Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 08.12.2014. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:"

Transkript

1 TYDAL KOMMUNE Dato: Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes snarest til ordfører. Vararepresentanter møter kun etter nærmere innkalling. John Paulsby ordfører

2 Saksliste PS 83/14 RS 105/14 RS 106/14 RS 107/14 RS 108/14 RS 109/14 RS 110/14 PS 84/14 PS 85/14 PS 86/14 Innhold REFERATER Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkivsaksnr MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAP /36 PROTOKOLL FRA MØTE I VERNEOMRÅDESTYRE FOR SKARDSFJELLA OG HYLLINGSDALEN MØTEPROTOKOLL NASJONALPARKSTYRE FOR SKARVAN OG ROLTDALEN OG SYLAN OMDISPONERING AV KOMMUNALT TILSKUDD TIL DRIFTSPLANLEGGING PÅ EIENDOMMEN GNR 166 BNR 1 TYDAL MELDING OM HOGST I VERNSKOG GNR 182 BNR 1 I TYDAL SVAR PÅ SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD SØKNAD OM DRIFTSSTØTTE FOR NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 172 BNR 2 I TYDAL - UTSETTELSE AV BOPLIKT 191/5 - MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR ØYAN II 2013/ / / / / / / /675 PS 87/14 MØTEPLAN /936 PS 88/14 ÅRSPLAN FOR BEHANDLING AV ØKONOMISAKER /932 PS 89/14 INTRODUKSJONSSTØNAD 2013/661

3 PS83/14Referater

4 TYDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: Tidspunkt: 09: Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. John Lidvar Paulsby Ordfører V/SP Berit Øian Kåsen Varaordfører V/SP Lars Græsli Medlem A/SV Mona Moan Lien Medlem A/SV Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Rep. John Inge Sørensen MEDL TL Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Rep. Inge Svelmo John Inge Sørensen TL Merknader Styret i Nesjø Båtutleie orienterte om sin bedrift Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Lars- Erik Moxness John Evjen Jo Vegard Hilmo rådmann økonomisjef sektorleder næring, kultur og landbruk Kristin Grytbakk møtesekretær

5 Saksliste PS 76/14 RS 100/14 RS 101/14 RS 102/14 RS 103/14 RS 104/14 Innhold REFERATER Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkivsaksnr MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAP /36 SVAR PÅ SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET(SMIL) KULTURLANDSKAPSTILTAK SØKNAD OM KOMMUNALE OPPSTARTS- OG NÆRINGSMIDLER SØKNAD OM ØKONOMISKE VIRKEMIDLER TIL NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET (NMSK) FOR 2015 I TYDAL KOMMUNE 2014/ / / /869 Saker til behandling: PS 77/14 PS 78/14 RIASTVEGEN VEGFORENING SA - OPPLØSNING AV DRIFTSSELSKAP SØKNAD OM TILSKUDD TIL FORPROSJEKT "ARMFELDT-FILM" 2013/ /813 PS 79/14 GODTGJØRING FOLKEVALGTE /1081 PS 80/14 FINANSREGLEMENT FOR TYDAL KOMMUNE 2014/1036 PS 81/14 UTSKRIVNING AV EIENDOMSSKATT FOR /973 PS 82/14 BUDSJETTJUSTERING DRIFTSBUDSJETTET /1082 PS 76/14 Referater Behandling i Formannskapet Ingen merknader

6 RS 100/14 Møteprotokoll formannskap RS 101/14 Svar på søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord RS 102/14 Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket(smil) Kulturlandskapstiltak RS 103/14 Søknad om kommunale oppstarts- og næringsmidler RS 104/14 Søknad om økonomiske virkemidler til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) for 2015 i Tydal kommune PS 77/14 Riastvegen vegforening SA - oppløsning av driftsselskap Behandling i Formannskapet Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt Innstilling i Formannskapet Riastvegen Vegforening SA enhetsregisternr oppløses fra og med Nåværende styre gjør ferdig regnskap og årsmelding for Det gjøres ikke krav på innestående midler ihht. vedtektene. 4. Innestående midler overtas av nytt driftsselskap. 5. Tydal kommune forutsetter at veien holdes åpen for alminnelig ferdsel mot bomavgift. PS 78/14 Søknad om tilskudd til forprosjekt "Armfeldt-film" Behandling i Formannskapet Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt Vedtak i Formannskapet Tydal kommune innvilger kr ,- til forprosjektet «Armfeldt-film», avgrensa til maksimalt 10 % av totalkostnadene. 2. Tilskottet tas frå omdømmefondet. 3. Det er ein føresetnad at finansieringsplan følgjast. 4. Utbetaling vil skje mot framlagt sluttrapport og dokumentasjon av utgifter.

7 PS 79/14 GODTGJØRING FOLKEVALGTE 2015 Behandling i Formannskapet Forslag fra ordfører John Paulsby (V/SP): Godtgjøring 2014 videreføres uten endring i Reglementet gjennomgås primo 2015 Forslaget ble enstemmig vedtatt. Innstilling i Formannskapet Godtgjøring 2014 videreføres uten endring i Reglementet gjennomgås primo 2015 PS 80/14 FINANSREGLEMENT FOR TYDAL KOMMUNE Behandling i Formannskapet Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt Innstilling i Formannskapet Kommunestyret godkjenner fremlagte reglement for finansforvaltning Tydal Kommune PS 81/14 UTSKRIVNING AV EIENDOMSSKATT FOR 2015 Behandling i Formannskapet Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt Innstilling i Formannskapet Eiendomsskatt for 2015 skrives ut på verk og bruk i hele kommunen, men ikke på andre eiendommer, jfr eiendomsskattelovens 3 første ledd bokstav c. 2. Eiendomsskatt for 2015 for kraftanlegg skrives ut med grunnlag i ligningstaksten pr. 1. jan 2014, jfr eiendomsskattelovens 8B-1 og skattelovens 18-5 første ledd.

8 3. Eiendomsskatt for 2015 for overførings- og distribusjonsanlegg, og verk og bruk utenom kraftanlegg skrives ut med grunnlag i taksten pr , jfr. eiendomsskattelovens 8A Eiendomsskatten skal skrives ut før 1. mai Eiendomsskatten skal betales i en termin, jfr. eiendomsskattelovens 25 første ledd, med forfall 1. juni Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2015 er 7 promille, jfr. eiendomsskattelovens 11 første ledd. PS 82/14 BUDSJETTJUSTERING DRIFTSBUDSJETTET 2014 Behandling i Formannskapet Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt Innstilling i Formannskapet Følgende budsjettjusteringer vedtas: Ansvar Konto Gjelder Endring i 1000 KR FORMANNSKAPETS ANSVARSOMRÅDE: 2021 Konsesjonskraft 1474 Kjøp konsesjonskraft Økt Utgift Sentraladministrasjon 1010 Lønn Økt Utgift Pensjon Økt Utgift Næringskontor 1010 Lønn Red Utgift Pensjon Red Utgift Sommerjobb skoleungdom 1770 Refusjoner Red inntekt Eiendomsskatt 1874 Eiendomsskatt v&b Økt Inntekt Mva komp investering 1728 Mva komp invest. Red Inntekt Overført invest.regnskap 1571 Overført mva komp. Red Utgift Renter av egne lån m.v Renteutgifter Red Utgift Renteinnt fordringer Økt Inntekt Aksjeutbytte Økt Inntekt 82

9 9011 Avdrag på egne lån 1510 Avdregsutgifter Økt Utgift 800 HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTURS ANSVARSOMRÅDE: 1301 NAV 1031 Lønn engagement Økt Utgift Ref sykepenger Økt Inntekt Øk. Sosialhjelp 1089 Trygdelønn Red Utgift Bidrag Økt Utgift 400 HOVEDUTVALG AREAL, MILJØ OG TEKNIKKS ANSVARSOMRÅDE: 5102 Byggesak, plan, oppmåling 1620 Gebyrinntekter Økt Inntekt Vaktmester 10xx Lønnsposter Økt Utgift Veilys 1180 Strøm Økt Utgift Avløp og rensing 1640 Kommunale årsgebyr Økt Inntekt Brannvesen 1053 Utrykning Økt Utgift Feievesen 1640 Kommunale årsgebyr Økt Inntekt 100 SALDERING: 1009 Reserve tillegs og nye bevilgninger 1490 Reservert avsetning Red Utgift 146

10 Møteprotokoll Verneområdestyret for Skardsfjella og Hyllingsdalen Utvalg: Møtested: Væktarstua, Tydal Dato: Tidspunkt: 10:00 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Vintervold Medlem John Paulsby Leder Elisabeth Paulsen Medlem Knut Tørresdal Medlem Ellen Bull Jonassen Medlem Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ingen Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Ingen Merknader Tom Johansen fra SNO deltok på møte og orienterte om oppsynets virksomhet i 2014 Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Marit Sophie Berger Verneområdeforvalter Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. John Paulsby (sign) Hans Vintervold (sign) Knut Tørresdal(sign)

11 Saksliste Utvalgssaksnr ST 25/14 ST 26/14 ST 27/14 ST 28/14 Innhold Lukket Arkivsaksnr Godkjenning av protokoll, møteinnkalling og sakliste Verneområdestyret for Skardsfjella og Hyllingsdalen - vurdering av eventuelt brudd på verneforskriftene ved rydding av traktorveg og bygging av bru i Litjrien naturreservat - Anders Sjøvold Skardsfjella og Hyllingsdalen Landskapsvernområde - bestillingsdialogen med SNO - gjennomførte tiltak i 2014 og plan for Skardsfjella og Hyllingsdalen LVO - Møteplan og budsjett for / / /7975 ST 29/14 Eventuelt

12 ST 25/14 Godkjenning av protokoll, møteinnkalling og sakliste Saksprotokoll i Verneområdestyret for Skardsfjella og Hyllingsdalen Valg av to representanter til å undertegne protokollen i tillegg til leder, ble tatt inn i denne saken Vedtak Protokoll fra forrige møte den ble enstemmig godkjent. Møteinnkalling og saksliste for møte ble enstemmig godkjent. Knut Tørresdal og Hans Vintervold ble valgt til å undertegne protokollen sammen med leder. ST 26/14 Verneområdestyret for Skardsfjella og Hyllingsdalen - vurdering av eventuelt brudd på verneforskriftene ved rydding av traktorveg og bygging av bru i Litjrien naturreservat - Anders Sjøvold Forvalters innstilling Verneområdestyret for Skardsfjella og Hyllingsdalen anser rydding av veilei, utbedring av brua og motorferdsel i forbindelse med dette arbeidet som brudd på vernebestemmelsene, men er positiv til å gi tillatelse i ettertid dersom dette blir en del av en søknad om istandsetting av Litlrilaua. Verneområdestyret for Skardsfjella og Hyllingsdalen ser at ryddingen av vegtraseen og istandsetting av brua over bekken trolig er gjort med tanke på å restaurere Litlrilaua. Verneområdestyret ser på Litlrilaua som et viktig dokument på tidligere bruk av området, som det vil være positivt å ta vare på. Verneområdestyret vil derfor oppfordre Anders Sjølvold om å søke om dispensasjon til å restaurere laua, med tilhørende behov for rydding av veilei, utbedring av bru og motorferdsel i denne sammenheng. Det presiseres samtidig at igangsetting av byggearbeider mv. ikke må skje før en søknad er behandlet, og eventuell tillatelse er gitt.» Saksprotokoll i Verneområdestyret for Skardsfjella og Hyllingsdalen Behandling Det ble i presisert i møte at tiltak i verneområdene skal omsøkes før de gjennomføres og at tillatelse i ettertid normalt ikke skal gis. I så måte skal denne saken ikke skape presidens for behandling av senere saker. Det ble fremsatt forslag om å sette en frist for å søke om restaurering av laua og de gjennomførte tiltakene i den forbindelse. Fristen ble foreslått til , slik at saken kan tas opp på neste styremøte Forslag til vedtak med tillegg om frist ble enstemmig vedtatt.

13 Vedtak Verneområdestyret for Skardsfjella og Hyllingsdalen anser rydding av veilei, utbedring av brua og motorferdsel i forbindelse med dette arbeidet som brudd på vernebestemmelsene, men er positiv til å gi tillatelse i ettertid dersom dette blir en del av en søknad om istandsetting av Litlrilaua. Verneområdestyret for Skardsfjella og Hyllingsdalen ser at ryddingen av vegtraseen og istandsetting av brua over bekken trolig er gjort med tanke på å restaurere Litlrilaua. Verneområdestyret ser på Litlrilaua som et viktig dokument på tidligere bruk av området, som det vil være positivt å ta vare på. Verneområdestyret vil derfor oppfordre Anders Sjølvold om å søke om dispensasjon til å restaurere laua, med tilhørende behov for rydding av veilei, utbedring av bru og motorferdsel i denne sammenheng. Det presiseres samtidig at igangsetting av byggearbeider mv. ikke må skje før en søknad er behandlet, og eventuell tillatelse er gitt. Anders Sjøvold får en frist på å levere søknad for tiltaket innen ST 27/14 Skardsfjella og Hyllingsdalen Landskapsvernområde - bestillingsdialogen med SNO - gjennomførte tiltak i 2014 og plan for Forvalters innstilling 2014 Verneområdestyret for Skardsfjella og Hyllingsdalen godkjenner utbetaling av kr til Gunnar Borgos for skjøtsel av Nedre Hyllingsvollen fram til og med Det forutsettes at det utarbeides skjøtselsplan for vollen. Restbeløpet fra 2014 kan disponeres av verneforvalteren til kjøp av flere verneplakater Verneområdestyret for Skardsfjella og Hyllingsdalen ber verneforvalteren merke seg innkomne forslag til tiltaksplanen på styremøtet og innarbeide disse, før søknad om midler for 2015 utarbeides. Utforming og oversendelse av endelig søknad om tiltaksmidler til Miljødirektoratet og bestilling av oppsynstjenester fra SNO delegeres til verneforvalteren. Saksprotokoll i Verneområdestyret for Skardsfjella og Hyllingsdalen Behandling 2014 Tom Johansen fra SNO orienterte om oppsynets aktiviteter i Dette er delvis gjennomført ved tjenestekjøp fra Aursunden fjellstyre og Tydal grunneierlag. Skilt angående forbud mot jakt og fiske ble spesielt tatt opp. Oppsynet undersøker nærmere lovligheten med skiltet, og tar kontakt med grunneier om eventuell fjerning. Generell informasjon ved innfallsportene angående regler om jakt og fiske kan være aktuelt. Muligheten til kjøp av tjenester fra andre enn fjellstyrene er noe problematisk, og verneforvalteren oppfordres til å ta kontakt med SNO for å klarlegge dette bedre. Dette gjelder spesielt kjøp av tjenester fra lokale krefter i Tydal.

14 Med bakgrunn i den skjøtsel som allerede er gjennomført på Nedre Hyllingsvollen og de behov for investeringer som er synligjort i søknaden om midler, ble godtgjørelsen til Gunnar Borgos foreslått økt til kr. Det er fortsatt midler igjen på drift av styret. Dette kan disponeres til følgende tiltak: Flere informasjonsplakater som kan settes opp også innendørs på aktuelle steder som Væktarstua, mfl. Kjøp av tjenester til å få opp nettsiden for verneområdet. P-plassen mm ved Torsvollen er ferdigstilt, og her må vi få til en driftsavtale med Helge Torsvoll. Forskuddsbetaling for drift over en 5-årsperiode kan være aktuelt Kartlegging av bygninger og anlegg. Her er Terje Riseth Larsen i Røros kommune en aktuell kontaktperson. Kartlegging av behov for klopping, strekninger ved Væktarhaugan, Møsjødalen og Finnfloen(ved Rødbekken) ble nevnt spesielt, tjenestekjøp fra SNO på anslagsvis kr Skjøtsel på setervoller økes til kr. Rydding av ferdselsveg ved Haugavollen kan være aktuelt (ny eier er Kjetil Schei). Kjøpe tjeneste til drift av nettside. Nivået på tiltaksmidler bør være på ca kr/år. Endelig søknad bør drøftes med styreleder før den sendes inn. Vedtak 2014 Verneområdestyret for Skardsfjella og Hyllingsdalen godkjenner utbetaling av kr til Gunnar Borgos for skjøtsel av Nedre Hyllingsvollen fram til og med Det forutsettes at det utarbeides skjøtselsplan for vollen. Restbeløpet fra 2014 kan disponeres av verneforvalteren Verneområdestyret for Skardsfjella og Hyllingsdalen ber verneforvalteren merke seg innkomne forslag til tiltaksplanen på styremøtet og innarbeide disse, før søknad om midler for 2015 utarbeides. Utforming og oversendelse av endelig søknad om tiltaksmidler til Miljødirektoratet og bestilling av oppsynstjenester fra SNO delegeres til verneforvalteren.

15 ST 28/14 Skardsfjella og Hyllingsdalen LVO - Møteplan og budsjett for 2015 Forvalters innstilling Saken fremmes uten forslag til vedtak Saksprotokoll i Verneområdestyret for Skardsfjella og Hyllingsdalen Behandling Det legges opp til et to-dagers møte med befaring 3.-4.sept, sted avklares senere ut fra hva en vil se på under befaringen. Tidspunkt for møte i faglig rådgivende utvalg fastsettes senere. Det er valg til høsten og det er mulig at nytt styre er valgt før siste møte i november. Det må derfor tas høyde for et ekstra avslutningsmøte for det avtroppende styret i budsjettet. Verneforvalteren setter opp budsjett ut fra vedtatt møteplan. Vedtak Følgende møteplan ble vedtatt: Verneområdestyre Faglig rådgivende utvalg Administrativ kontaktutvalg x Januar Februar på Røros Mars April Mai i Tydal Juni Juli August September sted? Oktober x November sted? x Desember Sum møter ST 29/14 Eventuelt Saksprotokoll i Verneområdestyret for Skardsfjella og Hyllingsdalen Ingen saker under eventuelt.

16 file://varncores01/pdftemp/ephortetyd/80940_fix.html Side 1 av Fra: Berger, Marit Dato: :58:35 Til: Aina Kant; Arnfinn Nordfjell; Kåsen Berit; Elisabeth Paulsen; Ellen Bull Jonassen; Ordfører Røros; Paulsby John Lidvar; Knut Tørresdal; Signy Thorsvoll; Sivert Berg Kopi: Andersen, Jan-Erik; Tom Johansen; FMST Postmottak; Røros kommune; Sør-Trøndelag fylkeskommune; Tyd.Postmottak Tydal kommune Tittel: Protokoll fra møte i verneområdestyre for Skardsfjella og Hyllingsdalen Til Verneområdestyret i Skardsfjella og Hyllingsdalen Vedlagt følger protokoll for verområdestyremøte Protokollen sendes kun elektronisk. Med vennlig hilsen Marit Sophie Berger nasjonalparkforvalter Skarvan og Roltdalen og Sylan Skardsfjella og Hyllingsdalen Mobil:

17 Møteprotokoll Nasjonalparkstyre for Skarvan og Roltdalen og Sylan Utvalg: Møtested: Austkil, Stjørdal - Hegra Dato: Tidspunkt: 10:00 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Joar Håve Medlem John Paulsby Medlem Lars Aage Brandsfjell Ole Arvid Brønmo Medlem Medlem Inga J. Balstad Leder Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anne M. Mevassvik MEDL Bård Langsåvold NESTL Laila M. Bergstrøm MEDL Mattis Danielsen MEDL Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Tor Erik Jensen Anne M. Mevassvik Helen B. Brandsfjell Mattis Danielsen Merknader Ole Arvid Brønmo er nytt medlem fra Sør-Trøndelag Fylkeskommune og erstatter Guro Angell Gimse Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Jan Erik Andersen Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Marit Sophie Berger Nasjonalparkforvalter Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Inga Balstad (sign) Lars Åge Brandsfjell (sign) Ole Arvid Brønmo (sign)

18 Saksliste Utvalgssaksnr ST 29/14 ST 30/14 ST 31/14 Innhold Lukket Arkivsaksnr Godkjenning av protokoll, møteinnkalling og saksliste Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan - Delegerte vedtak motorferdsel Referat sak RS 1/14 Skarvan og Roltdalen og Sylan nasjonalpark - Tydal kommune - uttak av farmrev 2014 RS 2/14 Skarvan og Roltdalen og Sylan - kopi av brev - bekymring forurensing Kongsgruva ST 32/14 ST 33/14 ST 34/14 ST 35/14 ST 36/14 ST 37/14 Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - Søknad om transport av beltegravemaskin til bruk for forbygning i Drøya - Baro Lilleevjen Nasjonalparkstyret Skarvan og Roltdalen og Sylan - Retningslinjer knyttet til motorferdsel i utmark - evaluering 2014 Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan - Bestillingsdialogen med SNO 2015 Skarvan og Roltdalen og Sylan - Møteplan og busjett for nasjonalparkstyre og utvalg 2015 Eventuelt Sylan landskapsvernområde søknad om oppføring av tilsynsbu - Thomas Angells stiftelser 2014/ / / / / / / /8492 ST 29/14 Godkjenning av protokoll, møteinnkalling og saksliste Saksprotokoll i Nasjonalparkstyre for Skarvan og Roltdalen og Sylan Valg av to representanter i tillegg til leder til undertegning av protokoll, ble tatt inn i denne saken. Vedtak Protokoll fra forrige møte ble enstemmig godkjent. Møteinnkalling og saksliste for møte ble enstemmig godkjent. Lars Åge Brandsfjell og Ole Arvid Brønmo ble valgt til å undertegne protokollen i tillegg til leder.

19 ST 30/14 Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan - Delegerte vedtak motorferdsel Saksprotokoll i Nasjonalparkstyre for Skarvan og Roltdalen og Sylan Vedtak Delegerte vedtak tas til orientering. Nasjonalparkforvalteren bes merke seg følgende for senere behandling av motorferdselsaker: I saker der det gis tillatelse til transport med helikopter eller sjøfly skal stå at det skal tas kontakt med Saanti Sijte før flyvningen. Ved behandling av tillatelser til transport med snøscooter inn til hytta ved Djupholma, er det ønskelig at dette skjer fra norsk side og inn. Trafikk fra svenskegrensen og inn til hytta er uheldig i forhold til reindrifta om våren, i tillegg til at en da åpner for en ny kjøretrase. ST 31/14 Referat sak Saksprotokoll i Nasjonalparkstyre for Skarvan og Roltdalen og Sylan Vedtak Referatsakene tas til orientering RS 1/14 Skarvan og Roltdalen og Sylan nasjonalpark - Tydal kommune - uttak av farmrev 2014 RS 2/14 Skarvan og Roltdalen og Sylan - kopi av brev - bekymring forurensing Kongsgruva

20 ST 32/14 Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - Søknad om transport av beltegravemaskin til bruk for forbygning i Drøya - Baro Lilleevjen Forvalters innstilling Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen avslår Baro Lillevjens søknad om å transportere en beltegående gravemaskin fra Drøytjønna langs Liavegen og inn til Drøya ved Drøyvollen, og søknad om å utføre gravarbeider i forbindelse med forbygning i Drøya i Roltdalen. Nasjonalparkstyret gir dispensasjon til fjerning av trær som ligger på tvers av elva, og som kan påvirke vannets retning. Store trær kappes og trekkes inn til elvebredden og henlegges der. Mindre trær (under 20 cm brysthøydediameter) kan tas ut til ved til bruk på setra. Vedtaket om avslag på transport av gravemaskin er fattet i medhold av forskriften om vern av Skarvan og Roltdalen nasjonalpark 3 punkt 6.1. Vedtaket om avslag på graving er fattet i medhold av samme forskrifts 3 punkt 1.1. Vedtaket om å tillate fjerning av trær i elveleiet er gitt i medhold av naturmangfoldlovens 48. Dette vedtaket kan i medhold av forvaltningsloven påklages til Klima- og miljødepartementet. En eventuell klage stiles til Klima- og miljødepartementet, men sendes Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan v/nasjonalparkforvalteren, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim innen tre uker fra mottakelsen av dette brevet. Saksprotokoll i Nasjonalparkstyre for Skarvan og Roltdalen og Sylan Behandling Forvalters innstilling ble enstemmig vedtatt Vedtak Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen avslår Baro Lillevjens søknad om å transportere en beltegående gravemaskin fra Drøytjønna langs Liavegen og inn til Drøya ved Drøyvollen, og søknad om å utføre gravarbeider i forbindelse med forbygning i Drøya i Roltdalen. Nasjonalparkstyret gir dispensasjon til fjerning av trær som ligger på tvers av elva, og som kan påvirke vannets retning. Store trær kappes og trekkes inn til elvebredden og henlegges der. Mindre trær (under 20 cm brysthøydediameter) kan tas ut til ved til bruk på setra. Vedtaket om avslag på transport av gravemaskin er fattet i medhold av forskriften om vern av Skarvan og Roltdalen nasjonalpark 3 punkt 6.1. Vedtaket om avslag på graving er fattet i medhold av samme forskrifts 3 punkt 1.1. Vedtaket om å tillate fjerning av trær i elveleiet er gitt i medhold av naturmangfoldlovens 48. Dette vedtaket kan i medhold av forvaltningsloven påklages til Klima- og miljødepartementet. En eventuell klage stiles til Klima- og miljødepartementet, men sendes Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan v/nasjonalparkforvalteren, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim innen tre uker fra mottakelsen av dette brevet.

21 ST 33/14 Nasjonalparkstyret Skarvan og Roltdalen og Sylan - Retningslinjer knyttet til motorferdsel i utmark - evaluering 2014 Forvalters innstilling Med bakgrunn i vedlagt evalueringsnotat og innspill på møte i faglig rådgivnede utvalg vedtar Nasjonalparkstyret i Skarvan og Roltdalen og Sylan å videreføre forvaltningspraksisen knyttet til motorferdsel i utmark slik den har vært, med følgende justeringer: 1. Ved transporter som følger faste traseer, skal det følge med kart som viser lovlig kjøretrase årige tillatelser kan gis i verneområdene, der behovet er dokumentert og årvisst. 3. Transport med sjøfly og helikopter skal ikke skje på en slik måte at transport av jegere og jaktutstyr til private hytter kan være primærformålet med transporten. Dette gjelder ikke for utleiehyttene til AS Meraker Brug, hvor jaktutleie, inkludert inntransport av utstyr og proviant, er en viktig del av deres næring. 4. Bruk av ATV med belter kan benyttes der en før tillot bruk av elgtrekk. 5. De to kortere avstikkerne fra veien fra bommen i Sankåvika til bommen på veien til Storerikvollen er naturlig å vurdere som en del av veien, som dekkes av forskriftens 3 punkt 5.2.c. Forvaltningsplanen må justeres slik at dette framgår. 6. Omfanget av redningsøvelser må begrenses til det som anses som absolutt nødvendig av hensyn til en trygg redningstjeneste. 7. Oppsynet må følge med på utviklingen når det gjelder kjøreskader av barmarkskjøring, slik at en kan vurdere tiltak om terrengslitasjen tiltar og blir uheldig. Saksprotokoll i Nasjonalparkstyre for Skarvan og Roltdalen og Sylan Vedtak Med bakgrunn i vedlagt evalueringsnotat og innspill på møte i faglig rådgivende utvalg vedtar Nasjonalparkstyret i Skarvan og Roltdalen og Sylan å videreføre forvaltningspraksisen knyttet til motorferdsel i utmark slik den har vært, med følgende justeringer: 1. Ved transporter som følger faste traseer, skal det følge med kart som viser lovlig kjøretrase årige tillatelser kan gis i verneområdene, der behovet er dokumentert og årvisst. 3. Transport med sjøfly og helikopter til private hytter kan kun skje ut fra særlig dokumentert behov som ikke kan løses ved transport med snøscooter på vinterføre. Dette gjelder ikke for utleiehyttene til AS Meraker Brug, hvor jaktutleie, inkludert inntransport av utstyr og proviant, er en viktig del av deres næring. 4. Bruk av ATV med belter kan benyttes der en før tillot bruk av elgtrekk. 5. De to kortere avstikkerne fra veien fra bommen i Sankåvika til bommen på veien til Storerikvollen er naturlig å vurdere som en del av veien, som dekkes av forskriftens 3 punkt 5.2.c. Motorisert ferdsel her gjelder kun for rettighetshaverne. Forvaltningsplanen må justeres slik at dette framgår. 6. Omfanget av redningsøvelser må begrenses til det som anses som absolutt nødvendig av hensyn til en trygg redningstjeneste. 7. Oppsynet må følge med på utviklingen når det gjelder kjøreskader av barmarkskjøring, slik at en kan vurdere tiltak om terrengslitasjen tiltar og blir uheldig. 8. Ved søknad om kjøring etter 2. mai skal Saanti Sijte kontaktes for eventuell avtale om tidspunkt for kjøring.

22 9. Godt oppkjørte skispor har stor betydning for utfart og dermed for folkehelse. Styret ber derfor om at det legges fram en sak der konsekvenser for bruk av spormaskin på hele strekningen fra Vekta til Schultzhytta og videre til Hersjøhytta utredes. Alternative traseer kan vurderes blant annet ut ifra behov for rydding av vegetasjon. ST 34/14 Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan - Bestillingsdialogen med SNO 2015 Forvalters innstilling Saken fremmes uten forslag til vedtak. Saksprotokoll i Nasjonalparkstyre for Skarvan og Roltdalen og Sylan Vedtak Nasjonalparkstyret hadde følgende innspill til tiltak som skal inn i «Bestillingsdialogen» med SNO: Skarvan og Roltdalen Botaniske registreringer fullfinansieres med midler fra 2014, og utgår derfor i Gapahuk ved Ytre Sonvatnet strykes som eget tiltak. Innfallsporter oppgradering av infotavler mm. Setter inn i budsjettet også for Eventuelle tiltak ved Ytre Sonvatnet kan vurderes inn her. Kartlegging av samiske kulturminner og historie, som en oppfølging av Sylan setertradisjonsprosjektet legges inn i budsjettet for 2016 og 17, med kr hvert år. Innspill til oppsynsoppgaver: Rovfugl og evt. faunakriminalitet, kjørespor etter barmarkskjøring, bidra på arrangementer i anledning friluftslivets år. Tiltaksmidlene skal gå til konkrete tiltak i verneområdene. Generell naturveiledning i skolen som «lærere» er derfor litt på siden, mens informasjons- og tilretteleggingstiltak i verneområdet kan bestilles som tjenesteoppdrag. Fellesprosjekt om kunnskapsbank for fjellområdene, v/forum for Gränsfjällen. Her må vi sikre at vi får noe igjen for innsatsen på kr ,- pr år. Forprosjekt for veien videre for Sylane-prosjektet. Her må vi få litt mer konkret før vi bestemmer om vi skal være en del av prosjektet. Fokus må være informasjon om verneområdene i forhold til næringsutøvelse, og dermed forhindre konflikt. Nasjonalparkforvalteren jobber videre med konkretisering av tiltakene og endelig søknad behandles av arbeidsutvalget i første uken av januar.

23 ST 35/14 Skarvan og Roltdalen og Sylan - Møteplan og busjett for nasjonalparkstyre og utvalg 2015 Forvalters innstilling Saken fremmes uten forslag til vedtak Saksprotokoll i Nasjonalparkstyre for Skarvan og Roltdalen og Sylan Vedtak Nasjonalparkstyret overlater til forvalter å fastsette møtedatoer. Det er ønske om 2-dagers samling med styremøte og befaring i august. Sted for dette bestemmes senere ut fra hvilke aktuelle saker som kommer opp i løpet av året. Etter møte har forvalteren satt opp følgende møteplan: Nasjonalparkstyre Arbeidsutvalg Faglig rådgivende Administrativ utvalg kontaktutvalg Januar 8/1 tlf evt.tydal x Februar 13/2 Meråker Mars April 10/4 Tydal Mai 22/5 Selbu Juni x Juli August /8 sted? September Oktober 2/10 tlf evt. Tydal 30/10 Stjørdal November Desember 4/12 Tydal Sum møter Alle møter er på fredag unntatt AU 8/1, som er torsdag. ST 36/14 Eventuelt Saksprotokoll i Nasjonalparkstyre for Skarvan og Roltdalen og Sylan Ingen konkrete saker ble meldt inn. Opplegg for sakspapirer mm ble diskutert, og følgende praksis vil bli fulgt: Bruk av ephorte gir ny layout og nye muligheter, særlig digitalt ved å kunne gå rett inn på sak. Sakspapirene vil kun bli sendt ut pr e-post heretter, med mindre medlemmer gir beskjed til forvalter om at de ønsker de tilsendt på papir. Joar Håve, Ole Arvid Brønmo og Lars Åge Brandsfjell ønsker fortsatt å få de i papir. Protokoll blir kun sendt ut på e-post som tidligere. Referatsaker er brev som kan være av interesse, merkes RS og kommer kun med tittel på sakslista. Forvalter tar med utskrift til møte. Delegerte saker er vedtak fattet av forvalter, og merkes med DS på sakslista. I tillegg blir vedtakene referert i egen sak som før. Delegerte saker og referatsaker tas først i møte.

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 26.06.2015. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 26.06.2015. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: TYDAL KOMMUNE Dato: 26.06.2015 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 03.07.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 10.06.2013. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 10.06.2013. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: TYDAL KOMMUNE Dato: 10.06.2013 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 17.06.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 08.06.2015. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 08.06.2015. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: TYDAL KOMMUNE Dato: 08.06.2015 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 15.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 04.02.2014. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 04.02.2014. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: TYDAL KOMMUNE Dato: 04.02.2014 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 10.02.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 18.08.2014. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 18.08.2014. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: TYDAL KOMMUNE Dato: 18.08.2014 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 25.08.2014 Tidspunkt: 09:00 Møtet starter med budsjettkonferanse

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 24.06.2013. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 24.06.2013. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: TYDAL KOMMUNE Dato: 24.06.2013 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 01.07.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Kommunestyret. Dato: 05.02.2014. Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Kommunestyret. Dato: 05.02.2014. Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: TYDAL KOMMUNE Dato: 05.02.2014 Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 19:00 NÆRINGSARBEIDET I TYDAL VED

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK TID: 21.10.2013 kl. 09.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Etter gjennomgangen i Kommunestyresalen og lunch reiser hovedutvalget

Detaljer

FORVALTNINGSPLAN FOR RØKKESDALENSKOGNDALEN NATURRESERVAT I LEVANGER

FORVALTNINGSPLAN FOR RØKKESDALENSKOGNDALEN NATURRESERVAT I LEVANGER FORVALTNINGSPLAN FOR RØKKESDALENSKOGNDALEN NATURRESERVAT I LEVANGER KOMMUNE Miljøvernavdelingen, oktober 2014 Rapport 2014-9 2 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Miljøvernavdelingen RAPPORT 2014-9 TITTEL: Forvaltningsplan

Detaljer

Kommentarer til forskrift om spesielle miljøtiltak i jordbruket

Kommentarer til forskrift om spesielle miljøtiltak i jordbruket Rundskriv 2015-17 Kontaktperson: For kommunen: Fylkesmannen. For fylkesmannen: Landbruksdirektoratet v/seksjon skog og kulturlandskap Vår dato: 07.04.2015 Vår referanse: 15/1 Rundskriv erstatter: 7/2005

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 10.06.2014. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 10.06.2014. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: TYDAL KOMMUNE Dato: 10.06.2014 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 16.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 11.03.2011. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 11.03.2011. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer TYDAL KOMMUNE Dato: 11.03.2011 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 21.03.2011 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Kommunestyret. Dato: 05.03.2015. Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: Møtested:

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Kommunestyret. Dato: 05.03.2015. Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: Møtested: TYDAL KOMMUNE Dato: 05.03.2015 Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Møterom Tydalshallen Dato: 12.03.2015 Tidspunkt: 19:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING SAKSLISTE REGULERINGSPLAN RV34 GRIME - VESLEELVA KLAGEBEHANDLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING SAKSLISTE REGULERINGSPLAN RV34 GRIME - VESLEELVA KLAGEBEHANDLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 12.05.2010 Tid: 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 25/86 TILLEGGSAREAL TIL BOLIGTOMT DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 13/5 - FRITIDSTOMT

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 25/86 TILLEGGSAREAL TIL BOLIGTOMT DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 13/5 - FRITIDSTOMT Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 16.12.2009 Tid: kl.09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Skjerstad kommunedelsutvalg

Skjerstad kommunedelsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Skjerstad kommunedelsutvalg Breivik samfunnshus, Dato: 08.10.2012 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Skjerstad kommunedelsutvalg,

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Klæbu kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 26.03.2015 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08. MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune

Møteinnkalling. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 21.06.2011 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Ytre Hvaler nasjonalparkstyre

Ytre Hvaler nasjonalparkstyre Ytre Hvaler nasjonalparkstyre Dagsorden Nasjonalparkstyret: Eivind N. Borge, Aase Rennesund, Bjørnar Laabak, Mona Vauer Forfall: Kari Agerup Innkalt vara: Jon-Ivar Nygaard Alle varamedlemmer er invitert

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 1/2008 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte torsdag den 21.02.2008 kl. 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Willy

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 24.11.2014 kl. 10:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Møteinnkalling. Navitdalen og Kvænangsbotn områdestyre

Møteinnkalling. Navitdalen og Kvænangsbotn områdestyre Møteinnkalling Navitdalen og Kvænangsbotn områdestyre Utvalg: Møtested:, Kvænangshagen Verdde Dato: 01.12.2014 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 90660709 eller e-post fmtrrub@fylkesmannen.no.

Detaljer

Ç*4 Nore og Uvdal kommune

Ç*4 Nore og Uvdal kommune Ç*4 Nore og Uvdal kommune NUmEDAL mdoelalderoaen Møteinnkalling Saksnr: 45-50 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.02.2013 Tidspunkt: 12:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.02.2013 Tidspunkt: 12:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.02.2013 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 47/15 15/123 MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN - GBNR. 62/115

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 47/15 15/123 MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN - GBNR. 62/115 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 06.05.2015 Tid: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 8-14 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 05.02.2015 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til

Detaljer