KONTINGENTORDNINGER OG RESSURSFORDELING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KONTINGENTORDNINGER OG RESSURSFORDELING"

Transkript

1 LM-SAK 4.1/15 KONTINGENTORDNINGER OG RESSURSFORDELING Sentralstyrets innstilling til vedtak: Kontingentordninger Yrkesaktive og potensielt yrkesaktive medlemmer Yrkesaktive medlemmer betaler 1,35 % av brutto lønn. Med brutto lønn menes den lønnsytelsen som overføres til post 111-A i lønns- og trekkoppgaven, og som skriver seg fra arbeid innenfor Utdanningsforbundets innsatsområder. Medlemmer har ett års kontingentfritak første år etter avsluttet grunnutdanning, eller direkte påfølgende heltids videreutdanning. Sentralstyret fastsetter nærmere retningslinjer for praktisering av regelen om fritaksordningen. Satsen for månedlig maksimalt kontingentbeløp reguleres per 1.1. hvert år, tilsvarende rammen i lønnsoppgjøret i kommunal sektor for forutgående år. Minstekontingent (minimumskontingent) for yrkesaktive og potensielt yrkesaktive medlemmer settes til kr 94 per måned. Det gjelder: medlemmer i ulønnet permisjon arbeidsledige medlemmer andre som står uten ordinært arbeid medlemmer som får sine ytelser utbetalt av NAV Yrkesaktive medlemmer som enten arbeider utenfor Utdanningsforbundets innsatsområder eller ved norske skoler i utlandet, betaler også minstekontingent. Disse medlemmene kan ikke påregne hjelp fra Utdanningsforbundet til å ivareta arbeidstakerinteressene overfor arbeidsgiver Medlemmer utenfor yrkeslivet Studentmedlemmer har gratis medlemskap. Studentmedlemmer som arbeider 20 % eller mer i stilling i barnehage eller skole ved siden av studiene, og som velger å betale ordinær kontingent av denne inntekten, har rett til hjelp fra Utdanningsforbundet i sitt arbeidsforhold. LM-sak 4.1/15 versjon september

2 Studentmedlemmer som er medlemmer av annen fagforening i slikt arbeidsforhold, kan velge å opprettholde dette medlemskapet og ikke betale kontingent til Utdanningsforbundet. Disse kan ikke påregne hjelp fra Utdanningsforbundet i sitt arbeidsforhold. For fulltids alders- og uførepensjonister (varig uføretrygd) settes satsen til kr 43 per måned i Satsen indeksreguleres deretter i takt med endringen i folketrygdens grunnbeløp i forutgående år Landsmøtets fullmakter til sentralstyret i landsmøteperioden Med henvisning til 20.4 i Utdanningsforbundets vedtekter gir landsmøtet sentralstyret fullmakt til å øke kontingenten med en ekstrakontingent for et avgrenset tidsrom, om situasjonen gjør det nødvendig. Sentralstyret bestemmer hvordan merinntekten som følger av økt kontingenttrekk skal disponeres for å dekke det oppståtte behov Ressursfordeling og økonomirutiner på fylkes- og lokalplan Kontingentmidlene fordeles i landsmøteperioden etter følgende prinsipper: 1. Det gjøres et fradrag før fordeling av kontingentmidlene på 0,9 % av brutto kontingentinntekter for å finansiere en forsøksordning med avsetning av midler til forskning og utvikling. Formålet er å fremme praksisnær forskningsbasert kunnskap og sterkere involvering av profesjonen i forsknings- og utviklingsarbeid. 2. Resterende midler fordeles slik: Fylkesnivå (med Oslos lokallagsressurs): 25,3 % Lokalplan med klubbnivå (uten Oslos lokallagsressurs): 26,0 % Lokalplan opprettholdelse av nivå på frikjøp: 1,4 % Sentralplan: 41,3 % Konfliktfondet: 6,0 % Den ekstra tildelingen til lokalplanet på 1,4 % skal gå til å dekke ekstra kostnader som følge av at retten til å få refundert arbeidsgiverandelen av pensjonspremien i Statens pensjonskasse (SPK) for frikjøp av organisasjonstillitsvalgte er fjernet fra Dersom dette vedtaket blir omgjort gis representantskapet fullmakt til å fordele ekstratildelingen på annen måte mellom organisasjonsleddene. Lokallagene kan maksimalt opparbeide en fri egenkapital på 30 % av årets kontingentmidler, med tillegg av eventuelle anleggsmidler i balansen. Utgifter til årsmøte, dersom dette ikke er årlig, periodiseres jevnt over regnskapsårene, og avsettes som internt øremerket egenkapital. Det er ikke anledning til å foreta avsetninger til andre formål som øremerket egenkapital. Fri egenkapital inntil kroner, med tillegg av eventuelle anleggsmidler, berøres ikke av begrensningsordningen. Overskytende midler ved årsslutt overføres fylkeslaget, som etter vurdering tilbakefører midlene til formål i lokallagene, eller disponerer dem til lokallagsaktiviteter i fylkeslagets regi. Endringen trer i kraft og gjelder til og med årsavslutningen LM-sak 4.1/15 versjon september

3 Representantskapet gis fullmakt til å beslutte lokallagenes egenkapitalbegrensning for de resterende årene av landsmøteperioden. Det legges til rette for at fylkeslagene overtar oppgaven med å håndtere utbetalinger og innbetalinger for lokallagene fra Modellen for dette legges fram for representantskapet. Lokallagenes driftsmiddelrammer bestemmes som før av representantskapets fordelingsmodell. Lokallagene bestemmer som før hvordan driftsmiddelrammen benyttes. Fylkeslagene kan maksimalt opparbeide en fri egenkapital på 20 % av årets kontingentmidler, med tillegg av eventuelle anleggsmidler i balansen. Utgifter til neste årsmøte periodiseres jevnt over regnskapsårene, og avsettes som internt øremerket egenkapital. Det er ikke anledning til å foreta avsetninger til andre formål som øremerket egenkapital. Endringen trer i kraft Overskytende midler per , samt tidligere innbetalte midler fra fylkesplan, reserveres for å dekke kostnader for å opprettholde nivået på frikjøp i lokallag og klubb, etter at retten til å få refundert arbeidsgiverandelen av pensjonspremien i SPK for frikjøp av organisasjonstillitsvalgte er fjernet fra Midler utover dette overføres Utdanningsforbundets fond. Representantskapet tar stilling til disponering av midler fra ordningen for seinere regnskapsår. Saksutredning: 1. Kontingentordninger 1.1 Kontingentsats yrkesaktive og potensielt yrkesaktive medlemmer Den ordinære kontingentsatsen i Utdanningsforbundet ble satt til 1,35 % ved stiftelsen i 2002 og har siden vært uforandret. Sentralstyret foreslår at kontingenttrekksatsen holdes uendret også i kommende landsmøteperiode, se nærmere under «Ressursfordeling». Maksimums- og minimumskontingentsordningen foreslås i hovedsak videreført. Minstekontingenten inflasjonsreguleres til kr 94 per måned. Beløpet står uendret i landsmøteperioden Det foreslås at kontingentsatsen for medlemmer ved norske skoler i utlandet reduseres fra kr 170 til kr 94, som er minstekontingentsatsen. Dette har bakgrunn i at vi ikke kan gi bistand i arbeidsrettslige forhold til disse medlemmene. Norske skoler i utlandet er underlagt vertslandets lovverk. 1.2 Medlemmer utenfor yrkeslivet Kontingentordningene for studentmedlemsskap er foreslått uendret. Det foreslås en språklig forenkling i vedtaket om kontingentsats for fulltids alders- og uførepensjonister, som ikke innebærer noen realitetsendring. Satsen reguleres i takt med endringene i grunnbeløpet det forutgående året og vil for 2016 være kr 43 per måned. LM-sak 4.1/15 versjon september

4 Landsmøtets fullmakter til sentralstyret i landsmøteperioden Utdanningsforbundets vedtekter 20.4 gir sentralstyret anledning til å skrive ut ekstrakontingent innenfor rammer fastsatt av landsmøtet, når situasjonen gjør det nødvendig. Det foreslås at landsmøtet presiserer at ekstrakontingent skal skrives ut for et avgrenset tidsrom. Ekstrakontingent vil normalt kun være aktuelt for å bygge opp igjen konfliktfondet etter en konflikt, men formuleringen i forslaget til vedtak åpner også for at sentralstyret kan skrive ut ekstrakontingent til dekning av annet formål hvis det har oppstått et helt ekstraordinært og viktig økonomisk behov. Formuleringen innebærer at ekstrakontingent i praksis skal innkreves i form av økt månedlig kontingenttrekk (og ikke som engangsinnbetaling). 3. Ressursfordeling og økonomirutiner på fylkes- og lokalplan Generelt Basert på utviklingen i medlemstall de siste årene er det usikkert om vi kan legge til grunn noen særlig volumvekst i inntektene i kommende landsmøteperiode. Selv om medlemsveksten i flere år har vært betydelig, har økningen i fullt betalende medlemmer vært minimal. Hvis vi legger til grunn prognose for medlemstall per , har den totale medlemsveksten fra til utgangen av 2015 vært 8,3 %, mens veksten i fullt betalende medlemmer for samme periode kun har vært 0,8 %. I fordelingen av ressurser mellom nivåene må vi derfor i all hovedsak ta utgangspunkt i den totalressursen vi har i dag. Nye aktiviteter og satsinger må i prinsippet finansieres gjennom besparelser på andre poster, eller gjennom lavere årsoverskudd. Både sentralstyret og fylkesårsmøtene har behandlet saker som gjelder prioriteringer for kommende landsmøteperiode, bl.a. styrking av fondet, finansiering av forsknings- og utviklingsmidler, og saker som gjelder styrking av lokalnivå, klubber og fylkeslagsøkonomi. Forslaget til ressursfordeling i ny landsmøteperiode tar i første omgang utgangspunkt i den gjeldende ramme og fordelingen for Sentralstyret foreslår å finansiere tre områder gjennom et spleiselag, der organisasjonsnivåene bidrar med forholdsvis lik belastning, dvs. at reduksjonen i rammene er prosentvis den samme for de tre nivåene. De tre områdene utgjøres av to satsingsområder og et tiltak for å opprettholde aktivitetsnivået i lokallag og klubber: 1. Satsing på finansiering av forsknings- og utviklingsmidler med totalt 25 mill. kroner i 4- årsperioden. Dette er foreslått som et fradrag før fordeling, med 0,9 % av brutto kontingentinntekter. Satsingen ligger som innsatsområde i egen sak under LM-sak 6.1/15 Kvalitet og profesjonsutvikling, og disponeringen i ressursfordelingen forutsetter at landsmøtet slutter seg til denne. 2. Satsing på økt avsetning til konfliktfondet, med en økning fra 4 % til 6 % av kontingentfordelingsgrunnlaget, som utgjøres av brutto kontingentinntekt fratrukket avsetning til forsknings- og utviklingsmidler. 3. Opprettholdelse av nivået på frikjøp i lokallag og klubb. LM-sak 4.1/15 versjon september

5 Ved utarbeidelsen av forslaget er det gjort en helhetsvurdering av hvor mye de operative nivåene kan tåle av reduserte driftsrammer for å finansiere prioriterte satsinger. Lokalplan, fylkesplan og sentralplan har et aktivitetsnivå som medfører kostnadsforpliktelser og behov for forutsigbarhet. Det er et stort innslag av mer eller mindre faste kostnader, herunder lønnskostnader, frikjøp og kontordrift, som krever rimelig stabile økonomiske rammer. Samtidig er det blant annet behov for å bygge opp konfliktfondet etter at organisasjonen har vært i konflikt ved de fire siste hovedoppgjørene Forslaget til ressursfordeling for er vist under, med sammenlikningstall for For å få en reell sammenlikning, er alle kontingentinntektstall vist i 2015-kroner: Ressursfordeling (2015-prisnivå) Ressursfordeling Ressursfordeling Prosent Budsjett 2015 NOK 000 Prosent NOK 000 Endring fra 2015-situasj. Endring (%) Brutto kontingentinntekt Fradrag før fordeling forsøksordning 0,9 % forsknings- og utviklingsmidler Kontingent fordelingsgrunnlag 100,0 % Fylkesnivå (med Oslos fordelingsressurs) 26,2 % ,3 % ,4 % Lokalplan med klubbnivå (uten Oslos 27,0 % ,0 % ,4 % lokallagsressurs) Lokalplan opprettholdelse av nivå på 1,4 % frikjøp Sentralplan 42,8 % ,3 % ,4 % Konfliktfondet 4,0 % ,0 % ,7 % Som det framgår av tabellen, vil den foreslåtte ressursfordelingen for 4-årsperioden ha som konsekvens at de operative nivåene (lokalplan, fylkesplan og sentralplan) får en reduksjon i sine rammer på 4,4 %. Dette er etter sentralstyrets vurdering et nødvendig og gjennomførbart tiltak for organisasjonen, men vil trolig kreve sterkere prioritering av aktivitet og noe omstilling. Enkelte fylkes- og lokallag har dårlig økonomi, mens andre har svært god økonomi. Det er ikke sikkert at kontingentfordelingsmodellene reflekterer godt nok kostnadsbildet, og det er derfor et arbeid i gang med å utrede prinsippene for fordeling av kontingentmidler på fylkes- og lokalplan Lokallagenes adgang til å opparbeide egenkapital foreslås redusert til 30 % for årsoppgjørene og Høyt egenkapitalnivå er ikke hensiktsmessig og binder midler som kunne vært brukt til økt organisasjonsaktivitet på lokalplan. Overskytende midler overføres fylkeslaget, som etter en helhetlig vurdering tilbakefører midler til formål i lokallagene, eller disponerer dem til lokallagsaktiviteter i fylkeslagets regi Det er også foreslått at fylkeslagene overtar oppgaven med å håndtere utbetalinger og innbetalinger for lokallagene fra Modellen for dette legges fram for representantskapet. Lokallagenes driftsmiddelrammer bestemmes som før av representantskapets fordelingsmodell. Lokallagene bestemmer som før hvordan driftsmiddelrammen benyttes. Oppgaveendringen vil blant annet bidra til å effektivisere pengestrømmene i organisasjonen, og redusere behovet for ekstra likviditet i det enkelte lag til å kunne håndtere større utbetalinger. Det vil også være en mer rasjonell måte å organisere oppgavene på i organisasjonen, og frigjøre tid på lokalplan til å drive fagforeningsvirksomhet. LM-sak 4.1/15 versjon september

6 I tillegg er det foreslått å redusere fylkeslagenes adgang til å opparbeide egenkapital til 20 % fra Eventuelle overskytende midler i 2015 reserveres for å dekke ekstra kostnader for å opprettholde nivået på frikjøp i lokallag og klubb som følge av at retten til å få refundert arbeidsgiverandelen av pensjonspremien i SPK for frikjøp av organisasjonstillitsvalgte er fjernet. Dette utgjør en årlig ekstrakostnad på over 10 mill. kroner, som det er behov for å dekke opp for allerede i 2015-regnskapet. Midler ut over dette tilføres konfliktfondet. Representantskapet tar stilling til disponering av midler fra ordningen for seinere regnskapsår. 4. Vurdering av den økonomiske situasjonen Fylkesplan Situasjonen i fylkeslagene per er, med et par unntak, god. Det er to fylkeslag som utmerker seg med noe lav egenkapital. De øvrige ligger langt høyere i egenkapital målt i prosent av årets kontingentinntekt. I gjennomsnitt for fylkesnivået er denne prosenten 35 %. De langt fleste fylkeslag gikk med overskudd i Resultat- og egenkapitalsituasjonen bekrefter at nivået vil tåle godt å bidra i det foreslåtte spleiselaget, men at det kan være behov for å se på prinsippene for fordeling av ressurser mellom fylkeslagene. Adgangen til å opparbeide egenkapital er foreslått endret til 20 % av årets kontingentinntekter. Bakgrunnen er først og fremst at sentralplan står likviditetsmessig ansvarlig for det aller meste av fylkeslagenes utbetalinger (ca. 65 %), inkludert reisekostnader, lønnskostnader og en stor andel av frikjøpskostnadene. Det er derfor begrenset behov for oppspart likviditet for å dekke større utbetalinger. Mange fylkeslag har ekstra kostnader knyttet til fylkesårsmøtene, men alle forventede kostnader knyttet til årsmøtene kan periodiseres jevnt over regnskapsårene og avsettes til intern bunden egenkapital, og berøres dermed ikke av egenkapitalbegrensningen. Eventuelle anleggsmidler skjermes også. For øvrig er det utgifter til tillitsvalgtopplæring som til tider kan gi likviditetsmessige utfordringer. Dette kan avhjelpes ved endringer i tidspunkt for utbetaling av OU-midler fra sentralleddet. Per lå det over 60 mill. kroner i fri egenkapital i fylkeslagene. Den foreslåtte egenkapital begrensningen vil utgjøre vel 27 mill. kroner, dersom man legger 2014-tallene til grunn. Det vil trolig bli mindre endringer fram mot Det er foreslått at fylkeslagene overtar oppgaven med å håndtere utbetalinger og innbetalinger for lokallagene fra I saksutredningen som blir lagt fram for representantskapet, må man utrede konsekvensene for rutiner og arbeidsomfang i fylkeslagene. Lokalplan Lokallagene har over tid opplevd en økning i arbeidsmengden. Økonomiressursen for lokalplan utgjør 27 % av totale kontingentinntekter i inneværende landsmøteperiode, tilsvarende 195 mill. kroner i Ressursen består av kostnad for felles frikjøpsordninger for lokallag og klubb (som administreres sentralt), og driftsmidler som forvaltes lokalt. Frikjøp av tillitsvalgte er en svært viktig innsatsfaktor i lokallagene. Representantskapet har fastsatt felles rammer for frikjøp i lokallag og klubber i form av en trappeordning som varierer med medlemstall. Totalt regner vi med at frikjøp i lokallagene i trappeordningen i 2015 utgjør 96 mill. kroner. Ordningen med frikjøp i store klubber (fra og med 47 medlemmer) koster i dag om lag 9 mill. LM-sak 4.1/15 versjon september

7 kroner. Øvrige driftsmidler utgjør om lag 90 mill. kroner i Mange lokallag finansierer også frikjøp over egne driftsmidler. Med fjerning av retten til å få refundert arbeidsgiverandelen av pensjonspremien i SPK for frikjøpte tillitsvalgte, blir den totale kostnaden for frikjøp om lag 10 mill. kroner høyere. Det er i forslaget til ressursfordeling foreslått at lokallagene kompenseres for de økte kostnadene. For 2015 er det foreslått at ekstrakostnaden kompenseres gjennom midler fra egenkapitalbegrensningen på fylkesnivå. Det er foreslått at lokallagene bidrar til omprioriteringene i ressursfordelingen på lik linje med fylkesplan og sentralplan. Dette betyr for alle plan en reduksjon i rammene på 4,4 %. Egenkapitalsituasjonen i lokallagene er gjennomgående svært god. Regnskapstall fra det felles regnskapssystemet viser at over 70 % av lokallagene gjennomgående har egenkapital over 30 % av årets kontingentinntekter, og mer enn 55 % av lokallagene har egenkapital over 40 %. Denne økonomiske situasjonen har vist seg stabil over flere år. Den foreslåtte egenkapitalbegrensningen kan bl.a. gi muligheter for å tilføre lokallag med dårlig økonomi ekstra midler etter vurdering fra fylkeslaget. Det er usikkert hvilket omfang kommunereformen, med målsetting om færre og større kommuner, vil få. Hovedvekten av sammenslåinger vil sannsynligvis skje i Det er etablert prinsipper for ressursfordeling til nye lokallag ved kommunesammenslåinger. Sentralplan Sentralplanet har behov for en solid egenkapital for å møte store løpende og framtidige forpliktelser, blant annet knyttet til økonomiske forpliktelser overfor øvrige deler av organisasjonen, driftsmessige forpliktelser, investeringer og framtidige pensjonsforpliktelser. Egenkapitalen for sentralplanet i forhold til samlede kontingentinntekter er om lag 25 %. Som for de andre organisasjonsnivåene er egenkapitalsituasjonen også god på sentralplanet, men for å opprettholde egenkapitalprosenten er det behov for et årlig overskudd i størrelsesorden 10 mill. kroner. Driftsoverskuddet i 2014 var på om lag 7 mill. kroner. Dette innebar en reduksjon i overskudd etter noen år med høyere overskudd. Sett på bakgrunn av den svekkelsen av Utdanningsforbundets fond som konfliktene ved hovedoppgjørene har medført, sist gang i 2014, besluttet sentralstyret å overføre driftsoverskuddet for 2014 til fondet. For 2015 er det budsjettert med et underskudd på om lag 10 mill. kroner, men dette må ses i lys av de ekstraordinære kostnadene til landsmøtet, som belastes landsmøteårets regnskap fullt ut. Konfliktfondet Etter at Utdanningsforbundet har vært i konflikt de fire siste hovedoppgjørene, mener sentralstyret at det er nødvendig med en reell styrking av fondet for å sikre at fondet har tilstrekkelige midler til streikeutbetalinger i eventuelle kommende konflikter, og gir organisasjonen tilstrekkelig styrke og trygghet i forhandlingssituasjoner. Utdanningsforbundet har et solid konfliktfond, men det er likevel behov for fondsoppbygging over tid for å sikre framtidig beredskap. Fondets inntekt fra kontingentfordelingen er et viktig element i fondsoppbyggingen. Et alternativ er innkreving av ekstrakontingent ved eventuelle konflikter, for delvis finansiering av konfliktkostnadene. Avkastningen fra fondet bør minimum opprettholde fondets realverdi, men kan i mindre grad bidra til reell fondsoppbygging etter konflikter når forutsetningen er at risikonivået i porteføljen skal holdes på et moderat og akseptabelt nivå. LM-sak 4.1/15 versjon september

8 Fondets kontingentandel foreslås økt fra 4 % til 6 % fra Økningen i årlige avsetninger vil gi fondet mill. kroner ekstra per år, eller nær 60 mill. kroner mer i 4-årsperioden. Total tilføring av kontingentmidler til fondet vil være rundt 180 mill. kroner i 4-årsperioden. Til sammenligning utgjorde konfliktkostnadene for KS-konflikten i 2014 om lag 145 mill. kroner. LM-sak 4.1/15 versjon september

LM-sak 10-13 Samfunnsviternes budsjett 2014-2016

LM-sak 10-13 Samfunnsviternes budsjett 2014-2016 LM-sak 10-13 Samfunnsviternes budsjett 2014-2016 Landsmøtet skal i henhold til foreningens vedtekter 4 Landsmøtets arbeidsoppgaver pkt. b, vedta rammebudsjett for styreperioden. Hovedstyret vil ut i fra

Detaljer

Sak 47/13 Budsjett 2014/15/16

Sak 47/13 Budsjett 2014/15/16 Sak 47/13 Budsjett 2014/15/16 Landsmøtet skal i henhold til foreningens vedtekter 4 Landsmøtets arbeidsoppgaver pkt. b, vedta rammebudsjett for styreperioden. Hovedstyret vil ut i fra vedtatte rammebudsjett

Detaljer

Nord-Trøndelag. REGNSKAP 2014 BUDSJETT 2015 KONTINGENT 2016 Senterpartiet i Nord-Trøndelag

Nord-Trøndelag. REGNSKAP 2014 BUDSJETT 2015 KONTINGENT 2016 Senterpartiet i Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag REGNSKAP 2014 BUDSJETT 2015 KONTINGENT 2016 Senterpartiet i Nord-Trøndelag 2 Regnskap 2014 Resultatregnskap Inntekter Note Regnskap 2014 Budsjett 2014 Regnskap 2013 Kontingent 1 83 425 91

Detaljer

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene LANDSMØTET 2015 LANDSMØTET 2015 2. 5. november Bakgrunnsdokument til landsmøtesak 6.4/15 Organisasjonen i utvikling Et blikk på organisasjonen Dette bakgrunnsdokumentet er ment å gi et innblikk i organisasjonens

Detaljer

Sak 7 Regnskap. Regnskap for 2010, 2011, 2012 og 2013

Sak 7 Regnskap. Regnskap for 2010, 2011, 2012 og 2013 Sak 7: Regnskap 1 Sak 7 Regnskap Regnskap for 2010, 2011, 2012 og 2013 Forslag 7.101 Forslagsstiller: Landsstyret Landsstyret innstiller for kongressen: Kongressen tar oversikten over regnskapene for 2010,

Detaljer

Musikernes fellesorganisasjon Forbundet for utøvende kunstnere og pedagoger Kontingentreglement gjeldende fra 1. januar 2011

Musikernes fellesorganisasjon Forbundet for utøvende kunstnere og pedagoger Kontingentreglement gjeldende fra 1. januar 2011 Kontingentreglement gjeldende fra 1. januar 2011 F:\01 MFO\04-1 Egen organisasjon\00 Vedtekter og programmer\egne vedtekter\mfo Kontingentreglement 110101.docx Kontingentreglement gjeldende fra 1. januar

Detaljer

Regnskap for Norsk Journalistlag for 2005 Oppløftende resultat god økonomi

Regnskap for Norsk Journalistlag for 2005 Oppløftende resultat god økonomi NOTAT Til: LS Fra: AU, Anne Hilde Thue og Jahn-Arne Olsen Dato: Oslo, 16. mars 2006 Saksnummer: 05-201 Regnskap for Norsk Journalistlag for 2005 Oppløftende resultat god økonomi Det framlagte regnskapet

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG. Regnskap 2009. Kontingent 2011

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG. Regnskap 2009. Kontingent 2011 SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG Regnskap 2009 Kontingent 2011 Budsjett 2010 2 Regnskap 2009 Inntekter Note Regnskap 2009 Budsjett 2009 Regnskap 2008 Kontingent 1 198720,00 255300 520840,00 Partistøtte staten

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2010 NJ drift

Regnskap 1. halvår 2010 NJ drift NOTAT Til: LS Fra: AU, Jahn-Arne Olsen og Anne Hilde Thue Dato: 13.09.10 Saksnummer: 09-590 Kommentar til halvårsregnskapet og revidert budsjett 2010 Regnskap 1. halvår 2010 NJ drift Halvårs regnskap kroner

Detaljer

Landsmøtet tar til etterretning årsberetning og årsregnskap for Utdanningsforbundet med tilhørende virksomhetsområder for 2009, 2010 og 2011.

Landsmøtet tar til etterretning årsberetning og årsregnskap for Utdanningsforbundet med tilhørende virksomhetsområder for 2009, 2010 og 2011. 1 2 3 4 5 Landsmøtet tar til etterretning årsberetning og årsregnskap for Utdanningsforbundet med tilhørende virksomhetsområder for 2009, 2010 og 2011. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG. Regnskap 2008. Kontingent 2010

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG. Regnskap 2008. Kontingent 2010 SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG Regnskap 2008 Kontingent 2010 Budsjett 2009 2 Regnskap 2008, Senterpartiet i Nord-Trøndelag Inntekter Note Regnskap 2008 Budsjett 08 Regnskap 2007 Kontingent laga 520840,00

Detaljer

1 av 11. Sak 6 Saksfremlegg til representatnskapet. Sak 8 Saksfremlegg til årsmøtet

1 av 11. Sak 6 Saksfremlegg til representatnskapet. Sak 8 Saksfremlegg til årsmøtet 1 av 11 Sak 6 Saksfremlegg til representatnskapet Sak 8 Saksfremlegg til årsmøtet Rammebudsjett og kontingent til Norges Bondelag og Norges Bondelags Servicekontor AS for 2013 2 av 11 Saksframlegg Arkivsaksnr

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 LM-SAK 7.2/12 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sentralstyrets innstilling til vedtak: Landsmøtet tar til etterretning

Detaljer

Regnskap for Norsk Journalistlag

Regnskap for Norsk Journalistlag NOTAT Til: Landsstyret Fra: Arbeidsutvalget, Jahn-Arne Olsen og Anne Hilde Thue Dato: Oslo, 19. mars 2012 Saksnummer: 11-292 for Norsk Journalistlag Overskudd også i NJs driftsregnskap for viser et overskudd

Detaljer

Sak 56-10 BUDSJETT 2011

Sak 56-10 BUDSJETT 2011 IP/10.11.10 Sak 56-10 BUDSJETT 2011 Med utgangspunkt i rammebudsjett for 2011 vedtatt av Landsmøte 2009, legger generalsekretær frem forslag til budsjett for 2011. Budsjettforslaget bygger på regnskaps

Detaljer

LM-sak 13-11 Revidering av vedtekter for sikringsfond i Samfunnsviterne

LM-sak 13-11 Revidering av vedtekter for sikringsfond i Samfunnsviterne LM-sak 13-11 Revidering av vedtekter for sikringsfond i Samfunnsviterne Innledning Samfunnsviternes sikringsfond ble opprettet i 1995 og revidert flere ganger i tråd med foreningens behov. Vedtektene ble

Detaljer

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen.

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 22.02.07 Saksnummer: 06/07 Saksbehandler: Mette Fjulsrud 2006/2177 Journalnummer: FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2006 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige årsregnskap

Detaljer

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88)

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88) 4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88) 4.22.1 Innledning I dette kapitlet føres tilleggsbevilgningspostene som budsjetteres under virksomhetsområde 88 i budsjett- og regnskapsskjema 1B. Etter at bevilgning

Detaljer

Kurs 10/2011: Førstehjelpskurs Torsdag 25. august 2011

Kurs 10/2011: Førstehjelpskurs Torsdag 25. august 2011 Kurs 10/2011: Førstehjelpskurs Torsdag 25. august 2011 Bernt Bigton organisasjonssekretær Agenda Økonomi og regnskap Utdanningsforbundets portal Utdanningsforbundets logo/ Designmanualen Tillitsvalgt-info

Detaljer

Regnskapsoversikt for NKFs lokallag for 2014

Regnskapsoversikt for NKFs lokallag for 2014 Til lokallagsleder Rundskriv L 04-2015 Oslo 5. mars 2015 Regnskapsoversikt for NKFs lokallag for 2014 Hvert år tilbakeføres en del av medlemskontingenten som er overfører til NKF sentralt, tilbake til

Detaljer

Saksframlegg Arkivsaksnr : 13/00593-1 Saksbehandler: Andreas Lunder og Leif Slåtten

Saksframlegg Arkivsaksnr : 13/00593-1 Saksbehandler: Andreas Lunder og Leif Slåtten 1 av 9 Saksframlegg Arkivsaksnr : 13/00593-1 Saksbehandler: Andreas Lunder og Leif Slåtten Kontingent og rammebudsjett 2014 for Norges Bondelag og Bondelagets Servicekontor AS Forslag til vedtak: (styrets

Detaljer

L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010. Side 125

L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010. Side 125 Sak 11 Budsjett N O RSK ERGOTERAPEUTFO RBUNDS 2 3. LANDSMØTE L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010 Side 125 Sak 11 Budsjett 2011 til 2014 Kommentarer til budsjettforslaget. Inntektssiden i budsjettet er

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Forslag til kontingent og budsjett 2015 Fra styret 25.11.2014

Forslag til kontingent og budsjett 2015 Fra styret 25.11.2014 Budsjett og kontingent 2015 m/noter Styrets innstilling 25.11.2014 Forslag til kontingent og budsjett 2015 Fra styret 25.11.2014 Forslag til kontingentsatser 2015 Hovedmedlem: kr. 370 ved fornying, kr.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 SANDEFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 INNSTILLING/BEHANDLING: Utvalgsbehandling: Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Kultur- og fritidsutvalget

Detaljer

FORSLAG TIL ENDRING AV BEREGNING AV KONTINGENT TIL NFF OG REGLER FOR NEDSATT KONTINGENT

FORSLAG TIL ENDRING AV BEREGNING AV KONTINGENT TIL NFF OG REGLER FOR NEDSATT KONTINGENT SAK 4.3 Fra: Sentralstyret FORSLAG TIL ENDRING AV BEREGNING AV KONTINGENT TIL NFF OG REGLER FOR NEDSATT KONTINGENT Sentralstyret foreslår endringer og tillegg i Beregning av kontingent i NFF og Regler

Detaljer

Noter Staten Tall i 1 000 kroner. 1 Totale driftsutgifter NPE offentlig sektor 114 063. 2 Derav utgifter til medisinsk sakkyndige 22 046

Noter Staten Tall i 1 000 kroner. 1 Totale driftsutgifter NPE offentlig sektor 114 063. 2 Derav utgifter til medisinsk sakkyndige 22 046 Regnskap NPE ønsker med dette regnskapsoppsettet å gi et samlet bilde av kostnadene knyttet til pasientskadeordningen. Fremstillingen er annerledes enn den virksomheten plikter å sette opp i henhold til

Detaljer

NFFS RAMMEBUDSJETT FOR ÅRENE 2005, 2006 OG 2007

NFFS RAMMEBUDSJETT FOR ÅRENE 2005, 2006 OG 2007 Fra Sentralstyret: NFFS RAMMEBUDSJETT FOR ÅRENE 2005, 2006 OG 2007 2 004 2 005 2 006 2 007 INNTEKTER Område 10 Administrasjon Medlemskontingent -24 350 000-25 913 000-27 209 000-28 570 000 Andre driftsinntekter

Detaljer

Vedtekter for Utdanningsforbundet Vedtatt av landsmøtet på Lillestrøm 5.-8. november 2012. Del 1: Generell del 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL

Vedtekter for Utdanningsforbundet Vedtatt av landsmøtet på Lillestrøm 5.-8. november 2012. Del 1: Generell del 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL Vedtekter for Utdanningsforbundet Vedtatt av landsmøtet på Lillestrøm 5.-8. november 2012. A Del 1: Generell del 1 ORGANISASJON 1.1 Utdanningsforbundet er en videreføring av Lærerforbundet 1 og Norsk Lærerlag.

Detaljer

L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010. Side 63

L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010. Side 63 Sak 8 Regnskap N O RSK ERGOTERAPEUTFO RBUNDS 2 3. LANDSMØTE L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010 Side 63 Sak 8 Regnskap for 2007, 2008 og 2009 Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett 2007

Detaljer

Utdanningsforbundet Troms

Utdanningsforbundet Troms Utdanningsforbundet Troms Fylkesårsmøte 6. til 8. mai 2015 SAK 03 REGNSKAP SAK 03 REGNSKAP Fylkesstyrets innstilling til vedtak: Regnskapet for driftsårene 2012 2013 2014 fra Utdanningsforbundet Troms

Detaljer

FJERNE ORDET MØNSTERVEDTEKTER OG ERSTATTE DETTE MED VEDTEKTER

FJERNE ORDET MØNSTERVEDTEKTER OG ERSTATTE DETTE MED VEDTEKTER Forslag nr. 75: FJERNE ORDET MØNSTERVEDTEKTER OG ERSTATTE DETTE MED VEDTEKTER Nytt: Vedtektene blir delt inn i del A forbundsvedtekter og del B som blir klubb og avdelingsvedtekter. For å få bedre oversikt

Detaljer

Sak 9 Vedtektsendringer

Sak 9 Vedtektsendringer 3.sakspapirbunke: Sak 9 Vedtektsendringer Her er samtlige forslag til endring av Naturvernforbundets vedtekter. Forslag til ny tekst er understreket Forslag til fjernet tekst er overstrøket Tekst som er

Detaljer

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr. 88)

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr. 88) 4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr. 88) 4.22.1 Innledning I dette kapitlet føres tilleggsbevilgningspostene som budsjetteres under virksomhetsområde 88 i budsjett- og regnskapsskjema 1B. Etter at bevilgning

Detaljer

Forslag til budsjett for Utdanningsforbundet Oslo for perioden 2015-2019

Forslag til budsjett for Utdanningsforbundet Oslo for perioden 2015-2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Årsmøtet tar rammebudsjett for perioden 2015-2019 til orientering. Forslag til budsjett for Utdanningsforbundet

Detaljer

Årsmøte 2015. Regnskap

Årsmøte 2015. Regnskap 3. Regnskap 3. Årsregnskap 0 Saknr ÅM 3. Saksframlegg Saktittel Årsregnskap for 0 Saksansvarlig Terje Lerberg 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 Sammendrag: Fylkeslagets resultatregnskap viser et overskudd på

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 09/2207-4 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

RETNINGSLINJER TIL VEDTEKTENE Vedtatt av landsmøtet i 2006

RETNINGSLINJER TIL VEDTEKTENE Vedtatt av landsmøtet i 2006 RETNINGSLINJER TIL VEDTEKTENE Vedtatt av landsmøtet i 2006 Sist endret etter vedtak i forbundsstyret februar 2010 "Retningslinjer til vedtektene" er utfyllende til vedtektene. Disse skal være et hjelpemiddel

Detaljer

Pensjon kostnader og premieavvik

Pensjon kostnader og premieavvik Pensjon kostnader og premieavvik seniorrådgiver Bent Devik, KRD Stavanger 7. april 2011 Tema Bakgrunn for regnskapsreglene Historiske tall; premier, kostnader, premieavvik Årlige svingninger i premiene

Detaljer

OSLO JOURNALISTKLUBB

OSLO JOURNALISTKLUBB RESULTATREGNSKAP Note 2002/2003 2001/2002 DRIFTSINNTEKTER: Medlemskontingent kr 0 kr 374.760 Tilskudd NJ drift (inkl. vederlagsmidler 01/02) 1.011.342 598.907 Tilskudd fra NJ vederlagsmidler 134.036 0

Detaljer

Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning Arkivsaksnr.: 13/1628-5 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning Rådmannens

Detaljer

Sak 4 Saksfremlegg til representantskapet. Sak 8 Saksfremlegg til årsmøtet

Sak 4 Saksfremlegg til representantskapet. Sak 8 Saksfremlegg til årsmøtet Sak 4 Saksfremlegg til representantskapet Sak 8 Saksfremlegg til årsmøtet Rammebudsjett og kontingent til Norges Bondelag og Bondelagets Servicekontor AS for 2015 1 av 9 Saksframlegg Arkivsaksnr : 14/00581-1

Detaljer

1 Generell informasjon om fond Y

1 Generell informasjon om fond Y Innhold 1 Generell informasjon om fond Y... 22 2 Bokføring av transaksjoner i fondsregnskapet for fond Y... 22 2.1 Dokumentasjon for transaksjoner... 22 2.2 Bokføring på kontoer... 24 3 Årsregnskap for

Detaljer

Sak 2013-10: Årsberetning og regnskap 2011-2012 - korrigert

Sak 2013-10: Årsberetning og regnskap 2011-2012 - korrigert Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-04-02 AJ Sak 2013-10: Årsberetning og regnskap 2011-2012 - korrigert Vedlagt følger årsregnskapet for NR for regnskapsåret 2012, som sammen med årsregnskapet

Detaljer

LM-sak 12.2-11 Delegatordning, 4, 7 og 8

LM-sak 12.2-11 Delegatordning, 4, 7 og 8 LM-sak 12.2-11 Delegatordning, 4, 7 og 8 Innledning forutsetninger og bakgrunn for saken Landsmøtet skal i henhold til foreningens vedtekter 4 landsmøtets arbeidsoppgaver pkt. h vedta vedtektsendringer.

Detaljer

Budsjett 2012 for de sentralkirkelige råd

Budsjett 2012 for de sentralkirkelige råd DEN NORSKE KIRKE KR 5/12 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 15.-16. mars 2012 Saksdokumenter: KR 5.1/12 Tildelingsbrev 2012.pdf KR 5.2/12 Driftsbudsjett 2012 til KR.xls Budsjett 2012

Detaljer

Formannskapet 20.01.09 sak 8/09 Bystyret 27.01.09 sak 3/09

Formannskapet 20.01.09 sak 8/09 Bystyret 27.01.09 sak 3/09 Formannskapet 20.01.09 sak 8/09 Bystyret 27.01.09 sak 3/09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200800575 : E: 223 C21 : Sidsel Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr.

Detaljer

Hovedstyrets forslag til behandling på årsmøtet 03.09.12, sak 12.5:

Hovedstyrets forslag til behandling på årsmøtet 03.09.12, sak 12.5: Hovedstyrets forslag til behandling på årsmøtet 03.09.12, sak 12.5: Ny medlemsstruktur Årsmøtet 2010 vedtok at det skulle legges fram forslag til nye medlemsstruktur på årsmøtet 2012. Bakgrunnen er at

Detaljer

30. Straffebestemmelser...7 31. Ikrafttredelse... 7

30. Straffebestemmelser...7 31. Ikrafttredelse... 7 Utkast Kap.. Anvendelse av allmennaksjelovens regler for egenkapitalbevis...2. Anvendelsesområde og definisjoner...2 2. Registrering i Verdipapirsentralen...2 3. Overdragelse... 2 4. Utstedelse av egenkapitalbevis...2

Detaljer

Jf Asl 3-4: Grunnleggende krav til Forsvarlig egenkapital (Reelle verdier)

Jf Asl 3-4: Grunnleggende krav til Forsvarlig egenkapital (Reelle verdier) 8-1. Hva kan utdeles som utbytte (1) Som utbytte kan bare deles ut årsresultat etter det godkjente resultatregnskapet for siste regnskapsår og annen egenkapital etter fradrag for udekket underskudd; balanseført

Detaljer

Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013

Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013 Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013 1 FORMÅL Foreningens formål er å være et samlende forum for medlemmene og andre med tilknytning til samfunnsøkonomi som fag/arbeidsfelt,

Detaljer

Sak 8: Budsjett 2012-2013

Sak 8: Budsjett 2012-2013 Sak 8: Budsjett 2012-2013 Vedlegg: Landsstyrets forslag til budsjett for 2012 og 2013, fordelt på kontogruppenivå. Innledning Landsstyret fremmer med dette forslag til budsjett for forbundets drift i 2012

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

Valg av tillitsvalgte i Utdanningsforbundet. en veileder for medlemmer i styrer og valgkomiteer

Valg av tillitsvalgte i Utdanningsforbundet. en veileder for medlemmer i styrer og valgkomiteer Valg av tillitsvalgte i Utdanningsforbundet en veileder for medlemmer i styrer og valgkomiteer Innhold Forord...3 Forslags- og nominasjonsprosedyrer 6 Valgkomiteens oppgaver og ansvar...4 Kombinasjon av

Detaljer

NOTAT. Utkast til Økonomiske retningslinjer 2015-2017. Landsstyret Jahn-Arne Olsen Dato: 21.01.2015 Saksnummer: 15-13

NOTAT. Utkast til Økonomiske retningslinjer 2015-2017. Landsstyret Jahn-Arne Olsen Dato: 21.01.2015 Saksnummer: 15-13 NOTAT Til: Landsstyret Fra: Jahn-Arne Olsen Dato: 21.01.2015 Saksnummer: 15-13 Utkast til Økonomiske retningslinjer 2015-2017 I. Økonomiske hovedmål for NJ 2015-2017 Inngangen til denne landsmøteperioden

Detaljer

Dato: 5.mai 2011. Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: I følge BKPs selskapsvedtekter skal årsregnskap og årsberetning legges fram for bystyret.

Dato: 5.mai 2011. Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: I følge BKPs selskapsvedtekter skal årsregnskap og årsberetning legges fram for bystyret. Dato: 5.mai 2011 Byrådssak 128/11 Byrådet Årsrapport for Bergen kommunale pensjonskasse for 2010 GOMI SARK-0870-200900099-110 Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse

Detaljer

VEDTEKTER FOR NEGOTIA

VEDTEKTER FOR NEGOTIA VEDTEKTER FOR NEGOTIA Vedtatt av landsmøtet i 2014 Innholdsfortegnelse: 1 FORBUNDET... 3 2 MEDLEMSKAP... 3 3 KONTINGENT... 3 4 EKSKLUSJON... 4 5 ORGANISASJONEN... 5 6 LANDSMØTET... 5 7 FORBUNDSSTYRET...

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

NOTAT. Generalforsamlingen i Journalisten (Landsstyret) Jahn-Arne Olsen Dato: 02.12.2014 Saksnummer: 14-800

NOTAT. Generalforsamlingen i Journalisten (Landsstyret) Jahn-Arne Olsen Dato: 02.12.2014 Saksnummer: 14-800 NOTAT Til: Generalforsamlingen i Journalisten (Landsstyret) Fra: Jahn-Arne Olsen Dato: 02.12.2014 Saksnummer: 14-800 Sammenslåing NJ og Journalisten Når Journalistens papirutgave legges ned, forsvinner

Detaljer

Sak 71/12 Budsjett 2013

Sak 71/12 Budsjett 2013 IP/12.11.2012 Sak 71/12 Budsjett 2013 Ramme budsjett for 2013 ble vedtatt på landsmøtet i 2011, LM sak 15-11 Generalsekretær legger frem budsjett for 2013 med utgangspunkt i rammebudsjettet, men foretar

Detaljer

PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE

PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE Arkivsak-dok. 12/01168-1 Saksbehandler Jens Arnfinn Brødsjømoen Saksgang Formannskapet Kommunestyret Møtedato PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE Rådmannens innstilling 1. Alle omstillingsvedtak

Detaljer

Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse (BKP) for 2009.

Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse (BKP) for 2009. Dato: 27. april 2010 Byrådssak 242/10 Byrådet Årsrapport for Bergen kommunale pensjonskasse for 2009 GOMI SARK-0870-200900099-58 Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse

Detaljer

REDAKSJONELL ENDRING AV VEDTEKTER

REDAKSJONELL ENDRING AV VEDTEKTER Sak til Landsmøtet Nr: 17 a) Saksbehandler: Tone Ruud Dato: 20.05.2015 Dokumentnr DM: 705277 2015_00057 REDAKSJONELL ENDRING AV VEDTEKTER Bakgrunn for saken: Til landsmøtet 2015 har Forbundsstyret foretatt

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

VEDTEKTER FOR SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT

VEDTEKTER FOR SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT VEDTEKTER FOR SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT VEDTATT PÅ LANDSMØTET 2009 VEDTEKTER FOR SOSIALISTISK VENSTREPARTI SIST BEHANDLET AV LANDSMØTET 2009 Navn og formål 1 Partiets navn

Detaljer

Trond Kristoffersen. Organisasjonsformer. Organisasjonsformer. Finansregnskap. Egenkapitalen i selskap 4. Balansen. Egenkapital og gjeld.

Trond Kristoffersen. Organisasjonsformer. Organisasjonsformer. Finansregnskap. Egenkapitalen i selskap 4. Balansen. Egenkapital og gjeld. Trond Kristoffersen Finansregnskap en i selskaper Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd Balansen og

Detaljer

VEDTEKTSENDRINGER. 3.3.1. Tema 1: Pensjonistenes rettigheter LM-SAK 3.3/12. Saksutredning

VEDTEKTSENDRINGER. 3.3.1. Tema 1: Pensjonistenes rettigheter LM-SAK 3.3/12. Saksutredning 1 2 LM-SAK 3.3/12 VEDTEKTSENDRINGER 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Saksutredning 3.3.1. Tema 1: Pensjonistenes rettigheter Innledningsvis vil sentralstyret opplyse om at

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.04.2012 23839/2012 2011/9717 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/58 Formannskapet 02.05.2012 12/59 Bystyret 24.05.2012 Årsregnskap 2011 for Bodø

Detaljer

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88)

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88) 4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88) 4.22.1 Innledning I dette kapitlet føres tilleggsbevilgningspostene som budsjetteres under virksomhetsområde 88 i budsjett- og regnskapsskjema 1B. Etter at bevilgning

Detaljer

NOTAT. Retningslinjer og økonomirutiner lokallag 2014. Landsstyret Gunhild Mohn Dato: 04.12.2013 Saksnummer: 13-803

NOTAT. Retningslinjer og økonomirutiner lokallag 2014. Landsstyret Gunhild Mohn Dato: 04.12.2013 Saksnummer: 13-803 NOTAT Til: Landsstyret Fra: Gunhild Mohn Dato: 04.12.2013 Saksnummer: 13-803 Retningslinjer og økonomirutiner lokallag 2014 Økonomirutinene for FJ og lokallag ble sist revidert av LS 27. og 28. september

Detaljer

NORSK JOURNALISTSLAG DRIFTSREGNSKAP FOR PERIODEN 1. JANUAR - 30. SEPTEMBER 2011

NORSK JOURNALISTSLAG DRIFTSREGNSKAP FOR PERIODEN 1. JANUAR - 30. SEPTEMBER 2011 NORSK JOURNALISTSLAG DRIFTSREGNSKAP Note Regnskap Budsjett Avvik i kr Avvik i % Driftsinntekter Kontingent 32 074 904 32 025 000 49 904 0 % Opp og Utfond 1 1 152 947 1 239 792-86 846-7 % Adm andel vederlag

Detaljer

Sak 10: Økonomi. Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden

Sak 10: Økonomi. Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden Sak 10: Økonomi Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden 1 10.1 Økonomiske prioriteringer for perioden Forslag 10.101 Forslagstiller: landsstyret Kongressen tar de prognoser og forutsetninger som

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 067-2014 OMSETNING AV EGENKAPITALBEVIS I PKH Forslag til vedtak: Styret ber administrerende direktør innkalle til

Detaljer

Saksframlegg. 5. Bystyret godkjenner rådmannens årsberetning for 2009 (en del av årsrapporten).

Saksframlegg. 5. Bystyret godkjenner rådmannens årsberetning for 2009 (en del av årsrapporten). Saksframlegg ÅRSOPPGJØRET FOR 2009 Arkivsaksnr.: 10/20386 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar å disponere 135 millioner kroner av regnskapsmessig mindreforbruk

Detaljer

SAK TIL EIERKOMMUNENE VEDRØRENDE ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN TIL LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS

SAK TIL EIERKOMMUNENE VEDRØRENDE ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN TIL LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS SAK TIL EIERKOMMUNENE VEDRØRENDE ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN TIL LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS Jfr Representantskapets sak 05 / 13 med vedtak jfr protokoll av 26.4,2013. Forslag til vedtak Selskapsavtalens

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Høring om finansiering av private barnehager

Høring om finansiering av private barnehager Fylkesinfo 10/2015 Vår dato Avdeling Vår referanse 08.06.2015 Seksjon for samfunn og analyse 15/01007-2 Vår saksbehandler Arkivkode Nicolai Christian Stensig 62 Mottaker Høring om finansiering av private

Detaljer

NOTAT. Kommentarer til halvårsregnskap og revidert budsjett 2007

NOTAT. Kommentarer til halvårsregnskap og revidert budsjett 2007 NOTAT Til: Landsstyret Fra: Anne Hilde Thue og Jahn-Arne Olsen Dato: 4. september 2007 Saksnummer: 06-316 Arbeidsutvalgets behandling og innstilling Arbeidsutvalget har vedtatt å oversende det framlagte

Detaljer

Budsjett 2016 Vedtatt av styret 23.10.2015

Budsjett 2016 Vedtatt av styret 23.10.2015 Budsjett 2016 Vedtatt av styret 23.10.2015 Budsjett 2016 Forslag til budsjett for vedtak på landsmøtet november 2016 - vedtatt i styret 23.10.2015 Regnskap Budsjett Post Tekst 2014 2015 2015 revidert 2016

Detaljer

Fakultetsstyremøte 11.10.12. Avsetninger

Fakultetsstyremøte 11.10.12. Avsetninger 1 Fakultetsstyremøte 11.10.12 Avsetninger 2 Avsetninger Avsetninger i sektoren og NTNU Avsetninger ved DMF Pr. 2. tertial 2012 Resultat og prognose 3 Avsetninger i sektoren og NTNU Vedtak fra NTNUs styre

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE Arkivsaksnr.: 12/325-12 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE Hjemmel: Kommuneloven Rådmannens innstilling: :::

Detaljer

Informasjon om oss stiftet 9.-10. februar 1981. www.ntl.no/forskning

Informasjon om oss stiftet 9.-10. februar 1981. www.ntl.no/forskning Informasjon om oss stiftet 9.-10. februar 1981 www.ntl.no/forskning Hvem er vi? Landsforening (pr. mars 2015) 925 betalende medlemmer 23 avdelinger 60 direkte tilmeldt Mer enn 40 virksomheter hvorav 26

Detaljer

Nye forslag til tjenestepensjon Hybridpensjon hva er det?

Nye forslag til tjenestepensjon Hybridpensjon hva er det? Notat 7:2012 Stein Stugu Nye forslag til tjenestepensjon Hybridpensjon hva er det? 1 Hvorfor dette notatet? 2 Tjenestepensjonsordninger i privat sektor NOTAT 7:2012 NYE FORSLAG TIL TJENESTEPENSJON 2 2.1

Detaljer

Molde kommunes pensjonsseminar. Hilmar Windstad Daglig leder Molde kommunale pensjonskasse Molde, 3. november 2009

Molde kommunes pensjonsseminar. Hilmar Windstad Daglig leder Molde kommunale pensjonskasse Molde, 3. november 2009 Molde kommunes pensjonsseminar Hilmar Windstad Daglig leder Molde kommunale pensjonskasse Molde, 3. november 2009 Hvilke ordninger må en kommune forholde seg til? Statens pensjonskasse KLP fellesordning

Detaljer

Årsregnskap 2005 tekst og talldel Om Budsjett vs. Regnskap 2005 Inntekter: Utgifter: alle avdelinger Avdeling 1 Administrasjon

Årsregnskap 2005 tekst og talldel Om Budsjett vs. Regnskap 2005 Inntekter: Utgifter: alle avdelinger Avdeling 1 Administrasjon Årsregnskap 2005 tekst og talldel Om Budsjett vs. Regnskap 2005 Landsstyret vedtok 29.04.05 et eget tilleggsbudsjett for valgarbeidet på ca. kr. 760.000, som er lagt inn i det landsmøtegodkjente budsjettet

Detaljer

Selvkostområdet for Vann, kloakk og renovasjonstjenester i Svelvik kommune

Selvkostområdet for Vann, kloakk og renovasjonstjenester i Svelvik kommune Selvkostområdet for Vann, kloakk og renovasjonstjenester i Svelvik kommune 2004-2005 Attestasjoner Forvaltningsrevisjon Selskapskontroll Innsyn IT- Veiledning revisjon Regnskapsrevisjon Misligheter og

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88)

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88) 4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88) 4.22.1 Innledning I dette kapitlet føres tilleggsbevilgningspostene som budsjetteres under virksomhetsområde 88 i budsjett- og regnskapsskjema 1B. Etter at bevilgning

Detaljer

ORGANISASJONEN I UTVIKLING VI UTDANNER NORGE

ORGANISASJONEN I UTVIKLING VI UTDANNER NORGE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 LM-SAK 6.4/15 ORGANISASJONEN I UTVIKLING VI UTDANNER NORGE 6.4.1 Sentralstyrets innstilling til vedtak: Organisasjonen

Detaljer

Sak 11/15 Senterpartiets kontingentsystem fra 2016

Sak 11/15 Senterpartiets kontingentsystem fra 2016 Sak 11/15 Senterpartiets kontingentsystem fra 2016 10.mars: Frist for innsending av andre forslag til post@sp.no 19. mars: Sentralstyret behandler innkomne forslag 21. mars: Innledning og debatt på landsmøtet

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Lavere driftsresultat enn samme periode i fjor Lavere rentenetto enn samme periode

Detaljer

Statlig RegnskapsStandard 10

Statlig RegnskapsStandard 10 Statlig RegnskapsStandard 10 Inntekt fra bevilgninger Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 2 Definisjoner... 3 Resultatføring av inntekt fra bevilgninger... 4 Inntekt fra bevilgninger...

Detaljer

STAFO - SAMFUNNSSIKKERHET VEDTEKTER

STAFO - SAMFUNNSSIKKERHET VEDTEKTER STAFO - SAMFUNNSSIKKERHET VEDTEKTER Vedtatt av representantskapet 1.4.2014 Vedtekter for STAFO - samfunnssikkerhet Stiftet 01. april 1965 I ORGANISASJON 1 1. Navnet på foreningen er STAFO-samfunnssikkerhet

Detaljer

Tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner

Tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner Tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner Fordelingsutvalget Dagens temaer: 1) 2) Endring i søknadsskjemaene 3) Endringer i revisors særattestasjon 4) Spørsmål? 1 Forskriften trer i kraft

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Unntatt offentlighet ihht Offl 13, fvl 13.1 pkt.2 (oppl. av konkur.messig betyd.)

Unntatt offentlighet ihht Offl 13, fvl 13.1 pkt.2 (oppl. av konkur.messig betyd.) Arkivsak-dok. 12/01050-1 Saksbehandler Jan Gunnar Thors Saksgang Styret for Drangedal everk KF Kommunestyret Møtedato Unntatt offentlighet ihht Offl 13, fvl 13.1 pkt.2 (oppl. av konkur.messig betyd.) DRANGEDAL

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/363 Budsjett 2015 med økonomiplan 2015-2018 Saksbehandler: Anne-Kari Grimsrud Arkiv: 150 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 41/14 Formannskapet 04.12.2014 PS 66/14

Detaljer