Resultatregnskap

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Resultatregnskap 01.01-31.12"

Transkript

1 Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basisramme Aktivitetsbasert inntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Kjøp av helsetjenester Varekostnad Lønn og annen personalkostnad Ordinære avskrivninger Nedskrivning Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekt Nedskrivning av finansielle anleggsmidler Finanskostnad Netto finansposter Resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Ekstraordinære poster ÅRSRESULTAT Minoriteters andel av årsresultatet OVERFØRINGER Overføringer til/fra annen egenkapital Overført minoritet Sum overføringer

2 Balanse per Note EIENDELER Anleggsmidler Immatrielle eiendeler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Medisinskteknisk utstyr, Inventar, transportmidler og lignende Anlegg under utførelse Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investering i datterselskap/- foretak Investeringer i FKV og TS Investeringer i andre aksjer og andeler Andre finansielle anleggsmidler Pensjonsmidler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

3 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Foretakskapital Strukturfond Annen innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Fond for vurderingsforskjeller Minoritetsinteresser Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Andre avsetninger for forpliktelser Sum avsetninger for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til Helse- og omsorgsdepartementet Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Driftskreditt Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Oslo, Stener Kvinnsland styreleder Anne Carine Tanum nestleder Svein Erik Urstrømmen Bjørg Månum Andersson Berit Kjøll Ole Petter Ottersen Aasmund Magnus Bredeli Else Lise Skjæret Bjørn Erikstein administrerende direktør

4 Note 1 - Virksomhetsområder Driftsinntekter pr virksomhetsområde Somatiske tjenester Psykisk helsevern VOP Psykisk helsevern BUP Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmisbrukere Annet Overføringer til datterforetak Driftsinntekter pr virksomhetsområde Driftskostnader pr virksomhetsområde Somatiske tjenester Psykisk helsevern VOP Psykisk helsevern BUP Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmisbrukere Annet Kjøp av helsetjenester fra datterforetak Driftskostnader pr virksomhetsområde Driftsinntekter fordelt på geografi Pasienter hjemmehørende i Helse Sør-Øst RHF sitt opptaksomr Pasienter hjemmehørende i resten av landet Pasienter hjemmehørende i utlandet Driftsinntekter fordelt på geografi

5 Note 2 - Inntekter DRIFTSINNTEKTER Basisramme Basisramme Basisramme Aktivitetsbasert inntekt ISF-inntekter 1) Konserninterne gjestepasientoppgjør Behandling av egne pasienter i andre regioner 2) Behandling av andre pasienter i egen region 3) Poliklinikk, laboratorie og radiologi Utskrivningsklare pasienter Andre aktivitetsbaserte inntekter Aktivitetsbasert inntekt Annen driftsinntekt Øremerket tilskudd til psykisk helsevern Kvalitetsbasert finansiering Øremerket tilskudd til "Raskere tilbake" Øremerkede tilskudd til andre formål Inntektsføring av investeringstilskudd 4) Driftsinntekter fra apotekene 5) Andre driftsinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Inntekter omtalt som Behandling av egne pasienter i egen region og egne pasienter i andre regioner består av ISF-refusjon, av dette utgjør Kommunal medfinansiering kr ) ISF inntekter (DRG-refusjon) for diagnostikk og behandling i egen helseregion av pasienter innenfor Helse Sør-Øst RHF sitt "sørge for"-ansvar 2) ISF inntekter (DRG-refusjon) for diagnostikk og behandling i andre helseregioner av pasienter innenfor Helse Sør-Øst RHF sitt "sørge for"-ansvar 3) Inntekter for diagnostikk og behandling av pasienter tilhørende andre regionale helseforetak (gjestepasienter) 4) Inntektsføring av del av balanseført investeringstilskudd 5) I regnskapet for foretaksgruppen er salg fra Sykehusapotekene HF til foretak i Helse Sør-Øst RHF eliminert Aktivitetstall Aktivitetstall somatikk Antall DRG poeng iht. "sørge for" ansvaret Antall DRG poeng iht. eieransvaret Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner Aktivitetstall psykisk helsevern for barn og unge Antall utskrevne pasienter fra døgnbehandling Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner Aktivitetstall psykisk helsevern for voksne Antall utskrevne pasienter fra døgnbehandling Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner Aktivitetstall tverrfaglig spesialisert behandling for rusmisbrukere Antall utskrevne pasienter fra døgnbehandling Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner Aktiviteten innen somatikk er delvis finansiert med basisbevilgning og delvis med inntekter koblet til behandlingsaktivitet. Ved sammenligning av foretakenes inntekter over tid må det hensyntas at andelen av inntektene som er koblet til behandlingsaktivitet og basisramme kan variere. DRG-systemet klassifiserer sykehusopphold i grupper som er medisinsk og ressursmessig tilnærmet homogene. Inntektene i DRG-systemet er i 2014 satt til 40 % av full DRG-pris, det vil si kr ,80 per DRG poeng.

6 Note 3 - Kjøp av helsetjenester KJØP AV HELSETJENESTER Kjøp av offentlige helsetjenester somatikk eksternt Kjøp av offentlige helsetjenester somatikk internt i foretaksgruppen Kjøp av private helsetjenester somatikk *) Kjøp av offentlige helsetjenester psykiatri eksternt Kjøp av offentlige helsetjenester psykiatri internt i foretaksgruppen Kjøp av private helsetjenester psykiatri Kjøp av offentlige helsetjenester rus eksternt Kjøp av offentlige helsetjenester rus internt i foretaksgruppen *) Kjøp av private helsetjenester rus Kjøp av helsetjenester utland Sum gjestepasientkostnader Innleie av helsepersonell fra vikarbyrå Kjøp fra luftambulanse Kjøp av andre ambulansetjenester Andre kjøp av helsetjenester *) Sum kjøp av andre helsetjenester RHF-ets kjøp av helsetjenester fra datterforetakene Sum kjøp av helsetjenester *) Nye artsgrupperinger fra 2013 til 2014

7 Note 4 - Varer VAREBEHOLDNING Råvarer Varer i arbeid Ferdigvarer Øvrige beholdninger Sum lager til videresalg Annet medisinsk forbruksmateriell (eget bruk) Andre varebeholdninger (eget bruk) 9 4 Sum lager til eget bruk 9 4 Sum varebeholdning Anskaffelseskost Nedskrivning for verdifall Bokført verdi VAREKOSTNAD Legemidler Medisinske forbruksvarer Andre varekostnader til eget forbruk Innkjøpte varer for videresalg Beholdningsendring varer i arbeid og ferdig tilvirkede varer Sum varekostnad

8 Note 5 - Lønnskostn., antall ansatte, godtgjørelser mm. LØNNSKOSTNADER Lønnskostnader Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader inkl arbeidsgiveravgift * Andre ytelser balanseførte lønnskostnader egne ansatte Sum lønn og andre personalkostnader Gjennomsnittlig antall ansatte Gjennomsnittlig antall årsverk * Pga nye uførepensjonsregler og innarbeidelse av levealdersjustering på ytelser for fremtidige pensjonister har OUS HF en betydelig lavere pensjonskostnad i 2014 i forhold til Effekten av dette er fordelt forholdsmessig på de respektive virksomhetsområdene og medfører reduserte kostnader per virksomhetsområde i forhold til Viser for øvrig til note 17 Pensjon for ytterligere opplysninger. Lønn til ledende ansatte Andre Tjeneste- Ansettelses- Navn Tittel Lønn Pensjon Godtgjørelser Sum periode periode Bjørn Erikstein Administrerende dire Cathrine Marie Lofthus Medhus Viseadm. Direktør Morten Reymert Viseadm. Direktør Tove Strand Viseadm. Direktør Einar Sorterup Hysing Fagdirektør medisin Eva Bjørstad Direktør, Pasientsik Erlend B. Smeland Forskningsdirektør Rolv Økland HR-direktør Christina Rolvheim Bye Kommunikasjonsdirekt Eli Marie Sager Klinikkleder Otto Armin Smiseth Klinikkleder Terje Rootwelt Klinikkleder Olav Røise Klinikkleder Marit Bjartveit Klinikkleder Øyvind Skraastad Klinikkleder Sigbjørn Smeland Klinikkleder Lena Gjevert Klinikkleder Geir Teigstad Direktør OSS Lars Eikvar Klinikkleder Morten A. Meyer Kst. Kommunikasjonsdir Tillegsopplysninger pensjonsavtale ledende ansatte Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til adm.dir/styreleder eller andre nærstående parter Erklæring om lederes ansettelsesvilkår: Oslo universitetssykehus HF definerer personer i stillingene administrerende direktør, viseadministrerende direktører, stabsdirektører, klinikkledere og direktør for Oslo sykehusservice som ledende ansatte. Oslo universitetssykehus HF følger retningslinjer for ansettelsesvilkår for ledere i statlige foretak og selskaper, fastsatt av Regjeringen 31. mars 2011, hvor hovedprinsippet er at lederlønningene i selskaper med helt eller delvis statlig eierskap skal være konkurransedyktige, men ikke lønnsledende sammenlignet med tilsvarende selskaper. Selskapene skal bidra til moderasjon i lederlønningene. Redegjørelse for lederlønnspolitikken i 2014 Lønn og godtgjørelse til administrerende direktør er behandlet og fastsatt av styret i styresak 12/2014. Lønn og godtgjørelse for øvrige ledende ansatte er fastsatt administrativt. Lønningene til ledergruppens medlemmer ble i 2014 justert med 3,23 prosent, med en variasjon blant lederne fra 1,14 til 5,63 prosent. Lønnsjusteringene for ledergruppen gjelder fra 1. januar. Lønn for ledende ansatte er i hovedsak fast lønn. Fastsettelse av basislønn Ved fastsettelse av basislønn skal følgende kriterier legges til grunn: Lønnsutviklingen i Helse Sør-Øst generelt Lønnsutviklingen i sammenlignbare stillinger Resultatvurderinger i forhold til de mål og krav styret har satt Naturalytelser Ledende ansatte får ytelser som gratis telekommunikasjon og tilsvarende basert på behov, likevel begrenset til å gjelde: Mobiltelefon Mobilt bredbånd Hjemmekontor i tråd med virksomhetens bestemmelser Avis abonnement Forsikringsordninger Pensjonsordning Pensjonsvilkår skal være på linje med andre ansattes vilkår i foretaket, det vil si gjennom ordinært løsning i Kommunal Landspensjonskasse, Oslo Pensjonsforsikring AS og Statens pensjonskasse. Sluttvederlag Ved fastsettelse av sluttvederlag gjelder følgende prinsipper: Avtale om sluttvederlag kan inngås for inntil 12 måneders avtalt lønn. Til fradrag i sluttvederlag kommer andre inntekter oppbåret i perioden. Sluttvederlag gis bare når det oppstår situasjoner av slik karakter at det av hensyn til virksomhetens videre drift besluttes at den ledende ansatte må avslutte sitt ansettelsesforhold og fratre sin stilling umiddelbart. Variable godtgjørelser eller særskilte ytelser som kommer i tillegg til basislønn Det finnes ikke variable elementer i selskapets godtgjørelse til ledende ansatte. Andre bestemmelser Personer i ledelsen skal ikke ha særskilt godtgjørelse for styreverv i andre foretak i samme konsern. Oslo universitetssykehus HF har i 2014 hatt som målsetting å tilby ledende ansatte konkurransedyktige arbeidsvilkår. Lederlønnspolitikken i det foregående regnskapsår har i hovedsak bygget på de prinsipper som beskrevet over. Styret i Oslo universitetssykehus HF mener at lønnspolitikken i 2014 har vært i tråd med de statlige retningslinjene.

9 Godtgjørelse til styrets medlemmer Navn Tittel Styrehonorar Lønn godtgjørelse Sum periode Stener Kvinnsland Styrets leder Anne Carine Tanum Styrets nestleder Aasmund Magnus Bredeli Styremedlem Rita von der Fehr Styremedlem Merete Norheim Morken Styremedlem Svein Erik Urstrømmen Styremedlem Bjørn Wølstad-Knudsen Styremedlem Anders Utne Styremedlem Raymond Robertsen Styremedlem Tone Skogen Styremedlem Ane Willumsen Styremedlem Ole Petter Ottersen Styremedlem Nina Bachke Styremedlem Johan Arnt Vatnan Styremedlem Bjørg Månum Andersson Styremedlem Berit Kjøll Styremedlem Einar Enger Styremedlem Revisjonshonorar fordeler seg på følgende tjenestekategorier: Lovpålagt revisjon Utvidet revisjon Andre attestasjonstjenester Skatte-og avgiftsrådgivning Andre tjenester utenfor revisjon Sum godtgjørelse til revisor Spesifikasjon av andre tjenester utenfor revisjon Mislighetsrevisjon og relasjonsanalyse Fasilitering av LEAN semninar Spesifikasjon av andre tjenester utenfor revisjon Alle tall er inkl merverdiavgift

10 Note 6 - Andre driftskostnader Transport av pasienter Bygninger og kontorlokaler inkl energi og forsikring Kjøp og leie av medisinskteknisk utstyr, IKT, inventar mv Konsulenttjenester 1) Annen ekstern tjeneste 2) Reparasjon vedlikehold og service Kontor og kommunikasjonskostnader Kostnader forbundet med transportmidler Reisekostnader Forsikringskostnader Pasientskadeerstatning Øvrige driftskostnader 1) Andre driftskostnader ) Dette omfatter kostnader til omstillingsaktiviteter, revisjon, byggforvaltning og utvikling, IKT drift og omstilling, kjøp av konsulenttjenester fra andre helseforetak. En stor del av kostnadene gjelder aktiviteter med øremerket eksternt finansiering. 2) Inneholder SLA tjenester på IKT og lønn mot Sykehuspartner med 818 mill 3) 50 mill ble i 2013 avsatt som tap på fordring av salgs gevinst på DnR boliger hvor eierforhold ikke er avklart.

11 Note 7 - Finansinntekter- og kostnader Finansinntekter Resultatandel FKV og TS Konserninterne renteinntekter Andre renteinntekter Andre finansinntekter (agio) Finansinntekter Finanskostnader Resultatandel FKV og TS Konserninterne rentekostnader Andre rentekostnader Andre finanskostnader (disagio) Finanskostnader

12 Note 8 - Forskning og utvikling Øremerket tilskudd fra eier til forskning Andre inntekter til forskning Basisramme til forskning Sum inntekter til forskning Andre inntekter til utvikling Basisramme til utvikling Sum inntekter til utvikling Sum inntekter til forskning og utvikling Kostnader til forskning : - somatikk psykisk helsevern TSB annet Sum kostnader til forskning Kostnader til utvikling : - somatikk psykisk helsevern TSB annet Sum kostnader til utvikling Sumkostnader Forskning og utvikling Ant avlagte doktorgrader Ant publiserte artikler 1) Ant årsverk forskning Ant årsverk utvikling ) Tall fra intern database oppdateres fortløpende, men er ikke tilstrekkelig kvalitetssikret på rapporteringstidspunktet. Det er forventet at tall for 2014 vil endres noe som følge av løpende kvalitetssikring.

13 Note 9 - Skatt (Alle tall i NOK) Beregning av utsatt skatt/utsatt skattefordel og endring i utsatt skatt/utsatt skattefordel Total 2014 Skattesats 28 Midlertidige forskjeller Anleggsmidler Omløpsmidler Avsetninger for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gevinst- og tapskonto Netto midlertidige forskjeller Underskudd til fremføring Grunnlag for utsatt skatt/skattefordel i balanse % utsatt skatt (utsatt skattefordel) Herav ikke balanseført utsatt skattefordel -189 Utsatt skatt (utsatt skattefordel) Kontroll mot Balanse (BA1020) 0 Kontroll mot Balanse (BA2120) Differanse 0 Årets skattekostnad på ordinært resultat fremkommer slik: Grunnlag for betalbar skatt Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Grunnlag for årets skattekostnad Endring i midlertidige forskjeller Skattepliktig inntekt Bruk av fremførbart underskudd -465 Grunnlag for betalbar skatt % av grunnlag for betalbar skatt 210 Endring i utsatt skatt 150 For lite/for mye avsatt i fjor Sum skattekostnad på ordinært resultat Kontroll mot Resultat (RS0300) Avvik 0 Forklaring til årets skattekostnad 28% skatt av resultat før skatt Permanente forskjeller (28%) Korrigering av skattekostnad -50 Beregnet skattekostnad 1 363

14 Note 10 - Immaterielle driftsmidler Sum Forskning og EDB Anlegg under Immatrielle 2013 utvikling programvare utførelse eiendeler Anskaffelseskost Korrigeringer IB Åpningsbalanse korrigert Tilgang Tilgang virksomhetsoverdragelse Avgang virksomhetsoverdragelse HR/IKT Avgang virksomhetsoverdragelse Fisjon Avgang Utrangering ansk.kost Reklassifisering Fra anlegg under utførelse Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Akkumulerte nedskrivninger Balanseført verdi Årets ordinære avskrivninger Avgang akk. avskr. virksomhetsoverdragelse HR/IKT Avgang akk. avskr. virksomhetsoverdragelse Fisjon Årets nedskrivninger Avgang akk.avskrivninger Avgang akk. nedskr. virksomhetsoverdragelse HR/IKT Avgang akk. nedskr. virksomhetsoverdragelse Fisjon herav avskrivn. som knytter seg til åpningsbalanse Balanseførte lånekostnader Foretaksgruppen benytter lineære avskrivninger for alle immaterielle eiendeler. Den økonomiske levetiden er beregnet til: * Anlegg under utførelse Avskrives ikke Sum Forskning og EDB Anlegg under Immatrielle 2014 utvikling programvare utførelse eiendeler Anskaffelseskost Korrigeringer IB Åpningsbalanse korrigert Tilgang Tilgang virksomhetsoverdragelse Avgang virksomhetsoverdragelse HR/IKT Avgang virksomhetsoverdragelse Fisjon Avgang Utrangering ansk.kost Reklassifisering Fra anlegg under utførelse Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Akkumulerte nedskrivninger Balanseført verdi Årets ordinære avskrivninger Avgang akk. avskr. virksomhetsoverdragelse HR/IKT Avgang akk. avskr. virksomhetsoverdragelse Fisjon Årets nedskrivninger Avgang akk.avskrivninger Avgang akk. nedskr. virksomhetsoverdragelse HR/IKT Avgang akk. nedskr. virksomhetsoverdragelse Fisjon herav avskrivn. som knytter seg til åpningsbalanse Balanseførte lånekostnader Foretaksgruppen benytter lineære avskrivninger for alle immaterielle eiendeler. Den økonomiske levetiden er beregnet til: * Anlegg under utførelse Avskrives ikke

15 Note 11 - Varige driftsmidler Tomter og Anlegg under Medisinsk- Transportmidl. Varige 2013 boliger Bygninger utførelse teknisk utstyr og annet driftsmidler Sum Anskaffelseskost Korrigeringer IB 0 Åpningsbalanse korrigert Tilgang Tilgang virksomhetsoverdragelse Avgang virksomhetsoverdragelse HR/IKT Avgang virksomhetsoverdragelse Fisjon Avgang Utrangering ansk.kost Reklassifisering Fra anlegg under utførelse Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Akkumulerte nedskrivninger Balanseført verdi Årets ordinære avskrivninger Avgang akk. avskr. virksomhetsoverdragelse HR/IKT Avgang akk. avskr. virksomhetsoverdragelse Fisjon Årets nedskrivninger Avgang akk. nedskr. virksomhetsoverdragelse HR/IKT Avgang akk. nedskr. virksomhetsoverdragelse Fisjon herav avskrivn. som knytter seg til åpningsbalanse Utrangering akk.avskrivninger Avgang akk.avskrivninger Balanseførte lånekostnader Korrigering av differanser på avskrivninger Helseforetaket benytter lineære avskrivninger for alle varige driftsmidler. Den økonomiske levetiden for driftsmidlene er beregnet til: * Personalboliger Avskrives ikke * Tomter Avskrives ikke Tomter og Anlegg under Medisinsk- Transportmidl. Varige 2014 boliger Bygninger utførelse teknisk utstyr og annet driftsmidler Sum Anskaffelseskost Korrigeringer IB -1-1 Åpningsbalanse korrigert Tilgang Tilgang virksomhetsoverdragelse Avgang virksomhetsoverdragelse HR/IKT Avgang virksomhetsoverdragelse Fisjon Avgang Utrangering ansk.kost Reklassifisering Fra anlegg under utførelse Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Akkumulerte nedskrivninger Balanseført verdi Årets ordinære avskrivninger Avgang akk. avskr. virksomhetsoverdragelse HR/IKT Avgang akk. avskr. virksomhetsoverdragelse Fisjon Årets nedskrivninger Avgang akk. nedskr. virksomhetsoverdragelse HR/IKT Avgang akk. nedskr. virksomhetsoverdragelse Fisjon herav avskrivn. som knytter seg til åpningsbalanse Utrangering akk.avskrivninger Avgang akk.avskrivninger Balanseførte lånekostnader Korrigering av differanser på avskrivninger Helseforetaket benytter lineære avskrivninger for alle varige driftsmidler. Den økonomiske levetiden for driftsmidlene er beregnet til: * Personalboliger Avskrives ikke * Tomter Avskrives ikke Akk.verdi Akk.verdi Total kostnads- Plan tidspunkt Investeringsprosjekter ramme ferdigstillelse DP 62 Operasjonsstuer 2 stk, kapasitetsøkning, D2, plan 4, OP1, RH (ref. DP01, prosjekt 91733), Samlokalisering, pulje Ikke spesifiserte byggelånsrenter EIE IOP US - Oppgradering intensivavd., bygg 4, 2. etg ISP DP 02 - OUS Areal - Hybrid- og opr.stue D7, 4.etg., RH ISP DP OUS Areal - Trykktank, bygg 4 Ullevål, delvis omstilling EIE US NMR2/3, bygg 7 3 etg. bygn.messige tilpasn ISP DP79 - SA3 - Arealer fellesfunksjoner, bygg 5 (HA) E 2014 OUS I ARN MR (2 stk) EIE US - Straks- og kortsiktige tiltak, Med. omr. DSB ISP DP 30 - OUS Areal - Kontorer D5, RH EIE IOP US Utskifing av soilrør og kv-vv-rør bygg MTA Sum

16 Note 12 - Eierandel i datter- og tilkn. foretak Andel Balanseført Årets Årets Investering i datterforetak Hovedkontor Eierandeler stemmer verdi Egenkapital resultat nedskrivning Sophies Minde Ortopedi AS Oslo 100,00 100, Norsk Medisinsk Syklotronsenter AS Oslo 80,00 80, Radiumhospitalets parkeringsselskap AS Oslo 100,00 100, Sykehotell AS Oslo 100,00 100, Sum datterforetak Tilknyttede selskap Inven2 AS Oslo 50,00 50, Sum tilknyttede selskap Andre finansielle investeringer Sum andre finansielle investeringer Disposisjonsretten til medlemsinnskudd KLP er begrenset. Verdien av tilskuddet vil først kunne bli utbetalt dersom foretaket går ut av KLP (slik KLP er organisert p.t.). Ved en eventuell omdanning eller annen omorganisering av KLP antas det at medlemmene får tildelt aksjer. Total 2014 Investeringer i aksjer og andeler Sum eiendeler i felleskontrollerte virksomheter Sum eiendeler i tilknyttede selskaper Nordea Fond- Sophies Minde i Foretaksgruppen Sum aksjer og andeler Egenkapitalinnskudd AFPK * Egenkapitalinnskudd KLP ** Egenkapitalinnskudd PKH Sum egenkapitalinnskudd *) Verdien av egenkapitalinnskuddet 2013 er økt med 15,3 milioner kroner grunnet feil tidligere år. Se note 16 for nærmere omtale. **) Verdien av egenkapitalinnskuddet 2013 er økt med 7,8 milioner kroner grunnet feil tidligere år. Se note 16 for nærmere omtale.

17 Note 13 - Finansielle anleggsmidler og gjeld Finansielle anleggsmidler Lån til foretak i samme foretaksgruppe Lån til tilknyttede selskap og felleskontrollert virksomhet Andre langsiktige lån og fordringer Sum finansielle anleggsmidler Langsiktig gjeld Langsiktig gjeld til foretak i samme gruppe Gjeld til Helse- og omsorgsdepartementet Gjeld til kredittinstitusjoner hos AS i Foretaksgruppen Annen langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Herav langsiktig gjeld som forfaller senere enn 5 år

18 Note 14 - Kundefordringer og andre fordringer Fordringer Konsernkonto Kundefordringer Fordringer på foretak i foretaksgruppen Helse Sør-Øst Fordring på Helse- og omsorgsdepartementet Opptjente inntekter (inkl pasienter under behandl.) Øvrige kortsiktige fordringer *) Fordringer Avsetning for tap på fordringer Avsetning for tap på kundefordringer Årets endring i avsetning til tap på krav Avsetning for tap på fordringer Årets konstanterte tap Årets konstanterte tap Kundefordringer pålydende Ikke forfalte fordringer Forfalte fordringer 1-30 dager Forfalte fordringer dager Forfalte fordringer dager Forfalte fordringer over 90 dager Kundefordringer pålydende *) Utestående sykepenger ikke mottatt Helfo

Resultatregnskap 01.01-31.12

Resultatregnskap 01.01-31.12 Resultatregnskap 01.01-31.12 Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basisramme 2 2 355 013 2 771 036 Aktivitetsbasert inntekt 2 1 477 387 1 180 871 Annen driftsinntekt 2, 8 164 306 144 581 Sum

Detaljer

Resultatregnskap 01.01-31.12

Resultatregnskap 01.01-31.12 Resultatregnskap 01.01-31.12 Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basisramme 1 1 491 019 1 464 775 Aktivitetsbasert inntekt 1 942 212 875 891 Annen driftsinntekt 1 122 971 138 990 Sum driftsinntekter

Detaljer

Vurderings- og klassifiseringsprinsipper. Virksomhetsoverdragelser. Regnskapsprinsipper

Vurderings- og klassifiseringsprinsipper. Virksomhetsoverdragelser. Regnskapsprinsipper Regnskapsprinsipper Generelt om regnskapet Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god r egnskapsskikk. Sunnaas sykehus HF ble stiftet 5. desember 2001 i forbindelse med

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk.

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Regnskapsprinsipper Generelt om regnskapet Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Sunnaas sykehus HF ble stiftet 5. desember 2001 i forbindelse med

Detaljer

NOTER. (Beløp i hele 1000) Note 2 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde. Driftsinntekter per virksomhetsområde

NOTER. (Beløp i hele 1000) Note 2 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde. Driftsinntekter per virksomhetsområde NOTER (Beløp i hele 1000) Note 2 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Driftsinntekter per virksomhetsområde 2013 2014 2014 2013 753 374 700 026 Somatikk 12 968 281 13 084 768 15 975 15 951

Detaljer

Helse Midt-Norge RHF. Årsregnskap og styrets årsberetning

Helse Midt-Norge RHF. Årsregnskap og styrets årsberetning Årsregnskap og styrets årsberetning 2012 Innhold: Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømanalyse Noter Årsregnskap 2012 - Resultatregnskap (Beløp i hele 1 000) 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Alle tall i hele 1.000 Driftsinntekter pr virksomhetsområde 2007 2006

Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Alle tall i hele 1.000 Driftsinntekter pr virksomhetsområde 2007 2006 St. Olavs Hospital Noter til Regnskap 2007 Utskrift fra www.stolav.no /AH Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Driftsinntekter pr virksomhetsområde 2007 2006 Somatikk 1) 4 428 118

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag HF

Helse Nord-Trøndelag HF Helse Nord-Trøndelag HF Årsregnskap 28 1.1.28-31.12.28 Innhold: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømanalyse Noter Årsregnskap 28 - Helse Nord-Trøndelag HF (Beløp i hele 1.) RESULTATREGNSKAP Note nr 28

Detaljer

Note 1 Regnskapsprinsipper

Note 1 Regnskapsprinsipper Note 1 Regnskapsprinsipper Grunnleggende prinsipper - vurdering og klassifisering Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger, og er avlagt i samsvar

Detaljer

HELGELANDSSYKEHUSET HF ÅRSREGNSKAP 2005

HELGELANDSSYKEHUSET HF ÅRSREGNSKAP 2005 HELGELANDSSYKEHUSET HF ÅRSREGNSKAP 2005 HELGELANDSSYKEHUSET HF NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 3 Basisramme 401 956 009 502 239 000 3 Aktivitetsbasert inntekt 385 656 698 262 166 493 3 Annen driftsinntekt

Detaljer

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Økonomi Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2014/566 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Årsregnskap 2013 styrets

Detaljer

Regnskap 2014. Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning

Regnskap 2014. Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning Regnskap 2014 Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning STYRETS BERETNING 2014 HELSE NORD RHF 1. Opplysninger om arten av virksomheten

Detaljer

Styrets årsberetning og regnskap 2009

Styrets årsberetning og regnskap 2009 Styrets årsberetning og regnskap 2009 ÅRSRAPPORT AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS 2009 Årsberetning for 2009 2 OM HELSEFORETAKET Akershus universitetssykehus HF eies 100 prosent av Helse Sør-Øst RHF og ble

Detaljer

Styresak 26-2015 Styrets Årsberetning og regnskap 2014

Styresak 26-2015 Styrets Årsberetning og regnskap 2014 Økonomi Styresak 26-2015 Styrets Årsberetning og regnskap 2014 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2015/641 Dato: 16.03.2015 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg: Styrets Årsberetning

Detaljer

Regnskap 2012. Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning

Regnskap 2012. Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning Regnskap 2012 Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning STYRETS BERETNING 2012 HELSE NORD RHF 1. Opplysninger om arten av virksomheten

Detaljer

Sykehuset Østfold Årsrapport 2007

Sykehuset Østfold Årsrapport 2007 Sykehuset Østfold Årsrapport 2007 1 FASTLEGEN HENVISNING INNLEGGELSE OPERASJON PÅ SENGEPOSTEN ETTER z S A U F UTSKRIVNING Innhold 3 33 Forord 3 43 Styrets beretning 3 73Resultatregnskap 3233 Samhandling

Detaljer

Regnskap 2010. Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat

Regnskap 2010. Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat Regnskap 2010 Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 02. APRIL

INNKALLING TIL STYREMØTE 02. APRIL Styreleder Ketil Holmgren 26.mars 2009 Nestleder Irene Skiri Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Marte Vibstad Båtstrand Hilde Søraa Ane Kokkvoll Øyvin Grongstad Ally Nyheim Brukerutvalget

Detaljer

Årsberetning 2011. Om virksomheten

Årsberetning 2011. Om virksomheten Årsberetning 2011 Om virksomheten Sykehuset Innlandet HF (SI) eies av Helse Sør-Øst RHF og ble stiftet 05.12.01. Hovedoppgavene er pasient - behandling, forskning, undervisning, og opplæring av pasienter

Detaljer

Styremøte 23. april 2008

Styremøte 23. april 2008 Styremøte 23. april 2008 Sak 35-2008 Sak 39-2008 Sak 42-2008/6 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2007 herunder disponering av resultat side 1 Endringer av helseforetakenes vedtekter side 31 Brev

Detaljer

Årsrapport 2013 Regnskapsprinsipper Generelt om regnskapet Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler

Detaljer

Dette er Sunnaas sykehus HF

Dette er Sunnaas sykehus HF Årsberetning 2011 Dette er Sunnaas sykehus HF Sunnaas sykehus HF er landets største spesialsykehus innen rehabilitering og fysikalsk medisin, med universitetsfunksjon fra 1995. Pasienttilbudet er basert

Detaljer

Respekt, tilgjengelighet og faglig dyktighet. Årsrapport 2007. Sørlandet sykehus HF. - trygghet når du trenger det mest

Respekt, tilgjengelighet og faglig dyktighet. Årsrapport 2007. Sørlandet sykehus HF. - trygghet når du trenger det mest Respekt, tilgjengelighet og faglig dyktighet Årsrapport 2007 Sørlandet sykehus HF - trygghet når du trenger det mest Innholdsfortegnelse Årsberetning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 23. MARS

INNKALLING TIL STYREMØTE 23. MARS Styreleder Ketil Holmgren 16. mars 2010 Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ole I. Hansen Hilde Søraa Ane Kokkvoll Anita Johnsen Ally Nyheim Ulf Syversen Irene Skiri Brukerutvalget v/leder

Detaljer

Innhold. Styrets Årsberetning 3. Resultatregnskap 8. Balanse 9. Kontantstrøm 11. Noter 11. Revisjonsberetning 19

Innhold. Styrets Årsberetning 3. Resultatregnskap 8. Balanse 9. Kontantstrøm 11. Noter 11. Revisjonsberetning 19 ÅRSRAPPORT 2003 Innhold Styrets Årsberetning 3 Resultatregnskap 8 Balanse 9 Kontantstrøm 11 Noter 11 Revisjonsberetning 19 2 Styrets Årsberetning 2003Helse Nord-Trøndelag HF Presentasjon av Helse Nord-Trøndelag

Detaljer

Styresak nr. 32/05 REF: 2004/000610

Styresak nr. 32/05 REF: 2004/000610 Styresak nr. 32/05 REF: 2004/000610 ÅRSREGNSKAP 2004 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Årsregnskap 2004 bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noter

Detaljer

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 ÅRSREGNSKAP 2003 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Trykte vedlegg: Årsregnskap 2003 - bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling

Detaljer

Virksomhetsidé. Våre oppgaver er: Pasientbehandling Utdanning Forskning Opplæring av pasienter og pårørende

Virksomhetsidé. Våre oppgaver er: Pasientbehandling Utdanning Forskning Opplæring av pasienter og pårørende Årsrapport 2005 05 Innhold 4: Et krevende, men samtidig veldig meningsfylt år 6: Fokusområder 9: Årsberetning fra styret 14: Regnskapet 24: Divisjonene i Sykehuset Innlandet HF: 24: Divisjon Akuttmedisin

Detaljer

Styrets årsberetning for 2014 for Helse Midt-Norge

Styrets årsberetning for 2014 for Helse Midt-Norge Styrets årsberetning for 2014 for Helse Midt-Norge Vår virksomhet Virksomheten i Helse Midt-Norge skal baseres på verdiene kvalitet, trygghet og respekt. Formålet med virksomheten er å sørge for at befolkningen

Detaljer

Saksnr.: 2009/2843. Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Årsregnskap 2009 styrets årsberetning, resultat, balanse og noter

Saksnr.: 2009/2843. Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Årsregnskap 2009 styrets årsberetning, resultat, balanse og noter Økonomi Styresak nr. 14/10 Styresak Årsregnskap 2009 Saksnr.: 2009/2843 Dato: 15.03.2010 Saksbehandler: Gro Ankill, Turid Aasjord, Mariann Monsen Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Årsregnskap 2009 styrets

Detaljer