KONTINGENTORDNINGER OG RESSURSFORDELING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KONTINGENTORDNINGER OG RESSURSFORDELING"

Transkript

1 LM-SAK 4.1/15 KONTINGENTORDNINGER OG RESSURSFORDELING Sentralstyrets innstilling til vedtak: Kontingentordninger Yrkesaktive og potensielt yrkesaktive medlemmer Yrkesaktive medlemmer betaler 1,35 % av brutto lønn. Med brutto lønn menes den lønnsytelsen som overføres til post 111-A i lønns- og trekkoppgaven, og som skriver seg fra arbeid innenfor Utdanningsforbundets innsatsområder. Medlemmer har ett års kontingentfritak første år etter avsluttet grunnutdanning, eller direkte påfølgende heltids videreutdanning. Sentralstyret fastsetter nærmere retningslinjer for praktisering av regelen om fritaksordningen. Satsen for månedlig maksimalt kontingentbeløp reguleres per 1.1. hvert år, tilsvarende rammen i lønnsoppgjøret i kommunal sektor for forutgående år. Minstekontingent (minimumskontingent) for yrkesaktive og potensielt yrkesaktive medlemmer settes til kr 94 per måned. Det gjelder: medlemmer i ulønnet permisjon arbeidsledige medlemmer andre som står uten ordinært arbeid medlemmer som får sine ytelser utbetalt av NAV Yrkesaktive medlemmer som enten arbeider utenfor Utdanningsforbundets innsatsområder eller ved norske skoler i utlandet, betaler også minstekontingent. Disse medlemmene kan ikke påregne hjelp fra Utdanningsforbundet til å ivareta arbeidstakerinteressene overfor arbeidsgiver Medlemmer utenfor yrkeslivet Studentmedlemmer har gratis medlemskap. Studentmedlemmer som arbeider 20 % eller mer i stilling i barnehage eller skole ved siden av studiene, og som velger å betale ordinær kontingent av denne inntekten, har rett til hjelp fra Utdanningsforbundet i sitt arbeidsforhold. LM-sak 4.1/15 versjon september

2 Studentmedlemmer som er medlemmer av annen fagforening i slikt arbeidsforhold, kan velge å opprettholde dette medlemskapet og ikke betale kontingent til Utdanningsforbundet. Disse kan ikke påregne hjelp fra Utdanningsforbundet i sitt arbeidsforhold. For fulltids alders- og uførepensjonister (varig uføretrygd) settes satsen til kr 43 per måned i Satsen indeksreguleres deretter i takt med endringen i folketrygdens grunnbeløp i forutgående år Landsmøtets fullmakter til sentralstyret i landsmøteperioden Med henvisning til 20.4 i Utdanningsforbundets vedtekter gir landsmøtet sentralstyret fullmakt til å øke kontingenten med en ekstrakontingent for et avgrenset tidsrom, om situasjonen gjør det nødvendig. Sentralstyret bestemmer hvordan merinntekten som følger av økt kontingenttrekk skal disponeres for å dekke det oppståtte behov Ressursfordeling og økonomirutiner på fylkes- og lokalplan Kontingentmidlene fordeles i landsmøteperioden etter følgende prinsipper: 1. Det gjøres et fradrag før fordeling av kontingentmidlene på 0,9 % av brutto kontingentinntekter for å finansiere en forsøksordning med avsetning av midler til forskning og utvikling. Formålet er å fremme praksisnær forskningsbasert kunnskap og sterkere involvering av profesjonen i forsknings- og utviklingsarbeid. 2. Resterende midler fordeles slik: Fylkesnivå (med Oslos lokallagsressurs): 25,3 % Lokalplan med klubbnivå (uten Oslos lokallagsressurs): 26,0 % Lokalplan opprettholdelse av nivå på frikjøp: 1,4 % Sentralplan: 41,3 % Konfliktfondet: 6,0 % Den ekstra tildelingen til lokalplanet på 1,4 % skal gå til å dekke ekstra kostnader som følge av at retten til å få refundert arbeidsgiverandelen av pensjonspremien i Statens pensjonskasse (SPK) for frikjøp av organisasjonstillitsvalgte er fjernet fra Dersom dette vedtaket blir omgjort gis representantskapet fullmakt til å fordele ekstratildelingen på annen måte mellom organisasjonsleddene. Lokallagene kan maksimalt opparbeide en fri egenkapital på 30 % av årets kontingentmidler, med tillegg av eventuelle anleggsmidler i balansen. Utgifter til årsmøte, dersom dette ikke er årlig, periodiseres jevnt over regnskapsårene, og avsettes som internt øremerket egenkapital. Det er ikke anledning til å foreta avsetninger til andre formål som øremerket egenkapital. Fri egenkapital inntil kroner, med tillegg av eventuelle anleggsmidler, berøres ikke av begrensningsordningen. Overskytende midler ved årsslutt overføres fylkeslaget, som etter vurdering tilbakefører midlene til formål i lokallagene, eller disponerer dem til lokallagsaktiviteter i fylkeslagets regi. Endringen trer i kraft og gjelder til og med årsavslutningen LM-sak 4.1/15 versjon september

3 Representantskapet gis fullmakt til å beslutte lokallagenes egenkapitalbegrensning for de resterende årene av landsmøteperioden. Det legges til rette for at fylkeslagene overtar oppgaven med å håndtere utbetalinger og innbetalinger for lokallagene fra Modellen for dette legges fram for representantskapet. Lokallagenes driftsmiddelrammer bestemmes som før av representantskapets fordelingsmodell. Lokallagene bestemmer som før hvordan driftsmiddelrammen benyttes. Fylkeslagene kan maksimalt opparbeide en fri egenkapital på 20 % av årets kontingentmidler, med tillegg av eventuelle anleggsmidler i balansen. Utgifter til neste årsmøte periodiseres jevnt over regnskapsårene, og avsettes som internt øremerket egenkapital. Det er ikke anledning til å foreta avsetninger til andre formål som øremerket egenkapital. Endringen trer i kraft Overskytende midler per , samt tidligere innbetalte midler fra fylkesplan, reserveres for å dekke kostnader for å opprettholde nivået på frikjøp i lokallag og klubb, etter at retten til å få refundert arbeidsgiverandelen av pensjonspremien i SPK for frikjøp av organisasjonstillitsvalgte er fjernet fra Midler utover dette overføres Utdanningsforbundets fond. Representantskapet tar stilling til disponering av midler fra ordningen for seinere regnskapsår. Saksutredning: 1. Kontingentordninger 1.1 Kontingentsats yrkesaktive og potensielt yrkesaktive medlemmer Den ordinære kontingentsatsen i Utdanningsforbundet ble satt til 1,35 % ved stiftelsen i 2002 og har siden vært uforandret. Sentralstyret foreslår at kontingenttrekksatsen holdes uendret også i kommende landsmøteperiode, se nærmere under «Ressursfordeling». Maksimums- og minimumskontingentsordningen foreslås i hovedsak videreført. Minstekontingenten inflasjonsreguleres til kr 94 per måned. Beløpet står uendret i landsmøteperioden Det foreslås at kontingentsatsen for medlemmer ved norske skoler i utlandet reduseres fra kr 170 til kr 94, som er minstekontingentsatsen. Dette har bakgrunn i at vi ikke kan gi bistand i arbeidsrettslige forhold til disse medlemmene. Norske skoler i utlandet er underlagt vertslandets lovverk. 1.2 Medlemmer utenfor yrkeslivet Kontingentordningene for studentmedlemsskap er foreslått uendret. Det foreslås en språklig forenkling i vedtaket om kontingentsats for fulltids alders- og uførepensjonister, som ikke innebærer noen realitetsendring. Satsen reguleres i takt med endringene i grunnbeløpet det forutgående året og vil for 2016 være kr 43 per måned. LM-sak 4.1/15 versjon september

4 Landsmøtets fullmakter til sentralstyret i landsmøteperioden Utdanningsforbundets vedtekter 20.4 gir sentralstyret anledning til å skrive ut ekstrakontingent innenfor rammer fastsatt av landsmøtet, når situasjonen gjør det nødvendig. Det foreslås at landsmøtet presiserer at ekstrakontingent skal skrives ut for et avgrenset tidsrom. Ekstrakontingent vil normalt kun være aktuelt for å bygge opp igjen konfliktfondet etter en konflikt, men formuleringen i forslaget til vedtak åpner også for at sentralstyret kan skrive ut ekstrakontingent til dekning av annet formål hvis det har oppstått et helt ekstraordinært og viktig økonomisk behov. Formuleringen innebærer at ekstrakontingent i praksis skal innkreves i form av økt månedlig kontingenttrekk (og ikke som engangsinnbetaling). 3. Ressursfordeling og økonomirutiner på fylkes- og lokalplan Generelt Basert på utviklingen i medlemstall de siste årene er det usikkert om vi kan legge til grunn noen særlig volumvekst i inntektene i kommende landsmøteperiode. Selv om medlemsveksten i flere år har vært betydelig, har økningen i fullt betalende medlemmer vært minimal. Hvis vi legger til grunn prognose for medlemstall per , har den totale medlemsveksten fra til utgangen av 2015 vært 8,3 %, mens veksten i fullt betalende medlemmer for samme periode kun har vært 0,8 %. I fordelingen av ressurser mellom nivåene må vi derfor i all hovedsak ta utgangspunkt i den totalressursen vi har i dag. Nye aktiviteter og satsinger må i prinsippet finansieres gjennom besparelser på andre poster, eller gjennom lavere årsoverskudd. Både sentralstyret og fylkesårsmøtene har behandlet saker som gjelder prioriteringer for kommende landsmøteperiode, bl.a. styrking av fondet, finansiering av forsknings- og utviklingsmidler, og saker som gjelder styrking av lokalnivå, klubber og fylkeslagsøkonomi. Forslaget til ressursfordeling i ny landsmøteperiode tar i første omgang utgangspunkt i den gjeldende ramme og fordelingen for Sentralstyret foreslår å finansiere tre områder gjennom et spleiselag, der organisasjonsnivåene bidrar med forholdsvis lik belastning, dvs. at reduksjonen i rammene er prosentvis den samme for de tre nivåene. De tre områdene utgjøres av to satsingsområder og et tiltak for å opprettholde aktivitetsnivået i lokallag og klubber: 1. Satsing på finansiering av forsknings- og utviklingsmidler med totalt 25 mill. kroner i 4- årsperioden. Dette er foreslått som et fradrag før fordeling, med 0,9 % av brutto kontingentinntekter. Satsingen ligger som innsatsområde i egen sak under LM-sak 6.1/15 Kvalitet og profesjonsutvikling, og disponeringen i ressursfordelingen forutsetter at landsmøtet slutter seg til denne. 2. Satsing på økt avsetning til konfliktfondet, med en økning fra 4 % til 6 % av kontingentfordelingsgrunnlaget, som utgjøres av brutto kontingentinntekt fratrukket avsetning til forsknings- og utviklingsmidler. 3. Opprettholdelse av nivået på frikjøp i lokallag og klubb. LM-sak 4.1/15 versjon september

5 Ved utarbeidelsen av forslaget er det gjort en helhetsvurdering av hvor mye de operative nivåene kan tåle av reduserte driftsrammer for å finansiere prioriterte satsinger. Lokalplan, fylkesplan og sentralplan har et aktivitetsnivå som medfører kostnadsforpliktelser og behov for forutsigbarhet. Det er et stort innslag av mer eller mindre faste kostnader, herunder lønnskostnader, frikjøp og kontordrift, som krever rimelig stabile økonomiske rammer. Samtidig er det blant annet behov for å bygge opp konfliktfondet etter at organisasjonen har vært i konflikt ved de fire siste hovedoppgjørene Forslaget til ressursfordeling for er vist under, med sammenlikningstall for For å få en reell sammenlikning, er alle kontingentinntektstall vist i 2015-kroner: Ressursfordeling (2015-prisnivå) Ressursfordeling Ressursfordeling Prosent Budsjett 2015 NOK 000 Prosent NOK 000 Endring fra 2015-situasj. Endring (%) Brutto kontingentinntekt Fradrag før fordeling forsøksordning 0,9 % forsknings- og utviklingsmidler Kontingent fordelingsgrunnlag 100,0 % Fylkesnivå (med Oslos fordelingsressurs) 26,2 % ,3 % ,4 % Lokalplan med klubbnivå (uten Oslos 27,0 % ,0 % ,4 % lokallagsressurs) Lokalplan opprettholdelse av nivå på 1,4 % frikjøp Sentralplan 42,8 % ,3 % ,4 % Konfliktfondet 4,0 % ,0 % ,7 % Som det framgår av tabellen, vil den foreslåtte ressursfordelingen for 4-årsperioden ha som konsekvens at de operative nivåene (lokalplan, fylkesplan og sentralplan) får en reduksjon i sine rammer på 4,4 %. Dette er etter sentralstyrets vurdering et nødvendig og gjennomførbart tiltak for organisasjonen, men vil trolig kreve sterkere prioritering av aktivitet og noe omstilling. Enkelte fylkes- og lokallag har dårlig økonomi, mens andre har svært god økonomi. Det er ikke sikkert at kontingentfordelingsmodellene reflekterer godt nok kostnadsbildet, og det er derfor et arbeid i gang med å utrede prinsippene for fordeling av kontingentmidler på fylkes- og lokalplan Lokallagenes adgang til å opparbeide egenkapital foreslås redusert til 30 % for årsoppgjørene og Høyt egenkapitalnivå er ikke hensiktsmessig og binder midler som kunne vært brukt til økt organisasjonsaktivitet på lokalplan. Overskytende midler overføres fylkeslaget, som etter en helhetlig vurdering tilbakefører midler til formål i lokallagene, eller disponerer dem til lokallagsaktiviteter i fylkeslagets regi Det er også foreslått at fylkeslagene overtar oppgaven med å håndtere utbetalinger og innbetalinger for lokallagene fra Modellen for dette legges fram for representantskapet. Lokallagenes driftsmiddelrammer bestemmes som før av representantskapets fordelingsmodell. Lokallagene bestemmer som før hvordan driftsmiddelrammen benyttes. Oppgaveendringen vil blant annet bidra til å effektivisere pengestrømmene i organisasjonen, og redusere behovet for ekstra likviditet i det enkelte lag til å kunne håndtere større utbetalinger. Det vil også være en mer rasjonell måte å organisere oppgavene på i organisasjonen, og frigjøre tid på lokalplan til å drive fagforeningsvirksomhet. LM-sak 4.1/15 versjon september

6 I tillegg er det foreslått å redusere fylkeslagenes adgang til å opparbeide egenkapital til 20 % fra Eventuelle overskytende midler i 2015 reserveres for å dekke ekstra kostnader for å opprettholde nivået på frikjøp i lokallag og klubb som følge av at retten til å få refundert arbeidsgiverandelen av pensjonspremien i SPK for frikjøp av organisasjonstillitsvalgte er fjernet. Dette utgjør en årlig ekstrakostnad på over 10 mill. kroner, som det er behov for å dekke opp for allerede i 2015-regnskapet. Midler ut over dette tilføres konfliktfondet. Representantskapet tar stilling til disponering av midler fra ordningen for seinere regnskapsår. 4. Vurdering av den økonomiske situasjonen Fylkesplan Situasjonen i fylkeslagene per er, med et par unntak, god. Det er to fylkeslag som utmerker seg med noe lav egenkapital. De øvrige ligger langt høyere i egenkapital målt i prosent av årets kontingentinntekt. I gjennomsnitt for fylkesnivået er denne prosenten 35 %. De langt fleste fylkeslag gikk med overskudd i Resultat- og egenkapitalsituasjonen bekrefter at nivået vil tåle godt å bidra i det foreslåtte spleiselaget, men at det kan være behov for å se på prinsippene for fordeling av ressurser mellom fylkeslagene. Adgangen til å opparbeide egenkapital er foreslått endret til 20 % av årets kontingentinntekter. Bakgrunnen er først og fremst at sentralplan står likviditetsmessig ansvarlig for det aller meste av fylkeslagenes utbetalinger (ca. 65 %), inkludert reisekostnader, lønnskostnader og en stor andel av frikjøpskostnadene. Det er derfor begrenset behov for oppspart likviditet for å dekke større utbetalinger. Mange fylkeslag har ekstra kostnader knyttet til fylkesårsmøtene, men alle forventede kostnader knyttet til årsmøtene kan periodiseres jevnt over regnskapsårene og avsettes til intern bunden egenkapital, og berøres dermed ikke av egenkapitalbegrensningen. Eventuelle anleggsmidler skjermes også. For øvrig er det utgifter til tillitsvalgtopplæring som til tider kan gi likviditetsmessige utfordringer. Dette kan avhjelpes ved endringer i tidspunkt for utbetaling av OU-midler fra sentralleddet. Per lå det over 60 mill. kroner i fri egenkapital i fylkeslagene. Den foreslåtte egenkapital begrensningen vil utgjøre vel 27 mill. kroner, dersom man legger 2014-tallene til grunn. Det vil trolig bli mindre endringer fram mot Det er foreslått at fylkeslagene overtar oppgaven med å håndtere utbetalinger og innbetalinger for lokallagene fra I saksutredningen som blir lagt fram for representantskapet, må man utrede konsekvensene for rutiner og arbeidsomfang i fylkeslagene. Lokalplan Lokallagene har over tid opplevd en økning i arbeidsmengden. Økonomiressursen for lokalplan utgjør 27 % av totale kontingentinntekter i inneværende landsmøteperiode, tilsvarende 195 mill. kroner i Ressursen består av kostnad for felles frikjøpsordninger for lokallag og klubb (som administreres sentralt), og driftsmidler som forvaltes lokalt. Frikjøp av tillitsvalgte er en svært viktig innsatsfaktor i lokallagene. Representantskapet har fastsatt felles rammer for frikjøp i lokallag og klubber i form av en trappeordning som varierer med medlemstall. Totalt regner vi med at frikjøp i lokallagene i trappeordningen i 2015 utgjør 96 mill. kroner. Ordningen med frikjøp i store klubber (fra og med 47 medlemmer) koster i dag om lag 9 mill. LM-sak 4.1/15 versjon september

7 kroner. Øvrige driftsmidler utgjør om lag 90 mill. kroner i Mange lokallag finansierer også frikjøp over egne driftsmidler. Med fjerning av retten til å få refundert arbeidsgiverandelen av pensjonspremien i SPK for frikjøpte tillitsvalgte, blir den totale kostnaden for frikjøp om lag 10 mill. kroner høyere. Det er i forslaget til ressursfordeling foreslått at lokallagene kompenseres for de økte kostnadene. For 2015 er det foreslått at ekstrakostnaden kompenseres gjennom midler fra egenkapitalbegrensningen på fylkesnivå. Det er foreslått at lokallagene bidrar til omprioriteringene i ressursfordelingen på lik linje med fylkesplan og sentralplan. Dette betyr for alle plan en reduksjon i rammene på 4,4 %. Egenkapitalsituasjonen i lokallagene er gjennomgående svært god. Regnskapstall fra det felles regnskapssystemet viser at over 70 % av lokallagene gjennomgående har egenkapital over 30 % av årets kontingentinntekter, og mer enn 55 % av lokallagene har egenkapital over 40 %. Denne økonomiske situasjonen har vist seg stabil over flere år. Den foreslåtte egenkapitalbegrensningen kan bl.a. gi muligheter for å tilføre lokallag med dårlig økonomi ekstra midler etter vurdering fra fylkeslaget. Det er usikkert hvilket omfang kommunereformen, med målsetting om færre og større kommuner, vil få. Hovedvekten av sammenslåinger vil sannsynligvis skje i Det er etablert prinsipper for ressursfordeling til nye lokallag ved kommunesammenslåinger. Sentralplan Sentralplanet har behov for en solid egenkapital for å møte store løpende og framtidige forpliktelser, blant annet knyttet til økonomiske forpliktelser overfor øvrige deler av organisasjonen, driftsmessige forpliktelser, investeringer og framtidige pensjonsforpliktelser. Egenkapitalen for sentralplanet i forhold til samlede kontingentinntekter er om lag 25 %. Som for de andre organisasjonsnivåene er egenkapitalsituasjonen også god på sentralplanet, men for å opprettholde egenkapitalprosenten er det behov for et årlig overskudd i størrelsesorden 10 mill. kroner. Driftsoverskuddet i 2014 var på om lag 7 mill. kroner. Dette innebar en reduksjon i overskudd etter noen år med høyere overskudd. Sett på bakgrunn av den svekkelsen av Utdanningsforbundets fond som konfliktene ved hovedoppgjørene har medført, sist gang i 2014, besluttet sentralstyret å overføre driftsoverskuddet for 2014 til fondet. For 2015 er det budsjettert med et underskudd på om lag 10 mill. kroner, men dette må ses i lys av de ekstraordinære kostnadene til landsmøtet, som belastes landsmøteårets regnskap fullt ut. Konfliktfondet Etter at Utdanningsforbundet har vært i konflikt de fire siste hovedoppgjørene, mener sentralstyret at det er nødvendig med en reell styrking av fondet for å sikre at fondet har tilstrekkelige midler til streikeutbetalinger i eventuelle kommende konflikter, og gir organisasjonen tilstrekkelig styrke og trygghet i forhandlingssituasjoner. Utdanningsforbundet har et solid konfliktfond, men det er likevel behov for fondsoppbygging over tid for å sikre framtidig beredskap. Fondets inntekt fra kontingentfordelingen er et viktig element i fondsoppbyggingen. Et alternativ er innkreving av ekstrakontingent ved eventuelle konflikter, for delvis finansiering av konfliktkostnadene. Avkastningen fra fondet bør minimum opprettholde fondets realverdi, men kan i mindre grad bidra til reell fondsoppbygging etter konflikter når forutsetningen er at risikonivået i porteføljen skal holdes på et moderat og akseptabelt nivå. LM-sak 4.1/15 versjon september

8 Fondets kontingentandel foreslås økt fra 4 % til 6 % fra Økningen i årlige avsetninger vil gi fondet mill. kroner ekstra per år, eller nær 60 mill. kroner mer i 4-årsperioden. Total tilføring av kontingentmidler til fondet vil være rundt 180 mill. kroner i 4-årsperioden. Til sammenligning utgjorde konfliktkostnadene for KS-konflikten i 2014 om lag 145 mill. kroner. LM-sak 4.1/15 versjon september

LM-sak 10-13 Samfunnsviternes budsjett 2014-2016

LM-sak 10-13 Samfunnsviternes budsjett 2014-2016 LM-sak 10-13 Samfunnsviternes budsjett 2014-2016 Landsmøtet skal i henhold til foreningens vedtekter 4 Landsmøtets arbeidsoppgaver pkt. b, vedta rammebudsjett for styreperioden. Hovedstyret vil ut i fra

Detaljer

Økonomiske retningslinjer for

Økonomiske retningslinjer for Økonomiske retningslinjer for 2017-2019. Formål. Formålet med de økonomiske retningslinjene for 2017-2019 er å sikre Norsk Journalistlags faglige og driftsmessige bærekraft, gode politiske og administrative

Detaljer

Årsmøte mai 2012

Årsmøte mai 2012 Årsmøte 8.-10. mai 2012 Sak 13 Saker innmeldt fra lokallagene Fylkesstyret legger frem følgende dokument: Innen fristen, 15. april var det meldt inn flere saker fra lokallagene. I det følgende presenterer

Detaljer

Nord-Trøndelag. REGNSKAP 2014 BUDSJETT 2015 KONTINGENT 2016 Senterpartiet i Nord-Trøndelag

Nord-Trøndelag. REGNSKAP 2014 BUDSJETT 2015 KONTINGENT 2016 Senterpartiet i Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag REGNSKAP 2014 BUDSJETT 2015 KONTINGENT 2016 Senterpartiet i Nord-Trøndelag 2 Regnskap 2014 Resultatregnskap Inntekter Note Regnskap 2014 Budsjett 2014 Regnskap 2013 Kontingent 1 83 425 91

Detaljer

Sak 47/13 Budsjett 2014/15/16

Sak 47/13 Budsjett 2014/15/16 Sak 47/13 Budsjett 2014/15/16 Landsmøtet skal i henhold til foreningens vedtekter 4 Landsmøtets arbeidsoppgaver pkt. b, vedta rammebudsjett for styreperioden. Hovedstyret vil ut i fra vedtatte rammebudsjett

Detaljer

Sak 7 Regnskap. Regnskap for 2010, 2011, 2012 og 2013

Sak 7 Regnskap. Regnskap for 2010, 2011, 2012 og 2013 Sak 7: Regnskap 1 Sak 7 Regnskap Regnskap for 2010, 2011, 2012 og 2013 Forslag 7.101 Forslagsstiller: Landsstyret Landsstyret innstiller for kongressen: Kongressen tar oversikten over regnskapene for 2010,

Detaljer

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene LANDSMØTET 2015 LANDSMØTET 2015 2. 5. november Bakgrunnsdokument til landsmøtesak 6.4/15 Organisasjonen i utvikling Et blikk på organisasjonen Dette bakgrunnsdokumentet er ment å gi et innblikk i organisasjonens

Detaljer

NOTAT. Struktur Langtidsbudsjettet følger samme struktur som budsjettet for 2003.

NOTAT. Struktur Langtidsbudsjettet følger samme struktur som budsjettet for 2003. NOTAT Til: Landsmøtedelegatene Fra: Trond Idås og Anne Hilde Thue Dato: Oslo, 31. mars 2003 Saksnummer: 03-115 Utkast til langtidsbudsjett Vedlagt oversendes utkast til langtidsbudsjett for 2004-2005.

Detaljer

NOTAT. Kommentarer til halvårsregnskap og revidert budsjett 2013

NOTAT. Kommentarer til halvårsregnskap og revidert budsjett 2013 NOTAT Til: LS Fra: AU, Jahn-Arne Olsen og Anne Hilde Thue Dato: 6. september 2013 Saksnummer: 13-364 Kommentarer til halvårsregnskap og revidert budsjett 2013 Regnskap 1. halvår 2013 NJ drift Halvårs regnskap

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG. Regnskap 2009. Kontingent 2011

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG. Regnskap 2009. Kontingent 2011 SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG Regnskap 2009 Kontingent 2011 Budsjett 2010 2 Regnskap 2009 Inntekter Note Regnskap 2009 Budsjett 2009 Regnskap 2008 Kontingent 1 198720,00 255300 520840,00 Partistøtte staten

Detaljer

Rådmannens innstilling: 1. Mer-/mindreforbruk på tjenestestedene i 2016 blir behandlet i henhold til gjeldende økonomireglement.

Rådmannens innstilling: 1. Mer-/mindreforbruk på tjenestestedene i 2016 blir behandlet i henhold til gjeldende økonomireglement. Arkivsaksnr.: 16/2081 Lnr.: 6795/17 Ark.: 210 Saksbehandler: controller Ann-Kristin Mauseth Disponering av mer-/mindreforbruk tjenestestedene for 2016 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Mer-/mindreforbruk

Detaljer

Landsmøtet tar til etterretning årsberetning og årsregnskap for Utdanningsforbundet med tilhørende virksomhetsområder for 2009, 2010 og 2011.

Landsmøtet tar til etterretning årsberetning og årsregnskap for Utdanningsforbundet med tilhørende virksomhetsområder for 2009, 2010 og 2011. 1 2 3 4 5 Landsmøtet tar til etterretning årsberetning og årsregnskap for Utdanningsforbundet med tilhørende virksomhetsområder for 2009, 2010 og 2011. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Detaljer

Disponering av mer-/mindreforbruk tjenestestedene for 2016

Disponering av mer-/mindreforbruk tjenestestedene for 2016 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 16/2081-14 Ark.: 210 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 9/17 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 26.04.2017 Saksbehandler: Ann-Kristin Mauseth, controller Disponering av mer-/mindreforbruk

Detaljer

Musikernes fellesorganisasjon Forbundet for utøvende kunstnere og pedagoger Kontingentreglement gjeldende fra 1. januar 2011

Musikernes fellesorganisasjon Forbundet for utøvende kunstnere og pedagoger Kontingentreglement gjeldende fra 1. januar 2011 Kontingentreglement gjeldende fra 1. januar 2011 F:\01 MFO\04-1 Egen organisasjon\00 Vedtekter og programmer\egne vedtekter\mfo Kontingentreglement 110101.docx Kontingentreglement gjeldende fra 1. januar

Detaljer

Regnskap for Norsk Journalistlag for 2005 Oppløftende resultat god økonomi

Regnskap for Norsk Journalistlag for 2005 Oppløftende resultat god økonomi NOTAT Til: LS Fra: AU, Anne Hilde Thue og Jahn-Arne Olsen Dato: Oslo, 16. mars 2006 Saksnummer: 05-201 Regnskap for Norsk Journalistlag for 2005 Oppløftende resultat god økonomi Det framlagte regnskapet

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG. Regnskap 2008. Kontingent 2010

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG. Regnskap 2008. Kontingent 2010 SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG Regnskap 2008 Kontingent 2010 Budsjett 2009 2 Regnskap 2008, Senterpartiet i Nord-Trøndelag Inntekter Note Regnskap 2008 Budsjett 08 Regnskap 2007 Kontingent laga 520840,00

Detaljer

1 av 11. Sak 6 Saksfremlegg til representatnskapet. Sak 8 Saksfremlegg til årsmøtet

1 av 11. Sak 6 Saksfremlegg til representatnskapet. Sak 8 Saksfremlegg til årsmøtet 1 av 11 Sak 6 Saksfremlegg til representatnskapet Sak 8 Saksfremlegg til årsmøtet Rammebudsjett og kontingent til Norges Bondelag og Norges Bondelags Servicekontor AS for 2013 2 av 11 Saksframlegg Arkivsaksnr

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2010 NJ drift

Regnskap 1. halvår 2010 NJ drift NOTAT Til: LS Fra: AU, Jahn-Arne Olsen og Anne Hilde Thue Dato: 13.09.10 Saksnummer: 09-590 Kommentar til halvårsregnskapet og revidert budsjett 2010 Regnskap 1. halvår 2010 NJ drift Halvårs regnskap kroner

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 LM-SAK 7.2/12 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sentralstyrets innstilling til vedtak: Landsmøtet tar til etterretning

Detaljer

Regnskap for Norsk Journalistlag

Regnskap for Norsk Journalistlag NOTAT Til: Landsstyret Fra: Arbeidsutvalget, Jahn-Arne Olsen og Anne Hilde Thue Dato: Oslo, 19. mars 2012 Saksnummer: 11-292 for Norsk Journalistlag Overskudd også i NJs driftsregnskap for viser et overskudd

Detaljer

Regnskapsoversikt for NKFs lokallag for 2014

Regnskapsoversikt for NKFs lokallag for 2014 Til lokallagsleder Rundskriv L 04-2015 Oslo 5. mars 2015 Regnskapsoversikt for NKFs lokallag for 2014 Hvert år tilbakeføres en del av medlemskontingenten som er overfører til NKF sentralt, tilbake til

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 SANDEFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 INNSTILLING/BEHANDLING: Utvalgsbehandling: Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Kultur- og fritidsutvalget

Detaljer

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88)

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88) 4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88) 4.22.1 Innledning I dette kapitlet føres tilleggsbevilgningspostene som budsjetteres under virksomhetsområde 88 i budsjett- og regnskapsskjema 1B. Etter at bevilgning

Detaljer

LM-sak 13-11 Revidering av vedtekter for sikringsfond i Samfunnsviterne

LM-sak 13-11 Revidering av vedtekter for sikringsfond i Samfunnsviterne LM-sak 13-11 Revidering av vedtekter for sikringsfond i Samfunnsviterne Innledning Samfunnsviternes sikringsfond ble opprettet i 1995 og revidert flere ganger i tråd med foreningens behov. Vedtektene ble

Detaljer

Kurs 10/2011: Førstehjelpskurs Torsdag 25. august 2011

Kurs 10/2011: Førstehjelpskurs Torsdag 25. august 2011 Kurs 10/2011: Førstehjelpskurs Torsdag 25. august 2011 Bernt Bigton organisasjonssekretær Agenda Økonomi og regnskap Utdanningsforbundets portal Utdanningsforbundets logo/ Designmanualen Tillitsvalgt-info

Detaljer

Forslag til Økonomiske retningslinjer

Forslag til Økonomiske retningslinjer Landsmøtet 2007 Forslag til Økonomiske retningslinjer 2007-2009 a) Økonomiske rammer og hovedmål b) Fordeling av vederlagsmidlene a) Økonomiske rammer og hovedmål for NJ 2007-2009 FORVENTNINGER OG RAMMER

Detaljer

Sak 56-10 BUDSJETT 2011

Sak 56-10 BUDSJETT 2011 IP/10.11.10 Sak 56-10 BUDSJETT 2011 Med utgangspunkt i rammebudsjett for 2011 vedtatt av Landsmøte 2009, legger generalsekretær frem forslag til budsjett for 2011. Budsjettforslaget bygger på regnskaps

Detaljer

Retningslinjer for kompensasjons- og godtgjøringsordninger for tillitsvalgte

Retningslinjer for kompensasjons- og godtgjøringsordninger for tillitsvalgte Retningslinjer Juni 2013 Retningslinjer for kompensasjons- og godtgjøringsordninger for tillitsvalgte Følgende retningslinjer inneholder rammer for kompensasjonsordninger til dekning av lønnstap for tillitsvalgte

Detaljer

Vedtekter for Kraftfondet i Trondheim kommune ( TKK ).

Vedtekter for Kraftfondet i Trondheim kommune ( TKK ). Vedtekter for Kraftfondet i Trondheim kommune ( TKK ). Reviderte vedtekter godkjent av Trondheim bystyre i møte 28.06.2006. Vedtektene erstatter gjeldende vedtekter ajourført i henhold til bystyrets behandling

Detaljer

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen.

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 22.02.07 Saksnummer: 06/07 Saksbehandler: Mette Fjulsrud 2006/2177 Journalnummer: FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2006 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige årsregnskap

Detaljer

Saksframlegg Arkivsaksnr : 13/00593-1 Saksbehandler: Andreas Lunder og Leif Slåtten

Saksframlegg Arkivsaksnr : 13/00593-1 Saksbehandler: Andreas Lunder og Leif Slåtten 1 av 9 Saksframlegg Arkivsaksnr : 13/00593-1 Saksbehandler: Andreas Lunder og Leif Slåtten Kontingent og rammebudsjett 2014 for Norges Bondelag og Bondelagets Servicekontor AS Forslag til vedtak: (styrets

Detaljer

Sak L05-15: Ny kontingentrefusjonsordning og refusjon av medlemskontingenten for 2015

Sak L05-15: Ny kontingentrefusjonsordning og refusjon av medlemskontingenten for 2015 BEHANDLING: SAKSNR.: DATO: SAKSBEH.: ARKIV: Landsmøte 2015 L05-15 24.02.2015 Landsstyret/ daglig leder Elektronisk Sak L05-15: Ny kontingentrefusjonsordning og refusjon av medlemskontingenten for 2015

Detaljer

Økonomiske saker. Medlemsfordelene finner du samlet på. Sak 7. Sak 7 a. Regnskap for NTF og NTFs fond 2004

Økonomiske saker.  Medlemsfordelene finner du samlet på. Sak 7. Sak 7 a. Regnskap for NTF og NTFs fond 2004 Sak 7 Økonomiske saker Sak 7 a Regnskap for NTF og NTFs fond 2004 Inntekter Interne overføringer (administrasjon og bidrag) er i løpet av de tre siste årene redusert med 56 %. Eksterne inntekter har i

Detaljer

ØKONOMISK STRATEGI OG RETNINGSLINJER FOR BUDSJETT

ØKONOMISK STRATEGI OG RETNINGSLINJER FOR BUDSJETT LANDSMØTET 2017 ØKONOMISK STRATEGI OG RETNINGSLINJER FOR BUDSJETT KOMITEENS INNSTILLING Den forberedende komiteen har bestått av Magnhild Nilsen, Finn Olav Rolijordet, Gyro Fjordheim Fjermedal, Stian Nicolajsen

Detaljer

Utdanningsforbundet Troms

Utdanningsforbundet Troms Utdanningsforbundet Troms Fylkesårsmøte 6. til 8. mai 2015 SAK 03 REGNSKAP SAK 03 REGNSKAP Fylkesstyrets innstilling til vedtak: Regnskapet for driftsårene 2012 2013 2014 fra Utdanningsforbundet Troms

Detaljer

Budsjett for. Den norske lægeforening

Budsjett for. Den norske lægeforening Budsjett for Den norske lægeforening 2006 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT 2 RESULTATBUDSJETT 2.1 Driftsinntekter 2.1.1 Innkreving og fordeling av kontingentmidler 2.1.2 Annonseinntekter 2.1.3 Refusjoner

Detaljer

L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010. Side 125

L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010. Side 125 Sak 11 Budsjett N O RSK ERGOTERAPEUTFO RBUNDS 2 3. LANDSMØTE L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010 Side 125 Sak 11 Budsjett 2011 til 2014 Kommentarer til budsjettforslaget. Inntektssiden i budsjettet er

Detaljer

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr. 88)

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr. 88) 4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr. 88) 4.22.1 Innledning I dette kapitlet føres tilleggsbevilgningspostene som budsjetteres under virksomhetsområde 88 i budsjett- og regnskapsskjema 1B. Etter at bevilgning

Detaljer

Sak 16 Budsjett /. Vedlagt saksnotat. Sentralstyrets forslag til vedtak:

Sak 16 Budsjett /. Vedlagt saksnotat. Sentralstyrets forslag til vedtak: Sak 16 Budsjett 2017./. Vedlagt saksnotat. Sentralstyrets forslag til vedtak: Landsmøtet vedtar den fremlagte økonomiske rammen for 2017 med en medlemskontingent på kr 6.885,- Landsmøtet 2016 Sak 16 Utviklingen

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 09/2207-4 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010. Side 63

L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010. Side 63 Sak 8 Regnskap N O RSK ERGOTERAPEUTFO RBUNDS 2 3. LANDSMØTE L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010 Side 63 Sak 8 Regnskap for 2007, 2008 og 2009 Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett 2007

Detaljer

Vedtekter for Utdanningsforbundet Vedtatt av landsmøtet på Lillestrøm 5.-8. november 2012. Del 1: Generell del 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL

Vedtekter for Utdanningsforbundet Vedtatt av landsmøtet på Lillestrøm 5.-8. november 2012. Del 1: Generell del 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL Vedtekter for Utdanningsforbundet Vedtatt av landsmøtet på Lillestrøm 5.-8. november 2012. A Del 1: Generell del 1 ORGANISASJON 1.1 Utdanningsforbundet er en videreføring av Lærerforbundet 1 og Norsk Lærerlag.

Detaljer

REGNSKAP 2016 BUDSJETT 2017

REGNSKAP 2016 BUDSJETT 2017 Nord-Trøndelag REGNSKAP 2016 BUDSJETT 2017 Senterpartiet i Nord-Trøndelag 2 Regnskap 2016 3 Resultatregnskap Inntekter Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Kontingent 1 91 200 94 000 83 165 Partistøtte

Detaljer

KRAFTFONDET - TRONDHEIM KOMMUNE - REVIDERTE VEDTEKTER.

KRAFTFONDET - TRONDHEIM KOMMUNE - REVIDERTE VEDTEKTER. Saksframlegg KRAFTFONDET - TRONDHEIM KOMMUNE - REVIDERTE VEDTEKTER. Arkivsaksnr.: 06/16366 Forslag til innstilling: Bystyret godkjenner i henhold til saksframstillingen med vedlegg, forslag til reviderte

Detaljer

Noter Staten Tall i 1 000 kroner. 1 Totale driftsutgifter NPE offentlig sektor 114 063. 2 Derav utgifter til medisinsk sakkyndige 22 046

Noter Staten Tall i 1 000 kroner. 1 Totale driftsutgifter NPE offentlig sektor 114 063. 2 Derav utgifter til medisinsk sakkyndige 22 046 Regnskap NPE ønsker med dette regnskapsoppsettet å gi et samlet bilde av kostnadene knyttet til pasientskadeordningen. Fremstillingen er annerledes enn den virksomheten plikter å sette opp i henhold til

Detaljer

Forslag til budsjett for Utdanningsforbundet Oslo for perioden 2015-2019

Forslag til budsjett for Utdanningsforbundet Oslo for perioden 2015-2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Årsmøtet tar rammebudsjett for perioden 2015-2019 til orientering. Forslag til budsjett for Utdanningsforbundet

Detaljer

FORSLAG TIL ENDRING AV BEREGNING AV KONTINGENT TIL NFF OG REGLER FOR NEDSATT KONTINGENT

FORSLAG TIL ENDRING AV BEREGNING AV KONTINGENT TIL NFF OG REGLER FOR NEDSATT KONTINGENT SAK 4.3 Fra: Sentralstyret FORSLAG TIL ENDRING AV BEREGNING AV KONTINGENT TIL NFF OG REGLER FOR NEDSATT KONTINGENT Sentralstyret foreslår endringer og tillegg i Beregning av kontingent i NFF og Regler

Detaljer

Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi 18. februar 2005 DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I KOMMUNESEKTOREN

Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi 18. februar 2005 DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I KOMMUNESEKTOREN Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi 18. februar 2005 DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I KOMMUNESEKTOREN 1. Innledning Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2014 Sak 10 Økonomi

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2014 Sak 10 Økonomi NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 10 Økonomi Sentralforvaltningen Styrets forslag om økonomi: 1) Fordelingsnøkkel for tilbakeføringa av kontingenten 1 : a) Fordelinga

Detaljer

Sak 9 Vedtektsendringer

Sak 9 Vedtektsendringer 3.sakspapirbunke: Sak 9 Vedtektsendringer Her er samtlige forslag til endring av Naturvernforbundets vedtekter. Forslag til ny tekst er understreket Forslag til fjernet tekst er overstrøket Tekst som er

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Innhold

Detaljer

NFFS RAMMEBUDSJETT FOR ÅRENE 2005, 2006 OG 2007

NFFS RAMMEBUDSJETT FOR ÅRENE 2005, 2006 OG 2007 Fra Sentralstyret: NFFS RAMMEBUDSJETT FOR ÅRENE 2005, 2006 OG 2007 2 004 2 005 2 006 2 007 INNTEKTER Område 10 Administrasjon Medlemskontingent -24 350 000-25 913 000-27 209 000-28 570 000 Andre driftsinntekter

Detaljer

Forslag til kontingent og budsjett 2015 Fra styret 25.11.2014

Forslag til kontingent og budsjett 2015 Fra styret 25.11.2014 Budsjett og kontingent 2015 m/noter Styrets innstilling 25.11.2014 Forslag til kontingent og budsjett 2015 Fra styret 25.11.2014 Forslag til kontingentsatser 2015 Hovedmedlem: kr. 370 ved fornying, kr.

Detaljer

FJERNE ORDET MØNSTERVEDTEKTER OG ERSTATTE DETTE MED VEDTEKTER

FJERNE ORDET MØNSTERVEDTEKTER OG ERSTATTE DETTE MED VEDTEKTER Forslag nr. 75: FJERNE ORDET MØNSTERVEDTEKTER OG ERSTATTE DETTE MED VEDTEKTER Nytt: Vedtektene blir delt inn i del A forbundsvedtekter og del B som blir klubb og avdelingsvedtekter. For å få bedre oversikt

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS)

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) 1 Formål Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet er en egen organisasjon i Utdanningsforbundet og skal ivareta medlemmenes profesjonsfaglige interesser

Detaljer

OSLO JOURNALISTKLUBB

OSLO JOURNALISTKLUBB RESULTATREGNSKAP 01.07.09-01.07.08- Note 30.06.10 30.06.09 DRIFTSINNTEKTER: Tilskudd NJ drift kr 333.104 kr 297.623 Tilskudd fra NJ vederlagsmidler 102.492 87.362 Sum driftsinntekter kr 435.596 kr 384.985

Detaljer

NORSK JOURNALISTLAG DRIFTSREGNSKAP FOR 1. HALVÅR 2017

NORSK JOURNALISTLAG DRIFTSREGNSKAP FOR 1. HALVÅR 2017 DRIFTSREGNSKAP FOR 1. HALVÅR 2017 Driftsinntekter Noter Regnskap Budsjett Avvik i kr Avvik i % 2016 Avvik i kr Avvik i % Prognose Årsbudsjett Avvik i kr Avvik i % Kontingent 22 026 863 21 950 000 76 863

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Vedtekter

Detaljer

Innhold. Uttalelse om revisjon til landsmøte.16

Innhold. Uttalelse om revisjon til landsmøte.16 1 Innhold Innledning... 2 1. Organisasjon... 3 1.1 Medlemsutvikling... 3 2. Inntektsutviklingen... 5 2.1 Snittkontingent per medlem... 6 2.2 Fordeling av totalinntekter på enkelte områder... 7 2.3 Finansinntekter...

Detaljer

NOTAT. Kommentarer til NJs halvårsregnskap og prognose for 2016

NOTAT. Kommentarer til NJs halvårsregnskap og prognose for 2016 NOTAT Til: LS Fra: AU, Torbjørn Brenna og Anne Hilde Thue Dato: 12.09.2016 Saksnummer: 16-683 Kommentarer til NJs halvårsregnskap og prognose for 2016 Både for NJ drift og for NJs vederlagsfond viser regnskapene

Detaljer

OSLO JOURNALISTKLUBB

OSLO JOURNALISTKLUBB RESULTATREGNSKAP Note 2002/2003 2001/2002 DRIFTSINNTEKTER: Medlemskontingent kr 0 kr 374.760 Tilskudd NJ drift (inkl. vederlagsmidler 01/02) 1.011.342 598.907 Tilskudd fra NJ vederlagsmidler 134.036 0

Detaljer

Informasjon om kontoføringen for fripoliser for Forklaringer til innholdet i kontoutskriften

Informasjon om kontoføringen for fripoliser for Forklaringer til innholdet i kontoutskriften Informasjon om kontoføringen for fripoliser for 2015 Forklaringer til innholdet i kontoutskriften 2 1 Innholdsfortegnelse 2 Innledning... 3 3 Årlige pensjonsbeløp... 4 3.1 Sikrede årlige pensjonsbeløp...

Detaljer

NOTAT. Forslag til økonomiske retningslinjer Økonomiske retningslinjer Forslag til NJs landsmøte mars 2013.

NOTAT. Forslag til økonomiske retningslinjer Økonomiske retningslinjer Forslag til NJs landsmøte mars 2013. NOTAT Til: Fra: Landsstyret Jahn-Arne Olsen Dato: 18.01.2013 Saksnummer: 12-801 Forslag til økonomiske retningslinjer 2013-2015 Utkastet til retningslinjer har vært behandlet i AU som anbefaler landsstyret

Detaljer

Sak 4 Saksfremlegg til representantskapet. Sak 8 Saksfremlegg til årsmøtet

Sak 4 Saksfremlegg til representantskapet. Sak 8 Saksfremlegg til årsmøtet Sak 4 Saksfremlegg til representantskapet Sak 8 Saksfremlegg til årsmøtet Rammebudsjett og kontingent til Norges Bondelag og Bondelagets Servicekontor AS for 2017 1 av 8 Saksframlegg Arkivsaksnr : 16/00283-2

Detaljer

Landsmøte litt info

Landsmøte litt info Landsmøte 2015 - litt info Delegasjonen fra Akershus: 14 av 180 delegater Landsmøtet = 180 delegater + 13 fra sentralstyret = 193 Steffen Handal Valgt til ny leder av et enstemmig landsmøte Nestledere:

Detaljer

Konsekvenser av fylkesmannens vedtak i krav om lovlighetskontroll for budsjettårene 2010 og Kommentar til byrådets saksframstilling

Konsekvenser av fylkesmannens vedtak i krav om lovlighetskontroll for budsjettårene 2010 og Kommentar til byrådets saksframstilling Konsekvenser av fylkesmannens vedtak i krav om lovlighetskontroll for budsjettårene 2010 og 2011 Kommentar til byrådets saksframstilling 1. Hele BKKs frie egenkapital per 31.12.2008 ble utbetalt som utbytte

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning Arkivsaksnr.: 13/1628-5 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning Rådmannens

Detaljer

REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016

REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016 Nord-Trøndelag REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016 Senterpartiet i Nord-Trøndelag 2 Regnskap 2015 Resultatregnskap Inntekter Note Regnskap 2015 Budsjett 2015 Regnskap 2014 Kontingent 1 83 165 91 000 83 425 Partistøtte

Detaljer

Høringsuttalelse vedrørende forslag om å bruke regnskap i stedet for budsjett som grunnlag for beregning av tilskudd til ikke-kommunale barnehager

Høringsuttalelse vedrørende forslag om å bruke regnskap i stedet for budsjett som grunnlag for beregning av tilskudd til ikke-kommunale barnehager Byrådssak 1505 /13 Høringsuttalelse vedrørende forslag om å bruke regnskap i stedet for budsjett som grunnlag for beregning av tilskudd til ikke-kommunale barnehager KJHO ESARK-03-201300286-68 Hva saken

Detaljer

Høringsnotat Disponering av resterende fondsmidler i den avviklede pensjonstrygden for skogsarbeidere

Høringsnotat Disponering av resterende fondsmidler i den avviklede pensjonstrygden for skogsarbeidere Høringsnotat Disponering av resterende fondsmidler i den avviklede pensjonstrygden for skogsarbeidere 1. Sammendrag Etter vedtak i Stortinget har den lovfestede pensjonstrygden for skogsarbeidere (skogsarbeidertrygden)

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Vedtekter for Pedagogstudentene

Detaljer

Budsjett 2012 for de sentralkirkelige råd

Budsjett 2012 for de sentralkirkelige råd DEN NORSKE KIRKE KR 5/12 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 15.-16. mars 2012 Saksdokumenter: KR 5.1/12 Tildelingsbrev 2012.pdf KR 5.2/12 Driftsbudsjett 2012 til KR.xls Budsjett 2012

Detaljer

Årsmøte 2015. Regnskap

Årsmøte 2015. Regnskap 3. Regnskap 3. Årsregnskap 0 Saknr ÅM 3. Saksframlegg Saktittel Årsregnskap for 0 Saksansvarlig Terje Lerberg 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 Sammendrag: Fylkeslagets resultatregnskap viser et overskudd på

Detaljer

NOTAT. Både for NJ drift og for NJs vederlagsfond viser regnskapene for 1. halvår 2017 et bedre resultat enn budsjettert:

NOTAT. Både for NJ drift og for NJs vederlagsfond viser regnskapene for 1. halvår 2017 et bedre resultat enn budsjettert: NOTAT Til: LS Fra: Anne Hilde Thue Dato: 18. september 2017 NJs halvårs og prognose for 2017 detaljer Både for NJ drift og for NJs vederlagsfond viser ene for 1. halvår 2017 et bedre resultat enn budsjettert:

Detaljer

ÅRSBUDSJETT DISPONERING AV FYLKESKOMMUNENS OVERSKUDD FOR 2010

ÅRSBUDSJETT DISPONERING AV FYLKESKOMMUNENS OVERSKUDD FOR 2010 Saknr. 10/5453-19 Ark.nr. 151 Saksbehandler: Steinar Holen ÅRSBUDSJETT 2011 - DISPONERING AV FYLKESKOMMUNENS OVERSKUDD FOR 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Sak 4 Saksfremlegg til representantskapet Sak 8 Saksfremlegg til årsmøtet

Sak 4 Saksfremlegg til representantskapet Sak 8 Saksfremlegg til årsmøtet Sak 4 Saksfremlegg til representantskapet Sak 8 Saksfremlegg til årsmøtet Rammebudsjett og kontingent til Norges Bondelag og Bondelagets Servicekontor AS for 2018 1 av 8 Saksframlegg Arkivsaksnr : 17/00375-1

Detaljer

Retningslinjer for bruk av kontingentmidler på lokalplan.

Retningslinjer for bruk av kontingentmidler på lokalplan. Retningslinjer, Utdanningsforbundet April 2016 Retningslinjer for bruk av kontingentmidler på lokalplan. Retningslinjene er vedtatt av sentralstyret og skal være til hjelp for lokallagene i bruken av kontingentmidler

Detaljer

Uttalelse om vedtektsforslag. Til fylkesstyrene og lokallagsstyrene i Utdanningsforbundet

Uttalelse om vedtektsforslag. Til fylkesstyrene og lokallagsstyrene i Utdanningsforbundet Til fylkesstyrene og lokallagsstyrene i Utdanningsforbundet Uttalelse om vedtektsforslag Styret for pensjonistene i Utdanningsforbundet innkalte for pensjonistlederne i fylkeslagene og fylkesstyrekontaktene

Detaljer

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88)

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88) 4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88) 4.22.1 Innledning I dette kapitlet føres tilleggsbevilgningspostene som budsjetteres under virksomhetsområde 88 i budsjett- og regnskapsskjema 1B. Etter at bevilgning

Detaljer

Hovedstyrets forslag til behandling på årsmøtet 03.09.12, sak 12.5:

Hovedstyrets forslag til behandling på årsmøtet 03.09.12, sak 12.5: Hovedstyrets forslag til behandling på årsmøtet 03.09.12, sak 12.5: Ny medlemsstruktur Årsmøtet 2010 vedtok at det skulle legges fram forslag til nye medlemsstruktur på årsmøtet 2012. Bakgrunnen er at

Detaljer

Sak 2013-10: Årsberetning og regnskap 2011-2012 - korrigert

Sak 2013-10: Årsberetning og regnskap 2011-2012 - korrigert Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-04-02 AJ Sak 2013-10: Årsberetning og regnskap 2011-2012 - korrigert Vedlagt følger årsregnskapet for NR for regnskapsåret 2012, som sammen med årsregnskapet

Detaljer

NORSK VEKST FORVALTNING ASA. Ordinær generalforsamling. 22. juni 2006

NORSK VEKST FORVALTNING ASA. Ordinær generalforsamling. 22. juni 2006 Ordinær generalforsamling 22. juni 2006 Året 2005 hovedpunkter Norsk Vekst Forvaltning ASA eier 50% av forvaltningsselskapet NVF AS Forvaltningsvirksomheten ble med virkning fra 1.1.2005 utkontraktert

Detaljer

LM-sak 12.2-11 Delegatordning, 4, 7 og 8

LM-sak 12.2-11 Delegatordning, 4, 7 og 8 LM-sak 12.2-11 Delegatordning, 4, 7 og 8 Innledning forutsetninger og bakgrunn for saken Landsmøtet skal i henhold til foreningens vedtekter 4 landsmøtets arbeidsoppgaver pkt. h vedta vedtektsendringer.

Detaljer

1 Generell informasjon om fond Y

1 Generell informasjon om fond Y Innhold 1 Generell informasjon om fond Y... 22 2 Bokføring av transaksjoner i fondsregnskapet for fond Y... 22 2.1 Dokumentasjon for transaksjoner... 22 2.2 Bokføring på kontoer... 24 3 Årsregnskap for

Detaljer

ENDRING AV RUTINE VED UTMÅLING AV TILSKUDD TIL IKKE- KOMMUNALE BARNHAGER

ENDRING AV RUTINE VED UTMÅLING AV TILSKUDD TIL IKKE- KOMMUNALE BARNHAGER VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Ann Kristin Iversen Tlf: 75 10 12 02 Arkiv: 223 A10 Arkivsaksnr.: 12/1197-1 ENDRING AV RUTINE VED UTMÅLING AV TILSKUDD TIL IKKE- KOMMUNALE BARNHAGER Rådmannens forslag til

Detaljer

FELLESPLAN FOR NEDLEGGELSE AV LOKALLAGENE BØ OG SAUHERAD OG OPPRETTELSE AV NYTT LOKALLAG MIDT-TELEMARK

FELLESPLAN FOR NEDLEGGELSE AV LOKALLAGENE BØ OG SAUHERAD OG OPPRETTELSE AV NYTT LOKALLAG MIDT-TELEMARK FELLESPLAN FOR NEDLEGGELSE AV LOKALLAGENE BØ OG SAUHERAD OG OPPRETTELSE AV NYTT LOKALLAG MIDT-TELEMARK Bakgrunn sammenslåing av lokallagene Stortinget har vedtatt at det skal gjennomføres en kommunereform.

Detaljer

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88)

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88) 4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88) 4.22.1 Innledning I dette kapitlet føres tilleggsbevilgningspostene som budsjetteres under virksomhetsområde 88 i budsjett- og regnskapsskjema 1B. Etter at bevilgning

Detaljer

Høring om finansiering av private barnehager

Høring om finansiering av private barnehager Fylkesinfo 10/2015 Vår dato Avdeling Vår referanse 08.06.2015 Seksjon for samfunn og analyse 15/01007-2 Vår saksbehandler Arkivkode Nicolai Christian Stensig 62 Mottaker Høring om finansiering av private

Detaljer

30. Straffebestemmelser...7 31. Ikrafttredelse... 7

30. Straffebestemmelser...7 31. Ikrafttredelse... 7 Utkast Kap.. Anvendelse av allmennaksjelovens regler for egenkapitalbevis...2. Anvendelsesområde og definisjoner...2 2. Registrering i Verdipapirsentralen...2 3. Overdragelse... 2 4. Utstedelse av egenkapitalbevis...2

Detaljer

Statlig RegnskapsStandard 10

Statlig RegnskapsStandard 10 Statlig RegnskapsStandard 10 Inntekt fra bevilgninger Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 2 Definisjoner... 3 Resultatføring av inntekt fra bevilgninger... 4 Inntekt fra bevilgninger...

Detaljer

2.1. STAFOs formål er å ivareta og fremme medlemmenes økonomiske, faglige og sosiale interesser.

2.1. STAFOs formål er å ivareta og fremme medlemmenes økonomiske, faglige og sosiale interesser. 1 Navn og tilslutning STAFO, stiftet 17. november 1923, er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon. Forbundet er en sammenslutning av medlemsorganisasjoner og er tilsluttet Yrkesorganisasjonenes

Detaljer

Pensjon kostnader og premieavvik

Pensjon kostnader og premieavvik Pensjon kostnader og premieavvik seniorrådgiver Bent Devik, KRD Stavanger 7. april 2011 Tema Bakgrunn for regnskapsreglene Historiske tall; premier, kostnader, premieavvik Årlige svingninger i premiene

Detaljer

Vedtekter for Utdanningsforbundet. Vedtatt av landsmøtet på Lillestrøm november Bokmål- og nynorskversjon

Vedtekter for Utdanningsforbundet. Vedtatt av landsmøtet på Lillestrøm november Bokmål- og nynorskversjon Vedtekter for Utdanningsforbundet Vedtatt av landsmøtet på Lillestrøm 2. 5. november 2015 Bokmål- og nynorskversjon Innhold Bokmål Del 1: Generell del 3 Del 2: Organisasjonens styringsorganer 7 B 1 Landsplan

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

Sak 4 Saksfremlegg til representantskapet. Sak 8 Saksfremlegg til årsmøtet

Sak 4 Saksfremlegg til representantskapet. Sak 8 Saksfremlegg til årsmøtet Sak 4 Saksfremlegg til representantskapet Sak 8 Saksfremlegg til årsmøtet Rammebudsjett og kontingent til Norges Bondelag og Bondelagets Servicekontor AS for 2015 1 av 9 Saksframlegg Arkivsaksnr : 14/00581-1

Detaljer

NOTAT. Generalforsamlingen i Journalisten (Landsstyret) Jahn-Arne Olsen Dato: 02.12.2014 Saksnummer: 14-800

NOTAT. Generalforsamlingen i Journalisten (Landsstyret) Jahn-Arne Olsen Dato: 02.12.2014 Saksnummer: 14-800 NOTAT Til: Generalforsamlingen i Journalisten (Landsstyret) Fra: Jahn-Arne Olsen Dato: 02.12.2014 Saksnummer: 14-800 Sammenslåing NJ og Journalisten Når Journalistens papirutgave legges ned, forsvinner

Detaljer

RETNINGSLINJER TIL VEDTEKTENE Vedtatt av landsmøtet i 2006

RETNINGSLINJER TIL VEDTEKTENE Vedtatt av landsmøtet i 2006 RETNINGSLINJER TIL VEDTEKTENE Vedtatt av landsmøtet i 2006 Sist endret etter vedtak i forbundsstyret februar 2010 "Retningslinjer til vedtektene" er utfyllende til vedtektene. Disse skal være et hjelpemiddel

Detaljer