Innhold - Paragrafen med nytt utseende 617

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold - Paragrafen med nytt utseende 617"

Transkript

1 Innhold - Paragrafen med nytt utseende 617 Gr. I Forskrifter 1 - 'Tiratutgave" av forskriftene Rutiner for kontroll og frakobling av anlegg Tilkobling av flere PN-ledere ien kabelsko Tilpasning til EF's lavspenningsdirektiv (LVD) Dispensasjoner og avvik Kapsling av komponenter i sikringsskap Brannfare ved elektrisk takbelysning Inntak i bygninger - Plassering av overbelastningsvern Overspenningsvern i lavspenningsinstallasjoner Varmekabelanlegg - Strålevarmeanlegg Festing av sikringsskap og lysarmaturer m. v. i tilfluktsrom Anbefalte retningslinjer til helsekrav for 907 driftssentralbetjening Bemyndigelse til ågi tillatelse til å utføre AUS-klasse Kryssing av farvann - Seilbåt kom i berøring med 22 kv kraftledning Komposittisolatorers utførelse og bruk Ulykker i forbindelse med bruk av kraner nær høyspenningsledninger Utførelse av høyspenningsanlegg med PEX/PE belagt line for spenning opptil 24 kv Utførelse av anlegg med selvbærende høyspennings kabler uten skjerm og uten bæreline for spenning opptil 24 kv 632 Gr. II Forskrifter om faglig utdanning - Elektroinstallatører - Autorisasjonsforhold 632

2 "Paraarafen" NR. 35(1/88) Gr. V Diverse - Engelsk oversettelse av FEF og FEB Forholdet NVE - OD, Forskrifter 633 Gr. VI Meddelelser - Forskrifter om autorisasjon av elektroinstallatører og elektro montører som står i elektroinstallatørs stilling 635

3 617 - PARAGRAFEN MED NYTT UTSEENDE I forbindelse med den gjennomførte hovedrevisjonen av forskriftene har redaksjonen valgt å la dette komme til uttrykk også ved å endre omslaget på Paragrafen slik at dette får et utseende i stil med forskriftsbøkene. De valgte fargetonene vil i fremtiden markere at det er informasjon fra NVE, Elsikkerhets avdelingen og vil også kunne bli benyttet på andre publikasjoner. 1 - "PIRATUTGAVE" AV FORSKRIFTENE Vi finner å måtte bekjentgjøre at det fortsatt foreligger på markedet en heftet utførelse av de tidligere forskrifter for elektriske anlegg som trådte ut av kraft 1. april i år. Forskriftsboken som ble utgitt i januar i år av Grøndahl & Søn, er basert på stoff fra Lovdata og gir inntrykk av at den er gyldig for hele Vær på den sikre siden. Kjøp forskriftene fra abonnements ordningen eller fra Norsk Elektroteknisk Komite (NEK), jfr. 2. omslagsside. "Paragrafen NR. 35 (1/88)

4 RUTINER FOR KONTROLL OG FRAKOBLING AV ELEKTRISKE ANLEGG Lov av 24. mai 1929 (Tilsynsloven) er som kjent blitt endret slik at det stedlige eltilsyn (DSE) nå får selvstendig adgang til å stenge elektriske anlegg. Det er en forutsetning at NVE har fastsatt en bestemt prosedyre om varsel før et anlegg frakobles på grunn av at DSE ikke får adgang til anlegget eller ikke får tilfredsstillende melding om retting av feil/mangler. NVE har i den anledning fastsatt følgende prosedyre: 1. Dersom DSE ikke får adgang til et anlegg, skal skjema "Orientering om kontroll av elektriske anlegg" sendes abonnenten. 2. Dersom abonnenten ikke reagerer innen to uker, skal det sendes skjema "Purring på kontroll av elektrisk anlegg". 3. Fører heller ikke dette til ønsket resultat, skal DSE rekommandert sende skjema "Frakobling av elektriske anlegg p.g.a. manglende adgang for kontroll." 4. Før DSE frakobler et anlegg på grunn av at det ikke foreligger tilfredsstillende melding om rettelse av feil/mangler, skal det rekommandert sende skjema "Frakobling av elektriske anlegg p.g.a. manglende utbedring av feil/mangler i henhold til rap port". 5. Før et anlegg frakobles, må DSE forvisse seg om at abonnenten har fått varsel. Skjemaer for bruk i forbindelse med slik prosedyre er utarbeidet av og kan fås ved henvendelse til Norges Energiverkforbund.

5 TILKOBLING AV FLERE PN-LEDERE EN KABELSKO 436 Fra et stedlig eltilsyn har vi fått melding om at en har kommet over tilfeller hvor inntil 25 stk. PN-ledninger er tilkoblet med en felles kabelsko. NVE, Elsikkerhetsavdelingen har i den forbindelse fått tilsendt til vurdering en prøve med 13 stk. PN-ledninger tilkoplet i en felles kabelsko. Ved nærmere undersøkelser og prøver viste det seg at enkelte PN-ledninger ikke var tilfredsstillende festet i kabelskoen. En av PN-ledningene lot seg således lett trekke ut av kabelskoen. Det syntes åpenbart at PN-ledningene var utsatt for forskjellig kontakttrykk og kontakt i kabelskoen. Faren for at varmgang skulle oppstå i kabelskoen var således til stede. NVE, Elsikkerhetsavdelingen har på denne bakgrunn kon kludert med at slik bruk av kabelsko ikke kan betraktes som fagmessig utførelse. I utgangspunktet er en kabelsko beregnet for en leder TILPASNING TIL EF's LAVSPEN NINGSDIREKTIV (LVD) Som anført i forrige nummer ble registreringsordningen i Norge operativ fra 1. januar i år Ordningen ble etablert ved at NVE fastsatte Forskrift av om prøveordning for registrering av elektrisk utstyr. Forskriften kan fåes ved henvendelse til NEMKO eller NVE.

6 620 Prøveordningen er i samsvar med hovedprinsippene for den norsk/svenske tilpasningen som man har arbeidet seg frem til, og er det første skritt i retning av en fullstendig gjennomføring av den nye kontrollordningen innen NEMKO utfører ordningen etter avtale med NVE. Inntil videre gjelder de samme gebyrbestemmelser som for godkjennings pliktig utstyr, bortsett fra at det skal betales et registrerings gebyr istedenfor prøvegebyr. Dette er for tiden kr 900,-. Dessuten gjelder de samme reglene vedrørende adgangen til å ta stikk prøver, samt for opphør av registreringen. I løpet av de første 5 måneder i år, er det gitt 5 registreringer. Registreringspliktig utstyr tillates bare N-merket dersom det er godkjent av NEMKO. Slik godkjenning er frivillig. I Sverige er nødvendige lovendringer nylig vedtatt for å gi hjemmel for fastsetting av en tilsvarende registreringsordning. Slik ordning vil etter det foreliggende tre i kraft fra 1. juli neste år DISPENSASJONER OG AVVIK NVE har uttalt følgende vedrørende dispensasjoner, avvik m.v. gitt i medhold av Forskrifter for elektriske anlegg av 1963: "Forskrifter for elektriske bygningsinstallasjoner av er i det alt vesentlige et nytrykk med redaksjonell samordning av forskriftene for svakstrøms-, lavspennings- og mellomspenningsanlegg av Dispensasjoner, avvik, tillatelser m.v.som er gitt i medhold av forskriftene av 1963 med senere endringer er fortsatt gjeldende

7 621 etter da nevnte Forskrifter for elektriske bygningsinstallasjoner trådte i kraft." KAPSLING AV KOMPONENTER I SIKRINGSSKAP Det er etter hvert blitt mer og mer alminnelig å benytte automatsikringer og - brytere i apparat og sikringsskap. Disse komponentene har tilkoplingsskruer nedsenket i konstruksjonen som består av isolerstoff. Skruene som jo er spenningsførende, lar seg ikke berøre med voksne fingre. Komponenter har derfor av enkelte fått betegnelsen "fingersikre". Fra enkelte stedlige eltilsyn har det vært reist tvil om sikker heten er tilstrekkelig ivaretatt når spenningsførende deler kan berøres av gjenstander med diameter opp til 8-9 mm og lengde ned til 5-6 mm. Saken har være forelagt NEMKO til uttalelse Etter dette vil NVE, Elsikkerhetsavdelingen anføre: Spenningsførende deler som ikke har driftsisolasjon skal være i minst dekket utførelse (IP20), eller ved beliggenhet eller særskilt berøringsvern være tilsvarende beskyttet. IP2O vil si beskyttelse mot berøring fra fingre eller lignende gjenstander med lengde mindre enn 80 mm og faste gjenstander med diameter større enn 12 mm. På bakgrunn av nevnte krav vil tilkoplingsskruene det her gjelder være tilstrekkelig beskyttet mot tilfeldig berøring. Forøvrig vises til artiklene, Innvendig kapsling i lavspenningsfordelingsskap, i Paragrafen nr. 19, side 308, og Avdekninger i sikringsskap, i Paragrafen nr. 34, side 599.

8 BRANNFARE VED ELEKTRISK TAKBELYSNING Takbelysning i form av innfelte armaturer blir mer og mer alminnelig, men har i flere tilfelle i det siste vært årsak til branntilløp p.g.a. brente reaktorer, overoppheting av interne ledninger etc. Dette skyldes feil montering av armaturer godkjent for innfelling i uventilerte tak. Mange synes å misforstå tillatt monteringsmåte for denne armaturtype. Med uventilert tak menes nedsenket tak hvor oversiden ikke er tilsluttet noen form for ventilasjon. Det vil ikke si at armaturen er beregnet for eller godkjent for tildekking med isolasjonsmatter, såfremt dette ikke uttrykkelig er sagt i monteringsanvisningen. Ved montering av armaturer for innfelling må således de angitte avstander til bygningsdeler overholdes også når det gjelder avstand til isolasjonsmatter. I slike tilfelle vil det i enkelte tilfelle være nødvendig å bygge kasser eller liknende rundt armaturen for å sikre at foreskreven avstand opprettholdes. Husk å følge monteringsanvisningen nøye INNTAK I BYGNINGER - PLASSER ING AV OVERBELASTNINGSVERN NVE har fastsatt følgende som minstekrav når det gjelder tilgjengelighet av overbelastningsvern i forbindelse med 431, Inntak i bygninger o.l: Paragrafen" NR. 35(1/88)

9 Alle som forsynes fra vernet (f.eks. ved flere leiligheter) må til enhver tid ha adgang, jfr. 405 om tilgjengelighet. 2. Minste adkomsthøyde må være 1.8 m. 3. Gangbane fram til vernet må være minst 1 m bred. 4. Det må være anordnet permanent belysning. 5. Ved plassering på loft må det være anordnet permanent trapp OVERSPENNINGSVERNILAV SPENNINGSINSTALLASJONER Det er vel kjent at overspenninger, både atmosfæriske og koblingsoverspenninger, kan føre til skader i lavspennings installasjoner. Behovet for en kartlegging av forholdene, både med hensyn til skader og beskyttelse av installasjonene, førte til at det i 1985 ble opprettet det såkalte Overspenningsutvalget, med medlemmer fra forsikringsbransjen, NEMKO og NVE. Utvalgets arbeid har resultert i en foreløpig rapport som ble presentert på et seminar i Oslo i begynnelsen av mai. I rapporten er kort beskrevet hvordan overspenningene oppstår, hva de kan forårsake av skader, og hva som kan og bør gjøres for å beskytte elektriske installasjoner mot skader på grunn av over spenninger. Utvalgets konklusjon er at det ut fra både sikkerhetsmessig, funksjonsmessig og økonomisk synsvinkel anbefales på det sterkeste å installere overspenningsvern på steder der det

10 624 erfaringsmessig oppstår hyppig tordenvær og skader, spesielt i installasjoner tilknyttet luftnett. Rapporten vil i nær framtid bli gjennomgått av utvalget med henblikk på synspunkter som kom fram på seminaret, og vil deretter bli trykket i et forhåpentlig tilstrekkelig antall VARMEKABELANLEGG STRALEVARMEANLEGG På bakgrunn av en rekke henvendelser fra bransjen om erfaringer med visse typer varmekabelanlegg har NVE funnet å kunne gi en generell dispensasjon fra 476 pkt g Dispensasjonen gjelder inntil videre. Siste setning i 476 pkt lyder: "Det forutsettes da at det mellom varmekabelens armering, armeringsmatte og eventuelle andre ledende bygningsdeler legges ekvipotensialforbindelse." Dette krav kan det sees bort fra. Temperaturgrensen på 70 C i pkt heves til 80 C. Dessuten endres veiledningen til: "Effekter over 20 W/m kabel i plastrenner og 18 W/m kabel i trerenner og annet brennbart underlag bør vanligvis ikke forekomme. Dette gjelder ikke for selvbegrensende varmekabler." Samtidig har en funnet det nødvendig å presisere hvordan innholdet i første felt i tabellen over høyde på luftrom over varmeelementene i 476, pkt er å forstå. I tidligere godkjent monteringsanvisning er angitt "mindre enn 2 cm" som høyde på luftrom. Enkelte anlegg ble da utført uten

11 625 luftrom over varmeelementet. Dette førte til brannskade/brann i noen tilfelle. Derfor ble høyden på luftrommet over varme elementet "mindre enn 2 cm" erstattet med "2 cm" i "Forskrifter for elektriske bygningsinstallasjoner m.m." fra 1. april For tydelighets skyld skal forøvrig påpekes at tabellens høyde på luftrom: 2-4 cm skal leses: større enn 2 cm og mindre eller lik 4 cm og 4-8 cm skal leses: større enn 4 cm og mindre eller lik 8 cm FESTING AV SIKRINGSSKAP OG LYSARMATURER M.V. I TILFLUKTS ROM 499 i Forskrifter for elektriske bygningsintsallasjoner m.v. (FEB) sier at sikringsskap og lysarmaturer m.v. i tilfluktsrom skal festes med ekspansjonsbolter. Spørsmålet om ovennevnte materiell kan festes med skruer og plugger er blitt tatt opp med Elsikkerhetsavdelingen av Elektris itetstilsynet. En tilsvarende sak ble tatt opp av Det særlige tilsyn ved NSB i 1983/84. Saken ble den gang sendt til Direktoratet for sivilt beredskap (DSB) til uttalelse. DSB frarådet at det ble lempet på kravene til festing av elektrisk utstyr i tilfluktsrom. Grunnen var at dersom kravene reduseres, mente DSB at dette vil skape en übalanse i forholdet til tilflukts rommets totale vernenivå og funksjon. Med brev av 24. november 1987 til Elektrisitetstilsynet, uttaler NVE, Elsikkerhetsavdelingen at kravene i 499 i FEB må "Paragrafen" NR. 35(1/88)

12 626 opprettholdes, d.v.s. at sikringsskap og lysarmaturer m.v. i tilfluktsrom må festes med ekspansjonsbolter ANBEFALTE RETNINGSLINJER TIL 907 HELSEKRAV FOR DRIFTSSENTRAL- BETJENING Fram til idag har vi ikke hatt helsekrav til noen gruppe innen elforsyningen. Riktignok fremgår det av 906 og 907 i Drifts forskrifter for høyspenningsanlegg at driftsleder ved godkjenning av personer til leder for kobling og leder for sikkerhet skal vurdere såvel faglige som personlige egenskaper. Driftsforskriftenes krav på dette området er således ikke særlig presise og overlater i vesentlig grad til den enkelte driftsleder å sette grenser. For eksempel har en ved ansettelse av personell vært klar over at en ellers kvalifisert person har hatt nedsatt hørsel, men en har ikke hatt noen objektive grenseverdier å holde seg til. Enkelte driftsledere har følt dette som et problem. Med bakgrunn i denne problemstilling nedsatte Norges Energiverkforbund en arbeidsgruppe som skulle utarbeide forslag til helsekrav for driftssentralbetjening. Dette er nå gjort og etter en høringsrunde blandt en rekke organisasjoner, kraftselskaper og statlige organer er de endelige retningslinjer til helsekrav for driftssentralbetjening blitt utformet. Retningslinjenes krav omfatter følgende hovedpunkter: - Synskrav - Hørselkrav - Krav til tale - Sykdommer og tilstander som kan medføre udyktighet.

13 627 Retningslinjene er å betrakte som en anbefaling, og er ment som et hjelpemiddel for driftsleder. Driftlederen er ikke bundet til å følge disse retningslinjene. I Anbefalte retningslinjer til helsekrav for driftssentralbetjening er publisert gjennom Norges Energiverkforbunds medlems service BEMYNDIGELSE TIL Å GI TIL LATELSE TIL A UTFØRE AUS- KLASSE 2 NVE har med brev av 20. april 1988 gitt Elektrisitetstilsynet myndighet til å gi tillatelse til å utføre AUS-klasse 2. Når det gjelder tillatelse til å utføre AUS-klasse 3, vil disse som tidligere bli gitt av NVE, Elsikkerhetsavdelingen KRYSSING AV FARVANN SEILBÅT KOM I BERØRING MED 22 kv KRAFTLEDNING * I Av Elektrisitetstilsynets årsberetnig for 1987 fremgår at en antenne montert i masten på en 27 fots seilbåt kom i berøring med en 22 kv kraftledning. Ledningene gikk over et utløp som var farbart for mindre båter ved høyvann. Ledningene var ikke registrert og inntegnet i sjøkartene. Ledningskrysset var heller ikke merket. I den forbindelse vil NVE, Elsikkerhetsavdelingen minne om Forskriftenes krav til ledningskryss med farvann:

14 628 - Kryssing av farvann krever tillatelse fra Kystverket (i medhold av Havnelovens bestemmelser). - Høyspenningsluftledninger skal i kryss over farvann ha en høyde på 2 m + S i tillegg til den frie seilingshøyden som fastsettes av Kystverket (S = spenningsavhenig tillegg, jfr i FEF). - Lavspenningsluftledninger skal i kryss over farvann ha en høyde på 2 m i tillegg til den frie seilingshøyden som fastsettes av Kystverket. - På varselskilt skal kun den frie seilingshøyden være angitt. Forøvrig vises til "Paragrafen" nr. 14 (side ), nr. 16 (side 252) og nr. 18 (side ) KOMPOSITTISOLATORERS UTFØRELSE OG BRUK Komposittisolatorer er en fellesbetegnelse på isolatorer som er satt sammen av to eller flere organiske materialer. De mest fremtredende egenskaper hos komposittisolatorene er: - høy mekanisk styrke - støtsikre - lav vekt. Komposittisolatorene er foreløpig et supplement til de tradisjonelle isolatortyper. Foreløpig er følgende bruksområder de mest aktuelle: - På steder hvor isolatorvandalisme er et problem. - 1 installasjoner hvor det kreves lav isolatorvekt, som f.eks. i "Paragrafen" NIR. 35 (1/88)

15 629 bryterskap, faseavstandsholdere og i enkelte høyspennings linjer som rehabiliteres. Ellers kan komposittisolatorene gjøre nytte som beredskaps isolatorer. Det er meget viktig å være klar over at organiske materialer har andre egenskaper over tid enn de tradisjonelle isolatorer når det gjelder mekanisk belastning. Når det gjelder aldringstiden i praksis for komposittisolatorer, kan det nevnes at de nevnte isolatorer har vært i drift i Frankrike siden Hittil er det kun registrert et uhell av en viss størrelse i Norge, siden NVE, Elsikkerhetsavdelingen ga sin første uttalelse 21. november De firmaer som hittil har innhentet uttalelse fra NVE, Elsikkerhetsavdelingen har siden ovennevnte dato solgt ca komposittisolatorer i alt i Norge. NVE, Elsikkerhetsavdelingen's uttalelse er gitt i.h.t. lec Draft 36/55 (nå 36/65) og lec-norm tillegg til ovennevnte krav har samtlige av de ovennevnte firmaer fått utført tester ved bl. a. EFI, Raychem i Swindon og Miinchen, Ceraver (nå Sediver) i Frankrike og Ontario Hydro Research Division i Canada. Fordi komposittisolatorene hittil ikke har egen lec-normering, er installasjoner med ovennevnte isolatorer foreløpig gradert som prøveanlegg. Ved enkelte anledninger kan det kreves eller ønskes forsterket opphengning. Det er ved slike anledninger vanlig å velge isolatorer i en isolasjonsklasse høyere eller at det benyttes parallelle isolatorer. Dette er også gyldig der hvor det benyttes komposittisolatorer. Når det gis referanse til komposittisolatorenes testresultater, skal disse nå være i.h.t. lec Draft 36/65 (tidl. Draft 36/55) og lec-norm 383.

16 630 NVE, Elsikkerhetsavdelingen vil forøvrig på et senere tidspunkt vurdere om det er behov for å gjøre endringer i FEF ULYKKER I FORBINDELSE MED BRUK AV KRANER NÆR HØYSPENNINGSLEDNINGER fikk Eltilsynet melding om hele 3 dødsulykker som skyldtes bruk av kraner for nær høyspenningsledninger. Dessuten ble det meldt om en "nesten-ulykke" hvor bare tilfeldighetene gjorde at det ikke skjedde en ulykke. En everksansatt kom tilfeldigvis forbi en kranbil som var stilt opp i bue over en høyspenningsledning. Heldigvis var selve løfteoperasjonen ikke kommet igang da forholdet ble oppdaget. I forbindelse med bruk av kraner nær høyspenningsledninger vises det til 40502, pkt i Forskrifter for elektriske forsyn ingsanlegg (FEF) hvor den generelle regelen er at avstanden fra en høyspenningsluftledning til ethvert punkt på en permanent eller midlertidig oppstilt kran under alle forhold skal være minst 6m + S. Det er tydeligvis både mye uvitenhet og mye übetenksomhet ute og går når det gjelder bruk av kraner nær høyspenningsled ninger. Det kan ikke forventes at førere av kraner og kranbiler kjenner til ovennevnte forskriftsbestemmelse. Derfor påhviler det ledningseieren et ansvar å informere om hvilke bestemmelser som gjelder og eventuelt sette iverk nødvendige sikkerhetstiltak. Nå er vi klar over at ledningseieren ikke alltid vet at kraner oppstilles nær høyspenningsledninger. NVE, Elsikkerhets avdelingen har derfor sett nødvendigheten av at vi må ut med informasjon til denne yrkesgruppen om faremomentene ved å komme for nær høyspenningsledninger.

17 631 For et drøyt år siden tok vi saken opp med Vegdirektoratet med sikte på å få inn informasjon i opplæringsplanen for klasse 2 førerkort om farene ved oppstilling av kraner og kranbiler i nærheten av høyspenningsledninger. Vi fikk positive signaler om at en slik informasjon vil bli tatt inn ved første revisjon av opplæringsplanene. Ovennevnte tiltak vil imidlertid ha virkning på lang sikt. På bakgrunn av de stygge ulykkene vi hadde i 1987 vil vi ta opp saken på nytt med Vegdirektoratet med sikte på å treffe tiltak som har virkning på kort sikt. Et tiltak vi vil foreslå er at det settes opp et varselsskilt ved kranenes manøverorganer om farene ved å komme for nær høyspenningsledninger. I tillegg vil vi forsøke å spre informasjon gjennom aktuelle fagtidsskrifter UTFØRELSE AV HØYSPENNINGS ANLEGG MED PEX/PE-BELAGT LINE FOR SPENNING OPPTIL 24 kv NVE vil i løpet av juni 1988 fastsette forskrift for utførelse av høyspenningsanlegg med PEX/PE-belagt line for spenning opptil 24 kv. Forskriften vil når den foreligger, kunne fås ved henvend else til Elektrisitetstilsynet eller NVE, Elsikkerhetsavdelingen. Den vil bli tatt inn i Forskrifter for elektriske forsyningsanlegg ved neste revisjon. I forskriften vises det til REF-publikasjon utgitt av NEVF, denne vil imidlertid ikke foreligge før ved årsskiftet.

18 UTFØRELSE AV ANLEGG MED SELVBÆRENDE HØYSPENNINGS KABLER UTEN SKJERM OG UTEN BÆRELINE FOR SPENNING OPPTIL 24 kv NVE vil i løpet av juni 1988 fastsette forskrift for utførelse av anlegg med selvbærende høyspenningskabler uten skjerm og uten bæreline for spenning opptil 24 kv. Forskriften vil når den foreligger, kunne fås ved henvendelse til Elektrisitetstilsynet eller NVE, Elsikkerhetsavdelingen. Den vil bli tatt inn i Forskrifter for elektriske forsyningsanlegg ved neste revisjon. I forskriften vises det til REF-publikasjon utgitt av NEVF, denne vil imidlertid ikke foreligge før ved årsskiftet. - ELEKTROINSTALLATØRER - AUTORISASJONSFORHOLD I Paragrafen nr. 34, side 604, under - ELEKTROINSTAL LATØRER - AUTORISASJONSFORHOLD er angitt i 3. avsnitt: "- Autorisasjonen er gitt før og er senere ikke fornyet. En slik hjemmel 0.5.v." Dette er ikke riktig og må erstattes med: "- Autorisasjonen er gitt før og er senere ikke fornyet. En slik hjemmel 0.5.v." De første lovhjemlede regler for autorisasjon av elektroinstal latører gr. L m.v. ble nemlig fastsatt ved kgl.res. av

19 633 Det er derfor ikke nødvendig å ta autorisasjonsforholdet opp på ny med elektroinstallatører som er autorisert i henhold til reglene av denne dato eller senere, dersom ikke andre forhold gjør dette nødvendig. - ENGELSK OVERSETTELSE AV FEF OG FEB. Engelsk utgave av Forskrifter for elektriske forsyningsanlegg (FEF) vil foreligge i september NVE, Elsikkerhetsavdelingen har forløpig besluttet å ikke gi ut utgaven av Forskrifter for elektriske bygningsinstallasjoner (FEB) på engelsk. NVE vil imidlertid vurdere en slik utgivelse på nytt dersom det viser seg å være behov for dette. - FORHOLDET NVE - OD, FORSKRIFTER. Oljedirektoratet (OD) har som kjent tidligere gjort gjeldende NVE's Forskrifter for elektriske anlegg (FEA) for faste innret ninger og NVE's Forskrifter for elektriske anlegg om bord i skip og sjøredskaper (FEAS) for flyttbare innretninger innenfor sitt virkeområde på kontinentalsokkelen. I forbindelse med at NVE opphevet FEA og erstattet denne med Forskrifter for elektriske forsyningsanlegg (FEF) og Forskrifter for elektriske bygningsinstallasjoner (FEB), har OD den 28. mars 1988 sendt et brev til operatørselskapene hvorav framgår bl. a.: Paragrafen" NR. 35 (1/88)

20 634 "OD vil i nær framtid igangsette revisjon av forskrifter innenfor sitt tilsynsområde. Revisjonen vil omfatte alt detaljregelverk, herunder også: - Forskrifter for produksjons- og hjelpesystemer på produksjons anlegg m.v. (OD ). - Midlertidig forskrift for elektriske anlegg på innretninger m.v (OD ). Ved utvikling av nye forskrifter for elektriske anlegg vil direk toratet også i fremtiden legge til rette for nasjonal og internasjo nal samordning ved adopsjon av detaljregelverk fastsatt av NVE. I denne sammenheng vurderer OD det som mest hensiktismessig i fremtiden å adoptere de relevante tekniske bestemmelser i NVE's Forskrifter for elektriske anlegg om bord i skip og sjøred skaper (FEAS). Forskriften vil med enkelte tillegsbestemmelser gjøres gjeldende for alle innretninger innen OD's tilsynsområde." Det vil ta noe tid å få gjort de nødvendige vedtak for en overgang til FEAS, men Oljedirektoratet regner med at arbeidet skal være avsluttet i løpet av Inntil videre vil OD for faste produk sjonsinnretninger benytte spesifikasjonene i Forskrifter for elektriske anlegg (FEA) som fra NVE's side ble opphevet 1. april NVE har invitert til et samarbeid med Oljedirektoratet for å gjøre de nødvendige tilpasninger i FEAS slik at denne forskrift bedre skal ta hensyn til aktuell systemfilosofi og miljøkrav på kontinentalsokkelen. Slike endringer vil komme med i 1989-utgaven av FEAS. "Paragrafen NR. 35 (1/88)

21 635 FORSKRIFTER OM AUTORISASJON AV ELEKTROINSTALLATØRER QG ELEKTROMONTØRER SOM STAR I ELEKTROINSTALLATØRS STILLING Endringer og tilføyelser. Meddelelse ET-73 (1988) fra Norges vassdrags- og energiverk. I medhold av 12 i Lov av om tilsyn med elektriske anlegg og bemyndigelse i kgl.res. av fastsetter Norges vassdrags- og energiverk (NVE) følgende endringer i Forskrifter om autorisasjon av elektroinstallatører og elektromontører som står i elektroinstallatørs stilling, fastsatt ved kgl.res. av og med endringer fastsatt av NVE Det tilføyes følgende under pkt. 4: Beriften må opprette stillingsintruks hvor det bl.a. inngår en passende vedlikeholdsrutine for bedriftens elektriske anlegg. Instruksen vedleggs søknad om autorisasjon og skal godkjennes av Det stedlige eltilsyn For innehaver av bedriftsautorisasjon gjelder følgende: Den som innehar bedriftsautorisasjon er bedriftens faglige representant overfor Det stedlige eltilsyn Han har ansvar for å utføre de i henhold til instruksen fastlagte reparasjons- og vedlikeholdsarbeider i overensstemmelse med Forskrifter for elektriske anlegg Han skal overfor bedriften påpeke feil og mangler ved det elektriske anlegget. Paragrafen" NR. 35 (1/88)

22 Han skal overfor Det stedlige eltilsyn kunne dokumentere at ovennevnte bestemmelser blir fulgt. Dette kan gjøres ved skriftlig rapportering og kartotek hvor det på en oversiktlig måte framgår hvilke arbeider som er utført i henhold til gjeldende vedlikeholdsrutine, når påpekte mangler og feil er rapportert, og når og av hvem arbeidet er utført Han skal hvert år sende Det stedlige eltilsyn oppgave over ansatte elektromontører og hjelpearbeidere samt holde Det stedlige eltilsyn underrettet om tilgang og avgang Han skal gi utbedring av feil og mangler som Det stedlige eltilsyn har påpekt, preferanse framfor annet arbeid Han skal underrette Det stedlige eltilsyn straks han får melding om brannskade på installasjon eller tilløp til brann på grunn av elektrisk apparat eller installasjon og om ulykker forårsaket av elektrisk strøm. Han må ikke i slike tilfeller tilkople eller fjerne noen del av installasjonen uten særskilt tillatelse fra Det stedlige eltilsyn. Pkt. 5 endres til: 5. Ansvarshavende elektroinstallatør Elektroinstallatøren skal drive sin virksomhet som selvstendig næringsdrivende eller være fast ansatt i en installasjonsbedrift. Han kan ikke samtidig forestå installasjonsvirksomhet for annen bedrift Installasjonsbedriftens avdelingskontor/filial skal ha egen elektroinstallatør som faglig leder.

23 Avdelingskontor/filial utenfor det område som dekkes av installasjonsvirkomshetens (hovedvirksomhetens) områdeautorisasjon skal ha egen områdeautorisasjon Leder for avdelingskontor/filial med egen områdeautorisasjon forestår i forskriftenes forstand fullt ut avdelingskontorets/filialens virksomhet Virksomhet for avdelingskontor/filial innenfor samme autorisasjonsområde som hovedvirksomheten forestås av hovedvirksomhetens autoriserte elektroinstallatør. Faglig leder for avdelingskontor/filial kan delegeres myndighet til å undertegne meldinger og korrespondanse til Det stedlige eltlsyn Elektroinstallatøren kan ikke påta seg annet arbeid som hindrer ham i å forestå virksomheten på fyldestgjørende måte. I tvilstilfelle avgjøres saken av NVE Dersom en installasjonsbedrift mister sin ansvars havende elektroinstallatør, kan Elektrisitetstilsynet eller Det stedlige eltilsyn gi en fagmann som er fast ansatt i vedkommende bedrift, midlertidig tillatelse til å forestå installasjonsvirksomheten. Slik tillatelse kan gis med inntil 1/2 års varighet. Bedriften kan i denne tid ikke påta seg nye større installasjonsarbeier NVE kan gi tillatelse til at en installasjonsbedrift oppretter avdeling (satelitt) uten elektroinstallatør som faglig leder når avdelingen har høyst to elektromontører og en ufaglært hjelper og på følgende betingelser: Det skal foreligge et dokumentert behov for opprettelse av en slik avdeling Avdelingens virksomhet skal være begrenset til et nærmere avgrenset geografisk område.

24 Montøren(e) og ufaglært hjelper skal være ansatt i vedkommende installasjonsbedrift En av elektromontørene skal være utpekt som faglig leder for avdelingen, og kan av elektroinstallatøren delegeres myndighet til å undertegne meldinger og korrespondanse til Det stedlige eltilsyn i avdelingens virkeområde Avdelingens virksomhet skal forestås av instal lasjonsbedriftens autoriserte elektroinstallatør Søknad om slik tillatelse skal sendes til NVE gjennom Det stedlige eltilsyn. 'I pkt. 6.6 tilføyes et nytt siste ledd: Slik ekspedisjonsstopp kan også iverksettes dersom elektroinstallatøren gjentatte ganger ikke overholder bestemmelsene om forhånds- og ferdigmelding av installasjonsarbeid. For allerede etablerte avdelingskontorer/filialer, jfr fastsettes en overganstid på 2 år for ansettelse av elektroinstallatør som faglig leder. Disse endringer og tilføyelser trer i kraft Oslo, 4. januar 1988 Etter fullmakt A. Johansen I. Steine "Paragrafen NR. 35 (1/88)

Innhold - Abonnementspriser 596 - Elsikkerhetsarbeidet i Norge - Fremtidig organisasjon Nedsettelse av utvalg 596

Innhold - Abonnementspriser 596 - Elsikkerhetsarbeidet i Norge - Fremtidig organisasjon Nedsettelse av utvalg 596 Innhold - Abonnementspriser 596 - Elsikkerhetsarbeidet i Norge - Fremtidig organisasjon Nedsettelse av utvalg 596 Gr. I Forskrifter 9 Avgift - Nytt regulativ 597 22 - Tilpasning til EF's lavspenningsdirektiv

Detaljer

Direktoratet for brann- og elsikkerhet

Direktoratet for brann- og elsikkerhet Direktoratet for brann- og elsikkerhet Direktoratet for brann- og elsikkerhet (DBE) arbeider for å verne liv, helse, miljø og materielle verdier. Ansvarsområdet omfatter brann-, eksplosjons- og elsikkerhet,

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/04 DESEMBER 2004 ÅRGANG 34

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/04 DESEMBER 2004 ÅRGANG 34 66 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/04 DESEMBER 2004 ÅRGANG 34 FORORD Mange i bransjen venter i spenning på resultatet av de to utredningene Direktoratet for

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/04 MARS 2004 ÅRGANG 34

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/04 MARS 2004 ÅRGANG 34 64 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/04 MARS 2004 ÅRGANG 34 LEDER: NY ORGANISASJON I DSB Forebygging og elsikkerhet er navnet på den nye avdelingen i Direktoratet

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/06 DESEMBER 2006 ÅRGANG 35

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/06 DESEMBER 2006 ÅRGANG 35 70 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/06 DESEMBER 2006 ÅRGANG 35 FORORD Når jeg nå skal skrive forordet til Elsikkerhet nr. 70 har jeg kikket litt i nr 1. Den

Detaljer

INFORMASJON FRA PRODUKT- OG ELEKTRISITETSTILSYNET 1/01 MAI 2001 ÅRGANG 31

INFORMASJON FRA PRODUKT- OG ELEKTRISITETSTILSYNET 1/01 MAI 2001 ÅRGANG 31 Returadresse EBL Postboks 274 1324 Lysaker Utgitt av: PRODUKT- OG ELEKTRISITETSTILSYNET Postboks 8116 Dep 0032 Oslo EAN-kode inn her ISSN 0809-5159 ELSIKKERHET C INFORMASJON FRA PRODUKT- OG ELEKTRISITETSTILSYNET

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/08 JUNI 2008 ÅRGANG 37

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/08 JUNI 2008 ÅRGANG 37 73 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/08 JUNI 2008 ÅRGANG 37 FORORD Tradisjonen tro er sommerutgaven av Elsikkerhet rettet mot beskrivelser av de elulykker som

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2/06 JUNI 2006 ÅRGANG 35

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2/06 JUNI 2006 ÅRGANG 35 69 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2/06 JUNI 2006 ÅRGANG 35 FORORD Denne vårutgaven av Elsikkerhet inneholder som vanlig beskrivelser av de elulykkene som Direktoratet

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 68 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 FORORD Året vi nå er godt inne i vil fra et elsikkerhetssynspunkt bli et interessant år. Først

Detaljer

Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk.

Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk. Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk. Fastsatt av Elektrisitetstilsynet (nå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) 14. desember 1993 med hjemmel i lov av 24. mai 1929 om tilsyn med

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for brann- og elsikkerhet 1/03 JUNI 2003 ÅRGANG 33

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for brann- og elsikkerhet 1/03 JUNI 2003 ÅRGANG 33 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for brann- og elsikkerhet /0 JUNI 00 ÅRGANG Direktør Region Nord-Norge Region Midt-Norge Region Vest-Norge Region Øst-Norge Landbaserte elektriske anlegg Risikoobjekter

Detaljer

01/2015 - januar 2015 Årgang 44

01/2015 - januar 2015 Årgang 44 86 01/2015 - januar 2015 Årgang 44 Forord Grunnet stort arbeidspress på slutten av fjoråret så ble utgivelsen av Elsikkerhet skjøvet til etter nyttår og vi håper at dette nummeret også inneholder nyttig

Detaljer

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg.

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Fastsatt av Produkt- og Elektrisitetstilsynet (nå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) 6. november 1998 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn

Detaljer

Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 77 E L S I K K E R H E T Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2 / 1 0 J u n i 2 0 1 0 Å R G A N G 3 9 1 Forord I løpet av de siste årene har DSB utviklet et nytt fagsystem. De

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ELSIKKERHET NR. 82 (03/2012)

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ELSIKKERHET NR. 82 (03/2012) 258383_dbe_el-sikkerhet.qxd:250670_dbe_el-sikkerhet 26-11-07 14:57 Side 1 82 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 03/2012 DESEMBER 2012 ÅRGANG 41 ELSIKKERHET NR.

Detaljer

NEK 400:2014 ble lansert på Eliaden 3. juni 2014. Overgangsregler for når den nye normsamlingen må følges er omtalt i dette nummeret av Elsikkerhet.

NEK 400:2014 ble lansert på Eliaden 3. juni 2014. Overgangsregler for når den nye normsamlingen må følges er omtalt i dette nummeret av Elsikkerhet. FORORD Sommernummeret av Elsikkerhet inneholder, som vanlig, statistikk og omtale av de elulykkene som ble rapportert inn til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i løpet av foregående

Detaljer

INNHOLD. Avsnitt 10. Forskriftens målsetting, anvendelsesområde, tilsyn, melding, dispensasjoner, straffansvar, ikrafttreden.

INNHOLD. Avsnitt 10. Forskriftens målsetting, anvendelsesområde, tilsyn, melding, dispensasjoner, straffansvar, ikrafttreden. 1 Forskrifter for elektriske anlegg-maritime installasjoner (FEA-M). Fastsatt av Norges vassdrags- og energiverk (nå Produkt- og Elektrisitetstilsynet) med hjemmel i lov om tilsyn med elektriske anlegg

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ELSIKKERHET NR. 81 (02/2012)

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ELSIKKERHET NR. 81 (02/2012) 258383_dbe_el-sikkerhet.qxd:250670_dbe_el-sikkerhet 26-11-07 14:57 Side 1 81 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 02/2012 JUNI 2012 ÅRGANG 41 ELSIKKERHET NR. 81 (02/2012)

Detaljer

Behandling av høringsuttalelser Date: 2014-05-06 Document: NEK 400-8-823 Project: NEK 400:2014

Behandling av høringsuttalelser Date: 2014-05-06 Document: NEK 400-8-823 Project: NEK 400:2014 1 NELFO Oslo og omegn 2 Boligprodusentenes Landsforening 3 Boligprodusentenes Landsforening 4 Boligprodusentenes Landsforening 5 Boligprodusentenes Landsforening Ge Vi stiller oss svært positive til at

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 02/09 JUNI 2009 ÅRGANG 38

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 02/09 JUNI 2009 ÅRGANG 38 75 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 02/09 JUNI 2009 ÅRGANG 38 FORORD Det siste året har vært preget av stor aktivitet på regelverksutvikling i DSB. En av bærebjelkene

Detaljer

Sameiet Sverdrups gt. 13, 0559 Oslo

Sameiet Sverdrups gt. 13, 0559 Oslo Dokumentasjon av helse, miljø- og sikkerhet for Sameiet Sverdrups gt. 13, 0559 Oslo Sist oppdatert: 4.5.2015 1 1. INNLEDNING 1.1 Om regelverket Forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid

Detaljer

STREIK / KONFLIKT EL & IT Forbundet

STREIK / KONFLIKT EL & IT Forbundet Oslo, 07.02.00 STREIK / KONFLIKT EL & IT Forbundet INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse 1 1. Innledning 2 2. Arbeid i forbindelse med konflikt 3 2.1 Nedkjøringsavtale 3 2.2 Dispensasjoner under konflikt

Detaljer

Ren veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven 1997, utgave 2

Ren veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven 1997, utgave 2 Ren veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven 1997, utgave 2 Veiledningen ble utgitt av statens bygningstekniske etat (BE) første gang til forskriftens ikrafttreden i 1997. Dette er 2.

Detaljer

INSTALLATØR MELDING. Sammenkobling av anlegg Melding sendes på det anlegget som skal sammekobles. Det oppgis hvilken måler det skal sammenkobles med.

INSTALLATØR MELDING. Sammenkobling av anlegg Melding sendes på det anlegget som skal sammekobles. Det oppgis hvilken måler det skal sammenkobles med. TEMA Elwin - Meldingsbehandling Nye normer Jordfeilsøking Hvem er kvalifisert Feil og mangler med elektriske anlegg Utenlandsk arbeidskraft Kommunikasjon mellom DLE/nett/drift og entreprenører Offentlig

Detaljer

Publikasjon nr. 268-2008 Anleggsmaskiner og elektriske anlegg

Publikasjon nr. 268-2008 Anleggsmaskiner og elektriske anlegg Publikasjon nr. 268-2008 Anleggsmaskiner og elektriske anlegg Publikasjon nr. 268-2008 Anleggsmaskiner og elektriske anlegg Energi Norge AS EnergiAkademiet EBL Kompetanse AS Besøksadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Rett og slett en veiledning til byggeforskrift 1987

Rett og slett en veiledning til byggeforskrift 1987 Rett og slett en veiledning til byggeforskrift 1987 Utgitt av Statens bygningstekniske etat (BE). Rett og slett er ajourført per 20. desember 1990. I denne elektroniske utgaven mangler enkelte figurer

Detaljer

FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID PÅ ELEKTRISKE ANLEGG OG UTSTYR - HØRING

FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID PÅ ELEKTRISKE ANLEGG OG UTSTYR - HØRING Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse 1 av 10 Arkivkode I henhold til høringsliste FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID PÅ ELEKTRISKE ANLEGG OG UTSTYR - HØRING Direktoratet

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 383. Vernetjenesten. Forskrift, lovtekst og kommentarer fra Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 383. Vernetjenesten. Forskrift, lovtekst og kommentarer fra Arbeidstilsynet Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 383 Vernetjenesten Forskrift, lovtekst og kommentarer fra Arbeidstilsynet Januar 1984 6. opplag. Endringer: Kommentaren til «Former for opplæring» på side 31 er

Detaljer

Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr

Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde Kapittel 2. Krav til foretaket

Detaljer

REN veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven, utgave 3

REN veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven, utgave 3 REN veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven, utgave 3 1 Innledning 3. utgave, 2003 Veiledningen ble utgitt første gang til forskriftens ikrafttreden i 1997. I tiden som er gått er vår

Detaljer