Namsos kommune -et godt sted å leve. Prisliste. Kommunale tjenester. Servicetorget

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Namsos kommune -et godt sted å leve. Prisliste. Kommunale tjenester. Servicetorget"

Transkript

1 Namsos kommune -et godt sted å leve Prisliste Kommunale tjenester Servicetorget

2 Side 1 av 18 Innholdsfortegnelse Barnehageplass... 2 SFO-plass (Skolefritidsordning)... 2 Namsos kommunale kulturskole... 3 Bibliotek... 3 Helse- og omsorgstjenester... 4 Praktisk bistand (hjemmehjelp) og opplæring, vaktmestertjenester... 4 Langtidsopphold og korttidsopphold over 60 døgn... 4 Måltider, vaskeritjenester, trygghetsalarm og transporttjenester... 5 Måltider, vaskeritjenester og trygghetsalarm (etter skjermingsregelen)... 5 Slik regner vi ut egenbetalingen... 5 Oasen... 6 Kleppen idrettspark... 7 Utearealer/garderober... 7 Priser håndball og fotball: se neste side... 7 Gebyr for plan, bygge-, delingssaker... 9 Dispensasjoner Ansvarsretter Delingssaker Reguleringsplaner Gebyr for arbeid etter matrikkelloven Oppretting av matrikkelenhet Feiing og tilsyn Vann/avløp Renovasjon Tømming slamavskillere Parkeringsavgift Frikjøp av parkeringsplasser Namsos havnevesen (eget hefte) Etablererprøve og kunnskapsprøve Utleie av saler i Namsos samfunnshus Utleie av festplass til arrangement og torgplass Leie av plass til tivoli/sirkus... 18

3 Side 2 av 18 Barnehageplass Priser gjeldende fra Plass Pr. mnd. 100 % plass 2 580,- 90 % plass 2 435,- 80 % plass 2 215,- 70 % plass 1 935,- 60 % plass 1 715,- 50 % plass 1 440,- 40 % plass 1 220,- Søskenmoderasjon gis etter disse satser: 2. barn: 30 % Øvrige barn: 60 % Kostpenger Det betales kostpenger for lunsj èn dag per uke. Heltidsplass koster kr. 80,- per mnd. For deltidsplass kr. 50,- per mnd. Avgiften indeksreguleres hvert 4. år. Denne avgiften blir tilsendt på faktura sammen med månedlig foreldrebetaling. Det betales for 11 måneder i året Det betales fra til hvert år. Betaling skjer til Namsos kommune, v/lønnog regnskapsavdelingen innen den 20. hver måned. Søkere som mener de har krav på friplass må henvende seg til NAV. SFO-plass (Skolefritidsordning) Plass Hel plass Halv plass Plass i skoleferiene Pr. mnd ,- Betalingsfri i juli og halve juni og august ,- 60 timer i mnd., som tilsvarer 15 timer pr. uke. Betalingsfri i juli og halve juni og august. 500,- Betalingsfri juli mnd. Søskenmoderasjon i SFO: Det skal betales halv pris for barn nr. 2. Betalingssatsene vedtas av kommunestyret og kan endres i løpet av året.

4 Side 3 av 18 Namsos kommunale kulturskole Plass Pr. elev/førskolebarn/år Ordinær elevplass: (Musikk/dans/drama/kunstskole) 4 000,- Barnedans/barnekor: 3 200,- Gromustilbudet: 4 000,- Barne- og ungdomskorpset 2 000,- Søskenmoderasjon: 50 % på billigste tilbud hos ett søsken. Pris fastsettes av kommunestyret for hvert år. Bibliotek Priser ved for sen innlevering: 1. Purring (sendes 2 uker etter forfallsdato) 30,- 2. Purring (sendes 4 uker etter forfallsdato) 60,- To uker etter andre purrebrev sendes erstatningskrav som følger de ordinære innfordringsprosedyrene i kommunen. Kommunen følger inkassolovens bestemmelser. Tap av nasjonalt lånekort: 10,-

5 Side 4 av 18 Helse- og omsorgstjenester Praktisk bistand (hjemmehjelp) og opplæring, vaktmestertjenester Grunnbeløp (G) pr = kr 88370,- Inntekt (kroner pr år) Timepris Abonnementspris pr.mnd Makspris pr. år Inntil 2 G ( ) 180, ,- 2-3 G ( ) 143,- 993, ,- 3-4 G ( ) 204, , ,- 4-5 G ( ) 251, , ,- >5 G (> ) 319, , ,- Egenbetaling korttidsopphold, Namsos helsehus, bo- og velferdssentrene og bofellesskap Pr. døgn Dagsatsene for korttidsopphold gjelder for opphold som ikke varer mer enn 60 døgn i kalenderåret. 147,- Dag/natt opphold, Namsos helsehus 77,- Korttidsopphold i bo- og velferdssenter 239,- Langtidsopphold og korttidsopphold over 60 døgn Prisen for langtidsopphold og korttidsopphold over 60 døgn blir regnet ut med bakgrunn i din inntekt og personlige økonomiske forhold. Saksbehandler i kommunen innhenter opplysninger om inntekter og utgifter og fatter vedtak ut i fra det. Størrelsen på vederlaget og beregningen av dette er regulert i Forskrift om egenandel for opphold i institusjon av 16. desember Inntekter som inngår i grunnlaget Egenbetalingen blir fastsatt på grunnlag av all inntekt. Det inkluderer pensjon og andre ytelser fra folketrygden, ytelser fra andre pensjonsordninger, arbeids- og næringsinntekter, leieinntekter samt renteinntekter av formue, fratrukket et fribeløp. Selve formuen er personlig og tas ikke med i beregningen. Maksimalsats for egenbetaling Ingen skal betale mer i egenbetaling enn det en institusjonsplass reelt koster

6 Side 5 av 18 Måltider, vaskeritjenester, trygghetsalarm og transporttjenester Kostabonnement i bo- og velferdssenter og bofellesskap 3 718,- Utkjøring av middag til hjemmeboende Leie av trygghetsalarm Vask av privat tøy Transporttjenester 85,- pr. porsjon. 141,- pr. mnd. 252,- pr. mnd. 25,- pr. tur, 280,- pr mnd. Måltider, vaskeritjenester og trygghetsalarm (etter skjermingsregelen) Kostabonnement i bo- og velferdssenter og bofellesskap Utkjøring av middag til hjemmeboende Leie av trygghetsalarm Vask av privat tøy 3 718,- (selvkostpris) 85,- pr. porsjon (selvkostpris) 106,- pr. mnd. 0,- pr mnd. Slik regner vi ut egenbetalingen Inntekter inntil folketrygdens grunnbeløp Det skal betales 75 prosent i årlig vederlag av alle inntekter inntil folketrygdens grunnbeløp. Fra grunnbeløpet trekker vi et fribeløp på kroner (pr. 2015). Beboer som legges på dobbeltrom uten selv å ønske det, skal ved beregningen tilstås et høyere fribeløp som fastsettes årlig av departementet. Inntekter utover folketrygdens grunnbeløp For alle andre inntekter utover folketrygdens grunnbeløp skal det betales 85 % etter at skatt og eventuelle andre fradrag er trukket fra. Grunnbeløpet i folketrygden er fra 1. mai 2014 på kr Vedtaket fattes med hjemmel i helse og omsorgstjenesteloven 11-2,- og i forskrift om egenandeler for kommunale helse og omsorgstjenester i institusjon mv. herunder 9. Eventuelle endringer fra Helse og omsorgsdepartementet vedrørende forskrift om vederlag for opphold i institusjon mv. vil til enhver tid være gjeldende for Namsos kommune.

7 Side 6 av 18 Oasen Inngang for de som ikke bader Gratis Enkeltbillett voksen 120,- Honnør/student 90,- Barn 55,- Barn under 3 år, og 3. klassinger Namsos kommune Gratis Månedskort voksen 490,- Månedskort honnør/student 395,- Månedskort barn 320,- 3-månedskort voksen 1 290,- 3-månedskort honnør/student 980,- 3-månedskort barn 730,- 6-månedskort voksen 2 260,- 6-månedskort honnør/student 1 800,- 6-månedskort barn 1 340,- Årskort voksen 4 010,- Årskort honnør/student 3 100,- Årskort barn 2 575,- Avtalegiro pr mnd. 315,- Avtalegiro Student (10 mnd.) 265,- Klippekort 12 klipp voksen 1 200,- Klippekort 12 klipp honnør/student 900,- Klippekort 12 klipp barn 550,- Armbånd 95,- Familiebillett 285,- Gruppepris voksen (min 10) 95,- Gruppepris barn (over 15 år) 65,- Timesleie utenom åpningstid, med 2 badevakter 2 650,- Stevner/idrettsarrangement Etter avtale Bursdagsfeiring barn (i åpningstid) 175,-

8 Side 7 av 18 Kleppen idrettspark Utearealer/garderober Pr. Pris i kr. Stadion Friidrett stevner Time 210,- Stadion Fotball senior Kamp 905,- Stadion/Kunstgress fotball barn/unge Kamp 450,- Trening GSP-banen Time 285,- Trening Abrabanen Time 270,- 7-er kunstgress senior Kamp 270,- 7-er kunstgress jr. Kamp 210,- Kunstgress GSB banen Kamp 545,- Kunstgress Abrabanen Kamp 535,- Trening stadion senior Time 220,- Trening stadion barn/ungdom Time 95,- Trening friidrett Time 95,- Leie idrettsanlegg ute Etter avtale Leie av garderobe Stk. 110,- Styrketreningsrom Time 185,- Priser håndball og fotball: se neste side

9 Side 8 av 18 Håndball Håndball senior Kamp 545,- Håndball år Kamp 490,- Håndball t.o.m. 15. år Kamp 425,- Volleyball stor bane Time 285,- Arrangement hallidrett Time 390,- Leie idrettsanlegg inne Etter avtale Trening 1/1 flerbrukshall voksne Time 275,- Trening ½ flerbrukshall voksne Time 225,- Trening 1/1 flerbrukshall barn/unge Time 250,- Trening 1/1 flerbrukshall sr/jr Time 445,- Trening 1/2 flerbrukshall sr/jr Time 330,- Arrangement/Messe Døgn 9 115,- Fotballhall/Namsoshall Trening gammelhall 1/1 voksne Time 280,- Trening gammelhall 1/1 barn/ungdom Time 250,- Trening 1/1 fotballhall voksne Time 445,- Trening 1/2 fotballhall voksne Time 335,- Trening 1/1 fotballhall barn/ungdom Time 380,- Trening 1/2 fotballhall barn/ungdom Time 300,- 7-er bane unge Kamp 215,- 7-er bane senior Kamp 285,- Fotballhall voksen Kamp 820,- Fotballhall barn/ungdom Kamp 490,- Drop in leie fotballhall, mai-september Time 265,- Løpebaner Time 180,- Enkeltvis trening løpebane Mnd 365,- Idrettsarrangement/messer fotballhall Døgn ,- Idrettsarrangement/messer håndballhall Døgn 9 270,- Kiosk u/4 timer 310,- Kiosk o/4timer 515,- Priser for kamper innendørs, inkluderer 2 garderober og en dommergarderobe. Innendørs trening inkluderer 1 garderobe

10 Side 9 av 18 Gebyr for plan, bygge-, delingssaker Etter plan - og bygningslovens Trinnvis behandling For to- trinnsbehandling (rammetillatelse/igangsettingstillatelse) betales halvt gebyr for rammetillatelsen og halvt gebyr for igangsettingstillatelsen. Ved flere enn 1 igangsettingstillatelse betales kr ,- for hver ut over 1. 1a) Enebolig. Det gjelder samme sats for hovedombygging. Eneboliger med bileilighet betales et tillegg pr. ekstra leilighet/ boenhet. Bileiligheter over 60m2 betales etter punkt 2. For frittstående garasje i tilknytning til boligbygg betales i tillegg gebyr i h.h.t. regulativets pkt. 4 a. Priser , ,- 1b) Fritidsboliger/hytter betales et byggesaksgebyr Det gjelder samme sats for hovedombygging ,- 2) Tomannsboliger og rekkehus/kjedehus med inntil 5 leiligheter (pr. boenhet.) 3) Rekkehus/kjedehus med mer enn 5 leiligheter, samt boligblokker (pr. boenhet) , ,- 4a) For alle andre byggetiltak som krever byggetillatelse etter pbl Bruksareal m , , , , , , , , , , , ,-

11 Side 10 av 18 4b For tiltak som krever søknad og tillatelse som kan forestås av tiltakshaver jfr pbl 20-2 beregnes halve gebyr etter pkt. 4a. Minstegebyr 3 750,- 4c Endring av tillatelse som krever ny behandling betales etter medgått tid Timespris 4e Bruksendring halvt gebyr etter pkt. 4a. 750,- 4f Enkle lagerbygg - halvt gebyr etter pkt.4a. 5a 5b 6a 6b 6c Enkle byggesaker som ikke kan beregnes etter målt areal, F.eks. tekniske installasjoner, småflytebrygger (inntil 3 plasser), mindre terrenginngrep, riving av bygning og støttemurer. Andre konstruksjoner eller anlegg som ledningsanlegg i luft eller grunn, større Terrenginngrep som massetak/veg/parkeringsplass, flytebryggeanlegg (flere enn 3 plasser) Samme pris gjelder for sanering av ledningsanlegg. Fasadeendringer F.eks. skifte av vinduer og kledning, rehabilitering av pipe, montering av ildsted, skilt/reklame, utvidelse av eksisterende terrasser med inntil 10m2 og lignende. Større fasadeendringer, Nye terrasser over 10 m2 Utvendige ombygginger og lignende. For enkle vann- og avløpsanlegg F.eks. ny drenering tilkoblet offentlig nett Stikkledninger på egen tomt (gebyret inkl. alle nødvendige ansvarsretter) 3 750, , , , ,- 7a Midlertidig brukstillatelse 1 500,- Dispensasjoner 8a Søknad som krever dispensasjon etter Plan- og bygningsloven (i tillegg til vanlig gebyr på tiltaket) 6 000,- Dispensasjon som ikke krever behandling hos andre myndigheter 3 000,-

12 Side 11 av 18 Dispensasjon fra reguleringsplan/bebyggelsesplan/vedtekter som er eldre enn 15 år fra stadfestelse (og saken ikke oversendes til andre myndigheter) 1 500,- 8b Dispensasjonssøknader som blir avslått 6 000,- 8c Dispensasjonssøknad som blir trukket før sluttbehandling betales etter medgått tid med kr 750,- pr. time. Minstepris 1 500,- Ansvarsretter 9 Lokal godkjenning av foretak 3 750,- (Førstegangs godkjenning når foretaket ikke har sentral godkjenning i omsøkte funksjoner) Foretak har sentral godkjenning for hele ansvarsområde 500,- Foretak som tidligere har fått lokal godkjenning betaler for ny godkjenning Forutsatt samme faglige leder. Dette gjelder også for personliggodkjenning. Ved godkjenning av ny faglig leder betales i tillegg kr. 750, ,- 750,- Delingssaker 10a Behandling av delingssaker 2 250,- Fradeling til uendret bruk utenfor regulert område 2 250,- 10b 10c Behandling av delingssaker som ikke er i tråd med plan I tillegg kommer behandlingsgebyr for dispensasjon jfr pkt. 8. Behandling av delingssaker i forbindelse med fradeling av eksisterende festetomt uten endring i målebrev Reguleringsplaner 2 625, ,- 11 Behandling av forslag til private reguleringsplaner, områderegulering og planer for detaljregulering. Gebyr for behandling betales etter planens størrelse, og med varierende satser for forskjellige arealbruksformål. Arealer som tas med i planforslaget etter ønske fra kommunen, belastes ikke med gebyr.

13 Side 12 av 18 11a/11b Byggeområder boliger og fritidsbebyggelse Inntil 3 enheter ,- For vesentlig endring av plan inntil 3 enheter ,- Fra 4 til 10 enheter (betales pr. enhet til og med enhet nr.10) 4 250,- Tillegg pr. enhet over 10 For vesentlig endring av plan beregnes etter samme måte 750,- 11c Andre formål Inntil 10 dekar ,- 11d Tillegg pr. påbegynt 10 da over 10 For vesentlig endring av plan beregnes etter samme måte For mindre endring i reguleringsplan Hvis endringen innebærer annonsering kommer kommunens utgifter til slik annonsering i tillegg til gebyret , ,- 11e Forespørsel om forhåndsuttalelse fra planutvalget ,- 11f 11g Privat reguleringsforslag som blir stoppet/avvist ved første gangs behandling Forlengelse av planvedtak betales etter medgått tid med en timepris ,- 750,- pr time Stanser planbehandlingen før 2. gangs behandling i det faste utvalg for plansaker, refunderes 50% av respektive gebyr. Stanser planbehandlingen etter behandling i kommunestyret, refunderes 20% av respektive gebyr. I tillegg til disse gebyrene kommer kostnader til behandling i organer utenfor kommunen, eksempelvis Fylkeskonservatoren dersom denne finner det nødvendig med befaring/utgraving 12 Behandling av Generell utredningskrav ,- 13 Tilsyn/avviksbehandling (pr. avvik) 1 875,- 14 Byggesaksavdelingen kan engasjere særskilt kontrollør til kontroll av statiske beregninger, ventilasjonsanlegg, heisanlegg og tilfluktsrom. For slik kontroll kan det kreves gebyr tilsvarende medgåtte utgifter.

14 Side 13 av Generelle bestemmelser Behandling av søknader/melding som fremmes etter pålegg fra byggesak -og oppmålingsavdelingen/eller arbeid som er oppstartet uten tillatelse- beregnes ordinært gebyr. Merarbeid ut over ordinær saksbehandling betales etter medgått tid etter en timesats. Overtredelsesgebyr jfr. Plan og bygningslovens 32-8 vurderes i hvert enkelt tilfelle. 16 For saker som avsluttes uten sluttbehandling p.g.a. manglende tilbakemelding fra ansvarlig søker/tiltakshaver Minstepris 750,- pr time 750,- pr time 1 500,- 17 For tiltak som ikke omfattes av noen av de ovenfor nevnte punkter 750,- pr time 18 Alle gebyrer skal betales til kommunekassen etter regningsoppgave fra byggesaksog oppmålingsavdelingen. Betaling skjer etter det regulativ og de satser som gjelder på det tidspunkt fullstendig søknad foreligger. 19 Når spesielle forhold tilsier det, kan regulativet fravikes av byggesak-, kart- og oppmålingsavdelingen.

15 Side 14 av 18 Gebyr for arbeid etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) Oppretting av matrikkelenhet Oppretting av grunneiendom og festegrunn Areal fra m² 7 450,- Areal fra m² ,- Areal fra 2001 m² økning pr. påbegynt da ,- Opprette punktfeste 7 450,- Ved samtidig oppretting av flere matrikkelenheter på samme eiendom, i samme felt og iht samme stadfestet reguleringsplan, er gebyret 80 % av ovenstående fra og med tomt nr Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn Areal fra m² 7 450,- Areal fra m² ,- Areal fra 2001 m² økning pr. påbegynt da , Oppmåling av uteareal på eierseksjon Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eierseksjon Areal fra 0 50 m² 7 450,- Areal fra m² 9 550,- Areal fra m² ,- Areal fra 2001 m² økning pr. påbegynt da , Oppretting av anleggseiendom Gebyr som for oppretting av grunneiendom. Volum fra m³: kr ,- Volum fra 2001 m³ økning pr. påbegynt 1000m3.: kr 1 700, Registrering av jordsameie Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid. 1.2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

16 Side 15 av 18 Gebyr i henhold til pkt ved fullført forretning Tilleggsgebyr etablering 2 500, Ommatrikulering av matrikkelenhet Gebyr i henhold til pkt Med markarbeid, betales i tillegg etter satser jfr. pkt , Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter 1.1 og 1.2 Feiing og tilsyn For feiing som utføres 1 eller 2 ganger (etter behov) i den ordinære runden, og/eller tilsyn hvert fjerde år, betales: Loddpipe gjennom 1 og 2 etasjer og/eller tilsyn 495,- Loddpipe gjennom 3 etasjer og/eller tilsyn 572,- For feiing av større piper og anbringer og feiing av ovner og fyrkjeler, betales etter medgått tid etter en timesats. For feiing utover to ganger og for fjerning av beksot, betales det etter medgått tid etter en timesats. Røykgassmåling og justering av fyrkjel 670,- pr. time 670,- pr. time 747,- pr. stk. Prisene er eks. mva. Vann/avløp Priser ekskl. mva Priser inkl. mva Vannavgift pr. m3 9,85 12,31 Nettleie vann pr. abonnement 1 415, ,75 Avløpsavgift pr. m3 14,95 18,69 Nettleie avløp pr. abonnement 2 312, ,00

17 Side 16 av 18 Renovasjon Abonnementstype Priser ekskl. mva Priser inkl. mva Abonnement 100 l, henting hver 3. uke 3 710, ,50 Abonnement 240 l, henting hver 3. uke 3 917, ,25 Abonnement 360 l, henting hver 3. uke 4 331, ,75 Abonnement med heimekompostering/240 l 3 710, ,50 Hytterenovasjon 775,- 968,75 Hytterenovasjon med reduksjon 568,- 710,00 Tillegg for henting av avfall ved avstand over 20 m fra godkjent veg Tillegg ekskl. mva Tillegg inkl. mva. Plassering av stativ/beholder, mellom m 300,- 375,- Plassering av stativ/beholder, mellom m 400,- 500,- Plassering av stativ/beholder, mellom m 600,- 750,- Plassering av stativ/beholder, over 60 m 900, ,- Rabatt på renovasjonsgebyret får du om du har: Abonnement med hjemmekompostering: Fradrag pr. år Avfallsmerke for ekstrasekk. Oversikt salgssteder. 259,- 30,- pr. stk Tømming slamavskillere Priser Priser ekskl. mva inkl. mva Tømming og etterbehandling (pr. slamavskiller) 1 800, ,-.

18 Side 17 av 18 Parkeringsavgift Sentrum Sykehuset Namsos Pris pr. time (1., 2. og 3. time) 12,- inkl. mva. 12,- inkl. mva.* 4 timer (utløser 1 døgn) 48,- inkl. mva. P- avgift pr. mnd. 250,- + mva. P- avgift pr. kvartal 625,- + mva. Årskort 2 500,- + mva. *Betaler for 8 timer pr. dag Frikjøp av parkeringsplasser Namsos kommunestyre har vedtatt at gebyret for frikjøp av parkeringsplasser skal indeksreguleres årlig. Frikjøpsgebyret pr. frikjøpt parkeringsplass ,- Namsos havnevesen (eget hefte) - Avgiftsregulativ Namsos Havnevesen Etablererprøve og kunnskapsprøve Etablererprøven Betales i forkant av prøven. 400,- Kunnskapsprøven Betales i forkant av prøven. 400,-

19 Side 18 av 18 Utleie av saler i Namsos samfunnshus Leiesatser gjeldende fra Sal Arrangement Pris Sal 1 (A+B), - max. 150 spiseplasser Møte 2 500,- Sal 1A, - ca. 80 spiseplasser Møte 2 000,- Sal 1B, - ca spiseplasser Møte 1 000,- Sal 1 Sluttet lag dans 6 000,- Sal 1 Åpen fest 8 000,- Sal 2 Møte 500,- Sal 3, - ca. 40 spiseplasser Møte 1 000,- Sal ca. 50 spiseplasser Vestibyle (foaje) i 1.etg. Møte 2 000,- Ved sammenhengende leie over flere dager brukes skjønn. Utleie av festplass til arrangement og torgplass Leie av festplassen til arrangement Leie av festplassen Pris pr. time 50,- Leie av strøm Pris pr. time 50,- Leie av festplassen - torgplass Leie av torgplass Pris pr. dag 100,- Leie av strøm Pris pr. time 25,- Leie av plass til tivoli/sirkus Tivoliplass, Østre byområde Pris pr. døgn 3 000,- Sirkusplass, Spillumstranda Pris pr. døgn inkl. vann og strømforsyning 2 500,-

Namsos kommune. - et godt sted å leve. Prisliste. Kommunale tjenester 2016. Servicetorget

Namsos kommune. - et godt sted å leve. Prisliste. Kommunale tjenester 2016. Servicetorget Namsos kommune - et godt sted å leve Prisliste Kommunale tjenester 2016 Servicetorget Priser pr. 01.01.2016 Side 1 av 18 Innholdsfortegnelse Innhold Barnehageplass... 2 SFO-plass (Skolefritidsordning)...

Detaljer

Namsos kommune etter plan- og bygningslovens 33-1

Namsos kommune etter plan- og bygningslovens 33-1 Gebyr for plan, bygge-, delingssaker for 2013 Revidert jfr. kommunestyrets vedtak i møte den 6.12.2012 NAMSOS KOMMUNE GEBYRER FOR PLAN, BYGGE-, DELINGSSAKER FOR 2013 Namsos kommune etter plan- og bygningslovens

Detaljer

Namsos kommune. -et godt sted å leve. Prisliste Kommunale tjenester. Servicetorget

Namsos kommune. -et godt sted å leve. Prisliste Kommunale tjenester. Servicetorget Namsos kommune -et godt sted å leve Prisliste 2017 Kommunale tjenester Servicetorget Side 1 av 19 Innholdsfortegnelse Barnehageplass... 2 SFO-plass (Skolefritidsordning)... 2 Namsos kommunale kulturskole...

Detaljer

Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2015. 1.0 Kart og delingsgebyr, byggesaksgebyr

Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2015. 1.0 Kart og delingsgebyr, byggesaksgebyr Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2015 Gjeldende fra 01.01.2015 1.0 Kart og delingsgebyr, byggesaksgebyr Betalingsregulativ etter matrikkelloven Lovhjemmel: Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven

Detaljer

1.0 Kommunale eiendomsavgifter:

1.0 Kommunale eiendomsavgifter: Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2013: Kommunale avgifter og betalingssatser for 2013 fastsettes som følger: - Endret med virkning fra 01.07.13 1.0 Kommunale eiendomsavgifter: Avgiftstype VANN OG AVLØP:

Detaljer

Gebyrregulativ Ressurs- og utviklingsetaten 2015

Gebyrregulativ Ressurs- og utviklingsetaten 2015 Gebyrregulativ Ressurs- og utviklingsetaten 2015 Administrasjonens forslag Byggesaksgebyrer Med henvisning til Plan- og bygningslovens 33-1, Lov om eierseksjoner 7 og Forurensningsforskriftens 2-12 gjøres

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2009, sak 77/09, med virkning fra 1.1.2010 GEBYRREGULATIV 2010 PLAN-, DELINGS-, BYGGESAKS- OG MATRIKKELLOVSGEBYRER

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2009, sak 77/09, med virkning fra 1.1.2010 GEBYRREGULATIV 2010 PLAN-, DELINGS-, BYGGESAKS- OG MATRIKKELLOVSGEBYRER Vedtatt i kommunestyret 10.12.2009, sak 77/09, med virkning fra 1.1.2010 GEBYRREGULATIV 2010 PLAN-, DELINGS-, BYGGESAKS- OG MATRIKKELLOVSGEBYRER 0. GENERELLE BESTEMMELSER 2010 1. Alle gebyrer skal betales

Detaljer

PRISLISTE. Barnehagen 2011. Tid/uke 17 t/u 25,5 t/u 34 t/u 42,5 t/u Pris/mnd 1140 1400 1865 2330. Matpenger - innføres fom skoleåret 2011/2012

PRISLISTE. Barnehagen 2011. Tid/uke 17 t/u 25,5 t/u 34 t/u 42,5 t/u Pris/mnd 1140 1400 1865 2330. Matpenger - innføres fom skoleåret 2011/2012 PRISLISTE Barnehagen 2011 Tid/uke 17 t/u 25,5 t/u 34 t/u 42,5 t/u Pris/mnd 1140 1400 1865 2330 Matpenger - innføres fom skoleåret 2011/2012 Dag/uke 2 3 4 5 Pris/mnd 80 120 160 200 Søskenmoderasjon: Det

Detaljer

Gebyrregulativ for plansaker:

Gebyrregulativ for plansaker: Gebyrregulativ for plansaker: 1. a. Behandlingsgebyr: Fast gebyr for å ta sak til behandling. Faktureres når plansaken mottas til behandling. 10 740,- b. Arealgebyr: Inntil 5 daa kr./100m2 5 10 daa 10

Detaljer

GEBURREGULATIVET 2016

GEBURREGULATIVET 2016 GEBURREGULATIVET 2016 Vedtatt av formannskapet 08.12.15, sak 51/15 Vedtatt av kommunestyret 17.12.15, sak 94/15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELLE FORUTSETNINGER... 1 2 GEBYRER FOR VANN OG AVLØP... 1 2.1

Detaljer

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2016: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger:

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2016: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger: B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2016: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger: 2 Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver,

Detaljer

PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven)

PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven) Vedtatt i kommunestyret den11.12.2014, sak 119/14, med virkning fra 1.1.2015. GEBYRREGULATIV 2015 PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven)

Detaljer

PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven)

PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven) Vedtatt i kommunestyret den 10.12.2015, sak 88/15, med virkning fra 1.1.2016. GEBYRREGULATIV 2016 PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven)

Detaljer

MARNARDAL KOMMUNE Betalingsregulativ 2011

MARNARDAL KOMMUNE Betalingsregulativ 2011 MARNARDAL KOMMUNE Betalingsregulativ 011 A. Behandling av byggesøknader 010 011 Inkl mva 1.1 Enebolig Enebolig i maks etasjer 638 717 Tillegg pr enhet 1 758 1 811 1. Hytte og fritidseiendom Byggesøknad

Detaljer

Måsøy Kommune. Gebyrregulativ 2015

Måsøy Kommune. Gebyrregulativ 2015 Måsøy Kommune Gebyrregulativ 2015 Innholdsfortegnelse 1. GENERELLE FORUTSETNINGER... 3 2. GEBYRER FOR VANN OG AVLØP... 3 1. GEBYR FOR VANN... 3 2. GEBYR FOR AVLØP... 3 3. RENOVASJONSAVGIFT... 4 1. INNSAMLING

Detaljer

4.1 Plan- og bygningsmyndighet Pris 2015 Pris 2015 Pris 2014 Pris 2014 Byggegebyr Mva. m/mva u/mva m/mva u/mva

4.1 Plan- og bygningsmyndighet Pris 2015 Pris 2015 Pris 2014 Pris 2014 Byggegebyr Mva. m/mva u/mva m/mva u/mva 4.1 Plan- og bygningsmyndighet Byggegebyr Mva. m/mva u/mva m/mva u/mva 1. Generelle bestemmelser 1.1 Om gebyrer 1.1.1 Timeriser Satser for bruk av intern fagkyndig pr. time Nei 1100,00 1095,00 Satser for

Detaljer

Gebyrene er tilpasset endringene i Plan- og bygningsloven 33.1 og gjøres gjeldende som forskrift.

Gebyrene er tilpasset endringene i Plan- og bygningsloven 33.1 og gjøres gjeldende som forskrift. D. Areal Gebyrene er tilpasset endringene i Plan- og bygningsloven 33.1 og gjøres gjeldende som forskrift. D.1 Gebyr etter plan- og bygningsloven 1.1 Generelle bestemmelser 1.1.a. 1.1.b. 1.1.c. 1.1.d.

Detaljer

GEBYR 2015 - ASKIM KOMMUNE

GEBYR 2015 - ASKIM KOMMUNE GEBYR 2015 - ASKIM KOMMUNE FORSKRIFT OM GEBYR I SAKER SOM BEHANDLES ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, LOV 2008-06 NR 71, FASTSATT MED HJEMMEL I 33 1 ALMINNELIGE BEST. Kap. A Punkt A1 - A4 BYGGESAKER Kap. B

Detaljer

Gebyrregulativ 2010 Nordkapp Kommune

Gebyrregulativ 2010 Nordkapp Kommune Nordkapp Kommune Honningsvåg by 1. GENERELLE FORUTSETNINGER...3 2. GEBYRER FOR VANN OG AVLØP...3 2.1 Gebyr for vann....3 2.2. Gebyr for avløp...3 3. RENOVASJONSAVGIFT...4 3.1. Innsamling av forbruksavfall...4

Detaljer

Vedlegg 22. ENDRINGER I KOMMUNALE BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2012 Virkning fra 1.1.2012

Vedlegg 22. ENDRINGER I KOMMUNALE BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2012 Virkning fra 1.1.2012 Vedlegg 22 ENDRINGER I KOMMUNALE BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2012 Virkning fra 1.1.2012 Programområde 01 Barnehager Inntektsintervall: Inntil 2,5G kr 590 kr 650 Fra 2,5G til 4G (tidligere 6G) kr 1 900 kr

Detaljer

KS- vedtak betalingssatser 2012 MARNARDAL KOMMUNE. Vedtatt i KS-sak 72/11. Gebyrer og betalingssatser 2012. Side 1 av 8

KS- vedtak betalingssatser 2012 MARNARDAL KOMMUNE. Vedtatt i KS-sak 72/11. Gebyrer og betalingssatser 2012. Side 1 av 8 MARNARDAL KOMMUNE Vedtatt i KS-sak 72/11 Gebyrer og betalingssatser 2012 Side 1 av 8 A. Behandling av byggesøknader 1.0 Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver etter

Detaljer

Betalingssatser 2014 - Hjemmetjenester

Betalingssatser 2014 - Hjemmetjenester Deanu gielda/tana kommune Betalingssatser - Hjemmetjenester (Vedtatt i kommunestyret i sak 84/2013) 1. Hjemmetjenester 1.1. Alternativ Inntektsgrunnlag G = kr. 85 122,- pr 1.5.13 Abonn.grense Abonn.pris

Detaljer

BETALINGSREGULATIV ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN GJELDENDE FOR SAKER STEMPLET MOTTATT FRA OG MED

BETALINGSREGULATIV ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN GJELDENDE FOR SAKER STEMPLET MOTTATT FRA OG MED BETALINGSREGULATIV ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN GJELDENDE FOR SAKER STEMPLET MOTTATT FRA OG MED 01.01.16. Regulativet ble vedtatt av Mandal bystyre 10.12.15 FORSKRIFT KOMMENTARER A. PLANSAKER. PLANSAKER.

Detaljer

Kart- og oppmålingsarbeider

Kart- og oppmålingsarbeider Kart- og oppmålingsarbeider Gebyrer etter matrikkelloven Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2014 2015 A. Oppretting

Detaljer

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2013 2014

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2013 2014 Gebyrer etter matrikkelloven Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2013 2014 A. Oppretting av grunneiendom og festegrunn

Detaljer

GEBYRER OG BETALINGSSATSER

GEBYRER OG BETALINGSSATSER Kommunestyrets vedtak 216 MARNARDAL KOMMUNE GEBYRER OG BETALINGSSATSER 216 Side 1 av 1 Kommunestyrets vedtak 216 A. Behandling av byggesøknader 1. Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås

Detaljer

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015 B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015 2 Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver, etter pbl 20-2: 2 a Mindre byggearbeid på bebygd eiendom 2 b Alminnelige driftsbygninger

Detaljer

GEBYRER, AVGIFTER, LEIEPRISER FRA

GEBYRER, AVGIFTER, LEIEPRISER FRA GEBYRER, AVGIFTER, LEIEPRISER FRA 01.01.2016 Leiepriser for kommunale boliger og eiendommer (ikke mva-belagt) Leiepriser for kommunale eiendommer, boliger, borettsleiligheter, ungdomsleiligheter og omsorgsboliger/trygdeboliger

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.

GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O. GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING OG BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.L EIENDOMSFORESPØRSLER UTSKRIFTER, KOPIER Aurskog-Høland

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING, OPPMÅLINGSFORRETNINGER OG PLANSAKER (Vedtatt i kommunestyret 15.12.14)

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING, OPPMÅLINGSFORRETNINGER OG PLANSAKER (Vedtatt i kommunestyret 15.12.14) GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING, OPPMÅLINGSFORRETNINGER OG PLANSAKER (Vedtatt i kommunestyret 15.12.14) Gyldig fra: 01.01.2015 Gebyrregulativ, Selbu Kommune Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

PRISLISTE FOR 2016 KOMMUNALE TJENESTER OG TILBUD. xx.xx.2014. Vedtatt i K-sak 15/108-17.12.15

PRISLISTE FOR 2016 KOMMUNALE TJENESTER OG TILBUD. xx.xx.2014. Vedtatt i K-sak 15/108-17.12.15 PRISLISTE FOR 2016 KOMMUNALE TJENESTER OG TILBUD xx.xx.2014 Vedtatt i K-sak 15/108-17.12.15 INNHOLD 1 VANN... 3 2 AVLØP... 4 3 RENOVASJON OG SLAMTØMMING... 5 4 FEIING... 5 5 KAI- OG HAVNEAVGIFTER... 5

Detaljer

GEBYRER OG BETALINGSSATSER

GEBYRER OG BETALINGSSATSER MARNARDAL KOMMUNE GEBYRER OG BETALINGSSATSER 2015 Side 1 av 10 A. Behandling av byggesøknader 1.0 Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver etter pbl. 20-2 a) Mindre byggearbeid

Detaljer

Gebyrregulativ for Teknikk og næring

Gebyrregulativ for Teknikk og næring Trøgstad kommune Gebyrregulativ for Teknikk og næring 1. Kommunale gebyrer, eiendomsskatt og utleie Alle priser er oppgitt eks mva. Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx RENOVASJON - merverdiavgift kommer

Detaljer

Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippssaker og byggesaker m.m. i Rakkestad kommune, Østfold

Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippssaker og byggesaker m.m. i Rakkestad kommune, Østfold Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippssaker og byggesaker m.m. i Rakkestad kommune, Østfold 1-1. Hjemmel Kapittel 1 - Generelle bestemmelser Med hjemmel i lokal forskrift vedtatt 22.03.2012

Detaljer

GEBYR 2015 - ASKIM KOMMUNE

GEBYR 2015 - ASKIM KOMMUNE GEBYR - ASKIM KOMMUNE GEBYRER FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVENS 16 (MATRIKKELFORSKRIFTEN) (Matrikkellovoven Lov-2005-06-17-101) I kraft fra 01.01.12 1. OPPRETTING AV MATRIKKELENHET 1.1 Oppretting av grunneiendom

Detaljer

Kommunale avgifter og gebyrer

Kommunale avgifter og gebyrer Kommunale avgifter og gebyrer 1. Kommunale avgifter og gebyrer Barnehage jfr makspris i forslag til statsbudsjettet. Ingen endringer fra 2008. Foreldrebetaling: Kostpenger: 1/1 plass: kr 2.330 Kr 200 4/5

Detaljer

GEBYR FOR BYGGE- OG DELINGSSAKER GJELDENDE FRA Søknadspliktige tiltak ansvarsbelagte ( 20-1, 20-2):

GEBYR FOR BYGGE- OG DELINGSSAKER GJELDENDE FRA Søknadspliktige tiltak ansvarsbelagte ( 20-1, 20-2): GEBYR FOR BYGGE- OG DELINGSSAKER GJELDENDE FRA 01.01.2016 Byggesaksgebyr: Søknadskontroll, annen kontroll og tilsyn. Arealdefinisjoner: Som fastlagt i Matrikkel, jfr. NS 3940. For byggetiltak som ikke

Detaljer

2. For søknad om oppføring av skorstein 20-3 betales : kr 1 376 3. For søknad om riving 20-3, betales 30 % av satsene i pkt. 5

2. For søknad om oppføring av skorstein 20-3 betales : kr 1 376 3. For søknad om riving 20-3, betales 30 % av satsene i pkt. 5 Gebyrregulativ forvaltning Evje og Hornnes kommune. Vedtatt i kommunestyret 10.12.15 Plan- og bygningsloven 33-1 1. For tiltak som kan utføres av tiltakshaver i henhold til PBL 20-4 betales: Frittstående

Detaljer

Sak KS: Dato: Ansv.enhet: Kontaktperson (epost) PS 101/ Plankontor

Sak KS: Dato: Ansv.enhet: Kontaktperson (epost) PS 101/ Plankontor Gebyr i henhold til matrikkelloven 2017 - inklusiv vinterforskrift År: 2017 Sak KS: Dato: Ansv.enhet: Kontaktperson (epost) PS 101/16 15.12.16 Plankontor Torhild.Hessevik.Eikeland@lyngdal.kommune.no 1

Detaljer

PRISLISTE FOR 2015 KOMMUNALE TJENESTER OG TILBUD. xx.xx Vedtatt i K-sak 14/

PRISLISTE FOR 2015 KOMMUNALE TJENESTER OG TILBUD. xx.xx Vedtatt i K-sak 14/ PRISLISTE FOR 2015 KOMMUNALE TJENESTER OG TILBUD xx.xx.2014 Vedtatt i K-sak 14/85-20.11.14 INNHOLD 1 VANN... 3 2 AVLØP... 4 3 RENOVASJON OG SLAMTØMMING... 5 4 FEIING... 5 5 KAI- OG HAVNEAVGIFTER... 5 6

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGE-, DELE- OG PLANSAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 33-1 FOR ÅR 2016

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGE-, DELE- OG PLANSAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 33-1 FOR ÅR 2016 Side 1 av 5 Ås kommune GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGE-, DELE- OG PLANSAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 33-1 FOR ÅR 2016 Vedtatt av Ås kommunestyre 09.12.15. GENERELT Dette regulativet er vedtatt

Detaljer

Gebyrenhet. Gebyrenhet

Gebyrenhet. Gebyrenhet Oppdatert 01.01.2015 Oppvekst Helse og Sosial RØROS KOMMUNE - GEBYR 2015 er 2015 - Tjeneste Månedlig i hht til plass 11 mnd pr år mnd 2 405,00 2 330 Søskenmoderasjon, kun i barnehage, første søsken (2

Detaljer

GEBYRREGULATIV ETTER MATRIKKELLOVEN / LOKAL FORSKRIFT Vedtatt av kommunestyret 09.12.2011 sak 83/10

GEBYRREGULATIV ETTER MATRIKKELLOVEN / LOKAL FORSKRIFT Vedtatt av kommunestyret 09.12.2011 sak 83/10 GEBYRREGULATIV ETTER MATRIKKELLOVEN / LOKAL FORSKRIFT Vedtatt av kommunestyret 09.12.2011 sak 83/10 Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 2010 2011

Detaljer

NAMDALSEID KOMMUNE. Betalingssatser, gebyr og avgifter 2016. betalingsregulativ for kommunale tjenester

NAMDALSEID KOMMUNE. Betalingssatser, gebyr og avgifter 2016. betalingsregulativ for kommunale tjenester NAMDALSEID KOMMUNE Betalingssatser, gebyr og avgifter 2016 betalingsregulativ for kommunale tjenester Rådmannens forslag 21.11.2015 Gebyr og betalingssatser, Tjenesteområder Rådmannens forslag til endringer

Detaljer

2014/F 2013/v 2012 Kvartal i hht avtale Trygghetsalarme pr stk kvartal 600,00 375 250

2014/F 2013/v 2012 Kvartal i hht avtale Trygghetsalarme pr stk kvartal 600,00 375 250 Oppdatert 02.09.2014 Oppvekst Helse og Sosial RØROS KOMMUNE - GEBYR 2014 er 2014 - Tjeneste Månedlig i hht til plass 11 mnd pr år mnd 2 405,00 2 330 Søskenmoderasjon, kun i barnehage, første søsken (2

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2012. (Bygg- og oppmålingsavdelingen)

GEBYRREGULATIV 2012. (Bygg- og oppmålingsavdelingen) 1 GEBYRREGULATIV 2012 (Bygg- og oppmålingsavdelingen) Gebyrer vedtatt av kommunestyret med hjemmel i: 33-1 i plan og bygningsloven (2008-06-27 nr. 71) med endringer sist ved lov 2009-05-08-27. 32 i lov

Detaljer

3: FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN I GJESDAL KOMMUNE

3: FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN I GJESDAL KOMMUNE 3: FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN I GJESDAL KOMMUNE - 2016 KAP. 1 - ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1 GEBYRET INNBEFATTER Gebyret innbefatter saksbehandling, dokumentkontroll

Detaljer

Gebyrregulativ for behandling av saker og utførelse av oppgaver etter:

Gebyrregulativ for behandling av saker og utførelse av oppgaver etter: GEBYRREGULATIV TEKNISK FORVALTNING, GJELDENDE FRA 01.02.2015 Satsene er vedtatt i kommunestyret 19.12.2014 Gebyrregulativ for behandling av saker og utførelse av oppgaver etter: plan- og bygningsloven

Detaljer

GENERELLE BESTEMMELSER

GENERELLE BESTEMMELSER A.1 GENERELLE BESTEMMELSER 2014 Gebyrer etter dette regulativ betales etter faktura utstedt av Økonomienheten. Betaling kan kreves før forretning berammes eller arbeid igangsettes, eller før tillatelser

Detaljer

Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2015

Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2015 Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2015 Gebyrer med hjemmel i plan- og bygningsloven av 27.06.2008 33-1 lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) av 17.06.2005 32 første ledd forurensningsloven

Detaljer

Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra delingsloven fra 1978 og signalloven fra 1923.

Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra delingsloven fra 1978 og signalloven fra 1923. Gebyr etter matrikkelloven for Røros kommune i 2010 Vedtatt av Røros kommunestyre den 28.1.2010 Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra 1.1.2010 delingsloven fra 1978 og signalloven fra

Detaljer

B 3 BYGGESAKER OG MELDINGSSAKER. 3.1 Generelt

B 3 BYGGESAKER OG MELDINGSSAKER. 3.1 Generelt B 3 BYGGESAKER OG MELDINGSSAKER 3.1 Generelt Gebyr etter dette kapittelet faktureres tiltakshaver. Gebyr faktureres etterskuddsvis. Innfordringsmetoder går frem av pkt. 1.3 i kapittel 1. Ved betalingsmislighold

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger:

GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015 Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1 Oppretting av matrikkelenhet 1.1 Oppretting av grunneiendom

Detaljer

Fastsettelse av kommunale avgifter, gebyrer, egenbetalingssatser m.v. for 2014

Fastsettelse av kommunale avgifter, gebyrer, egenbetalingssatser m.v. for 2014 Kvinesdal kommune Fastsettelse av kommunale avgifter, gebyrer, egenbetalingssatser m.v. for 2014 Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 150 2013/529 16834/2013 Ove Ege Saksnr: Utvalg: Dato:

Detaljer

NAMDALSEID KOMMUNE. Betalingssatser, gebyr og avgifter 2015. betalingsregulativ for kommunale tjenester

NAMDALSEID KOMMUNE. Betalingssatser, gebyr og avgifter 2015. betalingsregulativ for kommunale tjenester NAMDALSEID KOMMUNE Betalingssatser, gebyr og avgifter 2015 betalingsregulativ for kommunale tjenester Rådmannens forslag utlagt til offentlig ettersyn 25.11.2014 Gebyr og betalingssatser, Tjenesteområder

Detaljer

Behandlingsgebyr byggesak og landbruk 2015. Kommunestyrevedtak 66/14. Sak 14/1651

Behandlingsgebyr byggesak og landbruk 2015. Kommunestyrevedtak 66/14. Sak 14/1651 Behandlingsgebyr byggesak og landbruk 2015 Kommunestyrevedtak 66/14 Behandlingsgebyr byggesak og landbruk: Generelle bestemmelser Gebyr beregnes etter den sats som gjelder på tidspunktet fullstendig søknad

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jardar Jensen Ordfører H Petter Paulsen Varaordfører H Trude Hagland Medlem AP

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jardar Jensen Ordfører H Petter Paulsen Varaordfører H Trude Hagland Medlem AP Evenes kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 03.12.2012 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jardar Jensen Ordfører H Petter

Detaljer

Kommunale avgifter 2016

Kommunale avgifter 2016 Kommunale avgifter 2016 Renovasjon faktureres av Indre Østfold Renovasjon IKS, men gebyret fastsettes av Marker kommune. Avgift/gebyr inkludert mva (vann, avløp, renovasjon, feiing) Vann Vann, abonnementsgebyr

Detaljer

Vedtak og kunngjøring - etter Pbl 33-1 og eierseksjonsloven 7 Vedtatt av K-sak

Vedtak og kunngjøring - etter Pbl 33-1 og eierseksjonsloven 7 Vedtatt av K-sak Vedtak og kunngjøring - etter Pbl 33-1 og eierseksjonsloven 7 Vedtatt av K-sak Kunngjort i media kommunestyret Hjemmel Plan- og bygningsloven 33-1 og eierseksjonsloven 7 Forkortinger 1. 1.1 Plan- og bygningsloven:

Detaljer

Gebyrer 2014. Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart og oppmåling Seksjonering Private planforslag Private avløpsanlegg

Gebyrer 2014. Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart og oppmåling Seksjonering Private planforslag Private avløpsanlegg Gebyrer 2014 Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart og oppmåling Seksjonering Private planforslag Private avløpsanlegg KOMMUNALE GEBYRER 2014 Vann: Eks.mva kr Inkl. mva kr Årsgebyr:

Detaljer

1.1. Betaling av gebyrer: Alle gebyrer betales til Søgne kommune, økonomiavdelingen etter oppgave fra Arealenheten.

1.1. Betaling av gebyrer: Alle gebyrer betales til Søgne kommune, økonomiavdelingen etter oppgave fra Arealenheten. Gebyrregulativ for arealforvaltningen i Søgne kommune - 2015 Vedtatt av Søgne kommunestyre i møte den 16. desember 2010, sak 92/10, med endring senest 18. desember 2014 sak 93/14 og 94/14. 1. Alminnelige

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR PLAN- OG BYGGESAKER

GEBYRREGULATIV FOR PLAN- OG BYGGESAKER GEBYRREGULATIV FOR PLAN- OG BYGGESAKER Gjeldende fra 01.01.2016 (vedtatt i kommunestyret 7. desember 2015) Alminnelige bestemmelser Lokal forskrift for Grimstad kommune med hjemmel i plan- og bygningsloven

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2016 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.

GEBYRREGULATIV 2016 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O. GEBYRREGULATIV 2016 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING OG BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.L UTSKRIFTER, KOPIER Aurskog-Høland kommune Teknisk

Detaljer

Endring av billettpriser og leiesatser innenfor kulturområdet

Endring av billettpriser og leiesatser innenfor kulturområdet Namsos kommune Kultur Saksmappe: 2008/9463-1 Saksbehandler: Tore Godager Saksframlegg Endring av billettpriser og leiesatser innenfor kulturområdet Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Service 13.11.2008

Detaljer

Man må også betale gebyr for godkjenning av ansvarlig foretak og behandling av dispensasjonssøknader, samt kartavgift.

Man må også betale gebyr for godkjenning av ansvarlig foretak og behandling av dispensasjonssøknader, samt kartavgift. Gebyrregulativ Når du søker om å bygge, må du betale gebyr til kommunen. Gebyrregulativet tar utgangspunkt i to hovedtyper av bygg, rene boligbygg og alle andre bygg. Regulativet gjenspeiler det faktiske

Detaljer

omsorgssjefens stab Vederlag for kommunale helse og omsorgstjenester 2014

omsorgssjefens stab Vederlag for kommunale helse og omsorgstjenester 2014 Namsos s kommune Helse- og omsorgssjefens stab Saksmappe:2013/8512-1 Saksbehandler: Morten Sommer Saksframlegg Vederlag for kommunale helse og omsorgstjenester 2014 Utvalg Namsos Eldres råd Namsos Råd

Detaljer

Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Nes kommune 2016

Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Nes kommune 2016 Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Nes kommune 2016 Vedtatt i kommunestyret 17.12.13 Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven i Nes kommune Side 1 av 5 1 Gebyrer Gebyrer

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2016 FOR OVERHALLA KOMMUNE

GEBYRREGULATIV 2016 FOR OVERHALLA KOMMUNE Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling GEBYRREGULATIV 2016 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret sak 109/15, den 21.12.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE GEBYRREGULATIV 2016 FOR

Detaljer

For bygg i tiltaksklasse 2 multipliseres gebyr med faktor: 2 2 For bygg i tiltaksklasse 3 multipliseres gebyr med faktor: 3 3

For bygg i tiltaksklasse 2 multipliseres gebyr med faktor: 2 2 For bygg i tiltaksklasse 3 multipliseres gebyr med faktor: 3 3 LESJA KOMMUNE GEBYRREGULATIV 2014 Grunngebyr G, fastsettes til kr. 800 BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 20-1 Tiltak som krever søknad og tillatelse a) Oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging

Detaljer

Saksnr: Utvalg: Dato: 129/14 Formannskapet 25.11.2014 106/14 Kommunestyret 10.12.2014

Saksnr: Utvalg: Dato: 129/14 Formannskapet 25.11.2014 106/14 Kommunestyret 10.12.2014 Kvinesdal kommune VEDTAK - Saksframstilling og behandling er tatt ut av dette dokumentet FASTSETTELSE AV KOMMUNALE AVGIFTER, GEBYRER, EGENBETALINGSSATSER M.V. FOR 2015 Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.:

Detaljer

Byggesak RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2016/ØKONOMIPLAN 2016-2019 RÅDMANNENS FORSLAG

Byggesak RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2016/ØKONOMIPLAN 2016-2019 RÅDMANNENS FORSLAG RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2016/ØKONOMIPLAN 2016-2019 RÅDMANNENS FORSLAG Byggesak Generelt Gebyrene er økt med cirka 3 % (avrundet). Pkt 01-14 gjelder søknad om tiltak etter pbl 20-3. For slike tiltak

Detaljer

1. Boligbygg For boligbygg betales et byggesaksgebyr på kr. 1700,- pr. selvstendig boenhet, inkludert fastbygd garasje.

1. Boligbygg For boligbygg betales et byggesaksgebyr på kr. 1700,- pr. selvstendig boenhet, inkludert fastbygd garasje. Gebyrregulativ for bygge- og plansaker m.m. i Berg kommune 2009 Vedtatt i kommunestyret den 16.des.2008 Fastsatt med hjemmel i plan- og bygningsloven 109. 1. Boligbygg For boligbygg betales et byggesaksgebyr

Detaljer

KOMMUNALE AVGIFTER,GEBYRER og SATSER 2016

KOMMUNALE AVGIFTER,GEBYRER og SATSER 2016 . KOMMUNALE AVGIFTER,GEBYRER og SATSER 2016 Oppdatert 20.02.2015 1 Arealplanlegging, byggesak, kart og oppmålingsarbeider Reguleringsplaner fritidsbebyggelse Fast gebyr for plan, inntil 10 tomter Kr. 43.612

Detaljer

Tjeneste/ vare Beskrivelse Mva tillegg Enhet Priser 2016 Tilleggsopplysninger Gebyr for frikjøp av parkeringsplasser i Eidsvoll

Tjeneste/ vare Beskrivelse Mva tillegg Enhet Priser 2016 Tilleggsopplysninger Gebyr for frikjøp av parkeringsplasser i Eidsvoll Tjeneste/ vare Beskrivelse Mva tillegg Enhet Priser 2016 Tilleggsopplysninger 2016 Gebyr for frikjøp av parkeringsplasser i Eidsvoll Etter kommunale vedtekter til pbl. 69 per plass 10 % ihht. vedtatt opptrappingsplan

Detaljer

BETALINGSSATSER 2015 - OPPMÅLING

BETALINGSSATSER 2015 - OPPMÅLING BETALINGSSATSER 2015 - OPPMÅLING E. OPPMÅLING (Matrikkeloven 32, forskriftens 16) 1. Deling av grunn/ oppretting av enhet (Saksbehandlingsgebyr) 2015 Gebyr/avgift a. Søknad om deling av eiendom, iht. pl.

Detaljer

Gebyrregulativ med hjemmel i

Gebyrregulativ med hjemmel i Gebyrregulativ med hjemmel i Lov om eierseksjoner (eierseksjoneringsloven) 7 Lov om eiendomsregistrering (matrikkellova) 30, 32 med tilhørende forskrift 16 og 17 Gjeldende f.o.m 1.1.2015 Vedtatt av Lunner

Detaljer

GEBYRFORSKRIFT FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER PBL 2015 (BYGGE- OG PLANSAKER)

GEBYRFORSKRIFT FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER PBL 2015 (BYGGE- OG PLANSAKER) RENNESØY KOMMUNE GEBYRFORSKRIFT FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER PBL 2015 (BYGGE- OG PLANSAKER) Dette gebyrregulativet er fastsatt med hjemmel i plan- og bygningsloven 2008 33-1. Vedtatt i kommunestyret 17.06.2010,

Detaljer

GENERELLE BESTEMMELSER 2013

GENERELLE BESTEMMELSER 2013 GENERELLE BESTEMMELSER 2013 A.1 Gebyrer etter dette regulativ betales etter faktura utstedt av Økonomienheten. Betaling kan kreves før forretning berammes eller arbeid igangsettes, eller før tillatelser

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 92/ Kommunestyret 74/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 92/ Kommunestyret 74/ Leka kommune Utvikling Arkiv: 100 Arkivsaksnr: 2014/249-8 Saksbehandler: Annette T. Pettersen Særutskrift Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 92/14 11.11.2014 Kommunestyret 74/14 11.12.2014 Kommunale

Detaljer

Lunner kommune Forslag til gebyrregulativ etter plan- og bygningsloven av 1985 109 Byggesaker

Lunner kommune Forslag til gebyrregulativ etter plan- og bygningsloven av 1985 109 Byggesaker Lunner kommune Forslag til gebyrregulativ etter plan- og bygningsloven av 1985 109 Byggesaker Regulativet ble vedtatt i kommunestyret sak xxx/11 i møte xx.12.2011 og gjelder fra 1. januar 2011. Regulativet

Detaljer

Generelle bestemmelser

Generelle bestemmelser GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2017 Generelle bestemmelser 1.1 Betalingsplikt Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og retningslinjer som fremgår av

Detaljer

Regulativ for plan og byggesaksbehandling i Agdenes kommune gjeldende fra 01.01.2015, vedtatt av kommunestyret 17.12.14 sak. 62/14, Arkivsak: 14/664

Regulativ for plan og byggesaksbehandling i Agdenes kommune gjeldende fra 01.01.2015, vedtatt av kommunestyret 17.12.14 sak. 62/14, Arkivsak: 14/664 Regulativ for plan og byggesaksbehandling i Agdenes kommune gjeldende fra 01.01.2015, vedtatt av kommunestyret 17.12.14 sak. 62/14, Arkivsak: 14/664 A1 Beregningsgrunnlag Er gebyrberegningen avhengig av

Detaljer

Kart- og oppmålingsarbeider

Kart- og oppmålingsarbeider Kart- og oppmålingsarbeider Gebyrer etter matrikkelloven Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2015 2016 A. Oppretting

Detaljer

Økning i kroner Reguleringsplaner fritidsbebyggelse Fast gebyr for plan, inntil 10 tomter. 39 647 43 612 3 965 Tillegg pr.

Økning i kroner Reguleringsplaner fritidsbebyggelse Fast gebyr for plan, inntil 10 tomter. 39 647 43 612 3 965 Tillegg pr. ØKNING AVGIFTER OG GEBYRER 2016. Økning sosialhjelp 2016 : 2,70 % Generell prisøkning 2016 : 2,70 % Byggesaksbehandling 2016: 15,00 % Kart og oppmåling 2016: 15,00 % Private reguleringsforslag 2016: 10,00

Detaljer

1 Generelle bestemmelser

1 Generelle bestemmelser Gebyrregulativ for kart og oppmåling 2015 Hjemmel Bruk av gebyr er hjemlet i matrikkellova 32, plan- og bygningsloven 33-1 og lov om eierseksjoner 7. Vedtak Molde kommunestyre 11. desember 2014, sak 94/14.

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING ETTER MATRIKKELLOVA OG LOV OM EIERSEKSJONERING - SARPSBORG KOMMUNE

GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING ETTER MATRIKKELLOVA OG LOV OM EIERSEKSJONERING - SARPSBORG KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING ETTER MATRIKKELLOVA OG LOV OM EIERSEKSJONERING - SARPSBORG KOMMUNE GEBYRER VEDTATT AV SARPSBORG BYSTYRE MED HJEMMEL I: 32 i lov om eigedomsregistrering (matrikkellova)

Detaljer

Overhalla kommune. VEDLEGG: Kommunalt avgiftsregulativ 2011. - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling. Foto: Nils Vestgøte

Overhalla kommune. VEDLEGG: Kommunalt avgiftsregulativ 2011. - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling. Foto: Nils Vestgøte Budsjett 2011 Overhalla kommune 13. VEDLEGG: Kommunalt avgiftsregulativ 2011 Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling Foto: Nils Vestgøte Innledning Avgiftsregulativet for 2011 er

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN OG FORURENSNINGSLOVEN.

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN OG FORURENSNINGSLOVEN. GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN OG FORURENSNINGSLOVEN. KAP. 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-1. BETALINGSPLIKT Alle som får utført tjenester etter dette regulativ

Detaljer

TORSKEN KOMMUNE - AVGIFTSREGULATIV 2012

TORSKEN KOMMUNE - AVGIFTSREGULATIV 2012 Vedlegg 5 TORSKEN KOMMUNE - AVGIFTSREGULATIV 2012 Barnehager Full sats 100 % plass kr 2 330 kr 2 330 kr - 0,00 % 80 % plass kr 2 200 kr 2 200 kr - 0,00 % 60 % plass kr 1 800 kr 1 800 kr - 0,00 % 50 % plass

Detaljer

5.0 Gebyrer og betalingssatser Rådmannens forslag 2012 2011 2012

5.0 Gebyrer og betalingssatser Rådmannens forslag 2012 2011 2012 5.0 Gebyrer og betalingssatser Rådmannens forslag 2012 2011 2012 Tjeneste/Betalingsgrunnlag Beløp Mva Total Beløp Mva Total KOPIERING * Ensidig kopi 2,40 0,60 3,00 2,40 0,60 3,00 * Tosidig kopi 2,40 0,60

Detaljer

L i l l e h a m m e r kommune

L i l l e h a m m e r kommune L i l l e h a m m e r kommune Gebyrer Arealplan, kart og oppmåling, seksjonering Vedtatt i kommunestyret 10.12.2015 GJELDENDE FRA 01.01.2016 1 Gebyrer 2016 AREALPLAN Gebyr GEBYR FOR BEHANDLING AV PRIVATE

Detaljer

Definisjoner: Gebyr for behandling av plansaker, byggesaker Bruksareal: Måleregel for areal fastlagt i GAB, jfr. NS 3940.

Definisjoner: Gebyr for behandling av plansaker, byggesaker Bruksareal: Måleregel for areal fastlagt i GAB, jfr. NS 3940. GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV REGULERING OG BYGGESAKER 2008. Vedtatt i Siljan kommunestyre Definisjoner: Byggesaksgebyr: Gebyr for behandling av plansaker, byggesaker Bruksareal: Måleregel for areal

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV REGULERING OG BYGGESAKER 2009.

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV REGULERING OG BYGGESAKER 2009. GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV REGULERING OG BYGGESAKER 2009. Definisjoner: Byggesaksgebyr: Gebyr for behandling av plansaker, byggesaker Bruksareal: Måleregel for areal fastlagt i GAB, jfr. NS 3940.

Detaljer

1.2 Gebyrregulativ for plan- og byggesak

1.2 Gebyrregulativ for plan- og byggesak 1.2 Gebyrregulativ for plan- og byggesak Gjeldende fra 1.1. 2015. Gebyrregulativet er samordnet mellom Grenlandskommunene. (Tall i parentes er 2014-tall) A GEBYRREGULATIV FOR PLANSAKER 2015: 2015 Oppstartsmøte:

Detaljer

Gebyrregulativ for Teknikk og næring

Gebyrregulativ for Teknikk og næring Trøgstad kommune Gebyrregulativ for Teknikk og næring Kommunale gebyrer, eiendomsskatt og utleie 2016 Alle priser er oppgitt eks mva. Vedtatt av kommunestyret 15.12.2015 RENOVASJON 25 % mva kommer i tillegg

Detaljer

Gebyrregulativ i henhold til Lov om eiendomsregistrering

Gebyrregulativ i henhold til Lov om eiendomsregistrering Gebyrregulativ i henhold til Lov om eiendomsregistrering 1. Generelle bestemmelser 1.1 Betalingsplikt Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og retningslinjer

Detaljer

GEBYRER 2007 STANGE KOMMUNE. Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart- og oppmåling Seksjonering Private planforslag

GEBYRER 2007 STANGE KOMMUNE. Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart- og oppmåling Seksjonering Private planforslag STANGE KOMMUNE GEBYRER 2007 Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart- og oppmåling Seksjonering Private planforslag KOMMUNALE GEBYRER 2007 Vann: Eks. mva kr. Inkl. mva kr. Årsgebyr

Detaljer

KOMMUNALE AVGIFTER,GEBYRER og SATSER 2015

KOMMUNALE AVGIFTER,GEBYRER og SATSER 2015 . KOMMUNALE AVGIFTER,GEBYRER og SATSER 2015 Oppdatert 20.02.2015 1 Arealplanlegging, byggesak, kart og oppmålingsarbeider Reguleringsplaner fritidsbebyggelse Fast gebyr for plan, inntil 10 tomter Kr. 39.647

Detaljer

Gebyrregulativ for Samfunnsavdelingen 2014

Gebyrregulativ for Samfunnsavdelingen 2014 Siljan kommune Gebyrregulativ for Samfunnsavdelingen 2014 Innhold Gebyrregulativ for behandling av reguleringsplaner og byggesaker i Siljan kommune 2014... 2 Gebyrregulativ for kart- og oppmåling i Siljan

Detaljer