tilbake / 0 D; 1 7 " '+ $ 7 * &6, : 39% 15% 13% 9% 11% 10% 2% Elevskjermtilsyn Digital sporhund (p... Brannmur Mobilkvelar Blanding av alle fire Læraren treng ikkje... Veit ikkje + 9% : : D 1 " : &6 $ : % * <, 7. : 5% 9% 39% 27% 15% 1% 4% 0% På etterutdanningskurs Ved kollegarettleiing Ved eigen prøving og feil... Ved prosjekt som Lærande... Ved hjelp frå familie og vener Andre stadar Blanding av alle seks Veit ikkje

20 < Digitalt kompetent lærar er ersærs viktig IKT initiert skuleutvikling Utnytte det digitale klasserom betre Ein ny, digital didaktikk er ernaudsynt Sterkare fokus på på digital vurdering < C C C 6 6 C C C 6 C C C )+) 6 A*? E A* C C C ; + F--C C C - #G 7 F--- C C C C C C C C C ") + C C C + ; C C C H + C C C F--C C C - )-- HD3 1 C C C C #+ F--C C C -+I0 #++ F--+ 3 F--+C +0 -)-+ -C

21 < Almås, A. G. & Krumsvik, R. (2007). Digital literate teachers in Leading Edge schools in Norway. Journal of In- Service Education, 33(4), Arnseth, H. C, Hatlevik, O., Kløvstad, V., Kristiansen, T. & Ottestad, G.(2007). ITU Monitor 2007 Skolens digitale tilstand 2007 [ITU Monitor The Digital Conditions in School 2007; in Norwegian]. Oslo: Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning. Buckingham, D. (2003). Media education. Literacy, learning and contemporary culture. Cambridge: Polity Press. Castells, M. (1996). The Rise of the Network Society. Oxford: Blackwell Erstad, O. (2005). Digital kompetanse en innføring. Oslo: Universitetsforlaget. Cuban, L., & Tyack D. (1998). Tinkering Toward Utopia. Cambridge: Harvard University Press. Engeström, Y. (1995). Innovative organizational learning in medical and legal settings. In L. M. W. Martin, K. Nelson & E. Tobach (Eds.), Sociocultural psychology: Theory and practice of doing and knowing. Cambridge: Cambridge University Press. ETS (Educational Testing Service) (2001). Digital Transformation. A Framework for ICT Literacy. Princeton: ETS Eurostat (2006). The Digital Divide in Europe. Report 38/2005 (Luxembourg, European Communities). Fornyings- og adminsitrasjonsdepartementet (FAD) [Ministry of Government Administration and Reform] (2007). Bredbånd. Dekningsanalyse [Broadband. Coverage analysis 2007]. Oslo: Teleplan Green, H., Facer, K., Rudd, T., Dillon, P. & Humphreys, P. (2006). Personalisation and Digital Technologies (London, Futurelab). Gulek, J. C. & Demirtas, H. (2005). Learning with technology: The impact of laptop use on student achievement. Journal of Technology, Learning, and Assessment 3(1). 0#3#7#=/#<#3 ##7#8 ' 45'0K 5 L </ ) (0 '/) 3 </9 Haug, P. (2003). Evaluering av Reform 97. Oslo: Noregs forskingsråd Harrison, C., T. Fisher, et al. (2002). ImpaCT2: the Impact of Information and Communication Technologies on Pupils' Learning and Attainment.. Coventry, DfES ITU (2005). Digital skolehverdag. Henta frå: ITU (2007). Evaluering av skolelederprogrammet IKT-ABC. Sluttrapport. Oslo: ITU. < Johnson, D. C., Cox, M. J., & Watson, D. M. (1994). Evaluating the impact on pupils' achievements. Journal of Computer Assisted Learning, 10(3), Kløvstad, V., Erstad, O., Kristiansen, T. & Søby, M. (2005). ITU Monitor På vei mot digital kompetanse i grunnoplæringen. Rapport 2/2005. Oslo: Universitetsforlaget. Khalili, A. og Shashaani, L.(1994): The effectiveness of computerapplications: A meta analysis. Journal of research on computing in education. Volume 27, Number 1. Krumsvik, R. (2006). ICT in te school. ICT-initiated school development in llower secondary school. Doktoravhandling. Dr. philos. Bergen. Universitetet i bergen. Krumsvik, R. (2006b). The digital challenges of school and teacher education - some urgent questions and the search for answers. Education and Information Technologies, 3 & 4(11), Krumsvik, R. (2007). Digitale utfordringar i skule og lærarutdanning. I: Skulen og den digitale læringsrevolusjon. Oslo: Universitetsforlaget. Krumsvik, R. (2007). Digitale kompetanse i Kunnskapsløftet. I: Skulen og den digitale læringsrevolusjon. Oslo: Universitetsforlaget. Krumsvik, R (2008). Teach as we preach.. Lærarutdannaren sin digitale kompetanse. PEK-prosjekt. (upublisert arbeid). Universitetet i Bergen. Kulik, J. A. (1994): Meta-analytic studies of findings on computer-based instruction. Baker, E., O Neil, H.F. Jr. (eds.) Technology assessment in education and training. Hillsdale, New Jersey: Lawrence Erlbaum. Associated, Publishers. Kunnskapsdepartementet (KD, 2006). Læreplan for den 13-årige grunnopplæringen. Oslo: Statens Forvaltningsteneste. Kunnskapsdepartementet (KD, 2008). Stortingsmelding nr. 31 ( ), Kvalitet i skulen. Oslo. Statens forvaltingsteneste. Løvlie, L. (2003). Teknokulturell danning. In R. Slagstad, O. Korsgaard, & L. Løvlie (Eds.), Dannelsens forvandlinger (pp ). Oslo: Pax Forlag. Mayer, R. (2001). Multimedia Learning. London: Cambridge University Press. Mayer, R. (2002). Aids to computer-based multimedia learning. Learning and Intsruction, 12 (2002), Mishra, P., & Koehler, M. J. (2006). Technological Pedagogical Content Knowledge: A new framework for teacher knowledge. Teachers College Record. 108(6), Negroponte, N. (1995). Being Digital. New York: Vintage Books Niekamp, R. A. (2003). Audience Activity among Users of the World Wide Web. Unpublished doctoral dissertation, Pennsylvania State University.

22 < OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) (2001). Understanding the digital divide. Access date: , Rushkoff, D. (1996). Playing the Future: What We Can Learn From Digital Kids Children of Chaos in the UK. New York: Riverhead Books. Safety, Awareness, Facts and Tools (SAFT, 2006). SAFT Barneundersøkelse Oslo: SAFT. Nettversjon,tilgangsdato : arneunders?kelse% pdf Shute, V (2008). Focus on formative feedback. Review of Educational Research, 1 (78), Snowling, M. J. (2000). Dyslexia. Oxford: Blackwell Publishers. Tapscott, D. (1998). Growing up Digital. New York: Mcgraw-Hill Tyner, K. (1998). Literacy in a Digital world: Teaching and learning in the age of information. New Jersey: Lawrence Erlbaum. Utdanningsdirektoratet (2007). Utstyrs- og driftssituasjonen i grunnopplæringen Oslo: Utdanningsdirektoratet. Vaage, O.F. (2005). Norsk Mediebarometer Oslo: Statistisk Sentralbyrå. Vaage, O.F. (2007). Stadig mer tid foran skjermen. Samfunnspeilet, 4. Vaage, O.F. (2008). Norsk Mediebarometer Oslo: Statistisk Sentralbyrå 5 M< "

23 <+ + + AA

Kunnskap og kunnskaping i den digitale skulen

Kunnskap og kunnskaping i den digitale skulen Kunnskap og kunnskaping i den digitale skulen Brukarkonferansen 2009 It s Learning 17. mars 2009 Rune J. Krumsvik Førsteamanuensis, dr. philos. Universitetet i Bergen 1. 1. Når samfunnet endrar seg 2.

Detaljer

trategisk plan for pedagogisk bruk av IKT 2010-2012 26.mars 2010 Høyringsdokument www.sfj.no

trategisk plan for pedagogisk bruk av IKT 2010-2012 26.mars 2010 Høyringsdokument www.sfj.no trategisk plan for edagogisk Strategisk plan bruk for av IKT pedagogisk bruk av IKT 2010-2012 2010 2012 26.mars 2010 Høyringsdokument www.sfj.no Innhaldsliste Strategisk plan for pedagogisk bruk av IKT

Detaljer

Sammenhengen mellom IKT-bruk og læringsutbytte (SMIL) i videregående opplæring

Sammenhengen mellom IKT-bruk og læringsutbytte (SMIL) i videregående opplæring Sammenhengen mellom IKT-bruk og læringsutbytte (SMIL) i videregående opplæring Hvilken sammenheng er det mellom IKT-bruk og (intendert, subjektivt, og objektivt) læringsutbytte i videregående opplæring?

Detaljer

Henvendelser om denne utgivelsen kan rettes til: Universitetsforlaget AS Postboks 508 Sentrum 0105 Oslo

Henvendelser om denne utgivelsen kan rettes til: Universitetsforlaget AS Postboks 508 Sentrum 0105 Oslo Universitetsforlaget 2007 ISBN 978-82-15-01219-3 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med rettighetshaverne er enhver eksemplarfremstilling

Detaljer

Masteroppgave. Master i yrkespedagogikk 2011

Masteroppgave. Master i yrkespedagogikk 2011 Masteroppgave Master i yrkespedagogikk 2011 Hvordan forbedre egen praksis for yrkesfaglærere i det digitale klasserommet? skrevet av Runar Oudmayer John Eivind Storvik ved Avdeling for yrkesfaglærerutdanning

Detaljer

IKT og ett steg videre

IKT og ett steg videre IKT og ett steg videre Digitale skritt og sprang i skolens hverdag Foto: HaywireMedia/fotolia.com av trond eiliv hauge Digitale teknologier og medier siger langsomt inn i de ulike hjørnene av skolens virksomhet,

Detaljer

Hva er det? Digital kompetanse. Hvorfor er det viktig? Hvilke konsekvenser har det? Ola Erstad, forsker, ITU,UiO, www.itu.no

Hva er det? Digital kompetanse. Hvorfor er det viktig? Hvilke konsekvenser har det? Ola Erstad, forsker, ITU,UiO, www.itu.no Hva er det? Digital kompetanse Hvorfor er det viktig? Hvilke konsekvenser har det? Ola Erstad, forsker, ITU,UiO, 1 2 For mange ungdommer er det blitt populært å bruke Internett-tjenester der de eksponerer

Detaljer

Moglegheiter for og utfordringar ved implementering av IKT i skulen

Moglegheiter for og utfordringar ved implementering av IKT i skulen Moglegheiter for og utfordringar ved implementering av IKT i skulen Korleis planlegge for vellykka implementering av teknologi i skulen? Frode Kyrkjebø Master i informatikk Innlevert: November 2012 Hovedveiledar:

Detaljer

Masteroppgave Masterstudiet i yrkespedagogikk 2013

Masteroppgave Masterstudiet i yrkespedagogikk 2013 Masteroppgave Masterstudiet i yrkespedagogikk 2013 Digital kompetanse i yrkesfagene I hvilken grad gir bruk av digitale verktøy i undervisningen yrkesrettet kompetanse? Geir Østengen Fakultet for lærerutdanningen

Detaljer

Bruk av elevbøker i matematikk på ungdomsskulen: ein kasusstudie

Bruk av elevbøker i matematikk på ungdomsskulen: ein kasusstudie Bruk av elevbøker i matematikk på ungdomsskulen: ein kasusstudie Hilde Opsal Bruk av elevbøker i matematikk på ungdomssteget: ein kasusstudie Doktoravhandling ved Universitetet i Agder Universitetet i

Detaljer

Det digitale klasserommet:

Det digitale klasserommet: Det digitale klasserommet: Oppdatert på fag eller Facebook? av marte blikstad-balas Når elever får anledning til å bruke PC fritt i klasserommet vil måten de bruker utstyret på påvirkes av den praksisen

Detaljer

REFERANSER. Bachmann, K. & Haug, P. (2006). Forskning om tilpasset opplæring, Forskingsrapport nr.62, Høgskulen i Volda.

REFERANSER. Bachmann, K. & Haug, P. (2006). Forskning om tilpasset opplæring, Forskingsrapport nr.62, Høgskulen i Volda. REFERANSER Almendingen, S. F., Klepaker, T. & Tveita, J. (2003). "Tenke det, ønske det, ville det med, men gjøre det? En evaluering av natur-og miljøfag etter Reform 97." Høgskolen i Nesnas skriftserie

Detaljer

BALLAST. Bruk Av ikt fra Lærerutdanning til Læring og Arbeidspraksis i Skole over Tid. Forskningsrapport til ITU. Redigert av.

BALLAST. Bruk Av ikt fra Lærerutdanning til Læring og Arbeidspraksis i Skole over Tid. Forskningsrapport til ITU. Redigert av. BALLAST Bruk Av ikt fra Lærerutdanning til Læring og Arbeidspraksis i Skole over Tid Forskningsrapport til ITU Redigert av Bård Ketil Engen Tonje Hilde Giæver Leikny Øgrim Avdeling for lærerutdanning og

Detaljer

Masteroppgave Masterstudiet i yrkespedagogikk 2014

Masteroppgave Masterstudiet i yrkespedagogikk 2014 Masteroppgave Masterstudiet i yrkespedagogikk 2014 Digitale verktøy i bygging av yrkeskompetanse på Restaurant- og matfag, Vg2 Kokk- og servitørfag. Thor-Arne Johansen Fakultet for lærerutdanning og internasjonale

Detaljer

Å vokse opp digitalt dagens barn og unge Cathrine Tømte og Morten Søby

Å vokse opp digitalt dagens barn og unge Cathrine Tømte og Morten Søby Å vokse opp digitalt dagens barn og unge Cathrine Tømte og Morten Søby Internetts historie handler om hvordan delingskulturen ble startet av en liten gruppe forskere og etter hvert utviklet til dagens

Detaljer

Inspirasjonsdag for forelesere papers. Innhold

Inspirasjonsdag for forelesere papers. Innhold Handelshøyskolen BI 1. juni 2007 Inspirasjonsdag for forelesere papers Innhold Program... 2 Professor Torger Reve og forsker Eskil Le Bruyn Goldeng Using digital media to facilitate learning New opportunities

Detaljer

Bruk av IKT for tatere som reiser

Bruk av IKT for tatere som reiser Bruk av IKT for tatere som reiser Erfaringer fra et skoleutviklingsprosjekt hvor IKT ble forsøkt brukt som kommunikasjonsverktøy i taternes reiseperioder Anne Carine Bonnevie Lund Abstract: Use of ICT

Detaljer

EVALUERING AV ÅRLIGE TILSTANDSRAPPORTER

EVALUERING AV ÅRLIGE TILSTANDSRAPPORTER Utdanningsdirektoratet Sluttrapport November 2013 EVALUERING AV ÅRLIGE TILSTANDSRAPPORTER ÅRLIGE TILSTANDSRAPPORTER SOM VERKTØY FOR KVALITETSUTVIKLING EVALUERING AV ÅRLIGE TILSTANDSRAPPORTER ÅRLIGE TILSTANDSRAPPORTER

Detaljer

Rapport. Evaluering av forsøk med 2 fremmedspråk på 6-7 trinn. Delrapport 1. Forfattere Siri Mordal Bjørg Eva Aaslid Heidi Jensberg

Rapport. Evaluering av forsøk med 2 fremmedspråk på 6-7 trinn. Delrapport 1. Forfattere Siri Mordal Bjørg Eva Aaslid Heidi Jensberg SINTEF A20150 - Åpen Rapport Evaluering av forsøk med 2 fremmedspråk på 6-7 trinn Delrapport 1 Forfattere Siri Mordal Bjørg Eva Aaslid Heidi Jensberg SINTEF Teknologi og samfunn Helse 2011-08-22 SINTEF

Detaljer

Nordmenn i fengsel: Utdanning, arbeid og kompetanse

Nordmenn i fengsel: Utdanning, arbeid og kompetanse Opplæring Opplæring innanfor innanfor kriminalomsorga kriminalomsorga Nordmenn i fengsel: Utdanning, arbeid og kompetanse Ole Johan Eikeland Eikeland forsking og undervising Terje Manger Institutt for

Detaljer

DATA-EDB-IT-IKT. Høgskolen i Nesnas skriftserie. Nr. 53 Høgskolen i Nesna 2003. Smått og stort om informasjonsteknologi

DATA-EDB-IT-IKT. Høgskolen i Nesnas skriftserie. Nr. 53 Høgskolen i Nesna 2003. Smått og stort om informasjonsteknologi Høgskolen i Nesnas skriftserie Nr. 53 Høgskolen i Nesna 2003 DATA-EDB-IT-IKT Smått og stort om informasjonsteknologi Per A. Godejord Pris kr. 125,- ISBN 82-7569-061-7 ISSN 0805-3154 1 The moment we come

Detaljer

Innsette med lærevanskar ønskjer opplæring under soning

Innsette med lærevanskar ønskjer opplæring under soning Innsette med lærevanskar ønskjer opplæring under soning Samandrag Opplæringa innanfor kriminalomsorga er ein viktig del av vaksenopplæringa. Kring halvdelen av nordmenn som sonar i norske fengsel, seier

Detaljer

16.01.2015. Tiltak som kan bidra til å øke befolkningens digitale deltagelse

16.01.2015. Tiltak som kan bidra til å øke befolkningens digitale deltagelse 16.01.2015 Tiltak som kan bidra til å øke befolkningens digitale deltagelse og kompetanse 2 TILTAK SOM KAN BIDRA TIL Å ØKE BEFOLKNINGENS DIGITALE DELTAGELSE OG KOMPETANSE DAMVAD.COM For information on

Detaljer

Utdanningsvalg mulighetenes fag

Utdanningsvalg mulighetenes fag Utdanningsvalg mulighetenes fag Av Inga H. Andreassen, Høgskolen i Bergen Innledning Jeg vet ikke om alle yrker, vet om noen som alle snakker om. Jeg har litt peiling, jeg vet litt om hva jeg vil, men

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

Digital didaktikk bedre læring med nettbrett

Digital didaktikk bedre læring med nettbrett Digital didaktikk bedre læring med nettbrett FoU prosjekt ved to ungdomsskoler i Bærum kommune 2013 2014 Sluttrapport 6.oktober 2014 Petter Kongsgården Innhold SAMMENDRAG... 2 FORORD... 3 INNLEDNING...

Detaljer

Lesson Study og lærerstudenters fokus på elevers læring i veiledningssamtaler

Lesson Study og lærerstudenters fokus på elevers læring i veiledningssamtaler Raymond Bjuland Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk, Universitetet i Stavanger Nina Helgevold Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk, Universitetet

Detaljer

En profesjon innenfor profesjonen

En profesjon innenfor profesjonen Veilederrollen En profesjon innenfor profesjonen n av marit ulvik og kari smith Veiledning av nye lærere stiller store krav til praktiske ferdigheter og teoretisk ballast. En rapport fra Utdanningsforbundet

Detaljer

Læreplanarbeid som prosess i skulen

Læreplanarbeid som prosess i skulen Notat 4/2007 Siv Therese Måseidvåg Gamlem Læreplanarbeid som prosess i skulen VOLDA 2007 Forfattar Ansvarleg utgjevar ISSN Sats Distribusjon Siv Therese Måseidvåg Gamlem Høgskulen i Volda 0805-8075 Siv

Detaljer

THE DIGITAL STATE OF AFFAIRS IN NORWEGIAN SCHOOLS 2009

THE DIGITAL STATE OF AFFAIRS IN NORWEGIAN SCHOOLS 2009 THE DIGITAL STATE OF AFFAIRS IN NORWEGIAN SCHOOLS 2009 The Long and Winding Road Lennon McCartney The Knowledge Promotion is the latest Norwegian reform in the 10-year compulsory school and in upper secondary

Detaljer