Årsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2005 - 1 -"

Transkript

1 Årsrapport

2 Vi presenterer med dette årsrapporten for Helse Øst kompetansesenter for helsetjenesteforskning (HØKH) for Dette er det første virksomhetsåret for HØKH, derfor har vi lagt vekt på å presentere bakgrunnen for opprettelsen av kompetansesenteret. Det har vært en stor glede for meg å lede etableringsarbeidet. Jeg har møtt god vilje fra forskningsutvalget i Helse Øst, ledelsen i Ahus og de mange samarbeidspartnere vi har tatt kontakt med i løpet av året. Vi har fått til god kommunikasjon med forskningsmiljøene i de andre helseforetakene. En vellykket rekruttering av nye medarbeidere har bidratt til at vi ser 2006 lyst i møte. Høy tilslagsprosent på søknader om forskningsmidler i Helse Øst bidro også til denne optimismen. Ikke desto mindre må det understrekes at det tar mange år å bygge opp et sterkt forskningsmiljø. Vi betrakter oss fortsatt som sårbare og trenger også i fremtiden rikelig med interesse ikke bare på Ahus, men fra alle foretak i Helse Øst. Januar 2006 Pål Gulbrandsen avdelingssjef/1. amanuensis - 2 -

3 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 3 Bakgrunn 4 Virksomhetsidé 4 Personell 5 Aktiviteter 6 Forskning 6 Annen vitenskapelig aktivitet 12 IT-utvikling og andre prosjekter 14 Verv 15 Økonomi 15 Publikasjoner

4 Bakgrunn Helse Øst RHF vedtok i styremøte 15 desember 2004 å opprette en helsetjenesteforskningsenhet med regionale funksjoner, lokalisert ved Akershus universitetssykehus (Ahus). Enheten ble de tre første årene finansiert med 4,5 millioner kr per år. Som følge av dette valgte Universitetet i Oslo (UiO) ved den lokale fakultetsdivisjonen å gå inn med lønnsmidler for å øke muligheten for å skape et forskningsmiljø. Pål Gulbrandsen ble ansatt for å lede etableringen. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe bestående av Seniorforsker/1. amanuensis Pål Gulbrandsen, Ahus/UiO (leder) Professor Dag Thelle, UiO Overlege Knut Stavem, Ahus Professor Inger Sandanger, UiO Arbeidsgruppens mandat var å gjennomføre et prosjekt for etablering av helsetjenesteforskningsenheten ved Ahus innen 31 mars Dette prosjektet ble gjennomført som planlagt. Etableringen er beskrevet i egen rapport som er tilgjengelig på hjemmesiden Pål Gulbrandsen ble deretter ansatt som leder av den nye enheten, som fikk navnet Helse Øst kompetansesenter for helsetjenesteforskning, med akronymet HØKH. Inger Sandanger var i egenskap av UiO-ansatt også med fra starten. Som betingelse for videreføring av midler fra Helse Øst, ble det bestilt en handlingsplan for den videre utvikling av HØKH. Denne ble utarbeidet, og godkjent i Forskningsutvalget i Helse Øst i november. Handlingsplanen er tilgjengelig på hjemmesiden, og inneholder bl.a. virksomhetsideen, som gjengis nedenfor. Virksomhetsidé HØKH skal være et tverrfaglig rådgivnings-, veilednings- og forskningsmiljø for helsetjenesteforskning i Helse Øst. Miljøet skal støtte og styrke helsetjenesteforskningen i Helse Øst og forskning ved Ahus og tilhørende fakultetsdivisjon. Dette skal primært skje gjennom råd og veiledning til forskere og klinikere i Helse Øst, vitenskapelig publisering, og samarbeid om vitenskapelige prosjekter initiert av HØKH eller andre miljøer i Helse Øst. HØKH må velge en avgrenset del av helsetjenesteforskningen. HØKHs forskningsperspektiv skal være praksisnært og pasientnært. Forskning som bringer resultater relevante for pasienter med sammensatte behov for helsetjenester og for problemstillinger som krever tverrfaglig innsats vil bli vektlagt. Såfremt temaet er forskbart, skal også områder der kunnskapen om resultater i praktisk virkelighet er beskjeden, være prioritert. Perspektivet gjør det nødvendig å utvikle forskningsmetoder som innebærer integrering av kvalitative og kvantitative tilnærminger. HØKH vil opprette tette samarbeidsrelasjoner til andre helsetjenesteforskningsmiljøer som dekker områder HØKH ikke primært tar mål av seg til å dekke, som for eksempel styring, ledelse, finansieringssystemer og internasjonal sammenlikning. Virksomheten er uten økonomisk profittmotiv

5 Personell Den doble funksjonen som rådgiver/inspirator for helsetjenesteforskning i Helse Øst, og rådgiver/støtte for helsetjenesteforskning og klinisk forskning ved Ahus, førte til at vi la vekt på metodekompetanse ved rekruttering. Videre la vi vekt på at personer vi rekrutterte skulle finne minst en annen med overlappende kompetanse i enheten for å stimulere til faglig diskusjon og utvikling og redusere sårbarheten ved fravær og lignende. Samtidig ønsket vi tverrfaglighet. Endelig ønsket vi å understøtte de mer industrielt pregede delene av helsetjenesteforskning (anskaffelse, lagring og tilgjengeliggjøring av data) ved å rekruttere ITpersonell med god innsikt i databaseadministrasjon og systemutvikling. Summen av disse overveielser førte til at vi rekrutterte personer med tung statistikk- og analysekompetanse, men svært forskjellig erfaring med helsetjenesteforskning fra 0 til nærmere 30 år. Majoriteten av de rekrutterte begynte i juni. Ved årets slutt bestod enheten av 8,6 stillinger fordelt på 10 personer, slik: Avdelingssjef/1.amanuensis Pål Gulbrandsen, dr. med (1,2 stilling) Professor Inger Sandanger, dr. med Seniorforsker (professor) Dag Hofoss, dr. philos Forsker Hilde Lurås, dr. polit Forsker Fredrik A. Dahl, dr. scient Statistiker Jūratė Šaltytė-Benth, dr. scient Seniorrådgiver Sverre Torjussen, siv. ing. Seniorrådgiver Haldor Husby, ing. Seniorforsker Ole Morten Rønning, dr. med (0,2 stilling) Seniorforsker Christofer Lundqvist, dr. med (0,2 stilling) Foruten disse ansatte, var HØKH arbeidssted for fire andre forskere med finansiering annet steds fra, Morten Lossius, Knut Nestvold, Siri Bø og Erik Hessen. Det var innenfor den aktuelle rammen ikke mulig også å rekruttere seniorforskere med kvalitativ metodekompetanse. Da dette imidlertid både er relevant i helsetjenesteforskning og til dels ganske mye etterspurt, ble det tatt et initiativ i forhold til HELTEF-fondet (om dette, se hjemmesiden). Styret i HELTEF vedtok i desember å bevilge midler til å rekruttere inntil tre seniorforskere med kompetanse innen psykometri (1) og kvalitative metoder (2). HELTEF-styret valgte også å finansiere frikjøp av Morten Lossius med 20% i En av de vitenskapelige har vært langtidssykmeldt i mer enn ni måneder, men er tilbake i arbeid. For øvrig har fraværet vært marginalt

6 Aktiviteter Det første halvåret var aktiviteten konsentrert om formell etablering, rekruttering og praktisk tilrettelegging. Kontakt ble opprettet med forskningsmiljøer i de fleste andre helseforetak i Helse Øst. Det var tett dialog med fakultetsdivisjonen, ledelsen ved Ahus og lederen av forskningsutvalget i Helse Øst for å sikre at de valg som ble gjort hadde bred forankring. I andre halvår har arbeidet vært konsentrert om å planlegge forskningsprosjekter, konkretisert ved formulering av finansieringssøknader, og forskning på tilgjengelige data som de enkelte forskerne har hatt tilgang til fra sitt tidligere virke eller gjennom nytt samarbeid. På IT-siden har den største utfordringen vært arbeidet med å få de nødvendige tillatelser til å håndtere personopplysninger fra virksomheten, og etablering av et hensiktsmessig nettverk for forskning. Forskning Helsetjenesteforskning Felles akuttmottak (FAM) ved Sykehuset Asker og Bærum (SABHF) Dette prosjektet er et initiativ opprinnelig fra SABHF, som sommeren 2005 tok kontakt med HØKH for å be om hjelp til å undersøke ev. effekt av innføring av et felles akuttmottak for første- og annenlinjetjenesten i de to kommunene Asker og Bærum. Fra 1 mars 2006 skal alle ikke elektive henvendelser til helsetjenesten sluses gjennom FAM. Av den grunn ble planleggingstiden svært kort, men vi maktet å komme i gang med før-datainnsamling i januar 2006 etter intens planlegging. Det planlegges etter-datainnsamling i januar 2007 og januar Det er etablert samarbeid med Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin i Bergen. I løpet av august ble det også utarbeidet søknad om finansiering til Helse Øst, men denne oppnådde ikke støtte. Materialet burde gi grunnlag for et doktorgradsarbeid, dersom finansiering lykkes. Ansvarlig for studien er Hilde Lurås. Christofer Lundqvist og Pål Gulbrandsen bidrar. Pasientsikkerhetskultur Det er stigende oppmerksomhet internasjonalt om begrepet pasientsikkerhetskultur, som omfatter helseinstitusjonens samlede holdning og innsats for å sikre at pasienter ikke utsettes for unødig risiko under opphold. Begrepet er definert gjennom utvikling av instrumenter (spørreskjemaer) bl.a. ved Johns Hopkins i USA. HØKH har etablert samarbeid med den ledende forskeren ved dette sykehuset på dette feltet, og planlegger autorisert oversettelse av instrumentet til norsk, utprøving, validitets- og reliabilitetstesting i Ahus og senere alle helseforetak i Helse Øst. Finansieringssøknad til Helse Øst lyktes, og det utlyses nå en stipendiatstilling. Det er også tildelt strategiske forskningsmidler ved Ahus. Ansvarlig for studien er Dag Hofoss. Risikojustering Myndigheter i sær, men også befolkningen, er i stigende grad opptatt av om sykehusene har gode resultater. I den anledning er det utviklet en del kvalitetsindikatorer for sammenlikning av resultater mellom sykehus, og innen sykehus over tid. De fleste av disse er grove og uegnet for formålet, og det er et stort behov for forbedring. Kanskje det viktigste i så henseende er at man finner måter å korrigere for ulike pasientpopulasjoner (pasienter er ikke like syke ved innleggelse, ikke like gamle, har ulike grader av tilleggssykdommer etc etc). To av de mest - 6 -

7 brukte instrumentene for slik korreksjon, SAPS II (innen intensivmedisin) og Charlson Comorbidity Index (generelt), er ikke testet og kalibrert for norske formål. Dette er det mulig å gjøre på data som er gjort tilgjengelig fra Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Finansieringssøknad til Helse Øst lyktes, og det utlyses nå en halv stipendiatstilling, fortrinnsvis til en lege. Det er også tildelt strategiske forskningsmidler ved Ahus. Ansvarlig for studien er Dag Hofoss. Erfaringsstøtte Mens det er gjort betydelige anstrengelser for å legge til rette for beslutningsstøtte i helsetjenesten ved at gjeldende kunnskap er lagt til grunn i IT-systemer som skal støtte legen i å velge rett i det kliniske arbeid, er mindre gjort for å støtte legenes og teamenes egen erfaring. Vi planlegger å bygge IT-applikasjoner som med utgangspunkt i hyppig forekommende kliniske beslutninger med stort innslag av skjønn, genererer og analyserer data og presenterer dem for klinikerne slik at de kan lære av hvordan det er gått med pasientene etter egne beslutninger. Forskningsspørsmålet er om denne typen erfaringsstøtte leder til bedre og likere beslutninger. I dette nybrottsarbeidet er det etablert samarbeid med ortopedene ved Ahus, endokrinologene, og vi er i dialog med pediatrene og gynekologene. Samarbeidende forskningsinstitusjoner er Norsk senter for elektronisk pasientjournal, InterMedia ved Universitetet i Oslo og University of Southampton. Søknad om finansiering til Helse Øst oppnådde ikke støtte. Søknad er også sendt Forskningsrådet. Ansvarlig for arbeidet er Fredrik A. Dahl og Pål Gulbrandsen. Psykisk helse, behov, etterspørsel og forbruk av helsetjenester Det foreligger et meget stort materiale, Os-Lof-materialet, som består av populasjonsbaserte intervjuundersøkelser med mer enn 2000 individer i Lofoten og Oslo i 1990 og påny i Emne for disse omfattende intervjuene har vært mental helse og sosialt nettverk, men en lang rekke relevante data er samlet inn. Dataene kan bl.a. brukes til å si noe om relasjon til helsetjenesten. Ansvarlig for materialet og studiene som bygger på det er Inger Sandanger. Dag Hofoss bidrar. Det er publisert en god del arbeider fra det allerede, og i september ble en artikkel antatt i American Journal of Epidemiology. Det er søkt midler fra Forskningsrådet for å finansiere at flere sentrale forskere i prosjektet kan fortsette å utnytte materialet fremover, knyttet til HØKH. Fem artikler ble innsendt i 2005, og to akseptert. Konsekvenser av innføring av PACS i Ahus PACS er et system for heldigital håndtering av bildefremstilling. Ahus er det første sykehuset i Norge som innfører det i heldigital form inkludert stemmegjenkjenningsteknologi. De fleste andre norske sykehus bruker det i mindre avanserte former. PACS i seg selv er brukbart dokumentert som et godt system for bildebehandling. Det er imidlertid ikke gjort studier av effekten av innføring av slik teknologi i stor skala i vanlig etablert virksomhet. HØKH oppnådde både strategiske forskningsmidler og finansiering fra Helse Øst til å gjøre dette. Ansvarlig for studien er Pål Gulbrandsen, men det er Petter Hurlen ved radiologisk avdeling som skal være stipendiat og som har hovedæren for prosjektet. Legen som portvakt Med utgangspunkt i et datasett generert ved Legeforeningens forskningsinstitutt i 2002, er det arbeidet med en analyse av legers forhold til sykmelding. Tidligere er det publisert to artikler om denne problemstillingen. Legeforeningens forskningsinstitutt er samarbeidspartner. En artikkel innsendt i Ansvarlig for studien er Pål Gulbrandsen, Jūratė Šaltytė-Benth og Dag Hofoss bidrar

8 Legers jobbtilfredshet Pål Gulbrandsen har bidratt i analysen av et datasett fra Legeforeningens forskningsinstitutt, der problemstillingen har vært legers jobbtilfredshet, endring over tid og sammenlikning mellom grupper av leger. NTNU er også samarbeidspartner i studien. To artikler er publisert i Pasienterfaringer ved somatiske poliklinikker Pål Gulbrandsen har bidratt i analysen av store datasett fra 52 norske somatiske poliklinikker. Formålet med analysene har vært å underbygge at et instrument utviklet ved HELTEF, PasOpp, har god validitet og reliabilitet. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten er hovedansvarlig for studien. To artikler er publisert i Eldre pasienter og pleie- og omsorgstilbudet Hilde Lurås deltar i en studie knyttet til evaluering av sykehusreformen, som ledes av Helseøkonomiprogrammet ved Universitetet i Bergen. Evaluering av fastlegeordningen Hilde Lurås deltar i pågående arbeid om offentlig legearbeid, legebytter, legeatferd, fornøydhet, som ledd i implementering av fastlegeordningen. Arbeidet videreføres i en planlagt kobling av fastlegedatabasen med reseptregisteret for studier av samhandling om medikamentforskrivning til eldre. Dette er et samarbeid med Tor Iversen ved HELED og Kari Furu ved Folkehelseinstituttet. Keisersnitt i Norge Dag Hofoss har bidratt i gjennomføringen og analysen av data fra gjennombruddsprosjektet om keisersnitt i Norge. Studien skjer i samarbeid med Legeforeningens publiseringsutvalg for gjennombruddsprosjektet keisersnitt. En artikkel er publisert og en akseptert i Ansatteerfaringer og organisatoriske endringer: Metodeutvikling I en doktorgradsstudie utgått fra HELTEF er flernivåanalyse brukt til å vise at man kan bruke variansen på ulike nivåer i organisasjonen (post, avdeling, sykehus) til å forstå hvor skoen trykker. En artikkel er publisert i Dag Hofoss og Pål Gulbrandsen har bidratt. Helseøkonomisk studie av intraduodenal behandling med levodopa Behandlingen er under utprøving ved avansert Parkinsons sykdom, og er kostbar. Christofer Lundqvist samarbeider med seksjonsoverlege Antonie Beiske ved nevrologisk avdeling, Ahus. Prosjektet er nystartet og løper over tre år. En artikkel om behandlingsmetoden publisert i Optikerpraksis og diabetes Vibeke Sundling ved Institutt for optometri og synsvitenskap ved Høyskolen i Buskerud gjennomfører en doktorgradsstudie som tar sikte på å kartlegge norsk optikerpraksis, med særlig vekt på håndtering av pasienter med diabetes. Prosjektet skjer i samarbeid med Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag. Pål Gulbrandsen er hovedveileder

9 Epidemiologi Sosial ulikhet i helse Dag Hofoss har bidratt med planlegging og analyse av et stort datasett som kan gi grunnlag for nærmere kunnskap om store ulikheter i et samfunn i seg selv fører til dårligere gjennomsnittlig helse i det samme samfunnet. Her brukes FD-trygd-data med kobling til folkeregisteret og dødsårsakregisteret. Studien skjer i samarbeid med NOVA og Høyskolen i Oslo. En artikkel er publisert i Ullensakerundersøkelsen: Populasjonsbasert studie av muskel-skjelettplager I 1990, 1994 og 2004 er det gjennomført populasjonsbaserte spørreskjemaundersøkelser til befolkningen i Ullensaker, med vekt på omfang og konsekvenser av muskel-skjelettplager. HØKH er blitt involvert for å bistå med analyse av de omfattende dataene. Dag Hofoss, Fredrik A. Dahl, Jūratė Šaltytė-Benth og Pål Gulbrandsen arbeider med dette. Kronisk hodepine, epidemiologi og kliniske funn Finansiert av Helse Øst og ledet av professor Michael Russell ved Ahus er det samlet inn data om pasienter med kronisk hodepine i Oslo og Akershus. Christofer Lundqvist og Pål Gulbrandsen bidrar i dette prosjektet. Hodepine hos barn Et datasett bygget på barns dagbøker og samlet inn av Jocelyne Clench-Aas i Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten analyseres. Christofer Lundqvist bidrar. Et manus sendt inn for vurdering i Et prosjekt for validering av dagboken utvikles i samarbeid med Øyvind Rugland, barneavdelingen og nevrofysiologisk avdeling, Ahus. Tensjonstypehodepine hos tenåringer og voksne Jūratė Šaltytė-Benth har deltatt i dette prosjektet, som ledes av professor Michael Russell ved Ahus. En artikkel innsendt i

10 Klinisk forskning Effekten av seponering av antiepileptisk medikasjon Nevrolog Morten Lossius er ferdig med datainnsamlingen til en randomisert kontrollert studie av seponering av antiepileptisk medikasjon. Han arbeider to dager i uka ved HØKH. Pål Gulbrandsen bidrar under analysen av dataene. Prosjektet utgår fra HØKH og nevrologisk avdeling ved Ahus i samarbeid med Spesialsykehuset for epilepsi (SSE) og nevrologisk avdeling ved Rikshospitalet. Preliminære data fra undersøkelsen er blitt presentert nasjonalt og internasjonalt. Akutt hodepine som fører til innleggelse: Hva er det når det ikke er subaraknoidalblødning? Nevrolog Siri Bø har i flere år samlet data om pasienter innlagt i Ahus for akutt sterk hodepine, og der subaraknoidalblødning ble utelukket. Søknad om finansiering fra Helse Øst lyktes. Ansvarlig for studien er Pål Gulbrandsen, Siri Bø er doktorgradsstipendiat. Akutt bronkiolitt hos spebarn og pustevansker sju år senere Pål Gulbrandsen har bidratt i analysen av en artikkel som ble publisert i Antibiotikaregime ved tidlig infeksjon etter proteseoperasjoner Pål Gulbrandsen har bidratt i analysen av en artikkel som ble publisert i Epilepsi og cerebrovaskulære sykdommer Prosjektet utgår fra HØKH og nevrologisk avdeling ved Ahus i samarbeid nevrologisk avdeling ved Rikshospitalet. To arbeider er publisert (hvorav ett i 2005).En artikkel om epilepsi etter subaraknoidal blødning er påbegynt. Ole Morten Rønning er ansvarlig og Morten Lossius bidrar. Epilepsi og mental helse hos barn og unge Prosjektet er et samarbeid med Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten og Spesialsykehuset for epilepsi. Første artikkel er innsendt i Morten Lossius og Christofer Lundqvist bidrar. Retrospektiv studie av alkoholrelatert hjerneslag Formålet er å beskrive forløp etter alkoholrelaterte hjerneslag. Christofer Lundqvist samarbeider med slagseksjonen ved Ahus (Rønning og Thommessen) og Overlege Brynjar Fure, slagavdelingen Bærum sykehus. Resultatsammenstilling og skriving pågår

11 Annen forskning Evaluering av hierarkiske bayesianske modeller Fredrik A. Dahl har deltatt i dette prosjektet, som utgår fra Matematisk institutt ved Universitetet i Oslo. Støtte til andre helsetjenesteforskningsprosjekter DPS i Østfold Kari Gjelstad. Hilde Lurås, Pål Gulbrandsen. KOLS-pasienter på Ahus Vidar Søyseth. Jūratė Šaltytė-Benth. Statens spesialsykehus for epilepsi Morten Lossius. Dag Hofoss. OMEK, Ahus - medikamentark til hjertepasienter Synnøve Bergheim. Hilde Lurås. Forebyggingsavdelingen, Ahus Else Karin Kogstad. Hilde Lurås. Støtte til kliniske forskningsprosjekter Jūratė Šaltytė-Benth har ytt statistikkhjelp til seks kliniske forskere ved Ahus og vært rådgiver i planleggingsfasen for prosjekter for fem kliniske forskere. Helse Øst-oppgaver Den største oppgaven i Helse Øst (utenfor Ahus) til nå har vært etableringen av FAMprosjektet ved SAB (se ovenfor). Videre har vi ytt bistand og rådgivning til fem andre interessenter i Sykehuset Østfold, Sykehuset Innlandet og Helse Øst RHF. Vi har presentert oss for miljøene ved Sykehuset Østfold, Ullevål universitetssykehus, Aker universitetssykehus og Sykehuset Innlandet, i form av møter og seminarer. I forbindelse med etableringen av Nye Ahus, har Hilde Lurås deltatt i fem ulike prosjektgrupper for å forsøke å få til at noen av prosessene anlegges slik at det er mulig å forske på resultatene. Pål Gulbrandsen har dessuten ledet en arbeidsgruppe i Helse Øst som har kartlagt helsetjenesteforskningen i regionen og som skal gi råd til forskningsutvalget om prioritering de nærmeste årene. Arbeidsgruppen begynte sitt arbeid i juni 2005 og leverer sin tentative innstilling 15 januar Endelig rapport skal være ferdig 1 mars

12 Annen vitenskapelig aktivitet Veiledning og undervisning Inger Sandanger har veiledet tre doktorgradstipendiater, én av disse (Jan F. Nygård) disputerte i november. Dag Hofoss veileder to MPH-kandidater ved Nordiska Hälsovårdshögskolan, og underviser ved Universitetet i Tromsø. Pål Gulbrandsen veileder to doktorgradsstipendiater, en ved Høyskolen i Buskerud og en ved Ahus, er biveileder for en til, og underviser ved Universitetet i Oslo og kurs i regi av Legeforeningen. Christofer Lundqvist veileder en doktorgradsstipendiat og er biveileder for ytterligere en. Hilde Lurås er veileder for en masterstudent (fysioterapeut) ved Høyskolen i Oslo. Bedømmelsesarbeid Dag Hofoss har vært med i en bedømmelseskomité for en doktorgrad ved Universitetet i Oslo. Han er videre sensor ved MHA-avhandlinger ved Universitetet i Oslo og ved MPHavhandlinger ved Universitetet i Tromsø. Pål Gulbrandsen har vært med i en bedømmelseskomité for predisputation ved Universitetet i Göteborg. Han har vurdert artikler for Scandinavian Journal of Public Health og Tidsskrift for Den norske lægeforening. Hilde Lurås har vurdert artikler for Health Economics, Økonomisk Forum og Tidsskrift for velferdsforskning. Deltakelse i konferanser og kurs Årlig møte i Nordisk sykefraværsforskningsgruppe, Göteborg, februar. Pål Gulbrandsen. 4th National Service and Delivery Organisation Conference, London, april. Dag Hofoss, Pål Gulbrandsen. NHS Patient Safety Conference, Cardiff, juni. Dag Hofoss. Verdenskonferanse i helseøkonomi, Barcelona, juli. Hilde Lurås. 25th European Meeting for Statisticians, Oslo, juli. Fredrik A. Dahl, Jūratė Šaltytė-Benth. Norsk sykehus- og helsetjenesteforenings årskonferanse, Fredrikstad, september. Hilde Lurås. Hels-IT, Trondheim, september. Hilde Lurås, Haldor Husby. 27th Annual Meeting, Society for Medical Decision Making, San Francisco, oktober. Fredrik A. Dahl, Pål Gulbrandsen

13 Longitudinal data and repeated measurements, Universitetet i Utrecht, oktober, Jūratė Šaltytė- Benth. Advanced survival analysis, Universitetet i København, november, Jūratė Šaltytė-Benth. Infectious disease modelling, Univeristetet i Oslo, november, Jūratė Šaltytė-Benth. Formidling Faglige presentasjoner Lossius MI, Mowinckel P, Gjerstad L. A randomised, double blind study of withdrawal of antiepileptic medication. Possibilities and consequences of withdrawal. The Akershus Withdrawal study. Presentert som muntlig innlegg ved Nevrodagene 2005, Oslo, november. Morten Lossius. Lossius MI, Clench-Aas J, Mowinckel P, Gjerstad L. Psychiatric symptoms and risk-taking behaviour in youth with epilepsy, compared with youth with diabetes and asthma. Epilepsia 2005: 46, Suppl. 6. Presentert som poster ved verdenskongress om epilepsi, Paris, oktober. Morten Lossius. Post-stroke epilepsy. Muntlig presentasjon ved Nordic Congress on Epilepsy in the Elderly, Tromsø, august. Morten Lossius. Choosing a GP. Experiences from the implementation of a list patient system in Norway. Poster ved Verdenskongressen om helseøkonomi, Barcelona, juli, Hilde Lurås. Satisfaction with the GP. Experiences made after six months with a list patient system in Norway. Muntlig presentasjon ved Verdenskongressen om helseøkonomi, Barcelona, juli, Hilde Lurås. Samhandling mellom Ahus og primærhelsetjenesten, Losby, november. Hilde Lurås. Interne fagmøter for Ahus-leger, september, oktober, november. Pål Gulbrandsen, Fredrik A. Dahl, Dag Hofoss, Hilde Lurås. Faglig, ikke-vitenskapelig formidling Kronikk i Dagbladet, desember. Pål Gulbrandsen Planlegging og redigering av antologi om skammens betydning i medisinen. Pål Gulbrandsen

14 IT-utvikling og andre prosjekter IT-sikkerhet Det er gjort et betydelig arbeid med å finne frem til gode løsninger for behandling av personopplysninger, som tilfredsstiller myndighetenes krav uten å være til betydelig praktisk hinder for forskerne. Teknisk er dette ikke enkelt, men formelt er det enda vanskeligere, og det må sies at organisasjonen neppe har vært ordentlig forberedt på utfordringene ved å være et universitetssykehus med mange forskere. Ved årets slutt nærmet vi oss likevel en løsning. Datafangst-prosjektet Pål Gulbrandsen ledet ferdigstillelsen av et forprosjekt for fangst av data fra virksomheten i Ahus i februar. Med utgangspunkt i forprosjektet ble det i juni etablert et hovedprosjekt ledet av Fredrik A. Dahl. De to første delprosjektene gjelder overvåkning av blodbaneinfeksjoner (BSI) og ventilatorassosierte pneumonier (VAP). IT-utviklingsarbeidet ivaretas av Sverre Torjussen. Dette er komplisert, og til dels betydelig forhindret av formelle regler for tilgang til databaser. Hjemmesiden Det er etablert en egen hjemmeside for HØKH. På kort sikt har det vært prioritert å presentere vår kompetanse og produksjon. På lengre sikt er det målet at hjemmesiden også skal være en nyttig kilde til informasjon om helsetjenesteforskning. Siden er utviklet av Sverre Torjussen. Etablering av nasjonalt virtuelt IT-forum Utfordringene knyttet til tekniske løsninger for innsamling og behandling av personopplysninger for forskning er det ikke mange IT-kompetente personer i Norge som arbeider med. Sverre Torjussen tok derfor initiativ til å etablere et virtuelt IT-forum for disse. Dette er knyttet til og fungerer godt. Spesielt utvikles kunnskapen om og anvendelsen av verktøyet ClikView, som egner seg til å hente ut relevante data. Utredning av elektroniske og papirbaserte spørreundersøkelser Det er utredet, testet og implementert valg av elektroniske systemer for gjennomføring av spørreundersøkelser. Forankringen har her vært i fakultetsdivisjonen. Haldor Husby har ledet dette, Sverre Torjussen har bidratt. Logo mm. Det er utviklet logo for HØKH, og bruken er implementert i visittkort, brevhoder, powerpoint-filer etc.. Sverre Torjussen har ledet dette arbeidet, Haldor Husby har bidratt. Generelle støttefunksjoner Det er ytt betydelig bistand til etablering av trygg infrastruktur og en rekke enkeltprosjekter, herunder

15 - etablering av backupløsning for Epi-Gens database - støtte og programmeringshjelp til mange enkeltforskere - hjelp til medisinsk fagbibliotek vedr. lenketjenester, Reference Manager mm. - utviklet et prosjektregistreringssystem for lederen av HØKH Verv Hilde Lurås er medlem i referansegruppe om fastlegers sykemeldingspraksis i Rikstrygdeverket, og vararepresentant til styret Høgskolen i Oslo (avdeling ØKS). Økonomi 2005 er gjennomført med et overskudd på ca som vil bli overført til Overskuddet skyldes at det tok tid å rekruttere personer til de stillingene vi beregnet at bevilgningene fra Helse Øst og Universitetet i Oslo tillot

16 Publikasjoner Denne listen består av alle arbeider som personer ansatt ved HØKH har publisert i Utover disse publiserte artiklene er fem artikler akseptert, hvorav to i høyt rangerte tidsskrifter som Journal of the American Statistical Association og American Journal of Epidemiology. Benth FE, Šaltytė-Benth J. Stochastic modelling of temperature variations with a view towards weather derivatives. Appl Math Finance 2005; 12: Berdal J-E, Skråmm I, Mowinckel P, Gulbrandsen P, Bjørnholt JV. Use of rifampicin and ciprofloxacin combination therapy after surgical debridement in the treatment of early manifestation prosthetic joint infections. Clin Microbiol Infect 2005; 11: Carlsen B., Iversen T, Lurås H. Markedsforholdene har fortsatt betydning for allmennlegenes praksis, Økonomisk Forum nr. 7, 2005: Carlsen B., Iversen T, Lurås H. Markedsforholdenes betydning for allmennlegenes praksis, Økonomisk Forum nr. 4, 2005: Clench-Aas J, Helgeland J, Dimoski T, Gulbrandsen P, Hofoss D, Holmboe O, Mowinckel P, Rønning OM. Methodological development and evaluation of 30-day mortality as quality indicator for Norwegian hospitals. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, 2005 (198 pp) Dahl FA. The lagging anchor model for game learning a solution to the Crawford puzzle, Journal of Economic Behavior and Organization 2005; 57: Dahl FA, Gåsemyr J, Natvig B. A robust conflict measure of internal inconsistencies in Bayesian hierarchical models, Statistical Research Report 11, Eika K, Lurås H. Strategier for bedre helse og funksjonsevne blant eldre, Hero rapport 2005:4, Helseøkonomisk forskningsprogram ved Universitetet i Oslo (HERO). Elstad JI, Dahl E, Hofoss D. Skjev inntektsfordeling og geografiske forskjeller i dødelighet. Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: Fjærli H-O, Farstad T, Rød G, Ufert GK, Gulbrandsen P, Nakstad B. Acute bronchiolitis in infancy as risk factor for wheezing and reduced pulmonary function by seven years in Akershus county, Norway. BMC Pediatr 2005; 5: 31. (doi: / ) Garratt A, Bjertnæs ØA, Krogstad U, Gulbrandsen P. Pasienterfaringinstrumentet PasOpp i somatiske poliklinikker. Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: Garratt AM, Bjærtnes ØA, Krogstad U, Gulbrandsen P. The OutPatient Experiences Questionnaire (OPEQ): data quality, reliability and validity in patients attending 52 Norwegian hospitals. Qual Saf Health Care 2005; 14: (doi: /qshc )

17 Godager G, Lurås H. I skyggen av fastlegeordningen: Hvordan har det gått med det offentlige legearbeidet?, Hero rapport 2005:6, Helseøkonomisk forskningsprogram ved Universitetet i Oslo (HERO). Godager G, Iversen T, Lurås H. Utviklingen i fastlegenes listelengder, driftsinntekter og takstbruk, Hero rapport 2005:3, Helseøkonomisk forskningsprogram ved Universitetet i Oslo (HERO). Gulbrandsen P. Bør pedofile skamme seg? Kronikk. Dagbladet Kinge E, Lossius MI, Mowinckel P. Ropirinolbehandling av rastløse ben. Ugeskr Læger 2005; 167: Krogstad U, Hofoss D, Veenstra M, Gulbrandsen P, Hjortdahl P. Hospital quality improvement in context: a multilevel analysis of staff job evaluations. Qual Saf Health Care 2005; 14: (doi: /qshc ) Langhorne P, Taylor G, Murray G, Dennis M, Anderson C, Bautz-Holter E, Dey P, Indredavik B, Mayo N, Power M, Rodgers H, Ronning OM, Rudd A, Suwanwela N, Widen-Holmqvist L, Wolfe C. Early supported discharge services for stroke patients: a metaanalysis of individual patients' data. Lancet 2005; 365: Lossius MI, Ronning OM, Slapo GD, Mowinckel P, Gjerstad L. Poststroke epilepsy: occurrence and predictors--a long-term prospective controlled study (Akershus Stroke Study). Epilepsia 2005 ; 46: Lundqvist C, Nystedt T, Reiertsen O, Grotli R, Beiske AG. Kontinuerlig behandling med levodopa ved Parkinsons sykdom. Tidsskr Nor Lægeforen. 2005; 125: Lurås H. Utviklingen i antallet legebytter på fastlegenes lister fra 2002 til Arbeidsnotat 2005:1, Institutt for helseledelse og helseøkonomi, Universitetet i Oslo. Nylenna M, Gulbrandsen P, Førde R, Aasland OG. Job satisfaction among Norwegian general practitioners. Scand J Prim Health Care 2005; 23: Nylenna M, Gulbrandsen P, Førde R, Aasland OG. Unhappy doctors? A longitudinal study of life and job satisfaction among Norwegian doctors BMC Health Services Research 2005; 5: 44. (doi: / ) Rønning OM, Thommessen B. Når hjerneslagdiagnosen er feil. Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: Šaltytė-Benth J, Ducinskas K. Linear discriminant analysis of multivariate spatial-temporal regressions. Scandinavian Journal of Statistics 2005; 32: Solberg T, Hofoss D, Olsen JA, Nygaard Ø, Ingebrigtsen T. Assessment of health-related quality of life by the EuroQol-5D provides valid data for cost utility analyses in low back surgery. Eur Spine J 2005; 14:

18 Solberg TK, Nygaard ØP, Sjaavik K, Hofoss D, Ingebrigtsen T. The risk of getting worse after lumbar microdiscectomy. Eur Spine J 2005; 14: Aamodt G, Gulbrandsen P, Laake P, Aavitsland P, Bretthauer M. Presentasjon av statistiske analyser i Tidsskriftet. Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125:

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH)

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) MÅL: Styrke tjenestenær helsetjenesteforskning Tiltak 6 Sende inn minimum sju søknader om forskningsfinansiering årlig under

Detaljer

Kvalitetsmåling på årskonferansen

Kvalitetsmåling på årskonferansen Kvalitetsmåling på årskonferansen Seminar A: Kan kvalitet måles? 11.20-12.15 Pasienterfaringer i Norge og Danmark 13.00-14.30 30-dagers overlevelse ved slag, hjerteinfarkt og lårhalsbrudd Plenumsforedrag:

Detaljer

Handlingsplan for forskning i Ahus Divisjon psykisk helsevern Mål 1: Etablere felles prosedyrer for forskning i divisjonen

Handlingsplan for forskning i Ahus Divisjon psykisk helsevern Mål 1: Etablere felles prosedyrer for forskning i divisjonen Handlingsplan for forskning i Ahus Divisjon psykisk helsevern 2015-2016 (15.07.15) Handlingsplan for forskning i Ahus Divisjon psykisk helsevern 2015-2016 Handlingsplanen er godkjent av divisjonsdirektøren

Detaljer

Sykehusorganisering hva betyr det for fastlegene?

Sykehusorganisering hva betyr det for fastlegene? Sykehusorganisering hva betyr det for fastlegene? NSH konferanse, Clarion Hotel Royal Christiania, Oslo, Torsdag 17. mars 2011 Lars Erik Kjekshus Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Institutt for

Detaljer

Regionalt Senter for helsetjenesteutvikling (RSHU)

Regionalt Senter for helsetjenesteutvikling (RSHU) Regionalt Senter for helsetjenesteutvikling (RSHU) Fagseminar FOR 22. januar 2015 1 1 Mandat Understøtte utviklingen av god kvalitet, god pasientflyt og god ressursutnyttelse ved St. Olavs og øvrige helseforetak

Detaljer

Medisinsk og helsefaglig forskning mellom basalforskning og pasientbehandling

Medisinsk og helsefaglig forskning mellom basalforskning og pasientbehandling Medisinsk og helsefaglig forskning mellom basalforskning og pasientbehandling Dekan Arnfinn Sundsfjord, Helsefak, UiT Nasjonalt dekanmøte i medisin, Trondheim, 01. Juni 2010 Noen tanker om Finansieringssystem

Detaljer

Tjenestetilbudets betydning for sykdomsforløp hos personer med demens.

Tjenestetilbudets betydning for sykdomsforløp hos personer med demens. Tjenestetilbudets betydning for sykdomsforløp hos personer med demens. Irene Røen Sykepleier, MSc, PhD kandidat Alderspsykiatrisk forskningssenter SI, UiO Resource use and disease course in Dementia -

Detaljer

Hvordan og hvor skal jeg fortelle om funnene mine?

Hvordan og hvor skal jeg fortelle om funnene mine? Hvordan og hvor skal jeg fortelle om funnene mine? Elin O. Rosvold Avdeling for allmenn- og samfunnsmedisin, UiO Hvorfor Hvorfor publisere? Hvem er målgruppen? Hva slags publikasjon? Hvilket tidsskrift?

Detaljer

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Ass Professor Lars Erik Kjekshus and Post doc Trond Tjerbo Department of Health Management and Health Economics

Detaljer

Årsrapport 2009 Klinisk forskning/klinisk (2006-2010)

Årsrapport 2009 Klinisk forskning/klinisk (2006-2010) Årsrapport 2009 Klinisk forskning/klinisk (2006-2010) Året 2009 Programmet har særlig jobbet for å stimulere til god og relevant forskning innenfor allmennmedisin i 2009. Som et ledd i dette arbeidet arrangerte

Detaljer

De uunnværlige mellomledd Pårørendes deltagelse under og etter utskrivning fra sykehus

De uunnværlige mellomledd Pårørendes deltagelse under og etter utskrivning fra sykehus De uunnværlige mellomledd Pårørendes deltagelse under og etter utskrivning fra sykehus 26. oktober 2016 Den 5. nasjonale konferansen for omsorgsforskning Line Kildal Bragstad, Ergoterapeut, PhD Marit Kirkevold,

Detaljer

Rusmiddelforgiftninger 2003. Akutte rusmiddelforgiftninger i Oslo Behandling ved Legevakten og oppfølging etterpå

Rusmiddelforgiftninger 2003. Akutte rusmiddelforgiftninger i Oslo Behandling ved Legevakten og oppfølging etterpå Oslo kommune Legevakten Akutte rusmiddelforgiftninger i Oslo Behandling ved Legevakten og oppfølging etterpå Odd Martin Vallersnes Legeskiftleder/Stipendiat Spesialist i allmennmedisin Allmennlegevakten

Detaljer

Brukermedvirkning i søknader om forskningsmidler

Brukermedvirkning i søknader om forskningsmidler Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Brukermedvirkning i søknader om forskningsmidler

Detaljer

Årsrapport 2006 - 1 -

Årsrapport 2006 - 1 - Årsrapport 2006-1 - Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 4 VIRKSOMHETSIDÉ... 4 PERSONELL... 5 Ansatte... 5 Fast ansatte... 5 Engasjementer og stipendiater...5 AKTIVITETER...

Detaljer

Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid Hva, hvorfor og hvordan?

Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid Hva, hvorfor og hvordan? 1 Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid Hva, hvorfor og hvordan? 27. oktober 2016 Marit By Rise Professor, Institutt for anvendt sosialvitenskap, NTNU 2 Hvorfor drive med brukermedvirkning? Hva er brukermedvirkning?

Detaljer

Forskningsstrategi for Diakonhjemmet Sykehus

Forskningsstrategi for Diakonhjemmet Sykehus 1/7 Forskningsstrategi for Diakonhjemmet Sykehus 2012 1 Innledning Diakonhjemmet Sykehus (DS) har ansvar for å oppfylle Helselovenes intensjon om forskning i helseforetak. Forskning er vesentlig i medisin

Detaljer

Etterspørres forskning som kunnskapsgrunnlag for reformer i helsevesenet?

Etterspørres forskning som kunnskapsgrunnlag for reformer i helsevesenet? Etterspørres forskning som kunnskapsgrunnlag for reformer i helsevesenet? Norsk arbeidslivsforum, 1.3.2010 Geir Godager 1 Det norske helseøkonomimiljøet 1998: To norske helseøkonomiprogrammer etableres:

Detaljer

Helse Sør-Øst kompetansesenter for helsetjenesteforskning

Helse Sør-Øst kompetansesenter for helsetjenesteforskning Helse Sør-Øst kompetansesenter for helsetjenesteforskning Årsrapport 2007 Innholdsfortegnelse Innledning 2 Fire viktige resultater 3 Kan man slutte med epilepsimedisiner? 3 Er pasienter fornøyd med fastleger

Detaljer

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2015-2020 Innledning Helsetjenesten står overfor en rekke utfordringer de nærmeste årene. I Helse Midt-Norges «Strategi 2020» er disse identifisert som: 1. Befolkningens

Detaljer

Høringssvar - NOU 2011:6 Et åpnere forskningssystem

Høringssvar - NOU 2011:6 Et åpnere forskningssystem Legeforeningens sekretariat Deres ref.: Vår ref.: 08/67 Dato: 28.09.2011 Høringssvar - NOU 2011:6 Et åpnere forskningssystem Viser til anmodning fra sekretariatet om høring vedrørende Fagerbergsutvalgets

Detaljer

Asbjørn Haugsbø. Seniorrådgiver

Asbjørn Haugsbø. Seniorrådgiver Asbjørn Haugsbø Seniorrådgiver TEMA Utvikling av ICF- indikatorsett innen rehabiliteringsfeltet Kort om ICF ICF er utarbeidet av og eies av Verdens helseorganisasjon (WHO) Forløpere for ICF var ICIDH -1

Detaljer

Vi har i det foregående foredraget hørt om sentrale føringer og. forventninger til helseforetakenes oppfølging av det utvetydige kravet om

Vi har i det foregående foredraget hørt om sentrale føringer og. forventninger til helseforetakenes oppfølging av det utvetydige kravet om BRUKERMEDVIRKNING LEDELSENS TILRETTELEGGING NSH 22.05.03 Sentrale føringer Vi har i det foregående foredraget hørt om sentrale føringer og forventninger til helseforetakenes oppfølging av det utvetydige

Detaljer

Program for Pasientnær klinisk forskning og alternativ medisin SLUTTRAPPORT

Program for Pasientnær klinisk forskning og alternativ medisin SLUTTRAPPORT Program for Pasientnær klinisk forskning og alternativ medisin 2001 2005 SLUTTRAPPORT 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning s. 3 2. Programmets mål s. 3 3. Budsjett s. 3 4. Prosjektportefølje s. 4 5. Øvrige

Detaljer

Akuttnettverket pr april 2013

Akuttnettverket pr april 2013 Akuttnettverket pr april 2013 Nettverkssamling 29-30 april 2013 Torleif Ruud, leder for Akuttnettverket Avd.sjef, FOU-avdeling psykisk helsevern, Ahus Akuttnettverket Nasjonalt nettverk for evaluering,

Detaljer

Smerter og mange andre symptomer Epidemiologiske studier fra allmennpraksis og en lokalbefolkning (og en ryggpoliklinikk)

Smerter og mange andre symptomer Epidemiologiske studier fra allmennpraksis og en lokalbefolkning (og en ryggpoliklinikk) Smerter og mange andre symptomer Epidemiologiske studier fra allmennpraksis og en lokalbefolkning (og en ryggpoliklinikk) Bård Natvig Institutt for Helse og Samfunn, Avdeling for allmennmedisin, Universitetet

Detaljer

Sluttrapport for prosjektet. Automatisert måling av blodsukker. ved prosjektleder Eirik Årsand

Sluttrapport for prosjektet. Automatisert måling av blodsukker. ved prosjektleder Eirik Årsand Sluttrapport for prosjektet Automatisert måling av blodsukker ved prosjektleder Eirik Årsand Tromsø / oktober 2004 1. Sammendrag Prosjektet Automatisert måling av blodsukker ble startet opp høsten 2002.

Detaljer

Presentasjon av nye SHP-prosjekter

Presentasjon av nye SHP-prosjekter Presentasjon av nye SHP-prosjekter Promoting patient and professional competencies in diabetes care and management - a prerequisite for high-quality evidence-based health care Førsteamanuensis Marit Graue

Detaljer

Forskningsstrategi

Forskningsstrategi Forskningsstrategi 2017-2025 Om forskningsstrategien Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus (SUS), gir i dag spesialisthelsetjenester til en befolkning på 360 000, og har cirka 7500 medarbeidere.

Detaljer

1. Innledning Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) sin visjon er: Det er resultatene for pasienten som teller! Vi gir den beste behandling. Det er l

1. Innledning Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) sin visjon er: Det er resultatene for pasienten som teller! Vi gir den beste behandling. Det er l Forskningsstrategi Universitetssykehuset Nord-Norge HF 2013-2017 Dokumentansvarlig: Svein Ivar Bekkelund Dokumentnummer: MS0180 Godkjent av: Marit Lind Gyldig for: UNN HF Det er resultatene for pasienten

Detaljer

Asbjørn Haugsbø. seniorrådgiver

Asbjørn Haugsbø. seniorrådgiver Asbjørn Haugsbø seniorrådgiver ICF Historikk, Femtidsperspektiver Helsemyndighetenes forventninger 18.11.2004 Tema for presentasjonen 2 Hvorfor klassifikasjoner og kodeverk? Redskap for å systematisere

Detaljer

Status for Akuttnettverket

Status for Akuttnettverket Status for Akuttnettverket Orientering og oppdatering Nettverkssamling 14-15 mai 2012 Torleif Ruud, leder for Akuttnettverket Avd.sjef, FOU-avdeling psykisk helsevern, Ahus Professor, Institutt for klinisk

Detaljer

Fra idé til prosjekt: Forskning på Avdeling voksenhabilitering Ahus Inspirasjon fra Nasjonal forskningskonferanse i habilitering 2012

Fra idé til prosjekt: Forskning på Avdeling voksenhabilitering Ahus Inspirasjon fra Nasjonal forskningskonferanse i habilitering 2012 Fra idé til prosjekt: Forskning på Avdeling voksenhabilitering Ahus Inspirasjon fra Nasjonal forskningskonferanse i habilitering 2012 Hvordan bygge opp forskning fra skratch? Etablering og utvikling av

Detaljer

Strategisk bruk av basisfinansiering som fremmer samarbeid mellom helseforetak og universitet

Strategisk bruk av basisfinansiering som fremmer samarbeid mellom helseforetak og universitet Strategisk bruk av basisfinansiering som fremmer samarbeid mellom helseforetak og universitet Direktør forskning, innovasjon og utdanning Erlend B. Smeland, OUS Forskning i helsesektoren Forskning en av

Detaljer

Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell. www.aldringoghelse.no

Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell. www.aldringoghelse.no Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Fagområder Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ble etablert i 1997, da med fokus på fagområdet

Detaljer

Et forskningsprogram om muskelskjelettlidelser og fysioterapi i primærhelsetjenesten

Et forskningsprogram om muskelskjelettlidelser og fysioterapi i primærhelsetjenesten Et forskningsprogram om muskelskjelettlidelser og fysioterapi i primærhelsetjenesten Nina K. Vøllestad Programmet er finansiert gjennom en bevilgning på kr 32 mill kr fra Samt gjennom bidrag fra institusjonene:

Detaljer

Retningslinje for etablering, organisering og finansiering av regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst 20. desember 2012

Retningslinje for etablering, organisering og finansiering av regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst 20. desember 2012 Retningslinje for etablering, organisering og finansiering av regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst 20. desember 2012 2 Retningslinjer regionale kompetansetjeneste, Helse Sør-Øst Innhold 1 Bakgrunn...

Detaljer

Hvordan vi arbeider med søknader i HØKH

Hvordan vi arbeider med søknader i HØKH Hvordan vi arbeider med søknader i HØKH Norges forskningsråd 15. mars 2011 Pål Gulbrandsen Tre ting Vi leser utlysingen grundig Vi tenker og arbeider med søknader over måneder som team Vi jobber med å

Detaljer

Regionale strategiske forskingssatsinger hva har vi oppnådd?

Regionale strategiske forskingssatsinger hva har vi oppnådd? 1 Regionale strategiske forskingssatsinger hva har vi oppnådd? Ole-Jan Iversen LBK, DMF, NTNU Strategiske satsinger, Helse-Vest 2 Hvorfor forske i helseforetakene? I følge Spesialisthelsetjenestelovens

Detaljer

Hjerteoperertes nyttiggjøring av fysioterapeutens informasjon

Hjerteoperertes nyttiggjøring av fysioterapeutens informasjon Hjerteoperertes nyttiggjøring av fysioterapeutens informasjon Presentasjon av prosjekt Spesialfysioterapeut Marit Frogum NFF s faggruppe for hjerte- og lungefysioterapi Seminar Stavanger 24.03.11 UNN Tromsø

Detaljer

Tiltaksplan for å styrke det integrerte universitetssykehuset

Tiltaksplan for å styrke det integrerte universitetssykehuset 1 Tiltaksplan for å styrke det integrerte universitetssykehuset Helge Klungland, Prodekan forskning, DMF, NTNU Illustrasjon: UiB; Forskerutdanning (PhD) 2 3 Mandat Prosjektgruppen skal vurdere og identifisere

Detaljer

Nasjonal satsning på hjerteog karforskning. Charlotte Björk Ingul, lege, Dr. med. Nasjonal forskningskoordinator UNIKARD

Nasjonal satsning på hjerteog karforskning. Charlotte Björk Ingul, lege, Dr. med. Nasjonal forskningskoordinator UNIKARD Nasjonal satsning på hjerteog karforskning Charlotte Björk Ingul, lege, Dr. med. Nasjonal forskningskoordinator UNIKARD www.unikard.org Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning

Detaljer

Samhandlingsreformen og arbeid med Gode pasientforløp, utfordringer videre. Anders Grimsmo, Professor, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU

Samhandlingsreformen og arbeid med Gode pasientforløp, utfordringer videre. Anders Grimsmo, Professor, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU Samhandlingsreformen og arbeid med Gode pasientforløp, utfordringer videre Anders Grimsmo, Professor, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU Implementering av HPH Viktige faktorer for utfallet i vårt materiale:

Detaljer

Samhandlingskjeder og pasientforløp. Utfordringer i forhold til kronisk syke og eldre. Foto: Helén Eliassen

Samhandlingskjeder og pasientforløp. Utfordringer i forhold til kronisk syke og eldre. Foto: Helén Eliassen Orkdal 24.03.10 Tove Røsstad Samhandlingskjeder og pasientforløp. Utfordringer i forhold til kronisk syke og eldre. Foto: Helén Eliassen Hva menes med samhandling? Samhandling er uttrykk for helse- og

Detaljer

Hva er helsetjenesteforskning?

Hva er helsetjenesteforskning? Hva er helsetjenesteforskning? Jan Frich jancf@medisin.uio.no Institutt for helse og samfunn CHARM fagseminar, 15.4. 2013 Helsetjenesteforskning én definisjon Helsetjenesteforskning er et flerfaglig vitenskapelig

Detaljer

Asbjørn Haugsbø. seniorrådgiver

Asbjørn Haugsbø. seniorrådgiver Asbjørn Haugsbø seniorrådgiver ICF Femtidsperspektiver og helsemyndighetenes forventninger. Hvorfor satser vi på ICF? 20.09.2005 Tema for presentasjonen 2 Historikk ICF er utarbeidet av og eies av Verdens

Detaljer

Forskningsstrategi for NST 2005 med blikket 5-10 år frem i tid

Forskningsstrategi for NST 2005 med blikket 5-10 år frem i tid Forskningsstrategi for NST 2005 med blikket 5-10 år frem i tid 1 Innledning Telemedisin og ehelse er komplekse forskningsfelt hvor innsikt om helsemessige så vel som teknologiske, sosiale og organisatoriske

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

Hvordan og hvor skal jeg fortelle om funnene mine?

Hvordan og hvor skal jeg fortelle om funnene mine? Hvordan og hvor skal jeg fortelle om funnene mine? Professor Elin O. Rosvold Grunnkurs D, Våruka 2016 Hvorfor Hvorfor publisere? Hvem er målgruppen? Hvordan publisere? Hva slags publikasjon? Hvilket tidsskrift?

Detaljer

Sykehusene som innovasjonsaktører og samarbeidspartnere. Taran Thune & Magnus Gulbrandsen

Sykehusene som innovasjonsaktører og samarbeidspartnere. Taran Thune & Magnus Gulbrandsen Sykehusene som innovasjonsaktører og samarbeidspartnere Taran Thune & Magnus Gulbrandsen STILS-prosjektet handler om forsknings- og innovasjonssamarbeid innen medisin og helse Perspektivet i prosjektet

Detaljer

HelsaMi. "A new health service for integrated care at home" Et samhandlingsprosjekt for hjemmebasert oppfølging og behandling av kronisk syke

HelsaMi. A new health service for integrated care at home Et samhandlingsprosjekt for hjemmebasert oppfølging og behandling av kronisk syke "A new health service for integrated care at home" HelsaMi Et samhandlingsprosjekt for hjemmebasert oppfølging og behandling av kronisk syke Trondheim kommune, St. Olavs Hospital og SINTEF Jarl Reitan,

Detaljer

Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering (NK- ARR)

Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering (NK- ARR) Referansegruppens tilbakemelding for nasjonale kompetansetjenester Referansegruppens tilbakemelding skal ta utgangspunkt i gruppens oppgavespekter slik det er beskrevet i kjernemandatet for referansegrupper.

Detaljer

Samhandling mellom sjukehus og kommunehelsetenesta - erfaringar frå Helse Fonna

Samhandling mellom sjukehus og kommunehelsetenesta - erfaringar frå Helse Fonna Samhandling mellom sjukehus og kommunehelsetenesta - erfaringar frå Helse Fonna Voss 12.07.08 Spesialrådgiver Bjørg Røstbø Helse Fonna Voss 12.06.2008 2 Helse Fonna - kommunesamarbeidet Helse Fonna HF:

Detaljer

Forskere og andre som ønsker tilgang til data fra ungdomsfilene til vitenskapelige formål.

Forskere og andre som ønsker tilgang til data fra ungdomsfilene til vitenskapelige formål. 1 Dokument nr: R105 Versjon nr: 1.6 Retningslinjer Tilgang til data og biologisk materiale fra ungdomsundersøkelsene: UNGHUBRO, UNGHEDMARK, UNGOPPLAND, UNGTROMSØ 2002, UNGDOM 2004, UNGNORDLAND, UNGTROMS

Detaljer

Health Research Classification System - HRCS. NSG Stig Slipersæter

Health Research Classification System - HRCS. NSG Stig Slipersæter Health Research Classification System - HRCS NSG 17.11.2016 Stig Slipersæter Health Research Classification System - HRCS Health Research Classification System (HRCS) er et verktøy for å analysere forskningsinnsats

Detaljer

Status for Akuttnettverket (akuttnettverket.no)

Status for Akuttnettverket (akuttnettverket.no) Sammen om å forbedre akuttpsykiatrien... Status for Akuttnettverket (akuttnettverket.no) Nettverkssamling 24-25 oktober 2011 Torleif Ruud, leder for Akuttnettverket Avd.sjef, FOU-avdeling psykisk helsevern,

Detaljer

Program for forskning om årsaker til sykefravær og utstøting fra arbeidslivet

Program for forskning om årsaker til sykefravær og utstøting fra arbeidslivet Program for forskning om årsaker til sykefravær og utstøting fra arbeidslivet Søkerkonferanse 6. juni 2008, Gardermoen Seniorrådgiver Frøydis Eidheim Målet for programmet er å: bidra til et mer helhetlig

Detaljer

NASJONAL TRAUMEPLAN OG HVOR? BASERT PÅ KAPITTEL OM REHABILITERING I REVIDERT NASJONAL TRAUMEPLAN

NASJONAL TRAUMEPLAN OG HVOR? BASERT PÅ KAPITTEL OM REHABILITERING I REVIDERT NASJONAL TRAUMEPLAN NASJONAL TRAUMEPLAN REHABILITERING - NÅR OG HVOR? BASERT PÅ KAPITTEL OM REHABILITERING I REVIDERT NASJONAL TRAUMEPLAN NASJONAL KONFERANSE TRONDHEIM MAI 2017 1 Audny Anke Overlege, professor Spesialist

Detaljer

Hvordan lykkes med implementering av ny teknologi?

Hvordan lykkes med implementering av ny teknologi? Hvordan lykkes med implementering av ny teknologi? Cecilie Varsi Sykepleier PhD Postdoktor Senter for Pasientmedvirkning og Samhandlingsforskning De neste 20 minuttene... Senter for pasientmedvirkning

Detaljer

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020 Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020 På lag med deg for din helse Innledning Helsetjenesten står overfor en rekke utfordringer de nærmeste årene. I Helse Midt-Norges «Strategi 2020» er

Detaljer

Nasjonal forskerskole i allmennmedisin

Nasjonal forskerskole i allmennmedisin Nasjonal forskerskole i allmennmedisin Grunnkurs D, Våruka 2016 Elin O. Rosvold, leder Hva er en forskerskole? Forskningsrådet finansierer 15 forskerskoler Formål: Heve kvaliteten på forskerutdanningen

Detaljer

Samtalegrupper for personer med kols

Samtalegrupper for personer med kols Samtalegrupper for personer med kols - erfaringer fra pilotstudie i Tysvær. Heidi B. Bringsvor. Januar 2015. Piloten inngår i et forskningsprosjekt: Helsefremmende kompetanse, livskvalitet og mestring

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. april 2013 SAK NR REGIONAL STRATEGI FOR FORSKNING OG INNOVASJON, HELSE SØR-ØST

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. april 2013 SAK NR REGIONAL STRATEGI FOR FORSKNING OG INNOVASJON, HELSE SØR-ØST Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25. april 2013 SAK NR 030-2013 REGIONAL STRATEGI FOR FORSKNING OG INNOVASJON, HELSE SØR-ØST 2013-2016 Forslag til vedtak: 1. Styret slutter

Detaljer

Årsrapport 2008 Program for klinisk forskning (2006-2010)

Årsrapport 2008 Program for klinisk forskning (2006-2010) Årsrapport 2008 Program for klinisk forskning (2006-2010) Året 2008 Programmet har hatt en utlysning i 2008. Denne dekket hele programmets bredde. Av 16 søknader til behandling, ble 3 søknader innstilt

Detaljer

Forskning om helse- og omsorgstjenester for eldre hvor står vi, og hvor går vi?

Forskning om helse- og omsorgstjenester for eldre hvor står vi, og hvor går vi? Forskning om helse- og omsorgstjenester for eldre hvor står vi, og hvor går vi? Tor Inge Romøren Senter for omsorgsforskning, Høgskolen i Gjøvik og NOVA Helsetjenesteforskning Grunnlagt i Norge av Peter

Detaljer

Multisenterstudie om barn som pårørende

Multisenterstudie om barn som pårørende Multisenterstudie om barn som pårørende Hvordan vi har undersøkt situasjonen for barn som pårørende, - og hvilke anbefalinger vi vil gi Torleif Ruud, prosjektleder Avdelingssjef, FOU-avdeling psykisk helsevern,

Detaljer

KVALITETSSIKRING AV PUBLIKASJONER SOM UTGÅR FRA AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS

KVALITETSSIKRING AV PUBLIKASJONER SOM UTGÅR FRA AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS KVALITETSSIKRING AV PUBLIKASJONER SOM UTGÅR FRA AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS Innledning Forskere har en moralsk plikt og et ansvar overfor det vitenskapelige miljø, til å dele sine resultater med andre.

Detaljer

Hvordan lager vi gode fagprosedyrer?

Hvordan lager vi gode fagprosedyrer? Hvordan lager vi gode fagprosedyrer? Per Engstrand Avd.leder, anestesilege Styringgruppen KBP OUS, Ullevål Velkommen Uttalelser om prosedyrer Min jobb er legekunst, må ha min frihet I vårt fag betyr erfaring

Detaljer

Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering

Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering En nasjonal forskningssatsing i regi av NSG er basert på nasjonal konsensus blant partene og organiseres som

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF

HELSE MIDT-NORGE RHF HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 48/12 Strategi 2020 Prosjekt: Fremtidig universitetssykehusfunksjon Saksbehandler Henrik Andreas Sandbu Ansvarlig Nils Hermann Eriksson direktør Saksmappe Dato for styremøte

Detaljer

Pasientsikkerhetskultur

Pasientsikkerhetskultur Pasientsikkerhetskultur Ellen Tveter Deilkås Overlege/ Stipendiat Helse Sør-Øst kompetansesenter for helsetjenesteforskning Leder i Legeforeningens pasientsikkerhetsutvalg Pasientsikkerhetskultur Pasientsikkerhetskultur

Detaljer

Klinikk direktør Jan Harald Røtterud

Klinikk direktør Jan Harald Røtterud Strategi dokument for forskning ved ortopedisk klinikk ved Akershus Universitetssykehus 2011-2016 Introduksjon Klinikkens forskningstrategi skal vise kortsiktig og langsiktig mål for at forskning som drives

Detaljer

Strategiske satsinger på Helsefak

Strategiske satsinger på Helsefak Strategiske satsinger på Helsefak Sameline Grimsgaard Prodekan forskning Nasjonalt prodekanmøte 22.10.2014 Utfordringer og muligheter UTFORDRINGER Tromsø er langt nord Helsefak er sammensatt 1000 ansatte,

Detaljer

Høring EPJ Standard del 2: Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting

Høring EPJ Standard del 2: Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting v3.1-16.05.2014 Etter liste Deres ref.: Vår ref.: 13/2601-24 Saksbehandler: Torbjørn Nystadnes Dato: 13.03.2015 Høring EPJ Standard del 2: Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting Helsedirektoratet

Detaljer

Helse Sør-Øst kompetansesenter for helsetjenesteforskning. Årsrapport 2008

Helse Sør-Øst kompetansesenter for helsetjenesteforskning. Årsrapport 2008 Helse Sør-Øst kompetansesenter for helsetjenesteforskning Årsrapport 2008 Innholdsfortegnelse Innledning 3 Fire viktige resultater 5 Pasientsikkerhetskultur på norsk 5 Akutt hodepine en prospektiv studie

Detaljer

Utvikling av ACT-team i Norge og status 2013

Utvikling av ACT-team i Norge og status 2013 Utvikling av ACT-team i Norge og status 2013 The 11th Community Mental Health Conference Lund, 3-4 juni 2013 Torleif Ruud Avdelingssjef, FoU-avdeling psykisk helsevern, Akershus universitetssykehus Professor,

Detaljer

Høringsuttalelse fra Fosen Helse IKS med eierkommunene Indre Fosen, Ørland, Bjugn, Åfjord og Roan om revidert Utviklingsplan /2035

Høringsuttalelse fra Fosen Helse IKS med eierkommunene Indre Fosen, Ørland, Bjugn, Åfjord og Roan om revidert Utviklingsplan /2035 St. Olavs hospital HF utviklingsplan@stolav.no. Deres ref. Vår ref. Dato 1.2.2018 Høringsuttalelse fra Fosen Helse IKS med eierkommunene Indre Fosen, Ørland, Bjugn, Åfjord og Roan om revidert Utviklingsplan

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 14/28

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 14/28 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 14/28 HØRINGSSVAR FRA HERØY KOMMUNE - FREMTIDIG AMK-STRUKTUR I HELSE NORD Rådmannens innstilling: Høringssvar fra Herøy kommune

Detaljer

FREMTIDENS PRIMÆRHELSETJENESTE linjegymnastikk for fastleger, bedre helse for alle, eller begge deler? Jan Emil Kristoffersen

FREMTIDENS PRIMÆRHELSETJENESTE linjegymnastikk for fastleger, bedre helse for alle, eller begge deler? Jan Emil Kristoffersen FREMTIDENS PRIMÆRHELSETJENESTE linjegymnastikk for fastleger, bedre helse for alle, eller begge deler? Jan Emil Kristoffersen Side 2 Side 3 Regjeringens hovedføringer «Fremtidens kommunehelsetjeneste skal

Detaljer

Acute poisoning by substances of abuse in Oslo Epidemiology, outpatient treatment, and follow-up

Acute poisoning by substances of abuse in Oslo Epidemiology, outpatient treatment, and follow-up Acute poisoning by substances of abuse in Oslo Epidemiology, outpatient treatment, and follow-up Odd Martin Vallersnes Avdeling for allmennmedisin Universitetet i Oslo Akuttmedisinsk avdeling Oslo universitetssykehus

Detaljer

Kvalitetsmåling og indikatorer. Liv Rygh, seniorrådgiver Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Kvalitetsmåling og indikatorer. Liv Rygh, seniorrådgiver Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Kvalitetsmåling og indikatorer Liv Rygh, seniorrådgiver Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Kunnskapshåndtering og Monitorering Viktige metoder for å evaluere tjenestenes kvalitet Regulatorisk

Detaljer

Konsekvenser av samhandlingsreform og andre helsereformer for eldres helsetilbud. Tanker etter stortingsvalget

Konsekvenser av samhandlingsreform og andre helsereformer for eldres helsetilbud. Tanker etter stortingsvalget Konsekvenser av samhandlingsreform og andre helsereformer for eldres helsetilbud. Tanker etter stortingsvalget TBW2017 Torgeir Bruun Wyller Professor Geriatrisk avdeling Oslo universitetssykehus 700 000

Detaljer

Avhandlingens form - omfang og kvalitet av artikkelbaserte avhandlinger ulike praksiser og erfaringer fra NIH

Avhandlingens form - omfang og kvalitet av artikkelbaserte avhandlinger ulike praksiser og erfaringer fra NIH Avhandlingens form - omfang og kvalitet av artikkelbaserte avhandlinger ulike praksiser og erfaringer fra NIH Kari Bø Rektor Professor, Dr. scient Norges idrettshøgskole Dagens dr. disputas NIH Anders

Detaljer

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge 2015-2020 Mål: o Ledere på alle nivå skal til enhver tid ha oversikt over enhetens kompetanse og kapasitet. Kompetansebehov på kort og lang

Detaljer

Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse. Fagenheten Utviklingshemning og aldring. Frode Kibsgaard Larsen

Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse. Fagenheten Utviklingshemning og aldring. Frode Kibsgaard Larsen Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse Fagenheten Utviklingshemning og aldring Frode Kibsgaard Larsen Stockholm 4. mai 2011 Litt historie Avvikling av institusjonene i 1991 Vertskommunene De eldre

Detaljer

Organisering av forskningsnettverk i Helse Vest Hva kan et forskningsnettverk bidra med?

Organisering av forskningsnettverk i Helse Vest Hva kan et forskningsnettverk bidra med? Organisering av forskningsnettverk i Helse Vest Hva kan et forskningsnettverk bidra med? Ånen Aarli Forskningskoordinator Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering Seksjonsoverlege

Detaljer

Hvordan forebygge fall blant eldre?

Hvordan forebygge fall blant eldre? Hvordan forebygge fall blant eldre? -prosjektporteføljen til Program for helse-og omsorgstjenester sett på med nye øyne Seminar om innovasjon Per Ivar Høvring, 15/1-2010 Program for helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Et nasjonalt system for innføring og vurdering av nye metoder i spesialisthelsetjenesten

Et nasjonalt system for innføring og vurdering av nye metoder i spesialisthelsetjenesten Et nasjonalt system for innføring og vurdering av nye metoder i spesialisthelsetjenesten Maiken Engelstad, D Phil, MPH Avd. dir. Seksjon for forskning og utvikling Oktober 2011 Nye metoder muligheter og

Detaljer

Det medisinske fakultet Strategi for Det medisinske fakultet, NTNU

Det medisinske fakultet Strategi for Det medisinske fakultet, NTNU Det medisinske fakultet Strategi 2011-2020 for Det medisinske fakultet, NTNU Helse for en bedre verden Samfunnsoppdrag: Det medisinske fakultet skal utdanne gode helsearbeidere som kan møte utfordringene

Detaljer

Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse

Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse NAKMI Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse et tverrfaglig kompetansesenter som arbeider for å fremme kunnskap om helse og omsorg for mennesker med etnisk minoritetsbakgrunn gjennom kunnskapsformidling

Detaljer

Luftambulansetjenesten

Luftambulansetjenesten Luftambulansetjenesten Hvor trenger vi dem? Erik Zakariassen, Forsker, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin 1.amanuensis, Institutt for global helse og samfunnsmedisin St.melding 43, Om akuttmedisinsk

Detaljer

Mål for Sunnaas sykehus HF. Mål 2017 Langtidsmål

Mål for Sunnaas sykehus HF. Mål 2017 Langtidsmål Mål for Sunnaas sykehus HF Mål 2017 Langtidsmål 2017-2020 30. mars 2017 Om Sunnaas sykehus HF En vei videre Sunnaas sykehus HF (SunHF) er Norges største spesialsykehus i medisinsk rehabilitering. Pasienter

Detaljer

Klinikk PHA handlingsplan for forskning i perioden 2015:

Klinikk PHA handlingsplan for forskning i perioden 2015: Klinikk psykisk helse og avhengighet Handlingsplan forskning 2015 Klinikk PHA handlingsplan for forskning i perioden 2015: Denne handlingsplanen er en revisjon av tidligere handlingsplan for perioden 2012-2014basert

Detaljer

Vedtaksreferat fra det 3. møtet i det Regionale forskningsutvalget til Helse Sør-Øst

Vedtaksreferat fra det 3. møtet i det Regionale forskningsutvalget til Helse Sør-Øst Vedtaksreferat fra det 3. møtet i det Regionale forskningsutvalget til Helse Sør-Øst Tidspunkt: 22. november 2007 klokka 10 16 Sted: Rica Holberg Hotell Til stede: Anne-Kristine Schanke, Sunnaas sykehus

Detaljer

Effektiv kommunikation ska vara läglig, komplett, korrekt och avgränsad - hva med henvisningene til spesialisert psykisk helsevern..?

Effektiv kommunikation ska vara läglig, komplett, korrekt och avgränsad - hva med henvisningene til spesialisert psykisk helsevern..? Effektiv kommunikation ska vara läglig, komplett, korrekt och avgränsad - hva med henvisningene til spesialisert psykisk helsevern..? PhD-stipendiat Miriam Hartveit Nettverk for forsking på behandlingsliner

Detaljer

Belyse sosiale ulikhet ved tilgang til revmatologisk behandling/tverrfaglige tiltak.

Belyse sosiale ulikhet ved tilgang til revmatologisk behandling/tverrfaglige tiltak. Samarbeidsprosjekter I tillegg til å lede en rekke forsknings- og fagutviklingsprosjekter er involvert i flere samarbeidsprosjekter, som du kan lese mer om her. Navn på Mål med "Kneartrose og trening"

Detaljer

Kriterier for sammensetning av utvalgene sist oppdatert med vedtak i USAM-møte 21.03.2012:

Kriterier for sammensetning av utvalgene sist oppdatert med vedtak i USAM-møte 21.03.2012: Medlemmer av forskningsutvalgene i Helse Nord 2013 Kriterier for sammensetning av utvalgene sist oppdatert med vedtak i USAM-møte 21.03.2012: Helse Nords forskningsutvalg har hatt utfordringer med habilitet

Detaljer

Jeanette H. Magnus, Leder Institutt for Helse & Samfunn, Uio og Kari Sletnes, Avdelingsdirektør/kommuneoverlege, Oslo kommune

Jeanette H. Magnus, Leder Institutt for Helse & Samfunn, Uio og Kari Sletnes, Avdelingsdirektør/kommuneoverlege, Oslo kommune Samarbeidsavtalen mellom Institutt for helse og samfunn (UiO) og Oslo kommune om forskning og utdanning knyttet til kommunale helse- og velferdstjenester Jeanette H. Magnus, Leder Institutt for Helse &

Detaljer

Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester Trondheim

Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester Trondheim Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester Trondheim 21.10.2014 Behovet for forskning i de kommunale helseomsorgstjenestene Den nasjonale forsknings- og innovasjonsstrategien HelseOmsorg

Detaljer