Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2015"

Transkript

1 Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2015 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 29. januar kl i kommunestyresalen på Dun Møtet starter med at tidligere ordfører i Inderøy kommune Ole Tronstad snakker om erfaringene med kommunesammenslåingen av Mosvik kommune og Inderøy kommune i Følgende sakliste foreligger: Sakliste Saksnr Innhold PS 1/15 Statusrapport kommunereformen Fosnes kommune PS 1/15 Prosjekt Helhetlige helsetjenester- Sluttrapport PS 1/15 Kontrollutvalgets årsplan for 2015 PS 1/15 PS 1/15 PS 1/15 Egenbetaling kost i barnehage Kommunestyre- og fylkestingsvalget valg av valgstyre Referatsaker Det kommunale informasjonsskrivet Hensikten med skrivet er i utgangspunktet å få sendt informasjon fra kommunale etater til kommunens innbyggere. Vi får ofte forespørsel fra private lag og foreninger om å få med innslag i informasjonsskrivet og såfremt vi har plass, så tar vi med dette. Vi må ha stoffet tilsendt elektronisk og det kan være lurt å kontakte oss (gjerne pr. e- post) for å avtale om vi har plass og tid til å ta med stoffet. Alle innslagene må ha en underskrift (lag/navn). Vi forbeholder oss retten til å redigere det innkomne stoffet. Skrivet blir sendt til alle husstander ca. 10 ganger i året i forkant av møtene i Fosnes kommunestyre. Informasjonsskrivet kan også leses fra kommunens heimeside Frist for stoff til neste skriv er 8. februar 2015 Vi nås på følgende adresse mvh Ella Skjærvik

2 Møte i Fosnes kommunestyre 18. desember Møtet åpnet ved at to elever fra Fosnes kommunale kulturskole, Mone Skjærvik Høkholm og Ruth Emilie Nygård spilte tre musikkstykker. Vedtak : Sak 81/14 Høringsuttalelse i forbindelse med regional vannforvaltningsplan for vannregion Trøndelag ble vedtatt. Sak 82/14 Kommunestyret vedtok at Fosnes kommune melder seg ut av Foreningen Kystriksveien. Sak 83/14 Kommunestyret vedtok at Fosnes kommune blir medlem av Visit Namdalen SA fra Videreføring av kommunens medlemskap forutsetter at selskapet oppnår tilslutning fra reiselivsbedrifter og kommuner i Namdalen, og at selskapet opparbeider en sterk markedsposisjon i regionen. Sak 84/14 Egenkapitalinnskudd til KLP for 2014, på kroner ,- ble vedtatt ført som eget investeringsprosjekt og finansiert ved bruk av disposisjonsfond. Sak 85/14 Kommunestyret vedtok budsjettjusteringer for Sak 86/14 Norsk Landbruksrådgiving sin søknad om tilskudd ble innvilget med kroner ,-. Sak 87/14 Olav Duun-stemnet i Namdalen 2015 sin søknad om tilskudd ble innvilget med kroner ,- Sak 88/14 Fastsettelse av gebyr og avgifter 2015 teknisk avdeling ble fastsatt. Sak 89/14 Budsjett 2015 og økonomiplan ble vedtatt. Sak 90/14 Referatsaker ble tatt til orientering. Med hilsen Rønnaug Aaring rådmann i Fosnes kommune

3 Ordførerens hjørne Flerbrukshall og eiendomsskatt Bildet: Svømmestevne på Jøa i 1975 Som kjent har kommunen i lang tid arbeidet med planene om å bygge flerbrukshall m/svømmebasseng på Jøa. Svømmebassenget ved Jøa skole ble stengt for godt i Havarert teknisk anlegg, store lekkasjer og fare for kollaps pga. rusten armering var begrunnelsen for stenginga. Fra da av har elever fra Fosnes fått et begrenset svømmeopplæringstilbud i Namsos, da det går med en hel skoledag hver gang. Samtidig viste en statusrapport for Jøa samfunnshus at bygningen har store setningsskader. Huset tilfredsstiller ikke dagens energikrav, og slett ikke kravene til universell utforming. En total renovering ble stipulert til flere titalls millioner kroner. Vi ville ikke fått tippemidler/tilskudd som for et nybygg, og vi ville fortsatt ha et hus som ikke er godt nok tilpasset dagens behov for idretts- og kulturaktiviteter. Ideen om å utrede nytt flerbrukshus ble dermed lansert. Det ble nedsatt ei prosjektgruppe (seinere referansegruppe), og det ble gjennomført en brukerundersøkelse som gav tydelig positiv respons på at tida var moden for å tenke nybygg. Det første skisseprosjektet viste nybygg på samme tomt som eksisterende bygningsmasse. Grunnundersøkelser frarådet imidlertid ny byggeaktivitet i dette området, og nytt tomtealternativ ble foreslått. I februar skal kommunestyret ta stilling til om det foreslåtte prosjektet skal realiseres. Og det er den tyngste, økonomiske saka i Fosnes på årtier! Kommuneøkonomien i Fosnes er knapp. Takket være både nøkterne ledere og nøkterne politikere, klarer vi å opprettholde gode tjenester, sjøl om inntektene våre minker relativt pga. av nedgang i folketallet. For å ta et såpass stort løft som en ny flerbrukshall, må vi enten redusere kvaliteten på de kommunale tjenestene eller styrke inntektssida.

4 Et enstemmig kommunestyre vedtok før jul en økonomiplan for de neste fire åra der vi opprettholder tjenestenivået og forutsetter innføring av generell eiendomsskatt dersom nytt flerbrukshus skal bygges. Eiendomsskatt har vært en kontroversiell skatt. Og det har slett ikke vært noe Senterpartiet har flagget. Samtidig er det ett av få virkemidler kommunene har for å øke inntektene. I 2014 har ifølge SSB 341 av landets 428 kommuner eiendomsskatt i en eller annen form. Og flere planlegger innføring, enten for å realisere konkrete prosjekter eller for å styrke kommunens generelle driftsbudsjett. Jeg kommer til å stemme for både flerbrukshallen og eiendomsskatten. Bygging av ny flerbrukshall med moderne fasiliteter og universell utforming er det mest konkrete og beste bolysttiltaket vi kan iverksette. Bygget vil til daglig være mest i bruk av våre barn og unge fra hele kommunen, men det vil også være en berikelse for voksnes aktiviteter. Jeg forventer ikke at eiendomsskatt innføres uten støy. Samtidig håper jeg at innbyggerne ser det positive for fellesskapet ved å innføre denne skatten nå, knyttet til et helt konkret prosjekt. Flerbrukshuset skal inneholde svømmebasseng, idrettshall (barnehåndballstørrelse)/kultursal, bibliotek, skytebane, møterom/sosiale rom for lag og foreninger, lagerrom, kjøkken og garderober. Bjørg Tingstad Kommunestyremøte torsdag 20. januar kl. 19:15 i kommunestyresalen. Møtet starter med at tidligere ordfører i Inderøy kommune Ole Tronstad snakker om erfaringene med kommunesammenslåingen av Mosvik kommune og Inderøy kommune i Kommunevalget 2015 Vi minner om valglovens 6: «Fristen for innlevering av listeforslag er kl. 12 den 31. mars i valgåret. Listeforslaget anses for innlevert når det er kommet inn til kommunen ved kommunestyrevalg og til fylkeskommunen ved stortingsvalg og fylkestingsvalg.» For nærmere informasjon om hva listene skal inneholde eller utformes, se valgloven (finnes på eller kontakt ordfører. Ordføreren

5 HVA SKJER I FOSNES? Faste aktiviteter og endringer i disse bes meldt inn pr e-post Vi tar forbehold om endringer, for eksempel hvis det er andre arrangement i Jøa samfunnshus som fører til at faste treninger flyttes, avlysning pga. skoleferier etc. Oppfordrer alle til å melde fra om arrangement via aktivitetskalenderen på slik at vi får en innholdsrik aktivitetskalender. Arrangører har ansvar for å melde inn aktiviteter og melde endringer i innmeldte aktiviteter. Bruk aktivitetskalenderen når dere planlegger aktiviteter, så unngås unødvendige kollisjoner. Faste aktiviteter MANDAG annen hver mandag (partallsuker) Åpent bibliotek på Salsnes Skytetrening barn og unge skytterbanen Jøa > Dugnad ombord i MK Straumingen Treningsaktivitet for ungdomsskoleelever ONSDAG Allidrett Friidrett kl Øvelse gospelkoret Branok Dun kirke Åpent bibliotek Salsnes TIRSDAG Drilløvelse Sangøvelse Jøa blandakor Fellesrommet Jøa skole Fotballtrening G Treningsaktivitet for ungdomsskoleelever TORSDAG Treningsaktivitet for ungdomsskoleelever og Åpent bibliotek Jøa FREDAG Skolemusikkøvelse Øvelse Ekko samf.huset LØRDAG SØNDAG

6 Aktivitetskalender Januar Onsdag 21. Kommunereform-prat kl. 17:30 Salsnes bibliotek Torsdag 22. Kommunereform-prat kl. 18:30 Jøa bibliotek Mandag 26. Kommunereform-prat kl. 11:30 Salsnes bibliotek Seniordans kl. 17:15 Jøa skole Tirsdag 27. Trivselskaffe kl. 11:00-13:00 Fosnes sykeheim Torsdag 29. Kommunereform-prat kl. 12:00 Jøa bibliotek Februar Onsdag 4. Dugnad registrering av gjenstander kl. 18:00 Fosnes bygdemuseum, skolestua Lørdag 7. Skolemusikkens kakeutlodning Søndag 8. UKM 2015 kl. 14:00-16:30 Jøa samfunnshus Mandag 9. Seniordans kl. 17:15 Jøa skole Lørdag 14. Lørdagsgrøt kl 15:00 Fosnes bygdemuseum Mandag 23. Seniordans kl. 17:15 Jøa skole Tirsdag 24. Trivselskaffe kl. 11:00-13:00 Fosnes sykeheim Lørdag 28. Stiklingens matkurs kl. 11:30 Jøa skole Mars Onsdag 4. Dugnad registrering av gjenstander kl. 18:00 Fosnes bygdemuseum, skolestua Mandag 9. Seniordans kl. 17:15 Jøa skole Fredag 13. Skolemusikkbasar kl. 19:00 Jøa samfunnshus Mandag 23. Seniordans kl. 17:15 Jøa skole Tirsdag 31. Trivselskaffe kl. 11:00-13:00 Fosnes sykeheim April Lørdag 4. Dugnad registrering av gjenstander kl. 18:00 Fosnes bygdemuseum, skolestua Mandag 13. Seniordans kl. 17:15 Jøa skole Tirsdag 28. Trivselskaffe kl. 11:00-13:00 Fosnes sykeheim

7 Dagtilbud for demente Dette er et relativt nytt tilbud i pleie og omsorgsavdelingen som vi ønsker å informere dere om. Demens er en sykdom som utvikler seg gradvis, og utviklingsprosessen kan vare fra noen år til omkring 20 år. Det er store individuelle variasjoner i hvor fort sykdommen utvikler seg. Får man demens i ung alder, utvikler sykdommen seg ofte raskere enn om man blir demenssyk etter fylte 65 år. Nyere studier viser at aktivitet og systematisk stimulering kan forsinke sykdomsutviklingen. Etter hvert som sykdommen utvikler seg, vil man bli avhengig av hjelp fra andre. Hukommelsesproblemene øker i omfang, og mange endrer adferd, noe som kan være vanskelig å takle for pårørende. Personer med demens trenger hyppig tilsyn og krever stor oppmerksomhet, noe som ofte blir stor belastning for pårørende. Det er viktig å få hjelp og avlastning i tide. Dagtilbud er først og fremst et tilbud beregnet på personer som trenger tilsyn, behandling, aktivisering og sosialt fellesskap en eller flere dager i uken. Samtidig gir det en god anledning for fagpersonalet til å observere og vurdere brukerne når det gjelder sykdomssymptomer, funksjonsnivå og bruk av medisiner. I Fosnes blir brukerne hentet med bil hjemme og kjørt tilbake etter aktiviseringa. Vi har nå tilbud om to dager med dagtilbud i uken. Dette vurderes etter behov. Det er sykepleiere med videreutdanning i demens som tar seg av aktiviseringa. Dagtilbudet er en kommunal tjeneste man må søke om, og de som får innvilget søknaden får et vedtak om dagtilbud. Det betales en egenandel på kr. 50,- pr dag. Har du spørsmål vedrørende tjenesten, kontakt demenskontakt Ingunn Duun tlf eller daglig leder pleie og omsorg Jane Tingstad tlf «TRIVSELSKAFFE» Vi ønsker velkommen til «Trivselskaffe» på sykeheimen fra siste tirsdag i Januar( ) Ettersom tilbudet er blitt veldig populært og det har ført til plassmangel på Remma, flyttes tilbudet til stua på sykeheimen. Tilbudet er åpent for ALLE!!! Noen ganger blir det litt underholdning. Vi serverer nystekte kaffe og nystekte vafler. SETT AV SISTE TIRSDAG I HVER MÅNED KL FOR DETTE TILBUDET!! Hilsen Helse- og omsorgsavdelinga i Fosnes.

8 Forebyggende-, helsefremmende- og Frisklivs arbeid i Fosnes Kommune Nasjonalt satses det på å til rette legge for forebyggende helsearbeid for å begrense for kronisk sykdom og tidlig død. Forebygging og helsefremmende arbeid er en viktig del av Fosnes kommunes helsetjenester. Vi er flere som jobber aktivt innen dette feltet. Men det er ikke alltid like synlig, heller ikke like målbart som andre tjenester kan være. I denne oversikten ønsker jeg å belyse hva Fosnes Kommune har valgt å jobbe med og fortsetter å legge litt ekstra vekt på fremover. TILBUD INNHOLD HVEM ARRANGERER Frisklivstilbud - 3 mndrs kurs for personer med Diabetes Mellitus Inneholder en pakke med Veiledning 3 kvelder, BraMat kurs 5 kvelder og individ- og Gruppetrening x 2 i uka over 8 uker. Planlegger nytt kurs høsten - 15 for personer som er i fare for å utvikle Diabetes Mellitus Cathrine Dia.sykepl./veileder Jane sykepl./veileder Nina - treningsveileder Sunne valg for bedre helse Sunne Steg Undervisning og oppgaver for 3. og 8. klasse. Som et ledd i veiing og måling med helsesøster. Tilbud til barn, unge og familier i MNS, Flatanger og Osen som ønsker å endre livsstil på grunn av overvekt og fedme. 4 helgesamlinger + oppfølging av helsesøster og annet personell i egen kommune. Tilbudet pågår til våren Linda Helsesøster Cathrine Dia.sykepl./veil. Fra Fosnes: Cathrine Dia.sykepl./veil. Linda - Helsesøster

9 Sunne valg for bedre helse foreldreveiledning Sunne Steg BraMat kurs Snus- og røykeslutt kurs KOLS skolen Informasjon til foreldre, lærer i skole/barnehage om sunne valg for bedre helse og Sunne Steg 5 kurskvelder over 3 mndr med fokus på sunne valg for bedre livstil og helse. Endringsfokusert veiledning. Ikke planlagt kurs før høst kurskvelder over 7 uker oppstart jan. -15 Gruppebasert tobakksavvennings kurs. Kan også tilrettelegges individuell oppfølging. Samarbeid mellom Overhalla og Fosnes kommune - Hva er KOLS - Ernæring - Trening - Pusteteknikker - Egenbehandlingsplan Cathrine Dia.sykepl./veil. Linda - Helsesøster Cathrine Dia.sykepl./veil. Jane sykepl./veileder Ellen Lungesykepl./veil. Fosnes: Ellen Lungesykepl./veil. Overhalla: Linn Hege Lungesykepl. Helsesamtaler (Friskliv) FRISKLIV Benyttes ved henvisning til Frisklivstilbud. Kartlegging og samtale ved oppstart og fullført kurs; - 3 mndr kurs Diabetes Mellitus - Bra Mat kurs - Snus- og røykeslutt kurs Lavterskeltilbud 1 dag i mnd. Ut på tur i nærmiljøet. Starter opp igjen 2015 Cathrine Dia.sykepl./veil. Ellen Lungesykepl./veil. Cathrine Dia.sykepl./veil.

10 Førstehjelp- / HLR kurs DHLR kurs Holder kurs om førstehjelp og basal hjerte- og lunge redning. Individuell tilpasninger for arbeidsplass eller organisasjon Grunnkurs HLR med bruk av hjertestarter (DHLR ) Cathrine aut. DHLR instruktør Cathrine aut. DHLR instruktør Forebygging hjemmebesøk +75 år Trivselskaffe på Remma MOT Trygghet i hjemmet for eldre. Gjennomgang av fallforebygging, brannsikkerhet og tilrettelegging i egen bolig med tanke på å bo hjemme lengst mulig. Et møtested for godt voksne 1 dag i mnd. Servering av kaffe/te og litt og bite i. 15 besøk på ungdomsskolen med 8., 9. og 10. klass. Samt diverse arrangement. Cathrine Spl. / koord Ingunn geriatrisk spl. Vebjørg geriatrisk spl. Linda helsesøster Erling lærer/rådgiver Er det noe som er uklart, eller har dere noen spørsmål, ta gjerne kontakt. Mvh Cathrine Ørjasæter Forås Koordinator for helsefremmende og forebyggende arbeid i Fosnes Kommune Mobil mail.

11 Tegning: Hilmar Brandsen Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag Foreldre påvirker ungdommers alkoholbruk i stor grad Barn som vokser opp med foreldre som misbruker alkohol er mer sårbare for selv å utvikle skadelige alkoholvaner. Men også «mer alminnelig fyll og festing» blant voksne utgjør en risiko. Det å vise seg beruset for barna øker sjansen for at barna selv utvikler et mer risikofylt drikkemønster opp gjennom tenårene, viser Siri Håvas Haugland i doktoravhandlingen sin. I materiale fra voksen-hunt og Ung-HUNT fant hun at alkoholbruken til gutter var mest relatert til farens alkoholvaner, mens blant jenter var alkoholbruken relatert til både mors og fars alkoholvaner. Det å ha sett foreldrene beruset, økte sjansen for mer risikofylt rusbruk blant både gutter og jenter. Forskningsresultatene peker på at også mer vanlige alkoholvaner kan ha konsekvenser for ungdommer. Les vitenskapelig publikasjon 30 år med Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag Helseundersøkelsen i Nord- Trøndelag fylte 30 år i Siden 1984 har HUNT utviklet seg fra en (tenkt) engangsundersøkelse med fokus på blodtrykk, diabetes og livs-kvalitet til en helhetlig oppfølgingsstudie med mange tema som er tatt i bruk av forskergrupper over hele Norge og internasjonalt. Siden HUNT2 er det også samlet inn blodprøver og annet biologisk materiale noe som viser seg å være svært verdifullt i dag. I dette nyhetsbrevet finner du et lite utvalg av forskning med HUNT.Jubileet ble feiret med faglige seminarer og publikumsrettede aktiviteter i oktober måned. Røyking i Nord-Trøndelag Et historisk tilbakeblikk over den 30 årene med folkehelseforskning i Nord- Trøndelag ble utgitt i en bok forfattet av noen som har vært med i alle år! HUNT1 ('84-'86) HUNT2 ('95-'97) HUNT3 ('06-'08) menn kvinner Positiv utvikling: Røyking har gått ned i Nord-Trøndelag. Grafen viser prosentandel dagligrøykere i befolkningen. I HUNT4 blir det spennende å se om denne trenden fortsetter, og hvordan snusbruk utvikler seg.

12 Kan HUNT bidra til utvikling av medisiner? Blodprøvene fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag har et enormt potensiale for å forske på årsaker til sykdommer. Men muligens kan de også spille en rolle i utviklingen av nye medisiner. I noen tilfeller kan genetiske profiler påvise større risiko for en sykdom, som kan forebygges med tidlig behandling. I andre tilfeller kan små endringer i blodet avsløre et tidlig stadium av kreft. Biomarkører og lungekreft Professor Oluf Dimitri Røe jobber for bedre behandling mot lungekreft i framtida med blod fra HUNT: «Vi sammenlikner blodprøver fra deltakere som senere fikk kreft med blodet fra de som ikke fikk kreft. Forskjellene i blodet kan oppdages mye tidligere enn kreftsvulster. Det vil si at lungekreftsyke kan få en diagnose opp til tre år tidligere, og dette kan øke overlevelsen betraktelig vi regner med at 4 ganger flere vil kunne overleve lungekreft om denne metoden virker». Se figuren for en forklaring på hvordan dette fungerer. Genetikk og diabetes Gendata fra HUNT var med i oppdagelsen av en genmutasjon som muligens kan bidra til nye medisiner mot diabetes. I en finsk undersøkelse ble det oppdaget 2 eldre menn med overvekt, som etter all sannsynlighet burde ha diabetes, men de hadde ikke det. Det så ut som en endring i arvematerialet deres var årsaken. Endringen lå i et område der gener styrer aktiviteten til celler i bukspyttkjertelen, der insulin blir produsert. Tross i overvekt, alder og livsstil unngikk disse mennene diabetes. HUNT DNA ble så slått sammen med DNA fra andre liknende studier, og dette bekreftet at denne genvarianten beskyttet mot diabetes. Funnene kan danne grunnlag for ny diabetesmedisin. Les mer om dette på forskning.no Muligheten for forskning på såkalte «biomarkører» i blodet for å utvikle diagnostiske tester, er noe kommersielle bedrifter som produserer slike tester også kan være interessert i. All mulig forskning i samarbeid med kommersielle aktører ivaretas av Lifandis AS, med strenge krav til personvern.

13 Studier som kan ha direkte betydning for bedre behandling av pasienter Mange studier i HUNT har vært nyttig for hvordan leger skal behandle pasienter og forebygge ulike sykdommer. Helt siden HUNT1 har målinger gjort under screeningen, spørreskjemadata og analysesvar fra prøvemateriale vært med å evaluere og endre praksis blant fastleger og andre helsefagarbeidere. På denne siden finner du noen eksempler. grafikk: gjengitt med tillatelse HUNT1 viste blant annet at befolkningsscreening for tuberkulose kunne avsluttes på 1980-tallet. Diabetesundersøkelsene i HUNT viste at mange som har type2- diabetes ikke vet om det, noe som krever skjerpet praksis i allmennmedisinen for å avdekke sykdommen. Langvarig bruk av beroligende medisiner heller øker enn reduserer psykiske plager dette er viktig kunnskap for behandling av psykiske lidelser. Unormal jernlagring i kroppen (hemokromatose) er mindre skadelig enn tidligere antatt. Dette har bidratt til mer nyansert behandling og det er ikke lenger begrensninger i forsikringssaker. Forskning på fysisk aktivitet har vist at ikke bare inaktivitet, men også mengde sittetid er helseskadelig noe som kan ha stor betydning for folkehelsearbeidet i skoler og arbeidsliv. Befolkningsundersøkelser for å unngå selvmord kan ikke begrunnes faglig. Symptomer på depresjon er like hyppig blant menn som blant kvinner dette bidrar til økt oppmerksomhet om slike problemer hos menn. HUNT-data skaffer kommunene i Nord-Trøndelag oversikt over forekomst av risikotilstander og sykdommer og målrettet folkehelsearbeidet. Forskning på hodepine og medisinbruk avslørte at for hyppig bruk av medisiner mot hodepine kan gi mer hodepine. Kilde: Boken «Båten som ble til mens vi rodde»

14 Forskning med HUNT og Reseptregisteret Mye av forskning med HUNTmateriale foregår med kobling til andre registre. Samtykket som er avgitt i HUNT2 og HUNT3 åpner for kobling mot blant annet men ikke bare sykehusjournaldata, trygdeopplysninger og dødsårsaker. Et eksempel på slik forskning er at opplysninger om livsstilsfaktorer slik som røyking, mosjon, kosthold blir koblet mot sykehusjournaldata for å finne ut hvordan livsstil påvirker sykdomsutvikling. Et relativt nytt register er Reseptregiseret. Siden 2004 blir alle resepter som blir forskrevet kartlagt i dette registeret. I HUNT3 har deltakere eksplisitt samtykket i at Reseptregisteret kan kobles til deres opplysninger fra HUNT og brukes til forskning. Da HUNT2 ble gjennomført, fantes Reseptregisteret ikke ennå, og samtykke var da ikke mulig. Personvernnemnda har nå godkjent kobling av opplysninger fra Reseptregisteret også med Stolt over HUNT og innbyggerne i Nord-Trøndelag! «Bestandig når jeg reiser i Norge, får jeg spørsmål om HUNT. Det er mange helsepersonell, ledere, forskere og samfunnsplanleggere som med rette misunner oss HUNT. Dataene fra undersøkelsene sammen med blodprøvene må være en gullgruve får jeg høre, - tenk å kunne forvalte slik en kunnskapskilde. HUNT feiret sitt 30-års jubileum i Da ble innbyggerne som har stilt opp i HUNT undersøkelsene takket, og HUNT sitt samfunnsansvar ble diskutert. Jeg tror alle innbyggerne i Nord- Trøndelag ønsker at HUNT undersøkelsene skal være med å bidra til bedre helse for fremtidige generasjoner, for barn, barnebarn og oldebarn. Vitenskapelige artikler og doktorgrader som har brukt HUNT data publiseres jevnlig. Men det er mange risikofaktorer for sykdom det ennå ikke er forsket på. Folk har sagt til meg at de ønsker at HUNT data og dens forskning bør bidra til mer kunnskap om hvordan ulike kreftsykdommer kan forebygges. En ungdom fortalte meg at han deltok på HUNT 3 fordi bestemor hadde demens, Alzheimers sykdom. Han skulle gjerne sett at HUNT sine data bidro til at det ble forsket mer på dette. Jeg tror historiene er mange og sterke i forhold til hvorfor nordtrønderne deltar på HUNT undersøkelsene. Jeg blir glad. Jeg blir stolt. Og jeg gleder meg til neste HUNT undersøkelse, HUNT 4.» Marit Kverkild, fylkeslege opplysninger fra HUNT2. Begrunnelse for det er at det gjelder forskning som er i tråd med annen forskning med HUNT og som deltakere i HUNT2 med stor sannsynlighet ville ha samtykket til. På HUNT sine nettsider på sidene for deltakere kan du lese mer om de ulike samtykker i HUNT. Pluss mye mer! Man kan til enhver tid trekke seg fra deltakelse i HUNT ved å kontakte HUNT forskningssenter. HUNT4 - Planer Planleggingen for en ny runde med innsamling av helseopplysninger i den nordtrønderske befolkningen er i full gang! Forskere har fremmet forslag til spørsmål som bør tas med i nye spørreskjema. Ulike forslag for innsamlingen av blod blir drøftet, og nye innsamlingsmetoder som apper og IKTløsninger blir vurdert. Vil du holde deg oppdatert om det som skjer i HUNT? Følg oss på facebook: HUNT Research Centre HUNT4 vil som tidligere undersøkelser i all hovedsak bli offentlig finansiert. HUNT nyhetsbrev blir utgitt årlig av HUNT forskningssenter, og har som målsetning å opplyse om Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag. HUNT forskningssenter, Forskningsveien 2, 7600 Levanger Redaksjon: Steinar Krokstad, Maria Stuifbergen.

15 Fastsettelse av gebyr og betalingssatser helse- og omsorgsavdelingen. Vedtak i Fosnes kommunestyre Det fastsettes følgende betalingssatser for helse- og omsorgstjenester fra 1. januar 2015: 1. Praktisk bistand/ hjemmehjelp Beregningsgrunnlag er grunnbeløpet i folketrygden, som reguleres 1 mai hvert år. 1 G pr : kr Netto årsinntekt: Inntil 2G ( kr) Abonnement pr mnd: Fra180 kr til 186 kr 2-3 G ( kr kr) Fra 712 kr til 734 kr 3-4 G ( kr kr) Fra 1100 kr til 1134 kr 4-5 G ( kr kr) Fra 1509 kr til 1556 kr Over 5 G ( kr) Fra 1894 kr til 1953 kr Satsene vil bli automatisk regulert etter 1 mai hvert år i takt med grunnbeløpet. Timesats hjemmehjelp: 120 kr ( uendret) 2. Institusjonsopphold Korttidsopphold pr døgn Fra 142 kr til 147 kr Vederlag for dag-/nattopphold Fra 74 kr til 77 kr Fribeløp for beregning av vederlag Fra 7250 kr til 7500 kr Dagaktivitetstilbud demente NY TJENESTE Kr 50 pr dag Øyeblikkelig hjelp døgnopphold Vederlagsfri tjeneste inntil 5 døgn. 3. Matombringing Middag ( inkl. pakking): Fra 68 kr til 70 kr Månedsabonnement (inkl pakking): Fra 1766 kr til 1820 kr ( Dette gir en porsjonspris på 60 kr med utgangspunkt i 30 dager/ mnd.) Månedsabonnement for tjenestemottakere som selv ikke er selvhjulpen med tanke på tilbereding: Fra 1500 kr til 1530 kr.

16 4. Kost kjøpt ved institusjonen Frokost/ kveldsmat: Fra 32 kr til 33 kr Lunsj: 33 kr. Middag: Fra 62 kr til 64 kr Lørdagskveldsmat: Fra 60 kr til 62 kr 5. Leie av trygghetsalarm Pr mnd: Fra 76 kr til 78 kr 6. Div vaskeritjenester Pr maskinvask: Vasking og rulling pr duk: Rulling pr duk: Reparasjon av tøy pr plagg: Fra 45 kr til 46 kr Fra 28 kr til 29 kr Fra 23 kr til 24 kr Fra 28 kr til 29 kr 7. Div helsetjenester Dette er gjeldende priser for innbyggere som ikke er hjemmesykepleiebrukere, men som ønsker å få utført enkelte tjenester på sykeheimen i stedet for på legekontor. Benytter samme satser som legekontor. Betaler da både for utstyr og tjeneste. Pr sårskift ved mindre sår Pr sårskift ved større sår og skader Suturfjerning Blodtrykksmåling Injeksjon Audiometri voksne Synsprøve voksne 139 kr 173 kr 139 kr 70 kr 108 kr Fra 82 kr til 84 kr Fra 82 kr til 84 kr 8. Diverse Bruk av trimrom: 300 kr pr halvår Anne Johanne Lajord Helse- og omsorgssjef

17 Nye betalingssatser fra oppvekst og kulturavdelingen, fra Vedtak i Fosnes kommunestyre Type avgift Betalingssats fra Barnehage pr. måned: Kr. 2 hele dager hele dager hele dager hele dager 2425 Salg av enkeltdager kun for barn som er i barnehagen (ikke søskenmoderasjon) 361 Det gis søskenmoderasjon i barnehagen med 30 % for andre og 50 % for tredje og øvrige søsken. Skolefritidsordning (SFO) pr. måned: Tilbud Jøa A: SFO- før og etter skoletid alle skoledager 933 Tilbud Jøa B: SFO før og etter skoletid, samt heldager i skoleåret ikke ferier 1394 Tilbud Salsnes: SFO før og etter skoletid, alle skoledager i skoleåret ikke ferier 1128 Utvidet kjøp av SFO helukes tilbud for elever som er innmeldt i SFO: høstferien, vinterferien, uke etter skoleslutt i juni og uke før skolestart i august pris pr. uke Det gis søskenmoderasjon i SFO med 30 % for andre og 50 % for tredje og øvrige søsken. Kulturskole Kr. Ordinær undervisning 2161 Sang, spill, lek og rytme (SSLR) 1689 Det gis søskenmoderasjon i Kulturskolen med 30 % for andre og 50 % for tredje og øvrige søsken. Utleie Jøa samfunnshus Leie av hele huset til fest, bryllup og andre arrangement som inkl. bruk av scene, kjøkken mv. og som medfører større slitasje og strømforbruk. For bryllup inkluderer leien bruk av huset fra fredag ettermiddag til og med 1975 søndag. Leie av hele huset til forberedelser pris pr. ekstra dag 276 Hele huset til andre større arrangement som basar, bingo, konserter og lignende som inkluderer bruk av kjøkken og eventuelt scene pris pr. utleiedag/- kveld: 1317 Lillesal inkludert kjøkken pris pr. utleiedag/- kveld 660 Scene ved musikk/sangøving pris pr. øvingskveld/dag 222 Scene ved musikk/sangøving faste øvingskvelder en kveld pr. uke, halvårsavtaler pris pr. halvår 1315 Storsal til trening inkludert bruk av garderober pris pr. treningsdag/kveld 222 Storsal til trening inkludert bruk av garderober faste øvingskvelder en kveld pr. uke, halvårsavtaler pris pr. halvår 1315 Leie av garderober med dusj pris pr. døgn 222 Ved manglende opprydding belastes pr. påbegynte halvtime 276 Leietaker som ikke gir utleier beskjed om avbestilt hus belastes (gjelder også for gratisutleie) 276 Utleie Jøa skole (for arrangement i ikkekommunal regi): Fellesrom med bruk av kjøkken 1000 Fellesrom uten bruk av kjøkken 750 Skolekjøkken 500 Leie av rom avtalt tidsrom (eks.ukentlig) Pris pr. halvår: 1000 Kr. 1021

18 UKM er 30 år i 2015 Den lokale mønstringa i Fosnes arrangeres i Jøa samfunnshus Søndag 8. februar kl Målgruppe UKM: Lokalmønstring: 1. klasse til 20 år Fylkesmønstring: 13 til 20 år Påmeldingsportalen er allerede åpen på Påmeldingsfrist 31. januar. Du kan melde deg på med: Film, utstilling/kunst, musikk, dans, teater, litteratur, som konferansier og crew (lys/lyd/konferansier).

19 Fotterapi dager og 23. februar 9. mars 13. april 11. mai 15. juni Husk å bestille time i god tid Definisjon fotpleie Kosmetisk behandling av fotens hud og negler med redskaper som ikke kan påføre skade. Fotpleie skal kun utføres på en frisk fot, og på personer uten sykdommer som påvirker føttene. Definisjon fotterapi Forebygger og behandler lidelser knyttet til fotens hud, negler, skjelett og muskler. Fotterapi har som mål å finne årsaker til problemer og sykdommer i føttene. Årsakskartlegging gjør det lettere å finne riktig behandling, og sannsynligheten øker for varig resultat. Fotterapeut + Autorisert helsepersonell + 3 årig utdanning i Fotterapi + Beskyttet tittel Fotpleier Ikke helsepersonell Ingen formell utdannelse Ingen krav for å benytte tittelen fotpleier Prosjekter i 2015: Starter opp med videreutdanning i vurdering, forebygging og behandling av diabetesfoten på Høgskolen i Oslo og Akershus Skal på 5 skolebesøk der det utdannes fotterapeuter, for å informere om Haløsålen. Skal på fagdager for faglig oppdatering innen faget. Ring for timebestilling Fot- og bedriftsterapeut Monica Leithe Spesialist på sko/helse/såler

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2013

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2013 Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2013 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 25. april kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr PS 18/13 PS 19/13 PS 20/13 Innhold

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2010

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2010 Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2010 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 28. januar kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 1/10 Korrigering av betalingssatser

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2013

Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2013 Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2013 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 26. september kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 55/13 Unntatt

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2014

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2014 Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 30. januar kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 1/14 Brøyting til Rakkavika

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2011

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2011 Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2011 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 26. april kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 18/12 Planprogram - Kommuneplanens

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2014

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2014 Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 22. mai kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Møtet starter med informasjon og dialog om Partnerskap Namdal ved høgskolelektor

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2015

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2015 Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2015 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 23. april kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 31/15 Reguleringsplan

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2009 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 19.02.09.kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 1/09. Søknad om ekstrabevilgning

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2009 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 19.03.09 kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 6/09 Opptak av Startlån i Husbanken

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2009 I og med at det ikke er ferdige saker til kommunestyremøtet 22.01. blir dette møtet et temamøte for kommunestyrerepresentantene Tema: Lokal næringsutvikling

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv august 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv august 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv august 2009 Fosnes kommunestyre har møte mandag den 24.08.09.kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 33/09 Handlingsprogram - nye

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2010

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2010 Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2010 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 25.11.2010 kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 64/10 Egenbetaling for

Detaljer

Folkehelserapport. Tydal kommune

Folkehelserapport. Tydal kommune Folkehelserapport Tydal kommune 2012 2016 Innhold 1. Forord... 3 2. Innledning... 4 2.1. Bakgrunn:... 4 2.2. Metode:... 5 3. Resultater for Tydal... 7 3.1. Kommunebarometeret for Tydal:... 7 3.2. Beskrivelse

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 30.01.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200,

Detaljer

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER FEBRUAR 2014 UTGIVELSE 220. Å P E N www.flatanger.kommune.no

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER FEBRUAR 2014 UTGIVELSE 220. Å P E N www.flatanger.kommune.no A K T I V O G HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER FEBRUAR 2014 UTGIVELSE 220 Å P E N www.flatanger.kommune.no Flatanger Kommune KOMMUNALE MØTER Oppvekst og omsorg: 3.februar kl. 16:00 Næring, miljø

Detaljer

PLAN FOR FOLKEHELSE - SKIPTVET KOMMUNE 2015-2017

PLAN FOR FOLKEHELSE - SKIPTVET KOMMUNE 2015-2017 PLAN FOR FOLKEHELSE - SKIPTVET KOMMUNE 2015-2017 1 Innholdsoversikt Kap. Side 0 Forord 3 1 Innledning 4 2 Hva er folkehelsearbeid 5 3 Forhold som virker inn på sosiale ulikheter i helse. 7 4 Samhandlingsreformen

Detaljer

«HELSESØSTER OPP OG FRAM»

«HELSESØSTER OPP OG FRAM» Landsgruppe av Helsesøstre NORSK SYKEPLEIERFORBUND Helsesøstre NR. 3 2005 Høst i rådhusparken, Steinkjer. Kunstverket er: "MOT LYSET" av Per Ung Fotograf: Odd Georg Skjemstad, Steinkjer «HELSESØSTER OPP

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2014-23. årgang. Les også mer om:

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2014-23. årgang. Les også mer om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2014-23. årgang Kongen av frivillighet på slottsbesøk Gunnbjørn Tangen var på audiens hos kong Harald og dronning Sonja i oktober sammen

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2014

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2014 Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 26. juni kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 49/14 Saken behandles for

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2013

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2013 Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2013 Fosnes kommunestyre har møte onsdag den 26.06.13 kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 35/13 Oppnevnelse av trafikksikkerhetsutvalg

Detaljer

Barnefattigdom 2012. 6. november 2012

Barnefattigdom 2012. 6. november 2012 Barnefattigdom 2012 6. november 2012 1. Sammendrag... 2 2. Innledning... 3 3. Bakgrunn for handlingsplan... 3 4. Arbeidet med handlingsplanen... 5 5. Lavinntekts forståelse og begrepsavklaringer... 6 6.

Detaljer

ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS

ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS 1 ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS Fylkeseldrerådet i Troms 2013 2 Innhold FYLKESELDRERÅDETS ROLLE OG HENSIKTEN MED ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN... 4 Generelt om eldrerådenes funksjon og oppgaver...

Detaljer

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2011-2015

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2011-2015 Løten kommune RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2011-2015 Vedtatt i Løten kommunestyre den 31.08.2011, K-sak 41/11 INNHOLDSFORTEGNELSE KAP. 1 INNLEDNING 2 1.1 Planprosessen 2 1.2 Lovgivning på området 3

Detaljer

Informasjonsblad for Os kommune Nr. 5-2010

Informasjonsblad for Os kommune Nr. 5-2010 Informasjonsblad for Os kommune Nr. 5-2010 Det bygges i Os kommune Side 4 Strategisk næringsplan Side 5 Unge med betalingsproblemer Side 6 Inn på tunet Side 11 En presentasjon av TOS Arena Side 12 2 Slik

Detaljer

Rapport 2010. Folkehelsa i Selbu. Kommunediagnose og forslag til folkehelsestrategi

Rapport 2010. Folkehelsa i Selbu. Kommunediagnose og forslag til folkehelsestrategi Rapport 2010 Folkehelsa i Selbu Kommunediagnose og forslag til folkehelsestrategi Innhold Forord... 3 Sammendrag... 4 Innledning... 4 Metode... 7 Resultater for Selbu... 8 Statistikk... 8 Kommunebarometeret

Detaljer

Utredning- Frisklivssentral i Alta

Utredning- Frisklivssentral i Alta Utredning- Frisklivssentral i Alta Av 27.04.11 Alta kommune - 1 - Sammendrag Sett i lys av samhandlingsreformen, forslag til ny lov om folkehelse, forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenster

Detaljer

Pleie og omsorg - Tildeling av tjenester. Grong kommune

Pleie og omsorg - Tildeling av tjenester. Grong kommune Pleie og omsorg - Tildeling av tjenester Grong kommune Forvaltningsrevisjon nr 1742-1/2010 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden november 2009 til mai 2010 gjennomført en forvaltningsrevisjon av tildeling

Detaljer

Åpent møte 24. januar 2008. Åpent møte om. gentesting i forskning

Åpent møte 24. januar 2008. Åpent møte om. gentesting i forskning Åpent møte 24. januar 2008 R A P P O R T Åpent møte om gentesting i forskning Ansvarlig redaktør: Sissel Rogne Redaktør: Grethe S. Foss Utgiver: Bioteknologinemnda Publisert 10.08.2011 www.bion.no ISBN

Detaljer