Namsos kommune -et godt sted å leve. Prisliste. Kommunale tjenester. Servicetorget

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Namsos kommune -et godt sted å leve. Prisliste. Kommunale tjenester. Servicetorget"

Transkript

1 Namsos kommune -et godt sted å leve Prisliste Kommunale tjenester Servicetorget

2 Side 1 av 18 Innholdsfortegnelse Barnehageplass... 2 SFO-plass (Skolefritidsordning)... 2 Namsos kommunale kulturskole... 3 Bibliotek... 3 Helse- og omsorgstjenester... 4 Praktisk bistand (hjemmehjelp) og opplæring, vaktmestertjenester... 4 Langtidsopphold og korttidsopphold over 60 døgn... 4 Måltider, vaskeritjenester, trygghetsalarm og transporttjenester... 5 Måltider, vaskeritjenester og trygghetsalarm (etter skjermingsregelen)... 5 Slik regner vi ut egenbetalingen... 5 Oasen... 6 Kleppen idrettspark... 7 Utearealer/garderober... 7 Priser håndball og fotball: se neste side... 7 Gebyr for plan, bygge-, delingssaker... 9 Dispensasjoner Ansvarsretter Delingssaker Reguleringsplaner Gebyr for arbeid etter matrikkelloven Oppretting av matrikkelenhet Feiing og tilsyn Vann/avløp Renovasjon Tømming slamavskillere Parkeringsavgift Frikjøp av parkeringsplasser Namsos havnevesen (eget hefte) Etablererprøve og kunnskapsprøve Utleie av saler i Namsos samfunnshus Utleie av festplass til arrangement og torgplass Leie av plass til tivoli/sirkus... 18

3 Side 2 av 18 Barnehageplass Priser gjeldende fra Plass Pr. mnd. 100 % plass 2 580,- 90 % plass 2 435,- 80 % plass 2 215,- 70 % plass 1 935,- 60 % plass 1 715,- 50 % plass 1 440,- 40 % plass 1 220,- Søskenmoderasjon gis etter disse satser: 2. barn: 30 % Øvrige barn: 60 % Kostpenger Det betales kostpenger for lunsj èn dag per uke. Heltidsplass koster kr. 80,- per mnd. For deltidsplass kr. 50,- per mnd. Avgiften indeksreguleres hvert 4. år. Denne avgiften blir tilsendt på faktura sammen med månedlig foreldrebetaling. Det betales for 11 måneder i året Det betales fra til hvert år. Betaling skjer til Namsos kommune, v/lønnog regnskapsavdelingen innen den 20. hver måned. Søkere som mener de har krav på friplass må henvende seg til NAV. SFO-plass (Skolefritidsordning) Plass Hel plass Halv plass Plass i skoleferiene Pr. mnd ,- Betalingsfri i juli og halve juni og august ,- 60 timer i mnd., som tilsvarer 15 timer pr. uke. Betalingsfri i juli og halve juni og august. 500,- Betalingsfri juli mnd. Søskenmoderasjon i SFO: Det skal betales halv pris for barn nr. 2. Betalingssatsene vedtas av kommunestyret og kan endres i løpet av året.

4 Side 3 av 18 Namsos kommunale kulturskole Plass Pr. elev/førskolebarn/år Ordinær elevplass: (Musikk/dans/drama/kunstskole) 4 000,- Barnedans/barnekor: 3 200,- Gromustilbudet: 4 000,- Barne- og ungdomskorpset 2 000,- Søskenmoderasjon: 50 % på billigste tilbud hos ett søsken. Pris fastsettes av kommunestyret for hvert år. Bibliotek Priser ved for sen innlevering: 1. Purring (sendes 2 uker etter forfallsdato) 30,- 2. Purring (sendes 4 uker etter forfallsdato) 60,- To uker etter andre purrebrev sendes erstatningskrav som følger de ordinære innfordringsprosedyrene i kommunen. Kommunen følger inkassolovens bestemmelser. Tap av nasjonalt lånekort: 10,-

5 Side 4 av 18 Helse- og omsorgstjenester Praktisk bistand (hjemmehjelp) og opplæring, vaktmestertjenester Grunnbeløp (G) pr = kr 88370,- Inntekt (kroner pr år) Timepris Abonnementspris pr.mnd Makspris pr. år Inntil 2 G ( ) 180, ,- 2-3 G ( ) 143,- 993, ,- 3-4 G ( ) 204, , ,- 4-5 G ( ) 251, , ,- >5 G (> ) 319, , ,- Egenbetaling korttidsopphold, Namsos helsehus, bo- og velferdssentrene og bofellesskap Pr. døgn Dagsatsene for korttidsopphold gjelder for opphold som ikke varer mer enn 60 døgn i kalenderåret. 147,- Dag/natt opphold, Namsos helsehus 77,- Korttidsopphold i bo- og velferdssenter 239,- Langtidsopphold og korttidsopphold over 60 døgn Prisen for langtidsopphold og korttidsopphold over 60 døgn blir regnet ut med bakgrunn i din inntekt og personlige økonomiske forhold. Saksbehandler i kommunen innhenter opplysninger om inntekter og utgifter og fatter vedtak ut i fra det. Størrelsen på vederlaget og beregningen av dette er regulert i Forskrift om egenandel for opphold i institusjon av 16. desember Inntekter som inngår i grunnlaget Egenbetalingen blir fastsatt på grunnlag av all inntekt. Det inkluderer pensjon og andre ytelser fra folketrygden, ytelser fra andre pensjonsordninger, arbeids- og næringsinntekter, leieinntekter samt renteinntekter av formue, fratrukket et fribeløp. Selve formuen er personlig og tas ikke med i beregningen. Maksimalsats for egenbetaling Ingen skal betale mer i egenbetaling enn det en institusjonsplass reelt koster

6 Side 5 av 18 Måltider, vaskeritjenester, trygghetsalarm og transporttjenester Kostabonnement i bo- og velferdssenter og bofellesskap 3 718,- Utkjøring av middag til hjemmeboende Leie av trygghetsalarm Vask av privat tøy Transporttjenester 85,- pr. porsjon. 141,- pr. mnd. 252,- pr. mnd. 25,- pr. tur, 280,- pr mnd. Måltider, vaskeritjenester og trygghetsalarm (etter skjermingsregelen) Kostabonnement i bo- og velferdssenter og bofellesskap Utkjøring av middag til hjemmeboende Leie av trygghetsalarm Vask av privat tøy 3 718,- (selvkostpris) 85,- pr. porsjon (selvkostpris) 106,- pr. mnd. 0,- pr mnd. Slik regner vi ut egenbetalingen Inntekter inntil folketrygdens grunnbeløp Det skal betales 75 prosent i årlig vederlag av alle inntekter inntil folketrygdens grunnbeløp. Fra grunnbeløpet trekker vi et fribeløp på kroner (pr. 2015). Beboer som legges på dobbeltrom uten selv å ønske det, skal ved beregningen tilstås et høyere fribeløp som fastsettes årlig av departementet. Inntekter utover folketrygdens grunnbeløp For alle andre inntekter utover folketrygdens grunnbeløp skal det betales 85 % etter at skatt og eventuelle andre fradrag er trukket fra. Grunnbeløpet i folketrygden er fra 1. mai 2014 på kr Vedtaket fattes med hjemmel i helse og omsorgstjenesteloven 11-2,- og i forskrift om egenandeler for kommunale helse og omsorgstjenester i institusjon mv. herunder 9. Eventuelle endringer fra Helse og omsorgsdepartementet vedrørende forskrift om vederlag for opphold i institusjon mv. vil til enhver tid være gjeldende for Namsos kommune.

7 Side 6 av 18 Oasen Inngang for de som ikke bader Gratis Enkeltbillett voksen 120,- Honnør/student 90,- Barn 55,- Barn under 3 år, og 3. klassinger Namsos kommune Gratis Månedskort voksen 490,- Månedskort honnør/student 395,- Månedskort barn 320,- 3-månedskort voksen 1 290,- 3-månedskort honnør/student 980,- 3-månedskort barn 730,- 6-månedskort voksen 2 260,- 6-månedskort honnør/student 1 800,- 6-månedskort barn 1 340,- Årskort voksen 4 010,- Årskort honnør/student 3 100,- Årskort barn 2 575,- Avtalegiro pr mnd. 315,- Avtalegiro Student (10 mnd.) 265,- Klippekort 12 klipp voksen 1 200,- Klippekort 12 klipp honnør/student 900,- Klippekort 12 klipp barn 550,- Armbånd 95,- Familiebillett 285,- Gruppepris voksen (min 10) 95,- Gruppepris barn (over 15 år) 65,- Timesleie utenom åpningstid, med 2 badevakter 2 650,- Stevner/idrettsarrangement Etter avtale Bursdagsfeiring barn (i åpningstid) 175,-

8 Side 7 av 18 Kleppen idrettspark Utearealer/garderober Pr. Pris i kr. Stadion Friidrett stevner Time 210,- Stadion Fotball senior Kamp 905,- Stadion/Kunstgress fotball barn/unge Kamp 450,- Trening GSP-banen Time 285,- Trening Abrabanen Time 270,- 7-er kunstgress senior Kamp 270,- 7-er kunstgress jr. Kamp 210,- Kunstgress GSB banen Kamp 545,- Kunstgress Abrabanen Kamp 535,- Trening stadion senior Time 220,- Trening stadion barn/ungdom Time 95,- Trening friidrett Time 95,- Leie idrettsanlegg ute Etter avtale Leie av garderobe Stk. 110,- Styrketreningsrom Time 185,- Priser håndball og fotball: se neste side

9 Side 8 av 18 Håndball Håndball senior Kamp 545,- Håndball år Kamp 490,- Håndball t.o.m. 15. år Kamp 425,- Volleyball stor bane Time 285,- Arrangement hallidrett Time 390,- Leie idrettsanlegg inne Etter avtale Trening 1/1 flerbrukshall voksne Time 275,- Trening ½ flerbrukshall voksne Time 225,- Trening 1/1 flerbrukshall barn/unge Time 250,- Trening 1/1 flerbrukshall sr/jr Time 445,- Trening 1/2 flerbrukshall sr/jr Time 330,- Arrangement/Messe Døgn 9 115,- Fotballhall/Namsoshall Trening gammelhall 1/1 voksne Time 280,- Trening gammelhall 1/1 barn/ungdom Time 250,- Trening 1/1 fotballhall voksne Time 445,- Trening 1/2 fotballhall voksne Time 335,- Trening 1/1 fotballhall barn/ungdom Time 380,- Trening 1/2 fotballhall barn/ungdom Time 300,- 7-er bane unge Kamp 215,- 7-er bane senior Kamp 285,- Fotballhall voksen Kamp 820,- Fotballhall barn/ungdom Kamp 490,- Drop in leie fotballhall, mai-september Time 265,- Løpebaner Time 180,- Enkeltvis trening løpebane Mnd 365,- Idrettsarrangement/messer fotballhall Døgn ,- Idrettsarrangement/messer håndballhall Døgn 9 270,- Kiosk u/4 timer 310,- Kiosk o/4timer 515,- Priser for kamper innendørs, inkluderer 2 garderober og en dommergarderobe. Innendørs trening inkluderer 1 garderobe

10 Side 9 av 18 Gebyr for plan, bygge-, delingssaker Etter plan - og bygningslovens Trinnvis behandling For to- trinnsbehandling (rammetillatelse/igangsettingstillatelse) betales halvt gebyr for rammetillatelsen og halvt gebyr for igangsettingstillatelsen. Ved flere enn 1 igangsettingstillatelse betales kr ,- for hver ut over 1. 1a) Enebolig. Det gjelder samme sats for hovedombygging. Eneboliger med bileilighet betales et tillegg pr. ekstra leilighet/ boenhet. Bileiligheter over 60m2 betales etter punkt 2. For frittstående garasje i tilknytning til boligbygg betales i tillegg gebyr i h.h.t. regulativets pkt. 4 a. Priser , ,- 1b) Fritidsboliger/hytter betales et byggesaksgebyr Det gjelder samme sats for hovedombygging ,- 2) Tomannsboliger og rekkehus/kjedehus med inntil 5 leiligheter (pr. boenhet.) 3) Rekkehus/kjedehus med mer enn 5 leiligheter, samt boligblokker (pr. boenhet) , ,- 4a) For alle andre byggetiltak som krever byggetillatelse etter pbl Bruksareal m , , , , , , , , , , , ,-

11 Side 10 av 18 4b For tiltak som krever søknad og tillatelse som kan forestås av tiltakshaver jfr pbl 20-2 beregnes halve gebyr etter pkt. 4a. Minstegebyr 3 750,- 4c Endring av tillatelse som krever ny behandling betales etter medgått tid Timespris 4e Bruksendring halvt gebyr etter pkt. 4a. 750,- 4f Enkle lagerbygg - halvt gebyr etter pkt.4a. 5a 5b 6a 6b 6c Enkle byggesaker som ikke kan beregnes etter målt areal, F.eks. tekniske installasjoner, småflytebrygger (inntil 3 plasser), mindre terrenginngrep, riving av bygning og støttemurer. Andre konstruksjoner eller anlegg som ledningsanlegg i luft eller grunn, større Terrenginngrep som massetak/veg/parkeringsplass, flytebryggeanlegg (flere enn 3 plasser) Samme pris gjelder for sanering av ledningsanlegg. Fasadeendringer F.eks. skifte av vinduer og kledning, rehabilitering av pipe, montering av ildsted, skilt/reklame, utvidelse av eksisterende terrasser med inntil 10m2 og lignende. Større fasadeendringer, Nye terrasser over 10 m2 Utvendige ombygginger og lignende. For enkle vann- og avløpsanlegg F.eks. ny drenering tilkoblet offentlig nett Stikkledninger på egen tomt (gebyret inkl. alle nødvendige ansvarsretter) 3 750, , , , ,- 7a Midlertidig brukstillatelse 1 500,- Dispensasjoner 8a Søknad som krever dispensasjon etter Plan- og bygningsloven (i tillegg til vanlig gebyr på tiltaket) 6 000,- Dispensasjon som ikke krever behandling hos andre myndigheter 3 000,-

12 Side 11 av 18 Dispensasjon fra reguleringsplan/bebyggelsesplan/vedtekter som er eldre enn 15 år fra stadfestelse (og saken ikke oversendes til andre myndigheter) 1 500,- 8b Dispensasjonssøknader som blir avslått 6 000,- 8c Dispensasjonssøknad som blir trukket før sluttbehandling betales etter medgått tid med kr 750,- pr. time. Minstepris 1 500,- Ansvarsretter 9 Lokal godkjenning av foretak 3 750,- (Førstegangs godkjenning når foretaket ikke har sentral godkjenning i omsøkte funksjoner) Foretak har sentral godkjenning for hele ansvarsområde 500,- Foretak som tidligere har fått lokal godkjenning betaler for ny godkjenning Forutsatt samme faglige leder. Dette gjelder også for personliggodkjenning. Ved godkjenning av ny faglig leder betales i tillegg kr. 750, ,- 750,- Delingssaker 10a Behandling av delingssaker 2 250,- Fradeling til uendret bruk utenfor regulert område 2 250,- 10b 10c Behandling av delingssaker som ikke er i tråd med plan I tillegg kommer behandlingsgebyr for dispensasjon jfr pkt. 8. Behandling av delingssaker i forbindelse med fradeling av eksisterende festetomt uten endring i målebrev Reguleringsplaner 2 625, ,- 11 Behandling av forslag til private reguleringsplaner, områderegulering og planer for detaljregulering. Gebyr for behandling betales etter planens størrelse, og med varierende satser for forskjellige arealbruksformål. Arealer som tas med i planforslaget etter ønske fra kommunen, belastes ikke med gebyr.

13 Side 12 av 18 11a/11b Byggeområder boliger og fritidsbebyggelse Inntil 3 enheter ,- For vesentlig endring av plan inntil 3 enheter ,- Fra 4 til 10 enheter (betales pr. enhet til og med enhet nr.10) 4 250,- Tillegg pr. enhet over 10 For vesentlig endring av plan beregnes etter samme måte 750,- 11c Andre formål Inntil 10 dekar ,- 11d Tillegg pr. påbegynt 10 da over 10 For vesentlig endring av plan beregnes etter samme måte For mindre endring i reguleringsplan Hvis endringen innebærer annonsering kommer kommunens utgifter til slik annonsering i tillegg til gebyret , ,- 11e Forespørsel om forhåndsuttalelse fra planutvalget ,- 11f 11g Privat reguleringsforslag som blir stoppet/avvist ved første gangs behandling Forlengelse av planvedtak betales etter medgått tid med en timepris ,- 750,- pr time Stanser planbehandlingen før 2. gangs behandling i det faste utvalg for plansaker, refunderes 50% av respektive gebyr. Stanser planbehandlingen etter behandling i kommunestyret, refunderes 20% av respektive gebyr. I tillegg til disse gebyrene kommer kostnader til behandling i organer utenfor kommunen, eksempelvis Fylkeskonservatoren dersom denne finner det nødvendig med befaring/utgraving 12 Behandling av Generell utredningskrav ,- 13 Tilsyn/avviksbehandling (pr. avvik) 1 875,- 14 Byggesaksavdelingen kan engasjere særskilt kontrollør til kontroll av statiske beregninger, ventilasjonsanlegg, heisanlegg og tilfluktsrom. For slik kontroll kan det kreves gebyr tilsvarende medgåtte utgifter.

14 Side 13 av Generelle bestemmelser Behandling av søknader/melding som fremmes etter pålegg fra byggesak -og oppmålingsavdelingen/eller arbeid som er oppstartet uten tillatelse- beregnes ordinært gebyr. Merarbeid ut over ordinær saksbehandling betales etter medgått tid etter en timesats. Overtredelsesgebyr jfr. Plan og bygningslovens 32-8 vurderes i hvert enkelt tilfelle. 16 For saker som avsluttes uten sluttbehandling p.g.a. manglende tilbakemelding fra ansvarlig søker/tiltakshaver Minstepris 750,- pr time 750,- pr time 1 500,- 17 For tiltak som ikke omfattes av noen av de ovenfor nevnte punkter 750,- pr time 18 Alle gebyrer skal betales til kommunekassen etter regningsoppgave fra byggesaksog oppmålingsavdelingen. Betaling skjer etter det regulativ og de satser som gjelder på det tidspunkt fullstendig søknad foreligger. 19 Når spesielle forhold tilsier det, kan regulativet fravikes av byggesak-, kart- og oppmålingsavdelingen.

15 Side 14 av 18 Gebyr for arbeid etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) Oppretting av matrikkelenhet Oppretting av grunneiendom og festegrunn Areal fra m² 7 450,- Areal fra m² ,- Areal fra 2001 m² økning pr. påbegynt da ,- Opprette punktfeste 7 450,- Ved samtidig oppretting av flere matrikkelenheter på samme eiendom, i samme felt og iht samme stadfestet reguleringsplan, er gebyret 80 % av ovenstående fra og med tomt nr Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn Areal fra m² 7 450,- Areal fra m² ,- Areal fra 2001 m² økning pr. påbegynt da , Oppmåling av uteareal på eierseksjon Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eierseksjon Areal fra 0 50 m² 7 450,- Areal fra m² 9 550,- Areal fra m² ,- Areal fra 2001 m² økning pr. påbegynt da , Oppretting av anleggseiendom Gebyr som for oppretting av grunneiendom. Volum fra m³: kr ,- Volum fra 2001 m³ økning pr. påbegynt 1000m3.: kr 1 700, Registrering av jordsameie Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid. 1.2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

16 Side 15 av 18 Gebyr i henhold til pkt ved fullført forretning Tilleggsgebyr etablering 2 500, Ommatrikulering av matrikkelenhet Gebyr i henhold til pkt Med markarbeid, betales i tillegg etter satser jfr. pkt , Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter 1.1 og 1.2 Feiing og tilsyn For feiing som utføres 1 eller 2 ganger (etter behov) i den ordinære runden, og/eller tilsyn hvert fjerde år, betales: Loddpipe gjennom 1 og 2 etasjer og/eller tilsyn 495,- Loddpipe gjennom 3 etasjer og/eller tilsyn 572,- For feiing av større piper og anbringer og feiing av ovner og fyrkjeler, betales etter medgått tid etter en timesats. For feiing utover to ganger og for fjerning av beksot, betales det etter medgått tid etter en timesats. Røykgassmåling og justering av fyrkjel 670,- pr. time 670,- pr. time 747,- pr. stk. Prisene er eks. mva. Vann/avløp Priser ekskl. mva Priser inkl. mva Vannavgift pr. m3 9,85 12,31 Nettleie vann pr. abonnement 1 415, ,75 Avløpsavgift pr. m3 14,95 18,69 Nettleie avløp pr. abonnement 2 312, ,00

17 Side 16 av 18 Renovasjon Abonnementstype Priser ekskl. mva Priser inkl. mva Abonnement 100 l, henting hver 3. uke 3 710, ,50 Abonnement 240 l, henting hver 3. uke 3 917, ,25 Abonnement 360 l, henting hver 3. uke 4 331, ,75 Abonnement med heimekompostering/240 l 3 710, ,50 Hytterenovasjon 775,- 968,75 Hytterenovasjon med reduksjon 568,- 710,00 Tillegg for henting av avfall ved avstand over 20 m fra godkjent veg Tillegg ekskl. mva Tillegg inkl. mva. Plassering av stativ/beholder, mellom m 300,- 375,- Plassering av stativ/beholder, mellom m 400,- 500,- Plassering av stativ/beholder, mellom m 600,- 750,- Plassering av stativ/beholder, over 60 m 900, ,- Rabatt på renovasjonsgebyret får du om du har: Abonnement med hjemmekompostering: Fradrag pr. år Avfallsmerke for ekstrasekk. Oversikt salgssteder. 259,- 30,- pr. stk Tømming slamavskillere Priser Priser ekskl. mva inkl. mva Tømming og etterbehandling (pr. slamavskiller) 1 800, ,-.

18 Side 17 av 18 Parkeringsavgift Sentrum Sykehuset Namsos Pris pr. time (1., 2. og 3. time) 12,- inkl. mva. 12,- inkl. mva.* 4 timer (utløser 1 døgn) 48,- inkl. mva. P- avgift pr. mnd. 250,- + mva. P- avgift pr. kvartal 625,- + mva. Årskort 2 500,- + mva. *Betaler for 8 timer pr. dag Frikjøp av parkeringsplasser Namsos kommunestyre har vedtatt at gebyret for frikjøp av parkeringsplasser skal indeksreguleres årlig. Frikjøpsgebyret pr. frikjøpt parkeringsplass ,- Namsos havnevesen (eget hefte) - Avgiftsregulativ Namsos Havnevesen Etablererprøve og kunnskapsprøve Etablererprøven Betales i forkant av prøven. 400,- Kunnskapsprøven Betales i forkant av prøven. 400,-

19 Side 18 av 18 Utleie av saler i Namsos samfunnshus Leiesatser gjeldende fra Sal Arrangement Pris Sal 1 (A+B), - max. 150 spiseplasser Møte 2 500,- Sal 1A, - ca. 80 spiseplasser Møte 2 000,- Sal 1B, - ca spiseplasser Møte 1 000,- Sal 1 Sluttet lag dans 6 000,- Sal 1 Åpen fest 8 000,- Sal 2 Møte 500,- Sal 3, - ca. 40 spiseplasser Møte 1 000,- Sal ca. 50 spiseplasser Vestibyle (foaje) i 1.etg. Møte 2 000,- Ved sammenhengende leie over flere dager brukes skjønn. Utleie av festplass til arrangement og torgplass Leie av festplassen til arrangement Leie av festplassen Pris pr. time 50,- Leie av strøm Pris pr. time 50,- Leie av festplassen - torgplass Leie av torgplass Pris pr. dag 100,- Leie av strøm Pris pr. time 25,- Leie av plass til tivoli/sirkus Tivoliplass, Østre byområde Pris pr. døgn 3 000,- Sirkusplass, Spillumstranda Pris pr. døgn inkl. vann og strømforsyning 2 500,-

NAMDALSEID KOMMUNE. Betalingssatser, gebyr og avgifter 2015. betalingsregulativ for kommunale tjenester

NAMDALSEID KOMMUNE. Betalingssatser, gebyr og avgifter 2015. betalingsregulativ for kommunale tjenester NAMDALSEID KOMMUNE Betalingssatser, gebyr og avgifter 2015 betalingsregulativ for kommunale tjenester Rådmannens forslag utlagt til offentlig ettersyn 25.11.2014 Gebyr og betalingssatser, Tjenesteområder

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2013 ALSTAHAUG KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak 19.12.12

GEBYRREGULATIV 2013 ALSTAHAUG KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak 19.12.12 GEBYRREGULATIV 2013 ALSTAHAUG KOMMUNE Kommunestyrets vedtak 19.12.12 1 Gebyrregulativ 2013 Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 med ikrafttredelse fra 01.01.2013 VANN OG AVLØP Rammer for gebyrberegning Gebyrene

Detaljer

BETALINGSREGULATIV 2015 KONGSVINGER KOMMUNE

BETALINGSREGULATIV 2015 KONGSVINGER KOMMUNE BETALINGSREGULATIV 2015 KONGSVINGER KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 11.12.14 Betalingsregulativet trer i kraft 01.01.2015 og erstatter tidligere gjeldende regulativer. Satser fastsatt av staten vil bli

Detaljer

GEBYR- OG BETALINGSREGULATIV 2012

GEBYR- OG BETALINGSREGULATIV 2012 GEBYR- OG BETALINGSREGULATIV 2012 Kap. 1 Byggesaksbehandling og bygningskontroll...2 Kap. 2 Kart- og oppmålingsarbeider...4 Kap. 3 Plan- og delingssaker, konsekvensutredninger m.v....8 Kap. 4 Gebyr for

Detaljer

Budsjett 2014 Gebyrer og egenbetalinger Rådmannens forslag

Budsjett 2014 Gebyrer og egenbetalinger Rådmannens forslag Budsjett 2014 Gebyrer og egenbetalinger Rådmannens forslag 1. Felles 1.1. Gebyrer 1.1.1. Gebyrer med lovregulerte satser Ingen på fellesområdet. 1.1.2. Andre gebyrer pr. stk. Pr stk Kommunepin 105,00 107,00

Detaljer

BETALINGSREGULATIV 2014 KONGSVINGER KOMMUNE

BETALINGSREGULATIV 2014 KONGSVINGER KOMMUNE BETALINGSREGULATIV 2014 KONGSVINGER KOMMUNE Vedtatt av kommunestyre 12.12.13 Betalingsregulativet trer i kraft 01.01.2014 og erstatter tidligere gjeldende regulativer. Satser fastsatt av staten vil bli

Detaljer

VANNMÅLER Leie av vannmåler, kommunen installerer 346,82 4 % 360,00 450,00 - Ved skade eller tap kreves full erstatning Kjøp av vannmåler

VANNMÅLER Leie av vannmåler, kommunen installerer 346,82 4 % 360,00 450,00 - Ved skade eller tap kreves full erstatning Kjøp av vannmåler KOMMUNALE EIENDOMSGEBYRER/AVGIFTER Vann og avløpsgebyret er delt i to deler, en fast del og en variabel del. Den faste delen beregnes for bolig etter bruksarealet (eiendomskatt) og for næringsbygg etter

Detaljer

Gebyr- og betalingssatser 2010 for Inderøy kommune

Gebyr- og betalingssatser 2010 for Inderøy kommune Gebyr- og betalingssatser for Inderøy kommune - Vedtatt av Inderøy kommunestyre 16.12.2009 GEBYR- OG BETALINGSSATSER 1. Vann- og avløpsgebyr side 2 2. Gebyr for feiing og tilsyn med fyringsanlegg side

Detaljer

Kommunale betalingssatser

Kommunale betalingssatser Kommunale betalingssatser VARE/TJENESTE KOMMUNALE EIENDOMSAVGIFTER 2012 2013 Eiendomsskatt Eiendommer med selvstendig boenhet kr 5,50 pr 1.000 kr 5,50 pr 1.000 Jord/skogbruk innenfor bestemt grense kr

Detaljer

1.2 Gebyrregulativ for plan- og byggesak

1.2 Gebyrregulativ for plan- og byggesak 1.2 Gebyrregulativ for plan- og byggesak Gjeldende fra 1.1. 2015. Gebyrregulativet er samordnet mellom Grenlandskommunene. (Tall i parentes er 2014-tall) A GEBYRREGULATIV FOR PLANSAKER 2015: 2015 Oppstartsmøte:

Detaljer

FORMANNSKAPETS FORSLAG TIL BETALINGSREGULATIV 2010 KONGSVINGER KOMMUNE

FORMANNSKAPETS FORSLAG TIL BETALINGSREGULATIV 2010 KONGSVINGER KOMMUNE FORMANNSKAPETS FORSLAG TIL BETALINGSREGULATIV 2010 KONGSVINGER KOMMUNE Betalingsregulativet trer i kraft 01.01.2010 og erstatter tidligere gjeldende regulativer. Satser fastsatt av staten vil bli oppdatert

Detaljer

BETALINGSSATSER OG GEBYR 2015 VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 18. DESEMBER 2014 SAK 77/14

BETALINGSSATSER OG GEBYR 2015 VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 18. DESEMBER 2014 SAK 77/14 BETALINGSSATSER OG GEBYR 2015 VEDTATT AV KOUNESTYRET 18. DESEBER 2014 SAK 77/14 1 1. GEBYRER OG EGENBETALINGER 2015... 4 1.1 Sammendrag... 4 2. BARNEHAGER OG SKOLE... 6 2.1 Barnehager... 6 2.2 Skolefritidsordningen...

Detaljer

Handlings- og økonomiplan 2015-2018

Handlings- og økonomiplan 2015-2018 Handlings- og økonomiplan 2015-2018 VEDTATT BUDSJETT 4 Avgifter, gebyrer og egenbetalinger 4.1 Vann og avløpsgebyr 4.2 Renovasjonsgebyr i 2015 4.3 Priser i svømmehaller 2015 4.4 Feieavgift 2015 4.5 Egenbetalingssatser

Detaljer

Handlings- og økonomiplan 2015-2018

Handlings- og økonomiplan 2015-2018 Handlings- og økonomiplan 2015-2018 12 Avgifter, gebyrer og egenbetalinger 12.1 Vann- og avløpsgebyrer 12.2 Renovasjonsgebyr 12.3 Priser i svømmehaller 12.4 Feieavgift 12.5 Egenbetalingssatser for barns

Detaljer

Gebyrer 2014. Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart og oppmåling Seksjonering Private planforslag Private avløpsanlegg

Gebyrer 2014. Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart og oppmåling Seksjonering Private planforslag Private avløpsanlegg Gebyrer 2014 Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart og oppmåling Seksjonering Private planforslag Private avløpsanlegg KOMMUNALE GEBYRER 2014 Vann: Eks.mva kr Inkl. mva kr Årsgebyr:

Detaljer

OVERSIKT OVER PRISER OG AVGIFTER PR. 01.01.2014 BB

OVERSIKT OVER PRISER OG AVGIFTER PR. 01.01.2014 BB OVERSIKT OVER PRISER OG AVGIFTER PR. 01.01.2014 BB BÅTSFJORD KOMMUNE 1 INNHOLD SENTRALADMINISTRASJON... 6 Bevillingsgebyr:... 6 Kunnskapsprøve skjenkebevilling/ salgsbevilling alkohol:... 6 Kunnskapsprøve

Detaljer

BETALINGSREGULATIV 2015 Vedtatt av Hemne kommunestyre i møte

BETALINGSREGULATIV 2015 Vedtatt av Hemne kommunestyre i møte 14/2039-1 231 BETALINGSREGULATIV 2015 Vedtatt av Hemne kommunestyre i møte Innholdsfortegnelse I BARNEHAGE... 3... 3 II PLEIE OG OMSORG... 4... 4... 4... 4... 4... 4 III TEKNISKE TJENESTER... 5... 5...

Detaljer

Dyrøy kommune Arkiv: 231 Den lærende kommune Saksmappe: 2013/117

Dyrøy kommune Arkiv: 231 Den lærende kommune Saksmappe: 2013/117 Dyrøy kommune Arkiv: 231 Den lærende kommune Saksmappe: 2013/117 Saksbehandler: Viktor K. Olsen Dato: 23.07.13 P R I S E R K O M M U N A L E T J E N E S T E R 2013 Renovasjon:... 2 Vann- og kloakkavgifter:...

Detaljer

Priser for kommunale varer og tjenester Rakkestad kommune Budsjettåret 2012

Priser for kommunale varer og tjenester Rakkestad kommune Budsjettåret 2012 Priser for kommunale varer og tjenester Rakkestad kommune Budsjettåret 2012 1 1. Betalingssatser for opphold i kommunale barnehager og skolefritidsordning a) Barnehage Plass Opphold per mnd. Matpenger

Detaljer

Måsøy Kommune. Gebyrregulativ 2015

Måsøy Kommune. Gebyrregulativ 2015 Måsøy Kommune Gebyrregulativ 2015 Innholdsfortegnelse 1. GENERELLE FORUTSETNINGER... 3 2. GEBYRER FOR VANN OG AVLØP... 3 1. GEBYR FOR VANN... 3 2. GEBYR FOR AVLØP... 3 3. RENOVASJONSAVGIFT... 4 1. INNSAMLING

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 GEBYRDEL Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 Forsidebildet: Fra gravearbeid i

Detaljer

3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2015

3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2015 3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2015 Gebyrer og betalingssatser er satt opp i slik rekkefølge: Barnehager Barnehager Grunnskoleopplæring Pleie og omsorg Vann, avløp og renovasjon Fysisk planlegging,

Detaljer

3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2014

3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2014 3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2014 Gebyrer og betalingssatser er satt opp i slik rekkefølge: Barnehager Barnehager Grunnskoleopplæring Pleie og omsorg Vann, avløp og renovasjon Fysisk planlegging,

Detaljer

VEDLEGG 1: BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2014

VEDLEGG 1: BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2014 VEDLEGG 1: BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2014 1 BETALINGSSATSER - SENTRUM KINO Kategori 2013 Barn 60,- (70,-) 16,6 % 70,- (80,-) Ungdom 70,- (80,-) 14,3 % 80,- (90,-) Voksen 80,- (90,-) 12,5 % 90,- (100,-)

Detaljer

AVGIFTER OG BETALINGSSATSER 2013

AVGIFTER OG BETALINGSSATSER 2013 AVGIFTER OG BETALINGSSATSER 2013 Snillfjord Kommune - PORTEN TIL HAVET - 1. Oppvekst og fritid 2. Helse og omsorg 3. Landbruk, vilt og næring 4. Plan, byggesak og oppmåling 5. Kommunaltekniske tjenester

Detaljer

3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2011

3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2011 3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2011 Gebyrer og betalingssatser er satt opp i slik rekkefølge: Barnehager Grunnskoleopplæring Pleie og omsorg Vann, avløp og renovasjon Fysisk planlegging, kart og

Detaljer

GEBYRREGULATIV. Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013

GEBYRREGULATIV. Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013 Sørfold kommune 8226 Straumen GEBYRREGULATIV 2014 Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013 Del 1 BYGGE-, PLAN-, FRADELING- OG OPPMÅLINGSSAKER Dette betalingsregulativ fastsetter

Detaljer

Kommunale gebyrer og brukerbetalinger 2015

Kommunale gebyrer og brukerbetalinger 2015 Kommunale gebyrer og brukerbetalinger 2015 Vedtatt av Kommunestyret 8.12.14, k-sak 131/14 Rettet av Kommunestyret 23.2.15, k-sak 17/15 Sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Hvaler kommune. Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2015. Vedlegg 2 til Økonomiplan 2015 2018 og Årsbudsjett 2015

Hvaler kommune. Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2015. Vedlegg 2 til Økonomiplan 2015 2018 og Årsbudsjett 2015 Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2015 Vedlegg 2 til Økonomiplan 2015 2018 og Årsbudsjett 2015 Innhold SAMMENDRAG... 2 1. BARNEHAGE OG SKOLEFRITIDSORDNINGER FOR BARN OG UNGE... 3 1.1 Betalingsordning

Detaljer

GEBYRREGULATIV/FORSKRIFT 2014 FOR TJENESTER UTFØRT AV LARVIK KOMMUNE v/plan, BYGGE- OG OPPMÅLINGSSAKER M.M.

GEBYRREGULATIV/FORSKRIFT 2014 FOR TJENESTER UTFØRT AV LARVIK KOMMUNE v/plan, BYGGE- OG OPPMÅLINGSSAKER M.M. GEBYRREGULATIV/FORSKRIFT 2014 FOR TJENESTER UTFØRT AV LARVIK KOMMUNE v/plan, BYGGE- OG OPPMÅLINGSSAKER M.M. Gebyrregulativ for Larvik kommune, gjeldende fra 01.01.2014. Gebyrene er vedtatt med hjemmel

Detaljer