o m s o r g k u n n s k a p t i l l i t årsrapport

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "o m s o r g k u n n s k a p t i l l i t årsrapport"

Transkript

1 o m s o r g k u n n s k a p t i l l i t årsrapport 2005

2 Bassengtrening gir varme til ledd og muskler og bidrar til god trivsel.

3 Innhold 4 Innledning 5 Direktøren har ordet 7 Organisasjon og personal 8 Milepæler i Høy produksjon fornøyde pasienter Nøkkeltall Viktige utfordringer fremover Revmatologisk avd. med revmakirurgisk sekisjon Enhet for revmatologi/revmakirurgi Sengeenhet Terapienheten Hudpoliklinikken Forskning, opplæring og utvikling Styrets beretning for 2005 Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Kontantstrømanalyse Revisjonsberetning

4 Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS blir 50 år i mars Sykehuset er et sentralt innslag i bybildet for alle Haugesundere. Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS Sykehuset er et privat aksjeselskap med et ideelt formål. Haugesund Sanitetsforening eier alle aksjene og står også for driften av sykehuset med basis i driftsavtale med Helse Vest. Sykehuset ble åpnet i 1957 etter en enestående innsats av Sanitetsforeningene rundt om i landet, men særlig i Rogaland og Haugesund. Mange enkeltpersoner i Sanitetsforeningene og i lokalsamfunnet for øvrig har hatt stor betydning for sykehusets utvikling. Det er naturlig å nevne Gudrun Krosby som hadde en avgjørende rolle da sykehuset ble grunnlagt og Lilly Meling som var leder av Haugesund Sanitetsforening og styreleder for sykehuset fra 1957 til Sanitetskvinnene Mossen Stensland og Turid Strømme har også vært oppofrende og dyktige ledere av Haugesund Sanitetsforening og av sykehusets styre. Nåværende leder av Haugesund Sanitetsforening, Wenche Karlsen, viderefører Sanitetskvinnenes engasjement i sitt verv som nestleder i sykehusstyret. Avgjørende for sykehuset har administrerende overlege Ole Andreas Sydnes vært. Han ledet sykehuset fra starten i 1957 og inntil han gikk av for aldersgrensen i november Per H. Haaland overtok stillingen som administrerende overlege for en to-års periode og deretter var Hermund A. Aadland administrerende overlege fem til 2003 da Helge Thorheim ble ansatt som sykehusets første direktør. De siste 2 årene har Jan Birger Medhaug vært sykehusets direktør og Berthe Rossebø avdelingsoverlege.

5 o m s o r g k u n n s k a p t i l l i t Sykehusets formål Jan Birger Medhaug Direktør Selskapets virksomhet er å bidra til å virkeliggjøre de ideelle mål som til enhver tid er fastsatt i formålsparagrafen for Norske Kvinners Sanitetsforening. Slik virksomhet kan drives av selskapet selv, gjennom datterselskaper eller i samarbeid med andre offentlige eller private selskaper og institusjoner. Selskapet skal samarbeide med andre deler av helse- og sosialtjenester. Innenfor rammen av det som er bestemt i første og annet ledd skal selskapet: 1. Drive sykehus i samsvar med den til enhver tid gjeldende formålsparagraf for Norske Kvinners Sanitetsforening. 2. Drive sykehus i samsvar med den til enhver tid gjeldende lovgivning og øvrige offentlige regelverk for drift av sykehus. 3. Sørge for at sykehusets pasienter møter faglig virksomhet og omsorg av høy og tidsmessig kvalitet, og bli sett i et helhetligperspektiv. 4. Utføre spesialisthelsetjeneste innen revmatologi inkl. poliklinikk. 5. Utføre spesialisthelsetjeneste innen revmakirurgi inkl. poliklinikk. 6. Utføre spesialisthelsetjeneste innen hudog veneriske sykdommer. 7. Drive utdanning av helsepersonell. 8. Drive forskning. 9. Drive utvikling av medisinsk praksis, pleie, kompetanseheving og rehabilitering. 10. Drive opplæring av pasienter og pårørende. 11. Utvikle og sikre samhandling med kommunehelsetjenesten. 12. Samarbeide og koordinere med andre helseinstitusjoner. 13. Besørge forsvarlig drift og vedlikehold av bygninger, inventar og eiendom for øvrig. Tjenestetilbud, kvalitet og sikkerhet 2005 var et meget aktivt år hvor det var flere behandlede pasienter enn noe tidligere år. Vi hadde flere eksterne tilsyn ved sykehuset, vi gjennomførte flere studiereiser og var nesten i mål med forprosjektet (tidlig 2006) for nytt rehabiliteringssenter ved sykehuset. Vi hadde et arbeidsnærvær på 93.31% (6.69% sykefravær). Det ble gjennomført tilsyn av vårt medisinsk-tekniske utstyr fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Haugesund Brannvesen, Arbeidstilsynet gjennomførte kampanjen «GOD VAKT» og Helsetilsynet i Rogaland (Fylkeslegen) gjennomførte tilsyn i oktober. Slike tilsyn representerer en ekstra sikkerhet for pasienter og tilsatte og de innebærer samtidig ekstra innsats for alle parter. Særlig var «GOD VAKT»- kampanjen arbeidskrevende og det er gjort risikoanalyse og utarbeidet handlingsplan for hele sykehuset i etterkant. Endelig svar fra Arbeidstilsynet vil foreligge 1. halvdel av Det ble senhøstes gjennomført en arbeidsmiljøundersøkelse i alle enheter ved sykehuset. Dette var også en viktig prosess som viste at arbeidsmiljø er viktig og vektlegges i enhetene med en særlig oppmuntring til sengepostene som scoret ekstra godt. Fylkeslegens tilsyn i oktober ble det tilsyn hvor sykehuset gjorde det aller best. Det var med stor tilfredshet vi kunne motta meldingen fra Helsetilsynet at de verken hadde funnet avvik eller hadde merknader ved det gjennomførte systemtilsynet ved vårt sykehus! Nytt nettbasert kvalitetssystem ISO ble tatt i bruk i oktober. Dette sammen med nytt kvalitetsutvalg viser sykehusets satsing på kvalitet og sikkerhet. Arbeidet med utforming av ny rehabiliteringsenhet i tilknytning til sykehuset har også stått sentralt dette året. Et rehabiliteringssenter som faglig skal holde nasjonalt topp nivå er i støpeskjeen. Det trengs enda noen nasjonale føringer og regionale avklaringer før dette kan etableres, men sykehusets erfaring, kompetanse, samarbeidsrelasjoner og beliggenhet, gjør sammen med et skrikende behov at vi optimistisk holder fullt trykk på denne viktige saken. Direktøren vil takke alle medarbeidere for aktivt engasjement og stor innsats. Direktøren vil også berømme den gode dialogen og samarbeidet mellom styret og ledelsen. Jan Birger Medhaug 5

6 Sykepleier Eva Stølås Lie forbereder injeksjon til pasient.

7 Organisasjon og personal Sykehuset var i 2005 organisert på følgende måte: Styre Direktør Råd og utvalg Enhetsleder Prosjekter Stabsenhet Enhetsleder Sengeenhet Post 5 og 6 Enhetsleder Revmatologisk Revmakirurgisk inkl. Poliklinikker Enhetsleder Enhetsleder Enhetsleder Terapi Forskning, Hudpoliklinikken opplæring og utvikling Sykehuset har kvalifiserte medarbeidere i alle stillinger. Alle overlegestillinger er besatt. Det ble i mai 2005 ansatt en ny spesialist i avdelingsoverlegens hjemmel. I stillinger for lege i spesialisering er det nå tilsatt godt kvalifiserte medarbeidere. I 3 av stillingene er det ansatt vikar p.g.a. permisjoner. Vi har i 2005 ansatt 2 assistentleger (under spesialisering) ved hudpoliklinikken. Det langsiktige arbeidet med å skaffe nye hudspesialister fortsetter. I 2005 var det godkjent 107,93 stillinger ved sykehuset fordelt på ca. 145 personer. Vårt personale har høy kompetanse og lang erfaring. Dette er en særdeles viktig kapital for det utviklingsarbeid og den nytenkning som dagens sykehussituasjon og rammevilkår krever. Sykehuset og våre ansatte er opptatt av å presentere det beste av behandling og pleie i sitt daglige møte med pasientene. Avdelingsoverlege Berthe Rossebø. Ergoterapeut Kjersti Velde. Ingeborg Wennersborg i resepsjonen er alltid hjelpsom og imøtekommende.

8 Milepæler i 2005 Kvalitetsstyring Vi har i 2005 prioritert arbeidet med kvalitetsstyring av sykehusets virksomhet. Dette innebærer å sette alle prosedyrer, instrukser, skjema og manualer inn i et felles kvalitetsystem som omfatter alt fra helse, miljø og sikkerhet (HMS), til kliniske metoder og prosedyrer. Systemet bygger på ISO og innebærer blant annet en prosess-tenkning som skal sikre våre handlinger fra vi tar imot pasienten til utskriving og oppfølging. Dette med ett eneste mål for øyet å sikre en optimal pasientbehandlingen uten feil. Det skal også fange opp endringer som skjer i forbindelse med utredning og behandling slik at kunnskap blir ført inn i alle deler av organisasjonen. Hver enkelt ansatt skal bruke systemet aktivt. Sikkerhet, brann og beredskap Sykehuset er stadig opptatt av å ivareta alle sider ved pasientenes sikkerhet. Det ble i 2005 utviklet nye beredskapsplaner vedrørende brann og redning, og i denne forbindelse har alle ansatte fått gjennomgang av regler og instrukser. Det er også utarbeidet en egen brosjyre som omhandler brannvern og sikkerhet og som gis Kari Lise Dybdahl gir rapport ved vaktskifte. Pasientene har anledning til egentrening i gymsalen som er godt utstyrt med apparater. Ole Andreas Sydnes mottar Kongens fortjenestemedalje i gull for sin sentrale og viktige rolle i utviklingen av revmatologien landet.

9 til pasientene ved innleggelse. I 2005 gjennomførte alle ansatte ved Revmatismesykehuset kurs i hjerte- og lungeredning. Tilsyn fra fylkeslegen i Rogaland Det har vært et svært aktivt år for sykehuset, med tilsyn fra flere offentlige myndigheter. Ved tilsyn fra Helsetilsynet høsten 2005 kunne vi presentere vårt nye kvalitetssystem som i tillegg til faglige prosedyrer inneholder beskrivelse av ansvarslinjer og saksbehandling. Systemet omfatter dessuten et meldesystem for avvik, uønskede hendelser og pasientskader. Det var med stor tilfredshet vi kunne motta meldingen fra myndighetene om at de ikke hadde funnet grunn til å rapportere verken avvik eller merknader ved det gjennomførte systemtilsynet ved vårt sykehus. Kompetanseplan med sentrale kompetansetiltak Sykehuset øremerket i 2005 kr til kompetansehevende tiltak. Midlene ble brukt til å oppnå og styrke spesialistkompetanse for revmatologer og revmakirurger. Sykehuset har ønsket å øke kunnskaper og ferdigheter i bruk av ultralydundersøkelse av ledd. Videreutdanning innen revmatologisk og dermatologisk sykepleie var prioriterte felt for sengeenheten og i hudpoliklinikken. I terapienheten ble kurs som skulle styrke spesialkompetansen innen revmatologiske sykdommer, prioritert. Nye arbeidsmåter for fysioterapeutene krevde kurs i bruk av treningsutstyr og om instruksjonsteknikk. Sykehuset tok i 2005 et løft når det gjelder dataopplæring av de ansatte. I samarbeid med Næringsakademiet har 24 av de ansatte gjennomført opplæring som kvalifiserer til «datakort». Via intern opplæring har ledelsen og de ansatte også foretatt et kunnskapløft når det gjelder kvalitetssystemer, risikovurderinger og psykososialt arvbeidsmiljø. Felles internundervisning med månedlige foredrag for de ansatte er gjenopptatt. Det ble høsten 2005 gjennomført introduksjonsdag for 14 nyansatte med undervisning om plikter og rettigheter, HMS-ordninger og lønn. Det ble også gitt en innføring i de vanligste sykdommene som behandles ved HSR. Kongens gull til hedersmannen Ole Andreas Sydnes 30. august 2005 var et høydepunkt i i året som gikk. HM Kongen hadde vedtatt å hedre tidligere administrerende overlege Ole Andreas Sydnes for sitt betydelige arbeid innen revmatikeromsorgen i Norge og for sin utrettelige innsats innen helsefremmende arbeid. Fylkesmann Tora Aasland foretok den høytidelige tildeling av HM Kongens fortjenstmedalje i gull. Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus hadde gleden av å være vertskap for markeringen som fant sted i Vår Frelsers Menighetshus. Representanter for det offentlige Norge, så vel som representanter for pasientorganisasjoner og sanitetsforeninger var tilstede. Familie, venner og kolleger var invitert. Det var også alle nåværrende og en rekke tidligere ansatte. Det var en stor og takknemlig forsamling som kunne hylle Ole Andreas Sydnes og oppleve at han takket for hedersbevisningen rakrygget og uten manuskript i en alder av 90 år. Ny grafisk profil for sykehuset Ved inngangen til 2005 ble arbeidet med sykehusets nye logo og grafiske profil fullført. Vi legger vekt på å fremstå med en tydelig profil, og som en moderne og profesjonell bedrift med et klart og entydig uttrykk. Dette skal være med å styrke Revmatismesykehusets identitet både internt og mot aktører i våre omgivelser. Innføring av elektronisk arkiv og saksbehandling På samme måten som sykehusets logo og grafiske profil er en kvalitetssikring av sykehusets visuelle uttrykk, er elektronisk arkiv og saksbehandling en sikring av det innholdsmessige. I 2005 ble arkiv- og saksbehandlingssystemet ephorte innført på sykehuset samtidig som vi etablerte sentralarkiv og fikk opprettet stillingen som arkivansvarlig. Som et privat sykehus legger vi altså opp til en standard i forhold til arkiv og offentlighet tilsvarende det som offentlige institusjoner er pålagt. Vi er med andre ord klar til å møte eventuelle nye krav på dette området. Vi tar sikte på at systemet skal rasjonalisere og profesjonalisere vår saksbehandling ved å gjøre den enklere, raskere og tryggere.

10 Høy produksjon fornøyde pasienter 2005 har vært et år med stabile og gode arbeidsforhold. Vi har styrket bemanningen m. t.p. nøkkelpersonell, og vi har gjort tilpasninger i organiseringen av driften for å bedre utnyttelsen av personalressurser. Dette har gitt gunstige produskjonsdata og gode tilbakemeldinger fra pasienter. Nøkkeltall Nøkkeltall Bestilling 2006 Revmatologisk pol Revmakirurgisk pol Hudpoliklinikken DRG 1657, , Dessuten: Det er utført 6854 sykepleierkonsultasjoner ved hudpoliklinikken. Den fine utviklingen i aktiviteten fra foregående år har fortsatt i Som det fremgår av tabellen har Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus nok en gang levert langt flere helsetjenester enn det som ble bestilt av oppdragsgiver. Dette gjelder både konsultasjoner på våre poliklinikker og antall inn- og utskrevne pasienter til avdelingen. På tross av høyt trykk på sentrale utviklingsområder for sykehuset, klarer vi å levere det som er forventet av oss, både fra pasienter og helsemyndigheter. Viktige utfordringer fremover Planlegging av nytt rehabiliteringssenter ved HSR Gjennom året 2005 ble vår oppmerksomhet gradvis mer rettet mot planlegging av eget rehabliteringssenter ved sykehuset. Arbeidet har skutt fart i 2005 etter at styret i Helse Vest har vedtatt at det skal opprettes 2-4 slike sentra i vår helseregion. Mot slutten av året ble det opprettet en tverrfaglig gruppe for å utrede og komme med tilråding om faglig innhold/pasientkategorier m. m. i en slik enhet. Gruppen startet sitt arbeid i desember og består av to fysioterapeuter og en ergoterapeut fra terapienheten, en sykepleier fra sengeenhet og avdelingsoverlegen. Arbeidet gav oss raskt inspirasjon og nysgjerrighet i forhold til de muligheter vi står overfor både hva angår den store oppgaven som venter og det potensialet som ligger i utnyttelse av tverrfaglig samarbeid. Kvalitet Sykehuset implementerte i 2005 nytt kvalitetssystem basert på ISO standarden. Det er lagt ned mye arbeid i oppbygning av systemet og i å sikre at den enkelte ansatte kan nytte det i sitt daglige arbeid. Det ble også opprettet nytt kvalitetsutvalg ved sykehuset under ledelse av en av våre revmatologer. Arbeidet med kontinuerlig kvalitetsforbedring vil være en viktig utfordring fremover. Forskning Helse Vest stimulerer til økt egenforskning ved sykehusene. Dette er også viktig for vårt sykehus, og det er i 2005 vedtatt å opprette et forskningsfond med eget styre. Å stimulere til forskningsaktivitet for de ulike faggruppene er en viktig oppgave fremover. Det er en særlig utfordring å benytte muligheten for å forske på effekten av tverrfaglig innsats overfor kronikergrupper.

11 Revmakirurgi er en av sykehusets viktige aktiviteter. Kompetansen bringes videre fra våre erfarne kirurger til unge leger i spesialisering. 11

12 Revmatologisk avdeling med revmakirurgisk seksjon har vært et år med jevnt god aktivitet i alle de 3 enhetene som arbeider med revmatikere. Vi har i løpet av året gjennomført driftsmessige grep som har vært rettet mot en mer effektiv utnyttelse av våre ressurser. Dette har gitt oss nye muligheter i planleggingen av en stadig bedre pasientbehandling. I tillegg til oversikten i tabellen (s.12) kan vi rapportere om følgende nøkkeltall fra driften: Sykehusavdeling: Antall utskrevne pasienter har vært: 1588 (mot 1607 i 2004). Den gjennomsnittlige liggetiden ved sykehuset har vært 7,3 dager. Kirurgisk virksomhet: Det er blitt uført 113 større operasjoner ved Haugesund Sjukehus. Ved egne operasjonsstuer har vi operert 226 inneliggende pasienter. Fysikalsk institutt: Det er i 2005 gjennomført 9508 konsultasjoner. Dette gjelder både individuell behandling og gruppebehandling i basseng og gymnastikksal. Ventetider Som en følge av bedre legebemanning er ventetidene ved revmatologisk avdeling bedret. Planlagte kontroller har vært avviklet senere enn planlagt. Denne forsinkelsen er nå redusert og vi klarer nå å holde de frister vi gir henviste pasienter. Ventetiden for uprioriterte pasienter er fortsatt omkring 1 år ved revmatologisk poliklinikk, men dette ventes å bedre seg når vi blir a`jour med kontrollene. Uprioriterte innleggelser har ved utgangen av året ca. 4 mndr ventetid. Endringer i driften Fra 1 januar 2005 ble sengeposten i 5. etasje gjort om til 5-døgns post. Dette frigjorde personalressurser som ble benyttet til å styrke bemanningen på hverdager slik: Det ble tilsatt en ny lege med spesialitet i både revmatologi og indremedisin. Det ble etablert en egen sykepleiertjeneste i poliklinikken med økning fra ca. 0,5 til 2,7 sykepleierstilling. Bemanningen i sengepostene gjennom uken ble styrket. I april 2005 ble det arrangert Ung/voksen seminar i regi av BURG (Barne- og UngdomsRevmatikerGruppen av Norsk revmatikerlag) og i samarbeid med ansatte ved HSR. Det var stor deltakelse og gode tilbakemeldinger. Det var hentet inn fagpersoner fra Senter for mødre med revmatisk sykdom ved St. Olavs hospital i Trondheim som hadde kurs for fagpersoner og for pasienter/pårørende. I tillegg var det en også en rekke bidrag i kursprogrammet av sykehusets egne ansatte. Høsten 2005 gjennomførte avdelingssykepleiere, enhetsledere og avdelingsoverlege en studiesirkel om ledelse. Vi drøftet en rekke viktige tema som har aktualitet i vårt daglige virke. Vi ble også på denne måten bedre kjent med hverandre og håper det kan medvirke til et godt samarbeid oss imellom. Enhet for revmatologi/revmakirurgi Bemanning Overleger: Vi har i 2005 benyttet oss av muligheten til å ansette spesialist i avdelingsoverleges stillingshjemmel. Vi fikk mulighet til å ansette en lege med spesialitet i både revmatologi og indremedisin som startet hos oss 1. mai. De øvrige overlegestillingene er fortsatt besatt av stabile medarbeidere. I løpet av 2005 ble de siste overlegepermisjonene avviklet for denne gang, og vi går derfor mot en mer stabil tid i forhold til overlegestaben.

13 I assistentlegestaben har det i 2005 vært større stabilitet enn tidligere år med tilsetting av 2 nye leger i spesialisering i februar. Vi har fått kvalifiserte vikarer for leger som er i permisjon, og situasjonen er nå mer tilfredstillende enn på lenge. Dette viser direkte igjen i avdelingens produksjonstall. gjøre seg erfaringer og utarbeide arbeidsrutinene etter hvert. Der er jevnlige møter med avdelingsoverlegen for kvalitetssikre avgjørelser og å videreutvikle tjenesten. 2 sykepleiere deltar i medikamentutprøvingsprosjekter som gjennomføres i samarbeid mellom sykehuset og legemiddelindustrien. Skrivetjenesten ble styrket med en ny stillingshjemmel fra høsten Dette har gjort at vi i betydelig større grad har klart å holde ventetiden for skriving av epikriser og poliklinikknotater nede. Dette er helt nødvendig for å klare å øke andelen av epikriser som blir sendt ut innen 7 dager etter at pasienten er utskrevet (nasjonalt kvalitetsmål for denne indikatoren er 80%). Sykepleiertjeneste i poliklinikken Fra januar ble det omfordelt sykepleierressurser fra sengeenhet til revmatologisk poliklinikk slik at denne tjenesten nå har 2,7 stilling. Det er innført telefontider slik at sykepleier avlaster legene i henvendelse fra pasienter. På denne måten blir legekonsultasjonene i mindre grad avbrutt. Pasienter har gitt positiv tilbakemelding på denne ordningen. Pasientene gir også gode tilbakemeldinger på den hjelpen de får. Sykepleierne har også en viktig oppgave i å veilede pasienter i opplæring ved oppstart av nye medikamentregimer. De tar EKG og assisterer legen ved leddpunksjoner, sternalpunksjoner, rectoskopier etc. Tjenesten har vært bygget opp fra bunnen, og man har måttet I 2005 ble det registrert 1369 telefonhenvendelser fra pasienter til poliklinikken. Det ble gitt opplæring i injeksjonsbehandling til 158 pasienter som skulle starte behandling med biologisk injeksjonspreparat og sykepleierne har rutinemessig kontrollsamtale med pasientene etter 2 ukers bruk. Revmakirurgisk seksjon Seksjonen er svært veldrevet med god utnyttelse av operasjonsstuer og personalressurser med produksjonstall som ligger over bestilling. I løpet av de siste årene kan det registreres endringer i typen operasjoner. Det gjøres sjeldnere synovectomier, noe som kan kan tilskrives nye, effektive medisiner. Operasjoner for Carpaltunnel syndrom har økt fra 41 i 2000 til 153 i Lokalene trenger også oppgradering. Der er derfor stor forventning til mulighetene i forbindelse med den forestående utbygging. Flere ansatte har tatt moduler til datakortet. Kirurgene har deltatt på kurs i håndkirurgi og på kirurgisk høstmøte. Vår hygienekontakt var 3 dager på hygieneforum i Bergen våren Sengeenhet 2005 var et spennende og utfordrende år hvor omstillingskompetansen vår ble satt på prøve. Utvikling og endring i drift, lederstruktur og turnus har funnet sted parallelt med stor aktivitet i pasientbehandling og fagutvikling. 2 sykepleiere har gjennomført videreutdanning i klinisk revmatologisk sykepleie i Bergen. 10 ansatte har tatt datakort-moduler på ettermiddagstid og flere har deltatt på faglige kurs og seminarer. Vi fungerer fortsatt som praksisveiledere for sykepleiestudenter og hjelpepleierelever. Dette er både krevende, utviklende, meningsfylt og gir et viktig bidrag til kompetanseutviklingen på sykehuset.i september var ansatte fra primærhelsetjenesten i Haugesund invitert til dialogmøte på sykehuset, der temaet var «Revmatismesykehuset og de revmatiske sykdommene - moderne forskningsbasert behandling». Dette var et svært vellykket tiltak med gode tilbakemeldinger fra deltakerne. Sengeenheten har et svært godt arbeidsmiljø, dette kom frem i kartleggingen som ble gjennomført ved slutten av året. Enheten er en attraktiv arbeidsplass preget av god fagutvikling, spennende oppgaver og godt samhold. Dette bekreftes for øvrig av en svært god rekruttering. De ansatte viser stort engasjementet som igjen gir høy tilfredshet hos våre pasienter.

14 Terapienheten 14 Bemanning Alle stillinger i enheten har vært besatt i 2005 med gode og stabile medarbeidere. Turnuskandidater/studenter: Også dette året har 3 fysioterapeuter i turnus til sammen utgjort et årsverk. I tillegg hadde vi inne en fysioterapistudent i 13 uker. Studenter og turnuskandidater medfører veiledningsoppgaver, og disse er blitt godt ivaretatt av våre faste fagfolk som dermed bidrar til viktig kompetanseutvikling for sykehuset. Produksjon På fysioterapiinstituttet har 626 pasienter fått individuell behandling i Disse har hatt til sammen 2562 konsultasjoner. Av disse var 22 3-månederskontroller etter hofte- og skulderproteser pasienter har deltatt i gruppebehandling poliklinisk, noe som utgjør 6946 konsultasjoner. Kompetanse/fagutvikling Ergoterapeutene har deltatt i henholdsvis håndterapiseminar og fagdager for ergoterapeuter. En ergoterapeut hadde våren 2005 de siste 5 månedene av sin permisjon i forbindelse med arbeid med mastergrad i Helsevitenskap. Vår aktivitør har deltatt på kurs for aktivitører, og noen av fysioterapeutene våre har tatt videreutdanning i tverrfaglig veiledningspedagogikk. Sosialkonsulenten har hospitert på Lillehammer Revmatismesykehus, deltatt på landskonferanse for sosionomer v/somatiske sykehus og på tverrfaglig jubileumskonferanse ved revmatologisk avdeling, Diakonhjemmet sykehus, sammen med 2 fysioterapeuter og enhetsleder. En fra varmeterapiavdelingen og en fysioterapeut har tatt datakortet. To av våre fysioterapeuter er ressurspersoner i forbindelse med skulderprosjekt ved Diakonhjemmet Sykehus i Oslo. Ansatte i terapienheten tar en stor del av undervisningen i læringsopphold for RA- og Bekhterev-pasienter, og har også det koordinerende lederansvaret for disse aktivitetene. Ergoterapeut har undervist v/ergoterapeututdanningen på Nærbø, og det har vært faglig kontakt med ulike kommunale tilbud i fylket. Studieturer I januar var ergoterapeut og enhetsleder blant flere til Hauglandssenteret i Sogn og Fjordane, en ergoterapeut og en fysioterapeut var med til Lillehammer Revmatismesykehus, en fysioterapeut sammen med avdelingsoverlege til Diakonhjemmet sykehus for å få informasjon om tverrfaglig poliklinikkdrift. Likeså var enhetsleder sammen med avdelingsoverlege på besøk til Sørlandet sykehus for å se på drift av ryggpoliklinikk. Utstyr Det har i 2005 blitt anskaffet utstyr som for eksempel tredemølle og et elliptisk treningsapparat. Gaver fra revmatikerforeninger har her vært viktige bidrag som vi er svært takknemlige for. Arbeidsmiljø Enhetsleder og fagansvarlig ergoterapeut har foretatt arbeidsplassvurderinger for de ansatte på skrivestue og ved revmatologisk og revmakirurgisk poliklinikk. Det ble høsten 2005 startet et nytt tilbud til våre ansatte med kontorarbeid, som er en utsatt gruppe i forhold til plager i rygg og nakke som følge av ensidig arbeid. Det ble gjennomført gruppetrening i 30 min., 2 ganger i uken i 8 uker. Tiltaket fikk gode tilbakemeldinger og vi håper det skal forebygge plager og sykemeldinger. Etter positiv evaluering er tilbudet vedtatt å fortsette i 8 uker vår og høst Det arbeides også med trivselstiltak for å styrke fellesskapet blant de ansatte. Like før jul ble pasientbiblioteket flyttet til nye lokaler. Bibliotekansvarlig har gjort det nye biblioteket til et trivelig rom for pasientene der de kan finne bøker, magasiner, lydbøker eller surfe på Internett.

15 Hudpoliklinikken Avdelingen dekker et stort befolkningsområde og har høy aktivitet med økende forventninger fra pasientene. Nye muligheter innenfor behandlingen er ikke alltid «ready made», men må tilpasses og erfares. Samtidig blir det lagt stor vekt på å sikre en nødvendig og forsvarlig utvikling i forhold til kvalitetssikring og pasientprioritering. Med økende krav til dokumentasjon, kvalitet og systematikk, er det en stor utfordring å stadig holde fokus på pasienten. Ved hudpoliklinikken ble det i 2005 iverksatt et utdanningsprosjekt av to utenlandske, men norsktalende, assistentleger. Spesialistutdanningen skjer i samarbeid med hudavdelingen ved Stavanger Universitetssjukehus, hvor assistentlegene får sin opplæring to dager i uken. Utstyr til online videokonferanse med universitetsmiljøet er anskaffet, slik at legene kan få instruksjon, kollegastøtte og mulighet for «second opinion». Noen øyeblikkelig lettelse og avlastning for vår eneste hudspesialist innebærer prosjektet imidlertid ikke, men det er med sine utfordringer stimulerende for hele avdelingen og har fremtidsperspektiver. Prosjektet løper til våren 2008, og samtidig fortsetter det langsiktige arbeidet med å skaffe en ny spesialist til avdelingen. I mai 2005 ble avdelingens tre sykepleiere ferdig utdannet hudsykepleiere. Med denne type kompetanse kan sykepleierne ha et større ansvar for pasientene og dette vil kunne frigi legetid som kan disponeres til reduksjon av ventelisten. Våre sykepleiere har i 2005 tatt i bruk digital fotografering og arkivering, og vi er dermed blant de første til å ta i bruk slike hjelpemidler til lysbehandlingskontroller. 15 Oppvarming av hendene i forkant gir bedre utbytte av håndtrening. Leila Muslibegovic er assistentlege ved hudpoliklinikken.

16 Forskning, opplæring og utvikling 16 Forskning Målsetting: Enheten skal ha kunnskap om forskning, skal selv drive forskning og skal legge forholdene til rette for forskning på sykehuset. Doktorgradsprosjektet «Gjorde vi de riktige tingene rett?» I doktorgradsarbeidet skal kvaliteten av revmatikeromsorgen vurderes i forhold til indikatorer for prosess, struktur og resultat. Tidligere er to artikler publisert som belyser prosess og resultat. I 2005 ble artikkelen «Changing structure and resources in a rheumatology combined unit during the period » sendt til vurdering hos Scandinavian Journal of Rheumatology. Den siste artikkelen i doktorgradsarbeidet beskriver effektene av moderne behandling av leddgiktpasienter Sammenskrivingen av arbeidet ferdigstilles primo 2006 og arbeidet skal deretter oversendes Universitetet i Bergen for vurdering i forhold til medisinsk doktorgrad. Samarbeid med veilederne professorene Hans Martin Høyeraal og Stig Larsen ble kontinuert. Remicadeprosjektet Dette er en forskerinitiert studie som ledes av fra HSR og som løper ved de revmatologisk avdelingene ved Haukeland Universitetssykehus og ved Helse-Førde i tillegg til ved HSR as. Syttifem pasienter som behandles med Remicade følges. I løpet av 2005 har de fleste av pasientene vært til avsluttende kontroll. En artikkel er publisert (1). Annen forskning Berthe Rossebø har deltatt i en undersøkelse av forekomsten av prosiasisleddgikt i Hordaland (2). SMM - Kunnskapssenteret Rapporten om sammenhengen mellom behandlingsvolum og kvalitet på helsetjenestene er ikke avsluttet. Gruppen hadde et møte og vår deltaker i prosjektet Anne G. Kvalvik har levert sin del av rapporten. Publikasjoner 1. Moen K, Kvalvik AG, Hellem S, Jonsson R, Brun JG. The long-term effect of anti TNF- Konsentrasjon er viktig for et godt resultat. Fotodynamisk terapi er effektiv i behandling av noen typer hudkreft. Fysioterapeut Sladjana Krmpot leder fellesgymnastikk.

17 alpha treatment on temporomandibular joints, oral mucosa, and salivary flow in patients with active rheumatoid arthritis: a pilot study. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2005;100(4): Madland TM, Apalset EM, Johannessen AE, Rossebo B, Brun JG. Prevalence, disease manifestations, and treatment of psoriatic arthritis in Western Norway. J Rheumatol 2005;32(10): Oppsummert forskning Rapporten om sammenhengen mellom behandlingsvolum og kvalitet på helsetjenestene er ikke avsluttet. Gruppen hadde et møte og vår deltager i prosjektet, Anne Grimstvedt Kvalvik, har levert sin del av rapporten Oppdragsforskning Sykehuset har mottatt en rekke forespørsler om å være med i utprøvingsstudier. FOU deltar i vurdering og planlegging av prosjektene. I 2005 har vi særlig arbeidet med et prosjekt for pasienter med psoriasisleddgikt og ett for Bekhterevpasienter. Pasientopplæring Målsetting: Enheten skal tilby systematisk opplæring av pasienter/pårørende, personale og samarbeidende personell. Pasienter og pårørende: Det ble i 2005 gjennomført 3 runder med læringsopphold for Bekhterevpasienter og 4 runder for pasienter med leddgikt. Til sammen deltok 18 Bekhterevpasienter og 34 leddgiktpasienter. Tiltakene er evaluert med fine tilbakemeldinger fra deltagerne. Vi har vurdert innspillene i evalueringsmøter og har forsøkt å justere etter pasientenes tilbakemeldinger. Nytt skjema for evaluering av den enkelte undervisers innsats er utarbeidet Evaluering av pasientenes utbytte av læringsoppholdene: Bekhterevpasienter har blitt systematisk etterundersøkt uker etter læringsoppholdet. Dette har vært gjennomført som en pilotstudie med støtte fra Marit Hansens Minnefond. Fysioterapeut Inger Nesse Haugen har stått for etterundersøkelsen. Det validerte spørreskjemaet «Patient knowledge questionnaire» for leddgiktpasienter er blitt oversatt av autorisert translatør og klargjort for bruk. Ergoterapeut Ann-Kristin Berge, leder av læringstiltak for leddgiktpasienter, er samarbeidspartner i dette arbeidet. Seminar for unge voksne revmatikere: Det ble arrangert et helgeseminar for unge voksne revmatikere i sykehusets lokaler april Pasientforeningen var arrangør, og det ble planlagt og gjennomført i samarbeid med HSR. Vår FOU-enhet deltok i planlegging, gjennomføring og med foredrag. De 46 deltagerne på kurset fikk informasjon om de revmatiske sykdommene og deres behandling. Informasjon til pårørende: Vi arbeider med planer for en informasjonshelg for pårørende av pasienter med leddgikt og Bekhterevs sykdom. Eksterne foredrag i 2005 Time Sanitetsforening : Om Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus Fibromyalgiforeningen, Stavanger Foredrag; Fibromyalgi og rehabilitering. Hva kan HSR tilby og hva ønsker pasientene? Lindis Lokna og Kari Anne Bråtane bidro deretter med orientering om tilbudet «Livsstyrketrening» Stavanger lag av Norsk Revmatikerforbund, , Leddgiktsmedisiner nye og gamle medisiner i behandling av leddgikt. Foredrag ved Berthe Rossebø og Anne Grimstvedt Kvalvik Sykepleiere i hjemmesykepleien Haugesund og omegn Moderne forskningsbasert behandling av revmatiske sykdommer. Internundervisning i 2005 Internundervisning med månedlige tilbud om foredrag for alle sykehusets ansatte ble i 2005 lagt opp med utgangspunkt i foredragene for Bekhterevpasienter. To av foredragene holdt av enhetsleder FOU. Introduksjonsdag for nyansatte, 18. oktober deltagere Remicadebehandling av leddgiktpasienter Foredragsholder for sykepleiere ved HSR i ettermiddagsmøte arrangert av Schering-Plough Pedagogikk for helsearbeidere, , foredrag ved Richard Moltzhaug, arrangert i samarbeid med Schering-Plough som gjenytelse for møtet over. Leddtellingskurs leger og sykepleiere, arrangert i samarbeid med Schering Plough / Olav Bjørnebo. 17

Innhold. Innledning. Organisasjon og personal. Milepæler. HMS - Arbeidsmiljø - Tilstedeværelse. Nøkkeltall

Innhold. Innledning. Organisasjon og personal. Milepæler. HMS - Arbeidsmiljø - Tilstedeværelse. Nøkkeltall årsrapport 2008 Innhold 5 7 8 9 10 13 16 18 19 20 22 24 26 28 29 Innledning Organisasjon og personal Milepæler HMS - Arbeidsmiljø - Tilstedeværelse Nøkkeltall Revmatologisk avdeling med revmakirurgisk

Detaljer

Årsrapporter for haugesund sanitetsforenings revmatismesykehus AS og REHABilitering vest AS

Årsrapporter for haugesund sanitetsforenings revmatismesykehus AS og REHABilitering vest AS 2010 Årsrapporter for haugesund sanitetsforenings revmatismesykehus AS og REHABilitering vest AS Innhold: 03 Innledning 04 05 06 07 08 09 10 12 13 13 14 16 16 18 22 23 24 25 28 29 30 31 32 Årsrapport for

Detaljer

Årsrapport for Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS

Årsrapport for Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS Årsrapport for Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS 2012 HSR Å rsra p p o r t 2012 Innhold: 2 03 Direktøren har ordet 05 Organisasjon og personal 06 Milepæler 10 Nøkkeltall 11 HMS 12 Terapienheten

Detaljer

XXX XXX XXX ÅRSRAPPORT 2013

XXX XXX XXX ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 HSR ÅRSRAPPORT 2013 INNHOLD 03 DIREKTØREN HAR ORDET 04 DET NYE HELSEKVARTALET I HAUGESUND 06 HELSEKVARTALET TAR FORM 08 NYE TILBUD, MILEPÆLER OG NØKKELTALL 10 REVMATOLOGISK AVDELING 12

Detaljer

Respekt, tilgjengelighet og faglig dyktighet. Årsrapport 2007. Sørlandet sykehus HF. - trygghet når du trenger det mest

Respekt, tilgjengelighet og faglig dyktighet. Årsrapport 2007. Sørlandet sykehus HF. - trygghet når du trenger det mest Respekt, tilgjengelighet og faglig dyktighet Årsrapport 2007 Sørlandet sykehus HF - trygghet når du trenger det mest Innholdsfortegnelse Årsberetning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Sykehuset Østfold Årsrapport 2007

Sykehuset Østfold Årsrapport 2007 Sykehuset Østfold Årsrapport 2007 1 FASTLEGEN HENVISNING INNLEGGELSE OPERASJON PÅ SENGEPOSTEN ETTER z S A U F UTSKRIVNING Innhold 3 33 Forord 3 43 Styrets beretning 3 73Resultatregnskap 3233 Samhandling

Detaljer

Dette er Sunnaas sykehus HF

Dette er Sunnaas sykehus HF Årsberetning 2011 Dette er Sunnaas sykehus HF Sunnaas sykehus HF er landets største spesialsykehus innen rehabilitering og fysikalsk medisin, med universitetsfunksjon fra 1995. Pasienttilbudet er basert

Detaljer

ÅRSMELDING. Jæren distriktspsykiatriske senter AS. Forsidefoto: Painted Cow / Kristian Salte

ÅRSMELDING. Jæren distriktspsykiatriske senter AS. Forsidefoto: Painted Cow / Kristian Salte ÅRSMELDING 2011 Jæren distriktspsykiatriske senter AS Forsidefoto: Painted Cow / Kristian Salte Virksomheten ved NKS Jæren distriktspsykiatriske senter AS Direktør Asle Torland NKS Jæren distriktspsykiatriske

Detaljer

Innhold. Forord 1-3. Artikler 3-7. Styrets beretning 13-16. Regnskap 17-26. 2 Forord. 4-5 OSS med nytt legevakt samarbeid...

Innhold. Forord 1-3. Artikler 3-7. Styrets beretning 13-16. Regnskap 17-26. 2 Forord. 4-5 OSS med nytt legevakt samarbeid... Innhold Forord 1-3 2 Forord Artikler 3-7 4-5 OSS med nytt legevakt samarbeid... 6-7 Lærings- og mestringssenter... 8-10 Dugnadsåret 2002 Styrets beretning 13-16 12-16 Styrets beretning Regnskap 17-26 18

Detaljer

Virksomhetsidé. Våre oppgaver er: Pasientbehandling Utdanning Forskning Opplæring av pasienter og pårørende

Virksomhetsidé. Våre oppgaver er: Pasientbehandling Utdanning Forskning Opplæring av pasienter og pårørende Årsrapport 2005 05 Innhold 4: Et krevende, men samtidig veldig meningsfylt år 6: Fokusområder 9: Årsberetning fra styret 14: Regnskapet 24: Divisjonene i Sykehuset Innlandet HF: 24: Divisjon Akuttmedisin

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2 0 0 7

Å R S R A P P O R T 2 0 0 7 ÅRSRAPPORT 2007 Fra ans til hf Fra januar 2008 gikk Sykehusapotekene ANS over til ny selskapsform på bakgrunn av sammenslåingen av Helse Øst RHF og Helse Sør RHF til Helse Sør-Øst RHF, og heter nå Sykehusapotekene

Detaljer

Digitale Gardermoen IKS

Digitale Gardermoen IKS Digitale Gardermoen IKS 2010 ÅRSBERETNING Kommunikasjon gjort lekende lett Digitale Gardermoen IKS 04 ÅRSBERETNING 2010 Innhold ADM. DIR HAR ORDET 6 STYRETS BERETNING 1. OM VIRKSOMHETEN 8 2. ORGANISERING

Detaljer

Styrets årsberetning for 2014 for Helse Midt-Norge

Styrets årsberetning for 2014 for Helse Midt-Norge Styrets årsberetning for 2014 for Helse Midt-Norge Vår virksomhet Virksomheten i Helse Midt-Norge skal baseres på verdiene kvalitet, trygghet og respekt. Formålet med virksomheten er å sørge for at befolkningen

Detaljer

Årsberetning 2011. Om virksomheten

Årsberetning 2011. Om virksomheten Årsberetning 2011 Om virksomheten Sykehuset Innlandet HF (SI) eies av Helse Sør-Øst RHF og ble stiftet 05.12.01. Hovedoppgavene er pasient - behandling, forskning, undervisning, og opplæring av pasienter

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/618-6467/2009 012 10.03.2009

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/618-6467/2009 012 10.03.2009 Administrerende direktør Kirkegt. 2 N-7600 LEVANGER E-post: post@hnt.no www.hnt.no Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr: 983 974 791 Styrets medlemmer Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/618-6467/2009

Detaljer

raseri tillit nærhet årsmelding 2011 Årsmelding 2011 SMISO Trondheim 1

raseri tillit nærhet årsmelding 2011 Årsmelding 2011 SMISO Trondheim 1 svik ensomhet redsel trygghet kjærlighet mot samarbeid smerte glede raseri tillit nærhet årsmelding 2011 Årsmelding 2011 SMISO Trondheim 1 INNHOLD Organisasjon 4 Økonomi 5 Ansatte / Lokaler 6 Kompetanse

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2005 HARALDSPLASS DIAKONALE SYKEHUS KOMPETANSE. med hjertevarme

ÅRSRAPPORT 2005 HARALDSPLASS DIAKONALE SYKEHUS KOMPETANSE. med hjertevarme ÅRSRAPPORT 2005 HARALDSPLASS DIAKONALE SYKEHUS I N N H O L D MED HJERTEVARME DIREKTØRENS KOMMENTAR Direktørens kommentar side 3 Styrets beretning side 4 Regnskap og balanse side 6 Utvalgte noter side 7

Detaljer

Innhold. Styrets Årsberetning 3. Resultatregnskap 8. Balanse 9. Kontantstrøm 11. Noter 11. Revisjonsberetning 19

Innhold. Styrets Årsberetning 3. Resultatregnskap 8. Balanse 9. Kontantstrøm 11. Noter 11. Revisjonsberetning 19 ÅRSRAPPORT 2003 Innhold Styrets Årsberetning 3 Resultatregnskap 8 Balanse 9 Kontantstrøm 11 Noter 11 Revisjonsberetning 19 2 Styrets Årsberetning 2003Helse Nord-Trøndelag HF Presentasjon av Helse Nord-Trøndelag

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 23. MARS

INNKALLING TIL STYREMØTE 23. MARS Styreleder Ketil Holmgren 16. mars 2010 Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ole I. Hansen Hilde Søraa Ane Kokkvoll Anita Johnsen Ally Nyheim Ulf Syversen Irene Skiri Brukerutvalget v/leder

Detaljer

Stange Energi AS har totalt 63 ansatte og er heleid av Stange Kommune.

Stange Energi AS har totalt 63 ansatte og er heleid av Stange Kommune. Årsrapport 2011 Bekkelaget Ilseng Romedal Stange Gata Tangen Espa Stange Energi AS har i snart 100 år vært en viktig aktør i Stange Kommune. Bedriften er organisert som konsern og selger kraft, nett og

Detaljer

Regnskap 2010. Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat

Regnskap 2010. Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat Regnskap 2010 Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering

Detaljer

S Y K E H U S E T Ø S T F O L D H F

S Y K E H U S E T Ø S T F O L D H F 2002 årsberetning S Y K E H U S E T Ø S T F O L D H F side 3: en kreativitet som lindrer side 4: styrets årsberetning side 8: resultatregnskap side 22: sentrale produksjonstall side 26: side 40: side

Detaljer

Regnskap 2012. Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning

Regnskap 2012. Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning Regnskap 2012 Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning STYRETS BERETNING 2012 HELSE NORD RHF 1. Opplysninger om arten av virksomheten

Detaljer

Virksomhetsidé. Våre oppgaver er: Pasientbehandling Utdanning Forskning Opplæring av pasienter og pårørende

Virksomhetsidé. Våre oppgaver er: Pasientbehandling Utdanning Forskning Opplæring av pasienter og pårørende Årsrapport 2007 07 Innhold 4: Administrerende direktør Torbjørn Almlids oppsummering av året 6: Årsberetning fra styret 12: Resultatregnskapet 22 41: Et blikk på SIs brede aktivitet (basert på artikler

Detaljer

Årsberetning 2012 Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Årsberetning 2012 Stiftelsen Norsk Luftambulanse Årsberetning 2012 Stiftelsen Norsk Luftambulanse Innledning Stiftelsen Norsk Luftambulanses (SNLA) oppdrag er å bidra til at befolkningen skal få riktig hjelp så raskt som mulig ved akutt og livstruende

Detaljer

Direktøren har ordet:

Direktøren har ordet: 1 Direktøren har ordet: Siden 1988 har Studentsamskipnaden i Vestfold vært velferdsorganisasjonen for Vestfoldstudentene. Organisasjonen har gjennom disse årene bygget seg opp til å bli en veldrevet og

Detaljer

Styrets årsberetning og regnskap 2009

Styrets årsberetning og regnskap 2009 Styrets årsberetning og regnskap 2009 ÅRSRAPPORT AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS 2009 Årsberetning for 2009 2 OM HELSEFORETAKET Akershus universitetssykehus HF eies 100 prosent av Helse Sør-Øst RHF og ble

Detaljer

Selskapet og organisering Innhold

Selskapet og organisering Innhold Årsrapport 2010 Selskapet og organisering Innhold Forord fra konst. konsernsjef s. 4 Forretningsutvikling s. 6 Stange Energi MARKED AS s. 7 Stange Energi NETT AS s. 8 BEKKELAGET ILSENG Stange Energi AUS

Detaljer

Årsrapport 2008. en mangfoldig bedrift

Årsrapport 2008. en mangfoldig bedrift Årsrapport 2008 en mangfoldig bedrift 1 Ny organisasjon pr 1.9.2008 Styret Adm. direktør Arild Kastmann Administrasjonsleder Reidar Tho Personal, HMS, Økonomi / regnskap, IT equass / Kvalitet Attføringsleder

Detaljer

Årsrapport 2007 NORIGO ASVECO ISONOR KVALIFISERING HJELPEMIDLER NETPRINT INTERIØR ELEKTRONIKK BIL NORSERVICE EIENDOM

Årsrapport 2007 NORIGO ASVECO ISONOR KVALIFISERING HJELPEMIDLER NETPRINT INTERIØR ELEKTRONIKK BIL NORSERVICE EIENDOM Årsrapport 2007 NORSERVICE EIENDOM BIL ELEKTRONIKK INTERIØR NETPRINT HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO Innhold 2-3 Adm direktørs beretning 4 Kort om Norservice 5 Styrets beretning, Norservice

Detaljer