* * ergodisc 165/175/200/238/300/400/ 438/duo. I25 I24 I23 I22 I21 I20 I19 I18 I17 I16 tr sv sl pt pl no nl it fr fi es en de da cz

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "*12088-01* ergodisc 165/175/200/238/300/400/ 438/duo. I25 I24 I23 I22 I21 I20 I19 I18 I17 I16 tr sv sl pt pl no nl it fr fi es en de da cz"

Transkript

1 * * V011 / ergodisc 165/175/200/238/300/400/ 438/duo

2 Oversettelse av den originale bruksanvisningen Symboler VIKTIG! Bruk ikke maskinen før du har lest og forstått bruksanvisningen og sikkerhetsinstruksene. Oppbevar bruksanvisningen på et lett tilgjengelig sted slik at den er tilgjengelig til enhver tid. Sikkerhetsinstrukser TASKI-maskinene er konstruert og designet i overensstemmelse med helse- og sikkerhetskravene i EU-retningslinjene og er derfor forsynt med CE-merket. Maskinen skal kun brukes av personer som har fått grundig opplæring i bruk og vedlikehold. Handikapede personer (og barn) som ikke kan håndtere maskinen på en sikker måte må ikke bruke maskinen uten tilsyn av en person som tar ansvar for deres sikkerhet! Påse at barn ikke bruker maskinen som leketøy. Markerer viktig informasjon for å unngå skade på mennesker eller gjenstander! Markerer alle funksjoner som er viktig for å unngå feilfunksjoner og skade på maskin og gjenstander! Viktig informasjon for riktig bruk av maskinen. Å overse denne informasjonen kan medføre feil og skade på maskinen! Bruk ikke maskinen i områder eller rom hvor brannfarlige eller eksplosive væsker/gasser (f.eks. bensin, løsemidler, tynnere, oppvarmet olje, etc) lagres eller benyttes. De mekaniske og elektriske komponentene kan medføre antennelse av disse væskene/gassene. Ta hensyn til lokale forhold og andre personer, i særedeleshet barn, mens du arbeider med maskinen! Merk spesielt at hastigheten på maskinen må reduseres i uoversiktelige situasjoner, for eksempel nær dører, i svinger, møblerte områder, eller lignende. Markerer handling som skal utføres. Maskinen må kun brukes av personer som har fått nødvendig opplæring i bruk og vedlikehold. Bruksområde for maskinen TASKI ergodisc 165/ er enbørstemaskiner som er konstruert for bruk i industribedrifter og institusjoner slik som skoler, sykehus, sykehjem, idrettshaller, forretninger, industri- og lagerlokaler, kontorer, etc. i henhold til denne bruksanvisningen. Maskinen er ikke konstruert for utendørs bruk og må kun brukes innendørs. Innhold Maskinen er ikke egnet for dyprensing av harde gulvbelegg. Ved våtrengjøring av parkett- eller laminatgulv må alltid Lilleborgs anbefalte metode for disse typer gulv følges. Endringer på maskinen som ikke er godkjent av produsenten eller Lilleborg vil medføre tilbakekalling av sikkerhetsgodkjennelser og CE-merket. Enhver bruk av maskinen til andre oppgaver enn den er konstruert for kan medføre skade på personer og/eller gjenstander og kan skade maskinen. I slike tilfeller vil normalt produsentens ansvar og garantiforpliktelser bortfalle. Sikkerhetsinstrukser Oversatt fra den originale EU Konformitetserklæring Oversikt Klargjøring av maskinen Anbefalte produkter Rengjøringsmetoder Starte arbeidet Transport i trapper Avslutte arbeidet Service, vedlikehold og stell Feilfunksjoner Transport Etter endt levetid Tekniske data Tilbehør Kontroller kabler regelmessig for skade eller aldring. Bruk ikke maskinen hvis kablene ikke er i upåklagelig stand og sørg da for at kablene blir skiftet av en autorisert TASKI-servicetekniker! Hvis maskinen skulle bli skadet og/eller det oppstår en feilfunksjon som kan påvirke sikkerheten, må maskinen kontrolleres og eventuelt repareres av en TASKI-servicetekniker. Dette gjelder også hvis maskinen hat stått utendørs, har falt i vannet eller blitt utsatt for mye damp. Reparasjon av mekaniske eller elektrtiske komponenter må bare utføres av autoriserte TASKI-serviceteknikere eller erfarne personer som kjenner alle relevante sikkerhetsforskrifteer. Minimumkrav til hovedkabel er H05VV-F2x1.5 eller H07RN- F2x1.5. Denne maskinen er kun beregnet for rengjøring i "tørre" områder og må ikke brukes eller lagres lagres utendørs eller i fuktige områder med mye damp. Ta alltid hensyn til angitte sikkerhetsforskrifter! Bruk bare tilbehør, børste/føringsskive/etc, som er beskrevet i denne brosjyren eller som er blitt anbefalt av en TASKI-konsulent / forhandler. (Side 61), Bruk av annet tilbehør kan gå ut over sikkerheten. Kun børster og pads som er beskrevet i denne bruksanvisningen kan henges på opphengskroken. Oppheng av annet utstyr kan medføre skade. Stikkontakten på maskinen kan bare brukes til tilleggsutstyr som er spesifisert i denne bruksanvisningen (se side 61). Beskyttelse av personer er basert på nasjonale forskrifter og informasjon fra HMS-datablader! Hovedkabelen må ikke tilkobles strømnettet med våte eller fuktige hender! Pass på at den roterende børsten/føringsskiven ikke kommer i kontakt med hovedkabelen! 56

3 Påse at hovedkabelen ikke skades ved å kjøre over den med maskinen. Unngå å bende eller rive i den og påse at kabelen ikke kommer i kontakt med olje, skarpe gjenstander og at den ikke utsettes for sterk varme! Påse at nettspenningen (V) er den samme som angitt på maskinens merkeplate! Fare for skade på grunn av skarpe gjenstander. Personlig sikkerhet er basert på nasjonale forskrifter! Viktig! Stans maskinen og ta ut hovedkabelen av støpslet når du: f.eks. rengjør, utfører service eller vedlikehold, bytter tilbehør eller andre komponenter. lagrer den på et egnet sted. For å unngå uautorisert bruk av maskinen forlater den uten tilsyn Ta alltid støpslet ut av stikkontakten når maskinen ikke er i bruk. Oppbevar maskinen i et tørt, støvfritt og korrosjonsfritt rom. Temperaturen må ikke falle under +10 C eller overstige +35 C. Lave temperaturer, fuktighet og støv kan redusere levetiden for elekriske komponenter. Lydnivå og vibrasjoner: TASKI maskiner og utstyr er konstruert slik at det ikke er noen fare for helseskader på grunn av lydnivå eller vibrasjoner i henhold til den kunnskap som er tilgjengelig i dag. Se avsnittet om tekniske data på side 61. Oversatt fra den originale EU Konformitetserklæring Vi erklærer herved at produktet beskrevet nedenfor er i overensstemmelse med de relevante sikkerhets- og helserelaterte kravene i de aktuelle EUdirektivene.Dette gjelder både for den grunnleggende formgivningen og konstruksjonen for den versjon som markedsføres av oss. Denne erklæringen er ikke lenger gyldig dersom produktet endres eller modifiseres uten vår godkjenning. Betegnelse: Gulvbehandling, rengjøringsmaskiner for kommersielt bruk Produkt: Enbørstemaskiner Navn: ergodisc165/200/238/400/438/duo Modell: 43DLS/43DLSL ( VAC / 50Hz, 1100W) 43LS/43LSL ( VAC / 50Hz, 800W) 38LSL ( VAC / 50Hz, 800W) 43HS/43HSL ( VAC / 50Hz, 1100W) 38HSL ( VAC / 50Hz, 1100W) 43LHS/43LHSL ( VAC / 50Hz, 1100W) Serienummer: Varenavn: Produsent: se merkeplaten på maskinen JohnsonDiversey, 9542 Münchwilen - Switzerland Aktuelle EU-direktiver: Direktiv 2006/42/EC fra EU-parlamentet og fra forskrift av 17 May 2006 for maskiner, og tilleggsdirektivet 95/16/EC (omarbeidet) Direktiv 2004/108/EC fra EU-parlamentet og fra forskrift av 15 desember 2004 om tilnærming av Medlemslandenes lover relatert til elektromagnetisk kompabilitet og tilbakekalling av direktiv 89/336/EEC Harmonisetre standarder som er anvendt: EN /EN A1/EN A11/EN / EN 50366/ EN / EN A1/ EN A2/ EN / EN A1/ EN / EN A2/ EN / EN A1 Det er sikret gjennom interne kontrollrutiner at serieproduserte produkter alltid tilfredsstiller kravene i de aktuelle EU-direktivene og andre relevante standarder. Autorisert person for behandling av tekniske filer: Legal Council, JohnsonDiversey Europe BV, Maarssenbroeksedijk DN Utrecht, PO Box AE Utrecht Münchwilen, Dipl. Ing. (FH) D.Windmeisser Dipl. Ing. (FH) P. König Technical Director Floor Value chain director Care Equipement Floor Care Equipement Undertegnede opptrer på vegne av og med fullmakt fra firmaledelsen. 57

4 Oversikt Klargjøring av maskinen Montering av børste/føringsskive Kontroller: at busten på børsten ikke er slitt ned under det røde merke og har en lengde på minst 1 cm. slitasje på pad'en og at den er ren, før bruk. at børste/føringsskive er montert. Gulvet/belegget kan skades hvis dette oversees! Legg børsten/føringsskiven på gulvet rett foran maskinen Stå bak maskinen Kabelholder 2 Stikkontakt 700W (unntatt for ergodisc 200/238) 3 Hovedkabel 4 Skaft 5 Ekstra utstyrsholder 6 Kabelkrok(ikke standard for alle modeller) 7 Hjul 8 Verktøy (børster, føringsskive, etc.) 9 Børstedeksel 10 Motor ventilasjon 11 Feste for sprayenhet 12 Inntak for rengjøringsvann 13 Hastighetsbryter 165/330 o/min (kun duo) 14 Grep 15 Hendel for høydejustering 16 Sikkerhetsbryter 17 Høyre startbryter (Motor AV/PÅ) 18 Kjørebøyle 19 Indikatorlys (lyser når hovedkabel i satt i stikkontakt) 20 Utstyrsholder (børster, føringsskiver, pads) 21 Bryter for elektrisk spray enhet (untatt ergodisc 200/238) 22 Venstre startbryter (Motor AV/PÅ) 23 Hendel for mekanisk spray enhet og dosering av vann fra vanntank Klem inn hendelen, ved kjørebøylen, for høydejustering av håndtaket og still håndtaket i den høyden som gir komfortabel arbeidsstilling. (Ryggen skal være rett og armene tilnærmet rette) Slipp opp justeringshendelen og skaftet vil låse seg i valgt posisjon. Vipp maskinen forsiktig litt bakover og plasser den over børsten/føringsskiven. Senk den forsiktig ned over børsten/ føringsskiven. Vri maskinen til høyre og venstre til du hører et klikk når børsten/føringsskiven er på plass og låst i holderen. Maskinen er nå klar til bruk. Anbefalte produkter Bruk bare produkter som er anbefalt av produsenten. Bruk av andre kjemikalier (f.eks. som innholder løsemidler, klor, sterke syrer, etc) kan skade eller ødelegge maskinen. Korrekt og anbefalt dosering finnes på etiketten og på brukerinformasjon for produktet.

5 Rengjøringsmetoder Maskin = Elektrisk spray enhet er ikke mulig 2 = Maskinens ytelse er begrenset og av denne grunn ikke anbefalt 3 = Kun når den ekstra vekten ved børstemotor er fjernet 4 = Forbehold om maskinens vekt er tilstrekkelig 5 = Denne metoden er kun anbefalt når hastighetsbryteren står i posisjon 2 (høyeste hastighet) Starte arbeidet 43DLS/ 43DLSL 43LS/ 43LSL Rengjøring & oppskuring ja ja ja Sprayrens ja ja 1 Våt shamponering ja ja 2 Tørr shamponering ja ja 2 Spraypolering ja ja ja Tørrpolering 4 4 nei Krystallisering 4 4 nei 38LSL Maskin duo 43HS/ 43HSL 38HSL Rengjøring & oppskuring nei nei ja Sprayrens ja ja ja Våt shamponering nei nei 3 Tørr shamponering nei nei 3 Spraypolering ja ja 5 Tørrpolering nei nei ja Krystallisering nei nei ja 43LHS/ 43LHSL Det anbefales at utrenet personell først praktiserer på en jevn og åpen flate til de blir fortrolig med håndtering av maskinen. Sett støpslet på hovedkabelen i stikkontakten på veggen. Displayet lyser opp. Hold hovedkabelen i hånden eller legg den løst over den ene skulderen. Påse at hovedkabelen ikke kommer i berøring med børsten/føringsskiven. Ta tak i kjørehåndtaket på maskinen. Skyv inn sikkerhetsbryteren og klem inn en eller begge startbryterne mens du holder sikkerhetsbryteren inne. Børsten starter da å rotere. Ved å løfte håndtaket forsiktig opp går maskinen til høyre og ved å trykke det forsiktig ned går maskinen til venstre. Transport i trapper Avslutte arbeidet Vi anbefaler at to personer bærer maskinen opp eller ned trapper. Slipp opp startknappene. Ta støpslet på hovedkabelen ut fra stikkontakten på veggen. Drei på børsten/føringsskiven for å løse den ut fra festet. På grunn av vekten på maskinen er det alltid en risiko forbundet med å transportere den i trapper! Mister man maskinen kan det føre til skade på personer og maskin. Når maskinen løftes skal en person holde i børstedekslet og en i kjørehåndtaket. Slipp opp startknappene. Ta støpslet på hovedkabelen ut fra stikkontakten på veggen. Vipp maskinen forsiktig litt bakover. Drei på børsten/føringsskiven for å løse den ut fra festet. Vipp maskinen forsiktig tilbake til børstehuset hviler på gulvet. Klem inn hendelen for justering av vinkelen på håndtaket og sett skaftet i loddrett stilling. Slipp opp justeringshendelen. Skaftet vil låse seg i valgt posisjon. Rengjør hovedkabelen med en fuktig klut og vind den opp rundt kjørehåndtaket og kabelkroken. 59

6 Tappe ut rentvannsblandingen Skittenvann må håndteres etter gjeldende regler for utslipp. Fjern tanken fra maskinen og tøm den. Tøm ut blandingen fra spayflasken. Prosedyre for tømming av Skum generatoren er beskrevet i egen prosedyre. Rengjøring av børste/føringsskive Rengjør børste/føringsskive med en børste under rennende vann. Skyll sprayenheten grundig under rennende vann, gjerne varmt. Hvis spraymidlet tørker vil det blokkere dysen. Servicesenter Dersom du har behov for å kontakte oss på grunn av feilfunksjon eller for å levere en bestilling, oppgi alltid typebetegnelsen og serienummeret på maskinen. Du finner denne informasjonen på merkeplaten på maskinen. Adresse og telefon til din TASKI-forhandler finnes på siste side i denne bruksanvisningen. Feilfunksjoner Feilfunksjon Mulig årsak Feilretting Side Rengjøring av pads Ingen stømtilførsel Sett støpslet i stikkontakten Legg brukte pads i en dunk med vaskevann i noen timer. Deretter skal de skylles i rent vann. Pads kan vaskes i maskin, men på maksimum 40 C. Heng deretter padsene til tørk. Bruk gjerne et skaft/stang gjennom senterhullet på padsen. Maskinen går ikke Skaftet står i loddrett posisjon Sikkerhetsbryteren er defekt Juster vinkelen på skaftet til arbeidsposisjon Tilkall TASKI-service Rengjøring av maskinen Bruk ikke tørketrommel til å tørke pads! Maskinen vil ikke starte selv om indikatorlyset lyser Maskinen har vært overbelastet. Overbelastningssikrin gen er aktivert Vent en stund og prøv å starte igjen (overbelastningssikringen vil automatisk aktiveres igjen når maskinen er avkjølt) Rengjør aldri maskinen med høytrykksvasker eller vannslange. Vann kan trenge inn i maskinen og forårsake betydelig skade på mekaniske og elektriske komponenter. Børste/ føringsskive vil ikke gå rundt Motoren går, men børstene roterer ikke Drivbeltet er røket eller løsnet Tilkall TASKI-service Tørk av maskinen med en fuktig klut. Lagring av maskinen Oppbevar aldri maskinen med børste/føringsskive påmontert!! Børsten/føringsskiven kan bli deformert og bli ubrukelig. Service, vedlikehold og stell Korrekt vedlikehold av maskinen er en forutsetning for feilfri maskin og lang levetid. Maskinen oppnår ikke normal hastighet, overbelastningssi kringen slår ut Maskinen går ujevnt Spray-pumpen virker men sprayløsningen kommer ikke ut. Maskinen er overbelastet Utilstrekkelig spenning eller for lang (skjøte)kabel Børste/føringsskive er skadet eller ødelagt Sprayløsningen har tørket i dysen eller slangen og den er blokkert Kontroller at du bruker riktig arbeidsteknikk/- metode Fjern skjøtekabelen Kontroller nettspenningen (V) Bytt børste/pad Rengjør spray-enheten Bytt spray-enhet 59 Ta alltid ut støpslet på hovedkabelen fra stikkontaken når det utføres noen form for vedlikehold eller service. Kun orginale TASKI-deler må benyttes. Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar som følge av at ikke orginale deler er benyttet. Transport Fjern børste/førsingsskive (Se side 59). Klem inn hendelen for justering av vinkelen på håndtaket og skyv håndtaket fremover. Symboler: = etter bruk, = hver uke, = hver måned Slipp opp justeringshendelen og skaftet vil låse seg i posisjon. Aktivitet Side Sjekk at motorens ventilasjon er fri for støv og smuss. Rengjør om nødvendig Tøm spray enheten og rengjør den i varmt vann 59 Rengjør børste/føringsskive 60 Rengjør pads og heng dem til tørk 60 Rengjør maskinen med en fuktig klut 60 Serviceintervaller TASKI maskinene er av høy teknisk kvalitet og er sikkerkontrollert ved fabrikken av autoriserte inspektører. Elektriske og mekaniske komponenter er imidlertid utsatt for aldring og slitasje over tid. For å opprettholde driftskontinuiteten må service utføres etter hver 250 driftstime eller minst 1 gang pr år. Kortere intarvaller kan være nødvendig i tøffe omgivelser eller spesielle situasjoner og/eller ved mangelfullt vedlikehold. For å løfte maskinen må en person holde i børstedekslet og en annen i kjørehåndtaket. Påse at maskinen er plassert stabilt og sikret godt under transport i kjøretøy. Etter endt levetid Maskinen skal alltid bæres av to personer og kun unntaksvis løftes av en person! Når maskinen er utslitt og ikke lenger kan brukes, må den og dens utstyr behandles etter gjeldende regler. Din TASKI-forhandler kan veillede om aktuelle returordninger. 60

7 Tekniske data Maskin DLS/ 43LS/ 38LSL 43DLSL 43LSL Arbeidsbredde cm Mål (L x B x H) 67x48x119 67x48x119 67x48x119 cm Maskin vekt kg Nominell spenning V V V AC Nominell effekt W Effekt W Frekvens Hz Lengde strømkabel m Børstehastighet o/min min-1 Børstetrykk N/cm2 Vektet lydnivå iht. EN <70 <70 <70 db(a) Vektet effektiv akselerasjonsverdi iht. ISO 5349 <0.5 <0.5 <0.5 m /s2 Sprutbeskyttelseklasse IPX4 IPX4 IPX4 Elektrisk II II II beskyttelsesklasse Maskin duo 43HS/ 43HSL 38HSL 43LHS/ 43LHSL Arbeidsbredde cm Mål (L x B x H) 67x48x119 67x48x119 67x48x119 cm Maskin vekt kg Nominell spenning V V V AC Nominell effekt W Effekt W Frekvens Hz Lengde strømkabel m Børstehastighet o/min /330 min-1 Børstetrykk N/cm2 Vektet lydnivå iht. EN <70 <70 <70 db(a) Vektet effektiv akselerasjonsverdi iht. ISO 5349 <0.5 <0.5 <0.5 m /s2 Sprutbeskyttelseklasse IPX4 IPX4 IPX4 Elektrisk II II II beskyttelsesklasse Tilbehør Artikkel duo 5485 Elektrisk spray-enhet 230V X X X 5486 Mekanisk spray-enhet X X X X 5479 Vanntank X X X 5480 Sugeaggregat 230V X X X 5481 Dobbel støvpose for sugeaggregat (10 poser pr pakke) X X X 5482 Mikrofilter for sugeaggregat (5 stk pr pakke) X X X 5483 HEPA filter for sugeaggregat X X X Skumgenerator 230V X X 5487 Instalock føringsskive 43cm low-speed X X X 5488 Instalock føringsskive 43 cm high speed X X 5481 Spray børste 43 cm X X X X 5490 Skurebørste standard43 cm X X X 5492 Myk skurebørste 43cm X X X 5491 Stiv skurbørste 43 cm X X X Børste for tørrshamponering 43 cm X X Børste for våtshamponering 43 cm X X X Poleringsbørste for parkett 43 cm X X X Føringsskive for diamant pads 43 cm X X Holder for føingsskive X X 61

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer NO Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer A150513 V3/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell

Detaljer

FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER

FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER BRUKSANVISNING BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FØRSTE VASKESYKLUS FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN BARN OG SIKKERHET VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER TØMME UT

Detaljer

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Instruksjonsmanual Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker luftavfukteren. Ta

Detaljer

MODELL 3000HI 3.0KW Inverter strømaggregat

MODELL 3000HI 3.0KW Inverter strømaggregat MODELL 3000HI 3.0KW Inverter strømaggregat Bruksanvisning varenr. 570051 I denne bruksanvisningen finner du den informasjon du trenger for å bruke og vedlikeholde Vennligst les bruksanvisningen før du

Detaljer

Tepperenser. Norsk. Brukerhåndbok. Model 9004198-230V. 9003742 Rev. 00 (05-2008) *9003742* www.tennantco.com

Tepperenser. Norsk. Brukerhåndbok. Model 9004198-230V. 9003742 Rev. 00 (05-2008) *9003742* www.tennantco.com E5 Tepperenser Norsk Brukerhåndbok Model 9004198-230V www.tennantco.com 9003742 Rev. 00 (05-2008) *9003742* DRIFT Denne håndboken leveres sammen med hver nye modell.den inneholder nødvendig drifts-- og

Detaljer

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 NO M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 V1/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig

Detaljer

Leica DM750 Bruksanvisning

Leica DM750 Bruksanvisning Leica DM750 Bruksanvisning Kapitteloversikt Sikkerhetsforskrifter 4 Leica DM750 15 Klar! 18 Ferdig! 28 Gå! 42 Vedlikehold av mikroskopet 44 Størrelser 47 Bruksanvisning for Leica DM750 2 Innhold Sikkerhetsforskrifter

Detaljer

Manual. Gresstrimmer PRT2538 Grästrimmer PRT2538

Manual. Gresstrimmer PRT2538 Grästrimmer PRT2538 Manual Gresstrimmer PRT2538 Grästrimmer PRT2538 540260 1 INTRODUKSJON Takk for at du kjøpte denne kantklipperen. Vi håper at du vil bli fornøyd med kantklipperens ytelse, og at den vil innfri alle dine

Detaljer

Luftavfukter Modell: DD122FWMK4

Luftavfukter Modell: DD122FWMK4 Luftavfukter Modell: DD122FWMK4 Vennligst les denne bruksanvisningen før bruk og bevar den trygt for fremtidig referanse LES ALLE INSTRUKSJONENE FØR BRUK. VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER ADVARSEL - Dette

Detaljer

PipeCut 280E/360E System

PipeCut 280E/360E System PipeCut 280E/360E System Exact Tools Oy Särkiniementie 5 B 64 00210 HELSINKI FINLAND Tel + 358 9 4366750 FAX + 358 9 43667550 exact@exacttools.com www.exacttools.com NO Bruksanvisning 5-16 patents: US

Detaljer

Leica DM750 P Bruksanvisning

Leica DM750 P Bruksanvisning Leica DM750 P Bruksanvisning Kapitteloversikt Sikkerhetsforskrifter 4 Leica DM750 P 15 Klar! 18 Ferdig! 25 Gå! 36 Vedlikehold av mikroskopet 38 Størrelser 42 Bruksanvisning for Leica DM 750P 2 Innhold

Detaljer

Bruksanvisning. Rider Battery. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Rider Battery. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider Battery Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HONDA PLENTRAKTOR HF2315SBE, HF2315HME, HF2415SBE, HF2417HME, HF2417HTE, HF2620HME, HF2620HTE INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen 2 FORORD

Detaljer

Brukerveiledning IGANGSETTING SPESIALUTGAVE CR-48 SPR TRANSPORT TIL OG FRA ARBEIDSOMRÅDET

Brukerveiledning IGANGSETTING SPESIALUTGAVE CR-48 SPR TRANSPORT TIL OG FRA ARBEIDSOMRÅDET CIMEX FLOOR PRODUCTS LTD. VIKING CIMEX A.S 10 Airfield Road Prof Birkelands vei 24a Christchurch, Dorset BH23 3TG 1081 Oslo England Tlf: 22 79 35 35 Cimex Scrubber Driers CE-MERKET BS EN ISO 9002 Kunde:

Detaljer

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 IF 2900 / Design: BK Grafisk. 09/2011 HÅNDBOK Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900 IF 2900 Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 Kjære kunde! Gratulerer med ditt nye Beha fryseskap.

Detaljer

B28 PS. Instrukcja obsługi Bruksanvisning PL (2-27) NO (28-53)

B28 PS. Instrukcja obsługi Bruksanvisning PL (2-27) NO (28-53) Instrukcja obsługi Bruksanvisning B28 PS Przed przystąpieniem do pracy maszyną prosimy dokładnie i ze zrozumieniem zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå

Detaljer

HÅNDBOK MANUAL. Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 870 BO 870

HÅNDBOK MANUAL. Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 870 BO 870 HÅNDBOK MANUAL Beha bygg-inn oppvaskmaskin Les denne håndboken! 1. S I K K E R H E T Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig

Detaljer

VASKEMASKIN MED TØRKETROMMEL

VASKEMASKIN MED TØRKETROMMEL VSKEMSKIN MED TØRKETROMMEL BRUKSNVISNING GWD 59400 WBC NO Dokumentnummer 2820523595_NO/ 29-07-13.(11:11) 1 Viktige instruksjoner for sikkerhet og miljø Dette avsnittet inneholder sikkerhetsanvisninger

Detaljer

19 58 56 59 55 57 20 57 J2 J3 K1 2 60 45 1 K2 L1 L2 1 2 3 M N A O P1 P2

19 58 56 59 55 57 20 57 J2 J3 K1 2 60 45 1 K2 L1 L2 1 2 3 M N A O P1 P2 DW701 DW707 1 2 3 16 4 6 7 8 9 10 11 A1 14 13 12 17 18 24 23 22 12 A2 21 20 19 2 26 27 28 29 26 27 2 A3 31 30 30 A4 32 26 38 37 16 34 31 33 A B 36 3 40 41 39 42 43 C D 2 21 E F1 44 6 48 2 47 46 7 13 F2

Detaljer

Rev C 29/10-2013 BM06103 Molift MOVER 300 Norsk Side 1 av 20

Rev C 29/10-2013 BM06103 Molift MOVER 300 Norsk Side 1 av 20 Rev C 29/10-2013 BM06103 Molift MOVER 300 Norsk Side 1 av 20 Innhold Om Molift Mover 300...3 Før du tar i bruk løfteren... 3 Forklaring av symboler... 3 Generelle forsiktighetsregler...4 Generelt... 4

Detaljer

Bruksanvisning SG13. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen.

Bruksanvisning SG13. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Bruksanvisning SG13 Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk For å implementere forbedringer, kan spesifikasjoner og konstruksjoner endres

Detaljer

Bruksanvisning. EQ-serien elektrisk kjettingtalje (125 kg til 1 t) Oversettelse av original bruksanvisning

Bruksanvisning. EQ-serien elektrisk kjettingtalje (125 kg til 1 t) Oversettelse av original bruksanvisning U/M NO.EQ-03-CE-05 Oversettelse av original bruksanvisning EQ-serien elektrisk kjettingtalje (25 kg til t) Bruksanvisning Med opphengsbøyle (kun talje): EQ Med motordreven katt: EQM Med manuell katt: EQSP/EQSG

Detaljer

BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany

BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany 33 Til lykke med en ny HATZ dieselmotor. Denne motor er kun ment for det formål som er bestemt og testet av maskinfabrikanten

Detaljer

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning tekniske hjelpemidler TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning Rigedalen 41 4626 Kristiansand Postboks 8343 4676 Kristiansand Tlf. +47 38 14 48 00 Fax +47 38 14 48 70 rehab@varodd.no www.varodd.no Art.nummer:

Detaljer

Elektrisk rullestol. Brukerveiledning. Salsa R2 og Salsa M 000690688.13

Elektrisk rullestol. Brukerveiledning. Salsa R2 og Salsa M 000690688.13 Elektrisk rullestol Salsa R2 og Salsa M Brukerveiledning 000690688.13 Informasjon for bruker Bruksformål for elektriske rullestoler: Elektriske rullestoler skal brukes innendørs eller utendørs av personer

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK STRØMAGGREGAT. EU20i INSTRUKSJONSBOK HONDA GRESSKLIPPERE HRS 536C HRG 536C HRG 465C. Importør: Importør:

INSTRUKSJONSBOK STRØMAGGREGAT. EU20i INSTRUKSJONSBOK HONDA GRESSKLIPPERE HRS 536C HRG 536C HRG 465C. Importør: Importør: HONDA GRESSKLIPPERE STRØMAGGREGAT HRS 536C HRG 536C HRG 465C EU20i INSTRUKSJONSBOK INSTRUKSJONSBOK Importør: Importør: Importør: 1 Et selskap i Atlas Copco-gruppen Et selskap i Atlas Copco-gruppen 1 FORORD

Detaljer

K1250 ACTIVE. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker motorkapperen.

K1250 ACTIVE. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker motorkapperen. K1250 ACTIVE Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker motorkapperen. Symboler på sagen: SYMBOLFORKLARING Symboler i bruksanvisningen: ADVARSEL Motorkappere kan

Detaljer

Brukermanual. Samsung Nordic smart

Brukermanual. Samsung Nordic smart Brukermanual Samsung Nordic smart 08.05.2013 Funksjonene til ditt nye klimaanlegg Cool Summer-tilbud På varme, trykkende sommerdager og lange, urolige netter, finnes det ikke noe bedre enn flykte fra varmen

Detaljer

BM03103 Molift PARTNER 255 Norsk

BM03103 Molift PARTNER 255 Norsk BM03103 Molift PARTNER 255 Norsk Innhold Generelle råd... 3 Forklaring av symboler... 3 Før du tar i bruk løfteren... 3 Ansvarsforhold... 3 Generelle forsiktighetsregler... 4 Generelt... 4 Ved feil...

Detaljer

medemagruppen Mini Crosser M2 Bruksanvisning P9-0157-B ver. 3.0.0 - Juli 2014

medemagruppen Mini Crosser M2 Bruksanvisning P9-0157-B ver. 3.0.0 - Juli 2014 medemagruppen P9-0157-B ver. 3.0.0 - Juli 2014 NO Bruksanvisning Mini Crosser M2 Serienummer: - - - Leveringsdato: År 20 Dette kjøretøyet er utlevert av: Dato: / Medema Norge AS Stamveien 6 Postboks 133

Detaljer