o m s o r g k u n n s k a p t i l l i t årsrapport

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "o m s o r g k u n n s k a p t i l l i t årsrapport"

Transkript

1 o m s o r g k u n n s k a p t i l l i t årsrapport 2005

2 Bassengtrening gir varme til ledd og muskler og bidrar til god trivsel.

3 Innhold 4 Innledning 5 Direktøren har ordet 7 Organisasjon og personal 8 Milepæler i Høy produksjon fornøyde pasienter Nøkkeltall Viktige utfordringer fremover Revmatologisk avd. med revmakirurgisk sekisjon Enhet for revmatologi/revmakirurgi Sengeenhet Terapienheten Hudpoliklinikken Forskning, opplæring og utvikling Styrets beretning for 2005 Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Kontantstrømanalyse Revisjonsberetning

4 Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS blir 50 år i mars Sykehuset er et sentralt innslag i bybildet for alle Haugesundere. Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS Sykehuset er et privat aksjeselskap med et ideelt formål. Haugesund Sanitetsforening eier alle aksjene og står også for driften av sykehuset med basis i driftsavtale med Helse Vest. Sykehuset ble åpnet i 1957 etter en enestående innsats av Sanitetsforeningene rundt om i landet, men særlig i Rogaland og Haugesund. Mange enkeltpersoner i Sanitetsforeningene og i lokalsamfunnet for øvrig har hatt stor betydning for sykehusets utvikling. Det er naturlig å nevne Gudrun Krosby som hadde en avgjørende rolle da sykehuset ble grunnlagt og Lilly Meling som var leder av Haugesund Sanitetsforening og styreleder for sykehuset fra 1957 til Sanitetskvinnene Mossen Stensland og Turid Strømme har også vært oppofrende og dyktige ledere av Haugesund Sanitetsforening og av sykehusets styre. Nåværende leder av Haugesund Sanitetsforening, Wenche Karlsen, viderefører Sanitetskvinnenes engasjement i sitt verv som nestleder i sykehusstyret. Avgjørende for sykehuset har administrerende overlege Ole Andreas Sydnes vært. Han ledet sykehuset fra starten i 1957 og inntil han gikk av for aldersgrensen i november Per H. Haaland overtok stillingen som administrerende overlege for en to-års periode og deretter var Hermund A. Aadland administrerende overlege fem til 2003 da Helge Thorheim ble ansatt som sykehusets første direktør. De siste 2 årene har Jan Birger Medhaug vært sykehusets direktør og Berthe Rossebø avdelingsoverlege.

5 o m s o r g k u n n s k a p t i l l i t Sykehusets formål Jan Birger Medhaug Direktør Selskapets virksomhet er å bidra til å virkeliggjøre de ideelle mål som til enhver tid er fastsatt i formålsparagrafen for Norske Kvinners Sanitetsforening. Slik virksomhet kan drives av selskapet selv, gjennom datterselskaper eller i samarbeid med andre offentlige eller private selskaper og institusjoner. Selskapet skal samarbeide med andre deler av helse- og sosialtjenester. Innenfor rammen av det som er bestemt i første og annet ledd skal selskapet: 1. Drive sykehus i samsvar med den til enhver tid gjeldende formålsparagraf for Norske Kvinners Sanitetsforening. 2. Drive sykehus i samsvar med den til enhver tid gjeldende lovgivning og øvrige offentlige regelverk for drift av sykehus. 3. Sørge for at sykehusets pasienter møter faglig virksomhet og omsorg av høy og tidsmessig kvalitet, og bli sett i et helhetligperspektiv. 4. Utføre spesialisthelsetjeneste innen revmatologi inkl. poliklinikk. 5. Utføre spesialisthelsetjeneste innen revmakirurgi inkl. poliklinikk. 6. Utføre spesialisthelsetjeneste innen hudog veneriske sykdommer. 7. Drive utdanning av helsepersonell. 8. Drive forskning. 9. Drive utvikling av medisinsk praksis, pleie, kompetanseheving og rehabilitering. 10. Drive opplæring av pasienter og pårørende. 11. Utvikle og sikre samhandling med kommunehelsetjenesten. 12. Samarbeide og koordinere med andre helseinstitusjoner. 13. Besørge forsvarlig drift og vedlikehold av bygninger, inventar og eiendom for øvrig. Tjenestetilbud, kvalitet og sikkerhet 2005 var et meget aktivt år hvor det var flere behandlede pasienter enn noe tidligere år. Vi hadde flere eksterne tilsyn ved sykehuset, vi gjennomførte flere studiereiser og var nesten i mål med forprosjektet (tidlig 2006) for nytt rehabiliteringssenter ved sykehuset. Vi hadde et arbeidsnærvær på 93.31% (6.69% sykefravær). Det ble gjennomført tilsyn av vårt medisinsk-tekniske utstyr fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Haugesund Brannvesen, Arbeidstilsynet gjennomførte kampanjen «GOD VAKT» og Helsetilsynet i Rogaland (Fylkeslegen) gjennomførte tilsyn i oktober. Slike tilsyn representerer en ekstra sikkerhet for pasienter og tilsatte og de innebærer samtidig ekstra innsats for alle parter. Særlig var «GOD VAKT»- kampanjen arbeidskrevende og det er gjort risikoanalyse og utarbeidet handlingsplan for hele sykehuset i etterkant. Endelig svar fra Arbeidstilsynet vil foreligge 1. halvdel av Det ble senhøstes gjennomført en arbeidsmiljøundersøkelse i alle enheter ved sykehuset. Dette var også en viktig prosess som viste at arbeidsmiljø er viktig og vektlegges i enhetene med en særlig oppmuntring til sengepostene som scoret ekstra godt. Fylkeslegens tilsyn i oktober ble det tilsyn hvor sykehuset gjorde det aller best. Det var med stor tilfredshet vi kunne motta meldingen fra Helsetilsynet at de verken hadde funnet avvik eller hadde merknader ved det gjennomførte systemtilsynet ved vårt sykehus! Nytt nettbasert kvalitetssystem ISO ble tatt i bruk i oktober. Dette sammen med nytt kvalitetsutvalg viser sykehusets satsing på kvalitet og sikkerhet. Arbeidet med utforming av ny rehabiliteringsenhet i tilknytning til sykehuset har også stått sentralt dette året. Et rehabiliteringssenter som faglig skal holde nasjonalt topp nivå er i støpeskjeen. Det trengs enda noen nasjonale føringer og regionale avklaringer før dette kan etableres, men sykehusets erfaring, kompetanse, samarbeidsrelasjoner og beliggenhet, gjør sammen med et skrikende behov at vi optimistisk holder fullt trykk på denne viktige saken. Direktøren vil takke alle medarbeidere for aktivt engasjement og stor innsats. Direktøren vil også berømme den gode dialogen og samarbeidet mellom styret og ledelsen. Jan Birger Medhaug 5

6 Sykepleier Eva Stølås Lie forbereder injeksjon til pasient.

7 Organisasjon og personal Sykehuset var i 2005 organisert på følgende måte: Styre Direktør Råd og utvalg Enhetsleder Prosjekter Stabsenhet Enhetsleder Sengeenhet Post 5 og 6 Enhetsleder Revmatologisk Revmakirurgisk inkl. Poliklinikker Enhetsleder Enhetsleder Enhetsleder Terapi Forskning, Hudpoliklinikken opplæring og utvikling Sykehuset har kvalifiserte medarbeidere i alle stillinger. Alle overlegestillinger er besatt. Det ble i mai 2005 ansatt en ny spesialist i avdelingsoverlegens hjemmel. I stillinger for lege i spesialisering er det nå tilsatt godt kvalifiserte medarbeidere. I 3 av stillingene er det ansatt vikar p.g.a. permisjoner. Vi har i 2005 ansatt 2 assistentleger (under spesialisering) ved hudpoliklinikken. Det langsiktige arbeidet med å skaffe nye hudspesialister fortsetter. I 2005 var det godkjent 107,93 stillinger ved sykehuset fordelt på ca. 145 personer. Vårt personale har høy kompetanse og lang erfaring. Dette er en særdeles viktig kapital for det utviklingsarbeid og den nytenkning som dagens sykehussituasjon og rammevilkår krever. Sykehuset og våre ansatte er opptatt av å presentere det beste av behandling og pleie i sitt daglige møte med pasientene. Avdelingsoverlege Berthe Rossebø. Ergoterapeut Kjersti Velde. Ingeborg Wennersborg i resepsjonen er alltid hjelpsom og imøtekommende.

8 Milepæler i 2005 Kvalitetsstyring Vi har i 2005 prioritert arbeidet med kvalitetsstyring av sykehusets virksomhet. Dette innebærer å sette alle prosedyrer, instrukser, skjema og manualer inn i et felles kvalitetsystem som omfatter alt fra helse, miljø og sikkerhet (HMS), til kliniske metoder og prosedyrer. Systemet bygger på ISO og innebærer blant annet en prosess-tenkning som skal sikre våre handlinger fra vi tar imot pasienten til utskriving og oppfølging. Dette med ett eneste mål for øyet å sikre en optimal pasientbehandlingen uten feil. Det skal også fange opp endringer som skjer i forbindelse med utredning og behandling slik at kunnskap blir ført inn i alle deler av organisasjonen. Hver enkelt ansatt skal bruke systemet aktivt. Sikkerhet, brann og beredskap Sykehuset er stadig opptatt av å ivareta alle sider ved pasientenes sikkerhet. Det ble i 2005 utviklet nye beredskapsplaner vedrørende brann og redning, og i denne forbindelse har alle ansatte fått gjennomgang av regler og instrukser. Det er også utarbeidet en egen brosjyre som omhandler brannvern og sikkerhet og som gis Kari Lise Dybdahl gir rapport ved vaktskifte. Pasientene har anledning til egentrening i gymsalen som er godt utstyrt med apparater. Ole Andreas Sydnes mottar Kongens fortjenestemedalje i gull for sin sentrale og viktige rolle i utviklingen av revmatologien landet.

9 til pasientene ved innleggelse. I 2005 gjennomførte alle ansatte ved Revmatismesykehuset kurs i hjerte- og lungeredning. Tilsyn fra fylkeslegen i Rogaland Det har vært et svært aktivt år for sykehuset, med tilsyn fra flere offentlige myndigheter. Ved tilsyn fra Helsetilsynet høsten 2005 kunne vi presentere vårt nye kvalitetssystem som i tillegg til faglige prosedyrer inneholder beskrivelse av ansvarslinjer og saksbehandling. Systemet omfatter dessuten et meldesystem for avvik, uønskede hendelser og pasientskader. Det var med stor tilfredshet vi kunne motta meldingen fra myndighetene om at de ikke hadde funnet grunn til å rapportere verken avvik eller merknader ved det gjennomførte systemtilsynet ved vårt sykehus. Kompetanseplan med sentrale kompetansetiltak Sykehuset øremerket i 2005 kr til kompetansehevende tiltak. Midlene ble brukt til å oppnå og styrke spesialistkompetanse for revmatologer og revmakirurger. Sykehuset har ønsket å øke kunnskaper og ferdigheter i bruk av ultralydundersøkelse av ledd. Videreutdanning innen revmatologisk og dermatologisk sykepleie var prioriterte felt for sengeenheten og i hudpoliklinikken. I terapienheten ble kurs som skulle styrke spesialkompetansen innen revmatologiske sykdommer, prioritert. Nye arbeidsmåter for fysioterapeutene krevde kurs i bruk av treningsutstyr og om instruksjonsteknikk. Sykehuset tok i 2005 et løft når det gjelder dataopplæring av de ansatte. I samarbeid med Næringsakademiet har 24 av de ansatte gjennomført opplæring som kvalifiserer til «datakort». Via intern opplæring har ledelsen og de ansatte også foretatt et kunnskapløft når det gjelder kvalitetssystemer, risikovurderinger og psykososialt arvbeidsmiljø. Felles internundervisning med månedlige foredrag for de ansatte er gjenopptatt. Det ble høsten 2005 gjennomført introduksjonsdag for 14 nyansatte med undervisning om plikter og rettigheter, HMS-ordninger og lønn. Det ble også gitt en innføring i de vanligste sykdommene som behandles ved HSR. Kongens gull til hedersmannen Ole Andreas Sydnes 30. august 2005 var et høydepunkt i i året som gikk. HM Kongen hadde vedtatt å hedre tidligere administrerende overlege Ole Andreas Sydnes for sitt betydelige arbeid innen revmatikeromsorgen i Norge og for sin utrettelige innsats innen helsefremmende arbeid. Fylkesmann Tora Aasland foretok den høytidelige tildeling av HM Kongens fortjenstmedalje i gull. Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus hadde gleden av å være vertskap for markeringen som fant sted i Vår Frelsers Menighetshus. Representanter for det offentlige Norge, så vel som representanter for pasientorganisasjoner og sanitetsforeninger var tilstede. Familie, venner og kolleger var invitert. Det var også alle nåværrende og en rekke tidligere ansatte. Det var en stor og takknemlig forsamling som kunne hylle Ole Andreas Sydnes og oppleve at han takket for hedersbevisningen rakrygget og uten manuskript i en alder av 90 år. Ny grafisk profil for sykehuset Ved inngangen til 2005 ble arbeidet med sykehusets nye logo og grafiske profil fullført. Vi legger vekt på å fremstå med en tydelig profil, og som en moderne og profesjonell bedrift med et klart og entydig uttrykk. Dette skal være med å styrke Revmatismesykehusets identitet både internt og mot aktører i våre omgivelser. Innføring av elektronisk arkiv og saksbehandling På samme måten som sykehusets logo og grafiske profil er en kvalitetssikring av sykehusets visuelle uttrykk, er elektronisk arkiv og saksbehandling en sikring av det innholdsmessige. I 2005 ble arkiv- og saksbehandlingssystemet ephorte innført på sykehuset samtidig som vi etablerte sentralarkiv og fikk opprettet stillingen som arkivansvarlig. Som et privat sykehus legger vi altså opp til en standard i forhold til arkiv og offentlighet tilsvarende det som offentlige institusjoner er pålagt. Vi er med andre ord klar til å møte eventuelle nye krav på dette området. Vi tar sikte på at systemet skal rasjonalisere og profesjonalisere vår saksbehandling ved å gjøre den enklere, raskere og tryggere.

10 Høy produksjon fornøyde pasienter 2005 har vært et år med stabile og gode arbeidsforhold. Vi har styrket bemanningen m. t.p. nøkkelpersonell, og vi har gjort tilpasninger i organiseringen av driften for å bedre utnyttelsen av personalressurser. Dette har gitt gunstige produskjonsdata og gode tilbakemeldinger fra pasienter. Nøkkeltall Nøkkeltall Bestilling 2006 Revmatologisk pol Revmakirurgisk pol Hudpoliklinikken DRG 1657, , Dessuten: Det er utført 6854 sykepleierkonsultasjoner ved hudpoliklinikken. Den fine utviklingen i aktiviteten fra foregående år har fortsatt i Som det fremgår av tabellen har Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus nok en gang levert langt flere helsetjenester enn det som ble bestilt av oppdragsgiver. Dette gjelder både konsultasjoner på våre poliklinikker og antall inn- og utskrevne pasienter til avdelingen. På tross av høyt trykk på sentrale utviklingsområder for sykehuset, klarer vi å levere det som er forventet av oss, både fra pasienter og helsemyndigheter. Viktige utfordringer fremover Planlegging av nytt rehabiliteringssenter ved HSR Gjennom året 2005 ble vår oppmerksomhet gradvis mer rettet mot planlegging av eget rehabliteringssenter ved sykehuset. Arbeidet har skutt fart i 2005 etter at styret i Helse Vest har vedtatt at det skal opprettes 2-4 slike sentra i vår helseregion. Mot slutten av året ble det opprettet en tverrfaglig gruppe for å utrede og komme med tilråding om faglig innhold/pasientkategorier m. m. i en slik enhet. Gruppen startet sitt arbeid i desember og består av to fysioterapeuter og en ergoterapeut fra terapienheten, en sykepleier fra sengeenhet og avdelingsoverlegen. Arbeidet gav oss raskt inspirasjon og nysgjerrighet i forhold til de muligheter vi står overfor både hva angår den store oppgaven som venter og det potensialet som ligger i utnyttelse av tverrfaglig samarbeid. Kvalitet Sykehuset implementerte i 2005 nytt kvalitetssystem basert på ISO standarden. Det er lagt ned mye arbeid i oppbygning av systemet og i å sikre at den enkelte ansatte kan nytte det i sitt daglige arbeid. Det ble også opprettet nytt kvalitetsutvalg ved sykehuset under ledelse av en av våre revmatologer. Arbeidet med kontinuerlig kvalitetsforbedring vil være en viktig utfordring fremover. Forskning Helse Vest stimulerer til økt egenforskning ved sykehusene. Dette er også viktig for vårt sykehus, og det er i 2005 vedtatt å opprette et forskningsfond med eget styre. Å stimulere til forskningsaktivitet for de ulike faggruppene er en viktig oppgave fremover. Det er en særlig utfordring å benytte muligheten for å forske på effekten av tverrfaglig innsats overfor kronikergrupper.

11 Revmakirurgi er en av sykehusets viktige aktiviteter. Kompetansen bringes videre fra våre erfarne kirurger til unge leger i spesialisering. 11

12 Revmatologisk avdeling med revmakirurgisk seksjon har vært et år med jevnt god aktivitet i alle de 3 enhetene som arbeider med revmatikere. Vi har i løpet av året gjennomført driftsmessige grep som har vært rettet mot en mer effektiv utnyttelse av våre ressurser. Dette har gitt oss nye muligheter i planleggingen av en stadig bedre pasientbehandling. I tillegg til oversikten i tabellen (s.12) kan vi rapportere om følgende nøkkeltall fra driften: Sykehusavdeling: Antall utskrevne pasienter har vært: 1588 (mot 1607 i 2004). Den gjennomsnittlige liggetiden ved sykehuset har vært 7,3 dager. Kirurgisk virksomhet: Det er blitt uført 113 større operasjoner ved Haugesund Sjukehus. Ved egne operasjonsstuer har vi operert 226 inneliggende pasienter. Fysikalsk institutt: Det er i 2005 gjennomført 9508 konsultasjoner. Dette gjelder både individuell behandling og gruppebehandling i basseng og gymnastikksal. Ventetider Som en følge av bedre legebemanning er ventetidene ved revmatologisk avdeling bedret. Planlagte kontroller har vært avviklet senere enn planlagt. Denne forsinkelsen er nå redusert og vi klarer nå å holde de frister vi gir henviste pasienter. Ventetiden for uprioriterte pasienter er fortsatt omkring 1 år ved revmatologisk poliklinikk, men dette ventes å bedre seg når vi blir a`jour med kontrollene. Uprioriterte innleggelser har ved utgangen av året ca. 4 mndr ventetid. Endringer i driften Fra 1 januar 2005 ble sengeposten i 5. etasje gjort om til 5-døgns post. Dette frigjorde personalressurser som ble benyttet til å styrke bemanningen på hverdager slik: Det ble tilsatt en ny lege med spesialitet i både revmatologi og indremedisin. Det ble etablert en egen sykepleiertjeneste i poliklinikken med økning fra ca. 0,5 til 2,7 sykepleierstilling. Bemanningen i sengepostene gjennom uken ble styrket. I april 2005 ble det arrangert Ung/voksen seminar i regi av BURG (Barne- og UngdomsRevmatikerGruppen av Norsk revmatikerlag) og i samarbeid med ansatte ved HSR. Det var stor deltakelse og gode tilbakemeldinger. Det var hentet inn fagpersoner fra Senter for mødre med revmatisk sykdom ved St. Olavs hospital i Trondheim som hadde kurs for fagpersoner og for pasienter/pårørende. I tillegg var det en også en rekke bidrag i kursprogrammet av sykehusets egne ansatte. Høsten 2005 gjennomførte avdelingssykepleiere, enhetsledere og avdelingsoverlege en studiesirkel om ledelse. Vi drøftet en rekke viktige tema som har aktualitet i vårt daglige virke. Vi ble også på denne måten bedre kjent med hverandre og håper det kan medvirke til et godt samarbeid oss imellom. Enhet for revmatologi/revmakirurgi Bemanning Overleger: Vi har i 2005 benyttet oss av muligheten til å ansette spesialist i avdelingsoverleges stillingshjemmel. Vi fikk mulighet til å ansette en lege med spesialitet i både revmatologi og indremedisin som startet hos oss 1. mai. De øvrige overlegestillingene er fortsatt besatt av stabile medarbeidere. I løpet av 2005 ble de siste overlegepermisjonene avviklet for denne gang, og vi går derfor mot en mer stabil tid i forhold til overlegestaben.

13 I assistentlegestaben har det i 2005 vært større stabilitet enn tidligere år med tilsetting av 2 nye leger i spesialisering i februar. Vi har fått kvalifiserte vikarer for leger som er i permisjon, og situasjonen er nå mer tilfredstillende enn på lenge. Dette viser direkte igjen i avdelingens produksjonstall. gjøre seg erfaringer og utarbeide arbeidsrutinene etter hvert. Der er jevnlige møter med avdelingsoverlegen for kvalitetssikre avgjørelser og å videreutvikle tjenesten. 2 sykepleiere deltar i medikamentutprøvingsprosjekter som gjennomføres i samarbeid mellom sykehuset og legemiddelindustrien. Skrivetjenesten ble styrket med en ny stillingshjemmel fra høsten Dette har gjort at vi i betydelig større grad har klart å holde ventetiden for skriving av epikriser og poliklinikknotater nede. Dette er helt nødvendig for å klare å øke andelen av epikriser som blir sendt ut innen 7 dager etter at pasienten er utskrevet (nasjonalt kvalitetsmål for denne indikatoren er 80%). Sykepleiertjeneste i poliklinikken Fra januar ble det omfordelt sykepleierressurser fra sengeenhet til revmatologisk poliklinikk slik at denne tjenesten nå har 2,7 stilling. Det er innført telefontider slik at sykepleier avlaster legene i henvendelse fra pasienter. På denne måten blir legekonsultasjonene i mindre grad avbrutt. Pasienter har gitt positiv tilbakemelding på denne ordningen. Pasientene gir også gode tilbakemeldinger på den hjelpen de får. Sykepleierne har også en viktig oppgave i å veilede pasienter i opplæring ved oppstart av nye medikamentregimer. De tar EKG og assisterer legen ved leddpunksjoner, sternalpunksjoner, rectoskopier etc. Tjenesten har vært bygget opp fra bunnen, og man har måttet I 2005 ble det registrert 1369 telefonhenvendelser fra pasienter til poliklinikken. Det ble gitt opplæring i injeksjonsbehandling til 158 pasienter som skulle starte behandling med biologisk injeksjonspreparat og sykepleierne har rutinemessig kontrollsamtale med pasientene etter 2 ukers bruk. Revmakirurgisk seksjon Seksjonen er svært veldrevet med god utnyttelse av operasjonsstuer og personalressurser med produksjonstall som ligger over bestilling. I løpet av de siste årene kan det registreres endringer i typen operasjoner. Det gjøres sjeldnere synovectomier, noe som kan kan tilskrives nye, effektive medisiner. Operasjoner for Carpaltunnel syndrom har økt fra 41 i 2000 til 153 i Lokalene trenger også oppgradering. Der er derfor stor forventning til mulighetene i forbindelse med den forestående utbygging. Flere ansatte har tatt moduler til datakortet. Kirurgene har deltatt på kurs i håndkirurgi og på kirurgisk høstmøte. Vår hygienekontakt var 3 dager på hygieneforum i Bergen våren Sengeenhet 2005 var et spennende og utfordrende år hvor omstillingskompetansen vår ble satt på prøve. Utvikling og endring i drift, lederstruktur og turnus har funnet sted parallelt med stor aktivitet i pasientbehandling og fagutvikling. 2 sykepleiere har gjennomført videreutdanning i klinisk revmatologisk sykepleie i Bergen. 10 ansatte har tatt datakort-moduler på ettermiddagstid og flere har deltatt på faglige kurs og seminarer. Vi fungerer fortsatt som praksisveiledere for sykepleiestudenter og hjelpepleierelever. Dette er både krevende, utviklende, meningsfylt og gir et viktig bidrag til kompetanseutviklingen på sykehuset.i september var ansatte fra primærhelsetjenesten i Haugesund invitert til dialogmøte på sykehuset, der temaet var «Revmatismesykehuset og de revmatiske sykdommene - moderne forskningsbasert behandling». Dette var et svært vellykket tiltak med gode tilbakemeldinger fra deltakerne. Sengeenheten har et svært godt arbeidsmiljø, dette kom frem i kartleggingen som ble gjennomført ved slutten av året. Enheten er en attraktiv arbeidsplass preget av god fagutvikling, spennende oppgaver og godt samhold. Dette bekreftes for øvrig av en svært god rekruttering. De ansatte viser stort engasjementet som igjen gir høy tilfredshet hos våre pasienter.

14 Terapienheten 14 Bemanning Alle stillinger i enheten har vært besatt i 2005 med gode og stabile medarbeidere. Turnuskandidater/studenter: Også dette året har 3 fysioterapeuter i turnus til sammen utgjort et årsverk. I tillegg hadde vi inne en fysioterapistudent i 13 uker. Studenter og turnuskandidater medfører veiledningsoppgaver, og disse er blitt godt ivaretatt av våre faste fagfolk som dermed bidrar til viktig kompetanseutvikling for sykehuset. Produksjon På fysioterapiinstituttet har 626 pasienter fått individuell behandling i Disse har hatt til sammen 2562 konsultasjoner. Av disse var 22 3-månederskontroller etter hofte- og skulderproteser pasienter har deltatt i gruppebehandling poliklinisk, noe som utgjør 6946 konsultasjoner. Kompetanse/fagutvikling Ergoterapeutene har deltatt i henholdsvis håndterapiseminar og fagdager for ergoterapeuter. En ergoterapeut hadde våren 2005 de siste 5 månedene av sin permisjon i forbindelse med arbeid med mastergrad i Helsevitenskap. Vår aktivitør har deltatt på kurs for aktivitører, og noen av fysioterapeutene våre har tatt videreutdanning i tverrfaglig veiledningspedagogikk. Sosialkonsulenten har hospitert på Lillehammer Revmatismesykehus, deltatt på landskonferanse for sosionomer v/somatiske sykehus og på tverrfaglig jubileumskonferanse ved revmatologisk avdeling, Diakonhjemmet sykehus, sammen med 2 fysioterapeuter og enhetsleder. En fra varmeterapiavdelingen og en fysioterapeut har tatt datakortet. To av våre fysioterapeuter er ressurspersoner i forbindelse med skulderprosjekt ved Diakonhjemmet Sykehus i Oslo. Ansatte i terapienheten tar en stor del av undervisningen i læringsopphold for RA- og Bekhterev-pasienter, og har også det koordinerende lederansvaret for disse aktivitetene. Ergoterapeut har undervist v/ergoterapeututdanningen på Nærbø, og det har vært faglig kontakt med ulike kommunale tilbud i fylket. Studieturer I januar var ergoterapeut og enhetsleder blant flere til Hauglandssenteret i Sogn og Fjordane, en ergoterapeut og en fysioterapeut var med til Lillehammer Revmatismesykehus, en fysioterapeut sammen med avdelingsoverlege til Diakonhjemmet sykehus for å få informasjon om tverrfaglig poliklinikkdrift. Likeså var enhetsleder sammen med avdelingsoverlege på besøk til Sørlandet sykehus for å se på drift av ryggpoliklinikk. Utstyr Det har i 2005 blitt anskaffet utstyr som for eksempel tredemølle og et elliptisk treningsapparat. Gaver fra revmatikerforeninger har her vært viktige bidrag som vi er svært takknemlige for. Arbeidsmiljø Enhetsleder og fagansvarlig ergoterapeut har foretatt arbeidsplassvurderinger for de ansatte på skrivestue og ved revmatologisk og revmakirurgisk poliklinikk. Det ble høsten 2005 startet et nytt tilbud til våre ansatte med kontorarbeid, som er en utsatt gruppe i forhold til plager i rygg og nakke som følge av ensidig arbeid. Det ble gjennomført gruppetrening i 30 min., 2 ganger i uken i 8 uker. Tiltaket fikk gode tilbakemeldinger og vi håper det skal forebygge plager og sykemeldinger. Etter positiv evaluering er tilbudet vedtatt å fortsette i 8 uker vår og høst Det arbeides også med trivselstiltak for å styrke fellesskapet blant de ansatte. Like før jul ble pasientbiblioteket flyttet til nye lokaler. Bibliotekansvarlig har gjort det nye biblioteket til et trivelig rom for pasientene der de kan finne bøker, magasiner, lydbøker eller surfe på Internett.

15 Hudpoliklinikken Avdelingen dekker et stort befolkningsområde og har høy aktivitet med økende forventninger fra pasientene. Nye muligheter innenfor behandlingen er ikke alltid «ready made», men må tilpasses og erfares. Samtidig blir det lagt stor vekt på å sikre en nødvendig og forsvarlig utvikling i forhold til kvalitetssikring og pasientprioritering. Med økende krav til dokumentasjon, kvalitet og systematikk, er det en stor utfordring å stadig holde fokus på pasienten. Ved hudpoliklinikken ble det i 2005 iverksatt et utdanningsprosjekt av to utenlandske, men norsktalende, assistentleger. Spesialistutdanningen skjer i samarbeid med hudavdelingen ved Stavanger Universitetssjukehus, hvor assistentlegene får sin opplæring to dager i uken. Utstyr til online videokonferanse med universitetsmiljøet er anskaffet, slik at legene kan få instruksjon, kollegastøtte og mulighet for «second opinion». Noen øyeblikkelig lettelse og avlastning for vår eneste hudspesialist innebærer prosjektet imidlertid ikke, men det er med sine utfordringer stimulerende for hele avdelingen og har fremtidsperspektiver. Prosjektet løper til våren 2008, og samtidig fortsetter det langsiktige arbeidet med å skaffe en ny spesialist til avdelingen. I mai 2005 ble avdelingens tre sykepleiere ferdig utdannet hudsykepleiere. Med denne type kompetanse kan sykepleierne ha et større ansvar for pasientene og dette vil kunne frigi legetid som kan disponeres til reduksjon av ventelisten. Våre sykepleiere har i 2005 tatt i bruk digital fotografering og arkivering, og vi er dermed blant de første til å ta i bruk slike hjelpemidler til lysbehandlingskontroller. 15 Oppvarming av hendene i forkant gir bedre utbytte av håndtrening. Leila Muslibegovic er assistentlege ved hudpoliklinikken.

16 Forskning, opplæring og utvikling 16 Forskning Målsetting: Enheten skal ha kunnskap om forskning, skal selv drive forskning og skal legge forholdene til rette for forskning på sykehuset. Doktorgradsprosjektet «Gjorde vi de riktige tingene rett?» I doktorgradsarbeidet skal kvaliteten av revmatikeromsorgen vurderes i forhold til indikatorer for prosess, struktur og resultat. Tidligere er to artikler publisert som belyser prosess og resultat. I 2005 ble artikkelen «Changing structure and resources in a rheumatology combined unit during the period » sendt til vurdering hos Scandinavian Journal of Rheumatology. Den siste artikkelen i doktorgradsarbeidet beskriver effektene av moderne behandling av leddgiktpasienter Sammenskrivingen av arbeidet ferdigstilles primo 2006 og arbeidet skal deretter oversendes Universitetet i Bergen for vurdering i forhold til medisinsk doktorgrad. Samarbeid med veilederne professorene Hans Martin Høyeraal og Stig Larsen ble kontinuert. Remicadeprosjektet Dette er en forskerinitiert studie som ledes av fra HSR og som løper ved de revmatologisk avdelingene ved Haukeland Universitetssykehus og ved Helse-Førde i tillegg til ved HSR as. Syttifem pasienter som behandles med Remicade følges. I løpet av 2005 har de fleste av pasientene vært til avsluttende kontroll. En artikkel er publisert (1). Annen forskning Berthe Rossebø har deltatt i en undersøkelse av forekomsten av prosiasisleddgikt i Hordaland (2). SMM - Kunnskapssenteret Rapporten om sammenhengen mellom behandlingsvolum og kvalitet på helsetjenestene er ikke avsluttet. Gruppen hadde et møte og vår deltaker i prosjektet Anne G. Kvalvik har levert sin del av rapporten. Publikasjoner 1. Moen K, Kvalvik AG, Hellem S, Jonsson R, Brun JG. The long-term effect of anti TNF- Konsentrasjon er viktig for et godt resultat. Fotodynamisk terapi er effektiv i behandling av noen typer hudkreft. Fysioterapeut Sladjana Krmpot leder fellesgymnastikk.

17 alpha treatment on temporomandibular joints, oral mucosa, and salivary flow in patients with active rheumatoid arthritis: a pilot study. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2005;100(4): Madland TM, Apalset EM, Johannessen AE, Rossebo B, Brun JG. Prevalence, disease manifestations, and treatment of psoriatic arthritis in Western Norway. J Rheumatol 2005;32(10): Oppsummert forskning Rapporten om sammenhengen mellom behandlingsvolum og kvalitet på helsetjenestene er ikke avsluttet. Gruppen hadde et møte og vår deltager i prosjektet, Anne Grimstvedt Kvalvik, har levert sin del av rapporten Oppdragsforskning Sykehuset har mottatt en rekke forespørsler om å være med i utprøvingsstudier. FOU deltar i vurdering og planlegging av prosjektene. I 2005 har vi særlig arbeidet med et prosjekt for pasienter med psoriasisleddgikt og ett for Bekhterevpasienter. Pasientopplæring Målsetting: Enheten skal tilby systematisk opplæring av pasienter/pårørende, personale og samarbeidende personell. Pasienter og pårørende: Det ble i 2005 gjennomført 3 runder med læringsopphold for Bekhterevpasienter og 4 runder for pasienter med leddgikt. Til sammen deltok 18 Bekhterevpasienter og 34 leddgiktpasienter. Tiltakene er evaluert med fine tilbakemeldinger fra deltagerne. Vi har vurdert innspillene i evalueringsmøter og har forsøkt å justere etter pasientenes tilbakemeldinger. Nytt skjema for evaluering av den enkelte undervisers innsats er utarbeidet Evaluering av pasientenes utbytte av læringsoppholdene: Bekhterevpasienter har blitt systematisk etterundersøkt uker etter læringsoppholdet. Dette har vært gjennomført som en pilotstudie med støtte fra Marit Hansens Minnefond. Fysioterapeut Inger Nesse Haugen har stått for etterundersøkelsen. Det validerte spørreskjemaet «Patient knowledge questionnaire» for leddgiktpasienter er blitt oversatt av autorisert translatør og klargjort for bruk. Ergoterapeut Ann-Kristin Berge, leder av læringstiltak for leddgiktpasienter, er samarbeidspartner i dette arbeidet. Seminar for unge voksne revmatikere: Det ble arrangert et helgeseminar for unge voksne revmatikere i sykehusets lokaler april Pasientforeningen var arrangør, og det ble planlagt og gjennomført i samarbeid med HSR. Vår FOU-enhet deltok i planlegging, gjennomføring og med foredrag. De 46 deltagerne på kurset fikk informasjon om de revmatiske sykdommene og deres behandling. Informasjon til pårørende: Vi arbeider med planer for en informasjonshelg for pårørende av pasienter med leddgikt og Bekhterevs sykdom. Eksterne foredrag i 2005 Time Sanitetsforening : Om Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus Fibromyalgiforeningen, Stavanger Foredrag; Fibromyalgi og rehabilitering. Hva kan HSR tilby og hva ønsker pasientene? Lindis Lokna og Kari Anne Bråtane bidro deretter med orientering om tilbudet «Livsstyrketrening» Stavanger lag av Norsk Revmatikerforbund, , Leddgiktsmedisiner nye og gamle medisiner i behandling av leddgikt. Foredrag ved Berthe Rossebø og Anne Grimstvedt Kvalvik Sykepleiere i hjemmesykepleien Haugesund og omegn Moderne forskningsbasert behandling av revmatiske sykdommer. Internundervisning i 2005 Internundervisning med månedlige tilbud om foredrag for alle sykehusets ansatte ble i 2005 lagt opp med utgangspunkt i foredragene for Bekhterevpasienter. To av foredragene holdt av enhetsleder FOU. Introduksjonsdag for nyansatte, 18. oktober deltagere Remicadebehandling av leddgiktpasienter Foredragsholder for sykepleiere ved HSR i ettermiddagsmøte arrangert av Schering-Plough Pedagogikk for helsearbeidere, , foredrag ved Richard Moltzhaug, arrangert i samarbeid med Schering-Plough som gjenytelse for møtet over. Leddtellingskurs leger og sykepleiere, arrangert i samarbeid med Schering Plough / Olav Bjørnebo. 17

18 18 Direktør Jan Birger Medhaug, styremedlem Wenche Karlsen, styreleder Halvard N Sveen, styremedlem Reidun Vikebø, styremedlem Per Qvale (første halvdel av 2005), ansattrepresentantene Liv Lefsaker og Inger Økland Styrets beretning for 2005 Selskapet driver spesialisthelsetjeneste innenfor områdene revmatologi/revmakirurgi og hudsykdommer i Haugesund. Driften foregår i eget sykehusbygg i Karmsundsgaten 134. Selskapet har et ideelt formål, noe som betyr at eierne ikke kan ta ut overskudd fra driften. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2005 er satt opp under denne forutsetningen. Styret anser arbeidsmiljøet som godt. Det er i 2005 arbeidet svært mye for å sikre og systematisere de faktorer som er avgjørende for et fortsatt godt arbeidsmiljø i sykehuset. Det er blant annet gjennomført en omfattende kartlegging og påfølgende risikovurdering av fysiske og psykososiale arbeidsmiljøfaktorer. Dette har resultert i nyttige verktøy i form av detaljerte handlingsplaner for den enkelte enhet. Det er etablert nye rutiner og egne elektroniske systemer for rapportering og oppfølging av avvik og uønskede hendelser. Det er ikke registrert alvorlige ulykker eller uhell i 2005, og sykefraværet utgjorde 6,69% mot 4.84% i Sykehuset har 149 fast ansatte hvorav 12 er menn og 137 kvinnerstyret har 5 medlemmer hvorav 1 er mann og 4 er kvinner. Frem til mai 2005 hadde styret 6 medlemmer. Per Quale gikk ut av styret på dette tidspunktet.

19 Selskapet har godt innarbeidede rutiner for kildesortering og avfallshåndtering. Virksomheten er av en slik karakter at det ytre miljø ikke på noen måte blir forurenset. Sykehusets drift er basert på langsiktige driftsavtaler med det regionale helseforetaket Helse Vest. Revmatismesykehuset utgjør i kraft av disse avtaleforholdene en del av det samlede tilbud av helsetjenester i regionen. Det blir kontinuerlig foretatt investeringer i lokaler og utstyr for å få et mest mulig rasjonell drift med hensiktsmessige bygninger og anlegg. Det er behov for betydelig oppgradering av sykehusbygget i årene som kommer. Selskapet har ingen finansiell risiko siden driften er basert på norske kunder og leverandører, samt at selskapet ikke har finansiering knyttet til utenlandsk valuta. Stor stabilitet i inntjening er sikret ved månedlige inntekter i henhold til bestillings- og betalingsavtale med Helse Vest. Selskapets langsiktige gjeld er hovedsakelig i form av avdragsfrie lån til morselskapet Både kreditt- og likviditetsrisiko er svært begrenset. Styret kan gi følgende oversikt over utvikling og resultat i driftsåret. Selskapet har øket sine inntekter med ca 9% fra forrige år, og resultatandelen er øket fra ca til Dette skyldes ekstraordinære tilskudd fra oppdragsgiver Helse Vest vedrørende ISF oppgjør for Inntektsøkningen skyldes også økte tilskudd til dekning av kapitalkostnader samt til opprettelse av en ny assistentlegestilling. Ca 3% av inntektsøkningen gjelder indeksregulering av tilskuddene. Det gode årsresultatet skyldes først og fremst endringen i selskapets netto pensjonsforpliktelse. På grunn av god avkastning på pensjonsmider i 2005 er det tatt til inntekt kr som følge av utviklingen i netto forpliktelse. Se noter til regnskapet. Selskapets kostnader er på de fleste punkter stabile eller moderat økende. Kostnader til medikamenter, røntgenundersøkelser og kirurgiske tjenester er øket med ca 1,05 mill på grunn av høyere aktivitet. Av andre ekstraordinære forhold ønsker styret også å opplyse om bokførte kostnader i forbindelse med utredning av ny rehabiliteringsenhet ved sykehuset og oppgradering av eksisterende bygningsmasse. Det er kostnadsført til sammen ca 1,04 mill kroner til konsulenttjenester osv. i denne forbindelse. Selskapets egenkapital er på ca 26% og styret er tilfreds med selskapets soliditet. Resultatdisponering Årets overskudd ,- er foreslått overført til annen egenkapital Foretakets frie egenkapital utgjør kr ,- Avslutning Sykehuset har en god drift og er velrenommert i vår landsdel, noe som ikke minst skyldes dyktige, lojale og innsatsvillige medarbeidere på alle nivåer. Styret vil uttrykke en hjertelig takk for den store innsatsen som er gjort og det gode resultatet. 19 Haugesund. den 20. april 2006 I styret for Haugesund Sanitetsforening Revmatismesykehus as Reidun Vikebø Styremedlem Halvard Nonslid Sveen Styrets leder Wenche Karlsen Styrets nestleder Liv Lefsaker Styremedlem Inger Økland Styremedlem Jan Birger Medhaug Direktør

20 resultatregnskap 20 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Offentlige driftstilskudd , ,00 Inntekter pasientbehandling , ,99 Annen driftsinntekt , ,18 Sum driftsinntekter , ,17 Pasientbehandlingskostnader , ,98 Lønnskostnader m.m , ,53 Avskrivning på driftsmidler , ,94 Annen driftskostnad , ,11 Sum driftskostnader , ,56 Driftsresultat , ,61 Finansinntekter og finanskostnader Annen renteinntekt , ,87 Rentekostn. til foretak i samme konsern , ,00 Annen rentekostnad , ,41 Resultat av finansposter , ,54 Ordinært resultat , ,07 Årsresultat , ,07 Overføringer Avsatt til annen egenkapital , ,07 Sum overføringer , ,07 Balanse Eiendeler Note Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger o.a. fast eiendom , ,00 Maskiner og anlegg , ,00 Sum varige driftsmidler , ,00 Sum anleggsmidler , ,00 Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer , ,18 Andre fordringer , ,98 Sum fordringer , ,16 Bankinnskudd, kontanter o.l , ,88 Sum omløpsmidler , ,04 Sum eiendeler , ,04

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 Note 2015 2014 Budsjett 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemsinntekter 9 577 700 8 251 321 9 196 000 Annonsesalg,

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1 Salgsinntekt 552 000 1 048 000 Sum driftsinntekter 552 000 1 048 000 Varekostnad 28 359 2 628 655 5 Annen driftskostnad 184

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING.

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Vasetløypene SA

Årsregnskap 2015 for Vasetløypene SA Årsregnskap 2015 for Vasetløypene SA Foretaksnr. 980435857 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira i Valdres Registernr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org. nr. 988 936

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

BKM EIKER Årsregnskap for BKM Eiker

BKM EIKER Årsregnskap for BKM Eiker 2015 BKM EIKER 2015 Årsregnskap for BKM Eiker 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Revisors beretning 3 5 6 8 11 2 STYRETS ÅRSBERETNING Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Årsregnskap Otta Biovarme AS

Årsregnskap Otta Biovarme AS Årsrapport og regnskap for Otta Biovarme AS 2006 Årsregnskap Otta Biovarme AS RESULTATREGNSKAP (21.12.2005-31.12.2006) (Beløp i hele 1.000 kroner) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER Andre

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 974 526 441 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORDIC HALIBUT AS Forretningsadresse: Strandgaten 223

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

Ordinært driftsresultat

Ordinært driftsresultat Resultatregnskap Virksomhet: Høgskolen i Sør-Trøndelag. Note Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 187 168 181 832 Tilskudd og overføringer fra andre 1 291 1 349 Gevinst ved salg av eiendom, anlegg

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS

ÅRSREGNSKAP. Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS ÅRSREGNSKAP Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS 2007 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 2 51 706 366 44

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821 Årsregnskap 2015 Trondhjems Seilforening Havn AS Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Trondhjems Seilforening Havn AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Annen driftsinntekt 8 895 015 894

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Mikkalen Sameie

Årsregnskap 2015 for Mikkalen Sameie Årsregnskap 2015 for Mikkalen Sameie Organisasjonsnr. 982390125 Utarbeidet av: Merisma AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 8733 St. Olavs p 0028 OSLO Orgnr: 992564830 Årsberetning 2015 Virksomhetens

Detaljer

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392!

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392! ÅRSREGNSKAP2014 Organisasjonsnummer880349392 Resultatregnskap Østnorsk jazzsenter Driftsinntekter Note 2014 2013 Tilskudd 2 6 149 818 5 972 742 Annen driftsinntekt 582 766 205 666 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Bergen Teknologioverføring AS Org.nr. 987 753 153

Bergen Teknologioverføring AS Org.nr. 987 753 153 Årsregnskap og årsberetning 2005 for Bergen Teknologioverføring AS Org.nr. 987 753 153 Regnskap for perioden 22.12.04-31.12.05 UiB/Regnskap 23.02.06 Innholdsfortegnelse Styrets beretning 3 Resultatregnskap

Detaljer