Drifts- og montasjeanvisning. Sikkerhetsavsperringsventil Gass magnetventil EVF-R

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Drifts- og montasjeanvisning. Sikkerhetsavsperringsventil Gass magnetventil EVF-R"

Transkript

1 Drifts- og montasjeanvisning Sikkerhetsavsperringsventil Gass magnetventil Innholdsfortegnelse 1.0 Generelt 1.1 Ventilangivelser 1.2 Bruksformål 2.0 Oppfordringer vedrørende fare 2.1 Sikkerhetsrelevante begreper 2.2 Oppfordringer vedrørende fare 2.3 Kvalifisert personale 2.4 Ombygging og produksjon av reservedeler i egen regi 2.5 Utillatelig drift 2.6 Sikkerhetsoppfordringer for bruk i områder der eksplosjon truer, retningslinje 94/9/EG 3.0 Håndtering 3.1 Transport 3.2 Lagring 3.3 Håndtering ved montasje 4.0 Produktbeskrivelse 4.1 Funksjon 4.2 Tekniske data 4.3 Karakteristikk 5.0 Montasje 5.1 Vi gjør oppmerksom på farer ved montasje, betjening og vedlikehold 5.2 Innebygging 6.0 Drift 6.1 Førstegangs igangsettelse 6.2 Innstilling av drift 6.3 Vedlikehold 6.4 Igangsettelse på nytt 7.0 Årsak og hjelp ved driftsbrudd 7.1 Feilsøking 7.2 Feilsøkingsplan 8.0 Demontasje av ventilen 8.1 Utskifting av reservedeler 9.0 Garanti 10.0 Forklaringer til regelverk 11.0 Tegning 11.1 Snittegning 11.2 Stykkliste 12.0 Konformitetserklæring Side 1 /21 Utgivelse: 10/2013

2 1.0 Generelt Denne driftsanvisningen inneholder anvisninger, for å kunne innebygge og drive ventilen på en sikker og forskriftsmessig måte. Kompletterende må det alt etter magnetdriftsmekanisme i tillegg tas hensyn til den dertil tilhørende driftsanvisningen (BTA). Serie MG Serie MG...X (GB) Serie MG Xme (GB) Skulle det oppstå vanskeligheter, som ikke kan løses ved hjelp av driftsanvisningen, bes man henvende seg til produsenten for ytterligere opplysninger. Denne driftsanvisningen er i overensstemmelse med de relevante gjeldende EN-sikkerhetsnormene, såvel som forskrifter og regelverk gjeldende i Tyskland. Ved bruk av ventilen utenfor Tyskland har den driftsansvarlige, respektive den som er ansvarlig for prosjekteringen av anlegget å sørge for at gyldige nasjonale regelverk blir overholdt. Produsenten forbeholder seg alle rettigheter til enhver tid å kunne foreta tekniske forandringer og forbedringer. Benyttelse av denne driftsanvisningen forutsetter at brukeren er kvalifisert slik det framgår av avsnitt Kvalifisert personale. Det betjenende personalet må opplæres ifølge driftsanvisningen. Driftsanvisningen må til enhver tid være tilstede på det stedet der anlegget skal benyttes. 1.1 Ventilangivelser Produsent: UNI Geräte E. Mangelmann Elektrotechnische Fabrik GmbH Holtumsweg 13 D Weeze Telefon: +49 (0) 2837/ Faks: +49 (0) 2837/1444 E-postadresse: Hjemmeside: Beskrivelse Direktevirkende, strømløs, åpen, fjærbelastet sikkerhetsavsperrende ventil med magnetdriftsmekanisme. Byggepatenttestet DIN i overensstemmelse med 90/396/EWG KL. A Gr.2 Type Trykk under drift Omgivelsenes temperatur Medium Mediumstemperatur Testtrykk (*) PT bar -10 C til + 60 C Råolje, tungolje, -10 C til C PT 16 destillat fyringsolje bar -20 C til + 60 C fuktig luft 0 C til C PT bar -20 C til + 60 C Nitrogen, syntese gass -20 C til C PT bar -20 C til + 60 C Naturgass -20 C til C PT bar -20 C til + 60 C Metan, syntese gass, -20 C til C PT 63 damp bar -20 C til C -20 C til + 60 C Naturgass bar -20 C til C PT bar Råolje, tungolje, PT C til + 60 C -10 C til C bar destillat fyringsolje PT 125 (*) Testtrykk for kontroll av ytre tetthet INGEN FUNKSJONSTEST Plassering ved innbygging: Brytersyklus: stående drift se driftsanvisningen (BTA) magnetdrift Side 2 /21 Utgivelse: 10/2013

3 Gjenger dimensjoner til DIN ISO Tilkobling G Prod. Id. CE /4 (2) 3/8 (3) 1/2 (5) 3/4 (7) 1 (10) 1 1/4 (12) 1 1/2 (15) 2 (20) O O X Byggepatenttest i henhold til 90/396/EWG, O Vitnesbyrd fra test 3.2 tilgjengelig, - ikke tilgjengelig, Flansjetilslutningsdimensjoner i overensstemmelse med DIN EN / ANSI 600 lbs Flansje DN PN Prod. Id. CE (5N) 20 (7N) 25 (10N) 32 (12N) 40 (15N) 50 (20N) 65 (25N) 80 (30N) O - O* O AS 0098 X O / ANSI BN 0440 X lbs O / O** * Ventilsete inntrukket til DN15; ** Gjennomgang 12mm X Byggepatenttest i henhold til 90/396/EWG, O Vitnesbyrd fra test 3.2 tilgjengelig, - ikke tilgjengelig, Tilslutningsspenning: 24VAC til 500VAC ( 15% til +10%) 12VDC til 440VDC (-15% til +10%) Type beskyttelse: IP54 eller IP65 Frekvens: Hz Ytelse: W Nærmere angivelser angående de elektriske dataene kan leses ut av typeskiltet og hver enkelt driftsanvisning, gyldig for magnetdriftsmekanismene. 1.2 Bruksformål UNI-Gäretes gass og magnetventiler... benyttes som automatisk utluftningsventil til lufting av rom som befinner seg mellom to hindre. Er utstyrt med flansjeventilhus. Ventilene er egnet for gasser av den 1., 2. og 3. gassfamilien, i henhold til G260, og dessuten for nøytrale gasser. Som variant med materialutluftning for aggressive gasser som f.eks. bio-, rengjørende eller deponigass i overensstemmelse med G262. For andre driftsformål enn tiltenkt, må den driftsansvarlige nøye kontrollere hvorvidt ventilens, tilbehørets og arbeidsmaterialenes utførelse er egnet for det nye anvendelsesområdet. Ventilenes bruksområde er ansvarsområdet til anleggets planlegger. Ventilens levetid er 20 år (10-.../ / koplingsspill). 2.0 Oppfordringer vedrørende fare 2.1 Sikkerhetsrelevante begreper Signalbegrepene FARE, FORSIKTIG og OBS blir i denne driftsanvisningen anvendt der det henvises til særlige farer eller til å uttrykke ekstra opplysninger, som krever særlig karakteristikk. FARE! betyr at det kan medføre livsfare dersom advarselen ikke blir tatt til etterretning og / eller at det kan oppstå betydelige skader på gjenstander. FORSIKTIG! betyr at det dersom advarselen ikke blir tatt til etterretning, kan oppstå fare for personskader og / eller skader på gjenstander. OBS! betyr at man blir gjort særlig oppmerksom på tekniske sammenhenger Side 3 /21 Utgivelse: 10/2013

4 Å ta hensyn også til andre transport-, montasje-, drifts- og vedlikeholdsanvisninger, såvel som tekniske data (i driftsanvisningen, produktdokumentasjonen og på apparatet i seg selv) som ikke er spesielt presisert, er like uunngåelig, i den hensikt å kunne unngå forstyrrelser, som umiddelbart, like gjerne som senere kan føre til skader på person eller gjenstander. 2.2 Sikkerhetsoppfordringer Hvis man ikke tar sikkerhetsoppfordringene til etterretning, kan dette føre til tap av ethvert krav på erstatning for forvoldte skader. Neglisjering kan føre til at det oppstår skader som de følgende: Svikt i viktige ventil- og anleggsfunksjoner Trusler mot personer gjennom elektrisk eller mekanisk påvirkning. Berøringsbeskyttelse på bevegende deler får ikke fjernes, så lenge ventilen er i drift. Lekkasjer av farlige medier (f.eks. eksplosive, giftige, varme) må avledes på en slik måte at det ikke oppstår noen trussel mot personer og miljøet. Lovbestemmelser må etterleves. 2.3 Kvalifisert personale Dette er personer som er betrodd oppsettelse, montasje, igangsetting, drift og vedlikehold av produktet og som råder over kvalifikasjoner som svarer til virksomheten og funksjonene, med henblikk på driftssikkerhetsforordningene, som f.eks.: Undervisning og forpliktelse til vedlikehold av alle driftsbetingede, lokale og regionale forskrifter og krav. Undervisning og kursing i henhold til standard for sikkerhetsteknikk i pleie og bruk av egnet sikkerhets- og arbeidsverneutstyr. førstehjelpsopplæring. 2.4 Ombygging og produksjon av reservedeler i egen regi Ombygginger eller forandringer gjort på ventilen er kun tillatelige etter nærmere rådføring med produsenten. Originaltegninger og autorisert tilbehør fra produsenten tjener sikkerheten. Benyttelse av andre deler eller egenutførte konstruksjonsmessige modifikasjoner av ventilen, foretatt av en tredjeperson, opphever produksjonsgarantien for de konsekvensene som ville kunne oppstå som følge av dette. 2.5 Utillatelige driftsformer Driftssikkerheten for den leverte ventilen kan kun garanteres ved reglementær bruk, i samsvar med avsnitt 1 i driftsanvisningen. De grensene som er satt for driften på typeskiltet, får ikke under noen omstendighet bli overskredet. 2.6 Sikkerhetsanvisning for anvendelse i eksplosjonsfarlige områder, Retningslinje 94/9/EG Mediets temperatur får ikke overskride den respektive temperaturklassens temperatur, respektive den maksimalt tillatte mediumstemperaturen i henhold til driftsanvisningen. Blir armaturen varmet opp (f.eks. oppvarmende dekke), må det sørges for at de temperaturklassene som er foreskrevne, blir overholdt. Armaturen må jordes. Dette kan på enkleste vis realiseres via rørledningsskruer ved hjelp av tannhjul. Ellers må jordingen sikres ved hjelp av andre tiltak, f.eks. kabelbro. Styringsventiler, elektro- og elektrisk/mekaniske driftsformer, så vel som sensorer må bli gjenstand for en egen konformitetsvurdering ifølge ATEX. I den anledning må det vies særlig oppmerksomhet til driftsanvisningens sikkerhets- og eksplosjonsvernanvisninger. Hver endring til kranen er forbudt for uautorisert endring i ventilen (etter maleri) vil oppheve ATEX godkjenning med umiddelbar virkning. Endringer bare etter samråd med selskapet UNI- Geräte. I tillegg vises det til retningslinjen 95/C332/06 (ATEX 118a), som inneholder en minsteforskrift til forbedring av helsevernet og arbeidstakernes sikkerhet, som kan trues av en eksplosiv atmosfære. 3.0 Håndtering 3.1 Transport Side 4 /21 Utgivelse: 10/2013

5 Under all transport må man absolutt overholde de allment anerkjente reglene for teknikk og forskriftene til forhindring av ulykker. Ved transport, lagring og innstilling av drift må flansjebeskyttelseskapper settes på begge ventilflansjer. Fraktgodset må behandles varsomt. Under transport må ventilen beskyttes mot støt, slag eller vibrasjon. Lakkeringen må ikke skades. Transporttemperaturen må ligge på fra 20 C til +60 C. Frakt aldri ventilen på kabeltilskruinger, apparaturskuffer eller påbygg. Ventilen fraktes på ringmuttere, flansjeboringen eller med et belte under magnetdriftsmekanismen. Ventilen fraktes i en kasse eller på en pall med bløtt underlag og plasseres varsomt på en jevn gulvflate. Ventilen må aldri plasseres på endebryterkassen. Umiddelbart etter mottak av de leverte varene, må det kontrolleres hvorvidt leveransen er fullstendig og om det har oppstått skader under frakt. Se også avsnitt Lagring Dersom ventilene ikke installeres rett etter levering, må de lagres etter følgende forskrifter: Lagertemperatur -20 C til +60 C, tørt og smussfritt. Lakkeringen beskytter mot korrosjon i nøytral, tørr atmosfære. Fargen får ikke skades. I fuktige rom er det nødvendig med tørkemidler, respektive fyring, mot dannelse av kondensvann. Det henstilles sterkt til å oppfylle kravene ifølge DIN 7716 (produkter av kautsjuk og gummi). 3.3 Håndtering før montasje Når det gjelder modellen med beskyttelseskapper, må de fjernes rett før innbygging! Mot forvitring og fuktighet må det beskyttes (ellers tørkemiddel). Forskriftsmessig behandling beskytter mot skader. 4.0 Produktbeskrivelse Når det gjelder UNI-Gäretes gass magnetventil..., dreier det seg om en direktestyrt, strømløst åpnet, automatisk utluftningsventil i overensstemmelse med DIN med magnetdrift. Snittegningen i 11.1 fig. 1, 2, 3, 4, 5 og 6 viser ventilkonstruksjonen. 4.1 Funksjon Ved å slå på magnetdriftsmekanismen (800) blir magnetkjernen (207) trukket mot overdelen (106). Trykkfjæren (503) blir spent ytterligere og ventilplaten (200) lukker ventilens tverrsnitt. Ventilen er lukket. Ventilen åpner seg ved avslåing, utfall eller strømavbrudd til magnetdriften. Ved spenning av trykkfjæren (503), åpner ventilplaten seg (200). Ventilen er åpen. 4.2 Tekniske data Lukketid: 0,3 0.7s Åpningstider: < 1s Magnetdriftsmekanismetyper MG... Tilkobling G 1/4 (2) 3/8 (3) 1/2 (5) 3/4 (7) 1 (10) 1 1/4 (12) 1 1/2 (15) 2 (20) Flansje DN (5N) (7N) (10N) (12N) (15N) (20N) (25N) (30N) Side 5 /21 Utgivelse: 10/2013

6 Flansje DN (5N) (7N) (10N) (12N) (15N) (20N) (25N) (30N) / / Driftstyper med A har trekk- og holdevikling Maks. ventilbelastning fra krefter i rørledningen i henhold til DIN EN 161 De angitte momentene får ikke virke lenger enn 10 s. DN Torsjon Nm ) 325 1) 400 1) Bøying Nm ) Gjelder ikke når det gjelder ventiler med flansjer Tildragningsmomenter Rørledningsskruer påsmurt fett DN Dreiningsmoment Nm Tildragningsmomenter Produktskruer og muttere påsmurt fett Skrue M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24 Dreiningsmoment Nm Kjennetegn Typeskiltet på magnetdriftsmekanismen inneholder følgende angivelser: Produsent Ventiltype, nominalbredde, trykk-, temperaturangivelser, situasjon etter innbygging Produksjonsår/ fabrikknr. Produktets identitetsnr. I henhold til 90/396/EWG Ventilklasse og gruppe I henhold til DIN CE-tegn og det nevnte stedets nr. I henhold til 97/23/EG Væskegruppe og prøvetrykk PT I henhold til 97/23/EG Magnetdriftsttype Elektrisk ytelse Spenning Frekvens Beskyttelsesform Hva angår magnetdrift for eks-vernesone 1, se angivelser i driftsangivelsen. For regelverkene se også avsnitt Montasje 5.1 Vi gjør oppmerksom på farer ved montasje, betjening og vedlikehold FARE! Trygg drift av ventilen garanteres kun når den er igangsatt og blir holdt vedlike av et kvalifisert personale (se punkt 2.3 Kvalifisert personale ), installert under overholdelse av advarslene i denne driftsanvisningen, og satt i drift. Dessuten er det viktig å garantere overholdelsen av reglene for driftssikkerhet såvel som riktig bruk av verktøy og verneutstyr. Under ethvert arbeid på ventilen, respektive under håndtering av ventilen må man sørge for å følge ventilens driftsanvisning nøye Side 6 /21 Utgivelse: 10/2013

7 Ved anvendelse av ventilen som endeavslutning, anbefales det sikringstiltak, f.eks. stikkeskive, blindflansje osv., som tilsvarer gass- og vannverks tiltak. 5.2 Innbygging Ved siden av de allmenngyldige retningslinjene for montasje, skal man legge merke til følgende punkter: OBS! Fjern flansjedekslene. Innsiden av ventilen og rørledningen må være fri for fremmedlegemer. Situasjonen ved innebygging må vurderes i lys av luftgjennomstrømning. Se kjennetegnet avbildet på ventilen. Tetninger mellom flansjene sentreres. Tilkoblingsflansjene må stemme overens. Sørg for en spenningsfri innbygging. Ventilen må ikke tjene som festepunkt, den vil bli båret av rørledningssystemet. Ventilene beskyttes mot smuss, især ved bygningsarbeider. Rørledningens varmeutvidelse må utlignes ved hjelp av kompensatorer. I overensstemmelse med DIN må det foran hver sikkerhetssperre bygges inn et smussfang. Smussoppsamlerne fra UNI- Gäretes serie SFR tillates sammen med gass dekkventilen for anvendelse ifølge 90/396/EWG. Ventilen kan bygges inn med stående, men ikke hengende magnetdriftsmekanisme. OBS! Magnetdriftsmekanismens BTA må ivaretas 6.0 Drift FARE! I forkant av enhver igangsettelse av et nytt anlegg eller gjenoppstarting av utstyr etter reparasjoner eller ombygging, skal det slås fast: En skikkelig avslutning av alle innebyggings-/montasjearbeider! Igangsettelse kun av kvalifisert personale (se punkt 2.3). Å anbringe, henholdsvis sette istand beskyttelsesutstyr som er for hånden. 6.1 Førstegangs igangsettelse Før igangsettelse må angivelsene omhandlende arbeidsmateriale, trykk, temperatur og strømretning overprøves overfor rørledningssystemets anleggsplan. Alt etter bruksområde må man følge lokale forskrifter, f.eks. retningslinjene ang. driftssikkerhet. Tilbakesettelse i rørledningene og ventilen (urenheter, svetteperler, etc.) vil nødvendigvis føre til utetthet. Testing av tetthet av den innebyggede ventilen. 6.2 Innstilling av drift Alt etter i hvilket område utstyret skal brukes i, må man respektere de lokale forskriftene, f.eks. retningslinjene ang. driftssikkerhet. 6.3 Vedlikehold Gass magnetventiler må gås over og kontrolleres i regelmessige tidsintervaller, for å sjekke funksjon og innvendig tetthet. Intervallene for regelmessig testing fastsettes i henhold til driftsbetingelsene av brukeren selv. Selskapet UNI-Geräte anbefaler en overgang med det blotte øye innvendig en gang pr. år og etter to år en gjentakelse av ventilene, men dog senest etter følgende syklus: Side 7 /21 Utgivelse: 10/2013

8 Driftstemperatur DN 25 DN 80 DN 150 > DN C > 25 C Igangsettelse på nytt Ved igangsettelse av ventilen på nytt må man sørge for at alle de skrittene som er beskrevet i avsnitt 5.2 (innbygging) og avsnitt 6.1 (førstegangs igangsettelse), blir gjentatt. 7.0 Årsak og hjelp ved driftsbrudd 7.1 Feilsøking FARE! Under feilsøking må det tas hensyn til sikkerhetsforskriftene. Skulle ikke feilene på grunnlag av den følgende tabellen Feilsøkingsplan (7.2) kunne la seg fjerne, må en henvende seg til produsenten. Ved funksjonsforstyrrelser, respektive driftsforhold, må det kontrolleres hvorvidt montasjearbeidene har blitt gjennomført og avsluttet ifølge denne driftsanvisningen. Alt etter driftsområde må det tas hensyn til driftssikkerheten. Angivelsene ang. materiale, trykk, temperatur, spenning og strømretning, jamføres med rørledningssystemets prosjektplan. Videre må det testes hvorvidt driftsbetingelsene svarer til de tekniske dataene som er angitt i databladet, respektive på typeskiltet. 7.2 Feilsøkingsplan Feil Mulige årsaker Tiltak Ingen gjennomstrømning Ventilen åpner seg ikke Slå av magnetdriftsmekanismen (800) Sjekk spenningen Flansjedeksler har ikke blitt fjernet Fjern flansjedekslene Lite gjennomflyt Tilstoppelse i rørledningssystemet Gå over og sjekk rørledningssystemet Ventil utett, ikke tett Ventiltallerkentetning (400) eller Se avsnittet 8 utskifting av ventil innvendig ventilsete (100) skadet pga. fremmedlegeme Ikke tett utenpå Tetningene er skadet Se avsnittet 8 utskifting av ventil Ventilen lukker seg ikke Driftstrykket er for høyt Jamfør driftstrykk med angivelsene på typeskiltet. Magnetdriftsmekanismen har ingen Magnetdriftsmekanisme (800) slås på. spenning Sjekk spenningen, se avsnitt 4.1 Flansjebrudd (Ventilrørledning) Skruene er ensidig dratt til. Motflansjene flukter ikke. Rett ut rørledning og monter ny ventil. OBS! Før man går i gang med montasje- og reparasjonsarbeider, skal man lese avsnitt 10.0! Ved igangsetting på nytt, legger man særlig merke til avsnitt punkt 6.4! 8.0 Demontasje av ventilen I tillegg til de allmenngyldige montasjeretningslinjene og retningslinjene for driftssikkerhet, må man legge merke til følgende punkter: FARE! Trykkløst rørledningssystem Avkjølt medium Side 8 /21 Utgivelse: 10/2013

9 Tømt anlegg Rørledningssystemet luftes når man har å gjøre med etsende, brennbare, aggressive eller giftige medier Montasjearbeider kan utføres utelukkende av dertil kvalifisert personale (se punkt 2.3) 8.1 Utskifting av reservedeler Ventilen settes ut av drift slik det går fram av avsnitt 6.2. Utførelse av flensen Fig (DN15 / DN25) Fig (PN 40) Fig Fig / Demontering av påsatt sluttbryter Sluttbryteren (803) gjøres fri for spenning. Åpne kassen på sluttbryteren (120) Sekskantmutteren (901/2) løsnes og skrues av sluttbryterspindelen (243) ved å betjene sluttbryteren (513) og fjern denne. Kassen på sluttbryteren (120) med klemmekassen (716) tas av forbindelsesstykket til sluttbryteren (246). Forbindelsesstykket til sluttbryteren (246) skrues av magnetdrevet (800). Magnetdrevet (800) demonteres i henhold til driftsveiledningen for magnetdrevet. FARE! Magnetdrevet kan ved langtidsbruk bli varm, det er fare for forbrenning! Skift ut magnetventilen Gjengeutførelse Fig (G1/2, G3/4) Flensutførelse Fig.6 50/55-.. / (PN 63) Demontering av magnetdrevet (800) se driftsveiledning for magnetdrevet (BTA) Utskifting av magnetventilen 9.0 Garanti Omfang og tidsrom for gjeldende garanti er iden utgaven av Allgemeine Geschäftsbedingungen der Fa. UNI-Geräte E. Mangelmann Elektrotechnische Fabrik GmbH, dvs. UNI-Gerätes allmenne forretningsvilkår, slik de framstår idet leveransen finner sted, evt. avvikende derfra i kjøpsavtalen. Vi garanterer for feilfrihet som overensstemmer med teknikkens stand og det bekreftede bruksformålet. For skader som oppstår som følge av inadekvat behandling eller at denne drifts- og montasjeanvisningen og dertil knyttede forskrifter til forebygging av ulykker, normene EN, DIN, VDE og andre regelverk, ikke blir fulgt, kan ingen krav om oppfyllelse av garantien og skadeerstatning fremmes og gjøres gjeldende. Skader som oppstår under drift eller f.eks. gjennom datablad eller andre avvikende bruksforhold, kommer heller ikke under garantien. Berettigede reklamasjoner blir behandlet gjennom utbedring i form av etterarbeid i vår regi eller av fagbedrifter på oppdrag fra oss Side 9 /21 Utgivelse: 10/2013

10 Krav som overstiger garantien er utelukket. Det er intet krav om erstatningsleveranser. Vedlikeholdsarbeider, innebygging av fremmede deler, forandringer av konstruksjonen, i likhet med naturlig slitasje er unntatte fra garantien vi yter. Eventuelle transportskader er det ikke oss dere skal melde fra om angående, men derimot umiddelbart deres transportfirma, jernbaneselskapet eller speditøren, ettersom krav om erstatning overfor disse ellers vil kunne gå tapt Forklaringer til regelverkene Den europeiske unionens råd har for fri flyt av varer innenfor Unionen tillatt felles retningslinjer som fastsetter minimumskrav til sikkerhet og beskyttelse av helse. Med CE-karakteristikken blir det bekreftet at produktene er i overensstemmelse med EU-retningslinjer, dvs. konform med de angjeldende, særlig de harmoniserte normene. For gass-magnetventilen (mekanisk del) kommer retningslinje 90/396/EWG, 2006/42/EG og 97/23/EG inn i bildet. Henvisninger til retningslinje 90/396/EWG (Gassforbruksinnretninger): Ventilene har blitt utviklet, produsert og testet i samsvar med den harmoniserte normen DIN EN 161 (DIN , DIN 3391) og oppfyller kravene som stilles i Retningslinje 90/396/EWG. Dette har blitt, såfremt det ikke foreligger noe separat, bekreftet gjennom en byggepatenttest. Henvisninger til retningslinje 2006/42/EG (maskinretningslinje): Ventilene har blitt utviklet, produsert og testet i overensstemmelse med Retningslinje 2006/42/EG. Henvisninger til retningslinje 97/23/EG (retningslinje angående trykkemaskiner, DGRL): Det har blitt bekreftet overfor produsenten, UNI-Geräte E. Mangelmann Elektrotechnische Fabrik GmbH, at kvalitetssikringen i design, produksjon og salg oppfyller kravene i 98/23/EG, Tillegg III Modul H. Gass-magnetventilene svarer til de grunnleggende kravene fra retningslinjene 97/23/EG. Ventiler med tillatte driftstrykk 0,5bar, DN 25, og ifølge Kat. I og etter 94/396/EWG sertifiserte produkter faller ikke inn under 97/23/EG. Karakteristikken etter 97/23/EG får kun forekomme blant produkter som faller inn under DGRL og har blitt rangert i Kat I etter høyere. Til væskegruppe 1 hører eksplosjonsfarlige, antennelige og giftige medier. Væskegruppe 2 omfatter medier som ikke hører inn under væskegruppe 1. Henvisning til direktiv 94/9/EU (Direktiv om verm mot eksplosjon ATEX): Dette produktet faller ikke under direktivet 94/9/EG, da det ved de belastninger som kan oppstå i praksis, også i en tenkt feiltilfelle, ikke vil oppstå noen virksom antenningskilde. Dette gjelder også for fjærbelastede komponenter i et gassførende rom. Ved elektriske drev, sensorer eller andre elektriske komponenter, må innsatsen kontrolleres i henhold til 94/9/EU. Nasjonale lover For bruk av sperreinnretninger for sikkerhet i henhold til DIN EN eller DIN EN 746 må kravene i henhold til DIN EN 161 hhv. DIN oppfylles. Dette blir så bekreftet ved en typekontroll eller en bekreftelse på godkjenning i henhold til EN (01/05). Gjengeventiler kan settes inn som følger: DIN EN DIN EN TRD 412 Trykk Nominell Nominell Trykk Nominell Kommentar bar diameter diameter bar diameter 0,1 G 3 G 2 4 G 2 2 G 2 > 4 G 1 metallisk tettende 5 G Side 10 /21 Utgivelse: 10/2013

11 11.0 Tegning 11.1 Fig. 1 Snittegning (G1/2; G3/4) O = Slitt del Side 11 /21 Utgivelse: 10/2013

12 Fig. 2 Snittegning (DN15; DN25) / /2 901/3 403/ / / /3 403/1 403/2 403/ / / / O = Slitt del Side 12 /21 Utgivelse: 10/2013

13 Fig. 3 Snittegning (PN 40) O = Slitt del Side 13 /21 Utgivelse: 10/2013

14 Fig. 4 Snittegning / /2 901/ /2 403/ / / /3 503/2 900/ / / / / / / / / /1 508 O = Slitt del Side 14 /21 Utgivelse: 10/2013

15 Fig. 5 Snittegning 100/ / / / / /1 966/ /1 900/2 900/1 403/3 403/ / / / /1 200 O = Slitt del Side 15 /21 Utgivelse: 10/2013

16 Fig. 6 Snittegning 50/ / (PN 63) O = Slitt del Side 16 /21 Utgivelse: 10/2013

17 11.2 Stykkliste Del nr./ Item Stk./ Qty. Beskrivelse Description Ventilhus Valve chamber Kassemutter Housing nut Overdel Upper part Husflansje Housing flange Hussylinder Housing cylinder Avstandssstykke Distance piece Endebryterhus Limit switch housing Ventilplate Valve disc Fjærføring Spring guide Ventilspindel Valve spindle Føringsring Guide ring Magnetkjerne Magnet core Fjærbolt Spring bolt Spindelføring Spindle guide Gjengering Threaded ring Ventilstift Valve pin Fjærplate Spring plate Todelt ring Two-piece ring 219 1/2 Spindelmutter Spindle nut Forskyvningsbeskyttelse Distort protection Avstandsrør Distance pipe Endebryterspindel Limit switch spindle Forbindelsesstykke Endebryter Limit switch connection piece Ventilsete R utførelse Valve seat R-design Ventilplatetetning Valve disc seal 402/1 1 Flattetning Flat gasket 402/2 1/2 Flattetning Flat gasket 402/3 1 Flattetning Flat gasket 402/4 1 Flattetning Flat gasket 403/1 1/2 O-ring O-ring 403/2 1/2 O-ring O-ring 403/3 1/2 O-ring O-ring 403/4 2 O ring O-ring Leppering Lip-ring 406 2/3 Tetningspakning Packing Støvbeskyttelsesmembran Dust guard membrane 503/1 1/2 Trykkfjær Compresssion spring 503/2 1/3 Trykkfjær Compresssion spring Blikkomslag komplett Expansion bellows complete 508 1/3 Bolt Bolt Avstandsring Distance ring 714 1/2/4 Ledningskontakt Line socket Koblingsboksen Terminal box Magnetdriftsmekanisme Solenoid drive 803 1/2/4 Endebryter Limit switch 900/1 4 Sekskantskrue Hex. head screw 900/2 4 Sekskantskrue Hex. head screw 900/3 4 Sekskantskrue Hex. head screw 901/1 1 Sekskantmutter Hex. nut 901/2 2/4/8 Sekskantmutter Hex. nut 901/3 1 Sekskantmutter Hex. nut 902/1 1 Bolt Bolt 902/2 1 Bolt Bolt Cotter pin Cotter pin Fjærring Lock washer Skive Washer Side 17 /21 Utgivelse: 10/2013

18 Del nr./ Item Stk./ Qty. Beskrivelse Description Senkeskrue Countersunk bolt Sikringsblekkplate Safety plate Indre sekskantskrue Cylinder head screw 911/1 4 Stiftskrue Healess screw 911/2 4 Stiftskrue Healess screw Splint Split pin 941/1 1 Gjengestift Threaded pin 941/2 1 Gjengestift Threaded pin 941/3 1 Gjengestift Threaded pin Tungspennstift Spring dowel sleeve-solid Sikringsring Safe ring 948 4/12 Nordlock-skive Nordlock washer Sl-Sikring Sl-fuse 966/1 1 DU hylse DN-liner 966/2 1 DU hylse DN-liner Reservedelser Utførelse Fig. Type Reservedelser Gjengeutførelse Fig EVF 5R../7R Magnetdriftsmekanisme (800) Flensutførelse Fig EVF 5NH / 10NH.R Magnetdriftsmekanisme (800) Fig EVF 5NH.R (PN40) Magnetdriftsmekanisme (800) Fig EVF 10NH.R Magnetdriftsmekanisme (800) Fig /125- EVF 10N12.R Magnetdriftsmekanisme (800) Fig. 6 40/50/55- EVF 5N.R Magnetdriftsmekanisme (800) 12.0 Konformitetserklæring Side 18 /21 Utgivelse: 10/2013

19 Side 19 /21 Utgivelse: 10/2013

20 Side 20 /21 Utgivelse: 10/2013

21 Side 21 /21 Utgivelse: 10/2013

Wilo-SiBoost Smart 1 Wilo-Comfort-Vario COR-1...-GE,.../VR

Wilo-SiBoost Smart 1 Wilo-Comfort-Vario COR-1...-GE,.../VR Wilo-SiBoost Smart 1 Wilo-Comfort-Vario COR-1...-GE,.../VR de Einbau- und Betriebsanleitung 2 535 459-Ed.02 / 2013-07-Wilo Fig. 1a: 15 17 9 1 16 14 4 10 7 5 11 3 8 12 Fig. 1b: 15 1 17 9 16 14 10 7 5 6

Detaljer

Wilo-Rexa FIT. Pioneering for You. it da no el tr sr sl hu cs sk et lv bg uk

Wilo-Rexa FIT. Pioneering for You. it da no el tr sr sl hu cs sk et lv bg uk Pioneering for You Wilo-Rexa FIT it da no el tr sr sl hu cs sk et lv bg uk Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione Monterings- og driftsvejledning Monterings- og driftsveiledning Οδηγίες εγκατάστασης

Detaljer

Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL

Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL 2 535 457-Ed. 02 / 2013-04-Wilo no Monterings- og driftsveiledning Fig. 1a: 1 2 9 13 14 8 13 10 13 11 12 4 5 7 6 3 Fig. 1b: 1 2 9 8 13 13

Detaljer

SLT 110 10.04 - Instruksjonsbok 50452082 10.04. 4163*n

SLT 110 10.04 - Instruksjonsbok 50452082 10.04. 4163*n SLT 110 10.04 - Instruksjonsbok 50452082 10.04 N 24V-100A e ERROR STOP 4163*n Innhold Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 4 1.1 Instruksjonsbokens formål...4 1.2 Opphavsrett og varemerkerettigheter...5 2

Detaljer

Movitec V 2, 4, 6 & 90

Movitec V 2, 4, 6 & 90 Installasjon og driftsanvisninger 1798.82-54 Movitec V 2, 4, 6 & 90 Vertikale sentrifugalpumper Movitec VME 2 Movitec V 4 Movitec VF 6 Movitec VF 90 Innholdsfortegnelse 1: Introduksjon til håndboken 1.1

Detaljer

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 NO M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 V1/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig

Detaljer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer NO Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer A150513 V3/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell

Detaljer

Hans Schröder Maschinenbau GmbH Feuchten 2. 08809 / 9220 22 mekanisk 08809 / 9220 28 elektrisk 08809 / 9220-91

Hans Schröder Maschinenbau GmbH Feuchten 2. 08809 / 9220 22 mekanisk 08809 / 9220 28 elektrisk 08809 / 9220-91 Maskintype Knekkemaskin Identifikasjons data Modell betegnelse SPB Serie nummer Bestillings nummer Produksjons år Inventar- nr. Registreringsfelt for kunde bruk. Monterings Sted Firma navn Gate Hans Schröder

Detaljer

SLH 100 10.04 - Instruksjonsbok 50452108 03.07. 4165*no

SLH 100 10.04 - Instruksjonsbok 50452108 03.07. 4165*no SLH 100 10.04 - Instruksjonsbok 50452108 03.07 N 24V-25A 4165*no Innhold Jungheinrich Aktiengesellschaft Am Stadtrand 35 D-22047 Hamburg-Germany Tel.: +49 (0) 40/6948-0 www.jungheinrich.com 22.03.2007

Detaljer

Fillcontrol Auto Compact

Fillcontrol Auto Compact Fillcontrol Auto Compact 2014-05-28 NO Bruksanvisning Original bruksanvisning Norsk Fillc ontrol Auto Compac t 2014-05-28 Innhold Innhold 1 Henvisninger til bruksanvisningen...5 2 Ansvar og garanti...5

Detaljer

Trumatic S 2200 / S 2200 P. Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen!

Trumatic S 2200 / S 2200 P. Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Trumatic S 2200 / S 2200 P Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Trumatic S 2200 / S 2200 P Propanvarmer for campingvogner og andre tilhengere Monteringseksempel Varmeren vises her med

Detaljer

Dykkmotorpumpe. Ama-Porter. Drifts-/monteringsveiledning

Dykkmotorpumpe. Ama-Porter. Drifts-/monteringsveiledning Dykkmotorpumpe Ama-Porter Drifts-/monteringsveiledning Trykkested Drifts-/monteringsveiledning Ama-Porter Original betjeningsveiledning Alle rettigheter forbeholdt. Innholdet i dette dokumentet kan ikke

Detaljer

Brukerveiledning Minilub 502

Brukerveiledning Minilub 502 Brukerveiledning Minilub 502 Vår styrke er solid teknisk kompetanse som er bygget opp over mange år i bransjen. Dyktige og engasjerte medarbeidere står på for å løse de oppgavene vi møter. Dette kombinert

Detaljer

DRIFTSVEILEDNING FOR TRYKKLUFT-TALJER ENSKINNE TALJER

DRIFTSVEILEDNING FOR TRYKKLUFT-TALJER ENSKINNE TALJER DRIFTSVEILEDNING FOR TRYKKLUFT-TALJER ENSKINNE TALJER Vennligst fyll in deres talje nummer for senere bruk. Denne driftsveiledning, utgave 3/2004, gjelder for følgende JDN- trykklufttaljer 3 6 10 15 20

Detaljer

Pumpestasjon type ABS Piranhamat 100 og 120

Pumpestasjon type ABS Piranhamat 100 og 120 1113-00 15970314NO (04/2015) NO Installasjons- og bruksanvisning www.sulzer.com 2 Installasjons- og bruksanvisning (Oversettelse av originale instruksjoner) Pumpestasjon type ABS Piranhamat 100 120 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Norsk SIBIR. Bruksanvisning. Absorpsjonskjøleskap T 150 GE. Skriv ned følgende data her: Modellnummer... Produktnummer... Serienummer...

Norsk SIBIR. Bruksanvisning. Absorpsjonskjøleskap T 150 GE. Skriv ned følgende data her: Modellnummer... Produktnummer... Serienummer... Norsk Bruksanvisning Absorpsjonskjøleskap T 50 GE Skriv ned følgende data her: Modellnummer... Produktnummer... Serienummer... N MBA /0 NO Innholdsfortegnelse.0 Generelt..............................................

Detaljer

0226259no 003 12.2010. Vibrasjonsplate. DPU 4545He. Driftanvisning

0226259no 003 12.2010. Vibrasjonsplate. DPU 4545He. Driftanvisning 0226259no 003 12.2010 Vibrasjonsplate DPU 4545He Driftanvisning Produsent Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354 02-390 Oversettelser

Detaljer

Norsk SIBIR. Bruksanvisning. Absorpsjonskjøleskap T 115 GE. Skriv ned følgende data her: Modellnummer... Produktnummer... Serienummer...

Norsk SIBIR. Bruksanvisning. Absorpsjonskjøleskap T 115 GE. Skriv ned følgende data her: Modellnummer... Produktnummer... Serienummer... Norsk Bruksanvisning Absorpsjonskjøleskap T 5 GE Skriv ned følgende data her: Modellnummer... Produktnummer... Serienummer... N MBA 0/0 NO Innholdsfortegnelse.0 Generelt..............................................

Detaljer

AGIA 200 VIBA 300 & VIBA

AGIA 200 VIBA 300 & VIBA Bruksanvisning Shaker AGIA 200 VIBA 300 & VIBA 330 Oppbevar bruksanvisningen lett tilgjengelig ved maskinen no - Norwegisch Ausgabe G 1.3-14 Shaker AGIA 200, VIBA 300 & VIBA 330 2 Ausgabe G 1.3-14 Shaker

Detaljer

bersoninline + DW UV System Brukermanual

bersoninline + DW UV System Brukermanual bersoninline + DW UV System Brukermanual Modell : bersoninline + DW / UVtronic Utgave : Januar 2005 Versjon : 11-ILUVtr+DW-Eng-2005mmdd Oversatt av : Trond Kristensen HOH Birger Christensen AS Hauger Skolevei

Detaljer

Wilo-Economy CO-1..., CO/T-1.../CE+.../ER Wilo-Comfort-Vario COR-1...-GE.../VR

Wilo-Economy CO-1..., CO/T-1.../CE+.../ER Wilo-Comfort-Vario COR-1...-GE.../VR Wilo-Economy CO-1..., CO/T-1....../CE+.../ER Wilo-Comfort-Vario COR-1......-GE.../VR N Montasje- og bruksanvisning 2 527 299-Ed.03 (N-PDF-2010-07-Wilo) Fig. 1a Fig. 1b 3 9 9 2 10 4 12 11 2 8 6 1 15 5 8

Detaljer

Wilo-VeroLine IP-E Wilo-VeroTwin DP-E

Wilo-VeroLine IP-E Wilo-VeroTwin DP-E Wilo-VeroLine IP-E Wilo-VeroTwin DP-E N Monterings- og driftsveiledning 2 110 034-Ed.01 N-PDF-2010-04-Wilo AUX L H IN2 GND IN1 GND +24V Ext. off MP 10V/20mA DDG Fig. 1: IF-Modul Fig. 2: Fig. 3: M16 M12

Detaljer

CONVOTHERM. OES minis / OES minis easytouch = NOR Installasjonshåndbok Oversettelse av originalen

CONVOTHERM. OES minis / OES minis easytouch = NOR Installasjonshåndbok Oversettelse av originalen CONVOTHERM OES minis / OES minis easytouch = NOR Installasjonshåndbok Oversettelse av originalen Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 Generelt 4 Miljøvern 5 Identifisering av kombi-dampovnen din

Detaljer

Blend-In-Cup (BIC) drikkevaresystem Oversatte instruksjoner

Blend-In-Cup (BIC) drikkevaresystem Oversatte instruksjoner Blend-In-Cup (BIC) drikkevaresystem Oversatte instruksjoner Manual for installering, bruk & stell Denne håndboken oppdateres når ny informasjon og nye modeller blir lansert. Besøk vår hjemmeside for å

Detaljer

Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (uten styreenhet)

Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (uten styreenhet) Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (uten styreenhet) Driftsinstruks Montering, betjening, idriftsettelse Innholdsfortegnelse SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Les først veiledningen!

Detaljer

EMC 110 Rampekomfort. Instruksjonsbok 03.10 - 03.10 EMC 110

EMC 110 Rampekomfort. Instruksjonsbok 03.10 - 03.10 EMC 110 EMC 110 Rampekomfort 03.10 - Instruksjonsbok 51174566 03.10 N EMC 110 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller representant i EU Type Ekstrautstyr Serienr.

Detaljer

Håndbok for installasjon, service og vedlikehold for BC-serien med vekselstrømsgeneratorer

Håndbok for installasjon, service og vedlikehold for BC-serien med vekselstrømsgeneratorer Håndbok for installasjon, service og vedlikehold for BC-serien med vekselstrømsgeneratorer Sikkerhetsinstruksjoner Sikkerhetsinstruksjoner DE FØRSTE SKRITTENE MOT SIKKER DRIFT Les denne håndboken, følg

Detaljer

BRUKSANVISNING og deleliste ROTO TIGER RT 3200

BRUKSANVISNING og deleliste ROTO TIGER RT 3200 BRUKSANVISNING og deleliste ROTO TIGER RT 3200 KRAFTIG OG EFFEKTIV FRESEMASKIN SWISS MADE R ISO R 9 0 0 1 :2 Takk for at du har valgt et Airtec produkt. Bruksanvisningen er laget for å gjøre brukeren kjent

Detaljer

Bruksanvisning for Nicro oppvaskarrangement

Bruksanvisning for Nicro oppvaskarrangement Bruksanvisning for Nicro oppvaskarrangement Eksempel Revisjon 0 12.04.2007 Innhold Bruksanvisning, oppvaskarrangement 1. Materialer 2. Funksjon 3. Transport/lagring 4. Sikker bruk 5. Vanntilkobling 6.

Detaljer

EZS 010. Bruksanvisning 08.08 - 06.15

EZS 010. Bruksanvisning 08.08 - 06.15 EZS 010 08.08 - Bruksanvisning N 51249786 06.15 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår EZS 010 Videre

Detaljer