DEN NORSKE AKTUARFORENING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DEN NORSKE AKTUARFORENING"

Transkript

1 DEN NORSKE AKTUARFORENING Finansdepartementet Postboks 8008, Dep 0030 OSLO Dato Høring om NOU 2015: 5 Pensjonslovene og folketrygdremen IV (utredning nr. 29 fra Banklovkommisjonen) Den Norske Aktuarening (neden omtalt som Aktuareningen), viser til brev fra Finansdepartementet av Høring - NOU 2015: 5 Pensjonslovene og folketrygdremen IV (utredning nr. 29 fra Banklovkommisjonen). I NOU-en eslås det lovregler knyttet til en ny m ytelsesbasert kollektiv alderspensjon tilpasset ny alderspensjonsopptjening i folketrygden. Aktuareningens hovedkommentarer til høringen er: Det er ikke behov en ytelsesbasert alderspensjon av denne typen, da alderspensjon på en enklere måte, og med samme resultat, allerede kan tilbys gjennom eksisterende tjenestepensjonslov. Utredningen tilfredsstiller etter eningens syn ikke utredningsinstruksens krav til konsekvensberegninger av slaget. Punktene vil bli utdypet videre i denne høringsuttalelsen, samtidig som det også kommenteres en del andre problemstillinger. Aktuareningen har lagt vekt på å gi kommentarer knyttet til aktuarielle problemstillinger og da særlig hold knyttet til sikringsrisiko. Banklovkommisjonen ble opprinnelig nedsatt å vurdere bankregler og finanslovgivning, men har etter hvert levert mange utredninger på ny lovgivning innen sikring. I flere tilfeller har det vært aktuarer representert i Banklovkommisjonen og/eller i dens arbeidsgrupper. Denne utredningen har vært sikringsteknisk krevende, og aktuarer burde vært direkte involvert i arbeidet. Aktuareningen ber departementet om å sikre at Banklovkommisjonen og dens arbeidsgrupper har sikringsteknisk ekspertise som en aktuar representerer når Banklovkommisjonen vurderer sikringsspørsmål i fremtiden.

2 2 1. Nytt alternativ ytelsesbasert alderspensjon Aktuareningen mener at det ikke er behov en ytelsesbasert alderspensjon av denne typen, da alderspensjon på en enklere måte, og med samme resultat, allerede kan tilbys gjennom eksisterende pensjonsordninger. Det eslås en ny ytelsesbasert alderspensjon. Den nye ytelsesbaserte alderspensjonsordningen følger prinsippene om levealdersjusteringen. Dvs. at ulike årskull må jobbe ulik lengde å kunne få rett på lik pensjonsstørrelse. Løsningen som eslås er bruken av et basisår. Levealdersrisikoen tilfaller de ansatte, noe som betyr at det er pensjonsbeholdningen på Vi uttakstidspunktet har gleden av som å telle er avgjørende at du på vårt fastsettelsen medlemsmøte av den årlige pensjonen. ble innvotert Den ventede som medlem av vår levealderen ening, er basert og vi ønsker på tariffer deg som hjertelig meldes velkommen. Finanstilsynet. Om ikke tariffene endrer seg i løpet av opptjeningsperioden vil den årlige opptjente ytelsen være lik den faktiske pensjonen. Om tariffene Vedlagt viste seg følger: å være sterke - vil pensjonen være større enn den opptjente ytelsen, mens om tariffene var svake - vil pensjonen være lavere enn den opptjente ytelsen. Vedtektene m.m. Den nye ytelsesordningen Medlemstegnelse er konstruert skjellig fra tjenestepensjonsordningen, men er i bunn og grunn lik. Aktuareningen Den Norske mener Aktuarenings at det ikke er behov 75-års beretning en ytelsesbasert alderspensjon av denne typen, da alderspensjonen på en enklere måte, og med samme resultat, allerede kan tilbys gjennom Den Norske Aktuarenings pin. eksisterende pensjonsordninger. Møteinnkallelsen Mer generelt om NOU-en: finnes på side 4 i medlemsbladet. Neste medlemsmøte er vårt tradisjonelle julemøte som avholdes den 27. november kl i Vitenskapsakademiet, Drammensveien 78. Det Som er ikke regel konkludert dette med vårt at mest det skal besøkte tilføres medlemsmøte, reell dødelighetsarv og det før gjelder pensjonsuttak. å være tidlig Ved ute med påmeldingen. pensjonsuttak skal. Det pensjonsbeholdningen hadde vært hyggelig deles å treffes på et delingstall på dette møtet. (ventet kontantverdi) å fastsette årlig pensjon. For "arkivmål" ber vi deg fylle ut vedlagte skjema med personlige opplysninger selv om du Det har ser oppgitt ut til at opptjeningsnivået noe av det i medlemssøknaden. lønn mellom 7,1 og 12 ganger folketrygdens grunnbeløp ligger høyere enn tilsvarende innskuddsnivå i samme lønnsintervall tjenestepensjon (hybrid). Dette vil gi anslagsvis høyere ytelsesbasert alderspensjon enn alderspensjon etter hybrid. Vi kan ikke se at det er gode grunner en slik skjell (se også punkt 4). Forslaget Den Norske løser i stor Aktuarening grad pensjonsinnretningenes utdring med å implementere nytt kapitalkrav som kommer fra EU, Solvens II, slik det nå er utmet. Dette skyldes at rentegarantien i utgangspunktet er på 0 prosent, i motsetning til en høyere garanti i dagens ytelsesordninger, og at risikoen knyttet til levealder er så godt som fjernet, gitt at reell (faktisk) dødelighetsarv tilføres før Kari pensjonsuttak. Halvorsen Holter Samtidig viser slaget hvor vanskelig det er å etablere en ytelsesbasert alderspensjon under utsetning av at man skal benytte prinsippet om levealdersjustering, når risiko knyttet til levealdersjustering er medlemmets. Otto 2. Utredningsinstruksen Rendedal Aktuareningen mener at utredningen av Fase IV i arbeidet med pensjonslovene bør inneholde tilstrekkelige konsekvensutredninger slik at både pensjonsinnretninger, arbeidsgivere og arbeidstakere kan få mest mulig fullstendig bilde av de økonomiske konsekvensene av slaget. I henhold til utredningsinstruksen gitt av Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet (FAD), punkt 2.1 og 2.3.1, gjelder følgende: 2.1: Hver sak skal inneholde en konsekvensutredning som skal bestå av analyse og vurdering av antatte vesentlige konsekvenser av den beslutning som eslås truffet. Konsekvensutredningene skal omfatte konsekvensene statlig, fylkeskommunal og kommunal valtning og private, herunder næringsvirksomhet og enkeltpersoner.

3 3 Aktuareningen kan ikke se at disse kravene er tilstrekkelig ivaretatt i NOU 2015:5. De få beregningseksemplene som er tatt inn i utredningen er ikke tilstrekkelig til å kunne eta en realistisk vurdering av effektene av slaget. Blant annet bygger beregningseksemplene på statiske antakelser når det gjelder pensjonsgrunnlag (lønn). All erfaring tilsier at et mer typisk trekk er at lønnsveksten er Medlemskap relativt sett høyere i Den i begynnelsen Norske Aktuarening av karrieren enn senere. Dette vil kunne gi utslag i kompensasjonsgrad ved alder 67, di opptjeningsprosenten er langt høyere lønn over 7,1 G enn Vi lønn har under. gleden I tillegg av å er telle årlig avkastning at du på vårt en størrelse medlemsmøte som kan variere betydelig ble innvotert år som år. medlem av vår Gjennomsnittsbetraktninger ening, og vi ønsker vil deg ofte hjertelig ikke være velkommen. dekkende å analysere de økonomiske konsekvensene. Vedlagt følger: Mangelen på beregninger av kostnader etakene og pensjonsytelser den enkelte, samt mer konkretisering av hvordan etaket skal regnskapsføre den nye ytelsesbaserte alderspensjonen gjør det vanskelig høringsinstanser Vedtektene m.m. å vurdere slaget. Medlemstegnelse 3. Håndtering av Den sikringsrisiko Norske Aktuarenings 75-års beretning Den Norske Aktuarenings pin. I dette punktet vurderes dødelighets/levealdersrisikoen knyttet til alderspensjon. Temaet er delt opp i Møteinnkallelsen skjellige problemstillinger finnes på og side disse 4 i er medlemsbladet. søkt behandlet Neste hver medlemsmøte seg, samtidig er som vårt de tradisjonelle griper inn i julemøte hverandre. som avholdes den 27. november kl i Vitenskapsakademiet, Drammensveien 78. Som regel er dette vårt mest besøkte medlemsmøte, og det gjelder å være tidlig ute med påmeldingen. Håndtering av sikringsrisiko. Det hadde vært hyggelig premiefritak, å treffes uførepensjon på dette og møtet. etterlattepensjon er nærmere omtalt i punkt 5.1 og 5.6. For "arkivmål" ber vi deg fylle ut vedlagte skjema med personlige opplysninger selv om du 3.1 har Forslaget oppgitt til noe håndtering av det i medlemssøknaden. av dødelighetsarv i opptjeningsperioden Aktuareningen mener at det må være mulig de sikrede å få en risikoavlastning via sikringsselskapene. For å sikre stabilitet og utsigbarhet og unngå utilsiktet konkurranse, bør den tildelte dødelighetsarven i opptjeningsperioden være basert på tariffer fastsatt etter sikringsmessige Den Norske Aktuarening prinsipper. Banklovkommisjonen har ikke tatt stilling til om det er faktisk dødelighetsarv som skal tilføres pensjonsbeholdningen og om bruk av eventuell beregnet dødelighetsarv skal medføre en lavere Kari premie Halvorsen etakene. Holter Aktuareningen kommenterte slaget om tilførsel av faktisk dødelighetsarv fra Banklovkommisjonens utredning nr. 26: Otto Rendedal Konsekvensene skal tallfestes så langt dette er mulig :... Økonomiske konsekvenser må vurderes med henblikk både på utgifts- og inntektshold dem som berøres, herunder..., næringsliv og enkeltpersoner.... Som nevnt eslås det at kapitalen fra de som dør hvert år skal tilføres de som fremdeles lever, de som fremdeles ikke har tatt ut pensjon. På den måten skal reell dødelighetsarv tilføres det enkelte medlem i ordningen. Forslaget innebærer at pensjonsinnretningen ikke står noen risiko utviklingen i dødeligheten i perioden før pensjonsuttak. Dødelighetsarven hvert år vil kunne bli svært tilfeldig. I enkelte år vil det kunne bli liten eller ingen dødelighetsarv, mens det i andre år vil kunne bli mye, blant annet avhengig av alders- og kjønnssammensetningen hos pensjonsleverandøren. Det vil si at kjønnssammensetningen hos andre kunder i pensjonsinnretningen vil kunne påvirke størrelsen på tilført dødelighetsarv. Tilførsel av dødelighetsarv vil kunne bli en ny og litt merkelig konkurransefaktor, siden etaket til en viss grad kan velge å flytte pensjonsordningen over i en bestand som gir mer dødelighetsarv. Et eksempel på urimeligheten i metodevalget kan være å se på en liten pensjonskasse. Anta at en ansatt på 66 år dør. Vedkommende etterlater seg en pensjonskapital på 2 million kroner. De 4 andre er nytilsatt og i 30-årene og har bare opptjent en pensjonskapital hver på kr Hver av disse vil få

4 4 tilført kr til pensjonskapitalen. Dersom ordningen er etter standardmodellen vil etaket måtte betale en oppregulering av en langt større kapital enn ellers. Årlig pensjon ved 67 år vil kunne bli svært stor i hold til om ingen hadde dødd i pensjonskassen. Samtidig er ordlyden i slaget samt merknadene, vanskelige å tolke. Det antas at det er dødelighetsarv tilknyttet pensjonsordninger etter den nye loven som skal deles. Det antas at kapital fra eventuell ytelsesordning eller kommunale ordninger ikke skal inngå, selv om dette ikke er diskutert i utredningen. En langt enklere og mer utsigbar måte å håndtere dødelighetsarv i opptjeningsperioden vil kunne Medlemskap være å benytte pensjonsinnretningens i Den Norske Aktuarening tariff, supplert med buffermekanismer tilsvarende eksempel risikoutjevningsfondet, og ikke reell frigjort kapital ved død. Da ville pensjonsinnretningen ha Vi risikoen har gleden avvik, å mens telle tilført at dødelighetsarv du på vårt medlemsmøte ville bli jevn og utsigbar ble innvotert medlemmene som medlem i av vår pensjonsordningen. ening, og vi ønsker deg hjertelig velkommen. Vedlagt 3.2 Forslaget følger: til håndtering av dødelighetsarv og levealdersrisiko i utbetalingsperioden Aktuareningen støtter Vedtektene slaget m.m. om at en tildelte dødelighetsarven i utbetalingsperioden er basert på tariffer fastsatt etter Medlemstegnelse sikringsmessige prinsipper. Den Norske Aktuarenings 75-års beretning Ved beregning av ytelsen Den Norske som skal Aktuarenings utbetales har Banklovkommisjonen pin. videreført den løsningen som allerede er gjeldende tjenestepensjon (hybrid). Det innebærer at pensjonsinnretningene har Møteinnkallelsen levealdersrisikoen i finnes utbetalingsperioden på side 4 i medlemsbladet. og at pensjonsinnretningene Neste medlemsmøte er pliktig til er å vårt sørge tradisjonelle tilstrekkelige avsetninger til å dekke utbetalingene. De sikrede får således en risikoavlastning via julemøte som avholdes den 27. november kl i Vitenskapsakademiet, Drammensveien sikringsselskapene og det sikres en stabil og utsigbar pensjon. 78. Som regel er dette vårt mest besøkte medlemsmøte, og det gjelder å være tidlig ute med påmeldingen. 4. Maksimalgrensene. Det hadde vært pensjonsopptjening hyggelig å treffes på og dette basisår møtet. For Ved "arkivmål" beregningene neden ber vi deg er det fylle tatt ut samme vedlagte utsetninger skjema med som personlige benyttet i utredningens opplysninger kapittel selv om du og som har oppgitt også er benyttet noe av det i tabell i medlemssøknaden Disse utsetningene avviker noe fra lovslagets utsetninger. Beregningen er etatt mann. Dessuten er det i denne tabellen bare satt opp første års premie. Med Basisåret vennlig som hilsen er benyttet er Det er også etatt beregninger med basisår 1996, men det gir en høy Den kompensasjonsgrad Norske Aktuarening i hold til alderspensjon i tjenestepensjonsloven (hybrid). Neden er tabellen som viser effekten av levealdersjustering (helt spesifikt linjen «Relativ levealdersjustering») ved skjellige fremtidige år. I den første tabellen er det benyttet lønn lik Kari Halvorsen Holter Otto Rendedal

5 5 Den neste tabellen viser effekten lønn lik 7,1 G. Denne tabellen viser også første års premie. Vi har gleden av å telle at du på vårt medlemsmøte ble innvotert som medlem av vår ening, og vi ønsker deg hjertelig velkommen. Vedlagt følger: Vedtektene m.m. I tabellen nedener det beregnet lønn lik 12 G. Medlemstegnelse Den Norske Aktuarenings 75-års beretning Den Norske Aktuarenings pin. Møteinnkallelsen finnes på side 4 i medlemsbladet. Neste medlemsmøte er vårt tradisjonelle julemøte som avholdes den 27. november kl i Vitenskapsakademiet, Drammensveien 78. Som regel er dette vårt mest besøkte medlemsmøte, og det gjelder å være tidlig ute med påmeldingen.. Det hadde vært hyggelig å treffes på dette møtet. For "arkivmål" ber vi deg fylle ut vedlagte skjema med personlige opplysninger selv om du har oppgitt noe av det i medlemssøknaden. Beregningene Den Norske viser Aktuarening at å få et rimelig hold mellom størrelsen på ny ytelsespensjon og ny tjenestepensjon, er det avhengig av å sette basisåret tidlig. I beregningene er basisåret satt til 1943, og da ser vi av tabellene at ventet kompensasjonsgrad treffer godt i hold til ny tjenestepensjon dersom lønn er 7,1 G eller lavere. For de med lønn over 7,1 G synesopptjeningsprosenten på 1,35 å være høy. Kari Halvorsen Holter Størrelsen på delingstallene vil ha stor betydning når det skal vurderes om en ordning der premien settes til maksimalgrensene vil gi like stor pensjon som alderspensjon beregnet etter ny tjenestepensjonslov (hybrid). Aktuareningen gir her ikke uttrykk bestemte meninger om nivået på delingstallene, men Otto påpeker Rendedal at det må være en sammenheng mellom delingstall og basisår Andre Oslo kommentarer Banklovkommisjonens slag til ny tjenestepensjonslov inneholder mange hold som bør vurderes. I dette punktet vil vi belyse noen punkter vi mener er av betydning. 5.1 Tilskudd fra arbeidstaker og seleksjonsrisiko Aktuareningen har ikke etatt beregninger knyttet til hvor store seleksjonseffektene kan være, men mener at loven bør åpne muligheten at pensjonsinnretningen kan ta en annen premie

6 6 premiefritak og eventuelle uføre- og etterlatteytelser der ikke alle de ansatte Lysaker, blir med 06. november på tilskuddsordningen. Videre bør holdet til reguleringsfondet og regulering av pensjonsbeholdningen i ordninger der ikke alle arbeidstakere etar tilskudd, vurderes nærmere. I 4a-9 tredje ledd i lovslaget åpnes det at arbeidstakerne selv kan innbetale et årlig tilskudd til pensjonsordningen. Et flertall av medlemmene i pensjonsordningen på minst to tredjedeler eller Medlemskap fageninger som i Den representerer Norske Aktuarening minst to tredjedeler av medlemmene kan fastsette et årlig tilskudd fra medlemmene. Minst to tredjedeler av medlemmene må bli med i tilskuddordningen og arbeidstakere Vi som har ansettes gleden etter av etableringen å telle at av du tilskuddordningen på vårt medlemsmøte skal være med i ordningen. ble innvotert En som eventuell medlem av vår reservasjonsrett ening, og må vi inngå ønsker i avtalen. deg hjertelig velkommen. Vedlagt En slik tilskuddsordning følger: kan sies å være en frivillig sparing til pensjon. Spesielt i mindre etak kan det være en seleksjonseffekt ved etablering av en tilskuddordning og/eller hvem som velger å delta i den individuelle spareordningen. Vedtektene m.m. Dette vil kunne være en problemstilling i små etak hvor det er en andel av de ansatte som selv har ventning om lengre eller kortere levetid enn de øvrige ansatte. Det Medlemstegnelse kan også være ansatte som med bakgrunn i høyere ventet uførhet ønsker å få sikret premiefritak og eventuell uførepensjon Den ved Norske å delta Aktuarenings med tilskudd. 75-års beretning Den Norske Aktuarenings pin. Utkastet til lov angir ikke hvorvidt premien skal dekke eventuelle uføre- og/eller etterlatteytelser. Møteinnkallelsen finnes på side 4 i medlemsbladet. Neste medlemsmøte er vårt tradisjonelle julemøte Det er videre som et avholdes spørsmål hvordan den 27. november reguleringsfondet kl skal i benyttes Vitenskapsakademiet, til å regulere pensjonsbeholdningen Drammensveien 78. når ikke Som alle regel medlemmene er dette vårt av mest ordningen besøkte deltar medlemsmøte, tilskudd og får det økt gjelder beholdning. å være Siden tidlig de ute som med har påmeldingen. betalt tilskudd vil. Det kunne hadde høyere vært hyggelig pensjonsbeholdning å treffes på enn dette som møtet. ikke har betalt, når alt annet er likt, vil store deler av årets avkastning og/eller reguleringsfond gå til oppregulering av For pensjonsbeholdningen "arkivmål" ber til vi de deg som fylle har størst ut vedlagte beholdning. skjema Aktuareningen med personlige har opplysninger ikke vurdert hvordan selv om du alternative har oppgitt løsninger noe av kunne det vært i medlemssøknaden. utmet i utarbeidelsen av denne høringsuttalelsen. 5.2 Rentegarantien Det Den eslås Norske en rentegaranti Aktuarening på 0 prosent alle løsninger. Det eslås videre at etaket kan overta garantiansvaret når pensjonsordningens midler skal valtes som egen investeringsportefølje med rett til investeringsvalg etaket. Det er ikke presisert at garanti som bygger på en gjennomsnittlig avkastning fremdeles vil kreve årlig Kari avsetninger Halvorsen hos pensjonsinnretningen Holter ut fra en avkastning på 0 prosent. Foreningen antar at dette er intensjonen ut fra sikringsvirksomhetslovens regler. Dette bør presiseres, ikke minst å klargjøre hva som er garantert i bindelse med en eventuell flytting av tjenestepensjonsordningen. Vi vil øvrig gjøre oppmerksom på at det i lovutkastet ikke er angitt hvilken rentegaranti som skal gjelde reguleringsfondet, premiefondet og eventuell administrasjonsreserve. Otto Rendedal Collettsgate 5.3 Eiendomsrett 67 til reguleringsfondet Aktuareningen anbefaler at det etas en nærmere vurdering av effektene, også de regnskapsmessige, av håndteringen av reguleringsreglene og reguleringsfondet, samt hvem som skal ha rettighetene i reguleringsfondet. Det eslås at det opprettes et reguleringsfond som skal dekke regulering Lysaker, av pensjonsbeholdningen 06. november ut fra lønnsvekst (med unntak av ved lønnsvekst knyttet til stillingsskifte med mer). Dersom avkastningen på pensjonsbeholdningen i ordningen ett år er større enn det som er nødvendig å eta en slik regulering, skal det overskytende tilføres reguleringsfondet.

7 7 Ved uttak av pensjon, eller dersom en person slutter i etaket og går ut Lysaker, av ordningen, 06. november skal vedkommende få med seg en andel av reguleringsfondet. Aktuareningen ser at i denne modellen vil de medlemmene som via sin pensjonsbeholdning er med på oppbygging av fondet ikke nødvendigvis vil være de samme som får noe ut fra fondet. Oppbygging av fondet kan skje i en periode medlemmet ikke er ansatt, og medlemmet vil likevel kunne ha krav på å få med seg noe ut. Det vil også kunne være tilfeldig om det eligger et reguleringsfond eller ikke på pensjoneringstidspunktet. Andel av reguleringsfondet kan t bli stor og utgjøre en vesentlig del av pensjonen de som får den. Sett i hold til dagens ytelsesordninger behøver ikke etaket strengt tatt å tilby sikring ut over det Vi som har følger gleden av lønnsregulering. av å telle at Det du på kan vårt dermed medlemsmøte reises spørsmål om reguleringsfondet ble innvotert som i sin medlem helhet bør av vår tilhøre ening, etaket. og Alternativt vi ønsker at deg hjemmelen hjertelig i velkommen. lovslagets 4a-6 (5) om en skrift en øvre grense på reguleringsfondet benyttes. Som ny tjenestepensjon bør denne øvre grensen være lav. Vedlagt følger: Et annet alternativ kan være at andel av reguleringsfondet blir overført til pensjonistenes overskuddsfond når Vedtektene pensjonsutbetalingen m.m. starter. På den måten vil etaket og pensjonistfellesskapet få litt drahjelp til den Medlemstegnelse første reguleringen som skal etas etter at vedkommende har tatt ut pensjon. Den Norske Aktuarenings 75-års beretning 5.4 Flytting Den Norske Aktuarenings pin. Aktuareningen legger til grunn at flytting av pensjonsordninger etter tjenestepensjonsloven, vil bli Møteinnkallelsen finnes på side 4 i medlemsbladet. Neste medlemsmøte er vårt tradisjonelle tatt inn i sikringsvirksomhetslovens kap. 11. julemøte som avholdes den 27. november kl i Vitenskapsakademiet, Drammensveien 78. Hvordan Som pensjonsbeholdning regel er dette vårt mest og rettigheter besøkte skal medlemsmøte, håndteres dersom og det pensjonsordningen gjelder å være tidlig flyttes ute fra med en påmeldingen. pensjonsleverandør. Det til hadde en annen, vært reguleres hyggelig i sikringsvirksomhetsloven. å treffes på dette møtet. Banklovkommisjonen har i denne omgang ikke nevnt problemstillingen. Aktuareningen kan ikke se at det har vært gjort For tilføyelser "arkivmål" i sikringsvirksomhetsloven ber deg fylle ut vedlagte 11-1 om skjema virkeområde med personlige og flytterett, opplysninger som inkluderer selv om du pensjonsordninger har oppgitt noe i hht av det tjenestepensjonsloven. i medlemssøknaden. 5.5 Sammenslåing av pensjonskapitalbevis, fripoliser og pensjonsbevis Banklovkommisjonen Den Norske Aktuarening har ikke eslått at pensjonsbevis skal kunne slås sammen verken med pensjonskapitalbevis eller fripoliser. Aktuareningen mener at disse holdene burde vært vurdert dersom et fremtidig pensjonssystem skal kunne bli enklere og ikke mere komplekst enn i dag. 5.6 Opphør av medlemskap Kari Halvorsen Holter Aktuareningen mener 6-2 må endres som nevnt over slik at pensjonsbeholdningen ikke må overføres til et eksisterende pensjonsbevis. Samtidig må lov eller arbeid klargjøre hva som menes med at tsettelsessikring skal kunne tegnes på samme vilkår. I utkast til lovens 6-2 sies at det skal utstedes pensjonsbevis ved opphør av medlemskap i ordningen. Otto Tredje Rendedal ledd sier at dersom pensjonsbeholdningen er mindre enn halvparten av folketrygdens Collettsgate grunnbeløp, og 67 medlemmet har pensjonsbevis fra tidligere arbeidshold, har medlemmet likevel 0456 bare rett Oslo til å få pensjonsbeholdningen overført til dette. Dette krever at pensjonsinnretningen må vite om medlemmet har et slikt pensjonsbevis fra før. Slike hold kan være vanskelig pensjonsinnretningen å få kartlagt, selv ved espørsel til medlemmet. En slik løsning må der bli en kan og ikke må-bestemmelse. I 6-4 er det gitt at Fortsettelsessikring som nevnt i sikringsavtaleloven 19-7 skal tegnes på samme vilkår som pensjonsbeviset. Det er ikke angitt noen holdepunkter i utredningen hva samme vilkår skal bety. Dermed reiser det seg spørsmål om det betyr at medlemmet kan innbetale innen de samme premiene som etaket, de samme dødelighetstariffer, premiefritakstariffer etc.,

8 8 samme avtalte utbetalingsperiode, samme risikoytelser (uten å kunne velge Lysaker, noen bort) 06. november og om tsettelsessikring kan ha investeringsvalg. 5.7 Forholdet til obligatorisk tjenestepensjon Aktuareningen utsetter at lov om obligatorisk tjenestepensjon blir tilpasset ny ytelsesbasert alderspensjon Det er ikke eslått endringer i lov om obligatorisk tjenestepensjon. Banklovkommisjonen har heller ikke tydelig sagt noe om dette. Her må det gjøres et videre arbeid. Ny ytelsesbasert alderspensjon må omtales. Vi har gleden av å telle at du på vårt medlemsmøte ble innvotert som medlem av vår 5.8 Regnskapsføring ening, og vi ønsker av pensjonskostnader deg hjertelig velkommen. Vedlagt Aktuareningen følger: kan ikke se at regnskapsføring av pensjonskostnader er vurdert. Det er verken gjort vurderinger av ny ytelsesbasert alderspensjon, ei heller en sammenlikning mot ytelsesbasert alderspensjon etter etakspensjonsloven. Vedtektene m.m. Medlemstegnelse I henhold til utredningsinstruksen Den Norske Aktuarenings gitt av Fornyings- 75-års administrasjons- beretning og kirkedepartementet (FAD) må økonomiske konsekvenser Den Norske " Aktuarenings vurderes med henblikk pin. både på utgifts- og inntektshold dem som berøres, herunder næringsliv og enkeltpersoner. " Møteinnkallelsen finnes på side 4 i medlemsbladet. Neste medlemsmøte er vårt tradisjonelle julemøte Aktuareningen som avholdes kan ikke den se at 27. disse november kravene kl. er tilstrekkelig i Vitenskapsakademiet, ivaretatt, se vår kommentar Drammensveien i punkt Som regel er dette vårt mest besøkte medlemsmøte, og det gjelder å være tidlig ute med påmeldingen.. Det hadde vært hyggelig å treffes på dette møtet. For Med "arkivmål" vennlig hilsen ber vi deg fylle ut vedlagte skjema med personlige opplysninger selv om du Den har Norske oppgitt Aktuarening noe av det i medlemssøknaden. Den Norske Aktuarening Magne Nilsen Formann Kari Halvorsen Holter Otto Rendedal Den Norske Aktuarening (DNA) er en frittstående, uavhengig profesjonsening som er åpen alle som har aktuarutdannelse eller tilsvarende kvalifikasjoner. Foreningens mål er å fremme utøvelsen av aktuarfaget og medlemmenes felles interesser. De aller fleste aktuarer som arbeider med sikringsfaglige spørsmål, er medlemmer av eningen.

Hovedtrekk fra NOU 2012: 13 Pensjonslovene og folketrygdreformen II

Hovedtrekk fra NOU 2012: 13 Pensjonslovene og folketrygdreformen II Hovedtrekk fra NOU 2012: 13 Pensjonslovene og folketrygdreformen II Banklovkommisjonens leder Erling Selvig og hovedsekretær Lise Ljungmann Haugen Formiddagsseminar Bi, 10. september 2012 1 Formiddagsseminar

Detaljer

Nye pensjonsordninger i privat sektor

Nye pensjonsordninger i privat sektor Actuarial and economic analysis Nye pensjonsordninger i privat sektor Naturviterne 13.03.2014 Sissel Rødevand, partner og aktuar i Actecan 1 Vil snakke litt også om gamle pensjonsordninger og offentlige

Detaljer

Fremtidens tjenestepensjoner

Fremtidens tjenestepensjoner Foto: Jo Michael Fremtidens tjenestepensjoner Kristin Diserud Mildal, prosjektdirektør NHO Abelia Instituttsektoren 23. april 2014 Ved utgang 2012 var det Antall ordninger Antall medlemmer 9% Innskudds

Detaljer

F r e m t i d e n s t j e n e s t e p e n s j o n e r l o v f o r s l a g o g m u l i g h e t s r o m

F r e m t i d e n s t j e n e s t e p e n s j o n e r l o v f o r s l a g o g m u l i g h e t s r o m F r e m t i d e n s t j e n e s t e p e n s j o n e r l o v f o r s l a g o g m u l i g h e t s r o m Kristin Diserud Mildal, NHOs forsikringskonferanse N H O s S T Å S T E D Nye tjenestepensjoner må bygge

Detaljer

Pensjonsreformen Nytt regelverk for tjenestepensjoner NHO Oslo og Akershus 11. februar 2013. Kristin Diserud Mildal, prosjektdirektør NHO

Pensjonsreformen Nytt regelverk for tjenestepensjoner NHO Oslo og Akershus 11. februar 2013. Kristin Diserud Mildal, prosjektdirektør NHO Pensjonsreformen Nytt regelverk for tjenestepensjoner NHO Oslo og Akershus 11. februar 2013 Kristin Diserud Mildal, prosjektdirektør NHO Ny alderspensjon i folketrygden NY FOLKETRYGD Arbeid skal lønne

Detaljer

Tillitsvalgtskonferansen 2015. Tjenestepensjon i endring

Tillitsvalgtskonferansen 2015. Tjenestepensjon i endring Tillitsvalgtskonferansen 2015 Tjenestepensjon i endring Disposisjon Utviklingen av tjenestepensjonsordninger Hvilke ordninger finnes? Siste nytt - Banklovkommisjonens utredning nr 29 (NOU 2015:5) Status

Detaljer

\?\/ 23.1-3q. Høring NOU 2012: 13 Pensjonslovene og folketrygdreformen II. 1. Innledning FINANSTILSYNET THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY OF NORWAY

\?\/ 23.1-3q. Høring NOU 2012: 13 Pensjonslovene og folketrygdreformen II. 1. Innledning FINANSTILSYNET THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY OF NORWAY \?\/ 23.1-3q FINANSTILSYNET THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY OF NORWAY Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo 1. oktober 2012 SAKSBEHANDLER: Brun -Gulbrandsen VAR REFERANSE: 12/7445 DERES REFERANSE:

Detaljer

Høyere premie for kvinner enn for menn i ny tjenestepensjonslov. I forbindelse med høringen på NOU 2013:3 har Akademikerne ønsket å få belyst:

Høyere premie for kvinner enn for menn i ny tjenestepensjonslov. I forbindelse med høringen på NOU 2013:3 har Akademikerne ønsket å få belyst: NOTAT Til: Akademikerne Dato: 09.04.2013 Høyere premie for kvinner enn for menn i ny tjenestepensjonslov I forbindelse med høringen på NOU 2013:3 har Akademikerne ønsket å få belyst: effekten av Finanstilsynets

Detaljer

Nordisk försäkringstidskrift 4/2012. Ny tjenestepensjon - en jungel? Omflytting av risiko. Regneeksempler

Nordisk försäkringstidskrift 4/2012. Ny tjenestepensjon - en jungel? Omflytting av risiko. Regneeksempler Ny tjenestepensjon - en jungel? I Norge er det kommet forslag til ny tjenestepensjon for bedrifter. Forslaget kan oppfattes som en jungel det er vanskelig å finne ut av hva innebærer. Private tjenestepensjonsordninger

Detaljer

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 12/13 ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon 1. Del av pensjonssystemet i privat sektor 2. Opptjening av

Detaljer

Overgang fra gammelt til nytt

Overgang fra gammelt til nytt Effekter på årlig pensjon og premier av overgang fra ytelsesordning til ny tjenestepensjonsordning Rapport 213 3 12.4.213-2 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 2 1. Innledning og oppdragsbeskrivelse...

Detaljer

Akademikernes høringsuttalelse til NOU 2012:3 Fripoliser og kapitalkrav

Akademikernes høringsuttalelse til NOU 2012:3 Fripoliser og kapitalkrav Finansdepartementet Dato: 24.4.2012 Akademikernes høringsuttalelse til NOU 2012:3 Fripoliser og kapitalkrav Vi viser til høringsbrev fra Finansdepartementet av 26.1.2012 om høring på NOU 2012:3 Fripoliser

Detaljer

Overgang fra gammelt til nytt

Overgang fra gammelt til nytt Effekter på årlig pensjon og premier av overgang fra ytelsesordning til ny tjenestepensjonsordning Rapport 213 3 12.4.213 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 2 1. Innledning og oppdragsbeskrivelse...

Detaljer

Effekter av forslag til ny tjenestepensjon i NOU 2012:13 Pensjonslovene og folketrygdreformen II

Effekter av forslag til ny tjenestepensjon i NOU 2012:13 Pensjonslovene og folketrygdreformen II Effekter av forslag til ny tjenestepensjon i NOU 212:13 Pensjonslovene og folketrygdreformen II Rapport 212 4 26.9.212 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 2 1 Innledning og bakgrunn... 3 1.1 Innledning...

Detaljer

Lov om tjenestepensjon (tjenestepensjonsloven)

Lov om tjenestepensjon (tjenestepensjonsloven) Lov om tjenestepensjon (tjenestepensjonsloven) Dato LOV 2013 12 13 106 Departement Finansdepartementet Sist endret Publisert I 2013 hefte 17 Ikrafttredelse 01.01.2014 Endrer Kunngjort 13.12.2013 kl. 15.15

Detaljer

USIKKER FREMTID MED FRIPOLISER

USIKKER FREMTID MED FRIPOLISER LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 13/12 USIKKER FREMTID MED FRIPOLISER 1. Pensjonssystemet for ansatte i privat sektor 2. Mer om fripoliser 3. Vanskelig framtid for

Detaljer

Sammenligning av innskuddspensjon og pensjon etter lov om tjenestepensjon (hybrid)

Sammenligning av innskuddspensjon og pensjon etter lov om tjenestepensjon (hybrid) Sammenligning av innskuddspensjon og pensjon etter lov om tjenestepensjon (hybrid) Rapport 2015 1 23.02.2015 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 2 1 Bakgrunn og oppdrag... 4 2 Forskjeller i regelverket

Detaljer

Høring NOU 2013:3 Pensjonslovene og folketrygdreformen III og Finanstilsynets høringsnotat 8. januar 2013

Høring NOU 2013:3 Pensjonslovene og folketrygdreformen III og Finanstilsynets høringsnotat 8. januar 2013 Akademikerne Fridtjof Nansens plass 6 0160 Oslo Deres brev: Deres ref: Vår ref: ANK xx. april 2013 Høring NOU 2013:3 Pensjonslovene og folketrygdreformen III og Finanstilsynets høringsnotat 8. januar 2013

Detaljer

Mytenes bål/fremtidig offentlig tjenestepensjon.

Mytenes bål/fremtidig offentlig tjenestepensjon. Mytenes bål/fremtidig offentlig tjenestepensjon. 14. januar 2016 Jan Fredrik Nordby 1 Agenda Hybridmodell vs innskuddsmodell vs påslagsmodell 2 Tilbake til start Pensjonskommisjonens mandat (mars 2001)

Detaljer

HØRING NOU 2013: 3 PENSJONSLOVENE OG FOLKETRYGDREFORMEN III OG FINANSTILSYNETS HØRINGSNOTAT AV 7. JANUAR 2013

HØRING NOU 2013: 3 PENSJONSLOVENE OG FOLKETRYGDREFORMEN III OG FINANSTILSYNETS HØRINGSNOTAT AV 7. JANUAR 2013 Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Bergen, 12. april 2013 HØRING NOU 2013: 3 PENSJONSLOVENE OG FOLKETRYGDREFORMEN III OG FINANSTILSYNETS HØRINGSNOTAT AV 7. JANUAR 2013 Norwegian Insurance

Detaljer

Nye produkter og overgangsregler utfordringer med regulering og tilsyn. Pensjonsforum, 14. juni 2013. Runa Kristiane Sæther Finanstilsynet

Nye produkter og overgangsregler utfordringer med regulering og tilsyn. Pensjonsforum, 14. juni 2013. Runa Kristiane Sæther Finanstilsynet Nye produkter og overgangsregler utfordringer med regulering og tilsyn Pensjonsforum, 14. juni 2013 Runa Kristiane Sæther Finanstilsynet Innhold Sentrale rammebetingelser: Nytt dødelighetsgrunnlag (K2013)

Detaljer

Deres ref 12/185 Vår ref 207.04.03 Dato: 17. januar 2014. Høringsuttalelse vedrørende ikrafttredelse av regler om fripoliser med investeringsvalg

Deres ref 12/185 Vår ref 207.04.03 Dato: 17. januar 2014. Høringsuttalelse vedrørende ikrafttredelse av regler om fripoliser med investeringsvalg Finansdepartementet Postmottak@fin.dep.no Deres ref 12/185 Vår ref 207.04.03 Dato: 17. januar 2014 Høringsuttalelse vedrørende ikrafttredelse av regler om fripoliser med investeringsvalg Det vises til

Detaljer

Tjenestepensjonsloven

Tjenestepensjonsloven Tjenestepensjonsloven NHOs pensjons- og forsikringskonferanse Sundvolden, 11. november 2014 Disposisjon Bakgrunn Nytt tjenestepensjonsprodukt Ny uføretrygd ny uførepensjon i privat sektor Videre prosesser

Detaljer

DEN NORSKE AKTUARFORENING

DEN NORSKE AKTUARFORENING DEN NORSKE AKTUARFORENING Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Dato: 16.01.2014 Deres ref: 12/185 Høring vedr. ikrafttredelse av regler om fripoliser med investeringsvalg Vi viser til Finansdepartementets

Detaljer

Deres ref 13/2824 Vår ref 207.04.03 Dato: 6. mars 2014. Høringsuttalelse vedrørende NOU 2013:12 Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger

Deres ref 13/2824 Vår ref 207.04.03 Dato: 6. mars 2014. Høringsuttalelse vedrørende NOU 2013:12 Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Finansdepartementet Postmottak@fin.dep.no Deres ref 13/2824 Vår ref 207.04.03 Dato: 6. mars 2014 Høringsuttalelse vedrørende NOU 2013:12 Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger I NOU 2013: 12

Detaljer

Foreningen for tekniske systemintegratorer. Spørsmål og svar om obligatorisk tjenestepensjon 2005

Foreningen for tekniske systemintegratorer. Spørsmål og svar om obligatorisk tjenestepensjon 2005 Foreningen for tekniske systemintegratorer Spørsmål og svar om obligatorisk tjenestepensjon 2005 Gjeldene fra 1. januar iverksettes fra 1. juli 2006 1. Hva er en tjenestepensjon? En ordning med tjenestepensjon

Detaljer

Ny tjenestepensjon ny virkelighet, nye muligheter Helge Eriksen DNB Wealth Management 03.12.13

Ny tjenestepensjon ny virkelighet, nye muligheter Helge Eriksen DNB Wealth Management 03.12.13 Ny tjenestepensjon ny virkelighet, nye muligheter Helge Eriksen DNB Wealth Management 03.12.13 Agenda Et pensjonssystem i endring Fremtidens tjenestepensjoner Alternativer og veien videre Pensjon i alle

Detaljer

Fremtidens pensjonssparing innskuddsordninger eller hybrid? Fra kollektivt til individuelt investeringsvalg?

Fremtidens pensjonssparing innskuddsordninger eller hybrid? Fra kollektivt til individuelt investeringsvalg? Fremtidens pensjonssparing innskuddsordninger eller hybrid? Fra kollektivt til individuelt investeringsvalg? Espen Rye Ellingsen 11. april 2013 Dagens temaer Hvilke pensjonsordninger vil arbeidsgivere

Detaljer

Vurderinger av forslaget til ny tjenestepensjon

Vurderinger av forslaget til ny tjenestepensjon Actuarial and economic analysis Vurderinger av forslaget til ny tjenestepensjon Seminar: Ny pensjonslov reform i siste liten...,.9.1 Sissel Rødevand aktuar og partner Actecan 1 Utvikling i pensjonsmarkedet

Detaljer

Ny pensjonsordning for folkevalgte. Regnskapsseminar 27. november 2013

Ny pensjonsordning for folkevalgte. Regnskapsseminar 27. november 2013 Ny pensjonsordning for folkevalgte Regnskapsseminar 27. november 2013 Dagens tema Ny pensjonsordning for folkevalgte De ulike ordningene Regnskapsføring Økonomiske betraktninger 2 Kommuneloven 43 Kommunestyret

Detaljer

Hva skjer i pensjonsmarkedet?

Hva skjer i pensjonsmarkedet? Hva skjer i pensjonsmarkedet? Knut Foss, Danica Pensjon Presentasjon Næringsforeningen 8. februar 2013 www.danicapension.dk Hvem er vi? Danica Pensjon er Norges sjuende største livs- og pensjonsforsikringsselskap

Detaljer

Levealder og forpliktelser i ytelsesbasert tjenestepensjon

Levealder og forpliktelser i ytelsesbasert tjenestepensjon Actuarial and economic analysis Levealder og forpliktelser i ytelsesbasert tjenestepensjon 01.03.2013, Pensjonsforum Sissel Rødevand, partner og aktuar Actecan 1 Temaer for gjennomgangen Bruk av dødelighet

Detaljer

Prop 199 L ( ) Ny tjenestepensjonslov

Prop 199 L ( ) Ny tjenestepensjonslov Prop 199 L (2012-2013) Ny tjenestepensjonslov Pensjonsforum 22. november 2013 Disposisjon Bakgrunn Hovedpunktene i proposisjonen Noen utvalgte problemstillinger Videre prosess Bakgrunn Bredt ønske og behov

Detaljer

Pensjon etter privatisering

Pensjon etter privatisering Actuarial and economic analysis Pensjon etter privatisering 27.10.2015 Sissel Rødevand, aktuar og partner i Actecan 1 Den dårligst tillatte innskuddsordningen er vanlig praksis i servicenæringen og gir

Detaljer

Ny lov om tjenestepensjon hva nå? Pensjonsforum 22.11.13

Ny lov om tjenestepensjon hva nå? Pensjonsforum 22.11.13 Ny lov om tjenestepensjon hva nå? Pensjonsforum 22.11.13 Banklovkommisjonens utkast til ny tjenestepensjonslov Ensidige og klare tilbakemeldinger fra markedet, bedriftsledere, tillitsvalgte, aktuarer og

Detaljer

Lovvedtak 63. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 225 L (2014 2015), jf. Prop. 42 L (2014 2015)

Lovvedtak 63. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 225 L (2014 2015), jf. Prop. 42 L (2014 2015) Lovvedtak 63 (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 225 L (2014 2015), jf. Prop. 42 L (2014 2015) I Stortingets møte 28. april 2015 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i

Detaljer

HØRINGSNOTAT. Forslag til endringer i forskrift om pensjonsordninger for folkevalgte i kommune og fylkeskommune

HØRINGSNOTAT. Forslag til endringer i forskrift om pensjonsordninger for folkevalgte i kommune og fylkeskommune HØRINGSNOTAT Forslag til endringer i forskrift om pensjonsordninger for folkevalgte i kommune og fylkeskommune 1 Innhold 1 Innledning og sammendrag... 3 2 Gjeldende rett... 3 3 Ny pensjonsordning for stortingsrepresentanter

Detaljer

vedtak til lov om pensjonsordning for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer (stortings- og regjeringspensjonsloven)

vedtak til lov om pensjonsordning for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer (stortings- og regjeringspensjonsloven) Lovvedtak 26 (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 97 L (2011 2012), jf. Prop. 9 L (2011 2012) I Stortingets møte 8. desember 2011 ble det gjort slikt vedtak til lov om pensjonsordning

Detaljer

Pensjonsreformen. Alle år teller likt Levealdersjustering Tidliguttak Kan forsette å jobbe. Lov om folketrygd Tjenestepensjoner AFP

Pensjonsreformen. Alle år teller likt Levealdersjustering Tidliguttak Kan forsette å jobbe. Lov om folketrygd Tjenestepensjoner AFP Pensjonsreformen Alle år teller likt Levealdersjustering Tidliguttak Kan forsette å jobbe Lov om folketrygd Tjenestepensjoner AFP 2 3 Alderspensjon fra folketrygden Opptjeningsregler 1963 eller senere

Detaljer

Vår ref. Dato. Høring - NOU 2012: 3 Fripoliser og kapitalkrav (utredning nr. 25 fra Banklovkommisjonen)

Vår ref. Dato. Høring - NOU 2012: 3 Fripoliser og kapitalkrav (utredning nr. 25 fra Banklovkommisjonen) Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO 1 cr'-3-1- (t Deres ref. 12/185 KSj Vår ref. Dato 8.5.2012 Høring - NOU 2012: 3 Fripoliser og kapitalkrav (utredning nr. 25 fra Banklovkommisjonen) Det vises

Detaljer

Innspill til behandlingen av Prop. 199 L «Ny tjenestepensjonslov»

Innspill til behandlingen av Prop. 199 L «Ny tjenestepensjonslov» Stortingets Finanskomite finans@stortinget.no Vår ref. TT/207.04 Dato: 26. november 2013 Innspill til behandlingen av Prop. 199 L «Ny tjenestepensjonslov» Vi er kjent med at Stortingets Finanskomite skal

Detaljer

Banklov 3- sammenkobling av eksisterende og nye tjenestepensjonsordninger Forsikringsforeningens forsikringskonferanse 29.

Banklov 3- sammenkobling av eksisterende og nye tjenestepensjonsordninger Forsikringsforeningens forsikringskonferanse 29. Banklov 3- sammenkobling av eksisterende og nye tjenestepensjonsordninger Forsikringsforeningens forsikringskonferanse 29. januar 2013 Kristin Diserud Mildal, prosjektdirektør NHO "HYBRIDE" TJENESTEPENSJONER

Detaljer

PENSJON 15.05.2013 KURS FOR LL/HTV/FS OG TV I VGO.

PENSJON 15.05.2013 KURS FOR LL/HTV/FS OG TV I VGO. PENSJON 15.05.2013 KURS FOR LL/HTV/FS OG TV I VGO. HVORDAN ER PENSJONEN BYGD OPP? Det norske pensjonssystemet er bygd opp av to hovedelement: folketrygd og tenestepensjon. I tillegg kan en ha egen privat

Detaljer

Nye forslag til tjenestepensjon Hybridpensjon hva er det?

Nye forslag til tjenestepensjon Hybridpensjon hva er det? Notat 7:2012 Stein Stugu Nye forslag til tjenestepensjon Hybridpensjon hva er det? 1 Hvorfor dette notatet? 2 Tjenestepensjonsordninger i privat sektor NOTAT 7:2012 NYE FORSLAG TIL TJENESTEPENSJON 2 2.1

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift til lov av 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon, forskrift til lov av 24.

Forskrift om endring i forskrift til lov av 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon, forskrift til lov av 24. Forskrift om endring i forskrift til lov av 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon, forskrift til lov av 24. november 2000 nr. 81 om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven), forskrift

Detaljer

Konsolidert pensjonslov Pensjonskasseforeningens seminar

Konsolidert pensjonslov Pensjonskasseforeningens seminar Konsolidert pensjonslov 17.04.2015 Pensjonskasseforeningens seminar 1 Dette er en fiktiv person! 17.04.2015 Pensjonskasseforeningens seminar 2 Tjenestepensjon????? Ny ytelsespensjon? 17.04.2015 Pensjonskasseforeningens

Detaljer

Den kostbare senioren fakta eller myte?

Den kostbare senioren fakta eller myte? Rapport 213 6 3.9.213 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 3 1. Innledning og oppdragsbeskrivelse... 5 2. Overordnet beskrivelse av de forskjellige pensjonsordningene... 7 2.1 Ytelsesordninger... 7 2.2

Detaljer

Fremtid for garanterte pensjoner?

Fremtid for garanterte pensjoner? Fremtid for garanterte pensjoner? Geir Holmgren Adm. dir. Storebrand Livsforsikring AS 13. januar 2015 Fremtidens pensjonsordninger er innskuddsbaserte Den nye folketrygden er innskuddsbasert 18,1 % av

Detaljer

MEF arbeidsgiverdagen. 21. Mars 2013 Tove Roulund

MEF arbeidsgiverdagen. 21. Mars 2013 Tove Roulund MEF arbeidsgiverdagen 21. Mars 2013 Tove Roulund Agenda Bakgrunn for endringene i pensjonssystemet Allerede gjennomførte reformer Forslag til nye tjenestepensjoner Individualisering av pensjonssystemet

Detaljer

Pensjon Fagkveld for Oslo og Akershus. 25. februar 2013 Elisabeth Østreng

Pensjon Fagkveld for Oslo og Akershus. 25. februar 2013 Elisabeth Østreng Pensjon Fagkveld for Oslo og Akershus 25. februar 2013 Elisabeth Østreng Fagkveld om pensjon Folketrygdens alderspensjon AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor AFP og tjenestepensjon i privat sektor

Detaljer

Pensjonslovene og folketrygdreformen I Banklovkommisjonens utredning nr. 23

Pensjonslovene og folketrygdreformen I Banklovkommisjonens utredning nr. 23 Pensjonslovene og folketrygdreformen I Banklovkommisjonens utredning nr. 23 Pensjonsforum, 10. mai 2010 Ved Lise Ljungmann Haugen Banklovkommisjonens hovedsekretær 1 Pensjonslovene og folketrygden - mandat

Detaljer

0900 0945 Hva er klart og hva gjenstår av endringer på pensjonsmarkedet Uførepensjon hva må endres og når

0900 0945 Hva er klart og hva gjenstår av endringer på pensjonsmarkedet Uførepensjon hva må endres og når Agenda 0900 0945 Hva er klart og hva gjenstår av endringer på pensjonsmarkedet Uførepensjon hva må endres og når 0945 1000 Fripolise med investeringsvalg regler har trådt i kraft hva nå? 1000 1015 Pause

Detaljer

Det norske pensjonssystemet Nye prinsipper etter pensjonsreformen. Carry C. Solie, fagansvarlig pensjon Borge Rotary, 2. juni 2015

Det norske pensjonssystemet Nye prinsipper etter pensjonsreformen. Carry C. Solie, fagansvarlig pensjon Borge Rotary, 2. juni 2015 Det norske pensjonssystemet Nye prinsipper etter pensjonsreformen Carry C. Solie, fagansvarlig pensjon Borge Rotary, 2. juni 2015 Agenda Det norske pensjonssystemet og reformen fra 2011 Folketrygden -

Detaljer

En fremtid for garantert pensjon? Kristin Diserud Mildal, avdelingsdirektør NHO Forsikringsforeningens årskonferanse, 13.

En fremtid for garantert pensjon? Kristin Diserud Mildal, avdelingsdirektør NHO Forsikringsforeningens årskonferanse, 13. En fremtid for garantert pensjon? Kristin Diserud Mildal, avdelingsdirektør NHO Forsikringsforeningens årskonferanse, 13. januar 2015 Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter 24.000

Detaljer

Finanskomiteen. Dato: 22.11.2012

Finanskomiteen. Dato: 22.11.2012 Finanskomiteen Dato: 22.11.2012 Innspill til behandling av Prop. 11 L (2012-2013) Endringer i finanstilsynsloven, banksikringsloven og foretakspensjonsloven LO, Unio, YS og Akademikerne viser til Prop.

Detaljer

Utfyllende høringssvar, vedlegg til FNOs høringsbrev 01.10 2012

Utfyllende høringssvar, vedlegg til FNOs høringsbrev 01.10 2012 Utfyllende høringssvar, vedlegg til FNOs høringsbrev 01.10 2012 1-2 Definisjoner I henhold til lovutkastet 1-2, annet ledd bokstav c skal også alderspensjonister regnes som medlemmer. Dette synes ikke

Detaljer

Høring NOU 2013: 12 Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger

Høring NOU 2013: 12 Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger FINANSTILSYNET THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY OF NORWAY Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO VAR REFERANSE 14/3020 DERES REFERANSE 13/2824 DATO 09.04.2014 Høring NOU 2013: 12 Uførepensjon

Detaljer

Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger

Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Rapport 2014 2 06.03.2014 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 2 1 Innledning og bakgrunn... 4 1.1

Detaljer

ET BÆREKRAFTIG PENSJONSSYSTEM. Forsikringsforeningens årskonferanse Adm.dir. Idar Kreutzer

ET BÆREKRAFTIG PENSJONSSYSTEM. Forsikringsforeningens årskonferanse Adm.dir. Idar Kreutzer ET BÆREKRAFTIG PENSJONSSYSTEM Forsikringsforeningens årskonferanse Adm.dir. Idar Kreutzer Oslo, 29. januar 2013 Et 10-år med pensjonsreform Folketrygdreformen (NOU 2004:1) Pensjonsreform pga økt levealder

Detaljer

Fremtidens pensjoner. Marit Linnea Gjelsvik

Fremtidens pensjoner. Marit Linnea Gjelsvik Fremtidens pensjoner Marit Linnea Gjelsvik Målsetting En trygg og god alderdom forutsetter at alle får en pensjon på 2/3 av tidligere inntekt Også et mål under innføringen av folketrygden i 1967 I LOs

Detaljer

Sammenlikning av PBLs tariffestede ytelsespensjonsordning med innskuddspensjon

Sammenlikning av PBLs tariffestede ytelsespensjonsordning med innskuddspensjon NOTAT Til: Utdanningsforbundet Dato: 13.6.214 Sammenlikning av PBLs tariffestede ytelsespensjonsordning med innskuddspensjon Innhold 1. Sammendrag... 2 2. Forutsetninger... 3 2.1. Beregningsforutsetninger...

Detaljer

Ny tjenestepensjon i privat sektor (hybriden)

Ny tjenestepensjon i privat sektor (hybriden) Ny tjenestepensjon i privat sektor (hybriden) Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio Forsvar offentlig pensjon Trafikanten, 18. september 2012 www.unio.no Sparing i pst av lønn Ytelsesordninger (ekskl. lønnsregulering

Detaljer

Ny tjänstepension i Norge en djungel?

Ny tjänstepension i Norge en djungel? Actuarial and economic analysis Ny tjänstepension i Norge en djungel? Tjänstepensionsdagen 013 Fredrik Haugen, partner Actecan.0.013 1 Pensjonsreformen i Norge Folketrygdens alderspensjon endret fra 011

Detaljer

Overgangsalternativer og vurderinger

Overgangsalternativer og vurderinger Overgangsalternativer og vurderinger Espen Rye Ellingsen Fagdirektør Aon Norway 6. November 2013 Noen ulike overgangsalternativer Fra åpen ytelsesordning til innskudd Frivillig/tvungen for noen/tvungen

Detaljer

Pensjonsforum. 22. november 2013. Bjørn Atle Haugen, DNB Livsforsikring ASA

Pensjonsforum. 22. november 2013. Bjørn Atle Haugen, DNB Livsforsikring ASA Pensjonsforum 22. november 2013 Bjørn Atle Haugen, DNB Livsforsikring ASA Tema 1. Lovforslag ny tjenestepensjon 2. Overgangsregelverket 3. Opptjening av pensjonsrettigheter 4. Hva tror vi om bedriftenes

Detaljer

Fremtidens private tjenestepensjoner

Fremtidens private tjenestepensjoner 1 Fremtidens private tjenestepensjoner Pensjonsforventninger When a man retires, his wife gets twice the husband but only half the income. - Chi Chi Rodriguez The challenge of retirement is how to spend

Detaljer

AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor - en solidarisk pensjonsordning med fleksibilitet og trygghet for alle

AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor - en solidarisk pensjonsordning med fleksibilitet og trygghet for alle AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor - en solidarisk pensjonsordning med fleksibilitet og trygghet for alle Utdanningsforbundet Bergen, 23.02.2011 Unio står på sitt verdivalg Unio valgte trygg og

Detaljer

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig Offentlig pensjon Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014 Endre Lien, advokatfullmektig Innhold Presentasjonen består av følgende deler: Innledning Folketrygden Offentlig tjenestepensjon (TPO)

Detaljer

Noen (første) kommentarer til rapporten fra Arbeids- og sosialdepartementet om ny pensjonsordning i offentlig sektor

Noen (første) kommentarer til rapporten fra Arbeids- og sosialdepartementet om ny pensjonsordning i offentlig sektor Actuarial and economic analysis Noen (første) kommentarer til rapporten fra Arbeids- og sosialdepartementet om ny pensjonsordning i offentlig sektor Pensjonsforum18.12.2015 Sissel Rødevand, aktuar og partner

Detaljer

Pensjonsreformen. Ledersamling Norske Landbrukstenester. Gardemoen 2. juni 2010

Pensjonsreformen. Ledersamling Norske Landbrukstenester. Gardemoen 2. juni 2010 Pensjonsreformen Ledersamling Norske Landbrukstenester Gardemoen 2. juni 2010 En oversikt over status i gjennomføring av pensjonsreformen Kortfattet oversikt Ny folketrygd hva gjelder alderspensjon vedtatt

Detaljer

Innskuddspensjonsordning og hybridordning i egen pensjonskasse

Innskuddspensjonsordning og hybridordning i egen pensjonskasse Innskuddspensjonsordning og hybridordning i egen pensjonskasse Utgitt av Pensjonskasseforeningen 2014 design og ombrekning: Morten Hernæs, 07 Media 07.no foto. Colourbox Trykk: 07 Media 07.no Innskuddspensjonsordning

Detaljer

Avtale om avvikende pensjonsordning Konsekvenser for arbeidsgiver og arbeidstakere ved overgang fra offentlig tjenestepensjon

Avtale om avvikende pensjonsordning Konsekvenser for arbeidsgiver og arbeidstakere ved overgang fra offentlig tjenestepensjon Konsekvenser for arbeidsgiver og arbeidstakere ved overgang fra offentlig tjenestepensjon Rapport 2015 2 01.06.2015 Innhold Resymé... 5 Sammendrag og konklusjoner... 7 1 Innledning og bakgrunn... 14 2

Detaljer

Overgang til ny uførepensjon tolkning og behov for avklaring

Overgang til ny uførepensjon tolkning og behov for avklaring Finanstilsynet Postboks 1187 Sentrum 0107 OSLO Dato: 19.10.2016 Deres ref: Overgang til ny uførepensjon tolkning og behov for avklaring Aktuarkonsulenters forum (AKF) har ved flere anledninger drøftet

Detaljer

15.12.2006. Valg av pensjonsordning

15.12.2006. Valg av pensjonsordning ESS Support Services AS Lervigsveien 16 PB 8083,Stvgr. Postterminal 4068 Stavanger Tel.: 51 89 88 00 Fax: 51 89 88 87 Dato Valg av pensjonsordning 15.12.2006 Fra 1. oktober 2006 skal nye medarbeidere som

Detaljer

Folketrygden i støpeskjeen hva skjer? Seniorrådgiver Fredrik Haugen Forsikringsforeningen 26. mars 2008

Folketrygden i støpeskjeen hva skjer? Seniorrådgiver Fredrik Haugen Forsikringsforeningen 26. mars 2008 Folketrygden i støpeskjeen hva skjer? Seniorrådgiver Fredrik Haugen Forsikringsforeningen 26. mars 2008 Hvorfor pensjonsreform? Behov for arbeidskraft kort og lang sikt Rette opp urettferdigheter Enkle

Detaljer

Det Kongelige Finansdepartement Vår dato 12.4.2013 Postboks 8008 - Dep. Deres dato 11. 1.2013 0030 OSLO Vår referanse KDM Deres referanse 13/42 KSJ

Det Kongelige Finansdepartement Vår dato 12.4.2013 Postboks 8008 - Dep. Deres dato 11. 1.2013 0030 OSLO Vår referanse KDM Deres referanse 13/42 KSJ Det Kongelige Finansdepartement Vår dato 12.4.2013 Postboks 8008 - Dep. Deres dato 11. 1.2013 0030 OSLO Vår referanse KDM Deres referanse 13/42 KSJ Høringssvar NOU 2013: 3 Pensjonslovene og folketrygdreformen

Detaljer

Utviklingstrekk i tjenestepensjonsmarked et i privat sektor

Utviklingstrekk i tjenestepensjonsmarked et i privat sektor Utviklingstrekk i tjenestepensjonsmarked et i privat sektor Geir Holmgren Adm. dir. Storebrand Livsforsikring AS 9. desember 2015 Økt levealder og lave renter har utfordret pensjonssystemet Pensjonsreformen

Detaljer

Høstkonferanse - Distrikt Øst Pensjon og forsikring

Høstkonferanse - Distrikt Øst Pensjon og forsikring Høstkonferanse - Distrikt Øst Pensjon og forsikring Agenda Innledning v/ Svein Marfi Hvilke utfordringer ser vi relatert til bedriftens pensjons- og forsikringsordninger Målet med seminaret Kost/Nytte

Detaljer

Hybriden - tjenestepensjon à la carte

Hybriden - tjenestepensjon à la carte Unios notatserie nr. 5/2012 Hybriden - tjenestepensjon à la carte Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio 27. juni 2012 Unio - Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede Stortingsgata 2, 0158 Oslo

Detaljer

Konsekvenser av pensjonsreformen

Konsekvenser av pensjonsreformen Konsekvenser av pensjonsreformen SET-konferansen 2013 29. oktober 2013 Ole Christian Lien Arbeids- og velferdsdirektoratet ole.christian.lien@nav.no Agenda Fleksibiliteten i pensjonsreformen Generelt om

Detaljer

Særskilte vedtekter - Pensjonsordning for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner

Særskilte vedtekter - Pensjonsordning for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner Særskilte vedtekter - Pensjonsordning for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner Virkning fra 1. januar 2014 Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1-1 Grunnlaget for vedtektene Vedtekten gjelder folkevalgte

Detaljer

alders- Tema: Gøy å være pensjonist, men hva skal jeg leve av? Meget lavt rentenivå (både i Norge og internasjonalt) Overordnede prinsipper

alders- Tema: Gøy å være pensjonist, men hva skal jeg leve av? Meget lavt rentenivå (både i Norge og internasjonalt) Overordnede prinsipper alders- Tema: Gøy å være pensjonist, men hva skal jeg leve av? 5.mars 2015 Hva sparer vi i til alderdommen? Hvordan er pensjonsdelen bygget opp? Litt om gamle og nye produkter Kilder til kunnskap om pensjon

Detaljer

Tilpasning av ytelsespensjon til ny folketrygd Rapport 2012 5

Tilpasning av ytelsespensjon til ny folketrygd Rapport 2012 5 Rapport 2012 5 05.12.2012 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 3 1 Innledning... 5 1.1 Banklovkommisjonens mandat... 5 1.2 Behovet for endring i dagens ytelsesordning... 7 2 Avgrensninger... 9 2.1 Generelle

Detaljer

2.1 Tjenestepensjonsordning Alle arbeidsgivere skal ha pensjonsordning for sine tilsatte, som tilfredsstiller følgende krav:

2.1 Tjenestepensjonsordning Alle arbeidsgivere skal ha pensjonsordning for sine tilsatte, som tilfredsstiller følgende krav: KS - Hovedtariffavtalen Utløp 30.04.2014 Kapittel 2 Pensjonsforhold 2.0 Definisjon Med tjenestepensjonsordning, i det følgende benevnt TPO, menes den pensjon en arbeidstaker har rett til i samsvar med

Detaljer

Status aktuar og kapitalforvaltning

Status aktuar og kapitalforvaltning Status aktuar og kapitalforvaltning 28.03.2012 Rapportering av stresstester Pålegg om rapporteringen av stresstester kom ved forskriftsendring i desember 2011. Pensjonskasser som har over to mrd. kroner

Detaljer

Alderspensjon Søknad om alderspensjon (http://www.afpk.no/file/739252.pdf)

Alderspensjon Søknad om alderspensjon (http://www.afpk.no/file/739252.pdf) Alderspensjon Søknad om alderspensjon (http://www.afpk.no/file/739252.pdf) Har du spørsmål? Ring oss på 22 05 50 00 (tel:+4722050500) Pensjon fra Folketrygden (https://www.nav.no/no/person) I AIPK kan

Detaljer

Innhold. Innledning... 25

Innhold. Innledning... 25 Innhold Innledning... 25 Kapittel 1 Ytelser ved inntektsbortfall... 29 1.1. Innledning... 29 1.2. Tre hovedpilarer... 31 1.2.1. Folketrygden... 32 1.2.2. Pensjon og forsikring gjennom arbeidsforhold...

Detaljer

Status. Pensjonspolitisk

Status. Pensjonspolitisk Status. Pensjonspolitisk Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. og 27. februar 2014 Endre Lien, advokatfullmektig Innhold Presentasjonen består av følgende deler: Offentlig tjenestepensjon Uførepensjon Alderspensjon

Detaljer

Status for pensjonsreformen

Status for pensjonsreformen Status for pensjonsreformen Jacob Hanssen 15. April 2015 Agenda Status Hva er gjennomført? Hva gjenstår? Tilpasninger til nye valgmuligheter Individer Bedrifter Hva blir pensjonen med ulike tilpasninger?

Detaljer

Pensjonsordbok. Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011

Pensjonsordbok. Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011 Pensjonsordbok Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011 Alleårsregel Grunnlaget for opptjening av pensjon i ny folketrygd. All inntekt opp til 7,1 G (grunnbeløp) i året skal gi høyere pensjon. Gjelder inntekt

Detaljer

Fremtidens tjenestepensjoner

Fremtidens tjenestepensjoner Fremtidens tjenestepensjoner Odd Arild Grefstad Konsernsjef Nordisk forsikringskonferanse 17. september 2014 Fremtidens pensjonsordninger er innskuddsbaserte Den nye folketrygden er innskuddsbasert 18,1

Detaljer

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2014) for skadeforsikring 2014

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2014) for skadeforsikring 2014 Statistikk og nøkkeltall for Statistikk livsforsikring og nøkkeltall og pensjon 215 (data pr 31.12.214) for skadeforsikring 214 Alle data i dette heftet er basert på tall fra Finans Norges statistikker

Detaljer

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2015) for skadeforsikring 2014

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2015) for skadeforsikring 2014 Statistikk og nøkkeltall for Statistikk livsforsikring og nøkkeltall og pensjon 2016 (data pr 31.12.2015) for skadeforsikring 2014 Fakta om livsforsikring og pensjon Livsforsikring sikrer en person økonomisk

Detaljer

AFP og tjenestepensjon. Utdanningsforbundet Hordaland Modul 4, 2011

AFP og tjenestepensjon. Utdanningsforbundet Hordaland Modul 4, 2011 AFP og tjenestepensjon Utdanningsforbundet Hordaland Modul 4, 2011 Agenda Nytt regelverk i folketrygden Alderspensjon Pensjonsordningen i SPK / kommunal sektor (KLP) Alderspensjon Avtalefestet pensjon

Detaljer

ESS Support Services AS Møte 13.11. 2006

ESS Support Services AS Møte 13.11. 2006 ESS Support Services AS Møte 13.11. 2006 Agenda Alternativ 1; Eksisterende ordning fortsetter Alternativ 2; Innskuddspensjon for alle Alternativ 3; Eksisterende ordning lukkes og innskuddspensjon etableres

Detaljer

Informasjonsmøte. Kenneth Edvardsdal

Informasjonsmøte. Kenneth Edvardsdal Informasjonsmøte Kenneth Edvardsdal 1 Agenda Kort om Vital Pensjonsreformen alderspensjon AFP Uførepensjon Pensjonsforsikring Seniorpolitikk Informasjon Oppsummering 2 DnB NOR - 2,3 mill personkunder -

Detaljer

Informasjon om kontoføringen for fripoliser for Forklaringer til innholdet i kontoutskriften

Informasjon om kontoføringen for fripoliser for Forklaringer til innholdet i kontoutskriften Informasjon om kontoføringen for fripoliser for 2015 Forklaringer til innholdet i kontoutskriften 2 1 Innholdsfortegnelse 2 Innledning... 3 3 Årlige pensjonsbeløp... 4 3.1 Sikrede årlige pensjonsbeløp...

Detaljer

Pensjonsreformen og AFP. Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver NHO Arbeidsliv

Pensjonsreformen og AFP. Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver NHO Arbeidsliv Pensjonsreformen og AFP Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver NHO Arbeidsliv Norkorns fagdag 31. mars 2011 Ny folketrygd innført 1.1.2011 Den største og viktigst omlegging av det norske pensjonssystemet

Detaljer

Forutsetninger for tilbudet

Forutsetninger for tilbudet Forutsetninger for tilbudet Tilbudet fra Storebrand er basert på Hovedtariffavtalen for kommunal sektor med tilhørende standardvedtekter og kap. 8b i forsikringsvirksomhetsloven. Premien er utjevnet på

Detaljer

Tjenestepensjon i offentlig og privat sektor. Nasjonal pensjonskonferanse Onsdag 27. oktober 2015 Jon M. Hippe Fafo

Tjenestepensjon i offentlig og privat sektor. Nasjonal pensjonskonferanse Onsdag 27. oktober 2015 Jon M. Hippe Fafo Tjenestepensjon i offentlig og privat sektor Nasjonal pensjonskonferanse Onsdag 27. oktober 2015 Jon M. Hippe Fafo Disposisjon og konklusjon 1. Problemstilling: Ved en skillevei 2016 og 2017 2. Historisk

Detaljer