Oversettelse av original brukerveiledning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oversettelse av original brukerveiledning"

Transkript

1 Oversettelse av original brukerveiledning Bordfresemaskin T12 Bordfresemaskin T27 Modell: T12 T27 Fix T27 FleX Maskinnr.:.... Årsmodell:.... OTTO MARTIN MASCHINENBAU GmbH & Co. KG Langenberger Straße 6 D Ottobeuren Tlf / Faks / e-post: Internett:

2 OPPHAVSRETT Opphavsretten til denne brukerveiledningen innehar kun Otto Martin Maschinenbau GmbH & Co. KG Langenberger Str Ottobeuren Tyskland En hver form for mangfoldiggjøring eller bearbeiding (også utdrag) er forbudt uten tillatelse fra forfatteren. Denne veiledningen må ikke brukes til illojale konkurranseformål. Framstilling av betjeningselementer og arbeidsprosesser vises ikke alltid på standardmaskinen. FORBEHOLDT RETTEN TIL TEKNISKE ENDRINGER. Tittelbilde: T12 med tilbehør

3 EU-samsvarserklæring Produsenten: Otto Martin Maschinenbau GmbH & Co. KG Langenberger Str Ottobeuren, Tyskland erklærer med dette at bordfresemaskinene, type T12 og T27 overholder HMS-kravene i følgende EU-forskrifter: EUs maskindirektiv 98/37/EF, fra : 2006/42/EF EUs lavspenningsdirektiv 2006/95/EF EUs EMC-direktiv 2004/108/EF Anvendte harmoniserte normer: DIN EN 349 Sikkerhet for maskiner - Minimumsavstander for å unngå at kroppsdeler kommer i klem DIN EN Maskinverktøy for trebearbeiding - Sikkerhetstekniske krav - del 1: frese- og høvelverktøy, sirkelsagblad DIN EN Sikkerhet for trebearbeidingsmaskiner - fresemaskiner for ensidig bearbeiding med roterende verktøy del 1: bordfresemaskiner med én loddrett spindel DIN EN Sikkerhet for maskiner - Elektrisk utrustning av maskiner del 1: generelle krav DIN EN ISO Del 1 Del 2 Sikkerhet for maskiner - hovedbegrep, generelle retningslinjer Del 1: Grunnleggende terminologi, metodologi Del 2: Tekniske retningslinjer DIN EN ISO Sikkerhet for maskiner - Sikkerhetsrelaterte deler på styringer - del 1: generelle retningslinjer DIN EN ISO Sikkerhet for maskiner - nødstopp - retningslinjer DIN EN ISO Sikkerhet for maskiner - Sikker avstand mellom fareområder og øvre og nedre del av kroppen Maskinen overholder den testede prototypen. Fullmektig for opprettelse Rolf G. Krupezki av den tekniske dokumentasjonen: Langenberger Str Ottobeuren Sertifiserende organ iht. vedlegg VII: Ekspertorgan for tre, kontroll- og sertifiseringsorgan Vollmoellerstr. 11, Stuttgart EUs prototypekontroll iht. EUs maskindirektiv, utstedte kontrollsertifikater nr (T12) og (T27) Ottobeuren, den Rolf G. Krupezki, daglig leder

4

5 Innhold Innledning 1 1. Sikkerhet Symbolforklaring Generelle sikkerhetsråd Betjeningspersonale Klær Personlig verneutstyr Sikkert arbeid Klargjøring og innstillingav maskinen Arbeidsstykkeføring Dreieretning og valg av turtall Maskinbetjening Maskinens tilstand Beskyttelsesinnretninger Adferd ved maskinen Hovedbryter Fastsatt bruksområde Feil bruk Andre farer Sikkerhetsutstyr 9 2. Produktbeskrivelse Merkeskilt Tekniske data T T Standard tilbehør Utslippsverdier Støyemisjon Støvutslipp Transport av den emballerte maskinen Emballasje Transport med kran Transport med gaffeltruck eller løftetruck Vekt Tyngdepunkt S Lastsikring og lagring Montering Utpakking Montere påbyggingsdeler Rengjøring Transport av utpakket maskin 19

6 4.5 Montering Underlag Stabilitet Arbeidsområde Miljøbetingelser Tilkobling Strømtilkobling Koble til et frammatingsaggregat Koble til sponavsug Pneumatisk tilkobling Velge verktøy Betjening Arbeidsplasser Hovedbryter NØDSTOPP-bryter Styring Betjeningsfelt T Betjeningsfelt T Touch-Screen Symbolforklaring Legge inn verdier Meny Home (Hjem) Meny verktøy Meny Program Meny hjelpemiddel Meny Service Meny Hjelp Bevege styrte akser Manuell drift Posisjonering i Hold-to-run-modus Automatisk posisjonering Fresehøyde Stille inn fresehøyde Trinnvis drift fresehøyde Fresevinkel (kun T27 FleX) Stille inn fresevinkel Freseanlegg Stille inn anleggslinjal Stille inn fresedybde Stille inn høyre anleggslinjal Demontere freseanlegget Montere anlegget Montere forskjøvet freseanlegg (kun T27) Bordåpning Bordinnleggingsringer Elektromotorisk posisjonerbar bordåpning (kun T27) 91

7 7.10 Elektromotorisk posisjonerbar frammatingsstøtte (kun T27) Stille inn høyden på frammatingsstøtten Stille inn dybden på frammatingsstøtten Stille inn lengden på frammatingsstøtten Stille inn vinkelen på frammatingsstøtten Svinge bort frammatingsstøtten Frammating PÅ/AV Verktøydeksel foran anlegget Fresebeskyttelse- og trykkinnretning CPS type Gamma V Profilbrett (anleggsbro) Buefresingsbeskyttelse FRS 95 for fresing på startring Turtall Stille inn turtallet Doble turtallet (kun T27) Trinnløs turtallsreguleringfehler! Textmarke nicht definiert Fresespindel PÅ/AV Fresespindel PÅ Fresespindel AV Fresespindelens dreieretning Fresespindelens dreieretning: mot urviseren Fresespindelens dreieretning: med urviseren Frammating PÅ/AV Blokkere fresespindel T T Maskiner med hurtigskiftesystemet HSK for fresedor Skifte verktøy Dornfix-systemet Hurtigskiftesystemet HSK for fresedor Skifte fresedor Dornfix-systemet Hurtigskiftesystemet HSK for fresedor Spesialtilbehør T1208-a, T2708-a verktøyidentifiseringssytem via strekkodeskanner Verktøyidentifisering Programidentifisering T2710-a 10,4 Touch-Screen-styring Favoritter Grupper T2716-a Peer-to-Peer-grensesnitt T1230-a, T2730-a utrekkbart arbeidsstykkeopplegg T1235-a, T2735-a Anlegg for enkel fresing T1240-a, T2740-a Centrex-beskyttelse T1241-a, T2741-a Føringslist T1245-a, T2745-a Svinginnretning for freseanlegg Demontere anlegget Montere anlegget 116

8 8.9 T1245/1-a, T2745/1-a Pneumatisk Svinginnretning for freseanlegg Demontere anlegget Montere anlegget T1250-a, T2750-a "KOALA" Buefresingsbeskyttelse T1252-a, T2752-a "Buefresingsmaster" Buefresingsbeskyttelse T /50-a, T /50-a Buefresingsanlegg til buefresingsmaster T2763-a Spenntangdor SK 40 med utskiftbar spenntang T1280-a, T2780-a Skyvebord 1400 mm arbeidsvei Forskyve bordplaten Høydejustering av skyvebordet Skråstilling av skyvebordet Vippe opp skyvebordet Stille inn skyvebordets arbeidsvei Stille inn beskyttelsesskilt Forskyve føringsbjelken på skyvebordet Spordeksel Betjening lengdeanlegg LAS T1283-a, T2783-a Sporanlegg Innstilling T1285-a Skyvebord 710 mm arbeidsvei Montere og stille inn vinkelsnittvinkel Beskyttelsesinnretninger T1292-a/T1293-a Frammatingsapparat Variomatic 3N/4N T12SW300-a, T27SW300-a Programvarefunksjonsmodul freseassistent Definere verktøybruk Definere arbeidsgang Bearbeide verktøyforslag Utføre arbeidsprosessen Stell og vedlikehold Rengjøring Vedlikeholde sikkerhets utstyret Kontrollere at Dornfix-systemet fungerer Kontrollere at hurtigskiftesystemet HSK fungerer Stille inn utstøtingsmål på hurtigskiftesystemet HSK for fresedor Oljesmørepunkter Smørefettpunkter T2714-a Elektromotorisk posisjonerbar bordåpning Mindre smørepunkter Skifte drivreim T12 med hurtigskiftesystemet HSK for fresedor T27 med trinnløs turtallsregulering Feilsøking Maskinen har slått seg av Feil i bremsesystemet Maskinen starter ikke Freseanlegget er blokkert 140

9 11. Slukkemiddel ved brann Ta ut av drift Avfallshåndtering Smøreolje Elektrisk anlegg Deponering av ståldeler Kundeservice Målskisse T12 med T1240-a og T1245-a T12 med T1231-a og T1240-a T27 med T2745-a T27 med T2715-a og T2731-a Stikkordregister 147

10

11 Innledning Kjære kunde, gratulerer med ditt valg av MARTIN bordfresemaskin T12 / T27. Denne brukerveiledningen inneholder informasjon, tips og informasjon om farer. Denne informasjonen skal lette arbeidet på maskinen og gjøre deg oppmerksom på farlige situasjoner. Brukerveiledningen retter seg mot eieren, betjeningspersonellet og til de personer som har ansvar for stell og vedlikehold. Les nøye gjennom brukerveiledningen før maskinen tas i bruk. Vær oppmerksom på fareanvisningene, de er der for din egen sikkerhet når du arbeider med maskinen. Vi tar ikke ansvar for personskader og materielle skader som oppstår fordi brukerveiledningen ikke overholdes. Oppbevar brukerveiledningen godt synlig i nærheten av maskinen. Operatørene må alltid ha tilgang til brukerveiledningen. 1

12 1. Sikkerhet 1.1 Symbolforklaring! FARE Dette symbolet angir en umiddelbar truende fare. Hvis denne ikke unngås, fører det til dødsfall eller alvorlige personskader (ubotelige alvorlige skader).! ADVARSEL Dette symbolet angir en mulig farlig situasjon. Hvis denne ikke unngås, kan det føre til dødsfall eller alvorlige personskader (ubotelige alvorlige skader).! FORSIKTIG Dette symbolet angir en mulig farlig situasjon. Hvis denne ikke unngås, kan det føre til lette eller mindre personskader. MERKNAD Dette symbolet angir en mulig skadelig situasjon. Hvis denne ikke unngås, kan produktet eller noe i produktets omgivelser bli skadet. VIKTIG Dette symbolet angir brukertips og annen spesielt nyttig informasjon. 2

13 1.2 Generelle sikkerhetsråd Betjeningspersonale Klær Alt arbeid under transport, installasjon, oppstart, betjening og vedlikehold av maskinen må kun utføres av fagpersoner. Alle brukerne av maskinen må ha fått tilstrekkelig kunnskap fra eieren om: Grunnlaget til maskinutrustningen Betjening Riktig innstilling Bruk av arbeidsstykkeholde- og føringsinnretninger Avgrensende sikkerhetsanordninger Valg av verktøy Sikker føring av arbeidsstykke under bearbeiding Riktig bruk og innstilling av spennanordninger, maler, bordforlengelser og tverranlegg Hold personer som ikke har med betjening av maskinen borte, særlig barn. Bruk klær som ligger tett inn mot kroppen. Ikke bruk smykker eller sjal, og ikke ha langt, løst hår Personlig verneutstyr Bruk følgende under arbeid på maskinen: Vernehansker Hørselvern Godkjent øyebeskyttelse (vernebriller eller ansiktsmaske) 3

14 1.3 Sikkert arbeid Klargjøring og innstillingav maskinen Kontroller at det er spesielt rent på berøringsflatene mellom fresedor og strammesystemet ved skifte av fresedor (se avsnitt 7.20). verktøyet er skarpt, riktig, i stand og stilt inn iht. anvisningene fra verktøyprodusenten det brukes bordinnleggsringer for å gjøre åpningen mellom bordet og fresespindelen hhv. verktøyet så liten som mulig. det brukes spesielle innstillingsinnretninger, som f.eks. innstillingsmaler, hvis mulig. verktøyet behandles forsiktig Arbeidsstykkeføring Iverksett alltid egnede tiltak for arbeidsprosessen for å hindre tilgang til verktøyet. Bruk et anlegg for å sikre tilstrekkelig føring av arbeisstykket under fresing. et hjelpeanlegg hvis mulig for å gjøre åpningen mellom knivene og anleggslinjalene så liten som mulig. et skyvetre eller en skyvestokk som hjelp ved manuell mating. et demonterbart frammatingsapparat hvis mulig. rullebord eller bordforlengelser som støtte for lange arbeidsstykker Dreieretning og valg av turtall Fest verktøyet i riktig dreieretning. Kontroller at valgt turtall passer til det verktøyet som er satt fast. Skyv arbeidsstykket framover mot fresespindelens dreieretning, mot verktøyet. 4

15 1.3.4 Maskinbetjening For hver bearbeidingsprosess må du velge de beskyttelsesinnretningene som egner seg best. Åpne områder rundt verktøyet må lukkes med beskyttelsesinnretninger (frammatingsapparat, trykkinnretninger osv.) Enkel fresing Iverksett tiltak for å hindre tilbakeslag fra arbeidsstykket. Monter fremre og bakre tverranlegg. Disse tilbakeslagssikringene kan festes på anlegget, bordet eller på en bordforlengelse. Arbeidsstykket må være så stort at du kan holde det med hendene på en sikker måte. Bruk en skrustikke hvis arbeidsstykket ikke er stort nok til å holde det tilstrekkelig godt fast med hendene Buefresing Bruk alltid et buefresingsanlegg med beskyttelseslist og beskyttelsesinnretning (håndbeskyttelse) ved buefresing. Bruk en skrustikke Skråfresing I tillegg til anlegget og frammatingsaggregatet bruker du også et hjelpeanlegg som kan stilles på skrå, eller også en spesiell mal Saging av tapper og spor Bruk en skyveglider for sikker føring av arbeidsstykket. Som beskyttelse mot verktøyet, må skyveglideren være montert. Fest arbeidsstykket på skyveglideren med en eksenterspenner. 5

16 1.3.5 Maskinens tilstand Arbeid på maskinen kun når den er i feilfri teknisk stand. Alle bestanddelene på maskinens sikkerhetsutstyr må være montert korrekt og fungere som tiltenkt. Utfør regelmessig alt stell og vedlikeholdsarbeid som er angitt i avsnitt 9. Endringer på maskinen, og på- og ombygging, må ikke utføres uten tillatelse fra produsenten. Slå av maskinen umiddelbart dersom det oppstår feil. Feilen må lokaliseres og utbedres før du kan fortsette arbeidet Beskyttelsesinnretninger! ADVARSEL FARE når freseverktøyet roterer. Lemmer og fingre kan bli skadet eller kuttet av. Bruk alltid nødvendige sikkerhetsinnretninger for alle arbeidsprosesser. Ikke grip inn i anleggsåpningen. Bruk alltid fresebeskyttelse, trykkfjær, nedholder og beskyttelsesinnretninger for spesialfresing. Hvis en fresebeskyttelse må demonteres under en spesiell fresing, må denne monteres på maskinen igjen så snart dette arbeidet er avsluttet Adferd ved maskinen Beveg deg selv og arbeidsstykket på en kontrollert og sikker måte. Ikke bøy deg over maskinen mens den er i gang. Ikke bruk for stor kraft for å gjennomføre en arbeidsprosess. Ikke arbeid hvis du er påvirket av alkohol, medikamenter eller narkotika Hovedbryter Under alt vedlikehold, under utbedring av feil og før deksler og beskyttelsesinnretninger åpnes, må maskinen stå helt stille, og hovedbryteren på maskinen må slås av. Sikre hovedbryteren mot utilsiktet innkobling. Slå av hovedbryteren og rengjør maskinen før du forlater den. 6

17 1.4 Fastsatt bruksområde Bordfresingsmaskinen må brukes kun til bearbeiding (fresing) av treverk og trelignende materialer. Maskinen er kun konstruert for fresing i motsatt retning. Frammatingen av arbeidsstykket og dreieretningen til fresespindelen må ha motsatt retning. Maskinen er konstruert til å profilere arbeidsstykker på én side. Det arbeidsstykket som skal bearbeides, må minst ha en jevn anleggsflate for sikker føring av arbeidsstykket. Bearbeidingen skjer kun i frammatingsretningen. Maskinen er tiltenkt drevet kun med freseverktøy som overholder de europeiske normene DIN EN 847-1:2005 og DIN EN 847-2:2001, og som er merket med "MAN". Maskinen er tiltenkt drevet kun med fresedor som overholder de europeiske normene DIN EN Maskinen må kun klargjøres, betjenes og vedlikeholdes av personell som har fagkunnskap og som er kjent med farene ved maskinen (se avsnitt 1.2.1). Maskinen er konstruert for 2 arbeidsplasser (operatør og hjelper). Maskinen er tiltenkt koblet til et riktig dimensjonert avsuganlegg for alle relevante materialer. Under tiltenkt bruk hører overholdelse av alle sikkerhetsanvisninger som er beskrevet i brukerveiledningen, samt drifts- og vedlikeholdsangivelsene fra produsenten. 1.5 Feil bruk MERKNAD Ikke tiltenkt bruk av maskinen er forbudt, og går for å være feil bruk eller misbruk. Produsenten tar ikke ansvar som oppstår pga. slik bruk. Maskinen er ikke konstruert for bruk ute i friluft eller i eksplosjonsfarlige rom. 7

18 Under feil bruk hører særlig: Arbeid på maskinen uten opplæring om riktig og sikker klargjøring, betjening og vedlikehold, og andre farer. Arbeid på maskinen uten å bruke personlig verneutstyr. Arbeid på maskinen uten å bruke egnede sikkerhetsinnretninger på maskinen. Bruk av maskinen til tross for sikkerhetsinnretninger som er ufullstendige eller som ikke fungerer. Bruk av maskinen til tross for funksjonsfeil. Manipulering av maskinen. 1.6 Andre farer Ut over de farene som er beskrevet i de enkelte avsnittene i denne brukerveiledningen, finnes også følgende andre farer: Fare for personskader pga. brudd og utkasting av verktøyegger. Fare for tilbakeslag ved strømbrudd, overbelastet drivmotor eller bremsesvikt. Fare for tilbakeslag pga. fremmedlegemer (f.eks. løse kvister) i arbeidsstykket. Fare for maskin, vertkøy og beskyttelsesinnretninger når fresespindelen kjører OPP og NED mens maskinen er i gang. Fare for maskin, verktøy og beskyttelsesinnretninger ved forskyvning av freseanlegget, anleggslinjalene og frammatingsstøtten mens maskinen er i gang. Fare for personskader mens fresespindelen stanser (10 sekunder) etter utkobling. Fare for personskader under vedlikeholdsarbeid eller annet arbeid på maskinen hvis hovedbryteren ikke er koblet ut først. Helsefare pga kunststoff som kan produsere farlige stoffer når de bearbeides. Farer pga. endringer på maskiner som ikke utføres av en fagperson. 8

19 1.7 Sikkerhetsutstyr! ADVARSEL Livsfare pga. manglende eller defekte sikkerhetsinnretninger. Kontroller daglig om sikkerhetsinnretningene er hele og at de fungerer feilfritt (se avsnitt 9.2). Bruk sikkerhetsinnretningene. Følgende sikkerhetsinnretninger følger med i leveransen: Låsbar hovedbryter NØDSTOPP-bryter på kontrollpanelet på styringen NØDSTOPP-bryter på framsiden av maskinsokkelen eller på det uttrekkbare arbeidsstykkeopplegget Tast med kontrollampe for skifte av dreieretning for fresespindelen Indikering av fresespindelens turtall Elektrisk likestrømsbrems Fresedormutter hhv. fresedorflens med dreiesikring Hurtigskiftesystem Dornfix for fresebor Mekanisk hhv. elektropneumatisk låsing av fresespindelen (ikke på hurtigskiftesystemet HSK for fresedor) Momentnøkkel for hurtigskiftesystemet Dornfix (ikke på hurtigskiftesystemet HSK for fresedor) Endebryter på momentnøkkelfestet (ikke på hurtigskiftesystemet HSK for fresedor) Endebryter på dører inne i maskinen Anlegg for enkel fresing (tillegg) Beskyttelsesinnretninger: Fresebeskyttelse- og trykkinnretning CPS type Gamma V eller Aigner type Centrex (tillegg) Buefresingsbeskyttelse Fried type FRS 95 for fresedor ø mm eller CPS type KOALA for fresedor ø mm (tillegg) eller Aigner type buefresingsmaster for fresedor ø mm (tillegg) MARTIN anleggslinjaler av aluminium eller Aigner integralanlegg (tillegg) Profilbrett (ikke på integralanlegg) Bordinnleggingsringer med ulike diametre Justerbart deksel på fresedor oppe Føringslister (tillegg) 9

20 2. Produktbeskrivelse 2.1 Merkeskilt Merkeskiltet er plassert ved hovedbryteren på maskinen. Det inneholder bl.a. informasjon om: Produsent Maskintype Årsmodell Maskinnummer (serienummer) Tekniske data Maskinnummeret er foruten på merkeskiltet også plassert på: På framsiden av denne brukerveiledningen På framsiden av reservedelslisten 2.2 Tekniske data De angitte dataene gjelder maskiner i CE-serien med standard utstyr. Vekten gjelder maskin uten emballasje, den øker avhengig av utstyret. Vær oppmerksom på forsendelsespapirene. 10

21 2.2.1 T12 Maskinvekt Bordstørrelse Bordåpning Bordhøyde Motorytelse ved trinnløs turtallsregulering Turtall ved nettfrekvens 60 Hz ved trinnløs turtallsregulering ca. 950 kg 1050 x 750 mm 255 / 205 / 161 / 106 / 74 mm 900 mm 5,5 kw eventuelt: 7,5 kw, 11,0 kw 7,5 kw, 9,5 kw, 11,0 kw 3000 / 4500 / 6000 / 8000 / o/min 3600 / 5400 / 7200 / 9600 / o/min 1000 til o/min Fresespindelens høydejusteringsområde SK40 HSK på motor 5,5 kw på motor 7,5 hhv. 11,0 kw ved trinnløs turtallsregulering mm Fresespindelkonus SK 40 alternativt: HSK 85 PowerLock; HSK 63 F, HSK 63 E Dordiameter 30 mm alternativt: se prisliten Spennlengde 140 mm alternativt: se prisliten Maks. verktøy-ø ved arbeid på Freseanlegg ved arbeid med spordeksel Styring ø avsugsstuss over bord ø avsugsstuss under bord Min. mengde avsugsluft per avsugsstuss Ved undertrykk Ved lufthastighet Maks. tillatt bremseintervall Trykkhøyde for den pneumatiske tilkoblingen Driftsspenning Nettfrekvens Merkestrøm 250 mm 350 mm (kan ikke senkes ned under bordet) Power PC Touch-Screen 5,7 (145 mm) Fresehøyde styrt Fresedybde iht. digital indikator 120 mm 120 mm 14 m³/min Pa ca. 20 m/s 1 x på 3 min 6 10 bar Denne informasjonen finner du på merkeskiltet. 11

22 2.2.2 T27 Maskinvekt Bordstørrelse Bordåpning Bordhøyde Motorytelse (polomkobling) ved trinnløs turtallsregulering Turtall ved trinnløs turtallsregulering ca kg til ca kg 1255 x 900 mm 255 / 205 / 161 / 106 / 74 mm 900 mm 5,0 / 6,0 kw alternativt: 7,5 / 9,5 kw 7,5 kw, 9,5 kw, 11,0 kw 3000 / 4000 / 5000 / 6000 / 8000 / o/min 1000 til o/min Fresespindelens høydejusteringsområde SK40 HSK på motor 5,0/6,0 kw på motor 7,5/9,5 kw ved trinnløs turtallsregulering mm Fresespindelens svingområde (T27 FleX) ± 46 Fresespindelkonus SK 40 alternativt: HSK 85 PowerLock; HSK 63 F, HSK 63 E Dordiameter 30 mm alternativt: se prisliten Spennlengde 140 mm alternativt: se prisliten Maks. verktøy-ø ved arbeid på Freseanlegg ved arbeid med spordeksel Styring 250 mm ved fresevinkel 45 : Maks. ø 150 mm kan senkes under bordet 350 mm Power PC Touch-Screen 5,7 (145 mm) Fresehøyde styrt Fresevinkel styrt (kun T27 FleX) Fresedybde iht. digital indikator 120 mm 120 mm 14 m³/min Pa ca. 20 m/s 1 x på 3 min ø avsugsstuss over bord ø avsugsstuss under bord Min. mengde avsugsluft per avsugsstuss Ved undertrykk Ved lufthastighet Maks. tillatt bremseintervall Trykkhøyde for den pneumatiske tilkoblingen 6 10 bar Driftsspenning Denne informasjonen Nettfrekvens finner du Merkestrøm på merkeskiltet. 12

23 2.3 Standard tilbehør 1 fresevern- og trykkinnretning CPS, type Gamma V 1 buefresvern Fried, type FRS 95 til fresedor ø mm 1 fresedor SK40 ø 30 x 140 mm, inkl. mellomringer og fresedormutter 1 gaffelnøkkel SW 41 1 sekskantnøkkel SW6 1 sekskantnøkkel SW10 1 momentnøkkel til dorfiks-system 1 Profilbrett 1 oljepesse (kun T12) 1 fettpresse fylt med langtidsvirkende smørefett 1 konseptholder DIN A4 (kun T27) 1 koblingsskjema (i koblingsskapet) 1 stykkliste for maskinen (i koblingsskapet) 13

24 2.4 Utslippsverdier Støyemisjon! FORSIKTIG Fare for hørselen pga. støy. Bruk hørselvern når maskinen er i gang. VIKTIG Sløvt verktøy fører til en betydelig økning av støynivået. Måleverdier iht. EUs prototyperapport db (A) Lydeffektnivå iht. DIN EN ISO 3746 Tomgangsstøy (uten utsuging) Arbeidsstøy (med utsuging) Arbeidsplassrelatert utslippsverdi iht. DIN EN ISO Tomgangsstøy (uten utsuging) Arbeidsstøy (med utsuging) T12 89,1 92,5 84,6 88,3 T27 85,1 88,5 78,0 84,5 Inkludert måleusikkerhet K 4 4 Måling utført iht. DIN ISO 7960 med verktøy ø = 125 mm, h = 50 mm, Z = 2, n = 6000 o/min med integralanlegg, uten frammatingsapparat De angitte verdiene er utslippsverdier, og utgjør ikke sikre arbeidsplassverdier. Selv om det foreligger et vekslende forhold mellom utslipps- og immisjonsnivåene, kan man likevel ikke fastslå om ytterligere sikkerhetstiltak er nødvendig. Faktorer som påvirker det immisjonsnivået som foreligger på den aktuelle arbeidsplassen, inkluderer arbeidsrommets utforming og andre støykilder, f.eks. antall maskiner og andre arbeidsprosesser i nærheten. Tillatte arbeidsplassverdier kan også variere fra land til land. Denne informasjonen skal likevel gjøre brukeren i stand til bedre å vurdere farene. 14

25 2.4.2 Støvutslipp! FORSIKTIG Innånding av støv er helsefarlig. Maskinen må kun brukes med tilkoblet sponavsug. Inndeling iht. EUs prototyperapport T12, T27 Inntakssiden Lite støv iht. BGI 739 vedlegg 4 Utslippssiden Lite støv iht. BGI 739 vedlegg T27 Arbeide på freseanlegget (støvverdier iht. DIN 33893) mg/m³ Inntakssiden 0,34 Utslippssiden 0,28 Arbeide med spordeksel (støvverdier iht. DIN 33893) mg/m³ Inntakssiden 0,21 Utslippssiden 0,20 15

26 3. Transport av den emballerte maskinen 3.1 Emballasje! ADVARSEL Livsfare pga. fallende og tung last. Vær oppmerksom på tyngdepunktplasseringen. Hold avstand til en maskin som er løftet opp. Kun autorisert fagperson kan betjene kranen, løftetrucken eller gaffeltrucken. T12 T Kran- og surreøye Kran- og surreøye Transport med kran Bruk et egnet anleggsmiddel med 4 stropper, med minimum bæreevne på 20 kn (2000 kg). Fest anleggsmidlet sikkert i de 4 kran- og surreøynene. Ikke slep anleggsmiddelet gjennom øyene, og ikke før det over skarpe kanter Transport med gaffeltruck eller løftetruck Påkrevet gaffellengde avhenger av i hvilken retning den løftes: Retning 1 og retning 4: gaffellengde min mm Retning 2 og retning 3: gaffellengde min mm 16

27 3.1.3 Vekt kg T12 T27 Maskinens inkl. emballasje og tilbehør (avhengig av utrustning) ca ca Tyngdepunkt S Y S + T12 mm T27 X X ca. 540 ca. 750 Y ca. 480 ca Lastsikring og lagring Smuss og fuktighet reduserer glidefriksjonsverdien. Hold lasteflaten tørr og tørk av den før transport. Legg antisklimatter med en garantert glidefriskjonsverdi på μ=0,6 mellom transportblokkene på maskinen og lasteflaten. Transportblokkene og lasteflaten må ikke komme i kontakt med hverandre. Bruk 4 egnede festemidler. Fest festemidlene med kroker til de 4 kran- og surreøynene på maskinen. Ikke slep festemidlene gjennom øyene, og ikke før dem over skarpe kanter. Bruk diagonal surring iht. DIN EN del 2. Fastsett påkrevet surrekraft avhengig av valgt surrevinkel f.eks. med en surretabell. Eksempel: Ved en surrevinkel α < 60 (mellom lasteflate og festemiddel) og en surrevinkel β < 45 (mellom kjøretøyets lengdeakse og festemiddel) er det påkrevet med en surrekraft på 160 dan (for T12) hhv. 200 dan (for T27) per festemiddel. (Gjelder kun ved bruk av antisklimatter med μ=0,6) Beskytt maskinen mot fuktighet. La originalemballasjen og transportsikringen bli værende på maskinen under lagring. Omgivelsestemperatur (lagring): 0 C til +50 C. 17

28 4. Montering 4.1 Utpakking MERKNAD Maskinen kan bli skadet. Fjern alle transportsikringer før oppsatart. Maskinen må ikke transporteres uten transportsikring og emballasje. Ta vare på transportsikring og emballasje og monter dette på maskinen igjen dersom den skal transporteres en annen gang. Fjern beskyttelsesfolien. Løsne de 4 skruene mellom transportblokkene og maskinføttene. Løft maskinen opp fra transportblokkene og sett maskinen ned på bakken. Tilbehøret er plassert i esken på maskinen. Fjern transportsikringene: Deksler på bordforlengelsene, hvis montert Kran- og surreøyer på maskinbordet Støttebukker under betjeningspulten Motorstøttebukker inne i maskinen (ikke på T12) (Må ikke fjernes før maskinen er koblet til.) Kabelsikringsbånd inne i maskinen og på baksiden av maskinen (ikke på T12) Alle andre sikringsbånd, f.eks. på betjeningspulten 4.2 Montere påbyggingsdeler Anleggslinjal, se avsnitt Anlegg for enkel fresing, hvis montert, se avsnitt Rengjøring Se avsnitt

29 4.4 Transport av utpakket maskin T12 T Deksel Før transport må fresespindelen kjøres helt opp, slik at ingen komponenter under maskinen kan kollidere med løftetrucken eller gaffeltrucken. Maskinen kan løftes fra to sider med en løftetruck eller en gaffeltruck. På T12 er påkrevet gaffellengde min mm. På T27 avhenger påkrevet gaffellengde av i hvilken retning den løftes: Retning 4: gaffellengde min mm Retning 2: gaffellengde min mm T12 kan i tillegg løftes forfra (retning 1) med løftetruck eller gaffeltruck. Da må først dekslet fjernes. Trekk dekslet fram og ut. Kjør gaffeltrucken eller løftetrucken under maskinen til anslag og løft den opp. 4.5 Montering Underlag Plasser maskinen på et underlag med tilstrekkelig bæreevne. Legg vibrasjonsdempere under maskinføttene. Rett inn maskinen slik at den er vannrett. Fundamentplan og plassbehov, se avsnitt

30 4.5.2 Stabilitet Maskinen må stå stabilt. Maskinføttene kan skrues ned i gulvet Arbeidsområde Sørg for god belysning på arbeidsplassen. Gulvet rundt maskinen må være sklisikkert og fritt. Kabler, flis, avkapp eller transportmidler må ikke sperre for tilgangen til maskinen. 4.6 Miljøbetingelser! FARE Eksplosjonsfare pga. gnistdannelse. Livsfare. Maskinen må ikke drives i rom hvor det kan oppstå eller hvor det finnes eksplosjonsfarlige gassblandinger. Maskinen må drives på et tørt sted. Omgivelsestemperatur (drift): + 5 C til + 40 C 20

31 5. Tilkobling! FARE Livsfarlig spenning. Kun elektrikere får utføre arbeid ved de elektriske komponentene. Styringen for oppsuging står også under spenning når hovedbryteren er slått av. Art ! ADVARSEL Før igangsetting og alt arbeid ved maskinen må du lese igjennom brukerveiledningen og alle sikkerhetsforskriftene nøye og du må ha forstått dem. Neglisjering kan medføre død eller alvorlige skader. Art ! FARE Livsfarlig spenning. Maskinen inneholder spenningsladende komponenter. Etter at hovedbryteren er slått av, må du vente 15 minutter før det utføres ytterligere arbeid på elektriske komponenter. (gjelder kun maskiner med trinnløs turtallsregulering) Art

Innholdsfortegnelse. 1. Samsvarserklæring... 3

Innholdsfortegnelse. 1. Samsvarserklæring... 3 Innholdsfortegnelse 1. Samsvarserklæring... 3 2. Sikkerhetsinstruksjoner... 4 2.1 Generelt... 4 2.2 Transport... 4 2.3 Plassering og montering... 4 2.4 Betjening og drift av maskinen... 5 2.5 Bytte av

Detaljer

Hans Schröder Maschinenbau GmbH Feuchten 2. 08809 / 9220 22 mekanisk 08809 / 9220 28 elektrisk 08809 / 9220-91

Hans Schröder Maschinenbau GmbH Feuchten 2. 08809 / 9220 22 mekanisk 08809 / 9220 28 elektrisk 08809 / 9220-91 Maskintype Knekkemaskin Identifikasjons data Modell betegnelse SPB Serie nummer Bestillings nummer Produksjons år Inventar- nr. Registreringsfelt for kunde bruk. Monterings Sted Firma navn Gate Hans Schröder

Detaljer

EZS 010. Bruksanvisning 08.08 - 06.15

EZS 010. Bruksanvisning 08.08 - 06.15 EZS 010 08.08 - Bruksanvisning N 51249786 06.15 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår EZS 010 Videre

Detaljer

PRECISIO CS 70 EB CS 70 E 468027_003

PRECISIO CS 70 EB CS 70 E 468027_003 Originalbruksanvisning/Reservedelsliste 78-84 PRECISIO CS 70 EB CS 70 E 468027_003 1-10 1-4 1-5 1-11 1-6 1-7 1-8 1-12 1-3 1-2 1-1 1-9 2-6 2-5 2-4 2-3 2-7 2-2 2-1 3-7 3-6 3-5 3-1 3-2 3-3 3-4 4-1 4-2 4-3

Detaljer

Båndsag Eco-line 335 DG INNHOLD...1

Båndsag Eco-line 335 DG INNHOLD...1 Innhold INNHOLD...1 KAPITTEL 1 - TEKNISKE DATA...3 1.1 TEKNISKE DATA....3 1.2 TILKOBLINGSVERDIER, PÅFYLLINGS MENGDER :...5 1.3 SKJÆRE KAPASITET...6 KAPITTEL 2 - GENERELLE INSTRUKSJONER...7 2.1 SIKKERHETS

Detaljer

Leica ST5020. Multistainer. Instruksjonshefte. Leica ST 5020

Leica ST5020. Multistainer. Instruksjonshefte. Leica ST 5020 Leica ST 5020 Multistainer Instruksjonshefte Leica ST5020 V1.7 Norsk 08/2009 Denne brukerhåndboken skal oppbevares sammen med apparatet. Les brukerhåndboken nøye før du tar i bruk apparatet. VIKTIG MERKNAD

Detaljer

Spyleteknikk. Oppvaskmaskiner. Installasjons- og bruksanvisning. FXLSBäko-10A. DSN: FX-12-01 Fra serienr: 86 66 10001 1. mar. 2013

Spyleteknikk. Oppvaskmaskiner. Installasjons- og bruksanvisning. FXLSBäko-10A. DSN: FX-12-01 Fra serienr: 86 66 10001 1. mar. 2013 Spyleteknikk Oppvaskmaskiner PROFI FX FX-10A FXS-10A FXSB-10A FXSTD-10A FXSTD-11A FXL-81A Installasjons- og bruksanvisning NO FX-90A FXL-10A FX-13A FXLS-10A FX-80A FXLSB-10A FXLSBäko-10A DSN: FX-12-01

Detaljer

ERE K20. Bruksanvisning 03.05 - 02.11

ERE K20. Bruksanvisning 03.05 - 02.11 ERE K20 03.05 - Bruksanvisning N 51182015 02.11 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr. Byggeår ERE K20

Detaljer

19 58 56 59 55 57 20 57 J2 J3 K1 2 60 45 1 K2 L1 L2 1 2 3 M N A O P1 P2

19 58 56 59 55 57 20 57 J2 J3 K1 2 60 45 1 K2 L1 L2 1 2 3 M N A O P1 P2 DW701 DW707 1 2 3 16 4 6 7 8 9 10 11 A1 14 13 12 17 18 24 23 22 12 A2 21 20 19 2 26 27 28 29 26 27 2 A3 31 30 30 A4 32 26 38 37 16 34 31 33 A B 36 3 40 41 39 42 43 C D 2 21 E F1 44 6 48 2 47 46 7 13 F2

Detaljer

AGIA 200 VIBA 300 & VIBA

AGIA 200 VIBA 300 & VIBA Bruksanvisning Shaker AGIA 200 VIBA 300 & VIBA 330 Oppbevar bruksanvisningen lett tilgjengelig ved maskinen no - Norwegisch Ausgabe G 1.3-14 Shaker AGIA 200, VIBA 300 & VIBA 330 2 Ausgabe G 1.3-14 Shaker

Detaljer

EKS 110. Bruksanvisning 11.09 - 02.14

EKS 110. Bruksanvisning 11.09 - 02.14 EKS 110 11.09 - Bruksanvisning N 51171374 02.14 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår EKS 110 Øvrige

Detaljer

AirConServiceCenter ASC1000/ASC2000/ASC2000RPA/ASC3000. Klima-servicestasjon Bruksanvisning

AirConServiceCenter ASC1000/ASC2000/ASC2000RPA/ASC3000. Klima-servicestasjon Bruksanvisning ASC1000/ASC2000/ASC2000RPA/ASC3000 Klima-servicestasjon Bruksanvisning Innholdsangivelse 1 Om denne bruksanvisningen...........................5 1.1 Hotline...................................................

Detaljer

BOR- & SKJÆRESENTER KF 1505. 1. Generelt... 6

BOR- & SKJÆRESENTER KF 1505. 1. Generelt... 6 Innhold 1. Generelt... 6 1.1 Oversikt over montering og fundamentplan tegninger for anlegget... 6 1.2 Tekniske data... 7 1.3 Dokumentasjon... 13 1.3.1 Opphavsrett...13 1.3.2 Viktig informasjon...14 1.4

Detaljer

EMC 110 Rampekomfort. Instruksjonsbok 03.10 - 03.10 EMC 110

EMC 110 Rampekomfort. Instruksjonsbok 03.10 - 03.10 EMC 110 EMC 110 Rampekomfort 03.10 - Instruksjonsbok 51174566 03.10 N EMC 110 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller representant i EU Type Ekstrautstyr Serienr.

Detaljer

PRECISIO CS 70 EB CS 70 E 461 001_002 Bedienungsanleitung 6-11 Operating Instructions 12-17 Mode d emploi 18-24 Instrucciones de servicio 25-30 Istruzioni d uso 31-36 Gebruiksaanwijzing 37-42 Bruksanvisning

Detaljer

Brukerveiledning Minilub 502

Brukerveiledning Minilub 502 Brukerveiledning Minilub 502 Vår styrke er solid teknisk kompetanse som er bygget opp over mange år i bransjen. Dyktige og engasjerte medarbeidere står på for å løse de oppgavene vi møter. Dette kombinert

Detaljer

Båndsag PRO 260 AP INNHOLD...1

Båndsag PRO 260 AP INNHOLD...1 Innhold INNHOLD...1 KAPITTEL 1 - TEKNISKE DATA...3 1.1 TEKNISKE DATA...3 1.2 TILKOBLINGSVERDIER, PÅFYLLINGS MENGDER...4 1.3 SKJÆRE KAPASITET...5 KAPITTEL 2 - GENERELLE INSTRUKSJONER...6 2.1 SIKKERHETS

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap K(S) 35222 id K(S) 37222 id Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Leica CM3050 S Kryostat

Leica CM3050 S Kryostat Leica CM3050 S Kryostat Brukerhåndbok Leica CM3050 S Kryostat Norsk V1.3 03/2008 Denne brukerhåndboken skal oppbevares i nærheten av maskinen. Les nøye gjennom håndboken før maskinen tas i bruk. Serienr.:...

Detaljer

EKS 110. Bruksanvisning 03.09 - 03.09

EKS 110. Bruksanvisning 03.09 - 03.09 EKS 110 03.09 - Bruksanvisning N 51142038 03.09 Forord Merknader til instruksjonsboken ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken.

Detaljer

EASY DIG BRUKERMANUAL

EASY DIG BRUKERMANUAL EASY DIG BRUKERMANUAL Ver. 1.00 / 18.03.2013 EASY DIG Brukermanual 1 (46) Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner...5 1.2 Produktoversikt... 8 1.3 Håndtering av systemet... 10

Detaljer

AUTOMAT. BÅNDKUTTE MASKIN Modell CA 54 PLC. 1. Forord... 2. 2. Innledning... 3. 3. Garantibetingelser... 4. 4. Maskin beskrivelse...

AUTOMAT. BÅNDKUTTE MASKIN Modell CA 54 PLC. 1. Forord... 2. 2. Innledning... 3. 3. Garantibetingelser... 4. 4. Maskin beskrivelse... Innhold 1. Forord... 2 2. Innledning... 3 3. Garantibetingelser... 4 4. Maskin beskrivelse... 5 5. Tekniske data... 6 6. Maskinens bruksområde... 7 6.1 Advarsel merkeskilt montert på maskinen...7 6.2 Typeskilt

Detaljer

0226259no 003 12.2010. Vibrasjonsplate. DPU 4545He. Driftanvisning

0226259no 003 12.2010. Vibrasjonsplate. DPU 4545He. Driftanvisning 0226259no 003 12.2010 Vibrasjonsplate DPU 4545He Driftanvisning Produsent Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354 02-390 Oversettelser

Detaljer

AMW 22 / AMW 22p. Bruksanvisning 12.14 - 12.14. AMW 22 AMW 22p

AMW 22 / AMW 22p. Bruksanvisning 12.14 - 12.14. AMW 22 AMW 22p AMW 22 / AMW 22p 12.14 - Bruksanvisning 51119813 12.14 N AMW 22 AMW 22p Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr.

Detaljer

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Bruk og vedlikehold Original bruksanvisning, publisert 2013 Serienummer, presse Produsent: Orkel AS Johan Gjønnes Veg 25 7320 Fannrem Serienummer, pakker

Detaljer

ETVC 16/20. Bruksanvisning 05.99- 50052740 12.07

ETVC 16/20. Bruksanvisning 05.99- 50052740 12.07 ETVC 16/20 05.99- Bruksanvisning N 50052740 12.07 Viktige henvisninger for transport og montering av løftestativ hos teleskopmaststablere Transport Transporten kan skje på tre forskjellige måter, alt etter

Detaljer

BRUKSANVISNING og deleliste ROTO TIGER RT 3200

BRUKSANVISNING og deleliste ROTO TIGER RT 3200 BRUKSANVISNING og deleliste ROTO TIGER RT 3200 KRAFTIG OG EFFEKTIV FRESEMASKIN SWISS MADE R ISO R 9 0 0 1 :2 Takk for at du har valgt et Airtec produkt. Bruksanvisningen er laget for å gjøre brukeren kjent

Detaljer

Dykkmotorpumpe. Ama-Porter. Drifts-/monteringsveiledning

Dykkmotorpumpe. Ama-Porter. Drifts-/monteringsveiledning Dykkmotorpumpe Ama-Porter Drifts-/monteringsveiledning Trykkested Drifts-/monteringsveiledning Ama-Porter Original betjeningsveiledning Alle rettigheter forbeholdt. Innholdet i dette dokumentet kan ikke

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innledning...4

Innholdsfortegnelse. Innledning...4 Innholdsfortegnelse. Innledning....4 1. Leverings informasjon....5 1.1 Tekniske spesifikasjoner... 5 1.2 Elektriske data.... 6 1.3 Beskrivelse av maskinen... 7 1.3.1 Beskrivelse av tekniske egenskaper...7

Detaljer

INNHOLD...1 KAPITTEL 1 - TEKNISKE DATA...3

INNHOLD...1 KAPITTEL 1 - TEKNISKE DATA...3 Innhold INNHOLD...1 KAPITTEL 1 - TEKNISKE DATA...3 1.1 TEKNISKE DATA...3 1.2 TILKOBLINGSVERDIER, PÅFYLLINGS MENGDER...5 1.3 SKJÆRE KAPASITET...6 KAPITTEL 2 - GENERELLE INSTRUKSJONER...7 2.1 SIKKERHETS

Detaljer