Drifts- og montasjeanvisning. Sikkerhetsavsperringsventil Gass magnetventil EVF-R

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Drifts- og montasjeanvisning. Sikkerhetsavsperringsventil Gass magnetventil EVF-R"

Transkript

1 Drifts- og montasjeanvisning Sikkerhetsavsperringsventil Gass magnetventil Innholdsfortegnelse 1.0 Generelt 1.1 Ventilangivelser 1.2 Bruksformål 2.0 Oppfordringer vedrørende fare 2.1 Sikkerhetsrelevante begreper 2.2 Oppfordringer vedrørende fare 2.3 Kvalifisert personale 2.4 Ombygging og produksjon av reservedeler i egen regi 2.5 Utillatelig drift 2.6 Sikkerhetsoppfordringer for bruk i områder der eksplosjon truer, retningslinje 94/9/EG 3.0 Håndtering 3.1 Transport 3.2 Lagring 3.3 Håndtering ved montasje 4.0 Produktbeskrivelse 4.1 Funksjon 4.2 Tekniske data 4.3 Karakteristikk 5.0 Montasje 5.1 Vi gjør oppmerksom på farer ved montasje, betjening og vedlikehold 5.2 Innebygging 6.0 Drift 6.1 Førstegangs igangsettelse 6.2 Innstilling av drift 6.3 Vedlikehold 6.4 Igangsettelse på nytt 7.0 Årsak og hjelp ved driftsbrudd 7.1 Feilsøking 7.2 Feilsøkingsplan 8.0 Demontasje av ventilen 8.1 Utskifting av reservedeler 9.0 Garanti 10.0 Forklaringer til regelverk 11.0 Tegning 11.1 Snittegning 11.2 Stykkliste 12.0 Konformitetserklæring Side 1 /21 Utgivelse: 10/2013

2 1.0 Generelt Denne driftsanvisningen inneholder anvisninger, for å kunne innebygge og drive ventilen på en sikker og forskriftsmessig måte. Kompletterende må det alt etter magnetdriftsmekanisme i tillegg tas hensyn til den dertil tilhørende driftsanvisningen (BTA). Serie MG Serie MG...X (GB) Serie MG Xme (GB) Skulle det oppstå vanskeligheter, som ikke kan løses ved hjelp av driftsanvisningen, bes man henvende seg til produsenten for ytterligere opplysninger. Denne driftsanvisningen er i overensstemmelse med de relevante gjeldende EN-sikkerhetsnormene, såvel som forskrifter og regelverk gjeldende i Tyskland. Ved bruk av ventilen utenfor Tyskland har den driftsansvarlige, respektive den som er ansvarlig for prosjekteringen av anlegget å sørge for at gyldige nasjonale regelverk blir overholdt. Produsenten forbeholder seg alle rettigheter til enhver tid å kunne foreta tekniske forandringer og forbedringer. Benyttelse av denne driftsanvisningen forutsetter at brukeren er kvalifisert slik det framgår av avsnitt Kvalifisert personale. Det betjenende personalet må opplæres ifølge driftsanvisningen. Driftsanvisningen må til enhver tid være tilstede på det stedet der anlegget skal benyttes. 1.1 Ventilangivelser Produsent: UNI Geräte E. Mangelmann Elektrotechnische Fabrik GmbH Holtumsweg 13 D Weeze Telefon: +49 (0) 2837/ Faks: +49 (0) 2837/1444 E-postadresse: Hjemmeside: Beskrivelse Direktevirkende, strømløs, åpen, fjærbelastet sikkerhetsavsperrende ventil med magnetdriftsmekanisme. Byggepatenttestet DIN i overensstemmelse med 90/396/EWG KL. A Gr.2 Type Trykk under drift Omgivelsenes temperatur Medium Mediumstemperatur Testtrykk (*) PT bar -10 C til + 60 C Råolje, tungolje, -10 C til C PT 16 destillat fyringsolje bar -20 C til + 60 C fuktig luft 0 C til C PT bar -20 C til + 60 C Nitrogen, syntese gass -20 C til C PT bar -20 C til + 60 C Naturgass -20 C til C PT bar -20 C til + 60 C Metan, syntese gass, -20 C til C PT 63 damp bar -20 C til C -20 C til + 60 C Naturgass bar -20 C til C PT bar Råolje, tungolje, PT C til + 60 C -10 C til C bar destillat fyringsolje PT 125 (*) Testtrykk for kontroll av ytre tetthet INGEN FUNKSJONSTEST Plassering ved innbygging: Brytersyklus: stående drift se driftsanvisningen (BTA) magnetdrift Side 2 /21 Utgivelse: 10/2013

3 Gjenger dimensjoner til DIN ISO Tilkobling G Prod. Id. CE /4 (2) 3/8 (3) 1/2 (5) 3/4 (7) 1 (10) 1 1/4 (12) 1 1/2 (15) 2 (20) O O X Byggepatenttest i henhold til 90/396/EWG, O Vitnesbyrd fra test 3.2 tilgjengelig, - ikke tilgjengelig, Flansjetilslutningsdimensjoner i overensstemmelse med DIN EN / ANSI 600 lbs Flansje DN PN Prod. Id. CE (5N) 20 (7N) 25 (10N) 32 (12N) 40 (15N) 50 (20N) 65 (25N) 80 (30N) O - O* O AS 0098 X O / ANSI BN 0440 X lbs O / O** * Ventilsete inntrukket til DN15; ** Gjennomgang 12mm X Byggepatenttest i henhold til 90/396/EWG, O Vitnesbyrd fra test 3.2 tilgjengelig, - ikke tilgjengelig, Tilslutningsspenning: 24VAC til 500VAC ( 15% til +10%) 12VDC til 440VDC (-15% til +10%) Type beskyttelse: IP54 eller IP65 Frekvens: Hz Ytelse: W Nærmere angivelser angående de elektriske dataene kan leses ut av typeskiltet og hver enkelt driftsanvisning, gyldig for magnetdriftsmekanismene. 1.2 Bruksformål UNI-Gäretes gass og magnetventiler... benyttes som automatisk utluftningsventil til lufting av rom som befinner seg mellom to hindre. Er utstyrt med flansjeventilhus. Ventilene er egnet for gasser av den 1., 2. og 3. gassfamilien, i henhold til G260, og dessuten for nøytrale gasser. Som variant med materialutluftning for aggressive gasser som f.eks. bio-, rengjørende eller deponigass i overensstemmelse med G262. For andre driftsformål enn tiltenkt, må den driftsansvarlige nøye kontrollere hvorvidt ventilens, tilbehørets og arbeidsmaterialenes utførelse er egnet for det nye anvendelsesområdet. Ventilenes bruksområde er ansvarsområdet til anleggets planlegger. Ventilens levetid er 20 år (10-.../ / koplingsspill). 2.0 Oppfordringer vedrørende fare 2.1 Sikkerhetsrelevante begreper Signalbegrepene FARE, FORSIKTIG og OBS blir i denne driftsanvisningen anvendt der det henvises til særlige farer eller til å uttrykke ekstra opplysninger, som krever særlig karakteristikk. FARE! betyr at det kan medføre livsfare dersom advarselen ikke blir tatt til etterretning og / eller at det kan oppstå betydelige skader på gjenstander. FORSIKTIG! betyr at det dersom advarselen ikke blir tatt til etterretning, kan oppstå fare for personskader og / eller skader på gjenstander. OBS! betyr at man blir gjort særlig oppmerksom på tekniske sammenhenger Side 3 /21 Utgivelse: 10/2013

4 Å ta hensyn også til andre transport-, montasje-, drifts- og vedlikeholdsanvisninger, såvel som tekniske data (i driftsanvisningen, produktdokumentasjonen og på apparatet i seg selv) som ikke er spesielt presisert, er like uunngåelig, i den hensikt å kunne unngå forstyrrelser, som umiddelbart, like gjerne som senere kan føre til skader på person eller gjenstander. 2.2 Sikkerhetsoppfordringer Hvis man ikke tar sikkerhetsoppfordringene til etterretning, kan dette føre til tap av ethvert krav på erstatning for forvoldte skader. Neglisjering kan føre til at det oppstår skader som de følgende: Svikt i viktige ventil- og anleggsfunksjoner Trusler mot personer gjennom elektrisk eller mekanisk påvirkning. Berøringsbeskyttelse på bevegende deler får ikke fjernes, så lenge ventilen er i drift. Lekkasjer av farlige medier (f.eks. eksplosive, giftige, varme) må avledes på en slik måte at det ikke oppstår noen trussel mot personer og miljøet. Lovbestemmelser må etterleves. 2.3 Kvalifisert personale Dette er personer som er betrodd oppsettelse, montasje, igangsetting, drift og vedlikehold av produktet og som råder over kvalifikasjoner som svarer til virksomheten og funksjonene, med henblikk på driftssikkerhetsforordningene, som f.eks.: Undervisning og forpliktelse til vedlikehold av alle driftsbetingede, lokale og regionale forskrifter og krav. Undervisning og kursing i henhold til standard for sikkerhetsteknikk i pleie og bruk av egnet sikkerhets- og arbeidsverneutstyr. førstehjelpsopplæring. 2.4 Ombygging og produksjon av reservedeler i egen regi Ombygginger eller forandringer gjort på ventilen er kun tillatelige etter nærmere rådføring med produsenten. Originaltegninger og autorisert tilbehør fra produsenten tjener sikkerheten. Benyttelse av andre deler eller egenutførte konstruksjonsmessige modifikasjoner av ventilen, foretatt av en tredjeperson, opphever produksjonsgarantien for de konsekvensene som ville kunne oppstå som følge av dette. 2.5 Utillatelige driftsformer Driftssikkerheten for den leverte ventilen kan kun garanteres ved reglementær bruk, i samsvar med avsnitt 1 i driftsanvisningen. De grensene som er satt for driften på typeskiltet, får ikke under noen omstendighet bli overskredet. 2.6 Sikkerhetsanvisning for anvendelse i eksplosjonsfarlige områder, Retningslinje 94/9/EG Mediets temperatur får ikke overskride den respektive temperaturklassens temperatur, respektive den maksimalt tillatte mediumstemperaturen i henhold til driftsanvisningen. Blir armaturen varmet opp (f.eks. oppvarmende dekke), må det sørges for at de temperaturklassene som er foreskrevne, blir overholdt. Armaturen må jordes. Dette kan på enkleste vis realiseres via rørledningsskruer ved hjelp av tannhjul. Ellers må jordingen sikres ved hjelp av andre tiltak, f.eks. kabelbro. Styringsventiler, elektro- og elektrisk/mekaniske driftsformer, så vel som sensorer må bli gjenstand for en egen konformitetsvurdering ifølge ATEX. I den anledning må det vies særlig oppmerksomhet til driftsanvisningens sikkerhets- og eksplosjonsvernanvisninger. Hver endring til kranen er forbudt for uautorisert endring i ventilen (etter maleri) vil oppheve ATEX godkjenning med umiddelbar virkning. Endringer bare etter samråd med selskapet UNI- Geräte. I tillegg vises det til retningslinjen 95/C332/06 (ATEX 118a), som inneholder en minsteforskrift til forbedring av helsevernet og arbeidstakernes sikkerhet, som kan trues av en eksplosiv atmosfære. 3.0 Håndtering 3.1 Transport Side 4 /21 Utgivelse: 10/2013

5 Under all transport må man absolutt overholde de allment anerkjente reglene for teknikk og forskriftene til forhindring av ulykker. Ved transport, lagring og innstilling av drift må flansjebeskyttelseskapper settes på begge ventilflansjer. Fraktgodset må behandles varsomt. Under transport må ventilen beskyttes mot støt, slag eller vibrasjon. Lakkeringen må ikke skades. Transporttemperaturen må ligge på fra 20 C til +60 C. Frakt aldri ventilen på kabeltilskruinger, apparaturskuffer eller påbygg. Ventilen fraktes på ringmuttere, flansjeboringen eller med et belte under magnetdriftsmekanismen. Ventilen fraktes i en kasse eller på en pall med bløtt underlag og plasseres varsomt på en jevn gulvflate. Ventilen må aldri plasseres på endebryterkassen. Umiddelbart etter mottak av de leverte varene, må det kontrolleres hvorvidt leveransen er fullstendig og om det har oppstått skader under frakt. Se også avsnitt Lagring Dersom ventilene ikke installeres rett etter levering, må de lagres etter følgende forskrifter: Lagertemperatur -20 C til +60 C, tørt og smussfritt. Lakkeringen beskytter mot korrosjon i nøytral, tørr atmosfære. Fargen får ikke skades. I fuktige rom er det nødvendig med tørkemidler, respektive fyring, mot dannelse av kondensvann. Det henstilles sterkt til å oppfylle kravene ifølge DIN 7716 (produkter av kautsjuk og gummi). 3.3 Håndtering før montasje Når det gjelder modellen med beskyttelseskapper, må de fjernes rett før innbygging! Mot forvitring og fuktighet må det beskyttes (ellers tørkemiddel). Forskriftsmessig behandling beskytter mot skader. 4.0 Produktbeskrivelse Når det gjelder UNI-Gäretes gass magnetventil..., dreier det seg om en direktestyrt, strømløst åpnet, automatisk utluftningsventil i overensstemmelse med DIN med magnetdrift. Snittegningen i 11.1 fig. 1, 2, 3, 4, 5 og 6 viser ventilkonstruksjonen. 4.1 Funksjon Ved å slå på magnetdriftsmekanismen (800) blir magnetkjernen (207) trukket mot overdelen (106). Trykkfjæren (503) blir spent ytterligere og ventilplaten (200) lukker ventilens tverrsnitt. Ventilen er lukket. Ventilen åpner seg ved avslåing, utfall eller strømavbrudd til magnetdriften. Ved spenning av trykkfjæren (503), åpner ventilplaten seg (200). Ventilen er åpen. 4.2 Tekniske data Lukketid: 0,3 0.7s Åpningstider: < 1s Magnetdriftsmekanismetyper MG... Tilkobling G 1/4 (2) 3/8 (3) 1/2 (5) 3/4 (7) 1 (10) 1 1/4 (12) 1 1/2 (15) 2 (20) Flansje DN (5N) (7N) (10N) (12N) (15N) (20N) (25N) (30N) Side 5 /21 Utgivelse: 10/2013

6 Flansje DN (5N) (7N) (10N) (12N) (15N) (20N) (25N) (30N) / / Driftstyper med A har trekk- og holdevikling Maks. ventilbelastning fra krefter i rørledningen i henhold til DIN EN 161 De angitte momentene får ikke virke lenger enn 10 s. DN Torsjon Nm ) 325 1) 400 1) Bøying Nm ) Gjelder ikke når det gjelder ventiler med flansjer Tildragningsmomenter Rørledningsskruer påsmurt fett DN Dreiningsmoment Nm Tildragningsmomenter Produktskruer og muttere påsmurt fett Skrue M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24 Dreiningsmoment Nm Kjennetegn Typeskiltet på magnetdriftsmekanismen inneholder følgende angivelser: Produsent Ventiltype, nominalbredde, trykk-, temperaturangivelser, situasjon etter innbygging Produksjonsår/ fabrikknr. Produktets identitetsnr. I henhold til 90/396/EWG Ventilklasse og gruppe I henhold til DIN CE-tegn og det nevnte stedets nr. I henhold til 97/23/EG Væskegruppe og prøvetrykk PT I henhold til 97/23/EG Magnetdriftsttype Elektrisk ytelse Spenning Frekvens Beskyttelsesform Hva angår magnetdrift for eks-vernesone 1, se angivelser i driftsangivelsen. For regelverkene se også avsnitt Montasje 5.1 Vi gjør oppmerksom på farer ved montasje, betjening og vedlikehold FARE! Trygg drift av ventilen garanteres kun når den er igangsatt og blir holdt vedlike av et kvalifisert personale (se punkt 2.3 Kvalifisert personale ), installert under overholdelse av advarslene i denne driftsanvisningen, og satt i drift. Dessuten er det viktig å garantere overholdelsen av reglene for driftssikkerhet såvel som riktig bruk av verktøy og verneutstyr. Under ethvert arbeid på ventilen, respektive under håndtering av ventilen må man sørge for å følge ventilens driftsanvisning nøye Side 6 /21 Utgivelse: 10/2013

7 Ved anvendelse av ventilen som endeavslutning, anbefales det sikringstiltak, f.eks. stikkeskive, blindflansje osv., som tilsvarer gass- og vannverks tiltak. 5.2 Innbygging Ved siden av de allmenngyldige retningslinjene for montasje, skal man legge merke til følgende punkter: OBS! Fjern flansjedekslene. Innsiden av ventilen og rørledningen må være fri for fremmedlegemer. Situasjonen ved innebygging må vurderes i lys av luftgjennomstrømning. Se kjennetegnet avbildet på ventilen. Tetninger mellom flansjene sentreres. Tilkoblingsflansjene må stemme overens. Sørg for en spenningsfri innbygging. Ventilen må ikke tjene som festepunkt, den vil bli båret av rørledningssystemet. Ventilene beskyttes mot smuss, især ved bygningsarbeider. Rørledningens varmeutvidelse må utlignes ved hjelp av kompensatorer. I overensstemmelse med DIN må det foran hver sikkerhetssperre bygges inn et smussfang. Smussoppsamlerne fra UNI- Gäretes serie SFR tillates sammen med gass dekkventilen for anvendelse ifølge 90/396/EWG. Ventilen kan bygges inn med stående, men ikke hengende magnetdriftsmekanisme. OBS! Magnetdriftsmekanismens BTA må ivaretas 6.0 Drift FARE! I forkant av enhver igangsettelse av et nytt anlegg eller gjenoppstarting av utstyr etter reparasjoner eller ombygging, skal det slås fast: En skikkelig avslutning av alle innebyggings-/montasjearbeider! Igangsettelse kun av kvalifisert personale (se punkt 2.3). Å anbringe, henholdsvis sette istand beskyttelsesutstyr som er for hånden. 6.1 Førstegangs igangsettelse Før igangsettelse må angivelsene omhandlende arbeidsmateriale, trykk, temperatur og strømretning overprøves overfor rørledningssystemets anleggsplan. Alt etter bruksområde må man følge lokale forskrifter, f.eks. retningslinjene ang. driftssikkerhet. Tilbakesettelse i rørledningene og ventilen (urenheter, svetteperler, etc.) vil nødvendigvis føre til utetthet. Testing av tetthet av den innebyggede ventilen. 6.2 Innstilling av drift Alt etter i hvilket område utstyret skal brukes i, må man respektere de lokale forskriftene, f.eks. retningslinjene ang. driftssikkerhet. 6.3 Vedlikehold Gass magnetventiler må gås over og kontrolleres i regelmessige tidsintervaller, for å sjekke funksjon og innvendig tetthet. Intervallene for regelmessig testing fastsettes i henhold til driftsbetingelsene av brukeren selv. Selskapet UNI-Geräte anbefaler en overgang med det blotte øye innvendig en gang pr. år og etter to år en gjentakelse av ventilene, men dog senest etter følgende syklus: Side 7 /21 Utgivelse: 10/2013

8 Driftstemperatur DN 25 DN 80 DN 150 > DN C > 25 C Igangsettelse på nytt Ved igangsettelse av ventilen på nytt må man sørge for at alle de skrittene som er beskrevet i avsnitt 5.2 (innbygging) og avsnitt 6.1 (førstegangs igangsettelse), blir gjentatt. 7.0 Årsak og hjelp ved driftsbrudd 7.1 Feilsøking FARE! Under feilsøking må det tas hensyn til sikkerhetsforskriftene. Skulle ikke feilene på grunnlag av den følgende tabellen Feilsøkingsplan (7.2) kunne la seg fjerne, må en henvende seg til produsenten. Ved funksjonsforstyrrelser, respektive driftsforhold, må det kontrolleres hvorvidt montasjearbeidene har blitt gjennomført og avsluttet ifølge denne driftsanvisningen. Alt etter driftsområde må det tas hensyn til driftssikkerheten. Angivelsene ang. materiale, trykk, temperatur, spenning og strømretning, jamføres med rørledningssystemets prosjektplan. Videre må det testes hvorvidt driftsbetingelsene svarer til de tekniske dataene som er angitt i databladet, respektive på typeskiltet. 7.2 Feilsøkingsplan Feil Mulige årsaker Tiltak Ingen gjennomstrømning Ventilen åpner seg ikke Slå av magnetdriftsmekanismen (800) Sjekk spenningen Flansjedeksler har ikke blitt fjernet Fjern flansjedekslene Lite gjennomflyt Tilstoppelse i rørledningssystemet Gå over og sjekk rørledningssystemet Ventil utett, ikke tett Ventiltallerkentetning (400) eller Se avsnittet 8 utskifting av ventil innvendig ventilsete (100) skadet pga. fremmedlegeme Ikke tett utenpå Tetningene er skadet Se avsnittet 8 utskifting av ventil Ventilen lukker seg ikke Driftstrykket er for høyt Jamfør driftstrykk med angivelsene på typeskiltet. Magnetdriftsmekanismen har ingen Magnetdriftsmekanisme (800) slås på. spenning Sjekk spenningen, se avsnitt 4.1 Flansjebrudd (Ventilrørledning) Skruene er ensidig dratt til. Motflansjene flukter ikke. Rett ut rørledning og monter ny ventil. OBS! Før man går i gang med montasje- og reparasjonsarbeider, skal man lese avsnitt 10.0! Ved igangsetting på nytt, legger man særlig merke til avsnitt punkt 6.4! 8.0 Demontasje av ventilen I tillegg til de allmenngyldige montasjeretningslinjene og retningslinjene for driftssikkerhet, må man legge merke til følgende punkter: FARE! Trykkløst rørledningssystem Avkjølt medium Side 8 /21 Utgivelse: 10/2013

9 Tømt anlegg Rørledningssystemet luftes når man har å gjøre med etsende, brennbare, aggressive eller giftige medier Montasjearbeider kan utføres utelukkende av dertil kvalifisert personale (se punkt 2.3) 8.1 Utskifting av reservedeler Ventilen settes ut av drift slik det går fram av avsnitt 6.2. Utførelse av flensen Fig (DN15 / DN25) Fig (PN 40) Fig Fig / Demontering av påsatt sluttbryter Sluttbryteren (803) gjøres fri for spenning. Åpne kassen på sluttbryteren (120) Sekskantmutteren (901/2) løsnes og skrues av sluttbryterspindelen (243) ved å betjene sluttbryteren (513) og fjern denne. Kassen på sluttbryteren (120) med klemmekassen (716) tas av forbindelsesstykket til sluttbryteren (246). Forbindelsesstykket til sluttbryteren (246) skrues av magnetdrevet (800). Magnetdrevet (800) demonteres i henhold til driftsveiledningen for magnetdrevet. FARE! Magnetdrevet kan ved langtidsbruk bli varm, det er fare for forbrenning! Skift ut magnetventilen Gjengeutførelse Fig (G1/2, G3/4) Flensutførelse Fig.6 50/55-.. / (PN 63) Demontering av magnetdrevet (800) se driftsveiledning for magnetdrevet (BTA) Utskifting av magnetventilen 9.0 Garanti Omfang og tidsrom for gjeldende garanti er iden utgaven av Allgemeine Geschäftsbedingungen der Fa. UNI-Geräte E. Mangelmann Elektrotechnische Fabrik GmbH, dvs. UNI-Gerätes allmenne forretningsvilkår, slik de framstår idet leveransen finner sted, evt. avvikende derfra i kjøpsavtalen. Vi garanterer for feilfrihet som overensstemmer med teknikkens stand og det bekreftede bruksformålet. For skader som oppstår som følge av inadekvat behandling eller at denne drifts- og montasjeanvisningen og dertil knyttede forskrifter til forebygging av ulykker, normene EN, DIN, VDE og andre regelverk, ikke blir fulgt, kan ingen krav om oppfyllelse av garantien og skadeerstatning fremmes og gjøres gjeldende. Skader som oppstår under drift eller f.eks. gjennom datablad eller andre avvikende bruksforhold, kommer heller ikke under garantien. Berettigede reklamasjoner blir behandlet gjennom utbedring i form av etterarbeid i vår regi eller av fagbedrifter på oppdrag fra oss Side 9 /21 Utgivelse: 10/2013

10 Krav som overstiger garantien er utelukket. Det er intet krav om erstatningsleveranser. Vedlikeholdsarbeider, innebygging av fremmede deler, forandringer av konstruksjonen, i likhet med naturlig slitasje er unntatte fra garantien vi yter. Eventuelle transportskader er det ikke oss dere skal melde fra om angående, men derimot umiddelbart deres transportfirma, jernbaneselskapet eller speditøren, ettersom krav om erstatning overfor disse ellers vil kunne gå tapt Forklaringer til regelverkene Den europeiske unionens råd har for fri flyt av varer innenfor Unionen tillatt felles retningslinjer som fastsetter minimumskrav til sikkerhet og beskyttelse av helse. Med CE-karakteristikken blir det bekreftet at produktene er i overensstemmelse med EU-retningslinjer, dvs. konform med de angjeldende, særlig de harmoniserte normene. For gass-magnetventilen (mekanisk del) kommer retningslinje 90/396/EWG, 2006/42/EG og 97/23/EG inn i bildet. Henvisninger til retningslinje 90/396/EWG (Gassforbruksinnretninger): Ventilene har blitt utviklet, produsert og testet i samsvar med den harmoniserte normen DIN EN 161 (DIN , DIN 3391) og oppfyller kravene som stilles i Retningslinje 90/396/EWG. Dette har blitt, såfremt det ikke foreligger noe separat, bekreftet gjennom en byggepatenttest. Henvisninger til retningslinje 2006/42/EG (maskinretningslinje): Ventilene har blitt utviklet, produsert og testet i overensstemmelse med Retningslinje 2006/42/EG. Henvisninger til retningslinje 97/23/EG (retningslinje angående trykkemaskiner, DGRL): Det har blitt bekreftet overfor produsenten, UNI-Geräte E. Mangelmann Elektrotechnische Fabrik GmbH, at kvalitetssikringen i design, produksjon og salg oppfyller kravene i 98/23/EG, Tillegg III Modul H. Gass-magnetventilene svarer til de grunnleggende kravene fra retningslinjene 97/23/EG. Ventiler med tillatte driftstrykk 0,5bar, DN 25, og ifølge Kat. I og etter 94/396/EWG sertifiserte produkter faller ikke inn under 97/23/EG. Karakteristikken etter 97/23/EG får kun forekomme blant produkter som faller inn under DGRL og har blitt rangert i Kat I etter høyere. Til væskegruppe 1 hører eksplosjonsfarlige, antennelige og giftige medier. Væskegruppe 2 omfatter medier som ikke hører inn under væskegruppe 1. Henvisning til direktiv 94/9/EU (Direktiv om verm mot eksplosjon ATEX): Dette produktet faller ikke under direktivet 94/9/EG, da det ved de belastninger som kan oppstå i praksis, også i en tenkt feiltilfelle, ikke vil oppstå noen virksom antenningskilde. Dette gjelder også for fjærbelastede komponenter i et gassførende rom. Ved elektriske drev, sensorer eller andre elektriske komponenter, må innsatsen kontrolleres i henhold til 94/9/EU. Nasjonale lover For bruk av sperreinnretninger for sikkerhet i henhold til DIN EN eller DIN EN 746 må kravene i henhold til DIN EN 161 hhv. DIN oppfylles. Dette blir så bekreftet ved en typekontroll eller en bekreftelse på godkjenning i henhold til EN (01/05). Gjengeventiler kan settes inn som følger: DIN EN DIN EN TRD 412 Trykk Nominell Nominell Trykk Nominell Kommentar bar diameter diameter bar diameter 0,1 G 3 G 2 4 G 2 2 G 2 > 4 G 1 metallisk tettende 5 G Side 10 /21 Utgivelse: 10/2013

11 11.0 Tegning 11.1 Fig. 1 Snittegning (G1/2; G3/4) O = Slitt del Side 11 /21 Utgivelse: 10/2013

12 Fig. 2 Snittegning (DN15; DN25) / /2 901/3 403/ / / /3 403/1 403/2 403/ / / / O = Slitt del Side 12 /21 Utgivelse: 10/2013

13 Fig. 3 Snittegning (PN 40) O = Slitt del Side 13 /21 Utgivelse: 10/2013

14 Fig. 4 Snittegning / /2 901/ /2 403/ / / /3 503/2 900/ / / / / / / / / /1 508 O = Slitt del Side 14 /21 Utgivelse: 10/2013

15 Fig. 5 Snittegning 100/ / / / / /1 966/ /1 900/2 900/1 403/3 403/ / / / /1 200 O = Slitt del Side 15 /21 Utgivelse: 10/2013

16 Fig. 6 Snittegning 50/ / (PN 63) O = Slitt del Side 16 /21 Utgivelse: 10/2013

17 11.2 Stykkliste Del nr./ Item Stk./ Qty. Beskrivelse Description Ventilhus Valve chamber Kassemutter Housing nut Overdel Upper part Husflansje Housing flange Hussylinder Housing cylinder Avstandssstykke Distance piece Endebryterhus Limit switch housing Ventilplate Valve disc Fjærføring Spring guide Ventilspindel Valve spindle Føringsring Guide ring Magnetkjerne Magnet core Fjærbolt Spring bolt Spindelføring Spindle guide Gjengering Threaded ring Ventilstift Valve pin Fjærplate Spring plate Todelt ring Two-piece ring 219 1/2 Spindelmutter Spindle nut Forskyvningsbeskyttelse Distort protection Avstandsrør Distance pipe Endebryterspindel Limit switch spindle Forbindelsesstykke Endebryter Limit switch connection piece Ventilsete R utførelse Valve seat R-design Ventilplatetetning Valve disc seal 402/1 1 Flattetning Flat gasket 402/2 1/2 Flattetning Flat gasket 402/3 1 Flattetning Flat gasket 402/4 1 Flattetning Flat gasket 403/1 1/2 O-ring O-ring 403/2 1/2 O-ring O-ring 403/3 1/2 O-ring O-ring 403/4 2 O ring O-ring Leppering Lip-ring 406 2/3 Tetningspakning Packing Støvbeskyttelsesmembran Dust guard membrane 503/1 1/2 Trykkfjær Compresssion spring 503/2 1/3 Trykkfjær Compresssion spring Blikkomslag komplett Expansion bellows complete 508 1/3 Bolt Bolt Avstandsring Distance ring 714 1/2/4 Ledningskontakt Line socket Koblingsboksen Terminal box Magnetdriftsmekanisme Solenoid drive 803 1/2/4 Endebryter Limit switch 900/1 4 Sekskantskrue Hex. head screw 900/2 4 Sekskantskrue Hex. head screw 900/3 4 Sekskantskrue Hex. head screw 901/1 1 Sekskantmutter Hex. nut 901/2 2/4/8 Sekskantmutter Hex. nut 901/3 1 Sekskantmutter Hex. nut 902/1 1 Bolt Bolt 902/2 1 Bolt Bolt Cotter pin Cotter pin Fjærring Lock washer Skive Washer Side 17 /21 Utgivelse: 10/2013

18 Del nr./ Item Stk./ Qty. Beskrivelse Description Senkeskrue Countersunk bolt Sikringsblekkplate Safety plate Indre sekskantskrue Cylinder head screw 911/1 4 Stiftskrue Healess screw 911/2 4 Stiftskrue Healess screw Splint Split pin 941/1 1 Gjengestift Threaded pin 941/2 1 Gjengestift Threaded pin 941/3 1 Gjengestift Threaded pin Tungspennstift Spring dowel sleeve-solid Sikringsring Safe ring 948 4/12 Nordlock-skive Nordlock washer Sl-Sikring Sl-fuse 966/1 1 DU hylse DN-liner 966/2 1 DU hylse DN-liner Reservedelser Utførelse Fig. Type Reservedelser Gjengeutførelse Fig EVF 5R../7R Magnetdriftsmekanisme (800) Flensutførelse Fig EVF 5NH / 10NH.R Magnetdriftsmekanisme (800) Fig EVF 5NH.R (PN40) Magnetdriftsmekanisme (800) Fig EVF 10NH.R Magnetdriftsmekanisme (800) Fig /125- EVF 10N12.R Magnetdriftsmekanisme (800) Fig. 6 40/50/55- EVF 5N.R Magnetdriftsmekanisme (800) 12.0 Konformitetserklæring Side 18 /21 Utgivelse: 10/2013

19 Side 19 /21 Utgivelse: 10/2013

20 Side 20 /21 Utgivelse: 10/2013

21 Side 21 /21 Utgivelse: 10/2013

Sikkerhet. Driftsanvisning Modifisering av magnetventil uten. eller skifting av demping for VG , VR , VAS 6 8 og MB 7 FARE

Sikkerhet. Driftsanvisning Modifisering av magnetventil uten. eller skifting av demping for VG , VR , VAS 6 8 og MB 7 FARE 0 Elster GmbH Edition 0. Oversettelse fra tysk D GB F L I E DK S P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsanvisning Modifisering av magnetventil uten demping til magnetventil med demping eller skifting

Detaljer

BE17 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO

BE17 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO BE17 NO BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 3 Tekniske data... 3 Transport

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

Madas EV magnetventil

Madas EV magnetventil Revidert 16.01.2012 av Torstein Austigard Madas EV magnetventil Automatisk normalt lukket magnetventil EV-1 maks 1 bar EV-3 maks 3 bar EV-6 maks 6 bar Side 1 av 13 Beskrivelse Normalt lukket magnetventil

Detaljer

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat www.holteindustri.no remko elt 6-9-18 elektriske varmevifter med innebygd romtermostat Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering,

Detaljer

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO BE14 NO BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 3 Tekniske spesifikasjoner...

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

BRUKSANVISNING Løftebord (Oversettelse) Type 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2

BRUKSANVISNING Løftebord (Oversettelse) Type 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2 1. Brukergrupper Oppgaver Bruker Betjening Visuell kontroll Fagpersonale BRUKSANVISNING Løftebord (Oversettelse) Type 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2 Montering, demontering, reparasjon, vedlikehold Testing

Detaljer

remko elt 2-1 elektriske varmevifter

remko elt 2-1 elektriske varmevifter www.holteindustri.no remko elt 2-1 elektriske varmevifter Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering, bruk eller vedlikehold,

Detaljer

Buffertank allstor. Bruksanvisning. Bruksanvisning. For brukeren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

Buffertank allstor. Bruksanvisning. Bruksanvisning. For brukeren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Bruksanvisning For brukeren Bruksanvisning Buffertank allstor NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de www.vaillant.de

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VWZ EH NO Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Merknader til dokumentasjonen...3. Oppbevaring av dokumentasjon...3.2 Benyttede symboler...3.3

Detaljer

3-VEIS-VEKSELVENTIL. Bruksanvisning NO. for varmtvannsinntak. USV 1" utvendige gjenger USV 5/4" utvendige gjenger USV 6/4" innvendige gjenger

3-VEIS-VEKSELVENTIL. Bruksanvisning NO. for varmtvannsinntak. USV 1 utvendige gjenger USV 5/4 utvendige gjenger USV 6/4 innvendige gjenger Bruksanvisning NO 3-VEIS-VEKSELVENTIL for varmtvannsinntak USV 1" utvendige gjenger USV 5/4" utvendige gjenger USV 6/4" innvendige gjenger Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig

Detaljer

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31 DL 26 NDT Manual NO 9000-608-32/31 NO 2 9000-608-32/31 2008/12/10 Innhold Viktig informasjon 1. Generelt...4 1.1 Retningslinjer...4 1.2 Generelle merknader...4 1.3 Deponering av apparatet...4 1.5 Forskriftsmessig

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

Motorstyrt røykgasspjeld. Installasjons - og vedlikeholdsanvisning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

Motorstyrt røykgasspjeld. Installasjons - og vedlikeholdsanvisning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjons - og vedlikeholdsanvisning For installatøren Installasjons - og vedlikeholdsanvisning Motorstyrt røykgasspjeld 00200648 NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax:

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax: Produkt: Gassdetektor Type: Ferrari GS920 Leverandør: Tolcon AS Revidert: 07.01.2010 av Merethe Haugland Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

ERGOBORD ST - Tekniske data Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet!

ERGOBORD ST - Tekniske data Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet! ERGOBORD ST - Tekniske data Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet! Innholdsfortegnelse: 1. INTRODUKSJON... 3 2. OVERENSSTEMMELSE MED EU-DIREKTIV... 3 3. BRUKSOMRÅDE... 3 4. MONTERING... 3 5.

Detaljer

Montasjeanvisning for TP-TS stråleflateovner MTP/TS-208 Arkiv : instruks\mtp-ts-208.doc Dato Erstatter : 206 Ansvarlig RJH

Montasjeanvisning for TP-TS stråleflateovner MTP/TS-208 Arkiv : instruks\mtp-ts-208.doc Dato Erstatter : 206 Ansvarlig RJH Side 1 av 6 Montasjeanvisning for TP-TS stråleflateovner MTP/TS-208 Arkiv : instruks\mtp-ts-208.doc Dato 24.08.16 Erstatter : 206 Ansvarlig RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller for transportskade, riktig type,

Detaljer

TECE gulvvarmefordeler - drifts og montasjeanvisning

TECE gulvvarmefordeler - drifts og montasjeanvisning TECE gulvvarmefordeler - drifts og montasjeanvisning Om denne veiledningen Denne veiledningen er en del av produktet Les igjennom veiledningen før utstyret tas i bruk Ta vare på veiledningen gjennom produktets

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61000M- WRAB7. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 i bruksanvisningen

Detaljer

Cim 788 VARIABLE ORIFICE BALANCING VALVES

Cim 788 VARIABLE ORIFICE BALANCING VALVES Cim 788 VARIABLE ORIFICE BALANCING VALVES Denne artikkelen er produsert i overensstemmelse med kvalitetssikringskravene i ISO 9001:2008 standard. Alle artikler er testet i henhold til EN12266-1:2003 standard.

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 900 Kommunikasjonsenhet NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91

Detaljer

TDS 10 M BRUKSANVISNING KERAMISK VARMEAPPARAT TRT-BA-TDS10M-TC-001-NO

TDS 10 M BRUKSANVISNING KERAMISK VARMEAPPARAT TRT-BA-TDS10M-TC-001-NO TDS 10 M NO BRUKSANVISNING KERAMISK VARMEAPPARAT TRT-BA-TDS10M-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 3 Tekniske data...

Detaljer

Keulahütte Spjeldventiler. Lang levetid og gode strømningsegenskaper

Keulahütte Spjeldventiler. Lang levetid og gode strømningsegenskaper Keulahütte Spjeldventiler Lang levetid og gode strømningsegenskaper Spjeldventilene fra Keulahütte, som er lokalisert i Krauschwitz i Tyskland, er konstruert i henhold til internasjonale standarder. Blant

Detaljer

Sikkerhet. Driftsanvisning Magnetventil VGP FARE. Innholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIKTIG Edition 05.11

Sikkerhet. Driftsanvisning Magnetventil VGP FARE. Innholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIKTIG Edition 05.11 3...4 Edition 5. D GB F L I E DK S P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsanvisning Magnetventil Oversettelse fra tysk 28 2 Elster GmbH Innholdsfortegnelse Magnetventil.... Innholdsfortegnelse....

Detaljer

Sikkerhet. Driftsanvisning Gass-magnetventil VG 6 VG 15/10 FARE. Innholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIKTIG. Endringer fra utgave 09.

Sikkerhet. Driftsanvisning Gass-magnetventil VG 6 VG 15/10 FARE. Innholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIKTIG. Endringer fra utgave 09. 15 Elster GmbH Edition 7.15 Oversettelse fra tysk D GB F L I E DK S P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsanvisning Gass-magnetventil VG VG 15/1 Innholdsfortegnelse Gass-magnetventil VG VG 15/1....

Detaljer

Pakken inneholder: 1. ELHEAT varmer 1 item 2. T kobling 1 item 3. Slangeklemmer 2 items 4. Bruksanvisning 1 item

Pakken inneholder: 1. ELHEAT varmer 1 item 2. T kobling 1 item 3. Slangeklemmer 2 items 4. Bruksanvisning 1 item Brukermanual 1 Innhold 1. Innhold p. 1 2. Pakkens innhold p. 2 3. Grunnleggende virkemåte p. 3 4. Typer av varmere p.4 5. Teknisk p. 5 6. Intern struktur p. 6 7. Installasjon p. 6 8. Instalasjons diagram

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 70 NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

BEARING-MATE Monterings- og transportverktøy Bruksanvisning

BEARING-MATE Monterings- og transportverktøy Bruksanvisning BEARING-MATE Monterings- og transportverktøy Bruksanvisning Advarsler og faresymboler Definisjonen av advarsler og faresymboler er i henhold til ANSI Z535.6 2006. Instruksene og tegnene betyr følgende:

Detaljer

Reliseal. Monteringsanvisning NORSK. Komplett manual 17 språk kan lastes ned fra

Reliseal. Monteringsanvisning NORSK. Komplett manual 17 språk kan lastes ned fra Reliseal Monteringsanvisning NORSK Komplett manual 17 språk kan lastes ned fra www.hellermanntyton.com Monteringsanvisning Innhold 1 Brukerinstruksjoner.... 84 1.1 Gyldighetsområde... 84 1.2 Merker og

Detaljer

Fransgård SK -950 SK Tømmerklo. Håndbok NO

Fransgård SK -950 SK Tømmerklo. Håndbok NO Fransgård Håndbok NO Tømmerklo SK -950 SK -1400 Fransgård Maskinfabrikk A/S Fredbjergvej 132, Fredbjerg DK - 9640 FARSØ Telefon: +45 (98)63 21 22 Faks: +45 (98)63 18 65 www.fransgard.dk mail@fransgard.dk

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

Montasjeanvisning for TP-TS stråleflateovner MTP/TS-206 Arkiv : instruks\mtp-ts-206.doc Dato Erstatter : Ansvarlig RJH

Montasjeanvisning for TP-TS stråleflateovner MTP/TS-206 Arkiv : instruks\mtp-ts-206.doc Dato Erstatter : Ansvarlig RJH Side 1 av 6 Montasjeanvisning for TP-TS stråleflateovner MTP/TS-206 Arkiv : instruks\mtp-ts-206.doc Dato 04.08.11 Erstatter : Ansvarlig RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller for transportskade, riktig type,

Detaljer

12524 NO 05/11 JK Bruksanvisning for elektrisk varmer 12524 Les nøye igjennom bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsvarmer i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

POLARIS ARBEIDSLYS 55W

POLARIS ARBEIDSLYS 55W POLARIS ARBEIDSLYS 55 WATT nor-tech nor-tech POLARIS ARBEIDSLYS 55W INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 4 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA...

Detaljer

Ball bearing Lifting Point (BLP)

Ball bearing Lifting Point (BLP) Ball bearing Lifting Point (BLP) NO Bruksanvisning Z769449 Rev E03 Bruksanvisning Allmenn informasjon Referer til relevante standarder og andre bestemmelser gitt i lov. Inspeksjoner må kun utføres av personer

Detaljer

Ikke forkort, forleng eller avisoler antennen. Dette kan skade apparatet. Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden.

Ikke forkort, forleng eller avisoler antennen. Dette kan skade apparatet. Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Art.nr. FST 1240 EB Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Brukerinformasjon. Kjettingslynger. kvalitetsklasse 6-8-10-12 (ICE)

Brukerinformasjon. Kjettingslynger. kvalitetsklasse 6-8-10-12 (ICE) NO Brukerinformasjon Kjettingslynger kvalitetsklasse -8-0-2 (ICE) De følgende opplysningene hevder ikke å være fullstendige. Mer inngående informasjon om håndtering av festeanordninger og løfteutstyr finnes

Detaljer

BOSSNETT AS. Retningslinjer for drift, vedlikehold og service for tilkobling til bossnettet. 2013-01-02 Dokument 9. Revisjonshåndtering

BOSSNETT AS. Retningslinjer for drift, vedlikehold og service for tilkobling til bossnettet. 2013-01-02 Dokument 9. Revisjonshåndtering BOSSNETT AS Retningslinjer for drift, vedlikehold og service for tilkobling til bossnettet 2013-01-02 Dokument 9 Revisjonshåndtering Revisjon Endring Dato Utført av Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 3

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus persienneaktor, DIN skinne. Art.nr. FAJ 6 REG. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus persienneaktor, DIN skinne. Art.nr. FAJ 6 REG. Bruksanvisning Art.nr. FAJ 6 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre).

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre). Revidert 22.09.2009 av Merethe Haugland Gassalarm Amos - NG 1. Innledning Amos Modell 550 naturgassalarm med en ekstern sensor, type 9712/NG, varsler gasslekkasje med lys- og lydsignal. Alarm utløses når

Detaljer

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel.

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. INNLEDNING Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. Vennligst les håndboken før du betjener maskinen. Håndboken må alltid oppbevares i nærheten av maskinen,

Detaljer

1. INTRODUKSJON OVERENSSTEMMELSE MED EU-DIREKTIV BRUKSOMRÅDE MONTERING BETJENING TEKNISKE DATA...

1. INTRODUKSJON OVERENSSTEMMELSE MED EU-DIREKTIV BRUKSOMRÅDE MONTERING BETJENING TEKNISKE DATA... Vision High-Low Brukermanual Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet! PDF 6037 / 01.11.2011 Innholdsfortegnelse: 1. INTRODUKSJON... 3 2. OVERENSSTEMMELSE MED EU-DIREKTIV... 3 3. BRUKSOMRÅDE...

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Brukermanual. Meiselhammer H92

Brukermanual. Meiselhammer H92 Brukermanual Meiselhammer H92 ! Denne brosjyren inneholder instruksjoner som er viktige for betjening og vedlikehold av utstyret, og må leses før maskinen startes. Dette for å unngå ulykker og skader for

Detaljer

BRUKSANVISNING OG SIKKERHETSRÅD. Tohånds fettpresse A403 N

BRUKSANVISNING OG SIKKERHETSRÅD. Tohånds fettpresse A403 N BRUKSANVISNING OG SIKKERHETSRÅD Tohånds fettpresse 82 437 946 A403 N N Bruksanvisning - Fettpresse tohånds Pressol Schmiergeräte GmbH Denne dokumentasjonen er utelukkende beregnet for operatøren og operatørens

Detaljer

WECKMAN BRUKSANVISNING

WECKMAN BRUKSANVISNING WECKMAN BRUKSANVISNING IMPORTØR: Sisu Produkter AS Post boks 243 2040 KLØFTA Tlf. 63943900/Fax.63943901 E-post. kontor@sisu.no INNHOLDSFORTEGNELSE. 2 Innholdsfortegnelse og garanti vilkår. 3 Forklaring

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BRUKSANVISNING 3 TONNS GARASJEJEKK LAV PROFIL Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 2500 kg 85mm 455mm Løfting av jekken 1. Sørg for at jekken og kjøretøyet står på

Detaljer

MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ

MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ Tekniske informasjoner N Blandemaskin MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ Opptatt effekt 1500 W 1500 W 1200 W 1200 W Tomgangsturtall: 1. trinn

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

SPESIALISTER INNENFOR KORROSIV STRØMNINGSTEKNOLOGI TILBEHØR

SPESIALISTER INNENFOR KORROSIV STRØMNINGSTEKNOLOGI TILBEHØR LYMA KEMITEKNIK SPESIALISTER INNENFOR KORROSIV STRØMNINGSTEKNOLOGI TILBEHØR Wilk-Graphite Grafittvarmeveksler Wilk-Graphite er synonymt med høy kvalitet fra én av verdens største produsenter. Produktene

Detaljer

Kuleventil. Fullt / redusert gjennomløp AT 3502, 3522, 3542, 3547, 3552, 3507, 3527 D E

Kuleventil. Fullt / redusert gjennomløp AT 3502, 3522, 3542, 3547, 3552, 3507, 3527 D E Fullt / redusert gjennomløp AT 3502, 3522, 3542, 3547, Dimensjonsområde PN Temperaturområde Materiale DN 8-250 10/100-20 - 200 ºC Stål Syrefast stål AT 3502, 3522, 3542, 3547, Eksempler på bruksområder

Detaljer

BS06 BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO

BS06 BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO BS06 NO BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhet... 2 Transport

Detaljer

BX09 BRUKSANVISNING ENERGIKOSTNADSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-NO

BX09 BRUKSANVISNING ENERGIKOSTNADSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-NO BX09 NO BRUKSANVISNING ENERGIKOSTNADSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 2 Tekniske data... 3 Transport

Detaljer

Brukermanual. TMT Arc Multi Kopp Varmepresse

Brukermanual. TMT Arc Multi Kopp Varmepresse Brukermanual TMT Arc Multi Kopp Varmepresse Informasjon vedrørende brukermanualen Denne brukermanualen inneholder informasjon vedrørende installasjon, drift og vedlikehold av apparatet og skal konsulteres

Detaljer

Sikkerhet. Driftsanvisning Omløps- og utblåsningsregulator VAR FARE. Innholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIKTIG. Endringer fra utgave 01.

Sikkerhet. Driftsanvisning Omløps- og utblåsningsregulator VAR FARE. Innholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIKTIG. Endringer fra utgave 01. 205 Elster GmbH Edition 0.5 Oversettelse fra tysk D GB F L I E DK S P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsanvisning Omløps- og utblåsningsregulator Innholdsfortegnelse Omløps- og utblåsningsregulator...

Detaljer

Generelle sikkerhetshensyn Norsk

Generelle sikkerhetshensyn Norsk Generelle sikkerhetshensyn Generelle sikkerhetshensyn Norsk 1 Generelle sikkerhetshensyn 1 Generelle sikkerhetshensyn Enheter er merket med følgende symbol: 1.1 Om dokumentasjonen Originaldokumentasjonen

Detaljer

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Baderomsovn Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Dette bildet er kun til referansebruk. Produktet i denne pakningen kan se noe annerledes ut. Les denne instruksjonen nøye før du

Detaljer

Ikke forkort, forleng eller avisoler antennen. Dette kan skade apparatet. Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden.

Ikke forkort, forleng eller avisoler antennen. Dette kan skade apparatet. Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Art.nr. 100 FR Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til skader

Detaljer

Instruksjonsbok DeLaval takvifte PV600

Instruksjonsbok DeLaval takvifte PV600 Instruksjonsbok DeLaval takvifte PV600 5836024531(S1)1205 1 Innholdsfortegnelse 01. INTRODUKSJON... 3 02. LEVERING... 3 03. TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 3 04. SAMMENSETTNING/ MONTERING... 4 04.1 MONTERING...

Detaljer

TILBEHØR SANITÆRANLEGG. Flamco. Flamco. Tilbehør for sanitæranlegg PRESCOR B PRESCOR SB PRESCOR 1 /2 FLEXOFIT. Utgave 2005 / NO

TILBEHØR SANITÆRANLEGG. Flamco. Flamco. Tilbehør for sanitæranlegg PRESCOR B PRESCOR SB PRESCOR 1 /2 FLEXOFIT. Utgave 2005 / NO TILBEHØR SANITÆRANLEGG Flamco Flamco Tilbehør for sanitæranlegg PRESCOR B PRESCOR SB PRESCOR 1 /2 FLEXOFIT Utgave 2005 / NO Flamco For en effektiv sikring av anlegget ditt Prescor B og SB varmtvannsberederventiler

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Rotating Eye Lifting Point (RELP)

Rotating Eye Lifting Point (RELP) Rotating Eye Lifting Point (RELP) NO Bruksanvisning Z769447 Rev P11 Bruksanvisning Allmenn informasjon Referer til relevante standarder og andre bestemmelser gitt i lov. Inspeksjoner må kun utføres av

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

Montasjeanvisning for TTP-TTS stråleflateovner MTTP/TTS-206

Montasjeanvisning for TTP-TTS stråleflateovner MTTP/TTS-206 Side 1 av 5 Montasjeanvisning for TTP-TTS stråleflateovner MTTP/TTS-206 Arkiv : instruks\mttp_tts-206.doc Dato : 08.10.2013 Erstatter : MTTP/TTS-205 Ansvarlig : RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller for transportskade,

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8 INNHOLD SOLARYS GULVMODELL OG BORDMODELL Advarsler 3 ELEKTRISK TERRASSEVARMER Spesifikasjoner og utpakning 4 Installasjon av varmeelementene 5 Montering 6-8 Betjening, rengjøring og oppbevaring 9 2 Advarsler

Detaljer

BRUKSANVISNING XKM RS232. no-no

BRUKSANVISNING XKM RS232. no-no BRUKSANVISNING XKM RS232 no-no Bruksanvisningen må leses før oppstilling installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 700 890 Innholdsfortegnelse Sikkerhetsregler

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. FunkBus FunkBus styringsenhet 1-10 V, DIN skinne. Art.nr. FST 1240 REG.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. FunkBus FunkBus styringsenhet 1-10 V, DIN skinne. Art.nr. FST 1240 REG. Art.nr. FST 1240 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre

Detaljer

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Artikkel: VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og

Detaljer

Installasjon anvisning. Tak kassett Split System luftkjøler

Installasjon anvisning. Tak kassett Split System luftkjøler Installasjon anvisning Tak kassett Split System luftkjøler 1. Sikkerhetsforanstaltninger Installasjon and service på luftkjølings utstyr kan være farlig på grunn av høyt arbeidstrykk og elektriske komponenter.

Detaljer

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 12361 11/01 bt 1 Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Lys styring Styringsenhet 1-10 V, touch. Art.nr. 1240 STE.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Lys styring Styringsenhet 1-10 V, touch. Art.nr. 1240 STE. Art.nr. 1240 STE Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING. Elektrisk grillplate

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING. Elektrisk grillplate NO MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING Elektrisk grillplate FTH 30 / A370031 FTH 60 / A370032 FTH 30 / FTR 30 / FTH 60 / FTHR 60 1 INNHOLDSLISTE Samsvarserklæring 3 Tekniske data 3 Kontroll av emballasjen og

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Dimmer universal DIN skinne 50-500 W. Art.nr. UD 1255 REG.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Dimmer universal DIN skinne 50-500 W. Art.nr. UD 1255 REG. Art.nr. UD 1255 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013

EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013 EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013 Frode Kyllingstad, sjefingeniør Enhet for elektriske anlegg Elsikkerhetsavdelingen DSB 1 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Om

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING Hi-Force HEP-serien pumper er konstruert for høytrykks hydrauliske sylindere og verktøy med maksimalt arbeidstrykk på 700 bar. Disse instruksjonene dekker alle

Detaljer

PT-32EH. Tillegg til håndbok 0558003746 (NO): SKJÆREBRENNERE MED PLASMABUE

PT-32EH. Tillegg til håndbok 0558003746 (NO): SKJÆREBRENNERE MED PLASMABUE PT-32EH SKJÆREBRENNERE MED PLASMABUE Tillegg til håndbok 0558003746 (NO): Se vedlagte side om oppdatert ekstrautstyr og reservedelsett. Oppdatert diagram viser riktige delenumre for varmeskjold. Oppdatert

Detaljer

Bruksanvisning SENsit. Alltid på den sikre siden.

Bruksanvisning SENsit. Alltid på den sikre siden. Bruksanvisning SENsit Alltid på den sikre siden. KaVo Elektrotechnisches Werk GmbH Wangener Straße 78 D-88299 Leutkirch Tel.: 0 75 61 / 86-150 Fax: 0 75 61 / 86-265 A 1 Brukeranvisninger...2 A 1.1 Symboler...2

Detaljer

Ikke forkort, forleng eller avisoler antennen. Dette kan skade apparatet. Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden.

Ikke forkort, forleng eller avisoler antennen. Dette kan skade apparatet. Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Art.nr. FA 10 EB Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Aufbauanleitung gem. EN 1298 - IM 00249.000.74.0-17.12.2007

Aufbauanleitung gem. EN 1298 - IM 00249.000.74.0-17.12.2007 GÜNZBURGER STEIGTECHNIK GMBH Rudolf-Diesel-Straße 23-89312 Günzburg Telefon: 08221 / 36 16 01 - Telefax: 08221 / 36 16 80 E-Mail: steigtechnik@steigtechnik.de - Internet: www.steigtechnik.de Aufbauanleitung

Detaljer

Montasjeanvisning for TVH stråleflateovn

Montasjeanvisning for TVH stråleflateovn Side 1 av 7 MTVH-208 Montasjeanvisning for TVH stråleflateovn MTVH-208 Arkiv : instruks\mtvh-208.doc Dato 24.08.16 Erstatter :207 Ansvarlig: RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller at produktet ikke har synlige

Detaljer

ELEKTRONISK TERMOSTAT

ELEKTRONISK TERMOSTAT ELEKTRONISK TERMOSTAT BRUKSANVISNING OND-900 GENERELT OND-900 er en intelligent termostat fremst beregnet for elektriske ovner, og til erstatning av bimetalltermostat. OND-900 gir en jevn og behagelig

Detaljer

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Artikkel: VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og drift...2

Detaljer

BRUKSANVISNING TIL VULKAN F50 DYKKERPISTOL

BRUKSANVISNING TIL VULKAN F50 DYKKERPISTOL BRUKSANVISNING TIL VULKAN F50 DYKKERPISTOL 1 Innholdsfortegnelse Ta vare på Bruksanvisningen. Side 2 Tekniske data.. Side 3 Innhold.. Side 3 Sikkerhetsinstruksjoner.. side 4 Luft systemet side 4 Tilkobling

Detaljer

remko elt 3-2, 10-6 og 18-9 elektriske varmevifter med seperat termostat

remko elt 3-2, 10-6 og 18-9 elektriske varmevifter med seperat termostat www.holteindustri.no remko elt 3-, 0- og -9 elektriske varmevifter med seperat termostat Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil

Detaljer

Relifix. Monteringsanvisning NORSK. Komplett manual 17 språk kan lastes ned fra

Relifix. Monteringsanvisning NORSK. Komplett manual 17 språk kan lastes ned fra Relifix Monteringsanvisning NORSK Komplett manual 17 språk kan lastes ned fra www.hellermanntyton.com Monteringsanvisning Innhold 1 Brukerinstruksjoner.... 164 1.1 Gyldighetsområde... 164 1.2 Merker og

Detaljer

BrukerManual QLASSIC

BrukerManual QLASSIC BrukerManual QLASSIC Brukermanual qlassic Alle rettigheter forbeholdes. Intet i denne utgaven må mangfoldiggjøres og/eller offentliggjøres i trykk, fotokopi, mikrofilm eller på hvilken som helst annen

Detaljer

Monterings og bruksanvisning. For TAB Ryggehjelp. support@cartech.com Tinius Olsens gate 1, 3611 Kongsberg Tlf: 0047-123456

Monterings og bruksanvisning. For TAB Ryggehjelp. support@cartech.com Tinius Olsens gate 1, 3611 Kongsberg Tlf: 0047-123456 Monterings og bruksanvisning For TAB Ryggehjelp Innhold 1. Generelle råd... 1 2. Slik virker TAB... 2 3. Sikkerhetshensyn... 2 4. Montering... 3 5. Elektrisk oppkobling... 6 6. Tekniske data... 7 7. Vedlikehold...

Detaljer

Sikkerhet. Driftsanvisning Lineært justeringselement VFC. Lineært justeringselement med aktuator IFC 1 FARE. Innholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIKTIG

Sikkerhet. Driftsanvisning Lineært justeringselement VFC. Lineært justeringselement med aktuator IFC 1 FARE. Innholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIKTIG 06 Elster GmbH Edition 0.6 Oversettelse fra tysk D GB F L I E DK S P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsanvisning Lineært justeringselement VFC Lineært justeringselement med aktuator IFC Innholdsfortegnelse

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

Automatikkskap type ABS CP 151-254

Automatikkskap type ABS CP 151-254 15975197NO (12/2014) Installasjons- og bruksanvisning www.sulzer.com 2 Installasjons- og bruksanvisning Automatikkskap type ABS CP 151 153 253 254 Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 1.1 Kontrollenhet...

Detaljer

Cim 3723B. Den garanteres i 5 år. Den er produsert i AISI 304 rustfritt stål. Nominelt trykk: PN16 Arbeidstemperatur: -10 120 C

Cim 3723B. Den garanteres i 5 år. Den er produsert i AISI 304 rustfritt stål. Nominelt trykk: PN16 Arbeidstemperatur: -10 120 C Cim 72B Denne artikkelen er produsert i overensstemmelse med kvalitetssikringskravene i ISO 9001:2008 standard. Alle artikler er testet i henhold til EN12266-1:200 standard. Den kan brukes på et stort

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Tastsensor 3 F100

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Tastsensor 3 F100 Tastsensor 3 basis 1-kanal F100 Best.nr. : 2021 xx Tastsensor 3 basis 2-kanal F100 Best.nr. : 2022 xx Tastsensor 3 basis 3-kanal F100 Best.nr. : 2023 xx Tastsensor 3 komfort 1-kanal F100 Best.nr. : 2031

Detaljer

HUNDEGÅRD MED TAK MONTERINGSANVISNING

HUNDEGÅRD MED TAK MONTERINGSANVISNING HUNDEGÅRD MED TAK MONTERINGSANVISNING Grunnet stadige forbedringer, kan det være at det faktiske produktet kan variere noe fra beskrivelsene i denne monterings- og bruksanvisningen. Fyll ut opplysningene

Detaljer

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning_vannbad_174.doc Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning Nicro Vannbad type:1740 Innholdsfortegnelse: 1. Utpakking, kontroll og tilkobling side 2 2. Transport og flytting side 2 3.

Detaljer

Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning

Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning Made in Sweden by Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning DOC.NO STO 9176-07 EDITION 1 2014.11 Innhold Side Generelle anvisninger 3 Installering 4 El-tilkopling 4 Vann- og avløpstilkopling 4 Testkjøring

Detaljer