Årsrapport

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2005 - 1 -"

Transkript

1 Årsrapport

2 Vi presenterer med dette årsrapporten for Helse Øst kompetansesenter for helsetjenesteforskning (HØKH) for Dette er det første virksomhetsåret for HØKH, derfor har vi lagt vekt på å presentere bakgrunnen for opprettelsen av kompetansesenteret. Det har vært en stor glede for meg å lede etableringsarbeidet. Jeg har møtt god vilje fra forskningsutvalget i Helse Øst, ledelsen i Ahus og de mange samarbeidspartnere vi har tatt kontakt med i løpet av året. Vi har fått til god kommunikasjon med forskningsmiljøene i de andre helseforetakene. En vellykket rekruttering av nye medarbeidere har bidratt til at vi ser 2006 lyst i møte. Høy tilslagsprosent på søknader om forskningsmidler i Helse Øst bidro også til denne optimismen. Ikke desto mindre må det understrekes at det tar mange år å bygge opp et sterkt forskningsmiljø. Vi betrakter oss fortsatt som sårbare og trenger også i fremtiden rikelig med interesse ikke bare på Ahus, men fra alle foretak i Helse Øst. Januar 2006 Pål Gulbrandsen avdelingssjef/1. amanuensis - 2 -

3 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 3 Bakgrunn 4 Virksomhetsidé 4 Personell 5 Aktiviteter 6 Forskning 6 Annen vitenskapelig aktivitet 12 IT-utvikling og andre prosjekter 14 Verv 15 Økonomi 15 Publikasjoner

4 Bakgrunn Helse Øst RHF vedtok i styremøte 15 desember 2004 å opprette en helsetjenesteforskningsenhet med regionale funksjoner, lokalisert ved Akershus universitetssykehus (Ahus). Enheten ble de tre første årene finansiert med 4,5 millioner kr per år. Som følge av dette valgte Universitetet i Oslo (UiO) ved den lokale fakultetsdivisjonen å gå inn med lønnsmidler for å øke muligheten for å skape et forskningsmiljø. Pål Gulbrandsen ble ansatt for å lede etableringen. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe bestående av Seniorforsker/1. amanuensis Pål Gulbrandsen, Ahus/UiO (leder) Professor Dag Thelle, UiO Overlege Knut Stavem, Ahus Professor Inger Sandanger, UiO Arbeidsgruppens mandat var å gjennomføre et prosjekt for etablering av helsetjenesteforskningsenheten ved Ahus innen 31 mars Dette prosjektet ble gjennomført som planlagt. Etableringen er beskrevet i egen rapport som er tilgjengelig på hjemmesiden Pål Gulbrandsen ble deretter ansatt som leder av den nye enheten, som fikk navnet Helse Øst kompetansesenter for helsetjenesteforskning, med akronymet HØKH. Inger Sandanger var i egenskap av UiO-ansatt også med fra starten. Som betingelse for videreføring av midler fra Helse Øst, ble det bestilt en handlingsplan for den videre utvikling av HØKH. Denne ble utarbeidet, og godkjent i Forskningsutvalget i Helse Øst i november. Handlingsplanen er tilgjengelig på hjemmesiden, og inneholder bl.a. virksomhetsideen, som gjengis nedenfor. Virksomhetsidé HØKH skal være et tverrfaglig rådgivnings-, veilednings- og forskningsmiljø for helsetjenesteforskning i Helse Øst. Miljøet skal støtte og styrke helsetjenesteforskningen i Helse Øst og forskning ved Ahus og tilhørende fakultetsdivisjon. Dette skal primært skje gjennom råd og veiledning til forskere og klinikere i Helse Øst, vitenskapelig publisering, og samarbeid om vitenskapelige prosjekter initiert av HØKH eller andre miljøer i Helse Øst. HØKH må velge en avgrenset del av helsetjenesteforskningen. HØKHs forskningsperspektiv skal være praksisnært og pasientnært. Forskning som bringer resultater relevante for pasienter med sammensatte behov for helsetjenester og for problemstillinger som krever tverrfaglig innsats vil bli vektlagt. Såfremt temaet er forskbart, skal også områder der kunnskapen om resultater i praktisk virkelighet er beskjeden, være prioritert. Perspektivet gjør det nødvendig å utvikle forskningsmetoder som innebærer integrering av kvalitative og kvantitative tilnærminger. HØKH vil opprette tette samarbeidsrelasjoner til andre helsetjenesteforskningsmiljøer som dekker områder HØKH ikke primært tar mål av seg til å dekke, som for eksempel styring, ledelse, finansieringssystemer og internasjonal sammenlikning. Virksomheten er uten økonomisk profittmotiv

5 Personell Den doble funksjonen som rådgiver/inspirator for helsetjenesteforskning i Helse Øst, og rådgiver/støtte for helsetjenesteforskning og klinisk forskning ved Ahus, førte til at vi la vekt på metodekompetanse ved rekruttering. Videre la vi vekt på at personer vi rekrutterte skulle finne minst en annen med overlappende kompetanse i enheten for å stimulere til faglig diskusjon og utvikling og redusere sårbarheten ved fravær og lignende. Samtidig ønsket vi tverrfaglighet. Endelig ønsket vi å understøtte de mer industrielt pregede delene av helsetjenesteforskning (anskaffelse, lagring og tilgjengeliggjøring av data) ved å rekruttere ITpersonell med god innsikt i databaseadministrasjon og systemutvikling. Summen av disse overveielser førte til at vi rekrutterte personer med tung statistikk- og analysekompetanse, men svært forskjellig erfaring med helsetjenesteforskning fra 0 til nærmere 30 år. Majoriteten av de rekrutterte begynte i juni. Ved årets slutt bestod enheten av 8,6 stillinger fordelt på 10 personer, slik: Avdelingssjef/1.amanuensis Pål Gulbrandsen, dr. med (1,2 stilling) Professor Inger Sandanger, dr. med Seniorforsker (professor) Dag Hofoss, dr. philos Forsker Hilde Lurås, dr. polit Forsker Fredrik A. Dahl, dr. scient Statistiker Jūratė Šaltytė-Benth, dr. scient Seniorrådgiver Sverre Torjussen, siv. ing. Seniorrådgiver Haldor Husby, ing. Seniorforsker Ole Morten Rønning, dr. med (0,2 stilling) Seniorforsker Christofer Lundqvist, dr. med (0,2 stilling) Foruten disse ansatte, var HØKH arbeidssted for fire andre forskere med finansiering annet steds fra, Morten Lossius, Knut Nestvold, Siri Bø og Erik Hessen. Det var innenfor den aktuelle rammen ikke mulig også å rekruttere seniorforskere med kvalitativ metodekompetanse. Da dette imidlertid både er relevant i helsetjenesteforskning og til dels ganske mye etterspurt, ble det tatt et initiativ i forhold til HELTEF-fondet (om dette, se hjemmesiden). Styret i HELTEF vedtok i desember å bevilge midler til å rekruttere inntil tre seniorforskere med kompetanse innen psykometri (1) og kvalitative metoder (2). HELTEF-styret valgte også å finansiere frikjøp av Morten Lossius med 20% i En av de vitenskapelige har vært langtidssykmeldt i mer enn ni måneder, men er tilbake i arbeid. For øvrig har fraværet vært marginalt

6 Aktiviteter Det første halvåret var aktiviteten konsentrert om formell etablering, rekruttering og praktisk tilrettelegging. Kontakt ble opprettet med forskningsmiljøer i de fleste andre helseforetak i Helse Øst. Det var tett dialog med fakultetsdivisjonen, ledelsen ved Ahus og lederen av forskningsutvalget i Helse Øst for å sikre at de valg som ble gjort hadde bred forankring. I andre halvår har arbeidet vært konsentrert om å planlegge forskningsprosjekter, konkretisert ved formulering av finansieringssøknader, og forskning på tilgjengelige data som de enkelte forskerne har hatt tilgang til fra sitt tidligere virke eller gjennom nytt samarbeid. På IT-siden har den største utfordringen vært arbeidet med å få de nødvendige tillatelser til å håndtere personopplysninger fra virksomheten, og etablering av et hensiktsmessig nettverk for forskning. Forskning Helsetjenesteforskning Felles akuttmottak (FAM) ved Sykehuset Asker og Bærum (SABHF) Dette prosjektet er et initiativ opprinnelig fra SABHF, som sommeren 2005 tok kontakt med HØKH for å be om hjelp til å undersøke ev. effekt av innføring av et felles akuttmottak for første- og annenlinjetjenesten i de to kommunene Asker og Bærum. Fra 1 mars 2006 skal alle ikke elektive henvendelser til helsetjenesten sluses gjennom FAM. Av den grunn ble planleggingstiden svært kort, men vi maktet å komme i gang med før-datainnsamling i januar 2006 etter intens planlegging. Det planlegges etter-datainnsamling i januar 2007 og januar Det er etablert samarbeid med Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin i Bergen. I løpet av august ble det også utarbeidet søknad om finansiering til Helse Øst, men denne oppnådde ikke støtte. Materialet burde gi grunnlag for et doktorgradsarbeid, dersom finansiering lykkes. Ansvarlig for studien er Hilde Lurås. Christofer Lundqvist og Pål Gulbrandsen bidrar. Pasientsikkerhetskultur Det er stigende oppmerksomhet internasjonalt om begrepet pasientsikkerhetskultur, som omfatter helseinstitusjonens samlede holdning og innsats for å sikre at pasienter ikke utsettes for unødig risiko under opphold. Begrepet er definert gjennom utvikling av instrumenter (spørreskjemaer) bl.a. ved Johns Hopkins i USA. HØKH har etablert samarbeid med den ledende forskeren ved dette sykehuset på dette feltet, og planlegger autorisert oversettelse av instrumentet til norsk, utprøving, validitets- og reliabilitetstesting i Ahus og senere alle helseforetak i Helse Øst. Finansieringssøknad til Helse Øst lyktes, og det utlyses nå en stipendiatstilling. Det er også tildelt strategiske forskningsmidler ved Ahus. Ansvarlig for studien er Dag Hofoss. Risikojustering Myndigheter i sær, men også befolkningen, er i stigende grad opptatt av om sykehusene har gode resultater. I den anledning er det utviklet en del kvalitetsindikatorer for sammenlikning av resultater mellom sykehus, og innen sykehus over tid. De fleste av disse er grove og uegnet for formålet, og det er et stort behov for forbedring. Kanskje det viktigste i så henseende er at man finner måter å korrigere for ulike pasientpopulasjoner (pasienter er ikke like syke ved innleggelse, ikke like gamle, har ulike grader av tilleggssykdommer etc etc). To av de mest - 6 -

7 brukte instrumentene for slik korreksjon, SAPS II (innen intensivmedisin) og Charlson Comorbidity Index (generelt), er ikke testet og kalibrert for norske formål. Dette er det mulig å gjøre på data som er gjort tilgjengelig fra Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Finansieringssøknad til Helse Øst lyktes, og det utlyses nå en halv stipendiatstilling, fortrinnsvis til en lege. Det er også tildelt strategiske forskningsmidler ved Ahus. Ansvarlig for studien er Dag Hofoss. Erfaringsstøtte Mens det er gjort betydelige anstrengelser for å legge til rette for beslutningsstøtte i helsetjenesten ved at gjeldende kunnskap er lagt til grunn i IT-systemer som skal støtte legen i å velge rett i det kliniske arbeid, er mindre gjort for å støtte legenes og teamenes egen erfaring. Vi planlegger å bygge IT-applikasjoner som med utgangspunkt i hyppig forekommende kliniske beslutninger med stort innslag av skjønn, genererer og analyserer data og presenterer dem for klinikerne slik at de kan lære av hvordan det er gått med pasientene etter egne beslutninger. Forskningsspørsmålet er om denne typen erfaringsstøtte leder til bedre og likere beslutninger. I dette nybrottsarbeidet er det etablert samarbeid med ortopedene ved Ahus, endokrinologene, og vi er i dialog med pediatrene og gynekologene. Samarbeidende forskningsinstitusjoner er Norsk senter for elektronisk pasientjournal, InterMedia ved Universitetet i Oslo og University of Southampton. Søknad om finansiering til Helse Øst oppnådde ikke støtte. Søknad er også sendt Forskningsrådet. Ansvarlig for arbeidet er Fredrik A. Dahl og Pål Gulbrandsen. Psykisk helse, behov, etterspørsel og forbruk av helsetjenester Det foreligger et meget stort materiale, Os-Lof-materialet, som består av populasjonsbaserte intervjuundersøkelser med mer enn 2000 individer i Lofoten og Oslo i 1990 og påny i Emne for disse omfattende intervjuene har vært mental helse og sosialt nettverk, men en lang rekke relevante data er samlet inn. Dataene kan bl.a. brukes til å si noe om relasjon til helsetjenesten. Ansvarlig for materialet og studiene som bygger på det er Inger Sandanger. Dag Hofoss bidrar. Det er publisert en god del arbeider fra det allerede, og i september ble en artikkel antatt i American Journal of Epidemiology. Det er søkt midler fra Forskningsrådet for å finansiere at flere sentrale forskere i prosjektet kan fortsette å utnytte materialet fremover, knyttet til HØKH. Fem artikler ble innsendt i 2005, og to akseptert. Konsekvenser av innføring av PACS i Ahus PACS er et system for heldigital håndtering av bildefremstilling. Ahus er det første sykehuset i Norge som innfører det i heldigital form inkludert stemmegjenkjenningsteknologi. De fleste andre norske sykehus bruker det i mindre avanserte former. PACS i seg selv er brukbart dokumentert som et godt system for bildebehandling. Det er imidlertid ikke gjort studier av effekten av innføring av slik teknologi i stor skala i vanlig etablert virksomhet. HØKH oppnådde både strategiske forskningsmidler og finansiering fra Helse Øst til å gjøre dette. Ansvarlig for studien er Pål Gulbrandsen, men det er Petter Hurlen ved radiologisk avdeling som skal være stipendiat og som har hovedæren for prosjektet. Legen som portvakt Med utgangspunkt i et datasett generert ved Legeforeningens forskningsinstitutt i 2002, er det arbeidet med en analyse av legers forhold til sykmelding. Tidligere er det publisert to artikler om denne problemstillingen. Legeforeningens forskningsinstitutt er samarbeidspartner. En artikkel innsendt i Ansvarlig for studien er Pål Gulbrandsen, Jūratė Šaltytė-Benth og Dag Hofoss bidrar

8 Legers jobbtilfredshet Pål Gulbrandsen har bidratt i analysen av et datasett fra Legeforeningens forskningsinstitutt, der problemstillingen har vært legers jobbtilfredshet, endring over tid og sammenlikning mellom grupper av leger. NTNU er også samarbeidspartner i studien. To artikler er publisert i Pasienterfaringer ved somatiske poliklinikker Pål Gulbrandsen har bidratt i analysen av store datasett fra 52 norske somatiske poliklinikker. Formålet med analysene har vært å underbygge at et instrument utviklet ved HELTEF, PasOpp, har god validitet og reliabilitet. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten er hovedansvarlig for studien. To artikler er publisert i Eldre pasienter og pleie- og omsorgstilbudet Hilde Lurås deltar i en studie knyttet til evaluering av sykehusreformen, som ledes av Helseøkonomiprogrammet ved Universitetet i Bergen. Evaluering av fastlegeordningen Hilde Lurås deltar i pågående arbeid om offentlig legearbeid, legebytter, legeatferd, fornøydhet, som ledd i implementering av fastlegeordningen. Arbeidet videreføres i en planlagt kobling av fastlegedatabasen med reseptregisteret for studier av samhandling om medikamentforskrivning til eldre. Dette er et samarbeid med Tor Iversen ved HELED og Kari Furu ved Folkehelseinstituttet. Keisersnitt i Norge Dag Hofoss har bidratt i gjennomføringen og analysen av data fra gjennombruddsprosjektet om keisersnitt i Norge. Studien skjer i samarbeid med Legeforeningens publiseringsutvalg for gjennombruddsprosjektet keisersnitt. En artikkel er publisert og en akseptert i Ansatteerfaringer og organisatoriske endringer: Metodeutvikling I en doktorgradsstudie utgått fra HELTEF er flernivåanalyse brukt til å vise at man kan bruke variansen på ulike nivåer i organisasjonen (post, avdeling, sykehus) til å forstå hvor skoen trykker. En artikkel er publisert i Dag Hofoss og Pål Gulbrandsen har bidratt. Helseøkonomisk studie av intraduodenal behandling med levodopa Behandlingen er under utprøving ved avansert Parkinsons sykdom, og er kostbar. Christofer Lundqvist samarbeider med seksjonsoverlege Antonie Beiske ved nevrologisk avdeling, Ahus. Prosjektet er nystartet og løper over tre år. En artikkel om behandlingsmetoden publisert i Optikerpraksis og diabetes Vibeke Sundling ved Institutt for optometri og synsvitenskap ved Høyskolen i Buskerud gjennomfører en doktorgradsstudie som tar sikte på å kartlegge norsk optikerpraksis, med særlig vekt på håndtering av pasienter med diabetes. Prosjektet skjer i samarbeid med Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag. Pål Gulbrandsen er hovedveileder

9 Epidemiologi Sosial ulikhet i helse Dag Hofoss har bidratt med planlegging og analyse av et stort datasett som kan gi grunnlag for nærmere kunnskap om store ulikheter i et samfunn i seg selv fører til dårligere gjennomsnittlig helse i det samme samfunnet. Her brukes FD-trygd-data med kobling til folkeregisteret og dødsårsakregisteret. Studien skjer i samarbeid med NOVA og Høyskolen i Oslo. En artikkel er publisert i Ullensakerundersøkelsen: Populasjonsbasert studie av muskel-skjelettplager I 1990, 1994 og 2004 er det gjennomført populasjonsbaserte spørreskjemaundersøkelser til befolkningen i Ullensaker, med vekt på omfang og konsekvenser av muskel-skjelettplager. HØKH er blitt involvert for å bistå med analyse av de omfattende dataene. Dag Hofoss, Fredrik A. Dahl, Jūratė Šaltytė-Benth og Pål Gulbrandsen arbeider med dette. Kronisk hodepine, epidemiologi og kliniske funn Finansiert av Helse Øst og ledet av professor Michael Russell ved Ahus er det samlet inn data om pasienter med kronisk hodepine i Oslo og Akershus. Christofer Lundqvist og Pål Gulbrandsen bidrar i dette prosjektet. Hodepine hos barn Et datasett bygget på barns dagbøker og samlet inn av Jocelyne Clench-Aas i Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten analyseres. Christofer Lundqvist bidrar. Et manus sendt inn for vurdering i Et prosjekt for validering av dagboken utvikles i samarbeid med Øyvind Rugland, barneavdelingen og nevrofysiologisk avdeling, Ahus. Tensjonstypehodepine hos tenåringer og voksne Jūratė Šaltytė-Benth har deltatt i dette prosjektet, som ledes av professor Michael Russell ved Ahus. En artikkel innsendt i

10 Klinisk forskning Effekten av seponering av antiepileptisk medikasjon Nevrolog Morten Lossius er ferdig med datainnsamlingen til en randomisert kontrollert studie av seponering av antiepileptisk medikasjon. Han arbeider to dager i uka ved HØKH. Pål Gulbrandsen bidrar under analysen av dataene. Prosjektet utgår fra HØKH og nevrologisk avdeling ved Ahus i samarbeid med Spesialsykehuset for epilepsi (SSE) og nevrologisk avdeling ved Rikshospitalet. Preliminære data fra undersøkelsen er blitt presentert nasjonalt og internasjonalt. Akutt hodepine som fører til innleggelse: Hva er det når det ikke er subaraknoidalblødning? Nevrolog Siri Bø har i flere år samlet data om pasienter innlagt i Ahus for akutt sterk hodepine, og der subaraknoidalblødning ble utelukket. Søknad om finansiering fra Helse Øst lyktes. Ansvarlig for studien er Pål Gulbrandsen, Siri Bø er doktorgradsstipendiat. Akutt bronkiolitt hos spebarn og pustevansker sju år senere Pål Gulbrandsen har bidratt i analysen av en artikkel som ble publisert i Antibiotikaregime ved tidlig infeksjon etter proteseoperasjoner Pål Gulbrandsen har bidratt i analysen av en artikkel som ble publisert i Epilepsi og cerebrovaskulære sykdommer Prosjektet utgår fra HØKH og nevrologisk avdeling ved Ahus i samarbeid nevrologisk avdeling ved Rikshospitalet. To arbeider er publisert (hvorav ett i 2005).En artikkel om epilepsi etter subaraknoidal blødning er påbegynt. Ole Morten Rønning er ansvarlig og Morten Lossius bidrar. Epilepsi og mental helse hos barn og unge Prosjektet er et samarbeid med Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten og Spesialsykehuset for epilepsi. Første artikkel er innsendt i Morten Lossius og Christofer Lundqvist bidrar. Retrospektiv studie av alkoholrelatert hjerneslag Formålet er å beskrive forløp etter alkoholrelaterte hjerneslag. Christofer Lundqvist samarbeider med slagseksjonen ved Ahus (Rønning og Thommessen) og Overlege Brynjar Fure, slagavdelingen Bærum sykehus. Resultatsammenstilling og skriving pågår

11 Annen forskning Evaluering av hierarkiske bayesianske modeller Fredrik A. Dahl har deltatt i dette prosjektet, som utgår fra Matematisk institutt ved Universitetet i Oslo. Støtte til andre helsetjenesteforskningsprosjekter DPS i Østfold Kari Gjelstad. Hilde Lurås, Pål Gulbrandsen. KOLS-pasienter på Ahus Vidar Søyseth. Jūratė Šaltytė-Benth. Statens spesialsykehus for epilepsi Morten Lossius. Dag Hofoss. OMEK, Ahus - medikamentark til hjertepasienter Synnøve Bergheim. Hilde Lurås. Forebyggingsavdelingen, Ahus Else Karin Kogstad. Hilde Lurås. Støtte til kliniske forskningsprosjekter Jūratė Šaltytė-Benth har ytt statistikkhjelp til seks kliniske forskere ved Ahus og vært rådgiver i planleggingsfasen for prosjekter for fem kliniske forskere. Helse Øst-oppgaver Den største oppgaven i Helse Øst (utenfor Ahus) til nå har vært etableringen av FAMprosjektet ved SAB (se ovenfor). Videre har vi ytt bistand og rådgivning til fem andre interessenter i Sykehuset Østfold, Sykehuset Innlandet og Helse Øst RHF. Vi har presentert oss for miljøene ved Sykehuset Østfold, Ullevål universitetssykehus, Aker universitetssykehus og Sykehuset Innlandet, i form av møter og seminarer. I forbindelse med etableringen av Nye Ahus, har Hilde Lurås deltatt i fem ulike prosjektgrupper for å forsøke å få til at noen av prosessene anlegges slik at det er mulig å forske på resultatene. Pål Gulbrandsen har dessuten ledet en arbeidsgruppe i Helse Øst som har kartlagt helsetjenesteforskningen i regionen og som skal gi råd til forskningsutvalget om prioritering de nærmeste årene. Arbeidsgruppen begynte sitt arbeid i juni 2005 og leverer sin tentative innstilling 15 januar Endelig rapport skal være ferdig 1 mars

12 Annen vitenskapelig aktivitet Veiledning og undervisning Inger Sandanger har veiledet tre doktorgradstipendiater, én av disse (Jan F. Nygård) disputerte i november. Dag Hofoss veileder to MPH-kandidater ved Nordiska Hälsovårdshögskolan, og underviser ved Universitetet i Tromsø. Pål Gulbrandsen veileder to doktorgradsstipendiater, en ved Høyskolen i Buskerud og en ved Ahus, er biveileder for en til, og underviser ved Universitetet i Oslo og kurs i regi av Legeforeningen. Christofer Lundqvist veileder en doktorgradsstipendiat og er biveileder for ytterligere en. Hilde Lurås er veileder for en masterstudent (fysioterapeut) ved Høyskolen i Oslo. Bedømmelsesarbeid Dag Hofoss har vært med i en bedømmelseskomité for en doktorgrad ved Universitetet i Oslo. Han er videre sensor ved MHA-avhandlinger ved Universitetet i Oslo og ved MPHavhandlinger ved Universitetet i Tromsø. Pål Gulbrandsen har vært med i en bedømmelseskomité for predisputation ved Universitetet i Göteborg. Han har vurdert artikler for Scandinavian Journal of Public Health og Tidsskrift for Den norske lægeforening. Hilde Lurås har vurdert artikler for Health Economics, Økonomisk Forum og Tidsskrift for velferdsforskning. Deltakelse i konferanser og kurs Årlig møte i Nordisk sykefraværsforskningsgruppe, Göteborg, februar. Pål Gulbrandsen. 4th National Service and Delivery Organisation Conference, London, april. Dag Hofoss, Pål Gulbrandsen. NHS Patient Safety Conference, Cardiff, juni. Dag Hofoss. Verdenskonferanse i helseøkonomi, Barcelona, juli. Hilde Lurås. 25th European Meeting for Statisticians, Oslo, juli. Fredrik A. Dahl, Jūratė Šaltytė-Benth. Norsk sykehus- og helsetjenesteforenings årskonferanse, Fredrikstad, september. Hilde Lurås. Hels-IT, Trondheim, september. Hilde Lurås, Haldor Husby. 27th Annual Meeting, Society for Medical Decision Making, San Francisco, oktober. Fredrik A. Dahl, Pål Gulbrandsen

13 Longitudinal data and repeated measurements, Universitetet i Utrecht, oktober, Jūratė Šaltytė- Benth. Advanced survival analysis, Universitetet i København, november, Jūratė Šaltytė-Benth. Infectious disease modelling, Univeristetet i Oslo, november, Jūratė Šaltytė-Benth. Formidling Faglige presentasjoner Lossius MI, Mowinckel P, Gjerstad L. A randomised, double blind study of withdrawal of antiepileptic medication. Possibilities and consequences of withdrawal. The Akershus Withdrawal study. Presentert som muntlig innlegg ved Nevrodagene 2005, Oslo, november. Morten Lossius. Lossius MI, Clench-Aas J, Mowinckel P, Gjerstad L. Psychiatric symptoms and risk-taking behaviour in youth with epilepsy, compared with youth with diabetes and asthma. Epilepsia 2005: 46, Suppl. 6. Presentert som poster ved verdenskongress om epilepsi, Paris, oktober. Morten Lossius. Post-stroke epilepsy. Muntlig presentasjon ved Nordic Congress on Epilepsy in the Elderly, Tromsø, august. Morten Lossius. Choosing a GP. Experiences from the implementation of a list patient system in Norway. Poster ved Verdenskongressen om helseøkonomi, Barcelona, juli, Hilde Lurås. Satisfaction with the GP. Experiences made after six months with a list patient system in Norway. Muntlig presentasjon ved Verdenskongressen om helseøkonomi, Barcelona, juli, Hilde Lurås. Samhandling mellom Ahus og primærhelsetjenesten, Losby, november. Hilde Lurås. Interne fagmøter for Ahus-leger, september, oktober, november. Pål Gulbrandsen, Fredrik A. Dahl, Dag Hofoss, Hilde Lurås. Faglig, ikke-vitenskapelig formidling Kronikk i Dagbladet, desember. Pål Gulbrandsen Planlegging og redigering av antologi om skammens betydning i medisinen. Pål Gulbrandsen

14 IT-utvikling og andre prosjekter IT-sikkerhet Det er gjort et betydelig arbeid med å finne frem til gode løsninger for behandling av personopplysninger, som tilfredsstiller myndighetenes krav uten å være til betydelig praktisk hinder for forskerne. Teknisk er dette ikke enkelt, men formelt er det enda vanskeligere, og det må sies at organisasjonen neppe har vært ordentlig forberedt på utfordringene ved å være et universitetssykehus med mange forskere. Ved årets slutt nærmet vi oss likevel en løsning. Datafangst-prosjektet Pål Gulbrandsen ledet ferdigstillelsen av et forprosjekt for fangst av data fra virksomheten i Ahus i februar. Med utgangspunkt i forprosjektet ble det i juni etablert et hovedprosjekt ledet av Fredrik A. Dahl. De to første delprosjektene gjelder overvåkning av blodbaneinfeksjoner (BSI) og ventilatorassosierte pneumonier (VAP). IT-utviklingsarbeidet ivaretas av Sverre Torjussen. Dette er komplisert, og til dels betydelig forhindret av formelle regler for tilgang til databaser. Hjemmesiden Det er etablert en egen hjemmeside for HØKH. På kort sikt har det vært prioritert å presentere vår kompetanse og produksjon. På lengre sikt er det målet at hjemmesiden også skal være en nyttig kilde til informasjon om helsetjenesteforskning. Siden er utviklet av Sverre Torjussen. Etablering av nasjonalt virtuelt IT-forum Utfordringene knyttet til tekniske løsninger for innsamling og behandling av personopplysninger for forskning er det ikke mange IT-kompetente personer i Norge som arbeider med. Sverre Torjussen tok derfor initiativ til å etablere et virtuelt IT-forum for disse. Dette er knyttet til og fungerer godt. Spesielt utvikles kunnskapen om og anvendelsen av verktøyet ClikView, som egner seg til å hente ut relevante data. Utredning av elektroniske og papirbaserte spørreundersøkelser Det er utredet, testet og implementert valg av elektroniske systemer for gjennomføring av spørreundersøkelser. Forankringen har her vært i fakultetsdivisjonen. Haldor Husby har ledet dette, Sverre Torjussen har bidratt. Logo mm. Det er utviklet logo for HØKH, og bruken er implementert i visittkort, brevhoder, powerpoint-filer etc.. Sverre Torjussen har ledet dette arbeidet, Haldor Husby har bidratt. Generelle støttefunksjoner Det er ytt betydelig bistand til etablering av trygg infrastruktur og en rekke enkeltprosjekter, herunder

15 - etablering av backupløsning for Epi-Gens database - støtte og programmeringshjelp til mange enkeltforskere - hjelp til medisinsk fagbibliotek vedr. lenketjenester, Reference Manager mm. - utviklet et prosjektregistreringssystem for lederen av HØKH Verv Hilde Lurås er medlem i referansegruppe om fastlegers sykemeldingspraksis i Rikstrygdeverket, og vararepresentant til styret Høgskolen i Oslo (avdeling ØKS). Økonomi 2005 er gjennomført med et overskudd på ca som vil bli overført til Overskuddet skyldes at det tok tid å rekruttere personer til de stillingene vi beregnet at bevilgningene fra Helse Øst og Universitetet i Oslo tillot

16 Publikasjoner Denne listen består av alle arbeider som personer ansatt ved HØKH har publisert i Utover disse publiserte artiklene er fem artikler akseptert, hvorav to i høyt rangerte tidsskrifter som Journal of the American Statistical Association og American Journal of Epidemiology. Benth FE, Šaltytė-Benth J. Stochastic modelling of temperature variations with a view towards weather derivatives. Appl Math Finance 2005; 12: Berdal J-E, Skråmm I, Mowinckel P, Gulbrandsen P, Bjørnholt JV. Use of rifampicin and ciprofloxacin combination therapy after surgical debridement in the treatment of early manifestation prosthetic joint infections. Clin Microbiol Infect 2005; 11: Carlsen B., Iversen T, Lurås H. Markedsforholdene har fortsatt betydning for allmennlegenes praksis, Økonomisk Forum nr. 7, 2005: Carlsen B., Iversen T, Lurås H. Markedsforholdenes betydning for allmennlegenes praksis, Økonomisk Forum nr. 4, 2005: Clench-Aas J, Helgeland J, Dimoski T, Gulbrandsen P, Hofoss D, Holmboe O, Mowinckel P, Rønning OM. Methodological development and evaluation of 30-day mortality as quality indicator for Norwegian hospitals. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, 2005 (198 pp) Dahl FA. The lagging anchor model for game learning a solution to the Crawford puzzle, Journal of Economic Behavior and Organization 2005; 57: Dahl FA, Gåsemyr J, Natvig B. A robust conflict measure of internal inconsistencies in Bayesian hierarchical models, Statistical Research Report 11, Eika K, Lurås H. Strategier for bedre helse og funksjonsevne blant eldre, Hero rapport 2005:4, Helseøkonomisk forskningsprogram ved Universitetet i Oslo (HERO). Elstad JI, Dahl E, Hofoss D. Skjev inntektsfordeling og geografiske forskjeller i dødelighet. Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: Fjærli H-O, Farstad T, Rød G, Ufert GK, Gulbrandsen P, Nakstad B. Acute bronchiolitis in infancy as risk factor for wheezing and reduced pulmonary function by seven years in Akershus county, Norway. BMC Pediatr 2005; 5: 31. (doi: / ) Garratt A, Bjertnæs ØA, Krogstad U, Gulbrandsen P. Pasienterfaringinstrumentet PasOpp i somatiske poliklinikker. Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: Garratt AM, Bjærtnes ØA, Krogstad U, Gulbrandsen P. The OutPatient Experiences Questionnaire (OPEQ): data quality, reliability and validity in patients attending 52 Norwegian hospitals. Qual Saf Health Care 2005; 14: (doi: /qshc )

Helse Sør-Øst kompetansesenter for helsetjenesteforskning

Helse Sør-Øst kompetansesenter for helsetjenesteforskning Helse Sør-Øst kompetansesenter for helsetjenesteforskning Årsrapport 2012 Innholdsfortegnelse Innledning 4 Noen viktige resultater 6 Årets disputaser 9 Organisering, finansiering, og personell 11 Vitenskapelige

Detaljer

Rapport til Helsedirektoratet

Rapport til Helsedirektoratet 18. desember 2013 Rapport til Helsedirektoratet Forskningsnettverk i allmennmedisin og tannhelsetjenesten Fra styringsgruppen for prosjektet: Leder Guri Rørtveit, AFE Bergen og UiB Ivar Espelid, TkNN og

Detaljer

Rapport fra evalueringsgruppen. Evaluering av Stiftelse for helsetjenesteforskning, HELTEF, ved Sentralsykehuset. NIFU skriftserie nr.

Rapport fra evalueringsgruppen. Evaluering av Stiftelse for helsetjenesteforskning, HELTEF, ved Sentralsykehuset. NIFU skriftserie nr. Rapport fra evalueringsgruppen Evaluering av Stiftelse for helsetjenesteforskning, HELTEF, ved Sentralsykehuset i Akershus NIFU skriftserie nr. 1/2002 NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012 Allmennmedisinsk ForskningsEnhet (AFE) Oslo

ÅRSBERETNING 2012 Allmennmedisinsk ForskningsEnhet (AFE) Oslo ÅRSBERETNING 2012 Allmennmedisinsk ForskningsEnhet (AFE) Oslo Avdeling for allmenn- og samfunnsmedisin, Institutt for Helse og Samfunn Universitetet i Oslo 1 Omslagsfoto: Per Hjortdahl AFE Oslo: Året 2012

Detaljer

Årsrapport 2009 for Seksjon for sosialmedisin Tidligere kalt Seksjon for arbeids - og trygdemedisin

Årsrapport 2009 for Seksjon for sosialmedisin Tidligere kalt Seksjon for arbeids - og trygdemedisin Årsrapport 2009 for Seksjon for sosialmedisin Tidligere kalt Seksjon for arbeids - og trygdemedisin Gunnar Tellnes (red.) Avdeling for allmenn- og samfunnsmedisin Institutt for helse og samfunn Det medisinske

Detaljer

Norske og internasjonale tilnærminger til arbeid med kvalitet i allmennlegetjenesten. Rapport fra Kunnskapssenteret nr 3 2010 Kartlegging

Norske og internasjonale tilnærminger til arbeid med kvalitet i allmennlegetjenesten. Rapport fra Kunnskapssenteret nr 3 2010 Kartlegging Norske og internasjonale tilnærminger til arbeid med kvalitet i allmennlegetjenesten Rapport fra Kunnskapssenteret nr 3 2010 Kartlegging Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Postboks 7004, St.

Detaljer

Virksomhetsrapport 2007

Virksomhetsrapport 2007 Virksomhetsrapport 2007 2 Tittel: Virksomhetsrapport 2007 NST - rapport: 01-2008 Prosjektleder: Forfattere: Lone Smelror Lone Smelror, Sture Pettersen, Hilde Pettersen, Kirsti Rakkenes, Ernst Kloosterman,

Detaljer

Prosjektkatalogen. Forsknings- og utviklingsprosjekter. Klinikk for Psykisk helse og rus. Pågående prosjekter per 1.1.2013 Publikasjoner i 2012

Prosjektkatalogen. Forsknings- og utviklingsprosjekter. Klinikk for Psykisk helse og rus. Pågående prosjekter per 1.1.2013 Publikasjoner i 2012 Klinikk for Psykisk helse og rus Prosjektkatalogen Forsknings- og utviklingsprosjekter Pågående prosjekter per 1.1.2013 Publikasjoner i 2012 Utgiver: Forsknings- og Utviklingsavdelingen Februar 2013 Kjære

Detaljer

FORSLAG TIL NASJONALT SATSINGSOMRÅDE HELSETJENESTEFORSKNING

FORSLAG TIL NASJONALT SATSINGSOMRÅDE HELSETJENESTEFORSKNING 19. oktober 2012 FORSLAG TIL NASJONALT SATSINGSOMRÅDE HELSETJENESTEFORSKNING Sammendrag Kunnskap om effektive måter å organisere, lede, finansiere og levere helsetjenester med høy kvalitet, er viktig for

Detaljer

Evaluering av Kreftforeningens kontorer for klinisk kreftforskning

Evaluering av Kreftforeningens kontorer for klinisk kreftforskning Evaluering av Kreftforeningens kontorer for klinisk kreftforskning Av Mari Torvik Heian, Solveig Flermoen Joar Sannes og Geir Møller Arbeidsrapport nr. 15 2007 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø

Detaljer

Innhold. Innholdsfortegnelse 2. Leder 4. Akershus universitetssykehus (Ahus) 6. Fakta og grafer 7. Kirurgisk divisjon 8. Medisinsk divisjon 10

Innhold. Innholdsfortegnelse 2. Leder 4. Akershus universitetssykehus (Ahus) 6. Fakta og grafer 7. Kirurgisk divisjon 8. Medisinsk divisjon 10 Årsrapport 2007 Innhold Innholdsfortegnelse 2 Leder 4 Akershus universitetssykehus (Ahus) 6 Fakta og grafer 7 Kirurgisk divisjon 8 Medisinsk divisjon 10 Etablering av Barne- og ungdomsklinikken (BUK) 12

Detaljer

Pasienters erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus Resultater fra en nasjonal undersøkelse i 2006

Pasienters erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus Resultater fra en nasjonal undersøkelse i 2006 Pasienters erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus Resultater fra en nasjonal undersøkelse i 2006 Rapport fra Kunnskapssenteret Nr 1-2007 (PasOpp-rapport) Tittel Institusjon Ansvarlig Forfattere

Detaljer

Kunnskap om svikt i tjenester til skrøpelige eldre

Kunnskap om svikt i tjenester til skrøpelige eldre Liv Wergeland Sørbye, Else Vengnes Grue, Einar Vetvik RAPPORT 2009/5 Kunnskap om svikt i tjenester til skrøpelige eldre Nyere norsk forskning relatert til helse- og sosialtjenesten 1 Denne rapporten er

Detaljer

Senter for idrettsskadeforskning. Årsrapport 2013

Senter for idrettsskadeforskning. Årsrapport 2013 Senter for idrettsskadeforskning Årsrapport 2013 Innledning Senter for idrettsskadeforskning ble opprettet i mai 2000 med finansiering fra Kultur- og kirkedepartementet (KUD), Norges idrettsforbund og

Detaljer

Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten

Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten Rapport IS-XXXX Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten Utredning av hvorvidt endret oppgavedeling kan bidra til reduserte ventetider og mer effektiv pasientbehandling Publikasjonens tittel: Oppgavedeling

Detaljer

Evaluering av Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet (TvangsForsk)

Evaluering av Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet (TvangsForsk) Evaluering av Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet (TvangsForsk) Nina Berven Ingrid H. Johansen Ole A. Brekke Rokkansenteret Stein Rokkan senter for

Detaljer

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre IS-1914 Rapport Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre Heftets tittel: Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker

Detaljer

Pasienterfaringer ved poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet i Norge Metodedokumentasjon

Pasienterfaringer ved poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet i Norge Metodedokumentasjon Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Pasienterfaringer ved poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet i Norge Metodedokumentasjon PasOpp-rapport nr 9-2004 PasOpp Pasientopplevelser ISBN

Detaljer

MIDT-NORCE HELSE. Sluttrapport. Strategi 2020. Prosjekt: Fremtidig universitetssykehusfunksj on. Godkjent: Dato:

MIDT-NORCE HELSE. Sluttrapport. Strategi 2020. Prosjekt: Fremtidig universitetssykehusfunksj on. Godkjent: Dato: HELSE MIDT-NORCE Strategi 2020 Prosjekt: Fremtidig universitetssykehusfunksj on Godkjent: Dato: HELSE MIDT-NORGE Innhold 1. Sammendrag 2. Strategisk forankring 3. Mål 4. Tolking av strategisk forankring

Detaljer

Rapport. Evaluering av modeller for forskning i fysioterapi i primærhelsetjenesten. Forfatter Line Melby

Rapport. Evaluering av modeller for forskning i fysioterapi i primærhelsetjenesten. Forfatter Line Melby - Åpen Rapport Evaluering av modeller for forskning i fysioterapi i primærhelsetjenesten Forfatter Line Melby SINTEF Teknologi og samfunn Avd. Helse, Gruppe for helsetjenesteforskning 2014-09-26 SINTEF

Detaljer

Allmennmedisinsk forskningsenhet i Tromsø

Allmennmedisinsk forskningsenhet i Tromsø Årsmelding 2010 Allmennmedisinsk forskningsenhet i Tromsø Innhold 1. Bakgrunn 2. Langsiktig plan 3. Høydepunkter 2010 4. Bemanning 5. Forskningsprosjekter 6. Infrastruktur og intern fagutvikling 7. Nettverksarbeid

Detaljer

Tema Hjerneslag. www.tidsskriftet.no/tema. Nr. 6/2007. Nr. 7/2007. Nr. 8/2007. Nr. 9/2007. Nr. 10/2007 MEDISIN OG VITENSKAP

Tema Hjerneslag. www.tidsskriftet.no/tema. Nr. 6/2007. Nr. 7/2007. Nr. 8/2007. Nr. 9/2007. Nr. 10/2007 MEDISIN OG VITENSKAP Hjerneslag representerer en stor utfordring for helsevesenet. I Tidsskriftet nr. 6 10/2007 publiseres en rekke artikler om hjerneslag. Artiklene er redigert av Jan C. Frich. Nr. 6/2007 Hjerneslag like

Detaljer

nkvts Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress Årsrapport 2004

nkvts Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress Årsrapport 2004 nkvts Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress Årsrapport 2004 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress AS (NKVTS) ble

Detaljer

Norsk psykiatrisk forening. Plandokument for norsk alderspsykiatri 2011 2020

Norsk psykiatrisk forening. Plandokument for norsk alderspsykiatri 2011 2020 Norsk psykiatrisk forening Plandokument for norsk alderspsykiatri 2011 2020 3 omslagsdesign: Morten Hernæs, 07 Aurskog AS forsidefoto: Knud Nielsen design/ombrekning: Morten Hernæs, 07 Aurskog AS trykk:

Detaljer

Fysioterapiforskning i primærhelsetjenesten

Fysioterapiforskning i primærhelsetjenesten Fysioterapiforskning i primærhelsetjenesten En midtveisevaluering av Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuters strategi for forskning i primærhelsetjenesten Fredrik Niclas Piro Agnete Vabø

Detaljer

HELSE ØST ØKT INNFLYTELSE TIL BRUKERNE FÆRRE I KØ LIKEVERDIG TILBUD TIL HJERTESYKE FORENKLING MED IT

HELSE ØST ØKT INNFLYTELSE TIL BRUKERNE FÆRRE I KØ LIKEVERDIG TILBUD TIL HJERTESYKE FORENKLING MED IT 2002 ÅRSRAPPORT HELSE ØST ØKT INNFLYTELSE TIL BRUKERNE FÆRRE I KØ LIKEVERDIG TILBUD TIL HJERTESYKE FORENKLING MED IT 3 PRESENTASJON 3 Dette er Helse Øst 4 Organisering i helseforetak 5 Sykehusreformen

Detaljer

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Arkiv: Dato: ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET INNSTILLING TIL... Administrasjonens innstilling: rådmann kommunalsjef/direktør... Saksutredning Hensikt

Detaljer

Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010

Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010 Direktøren Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010 Saksbehandler: Tonje Hansen, Jan Terje Henriksen, Anne Fagerheim og Barthold Vonen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken:

Detaljer

Kvalitetsindikatorer i norsk allmennmedisin

Kvalitetsindikatorer i norsk allmennmedisin Kvalitetsindikatorer i norsk allmennmedisin Prosjektleder: Randi Kasin, allmennpraktiker, medlem av KUP Veileder: Signe Flottorp, allmennpraktiker, forskningsleder ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Detaljer

Omslagsillustrasjon: Stockmarket/Tom Stewart Omslagsdesign: Bergsnov, Mellbye & Rosenbaum. Trykk: GCS as Opplag: 250. Oslo, desember 2000

Omslagsillustrasjon: Stockmarket/Tom Stewart Omslagsdesign: Bergsnov, Mellbye & Rosenbaum. Trykk: GCS as Opplag: 250. Oslo, desember 2000 .XOWXURJVDPIXQQ 0HGLVLQRJKHOVH 6WDWXVRJIUDPWLGIRU QRUVNDOGHUVIRUVNQLQJ 6YHLQ2ODY'DDWODQG,QJHU+LOGH 1RUGKXV7RU,QJH5RP UHQRJ 2ODY6OHWYROG 1 6WDWXVRJIUDPWLGIRUQRUVNDOGHUVIRUVNQLQJ 6YHLQ2ODY'DDWODQG,QJHU+LOGH1RUGKXV7RU,QJH5RP

Detaljer