Til våre kunder og andre forretningsforbindelser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til våre kunder og andre forretningsforbindelser"

Transkript

1 Samferdselskatalog

2 Til våre kunder og andre forretningsforbindelser Du sitter nå med Draka Norsk Kabels nye Samferdselskatalog. Vi håper at du finner mye nyttig informasjon i denne katalogen og at den kan bli et godt oppslagsverk og verktøy for deg. For å sikre riktige produkter og levering i henhold til avtaler arbeider vi etter strenge kvalitets- og miljøsystemer. Vi er sertifisert av Det Norske Veritas og imøtekommer kravene i ISO 14001, OHSAS og ISO Vi legger stor vekt på at våre produkter ikke inneholder miljøfarlige stoffer og at de er risikofrie ved anvendelse. Konstruksjons-/normendringer og eventuelle endringer i direktiver kan forekomme mellom hver revisjon av denne katalogen. Siste utgave av datablader og teknisk informasjon vil til enhver tid være å finne på, eller ta kontakt med Mvh Draka Norsk Kabel Januar

3 Samferdsel Draka Norsk Kabel Draka Norsk Kabel er en del av Prysmian Group, verdens største leverandør av kabelløsninger. Draka Norsk Kabel er vårt juridiske selskapsnavn og er vel anerkjent av våre kunder. Vi er stolte av å være en del av Prysmian Group, noe som gir oss en tyngde som er til stor fordel for våre kunder. Samtidig er vi med på å utvikle innovative, sikre og miljøvennlige kabler tilpasset lokale krav og normer. I energisektoren opererer vi i bransjen for kraftoverføringskabler og -systemer både på land og til havs. Vi tilbyr spesialkabler for bruk i mange forskjellige industrisektorer, mellom- til lavspenningskabler for bygge-, anleggs- og infrastrukturindustrien (veier, jernbane, tunneler m.m.). I telekommunikasjonssektoren tilbyr vi kabler og tilleggsutstyr for lyd-, video- og dataoverføring. Videre tilbyr vi et komplett utvalg av optiske fiberkabler, kobberkabler og tilkoblingssystemer. I Draka Norsk Kabel er et av våre mål å forutse og raskt dekke kundebehov. Vi kan tilby løsninger som ikke bare dekker gjeldende standarder, men også tilfredsstiller spesifikke kundekrav. Draka Norsk Kabel er en tilpasningsdyktig organisasjon som er i stand til å ta raske og riktige beslutninger. Samferdsel Samferdsel omfatter transport av gods, personer og informasjon lokalt, regionalt og internasjonalt. Til samferdselssektoren hører planlegging, forvaltning og drift av anlegg (veg, bane, telefonlinjer, bredbånd osv) samt utvikling, vedlikehold og kontroll av transportmidler (bil, jernbane, båt osv). Vi kommer til å få mer trafikk og et annerledes trafikkbilde i Norge i årene som kommer. Vi blir flere, vi vil bo tettere og miljøkravene vil øke. Det vil bli behov for nye løsninger på mange områder. Våre halogenfrie og flammehemmende kabler er med på å gjøre samferdsel så sikkert som mulig i omgivelser med høy risiko. Enten det gjelder streng kulde, fuktighet eller fare for brann, har vi løsningene. Vi har ca veitunneler innen riksog fylkesveinettet, og 50 nye er under bygging (www.vegvesen.no). Tunneler i Norge føres opp under tøffe norske klimaforhold. Kravene til sikkerhet er mange og Draka Norsk Kabel kan oppfylle alle krav m.h.t kabel. Halogenfritt - Afumex I forbindelse med ovennevnte har Draka Norsk Kabel lansert Afumex. Dette er en serie halogenfrie og flammehemmende kabler som bidrar til å redde liv, samt sparer kostnader ved brann. Borte er all den svarte og giftige røyken som gjør det vanskelig/ umulig å se og puste ved en eventuell rømning fra et brennende lokale. Halogenfrie og flammende kabler utvikler ikke de korrosive gassene som ødelegger for elektroniske komponenter og maskinger. De er i dag også like lette å installere som tradisjonelle PVC-kabler. 3

4 Afumex Hvorfor velge Afumex Halogenfri kabel Liten røykutvikling Lys og lite røyk, lett å finne rømningsveier Få giftige gasser, enklere evakuering Danner ufarlig hvitt pulver, skader derfor ikke elektroniske komponenter og maskiner Enklere saneringsprosess, kortere avbrudd i produksjon Bedre for miljøet Tradisjonell PVC kabel Stor røykutvikling Svart, tett røyk, vanskelig å finne rømningsveier Giftige gasser, hindrer evakuering Danner saltsyre, forringer elektroniske komponenter, metall og maskiner Kompliserer sanering, lengre produksjonsstopp Mer miljøfarlig, kan inneholde ftalater og dioksiner Afumex - Redder liv Det finnes tre avgjørende faktorer som påvirker muligheten til å finne en rømningsvei så raskt som mulig: Røykutvikling, sikt og mengde gift som pustes inn. Ved brann i halogenfrie og flammehemmende kabler utvikles mindre og lysere røyk enn når det brenner i PVC. De som befinner seg i et lokale der det brenner i halogenfrie kabler vil ikke miste sikten eller puste inn tykk giftig røyk. De vil kunne finne veien ut fort. Halogenfrie kabler bidrar til å redde liv! Afumex - Spar penger En brann innebærer ofte store økonomiske tap i form av skader på elektroniske komponenter, maskiner og bygg. En medvirkende årsak til dette er saltsyren som utvikles fra brennende PVC. Saltsyren forringer de elektroniske komponentene, metaller og maskiner. Brenner det imidlertid i halogenfrie kabler utvikles ikke denne saltsyren, og skadeomfanget blir kraftig redusert. Dette fører til kortere produksjonsstans. Afumex - Bedre helse og miljø PVC-kabler kan være tilsatt ulike typer av ftalater og dioxiner. Dette for å gjøre plasten myk og formbar. De seneste årenes forskning har imidlertid vist at denne plasten er skadelig. Det er blant annet årsak til hormonforstyrrelser og kreft. Ved brann av PVC frigjøres dioxiner som er farlig for miljøet. De er vanskelige å bryte ned og lagrer seg i fettlag hos både mennesker og dyr. Ettersom halogenfrie kabler hverken frigjør ftalater eller dioxiner ved brann, er de det beste valget for helse og miljø. Det er på tide å velge en ny og bedre vei! Den trygge og sikre veien Afumex! VI BRYR OSS! Draka Norsk Kabel 4

5 Innholdsfortegnelse Statens vegvesen Side Statens vegvesen 6-7 Kabelklasse 8-9 Standarder NEK-, og CENELEC-normer Installasjon og e-verk (Datablad og EFK) IFSI-EMC 1kV Cu IFSI-EMC 1kV AI IFSI-EMC 500V IFSI-EMC 750V Firetuf BFSI-EMC 1kV Firetuf BI 500V PROlight 0,6/1kV Afumex Easy RQ 750V TSLI 6/10(12)kV TSLI 12/20(24)kV TSLF 6/10(12)kV TSLF 12/20(24)kV FEBI 750V ER/FR FEBI 750V FR KHF 49 KGF 50 Data- og telekommunikasjon (Datablad og EFK) QXXE O/DT-JM/W QXXI-I/O-JM/W LSHF QXAI-I/O/RG-JM/W LSHF QXXI-I/O-JM/W LSHF-FR AXAI-I/O-W LSHF-FR ES AXXI-I/O-W LSHF-FR ES Firetuf OFC-LT-CST Firetuf DATA 4P LSHF-FR ICS IE SuperCat 7 HS23 Cat RG-58, 50 ohm koaks Tekniske opplysninger Optiske fibre - Spesifikasjoner Typebetegnelser for kabel 84 CENELEC - europeisk standard for kabel og ledninger 85 Trommel - håndtering, lagring og transport Kabelgrøft Installasjonsveiledning 91 Belastningstabeller 92 Trommel - opptakskapasitet i meter 93 Lederfarger for lavspentkabel 94 Fargekode for fiberoptiske kabler 95 Fargekode for fiberoptiske kabler 96 Kvalitet-, miljø- og arbeidssertifisering 97 Produktgaranti 98 Regionsansvarlige selgere 99 Notater

6 Statens vegvesen Statens vegvesen Statens vegvesen («SVV») er forvaltere og brukere av de fleste veg- og tunnelinstallasjoner i Norge. De har laget egne håndbøker som bygger på FEL, FEU og NEK400 Vegtunneler: Håndbøker og rundskriv vedrørende nybygg, drift og vedlikehold av vegtunneler: Retningslinjer for saksbehandling og ivaretakelse av brann- og elsikkerhet i vegtunneler. Håndbok N500 Vegtunneler (2010). Håndbok R510 Vann og frostsikring i tunneler (2006). Håndbok R511 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler, Del 1; tilpasning til ny forskrift om ny tunnelsikkerhet (tunneldirektivet) (2007). St.prp.nr. 63 ( ) Om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 10/2006 av 27. januar 2006 om innlemming i EØS-avtala av direktiv 2004/54/EF om minstekrav til tryggleik i tunnellar i det transeuropeiske vegnett. NA-rundskriv 2007/03; Planlegging, prosjektering, bygging, drift og vedlikehold av vegtunneler. Håndbok R610 Standard for drift og vedlikehold (Mai 2003). Temahefte til håndbok 111 Standard for drift og vedlikehold (Intern rapport 2337) Nov Håndbok V124 Teknisk planlegging av veg- og gatebelysning (Juni 2008). I tillegg skal brannsikkerheten avklares lokalt i forbindelse med planbehandling etter Plan- og bygningsloven. I de senere år har det blitt importert og benyttet kabeltyper som ikke tilfredstiller gjeldende normer og forskrifter ved installasjoner i vei- og tunnelprosjekter. Draka Norsk Kabel ønsker å belyse de lovmessige kriterier og ansvarsforhold tilknyttet til de produktvalg som gjøres. Vi spør oss: Hvem har ansvaret? Hva sier lovverket? Hva er argumentene for valg av kabel? Har sikkerhet i tunneler noe med pris å gjøre? Eier og bruker er ansvarlig for det elektriske anlegget, som igjen skal være oppført etter lovgivningen. Se figur 1. 6

7 Statens vegvesen ANSVARS-HIERARKIET Lover (El-tilsynsloven) Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektriske utstyr. (1929) Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredsskap, DSB Forskrifter FEL - Forskrift om el. Lavspenningsanlegg, FEU - Forskrift om elektrisk utstyr. SYV N500 SVV V124 Normer Minimumsløsninger for å oppfylle forskriftene NEK400, NEK420, NEK440 osv. Bransjeretningslinjer Håndbøker, REN publ. Brukerguide Norsk Elektroteknisk komité Detaljerte løsninger som er mer tilpasset de praktiske forhold. Bygger på forskrifter og normer. Fokus på arbeidsprosesser. Eier setter gjerne bort alt forarbeidet til Engineering/Arkitekt/Consulting og installasjonen til Aut. El.enterprenør som utfører. Prosjektør Omsetter Installatør Bruker Eier 7

8 Statens vegvesen Statens vegvesen kabelklasser Kabler som skal benyttes i tunnel inndeles i tre kabelklasser definert av SVV, avhengig av hvilke krav som settes. EX-kabler skal ikke benyttes. Best beskyttelse mot brann og skader ved påkjørsel oppnås ved å legge kabler i egen kabelgrøft. For åpen forlegning av kabler skal det skilles mellom kabler som forsyner utstyr som skal fungere i en brannsituasjon (kabelklasse 3) og kabler til ikkekritisk utstyr (kabelklasse 2). Kabler skal merkes for å skille de enkelte kabelklasser. I tillegg bør kabler i kabelklasse 3 ha fargekoding. Kabler i tunnelen skal seksjoneres slik at ved brudd på en eller flere kabler i en seksjon skal de andre seksjonene fortsatt fungere. Anlegget skal være funksjonsdyktig også ved lokale brudd. Kabelklasse 1 Gjelder kabler som inneholder halogener. Kablene benyttes i grøft, i trekkerør forlagt i grøft samt der hvor kablene er forlagt i andre brannsikre føringssystemer. Kabelklasse 2 Gjelder kabler for ikke-kritisk utstyr på åpen forlegning. Kablene skal ha halogenfri og flammehemmende ytterkappe, som tilfredstiller følgende normer: Kabelklasse 3 Gjelder kabler som skal fungere i en brannsituasjon (funksjonssikre kabler). Kablene skal i tillegg til kravene for kabelklasse 2 tilfredsstille kravene til funksjonssikkerhet. Elektrisk funksjonsevne under brann: IEC Optisk funksjonsevne under brann: IEC Se fig. 3 på side 9 Kilde: Statens vegvesen Håndbok N500:2010 Oppdatert og korrekt informasjon kan til enhver tid finnes på Draka Norsk Kabel ser på økonomisk tverrsnitt Mye produsert kraft går til spille i distribusjonsnettet. Ca % forsvinner som overføringstap. En god del energi kan spares og kabelfeil unngås ved å øke ledertverrsnittet. Dette gir også bedre levevilkår for kablene, og levetiden øker betraktelig. Et økonomisk tverrsnitt vil redusere risikoen for overbelastning i kabelen, og ved en eventuell utvidelse av strømnettet vil et større tverrsnitt spare kostnader på sikt. Flammehemming: IEC Brannspredning på stige: IEC Røykutvikling: IEC Korrosive avgasser: IEC og IEC Se fig. 1 og 2 på side 9 Dette er myndighetenes minstekrav. 8

9 Statens vegvesen Testing av selvslukkende egenskaper IEC Top clamp Cable sample Testen er bestått dersom: Kabelprøven ikke er brent opp Flammen slukker av seg selv Flammeskaden ikke har nådd angitt avstand fra øvre ende (ihht standard) Testing av selvslukkende egenskaper IEC Gas burner Fig. 1 En 60cm kabelprøve festes vertikalt, en 1kW brenner plasseres 45 på aksen og flammen ca 100mm over prøvens nedre ende. Flammepåvirkning: 1-2 min. Testen er bestått dersom: Kabelprøven ikke er brent opp Flammen har slukket av seg selv Flammeskaden ikke har nådd minimum 5 cm under øvre feste (top clamp) Testing av selvslukkende egenskaper IEC Fig. 3 Kabelprøven blir horisontalt utsatt for flammer, minimum 750 C i 90 min. Kabelen skal fortsatt være funksjonsdyktig under og etter testen. Røyktetthet klasse 2 og 3 Våre halogenfrie kabler tilfredsstiller IEC /-2 0 Light transmittance 25 PVC 50 Limit 75 Halogenfree min Time Fig cm med kabelprøver festes til en teststige som henger vertikalt 150mm fra en brannmur. 30 cm av kabelprøvene påføres en flamme med temperatur på min 800 C fra en gassbrenner med flammevidde på ca 250mm. Flammepåvirkning: 20 min eller 40 min. Fig. 4 Illustrerer lysgjennomtrengning ved brann der det er benyttet halogenfri kabel og PVC kabel. Resultatene viser at lysgjennomtrengningen der det brenner i PVC kabler er mye dårligere enn der det brenner i halogenfrie kabler 9

10 Standarder NEK-, IEC- og CENELEC-normer Materiellkrav, dimensjonering og prøving blir regulert av nasjonale og internasjonale normer for kabel og ledninger. NEK (Norsk Elektroniske Komite) NEK-normer er en nasjonal standard som utarbeides og utgis av Norsk Elektroteknisk Komité. Ofte blir internasjonale normer fra for eksempel CENELEC ikraftsatt som norsk norm. CENELEC (European Committee for Electrotechnical Standardization) CENELEC-normer er en europeisk standard som utarbeides og utgis av medlemslandene. En ferdig standard publiseres enten som EN eller HD: EN - Europa standard HD - Harmonisert Dokument IEC (International Electrotechnical Commission) IEC-normer er en verdensomfattende standard som utarbeides og utgis av medlemslandene. Mange land fra hele verden er medlem av IEC, som har sitt kontor i Genevé. Standarder for våre kabler På neste side følger en tabell med standarder som er representative for våre kabler. Draka Norsk Kabel har også en samsvarserklæring som bekrefter at produktene imøtekommer kravene i FEU (se figur 1 s. 7). Lavspenningsdirektivet (LVD): Kabelprodukter med driftsspenning fra 50 til 1000V AC eller 75 til 1500V DC blir omfattet av dette direktivet. Draka Norsk Kabel har lagt inn disse sikkerhetskravene i sine produkter og kan derfor hevde at vi sikrer omgivelsene mot: Elektrisk støt Mekanisk påvirkning Forhøyet temperatur Brannspredning Farlig stråling Eksplosjon, implosjon og farlige gasser I tabellen på neste side er noe av informasjonen ikke oversatt. Dette fordi NEK (standard.no) ikke har oversatt standardtekst til norsk. For å ivareta fakta rundt standardtekstene har vi valgt å ikke oversette. Spørsmål kan sendes til * Flere standarder finnes på de enkelte databladene i denne katalogen 10

11 Standarder Typebetegnelse kabel Gjeldende std. Beskrivelse EN Cables with special fire performance - Flexible cables with halogenfree thermoplastic insulation, and low emission of smoke IX, RQ EN Cables with special fire performance - Single core non-sheathed cables with halogen-free thermoplastic insulation, and low emission of smoke PR og PFXP 500V NEK 535 PVC isolerte kabler med ytre kappe av PVC, merkespenning inntil 500 V PFSP og PFXP HD 603-3J Kraftkabler med merkespenning 0,6/1 kv, kabler med og uten konsentrisk leder TFXP HD 603-5M Kraftkabler med merkespenning 0,6/1 kv, kabler uten konsentrisk leder IFLI, IFXI NEK 591 Flammehemmende, halogenfrie kabler, merkespenning inntil 500 V BI NEK 591 Flammehemmende, halogenfrie kabler, merkespenning inntil 500 V IFSI 1kV HD 604-5D Kraftkabler, 0,6/1 kv, med spesielle brannegenskaper for bruk i kraftstasjoner, kabler med kobber og aluminium ledere og metallskjerm BFSI 1kV HD 604-5D Kraftkabler, 0,6/1 kv, med spesielle brannegenskaper for bruk i kraftstasjoner, kabler med kobber og aluminium ledere og metallskjerm IFSI 500V HD 627-7B1 500V Multipair or quad cables with metallic covering IFSI 750V HD 627-7B2 750V Multicore cables with a metallic covering IEC IEC TSLI HD 620 Part 10 Seksjon K og M Kraftkabler med merkespenning på 1kV og 3kV Kraftkabler med merkespenning over 1kV og opp til 30kV Kraftkabler med ekstrudert isolasjon med merkespenning fra 3,6/6 (7,2) kv til 28,8/36 (42) kv Tabell

12 Standarder Definisjon Gjeldende std. Beskrivelse Ledertype IEC Ledere benyttet som isolerte kabler Lederfarger HD 308 Identifikasjon av ledere i kabler IEC Standard colors for insulation for low-frequency cables and wires Halogenfri EN/IEC Bestemmelse av innhold av halogensur gass Halogenfri EN/IEC Bestemmelse av surhetsgrad (ved ph måling) og konduktivitet Liten røykutvikling EN/IEC Måling av røyktetthet fra kabler som brenner under definerte forhold - Del 1: Prøveutstyr Liten røykutvikling EN/IEC Måling av røyktetthet fra kabler som brenner under definerte forhold - Del 2: Prøveprosedyrer og krav Funksjonssikker IEC Tests for electric cables under fire conditions - Circuit integrity - Part 1: Test method for fire with shock at a temperature of at least 830 C for cables of rated voltage up to and including 0,6/1,0 kv and with an overall diameter exceeding 20 mm Funksjonssikker IEC Tests for electric cables under fire conditions - Circuit integrity - Part 2: Test method for fire with shock at a temperature of at least 830 C for cables of rated voltage up to and including 0,6/1,0 kv and with an overall diameter not exceeding 20 mm Funksjonssikker EN Prøvemetode for brannmotstand av ubeskyttede små kabler til bruk nødsystemer Funksjonssikker IEC Tests for electric cables under fire conditions - Circuit integrity - Part 3: Test method for fire with shock at a temperature of at least 830 C for cables of rated voltage up to and including 0,6/1,0 kv tested in a metal enclosure Funksjonssikker IEC Tests for electric cables under fire conditions - Circuit integrity - Part 11: Apparatus - Fire alone at a flame temperature of at least 750 C Funksjonssikker IEC Tests for electric cables under fire conditions - Circuit integrity - Part 21: Procedures and requirements - Cables of rated voltage up to and including 0,6/1,0 kv Funksjonssikker IEC Tests for electric cables under fire conditions - Circuit integrity - Part 23: Procedures and requirements - Electric data cables Tabell

13 Standarder Definisjon Gjeldende std. Beskrivelse Funksjonssikker IEC Tests for electric cables under fire conditions - Circuit integrity - Part 25: Procedures and requirements - Optical fibre cables Flammehemmende EN/IEC Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions - Part 1-1: Test for vertical flame propagation for a single insulated wire or cable - Apparatus Flammehemmende EN/IEC Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions - Part 1-2: Test for vertical flame propagation for a single insulated wire or cable - Procedure for 1 kw pre-mixed flame Flammehemmende EN/IEC Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions - Part 1-3: Test for vertical flame propagation for a single insulated wire or cable - Procedure for determination of flaming droplets/particles Flammehemmende EN/IEC Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions - Part 2-1: Test for vertical flame propagation for a single small insulated wire or cable - Apparatus Flammehemmende EN/IEC Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions - Part 2-2: Test for vertical flame propagation for a single small insulated wire or cable - Procedure for diffusion flame Flammehemmende på stige EN/IEC Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions - Part 3-10: Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables Apparatus Flammehemmende på stige EN/IEC Tests on electric cables under fire conditions - Part 3-21: Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables - Category A F/R Flammehemmende på stige Flammehemmende på stige Flammehemmende på stige Flammehemmende på stige EN/IEC EN/IEC EN/IEC EN/IEC Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions - Part 3-22: Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables - Category A Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions - Part 3-23: Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables - Category B Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions - Part 3-24: Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables - Category C Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions - Part 3-25: Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables - Category D Tabell

14 Installasjon og e-verk IFSI-EMC 1kV Cu IFSI 1kV Cu (EMC-Line) Denne illustrasjonen er et eksempel fra dette produktutvalget, og vil nødvendigvis ikke stemme helt overens med konstruksjonen, antall ledere og farge. Bruksområde Kraftkabel med inntil 1 kv driftsspenning. Tillatt innendørs, utendørs og som jordkabel uten ekstra beskyttelse. Cu-skjermen er 100% tett, har lav koblingsimpedans og oppfyller EMC-direktivet. 3-leder er symmetrisk oppbygd og har cu-skjerm fra 4mm². Halogenfri kabel anbefales brukt når det er viktig å unngå dannelse av tett røyk og korrosive gasser i tilfelle en overoppheting eller brann. Denne kabel er godt egnet som sjøkabel ned til 20m, hvis den beskyttes mot mekaniske påkjenninger. Isolasjonsmaterialet er PEX, med god sjøvannsbestandighet Oppbygging Leder Isolasjon Fyllkappe/båndering Konsentrisk leder (PE/PEN-leder) Kappe Farge Merking Leveringsform Entrådet eller flertrådet kobber Kryssbundet polyetylen, PEX Halogenfri 1,5-2,5 mm² har aluminiumbånd med bileder. >4 mm² har kobberfolie med overlapp og kobbertrådskjerm Halogenfri Polymer Sort Utvendig merket typebetegnelse og dimensjon Metermerking og produksjonsår. Trommel Halogenfri installasjonskabel med kobberleder Max ledertemperatur: 90 C Driftsspenning U o /U: 0,6/1kV CENELEC betegnelse: N1ZA5Z1-U N1ZC7Z1-R N1ZC7Z1-S Normer Konstruksjon: HD 604-5D Isolasjon: IEC Flammehemmende: IEC (Cat C) Halogenfri: IEC /-2 Røyktetthet: IEC Draka Norsk Kabel AS Vi reserverer oss mot forandringer som følge av løpende produktutvikling og/eller eventuelle normendringer

15 IFSI - EMC 1kV Cu IFSI 1kV Cu (EMC-Line) Tverrsnitt mm² Leder type *) ER = Entrådet rund FR = Flertrådet rund FV = Flertrådet sektorformet Ytre diameter mm Vekt pr 1000 m ca. kg Art. Nr. GTIN Nr. El nummer 2 x 1,5/1,5 ER 10±0, x 2,5/2,5 ER 11±0, x 4/4 ER 12,5±0, x 6/6 ER 13,5±0, x 10/10 FR 17±0, x 16/16 FR 19,5±0, x 1,5/1,5 ER 10,5±0, x 2,5/2,5 ER 11,5±0, x 4/4 ER 13±0, x 6/6 ER 14±0, x 10/10 FR 18±0, x 16/16 FR 20,5±1, x 25/16 FR 21,5±1, x 35/16 FR 23,5±1, x 50/25 FV 23±1, x 70/35 FV 27,5±1, x 95/50 FV 31,5±1, x 120/70 FV 37±1, x 150/70 FV 37,5±1, x 185/95 FV 46±2, x 240/120 FV 52,5±2, x 1,5/1,5 ER 11,5±0, x 2,5/2,5 ER 12,5±0, x 4/4 ER 14±0, x 6/6 ER 15±0, x 10/10 FR 19,5±0, x 16/16 FR 22,5±1, x 25/16 FR 23±1, x 50/25 FV 27,5±1, x 70/35 FV 31±1, x 95/50 FV 38±1, x 120/70 FV 41,5±2, x 150/70 FV 45,5±2, x 185/95 FV 51,5±2, x 240/120 FV 64,5±3, Lev.form og lev.lengde kan bli forandret. Ikke alle dimensjoner lagerføres. 15 Draka Norsk Kabel AS Vi reserverer oss mot forandringer som følge av løpen

16 IFSI 1kV Cu (EMC-Line) IFSI-EMC 1kV Cu IFSI-EMC Cu 1kV Denne illustrasjonen er et eksempel fra dette produktutvalget, og vil nødvendigvis ikke stemme helt overens med konstruksjonen, antall ledere og farge. Halogenfri installasjonskabel med kobberleder Egenskaper Fordeler Max ledertemperatur: 90 C Konsekvenser Driftsspenning U o /U: 0,6/1kV Bruksområde Kraftkabel Halogenfri med inntil 1 kv driftsspenning. Ikke Tillatt korrosive innendørs, utendørs gasser og som jordkabel Ikke sekundære CENELEC betegnelse: skader på N1ZA5Z1-U uten (IEC ekstra &2) beskyttelse. Cu-skjermen er v/brann 100% tett, har lav koblingsimpedans elektronikk og etc N1ZC7Z1-R oppfyller EMC-direktivet. 3-leder er symmetrisk oppbygd og har cu-skjerm fra 4mm². N1ZC7Z1-S Halogenfri Liten røykutvikling kabel anbefales brukt når det Bedre er viktig sikt å unngå i rømningsveier dannelse av tett røyk Redder og liv korrosive (IEC 61034) gasser i tilfelle en overoppheting eller brann. Denne kabel er godt egnet som sjøkabel ned til 20m, hvis den beskyttes mot mekaniske påkjenninger. Normer Isolasjonsmaterialet PEX-isolert er PEX, med god sjøvannsbestandighet Høy ledertemperatur (90 C) Mindre lagerhold, Konstruksjon: høyere HD 604-5D belastning Isolasjon: med lavt tverrsnitt IEC Oppbygging Flammehemmende: IEC (Cat C) Leder UV-bestandig Entrådet eller Tåler flertrådet sol over kobber Bredere Halogenfri: bruksområde IEC /-2 Isolasjon Kryssbundet tid/flerbrukskabel polyetylen, PEX Røyktetthet: IEC Fyllkappe/båndering Halogenfri Hindrer spredning av Kan brukes innen-/utendørs Konsentrisk leder 1,5-2,5 mm² har aluminiumbånd med bileder. (IEC ) brann (PE/PEN-leder) >4 mm² har kobberfolie med overlapp og kobbertrådskjerm Vannbestandig Lengre levetid, gode Kan forlegges på land og i vann Kappe Halogenfri Polymer korrosjonsegenskaper (ned til 20 meter, ingen Farge Sort sjøkabel) Merking Utvendig merket typebetegnelse og dimensjon Unik merking Leveringsform Metermerking Behøver og produksjonsår. ikke bruke Trommel merkestrips Sparer tid og penger Innendørs og utendørs forlegning EMC-skjermet (IEC ) (IEC ) Bredt bruksområde Beskyttet mot elektriske forstyrrelser Hindrer spredning av brann Reduserer muligheten for at brann oppstår Mindre lagerhold Bidrar til beskyttelse mot elektriske forstyrrelser på tilkoblet utstyr Kan benyttes i rømningsveier i henhold til NEK Redder liv (IEC ) Kan også installeres sammen med andre kabler ihht IEC Installeres der mange kabler er nødvendig Draka Norsk Kabel AS Vi reserverer oss mot forandringer som følge av løpende produktutvikling og/eller eventuelle normendringer

17 Installasjon og e-verk IFSI-EMC 1kV Al (EMC-Line) 1kV AI Denne illustrasjonen er et eksempel fra dette produktutvalget, og vil nødvendigvis ikke stemme helt overens med konstruksjonen, antall ledere og farge. Bruksområde Kraftkabel med inntil 1kV driftsspenning. Tillatt innendørs, utendørs og som jordkabel uten ekstra beskyttelse. Cu-skjermen er 100% tett, har lav koblingsimpedans og oppfyller EMC-direktivet. 3-leder kabel er symmetrisk oppbygd. Halogenfri kabel anbefales brukt når det er viktig å unngå dannelse av tett røyk og korrosive gasser i tilfelle en overoppheting eller brann. Oppbygging Leder Isolasjon Fyllkappe/båndering Konsentrisk leder (PE/PEN-leder) Kappe Farge Merking Flertrådet aluminium Kryssbundet Halogenfri Polymer Halogenfri Kobberfolie med overlapp og kobbertrådskjerm. Halogenfri Polymer Sort Utvendig merket typebetegnelse og dimensjon. Metermerking og Halogenfri installasjonskabel med aluminiumsleder Max ledertemperatur: 90 C Driftsspenning U o /U: 0,6/1kV CENELEC betegnelse: N1ZC7Z1-AR N1ZC7Z1-AS Normer Konstruksjon: HD 604-5D Isolasjon: IEC Flammehemmende: IEC (Cat C) Halogenfri: IEC /- 2 Røyktetthet: IEC Leveringsform Trommel Leder type *) Ytre diameter mm Vekt pr 1000 m ca. kg Art. Nr. GTIN Nr. El nummer Tverrsnitt mm² 3 x 25/10 AFR 21,5±1, x 50/16 AFV 23±1, x 95/35 AFV 31±1, x 150/50 AFV 37,5±1, x 240/70 AFV 45,5±2, x 25/10 AFR 23±1, x 50/16 AFV 27±1, x 95/35 AFV 37,5±1, x 150/50 AFV 42±2, x 240/70 AFV 51,5±2, AFR = Aluminium flertrådet rund AFV = Aluminium flertrådet sektorformet Lev.form og lev.lengde kan bli forandret. Ikke alle dimensjoner lagerføres. Draka Norsk Kabel AS Vi reserverer oss mot forandringer som følge av løpende produktutvikling og/eller eventuelle 17 normendringer

18 IFSI-EMC 1kV AI IFSI-EMC Al 1kV Egenskaper Fordeler Konsekvenser Halogenfri (IEC og 2) Liten røykutvikling (IEC 61034) PEX-isolert Ikke korrosive gasser ved brann Bedre sikt i rømningsveier Høy ledertemperatur (90 C) Ikke sekundære skader på elektronikk etc Redder liv Mindre lagerhold, høyere belastning med lavt tverrsnitt UV-bestandig Kan installeres ute Lengre levetid (IEC ) Unik merking Innendørs og utendørs forlegning EMC-skjermet (IEC ) (IEC ) (IEC ) Hindrer spredning av brann Behøver ikke bruke merkestrips Bredt bruksområde Beskyttet mot elektriske forstyrrelser Hindrer spredning av brann Reduserer muligheten for at brann oppstår Kan også installeres sammen med andre kabler (IEC ) Kan brukes innen-/utendørs Sparer tid og kostnader Mindre lagerhold Bidrar til beskyttelse mot elektriske forstyrrelser på tilkoblet utstyr Kan benyttes i rømningsveier i henhold til NEK Redder liv Installeres der mange kabler er nødvendig 18

19 Installasjon og e-verk IFSI-EMC 500V IFSI-EMC 500V Denne illustrasjonen er et eksempel fra dette produktutvalget, og vil nødvendigvis ikke stemme helt overens med konstruksjonen, antall ledere og farge. Bruksområde For bruk i signalanlegg. Tillatt brukt innendørs, utendørs og som jordkabel. Cu-skjermen er 100 % tett, har lav koblingsimpedans og oppfyller EMC-direktivet. Halogenfrie kabler anbefales brukt når det er viktig å unngå dannelse av tett røyk og korrosive gasser i tilfelle en overoppheting eller brann. Hver firer har fortsettende nummerering. Leder nr. 1 og 2 kobles til par, leder 3 og 4 kobles til par osv. Oppbygging Leder Mangetrådet kobber, klasse 5 IEC Isolasjon Fyllkappe/båndering Konsentrisk leder (PE/PEN -leder) Kryssbundet halogenfri polymer Halogenfri Kobberfolie med overlapp og konsentrisk leder Halogenfri skjermet signalkabel Max ledertemperatur: 90 C Driftsspenning U o /U: 300/500V CENELEC betegnelse: N05ZCZ1-K Normer Konstruksjon: HD 627 7B1 Isolasjon: IEC Flammehemmende: IEC Halogenfri: IEC og -2 Røyktetthet: IEC Kappe Farge Merking Leveringsform Halogenfri polymer Sort Utvendig merket typebetegnelse, dimensjon og metermerking. Isolerte ledere er tallmerket Trommel Leder type *) Ytre diameter mm Vekt pr 1000 m ca. kg Tverrsnitt mm² Lev. lengde Lev. form Art. Nr. GTIN Nr. El nummer 4x0,75 MR 10,5±0, K x0,75 MR 15,5±0, K x0,75 MR 16±0, K x0,75 MR 19,5±0, K x0,75 MR 20,5±1, K MR = Mangetrådet rund Lev.form og lev.lengde kan bli forandret. Ikke alle dimensjoner lagerføres. Draka Norsk Kabel AS Vi reserverer oss mot forandringer 19 som følge av løpende produktutvikling og/eller eventuelle normendringer

20 IFSI-EMC 500V IFSI-EMC 500V Egenskaper Fordeler Konsekvenser Halogenfri (IEC og 2) Liten røykutvikling (IEC 61034) Kryssbundet halogenfri isolasjon Ikke korrosive gasser ved brann Bedre sikt i rømningsveier Høy ledertemperatur (90 C) Ikke sekundære skader på elektronikk etc Redder liv Mindre lagerhold, høyere belastning med lavt tverrsnitt UV-bestandig Kan installeres ute Lengre levetid (IEC ) Innendørs og utendørs forlegning EMC-skjermet (IEC ) (IEC ) (IEC ) Hindrer spredning av brann Bredt bruksområde Beskyttet mot elektriske forstyrrelser Hindrer spredning av brann Reduserer muligheten for at brann oppstår Kan også installeres sammen med andre kabler (IEC ) Kan brukes innen-/utendørs Mindre lagerhold Bidrar til beskyttelse mot elektriske forstyrrelser på tilkoblet utstyr Kan benyttes i rømningsveier i henhold til NEK Redder liv Installeres der mange kabler er nødvendig 20

KABEL OG LEDNING Produktkatalog og bestillingsinformasjon. 2. utgave

KABEL OG LEDNING Produktkatalog og bestillingsinformasjon. 2. utgave KABEL OG LEDNING Produktkatalog og bestillingsinformasjon 2. utgave Verdensomspennende virksomhet med kundens behov i fokus Innholdsfortegnelse Kabeltype Bruksområde Side PFXP 500V Installasjonskabel 3

Detaljer

Installasjonskabelkatalogen

Installasjonskabelkatalogen Installasjonskabelkatalogen 2015-2017 19 8 7-2 0 0 0 2 0 0 0-19 8 7 19 3 4-19 8 7 1915-19 3 4 www.nexans.no Installasjonskabler fra Nexans Nexans har lang og god erfaring med kabelproduksjon i Norge. I

Detaljer

Standardkabler Høykvalitetskabler for vanlig bruk Velbalanserte installasjons- og bruksegenskaper Blyfrie PVC-sammensetninger

Standardkabler Høykvalitetskabler for vanlig bruk Velbalanserte installasjons- og bruksegenskaper Blyfrie PVC-sammensetninger Standardkabler Høykvalitetskabler for vanlig bruk Velbalanserte installasjons- og bruksegenskaper Blyfrie PVC-sammensetninger Halogenfrie kabler Halogen- og PVC-frie Materialene kan lett gjenvinnes Utvikler

Detaljer

Teknisk håndbok Kraftkabel 4. utgave

Teknisk håndbok Kraftkabel 4. utgave Teknisk håndbok Kraftkabel 4. utgave Innholdsfortegnelse Del 1. Materialegenskaper, betegnelser og elektriske begrep Innledning 4 Kabeltyper 4 Kabelkonstruksjon og -produksjon 5 Egenskaper hos ledermaterialer

Detaljer

TSLI flammehemmende og halogenfri. Et vanntett alternativ.

TSLI flammehemmende og halogenfri. Et vanntett alternativ. TSLI flammehemmende og halogenfri. Et vanntett alternativ. Et vanntett alternativ Det sies at alle gode ting er tre. Og det stemmer med hensyn til vår nye distribusjonskabel TSLI. Vanntett på alle måter.

Detaljer

Kabelboka. Håndbok for e-verkskabler. www.nexans.no

Kabelboka. Håndbok for e-verkskabler. www.nexans.no Kabelboka Håndbok for e-verkskabler www.nexans.no Forord Kabelboka er et komplett oppslagsverk for e-verkskabler fra Nexans. Den gir en oversikt over hvilke kabeltyper vi fører, konstruksjonsdata og tekniske

Detaljer

Afumex halogenfrie kabler. Et trygt og sikkert valg!

Afumex halogenfrie kabler. Et trygt og sikkert valg! Afumex halogenfrie kabler Et trygt og sikkert valg! Fokuserer du på brannsikkerhet er halogenfrie kabler det beste og eneste fornuftige valget. Halogenfrie kabler redder liv når uhellet er ute. Andre

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 68 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 FORORD Året vi nå er godt inne i vil fra et elsikkerhetssynspunkt bli et interessant år. Først

Detaljer

-Gjennomtenkt -Lettvint -Økonomisk Produktkatalog 2014-2015

-Gjennomtenkt -Lettvint -Økonomisk Produktkatalog 2014-2015 -Gjennomtenkt -Lettvint -Økonomisk Produktkatalog 2014-2015 Making the right connections Samsvarserklæring Vi bekrefter herved at alt utstyr som er levert av oss, tilfredsstiller kravene i forskrift av

Detaljer

Tavlesjekken. Veiledning for bruk av sjekkliste ved tilstandskontroll av eltavler. En håndbok fra. Forfatter: Kjell Ytterdal E N

Tavlesjekken. Veiledning for bruk av sjekkliste ved tilstandskontroll av eltavler. En håndbok fra. Forfatter: Kjell Ytterdal E N Tavlesjekken Veiledning for bruk av sjekkliste ved tilstandskontroll av eltavler Forfatter: Kjell Ytterdal N L E GE N TAV En håndbok fra I FO REN Innholdsfortegnelse Forord....3 Definisjoner 4 Referanser...5

Detaljer

Behandling av høringsuttalelser Date: 2014-05-06 Document: NEK 400-8-823 Project: NEK 400:2014

Behandling av høringsuttalelser Date: 2014-05-06 Document: NEK 400-8-823 Project: NEK 400:2014 1 NELFO Oslo og omegn 2 Boligprodusentenes Landsforening 3 Boligprodusentenes Landsforening 4 Boligprodusentenes Landsforening 5 Boligprodusentenes Landsforening Ge Vi stiller oss svært positive til at

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2/06 JUNI 2006 ÅRGANG 35

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2/06 JUNI 2006 ÅRGANG 35 69 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2/06 JUNI 2006 ÅRGANG 35 FORORD Denne vårutgaven av Elsikkerhet inneholder som vanlig beskrivelser av de elulykkene som Direktoratet

Detaljer

Anbefalinger fra Landbrukets brannvernkomité

Anbefalinger fra Landbrukets brannvernkomité LBK-anbefaling nr 10.01.07 Anbefalinger fra Landbrukets brannvernkomité vedrørende El-sikkerhet i landbruket 1 Elektriske installasjoner i landbruksbygninger Oversettelse av svensk Handbok för elinstallationer

Detaljer

Trafikksikkerhetsutstyr

Trafikksikkerhetsutstyr Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2011 Trafikksikkerhetsutstyr Tekniske krav retningslinje Håndbok R310 Statens vegvesens håndbokserie får nye nummer fra 1. juni 2014. Håndbøkene i Statens vegvesen er

Detaljer

STORE BLÅ HÅNDBOK. for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL og NEK 400 IT, TT og TN-S-nett

STORE BLÅ HÅNDBOK. for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL og NEK 400 IT, TT og TN-S-nett STORE BLÅ HÅNDBOK for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL og NEK 400 IT, TT og TN-S-nett 1 TIL MONTØREN Kjære bruker av Store Blå! Denne versjonen av Store Blå vil ta for seg hvilke

Detaljer

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg.

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Fastsatt av Produkt- og Elektrisitetstilsynet (nå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) 6. november 1998 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn

Detaljer

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg VELKOMMEN TIL KURS FEL NEK 400:2010 Industriens Forening for Elektroteknikk og Automatisering Forelesere: Magne Holdhus Jørn Holtan 1 Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg 2 Bakgrunn for FEL Hjemmel

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for brann- og elsikkerhet 1/03 JUNI 2003 ÅRGANG 33

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for brann- og elsikkerhet 1/03 JUNI 2003 ÅRGANG 33 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for brann- og elsikkerhet /0 JUNI 00 ÅRGANG Direktør Region Nord-Norge Region Midt-Norge Region Vest-Norge Region Øst-Norge Landbaserte elektriske anlegg Risikoobjekter

Detaljer

FEL og NEK 400:2010 viktigste nyheter

FEL og NEK 400:2010 viktigste nyheter FEL og NEK 400:2010 viktigste nyheter Konsulenttjenester og undervisning elektro Tlf: 33 06 26 64 fax: 33 06 26 65 Web: www.jnholtan.no E-post: joern@jnholtan.no 1 Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg

Detaljer

Temahefte Brannalarmanlegg

Temahefte Brannalarmanlegg Temahefte Brannalarmanlegg Carsten S. Due Hvordan de fungerer Hvordan velge riktig detektor Hvordan unngå blindalarmer Informasjonen i dette skriv skal ikke videreformidles uten etter avtale med Honeywell

Detaljer

NEK 400 Landbruk Teknisk spesifikasjon

NEK 400 Landbruk Teknisk spesifikasjon Høringsdokument 2015-08-06 1 NEK 400 Landbruk: 2015 NEK 400 Landbruk Teknisk spesifikasjon Høringsdokument Norsk Elektroteknisk Komité Mustads vei 1 0283 OSLO Tlf.: 67 83 31 00 E-post: nek@nek.no Høringsdokument

Detaljer

Universalkabelhåndbok. Kostnadseffektiv og driftssikker eldistribusjon

Universalkabelhåndbok. Kostnadseffektiv og driftssikker eldistribusjon Universalkabelhåndbok Kostnadseffektiv og driftssikker eldistribusjon Universalkabelhåndboken Ensto Nor AS Ensto Nor AS er et handelsfirma med en rekke velrenommerte agenturer på energiverksmateriell og

Detaljer

Direktoratet for brann- og elsikkerhet

Direktoratet for brann- og elsikkerhet Direktoratet for brann- og elsikkerhet Direktoratet for brann- og elsikkerhet (DBE) arbeider for å verne liv, helse, miljø og materielle verdier. Ansvarsområdet omfatter brann-, eksplosjons- og elsikkerhet,

Detaljer

Rekkeklemme. Teknologi. Brosjyre. Billingstadsletta 97 Postboks 160 1378 Nesbru Tlf. 66 98 33 50 Fax. 66 98 09 55 www.jfknudtzen.

Rekkeklemme. Teknologi. Brosjyre. Billingstadsletta 97 Postboks 160 1378 Nesbru Tlf. 66 98 33 50 Fax. 66 98 09 55 www.jfknudtzen. Rekkeklemme Teknologi Brosjyre SIVILINGENIØR Billingstadsletta 97 Postboks 160 1378 Nesbru Tlf. 66 98 33 50 Fax. 66 98 09 55 www.jfknudtzen.no Sivilingeniør J.F. Knudtzen AS - Din partner for innovativ

Detaljer

UTGITT I NORGE FEBRUAR 2015. ProRox. ProRox GRP 1000. Industriisolering. Det vanntette isolasjonssystemet

UTGITT I NORGE FEBRUAR 2015. ProRox. ProRox GRP 1000. Industriisolering. Det vanntette isolasjonssystemet UTGITT I NORGE FEBRUAR 2015 ProRox Industriisolering ProRox GRP 1000 Det vanntette isolasjonssystemet Vi deler vår kunnskap til fordel for deg ROCKWOOL Technical Insulation, som er en del av det internasjonale

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ELSIKKERHET NR. 82 (03/2012)

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ELSIKKERHET NR. 82 (03/2012) 258383_dbe_el-sikkerhet.qxd:250670_dbe_el-sikkerhet 26-11-07 14:57 Side 1 82 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 03/2012 DESEMBER 2012 ÅRGANG 41 ELSIKKERHET NR.

Detaljer

01/2015 - januar 2015 Årgang 44

01/2015 - januar 2015 Årgang 44 86 01/2015 - januar 2015 Årgang 44 Forord Grunnet stort arbeidspress på slutten av fjoråret så ble utgivelsen av Elsikkerhet skjøvet til etter nyttår og vi håper at dette nummeret også inneholder nyttig

Detaljer

Lavspenningsnett- Kundetilknytningboliginstallasjon

Lavspenningsnett- Kundetilknytningboliginstallasjon NR 4100 VER 2.2 02 / 2015 Lavspenningsnett- Kundetilknytningboliginstallasjon - Utførelse Beskrivelse: RENbladet er et hovedblad for all montasje i grensesnitt mellom netteier og kunder for enebolig og

Detaljer

Intern infrastruktur i skolebygninger

Intern infrastruktur i skolebygninger Intern infrastruktur i skolebygninger Anbefaling Om Senter for IKT i utdanningen Senter for IKT i utdanningen ble opprettet 1. januar 2010 og er underlagt Kunnskapsdepartementet. Senteret skal bidra til

Detaljer

Universalkabelhåndbok. Kostnadseffektiv og driftssikker eldistribusjon

Universalkabelhåndbok. Kostnadseffektiv og driftssikker eldistribusjon Universalkabelhåndbok Kostnadseffektiv og driftssikker eldistribusjon 2 Universalkabelhåndboken Ensto Nor AS Ensto Nor AS er et handelsfirma med en rekke velrenommerte agenturer på energiverksmateriell

Detaljer