(a) Den interaktive SMART Board -tavlen tildeler både en SMART Notebook-samarbeidslisens og

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "(a) Den interaktive SMART Board -tavlen tildeler både en SMART Notebook-samarbeidslisens og"

Transkript

1 SMART Technologies ULC Programvarelisensavtale for sluttbruker for SMART Notebook -samarbeidsprogramvare 10 og tilknyttet SMART-programvare Sist revidert: Les nøye gjennom hele denne lisensavtalen for sluttbrukere av programvaren ( Lisensen ) før programvaren tas i bruk. Denne lisensen inneholder bestemmelser som gjelder begrensning av brukerrettigheter og SMARTs forpliktelser som kan gjelde for din bruk av programvaren. Når du bruker programvaren, godtar du at bestemmelsene og vilkårene i denne lisensen er bindende. Hvis du ikke godtar bestemmelsene i lisensen, skal du ikke bruke programvaren. Denne lisensen er en juridisk avtale mellom Sluttbruker (enten en enkeltperson eller en enhet) og SMART Technologies ULC og deres datterselskaper og andre tilknyttede selskaper ( SMART ) for bruken av programvaren. Hvis sluttbrukeren er en enhet (f.eks. en lisenstakerorganisasjon) eller hvis du aksepterer denne lisensen på vegne av andre sluttbrukere, a) erkjenner du at du eller enheten er ansvarlig for å gjøre andre sluttbrukere bevisst på og overholde vilkårene, bestemmelsene, begrensningene og forpliktelsene angitt i denne lisensen og b) du garanterer at du har myndighet til å akseptere vilkårene i denne lisensen på vegne av en slik enhet eller andre sluttbrukeres vegne. 1. DEFINISJONER: 1.1 Aktivt bruke eller aktiv bruk betyr kjøring, åpning, bruk, anvendelse eller visning av programvaren, men ikke hvor programvaren bare er lastet på eller lagret på den gjeldende enheten. 1.2 Klasserom betyr kombinasjonen av et gitt antall elevenheter (det antallet elevenheter som tildeles ved kjøp av programvarens produktlisens eller tilknyttet lisensiert produkt) sammen med et rimelig antall instruktørenheter (anslått nødvendig antall basert på sannsynlig antall instruktører i forhold til antall elever som etableres av SMART fra tid til annen for det gjeldende programvareproduktet), med mindre annet er samtykket av SMART og lisenstakerorganisasjonen. 1.3 Dataenhet betyr en personlig datamaskin eller annen data- eller skjermenhet. 1.4 Dokumentasjon betyr SMART Technologies ULCs (SMART) eiendomsbeskyttede håndbøker og anvisningsdokumenter for Programvaren, enten i papir- eller elektronisk form. 1.5 "Sluttbruker (eller alternativt henvist til som deg ) betyr lisenstakerorganisasjonen og eventuelle ansatte (herunder, uten begrensning, læ rere og instruktører), konsulenter, elever og andre interesserte medlemmer på stedet som bruker programvaren. 1.6 Instruktørenheter betyr det spesifiserte antallet kvalifiserte enheter som er lisensiert for bruk primæ rt av undervisningsmedarbeidere (dvs. enten antall instruktørbrukerlisenser som er kjøpt av lisenstakerorganisasjonen eller som allerede er allokert til lisenstakerorganisasjonen basert på forholdet mellom antall læ rere og antall elever). 1.7 Interaktiv skjermenhet betyr en tavle, skjermdigitaliseringsenhet, dataskjerm eller projektor som har en diagonal skjermstørrelse over 18 tommer og hvor brukeren kan samhandle med, manipulere eller modifisere data på andre måter enn med standard tastatur eller mus, og omfatter uten begrensning berøringsaktiverte eller penneaktiverte enheter. 1.8 Lisensiert produkt betyr alle SMART-produkter som inkluderes i prisen eller sendes sammen med den gjeldende programvaren, men når det gjelder SMART Notebook-programvaren, tildeler følgende lisensierte produkter imidlertid følgende tilknyttede lisens:

2 (a) Den interaktive SMART Board -tavlen tildeler både en SMART Notebook-samarbeidslisens og en personlig SMART Notebook-lisens (sted) (b) Det interaktive SMART Podium pennebrettet tildeler både en SMART Notebooksamarbeidslisens og en personlig SMART Notebook-lisens (sted) (c) Den interaktive SMART-skjermen tildeler både en SMART Notebook-samarbeidslisens og en personlig SMART Notebook-lisens (sted) (d) Det interaktive SMART Response -svarsystemet tildeler en personlig SMART Notebook-lisens (sted) (e) Den interaktive SMART Classroom Suite -undervisningsprogramvaren tildeler det tilknyttede antallet personlige SMART Notebook-lisenser (enkle) (f) SMART Document Camera -dokumentkamera tildeler det tilknyttede antallet personlige SMART Notebook-lisenser (enkle) (g) Den trådløse SMART Slate -skriveplaten tildeler en personlig SMART Notebook-lisens (enkel) (h) Det interaktive SMART Table -undervisningssenteret tildeler det tilknyttede antallet personlige SMART Notebook-lisenser (enkle) (i) Andre SMART-produkter som introduseres av SMART fra tid til annen og identifiseres av SMART som et lisensiert produkt for slike lisenstyper. 1.9 Lisenstakerorganisasjon betyr enheten (eller enkeltpersonen, dersom kjøpt individuelt) som kjøpte det lisensierte produktet og denne tilknyttede lisensen på egne vegne og eventuelt på vegne av sine sluttbrukere Vedlikehold betyr tilgang til alle oppgraderinger, oppdateringer, viruskorrigeringer, servicepakker, nye versjoner og punktutgivelser for den gjeldende programvaren. Vilkårene for levering av slikt vedlikehold, herunder eventuelle tilleggstjenester inkludert i slikt vedlikehold, kan angis mer detaljert i en separat vedlikeholdsavtale levert av SMART Kvalifisert enhet betyr at en slik enhet (dataenhet, elevenhet, instruktørenhet eller annen tillatt enhet) enten eies eller kontrolleres av lisenstakerorganisasjonen på det bestemte stedet, eller eies personlig av lisenstakerorganisasjonens ansatte, konsulenter, elever eller forbundede medlemmer, i hvert tilfelle tilknyttet stedet, forutsatt at programvaren brukes til det primæ re aktivitetsformålet tilknyttet lisenstakerorganisasjonen og begrenset til så lenge slike enkeltpersoner fortsatt handler på vegne av eller er elever hos lisenstakerorganisasjonen Sted" betyr ett enkelt fysisk sted under jurisdiksjon eller kontroll av lisenstakerorganisasjonen, f.eks. en skole, et skoleområde eller samling av bygg eller strukturer innenfor samme juridiske eiendomsbeskrivelse SMART Notebook-samarbeidslisens betyr en lisens for bruk av SMART Notebook-programvaren i henhold til lisensvilkårene angitt under punkt 2.2 (a) (i) nedenfor Personlig SMART Notebook-lisens (enkel) betyr en lisens for bruk av SMART Notebookprogramvaren i henhold til lisensvilkårene angitt under punkt 2.2 (a) (iii) nedenfor Personlig SMART Notebook-lisens (sted) betyr en lisens for bruk av SMART Notebookprogramvaren i henhold til lisensvilkårene angitt under punkt 2.2 (a) (ii) nedenfor "Interaktivt SMART Response-svarsystem" betyr SMART Response-programvaren, nettprogrammet og/eller svarinnsendingsenhetene som brukes av elevene (for eksempel håndholdte SMART Response-klikkere eller fjernkontroller eller programvare som brukes av elevenheter til å sende inn svar).

3 1.17 Programvare betyr hver og én, eller i samlet form, all rettighetsbeskyttet programvare, drivere og fastvare levert av SMART, ut fra hva som er aktuelt basert på de kjøpte lisensene: SMART Notebook -programvare, elevutgaven av SMART Notebook -programvare, interaktiv SMART Response -svarprogramvare (alle moduser og eventuelt tilknyttet nettprogram), SMART Notebook Math Tools -programvare, SMART Sync -programvare for klasseromsadministrasjon, SMART Document Camera -verktø y for blandet realitet og interaktiv SMART Classroom Suite undervisningsprogramvare, samt respektive tilknyttede fastvarer, drivere, verktø y og hjelpeprogrammer, som hver består av dataprogram(mer) i objektkodeform (herunder alle oppgraderinger, versjoner, databaser og forbedringer i henhold til punkt 5 nedenfor) som leveres til sluttbrukeren og alle kopier derav i henhold til denne lisensen. Begrepet programvare omfatter også all tredjeparts programvare samt dokumentasjon som SMART leverer til sluttbruker. Programvare kan finnes eller installeres på lisensierte produkter, lastes ned fra SMARTs nettsted eller en CD levert av SMART, eller installeres på en USB levert av SMART Elevenheter betyr det bestemte antallet dataenheter som er lisensiert eller allokert til stedet for bruk primæ rt av elever (dvs. det antall elevbrukslisenser som er kjøpt av lisenstakerorganisasjonen) Bruk eller brukt betyr å direkte eller indirekte installere, laste, eksekvere, åpne, anvende, bruke, lagre eller vise programvaren. 2. LISENSTILDELING: 2.1 Generelt. Denne lisensen er en rettslig avtale mellom sluttbrukeren (en enkeltperson eller lisenstakerorganisasjonen) og SMART Technologies ULC om bruk av programvaren. Dersom en system- eller teknisk administrator eller en representant for lisenstakerorganisasjonen godtar disse vilkårene på vegne av alle lisenstakerorganisasjonens sluttbrukere, er det lisenstakerorganisasjonens ansvar å sørge for at vilkårene i denne lisensen forstås og overholdes av alle sluttbrukerne. Programvaren er beskyttet av lover og internasjonale traktater om opphavsrettigheter, samt andre åndsverklover og -traktater. Rettighetene som tildeles i denne lisensen er begrenset til SMARTs og lisensgiveres åndsverksrettigheter i programvaren, og omfatter ikke andre patenter eller åndsverksrettigheter. Programvaren er lisensiert (eller viderelisensiert i henhold til SMARTs videredistribusjonsrettigheter), ikke solgt og underlagt vilkårene og begrensningene i denne lisensen. Dersom programvaren leveres av SMART til sluttbruker på en CD, DVD, USB eller annen form for fysisk medium, eier lisenstakerorganisasjonen eller (dersom aktuelt) sluttbrukeren mediet programvaren ble lagt inn på, men SMART og/eller SMARTs lisensgiver(e) beholder eiendomsretten til selve programvaren. Bestemmelsene i denne lisensen gjelder for alle programvareoppgraderinger som leveres av SMART som erstatter og/eller supplerer den originale programvaren, med mindre slik oppgradering leveres med en egen lisens i så fall gjelder bestemmelsene i den nye lisensen. 2.2 Lisenstildeling. Alle rettigheter som ikke tildeles av denne lisensen forbeholdes. For hvert programvareprodukt som er lisensiert og betalt av lisenstakerorganisasjonen, tildeler SMART og sluttbruker godtar en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar og ikke-viderelisensierbar lisens til bruk av programvaren i samsvar med følgende vilkår, bestemmelser og begrensninger: (a) For SMART Notebook-programvare: Avhengig av typen lisens, tildeles sluttbruker: i) SMART Notebook-samarbeidslisens: For hver lisens som kjøpes, tildeles sluttbruker en SMART Notebook-samarbeidslisens for bruk for én (1) interaktiv skjermenhet og på den tilknyttede kvalifiserte enheten som kan kobles til (herunder trådløst) slik en slik interaktiv skjermenhet. Sluttbruker kan ikke aktivt bruke programvaren sammen med noen andre interaktive skjermenheter med mindre sluttbruker også har en SMART Notebooksamarbeidslisens for bruk med den interaktive skjermenheten. Sluttbruker kan også koble den kvalifiserte enheten til et hvilket som helst antall ikke-interaktive skjermenheter, forutsatt at alle slike enheter eies eller kontrolleres av lisenstakerorganisasjonen på det bestemte stedet. Sluttbruker kan anskaffe denne lisensen enten gjennom et separat kjøp eller gjennom kjø p av de aktuelle lisensierte produktene, det vil si (a) interaktiv SMART Board -

4 tavle, (b) interaktivt SMART Podium -pennebrett, (c) interaktiv SMART-skjerm og (d) slike andre SMART-produkter som introduseres av SMART fra tid til annen og som identifiseres av SMART som lisensierte produkter for denne lisenstypen. Når lisensen anskaffes gjennom et separat skjøp, gjelder underpunkt (iv). ii) Personlig SMART Notebook-lisens (enkel): For hver lisens som anskaffes, tildeles sluttbruker en personlig SMART Notebook-lisens (enkel) for bruk på én kvalifisert enhet som kan kobles (herunder trådløst) til et hvilket som helst antall ikke-interaktive skjermenheter. Sluttbruker er ikke lisensiert til å aktivt bruke programvaren når han er koblet (herunder trådløst) til en interaktiv skjermenhet uten en separat SMART Notebook-samarbeidslisens. Sluttbruker kan anskaffe denne lisensen enten gjennom et separat kjøp eller gjennom kjøp av de aktuelle lisensierte produktene, det vil si (a) interaktiv SMART Classroom Suiteundervisningsprogramvare, (b) SMART Document Camera -dokumentkamera, (c) trådløs SMART Slate -skriveplate, (d) interaktivt SMART Table undervisningssenter og (e) slike andre SMART-produkter som inntroduseres av SMART fra tid til annen og som identifiseres av SMART som lisensierte produkter for denne lisenstypen. Når lisensen anskaffes gjennom et separat skjøp, gjelder underpunkt (iv). iii) Personlig SMART Notebook-lisens (sted): For hver lisens som anskaffes, tildeles sluttbruker en personlig SMART Notebook-lisens (sted for bruk på et rimelig antall kvalifiserte enheter, hvor hver slik kvalifisert enhet kan kobles (herunder trådløst) til et hvilket som helst antall ikke-interaktive skjermenheter. Sluttbruker er ikke lisensiert til å aktivt bruke programvaren når han er koblet (herunder trådløst) til en interaktiv skjermenhet uten en separat SMART Notebook-samarbeidslisens. Sluttbruker kan anskaffe denne lisensen gjennom kjøp av aktuelle lisensierte produkter, det vil si (a) interaktiv SMART Board -tavle, (b) interaktivt SMART Podium -pennebrett, (c) interaktiv SMART-skjerm, (d) interaktivt SMART Response -svarsystem og (e) slike andre SMART-produkter som inntroduseres av SMART fra tid til annen og som identifiseres av SMART som lisensierte produkter for denne lisenstypen. iv) Lisenser som anskaffes separat: Dersom sluttbruker har anskaffet en SMART Notebooksamarbeidslisens eller en personlig SMART Notebook-lisens (enkel) separat (det vil si ikke gjennom en lisensiert produkttildeling), er ett års vedlikehold inkludert som del av lisensavgiften for programvarepakken (herunder vedlikehold). Å ret beregnes å begynne på den datoen programvaren kjøpes. Fortsatt vedlikehold utover den første året kan kjøpes separat og skal underlegges vilkårene i en gjeldende vedlikeholdsavtale fremlagt av SMART. Dersom en forlengelse av vedlikeholdsvilkåret ikke er anskaffet før det gjeldende vedlikeholdsvilkåret utlø per, må sluttbruker betale skyldige vedlikeholdsavgifter til dags dato for å kvalifisere seg for fortsatt vedlikehold, eller kjøpe en oppgradering for den gjeldende lisensen (med eventuelt tilknyttet vedlikeholdsavgift). (b) For elevutgaven av SMART Notebook-programvare: Basert på det spesifiserte antallet anskaffede lisenser, kan sluttbrukeren bruke programvaren: i) På én kvalifisert enhet pr. lisens, forutsatt alltid at det ikke er primæ renheten, som er knyttet eller koblet (herunder trådløst) til en interaktiv skjermenhet for aktiv bruk av programvaren uten den tilknyttede SMART Notebook-samarbeidslisensen for slik programvarebruk ii) Dersom elevutgaven av SMART Notebook-programvaren er installert på en SMART USB, kan sluttbruker bruke programvaren på en hvilken som helst dataenhet på stedet, forutsatt alltid at dataenheten ikke er knyttet eller koblet (herunder trådløst) til en interaktiv skjermenhet for aktiv bruk av programvaren uten den tilknyttede lisensen for slik programvarebruk. (c) For SMART Response-programvare: Forutsatt at lisenstakerorganisasjonen eier et interaktivt SMART Response-svarsystem (herunder tilknyttede håndholdte enheter), kan sluttbruker bruke programvaren (som omfatter PE-, LE- og XE-modusene av programvaren samt blandet modus som gir kombinasjoner av disse modusene)

5 på kvalifiserte enheter, forutsatt alltid at sluttbruker for bruken av programvaren på en hvilken som helst interaktiv skjermenhet har eller anskaffer en gyldig SMART Notebooksamarbeidslisens for bruk på en slik interaktiv skjermenhet. Slik bruk skal underlegges alle lisensvilkår angitt under punkt 2.2 (a) (i) ovenfor. Data som samles inn ved bruk av programvaren skal underlegges vilkårene i punkt 2.2(k) nedenfor. (d) For Interaktiv SMART Response CE-svarprogramvare: Basert på antall lisensierte elevenheter og tilknyttede instruktørenheter allokert til klasserommet, kan sluttbrukere bruke SMART Response-programvaren i CE-modus på det antallet instruktørenheter som tillates av aktiveringstaket basert på klasseromsallokeringen. Sluttbrukere kan også bruke elevutgaven av SMART Notebook på det samme antallet lisensierte elevenheter. For å aktivt bruke programvaren på en instruktørenhet koblet til en interaktiv skjermenhet, må sluttbruker ha eller anskaffe en gyldig SMART Notebook-samarbeidslisens for bruk på en slik interaktiv skjermenhet. Slik bruk skal underlegges alle lisensvilkår angitt under punkt 2.2 (a) (i) ovenfor. Bruk av programvare på elevenheter som er koblet til en interaktiv skjermenhet skal styres av vilkårene angitt under punkt 2.2(b) (i) ovenfor. Data som samles inn ved bruk av programvaren skal underlegges vilkårene i punkt 2.2(k) nedenfor. (e) For interaktiv SMART Response VE-svarprogramvare abonnementsbasert lisens: I løpet av den gyldige abonnementsperioden: i) Basert på antall lisensierte instruktø renheter, kan sluttbruker bruke SMART Responseprogramvaren i VE-modus på det aktuelle antallet instruktørenheter, forutsatt at sluttbruker, for å kunne bruke programvaren på en hvilken som helst interaktiv skjermenhet, har eller anskaffer en gyldig SMART Notebook-samarbeidslisens på en slik instruktørenhet. Slik bruk skal underlegges alle lisensvilkår angitt under punkt 2.2 (a) (i) ovenfor og ii) Sluttbruker kan åpne nettprogrammet for det interaktive SMART Response VE-svarsystemet på et rimelig antall dataenheter som er tilknyttet instruktørenhetene (henvist til under punkt 2.2(e)(i) ovenfor) via en vurderings-id fra instruktørenheten og en elev-id fra lisenstakerorganisasjonen. I tillegg til vilkårene i denne lisensen for SMART Response-programvaren, skal bruken av SMART Response i VE-modus i programvaren væ re underlagt ekstra bruksvilkår angitt på den gjeldende SMART-siden for elektroniske bruksvilkår. Sluttbrukere som åpner det nettprogrammet av det interaktive SMART Response VE-svarsystemet må væ re koble til Internett og ha en nettleser til å åpne programmet med. Når abonnementsperioden utløper, skal ikke sluttbruker lenger ha tilgang til nettprogrammet av det interaktive SMART Response VE-svarsystemet. I løpet av den gjeldende abonnementsperioden skal sluttbruker ha rett til å åpne og bruke den nyeste versjonen av dette nettprogrammet. I løpet av den gjeldende abonnementsperioden skal instruktørenhetslisenser for SMART Response VE-programvaren ha rett til vedlikehold for programvaren. Data som samles inn ved bruk av programvaren skal underlegges vilkårene i punkt 2.2(k) nedenfor. (f) For SMART Notebook Math Tools-programvare: Basert på det spesifiserte antallet lisensierte dataenheter, tillater hver lisens at sluttbruker bruker programvaren på én enkelt dataenhet. Sluttbruker må godta vilkårene i denne lisensen for hver installasjon av programvaren på alle separate dataenheter. For at programvaren skal kunne fungere, må sluttbruker ha en kompatibel versjon av SMART Notebook-programvaren på en slik dataenhet, og bruken av den skal underlegges alle lisensvilkår angitt under punkt 2.2 (a) ovenfor. (g) SMART Sync-programvare til klasseromsadministrasjon Basert på antall elevenheter og tilknyttede lisensierte enheter for det gjeldende klasserommet, kan sluttbruker bruke:

6 (1) Læ rerinstallasjonsversjonen av programvaren på det antall kvalifiserte enheter som er tiltenkt for instruktører i samsvar med antall lisensierte instruktørenheter for det klasserommet (2) Elevinstallasjonsversjonen av programvaren på det antall kvalifiserte enheter som er tiltenkt for lever i samsvar med antall lisensierte elevenheter (h) SMART Document Camera-verktø y for blandet realitet For hvert SMART Document Camera som anskaffes av lisenstakerorganisasjonen, kan sluttbruker installere og programvaren på slike kvalifiserte enheter som avkrevd når programvaren er i bruk på det tilknyttede lisensierte produktet. For at programvaren skal kunne fungere, må sluttbruker ha en gyldig lisens på en kompatibel versjon av SMART Notebookprogramvaren for bruk på en slik kvalifisert enhet, og bruken av den skal underlegges alle lisensvilkår angitt under punkt 2.2 (a) ovenfor. For hvert lisensiert produkt leveres én personlig SMART Notebook-lisens (enkel) til bruk på slike kvalifiserte enheter. I tillegg, dersom den kvalifiserte enheten er koblet til en interaktiv skjermenhet ved aktiv bruk av progamvaren, må sluttbruker ha eller anskaffe en gyldig SMART Notebook-samarbeidslisens for bruk på en slik interaktiv skjermenhet. Slik bruk skal underlegges alle lisensvilkår angitt under punkt 2.2 (a) (i) ovenfor. (i) Interaktiv SMART Classroom Suite-undervisningsprogramvare BAsert på antall lisensierte elevenheter og tilknyttede instruktørenheter som er allokert pr. klasserom, tildeles følgende lisenser: i) SMART Notebook-programvare - SMART Classroom Suite-installasjon: Sluttbrukere tildeles én (1) personlig SMART Notebook-lisens pr. allokerte instruktørenhet, forutsatt alltid at for å kunne bruke programvaren på en interaktiv skjermenhet må sluttbrukeren ha eller anskaffe en gyldig lisens av SMART Notebook-samarbeidslisensen for bruk med slike interaktive skjermenheter. Slik bruk skal underlegges alle lisensvilkår angitt under punkt 2.2 (a) (i). ii) SMART Notebook-programvare, elevutgave - SMART Classroom Suite-installasjon: Basert på det spesifiserte antallet lisensierte elevenheter, kan sluttbrukere bruke programvaren på det antallet elevenheter, og på den måten som er angitt under punkt 2.2(b). iii) Interaktivt SMART Response CE-svarprogramvare - SMART Classroom Suiteinstallasjon: Basert på antall allokerte instruktørenheter kan sluttbrukere bruke programvare (i CE-modus) på det antallet instruktørenheter. Elevutgaven av SMART Notebook-programvaren er lisensiert (i henhold til punkt 2.2(b) ovenfor) above) for det tilknyttede antallet elevenheter. iv) SMART Sync-programvare - SMART Classroom Suite-installasjon: Basert på antall elevenheter og tilknyttede lisensierte enheter for det gjeldende klasserommet, kan sluttbruker bruke: (i) Læ rerinstallasjonsversjonen av programvaren på det antall kvalifiserte enheter som er tiltenkt for instruktører i samsvar med antall lisensierte instruktørenheter for det klasserommet (ii) Elevinstallasjonsversjonen av programvaren på det antall kvalifiserte enheter som er tiltenkt for lever i samsvar med antall lisensierte elevenheter (j) Prøveversjoner. I sammenheng med foregående lisenstildelinger, kan sluttbruker bruke en kopi av prøveversjonen av den aktuelle programvaren (i) i tidsrommet som er spesifisert i kopien av programvaren eller på nettstedet programvaren ble nedlastet fra, eller, hvis ingen dato er angitt, det som inntreffer tidligst av: (a) tretti (30) dager fra den datoen da sluttbrukeren godtok denne

7 lisensen eller (b) sluttbruker tok programvaren i bruk, og (ii) i samsvar med lisenstildelingen ovenfor under punkt 2.2 (a) til og med (i) inklusive prøveperioden, herunder kun begrensningene for bruk av lisensierte produkter. I den grad sluttbruker ikke har tilknyttede produkter, er prøveversjonstildelingen av programvaren begrenset til de delene av programvaren som ikke krever det tilknyttede lisensierte produktet for at programvaren skal fungere i sin helhet. Prøveversjoner er kun for å la sluttbrukere prø ve programvaren slik at de kan ta en kjøpsbeslutning. Ikke under noen omstendigheter skal sluttbruker uten SMARTs uttrykkelige samtykke ha rett til å bruke programvaren til å offisielt fremme tredjepartsprodukter eller - tjenester, herunder bruk av programvaren på demonstrasjoner, vareshow eller lignende offentlige fora. VED Å BRUKE PROGRAMVARENS PRØ VEVERSJON, ERKJENNER OG SAMTYKKER SLUTTBRUKER I AT ETTER TIDSPERIODEN ANGITT I PROGRAMVAREN ELLER I MATERIALET VEDLAGT PROGRAMVAREN SKAL PRØ VEVERSJONEN OPPHØ RE, OG SLUTTBRUKEREN KAN MULIGENS IKKE VÆ RE I STAND TIL Å Å PNE OG/ELLER BRUKE SLIK PRØ VEPROGRAMVARE ELLER NOEN DATA ELLER INNHOLD SLUTTBRUKER MÅ TTE HA LAGT INN I SLIK PROGRAMVARE MED MINDRE SLUTTBRUKER KJØ PER EN LISENS TIL EGNET FULL VERSJON AV SLIK PROGRAMVARE. Alle andre bestemmelser i denne lisensen gjelder for prø vebruk av programvaren, blant annet restriksjonene under punkt 2.3 nedenfor. Etter prøveperioden må sluttbrukeren slutte å bruke programvaren. Hvis sluttbrukeren velger å konvertere fra prøveversjonen av programvaren til en fullstendig lisensiert versjon ved å bruke opplåsingsprosessen for kjøp i programvaren (hvis aktuelt) eller gjennom en annen prosess for å kjøpe lisens, må sluttbrukerens bruk av den nye, ulåste versjonen av programvaren væ re i samsvar med bestemmelsene og vilkårene i denne lisensen. (k) Svardata samlet inn fra en modus i SMART Response-vurderingsprogramvaren Alle vurderinger eller andre data eller informasjon som samles inn gjennom eller kompileres av programvaren (samlet kalt "vurderingsdata") er lisenstakerorganisasjonens ansvar. Vurderingsdata skal lagres av representanten for lisenstakerorganisasjonen på instruktørenheten, lisenstakerorganisasjonens nettverk eller andre digitale lagringsenheter. Vurderingsdata som omhandler retningslinjer og rutiner (herunder sikkerhet og sikkerhetskopier) er lisenstakerorganisasjonens eneansvar. I STØ RST MULIG GRAD TILLATT AV GJELDENDE LOVER FRASKRIVER SMART SEG ETHVERT ANSVAR TILKNYTTET TILGANG, LAGRING, BEHANDLING, PERSONVERN, SIKKERHET, INTEGRITET, MISTRUK ELLER SIKKERHETSKOPIERING AV SLIKE VURDERINGSDATA. (l) SMART-gallerisamling. Sluttbrukers bruk av SMART-leverte bilder, fotografier, multimedia, SMART Notebook-filer eller -sider, bakgrunner eller temaer som utgjør deler av eller hele SMART-galleriet (hvert henvist til som et "element"), er underlagt følgende vilkår: i. Sluttbruker kan åpne, kopiere, distribuere, publisere, skrive ut og på andre måter bruke ikke-modfiserte elementer forutsatt at bruken enten er a) for personlig bruk eller b) for intern sirkulering innenfor lisenstakerorganisasjonen eller ellers (f.eks. ny innlegging på SMART Exchange-nettstedet) forutsatt at slik bruk kun er for undervisningsformål ii. Sluttbruker kan ikke fjerne, modifisere eller skjule noen varemerker, opphavsrettslige eller andre eiendomsmerknader som finnes i eller vises på slike elementer iii. Sluttbruker skal ikke modifisere, tilpasse, bakoverkompilere eller på andre måter endre elementer som er bilder eller SMART Lesson Activity-verktø ymal (herunder Flash)- koden. Elementer som er SMART Notebook-filer, bakgrunner, sider, temaer, interaktive filer eller multimedia kan modifiseres i henhold til de andre vilkårene i denne lisensen, herunder at sluttbruker beholder og demonstrativt kopierer kildeinformasjon og/eller tilskrivelse til originalforfatteren henvist til i elementet iv. Sluttbruker har tillatelse til å bruker et element i filformatet.galleryitem eller.gallerycollection kun sammen med programvaren. Bruk til andre formål er ikke tillatt. Sluttbruker kan ikke bruke elementet på tredjepartsprogramvare eller inkludere det i noen produkter til salgs eller mot betaling. sluttbruker kan ikke importere noen.galleryitemeller.gallerycollection-elementer direkte til tredjepartsprogramvare. Denne

8 begrensningen kan ikke omgås ved å endre elementer i filformatet.galleryitem eller.gallerycollection eller ved å endre disse elementene på andre måter v. Elementer kan innlemmes i en.notebook-fil (dvs. del av et undervisningsopplegg eller mer enn bare.galleryitem- eller.gallerycollection-elementet);.notebook-filen kan eksporteres til et annet filformat og det andre filformatet kan brukes på tredjepartsprogramvare forutsatt at det ikke inkluderes i et tredjepartsprodukt til salgs eller mot betaling vi. Sluttbruker har ikke tillatelse til å bruke elementene delvis eller i sin helhet til noe næ ringsformål, uansett om de er innlemmet i andre produkter eller tilbud, og uansett om det er det originale SMART-gallerielementet eller en utledning av det vii. Sluttbruker har ikke tillatelse til å laste ned elementene i masse- eller bulkmengder uansett om hensikten er å bruke dette innholdet til næ ringsformål eller ikke, og skal ikke (enten i original form eller modifisert) tilbys, distribueres, overføres eller vises på eller i et nettsted, produkt, tilbud eller tjeneste, herunder konkurrenter av SMARTs tilbud eller annet 2.3 Andre lisensvilkår. Lisenstildelingen under punkt 2.2 er underlagt følgende ekstra lisensbestemmelser: (a) Kopier. Sluttbruker kan lage én kopi av programvaren i maskinlesbar form kun som sikkerhetskopi, forutsatt at sikkerhetskopien inneholder alle merknader om varemerker, opphavsrett eller annen eiendomsrett som originalmediet. Sluttbrukeren kan bare kopiere dokumentasjonen for intern bruk. Sluttbruker kan ikke distribuere kopier av programvaren eller noen komponenten av den, eller lage kopier av programvaren utover det som er beskrevet i dette underpunktet eller i gjeldende lisensvilkår angitt under punkt 2.2. (b) Bevaring av rettigheter. Alle rettigheter som ikke uttrykkelig er tildelt, forbeholdes SMART. (c) Bruk på interaktive tredjepartsskjermenheter. Enkeltpersoner kan bruke SMART Notebook Express (underlagt bruksvilkårene på det nettstedet) som finnes på: express.smarttech.com sammen med en hvilken som helst enhet, herunder på en interaktiv tredjepartsskjermenhet. Dersom sluttbruker ønsker å bruke SMART Notebook, SMART Response eller elevutgaven av SMART Notebook-programvaren sammen med en interaktiv tredjepartsskjermenhet, må sluttbruker anskaffe en SMART Notebook-samarbeidslisens i samsvar med vilkårene ovenfor. (d) Sluttbrukers endringer og forbedringer. Sluttbruker skal ikke endre, forbedre, tilpasse eller variere programvaren, lage avledede arbeider på grunnlag av den eller slå sammen eller skille programvaren eller komponentene i den uten skriftlig tillatelse fra SMART. (e) Forbud mot omvendt utvikling. Sluttbruker kan ikke utføre omvendt utvikling, kompilere, dekompilere, demontere, endre, lage utledede arbeider av eller på annen måte forsøke å avdekke kildekoden fra (eller underliggende ideer, algoritmer, struktur eller organisering av) programvaren eller komponentene i den uansett formål, heller ikke for å oppdage nye aspekter ved teknologien i den. Sluttbruker kan utføre slike aktiviteter hvis de begrenses til det som er absolutt nødvendig for å oppnå felles funksjonalitet med andre uavhengig utviklede dataprogrammer, og bare i den grad slik aktivitet uttrykkelig er tillatt i gjeldende lov trass i den foregående begrensningen. (f) Overføring. Sluttbruker kan ikke leie ut, lease ut, låne ut eller underlisensiere, distribuere eller levere programvaren eller komponenter i den til andre parter, med unntak av det som uttrykkelig er tillatt i denne lisensen. Denne begrensningen gjelder også for produktlisensnøkkelen sluttbruker mottar eller har fått tilgang til av SMART for programvareinstallasjon eller -aktivering. Denne begrensningen gjelder også for innlegging av noen deler av programvaren på offentlige nettsteder.

9 (g) Gjeldende lovgivning. Sluttbruker må rette seg etter all gjeldende lovgivning for bruken av programvaren og alle komponenter i den. (h) Eiendomsrettslige merknader. Sluttbruker må oppbevare alle varemerker og merknader om opphavsrett og andre rettigheter på alle kopier av programvaren. (i) Tilgang til tredjepartsprogrammer. Programvaren kan omfatte og/eller væ re vedlagt programvare og innhold fra tredjeparter ("tredjepartskomponenter") som kan kreve en separat lisensavtale for sluttbrukere. Slike avtaler fra tredjeparter må kanskje leses ved installering eller påfølgende oppdatering av programvaren. Ingen av rettighetene beskrevet i denne lisensen gjelder for slike tredjepartskomponenter hvis de medfølges av en separat lisensavtale for sluttbruker. Enkelte tredjepartskomponenter som er gratisprogrammer eller programmer med åpen kilde, er gjort tilgjengelige basert på bestemmelsene i de respektive lisensene (henvist til i kategorien Å ndsverksrettigheter i vinduet Om), og disse bestemmelsene kan væ re annerledes enn, eller komme i tillegg til bestemmelsene i denne lisensen. Hvis sluttbruker godtar denne lisensen, godtar han også bestemmelsene i slike lisenser til gratisprogrammer eller programmer med åpen kilde. SMART verken godkjenner eller fremmer produkter eller tjenester som leveres av tredjeparter som leverer tredjepartskomponenter. Programvaren kan også inneholde og/eller væ re vedlagt utviklingsverktøy og ressurser fra SMART, som kan væ re underlagt separate lisensavtaler. Du erkjenner at det er ditt ansvar å lese, godta og overholde bestemmelsene og vilkårene i alle slike lisensavtaler for tredjepartskomponenter og utviklingsverktø y og ressurser fra SMART. (j) Koblinger til tredjeparters nettsteder. Koblinger til tredjeparters nettsteder er bare tatt med av "informasjonshensyn", og SMART er ikke ansvarlig for tredjeparters innhold på slike nettsteder, herunder, men ikke begrenset til informasjon i tilknytning til produkter eller tjenester. (k) Opphavsrett til innhold. Alle opphavsrettigheter og andre rettigheter til innhold som du kan få tilgang til ved bruk av programvaren, eies av personen som eier innholdet. Slikt innhold kan væ re beskyttet av gjeldende lover og traktater om opphavsrett og andre åndsrettigheter. Med unntak av det som uttrykkelig angis i denne bestemmelsen, gir ikke denne lisensen sluttbruker noen rett til å bruke slikt innhold. 2.4 Korrekt bruk av programvaren. Sluttbruker samtykker i at den vedvarende integriteten til programvaren og SMARTs utførelse av sine forpliktelser beskrevet i denne lisensen avhenger av korrekt bruk og vedlikehold av programvaren av sluttbrukeren. Korrekt bruk og vedlikehold betyr at sluttbruker skal: (a) Installere alle oppgraderinger og versjoner som gjøres tilgjengelige av SMART (b) Bruke programvaren i samsvar med dokumentasjonen vedlagt av SMART, samt bestemmelsene og vilkårene i denne lisensen (c) Følge SMARTs anvisninger for installering av nye versjoner og for korrigering av feil og rettelser i programvaren

10 3. LEVERING OG INSTALLERING: 3.1 Levering. Programvaren kan lastes ned fra SMARTs nettsted, CD eller DVD, eller installeres på SMART USB. Med mindre programvaren sendes sammen med et lisensiert produkt, leveres programvaren FCA (Incoterms 2000) fra SMARTs produksjonssted. Sluttbrukeren forstår og godtar at han er primæ rt ansvarlig for installering av programvaren. 3.2 Samtykke. Sluttbruker samtykker i at programvaren skal anses for levert og godkjent ved mottak av programvaren og/eller eventuelt det lisensierte produktet. 4. STØ TTETJENESTER: I løpet av SMARTs åpningstider for kundestøttetjenester kan t SMART yte gratis teknisk støtte i forbindelse med eventuelle installeringsproblemer som måtte oppstå når programvaren implementeres første gang. Teknisk støtte i forbindelse med programvaren etter førstegangs implementering ( støttetjenester ) leveres av SMART etter eget skjønn, og kan være en betalingstjeneste. Sluttbruker erkjenner at SMART forbeholder seg retten til å pålegge ekstraavgifter og/eller avslå støttetjenester for den leverte programvaren etter at den gjeldende vedlikeholdsperioden er over. Kundestøttetjenester, hvis dette tilbys, begrenses til gjeldende versjon av programvaren samt de to siste forutgående mindre versjonene (0.X til 0.X-2). Bruken av eventuelle støttetjenester er underlagt SMARTs retningslinjer og programmer som er beskrevet i dokumentasjonen og/eller annet materiell fra SMART, og som endres av SMART fra tid til annen. All tilleggsprogramvare eller fastvare som tilbys sluttbruker som en del av kundestøttetjenestene, skal anses som en del av programvaren og dermed væ re underlagt vilkårene i denne lisensen. I alle tilfeller har sluttbruker, ikke SMART, ansvaret for (i) å velge programvaren for å oppnå de tiltenkte resultatene, og (ii) installering, bruk og resultater av bruken av programvaren. Sluttbruker erkjenner at ingen kundestøttetjenester skal tilbys av SMART for noen prøveversjoner av programvaren. 5. ERSTATNING, ENDRING OG OPPGRADERING AV PROGRAMVAREN: SMART forbeholder seg retten til når som helst å erstatte, endre eller oppgradere programvaren eller deler av den ved å tilby sluttbruker en erstatningsversjon eller endret versjon av programvaren eller deler av den, eller en slik oppgradering og å belaste sluttbrukeren for kostnadene til slik erstatning, endring eller oppgradering. Ekstraavgifter vil ikke bli pålagt i løpet av en gjeldende vedlikeholdsperiode. En slik erstatningsprogramvare eller endret programvare eller oppgradering av programvaren eller noen deler av den som tilbys til sluttbruker av SMART skal anses for å væ re del av programvaren og underlagt vilkårene i denne lisensen. Dersom SMART tilbyr en erstatningsversjon eller endret versjon eller oppgradering av programvaren gratis til sluttbruker (a) avhenger sluttbrukers fortsatte bruk av programvaren av sluttbrukers aksept av slik erstatningsversjon eller endret versjon eller oppgradering av programvaren samt en eventuell overstyrende lisensavtale for sluttbruker og (b) dersom programvaren erstattes, endres eller oppgraders, opphører sluttbrukers lisens til å bruke alle tidligere versjoner av programvaren. 6. OPPHØ R: Denne lisensen gjelder helt til den blir sagt opp. Sluttbruker kan si opp denne lisensen når som helst ved å slutte å bruke programvaren og tilintetgjøre alle kopier av programvaren som han har i sin forvaring. Slutten av en prøveperiode eller abonnementsperiode skal utgjøre et automatisk opphør, og sluttbruker må på slutten av en slik prøveperiode eller abonnementsperiode avslutte bruken av programvaren og tilintetgjøre alle kopier av programvaren i sin besittelse. Uten hensyn til noen andre rettigheter, kan SMART si opp denne lisensen dersom sluttbruker etter SMARTs skjønn ikke overholder bestemmelsene og vilkårene i denne lisensen. I slike tilfeller må sluttbruker umiddelbart stoppe bruken av programvaren, tilintetgjøre alle kopier av programvaren og alle dens komponentdeler, returnere eller makulere all dokumentasjon han har i sin besittelse og ved anmodning legge frem en erklæ ring som bekrefter sluttbrukers overholdelse av det ovennevnte. 7. EKSPORTRESTRIKSJONER: Sluttbruker godtar spesifikt at han ikke skal eksportere eller videreeksportere komponenter eller noen prosesser eller tjenester som er direkte produkter av

11 programvaren (samlet henvist til som "produkter som er underlagt restriksjoner" til land, personer eller entiteter som Canada eller USA har iverksatt restriksjoner på eksport av varer eller tjenester mot. Sluttbruker godtar spesifikt at han ikke skal eksportere eller videreeksportere produkter som er underlagt restriksjoner (i) til land som Canada eller USA har iverksatt handelsblokade eller restriksjoner på eksport til eller til borgere av slike land, uansett hvor de befinner seg, (ii) til personer eller entiteter som sluttbrukeren vet, eller har grunn til å tro, vil bruke komponentene som er underlagt restriksjoner til utforming, utvikling, produksjon eller bruk av kjernefysiske, kjemiske eller biologiske våpen, eller til sluttbruk av prosjektiler eller tilhørende opplæ ring, eller (iii) til personer eller entiteter som er nektet deltakelse i eksporttransaksjoner fra Canada eller USA av offentlige etater i Canada eller USA. Sluttbruker garanterer og er ansvarlig for at ingen statstjenestepersoner fra Canada eller USA har suspendert eller tilbakekalt sluttbrukerens eksporttillatelse eller avslått sluttbrukerens søknad om slik tillatelse. 8. BEGRENSEDE RETTIGHETER FOR AMERIKANSKE MYNDIGHETER: Programvaren er et kommersielt produkt, slik begrepet er definert i 48 CFR 2.101, som består av kommersiell dataprogramvare og dokumentasjon av kommersiell dataprogramvare, som slike begreper er brukt i 48 CFR eller 48 CFR , i henhold til anvendelse. I samsvar med 48 CFR eller 48 CFR , i henhold til anvendelse, lisensieres kommersiell dataprogramvare og dokumentasjon av kommersiell dataprogramvare til sluttbrukere hos amerikanske myndigheter (a) kun som kommersielle produkter og (b) kun med de rettigheter som tildeles alle sluttbrukere i henhold til bestemmelsene og vilkårene her. 9. INGEN GARANTI: Hvis programvaren viser seg å ha mangel, kan SMART erstatte programvaren i inntil nitti (90) dager etter datoen da lisensen ble kjøpt. Ellers påtar sluttbruker seg alle kostnader til all nødvendig service, reparasjon eller korrigering av programvaren. SMART garanterer ikke at programvaren eller noen deler av den fungerer sammen med interaktive skjermenheter som ikke er lisensierte produkter på samme måte som den fungerer sammen med lisensierte produkter. ENHVER BRUK AV PROGRAMVAREN ER SOM DEN ER OG PÅ SLUTTBRUKERS EGEN RISIKO. I STØRST MULIG GRAD TILLATT AV GJELDENDE LOVER FRASKRIVER SMART OG DERES LEVERANDØ RER SEG ALT GARANTIANSVAR OG ALLE OMSTENDIGHETER, ENTEN DISSE ER DIREKTE ELLER INDIREKTE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRENSET TIL, EVENTUELLE UNDERFORSTÅ TTE GARANTIER OM SALGBARHET, EGNETHET TIL ET SPESIELT FORMÅ L, EIENDOMSRETT OG KRENKELSE AV TREDJEPARTS RETTIGHETER MED HENSYN TIL DET LISENSIERTE PRODUKTET OG ALLE KOMPONENTER DERAV, SAMT ANSKAFFELSE AV ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å TILBY KUNDESTØ TTETJENESTER. SMART GARANTERER IKKE AT BRUKEN AV PROGRAMVAREN VIL VÆ RE UTEN AVBRUDD ELLER FEILFRI. SMART TESTER IKKE PROGRAMVAREN PÅ PRODUKTER SOM IKKE LEVERES AV SMART. SLUTTBRUKER PÅ TAR SEG ALL RISIKO FOR AT PROGRAMVAREN FUNGERER SOM DEN SKAL ELLER IKKE NÅ R DEN BRUKES SAMMEN MED PRODUKTER SOM IKKE LEVERES AV SMART. DENNE BEGRENSEDE GARANTIEN GIR SLUTTBRUKEREN BESTEMTE JURIDISKE RETTIGHETER. SLUTTBRUKER KAN OGSÅ HA ANDRE RETTIGHETER, NOE SOM KAN VARIERE FRA JURISDIKSJON TIL JURISDIKSJON. 10. IKKE ERSTATNINGSANSVAR FOR FØ LGESKADER: I DEN GRAD DET ER TILLATT I GJELDENDE LOVGIVNING, ER SMART ELLER DETS LEVERANDØ RER ELLER LISENSGIVERE I INGEN TILFELLER ERSTATNINGSANSVARLIGE FOR SPESIELL, PÅ LØ PT ELLER INDIREKTE SKADE, FØ LGESKADE ELLER STRAFFEERSTATNING (BLANT ANNET ERSTATNING FOR SKADE PÅ PERSON ELLER EIENDOM, TAPT FORTJENESTE, PRODUKSJONSAVBRUDD, TAP AV BEDRIFTSINFORMASJON, TAP AV PERSONVERN, ANSKAFFELSE AV ERSTATNINGSPRODUKTER ELLER -TJENESTER, ERSTATNING FOR TAPT BRUK, TAP AV DATA, UNNLATELSE AV Å OPPFYLLE LOVPÅ LAGTE FORPLIKTELSER, HERUNDER I FORBINDELSE MED GOD TRO ELLER RIMELIG AKTSOMHET, OG FOR UAKTSOMHET ELLER ANDRE Ø KONOMISKE TAP) SOM MÅ TTE OPPSTÅ SOM FØ LGE AV BRUK AV, ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE, DET LISENSIERTE PRODUKTET ELLER ANDRE SMART-PRODUKTER, PROGRAMVAREN ELLER KOMPONENTENE I DISSE, ELLER LEVERING AV ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å LEVERE STØ TTETJENESTER, UANSETT OM ERSTATNINGSKRAVET BASERES PÅ KONTRAKT, SKADEVOLDENDE HANDLING, KRAV OM OPPREISNING, UAKTSOMHET, OBJEKTIVT ERSTATNINGSANSVAR ELLER ANNET, OGSÅ I

12 TILFELLER DER SMART ELLER DETS LEVERANDØ RER ELLER LISENSGIVERE ER UNDERRETTET OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADESERSTATNING. SIDEN ENKELTE JURISDIKSJONER IKKE TILLATER UNNTAK FOR ELLER BEGRENSNINGER I ERSTATNINGSANSVAR, ER DET MULIG AT BEGRENSNINGEN OVENFOR IKKE GJELDER FOR SLUTTBRUKEREN. 11. ANSVARSBEGRENSNING: SMARTS TOTALE ANSVAR OG SLUTTBRUKERS ENESTE RETTSMIDDEL I HENHOLD TIL DENNE LISENSEN SKAL IKKE I NOEN TILFELLER OVERSTIGE TI KANADISKE DOLLAR (10,00 CAD). 12. SMARTS LEVERANDØ RER OG LISENSGIVERE: SMARTS LEVERANDØ RER OG LISENSGIVERE: ALLE FRITAK, ANSVARSFRASKRIVELSER ELLER BEGRENSNINGER AV SMARTS ERSTATNINGSANSVAR I HENHOLD TIL DENNE LISENSEN SKAL TOLKES, I TILLEGG TIL I SMARTS FAVØ R, OGSÅ I FAVØ R AV SMARTS LEVERANDØ RER, LISENSGIVERE, ANSATTE OG UNDERLEVERANDØ RER. SLUTTBRUKEREN GODTAR, UTEN AT ANNEN RETTSLIG BESKYTTELSE FOR SLIKE LEVERANDØ RER, LISENSGIVERE, ANSATTE OG UNDERLEVERANDØ RER BEGRENSES, AT SLIKE PARTER FRITAS FOR (SKADES)ERSTATNINGSANSVAR I HENHOLD TIL SLIK(T) FRITAK, ANSVARSFRASKRIVELSE ELLER BEGRENSNING AV ANSVAR I SAMME GRAD SOM SLIKE BESTEMMELSER GJELDER FOR SMART. 13. GENERELT: 13.1 Konfidensialitet. Sluttbruker erkjenner at programvaren inneholder konfidensielle opplysninger som tilhører SMART og/eller deres leverandører og lisensgivere. I den grad sluttbruker har tilgang til slik informasjon, aksepterer han at denne informasjonen bare skal anvendes til godkjent bruk av lisensierte produkter og programvaren. Sluttbruker godtar videre at han ikke skal videreformidle slik informasjon til andre parter og beskytte konfidensiell informasjon i samme grad som sluttbrukeren beskytter sin egen konfidensielle informasjon, men med en minste rimelig grad av beskyttelse. Programvare som lisensieres under denne lisensen, skal også anses som konfidensiell informasjon og skal med unntak av det som uttrykkelig er tillatt her ikke videreformidles til tredjeparter Midlertidig forføyning. Sluttbruker erkjenner at i tilfelle sluttbruker bryter noen av bestemmelsene i denne Lisensen, vil ikke SMART ha tilstrekkelige rettsmidler i form av penger eller skadeserstatning. SMART skal derfor ha rett til å umiddelbart skaffe seg en forbudskjennelse mot ethvert brudd fra enhver domstol i kompetente jurisdiksjoner ved anmodning uten å betale kausjon. SMARTS rett til midlertidig forfø yning skal ikke begrense SMARTs rett til å søke andre rettsmidler Tildeling. Sluttbruker kan ikke tildele denne lisensen eller noen av sluttbrukerens rettigheter i henhold til den (i kraft av loven eller på annen måte) uten skriftlig samtykke fra SMART, noe som kan avslås uten grunn. Når det gjelder denne delen, skal en tildeling eller overføring omfatte enhver endring i aksjemajoritet eller styring av sluttbruker, herunder fusjon eller annen overføring av stemmerett. SMART kan tildele denne lisensen uten sluttbrukers samtykke. I henhold til det ovennevnte skal denne lisensen væ re bindende og tre i kraft for partene og deres respektive juridiske representanter, etterfølgere og fullmaktsinnehavere Endring. En endring av denne lisensen er ikke bindende, med mindre den foreligger skriftlig og er underskrevet av en autorisert representant for parten endringen søkes håndhevd mot Språk. Enhver oversettelse av denne lisensen er utført for lokale krav, og i tilfelle en motsetning skulle oppstå mellom den engelske og ikke-engelske versjoner, skal den engelske versjonen av denne lisensen gjelde Gjeldende lov. Denne lisensen er underlagt lovene i provinsen Alberta i Canada. Også i den grad det tillates av gjeldende lov, samtykker partene ugjenkallelig i at enhver rettstvist som

13 gjelder denne lisensen, programvaren, et lisensiert produkt eller et produkt underlagt restriksjoner skal legges frem for provinsdomstolene i provinsen Alberta eller Canadas føderale domstoler, alt etter omstendighetene. Sluttbruker samtykker i at han ikke skal hevde at han ikke er underlagt jurisdiksjonen i slike domstoler, at rettskretsen er uegnet, at forumet er upraktisk eller noe lignende krav eller argument. Denne lisensen skal ikke væ re underlagt FNs konvensjon om kontrakter ved internasjonalt varesalg, og anvendelsen av denne er uttrykkelig utelukket Hele lisensen. Denne lisensen utgjør hele overenskomsten og lisensen partene imellom, og overstyrer alle eventuelle tidligere eller midlertidige fremstillinger, forhandlinger, anbudsdokumenter, forslag, overenskomster og lisenser mellom partene hva angår innholdet i denne lisensen. Hvis det fastslås at én eller flere bestemmelser i denne lisensen er ugyldig(e), skal resten av lisensen fortsatt væ re rettskraftig Fraskrivelse Hvis en part ikke hevder sin rett under denne avtalen, skal ikke dette regnes som en fraskrivelse av partens rett til å hevde en slik eller en hvilken som helst annen rett i fremtiden Force Majeure. En parts manglende oppfyllelse av sine forpliktelser her skal ikke anses som brudd på denne lisensen hvis den manglende oppfyllelsen er en følge av brann, streik, krig, sivil uro, terrorisme, offentlige forskrifter, naturkatastrofer eller andre årsaker som ligger utenfor rimelig kontroll for parten som påberoper seg force majeure Spørsmål. Dersom sluttbruker har spørsmål om denne lisensen eller ønsker å kontakte SMART av andre årsaker, kan han skrive til: SMART Technologies ULC 3636 Research Road NW CALGARY, AB CANADA T2L 1Y Tilbakemelding. Dersom sluttbruker sender forslag, kommentarer eller tilbakemeldinger (herunder modifikasjoner eller forslag om modifikasjoner på noen komponenter i programvaren, det lisensierte produktet eller andre SMART-produkter) angående programvaren, det lisensierte produktet eller andre SMART-produkter til SMART, skal ikke SMART behandle dette konfidensielt, og står fritt til å bruke det til alle formål uten kompensasjon, anerkjennelse eller andre plikter av noe slag overfor sluttbruker Meldinger. Sluttbrukeren kan sende meldinger til SMART via ovennevnte adresse eller eventuelle andre, nyere adresser som SMART har oppgitt til sluttbrukeren. Konvolutten merkes med Attention: Legal Department. Meldinger til sluttbruker, blant annet om oppgraderinger eller oppdateringer av programvaren eller denne lisensen, kan sendes av SMART enten ved å a) sende den til sluttbrukers oppgitte e-postadresse eller jobbadresse, eller til en eventuell nyere e- postadresse eller jobbadresse som sluttbrukeren har gitt SMART, eller b) melde fra gjennom SMARTs produktoppdateringsprogram, som finnes under alternativet Se etter oppdateringer i menykategorien Hjelp Offentliggjøring. Til gjengjeld for lisensen(e) tildelt herunder, kan SMART identifisere lisenstakerorganisasjonen i hele eller delvis offentliggjorte lister over SMART-kunder Gyldighet. Forpliktelsene angitt under punkt 2.2(k), 2.3 (b), (d), (f), (g), and (k), 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13.1, 13.2, 13.6, 13.11, 13.12, og dette skal fortsatt væ re gyldige selv om denne Lisensen av en eller annen grunn opphører. SMART og SMART-relaterte merker er varemerker som tilhører SMART Technologies ULC eller dets datterselskaper og kan væ re registrert i USA og andre jurisdiksjoner. Andre merkenavn, logoer og merker er varemerker som tilhører de respektive eierne. 2011, SMART Technologies

Trend Micro lisensavtale

Trend Micro lisensavtale VIKTIG: LES DETTE GRUNDIG. BRUK AV PROGRAMVARE OG TJENESTER FRA TREND MICRO AV SELSKAPER OG ANDRE ENHETER ER BUNDET AV FØLGENDE JURIDISKE VILKÅR OG BETINGELSER Trend Micro lisensavtale Prøvelisenser og

Detaljer

Trend Micro lisensavtale

Trend Micro lisensavtale VIKTIG: LES DETTE GRUNDIG. BRUK AV PROGRAMVARE OG TJENESTER FRA TREND MICRO AV SELSKAPER OG ANDRE ENHETER ER BUNDET AV FØLGENDE JURIDISKE VILKÅR OG BETINGELSER Trend Micro lisensavtale Prøvelisenser og

Detaljer

LISENSAVTALE MED BUSINESS OBJECTS VIKTIG

LISENSAVTALE MED BUSINESS OBJECTS VIKTIG LISENSAVTALE MED BUSINESS OBJECTS VIKTIG LES DETTE NØYE : DETTE ER EN JURIDISK AVTALE MELLOM DEG OG BUSINESS OBJECTS SOM GJELDER PROGRAMVAREPRODUKTET FRA BUSINESS OBJECTS SOM FULGTE MED DENNE LISENSAVTALEN,

Detaljer

VILKÅR OG BETINGELSER FOR SLUTTBRUKERLISENS OG STØTTE FOR ACTIVENGAGE (EULA)

VILKÅR OG BETINGELSER FOR SLUTTBRUKERLISENS OG STØTTE FOR ACTIVENGAGE (EULA) Avtale om sluttbrukerlisens og støttetjenester for ActivEngage Denne avtalen om lisens og støttetjenester for ActivEngage (denne "avtalen") er mellom brukeren av ActivEngage-programvare ("kunden") og gjeldende

Detaljer

UPS Teknologiavtale. Generelle Vilkår og Betingelser. Sluttbrukerrettigheter

UPS Teknologiavtale. Generelle Vilkår og Betingelser. Sluttbrukerrettigheter UPS Teknologiavtale Generelle Vilkår og Betingelser Sluttbrukerrettigheter UPS TEKNOLOGIAVTALE Versjon UTA05072014 LES NØYE GJENNOM DE FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR DENNE UPS TEKNOLOGIAVTALEN. VED

Detaljer

LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE

LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE VED Å LASTE NED, INSTALLERE, KOPIERE, ÅPNE ELLER BRUKE DENNE PROGRAMVAREN, GODTAR DU BETINGELSENE I DENNE AVTALEN. HVIS DU GODTAR DISSE BETINGELSENE PÅ VEGNE AV EN ANNEN PERSON

Detaljer

NORTON LISENSAVTALE Norton AntiVirus / Norton Internet Security / Norton 360

NORTON LISENSAVTALE Norton AntiVirus / Norton Internet Security / Norton 360 NORTON LISENSAVTALE Norton AntiVirus / Norton Internet Security / Norton 360 VIKTIG: LES VILKÅRENE I DENNE LISENSAVTALEN ("LISENSAVTALEN") NØYE FØR DU BRUKER PROGRAMVAREN (SOM DEFINERT NEDENFOR). SYMANTEC

Detaljer

http://www.aftenposten.no/forbruker/digital/nyheter/article3744750.ece

http://www.aftenposten.no/forbruker/digital/nyheter/article3744750.ece Apple sin nyeste iphone-modell http://www.aftenposten.no/forbruker/digital/nyheter/article3744750.ece I sommer lanserte Apple sin nyeste iphone-modell. Dersom kunden laster ned en applikasjon gir de selskapet

Detaljer

Kaspersky Mobile Security 9.0 BRUKERVEILEDNING

Kaspersky Mobile Security 9.0 BRUKERVEILEDNING Kaspersky Mobile Security 9.0 BRUKERVEILEDNING P R O G R A M V E R S J O N : 9. 0 Kjære bruker! Takk for at du har valgt produktet vårt. Vi håper at denne dokumentasjonen vil være til nytte i arbeidet

Detaljer

Vilkår. 1. Definisjoner. 2. Endringer av disse vilkårene. 3. Oversettelse -- Språk. A. Parter. B. Innhold. Oppdatert 7. mai 2014.

Vilkår. 1. Definisjoner. 2. Endringer av disse vilkårene. 3. Oversettelse -- Språk. A. Parter. B. Innhold. Oppdatert 7. mai 2014. Vilkår Disse vilkårene (disse Vilkårene ) styrer din tilgang til og bruk av nettstedet og tjenestene på MyJohnDeere.com samt andre John Deere-nettsteder og mobilapplikasjoner som er knyttet til eller som

Detaljer

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V.

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. Norge Generelle vilkår og betingelser TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Nederland, og ethvert tilknyttet selskap (sammen, «TomTom») Innhold 1 Omfang... 3 2 Din bestilling

Detaljer

Trend Micros lisensavtale for sluttbrukere

Trend Micros lisensavtale for sluttbrukere Trend Micros lisensavtale for sluttbrukere Programvare: Trend Micro Forbrukerprodukter Versjon: Norsk Formål: Test og betalings abonnement lisens Dato: Juli 2013 VIKTIG: DENNE AVTALE ( AVTALEN ) FASTSETTER

Detaljer

International Passport Advantage Express Agreement

International Passport Advantage Express Agreement International Passport Advantage Express Agreement Denne IBM International Passport Advantage Express Agreement ( Avtalen ) og eventuelle tilhørende Tilleggsbetingelser, Bruksbetingelser og Transaksjonsdokumenter

Detaljer

Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning

Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning PROGRAMVERSJON: 9.1 Kjære bruker! Takk for at du har valgt produktet vårt. Vi håper at du vil finne denne dokumentasjonen nyttig og at den vil

Detaljer

UPS-TEKNOLOGIAVTALE. Generelle vilkår og betingelser. Sluttbrukerrettigheter

UPS-TEKNOLOGIAVTALE. Generelle vilkår og betingelser. Sluttbrukerrettigheter UPS-TEKNOLOGIAVTALE Generelle vilkår og betingelser Sluttbrukerrettigheter UPS-TEKNOLOGIAVTALE Versjon UTA1072006 LES GRUNDIG GJENNOM DE FØLGENDE VILKÅRENE OG BETINGELSENE I DENNE AVTALEN FOR UPS-TEKNOLOGI.

Detaljer

Western Digital sluttbrukerlisensavtale

Western Digital sluttbrukerlisensavtale Western Digital sluttbrukerlisensavtale VIKTIG LES GRUNDIG. PARAGRAF 10 I DETTE DOKUMENTET INNEHOLDER EN BINDENDE VOLDGIFTSBESTEMMELSE SOM BESTEMMER TVISTELØSNING PÅ INDIVIDUELL BASIS, BEGRENSER DIN MULIGHET

Detaljer

3. Bruk av programvare med opphavsrettbeskyttet materiale, skadesløshet

3. Bruk av programvare med opphavsrettbeskyttet materiale, skadesløshet Takk for at du har valgt en TOSHIBA-datamaskin. De følgende avtalene beskriver rettighetene du har til å bruke utvalgt programvare som er forhåndsinstallert på datamaskinen din. Ved å akseptere denne avtalen

Detaljer

LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2

LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 Disse lisensvilkårene ( avtalen ) utgjør en rettslig bindende avtale mellom deg og Microsoft Corporation

Detaljer

Skytjenester. Underavtale Telenor med Office 365. Telenor Norge

Skytjenester. Underavtale Telenor med Office 365. Telenor Norge Skytjenester Underavtale Telenor med Office 365 Telenor Norge UNDERAVTALE OM SKYTJENESTE Telenor med Office 365 mellom Telenor Norge AS, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu ( Telenor ) Og

Detaljer

1. GARANTIFRASKRIVELSE, BINDENDE AVTALE OG TILLEGGSVILKÅR OG AVTALER.

1. GARANTIFRASKRIVELSE, BINDENDE AVTALE OG TILLEGGSVILKÅR OG AVTALER. OKADOBE Programvarelisensavtale for datamaskin 1. GARANTIFRASKRIVELSE, BINDENDE AVTALE OG TILLEGGSVILKÅR OG AVTALER. 1.1 GARANTIFRASKRIVELSE. PROGRAMVAREN OG ANNEN INFORMASJON ER LEVERT TIL DEG «UTEN FORBEDRINGER

Detaljer

Vilkår og betingelser for TomTom Innholdstjenester fra TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederland ( TomTom )

Vilkår og betingelser for TomTom Innholdstjenester fra TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederland ( TomTom ) Vilkår og betingelser for TomTom Innholdstjenester fra TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederland ( TomTom ) 1) Definisjoner Lisens lisens for TomTom Innhold og TomTom Knapp

Detaljer

Juridisk informasjon, merknader og lisens

Juridisk informasjon, merknader og lisens Juridisk informasjon, merknader og lisens Ved å bruke eller ta del i dette nettstedet, FTP (file transfer protocol) eller andre fildelingsservere, Internett-tjenester, programmer, e-posttjenester, sosiale

Detaljer

Active 24 Brukeravtale. Publisert: januar 2013

Active 24 Brukeravtale. Publisert: januar 2013 Active 24 Brukeravtale Publisert: januar 2013 Norsk BRUKERAVTALE FOR ACTIVE 24s PRODUKTER OG TJENESTER Denne avtalen regulerer avtaleforholdet mellom deg og Active 24 Norway AS, (Org.nr. 997 559 762),

Detaljer

VENNLIGST LES DISSE BRUKSVILKÅRENE NØYE FØR DU BRUKER NOEN AV DIMG-SIDENE.

VENNLIGST LES DISSE BRUKSVILKÅRENE NØYE FØR DU BRUKER NOEN AV DIMG-SIDENE. Bruksvilkår Skriv ut Lagre PDF Oppdatert: 2 november 2011 1. INNLEDNING Velkommen til Club Penguin ("siden"). Nettsiden drives og presenteres for brukere av Disney Online Studios Canada Inc. (tidligere

Detaljer

Du er ansvarlig for at dine personopplysninger holdes oppdaterte gjennom å melde fra til K2 ved endringer.

Du er ansvarlig for at dine personopplysninger holdes oppdaterte gjennom å melde fra til K2 ved endringer. STANDARD BRUKERAVTALE FOR K2 S PRODUKTER OG TJENESTER Ved å installere K2 s produkter og/eller ved å benytte deg av K2 s-tjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer å være bundet av

Detaljer

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER MAMUT BRUKERAVTALE Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER Ved å installere Mamut produkter og/eller ved å benytte deg av Mamuttjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer

Detaljer

Dell Channel-forhandleravtale

Dell Channel-forhandleravtale Dell Channel-forhandleravtale 1. Hva er dette dokumentet? 1.1 Dette dokument ( Avtalen) utgjør vilkårene for virksomheter som ønsker å kjøpe hardware, software og dertil relaterte produkter, inkl. printere

Detaljer

Din bruksanvisning KASPERSKY PASSWORD MANAGER http://no.yourpdfguides.com/dref/3944251

Din bruksanvisning KASPERSKY PASSWORD MANAGER http://no.yourpdfguides.com/dref/3944251 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for KASPERSKY PASSWORD MANAGER. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på KASPERSKY PASSWORD MANAGER i bruksanvisningen

Detaljer

Vilkår for bruk. 1. Kontrakt mellom deg og oss. Sist oppdatert 18 juli, 2013

Vilkår for bruk. 1. Kontrakt mellom deg og oss. Sist oppdatert 18 juli, 2013 Vilkår for bruk Sist oppdatert 18 juli, 2013 Disney Interactive er glad for å kunne stille til rådighet for deg sine nettsteder, programvare, applikasjoner, innhold, produkter og tjenester ( Disney Services

Detaljer

Kaspersky Anti-Virus 2011 BRUKERVEILEDNING

Kaspersky Anti-Virus 2011 BRUKERVEILEDNING Kaspersky Anti-Virus 2011 BRUKERVEILEDNING P R O G R A M V E R S J O N : 1 1. 0 C R I T I C A L F I X 1 Kjære bruker! Takk for at du har valgt produktet vårt. Vi håper at du vil finne denne dokumentasjonen

Detaljer