Årsmelding 2008 Del 2 - Resultatenhetene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2008 Del 2 - Resultatenhetene"

Transkript

1 Årsmelding 2008 Del 2 - Resultatenhetene

2 Innhold Resultatenhetenes årsmeldinger: Politisk 03 Rådmannens stab 05 Plan og utvikling 10 Servicekontor 16 Opplæring og oppvekst 20 Barnehage 28 Kultur 33 Pleie og omsorg 41 Eiendom 47 Levekår og folkehelse 53 NAV 59 Barn og familie 65 Byggesak og oppmåling 71 Teknisk drift og anlegg 75 Tilsyn og kontroll - avvik 85 Økonomi - avvik resultatenheter 87 Informasjon driftsinntekter og utgifter 89 Kostra 90 Del 1: Rådmannens årsmelding Del 2: Resultatenhetenes årsmelding Del 3: Årsregnskap 2

3 Politisk Utviklingsperspektiv Gjelder ikke for enheten Styringsark Styringsark ikke innført på området Medarbeidere Følgende ressurser ligger til politisk område: Ordfører, 100% Varaordfører 100 % Overformynder 60% Ordfører: Einar Busterud Varaordører: Christel Meyer Oppgaveløsning Antall politiske møter og saker i: Kommunestyret Formannskapet Org- og personalstyret Klagenemda Ant. møter Ant. saker Ant. møter Ant. saker Ant. møter Ant. saker Ant. møter Ant. saker Medhold (hvorav 1 delvis medhold) Antall møter og saker i arbeidsutvalg og komitèer: Utvalg Antall møter Utredninger / og viktige saker Hamar kommunestyre : By-og bygdelista: 16 Arbeiderpartiet: 10 Høyre: 3 Fremskrittspartiet: 3 Venstre: 2 Sos. venstreparti: 2 Kristelig folkeparti: 2 Pensjonistpartiet: 1 Arbeidsutvalget for økonomisaker Arbeidsutvalget for plansaker Komité for velferd 6 12 Komité for kommuneutvikling KDP Veg- og transport Komité for næring og kultur Kulturskoleutredningen Strategisk næringsplan (oppstart) Komité barn og unge 9 15 Skoleutredningen: Hamarskolen som merkevare Økonomi Budsjett (justert) Regnskap Resultat Netto driftsramme Netto driftsramme

4 Antall møter, saker/ type saker i utvalg: Mangfoldsutvalget Alkoholkontrollutvalg Ant. møter Ant. saker Ant. møter Ant. Saker Møte m/ bransjen Antall faste skjenke- og salgbevillinger pr Skjenkebevillinger Salgsbevillinger Kontroller Antall skjenkekontroller hvorav 67 var med 2 kontrollører hvorav 84 av kontrollene ble utført med to kontrollører Antall salgskontroller 37 - alle med 1 kontrollør 30 alle med en kontrollør Totalt: Oversikt over vedtak 2008: Vedtak fattet av formannskapet: Søknad om skjenke- og salgsbevilling Administrative vedtak: Søknad om skjenke- og salgsbevilling Administrative vedtak: Søknad om serveringsbevilling (2) 0 skjenkebevillinger derav 0 (2) avslag (0) 0 salgsbevilling 17 Gjelder ikke *Tall fra 2007 er satt i parantes. Kunnskapsprøven om alkoholloven og etablererprøver om serveringsloven - antall avlagte prøver: År Kunnskapsprøve - skjenke Kunnskapsprøve - salg Etablererprøve - serveringsloven Overformynderi Antall klienter ca 650 Ca 600 Forvaltningsformue (mill) 104,8 104,1 110,2 115,4 Antall hjelpeverger ca 320 Ca 300 Vergebeskikkelser Særregnskaper

5 Rådmannens stab Utviklingsperspektiv Stabens hovedoppgaver er i hovedsak å gi støtte til politikerne og tjenesteområdene samt informasjon til innbyggerne. Opplevelsen av en uforutsigbar stat er en utfordring for kommunal langsiktig planlegging. Det er vanskelig å oppnå tillit og lojalitet i prosesser når statlige forutsetninger gir lavere driftsrammer, mens virkeligheten blir annerledes. Planlegging, endrings- og kompetanseprosesser er krevende i en så stor organisasjon som Hamar kommune. I samsvar med stabens hovedoppgaver vil staben også i framtiden være en aktiv deltaker, rådgiver og pådriver i ulike prosesser med henblikk på en best mulig personalforvaltning, organisering og tjenesteproduksjon. Dette kan handle om både strukturering, lederutvikling og veiledning knyttet til resultatenhetenes problemstillinger. På mange områder vil staben måtte fortsette sitt arbeid med å utvikle en felles plattform, som bidrar til myndiggjøring og bevisstgjøring av ledere som tør, vil og kan! Kommunens oppgaver og tjenesteproduksjon er kompleks og det stilles stadig større krav til et godt og effektivt styringssystem. Dette gjelder spesielt innenfor lønn, personal og økonomi der det innføres nye systemer. Dette krever betydelig innsats og ressurser. Kravene til kommunens kvalitetssystem med oppfølging og kontroll av hele den kommunale virksomheten, gir utfordringer. Det ble i 2008 kjøpt nytt elektronisk system og opprettet et eget prosjekt. Det er forventet å bruke 3-5 år på implementeringen av systemet både med de tekniske og kulturelle utfordringene dette innebærer. IKT-sikkerhet vil ha stort fokus fremover. Kommunene er forvalter av mange personopplysninger og det er viktig at vi behandler disse korrekt. Fra nasjonalt hold er det sterkt fokus på kommunens rolle i fornyingen av offentlig forvaltning. St.melding nr. 17 Eit informasjonssamfunn for alle og enorge 2009 det digitale spranget inneholder flere konkrete mål som angår kommunesektoren. En døgnåpen kommune gjennom tjenester på nett, er som følge av dette et viktig satsningsområde for kommunen. Det nye informasjonssamfunnet åpner for nye muligheter, men også nye krav med hensyn til hvordan kommunene sikrer sin elektroniske informasjon, ivaretar personsikkerheten og samtidig sikrer framtidig gjenfinning av elektronisk materiell. Det må også i tiden framover tas hensyn til at det fortsatt er mange som ikke er brukere av elektronisk informasjonsmedie. Hamar kommune må ha et informasjonsansikt som strekker seg ut over det elektroniske medie. Videreutvikling av kommunens servicekontor i en slik retning vil trolig være det som er mest nærliggende. Bedre styring gjennom eierinteresser i selskaper og foretak vil være en kontinuerlig prosess hvor det forvaltes betydelig kommunale verdier. Staben vil i framtiden beregne å måtte bruke tid på arbeidskraftutfordringen. Vi har en aldrende arbeidsstokk, samtidig som behovet for flere hender i omsorgsyrkene vil øke. Staben vil i den sammenheng måtte bruke tid på å sørge for smidige systemer som gjør at vi kan beholde og tiltrekke oss kompetent arbeidskraft. Rådmann: Svein M. Skaaraas Avdelinger: Organisasjon og personal -stab Administrasjon -stab -arkiv -kantine -renhold -vaktmester Økonomi -stab -regnskap -lønn -innfordring -skatt IKT-forvaltning Suksesshistorier: Revisjon av personalreglementene og påfølgende opplæring Gode tilbakemeldinger på gjennomføringen av lederopplæring Godt samarbeid mellom Overformynderiet og Servicekontoret Stabens oppgaver spenner over et vidt felt. I dag som i framtida vil det være en utfordring å prioritere mellom oppgavene slik at en effektivt løser utfordringene i riktig rekkefølge og bygger et sterkt fundament til beste for organisasjonen og brukerne. Økonomi Budsjett (justert) Regnskap Resultat Netto driftsramme Netto driftsramme

6 Styringsark Samfunn Fokus på omdømme og aktiv omdømmebygging blant utvalgte grupper God dialog/ medvirkning i lokalsamfunnet Sikre at kommunen bidrar til å nå nasjonale klimamål gjennom tiltak i egen virksomhet og tilrettelegging/ tiltak i Hamar - samfunnet oppnåelse Staben har ikke lagt ned ekstra ressuser ift å bistå enhetene i langsiktig rekrutteringsarbeid. et ikke nådd Det er etablert samarbeid mellom staben og Servicekontoretfor å øke ressursene til informasjonsarbeidet. Lokalpressen er aktivt benyttet og informasjonskonsulenten har bidratt med veiledning i forbindelse med informasjonsarbeid og brosjyrer i resultatenhetene. Rådhusets varme- og ventilasjonssystem er bygget om slik at en utnytter varmen som teknisk datarom gir fra seg. Som en følge av dette er temperatur i parkeringskjeller redusert. Miljøperspektivet ved anskaffelser er tatt med der det er naturlig. Kvalitfikasjonskravet om miløplaner er inkludert som et tildelignskriterie. Være initiativtaker og aktiv deltaker i det regionale samarbeidet Brukere God kvalitet på tjenesten Staben har vært aktive i regionale og nasjonale fora. Kommunenes sentralforbund (KS); konsultasjonsgruppe, Kostragruppe og regionalt økonomi- personalnettverk. Staben har bidratt i rekrutterings- og profileringsarbeid i regi av Trainee Innlandet for å synliggjøre kommunen blant studenter.vi rekrutterer jevnlig traineer til kommunen. et nådd. oppnåelse (verdiskala 1-6 for brukerundersøkelsen) Det ble ikke gjennomført brukerundersøkelser blant de folkevalgte og resultatenhetene i Organisasjonen gjennomfører undersøkelser annenhvert år, neste gang i Kvalitetsvurdering av nettsteder: Norge.no, nå Direktorat for forvaltning og IKT, har siden 2004 gjennomført årlige kvalitetsvurderinger av offentlige nettsteder. Nær 700 statlige og kommunale nettsteder blir vurdert ut fra krav om brukertilpasning, tilgjengelighet og nyttig innhold. Hamar kommune ligger omtrent på samme nivå som tidligere - vi får 4 av seks stjerner, og er blant de beste i fylket. På Tilgjengelighet for alle (teknologi og døgnåpen forvaltning) oppnår vi 65 % av mulige poeng. et om 60% er nådd. På Brukervennlighet oppnår vi 66 % av mulig poeng. et om 60% er nådd. Helhetlige og samordnende tjenester God opplevd medvirkning Det ble ikke gjennomført brukerundersøkelser blant de folkevalgte og resultatenhetene i Det ble ikke gjennomført brukerundersøkelser blant de folkevalgte og resultatenhetene i

7 God opplevd informasjon Kvalitetsvurdering av nettsteder: På Nyttig innhold oppnår vi 73 % av mulige poeng. et om 75% er ikke nådd. Likevel er det her vi scorer høyest. Resultatet er godt med tanke på de begrensede ressursene som legges inn. Medarbeidere Godt arbeidsmiljø og tilfredse medarbeidere oppnåelse (verdiskala 1-6 for medarbeiderundersøkelsen) Medarbeidertilfredshet totalt: : 5 Resultat 2008: 4,6 ikke nådd. Resultat 2006: 4,9 sykefravær egenmeldt: 1,25 % Resultat 2008: 0,9 nådd. Resultat 2007: 0,8 sykefravær legemeldt: 6,5 % Resultat 2008: 5,5 nådd. Resultat 2007: 5,0 Kommentar til sykefravær: Det registreres at sykefraværet er tilnærmet likt i 2008 og God involvering/medvirkning : 4,5 Resultat 2008: Kan ikke måles. Resultat 2006: 4,3 God informasjonsflyt : 4,6 Resultat 2008: Kan ikke måles. Resultat 2006: 4,5 Helhetlige og samordnende tjenester : 4,3 Resultat 2008: 4,5 nådd. Resultat 2006: 4,2 God ledelse : 4,6 Resultat 2008: 4,4 ikke nådd. Resultat 2006: 4,1 Likestilling/ mangfold med spesielt fokus på rekruttering og ledelse Staben har jobbet med å forbedre kommunens rapportering i forhold til likestilling og mangfold. nådd. Staben har ikke kartlagt sine muligheter for språk og arbeidspraksisplasser for flyktninger i introduksjonsordningen. ikke nådd. ene ble justert ifm ny medarbeiderundersøkelsen og budsjettet for Ny medarbeiderundersøkelse gjør at noen av målene for 2008 ikke er mulig å måle. Økonomi God økonomistyring oppnåelse Avvik i forhold til justert budsjett (netto) : > / = 0,0 % (grønt) - 0,5% (gult) Resultat 2008: +0,2 Resultat 2007: +0,5 % av antall betalte faktura* innen frist : 90% Resultat 2008: 65,8% *Parkerte faktura er med i statistikken og reduserer resultatet. Faktura parkeres når det er diskusjon med leverandør om leveransen. 7

8 Oppgaveløsning Indikatorer Hamar Hamar Hamar Antall møter i kommunestyret Antall møter i formannskap Antall skjenkebevillinger Antall lønns og trekksoppgaver (Hamar kommune) Restanser utgående faktura ved utgangen av året i prosent 4,9 7,7 6,7 Antall regnskapsbilag (Hamar kommune) Antall attføringssaker Andel av driftskostnader på art som er kjøpt over rammeavtaler 34,6% av totalt 192,4 mill (eks mva) 58,78% av totalt 160,8 mill *Regnskapsbilag: Fra 2007 Hamar kommune ekskl overformynderiet, alle legater, turistløypene og forvaltning. Prosjekter Samordning Status ERP (Økonomi, personal og styringssystem) BRA-prosjektet (bedre, raskere administrative løsninger) Fellesprosjekt med Stange og Løten. Gjelder alle enheter Økonomi-, fakturerings- og innfordringsløsning ble tatt i bruk Lønn og personal ble vedtatt utsatt til januar 2008 til retting av systemfeil var gjennomført. Det vises til utfyllende informasjon i tekstdelen. Innføring av ressursstyringssystem for ansatte som jobber i turnus er vedtatt, men med innføring først i Tjenester på nett Kommunalt samarbeid med KS/ interkommunalt Prosjektet avsluttet og målet om antall tjenester er nådd. Scanning innkommen post Kommunalt Forprosjekt gjennomført og prosjektoppstart vedtatt. Prosjektperiode fram til Bredbånd til folket Interkommunalt Hamarregionen nærmer seg 100% dekning av bredbånd. Kontraktsmessig skal målet være nådd innen april Prosjektet er finansiert via statlige midler, fylkeskommunen og kommunene. Kommunestyret behandlet forvaltningsrevisjonsrapport om Finansforvaltningen i Saken ble tatt til orientering, og det er påpekt noen områder som bør forbedres. Dette er fulgt opp i 2008 og i overgangen til 2009 er det nå lagt fram sak om nytt Finansreglement. Økt rådgivningsressurs på innkjøpsområdet har i løpet av året gitt en positiv effekt med hensyn til implementering av ny innkjøpsstrategi, oppfølging av et strengt regelverk, gjennomføring av flere anskaffelsesprosesser, oppfølging av lojalitet til rammeavtaler, og ikke minst har resultatenheter og foretak fått større mulighet til faglig støtte og bistand. Med bakgrunn i tidligere tilsyn i arkivet er det foretatt bemanningsmessige og organisatoriske endringer. De mest kritiske avvikene er nå lukket. Ytterligere forbedringer vil komme gjennom igangsatt prosjekt elektronisk post og arkiv. Mindre avvik knyttet til fjernarkivet vil av kapasitetsmessige hensyn måtte gå over flere år. Rådhuset er undersøkt med bakgrunn i skader som har oppstått etter ferdigsstillelse av bygget. Det har så langt ikke vært mulig å finne årsakssammenhengen, men det er konstatert at det ikke foreligger noen risiko knyttet til bæring eller glassflater. 8

9 Brannøvelse av avholdt og branntilsyn gjennomført uten vesentlige merknader. Vi har fortsatt et flott bygg som fortjener all den oppmerksomhet det kan få. Rådhusets netto driftsresultat eksklusiv finanskostnader var i ,2 mill kroner og dekker vedlikehold, vaktmester, renhold, kantine, lys og varme. Datatilsynet har gjennomført kontroll av NAV Hamar og bruken av kommunens IKT-systemer. Resultatet ble at kommunen fikk tre pålegg. Dette har resultert i stort fokus på IKT-sikkerhetsarbeid og kvalitetsarbeid. Høsten 2008 investerte kommunen i et nytt kvalitetssystem. Oppstart av kvalitetsprosjektet som skal ta for seg innføring av kvalitetsystemet, i første rekke tre piloter. Hvordan dette skal innføres i hele kommunen er en viktig del av mandatet. Det har vært foretatt risikovurderinger av syv områder og arbeidet fortsetter i I 2008 ble det gitt klarsignal for investering i et ressursstyringssystem. Arbeidet med kravspesifikasjon og opprettelse av prosjekt er startet opp. Arbeidsgiverpolitikken har vært vår plattform for revisjon av internreglement, utarbeidelse og gjennomføring av lederutvikling for alle ledere i Hamar kommune. Følgende reglement er revidert: Permisjons-, tilsettings-, og arbeidsreglement, samt en rekke små justeringer på andre reglementer. Ledertreningen er todelt. Del 1, kunnskapsdelen som omfatter opplæring i økonomistyring, ny offentlighetslov og forvaltningslov, interne reglementer og etiske retningslinjer ble gjennomført med interne forelesere. Del 2 som er en treningsbasert lederutvikling gjennomføres av konsulentfirmaet Kaupangen etter anbudskonkurranse. Ny medarbeiderundersøkelse ble gjennomført våren 08 med KS som leverandør av et nettbasert verktøy. Undersøkelsen viser stor grad av tilfredse medarbeidere og vi er stolte av å jobbe i Hamar kommune! Nye etiske retningslinjert var på plass i begynnelsen av året. Medarbeiderundersøkelsen viste imidlertid lav score på spørsmålet om de etiske retningslinjene var implementert. Rådmannen satte økt trykk på dette og staben gjennomfører en rekke seminarer knyttet til etikk og varsling. Følgende organisasjonsmessige endringer er foretatt som vil ha betydning for staben: Plan- og utviklingsavdelingen ble omorganisert og delt mot slutten av Arealplan ble en egen avdeling underlagt assisterende rådmann og ny leder ble tilsatt. Strategi & Bestilling ble direkte underlagt rådmannen som stabsavdeling. Avdelingen fikk ny leder og endret navn til Strategiavdeling. De nyanskaffede økonomisystemene fra 2007 og lønnsystemer fra 2008 har hatt mange feil og mangler, og oppretting av disse har medført mye merarbeid og forsinkelser, samt mangler ved rapporteringen. Ved utgangen av 2008 er innføringen av lønnsystem fortsatt i prosjektfase, hvilket innebærer at vi ikke har alle løsninger tilstrekkelig på plass. Høsten 2008 ble det avdekket systemfeil i beregning av sykepengekrav, som først ble rettet i januar Oppretting av feil har pågått til , og har forsinket avleggelsen av kommunens regnskap for Vi har brukt mye ressurser gjennom året pga feil i løsning, og prosjektet er derfor forsinket i forhold til opprinnelig målsetting. Vi har brukt flere interne ressurser enn forutsatt pga økt manuell oppfølging både administrativt og teknisk. Dette har spesielt gått ut over innkreving av utestående krav. Fortsatt gjenstår noen ting i henhold til kontrakten mellom Hamar kommune og leverandøren Ergogroup AS: kompetanseplanlegging budsjettsystem reiseregningssystem offentlig rapporter funksjonelt fraværs- og refusjonssystem gevinstvurdering og realisering Disse punktene var gjenstand for et toppledermøte mellom representanter fra ErgoGroup, Agresso og de tre samarbeidskommunene Hamar, Stange og Løten. Det var da enighet om at innføringsprosjektet videreføres inn i 2009 med 9

10 Plan og utvikling Avdelinger: Arealplan Strategi og bestilling Landbruk Plan- og utviklingssjef: Odd Lindstad Suksesshistorier: Interkommunalt landbrukskontor ble klarlagt for drift fra Planvedtak for Hamar stadion og Briskeby Arbeidet med kommuneplan er iverksatt i samsvar med intensjonene i ny plan- og bygningslov gjeldende fra Utviklingsperspektiv Strategiavdelingens hovedfunksjon er å være sekretæriat for komiteene, drive analyse- og utredningsarbeid, ha systemansvar for de store plansystemene og kommuneplanarbeid samt ha ansvar for forvaltningsoppgaver innen miljø. Arealplanavdelingen har ansvar for byutvikling og utarbeide/behandle arealplaner. Tidligere faggruppe landbruk er nå interkommunal med Stange som vertskommune. Strategiavdelingen og arealplanavdelingen vil spesielt gjennom kommuneplanen og arealplanarbeid bidra til at Hamar blir en enda mer en attraktiv kommune å bo i. Utvikling av analysearbeidet og planarbeidet generelt vil fortsatt være en overordnet målsetting. Utfordringen for samfunnsplanleggingen generelt betinger økende krav til beslutningsstøtte blant annet gjennom bedre lokale samfunnsanalyser enn det vi har i dag. Arbeidet med kommuneplanen vil bli helt sentralt i I tillegg til kommuneplandokumentett, omfatter dette også mange sentrale temautredninger. I 2009 vil det blant annet bli sluttbehandling av SMAT, Veg- og transportplan og større områdeplaner slik som Martodden, mens kommunen er i videre prosess rundt Strandsonen og Stavsberg. I Strandsonen er det store utfordringer da offentlige aktører ikke føler seg bundet av vedtatt kommunedelplan. I tillegg venter det oppfølgingsarbeid av større private planområder slik som bl a Stadion. For sentrum foregår også mye viktig utviklingsarbeid med kulturhus, Stortorget og Strandgata. Nestlé-områdets videre utvikling vil også være svært viktig for sentrum. Det ble i 2007 vedtatt planprogram for reguleringsplan og konsekvensutredning for Sanderud sykehus. Planprosessen vedr. sykehusutbyggingen på Sanderud vil utfordre Hamar kommune i forhold til trafikale konsekvenser i Hjellumområdet. Videre vil Hamar utfordres i å ivareta de utviklingsperspektiver som Sanderudutbyggingen legger grunnlag for. Planarbeidet for Sanderud har ikke hatt framdrift som forventet i Økonomi Budsjett (justert) Regnskap Resultat Netto driftsramme Netto driftsramme

11 Styringsark Samfunn Aktiv rolle i prioriterte samfunnsutviklingsprosesser Fokus på omdømme og aktiv omdømmebygging blant utvalgte grupper God dialog/ medvirkning i lokalsamfunnet Sikre at kommunen bidrar til å nå nasjonale klimamål gjennom tiltak i egen virksomhet og tilrettelegging/ tiltak i Hamar - samfunnet Tverrfaglig fokus på folkehelsearbeid i lys av helseutviklingen og mestringsevnen i befolkningen Videreutvikling av kommunens vennskapsbysamarbeid og legge strategier for det øvrige internasjonale arbeide. Sikre godt og effektivt samarbeid med relevante interkommunale organer oppnåelse PLU har arbeidet noe videre i 2008 med prosedyreutvikling for å sikre at avdelingen spiller en aktiv rolle i prioriterte samfunnsutviklingsprosesser. Arbeidet med planprogram for kommuneplanprosessen har vært et viktig utviklingarbeid. Arealplan har ut fra sitt oppgaveområde en naturlig rolle i prioriterte utviklingsprosesser i og med at avdelingen behandler private planforslag initiert av utbyggere. Planprosesser i arealplan er mangeslugne og avhengig av samspill mellom tiltakshaver og kommunen. Saksbehandlingstiden i 2008 varierer fra 65 dager for de enkleste prosessene til 200 dager for de som har krevd mest tid. Dette må måles opp mot lovens maksimumstid på til sammen ca 325 dager, eller avdelingens generelle råd til tiltakshaverne om at de må regne med at en reguleringsprosess tar minimum et halvt år. Innbyggerundersøkelse gjennomført for første gang i Innbyggerne er godt fornøyd med Hamar kommune og gjennomgående mer tilfreds enn landssnittet. Det vises her til Rådmannens årsmelding. Avdelingen har ikke kommet vesentlig lengre i 2008 med prosedyrer for erfaringsinnhending og rutinemessig å utarbeide plan for medvirkning og informasjon i alle større plansaker. I forbindelse med planprogrammer etter Plan- og bygningsloven blir det rutinemessig sagt noe om medvirkning, men vi bør sette fokus på oppgaven med å utvikle rutiner i 2009 i samsvar med spesifikasjonene i økonomiplan og budsjett for Klima har vært spesielt fokusert i arbeidet med revidering av SMAT, utarbeiding av veg- og transportplan samt i klimahandlingsplan. Alle planene har vært på foreløpig høring i 2008 og skal sluttføres i Folkehelse, levekår, mangfold og frivillighet er innarbeidet og prioritert som eget utredningstema i planprogrammet for revidering av kommuneplanen Forslag til ny strategi for det nordiske vennskapsbysamarbeidet er utarbeidet og lagt fram for formannskapet i januar Hamars internasjonale orientering og engasjement er innarbeidet og prioritert som eget utredningstema i planprogrammet for revidering av kommuneplan. Innen landbruk har det vært et godt regionalt samarbeid. Fra 1/ har Hamar fått felles landbrukskontor med Løten og Stange. Brukere God kvalitet på tjenesten oppnåelse (verdiskala 1-6 for brukerundersøkelsene) Det er ikke gjennomført tilfredshetsundersøkelser blant de folkevalgte og resultatenhetene i Organisasjonen gjennomfører brukerundersøkelser annenhvert år, neste gang i Helhetlige og samordnende tjenester Ikke gjennomført undersøkelse Klagesaker i 2008: Ingen klager i 2008 der klager har vunnet fram på grunn av saksbehandlingsfeil i kommunen. I noen få saker har Fylkeskommunen overprøvd kommunens faglige skjønn, hvilket er ny (og bekymringsfull) praksis fra Fylkesmannen i Hedmark. 11

12 God opplevd medvirkning Ikke gjennomført undersøkelse God opplevd informasjon Ikke gjennomført undersøkelse Medarbeidere Godt arbeidsmiljø og tilfredse medarbeidere oppnåelse (verdiskala 1-6 for medarbeiderundersøkelsen) Medarbeidertilfredshet totalt : 5 Resultat 2008: 4,6 et ikke nådd. Resultat 2006: 4,8 sykefravær egenmeldt: 1,25 % Resultat 2008: 1,2 Resultat 2007: 1,0 Resultat 2006: 1,0 sykefravær legemeldt: 6,5 % Resultat 2008: 1,2 Resultat 2007: 1,8 Resultat 2006: 3,7 Kommentar til sykefravær: Resultat sykefravær 2008 ligger godt under målet på 6,5%. God involvering/medvirkning : 4,5 Resultat 2008: Kan ikke rapporteres Resultat 2006: 4,5 God informasjonsflyt : 4,6 Resultat 2008: Kan ikke rapporteres Resultat 2006: 4,6 Helhetlige og samordnende tjenester : 4,3 Resultat 2008: 4,1. et ikke nådd. Resultat 2006: 4,0 God ledelse : 4,6 Resultat 2008: 4,6. et nådd. Resultat 2006: 4,5 * ene ble justert ifm ny medarbeiderundersøkelsen og budsjettet for Ny medarbeiderundersøkelse gjør at noen av målene for 2008 ikke er mulig å måle. Økonomi God økonomistyring oppnåelse Avvik i forhold til justert budsjett (netto) : > / = 0,0 % (grønt) - 0,5% (gult) Resultat 2008: 0,0 Resultat 2007: 0,3 % av antall betalte faktura innen frist : 90% Resultat 2008: 75,3% *Parkerte faktura er med i statistikken og reduserer resultatet. Faktura parkeres når det er diskusjon med leverandør om leveransen. 12

13 Oppgaveløsning Indikatorer Behandling av ulike typer arealplansaker Hamar 2005 Hamar 2006 Hamar 2007 Hamar 2008 Regulerings- og bebyggelsesplaner private planforslag kommunale planforslag Mindre vesentlige endringer delegert behandling politisk behandling Klagesaker sendt videre til Fylkesmannen fra formannskapet klager ikke gitt medhold av Fylkesmannen på grunnlag av kommunens saksbehandling Behandling av landbrukssaker Lovforvaltning Administrativt Landbruksnemda Sum saker Antall,møter landbruksnemda Tilskudd Forvaltning Antall søkere Utbet. Tilskudd (i 1000 kroner) Arealplanavdelingen har ca. 60 plansaker på ulikt nivå under arbeid. Prosjekter Samordning Status Samfunnsutvikling og strategi Kommuneplanrullering -Først kommuneplanmelding -Deretter mandat for arbeidet med revideringen (AU-plansaker) Klimahandlingsplan -Mandat vedtatt av k.styret , sak 77/07, med formannskapet som styringsgruppe. PLU og er for øvrig avhengig av hvilke områder som prioriteres politisk PLU + andre avdelinger avhengig av hvilke områder som prioriteres. Planprogram vedtatt i kommunestyret i des Planarbeidet gjennomføres i Arbeid med deltema høyhusutredning hele Åpent seminar om høyhus høsten 2008 og vedtak av foreløpige premisser for høyhus. Planforslag vært på foreløpig høring parallelt med Veg- og transportplan høsten 08. Fullføres utover Sentrumsutvikling PLU, Kultur, TDA og eksterne Sentrumsinitiativet er videreført i Deltakelse i Riksantikvarens nettverk om næring i verneverdige byområder. 13

14 Prosjekter Samordning Status Utvikling Høiensalodden - restaurant eller lignende Utviklingsprosjekt relatert til Koigen jfr. FS sak 228/06 pkt 1 og pkt 3 FS sak 229/06. Budsjett kr ,- til utforming av premisser /konkurransegrunnlag. Hamar kommunes Frivillighetspolitikk Oppfølging av kommende vedtak (?) (Jfr, formannskapsak 152/07.) Revidering av boligplanen Mandat ikke ferdigbehandlet (Komité?) Revidering av Rusmiddelpolitisk handlingsplan Stedsutvikling Øvre Vang Rammer for prosjektet vedtatt i f.sak 109/05. Stedsutvikling Briskeby KS sak 0002/06 (tidligere reguleringsplan for Briskeby gressbane), vedtakets del II: Bør igangsette bydelsutviklingsprosjekt for å løfte og bedre bokvaliteten i området. Inn på tunet /Grønn omsorg Vedtatt i formannskapet PLU, Eiendom, TDA PLU, de fleste kommunale enheter og en rekke frivillige organisasjoner PLU, Pleie og omsorg, Levekår og folkehelse, NAV, Eiendom avhengig av omfang. PLU, Levekår og folkehelse, Oppæring og oppvekst, Barn og familie, NAV. Egen prosjektorganisasjon. PLU, Kultur, TDA og eksterne. PLU, TDA, EIE Landbruk, Pleie og omsorg, Kultur og landbruksorg. Arealplanoppgaver: kommunale eller planer med stor kommunal medvirkning SMAT-revidering med konsekvensutredning (KU) KU og kommunedelplan (KDP) for 4-felts E6 KDP veg og trafikk Mandat til kommuneutviklings-komitéen vedtatt av formannskapet sak 0369/04, Revidert framdriftsplan godkjent i formannskapet Ulike regionale aktører. Vegkontoret utreder og kommunen behandler som planmyndighet. PLU, TDA, Statens vegvesen, Hedmark fylkeskommune og Hedmark Trafikk. Utlysing av tilbud om sommerserveringsvirksomhet i 2008 ble foretatt så sent at det ble besluttet å lage en ny utlysing for Relativt lav respons ved 2 utlysing. Prosess pågår. Langsiktig utviklignsprosjekt foreløpig ikke prioritert da ressurser går til andre deler av strandsonen. Planen er ikke sluttbehandlet. Mandat er gitt og Komité for velferd arbeider med denne i 2009 Planen er sluttbehandlet Prosjektperioden er avsluttet og gjenstående midler overført til sammenslutningen av lag og foreninger som har tatt ansvar for å drive etablerte ordninger videre. Bydelsutviklingsprosjekt er ikke igangsatt i 2008 da det har vært andre preserende planoppgaver som vi har måttet prioritere foran. Planforslag ferdig og vært til høring i kommunene. Skal sluttbehandles i fylkestinget i juni 2009 og deretter til departementet. Fylkesmannen fremmet innsigelse mot planforslaget gjennom Åkersvika naturreservat. Kommunedelplan vedtatt av kommunestyret med unntak av strekningen i reservatet som fastsettes av Miljøverndepartementet. Planforslag på foreløpig høring parallelt med klimahandlingsplanen høsten Koordinering mot prosessen med SMAT så lang mulig. Fullføres i

15 Prosjekter Samordning Status KDP kulturminner og kulturmiljøer innenfor byvekstgrensen. Kommune(del)plan for kulturminner og kulturmiljøer, formannskapssak 0306/04 den PLU, Hedmark fylkeskommune, Riksantikvaren og lokale foreninger. Planarbeid pågått i hele Legges fram for politikerne 1. halvår KDP grønnstruktur Vedtak om utarbeidelse av en kommunedelplan med forutsetning om at administrasjonen legger fram forslag til planprogram, formannskapssak 0208/03, PLU, TDA, Kultur og velforeninger. Ikke påbegynt som separat prosess, men vurdert innarbeidet i kommuneplanen. Fra plan til prosjekt i Strandsonen m/bl.a. etablering og oppfølging av utbyggingsavtaler. Oppfølging av KDP Stavsberg - plan for grønnstruktur, overvann - arkitektkonkurranse og reguleringsplan - utbyggingsavtale Formingsveileder for byutvikling langs Vangsvegen KU for 4-felt rv. 25 KU etter gammel forskrift foreligger, dvs. plan følger ikke parallelt. Kommunen ansvarlig myndighet. Grunnlag for innspill Nasjonal TransportPlan (NTP). Planarbeid Hjellum Vedtak i formannskapssak 167/06, Reguleringsplan Martodden + utbyggingsavtale Vedtak om prosjektplan i formannskapet sak 0107/05, Berørte enheter PLU og TDA. Ringsaker kommune, TDA, PLU og grunneierne PLU, Statens vegvesen, grunneierne og velforeninger PLU, vegvesenet, Fylkesmannen PLU i samarbeid med Stange kommune. PLU, TDA, Statens vegvesen og grunneiere. Oppstartvarsel for arbeid med Espern bru i Arkitektkonkurranse for brua gjennomført, men planarbeidet stoppet pga Riksantikvarens varsel om fredning. Planprosess restartet med varsel om oppstart av planlegging med konsekvensutredning og sendt ut planprogram på høring i Arkitektkonkurranse for Vold og Lund gjennomført og vinner kåret. Avvente privat reguleringsforslag for konkurranseområdet. Planer for grønnstruktur og overvann skal behandles forut for reguleringsprosessen. Ingen framdrift i Fullføres Ingen framdrift i Stilt i bero av vegvesenet pga avventet formingsveilederen for Vangsvegen. Framtidig 4-felt ivaretatt i planer for Briskeby gressbane og politihus og i KDP for E6. Forventer at avkjøring til Midtstranda løses gjennom KDP E6. Planarbeid ikke oppstartet. Planprosessen for Sanderud har ikke hatt framdrift som forventet. Kontakt med Stange kommune er opprettet. Planforslag vært på offentlig ettersyn i Forventet fullføring sammen med utbyggingsavtaler i Plan- og utviklingsavdelingen ble omorganisert og nedlagt som egen avdeling senhøstes i Strategiavdelingen ble opprettet som egen stabsavdeling direkte underlagt rådmannen og ny leder ble tilsatt. Arealplanavdelingen ble etablert som egen avdeling underlagt assisterende rådmann og ny leder er tilsatt med tittel byplansjef. PLU kom i land med planprosesser både for Briskeby gressbane, politihuset og Hamar stadion i Gressbanen og politihuset har reist seg og tatt form i løpet av For Hamar stadion ble planvedtaket overprøvd av Fylkesmannen. Saksbehandlingen var det ikke noe å utsette på, men Fylkemannen har valgt å endre sine rammer for saksbehandling, og fra og med 2008 vil kommunens faglige skjønn bli vurdert og utsatt for eventuell overprøving. Dette er en ny og vesentlig endring i Fylkesmannens praksis som vil kunne få konsekvenser også i framtiden. Etter en høringsrunde ble program for kommuneplanarbeidet fastsatt av kommunestyret i desember Kommunen går lengre enn tidligere i å integrere arbeidet med areal- og samfunnsdelen i en samordnet prosess. Dette er et resultat av at kommunen legger den nye plan- og bygningsloven til grunn for sin kommuneplanprosess. 15

Årsmelding 2010. Del 2 Resultatenhetene

Årsmelding 2010. Del 2 Resultatenhetene Årsmelding Del 2 enhetene Innhold enhetenes årsmeldinger Politisk... 4 Rådmannens stab... 7 Arealplan... 13 Servicekontor... 18 Opplæring og oppvekst... 22 Barnehage... 28 Kultur... 33 Pleie og omsorg...

Detaljer

Årsmelding 2012. Del 2 Resultatenhetene

Årsmelding 2012. Del 2 Resultatenhetene Årsmelding Del 2 enhetene Innhold Innhold Politisk... 4 Rådmannens stab... 7 Arealplan...13 Service og kommunikasjon...17 Opplæring og oppvekst...21 Barnehage...28 Kultur...35 Pleie og omsorg...42 Levekår

Detaljer

Årsmelding 2014. Del 2 Resultatenhetene

Årsmelding 2014. Del 2 Resultatenhetene Årsmelding Del 2 enhetene Innhold Innhold Politisk... 4 Rådmannens stab... 6 Arealplan...14 Service og kommunikasjon...18 Opplæring og oppvekst...22 Barnehage...30 Kultur...36 Pleie og omsorg...44 Levekår

Detaljer

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2014-2017 DEL 2

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2014-2017 DEL 2 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2014-2017 DEL 2 Innhold 20 Politisk... 4 21 Rådmannens stab... 5 22 Arealplan... 10 23 Service og kommunikasjon... 15 30 Opplæring og oppvekst... 18 31 Barnehage... 24 32 Kultur...

Detaljer

Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021

Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021 Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021 Innholdsfortegnelse Gjerdrum kommune 1 Budsjett 2015 1 Rådmannens kommentarer 1 2. Overordnet del 3 2.1Gjerdrum kommunes organisering

Detaljer

Årsmelding 2011. Rådmannens forslag. Spydeberg Kommune

Årsmelding 2011. Rådmannens forslag. Spydeberg Kommune Rådmannens forslag Spydeberg Kommune Innholdsfortegnelse Rådmannen har ordet!... 2 Fokusområder... 3 Fokusområde 1: Brukere (B)... 3 Fokusområde 2: Medarbeidere (M)... 4 Fokusområde 3: Økonomi (Ø)... 8

Detaljer

6.2.7 Helse og omsorg... 48 6.2.4 Plan og samfunn... 49 6.2.5 Ansvar 170 overordnet økonomi... 50 6.3 Finans... 50 6.3.1 Nøkkeltall for finansiell

6.2.7 Helse og omsorg... 48 6.2.4 Plan og samfunn... 49 6.2.5 Ansvar 170 overordnet økonomi... 50 6.3 Finans... 50 6.3.1 Nøkkeltall for finansiell ÅRSMELDING 2013 Innhold 1 Rådmannens innledning... 4 2 Mål og resultater... 7 2.1 Kommentar til måloppnåelsen... 14 3 Kommunen som organisasjon... 18 4 Områdene... 22 4.1 Sentral stab... 22 4.2 Oppvekst

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. Østre Toten kommune

ÅRSRAPPORT 2014. Østre Toten kommune ÅRSRAPPORT 2014 Østre Toten kommune Behandlet i kommunestyret 19 mai 2015 Innledning Gjennom et eget lederutviklingsprogram har det blitt større fokus på betydningen av god ledelse, samarbeid og utvikling

Detaljer

Rådmannens forord. Ny rådmann tiltrådte 13.08.2014. Kommunestyret vedtok for 2014 et netto driftsresultat på -2 %, og rådmannen styrer mot dette.

Rådmannens forord. Ny rådmann tiltrådte 13.08.2014. Kommunestyret vedtok for 2014 et netto driftsresultat på -2 %, og rådmannen styrer mot dette. Rådmannens forord Rådmannen legger med dette frem 2. tertialrapport for 2014. Rapporten avlegges i henhold til økonomireglement for Sørum kommune. Tertialrapporten er kommunens tilstandsrapport per 31.08.2014.

Detaljer

Ås kommune. Årsmelding 2007. Moer sykehjem ble ferdigstilt i desember 2007. Ås kommune - Miljø, mangfold og muligheter

Ås kommune. Årsmelding 2007. Moer sykehjem ble ferdigstilt i desember 2007. Ås kommune - Miljø, mangfold og muligheter Ås kommune Årsmelding 2007 Moer sykehjem ble ferdigstilt i desember 2007 Ås kommune - Miljø, mangfold og muligheter INNHOLD 1 INNLEDNING...3 2 FELLES FORUTSETNINGER OG UTFORDRINGER...5 2.1 Økonomisk analyse...5

Detaljer

Årsmelding 2011 BEHANDLES I KOMMUNESTYRET 23. MAI 2012

Årsmelding 2011 BEHANDLES I KOMMUNESTYRET 23. MAI 2012 Ås kommune www.as.kommune.no Årsmelding 2011 BEHANDLES I KOMMUNESTYRET 23. MAI 2012 Ordfører Johan Alnes og varaordfører Marianne Røed ble gjenvalgt ved kommunstyrevalget Brannsikring og innvendig renovering

Detaljer

Årsmelding Lenvik kommune 2014

Årsmelding Lenvik kommune 2014 Årsmelding Lenvik kommune 2014 1 Lenvik kommune Behandles i: Kommunestyret 25. juni 2 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Overordnede økonomiske mål og resultater... 4 A. Økonomiske resultater og hovedtrekk

Detaljer

PROFIL OG PRIORITERINGER...

PROFIL OG PRIORITERINGER... Innholdsfortegnelse 1 PROFIL OG PRIORITERINGER... 5 1.01 Hovedutfordringer...7 1.02 Fire målområder... 11 1.03 Effektmål... 15 1.04 Styring og utvikling... 16 1.05 Planstrategi 2014-2017... 18 2 RAPPORTERINGSOMRÅDER...

Detaljer

INNHOLD. Innledning x) s. 2 Tilbakeblikk på året 2013 s. 3 Politisk organisering s. 8 Organisasjon og medarbeidere s. 9. Avdeling for oppvekst s.

INNHOLD. Innledning x) s. 2 Tilbakeblikk på året 2013 s. 3 Politisk organisering s. 8 Organisasjon og medarbeidere s. 9. Avdeling for oppvekst s. INNHOLD Innledning x) s. 2 Tilbakeblikk på året 2013 s. 3 Politisk organisering s. 8 Organisasjon og medarbeidere s. 9 Årsverksutvikling Rekruttering HMS / sykefravær Lærlingeordningen 2013 Redegjørelse

Detaljer

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012 ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012 2. tertial 2012 Administrasjonens forslag 1 Innholdsfortegnelse Overordna styringskort side 3 Nærvær side 4 Bruk av overtid side 4 Oppsummering økonomi Planområde 1 Administrative

Detaljer

GRUE KOMMUNE BUDSJETT. Versjon: 03.11.2009 Behandling: Formannskapet: 02.11.2009 Høring: 03.-17.11.2009 Kommunestyret: 23.11.2009

GRUE KOMMUNE BUDSJETT. Versjon: 03.11.2009 Behandling: Formannskapet: 02.11.2009 Høring: 03.-17.11.2009 Kommunestyret: 23.11.2009 GRUE KOMMUNE BUDSJETT 2010 Versjon: 03.11.2009 Behandling: Formannskapet: 02.11.2009 Høring: 03.-17.11.2009 Kommunestyret: 23.11.2009 2 BUDSJETT 2010 Innholdsfortegnelse: RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 1.

Detaljer

Kongsvinger kommune... 3. Ordførers kommentar... 4. Rådmanns kommentar... 5. Politisk organisering... 7. Administrativ organisering...

Kongsvinger kommune... 3. Ordførers kommentar... 4. Rådmanns kommentar... 5. Politisk organisering... 7. Administrativ organisering... 1 Årsrapport 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Kongsvinger kommune... 3 Ordførers kommentar... 4 Rådmanns kommentar... 5 Politisk organisering... 7 Administrativ organisering... 8 Kommunens styringssystem... 9

Detaljer

Årsrapport 2013 ASKER MULIGHETENES KOMMUNE

Årsrapport 2013 ASKER MULIGHETENES KOMMUNE Årsrapport ASKER MULIGHETENES KOMMUNE Innhold 1 ORGANISERING...6 1.1 Politisk struktur...6 1.2 Administrativ struktur...7 1.3 Eierstyring...7 2 VIRKSOMHETSSTYRING...8 2.1 Prinsipper for virksomhetsstyring...8

Detaljer

FAKTA OM NES KOMMUNE

FAKTA OM NES KOMMUNE FAKTA OM NES KOMMUNE... 1 Folketall 2009 2013... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 2 Administrativ organisering I Nes kommune... 4 Likestilling i Nes kommune... 5 Fremtidsutsikter... 7 RÅDMANNENS

Detaljer

1. Tertial. FOTO, OMSLAG Larvik kommune. ILLUSTRASJONSBILDER Shutterstock.com. PAPIR Multidesign. DESIGN Arbeid og Kvalifisering, Larvik kommune

1. Tertial. FOTO, OMSLAG Larvik kommune. ILLUSTRASJONSBILDER Shutterstock.com. PAPIR Multidesign. DESIGN Arbeid og Kvalifisering, Larvik kommune 1. Tertial 2015 1. Tertial 2015 FOTO, OMSLAG Larvik kommune ILLUSTRASJONSBILDER Shutterstock.com PAPIR Multidesign DESIGN Arbeid og Kvalifisering, Larvik kommune TRYKKERI Arbeid og Kvalifisering, Larvik

Detaljer

Inspirasjonsprisen delt ut for første gang. Oppstart av Lier frisklivssentral. Tidsreisen nytt sommerferietilbud for barn.

Inspirasjonsprisen delt ut for første gang. Oppstart av Lier frisklivssentral. Tidsreisen nytt sommerferietilbud for barn. Årsrapport 2014 Noen glimt fra året som gikk Oppstart av Lier frisklivssentral. Inspirasjonsprisen delt ut for første gang. Arbeid med masterplan og strategisk plattform for fjordbyen. Tidsreisen nytt

Detaljer

Ås kommune 2. tertialrapport 2008 Perioden 1/1 31/8 2007

Ås kommune 2. tertialrapport 2008 Perioden 1/1 31/8 2007 Ås kommune 2. tertialrapport 2008 Perioden 1/1 31/8 2007 Etablering av Tunveien barnehage går som planlagt INNHOLD 1 INNLEDNING...3 2 ØKONOMI...4 2.1 DRIFTSSTATUS...4 2.2 INVESTERINGSPROGRAMMET STATUS...9

Detaljer

Statusbilde/arbeidshefte for Alta kommune

Statusbilde/arbeidshefte for Alta kommune Statusbilde/arbeidshefte for Alta kommune Innhold Forord... 4 1 Utviklingstrekk i Alta kommune... 5 1.1 Folketallsutvikling og demografi 2000-2014... 5 1.2 Befolkningsprognoser fram mot 2040... 7 1.3 Bosetting...

Detaljer

47 Tannhelse 4. forord. Økonomiske nøkkeltall. utfordringer. Styring organisasjon. Politisk styring Organisasjon Styring og kontroll

47 Tannhelse 4. forord. Økonomiske nøkkeltall. utfordringer. Styring organisasjon. Politisk styring Organisasjon Styring og kontroll Årsrapport 2014 2 Innhold 3 Fylkesrådmannens forord 47 Tannhelse 4 Økonomiske nøkkeltall 47 49 50 53 Mål og måloppnåelse Aktiviteter og resultater Endringsbehov Økonomisk analyse 7 Strategiske utfordringer

Detaljer

Rollag kommune. Fotokonkurransen 2012, bildet fikk publikumprisen. Rådmannens årsrapport 2014

Rollag kommune. Fotokonkurransen 2012, bildet fikk publikumprisen. Rådmannens årsrapport 2014 Rollag kommune Fotokonkurransen 2012, bildet fikk publikumprisen Foto: Solfrid Holtan Rådmannens årsrapport 2014 Mars 2015 Innhold Rådmannens innledning... 2 Det kommunale styringssystem... 4 Utviklingstrender

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. lyngdal.kommune.no

ÅRSMELDING 2013. lyngdal.kommune.no ÅRSMELDING 2013 lyngdal.kommune.no 2 Innhold Rådmannens kommentar...4 VI VIL VI VÅGER... 4 Kommuneøkonomi... 4 Medarbeiderdag... 4 Anti korrupsjonsarbeid... 5 Lyngdal ungdomsskole... 5 Ordførerskifte...

Detaljer

Årsrapport 2014 Arendal kommune 2015

Årsrapport 2014 Arendal kommune 2015 Innhold: ÅRSRAPPORT INNLEDNING... 3 1. FOLKETALL OG BEFOLKNINGSSAMMENSETNING... 5 2. ARBEIDSGIVERSTRATEGI... 7 3. KUNNSKAPSSAMFUNNET... 15 4. HELSE OG LEVEKÅR... 26 5. KULTUR OG SAMFUNNSUTVIKLING... 40

Detaljer

ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014

ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 Vedtatt i kommunestyret 12.12.2013 Innholdsfortegnelse 1 GENERELL DEL... 3 2 HANDLINGSPROGRAMMET... 4 ANSVARSOMRÅDE 1 SENTRALE STYRINGSORGANER

Detaljer

Sak 10/534. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2009/10

Sak 10/534. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2009/10 Sak 10/534 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.2. Utviklingsmål... 6 3.3. Forslag

Detaljer

Årsmelding 2013 inkl. rådmannens årsberetnin

Årsmelding 2013 inkl. rådmannens årsberetnin Trøgstad kommune Årsmelding 2013 inkl. rådmannens årsberetnin Årsmelding 2014 inkl. rådmannens årsberetning Behandlet av kommunestyret den 16.06.2015 K-sak 40/15 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS

Detaljer