Årsmelding 2008 Del 2 - Resultatenhetene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2008 Del 2 - Resultatenhetene"

Transkript

1 Årsmelding 2008 Del 2 - Resultatenhetene

2 Innhold Resultatenhetenes årsmeldinger: Politisk 03 Rådmannens stab 05 Plan og utvikling 10 Servicekontor 16 Opplæring og oppvekst 20 Barnehage 28 Kultur 33 Pleie og omsorg 41 Eiendom 47 Levekår og folkehelse 53 NAV 59 Barn og familie 65 Byggesak og oppmåling 71 Teknisk drift og anlegg 75 Tilsyn og kontroll - avvik 85 Økonomi - avvik resultatenheter 87 Informasjon driftsinntekter og utgifter 89 Kostra 90 Del 1: Rådmannens årsmelding Del 2: Resultatenhetenes årsmelding Del 3: Årsregnskap 2

3 Politisk Utviklingsperspektiv Gjelder ikke for enheten Styringsark Styringsark ikke innført på området Medarbeidere Følgende ressurser ligger til politisk område: Ordfører, 100% Varaordfører 100 % Overformynder 60% Ordfører: Einar Busterud Varaordører: Christel Meyer Oppgaveløsning Antall politiske møter og saker i: Kommunestyret Formannskapet Org- og personalstyret Klagenemda Ant. møter Ant. saker Ant. møter Ant. saker Ant. møter Ant. saker Ant. møter Ant. saker Medhold (hvorav 1 delvis medhold) Antall møter og saker i arbeidsutvalg og komitèer: Utvalg Antall møter Utredninger / og viktige saker Hamar kommunestyre : By-og bygdelista: 16 Arbeiderpartiet: 10 Høyre: 3 Fremskrittspartiet: 3 Venstre: 2 Sos. venstreparti: 2 Kristelig folkeparti: 2 Pensjonistpartiet: 1 Arbeidsutvalget for økonomisaker Arbeidsutvalget for plansaker Komité for velferd 6 12 Komité for kommuneutvikling KDP Veg- og transport Komité for næring og kultur Kulturskoleutredningen Strategisk næringsplan (oppstart) Komité barn og unge 9 15 Skoleutredningen: Hamarskolen som merkevare Økonomi Budsjett (justert) Regnskap Resultat Netto driftsramme Netto driftsramme

4 Antall møter, saker/ type saker i utvalg: Mangfoldsutvalget Alkoholkontrollutvalg Ant. møter Ant. saker Ant. møter Ant. Saker Møte m/ bransjen Antall faste skjenke- og salgbevillinger pr Skjenkebevillinger Salgsbevillinger Kontroller Antall skjenkekontroller hvorav 67 var med 2 kontrollører hvorav 84 av kontrollene ble utført med to kontrollører Antall salgskontroller 37 - alle med 1 kontrollør 30 alle med en kontrollør Totalt: Oversikt over vedtak 2008: Vedtak fattet av formannskapet: Søknad om skjenke- og salgsbevilling Administrative vedtak: Søknad om skjenke- og salgsbevilling Administrative vedtak: Søknad om serveringsbevilling (2) 0 skjenkebevillinger derav 0 (2) avslag (0) 0 salgsbevilling 17 Gjelder ikke *Tall fra 2007 er satt i parantes. Kunnskapsprøven om alkoholloven og etablererprøver om serveringsloven - antall avlagte prøver: År Kunnskapsprøve - skjenke Kunnskapsprøve - salg Etablererprøve - serveringsloven Overformynderi Antall klienter ca 650 Ca 600 Forvaltningsformue (mill) 104,8 104,1 110,2 115,4 Antall hjelpeverger ca 320 Ca 300 Vergebeskikkelser Særregnskaper

5 Rådmannens stab Utviklingsperspektiv Stabens hovedoppgaver er i hovedsak å gi støtte til politikerne og tjenesteområdene samt informasjon til innbyggerne. Opplevelsen av en uforutsigbar stat er en utfordring for kommunal langsiktig planlegging. Det er vanskelig å oppnå tillit og lojalitet i prosesser når statlige forutsetninger gir lavere driftsrammer, mens virkeligheten blir annerledes. Planlegging, endrings- og kompetanseprosesser er krevende i en så stor organisasjon som Hamar kommune. I samsvar med stabens hovedoppgaver vil staben også i framtiden være en aktiv deltaker, rådgiver og pådriver i ulike prosesser med henblikk på en best mulig personalforvaltning, organisering og tjenesteproduksjon. Dette kan handle om både strukturering, lederutvikling og veiledning knyttet til resultatenhetenes problemstillinger. På mange områder vil staben måtte fortsette sitt arbeid med å utvikle en felles plattform, som bidrar til myndiggjøring og bevisstgjøring av ledere som tør, vil og kan! Kommunens oppgaver og tjenesteproduksjon er kompleks og det stilles stadig større krav til et godt og effektivt styringssystem. Dette gjelder spesielt innenfor lønn, personal og økonomi der det innføres nye systemer. Dette krever betydelig innsats og ressurser. Kravene til kommunens kvalitetssystem med oppfølging og kontroll av hele den kommunale virksomheten, gir utfordringer. Det ble i 2008 kjøpt nytt elektronisk system og opprettet et eget prosjekt. Det er forventet å bruke 3-5 år på implementeringen av systemet både med de tekniske og kulturelle utfordringene dette innebærer. IKT-sikkerhet vil ha stort fokus fremover. Kommunene er forvalter av mange personopplysninger og det er viktig at vi behandler disse korrekt. Fra nasjonalt hold er det sterkt fokus på kommunens rolle i fornyingen av offentlig forvaltning. St.melding nr. 17 Eit informasjonssamfunn for alle og enorge 2009 det digitale spranget inneholder flere konkrete mål som angår kommunesektoren. En døgnåpen kommune gjennom tjenester på nett, er som følge av dette et viktig satsningsområde for kommunen. Det nye informasjonssamfunnet åpner for nye muligheter, men også nye krav med hensyn til hvordan kommunene sikrer sin elektroniske informasjon, ivaretar personsikkerheten og samtidig sikrer framtidig gjenfinning av elektronisk materiell. Det må også i tiden framover tas hensyn til at det fortsatt er mange som ikke er brukere av elektronisk informasjonsmedie. Hamar kommune må ha et informasjonsansikt som strekker seg ut over det elektroniske medie. Videreutvikling av kommunens servicekontor i en slik retning vil trolig være det som er mest nærliggende. Bedre styring gjennom eierinteresser i selskaper og foretak vil være en kontinuerlig prosess hvor det forvaltes betydelig kommunale verdier. Staben vil i framtiden beregne å måtte bruke tid på arbeidskraftutfordringen. Vi har en aldrende arbeidsstokk, samtidig som behovet for flere hender i omsorgsyrkene vil øke. Staben vil i den sammenheng måtte bruke tid på å sørge for smidige systemer som gjør at vi kan beholde og tiltrekke oss kompetent arbeidskraft. Rådmann: Svein M. Skaaraas Avdelinger: Organisasjon og personal -stab Administrasjon -stab -arkiv -kantine -renhold -vaktmester Økonomi -stab -regnskap -lønn -innfordring -skatt IKT-forvaltning Suksesshistorier: Revisjon av personalreglementene og påfølgende opplæring Gode tilbakemeldinger på gjennomføringen av lederopplæring Godt samarbeid mellom Overformynderiet og Servicekontoret Stabens oppgaver spenner over et vidt felt. I dag som i framtida vil det være en utfordring å prioritere mellom oppgavene slik at en effektivt løser utfordringene i riktig rekkefølge og bygger et sterkt fundament til beste for organisasjonen og brukerne. Økonomi Budsjett (justert) Regnskap Resultat Netto driftsramme Netto driftsramme

6 Styringsark Samfunn Fokus på omdømme og aktiv omdømmebygging blant utvalgte grupper God dialog/ medvirkning i lokalsamfunnet Sikre at kommunen bidrar til å nå nasjonale klimamål gjennom tiltak i egen virksomhet og tilrettelegging/ tiltak i Hamar - samfunnet oppnåelse Staben har ikke lagt ned ekstra ressuser ift å bistå enhetene i langsiktig rekrutteringsarbeid. et ikke nådd Det er etablert samarbeid mellom staben og Servicekontoretfor å øke ressursene til informasjonsarbeidet. Lokalpressen er aktivt benyttet og informasjonskonsulenten har bidratt med veiledning i forbindelse med informasjonsarbeid og brosjyrer i resultatenhetene. Rådhusets varme- og ventilasjonssystem er bygget om slik at en utnytter varmen som teknisk datarom gir fra seg. Som en følge av dette er temperatur i parkeringskjeller redusert. Miljøperspektivet ved anskaffelser er tatt med der det er naturlig. Kvalitfikasjonskravet om miløplaner er inkludert som et tildelignskriterie. Være initiativtaker og aktiv deltaker i det regionale samarbeidet Brukere God kvalitet på tjenesten Staben har vært aktive i regionale og nasjonale fora. Kommunenes sentralforbund (KS); konsultasjonsgruppe, Kostragruppe og regionalt økonomi- personalnettverk. Staben har bidratt i rekrutterings- og profileringsarbeid i regi av Trainee Innlandet for å synliggjøre kommunen blant studenter.vi rekrutterer jevnlig traineer til kommunen. et nådd. oppnåelse (verdiskala 1-6 for brukerundersøkelsen) Det ble ikke gjennomført brukerundersøkelser blant de folkevalgte og resultatenhetene i Organisasjonen gjennomfører undersøkelser annenhvert år, neste gang i Kvalitetsvurdering av nettsteder: Norge.no, nå Direktorat for forvaltning og IKT, har siden 2004 gjennomført årlige kvalitetsvurderinger av offentlige nettsteder. Nær 700 statlige og kommunale nettsteder blir vurdert ut fra krav om brukertilpasning, tilgjengelighet og nyttig innhold. Hamar kommune ligger omtrent på samme nivå som tidligere - vi får 4 av seks stjerner, og er blant de beste i fylket. På Tilgjengelighet for alle (teknologi og døgnåpen forvaltning) oppnår vi 65 % av mulige poeng. et om 60% er nådd. På Brukervennlighet oppnår vi 66 % av mulig poeng. et om 60% er nådd. Helhetlige og samordnende tjenester God opplevd medvirkning Det ble ikke gjennomført brukerundersøkelser blant de folkevalgte og resultatenhetene i Det ble ikke gjennomført brukerundersøkelser blant de folkevalgte og resultatenhetene i

7 God opplevd informasjon Kvalitetsvurdering av nettsteder: På Nyttig innhold oppnår vi 73 % av mulige poeng. et om 75% er ikke nådd. Likevel er det her vi scorer høyest. Resultatet er godt med tanke på de begrensede ressursene som legges inn. Medarbeidere Godt arbeidsmiljø og tilfredse medarbeidere oppnåelse (verdiskala 1-6 for medarbeiderundersøkelsen) Medarbeidertilfredshet totalt: : 5 Resultat 2008: 4,6 ikke nådd. Resultat 2006: 4,9 sykefravær egenmeldt: 1,25 % Resultat 2008: 0,9 nådd. Resultat 2007: 0,8 sykefravær legemeldt: 6,5 % Resultat 2008: 5,5 nådd. Resultat 2007: 5,0 Kommentar til sykefravær: Det registreres at sykefraværet er tilnærmet likt i 2008 og God involvering/medvirkning : 4,5 Resultat 2008: Kan ikke måles. Resultat 2006: 4,3 God informasjonsflyt : 4,6 Resultat 2008: Kan ikke måles. Resultat 2006: 4,5 Helhetlige og samordnende tjenester : 4,3 Resultat 2008: 4,5 nådd. Resultat 2006: 4,2 God ledelse : 4,6 Resultat 2008: 4,4 ikke nådd. Resultat 2006: 4,1 Likestilling/ mangfold med spesielt fokus på rekruttering og ledelse Staben har jobbet med å forbedre kommunens rapportering i forhold til likestilling og mangfold. nådd. Staben har ikke kartlagt sine muligheter for språk og arbeidspraksisplasser for flyktninger i introduksjonsordningen. ikke nådd. ene ble justert ifm ny medarbeiderundersøkelsen og budsjettet for Ny medarbeiderundersøkelse gjør at noen av målene for 2008 ikke er mulig å måle. Økonomi God økonomistyring oppnåelse Avvik i forhold til justert budsjett (netto) : > / = 0,0 % (grønt) - 0,5% (gult) Resultat 2008: +0,2 Resultat 2007: +0,5 % av antall betalte faktura* innen frist : 90% Resultat 2008: 65,8% *Parkerte faktura er med i statistikken og reduserer resultatet. Faktura parkeres når det er diskusjon med leverandør om leveransen. 7

8 Oppgaveløsning Indikatorer Hamar Hamar Hamar Antall møter i kommunestyret Antall møter i formannskap Antall skjenkebevillinger Antall lønns og trekksoppgaver (Hamar kommune) Restanser utgående faktura ved utgangen av året i prosent 4,9 7,7 6,7 Antall regnskapsbilag (Hamar kommune) Antall attføringssaker Andel av driftskostnader på art som er kjøpt over rammeavtaler 34,6% av totalt 192,4 mill (eks mva) 58,78% av totalt 160,8 mill *Regnskapsbilag: Fra 2007 Hamar kommune ekskl overformynderiet, alle legater, turistløypene og forvaltning. Prosjekter Samordning Status ERP (Økonomi, personal og styringssystem) BRA-prosjektet (bedre, raskere administrative løsninger) Fellesprosjekt med Stange og Løten. Gjelder alle enheter Økonomi-, fakturerings- og innfordringsløsning ble tatt i bruk Lønn og personal ble vedtatt utsatt til januar 2008 til retting av systemfeil var gjennomført. Det vises til utfyllende informasjon i tekstdelen. Innføring av ressursstyringssystem for ansatte som jobber i turnus er vedtatt, men med innføring først i Tjenester på nett Kommunalt samarbeid med KS/ interkommunalt Prosjektet avsluttet og målet om antall tjenester er nådd. Scanning innkommen post Kommunalt Forprosjekt gjennomført og prosjektoppstart vedtatt. Prosjektperiode fram til Bredbånd til folket Interkommunalt Hamarregionen nærmer seg 100% dekning av bredbånd. Kontraktsmessig skal målet være nådd innen april Prosjektet er finansiert via statlige midler, fylkeskommunen og kommunene. Kommunestyret behandlet forvaltningsrevisjonsrapport om Finansforvaltningen i Saken ble tatt til orientering, og det er påpekt noen områder som bør forbedres. Dette er fulgt opp i 2008 og i overgangen til 2009 er det nå lagt fram sak om nytt Finansreglement. Økt rådgivningsressurs på innkjøpsområdet har i løpet av året gitt en positiv effekt med hensyn til implementering av ny innkjøpsstrategi, oppfølging av et strengt regelverk, gjennomføring av flere anskaffelsesprosesser, oppfølging av lojalitet til rammeavtaler, og ikke minst har resultatenheter og foretak fått større mulighet til faglig støtte og bistand. Med bakgrunn i tidligere tilsyn i arkivet er det foretatt bemanningsmessige og organisatoriske endringer. De mest kritiske avvikene er nå lukket. Ytterligere forbedringer vil komme gjennom igangsatt prosjekt elektronisk post og arkiv. Mindre avvik knyttet til fjernarkivet vil av kapasitetsmessige hensyn måtte gå over flere år. Rådhuset er undersøkt med bakgrunn i skader som har oppstått etter ferdigsstillelse av bygget. Det har så langt ikke vært mulig å finne årsakssammenhengen, men det er konstatert at det ikke foreligger noen risiko knyttet til bæring eller glassflater. 8

9 Brannøvelse av avholdt og branntilsyn gjennomført uten vesentlige merknader. Vi har fortsatt et flott bygg som fortjener all den oppmerksomhet det kan få. Rådhusets netto driftsresultat eksklusiv finanskostnader var i ,2 mill kroner og dekker vedlikehold, vaktmester, renhold, kantine, lys og varme. Datatilsynet har gjennomført kontroll av NAV Hamar og bruken av kommunens IKT-systemer. Resultatet ble at kommunen fikk tre pålegg. Dette har resultert i stort fokus på IKT-sikkerhetsarbeid og kvalitetsarbeid. Høsten 2008 investerte kommunen i et nytt kvalitetssystem. Oppstart av kvalitetsprosjektet som skal ta for seg innføring av kvalitetsystemet, i første rekke tre piloter. Hvordan dette skal innføres i hele kommunen er en viktig del av mandatet. Det har vært foretatt risikovurderinger av syv områder og arbeidet fortsetter i I 2008 ble det gitt klarsignal for investering i et ressursstyringssystem. Arbeidet med kravspesifikasjon og opprettelse av prosjekt er startet opp. Arbeidsgiverpolitikken har vært vår plattform for revisjon av internreglement, utarbeidelse og gjennomføring av lederutvikling for alle ledere i Hamar kommune. Følgende reglement er revidert: Permisjons-, tilsettings-, og arbeidsreglement, samt en rekke små justeringer på andre reglementer. Ledertreningen er todelt. Del 1, kunnskapsdelen som omfatter opplæring i økonomistyring, ny offentlighetslov og forvaltningslov, interne reglementer og etiske retningslinjer ble gjennomført med interne forelesere. Del 2 som er en treningsbasert lederutvikling gjennomføres av konsulentfirmaet Kaupangen etter anbudskonkurranse. Ny medarbeiderundersøkelse ble gjennomført våren 08 med KS som leverandør av et nettbasert verktøy. Undersøkelsen viser stor grad av tilfredse medarbeidere og vi er stolte av å jobbe i Hamar kommune! Nye etiske retningslinjert var på plass i begynnelsen av året. Medarbeiderundersøkelsen viste imidlertid lav score på spørsmålet om de etiske retningslinjene var implementert. Rådmannen satte økt trykk på dette og staben gjennomfører en rekke seminarer knyttet til etikk og varsling. Følgende organisasjonsmessige endringer er foretatt som vil ha betydning for staben: Plan- og utviklingsavdelingen ble omorganisert og delt mot slutten av Arealplan ble en egen avdeling underlagt assisterende rådmann og ny leder ble tilsatt. Strategi & Bestilling ble direkte underlagt rådmannen som stabsavdeling. Avdelingen fikk ny leder og endret navn til Strategiavdeling. De nyanskaffede økonomisystemene fra 2007 og lønnsystemer fra 2008 har hatt mange feil og mangler, og oppretting av disse har medført mye merarbeid og forsinkelser, samt mangler ved rapporteringen. Ved utgangen av 2008 er innføringen av lønnsystem fortsatt i prosjektfase, hvilket innebærer at vi ikke har alle løsninger tilstrekkelig på plass. Høsten 2008 ble det avdekket systemfeil i beregning av sykepengekrav, som først ble rettet i januar Oppretting av feil har pågått til , og har forsinket avleggelsen av kommunens regnskap for Vi har brukt mye ressurser gjennom året pga feil i løsning, og prosjektet er derfor forsinket i forhold til opprinnelig målsetting. Vi har brukt flere interne ressurser enn forutsatt pga økt manuell oppfølging både administrativt og teknisk. Dette har spesielt gått ut over innkreving av utestående krav. Fortsatt gjenstår noen ting i henhold til kontrakten mellom Hamar kommune og leverandøren Ergogroup AS: kompetanseplanlegging budsjettsystem reiseregningssystem offentlig rapporter funksjonelt fraværs- og refusjonssystem gevinstvurdering og realisering Disse punktene var gjenstand for et toppledermøte mellom representanter fra ErgoGroup, Agresso og de tre samarbeidskommunene Hamar, Stange og Løten. Det var da enighet om at innføringsprosjektet videreføres inn i 2009 med 9

10 Plan og utvikling Avdelinger: Arealplan Strategi og bestilling Landbruk Plan- og utviklingssjef: Odd Lindstad Suksesshistorier: Interkommunalt landbrukskontor ble klarlagt for drift fra Planvedtak for Hamar stadion og Briskeby Arbeidet med kommuneplan er iverksatt i samsvar med intensjonene i ny plan- og bygningslov gjeldende fra Utviklingsperspektiv Strategiavdelingens hovedfunksjon er å være sekretæriat for komiteene, drive analyse- og utredningsarbeid, ha systemansvar for de store plansystemene og kommuneplanarbeid samt ha ansvar for forvaltningsoppgaver innen miljø. Arealplanavdelingen har ansvar for byutvikling og utarbeide/behandle arealplaner. Tidligere faggruppe landbruk er nå interkommunal med Stange som vertskommune. Strategiavdelingen og arealplanavdelingen vil spesielt gjennom kommuneplanen og arealplanarbeid bidra til at Hamar blir en enda mer en attraktiv kommune å bo i. Utvikling av analysearbeidet og planarbeidet generelt vil fortsatt være en overordnet målsetting. Utfordringen for samfunnsplanleggingen generelt betinger økende krav til beslutningsstøtte blant annet gjennom bedre lokale samfunnsanalyser enn det vi har i dag. Arbeidet med kommuneplanen vil bli helt sentralt i I tillegg til kommuneplandokumentett, omfatter dette også mange sentrale temautredninger. I 2009 vil det blant annet bli sluttbehandling av SMAT, Veg- og transportplan og større områdeplaner slik som Martodden, mens kommunen er i videre prosess rundt Strandsonen og Stavsberg. I Strandsonen er det store utfordringer da offentlige aktører ikke føler seg bundet av vedtatt kommunedelplan. I tillegg venter det oppfølgingsarbeid av større private planområder slik som bl a Stadion. For sentrum foregår også mye viktig utviklingsarbeid med kulturhus, Stortorget og Strandgata. Nestlé-områdets videre utvikling vil også være svært viktig for sentrum. Det ble i 2007 vedtatt planprogram for reguleringsplan og konsekvensutredning for Sanderud sykehus. Planprosessen vedr. sykehusutbyggingen på Sanderud vil utfordre Hamar kommune i forhold til trafikale konsekvenser i Hjellumområdet. Videre vil Hamar utfordres i å ivareta de utviklingsperspektiver som Sanderudutbyggingen legger grunnlag for. Planarbeidet for Sanderud har ikke hatt framdrift som forventet i Økonomi Budsjett (justert) Regnskap Resultat Netto driftsramme Netto driftsramme

11 Styringsark Samfunn Aktiv rolle i prioriterte samfunnsutviklingsprosesser Fokus på omdømme og aktiv omdømmebygging blant utvalgte grupper God dialog/ medvirkning i lokalsamfunnet Sikre at kommunen bidrar til å nå nasjonale klimamål gjennom tiltak i egen virksomhet og tilrettelegging/ tiltak i Hamar - samfunnet Tverrfaglig fokus på folkehelsearbeid i lys av helseutviklingen og mestringsevnen i befolkningen Videreutvikling av kommunens vennskapsbysamarbeid og legge strategier for det øvrige internasjonale arbeide. Sikre godt og effektivt samarbeid med relevante interkommunale organer oppnåelse PLU har arbeidet noe videre i 2008 med prosedyreutvikling for å sikre at avdelingen spiller en aktiv rolle i prioriterte samfunnsutviklingsprosesser. Arbeidet med planprogram for kommuneplanprosessen har vært et viktig utviklingarbeid. Arealplan har ut fra sitt oppgaveområde en naturlig rolle i prioriterte utviklingsprosesser i og med at avdelingen behandler private planforslag initiert av utbyggere. Planprosesser i arealplan er mangeslugne og avhengig av samspill mellom tiltakshaver og kommunen. Saksbehandlingstiden i 2008 varierer fra 65 dager for de enkleste prosessene til 200 dager for de som har krevd mest tid. Dette må måles opp mot lovens maksimumstid på til sammen ca 325 dager, eller avdelingens generelle råd til tiltakshaverne om at de må regne med at en reguleringsprosess tar minimum et halvt år. Innbyggerundersøkelse gjennomført for første gang i Innbyggerne er godt fornøyd med Hamar kommune og gjennomgående mer tilfreds enn landssnittet. Det vises her til Rådmannens årsmelding. Avdelingen har ikke kommet vesentlig lengre i 2008 med prosedyrer for erfaringsinnhending og rutinemessig å utarbeide plan for medvirkning og informasjon i alle større plansaker. I forbindelse med planprogrammer etter Plan- og bygningsloven blir det rutinemessig sagt noe om medvirkning, men vi bør sette fokus på oppgaven med å utvikle rutiner i 2009 i samsvar med spesifikasjonene i økonomiplan og budsjett for Klima har vært spesielt fokusert i arbeidet med revidering av SMAT, utarbeiding av veg- og transportplan samt i klimahandlingsplan. Alle planene har vært på foreløpig høring i 2008 og skal sluttføres i Folkehelse, levekår, mangfold og frivillighet er innarbeidet og prioritert som eget utredningstema i planprogrammet for revidering av kommuneplanen Forslag til ny strategi for det nordiske vennskapsbysamarbeidet er utarbeidet og lagt fram for formannskapet i januar Hamars internasjonale orientering og engasjement er innarbeidet og prioritert som eget utredningstema i planprogrammet for revidering av kommuneplan. Innen landbruk har det vært et godt regionalt samarbeid. Fra 1/ har Hamar fått felles landbrukskontor med Løten og Stange. Brukere God kvalitet på tjenesten oppnåelse (verdiskala 1-6 for brukerundersøkelsene) Det er ikke gjennomført tilfredshetsundersøkelser blant de folkevalgte og resultatenhetene i Organisasjonen gjennomfører brukerundersøkelser annenhvert år, neste gang i Helhetlige og samordnende tjenester Ikke gjennomført undersøkelse Klagesaker i 2008: Ingen klager i 2008 der klager har vunnet fram på grunn av saksbehandlingsfeil i kommunen. I noen få saker har Fylkeskommunen overprøvd kommunens faglige skjønn, hvilket er ny (og bekymringsfull) praksis fra Fylkesmannen i Hedmark. 11

12 God opplevd medvirkning Ikke gjennomført undersøkelse God opplevd informasjon Ikke gjennomført undersøkelse Medarbeidere Godt arbeidsmiljø og tilfredse medarbeidere oppnåelse (verdiskala 1-6 for medarbeiderundersøkelsen) Medarbeidertilfredshet totalt : 5 Resultat 2008: 4,6 et ikke nådd. Resultat 2006: 4,8 sykefravær egenmeldt: 1,25 % Resultat 2008: 1,2 Resultat 2007: 1,0 Resultat 2006: 1,0 sykefravær legemeldt: 6,5 % Resultat 2008: 1,2 Resultat 2007: 1,8 Resultat 2006: 3,7 Kommentar til sykefravær: Resultat sykefravær 2008 ligger godt under målet på 6,5%. God involvering/medvirkning : 4,5 Resultat 2008: Kan ikke rapporteres Resultat 2006: 4,5 God informasjonsflyt : 4,6 Resultat 2008: Kan ikke rapporteres Resultat 2006: 4,6 Helhetlige og samordnende tjenester : 4,3 Resultat 2008: 4,1. et ikke nådd. Resultat 2006: 4,0 God ledelse : 4,6 Resultat 2008: 4,6. et nådd. Resultat 2006: 4,5 * ene ble justert ifm ny medarbeiderundersøkelsen og budsjettet for Ny medarbeiderundersøkelse gjør at noen av målene for 2008 ikke er mulig å måle. Økonomi God økonomistyring oppnåelse Avvik i forhold til justert budsjett (netto) : > / = 0,0 % (grønt) - 0,5% (gult) Resultat 2008: 0,0 Resultat 2007: 0,3 % av antall betalte faktura innen frist : 90% Resultat 2008: 75,3% *Parkerte faktura er med i statistikken og reduserer resultatet. Faktura parkeres når det er diskusjon med leverandør om leveransen. 12

13 Oppgaveløsning Indikatorer Behandling av ulike typer arealplansaker Hamar 2005 Hamar 2006 Hamar 2007 Hamar 2008 Regulerings- og bebyggelsesplaner private planforslag kommunale planforslag Mindre vesentlige endringer delegert behandling politisk behandling Klagesaker sendt videre til Fylkesmannen fra formannskapet klager ikke gitt medhold av Fylkesmannen på grunnlag av kommunens saksbehandling Behandling av landbrukssaker Lovforvaltning Administrativt Landbruksnemda Sum saker Antall,møter landbruksnemda Tilskudd Forvaltning Antall søkere Utbet. Tilskudd (i 1000 kroner) Arealplanavdelingen har ca. 60 plansaker på ulikt nivå under arbeid. Prosjekter Samordning Status Samfunnsutvikling og strategi Kommuneplanrullering -Først kommuneplanmelding -Deretter mandat for arbeidet med revideringen (AU-plansaker) Klimahandlingsplan -Mandat vedtatt av k.styret , sak 77/07, med formannskapet som styringsgruppe. PLU og er for øvrig avhengig av hvilke områder som prioriteres politisk PLU + andre avdelinger avhengig av hvilke områder som prioriteres. Planprogram vedtatt i kommunestyret i des Planarbeidet gjennomføres i Arbeid med deltema høyhusutredning hele Åpent seminar om høyhus høsten 2008 og vedtak av foreløpige premisser for høyhus. Planforslag vært på foreløpig høring parallelt med Veg- og transportplan høsten 08. Fullføres utover Sentrumsutvikling PLU, Kultur, TDA og eksterne Sentrumsinitiativet er videreført i Deltakelse i Riksantikvarens nettverk om næring i verneverdige byområder. 13

14 Prosjekter Samordning Status Utvikling Høiensalodden - restaurant eller lignende Utviklingsprosjekt relatert til Koigen jfr. FS sak 228/06 pkt 1 og pkt 3 FS sak 229/06. Budsjett kr ,- til utforming av premisser /konkurransegrunnlag. Hamar kommunes Frivillighetspolitikk Oppfølging av kommende vedtak (?) (Jfr, formannskapsak 152/07.) Revidering av boligplanen Mandat ikke ferdigbehandlet (Komité?) Revidering av Rusmiddelpolitisk handlingsplan Stedsutvikling Øvre Vang Rammer for prosjektet vedtatt i f.sak 109/05. Stedsutvikling Briskeby KS sak 0002/06 (tidligere reguleringsplan for Briskeby gressbane), vedtakets del II: Bør igangsette bydelsutviklingsprosjekt for å løfte og bedre bokvaliteten i området. Inn på tunet /Grønn omsorg Vedtatt i formannskapet PLU, Eiendom, TDA PLU, de fleste kommunale enheter og en rekke frivillige organisasjoner PLU, Pleie og omsorg, Levekår og folkehelse, NAV, Eiendom avhengig av omfang. PLU, Levekår og folkehelse, Oppæring og oppvekst, Barn og familie, NAV. Egen prosjektorganisasjon. PLU, Kultur, TDA og eksterne. PLU, TDA, EIE Landbruk, Pleie og omsorg, Kultur og landbruksorg. Arealplanoppgaver: kommunale eller planer med stor kommunal medvirkning SMAT-revidering med konsekvensutredning (KU) KU og kommunedelplan (KDP) for 4-felts E6 KDP veg og trafikk Mandat til kommuneutviklings-komitéen vedtatt av formannskapet sak 0369/04, Revidert framdriftsplan godkjent i formannskapet Ulike regionale aktører. Vegkontoret utreder og kommunen behandler som planmyndighet. PLU, TDA, Statens vegvesen, Hedmark fylkeskommune og Hedmark Trafikk. Utlysing av tilbud om sommerserveringsvirksomhet i 2008 ble foretatt så sent at det ble besluttet å lage en ny utlysing for Relativt lav respons ved 2 utlysing. Prosess pågår. Langsiktig utviklignsprosjekt foreløpig ikke prioritert da ressurser går til andre deler av strandsonen. Planen er ikke sluttbehandlet. Mandat er gitt og Komité for velferd arbeider med denne i 2009 Planen er sluttbehandlet Prosjektperioden er avsluttet og gjenstående midler overført til sammenslutningen av lag og foreninger som har tatt ansvar for å drive etablerte ordninger videre. Bydelsutviklingsprosjekt er ikke igangsatt i 2008 da det har vært andre preserende planoppgaver som vi har måttet prioritere foran. Planforslag ferdig og vært til høring i kommunene. Skal sluttbehandles i fylkestinget i juni 2009 og deretter til departementet. Fylkesmannen fremmet innsigelse mot planforslaget gjennom Åkersvika naturreservat. Kommunedelplan vedtatt av kommunestyret med unntak av strekningen i reservatet som fastsettes av Miljøverndepartementet. Planforslag på foreløpig høring parallelt med klimahandlingsplanen høsten Koordinering mot prosessen med SMAT så lang mulig. Fullføres i

15 Prosjekter Samordning Status KDP kulturminner og kulturmiljøer innenfor byvekstgrensen. Kommune(del)plan for kulturminner og kulturmiljøer, formannskapssak 0306/04 den PLU, Hedmark fylkeskommune, Riksantikvaren og lokale foreninger. Planarbeid pågått i hele Legges fram for politikerne 1. halvår KDP grønnstruktur Vedtak om utarbeidelse av en kommunedelplan med forutsetning om at administrasjonen legger fram forslag til planprogram, formannskapssak 0208/03, PLU, TDA, Kultur og velforeninger. Ikke påbegynt som separat prosess, men vurdert innarbeidet i kommuneplanen. Fra plan til prosjekt i Strandsonen m/bl.a. etablering og oppfølging av utbyggingsavtaler. Oppfølging av KDP Stavsberg - plan for grønnstruktur, overvann - arkitektkonkurranse og reguleringsplan - utbyggingsavtale Formingsveileder for byutvikling langs Vangsvegen KU for 4-felt rv. 25 KU etter gammel forskrift foreligger, dvs. plan følger ikke parallelt. Kommunen ansvarlig myndighet. Grunnlag for innspill Nasjonal TransportPlan (NTP). Planarbeid Hjellum Vedtak i formannskapssak 167/06, Reguleringsplan Martodden + utbyggingsavtale Vedtak om prosjektplan i formannskapet sak 0107/05, Berørte enheter PLU og TDA. Ringsaker kommune, TDA, PLU og grunneierne PLU, Statens vegvesen, grunneierne og velforeninger PLU, vegvesenet, Fylkesmannen PLU i samarbeid med Stange kommune. PLU, TDA, Statens vegvesen og grunneiere. Oppstartvarsel for arbeid med Espern bru i Arkitektkonkurranse for brua gjennomført, men planarbeidet stoppet pga Riksantikvarens varsel om fredning. Planprosess restartet med varsel om oppstart av planlegging med konsekvensutredning og sendt ut planprogram på høring i Arkitektkonkurranse for Vold og Lund gjennomført og vinner kåret. Avvente privat reguleringsforslag for konkurranseområdet. Planer for grønnstruktur og overvann skal behandles forut for reguleringsprosessen. Ingen framdrift i Fullføres Ingen framdrift i Stilt i bero av vegvesenet pga avventet formingsveilederen for Vangsvegen. Framtidig 4-felt ivaretatt i planer for Briskeby gressbane og politihus og i KDP for E6. Forventer at avkjøring til Midtstranda løses gjennom KDP E6. Planarbeid ikke oppstartet. Planprosessen for Sanderud har ikke hatt framdrift som forventet. Kontakt med Stange kommune er opprettet. Planforslag vært på offentlig ettersyn i Forventet fullføring sammen med utbyggingsavtaler i Plan- og utviklingsavdelingen ble omorganisert og nedlagt som egen avdeling senhøstes i Strategiavdelingen ble opprettet som egen stabsavdeling direkte underlagt rådmannen og ny leder ble tilsatt. Arealplanavdelingen ble etablert som egen avdeling underlagt assisterende rådmann og ny leder er tilsatt med tittel byplansjef. PLU kom i land med planprosesser både for Briskeby gressbane, politihuset og Hamar stadion i Gressbanen og politihuset har reist seg og tatt form i løpet av For Hamar stadion ble planvedtaket overprøvd av Fylkesmannen. Saksbehandlingen var det ikke noe å utsette på, men Fylkemannen har valgt å endre sine rammer for saksbehandling, og fra og med 2008 vil kommunens faglige skjønn bli vurdert og utsatt for eventuell overprøving. Dette er en ny og vesentlig endring i Fylkesmannens praksis som vil kunne få konsekvenser også i framtiden. Etter en høringsrunde ble program for kommuneplanarbeidet fastsatt av kommunestyret i desember Kommunen går lengre enn tidligere i å integrere arbeidet med areal- og samfunnsdelen i en samordnet prosess. Dette er et resultat av at kommunen legger den nye plan- og bygningsloven til grunn for sin kommuneplanprosess. 15

16 Servicekontoret Avdelinger: Servicekontor Resultatenhetsleder: Hilde Huse Suksesshistorier: Informasjonsmøter for nyansatte gjennomført med godt resultat Flere nye søkere til bostøtte Utviklingsperspektiv Hovedhensikten med Servicekontoret er å forenkle og forbedre publikums kontakt med det offentlige og den kommunale organisasjonen spesielt. Intensjonen er blant annet å gi brukerne ett sted å henvende seg i forhold til informasjon om kommunale tjenester, gi brukeren mulighet til å få løst sine spørsmål/oppgaver der og da og avlaste fagavdelingene for løpende henvendelser. Digitale tjenester og en døgnåpen forvaltning i det offentlige vil i framtida ha et sterkt fokus. Man kan anta at mer og mer av kommunikasjonen mellom innbyggere og kommunen vil foregå digitalt. Her ønsker kommunen å bedre tilbudet sitt og Servicekontoret vil være en naturlig drivkraft i et slikt arbeid. Selvbetjening på nett og ulike kommunikasjonsverktøy slik som sms og toveis kommunikasjon mellom innbyggerne og kommunen på nettet, er blant annet områder som bør utvikles i større grad enn i dag. Et velfungerende Servicekontor er avhengig av et tett og nært samarbeid med fagavdelingene. Det er spesielt viktig at vi videreutvikler dette samarbeidet i forhold til informasjonsutveksling, slik at Servicekontoret til en hver tid er oppdatert på tjenestetilbud og endringer av dette for at avdelingen kan yte brukeren best mulig service. Systematisk registrering av klager og hvordan man kan bruke dette i tjenesteutviklingen og i samhandlingen med innbyggeren er et annet område som bør utvikles i samarbeid med fagavdelingene. Husbankens låne og tilskuddsordninger er et viktig økonomisk virkemiddel kommunen har i forhold til å hjelpe de av kommunens innbyggere som har problemer med å delta på boligmarkedet eller å beholde den boligen de har i dag. Servicekontoret har ansvaret for de personrettede ordningene. Det er viktig framover at vi blir enda dyktigere i forhold til markedsføringen av ordningene slik at flere som er berettiget til stønadsordningene blir klar over mulighetene. Flere som innvilges startlån Økonomi Budsjett (justert) Regnskap Resultat Netto driftsramme Netto driftsramme

17 Styringsark Samfunn Aktiv rolle i prioriterte samfunnsutviklingsprosesser Fokus på omdømme og aktiv omdømmebygging blant utvalgte grupper God dialog/ medvirkning i lokalsamfunnet Være initiativtaker og aktiv deltaker i det regionale samarbeidet oppnåelse et med å utvikle toveis kommunikasjon mellom kommunen og innbyggere på nettet er ikke nådd. Arbeidet med dette fortsetter i Servicekontoret har som mål å være blant Norges 10 beste kommuner i Forbrukerrådets test av kommunal service. Denne testen utføres annet hvert år og neste gang er i unike nettbrukere pr dag: 1550 Resultat 2008: et er ikke nådd. Pga oppgradering av statistikkverktøyet er det kun mulig å få tall for de to siste månedene av Resultat 2007: 1022 Resultat 2006: 1294 et om å etablere et interkommunalt nettverk i forhold til 1-2 av Servicekontorets fagområder er nådd. Det er etablert ei nettverksgruppe sammen med Løten og Stange i forhold til telefoni. Brukere God kvalitet på tjenesten oppnåelse tilgjengelighet på sentralbordet, gjennomsnittlig ventetid: 12 sek Resultat 2008: 17 sek, målet er ikke nådd Resultat 2005: 14 sek Helhetlige og samordnende tjenester tilgjengelighet på 210 (Servicekontoret), gjennomsnittlig ventetid: 30 sek Resultat 2008: 10, målet er nådd. Servicekontoret har som mål å være blant Norges 10 beste kommuner i Forbrukerrådets test av kommunal service. Denne testen utføres annet hvert år og neste gang er i Brukerundersøkelse ikke gjennomført i Organisasjonen gjennomfører brukerundersøkelser annenhvert år, neste gang i God opplevd medvirkning Brukerundersøkelse ikke gjennomført i God opplevd informasjon Brukerundersøkelse ikke gjennomført i

18 Medarbeidere Godt arbeidsmiljø og tilfredse medarbeidere oppnåelse (verdiskala 1-6 for medarbeiderundersøkelsen) Medarbeidertilfredshet totalt : 5 Resultat 2008: 5,2. et er nådd. Resultat 2006: 5,3 sykefravær egenmeldt: 1,25 % Resultat 2008: 1,13. et er nådd. Resultat 2007: 1,0 sykefravær legemeldt: 6,5 % Resultat 2008: 9,02. et er ikke nådd. Resultat 2007: 13,3 God involvering/ medvirkning : 4,5 Resultat 2008: Kan ikke måles. Resultat 2006: 4,8 God informasjonsflyt : 4,6 Resultat 2008: Kan ikke måles Resultat 2006: 5,3 Helhetlige og samordnende tjenester : 4,3 Resultat 2008: 4,9. et nådd. Resultat 2006: 5 God ledelse : 4,6 Resultat 2008: 5,4. et nådd. Resultat 2006: 5,5 Likestilling/ mangfold med spesielt fokus på rekruttering og ledelse Kommentar til sykefravær: Sykefraværstallene viser en positiv utvikling ved redusert legemeldt og kun en liten økning i egenmeldt. Det er imidlertid viktig å ha med i betraktning at Servicekontoret er en liten avdeling slik at små endringer både i positiv og negativ retning i forhold til sykefraværet får stort prosentvis utslag. * ene ble justert ifm ny medarbeiderundersøkelsen og budsjettet for Ny medarbeiderundersøkelse gjør at noen av målene for 2008 ikke er mulig å måle. Økonomi God økonomistyring oppnåelse Avvik i forhold til justert budsjett (netto) : > / = 0,0 % Resultat 2008: 2,1. et er nådd. Resultat 2007: 3,7 % av antall betalte faktura* innen frist : 90% Resultat 2008: 84,8%. et er ikke nådd. 18

19 God produktivitet / effektivitet henvendelser på e-post: 470 Resultat 2008: 546. et er nådd. Resultat 2007: 483 Resultat 2006: 361 opplysninger til eiendomsmeglere: 463 Resultat 2008: 477. et er nådd. Resultat 2007: 461 Resultat 2006: 463 antall nye søknader om bostøtte: 500 Resultat 2008: 576. et er nådd. Resultat 2007: 519 Resultat 2006: 492 antall innvilgede startlån: 45 Resultat 2008: 48. et er nådd. Resultat 2007: 38 Resultat 2006: 45 *Parkerte faktura er med i statistikken og reduserer resultatet. Faktura parkeres når det er diskusjon med leverandør om leveransen. Oppgaveløsning Indikatorer Hamar 2006 Hamar 2007 Hamar 2008 Antall besøk til Servicekontoret pr dag i gjennomsnitt Antall inngående telefonhenvendelser til servicekontoret pr dag i gjennomsnitt Unike bruker på nettsidene våre pr dag i gjennomsnitt Antall tapte anrop på sentralbordet - - 3,8 % Antall inngående tlf. i gjennomsnitt pr dag på sentralbordet Et av hovedfokusområdene for Servicekontoret i 2008 har vært kompetanseoppbygging og organisering av arbeidet med de nye ansvarsområder i avdelingen. Vi har fått et større ansvar for kommunens informasjonsvirksomhet på nettet enn tidligere. Andre oppgaver som nå er lagt til Servicekontoret er blant annet forhåndsvalget, informasjon til nyansatte, betalingsutsettelser og deler av arbeidet med utleie av kommunale boliger. I mars gjennomførte vi for første gang et informasjonsmøte for nyansatte i kommunen. Formålet med møtet er å gi alle nye medarbeider informasjon om kommunen og det å jobbe i Hamar kommune. Møtet arrangeres i samarbeid med organisasjons og personalavdelingen, og nye medarbeidere fra alle enheter blir invitert. Møtet arrangeres to ganger i året, og i 2008 deltok 72 nye medarbeidere. Tilbakemeldingene fra deltagerne er positive og møtet oppleves som informativt og fellesskapsbyggende. Husbanken innførte høsten 2007 løpende behandling av bostøttesaker og månedlige utbetalinger (vedtak). Omleggingen har vært positiv for nye søkere som da har fått beregnet og utbetalt bostøtte kort tid etter at søknaden er innvilget. Dette avhjelper spesielt førstegangsetablerende flyktninger, personer som følger introduksjonsprogrammet for flyktninger, personer som flytter inn i omsorgsboliger eller husstander med lav inntekt som kjøper bolig. For Servicekontoret har omleggingen ført til at mer av avdelingens ressurser er kanalisert til behandling av bostøttesøknader. Vi har lagt ned mer arbeid i å markedsføre bostøtteordningen, noe som har vært vellykket. Vi har et stabilt høyt antall nye søknader om bostøtte hver måned, og vi ser blant annet at de grepene vi har gjort i forhold til nye leietakere i kommunale boliger har ført til flere bostøttemottakere. Vi hadde i 2008 en positiv økning i antall innvilgede startlån, 48 søknader ble innvilget mot 38 i Antallet innvilgede lån som omsettes i et boligkjøp ligger på samme nivå som i 2007, 79%. et er at lånetilsagn som effektueres i en bolig skal være tilnærmet 100%. Årsakene til hvorfor dette ikke skjer kan være mange og vi har ingen god analyse av årsaksforholdene. I april fikk Servicekontoret en selvbetjent, interaktiv informasjonsstasjon for besøkende i rådhuset. Her kan besøkende blant annet søke om barnehageplass, finne informasjon om kommunens tjenestetilbud eller besøke andre nettsider med offentlig informasjon. Videre har vi fått to informasjonsmonitorer i tilknytning til skranken i 1. etasje og utenfor kommunestyresalen. Hovedhensikten med disse har vært å gi besøkende god informasjon om møter, søknadsfrister og annen dagsaktuell informasjon. 19

20 Opplæring og oppvekst Avdelinger: Administrasjon 9 barneskoler 3 ungdomskoler Kulturskolen Naturskolen Resultatenhetsleder: Anne-Grete Melby Suksesshistorier: Greveløkka og Rollsløkken skoler: prosjekt Fra ord til Handling der målet er å øke elevenes læringsutbytte Intensivert leseopplæringen gjennom prosjektet «Tett på - tidlig innsats» Utredningen Hamarskolen som merkevare er godt i gang Nasjonal anerkjennelse av Foreldreskolen der foreldremedvirkning blir satt i system Utviklingsperspektiv For at skolen skal tilpasse seg et stadig mer kunnskapskrevende og mangfoldig samfunn og brukere, er det særlig tre forhold som må ligge til rette. For det første må lærere og skoleledere ha den kompetansen som er nødvendig. For det andre må skolen ha kunnskap om sterke og svake sider ved sin egen virksomhet og om hvilke tiltak som kan føre til forbedring. For det tredje må skolen selv utvikle en kultur for kontinuerlig læring og utvikling. St.meld.nr. 31 «Kvalitet i skolen» understreker dette. Gjennom å være en lærende organisasjon bygger vi kvalitet i skolen, og gode skoler er en viktig faktor ift valg av bosted. Vi må profilere «Hamarskolen» på ulike måter, og hver enkelt skole må bygge sin profil i tråd med Hamarskolens satsingsområder. Utredningen «Hamarskolen som merkevare» vil være førende både for skole-eier og skolene når det gjelder satsingsområder og andre konkrete tiltak i skolen i perioden Utredningen tar for seg de fleste viktigste områdene i skoledriften, men en gjennomgående føring er økt læringsutbytte for elevene. Nye satsingsområder vil være: Lesing og regning, fysisk aktivitet, kosthold og helse og kreativitet og samfunnsengasjement. I takt med samfunnsutviklingen blir det flerkulturelle mangfoldet i skolen stadig større, og nye språkgrupper kommer til. Utfordringene vi står overfor er store når det gjelder å tilrettelegge for hver enkelt elev. Gjennomføring av reformen «Kunnskapsløftet» vil være hovedutfordringen i årene framover, med fokus på tilpasset opplæring og samtidig økt læringsutbytte for alle elever. Det blir viktig å utnytte alle former for ny teknologi. IKT skal være en grunnleggende ferdighet i alle fag og krever at skolen /lærerne flytter fokus fra teknikk og struktur til pedagogikk. I tillegg skal skolen være en arena for sosial utjevning. Skolen har en oppdrager-rolle. et er å utvikle unge mennesker med selvinnsikt, gode selvbilder og evne til å mestre egne liv. Dette kan vi lykkes med i samarbeid med andre enheter bl.a. gjennom fokus på kosthold og helse, fysisk aktivitet, psykisk helse, god veiledning ift yrkesvalg og aktive verdivalg. Utvikling mot en heldagsskole er også en trend i tråd med Kunnskapsløftet. Skoletiden er utvidet fra 2008 med 5 timer ekstra i uka. Ny utfordring: Hva skal skolefritidsordningen (SFO) være i framtida? Nøkkelord er samarbeid med frivillige organisasjoner, tilgjengelighet, bemanning, foreldrebetaling. Videre vil vi se krav om leksehjelp / veiledning både på barnetrinn og ungdomstrinn og et tilrettelagt «etterskoletilbudfor funksjonshemmede elever på ungdomstrinnet. Hamarskolen har så langt hatt god tilgang på kvalifiserte lærere, men det må arbeides bevisst i forhold til rekruttering. Lærerutdanningen blir mer spesialisert, og kampen om den gode lærer kommer. Som vertskommune for Høgskolen har vi et felles ansvar for en god lærerutdanning. Dette gjøres gjennom blant annet en aktiv satsing på å utvikle gode samarbeidsformer mellom skoleeier og Høgskole i form av partnerskapsavtaler. Gode skoler har et godt fysisk læringsmiljø for både elever og ansatte. Det er utarbeidet en detaljert oversikt over vedlikeholdsbehovene ved de skolene i Hamar som ikke er fullrenovert, jfr. utredningen. Økonomi Budsjett (justert) Regnskap Resultat Netto driftsramme Netto driftsramme

Den gode skoleeigar samling 2 18.april 2012. Anne-Grete Melby Grunnskolesjef Hamar kommune

Den gode skoleeigar samling 2 18.april 2012. Anne-Grete Melby Grunnskolesjef Hamar kommune Den gode skoleeigar samling 2 18.april 2012 Anne-Grete Melby Grunnskolesjef Hamar kommune Hvem er jeg? Min erfaring: 4 år som lærer i barneskolen 9 år som lærer i ungdomsskolen 7 år som rektor på en mindre

Detaljer

Erfaringer fra pilotprosjekt i Hamarskolen Skolebasert kompetanseheving i klasseledelse. Anne-Grete Melby Grunnskolesjef 12.

Erfaringer fra pilotprosjekt i Hamarskolen Skolebasert kompetanseheving i klasseledelse. Anne-Grete Melby Grunnskolesjef 12. Erfaringer fra pilotprosjekt i Hamarskolen Skolebasert kompetanseheving i klasseledelse Anne-Grete Melby Grunnskolesjef 12.mars 2013 Hamar kommune Opplæring og oppvekst Leder: Grunnskolesjef Anne-Grete

Detaljer

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for lærere og skoleledere i grunnskolen skal ivareta nasjonale og kommunale satsingsområder i den hensikt

Detaljer

Virksomhetsplan 2015

Virksomhetsplan 2015 Virksomhetsplan 2015 Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål...2 2 Oppfølging av overordnede kommunale mål...2 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...3 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte utviklingsmål...5

Detaljer

Anne-Grete Melby Grunnskolesjef 26.04.2013

Anne-Grete Melby Grunnskolesjef 26.04.2013 Dialogkonferanse Ungdomstrinn i utvikling Kompetansebasert skoleutvikling Anne-Grete Melby Grunnskolesjef 26.04.2013 Hamar kommune Ca. 30.000 innb. 1 Opplæring og oppvekst Satsing på ungdomstrinnet Vurdering

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN Mosvik barnehage og skole

VIRKSOMHETSPLAN Mosvik barnehage og skole VIRKSOMHETSPLAN 2013 Mosvik barnehage og skole 1. Om resultatenheten Mosvik barnehage og skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Mosvik barnehage Toril Alstad Damås Rita

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sandvollan skole og barnehage

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sandvollan skole og barnehage VIRKSOMHETSPLAN 2014 Sandvollan skole og barnehage 1. Om resultatenheten Sandvollan skole og barnehage Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Thomas Herstad Barnehage Bodil Myhr

Detaljer

Virksomhetsplan kommunalomra de oppvekst 2017

Virksomhetsplan kommunalomra de oppvekst 2017 Virksomhetsplan kommunalomra de oppvekst 2017 Innledning Virksomhetsplanen for kommunalområde oppvekst bygger på kommuneplanens samfunnsdel og økonomiplanen for perioden 2017 2020. Med utgangspunkt i mål

Detaljer

Hvordan utvikle denne byen?

Hvordan utvikle denne byen? Hvordan utvikle denne byen? Hamar Bevaring Forandring Utvikling Rammebetingelsene Konkurranse om bosetting og arbeidskraft Sterk statlig styring av arealbruk (SMAT) E-6 og to-spors jernbane (infrastruktur)

Detaljer

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for barnehager og skoler

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for barnehager og skoler Forslag til planprogram Kommunedelplan for barnehager og skoler 2017-2029 26.4.2016 Forslag til planprogram for barnehager og skoler i Alta kommune Side 1 Innhold 1.0 Bakgrunn og forankring i kommunens

Detaljer

Grunnskolesjef Anne-Grete Melby. Delpris 2014 Ledelse av og i skoler

Grunnskolesjef Anne-Grete Melby. Delpris 2014 Ledelse av og i skoler Grunnskolesjef Anne-Grete Melby Delpris 2014 Ledelse av og i skoler Hamar Åpen Modig Pålitelig Helhetlig KRITERIER Hvordan bidrar ledelsen til kommunens og skolenes utvikling og måloppnåelse? Hvilken retning

Detaljer

Årsrapport 2013. Sandvollan skole og barnehage

Årsrapport 2013. Sandvollan skole og barnehage Årsrapport 2013 Sandvollan skole og barnehage 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn: Sandvollan skole og barnhage. Enhetsleder Tjenester Tjenesteleder Brukere

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL PLANPROGRAM for KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL Forslag til formannskapet 22.01.2013 for utlegging til offentlig ettersyn INNHOLD side INNLEDNING 3 OM KOMMUNEPLANARBEIDET 3 FORMÅL MED PLANARBEIDET 4 Kommunal

Detaljer

Årsrapport 2013. Inderøy ungdomsskole og voksenopplæring

Årsrapport 2013. Inderøy ungdomsskole og voksenopplæring Årsrapport 2013 Inderøy ungdomsskole og voksenopplæring 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

Årsmelding 2009 Del 2 - Resultatenhetene

Årsmelding 2009 Del 2 - Resultatenhetene Årsmelding Del 2 - enhetene 1 Innhold enhetenes årsmeldinger Politisk 4 Rådmannens stab 7 Arealplan 13 Servicekontor 18 Opplæring og oppvekst 23 Barnehage 30 Kultur 35 Pleie og omsorg 44 Eiendom 53 Levekår

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2017 2020 Vedtatt av kommunestyret i Gran 13.10.16 sak 114/16 INNHOLD INNLEDNING... 3 KVALITETSPLANEN: ET DOKUMENT FOR KOMMUNENS AMBISJONER OG MÅLSETTINGER FOR ELEVENES LÆRING

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den 17.12.14. 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012-2016 DEL B INNLEDNING Bakgrunn Strategiplan for Lillehammerskolen er et plan- og styringsverktøy for skolene i Lillehammer. Her tydeliggjøres visjonene og strategiene

Detaljer

Virksomhetsplan 2015 Hovinhøgda skole

Virksomhetsplan 2015 Hovinhøgda skole Virksomhetsplan 015 Hovinhøgda skole Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål... Oppfølging av overordnede kommunale mål... 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...4 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte

Detaljer

Planprogram. Oppvekstplan

Planprogram. Oppvekstplan Planprogram Oppvekstplan 2017-2029 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeidet 2. Formål 3. Føringer for planarbeidet 4. Organisering av planarbeidet 5. Planprosess og medvirkning 6. Framdrift 7. Visjon 8. Fokusområder

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret 06.09.16 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR 2017 Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2.

Detaljer

KS Utdanningspolitiske plattform Kunnskap for kommende generasjoner

KS Utdanningspolitiske plattform Kunnskap for kommende generasjoner KS Utdanningspolitiske plattform Kunnskap for kommende generasjoner Plattformens innhold: Hvorfor en utdanningspolitisk plattform? KS utdanningspolitiske mål Innsatsområder og forventninger KS oppfølging

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI 2008-2011. Arkivsak 07/1220. Saksordfører: Inger Cathrine Kann

STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI 2008-2011. Arkivsak 07/1220. Saksordfører: Inger Cathrine Kann STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI -2011 Arkivsak 07/1220 Saksordfører: Inger Cathrine Kann Forslag til vedtak: Brukerutvalget tar strategiplanen til orientering. Saksopplysninger: Skolene i Ski skal:

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sakshaug skole

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sakshaug skole VIRKSOMHETSPLAN 2014 Sakshaug skole 1. Om resultatenheten Sakshaug skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug skole, 1.-7. trinn Ingrid Stai Skjesol

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2015. Sakshaug skole. Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars

VIRKSOMHETSPLAN 2015. Sakshaug skole. Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars VIRKSOMHETSPLAN 2015 Sakshaug skole Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars 1. Om resultatenheten «Enhetens navn» Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug

Detaljer

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I KONGSBERG 2009-2013

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I KONGSBERG 2009-2013 KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I KONGSBERG 2009-2013 KONGSBERG KOMMUNES VISJON Vi skaper verdier - i samspillet mellom teknologi, natur og kultur. HOVEDMÅL 2009-2013: Kongsbergskolen - høyt kunnskapsnivå

Detaljer

Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014

Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014 Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014 Tertialrapport 2/2014 Personal Utdrag fra fokusområder Status tjenesteproduksjon i sektorer og staber Økonomi (drift, investeringer og

Detaljer

PSN 14. oktober Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune og planprogram for revisjon av kommuneplanen

PSN 14. oktober Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune og planprogram for revisjon av kommuneplanen PSN 14. oktober 2016 Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune 2016-2019 og planprogram for revisjon av kommuneplanen 1. gangsbehandling Formannskapet behandlet saken 21.06.2016, sak 107/16 med

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 15.30

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 15.30 EIDSBERG KOMMUNE Ungdomsrådet MØTEINNKALLING 02.05.2013/TOA Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.05.2013 Tid: 15.30 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen onsdag 08.05.13 kl 13.00 tlf.

Detaljer

Miljø og kompetansebyen Drammen - en tett, mangfoldig og levende by i et vakkert landskap"

Miljø og kompetansebyen Drammen - en tett, mangfoldig og levende by i et vakkert landskap VEDLEGG 19 Gjennomgående målekart 2011 Miljø og kompetansebyen Drammen - en tett, mangfoldig og levende by i et vakkert landskap" Fokusområde Kritiske suksessfaktorer Styrings-indikator Målemetode Frekvens

Detaljer

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Notat Fra: Til: Sak: Øyvind Hauken Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Jeg viser til vedtak i kommunestyret 15.12.2011,

Detaljer

SYSTEM FOR KVALITETSUTVIKLING AV SKOLENE SIGDAL KOMMUNE

SYSTEM FOR KVALITETSUTVIKLING AV SKOLENE SIGDAL KOMMUNE SYSTEM FOR KVALITETSUTVIKLING AV SKOLENE I SIGDAL KOMMUNE Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal sak 08/45 20.6 2008 Revidert av Kommunestyret i Sigdal i sak 11/76 2011 Innledning Arbeidet med kvalitetsutvikling

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015. Sandvollan skole og barnehage

VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015. Sandvollan skole og barnehage VIRKSOMHETSPLAN -2015 Sandvollan skole og barnehage 1. Om resultatenheten Sandvollan skole og barnehage ansvar 216 Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Thomas Herstad Skole Thomas Herstad

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

ENHET FOR STØTTEFUNKSJONER

ENHET FOR STØTTEFUNKSJONER RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2015 ENHET FOR STØTTEFUNKSJONER Versjon 1.1 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - Enhet for støttefunksjoner 2015 side 2

Detaljer

Kommuneplan for Færder kommune

Kommuneplan for Færder kommune Kommuneplan for Færder kommune Planprogram - Kommuneplanens samfunnsdel - Utfyllende bestemmelser og retningslinjer til arealdelene - Arealplankartet for Tjøme vedtatt 03.09.2015 videreføres - Arealplankartet

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ålesund kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ålesund kommune Sakspapir Tilstandsrapport for grunnskolen i Ålesund kommune 2014-2015 - Dokumentinformasjon: Saksbehandler: ArkivsakID: 13/1008 Anne Kristin Bryne Tlf: 70 16 28 25 JournalID: 15/65374 E-post: postmottak@alesund.kommune.no

Detaljer

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal»

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Status pr.24. februar 2015 fra prosjektgruppa Rådmann Mette Hvål- leder Rådmann Inger Anne Speilberg Kurt Orre -utreder Levert tidligere til styringsgruppa

Detaljer

Strategidokument

Strategidokument Strategidokument 2017-2020 14.11.2016 1 Utgangspunktet er politisk vedtatt Må legge til grunn at gjeldende økonomiplan er en ferdig politisk prioritert plan, både hva gjelder mål, tiltak og økonomi. Det

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Leirfjord kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Leirfjord kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Leirfjord kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 YHK 01.11.2016 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 3 1.2 Planlegging av

Detaljer

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN ENEBAKK KOMMUNE 2013 Sist endret: 08.04.2013 Vedtatt av kommunestyret: 13.05.2013 1. Innledning... 3 1.1 Planprogram i lovverket... 3 2. Planprosessen... 4 2.1 Kommunal planstrategi

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR OPPVEKSTSEKTOREN 2006-2009 06/145-5

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR OPPVEKSTSEKTOREN 2006-2009 06/145-5 KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR OPPVEKSTSEKTOREN 2006-2009 06/145-5 Innholdsfortegnelse 1 Målgrupper / kommunale kontaktpersoner... 4 2 Plan for gjennomføring... 4 2.1 Ledere på kommunalt nivå... 4 2.2 Kompetanseutvikling

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Herøy kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Herøy kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Herøy kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 YHK 01.11.2016 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 3 1.2 Planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Arkivsaksnr: 2013/78 Klassering: B20 Saksbehandler: Elisabeth Jonassen STRATEGI FOR Å REDUSERE SPESIALPEDAGOGISK HJELP I

Detaljer

Årsrapport 2013. «Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn»

Årsrapport 2013. «Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn» Årsrapport 2013 «Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn» 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten - Enhetens navn - Enhetsleder - Følgende tjenestesteder inngår i enheten - Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene 2017

Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene 2017 Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene 2017 Innhold 1. Innledning... 2 2. Overordnede mål og målgrupper... 2 Udirs mål for 2017... 2 Målgrupper for sentrene... 3 3. Hovedoppgaver for sentrene... 3 Rammeplan-

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for Meløy kommune 2013-2016 VEDTATT I KOMMUNESTYRET SAK 55/13-20. JUNI 2013 INNHOLD 1. Forord s. 2 2. Visjon og mål s. 3 3. Prinsipper for kommunikasjon s. 4 4. Ansvar og organisering

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta Oversikt Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon Kommunelov Plan- og bygningslov Kommuneplan Samfunnsdel/strategidel, Frosta 2020 12 år langsiktig Vedlegg 1 Vedlegg 2 Arealdel Handlingsprogram

Detaljer

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Planstrategi

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Planstrategi Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune Planstrategi 2013-2015 Vedtatt i Hattfjelldal kommunestyre 19.02.2014 Visjon/ mål Arealplan Retningslinjer Økonomiplan Temaplan Budsjett Regnskap Årsmelding Telefon:

Detaljer

Virksomhetsplan HIPPT 2011 Oppdatert 24.01.11

Virksomhetsplan HIPPT 2011 Oppdatert 24.01.11 HAMARREGIONENS INTERKOMMUNALE PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE HAMAR, LØTEN, STANGE KOMMUNER. HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Virksomhetsplan HIPPT 2011 Oppdatert 24.01.11 PPT er en lovpålagt kommunal og fylkeskommunal

Detaljer

BEST PÅ SERVICE BLANT NORSKE KOMMUNER. Slik arbeider de beste

BEST PÅ SERVICE BLANT NORSKE KOMMUNER. Slik arbeider de beste BEST PÅ SERVICE BLANT NORSKE KOMMUNER Slik arbeider de beste Innholdsfortegnelse BEST PÅ SERVICE BLANT NORSKE KOMMUNER SLIK ARBEIDER DE BESTE... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Kommunene... 3 1.3 Spørsmålene...

Detaljer

Kommunedelplan Helse-, omsorgs- og sosialtjenestene

Kommunedelplan Helse-, omsorgs- og sosialtjenestene Høringsutkast Kommunedelplan Helse-, omsorgs- og sosialtjenestene 2017 2026 I planstrategi Bodø 2016-2020 beskrives flere av utfordringene på helse, omsorgs og sosialfeltet som Bodøsamfunnet står overfor.

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - LEKA KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - NAMSOS KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885 KVALITETSSYSTEM FOR SKOLENE I MODUM Rådmannens innstilling: Saken tas til orientering Saksopplysninger: Rådmannen viser

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: 034 Saksmappe: 2015/2746 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato:

Hurum kommune Arkiv: 034 Saksmappe: 2015/2746 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: Hurum kommune Arkiv: 034 Saksmappe: 2015/2746 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: 05.10.2016 A-sak. Kommunal planstrategi 2015-19 med tilhørende forslag om å rullere Kommuneplanens arealdel og å oppheve

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret 09.09.14 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2. Rask og sikker

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN Sakshaug skole Behandles i samarbeidsutvalget

VIRKSOMHETSPLAN Sakshaug skole Behandles i samarbeidsutvalget VIRKSOMHETSPLAN 2017 Sakshaug skole 16.09.2016 Behandles i samarbeidsutvalget 17.11.16 1. Om resultatenheten 210 Sakshaug skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet. Digitale verktøy

Detaljer

KF Brukerkonferanse 2013

KF Brukerkonferanse 2013 KF Brukerkonferanse 2013 Tromsø 18.03.2013 Kommuneforlagets ledelsesprodukter Bedrekommune.no - KF BedreStyring- KF Kvalitetsstyring Program Sesjon 1 [10.00 10.55] Målstyring, tjenestekvalitet og internkontroll

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst /11 RESULTATER FRA BRUKERUNDERSØKELSE I SFO VÅREN 2011

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst /11 RESULTATER FRA BRUKERUNDERSØKELSE I SFO VÅREN 2011 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201001108 : E: 030 A20 &34 : Harald Nedrelid Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 05.09.2011 70/11 RESULTATER

Detaljer

Planstrategi og Kommuneplanens samfunnsdel

Planstrategi og Kommuneplanens samfunnsdel Planstrategi og Kommuneplanens samfunnsdel Kommunal planstrategi Kommuneplanens samfunnsdel Medvirkning Områdeplan Kleppestø «Tett på utviklingen tett på menneskene» Hva var planen? Hva gjorde vi? Hva

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009. Presentasjon for Verdal kommunestyre 30.08.2010

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009. Presentasjon for Verdal kommunestyre 30.08.2010 Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009 Presentasjon for Verdal kommunestyre 30.08.2010 1 Endring i opplæringslova aug 2009 - skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

DIALOGBYGGER. Retningslinjer for medvirkning og brukerretting i Horten kommune

DIALOGBYGGER. Retningslinjer for medvirkning og brukerretting i Horten kommune DIALOGBYGGER Retningslinjer for medvirkning og brukerretting i Horten kommune Horten kommune skal styrke dialogen med innbyggerne våre. Vi skal skape større åpenhet og nærhet og engasjere innbyggerne til

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - HØYLANDET KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 08.09.2011. System. for kvalitetsutvikling. av skolene i Sigdal kommune

Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 08.09.2011. System. for kvalitetsutvikling. av skolene i Sigdal kommune Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 08.09.011 System for kvalitetsutvikling av skolene i Sigdal kommune n gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/607 Tilstandsrapport for Marker skole 2011-2012 ksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: A00 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 54/12 Oppvekst og omsorgsutvalget 13.11.2012 PS

Detaljer

Plan for kvalitetsutvikling i skole og barnehage 2016-2019 Rindal kommune 2016

Plan for kvalitetsutvikling i skole og barnehage 2016-2019 Rindal kommune 2016 Plan for kvalitetsutvikling i skole og barnehage 2016-2019 Rindal kommune 2016 Vedtatt i driftsstyret den 12.4.2016 DS-038/16 Side 1 Innhold FORORD... 3 1. RAPPORTERING FOR 2015... 4 2. STRATEGISK PLAN

Detaljer

Innlegg på skoleledersamling, Solstrand v/kommunaldirektør Anne-Marit Presterud og fagdirektør Odd Harald Hundvin.

Innlegg på skoleledersamling, Solstrand v/kommunaldirektør Anne-Marit Presterud og fagdirektør Odd Harald Hundvin. Innlegg på skoleledersamling, Solstrand 13.04.2012 v/kommunaldirektør Anne-Marit Presterud og fagdirektør Odd Harald Hundvin. Kvalitetsmelding for grunnskolen i Bergen 2011 Årlig tilstandsrapport for bergensskolen

Detaljer

Oppdraget fra Forhandlingsutvalget

Oppdraget fra Forhandlingsutvalget Målene med reformen Styrke lokaldemokratiet Gode og likeverdige tjenester Økonomisk bærekraftige og robuste kommuner Helhetlig og samordnet utviklingsperspektiv 1 Oppdraget fra Forhandlingsutvalget 1.

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Frogn kommune Handlingsprogram 2018-2021 Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Li skoles strategiske plan 2012/ /16

Li skoles strategiske plan 2012/ /16 Li skoles strategiske plan 2012/13-2015/16 Innledning Den strategiske planen for Li skole er en 4-årig plan i samsvar med Plan for kvalitetsutvikling i Bergen kommune. Den bygger på nasjonale og kommunale

Detaljer

SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2014/2015

SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2014/2015 SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2014/2015 Vår visjon: Nasjonale satsingsområder: Kommunale satsingsområder: Hamarskolen som merkevare Kunnskap til styrke Økt læringsutbytte og grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Levanger kommune rådmannen Oppvekst i Levanger kommune

Levanger kommune rådmannen Oppvekst i Levanger kommune Oppvekst i Levanger kommune Demografi 2009 Barn og unge 0 t.o.m.19 år :5094 Fødselstall 2009 : 209 B 0-17, ikke-vestlig bakgr. (08) : 160 Antall barn i barnehage (08) :1068 Antall elever i grunnskolen

Detaljer

St.meld. nr 18 ( ) Læring og fellesskap. Unni Dagfinrud, seniorrådgiver, Fylkesmannen i Hedmark

St.meld. nr 18 ( ) Læring og fellesskap. Unni Dagfinrud, seniorrådgiver, Fylkesmannen i Hedmark St.meld. nr 18 (2010 2011) Læring og fellesskap Unni Dagfinrud, seniorrådgiver, Fylkesmannen i Hedmark 9,00 % 8,00 % 8,4 % 7,00 % 6,00 % 6,2 % 5,00 % 4,00 % 3,00 % 2,00 % 1,00 % 0,00 % 14,00 % 12,00 %

Detaljer

"Jakte på Hadeland, - etter god praksis til det beste for våre innbyggere." Barnehage. M ålstyrt Balansert Undring

Jakte på Hadeland, - etter god praksis til det beste for våre innbyggere. Barnehage. M ålstyrt Balansert Undring "Jakte på Hadeland, - etter god praksis til det beste for våre innbyggere." Barnehage M ålstyrt Balansert Undring Innledning Målstyrt Balansert Undring De tre Hadelandskommunene startet opp i 2004 et arbeid

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Kunnskapsløftet. Revidert plan for kompetanseutvikling i Verdal og Levanger kommuner 2007-2008 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arvid Vada arvid.vada@verdal.kommune.no 74048290 Arkivref:

Detaljer

Planprogram. Kommuneplanens samfunnsdel

Planprogram. Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel 2017-2030 Planprogrammet skal i hovedsak gjøre rede for formålet med planarbeidet og gjennomføring av planprosessen. Planprogrammet sendes på høring i forbindelse med kunngjøring

Detaljer

Del I, bilag 4 MÅLEKART ASKER KOMMUNE 2011

Del I, bilag 4 MÅLEKART ASKER KOMMUNE 2011 Del I, bilag 4 MÅLEKART ASKER KOMMUNE 2011 Gjennomgående målekart Unikt målekart Oppvekst Unikt målekart Helse og omsorg Unikt målekart Kultur, frivillighet og fritid Unikt målekart Teknikk og miljø Unikt

Detaljer

VIRKSOMHE. SOMHETSPLAN HIPPT 2012 oppdatert 02.03.12 .12

VIRKSOMHE. SOMHETSPLAN HIPPT 2012 oppdatert 02.03.12 .12 VIRKSOMHE SOMHETSPLAN HIPPT 2012 oppdatert 02.03.12.12 PPT er en lovpålagt kommunal og fylkeskommunal tjeneste som reguleres av opplæringslova 5-6. PPT skal hjelpe skolene med kompetanseheving og organisasjonsutvikling

Detaljer

FELLES POLITISK TEMAMØTE OM BARNEHAGE SKOLE - OPPVEKST for Drammen, Nedre Eiker og Svelvik kommuner. Oppvekst- og utdanningsutvalget Svelvik

FELLES POLITISK TEMAMØTE OM BARNEHAGE SKOLE - OPPVEKST for Drammen, Nedre Eiker og Svelvik kommuner. Oppvekst- og utdanningsutvalget Svelvik FELLES POLITISK TEMAMØTE OM BARNEHAGE SKOLE - OPPVEKST for Drammen, Nedre Eiker og Svelvik kommuner Oppvekst- og utdanningsutvalget Svelvik 15.05.17 VELKOMMEN TIL SVELVIK 2 INNHOLD 1. Politisk styringsform

Detaljer

Sør-Odal kommune Politisk sak

Sør-Odal kommune Politisk sak Sør-Odal kommune Politisk sak Revisjon av den kommunale planstrategien for 2012-2015 - Sør-Odal kommune Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Formannskapet 18.03.2014 016/14 IBM

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014 2029 Innsatsområder Ansvar og roller Mål Brukerbehov Utfordringer Verdigrunnlag Digitaliseringsstrategien Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyrets møte , sak 68/14.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyrets møte , sak 68/14. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN 2015-2016 Selbu kommune Vedtatt i kommunestyrets møte 17.11.2014, sak 68/14. 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT PS 60/13 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT PS 60/13 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 60/13 - vedtatt i kommunestyret 17.9.13 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Siden gjeldende kommuneplan er under rullering, og Vegårshei kommunestyre skal vedta

Detaljer

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås.

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. Lederavtale inngått mellom: (navn) (navn) Dato Enhetsleder (enhetsnavn) Overordnet leder Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. LEDERE SOM LYKKES HAR EVNE TIL: å

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2016. 210 Sakshaug skole. pr. 15.10.2015

VIRKSOMHETSPLAN 2016. 210 Sakshaug skole. pr. 15.10.2015 VIRKSOMHETSPLAN 2016 210 Sakshaug skole pr. 15.10.2015 1. Om resultatenheten 210 Sakshaug skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug skole Ingrid

Detaljer

Nyhetsbrev 1 Kommunedelplan for helse og omsorg

Nyhetsbrev 1 Kommunedelplan for helse og omsorg 2014 Nyhetsbrev 1 Kommunedelplan for helse og omsorg 2015-2020 Foto: Inger Maren Slagsvold Helsefaglig rådgiver Kårhild Husom Løken. Tlf. 97978456. E-post: karhild.loken@stange.kommune.no 09.04.2014 Oppstart

Detaljer

Årsrapport 2014. Utøy skole og barnehage

Årsrapport 2014. Utøy skole og barnehage Årsrapport 2014 Utøy skole og barnehage 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 28.04.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

Detaljer

Budsjett ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPLAN 2017 TIL 2020

Budsjett ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPLAN 2017 TIL 2020 Budsjett 2017-2020 ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPLAN 2017 TIL 2020 1 INNLEDNING Røyken kommune skal være en kommune der innbyggerne opplever at de får de tjenestene som er viktige for dem. Arbeiderpartiet bygger

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune Formannskap

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune Formannskap Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009 Formannskap 19.08.2010 1 Endring i opplæringslova aug 2009 - skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Saman om eit betre omdøme

Saman om eit betre omdøme Saman om eit betre omdøme Overordnet prosjektplan Versjon 30.04.2012 INNHOLDSFORTEGNELSE Bakgrunn... 3 Om Strand kommune... 3 Målsettinger... 4 Målbart utgangspunkt for prosjektstart... 4 Tiltak og milepæler...

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for kvalifisering

RISØR KOMMUNE Enhet for kvalifisering RISØR KOMMUNE Enhet for kvalifisering Arkivsak: 2010/282-0 Arkiv: F00 Saksbeh: Bjørn Haugersveen Dato: 20.02.2013 Tiltaksplan for forebygging av fattigdom blant barn og unge Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Søknad til Skoleeierprisen for 2016

Søknad til Skoleeierprisen for 2016 Søknad til Skoleeierprisen for 2016 Haugesund kommune søker herved på Skoleeierprisen 2016. Haugesund kommune har de senere år gjennom flere ulike prosesser skapt et aktivt skoleeierskap som synliggjør

Detaljer

Planprogram. Arkivsak: 16/704 Arkivkode: 143 Q80 Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET

Planprogram. Arkivsak: 16/704 Arkivkode: 143 Q80 Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET Planprogram Arkivsak: 16/704 Arkivkode: 143 Q80 Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2017-2020 Utarbeidet av Karmøy kommune, driftsavdelingen. 07.04.2016 Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende

Detaljer

Forfall meldes snarest til politisk møtesekretær reidun.bokko@hol.kommune.no eller tlf. 95 98 04 98. Saker til behandling

Forfall meldes snarest til politisk møtesekretær reidun.bokko@hol.kommune.no eller tlf. 95 98 04 98. Saker til behandling MØTEINNKALLING Utvalg for kultur og levekår Dato: 16.05.2013 kl. 9:30 Sted: Hol kommunehus, møterom bankbygget Arkivsak: 12/00192 Arkivkode: 040 Forfall meldes snarest til politisk møtesekretær reidun.bokko@hol.kommune.no

Detaljer