Innhold - Paragrafen med nytt utseende 617

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold - Paragrafen med nytt utseende 617"

Transkript

1 Innhold - Paragrafen med nytt utseende 617 Gr. I Forskrifter 1 - 'Tiratutgave" av forskriftene Rutiner for kontroll og frakobling av anlegg Tilkobling av flere PN-ledere ien kabelsko Tilpasning til EF's lavspenningsdirektiv (LVD) Dispensasjoner og avvik Kapsling av komponenter i sikringsskap Brannfare ved elektrisk takbelysning Inntak i bygninger - Plassering av overbelastningsvern Overspenningsvern i lavspenningsinstallasjoner Varmekabelanlegg - Strålevarmeanlegg Festing av sikringsskap og lysarmaturer m. v. i tilfluktsrom Anbefalte retningslinjer til helsekrav for 907 driftssentralbetjening Bemyndigelse til ågi tillatelse til å utføre AUS-klasse Kryssing av farvann - Seilbåt kom i berøring med 22 kv kraftledning Komposittisolatorers utførelse og bruk Ulykker i forbindelse med bruk av kraner nær høyspenningsledninger Utførelse av høyspenningsanlegg med PEX/PE belagt line for spenning opptil 24 kv Utførelse av anlegg med selvbærende høyspennings kabler uten skjerm og uten bæreline for spenning opptil 24 kv 632 Gr. II Forskrifter om faglig utdanning - Elektroinstallatører - Autorisasjonsforhold 632

2 "Paraarafen" NR. 35(1/88) Gr. V Diverse - Engelsk oversettelse av FEF og FEB Forholdet NVE - OD, Forskrifter 633 Gr. VI Meddelelser - Forskrifter om autorisasjon av elektroinstallatører og elektro montører som står i elektroinstallatørs stilling 635

3 617 - PARAGRAFEN MED NYTT UTSEENDE I forbindelse med den gjennomførte hovedrevisjonen av forskriftene har redaksjonen valgt å la dette komme til uttrykk også ved å endre omslaget på Paragrafen slik at dette får et utseende i stil med forskriftsbøkene. De valgte fargetonene vil i fremtiden markere at det er informasjon fra NVE, Elsikkerhets avdelingen og vil også kunne bli benyttet på andre publikasjoner. 1 - "PIRATUTGAVE" AV FORSKRIFTENE Vi finner å måtte bekjentgjøre at det fortsatt foreligger på markedet en heftet utførelse av de tidligere forskrifter for elektriske anlegg som trådte ut av kraft 1. april i år. Forskriftsboken som ble utgitt i januar i år av Grøndahl & Søn, er basert på stoff fra Lovdata og gir inntrykk av at den er gyldig for hele Vær på den sikre siden. Kjøp forskriftene fra abonnements ordningen eller fra Norsk Elektroteknisk Komite (NEK), jfr. 2. omslagsside. "Paragrafen NR. 35 (1/88)

4 RUTINER FOR KONTROLL OG FRAKOBLING AV ELEKTRISKE ANLEGG Lov av 24. mai 1929 (Tilsynsloven) er som kjent blitt endret slik at det stedlige eltilsyn (DSE) nå får selvstendig adgang til å stenge elektriske anlegg. Det er en forutsetning at NVE har fastsatt en bestemt prosedyre om varsel før et anlegg frakobles på grunn av at DSE ikke får adgang til anlegget eller ikke får tilfredsstillende melding om retting av feil/mangler. NVE har i den anledning fastsatt følgende prosedyre: 1. Dersom DSE ikke får adgang til et anlegg, skal skjema "Orientering om kontroll av elektriske anlegg" sendes abonnenten. 2. Dersom abonnenten ikke reagerer innen to uker, skal det sendes skjema "Purring på kontroll av elektrisk anlegg". 3. Fører heller ikke dette til ønsket resultat, skal DSE rekommandert sende skjema "Frakobling av elektriske anlegg p.g.a. manglende adgang for kontroll." 4. Før DSE frakobler et anlegg på grunn av at det ikke foreligger tilfredsstillende melding om rettelse av feil/mangler, skal det rekommandert sende skjema "Frakobling av elektriske anlegg p.g.a. manglende utbedring av feil/mangler i henhold til rap port". 5. Før et anlegg frakobles, må DSE forvisse seg om at abonnenten har fått varsel. Skjemaer for bruk i forbindelse med slik prosedyre er utarbeidet av og kan fås ved henvendelse til Norges Energiverkforbund.

5 TILKOBLING AV FLERE PN-LEDERE EN KABELSKO 436 Fra et stedlig eltilsyn har vi fått melding om at en har kommet over tilfeller hvor inntil 25 stk. PN-ledninger er tilkoblet med en felles kabelsko. NVE, Elsikkerhetsavdelingen har i den forbindelse fått tilsendt til vurdering en prøve med 13 stk. PN-ledninger tilkoplet i en felles kabelsko. Ved nærmere undersøkelser og prøver viste det seg at enkelte PN-ledninger ikke var tilfredsstillende festet i kabelskoen. En av PN-ledningene lot seg således lett trekke ut av kabelskoen. Det syntes åpenbart at PN-ledningene var utsatt for forskjellig kontakttrykk og kontakt i kabelskoen. Faren for at varmgang skulle oppstå i kabelskoen var således til stede. NVE, Elsikkerhetsavdelingen har på denne bakgrunn kon kludert med at slik bruk av kabelsko ikke kan betraktes som fagmessig utførelse. I utgangspunktet er en kabelsko beregnet for en leder TILPASNING TIL EF's LAVSPEN NINGSDIREKTIV (LVD) Som anført i forrige nummer ble registreringsordningen i Norge operativ fra 1. januar i år Ordningen ble etablert ved at NVE fastsatte Forskrift av om prøveordning for registrering av elektrisk utstyr. Forskriften kan fåes ved henvendelse til NEMKO eller NVE.

6 620 Prøveordningen er i samsvar med hovedprinsippene for den norsk/svenske tilpasningen som man har arbeidet seg frem til, og er det første skritt i retning av en fullstendig gjennomføring av den nye kontrollordningen innen NEMKO utfører ordningen etter avtale med NVE. Inntil videre gjelder de samme gebyrbestemmelser som for godkjennings pliktig utstyr, bortsett fra at det skal betales et registrerings gebyr istedenfor prøvegebyr. Dette er for tiden kr 900,-. Dessuten gjelder de samme reglene vedrørende adgangen til å ta stikk prøver, samt for opphør av registreringen. I løpet av de første 5 måneder i år, er det gitt 5 registreringer. Registreringspliktig utstyr tillates bare N-merket dersom det er godkjent av NEMKO. Slik godkjenning er frivillig. I Sverige er nødvendige lovendringer nylig vedtatt for å gi hjemmel for fastsetting av en tilsvarende registreringsordning. Slik ordning vil etter det foreliggende tre i kraft fra 1. juli neste år DISPENSASJONER OG AVVIK NVE har uttalt følgende vedrørende dispensasjoner, avvik m.v. gitt i medhold av Forskrifter for elektriske anlegg av 1963: "Forskrifter for elektriske bygningsinstallasjoner av er i det alt vesentlige et nytrykk med redaksjonell samordning av forskriftene for svakstrøms-, lavspennings- og mellomspenningsanlegg av Dispensasjoner, avvik, tillatelser m.v.som er gitt i medhold av forskriftene av 1963 med senere endringer er fortsatt gjeldende

7 621 etter da nevnte Forskrifter for elektriske bygningsinstallasjoner trådte i kraft." KAPSLING AV KOMPONENTER I SIKRINGSSKAP Det er etter hvert blitt mer og mer alminnelig å benytte automatsikringer og - brytere i apparat og sikringsskap. Disse komponentene har tilkoplingsskruer nedsenket i konstruksjonen som består av isolerstoff. Skruene som jo er spenningsførende, lar seg ikke berøre med voksne fingre. Komponenter har derfor av enkelte fått betegnelsen "fingersikre". Fra enkelte stedlige eltilsyn har det vært reist tvil om sikker heten er tilstrekkelig ivaretatt når spenningsførende deler kan berøres av gjenstander med diameter opp til 8-9 mm og lengde ned til 5-6 mm. Saken har være forelagt NEMKO til uttalelse Etter dette vil NVE, Elsikkerhetsavdelingen anføre: Spenningsførende deler som ikke har driftsisolasjon skal være i minst dekket utførelse (IP20), eller ved beliggenhet eller særskilt berøringsvern være tilsvarende beskyttet. IP2O vil si beskyttelse mot berøring fra fingre eller lignende gjenstander med lengde mindre enn 80 mm og faste gjenstander med diameter større enn 12 mm. På bakgrunn av nevnte krav vil tilkoplingsskruene det her gjelder være tilstrekkelig beskyttet mot tilfeldig berøring. Forøvrig vises til artiklene, Innvendig kapsling i lavspenningsfordelingsskap, i Paragrafen nr. 19, side 308, og Avdekninger i sikringsskap, i Paragrafen nr. 34, side 599.

8 BRANNFARE VED ELEKTRISK TAKBELYSNING Takbelysning i form av innfelte armaturer blir mer og mer alminnelig, men har i flere tilfelle i det siste vært årsak til branntilløp p.g.a. brente reaktorer, overoppheting av interne ledninger etc. Dette skyldes feil montering av armaturer godkjent for innfelling i uventilerte tak. Mange synes å misforstå tillatt monteringsmåte for denne armaturtype. Med uventilert tak menes nedsenket tak hvor oversiden ikke er tilsluttet noen form for ventilasjon. Det vil ikke si at armaturen er beregnet for eller godkjent for tildekking med isolasjonsmatter, såfremt dette ikke uttrykkelig er sagt i monteringsanvisningen. Ved montering av armaturer for innfelling må således de angitte avstander til bygningsdeler overholdes også når det gjelder avstand til isolasjonsmatter. I slike tilfelle vil det i enkelte tilfelle være nødvendig å bygge kasser eller liknende rundt armaturen for å sikre at foreskreven avstand opprettholdes. Husk å følge monteringsanvisningen nøye INNTAK I BYGNINGER - PLASSER ING AV OVERBELASTNINGSVERN NVE har fastsatt følgende som minstekrav når det gjelder tilgjengelighet av overbelastningsvern i forbindelse med 431, Inntak i bygninger o.l: Paragrafen" NR. 35(1/88)

9 Alle som forsynes fra vernet (f.eks. ved flere leiligheter) må til enhver tid ha adgang, jfr. 405 om tilgjengelighet. 2. Minste adkomsthøyde må være 1.8 m. 3. Gangbane fram til vernet må være minst 1 m bred. 4. Det må være anordnet permanent belysning. 5. Ved plassering på loft må det være anordnet permanent trapp OVERSPENNINGSVERNILAV SPENNINGSINSTALLASJONER Det er vel kjent at overspenninger, både atmosfæriske og koblingsoverspenninger, kan føre til skader i lavspennings installasjoner. Behovet for en kartlegging av forholdene, både med hensyn til skader og beskyttelse av installasjonene, førte til at det i 1985 ble opprettet det såkalte Overspenningsutvalget, med medlemmer fra forsikringsbransjen, NEMKO og NVE. Utvalgets arbeid har resultert i en foreløpig rapport som ble presentert på et seminar i Oslo i begynnelsen av mai. I rapporten er kort beskrevet hvordan overspenningene oppstår, hva de kan forårsake av skader, og hva som kan og bør gjøres for å beskytte elektriske installasjoner mot skader på grunn av over spenninger. Utvalgets konklusjon er at det ut fra både sikkerhetsmessig, funksjonsmessig og økonomisk synsvinkel anbefales på det sterkeste å installere overspenningsvern på steder der det

10 624 erfaringsmessig oppstår hyppig tordenvær og skader, spesielt i installasjoner tilknyttet luftnett. Rapporten vil i nær framtid bli gjennomgått av utvalget med henblikk på synspunkter som kom fram på seminaret, og vil deretter bli trykket i et forhåpentlig tilstrekkelig antall VARMEKABELANLEGG STRALEVARMEANLEGG På bakgrunn av en rekke henvendelser fra bransjen om erfaringer med visse typer varmekabelanlegg har NVE funnet å kunne gi en generell dispensasjon fra 476 pkt g Dispensasjonen gjelder inntil videre. Siste setning i 476 pkt lyder: "Det forutsettes da at det mellom varmekabelens armering, armeringsmatte og eventuelle andre ledende bygningsdeler legges ekvipotensialforbindelse." Dette krav kan det sees bort fra. Temperaturgrensen på 70 C i pkt heves til 80 C. Dessuten endres veiledningen til: "Effekter over 20 W/m kabel i plastrenner og 18 W/m kabel i trerenner og annet brennbart underlag bør vanligvis ikke forekomme. Dette gjelder ikke for selvbegrensende varmekabler." Samtidig har en funnet det nødvendig å presisere hvordan innholdet i første felt i tabellen over høyde på luftrom over varmeelementene i 476, pkt er å forstå. I tidligere godkjent monteringsanvisning er angitt "mindre enn 2 cm" som høyde på luftrom. Enkelte anlegg ble da utført uten

11 625 luftrom over varmeelementet. Dette førte til brannskade/brann i noen tilfelle. Derfor ble høyden på luftrommet over varme elementet "mindre enn 2 cm" erstattet med "2 cm" i "Forskrifter for elektriske bygningsinstallasjoner m.m." fra 1. april For tydelighets skyld skal forøvrig påpekes at tabellens høyde på luftrom: 2-4 cm skal leses: større enn 2 cm og mindre eller lik 4 cm og 4-8 cm skal leses: større enn 4 cm og mindre eller lik 8 cm FESTING AV SIKRINGSSKAP OG LYSARMATURER M.V. I TILFLUKTS ROM 499 i Forskrifter for elektriske bygningsintsallasjoner m.v. (FEB) sier at sikringsskap og lysarmaturer m.v. i tilfluktsrom skal festes med ekspansjonsbolter. Spørsmålet om ovennevnte materiell kan festes med skruer og plugger er blitt tatt opp med Elsikkerhetsavdelingen av Elektris itetstilsynet. En tilsvarende sak ble tatt opp av Det særlige tilsyn ved NSB i 1983/84. Saken ble den gang sendt til Direktoratet for sivilt beredskap (DSB) til uttalelse. DSB frarådet at det ble lempet på kravene til festing av elektrisk utstyr i tilfluktsrom. Grunnen var at dersom kravene reduseres, mente DSB at dette vil skape en übalanse i forholdet til tilflukts rommets totale vernenivå og funksjon. Med brev av 24. november 1987 til Elektrisitetstilsynet, uttaler NVE, Elsikkerhetsavdelingen at kravene i 499 i FEB må "Paragrafen" NR. 35(1/88)

12 626 opprettholdes, d.v.s. at sikringsskap og lysarmaturer m.v. i tilfluktsrom må festes med ekspansjonsbolter ANBEFALTE RETNINGSLINJER TIL 907 HELSEKRAV FOR DRIFTSSENTRAL- BETJENING Fram til idag har vi ikke hatt helsekrav til noen gruppe innen elforsyningen. Riktignok fremgår det av 906 og 907 i Drifts forskrifter for høyspenningsanlegg at driftsleder ved godkjenning av personer til leder for kobling og leder for sikkerhet skal vurdere såvel faglige som personlige egenskaper. Driftsforskriftenes krav på dette området er således ikke særlig presise og overlater i vesentlig grad til den enkelte driftsleder å sette grenser. For eksempel har en ved ansettelse av personell vært klar over at en ellers kvalifisert person har hatt nedsatt hørsel, men en har ikke hatt noen objektive grenseverdier å holde seg til. Enkelte driftsledere har følt dette som et problem. Med bakgrunn i denne problemstilling nedsatte Norges Energiverkforbund en arbeidsgruppe som skulle utarbeide forslag til helsekrav for driftssentralbetjening. Dette er nå gjort og etter en høringsrunde blandt en rekke organisasjoner, kraftselskaper og statlige organer er de endelige retningslinjer til helsekrav for driftssentralbetjening blitt utformet. Retningslinjenes krav omfatter følgende hovedpunkter: - Synskrav - Hørselkrav - Krav til tale - Sykdommer og tilstander som kan medføre udyktighet.

13 627 Retningslinjene er å betrakte som en anbefaling, og er ment som et hjelpemiddel for driftsleder. Driftlederen er ikke bundet til å følge disse retningslinjene. I Anbefalte retningslinjer til helsekrav for driftssentralbetjening er publisert gjennom Norges Energiverkforbunds medlems service BEMYNDIGELSE TIL Å GI TIL LATELSE TIL A UTFØRE AUS- KLASSE 2 NVE har med brev av 20. april 1988 gitt Elektrisitetstilsynet myndighet til å gi tillatelse til å utføre AUS-klasse 2. Når det gjelder tillatelse til å utføre AUS-klasse 3, vil disse som tidligere bli gitt av NVE, Elsikkerhetsavdelingen KRYSSING AV FARVANN SEILBÅT KOM I BERØRING MED 22 kv KRAFTLEDNING * I Av Elektrisitetstilsynets årsberetnig for 1987 fremgår at en antenne montert i masten på en 27 fots seilbåt kom i berøring med en 22 kv kraftledning. Ledningene gikk over et utløp som var farbart for mindre båter ved høyvann. Ledningene var ikke registrert og inntegnet i sjøkartene. Ledningskrysset var heller ikke merket. I den forbindelse vil NVE, Elsikkerhetsavdelingen minne om Forskriftenes krav til ledningskryss med farvann:

14 628 - Kryssing av farvann krever tillatelse fra Kystverket (i medhold av Havnelovens bestemmelser). - Høyspenningsluftledninger skal i kryss over farvann ha en høyde på 2 m + S i tillegg til den frie seilingshøyden som fastsettes av Kystverket (S = spenningsavhenig tillegg, jfr i FEF). - Lavspenningsluftledninger skal i kryss over farvann ha en høyde på 2 m i tillegg til den frie seilingshøyden som fastsettes av Kystverket. - På varselskilt skal kun den frie seilingshøyden være angitt. Forøvrig vises til "Paragrafen" nr. 14 (side ), nr. 16 (side 252) og nr. 18 (side ) KOMPOSITTISOLATORERS UTFØRELSE OG BRUK Komposittisolatorer er en fellesbetegnelse på isolatorer som er satt sammen av to eller flere organiske materialer. De mest fremtredende egenskaper hos komposittisolatorene er: - høy mekanisk styrke - støtsikre - lav vekt. Komposittisolatorene er foreløpig et supplement til de tradisjonelle isolatortyper. Foreløpig er følgende bruksområder de mest aktuelle: - På steder hvor isolatorvandalisme er et problem. - 1 installasjoner hvor det kreves lav isolatorvekt, som f.eks. i "Paragrafen" NIR. 35 (1/88)

15 629 bryterskap, faseavstandsholdere og i enkelte høyspennings linjer som rehabiliteres. Ellers kan komposittisolatorene gjøre nytte som beredskaps isolatorer. Det er meget viktig å være klar over at organiske materialer har andre egenskaper over tid enn de tradisjonelle isolatorer når det gjelder mekanisk belastning. Når det gjelder aldringstiden i praksis for komposittisolatorer, kan det nevnes at de nevnte isolatorer har vært i drift i Frankrike siden Hittil er det kun registrert et uhell av en viss størrelse i Norge, siden NVE, Elsikkerhetsavdelingen ga sin første uttalelse 21. november De firmaer som hittil har innhentet uttalelse fra NVE, Elsikkerhetsavdelingen har siden ovennevnte dato solgt ca komposittisolatorer i alt i Norge. NVE, Elsikkerhetsavdelingen's uttalelse er gitt i.h.t. lec Draft 36/55 (nå 36/65) og lec-norm tillegg til ovennevnte krav har samtlige av de ovennevnte firmaer fått utført tester ved bl. a. EFI, Raychem i Swindon og Miinchen, Ceraver (nå Sediver) i Frankrike og Ontario Hydro Research Division i Canada. Fordi komposittisolatorene hittil ikke har egen lec-normering, er installasjoner med ovennevnte isolatorer foreløpig gradert som prøveanlegg. Ved enkelte anledninger kan det kreves eller ønskes forsterket opphengning. Det er ved slike anledninger vanlig å velge isolatorer i en isolasjonsklasse høyere eller at det benyttes parallelle isolatorer. Dette er også gyldig der hvor det benyttes komposittisolatorer. Når det gis referanse til komposittisolatorenes testresultater, skal disse nå være i.h.t. lec Draft 36/65 (tidl. Draft 36/55) og lec-norm 383.

16 630 NVE, Elsikkerhetsavdelingen vil forøvrig på et senere tidspunkt vurdere om det er behov for å gjøre endringer i FEF ULYKKER I FORBINDELSE MED BRUK AV KRANER NÆR HØYSPENNINGSLEDNINGER fikk Eltilsynet melding om hele 3 dødsulykker som skyldtes bruk av kraner for nær høyspenningsledninger. Dessuten ble det meldt om en "nesten-ulykke" hvor bare tilfeldighetene gjorde at det ikke skjedde en ulykke. En everksansatt kom tilfeldigvis forbi en kranbil som var stilt opp i bue over en høyspenningsledning. Heldigvis var selve løfteoperasjonen ikke kommet igang da forholdet ble oppdaget. I forbindelse med bruk av kraner nær høyspenningsledninger vises det til 40502, pkt i Forskrifter for elektriske forsyn ingsanlegg (FEF) hvor den generelle regelen er at avstanden fra en høyspenningsluftledning til ethvert punkt på en permanent eller midlertidig oppstilt kran under alle forhold skal være minst 6m + S. Det er tydeligvis både mye uvitenhet og mye übetenksomhet ute og går når det gjelder bruk av kraner nær høyspenningsled ninger. Det kan ikke forventes at førere av kraner og kranbiler kjenner til ovennevnte forskriftsbestemmelse. Derfor påhviler det ledningseieren et ansvar å informere om hvilke bestemmelser som gjelder og eventuelt sette iverk nødvendige sikkerhetstiltak. Nå er vi klar over at ledningseieren ikke alltid vet at kraner oppstilles nær høyspenningsledninger. NVE, Elsikkerhets avdelingen har derfor sett nødvendigheten av at vi må ut med informasjon til denne yrkesgruppen om faremomentene ved å komme for nær høyspenningsledninger.

17 631 For et drøyt år siden tok vi saken opp med Vegdirektoratet med sikte på å få inn informasjon i opplæringsplanen for klasse 2 førerkort om farene ved oppstilling av kraner og kranbiler i nærheten av høyspenningsledninger. Vi fikk positive signaler om at en slik informasjon vil bli tatt inn ved første revisjon av opplæringsplanene. Ovennevnte tiltak vil imidlertid ha virkning på lang sikt. På bakgrunn av de stygge ulykkene vi hadde i 1987 vil vi ta opp saken på nytt med Vegdirektoratet med sikte på å treffe tiltak som har virkning på kort sikt. Et tiltak vi vil foreslå er at det settes opp et varselsskilt ved kranenes manøverorganer om farene ved å komme for nær høyspenningsledninger. I tillegg vil vi forsøke å spre informasjon gjennom aktuelle fagtidsskrifter UTFØRELSE AV HØYSPENNINGS ANLEGG MED PEX/PE-BELAGT LINE FOR SPENNING OPPTIL 24 kv NVE vil i løpet av juni 1988 fastsette forskrift for utførelse av høyspenningsanlegg med PEX/PE-belagt line for spenning opptil 24 kv. Forskriften vil når den foreligger, kunne fås ved henvend else til Elektrisitetstilsynet eller NVE, Elsikkerhetsavdelingen. Den vil bli tatt inn i Forskrifter for elektriske forsyningsanlegg ved neste revisjon. I forskriften vises det til REF-publikasjon utgitt av NEVF, denne vil imidlertid ikke foreligge før ved årsskiftet.

18 UTFØRELSE AV ANLEGG MED SELVBÆRENDE HØYSPENNINGS KABLER UTEN SKJERM OG UTEN BÆRELINE FOR SPENNING OPPTIL 24 kv NVE vil i løpet av juni 1988 fastsette forskrift for utførelse av anlegg med selvbærende høyspenningskabler uten skjerm og uten bæreline for spenning opptil 24 kv. Forskriften vil når den foreligger, kunne fås ved henvendelse til Elektrisitetstilsynet eller NVE, Elsikkerhetsavdelingen. Den vil bli tatt inn i Forskrifter for elektriske forsyningsanlegg ved neste revisjon. I forskriften vises det til REF-publikasjon utgitt av NEVF, denne vil imidlertid ikke foreligge før ved årsskiftet. - ELEKTROINSTALLATØRER - AUTORISASJONSFORHOLD I Paragrafen nr. 34, side 604, under - ELEKTROINSTAL LATØRER - AUTORISASJONSFORHOLD er angitt i 3. avsnitt: "- Autorisasjonen er gitt før og er senere ikke fornyet. En slik hjemmel 0.5.v." Dette er ikke riktig og må erstattes med: "- Autorisasjonen er gitt før og er senere ikke fornyet. En slik hjemmel 0.5.v." De første lovhjemlede regler for autorisasjon av elektroinstal latører gr. L m.v. ble nemlig fastsatt ved kgl.res. av

19 633 Det er derfor ikke nødvendig å ta autorisasjonsforholdet opp på ny med elektroinstallatører som er autorisert i henhold til reglene av denne dato eller senere, dersom ikke andre forhold gjør dette nødvendig. - ENGELSK OVERSETTELSE AV FEF OG FEB. Engelsk utgave av Forskrifter for elektriske forsyningsanlegg (FEF) vil foreligge i september NVE, Elsikkerhetsavdelingen har forløpig besluttet å ikke gi ut utgaven av Forskrifter for elektriske bygningsinstallasjoner (FEB) på engelsk. NVE vil imidlertid vurdere en slik utgivelse på nytt dersom det viser seg å være behov for dette. - FORHOLDET NVE - OD, FORSKRIFTER. Oljedirektoratet (OD) har som kjent tidligere gjort gjeldende NVE's Forskrifter for elektriske anlegg (FEA) for faste innret ninger og NVE's Forskrifter for elektriske anlegg om bord i skip og sjøredskaper (FEAS) for flyttbare innretninger innenfor sitt virkeområde på kontinentalsokkelen. I forbindelse med at NVE opphevet FEA og erstattet denne med Forskrifter for elektriske forsyningsanlegg (FEF) og Forskrifter for elektriske bygningsinstallasjoner (FEB), har OD den 28. mars 1988 sendt et brev til operatørselskapene hvorav framgår bl. a.: Paragrafen" NR. 35 (1/88)

20 634 "OD vil i nær framtid igangsette revisjon av forskrifter innenfor sitt tilsynsområde. Revisjonen vil omfatte alt detaljregelverk, herunder også: - Forskrifter for produksjons- og hjelpesystemer på produksjons anlegg m.v. (OD ). - Midlertidig forskrift for elektriske anlegg på innretninger m.v (OD ). Ved utvikling av nye forskrifter for elektriske anlegg vil direk toratet også i fremtiden legge til rette for nasjonal og internasjo nal samordning ved adopsjon av detaljregelverk fastsatt av NVE. I denne sammenheng vurderer OD det som mest hensiktismessig i fremtiden å adoptere de relevante tekniske bestemmelser i NVE's Forskrifter for elektriske anlegg om bord i skip og sjøred skaper (FEAS). Forskriften vil med enkelte tillegsbestemmelser gjøres gjeldende for alle innretninger innen OD's tilsynsområde." Det vil ta noe tid å få gjort de nødvendige vedtak for en overgang til FEAS, men Oljedirektoratet regner med at arbeidet skal være avsluttet i løpet av Inntil videre vil OD for faste produk sjonsinnretninger benytte spesifikasjonene i Forskrifter for elektriske anlegg (FEA) som fra NVE's side ble opphevet 1. april NVE har invitert til et samarbeid med Oljedirektoratet for å gjøre de nødvendige tilpasninger i FEAS slik at denne forskrift bedre skal ta hensyn til aktuell systemfilosofi og miljøkrav på kontinentalsokkelen. Slike endringer vil komme med i 1989-utgaven av FEAS. "Paragrafen NR. 35 (1/88)

21 635 FORSKRIFTER OM AUTORISASJON AV ELEKTROINSTALLATØRER QG ELEKTROMONTØRER SOM STAR I ELEKTROINSTALLATØRS STILLING Endringer og tilføyelser. Meddelelse ET-73 (1988) fra Norges vassdrags- og energiverk. I medhold av 12 i Lov av om tilsyn med elektriske anlegg og bemyndigelse i kgl.res. av fastsetter Norges vassdrags- og energiverk (NVE) følgende endringer i Forskrifter om autorisasjon av elektroinstallatører og elektromontører som står i elektroinstallatørs stilling, fastsatt ved kgl.res. av og med endringer fastsatt av NVE Det tilføyes følgende under pkt. 4: Beriften må opprette stillingsintruks hvor det bl.a. inngår en passende vedlikeholdsrutine for bedriftens elektriske anlegg. Instruksen vedleggs søknad om autorisasjon og skal godkjennes av Det stedlige eltilsyn For innehaver av bedriftsautorisasjon gjelder følgende: Den som innehar bedriftsautorisasjon er bedriftens faglige representant overfor Det stedlige eltilsyn Han har ansvar for å utføre de i henhold til instruksen fastlagte reparasjons- og vedlikeholdsarbeider i overensstemmelse med Forskrifter for elektriske anlegg Han skal overfor bedriften påpeke feil og mangler ved det elektriske anlegget. Paragrafen" NR. 35 (1/88)

22 Han skal overfor Det stedlige eltilsyn kunne dokumentere at ovennevnte bestemmelser blir fulgt. Dette kan gjøres ved skriftlig rapportering og kartotek hvor det på en oversiktlig måte framgår hvilke arbeider som er utført i henhold til gjeldende vedlikeholdsrutine, når påpekte mangler og feil er rapportert, og når og av hvem arbeidet er utført Han skal hvert år sende Det stedlige eltilsyn oppgave over ansatte elektromontører og hjelpearbeidere samt holde Det stedlige eltilsyn underrettet om tilgang og avgang Han skal gi utbedring av feil og mangler som Det stedlige eltilsyn har påpekt, preferanse framfor annet arbeid Han skal underrette Det stedlige eltilsyn straks han får melding om brannskade på installasjon eller tilløp til brann på grunn av elektrisk apparat eller installasjon og om ulykker forårsaket av elektrisk strøm. Han må ikke i slike tilfeller tilkople eller fjerne noen del av installasjonen uten særskilt tillatelse fra Det stedlige eltilsyn. Pkt. 5 endres til: 5. Ansvarshavende elektroinstallatør Elektroinstallatøren skal drive sin virksomhet som selvstendig næringsdrivende eller være fast ansatt i en installasjonsbedrift. Han kan ikke samtidig forestå installasjonsvirksomhet for annen bedrift Installasjonsbedriftens avdelingskontor/filial skal ha egen elektroinstallatør som faglig leder.

23 Avdelingskontor/filial utenfor det område som dekkes av installasjonsvirkomshetens (hovedvirksomhetens) områdeautorisasjon skal ha egen områdeautorisasjon Leder for avdelingskontor/filial med egen områdeautorisasjon forestår i forskriftenes forstand fullt ut avdelingskontorets/filialens virksomhet Virksomhet for avdelingskontor/filial innenfor samme autorisasjonsområde som hovedvirksomheten forestås av hovedvirksomhetens autoriserte elektroinstallatør. Faglig leder for avdelingskontor/filial kan delegeres myndighet til å undertegne meldinger og korrespondanse til Det stedlige eltlsyn Elektroinstallatøren kan ikke påta seg annet arbeid som hindrer ham i å forestå virksomheten på fyldestgjørende måte. I tvilstilfelle avgjøres saken av NVE Dersom en installasjonsbedrift mister sin ansvars havende elektroinstallatør, kan Elektrisitetstilsynet eller Det stedlige eltilsyn gi en fagmann som er fast ansatt i vedkommende bedrift, midlertidig tillatelse til å forestå installasjonsvirksomheten. Slik tillatelse kan gis med inntil 1/2 års varighet. Bedriften kan i denne tid ikke påta seg nye større installasjonsarbeier NVE kan gi tillatelse til at en installasjonsbedrift oppretter avdeling (satelitt) uten elektroinstallatør som faglig leder når avdelingen har høyst to elektromontører og en ufaglært hjelper og på følgende betingelser: Det skal foreligge et dokumentert behov for opprettelse av en slik avdeling Avdelingens virksomhet skal være begrenset til et nærmere avgrenset geografisk område.

24 Montøren(e) og ufaglært hjelper skal være ansatt i vedkommende installasjonsbedrift En av elektromontørene skal være utpekt som faglig leder for avdelingen, og kan av elektroinstallatøren delegeres myndighet til å undertegne meldinger og korrespondanse til Det stedlige eltilsyn i avdelingens virkeområde Avdelingens virksomhet skal forestås av instal lasjonsbedriftens autoriserte elektroinstallatør Søknad om slik tillatelse skal sendes til NVE gjennom Det stedlige eltilsyn. 'I pkt. 6.6 tilføyes et nytt siste ledd: Slik ekspedisjonsstopp kan også iverksettes dersom elektroinstallatøren gjentatte ganger ikke overholder bestemmelsene om forhånds- og ferdigmelding av installasjonsarbeid. For allerede etablerte avdelingskontorer/filialer, jfr fastsettes en overganstid på 2 år for ansettelse av elektroinstallatør som faglig leder. Disse endringer og tilføyelser trer i kraft Oslo, 4. januar 1988 Etter fullmakt A. Johansen I. Steine "Paragrafen NR. 35 (1/88)

M Forskriftene foreligger trykket i eget hefte og fås kjøpt hos bok handlene.

M Forskriftene foreligger trykket i eget hefte og fås kjøpt hos bok handlene. TBZ7 Forskrifter om faglig utdanning for elektrofagfolk» Meddelelse ET-64 (1986) fra Norges vassdrags- og energiverk (NVE) I medhold av 12 i Lov av 24. mai 1929 om tilsyn med elektriske an legg og bemyndigelse

Detaljer

Innhold - Abonnementspriser 596 - Elsikkerhetsarbeidet i Norge - Fremtidig organisasjon Nedsettelse av utvalg 596

Innhold - Abonnementspriser 596 - Elsikkerhetsarbeidet i Norge - Fremtidig organisasjon Nedsettelse av utvalg 596 Innhold - Abonnementspriser 596 - Elsikkerhetsarbeidet i Norge - Fremtidig organisasjon Nedsettelse av utvalg 596 Gr. I Forskrifter 9 Avgift - Nytt regulativ 597 22 - Tilpasning til EF's lavspenningsdirektiv

Detaljer

Direktoratet for brann- og elsikkerhet

Direktoratet for brann- og elsikkerhet Direktoratet for brann- og elsikkerhet VEILEDNING TIL FORSKRIFT OM REGISTRERING AV VIRKSOMHETER SOM PROSJEKTERER, UTFØRER OG VEDLIKEHOLDER ELEKTRISKE ANLEGG FORORD Forskrift om registrering av virksomheter

Detaljer

Innhold - Organisering av elsikkerhetsarbeidet i Norge 640

Innhold - Organisering av elsikkerhetsarbeidet i Norge 640 Innhold - Organisering av elsikkerhetsarbeidet i Norge 640 Gr. I Forskrifter 2 - Reviderte instrukser for Særlig tilsyn ved landanlegg 641 22 - Tilpasning til EF*s EMC-direktiv 642 22 - Forskrift om prøveordning

Detaljer

Faglig forum Sør- og Nord Trøndelag. 03.-04. april 2013. Clarion hotell & Congress, Trondheim

Faglig forum Sør- og Nord Trøndelag. 03.-04. april 2013. Clarion hotell & Congress, Trondheim Faglig forum Sør- og Nord Trøndelag 03.-04. april 2013 Clarion hotell & Congress, Trondheim Terje M. Wold, Elsikkerhet TRM 1 Tema Ny leder av Elsikkerhetsavdelingen Tema ønsket av Faglig forum: Innleie

Detaljer

FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID KNYTTET TIL ELEKTRISKE ANLEGG OG ELEKTRISK UTSTYR (FEK)

FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID KNYTTET TIL ELEKTRISKE ANLEGG OG ELEKTRISK UTSTYR (FEK) FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID KNYTTET TIL ELEKTRISKE ANLEGG OG ELEKTRISK UTSTYR (FEK) Faglig forum, Nordland, Oslo 18. okt. 13 Gard Bonner Enhet for elektriske anlegg 1 Generelt

Detaljer

Velkommen t il til 5 sikre Ringerike 8 . g og 9 juni 2009

Velkommen t il til 5 sikre Ringerike 8 . g og 9 juni 2009 Velkommen til 5 sikre Ringerike 8. og 9. juni 2009 Agenda 5- sikre dag 8. / 9. Juni 2009. 8. Juni Kl 14.00-14.10 Velkommen, innledning med Nettsjef Ringeriks-Kraft Jan Erik Brattbakk Kl 14.10-15.00 Hva

Detaljer

FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID KNYTTET TIL ELEKTRISKE ANLEGG OG ELEKTRISK UTSTYR (FEK)

FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID KNYTTET TIL ELEKTRISKE ANLEGG OG ELEKTRISK UTSTYR (FEK) FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID KNYTTET TIL ELEKTRISKE ANLEGG OG ELEKTRISK UTSTYR (FEK) Hedmark og Oppland Faglig forum 19. nov. 2013 1 FKE FEK FRV 2 Generelt Fek (FOR-2013-06-19

Detaljer

- PROSJEKTERING OG UTFØRELSE - SAMSVARSERKLÆRING - JORDFEIL

- PROSJEKTERING OG UTFØRELSE - SAMSVARSERKLÆRING - JORDFEIL ELSIKKERHET VED INSTALLASJON AV AMS - PROSJEKTERING OG UTFØRELSE - SAMSVARSERKLÆRING - JORDFEIL Sjefingeniør Jostein Ween Grav Enhet for elektriske anlegg (ELA) Avdeling for elsikkerhet Direktoratet for

Detaljer

VS: Spørsmål Nordlad Faglige forums høstmøte

VS: Spørsmål Nordlad Faglige forums høstmøte Ivar Benjaminsen Fra: Langmo, Gunnar Sendt: 2. mai 2013 08:54 Til: Ivar Benjaminsen Emne: VS: Spørsmål Nordlad Faglige forums høstmøte Her er det. GUNNAR LANGMO senioringeniør Elsikkerhet

Detaljer

Denne instruks gjelder for alle høyspenningsanlegg hvor Statnett har driftslederansvar.

Denne instruks gjelder for alle høyspenningsanlegg hvor Statnett har driftslederansvar. Dokumentnummer: 1169509 rev. 8 Side: 1 av 5 1 Styrende policy og lovgivning Instruks for Leder for kobling er underlagt Funksjonspolicy for elsikkerhet. Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av

Detaljer

Det lokale el.tilsyn. Installatørmøte 24. Januar 2013

Det lokale el.tilsyn. Installatørmøte 24. Januar 2013 Det lokale el.tilsyn Installatørmøte 24. Januar 2013 Tema i presentasjonen DLE organisering pr. januar 2013 Tilsyn, hjemmelsgrunnlag. DLE s rolle og oppgaver. Gjennomføring av tilsyn. Lærlinger og selvstendig

Detaljer

Instruks for Leder for sikkerhet og ryddemannskaper ved skogrydding nær høyspenningsledninger

Instruks for Leder for sikkerhet og ryddemannskaper ved skogrydding nær høyspenningsledninger Dokumentnummer: 1178328 rev. 7 Side: 1 av 6 1 Styrende policy lovgivning Instruks for Leder for sikkerhet ryddemannskaper ved er underlagt Funksjonspolicy for elsikkerhet. Forskrift om sikkerhet ved arbeid

Detaljer

Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr FEK

Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr FEK Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr FEK Otto Rune Stokke s.1 1 Formål Forskriften fastsetter krav til foretak og personer som

Detaljer

Avtale mellom Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og

Avtale mellom Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Side 1 Avtale mellom Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Om kontroll av elektriske anlegg om bord i fiske og fangstfartøy og lasteskip under 15 meter største lengde. 1. Formål og virkeområde

Detaljer

Leder for sikkerhet (høyspenning); Utpekt person som har fått ansvar for elsikkerheten på arbeidsstedet.

Leder for sikkerhet (høyspenning); Utpekt person som har fått ansvar for elsikkerheten på arbeidsstedet. Dokumentnummer: 1178330 rev. 12 Side: 1 av 8 1 Styrende policy og lovgivning Instruks for idriftsettelse og melding av elektriske anlegg er underlagt Funksjonspolicy for elsikkerhet. Forskrift om sikkerhet

Detaljer

Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge

Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge Overspenningsvern og hvordan det skal monteres Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge Vi har gjennom de siste utgavene av NEK 400 sett en utvikling fra at det skulle vurderes

Detaljer

VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS. Kart. www.vtk.no

VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS. Kart. www.vtk.no Kart Organisering Tittel Generalforsamling Styre Adm. dir. Ketil Kvaale Merkantil Terjei Mjaaland Nettsjef Gunnar Snarteland Det Lokale Eltilsyn Tor Ivar Berge Energi Aslak Ofte Vest-Telemark Kraftlag

Detaljer

Alle ansatte i Statnett og eksterne som er godkjent som Leder for sikkerhet i Statnett.

Alle ansatte i Statnett og eksterne som er godkjent som Leder for sikkerhet i Statnett. Dokumentnummer: 1169477 rev. 11 Side: 1 av 5 1 Styrende policy og lovgivning Instruks for Leder for sikkerhet er underlagt Funksjonspolicy for elsikkerhet. Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift

Detaljer

El-tryggleik. Kortfatta gjennomgang for TIP klassene

El-tryggleik. Kortfatta gjennomgang for TIP klassene El-tryggleik Kortfatta gjennomgang for TIP klassene El tryggleik 10 punkt for forebygging av strømulykker i bedrifter 1. Sørg for at krav til sikkerhet er ivaretatt. Ledelsen bør vektlegge ros og anerkjennelse

Detaljer

EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013

EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013 EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013 Frode Kyllingstad, sjefingeniør Enhet for elektriske anlegg Elsikkerhetsavdelingen DSB 1 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Om

Detaljer

NEK 400 Bolig. Delnorm 823 / Teknisk spesifikasjon REGELVERKET

NEK 400 Bolig. Delnorm 823 / Teknisk spesifikasjon REGELVERKET NEK 400 Bolig Delnorm 823 / Teknisk spesifikasjon REGELVERKET Sjefingeniør - Jostein Ween Grav Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Avdeling for elsikkerhet (ELS) Enhet for elektriske anlegg

Detaljer

Søknad om gravetillatelse i offentlig veg og gategrunn

Søknad om gravetillatelse i offentlig veg og gategrunn Regler for graving i offentlig veg- og gategrunn Side 1 av 1 Søknad om gravetillatelse i offentlig veg og gategrunn Etter bestemmelsene i Vegloven, 32 og 57, og forskrifter om varsling av arbeid på offentlig

Detaljer

Hedmark/Oppland Faglig Forum

Hedmark/Oppland Faglig Forum Hedmark/Oppland Faglig Forum Innkomne spørsmål 26.05.2010 1 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Ombygging av sikringsskap Har kommet over tilfeller der skap har blitt totalrenovert inklusiv

Detaljer

Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg - AUS

Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg - AUS Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg - AUS Regionsjef Erling Bakke 1 2 Kapittel III Generelle sikkerhetskrav 10 Planlegging av arbeid Før et arbeid igangsettes skal det innhentes

Detaljer

LEDER FOR SIKKERHET, LFS. NETTEIER Gransket dato/sign Godkjent dato/sign 01.08.15, Morten Øyrås 01.08.15, Erik I. Hansen

LEDER FOR SIKKERHET, LFS. NETTEIER Gransket dato/sign Godkjent dato/sign 01.08.15, Morten Øyrås 01.08.15, Erik I. Hansen Driftsleders instruks FEAS LEDER FOR SIKKERHET, LFS NETTEIER Gransket dato/sign Godkjent dato/sign 01.08.15, Morten Øyrås 01.08.15, Erik I. Hansen 01.08.15, Morten Øyrås 01.08.15, Erik I. Hansen 01.08.15,

Detaljer

Forskrift om oppbevaring av eksplosive varer

Forskrift om oppbevaring av eksplosive varer Forskrift om oppbevaring av eksplosive varer FOR-1999-12-16 nr 1471 Opphevet Tittel: Forskrift om oppbevaring av eksplosive varer Fastsatt av Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern (DBE) den 16. desember

Detaljer

NEK 400-8-805 Områder med ekstreme ytre påvirkninger

NEK 400-8-805 Områder med ekstreme ytre påvirkninger 466 NEK 400-8-805:2014 NEK NEK 400-8-805 Områder med ekstreme ytre påvirkninger 805.1 Omfang Kravene i NEK 400-8-805 gjelder for områder med ekstreme ytre påkjenninger og/eller hvor eier/bruker/prosjekterende

Detaljer

Regelverk på energiområdet DSBs regelverk

Regelverk på energiområdet DSBs regelverk Regelverk på energiområdet DSBs regelverk 10.10.11 T. Hoffstad DSB 1 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Om Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap - DSB DSB etablert 1.september 2003

Detaljer

Myndighetenes krav til linjerydding DSB, status og erfaringer fra tilsyn Skogrydding sett fra Elsikkerhet

Myndighetenes krav til linjerydding DSB, status og erfaringer fra tilsyn Skogrydding sett fra Elsikkerhet Myndighetenes krav til linjerydding DSB, status og erfaringer fra tilsyn Skogrydding sett fra Elsikkerhet Frode Kyllingstad, Sjefingeniør Enhet for elektriske installasjoner, DSB 1 2 Virksomhetsidè Direktoratet

Detaljer

DLE konferanse. 18.-19. september 2007. Aslak Sekkesæter Tilsynsleder Lyse Elnett AS

DLE konferanse. 18.-19. september 2007. Aslak Sekkesæter Tilsynsleder Lyse Elnett AS DLE konferanse 18.-19. september 2007 Aslak Sekkesæter Tilsynsleder Lyse Elnett AS Erfaringer med bestillerkompetanse og kontrollselskap Tilbakeblikk 2003-2007 Organisering DLE Lyse Hvorfor valgte vi en

Detaljer

En ulykke kommer sjelden alene

En ulykke kommer sjelden alene En ulykke kommer sjelden alene eller kanskje gjør den nettopp det! Frode Kyllingstad Enhet for elektriske anlegg, DSB frode.kyllingstad@dsb.no 1 Temaer DSBs rolle, tilsynsoppgaver og organisasjon Virkemidler

Detaljer

Tavleforeningen - tavlemontøren

Tavleforeningen - tavlemontøren Tavleforeningen - tavlemontøren Tavlemontøren elektrofagarbeider Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk (fke) - fagbrev som tavlemontør Runar RøsbekkR DSB enhet for elektriske anlegg Et trygt

Detaljer

Nytt på regelverksiden

Nytt på regelverksiden Nytt på regelverksiden Sjefing. Oddmund Foss Enhet for elektriske anlegg Etter lunsj Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr - El-tilsynsloven Siste endringer trådte i kraft 1. juli 2007

Detaljer

Håndbøker,normer og kommunale krav til veilysanlegg. 07.11.2013

Håndbøker,normer og kommunale krav til veilysanlegg. 07.11.2013 Håndbøker,normer og kommunale krav til veilysanlegg. 07.11.2013 1 Geir Noss» Seksjonssjef BKK Nett AS, seksjon Lys og trafikkteknikk.» Mer enn 30 års erfaring fra elektrobransjen.» 13 år i BKK, 8 år som

Detaljer

Tilstandsvurdering av elektriske anlegg

Tilstandsvurdering av elektriske anlegg Tilstandsvurdering av elektriske anlegg Alice Karlsen Norsk Eltakst Forbund alice.marie.karlsen@elradgivern.no Tlf. 916 85 992 Agenda Lover og forskrifter Kvalifikasjonskrav Krav til kvalitet Risiko/Faresignaler

Detaljer

Kapitel 1. Alminnelige regler.

Kapitel 1. Alminnelige regler. Kapitel 1. Alminnelige regler. 1. Lovens område. Denne lov gjelder tilvirking, oppbevaring, transport, herunder lasting og lossing, erverv, bruk og inn- og utførsel av eksplosiv vare samt handel med slik

Detaljer

DLE - konferansen 2007

DLE - konferansen 2007 DLE - konferansen 2007 Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk(fke) Runar Røsbekk DSB enhet for elektriske landanlegg Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Agenda Grunnlag for revisjon

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse 02.06.2015

Førebuing/ Forberedelse 02.06.2015 Førebuing/ Forberedelse 02.06.2015 TEL3002 Vg3 telekommunikasjonsmontørfaget Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Andre opplysningar

Detaljer

HVORDAN BENYTTE NEK400 BOLIG I KONTROLLSAMENHENG?

HVORDAN BENYTTE NEK400 BOLIG I KONTROLLSAMENHENG? NEK 400 Bolig : 2011 Teknisk spesifikasjon HVORDAN BENYTTE NEK400 BOLIG I KONTROLLSAMENHENG? Sjefingeniør - Jostein Ween Grav Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Avdeling for elsikkerhet (ELS)

Detaljer

Ca 600 ansatte totalt Opprettet 1. september 2003 Hovedkontor i Tønsberg. Tre skoler Fem regionkontorer for eltilsyn 20 sivilforsvarsdistrikter.

Ca 600 ansatte totalt Opprettet 1. september 2003 Hovedkontor i Tønsberg. Tre skoler Fem regionkontorer for eltilsyn 20 sivilforsvarsdistrikter. DSBs organisasjon Ca 600 ansatte totalt Opprettet 1. september 2003 Hovedkontor i Tønsberg (250 ansatte) Tre skoler Fem regionkontorer for eltilsyn 20 sivilforsvarsdistrikter. (pr. april 2011) DSBs mål

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift om satellittbasert overvåkning av fiske- og fangstfartøys aktivitet

Forskrift om endring av forskrift om satellittbasert overvåkning av fiske- og fangstfartøys aktivitet Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-86-2008 (J-41-2005 UTGÅR) Bergen, 23.4.2008 HØ/EW Forskrift om endring av forskrift om

Detaljer

Lavspenning og 22 kv/vedlikehold/sporvekselvarme

Lavspenning og 22 kv/vedlikehold/sporvekselvarme Lavspenning og 22 kv/vedlikehold/sporvekselvarme Fra Teknisk regelverk utgitt 1. februar 2016 < Lavspenning og 22 kv Vedlikehold Innhold 1 Omfang 2 Generelt 2.1 Kontroll etter sporarbeid 2.2 Beskyttelse

Detaljer

Innhold Forskriftsabonnement 543

Innhold Forskriftsabonnement 543 Innhold Forskriftsabonnement 543 Gr. I Forskrifter 22 - Tilpasning til EF's lavspenningsdirek tiv(lvd) 544 4441 - Motorvernbryter brukt for sikring av 448/ ledninger og kabler 545 471 Tilkobling av fastmonterte

Detaljer

EBL-seminar innføring i risikobasert vedlikehold og fornyelse av kraftnett

EBL-seminar innføring i risikobasert vedlikehold og fornyelse av kraftnett EBL-seminar innføring i risikobasert vedlikehold og fornyelse av kraftnett Hva ønsker DSB mht. analyse og dokumentasjon av risiko? Stein Kotheim 19. mars 2009 Forskrifter om elektriske forsyningsanlegg

Detaljer

Telenor ISDN. Vi håper du blir fornøyd med ditt ISDN-abonnement! installasjonsveiledning

Telenor ISDN. Vi håper du blir fornøyd med ditt ISDN-abonnement! installasjonsveiledning Vi håper du blir fornøyd med ditt ISDN-abonnement! Her er de viktigste brukerfordelene med Telenor ISDN oppsummert: To telefonlinjer det vil si at du kan bruke to teleapparater samtidig Raskere dataoverføring,

Detaljer

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. C. Elektrotekniske anlegg

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. C. Elektrotekniske anlegg Side: 1 / 8 Teknisk regelverk for bygging og prosjektering C. Elektrotekniske anlegg 1. Kraftforsyning Side: 2 / 8 Innholdsfortegnelse C Generelle krav... 3 C.1 Kraftforsyning... 3 C.1.1 Funksjonelle og

Detaljer

NORDLAND FAGLIGE FORUM

NORDLAND FAGLIGE FORUM NORDLAND FAGLIGE FORUM FAUSKE HOTELL 10. 11. Oktober 2012 Gunnar Langmo DSB Region Nord-Norge 1 SPØRSMÅL FRA DLE 2 Bruk av TFXP kabel Bruk av grønnkabel TFXP Trafo Hovedsentral Kabler i grøft Se følgende

Detaljer

1.2 Lovens kapittel 2 Rederiets plikter. Sikkerhetsstyring

1.2 Lovens kapittel 2 Rederiets plikter. Sikkerhetsstyring Sist endret: 21-01-2015 Trykk her for å lese skipssikkerhetsloven 1. Nærmere om skipssikkerhetsloven (kapittel 7) kapittel 7 redegjør nærmere for utvalgets forslag til ny skipssikkerhetslov. Kapitlet følger

Detaljer

SBC NO 015 2. utgave av april 2012 Erstatter 1. utgave april 2000

SBC NO 015 2. utgave av april 2012 Erstatter 1. utgave april 2000 SBC NO 015 2. utgave av april 2012 Erstatter 1. utgave april 2000 Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS1545 Petroleumstanker av glassfiberarmert, umettet polyester

Detaljer

I I forskrift 31.august 2001 nr. 1016 om helse-, miljø- og sikkerhet i petroleumsvirksomheten (rammeforskriften) gjøres følgende endringer:

I I forskrift 31.august 2001 nr. 1016 om helse-, miljø- og sikkerhet i petroleumsvirksomheten (rammeforskriften) gjøres følgende endringer: Forskrift om endring i forskrift om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten (rammeforskriften). Fastsatt ved kgl. res i medhold av lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v.

Detaljer

Vedlegg 4 : Elektronisk billettering

Vedlegg 4 : Elektronisk billettering Vedlegg 4 : Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 8 21.10.2010 INNHOLD 1 EIERSKAP, ANSVAR OG FORSIKRING 1.1 Eierskap 1.2 Ansvar 2 INSTALLASJON I BUSS 2.1 Ansvar for installasjon av billettmaskin 2.2

Detaljer

Tekna, Trondheim 5. januar 2010. Hvordan løse myndighetskrav til ombygging av transformatorarrangement i mast?

Tekna, Trondheim 5. januar 2010. Hvordan løse myndighetskrav til ombygging av transformatorarrangement i mast? Tekna, Trondheim 5. januar 2010 Hvordan løse myndighetskrav til ombygging av transformatorarrangement i mast? Birger Hestnes regionsjef Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Forskriftskrav utskifting

Detaljer

Spørreundersøkelse til installatører

Spørreundersøkelse til installatører Vedlegg A Spørreundersøkelse til installatører 1 Hvor stor andel av nye elektriske anlegg tror du inneholder feil? Ca. 14 % Ca. 43 % Ca. 67 % 2 I et nytt elektrisk anlegg er det viktig å utføre sluttkontroll

Detaljer

Generell brukerveiledning elektriske anlegg - bolig. Dato: Mai 2014 Side 1 av 9 Web-versjon Copyright (C) HOEL ELEKTRO AS

Generell brukerveiledning elektriske anlegg - bolig. Dato: Mai 2014 Side 1 av 9 Web-versjon Copyright (C) HOEL ELEKTRO AS Dato: Mai 2014 Side 1 av 9 Web-versjon Copyright (C) HOEL ELEKTRO AS Innholdsfortegnelse Firmainformasjon HOEL ELEKTRO AS Generell brukerveiledning elektriske anlegg - bolig FIRMAINFORMASJON HOEL ELEKTRO

Detaljer

Privat elkontroll iht NEK 405 et effektivt brannsikkerhetstiltak?

Privat elkontroll iht NEK 405 et effektivt brannsikkerhetstiltak? Privat elkontroll iht NEK 405 et effektivt brannsikkerhetstiltak? Konsulenttjenester og undervisning elektro Tlf: 33 06 26 64, mob: 90 13 90 53, fax: 33 06 26 65 Web: www.jnholtan.no E-post: joern@jnholtan.no

Detaljer

1 OMFANG...2 2 BYGNINGSINSTALLASJONER...3 3 VARMEKABELANLEGG...4 4 ØVRIGE TEKNISKE INSTALLASJONER...5

1 OMFANG...2 2 BYGNINGSINSTALLASJONER...3 3 VARMEKABELANLEGG...4 4 ØVRIGE TEKNISKE INSTALLASJONER...5 Øvrige installasjoner Side: 1 av 5 1 OMFANG...2 2 BYGNINGSINSTALLASJONER...3 3 VARMEKABELANLEGG...4 4 ØVRIGE TEKNISKE INSTALLASJONER...5 Øvrige installasjoner Side: 2 av 5 1 OMFANG Dette kapitlet omfatter

Detaljer

Internasjonalt normarbeid

Internasjonalt normarbeid Internasjonalt normarbeid Tore Trondvold Adm. direktør Norsk Elektroteknisk Komite DLE-konferansen 2010-09-14 Norsk Elektroteknisk Komite 1 Verdens standardiseringslandskap World Standardization Cooperation

Detaljer

VELKOMMEN TIL INSTALLATØRMØTE 2011. DLE burde ikke være vakthund på Mye lys og varme? nye anlegg!!

VELKOMMEN TIL INSTALLATØRMØTE 2011. DLE burde ikke være vakthund på Mye lys og varme? nye anlegg!! VELKOMMEN TIL INSTALLATØRMØTE 2011 DLE burde ikke være vakthund på Mye lys og varme? nye anlegg!! Årets tema Kort om DLE-HK Litt om hvilke oppgaver DLE skal utføre Kommunikasjon mellom DLE og installatører

Detaljer

GLX150 varmelistsystem

GLX150 varmelistsystem GLX150 varmelistsystem Modell: GLX150 11,2cm høyde 2,2cm tykkelse Type: Lukket støvforbrenningsfri Watt: 150/m Volt: 230 AC Kapslingsgrad: IP21 Norm: IEC 60335-2-30 Patentnr: 302592 Sikkerhet Varmelistsystemet

Detaljer

Elektro drift og vedlikehold. Gunnar Gjesdal Byggherreseksjonen, Vegdirektoratet

Elektro drift og vedlikehold. Gunnar Gjesdal Byggherreseksjonen, Vegdirektoratet Elektro drift og vedlikehold Gunnar Gjesdal Byggherreseksjonen, Vegdirektoratet Enkel innføring Øke trafikksikkerheten Bedre framkommeligheten og trafikkflyten ved å kunne overvåke og styre trafikken Gjøre

Detaljer

1,7JUL2012. Helgelandskraft AS nettilknytning av Reingardsåga kraftverk DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT

1,7JUL2012. Helgelandskraft AS nettilknytning av Reingardsåga kraftverk DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT Helgelandskraft AS Industriveien 7 9657 Mosjøen, i'"7-7"-` Deres ref Vår ref Dato 09/01191-4 1,7JUL2012 Helgelandskraft AS nettilknytning av Reingardsåga kraftverk

Detaljer

231-02 Høyspenningsnett

231-02 Høyspenningsnett Spesifikasjon 231-02 Høyspenningsnett Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Jørn Berntzen Kjell Ødegård Gyldig fra: 2014-10-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 GENERELT... 1 1.1 HØYSPENNINGS

Detaljer

Kompetanse for foretak og personell Del 4: kontroll av elektriske anlegg og elektrisk utstyr- Krav til foretak

Kompetanse for foretak og personell Del 4: kontroll av elektriske anlegg og elektrisk utstyr- Krav til foretak 1 NEK 405-4:2010 NEK NEK 405-4: 2010 Utkast Forslag til 1. utgave Norsk elektroteknisk norm Kompetanse for foretak og personell Del 4: kontroll av elektriske anlegg og elektrisk utstyr- Krav til foretak

Detaljer

Veiledning for sikker håndtering av pyrotekniske komponenter i kollisjonsputer og beltestrammere i kjøretøy.

Veiledning for sikker håndtering av pyrotekniske komponenter i kollisjonsputer og beltestrammere i kjøretøy. Veiledning for sikker håndtering av pyrotekniske komponenter i kollisjonsputer og beltestrammere i kjøretøy. Ref. Forskrift av 26. juni 2002 nr 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff. Veiledningen

Detaljer

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap En ulykke kommer sjelden alene eller kanskje gjør den nettopp det? Frode Kyllingstad Sjefingeniør 30. november 2015 Temaer DSBs rolle, tilsynsoppgaver og

Detaljer

Elektroniske kommunikasjonsnett. Regelverk

Elektroniske kommunikasjonsnett. Regelverk Elektroniske kommunikasjonsnett Regelverk PT/NR/JHJ/23.4.2014 Innhold 1. Post- og teletilsynet 2. Innledning - direktiver, lov og forskrift 3. Kvalitet i elektronisk kommunikasjonsnett 4. Definisjoner

Detaljer

Versjon datert 7. desember, 2015.

Versjon datert 7. desember, 2015. Versjon datert 7. desember, 2015. Endringer fra forrige versjon (3. desember, 2015) er markert med sort margstrek og gjelder presisering av Kartverkets plikt til å holde informasjon om søkers virksomhet

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling om anskaffelse av DLE-tjenester i området Drammen, Nedre Eiker og Kongsberg. Klagenemnda kom til at innklagede

Detaljer

Falig Forum Nordland. Fauske 04. og 05. september 2011. Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

Falig Forum Nordland. Fauske 04. og 05. september 2011. Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Falig Forum Nordland Fauske 04. og 05. september 2011 1 Er det tilfredsstillende med plugg og stikkontakt til en varmepumpe som får strømtilførselen til inne -delen? Må det monteres sikkerhetsbryter i

Detaljer

Rundskriv vedrørende forskrift om badeanlegg, bassengbad og badstu m.v.

Rundskriv vedrørende forskrift om badeanlegg, bassengbad og badstu m.v. Rundskriv vedrørende forskrift om badeanlegg, bassengbad og badstu m.v. Rundskriv I-16/96 fra Sosial- og helsedepartementet Til: Landets kommuner Landets fylkeskommuner Landets fylkesleger Landets fylkesmenn

Detaljer

KOMMISJONSDIREKTIV 98/65/EF. av 3. september 1998

KOMMISJONSDIREKTIV 98/65/EF. av 3. september 1998 Nr.50/12 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 9.11.2000 NORSK utgave KOMMISJONSDIREKTIV 98/65/EF av 3. september 1998 om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 82/130/EØF

Detaljer

FORSKRIFT OM FEIING OG TILSYN AV FYRINGSANLEGG I SKJERVØY KOMMUNE, OG OM GEBYR FOR GJENNOMFØRING AV LOVBESTEMT FEIING OG TILSYN AV FYRINGSANLEGG.

FORSKRIFT OM FEIING OG TILSYN AV FYRINGSANLEGG I SKJERVØY KOMMUNE, OG OM GEBYR FOR GJENNOMFØRING AV LOVBESTEMT FEIING OG TILSYN AV FYRINGSANLEGG. FORSKRIFT OM FEIING OG TILSYN AV FYRINGSANLEGG I SKJERVØY KOMMUNE, OG OM GEBYR FOR GJENNOMFØRING AV LOVBESTEMT FEIING OG TILSYN AV FYRINGSANLEGG. Hjemmel: Fastsatt av Skjervøy kommunestyre 00.00.000 med

Detaljer

Din sikkerhet, ditt ansvar

Din sikkerhet, ditt ansvar Juni 2010 Din sikkerhet, ditt ansvar Bruk strøm riktig! Det lokale elektrisitetstilsyn arbeider for å redusere ulykker forårsaket av elektrisk strøm Norges vanligste brannårsak Hvert år brenner mellom

Detaljer

Tillatelse etter HFL 27.1 - Søknad om arealendring - Lokalitet 26935 - Frovågneset - Tranøy kommune - Troms fylke

Tillatelse etter HFL 27.1 - Søknad om arealendring - Lokalitet 26935 - Frovågneset - Tranøy kommune - Troms fylke TROMS OG FINNMARK Flakstadvåg Laks AS 9393 Flakstadvåg Att: Roy Alpanes Deres ref.: Vår ref.: 2011/4789-5 Arkiv nr.: 423.6 Saksbehandler: Chris-Thomas Jørgensen Dato: 05.06.2016 Tillatelse etter HFL 27.1

Detaljer

Forskrift om det lokale elektrisitetstilsyn og sakkyndige som utfører oppgaver for netteier

Forskrift om det lokale elektrisitetstilsyn og sakkyndige som utfører oppgaver for netteier Forskrift om det lokale elektrisitetstilsyn og sakkyndige som utfører oppgaver for netteier Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 29. juni 2007 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr.

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 11438 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 1/343 (06.01) B63B 29/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert.02.23 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

Høringssvar 11. januar 2006

Høringssvar 11. januar 2006 Høringssvar 11. januar 2006 Forslag til ny forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg EL & IT Forbundet har mottatt ovennevnte høring og har følgende kommentarer. Generelt EL & IT

Detaljer

Fredrikstad Energi Nett AS og Energi1 Follo Røyken AS Det lokale Elektrisitetstilsyn, møte med installatørene Ole Edvard Backe, DSB Region Øst-Norge

Fredrikstad Energi Nett AS og Energi1 Follo Røyken AS Det lokale Elektrisitetstilsyn, møte med installatørene Ole Edvard Backe, DSB Region Øst-Norge Fredrikstad Energi Nett AS og Energi1 Follo Røyken AS Det lokale Elektrisitetstilsyn, møte med installatørene Ole Edvard Backe, DSB Region Øst-Norge 1 Ole Edvard Backe ole.backe@dsb.no tlf 23080717 / 90559720

Detaljer

Forskjellige problemstillinger

Forskjellige problemstillinger DSB Roy Halvorsen Forskjellige problemstillinger 1 Nasjonal elsikkerhetsmyndighet Betjeningsbryter på VVB Er det krav om betjeningsbryter for varmtvannsbereder og for den saks skyld varmekolber i forbindelse

Detaljer

NEK 400 Bolig Teknisk spesifikasjon REGELVERKET

NEK 400 Bolig Teknisk spesifikasjon REGELVERKET NEK 400 Bolig Teknisk spesifikasjon REGELVERKET Sjefingeniør - Jostein Ween Grav Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Avdeling for elsikkerhet (ELS) Enhet for elektriske anlegg (ELA) 03.09.2012

Detaljer

Samordningsrådet Kran, Truck og Masseforflytningsmaskiner

Samordningsrådet Kran, Truck og Masseforflytningsmaskiner Samordningsrådet Kran, Truck og Masseforflytningsmaskiner Essendropsgt.3 Postboks 5485 Majorstua 0305 OSLO Telefon: 23 08 75 31 / 23 08 75 33 Telefaks: 23 08 75 30 E-post: samordningsradet@ebanett.no UTDYPENDE

Detaljer

Typegodkjente apparater for flytende brensel

Typegodkjente apparater for flytende brensel Typegodkjente apparater for flytende brensel per mai 2008 1 DSB Typegodkjente apparater for flytende brensel per mai 2008 2 Orientering vedrørende DSB-typegodkjenning av apparater som forbrenner flytende

Detaljer

En viktig normsamling for bransjen

En viktig normsamling for bransjen NEK 440:2011 Stasjonsanlegg med nominell spenning over 1 kv AC En viktig normsamling for bransjen Sjefingeniør Øystein Gåserud DSB 1 Hva er NEK 440 2 NEK 440 Normen NEK 440:2011 er utarbeidet av NEK/NK99.

Detaljer

Høring. FG-regler for komfyrvakt FG-810:1

Høring. FG-regler for komfyrvakt FG-810:1 Høring FG-regler for komfyrvakt FG-810:1 Gyldig fra 15.3.2015 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 1 Innledning... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Omfang... 3 1.4 Revisjon... 4 1.4.1 Revisjonshistorikk...

Detaljer

Standard tekster i Det lokale Eltilsyns dokumentmaler

Standard tekster i Det lokale Eltilsyns dokumentmaler Dokument dato 2010-04-09 Vår referanse Utarbeidet av Deres dato Deres referanse Ole Edvard Backe Til Arkivkode Standard tekster i Det lokale Eltilsyns dokumentmaler Bakgrunn / Innledning. Dette dokumentet

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

DLE-konferansen. Kompetanseutvikling og kvalifikasjonskrav Krav i gjeldende fke Revisjon av fke

DLE-konferansen. Kompetanseutvikling og kvalifikasjonskrav Krav i gjeldende fke Revisjon av fke DLE-konferansen 2007 Kompetanseutvikling og kvalifikasjonskrav Krav i gjeldende fke Revisjon av fke Runar Røsbekk Senioringeniør DSB enhet for elektriske landanlegg Et trygt og robust samfunn der alle

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING T 30 SGW1 T 30 SG2 EFFEKT GASSBLUSS Type brenner T30 SG2 Mini 1stk.1000W

Detaljer

Forskrifter om elektriske forsyningsanlegg Jording

Forskrifter om elektriske forsyningsanlegg Jording Forskrifter om elektriske forsyningsanlegg Jording Jording og jordingssystemer Bergen 12.-13. 13. Februar 2008 Tekna Av Øystein Gåserud Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar 1-11 Formål Elektriske

Detaljer

AVTALE. om drifting av høyspenningsanlegg, nettilknytning og tariffering

AVTALE. om drifting av høyspenningsanlegg, nettilknytning og tariffering AVTALE mellom [Lillekraft] AS ([Lillekraft]) og [[ ] Energiverk] (Energiverket) (Lillekraft og Energiverket i fellesskap betegnet Partene) om drifting av høyspenningsanlegg, nettilknytning og tariffering

Detaljer

Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 første ledd og 3-2 -Samarbeidsa...llom Alcatel Kabel Norge AS og Viken Energinett AS, divisjon entreprenør

Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 første ledd og 3-2 -Samarbeidsa...llom Alcatel Kabel Norge AS og Viken Energinett AS, divisjon entreprenør V1999-12 19.02.99 Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 første ledd og 3-2 -Samarbeidsavtale mellom Alcatel Kabel Norge AS og Viken Energinett AS, divisjon entreprenør Sammendrag: Alcatel Kabel Norge og

Detaljer

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Taktekking Brannteknisk klassifisering

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Taktekking Brannteknisk klassifisering SBC NO 042 2. utgave juni 2005 (Erstatter 1. utgave april 2000) Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Taktekking Brannteknisk klassifisering Nemko AS Gaustadalléen

Detaljer

Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Elektrisitet en farlig vare Berøring Ingen omkomne så langt i år grunnet strømgjennomgang Elektrisitet som årsak til brann Nær 50 % av alle bygningsbranner er relatert til elektrisitet Elektrisk årsak

Detaljer

Eiere: Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk 70 % Egge vg skole, Steinkjer 30 % Styreleder: Kenneth Brandsås, divisjonsdirektør NTE Energi

Eiere: Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk 70 % Egge vg skole, Steinkjer 30 % Styreleder: Kenneth Brandsås, divisjonsdirektør NTE Energi Eiere: Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk 70 % Egge vg skole, Steinkjer 30 % Styreleder: Kenneth Brandsås, divisjonsdirektør NTE Energi Daglig leder / sakkyndig driftsleder: Per Steinar Mikkelsen Instruktører:

Detaljer

Honda Plug & Play INSTALLASJONS GUIDE Revision 2.6 - Norsk utgave

Honda Plug & Play INSTALLASJONS GUIDE Revision 2.6 - Norsk utgave Honda Plug & Play INSTALLASJONS GUIDE Revision 2.6 - Norsk utgave INSTALLASJONS GUIDE Honda Plug & Play CoastKey kabelmatte Kontakt for CoastKey s låseenhet Sjekkliste før innstallasjon: Installasjonsguide

Detaljer

Forslag til endring i forskrift om energiutredninger. Plikt til å bistå i kommunal klima og energiplanlegging informasjonsplikt HØRINGSDOKUMENT

Forslag til endring i forskrift om energiutredninger. Plikt til å bistå i kommunal klima og energiplanlegging informasjonsplikt HØRINGSDOKUMENT Forslag til endring i forskrift om energiutredninger Plikt til å bistå i kommunal klima og energiplanlegging informasjonsplikt 9 2015 HØRINGSDOKUMENT Forslag til endring i forskrift om energiutredninger

Detaljer

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3170 Dører - Innbruddssikkerhet Klassifisering, krav og prøving

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3170 Dører - Innbruddssikkerhet Klassifisering, krav og prøving SBC NO 012 1. utgave april 2000 2. opplag januar 2007 Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3170 Dører - Innbruddssikkerhet Klassifisering, krav og prøving

Detaljer

Rev.: 3 Sonegrensebryter Side: 1 av 11

Rev.: 3 Sonegrensebryter Side: 1 av 11 Sonegrensebryter Side: 1 av 11 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 PLASSERING... 3 3 UTFORMING... 4 4 TEKNISKE KRAV... 5 5 FUNKSJONSKRAV... 6 6 JORDING... 7 7 MERKING... 8 8 BYGNING OG INSTALLASJONER... 9 8.1 Bygning...

Detaljer

Norwegian Maritime Authority. Lasse Karlsen technical director

Norwegian Maritime Authority. Lasse Karlsen technical director Norwegian Maritime Authority Lasse Karlsen technical director Kraner, laste- og losseinnretninger mv. Forskrifter Virkeområde Sakkyndige ordning Sakkyndig A1, A og B1 og B Planlagte endringer Sakkyndig

Detaljer