Saker til behandling. 12/15 15/ Skole/barnehagestruktur /15 15/ Informasjonssak - veiledningsgruppe for unge foresatte 13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saker til behandling. 12/15 15/00437-1 Skole/barnehagestruktur 2015 6. 13/15 15/00159-1 Informasjonssak - veiledningsgruppe for unge foresatte 13"

Transkript

1 VENNESLA KOMMUNE Levekårsutvalget Dato: kl. 9:00 Sted: sal 2 Arkivsak: 15/00003 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til eller til Hilde Grundetjern tlf / Saksdokumenter sendes også til varamedlemmer, men disse møter bare etter nærmere beskjed. Møtet starter med tema kommuneplanen. SAKSKART Side 11/15 14/ Saker til behandling Lokal forskrift fag- og timefordeling for grunnskolen i Vennesla kommune 2 12/15 15/ Skole/barnehagestruktur /15 15/ Informasjonssak - veiledningsgruppe for unge foresatte 13 14/15 14/ Tilsyn fra Fylkesmannen - Kvalifiseringsprogrammet 19 Vennesla, Torhild Bransdal ordfører 1

2 Saker til behandling 11/15 Lokal forskrift fag- og timefordeling for grunnskolen i Vennesla kommune Arkivsak-dok. 14/ Arkivkode. --- Saksbehandler Harald Føreland Saksgang Møtedato Saknr 1 Levekårsutvalget /15 2 Kommunestyret SAMMENDRAG: Oppvekstsjefen legger med dette fram forslag til fag- og timefordeling for grunnskolen i Vennesla kommune. Utdanningsdirektoratet (Udir) forutsetter at kommunene behandler saka dersom kommunen benytter seg av muligheten til å gjøre endring i nasjonal norm for fag- og timefordeling. Oppvekstsjefen har med bakgrunn i innkomne høringsuttalelser styrket engelsk og matematikk på barnetrinnet. Rådmannens forslag til innstilling: Forslag til fag- og timefordeling for grunnskolen i Vennesla kommune godkjennes som lokal forskrift Vedlegg: 1. Høringsbrev fag- og timefordeling i Vennesla kommune. 2. Fag- og timefordeling i grunnskolen, nasjonal norm. 2

3 Bakgrunn for saken: Bakgrunn for saka er at dersom den enkelte kommune gjør avvik fra nasjonale norm for fag- og timefordeling, skal kommunen behandle saka som en lokal forskrift. Det vises til vedlagte høringsbrev datert 11. september Høringsbrevet er sendt skolene v/rektor, fagforeningene og KOMFUG. Det vises videre til vedlagte rundskriv Udir , kapittel 2. Høringsfristen gikk ut 10. oktober, og skolene og Utdanningsforbundet Vennesla ga uttalelse til saka. Fra skolene er prioritering av engelsk og matematikk på barnetrinnet felles uttalelse. Utdanningsforbundet er opptatt av at forskriften ikke må bli en byråkratisk ordning for skolene, samt at en i størst mulig grad må gi fagene hele timer på alle årstrinn. Videre pekes det på behov for styrking av engelsk og matematikk på barnetrinnet, samt styrke engelsk på 9. trinn. Etter høringsfristen ble det valgt en gruppe til å arbeide videre med fag- og timefordeling for barnetrinnet ut fra høringsuttalelsene. I denne gruppa var tre rektorer og en rådgiver ifra oppvekstseksjonen. Videre har ei gruppe fra ungdomsskolene og en rådgiver fra oppvekstseksjonen arbeidet videre med fag og timefordeling for ungdomstrinnet ut fra høringsuttalelsene. For oppvekstseksjonen har det vært viktig at Vennesla kommune avslutter de praktisk/estetiske fag på samme årstrinn som Kristiansand kommune gjør. Dette fordi det årlig er en del flytting mellom disse kommunene. Utdanningsdirektoratet har satt opp nasjonal norm for fag- og timefordeling i grunnskolen. Den oversikten er satt opp med samlet årstimetall for de ulike fag, angitt i 60 min timer. Den enkelte kommune er gitt fullmakt til endring av timetallet for det enkelte fag med inntil 5 %. I forslaget til fag- og timefordeling i Vennesla kommune er denne muligheten brukt for å prioritere fagene engelsk og matematikk på barnetrinnet. Ordinær fag- og timefordeling for elever på trinn skoleåret min timer. Fag/trinn (timer) trinn trinn Sum trinn trinn Sum grunnskole RLE Norsk Matematikk Naturfag Engelsk Fremmedspråk / språklig fordypning Samfunnsfag Kunst og håndverk Musikk Mat og helse Kroppsøving Valgfag

4 Utdanningsvalg Elevrådsarbeid Fleksibel time Fysisk aktivitet Samlet minstetimetall Med bakgrunn i høringsuttalelsene og de endringer som er gjort for å tilpasse fordelingen til skolenes skyssbehov, fremmer oppvekstsjefen følgende forslag til fag- og timefordeling for Vennesla kommune Forslag til fag- og timefordeling for Vennesla kommune. Fag- og timefordeling barnetrinnet. Timer 45 min. Trinn RLE NO MAT NAT ENG SAM K/H MUS M/H KRØ FYAKT SUM 1 2 8, , ,5 5 1, Sum , , Diff ,66 0,34 1, ,5 5, Sum 5-7 6,5 16, Sum ,5 48, , , Diff 5-7 1,03 0,5 0 Diff nas j. norm -0,5 0,37 0,84 0 1,16-0,5 0,26-0,5 0 0,24 0,33 1,7 Diff: Er differansen mellom nasjonal norm og forslag til fag- og timefordeling, målt i 45 min timer. En samlet differanse for 1. til 7. trinn på 1,7 timer, betyr at Vennesla kommune gir undervisning 77 min mer per uke enn nasjonalt minstekrav, altså 11 min per uke per skoleår. Endringer i forhold til utsendt høringsnotat, skyldes at høringssvarene peker på behov for styrking av engelsk og matematikk, samt at det er gjort mindre endringer for å tilpasse fordelingen til skolenes skyssbehov. 4

5 Fag og timefordeling ungdomstrinnet. Timer 45 min. Fag 60. min årst. 45. min årst. 8. trinn 9. trinn 10. trinn Avvik sentral t/u t/u t/u norm RLE ,5 2 5 Norsk , ,33 Matematikk , ,67 Naturfag Engelsk Frsp/spr.fordyp Samfunnsfag ,5 3-9 Kunst/håndv , ,67 Musikk , ,33 Mat og helse ,7 3 3,33 Kroppsøv , ,67 Valgfag Utdanningsvalg , ,43 SUM ,09 Avvik fra nasjonal norm er 38 årstimer mer enn nasjonal norm over 3 år. Fordelt per uke gjennom disse tre årene gir det 15 min per uke per år mer undervisning enn nasjonal norm. Grunnen til det er at det er viktig å ha samme timetall på alle årstrinn, elevtransport kan da gjennomføres til samme tidspunkt for alle klassetrinn i ungdomsskolen. Ungdomsskolene kan gjennom en oppsatt plan avspasere timene som undervises mer enn nasjonal norm krever. Planen må ta hensyn til at det blir en riktig fordeling av fag som faller bort ved avspasering. Følgende punkt skal gjelde: 1. Forskriften gjøres gjeldene fra for klassetrinn klasse fases inn , og 10. klasse ved skolestart Rektor har ansvar for at forskriften følges. Rektor skal påse at avvik fra normal timeplan i størst mulig grad kompenseres. Dette vil gjelde ved arrangementer av ulik slag, prøver som går utover antall timer i faget gjeldende dag, osv. 3. Med unntak av sentrale endring vil forskriften revideres hvert fjerde år, og første gang i

6 12/15 Skole/barnehagestruktur 2015 Arkivsak-dok. 15/ Arkivkode. --- Saksbehandler Steinar Harbo Saksgang Møtedato Saknr 1 Administrasjonsutvalget Levekårsutvalget /15 1 Plan- og økonomiutvalget Kommunestyret SAMMENDRAG: I forbindelse med behandlingen av økonomiplanen for ble det gjort følgende vedtak: «Det settes i gang et arbeid for å se på fremtidig skole-/barnehagestruktur i Vennesla utover nåværende økonomiplanperiode.» Vedlagt følger notat angående skolebehov og barnehagebehov de nærmeste årene. Dette har vært styrende for de forslag som nå fremmes. I tillegg har en forsøkt å oppfylle kommunestyrets tidligere vedtak om at andelen kommunale barnehageplasser skal økes på bekostning av private. Skole. Dersom dagens prognosetall forteller virkeligheten de neste årene, vil elevtallet øke med ca 580 i kommunen i forhold til inneværende skoleår. Da er det også lagt inn prognosetall for Vennesla ungdomsskole, som viser en vekst i slutten av perioden på ca 50 elever. Elevøkningen vil etter prognosene være på ca 32%. Dette tilsvarer omtrent den ledige kapasiteten vi har i skolene i nedre Vennesla i dag. Med dette som bakgrunn foreslås det i denne omgang ingen endring av skolestrukturen i kommunen. Barnehage. KOSTRA-statistikk viser at i desember 2013 hadde 87 % av barna i alder 1-5 år (ifht innbyggere i samme alder) barnehageplass i Vennesla. Vi regner med at % av antall som søker barnehageplass vil øke. Vi ser at flere og flere søker 100 % plass, slik at vi ut fra det bør regne et behov for rundt 130 nye barnehageplasser i denne perioden. Ny forskrift om redusert foreldrebetaling tilsier også at vi må påberegne behov for flere plasser, så 130 er et forsiktig anslag. For å ta høyde for dette foreslås det i denne saken løsninger på både kort og lang sikt. 6

7 Rådmannens forslag til innstilling: 1. Dagens skolestruktur i Vennesla kommune opprettholdes for å kunne ta av for forventet elevtallsøkning de neste årene. 2. Administrasjonen bes starte forhandlinger med Vennesla menighet med tanke på kommunal overtakelse av Barnestua barnehage og utbygging av denne til en 5-avdelings kommunal barnehage. Resultatet av dette legges frem til behandling i kommunestyret i løpet av første halvår Oppstartede forhandlinger for kjøp av regulert areal i Holtet til barnehageformål og demensboliger videreføres. Resultat av dette legges fram for plan- og økonomiutvalget for godkjenning. Vedlegg: Notat angående barnehage- og skolebehov. 7

8 Bakgrunn for saken: I forbindelse med behandlingen av økonomiplanen for ble det gjort følgende vedtak: «Det settes i gang et arbeid for å se på fremtidig skole-/barnehagestruktur i Vennesla utover nåværende økonomiplanperiode.» I rådmannens forslag til budsjett for 2015 og økonomiplan for perioden er sagt følgende om utbygging av skole/barnehage: «Utfra befolkningsprognosene som foreligger vil kommunen ha behov for en ny barnehage i løpet av de nærmeste årene. I tillegg er det i regjeringens forslag til statsbudsjett signaler om at de vil arbeide for større fleksibilitet i barnehageopptaket. Det var budsjettert med kr ,- til gjennomføring av forprosjekt i Dette er foreslått overført til 2015 i 2. tertialrapport. Rådmannen foreslår derfor å legge inn til sammen 40,1 mill. kroner til prosjektet fordelt med 20,5 mill. kr. i 2015 og 19,6 mill. kr. i Dette er i tråd med gjeldende økonomiplan. Det er ikke tatt høyde for eventuelle utgifter til erverv av tomt. Det er lagt inn driftsmidler til oppstart av 2 avdelinger fra høsten I forbindelse med behandlingen av budsjett for 2014 vedtok kommunestyret at det skulle settes i gang et arbeid med å se på fremtidig skole./barnehagestruktur utover nåværende økonomiplanperiode. Dette arbeidet må ses i sammenheng med de investeringsmidlene som er lagt inn i økonomiplanen. Dagens skolestruktur. Følgende skolestruktur er situasjonen i Vennesla kommune nå: Eikeland skole. Har elever fra 1. til 7. klasse. Fra 2012 er det bygd barnehage i tilknytning til skolen. Navnet er nå Eikeland oppvekstsenter. Elever på ungdomstrinnet går på Skarpengland skole. Skolen har inneværende skoleår 85 elever. Skarpengland skole har elever fra 1. til 10. klasse. Samlet elevtall på barnetrinnet er inneværende år 186, og 89 elever på ungdomstrinnet. Samkom skole har elever fra 1. til 7. klasse. Inneværende år 88 elever. Vennesla skole har elever fra 1. til 7. klasse. Inneværende skoleår 319 elever. Moseidmoen skole har elever fra 1. til 7. klasse. Inneværende år 244 elever. Hunsfoss skole har elever fra 1. til 7. klasse. Inneværende skoleår 203 elever. Kvarstein skole har elever fra 1. til 7. klasse. Inneværende skoleår 110 elever. Vennesla ungdomsskole har elever fra 8. til 1o. klasse. Inneværende skoleår 464 elever. Dersom dagens prognosetall forteller virkeligheten de neste årene, vil elevtallet øke med ca 580 i kommunen i forhold til inneværende skoleår. Da er det også lagt inn prognosetall for Vennesla ungdomsskole, som viser en vekst i slutten av perioden på ca 8

9 50 elever. Elevøkningen vil etter prognosene være på ca 32%. Dette tilsvarer omtrent den ledige kapasiteten vi har i skolene i nedre Vennesla i dag. Administrasjonen foreslår at dagens skolestruktur opprettholdes for å kunne ta av for elevøkningen som kommer. En har vurdert å foreslå å omgjøre Kvarstein skole til oppvekstsenter og overføre elevene på mellomtrinnet til Hunsfoss skole. Dette vil imidlertid være en kortsiktig løsning. Dette fordi det i løpet av kort tid ikke er kapasitet på Hunsfoss skole, samt at Kvarstein skole vil få en betydelig vekst fra I tillegg vil ombygging av Kvarstein skole til barnehage bety en betydelig investering. På lang sikt kan ett alternativ være å erstatte Hunsfoss skole og Kvarstein skole med en ny skole sentralt i Vennesla. Barnehage - KOSTRA-statistikk viser at i desember 2013 hadde 87 % av barna i alder 1-5 år (ifht innbyggere i samme alder) barnehageplass i Vennesla. Vi regner med at antall barn i barnehage vil øke. Vi ser også en økning i oppholdene flere som har hatt deltidsplasser (2, 3 eller 4 dager per uke), søker seg over til fulle plasser. Dette, sammen med befolkningsøkning, gjør at det hele tiden kreves flere plasser. Barnehagebehov er et vanskelig mål å definere, men erfaringen har til nå vist at barnehagene fylles opp etter hvert som nye plasser åpner. Høsten 2014 er det over 900 barn i barnehagene våre, flere enn noen gang. For å gi et bilde av framtidig befolkningsvekst/fødselstall, er det innhentet prognoser i 2014 fra Per Gunnar Uberg, innleid konsulent fra Kristiansand kommune. Prognosene er satt opp i 3 variabler; lav, middels og høy. Uberg skriver at tallene er basert på «skoletall» og befolkningsstatistikk januar i basisåret. Forutsetninger er boligbygging og trendflytting. Usikkerheten øker jo flere barn som ennå ikke er født. Prognosen må derfor brukes med forsiktighet, men er det nærmeste vi nå har for å «se inn i framtiden». Vurdering av alternativer for full framtidig barnehagedekning. Når kommunen nå skal lage en plan for full behovsdekning i kommunal regi er det 3 viktige barnehagefaglige hensyn å ta: 1. Tomt/plassering Barnehagetomt er viktig i foreldres valg av barnehage. Kriterier for en bra barnehagetomt er: nær samleveier i begynnelsen av et boligområde, ikke nødvendigvis sentralt i boområdet lett tilgjengelig for barn og foreldre enten de kommer til fots, med bil eller buss 9

10 nærhet til grøntareal / friområde/ skogsområde nærhet til barneskole I følge Lov om barnehager, 2 med merknader til loven 10, må en barnehages fysiske rammer, dvs. lokaler og uteområder, være egnet for barnehagedrift. En barnehagetomt som innbyr til spennende og allsidig utfoldelse året rundt har følgende kvaliteter: trivelig og trygg variert terreng med hauger, bakker, knauser, flate partier og ulike høydenivåer, trær og busker et sted som gir utfordringer gode klimatiske forhold som rikelig med sol, men også skygge, samt ly mot vind beskyttet mot farer som trafikk, støy og forurensning egner seg for ulike driftsformer og pedagogiske muligheter 2. Barnehagen er god organisatorisk, bemanningsmessig og pedagogisk Når det skal etableres flere plasser i kommunal regi, er det viktig å planlegge enheter som gir både pedagogiske og økonomiske stordriftsfordeler. Barnehagene som er bygget de siste årene, Smååsane, Solsletta og Klokkerstua mener vi har optimal størrelse; 5 max-avdelinger, dvs ca plasser. Da har de et robust pedagogisk personale som kan drive pedagogisk utvikling av barnehagen, og barnetall som er bra økonomisk og praktisk. Ved full behovsdekning vil det bli konkurranse om søkere barnehagene i mellom. Da er det avgjørende at de kommunale barnehagene er sentralt plasserte og har nok kvalifisert og stabilt personale. Alt dette er viktig for å få optimalt med søkere. Foresatte setter stadig større krav til barnehagens kvalitet. 3. Økonomi Det er svært viktig at kommunale barnehager har optimal økonomisk drift spesielt med tanke på offentlig tilskudd til private, siden den private andelen er stor. Det er viktig å se til at alle kommunale barnehageenheter får stordriftsfordeler, så ikke kommunen sitter igjen med en restetablering som blir liten og kostnadskrevende, samt kostnadsdrivende vedr tilskudd til de private. Uansett alternativ er det viktig at det blir flere plasser til barnehagestart i august I notatet er det vist at ut fra barnetallsprognosene vil det være ca 130 flere barn enn i dag i barnehagealder fram mot Vi ser at flere og flere søker 100 % plass, slik at vi ut fra det bør regne et behov for rundt 130 nye barnehageplasser i denne perioden. Ny forskrift om redusert foreldrebetaling tilsier også at vi må påberegne behov for flere plasser, så 130 er et forsiktig anslag. I notatet er behov for en 6-avdelings barnehage beskrevet, noe som vil gi ca 115 plasser. Samtidig har tidligere nyetablering av plasser vist at det likevel stadig er behov for ytterligere etablering, så det vil være fornuftig å ha mulighet til ytterligere utvidelse/påbygg opp mot 130 nye plasser i den framtidige etableringen. Vi omtaler derfor antall plasser videre, ikke antall nye avdelinger. 10

11 Det er vanskelig å si når vi når full reell behovsdekning. Regjerningen har tidligere vært inne på tanken om 2 årlige opptak, og kommuneplanen har som målsetting alle skal få plass når de selv ønsker i løpet av året, ikke bare barn med rett som er over 1 år. De to siste punktene vil fort bety plasser ut over 130 stk. Jmf økonomiplanen ligger det inne midler til ny kommunal barnehage. Som notatet viser er det nå to mulige alternativ: 1. Gå i forhandlinger for en eventuell kommunal overtakelse av Barnestua barnehage og bygge denne ut 2. Bygge ny barnehage på tomt i Holtet For å nå en utbygging med ca 130 nye plasser, ser vi behov for at begge alternativene over realiseres på sikt. Hvis kommunen overtar og bygger ut på Barnestua og i Holtet, vil dette kunne bli 2 robuste driftsenheter både økonomisk og pedagogisk ca plasser på hvert sted. Utdyping av punkt 1 og 2 over: 1. Ved evt overtakelse av Barnestua, som i dag drifter 3 avdelinger/ ca 55 plasser, er det flere vurderinger som må gjøres: o Det bør vurderes kostnader ved overtakelse/kjøp av Barnestua. Barnehagen har i dag en relativ nybygd avdeling (2005) for en 14- barns-gruppe 0-3 år. I samme bygg er det styrerkontor og personalrom til nåværende personale. De to andre avdelingene for barn 3-6 år er gamle og ikke oppdatert iht dagens standard for en ny barnehage. I denne delen ligger også barnehagens kjøkken. Ved en utvidelse vil det være behov for storkjøkken, personalfasiliteter som arbeidsplasser og pauserom, garderober, toalett, dusj osv. Enhet for eiendom må vurdere byggene og kostnader ved ombygging/opprusting. o Barnestua har i dag utvidet formålsparagraf, noe som jmf barnehageloven ikke kan videreføres i en evt kommunal regi. Dette utløser derfor en ny godkjenning. Enhet for eiendom, kommunelegen, arbeidstilsynet og mattilsynet må inn å vurdere bygget og komme med sine krav før ny godkjennning. o Før en evt overtakelse bør det gjennomføres en sol/skygge analyse. Barnestua ligger i skyggen av Smååsane-heia, og mye av vinterhalvåret er utelekeplassen uten sol. Resultatet må analyseres i forhold til om en slik tomt er ønskelig for framtidens kommunale barnehage, jmf pkt 1. Tomt/plassering. o Ved en evt overtakelse, må det sikres at arealet er stort nok til påbygg m/utelekeplass, og at nybygg og utelekeplass får optimalt med sollys. Det kan medføre at parkering til Menighetshuset må flyttes, noe som kan føre til at folk som skal dit må gå en bit fra parkeringen. Menighetshuset må påberegne at det blir inngjerdet utelekeplass for barn «på alle kanter» av huset. 11

12 2. Holtet Jmf notatet og pkt 1 Tomt/plassering, er tomten i Holtet godt egnet til barnehageformål. 12

13 13/15 Informasjonssak - veiledningsgruppe for unge foresatte Arkivsak-dok. 15/ Arkivkode. --- Saksbehandler Rolf Velle Saksgang Møtedato Saknr 1 Levekårsutvalget /15 SAMMENDRAG: NAV Vennesla og Enhet for barn og familie tok i januar 2011 et felles initiativ til å søke om prosjektmidler fra Helsedirektoratet via Fylkesmannen i Vest-Agder, til gjennomføring av et veiledningsprosjekt rettet mot unge mødre i risikosonen for rus. Søknaden ble innvilget for inntil tre år, med første driftsår Det ble innvilget støtte tilsvarende et årsverk, og dette ble besatt gjennom at tre kommunalt ansatte i Vennesla kommune ble tildelt deltidsstillinger i prosjektet. Etter hvert gjorde omrokkeringer at bemanningen ble to stillinger a 50%. Underveis i prosjektperioden endret forutsetningene seg noe, gjennom at Helsedirektoratet la om stønadsordningen, slik at prosjektstøtten bortfalt fra og med Som en erstatning for dette, ble kommunen tildelt et driftsbeløp i rammefinansieringen som skulle dekke kommunens opptrapping i forhold til rus-feltet. Fra og med 2013 var dermed det opprinnelige prosjektet finansiert ordinært i linjen, samtidig som enhetene håndterte prosjektet som et prosjekt som skulle gjennomføres og evalueres. Fra og med 2014 ble forutsetningene igjen endret, i og med at ny regjering endret innretningen på finansiering av kommunale rustjenester. Den opprinnelige rammefinansieringen ble da redusert kraftig, slik at finansieringen av prosjektet bortfalt. For 2014 er dermed veiledningsprosjektet igjen delvis prosjektfinansiert. Finansieringen fremover er usikker. Vi har gjennom 2014 hatt fokus på å dokumentere resultater i satsningen, gjennom at de ansatte i prosjektet har hatt en løpende oversikt over deltakerne/ brukerne. Samtidig har vi i 2014 hatt Masterstudent tilknyttet prosjektet, for å evaluere fra en mer ekstern aktør. Tilbakemeldingene de ansatte kommer med, og som Masteroppgaven også sier er at erfaringene med prosjektet er entydig positive. Prosjektet har svart på et behov som tydelig har vært etterspurt av en gruppe som i utgangspunktet stiller få krav om tjenester. Ut fra resultatene som legges frem, samt foreliggende Masteroppgave mener vi det er svært gode grunner for videreføring av satsningen, som anbefales innlemmet i kommunens faste tjenester. Det foreligger noe usikkerhet rundt finansieringen av tiltaket, men inntil videre søkes det prosjektmidler fra Fylkesmannen / Helsedirektoratet som fortsatt delfinansiering av tilbudet. Så lenge prosjektmidler tilstås, anses finansiering å være på plass. I skrivende stund, er ikke prosjektsøknaden for 2015 enda behandlet av fylkesmannen. 13

14 Rådmannens forslag til vedtak: 1 Tjenesten veiledning av unge foresatte anbefales videreført 2 Videreføring av tjenesten skal skje innenfor fastlagte budsjettrammer Vedlegg: Masteroppgave, Universitetet i Agder desember

15 Bakgrunn for saken: NAV Vennesla og Enhet for barn og familie har over tid samsnakket om behovet for et tiltak som møter unge mødre / unge foreldre der de er i livet, og der tiltaket handler om å styrke foreldre i foreldrerollen. Spesielt unge foreldre som selv har bakgrunn fra «rusmiljø», har vokst opp i hjem med familiemedlemmer som har rusutfordringer eller som står utenfor det ordinære arbeidslivet/ utdanningslivet har det vært bekymringer i forhold til. Vennesla kommune har utfordringer som handler om at mange innbyggere står utenfor arbeid eller utdannelse, og enhetene var samstemte på at et langsiktig fokus for denne gruppen skulle handle om å møte unge foreldre slik at de gjorde kloke valg for sine liv. Den langsiktige målsettingen har da vært at barna til disse unge foreldrene på sikt gjør kloke valg for sine liv med foreldrene som gode rollemodeller. I prosjektperioden som i praksis har vært fra og med starten på 2012 og frem til i dag, har metodikken i tjenesten vært lik og bevisst. Tjenesten er bemannet med to fagpersoner som har utdanningsbakgrunn som sosionomer, og som har solid faglig bakgrunn fra NAV og fra Barnevernet. Tjenesten har handlet om å bruke eksisterende kanaler for å rekruttere spesielt unge mødre til gruppesamlinger, og følge disse opp over tid i gruppe. Eksisterende kanaler innebærer her helsestasjon, NAV, barnevern og i noen grad via omdømme/ rykte. Metodikk: I gruppene har fokus vært tre delt. Seg selv (selvfølelse) Barnet (tilknytning) Videre aktivitet (skole, praksis eller jobb). De som har traumer fra barndommen blir veiledet for å finne best mulig måte å leve med traumene på. Noen har behov for samtaler hos psykolog, andre har stort utbytte av støtten i gruppen. Forståelse av egen barndom og refleksjoner rundt den ligger ofte til grunn når en fokuserer på barnas tilknytning. Som foreldre gir vi videre den omsorgen vi selv fikk, med mindre en tar et bevisst valg om å gjøre noe annet. Selv da er det vanskelig å gjøre noe annet. Veilederne er sertifiserte COS-P terapeuter, og bruker COS-P (trygghetssirkelen) i sin helhet eller bruker deler av denne kombinert med teori. En av gruppelederne har også videreutdanning i psykisk helsearbeid med barn og unge. Den andre gruppelederen utdanner seg til Marte Meo terapeut, og bruker elementer av dette i veiledning av relasjon og tilknytning til barna. Videre veiledes det i forhold til traumetenkning og forståelse av tilknytning og hjernens utvikling. Det benyttes også prinsipper fra kognitiv terapi. Dette brukes i arbeidet for å løfte de unge foreldrene, og forsøke å gi dem større opplevd egenverd og anerkjennelse. Gjennom å trene selvbilde utvikles oppfattelsen av egen betydning, og hvor avgjørende viktige de (foreldrene) er for barnas helse og utvikling. Det er viktig at foreldrene ser at deres rolle er å gi barna utviklingsstøttende omsorg og gi barna 15

16 trygghet. Forskning (gjennom mer enn 50 år) viser at jo tryggere barna er, jo mer vil de være i stand til å oppleve glede med foreldrene, søke foreldrene ved behov, ha bedre og langvarig relasjon til venner, søsken og andre. Videre utvikles bedre evne til problemløsning, og å vite at problemer har en løsning. De evner i langt større grad å løse problemer på egenhånd og har tillit til at gode ting vil skje dem. Tverrfaglig samarbeid Vennesla kommune har mange faglige ressurser som benyttes i veiledningen av de foresatte. Det er utviklet et godt tverrfaglig samarbeid, og det samarbeides tett med øvrige fagpersoner på NAV Vennesla og Enhet for barn og familie. Det er også samarbeid med ABUP, Oppfølgingstjenesten, Vennesla videregående skole, voksenopplæringen og Hjørnet. Disse ulike tjenestene har gjennom årene blitt invitert til gruppesamlinger for å undervise, og prate sammen med gruppeveilederne om ulike temaer. Eksempler på fagpersoner som har vært benyttet, er helsesøster, NAV veiledere, jordmor, barnevernsterapeuter, psykologer, seksolog, psykiatriske sykepleiere, fagpersoner innen habilitering, karriereveileder, fysioterapeut, ulike eksterne foredragsholdere og barnehagelærer for å nevne noen. Temaer har hvert svært variert men alt omhandler de tre hovedfokusområdene. Relasjon Uavhengig av metode viser forskning at det er relasjonen mellom bruker og hjelper som er den viktigste faktoren til utvikling. Det tilstrebes å tilpasse innholdet i gruppesamlingene etter behovene og ønskene til gruppemedlemmene. Når tro på egne muligheter foreligger, er vår erfaring at mange er klare for videre aktivitet i livet sitt. I denne prosessen har de ekstra behov for oppfølging ved å undersøke muligheter og begrensninger, motivere til å søke barnehage eller andre tjenester. Hvordan en bør opptre på offentlige arenaer prater vi om. Vi har også veiledning i jobbsøknad og jobbintervju. Det tilstrebes å formidle tro på de unge voksne, og deres ferdigheter på en sannferdig måte. Risikofaktorer De fleste av gruppedeltakerne har svært begrenset støtte og nettverk. Vi benytter oss av Kvellos risikofaktorer og beskyttelses faktorer for å gjøre en estimering av utfordringsbildet til den enkelte. Vi ser at majoriteten av barna til brukerne av gruppe tilbudene har flere risikofaktorer tilstede. Vi er de unge foreldrenes heia gjeng og utvidede familie. Organisering av gruppesamlingene Vi har valgt å definere unge foreldre opp til 25 år som målgruppen for tiltaket. Vi har i dag tre ulike gruppetilbud: Åpen gruppe (alle blir invitert), Gravid gruppe og Babygruppe. 16

17 I gruppesamlingene serveres det lunsj og gjennomføres gruppesamtaler. I samtalene presenterer vi de ulike temaene, men ofte har også foreldrene egne temaer eller utfordringer de ønsker å få belyst eller få råd ifht til. En viktig effekt av gruppesamlingene er at unge foreldre med lite nettverk finner nye venner som også har barn. De er i samme situasjon. Individuell veiledning gis også etter behov. Noen har også behov for at vi følger dem til NAV, legekontor, barnevern og psykolog. Noen foreldre har behov for at vi deltar på ansvarsgrupper rundt dem og/eller barnet. Det er opprettet en egen lukket Facebook side hvor vi oppretter arrangementer og inviterer deltakerne. Gjennom dette sosiale mediet kan vi også være mer aktive ifht å forstå hva som skjer i livene deres. Rekruttering De unge foreldrene får høre om oss og blir satt i kontakt med oss gjennom saksbehandler på NAV (oppfølgingsveileder eller Rubin), Jordmor, helsesøster, barnevern m.fl. I tillegg opplever vi at mange kommer på gruppen første gang sammen med andre som bruker tilbudet. Slik at jungeltelegrafen er en god rekrutteringskilde. Til sammen har over 50 unge foresatte deltatt på gruppe samlinger. Rundt 30 har deltatt på mer enn ti gruppe samlinger. De fleste av disse har deltatt mange flere ganger enn ti, flere har deltatt på over 40 samlinger! Hvordan har det gått med deltakerne? Nedenfor følger et diagram som viser aktivitet situasjonen for brukerne høsten 14. Da var situasjonen at 22 hadde deltatt aktivt i gruppe samlingene, og av disse hadde 2 begynt på universitetet. Ingen av deltakerne var passive mottakere av økonomisk sosialhjelp. 17

18 Julianne Alvestad har skrevet sin Masteroppgave innen sosialt arbeid, ut fra en evaluering av denne tjenesten. Hun benyttet kvalitativ metode i undersøkelsen. Hennes funn sier at deltakerne beskriver deltakelsen som nyttig og meningsfull. Det vi kan se av resultater så langt, er at brukerne i stor grad går ut i aktivitet når barna kan gå i barnehage. Videre er et funn at deltakelse i gruppen fører til bedre selvfølelse og et mer aktivt sosialt liv. Hvorvidt en klarer å forebygge negative generasjonsoverføringer og trygge barn som blir trygge ungdommer og voksne vil tiden vise. 18

19 14/15 Tilsyn fra Fylkesmannen - Kvalifiseringsprogrammet Arkivsak-dok. 14/ Arkivkode. --- Saksbehandler Rolf Velle Saksgang Møtedato Saknr 1 Levekårsutvalget /15 SAMMENDRAG: Fylkesmannen i Vest-Agder har gjennomført tilsyn av Kvalifiseringsprogrammet i NAV. Tilsynet er gjennomført i perioden Tilsynet innbefatter gjennomgang av saker, gjennomgang av enhetens rutiner, samtaler med aktuelle saksbehandlere og samtaler med ledelse (enhetsleder og kommunalsjef). Tilsynet avdekket flere avvik, og disse ble formidlet til Vennesla kommune i rapport datert NAV Vennesla responderte på rapporten i brev datert , der avvikene ble forsøkt lukket gjennom konkrete tiltak. I brev fra Fylkesmannen datert , ble tilsynet lukket og tiltakene fra kommunen ble dermed ansett for å være egnet til å lukke avvikene. NAV Vennesla har fokus på å følge opp rapporten og egne forslag til tiltak, gjennom Rådmannens forslag til vedtak: 1 Levekårsutvalget tar tilsynsrapporten, tilsvaret fra Vennesla kommune samt Fylkesmannens brev om lukking av tilsynet til orientering. Vedlegg: Varsel om tilsyn Tilsynsrapport datert Tilsvar fra Vennesla kommune datert Lukking av tilsyn datert

20 Bakgrunn for saken: Kvalifiseringsprogrammet er hjemlet i Lov om sosiale tjenester i NAV, og er et program arbeid. Programmet skal være på full uke, og over et år med mulighet for forlengelse i et år. Programmet skal inneholde aktiviteter hver dag, og en vesentlig del av programmet skal være yrkesrettet. Deltakerne som deltar i Kvalifiseringsprogrammet skal kunne gjennomføre arbeidsrettede tiltak finansiert gjennom NAV stat, mens stønaden de har mens de gjennomfører programmet er Kvalifiseringsstønad utbetalt av Vennesla kommune over lønns/personalsystemet. Stønaden tilsvarer 2 x grunnbeløpet i folketrygden (2/3 av dette for deltakere under 25 år). Vennesla kommune hadde på tilsynstidspunktet 7 personer i Kvalifiseringsprogrammet. På det meste har kommunen hatt ca 35 personer i slikt program samtidig (2010). Fylkesmannen har i 2014 hatt fokus på tilsyn på Kvalifiseringsprogrammet, og har gjennomført dette i flere kommuner. I følge brev om tilsyn datert , skriver R K NAV kommunens ansvar for å sikre forsvarlig tildeling og gjennomføring av Kvalifiseringsprogrammet (jf lov om sosiale tjenester i NAV 29- Tilsynet ble gjennomført gjennom høsten 2014, og ble avsluttet gjennom rapport datert , der konklusjonene var: V g styring, forsvarlig tildeling av kvalifiseringsprogrammet. 2. Vennesla kommune sikrer ikke, gjennom tilstrekkelig styring, forsvarlig gjennomføring Til punkt 1, var følgende underpunkter avdekket: - Det manglet informasjon om KVP på hjemmeside og i mottak - Det er ikke etablert rutiner / struktur for å identifisere mulige KVP deltakere - Delegasjon av fullmakter er uklar - Det er vanskelig å spore brukermedvirkning i sakene - Rutiner er ikke tilstrekkelig kjent for de ansatte - Det er manglende plan for opplæring av ansatte - Det er manglende samarbeid om avdelinger for å avdekke rett til KVP, og dermed mulig underforbruk av stønaden / programmet Til punkt 2, var følgende underpunkter avdekket: - Det var varierende oppfølging av saker, i noen av sakene manglet oppstartdato for tiltak - I to saker var det utbetalt stønad uten program - Det mangler fastlagte evalueringstidspunkter - Aktivitetsplanene var lite detaljerte, og det var vanskelig å fastslå om kravet om 37,5 timer var oppfylt - Det mangler permisjonsvedtak og stansvedtak ved midlertidig stans av program - Skriftlige rutiner for trekk i stønad var ikke fulgt, og det var varierende praksis rundt bruk av fremmøtelister - Det gis ikke deltakerbevis ved avslutning av program 20

VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget. Dato: 17.03.2015 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00011 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget. Dato: 17.03.2015 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00011 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 17.03.2015 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00011 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

Wenche Hugdahl (Frp) for Astrid Tjomsås Frigstad

Wenche Hugdahl (Frp) for Astrid Tjomsås Frigstad VENNESLA KOMMUNE Levekårsutvalget Dato: 12.03.2015 kl. 9:00 15:00 Sted: sal 2 Arkivsak: 15/00003 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Inger Turid Tonstad (Kr F), Tor Søren Drivenes (H), Tommy

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Levekårsutvalget

VENNESLA KOMMUNE. Levekårsutvalget VENNESLA KOMMUNE Levekårsutvalget Dato: 13.09.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 12/00010 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern tlf.

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Plan- og økonomiutvalget. Dato: 18.03.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Plan- og økonomiutvalget. Dato: 18.03.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Plan- og økonomiutvalget Dato: 18.03.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde

Detaljer

Saker til behandling. 42/15 15/ Orientering om ekstern skolevurdering Moseimoen skole 2

Saker til behandling. 42/15 15/ Orientering om ekstern skolevurdering Moseimoen skole 2 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Levekårsutvalget Dato: 17.09.2015 kl. 9:00 Sted: sal 2 Arkivsak: 15/00003 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Levekårsutvalget. Dato: kl. 9: Sted: Sal 2 Arkivsak: 12/00010 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Levekårsutvalget. Dato: kl. 9: Sted: Sal 2 Arkivsak: 12/00010 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Levekårsutvalget Dato: 01.11.2012 kl. 9:00 13.30 Sted: Sal 2 Arkivsak: 12/00010 Arkivkode: 033 Tilstede: Inger Turid Tonstad (Kr F), Tor Søren Drivenes (H), Tommy Røinås Ingebretsen (Kr

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget. Dato: 07.06.2011 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17

VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget. Dato: 07.06.2011 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 07.06.2011 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Levekårsutvalget. Dato: 23.10.2014 kl. 9:00 15.00 Sted: sal 2 Arkivsak: 14/00003 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Levekårsutvalget. Dato: 23.10.2014 kl. 9:00 15.00 Sted: sal 2 Arkivsak: 14/00003 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Levekårsutvalget Dato: 23.10.2014 kl. 9:00 15.00 Sted: sal 2 Arkivsak: 14/00003 Arkivkode: 033 Tilstede: Inger Turid Tonstad (Kr F), Tor Søren Drivenes (H), Tommy Røinås Ingebretsen (Kr

Detaljer

Saker til behandling. 10/10 10/00863-1 Kompetanseutvikling for skolene i Vennesla 2010-2011 3

Saker til behandling. 10/10 10/00863-1 Kompetanseutvikling for skolene i Vennesla 2010-2011 3 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Levekårsutvalget Dato: 15.04.2010 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 10/00031 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde

Detaljer

Saker til behandling. Lokal forskrift fag og timefordeling for grunnskolen i Vennesla kommune

Saker til behandling. Lokal forskrift fag og timefordeling for grunnskolen i Vennesla kommune VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Levekårsutvalget Dato: 12.03.2015 kl. 9:00 Sted: sal 2 Arkivsak: 15/00003 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

BAKGRUNN: I forbindelse med behandlingen av økonomiplanen for ble det gjort følgende vedtak:

BAKGRUNN: I forbindelse med behandlingen av økonomiplanen for ble det gjort følgende vedtak: BAKGRUNN: I forbindelse med behandlingen av økonomiplanen for 2014-2017 ble det gjort følgende vedtak: «Det settes i gang et arbeid for å se på fremtidig skole-/barnehagestruktur i Vennesla utover nåværende

Detaljer

Fag- og timefordeling, leksehjelp og fysisk aktivitet skoleåret 2017/2018

Fag- og timefordeling, leksehjelp og fysisk aktivitet skoleåret 2017/2018 BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett Rundskriv Rundskriv nr.: 27/2017 Dato: 31. juli 2017 Saksnr.: 201700010-27 Saksbehandler: LASA Emnekode: ESARK-20 Til alle kommunale grunnskoler

Detaljer

Saker til behandling. 11/21 11/00703-2 Kontrollutvalgets årsmelding for 2010. 3

Saker til behandling. 11/21 11/00703-2 Kontrollutvalgets årsmelding for 2010. 3 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 28.04.2011 kl. 18:00 Sted: kommunestyresalen Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget. Dato: 09.06.2015 kl. 8:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00011 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget. Dato: 09.06.2015 kl. 8:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00011 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 09.06. kl. 8:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00011 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Levekårsutvalget. Dato: 06.06.2013 kl. 9:00 14.40 Sted: sal 2 Arkivsak: 13/00024 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Levekårsutvalget. Dato: 06.06.2013 kl. 9:00 14.40 Sted: sal 2 Arkivsak: 13/00024 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Levekårsutvalget Dato: 06.06.2013 kl. 9:00 14.40 Sted: sal 2 Arkivsak: 13/00024 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Inger Turid Tonstad (Kr F), Tor Søren Drivenes (H), Tommy

Detaljer

Ingvald R. Ingebretsen (H) for Jens Røed

Ingvald R. Ingebretsen (H) for Jens Røed VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Levekårsutvalget Dato: 20.08.2015 kl. 9:00-14.15 Sted: Sal 2 Arkivsak: 15/00003 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Inger Turid Tonstad (KrF), Tor Søren Drivenes

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Levekårsutvalget. Dato: kl. 9:00 15:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 14/00003 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Levekårsutvalget. Dato: kl. 9:00 15:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 14/00003 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Levekårsutvalget Dato: 13.03.2014 kl. 9:00 15:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 14/00003 Arkivkode: 033 Tilstede: Inger Turid Tonstad (Kr F), Tor Søren Drivenes (H), Tommy Røinås Ingebretsen (Kr

Detaljer

Lokal forskrift fag- og timefordeling for trinn i Ås kommune. Saksbehandler: Mariann Jøssang Saksnr.: 16/

Lokal forskrift fag- og timefordeling for trinn i Ås kommune. Saksbehandler: Mariann Jøssang Saksnr.: 16/ Ås kommune Lokal forskrift fag- og timefordeling for 1.-7. trinn i Ås kommune Saksbehandler: Mariann Jøssang Saksnr.: 16/00560-3 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur 30.03.2016

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang

SAKSFRAMLEGG. Saksgang SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2013/6195 Klassering: Saksbehandler:

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Levekårsutvalget. Dato: 13.02.2014 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 14/00003 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Levekårsutvalget. Dato: 13.02.2014 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 14/00003 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Levekårsutvalget Dato: 13.02.2014 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 14/00003 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Inger Turid Tonstad (Kr F), Tor Søren Drivenes (H), Tommy Røinås

Detaljer

Kommunalsjef Ragnhild Bendiksen gir en kort orientering om Øyeblikkelighjelptilbudet. Saker til behandling

Kommunalsjef Ragnhild Bendiksen gir en kort orientering om Øyeblikkelighjelptilbudet. Saker til behandling VENNESLA KOMMUNE Levekårsutvalget Dato: 11.04.2013 kl. 9:00 Sted: sal 2 Arkivsak: 13/00024 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern tlf.

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Plan- og økonomiutvalget. Dato: kl Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 12/00015 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Plan- og økonomiutvalget. Dato: kl Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 12/00015 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Plan- og økonomiutvalget Dato: 24.04.2012 kl. 11.00 13.30 Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 12/00015 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Torhild Bransdal (Kr F),

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommune Fosnes oppvekst og kultur Saksmappe: 2012/3754-1 Saksbehandler: Kari N. Thorsen Saksframlegg Årstimetall Fosnes 2012-2013 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Rådmannens innstilling

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhust, Kjøpsvik : 06.07.2017 Tid: 10:00-15:45 Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2014/6485 Klassering: B15/&13 Saksbehandler: Eva Hermann Haugseth FORSKRIFT OM FAG-

Detaljer

Etter behandlingen av sakene vil det bli en foreløpig gjennomgang av rådmannens forslag til budsjett for 2012 og økonomiplan for 2012 2015.

Etter behandlingen av sakene vil det bli en foreløpig gjennomgang av rådmannens forslag til budsjett for 2012 og økonomiplan for 2012 2015. VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan og økonomiutvalget Dato: 22.11.2011 kl. 9:00 (etter møtet i administrasjonsutvalget) Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 11/01584 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Samfunnsavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder Samfunnsavdelingen Fylkesmannen i Vest-Agder Samfunnsavdelingen Saksbehandler: Trond Sælør Deres ref.: Vår dato: 07.05.2014 Tlf.: 38 17 62 43 Vår ref.: 2014/340 Arkivkode: 721.10 Søgne kommune Postboks 1051 4682 Søgne Endelig

Detaljer

Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere

Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune 2015-2018 Forslag 1.0 Bakgrunn En viktig forutsetning for elevens læring er lærere med høy faglig

Detaljer

Oddvar Steinsland (KrF), Tommy Røinås Ingebretsen (KrF) og Line Vennesland Fraser (FrP)

Oddvar Steinsland (KrF), Tommy Røinås Ingebretsen (KrF) og Line Vennesland Fraser (FrP) VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 26.03.2015 kl. 18:00 20:30 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 15/00009 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører:

Detaljer

SAKSFREMLEGG HØRING - INNFØRING AV VALGFAG OG FORSKRIFTSFESTING AV TID TIL ELEVRÅDSRELATERT ARBEID

SAKSFREMLEGG HØRING - INNFØRING AV VALGFAG OG FORSKRIFTSFESTING AV TID TIL ELEVRÅDSRELATERT ARBEID Behandles i: Skole-, oppvekst- og kulturutvalget HØRING - INNFØRING AV VALGFAG OG FORSKRIFTSFESTING AV TID TIL ELEVRÅDSRELATERT ARBEID Dokumenter Dato Trykt vedlegg til 1. Høring Innføring av valgfag og

Detaljer

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode : 200802466 : E: 221 A22 &70

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode : 200802466 : E: 221 A22 &70 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802466 : E: 221 A22 &70 : Ingvar Torsvik Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 14.04.2008 36/08 Bystyret

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DØNNA KOMMUNE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALG Møtested: Dønnamann Møtedato: Tid: 08:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DØNNA KOMMUNE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALG Møtested: Dønnamann Møtedato: Tid: 08:00 DØNNA KOMMUNE Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALG Møtested: Dønnamann Møtedato: 09.06.2017 Tid: 08:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

Samisk opplæring. Her finner du informasjon om opplæring i og på samisk. Innhold ARTIKKEL SIST ENDRET:

Samisk opplæring. Her finner du informasjon om opplæring i og på samisk. Innhold ARTIKKEL SIST ENDRET: Samisk opplæring Her finner du informasjon om opplæring i og på samisk. ARTIKKEL SIST ENDRET: 13.06.2013 Innhold 1. Retten til opplæring i og på samisk - Samisk opplæring i grunnskolen - Samisk videregående

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: F31 Arkivsaksnr: 2016/842-1 Saksbehandler: Per Martin Øfsti Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret Utredning av Stjørdal kommunes muligheter

Detaljer

Høringssvar, endringer i barnehageloven- barn med særlige behov

Høringssvar, endringer i barnehageloven- barn med særlige behov ARENDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Inger Mari Sørvig, tlf Saksgang: Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Administrasjonsutvalget Formannskapet Referanse: 2013/1371 / 5 Ordningsverdi: A21/&13

Detaljer

Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier. Barnehagesektoren i Orkdal har vært, og er i stadig vekst

Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier. Barnehagesektoren i Orkdal har vært, og er i stadig vekst Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier I forbindelse med det forestående kommunevalget ønsker Utdanningsforbundet Orkdal å få belyst viktige sider ved utdanningspolitikken i kommunen.

Detaljer

- Spørsmål fra Vennesla Revmatikerforening v/jorunn Førsvoll Roland: Hvilke konkrete planer har Vennesla for varmtvannsbasseng.

- Spørsmål fra Vennesla Revmatikerforening v/jorunn Førsvoll Roland: Hvilke konkrete planer har Vennesla for varmtvannsbasseng. VENNESLA KOMMUNE Kommunestyret Dato: 05.09.2013 kl. 18:00 Sted: kommunestyresalen Arkivsak: 13/00046 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

Bosetting av flyktninger 2017

Bosetting av flyktninger 2017 Flyktningkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 28.10.2016 81217/2016 2016/6838 F30 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for Oppvekst og kultur 23.11.2016 Bystyret 08.12.2016 Bosetting av flyktninger

Detaljer

Forfall meldes snarest til politisk møtesekretær reidun.bokko@hol.kommune.no eller tlf. 95 98 04 98. Saker til behandling

Forfall meldes snarest til politisk møtesekretær reidun.bokko@hol.kommune.no eller tlf. 95 98 04 98. Saker til behandling MØTEINNKALLING Utvalg for kultur og levekår Dato: 16.05.2013 kl. 9:30 Sted: Hol kommunehus, møterom bankbygget Arkivsak: 12/00192 Arkivkode: 040 Forfall meldes snarest til politisk møtesekretær reidun.bokko@hol.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: B12 Arkivsaksnr: 2011/1012-12 Saksbehandler: Anne-Trine Hagfors Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret Høringsuttalelser - Hegra ungdomsskole/hegra

Detaljer

Saker til behandling. 51/15 15/02052-1 Ny organisering av byggeprosjekter 2. 52/15 15/01522-4 Gnr/bnr 6/251 - Tvidøblane - tilbud om kjøp av tomt 4

Saker til behandling. 51/15 15/02052-1 Ny organisering av byggeprosjekter 2. 52/15 15/01522-4 Gnr/bnr 6/251 - Tvidøblane - tilbud om kjøp av tomt 4 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan- og økonomiutvalget Dato: 22.09.2015 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00010 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning for grunnskolen i Aure kommune 2012-2015 2015/2016 Vedtatt av hovedutvalg for helse og oppvekst 12.05.15 Innhold 1. Forord... 3 2. Bakgrunn...

Detaljer

Line Iveland Øvland (Sp) for Gerd Vigdis Slettedal. Ragnhild Bendiksen, Aud Marit Emanuelsen og Raymond Bærø

Line Iveland Øvland (Sp) for Gerd Vigdis Slettedal. Ragnhild Bendiksen, Aud Marit Emanuelsen og Raymond Bærø VENNESLA KOMMUNE Levekårsutvalget Dato: 14.06.2012 kl. 9:00 14:00 Sted: sal 2 Arkivsak: 12/00010 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Inger Turid Tonstad (Kr F), Tor Søren Drivenes (H), Tommy

Detaljer

MØTEINNKALLING. Komite for grunnskole og barnehage. Dato: 17.12.2015 kl. 13:00 Sted: Flerbrukshuset Arkivsak: 15/00179 Arkivkode:

MØTEINNKALLING. Komite for grunnskole og barnehage. Dato: 17.12.2015 kl. 13:00 Sted: Flerbrukshuset Arkivsak: 15/00179 Arkivkode: MØTEINNKALLING Komite for grunnskole og barnehage Dato: 17.12.2015 kl. 13:00 Sted: Flerbrukshuset Arkivsak: 15/00179 Arkivkode: Mulige forfall meldes snarest til servicetorget 78943300, eller postmottak@vardo.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Didi Sunde Arkiv: 17/297-1 Dato:

Saksframlegg. Saksb: Didi Sunde Arkiv: 17/297-1 Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Didi Sunde Arkiv: 17/297-1 Dato: 08.02.2017 KRETSGRENSENE TILKNYTTET HAMMARTUN SKOLE Vedlegg: Sammendrag: Denne saken er en oppfølging av kommunestyresak 16/100,

Detaljer

Andre: Rådmann Svein Skisland, Enhetsleder for byggforvaltning Inger C. Neset (sak 63 og 66)

Andre: Rådmann Svein Skisland, Enhetsleder for byggforvaltning Inger C. Neset (sak 63 og 66) VENNESLA KOMMUNE Plan- og økonomiutvalget Dato: 16.10.2012 kl. 10:00 13:30 Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 12/00015 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Torhild Bransdal (Kr F),

Detaljer

Det ble orientert om følgende saker i møtet: Mulighetenes hus v/raymond Bærø Folkehelsearbeidet i Vennesla kommune v/per Kjetil Dalane

Det ble orientert om følgende saker i møtet: Mulighetenes hus v/raymond Bærø Folkehelsearbeidet i Vennesla kommune v/per Kjetil Dalane VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Levekårsutvalget Dato: 04.06.2015 kl. 9:00 15:00 Sted: sal 2 Arkivsak: 15/00003 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Inger Turid Tonstad (KrF), Tor Søren Drivenes

Detaljer

Ketil Wiik (Frp) for Jens Røed

Ketil Wiik (Frp) for Jens Røed VENNESLA KOMMUNE Levekårsutvalget Dato: 12.09.2013 kl. 9:00 14:00 Sted: sal 2 Arkivsak: 13/00024 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Inger Turid Tonstad (Kr

Detaljer

Saker til behandling. 49/14 13/01224-9 Bosetting av flyktninger i 2014 og 2015 9

Saker til behandling. 49/14 13/01224-9 Bosetting av flyktninger i 2014 og 2015 9 VENNESLA KOMMUNE Kommunestyret Dato: 24.09.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

Retningslinjer og veileder for godkjenning av barnehager i Audnedal kommune.

Retningslinjer og veileder for godkjenning av barnehager i Audnedal kommune. Retningslinjer og veileder for godkjenning av barnehager i Audnedal kommune. Oppvekstsektoren Audnedal kommune 1.0 Hensikten Retningslinjene tar sikte på å gi veiledning og presentere hva som skal til

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Kommunestyret. Dato: kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00009 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Kommunestyret. Dato: kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00009 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Kommunestyret Dato: 27.09.2012 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00009 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

Velkommen til foreldremøte! tirsdag 6. juni 2017

Velkommen til foreldremøte! tirsdag 6. juni 2017 Velkommen til foreldremøte! tirsdag 6. juni Tema for foreldremøtet: Presentasjon av Seljestad ungdomsskole Besøk av leder FAU Ronald Walquist Overgangen barnetrinn til ungdomstrinn Nye fag Vurdering Arbeidsplaner

Detaljer

HØRING OM ENDRING I BARNEHAGELOVEN - KORTERE VENTETID PÅ BARNEHAGEPLASS

HØRING OM ENDRING I BARNEHAGELOVEN - KORTERE VENTETID PÅ BARNEHAGEPLASS ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for skole og barnehage 17.02.2016 HØRING OM ENDRING I BARNEHAGELOVEN - KORTERE VENTETID PÅ BARNEHAGEPLASS RÅDMANNENS INNSTILLING Ullensaker

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg Komite oppvekst

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg Komite oppvekst STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: A20 Arkivsaksnr: 2010/5948-6 Saksbehandler: Anne-Trine Hagfors Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg Komite oppvekst Trafikkopplæring ved ungdomsskolene

Detaljer

Åse Eikeland på sak 29-30 (H)

Åse Eikeland på sak 29-30 (H) VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og økonomiutvalget Dato: 12.05.2015 kl. 9:30 14:00 Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 15/00010 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører:

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT SAMISKE ELEVERS RETTIGHETER ETTER OPPLÆRINGSLOVEN RANA KOMMUNE 18.07.2014 Innhold 1. Tema for tilsynet... 3 2. Gjennomføringen av tilsynet... 3 3. Det som er kontrollert i tilsynet...

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid

MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid Klæbu kommune MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 15.10.2014 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning for 2014 og 2015

Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning for 2014 og 2015 Saksframlegg Arkivnr. F31 Saksnr. 2011/2858-22 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Astrid Bjørnli Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning

Detaljer

Høringsuttalelse - forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven

Høringsuttalelse - forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. N-0032 Oslo Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato 200502195-166 SARK-2000 10. desember 2007 LIGA Høringsuttalelse - forslag til endringer i opplæringsloven

Detaljer

Saker til behandling. 16/13 11/01802-16 Oppnevning av valgstyre 4. 18/13 13/00534-1 Fritid med bistand i Vennesla kommune 8

Saker til behandling. 16/13 11/01802-16 Oppnevning av valgstyre 4. 18/13 13/00534-1 Fritid med bistand i Vennesla kommune 8 VENNESLA KOMMUNE Kommunestyret Dato: 21.03.2013 kl. 18:00 Sted: kommunestyresalen Arkivsak: 13/00046 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Levekårsutvalget. Dato: kl. 9: Sted: sal 2 Arkivsak: 14/00003 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Levekårsutvalget. Dato: kl. 9: Sted: sal 2 Arkivsak: 14/00003 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Levekårsutvalget Dato: 18.09.2014 kl. 9:00 15.00 Sted: sal 2 Arkivsak: 14/00003 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Inger Turid Tonstad (Kr F), Tor Søren Drivenes (H), Tommy

Detaljer

Balsfjordskolen kvalitet for framtida

Balsfjordskolen kvalitet for framtida BALSFJORD KOMMUNES KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning av lærere og skoleledere i Balsfjord kommune 2013 2015 VISJON Balsfjordskolen kvalitet for framtida

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer

Det foreslås at Svatsum skule legges ned med virkning fra skoleåret 2009/2010 og elevene overføres til Forset skole.

Det foreslås at Svatsum skule legges ned med virkning fra skoleåret 2009/2010 og elevene overføres til Forset skole. Ark.: B12 Lnr.: 9070/08 Arkivsaksnr.: 08/1828-2 Saksbehandler: Lars Erik Lunde SPØRSMÅL OM NEDLEGGELSE AV SVATSUM SKOLE Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Ingen SAMMENDRAG: Det foreslås

Detaljer

Inger Turid Tonstad (Kr F), Emma Martinovic (Ap)

Inger Turid Tonstad (Kr F), Emma Martinovic (Ap) VENNESLA KOMMUNE Levekårsutvalget Dato: 19.04.2012 kl. 9:00-14.00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 12/00010 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Tor Søren Drivenes (H),

Detaljer

Kunnskapsdepartementet har utarbeidet denne veiledningen til elever.

Kunnskapsdepartementet har utarbeidet denne veiledningen til elever. Til elever - spørsmål og svar om fraværsgrensen Kunnskapsdepartementet har utarbeidet denne veiledningen til elever. ARTIKKEL SIST ENDRET: 06.09.2016 Når du går på videregående skole har du i utgangspunktet

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Plan- og økonomiutvalget. Dato: kl Ordførerens kontor Arkivsak: 15/00010 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Plan- og økonomiutvalget. Dato: kl Ordførerens kontor Arkivsak: 15/00010 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og økonomiutvalget Dato: 25.08.2015 kl. 10.15 15.00 Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 15/00010 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører:

Detaljer

Rådmann Svein Skisland, Utviklingssjef Aslak Wegge, Oppvekstsjef Kristin E. Robstad (sak 47/13).

Rådmann Svein Skisland, Utviklingssjef Aslak Wegge, Oppvekstsjef Kristin E. Robstad (sak 47/13). VENNESLA KOMMUNE Plan- og økonomiutvalget Dato: 27.08.2013 kl. 9:15 11.00. Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 13/00043 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Torhild

Detaljer

Møteinnkalling Tjenesteutvikling

Møteinnkalling Tjenesteutvikling Møteinnkalling Tjenesteutvikling Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.10.2009 Møtetid: Kl.

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT

STRATEGIDOKUMENT STRATEGIDOKUMENT 2017-2020 Spørsmål til rådmannens forslag. Rådmannens svar. Utgave pr 25. november 2016 2 Innholdsfortegnelse Generelt... 3 Spørsmål kommet inn til 25. november 2016.... 4 1) Spørsmål:

Detaljer

Saker til behandling. Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13, Fvl 13

Saker til behandling. Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13, Fvl 13 VENNESLA KOMMUNE Levekårsutvalget Dato: 15.01.2015 kl. 9:00 Sted: sal 2 Arkivsak: 15/00003 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern tlf.

Detaljer

Før behandlingen av sakene vil det bli: «Åpen spørretid» (Forutsatt at det er kommet inn spørsmål)

Før behandlingen av sakene vil det bli: «Åpen spørretid» (Forutsatt at det er kommet inn spørsmål) VENNESLA KOMMUNE Kommunestyret Dato: 27.03.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

10/10 10/ Kompetanseutvikling for skolene i Vennesla /11 09/ Søknad om tilskudd fra Inga og Olav Øvrebø's legat 5

10/10 10/ Kompetanseutvikling for skolene i Vennesla /11 09/ Søknad om tilskudd fra Inga og Olav Øvrebø's legat 5 VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Levekårsutvalget Dato: 15.04.2010 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 10/00031 Arkivkode: 033 _ &17 Tilstede: Bjørn Egil Haugland (KrF), Tor Søren Drivenes (H), Inger Turid Tonstad

Detaljer

Helse-, sosial- og omsorgsutvalget Formannskapet Kommunestyret

Helse-, sosial- og omsorgsutvalget Formannskapet Kommunestyret Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2017/927 Saksbehandler: Trond Larsen Helse-, sosial- og omsorgsutvalget 22.03.2017 Formannskapet 23.03.2017 Kommunestyret 04.04.2017 Prosjekt rettighetsavklaring i NAV

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Valgfag på Kautokeino ungdomsskole. Tilsyn med Kautokeino kommune

TILSYNSRAPPORT. Valgfag på Kautokeino ungdomsskole. Tilsyn med Kautokeino kommune FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI TILSYNSRAPPORT Valgfag på Kautokeino ungdomsskole Tilsyn med Kautokeino kommune 1 Innhold 1. Tema for tilsynet s. 3 2. Gjennomføring av tilsynet s. 3 3. Kontrollområde

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommune Oppvekst og kultur Saksmappe: 2009/3525-4 Saksbehandler: Knut O. Dypvik Saksframlegg Skolenes årstimer 2009-2010 Utvalg Utvalgssak Møtedato Rådmannens innstilling Grunnskolene i Fosnes tildeles

Detaljer

Rådmann Svein Skisland, Kommunalsjef Aslak Wegge, Kommunalsjef Kristin E. Robstad (sak 15, 16 og 20)

Rådmann Svein Skisland, Kommunalsjef Aslak Wegge, Kommunalsjef Kristin E. Robstad (sak 15, 16 og 20) VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan og økonomiutvalget Dato: 12.03.2013 kl. 09:30 13:30 Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 13/00043 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes oppvekst og kultur Saksmappe: 2016/4014-1 Saksbehandler: Kari N. Thorsen Saksframlegg Skolenes årstimer 2016/2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Detaljer

Saksansv.: Unni Strøm Arkiv:K2-A1 : Arkivsaknr.: 06/5280

Saksansv.: Unni Strøm Arkiv:K2-A1 : Arkivsaknr.: 06/5280 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for oppvekst 15.04.2010 009/10 OVA Formannskap 20.04.2010 030/10 OVA Kommunestyret 29.04.2010 038/10 OVA Saksansv.: Unni

Detaljer

FORMANNSKAPET SAK

FORMANNSKAPET SAK FORMANNSKAPET 15.04.2015 SAK 43/15 Vedtak: Formannskapet er positive til innføring av gratis kjernetid i barnehager for lavinntektsfamilier. Kommunen avgir uttalelse i samsvar med forslaget i saksutredningen.

Detaljer

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 20.03.2013 kl. 14:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nes-bu.kommune.no.

Detaljer

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Virksomhetsoverdragelse av Solvang dagsenter til MN Vekst

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Virksomhetsoverdragelse av Solvang dagsenter til MN Vekst Namsos kommune Helse- og omsorgssjef i Namsos Saksmappe: 2010/4595-3 Saksbehandler: Morten Sommer Saksframlegg Virksomhetsoverdragelse av Solvang dagsenter til MN Vekst Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos

Detaljer

Høringsuttalelse om endringer i barnehageloven kortere ventetid på barnehageplass

Høringsuttalelse om endringer i barnehageloven kortere ventetid på barnehageplass Byrådssak 57/16 Høringsuttalelse om endringer i barnehageloven kortere ventetid på barnehageplass LRS ESARK-03-201600938-3 Hva saken gjelder: Bergen kommune har mottatt høring fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2012/4333 Klassering: 223/A10 Saksbehandler: Trude Christensen UTVIDELSE OG FINANSIERING

Detaljer

Før behandlingen av sakene vil det bli «Åpen spørretid» (Forutsatt at det er kommet inn spørsmål)

Før behandlingen av sakene vil det bli «Åpen spørretid» (Forutsatt at det er kommet inn spørsmål) VENNESLA KOMMUNE Kommunestyret Dato: 31.10.2013 kl. 18:00 Sted: kommunestyresalen Arkivsak: 13/00046 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

Åpne barnehager krav til styrer, pedagogisk leder og bemanning Line Gabrielsen Brovold, rådgiver i Juridisk avdeling 2, Utdanningsdirektoratet

Åpne barnehager krav til styrer, pedagogisk leder og bemanning Line Gabrielsen Brovold, rådgiver i Juridisk avdeling 2, Utdanningsdirektoratet Åpne barnehager krav til styrer, pedagogisk leder og bemanning Line Gabrielsen Brovold, rådgiver i Juridisk avdeling 2, Utdanningsdirektoratet Fylkesmannen i Oslo og Akershus sin samling for barnehagemyndigheten

Detaljer

SFO-vedtekter Våler kommune

SFO-vedtekter Våler kommune SFO-vedtekter Våler kommune Vår visjon Våler en god kommune å bo og leve i Vårt slagord - ett gir ekstra VÅLER KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 SFO-vedtekter Våler kommune... 3 1 Målsetting...

Detaljer

Krav om relevant kompetanse for å undervise i fag mv.

Krav om relevant kompetanse for å undervise i fag mv. Krav om relevant kompetanse for å undervise i fag mv. Endring i opplæringsloven - 10-2 Bestemmelsen ble vedtatt av Stortinget i 2012, og trådte i kraft 1. januar 2014. Endringer i forskrift til opplæringsloven

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Komité for tjenesteutvikling /14

Saksgang Møtedato Saknr 1 Komité for tjenesteutvikling /14 SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 13/08821-2 Saksbehandler Yngvar Eilertsen Saksgang Møtedato Saknr 1 Komité for tjenesteutvikling 2011-2015 14.01.2014 6/14 Høringsuttalelse - Forslag til endring i opplæringsloven

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommune Fosnes oppvekst og kultur Saksmappe: 2011/3177-1 Saksbehandler: Kari N. Thorsen Saksframlegg Årstimetall 2011-2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Rådmannens innstilling Grunnskolene

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager Saksbehandler: E-post: Tlf.: Lars Einar Karlsen lars.e.karlsen@verdal.kommune.no 74048270 Arkivref: 2011/1065 - / Saksordfører:

Detaljer

Dato: 03.03.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: Hilde Graff (avd.dir. barn og unge) /Hilde Marie Myrvold (barnevernsjef) 323.0

Dato: 03.03.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: Hilde Graff (avd.dir. barn og unge) /Hilde Marie Myrvold (barnevernsjef) 323.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 03.03.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2014/164 Hilde Graff (avd.dir. barn og unge) /Hilde Marie Myrvold (barnevernsjef) 323.0 Saksgang Utvalg Møtedato Bydelsutvalget

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: 16:00 Slutt: 21.

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: 16:00 Slutt: 21. Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 07.05.2014 Tid: 16:00 Slutt: 21.05 Til stede på møtet Medlemmer: Utvalgsleder

Detaljer

Utvidet timetall på barnetrinnet 2008 Invitasjon til høring

Utvidet timetall på barnetrinnet 2008 Invitasjon til høring ^NPVHERRED SAMKOMMUNE ^^ 7 FE^, 2ØQi DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT immenemenr- Iflg adresseliste Deres ref Vår ref Dato 200800684-Ø 04.02.2008 Utvidet timetall på barnetrinnet 2008 Invitasjon til

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til forskriftsendringer krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m.

Høringsuttalelse til forslag til forskriftsendringer krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m. Byrådssak 1407 /13 Høringsuttalelse til forslag til forskriftsendringer krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m. LIGA ESARK-03-201300286-56 Hva saken gjelder: Det foreligger brev datert 14.6.2013

Detaljer

Fylkesdirektøren rapporterer til fylkesrådet for bruken av udisponerte midler i forkant av disponeringen.

Fylkesdirektøren rapporterer til fylkesrådet for bruken av udisponerte midler i forkant av disponeringen. Saknr. 12/60-96 Saksbehandler: Svein Risbakken Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Innenfor den nasjonale satsningen Ny GIV er det utarbeidet egne målsettinger

Detaljer

Sandvollan barnehage - ny storbarnsavdeling. Rammeforutsetninger

Sandvollan barnehage - ny storbarnsavdeling. Rammeforutsetninger Arkivsak. Nr.: 2014/454-4 Saksbehandler: Arnfinn Tangstad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 49/14 16.06.2014 Formannskapet 16.06.2014 Kommunestyret 16.06.2014 Sandvollan barnehage

Detaljer

Sjumilsstegserfaringer

Sjumilsstegserfaringer ØSTFOLD 5.-6.juni 2014 Sjumilsstegserfaringer Hva har vi fått til? FNs barnekonvensjon og DE SJU STEGENE Steg 1 Medbestemmelse Art. 12 Steg 2 God omsorg Art. 18, 26 og 27 Steg 3 Særskilt vern og støtte

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for barnehager og barneskoler

RISØR KOMMUNE Enhet for barnehager og barneskoler RISØR KOMMUNE Enhet for barnehager og barneskoler Arkivsak: 2012/222-0 Arkiv: A10 Saksbeh: Søs Nysted Dato: 21.02.2013 Behovsplan- barnehager 2013-2025 Utv.saksnr Utvalg Møtedato Oppvekstkomitéen Bystyret

Detaljer

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Nye kompetansekrav for lærere. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår. Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Nye kompetansekrav for lærere. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår. Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 430 Arkivsaksnr: 2016/1922-1 Saksbehandler: Anne-Trine Hagfors Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Nye kompetansekrav for lærere Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:

Detaljer