TILBUDSFORESPØRSEL PROSJEKTERING Gjerdrum Bo- og behandlingssenter Nye sykehjemsplasser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TILBUDSFORESPØRSEL PROSJEKTERING. 5445 Gjerdrum Bo- og behandlingssenter Nye sykehjemsplasser"

Transkript

1 Gjerdrum kommune Eiendomsforvaltningen TILBUDSFORESPØRSEL PROSJEKTERING 5445 Gjerdrum Bo- og behandlingssenter Nye sykehjemsplasser Mai 2013

2 Side 2 av 16 Innholdsfortegnelse 1 Innledning Innbydelse Om oppdragsgiver Om prosjektetog oppdraget Om prosjektet Om oppdraget Ytelsesbeskrivelse Prosjekteringsanvisning Prosedyreformog kunngjøring Utforming avkontrakten Konkurransegrunnlaget m.v Konkurransegrunnlaget Spørsmåltil konkurransegrunnlaget Tilbudet Tilbudsbrevog vedlegg Dokumentasjon Offentlighetsloven Språk,format,kopier Leveringavtilbud Leveringperpost Leveringmedbud Tilbudsfrist- frist for mottakav tilbudet Leveringsform Vedståelsesfrist Forbeholdog avvik Alternativetilbud Deltilbud Annet Kvalifikasjoner Tildeling av kontrakt Evalueringsmodell Kvantitativekriterier (pris) Kvalitative kriterier (kvalitet og oppgaveforståels e) Evalueringsmatrise Kontraktsbestemmelser Alminneligekontraktsbestemmelser Supplerendekontraktsbestemmelser Internavtale Møterog befaringer Rettighetertil prosjektmaterialet Endringer Reaksjonvedforsinkelse Prisfor oppdraget Avtaledokument Skifte avrådgiver/ medarbeider Underskrift Vedlegg

3 Side 3 av 16 1 Innledning 1.1 Innbydelse Oppdragsgiver innbyr med dette til konkurranse om kontrakt om prosjektering av nye lokaler for 20 sykehjemsplasser, base for kommunens hjemmetjeneste, kontorer for administrasjon og en del felles-/støttefunksjoner. 1.2 Om oppdragsgiver Oppdragsgiver: Gjerdrum kommune v/eiendomsforvaltningen Web-adresse: Postadresse: Postboks 10, 2024 Gjerdrum Fakturaadresse: Gjerdrum kommune fakturamottak, Postboks 10, 2024 Gjerdrum Besøksadresse: Gjerivegen 1, 2022 Gjerdrum Prosjektleder: Tom Foss, telefon: / Om prosjektet og oppdraget Om prosjektet Gjerdrum kommune skal bygge nye lokaler for 20 sykehjemsplasser, i tillegg til de eksisterende 27 plassene som er ved Gjerdrum Bo- og behandlingssenter i dag. I tillegg skal det bygges lokaler for kommunens hjemmetjeneste, kontorer for administrasjon og tilhørende felles-/støttefunksjoner. Alt skal stå ferdige innen Det er vurdert flere byggealternativer, men kommunestyret har i møte vedtatt å rive deler av eksisterende bygningsmasse langs fylkesveg 120 og erstatte disse med nye bygninger. Bygning som skal rives er ca m2. Nye bygninger er ca m2. Kommunestyrets vedtak sak 34/13: Alternativ 4 tilbygg mot sør kostnadsberegnet til 114,6 millioner kroner besluttes som retningsgivende for bygging av inntil 20 nye sykehjemsplasser i Gjerdrum kommune. Med utgangspunkt i den eksisterende bygningsmassen utarbeides et forprosjekt for alternativ 4, med inntil 3 varianter av utforming og fasadeuttrykk. I tillegg gjennomføres nye beregninger av prosjekt- og driftskostnader. Ny sak om godkjennelse av forprosjekt fremmes for kommunestyret i løpet av 1. kvartal Skisser og arealprogram Arkitektfirmaet Tegn3 har bistått kommunen i en tidligfase med å utarbeide skisser for de alternativer som er vurdert. Tegn3 har også bistått kommunen med å utarbeide arealprogram, i samarbeid med virksomhetene som skal bruke bygningene. Arealprogram og skisser er en del av konkurransegrunnlaget. NB! De vedlagte skisser er kun retningsgivende, og de nye bygningene kan derfor utformes på en annen måte. Se ovenstående vedtak i kommunestyret Videre presiseres at det ikke er fullt samsvar mellom skisser og arealprogram. Økonomi

4 Side 4 av 16 Prosjektkostnad er beregnet til 137 millioner kroner. Staten gir kr i tilskudd per sykehjemsplass, totalt 22,4 millioner kroner for 20 sykehjemsplasser. Fratrukket tilskudd fra staten er netto prosjektkostnad beregnet til (137 22,4) 114,6 millioner kroner. Foreløpig framdrift Tidligfase: januar 2012 mars 2013 Prosjekteringsfase: o Forprosjekt: august 2013 desember 2013 o Tilbudsforespørsel, -evaluering og kontrahering entreprenør: januar juni 2014 o Detaljprosjekt: august desember 2014 Utførelse: august 2014 desember 2015 Organisering Styringsgruppe: Rådmann, kommunalsjef for helse og forebyggende, økonomisjef og eiendomsforvalter Prosjektleder: Eiendomsforvaltningen v/prosjektleder Prosjektgruppe: Prosjektleder, brukerrepresentant og ansatte-representant. Gruppen utvides med byggeleder, arkitekt og rådgivere når disse er engasjert. Referansegruppe: Kommunelege, Eldrerådet og Rådet for funksjonshemmede Om oppdraget Oppdragsgiver innbyr til konkurranse om utarbeidelse av forprosjekt for nye arealer til 20 sykehjemsplasser, kommunens hjemmetjeneste, kontorer for administrasjon og en del felles- /støttefunksjoner. NB! Det presiseres at forprosjektet skal ta utgangspunkt i den eksisterende bygningsmasse, med inntil 3 varianter av utforming og fasadeuttrykk. Se Kommunestyrets vedtak ovenfor. Forprosjektet skal også danne grunnlag for søknad om rammetillatelse og tilbudsforespørsel for utførelse. Søknad om rammetillatelse og tilbudsforespørsel for utførelse er en del av oppdraget. Byggearbeidene forutsettes gjennomført som totalentreprise. Det forutsettes at leverandøren organiserer seg som en prosjekteringsgruppe, der minimum følgende fagområder inngår: Prosjekteringsgruppeleder (PGL) Arkitekt (ARK) Rådgivende ingeniør bygg (RIB) Rådgivende ingeniør brann (RIBR) Rådgivende ingeniør VVS (RIV) Rådgivende ingeniør elektro (RIE) Prosjekteringsgruppen løses opp og oppdraget avsluttes etter at forprosjekt er utarbeidet. Det vurderes allikevel at arkitekten (ARK) følger prosjektet videre og tiltransporteres entreprenøren. Arkitekten gir også tilbud som opsjon på den gjenstående prosjektering og oppfølging i utførelsesfasen, ved overtagelse og i garantitiden. Se vedlagt tilbudsskjema.

5 Side 5 av 16 Tilbudet kan kun leveres av en prosjekteringsgruppe, hvor hver deltaker er selvstendig prosjekterende. Det må dokumenteres at alle firma som deltar i gruppen er forpliktet i dette tilbudet. Alle firma skal signere tilbudsskjema. Oppdragsgiver gjør spesielt oppmerksom på at gjennomføringen er avhengig av at prosjektet får tilfredsstillende finansiering og myndighetenes godkjenning. Tilbyder kan ikke kreve erstatning dersom konkurransen skulle blir avlyst som følge av manglende finansiering, godkjenning eller annen saklig grunn Ytelsesbeskrivelse Alle oppgaver knyttet til selve prosjekteringen er beskrevet i sin helhet i vedlagt ytelsesbeskrivelse Prosjekteringsanvisning All prosjektering skal gjennomføres i henhold til vedlagte prosjekteringsanvisning, men de prosjekterende står fritt i å foreslå alternative utførelser. Alternative utførelser skal avklares med oppdragsgiver og endelig utførelse skal dokumenteres skriftlig med godkjenning. Slik godkjenning endrer ikke det ansvar den prosjekterende har for egne arbeider i følge NS 8401 / NS 8402 og de supplerende kontraktbestemmelser. 1.4 Prosedyreform og kunngjøring Konkurransen gjennomføres som åpen anbudskonkurranse. Konkurransen kunngjøres nasjonalt. 1.5 Utforming av kontrakten Som kontraktsbestemmelser gjelder NS 8401 Alminnelige kontraktsbestemmelser for utførelse av prosjekteringsoppdrag, med de endringer som fremgår av de spesielle kontraktsbestemmelsene i punkt 6. Som kontraktsformular benyttes Byggblankett 8401 Formular for kontrakt om prosjekteringsoppdrag. 2 Konkurransegrunnlaget m.v. 2.1 Konkurransegrunnlaget Konkurransegrunnlaget består av: Denne tilbudsforespørselen med tilhørende vedlegg. Eventuelle justeringer av konkurransegrunnlaget og referater fra befaring eller informasjonsmøte i henhold til nedenstående bestemmelser. 2.2 Spørsmål til konkurransegrunnlaget Dersom tilbyder finner at konkurransegrunnlaget inneholder uklarheter, mangelfull informasjon eller forhold som tilbyderen ikke kan akseptere, kan han ta kontakt med oppdragsgiver, slik at oppdragsgiver får mulighet til å vurdere om konkurransegrunnlaget bør presiseres, utdypes eller justeres. Forespørselen skal rettes til: Gjerdrum kommune v/eiendomsforvaltningen

6 Postboks 10, 2024 Gjerdrum Att: Tom Foss E-post: Telefon: / Side 6 av 16 Forespørsel skal fremsettes i god tid før tilbudsfristens utløp. Dersom forespørsel fremsettes pr telefon, skal den bekreftes med skriftlig henvendelse. Dersom det lar seg gjøre før tilbudsfristens utløp, vil oppdragsgiver sende ut skriftlig meddelelse til samtlige registrerte tilbydere hvor spørsmål og svar angis. Det vil ikke bli angitt hvem som har stilt spørsmålet. Meddelelsen er en del av konkurransegrunnlaget. Dersom meddelelsen gis kort tid før tilbudsfristens utløp, vil oppdragsgiver vurdere om tilbudsfristen skal forlenges, jf forskrift om offentlige anskaffelser. 3 Tilbudet 3.1 Tilbudsbrev og vedlegg Dokumentasjon Som vedlegg til tilbudsbrevet skal tilbyder levere den dokumentasjon som er etterspurt i tabellen over kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier i punkt 4 og 5, jf kolonne C og D. Dokumentasjonen som skal leveres skal være på norsk jfr Tilbydere med originaldokumentasjon utstedt av offentlig myndighet eller offentlige registre i andre land skal ved siden av originaldokumentasjonen vedlegge autorisert oversettelse. Dersom det ikke foreligger autorisert oversettelse anses ikke dokumentasjonskravet for å være oppfylt og tilbyder vil bli avvist. Eventuelle fullmakter eller andre dokumenter som inneholder utsagn som har til hensikt å binde/forplikte avgiver rettslig, skal foreligge i original utgave på norsk med signatur. I tilknytning til kravene i punkt 4 viser vi til Forskrift om offentlige anskaffelser, 17-8 (2. og 3. ledd) og 17-9 (2. og 3. ledd): I de tilfeller en leverandør støtter seg på andre foretaks kapasitet/og eller kompetanse, for å kunne kvalifisere seg, må det fremlegges en forpliktelseserklæring jfr. Forskrift om offentlige anskaffelser, 17-8 (2. og 3. ledd) og 17-9 (2. og 3. ledd). For at Oppdragsgiver skal kunne vurdere og vektlegge resurser innhentet fra andre foretak enn tilbyderen, må slike erklæringer, som beskrevet i forskriften, vedlegges tilbudet Offentlighetsloven I henhold til ny offentlighetslov som gjelder fra vil anbudsprotokollen og innkommende tilbud være skjermet for offentlig innsyn frem til leverandøren er valgt. Deretter er disse tilbudsdokumentene gjenstand for offentlig innsyn. Det skal imidlertid gjøres unntak fra offentlig innsyn for opplysninger som er underlagt en lovbestemt eller lovhjemlet taushetsplikt. Typiske taushetsbelagte opplysninger er/kan være noens personlige forhold og

7 Side 7 av 16 konkurransesensitive drifts- eller forretningsforhold (f. eks. produksjonsmetoder, produkter under utvikling, kundelister, strategier, analyser, prognoser, enhets-/time priser, påslagsprosenter etc., men som hovedregel ikke totalpris og kapittelsummer). 3.2 Språk, format, kopier Tilbudet og alle innleverte vedlegg skal utformes på norsk. Tilbudet skal innleveres slik: 1. Ett originaleksemplar i papir. 2. En elektronisk versjon av hele tilbudet usladdet. 3. En versjon i papir hvor taushetsbelagte opplysninger jfr er sladdet. Dette gjelder tilbudsbrev og tilbudsskjema og evt. andre dokumenter som skal unntas. Originaltilbudet skal hulles og settes i ringperm/hefte. Tilbudsbrev legges som første dokument i ringpermen/heftet. Dokumentasjon knyttet til kvalifikasjonskriteriene og tildelingskriteriene skal settes inn som vedlegg til tilbudsbrevet i henhold til vedleggsnummereringen angitt i tabellene i pkt. 4 og 5 nedenfor. Det skal være skilleark mellom hvert vedlegg. 3.3 Levering av tilbud Levering per post Gjerdrum kommune v/eiendomsforvaltningen Postboks 10, 2024 Gjerdrum Att: Tom Foss Levering med bud Gjerdrum kommune v/eiendomsforvaltningen Gjerivegen 1, 2022 Gjerdrum Att: Tom Foss 3.4 Tilbudsfrist - frist for mottak av tilbudet Tilbudet skal være oppdragsgiver i hende dvs. kommet frem til angitt postadresse eller besøksadresse, innen kl 1200 den 5. august Leveringsform Tilbudet skal legges i lukket (gjenklistret eller forseglet på annen måte) konvolutt eller pakke. En lukket forsendelse skal det ikke være mulig å få tilgang til uten at forseglingen brytes, slik at det lar seg konstatere uten videre om forsendelsen har vært åpnet før tilbudsåpning. Tilbud skal således ikke sendes pr. e-post eller telefaks. (Dette gjelder også for eventuell ekstra kopi av tilbudet). Konvolutten eller pakken skal merkes på følgende måte: «Tilbud 5445 Gjerdrum Bo- og behandlingssenter prosjektering av nye sykehjemsplasser»

8 3.6 Vedståelsesfrist Tilbudet skal være gyldig i 90 kalenderdager fra tilbudsfristens utløp. Side 8 av Forbehold og avvik Det skal leveres et eget datert og underskrevet tilbudsbrev. Dersom den som underskriver tilbudsbrevet ikke har offisiell fullmakt til å forplikte tilbyder, skal nødvendig fullmakt vedlegges tilbudsbrevet. I tilbudsbrevet skal det redegjøres presist og entydig for ethvert forbehold mot kontraktsvilkårene eller avvik fra kravspesifikasjonene, slik at oppdragsgiver kan vurdere disse uten kontakt med tilbyderen. Det tillates likevel en spesifikk henvisning til slik redegjørelse inntatt i et av de øvrige tilbudsdokumentene. Forbehold eller avvik som ikke er beskrevet på slik måte vil ikke bli hensyntatt, med mindre det er åpenbart at tilbyder har ment å ta et forbehold eller gjøre et avvik, og dette blir oppdaget av oppdragsgiver ved gjennomgangen av tilbudet. Vesentlige forbehold eller vesentlige avvik vil føre til avvisning. Det gjøres uttrykkelig oppmerksom på at også ikke vesentlige forbehold eller avvik kan føre til at oppdragsgiver avviser tilbudet, jf forskrift om offentlige anskaffelser. 3.8 Alternative tilbud Det er ikke anledning til å inngi alternative tilbud. 3.9 Deltilbud Det er ikke anledning til å inngi deltilbud Annet Alle kostnader ved å utarbeide og levere tilbud må bæres av tilbyder. Tilbyderne vil ikke få adgang til å være tilstede ved åpning av tilbudene. Tilbud som må avvises som følge av oversittelse av tilbudsfristen vil bli returnert uåpnet. Hvis ikke nødvendige opplysninger om avsender fremgår av konvolutten, vil likevel tilbudet bli åpnet før tilbakesendelse. 4 Kvalifikasjoner Leverandørene må dokumentere at de har de kvalifikasjoner som oppdragsgiver etterspør for å kunne delta i konkurransen. Oppfyllelse av kvalifikasjonskravene er altså minimumskrav for å kunne delta i konkurransen, og skal sikre at leverandørene er egnet til å kunne oppfylle kontraktsforpliktelsene. Oppdragsgiver vil vurdere hvorvidt leverandøren oppfyller kvalifikasjonskravene ut fra den fremlagte dokumentasjon.

9 Side 9 av 16 Der leverandøren ikke selv har de nødvendige kvalifikasjoner, men hvor de støtter seg på andre leverandører for å bli kvalifisert, må tilsvarende dokumentasjon for disse legges fram. I de tilfeller en leverandør støtter seg på andre leverandørers kapasitet/og eller kompetanse, for å kunne kvalifisere seg, må det fremlegges en forpliktelseserklæring jfr. Forskrift om offentlige anskaffelser, 17-8 (2. og 3. ledd) og 17-9 (2. og 3. ledd). Erklæringen skal vedlegges tilbudet. Tilbudet skal bestå av tilbudsbrev og de vedlegg som er angitt i kolonne D i nedenstående tabell, jf nærmere i pkt 3 om tilbudet. Følgende kvalifikasjonskrav med tilhørende dokumentasjonskrav vil bli lagt til grunn ved vurdering av tilbyderne: A: Kriterier B: Krav C: Dokumentasjon D: Del av tilbud Organisatorisk og juridisk stilling Foretaket skal være lovlig registrert Norske firma: Firmaattest Utenlandske firma: Attester for registrering i faglige register som bestemt ved lovgivning i det land hvor leverandøren er etablert. Vedlegg 1.1 Foretaket skal ha ordnede forhold hva gjelder betaling av skatter og avgifter Norsk firma: Skatteattest for merverdiavgift som ikke er eldre enn 6 mnd fra tilbudsfristens utløp (Utstedes av skattefogden i tilbyders fylke) Vedlegg 1.2 Utenlandsk firma: Attest utstedt av vedkommende myndighet i tilbyders hjemstat som bekrefter at leverandøren har oppfylt sine forpliktelser vedr. avgifter i samsvar med lovbestemmelser i den stat leverandøren er etablert. Norsk firma: Skatteattest for skatt som ikke er eldre enn 6 måneder fra tilbudsfristens utløp (utstedes av kemner/ kommunekasserer der tilbyder har sitt hovedkontor). Vedlegg 1.3 Utenlandsk firma: Attest utstedt av vedkommende myndighet i tilbyders hjemstat som bekrefter at leverandøren har oppfylt sine forpliktelser vedr. avgifter i samsvar med lovbestemmelser i den stat leverandøren er etablert. Foretaket skal oppfylle lovbestemte krav i Norge Utfylt og undertegnet HMS egenerklæring i samsvar med vedlegg 2 Vedlegg 1.4

10 Økonomisk og finansiell stilling innenhelse,miljø og sikkerhet Leverandørenskalha økonomiskkapasitetil å gjennomførekontrakten til forskrift om offentligeanskaffelser. (www.lovdata.no) - Årsregnskapfor desiste3 regnskapsårsominkludererstyrets årsberetning,resultatregnskap, balansen,noter,og revisjonsberetning. Og/eller - Kredittvurdering/-rating,ikke eldre enn6 måneder,og sombasererseg påsistekjenteregnskapstall.en ratingskalværeutført av offentlig godkjent kredittvurderingsinstitusjon. Dersomleverandørenav gyldige grunnerikke kangodtgjøresin økonomiskestilling i trådmed ovennevntedokumentasjonskrav, vil oppdragsgivervurdereannenegnet dokumentasjon, for eksempelerklæring fra finansinstitusjonom selvskyldnerkausjon. Side 10 av 16 Vedlegg 1.5 Tekniske og faglige kvalifikasjoner Leverandøren(somfirma) skalhagoderfaringfra tilsvarendeoppdrag. Tilbyder besom å redegjørefor firmaetsrelevanteerfaringmed tilsvarendeoppdrag.det besom en oversiktoverarbeidersomer utført i løpetav desiste5 år medrelevanstil tjenesteytelseninkludertverdi, tidspunktog oppdragsgiver.kun prosjektersomer relevantefor denne anskaffelsenskalmedtas. Vedlegg 1.6 Leverandørenskalhagod gjennomføringsevne. Det skalgis enkort overordnet beskrivelseav virksomheten, organiseringog kjernekompetanse relaterttil denneanskaffelsen. Vedlegg 1.7 Ved bruk av underleverandørermå dettebeskrives,samtdokumentereat leverandørenreeltråderoverdissemed enforpliktelseserklæringeller samarbeidsavtale. Det skalogsåleveresinn skatteattester og HMS egenerklæringfor eventuelle underleverandører. Oppdragsgiverskaluansettbare forholdesegtil énleverandør. Leverandørenvil hasammeansvarfor sineunderleverandørersytelsesomfor

11 sine egne ytelser. Side 11 av 16 Kvalifikasjonskravene som stilles gjelder firmaet som helhet og om leverandøren anses egnet til å levere tjenesten. Kvalitetsvurderingen ved tildelingen (punkt 5 Tildeling av kontrakt) gjelder tilbudt kompetanse og oppgaveforståelse av oppdraget og avgjør hvilket av tilbudene som anses best.

12 5 Tildeling av kontrakt Tildeling av kontrakt vil skje på basis av hvilket tilbud som er det økonomisk mest fordelaktige ut fra de kriterier som fremgår av nedenstående tabell. Side 12 av 16 Informasjon i tilbudsbrevet og vedleggene utfyller hverandre. Dersom tilbudsbrev og vedlegg skulle inneholde opplysninger som strider mot hverandre, gjelder opplysninger i tilbudsbrevet foran opplysninger gitt i vedleggene til tilbudet. Når det gjelder pris, går likevel opplysninger i tilbudsskjema foran opplysninger i tilbudsbrevet, dersom det skulle være motstrid. Tilbudet skal bestå av tilbudsbrev og de vedlegg som er angitt i kolonne D i nedenstående tabell, jf nærmere i pkt 3 om tilbudet. A: Kriterier B: Vekt C: Grunnlag D: Del av tilbud Pris Samlet pris 30 % Opplysning om eventuelle forbehold eller avvik i tilbudsbrev. Tilbudsbrev Utfylt tilbudsskjema i henhold til vedlegg 2. Vedlegg 2.1 Kvalitet Tilbudte personers (PGL, ARK, RIB, RIBR, RIV og RIE) dokumenterte erfaring og kompetanse fra gjennomføring og resultat oppnådd for relevante oppdrag. Oppdragsforståelse 50 % CV-er og redegjørelser for de personer som skal utføre oppdraget. Av CV-ene skal det tydelig fremgå: Formell utdannelse. Relevant arbeidserfaring med angivelse av rolle og prosjekteringsoppgave i konkrete prosjekter, herunder prosjektets varighet, verdi og oppdragsgiver. Tilbudt kompetanse (formal- og realkompetanse) vil være av betydning for hvilken kvalitet oppdragsgiver kan forvente med hensyn til tjenesten som tilbys. Vedlegg 2.2 Utførelse av oppdraget 20 % Redegjørelse for hvordan den aktuelle tilbyder ser for seg å utføre oppdraget. Herunder hvordan leverandøren vil kvalitetssikre gjennomføringen av leveransen. Vedlegg 2.3 Kvalitetssikring; Leverandøren skal dokumentere, og inneha, et aktivt og tilpasset kvalitetssikringssystem som ivaretar den funksjon

13 leverandøren skal ivareta inn i leveransen. Side 13 av Evalueringsmodell Oppdragsgiver benytter en evalueringsmodell der alle tilbud gis en poengscore for hvert av tildelingskriteriene (pris, kvalitet og oppgaveforståelse). Den gitte poengscoren til hvert enkelt kriterium multipliseres med kriteriets angitte relative vekt (%). De vektede poengscorene summeres og leverandøren med høyest total poengscore er vinner av konkurransen Kvantitative kriterier (pris) Med kvantitative (målbare) kriterier menes kriterier hvor svarene uten videre kan ses i forhold til hverandre uten bruk av skjønnsmessige vurderinger. Det gis poengscore på en skala fra 0-10, der 10 er best. Det beste (laveste pris) tilbudet for dette kriteriet oppnår høyeste poengscore (10). De øvrige tilbud får poengscore ut i fra en forholdsmessig metode, hvor: Poengscore = 10xPb/Pe der Pe er den prisen som evalueres og Pb er beste (laveste) pris Kvalitative kriterier (kvalitet og oppgaveforståelse) Med kvalitative kriterier menes kriterier der sammenligningen og evalueringen av tilbudene skjer skjønnsmessig. Det gis poengscore på en skala fra 0-10, der 10 er best. Det tilbud som vurderes som best for dette kriteriet oppnår høyeste poengscore (10). De øvrige tilbud får poengscore ut i fra et skjønn som er basert på hvordan det enkelte tilbud fremstår i forhold til det beste tilbudet Evalueringsmatrise Når alle tilbudene er evaluert og poengscore fastsatt, konsolideres vurderingene i et samlet oppsett. Oppsettet synliggjør alle kriterier, den relative vekten for hvert kriterium, poeng og vektede poeng for alle kvalifiserte tilbud. Eksempel på evalueringsmatrise: Kriterium Vekt Leverandør 1 Leverandør 2 Poeng Vektet poeng Poeng Vektet poeng Pris 40 % 10 4,0 8 3,2 Kvalitet 40 % 7 2,8 10 4,0

14 Oppgaveforståelse Side 14 av % 10 2,0 9 1,8 Total 100 % 8,8 9,0 6 Kontraktsbestemmelser 6.1 Alminnelige kontraktsbestemmelser NS 8401 Alminnelige kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag skal gjelde med de suppleringer som følge av bestemmelser i pkt Supplerende kontraktsbestemmelser Ved de supplerende bestemmelsene som knytter seg til et bestemt punkt i NS 8401, er dette angitt i parentes Internavtale (5.5) Tillegg: Tilbyder skal benytte oppdragsgivers mal for internavtale til den prosjekterendes internavtale. Den prosjekterende skal legge den utfylte og undertegnede internavtalen ved tilbudet sitt Møter og befaringer (5.7) Tillegg: Den prosjekterende skal som en del av sitt tilbud utarbeide forslag til møte- og befaringsplan. Møte- og befaringsplan for alle møter og befaringer som den prosjekterende og oppdragsgiver anser som nødvendige, skal foreligge senest ved første prosjekteringsmøte Rettigheter til prosjektmaterialet (6.1) Endring: I andre punktum erstattes ordet eller med og. Etter andre punktum settes inn følgende punktum: Elektronisk lagret materiale skal oppdragsgiver kunne arbeide videre med Endringer (10.2) Endring: Oppdragsgiver stiller ikke sikkerhet Reaksjon ved forsinkelse

15 Side 15 av 16 (12.2) Tillegg: Den prosjekterende skal betale dagmulkt ved overskridelse av følgende frister: (innlevering av søknad om rammetillatelse) og (utarbeidet forprosjekt/ferdig konkurransegrunnlag for totalentreprise). Dagmulktenes størrelse skal være kr Ved overskridelse av andre frister fastsatt i avtaledokumentet eller i leveranseplaner utarbeidet i samsvar med NS 8401 pkt. 9.2 betaler den prosjekterende erstatning for forsinkelsen i samsvar med NS 8401 pkt Pris for oppdraget (15.1) Tillegg: Den prosjekterende skal tilby fast pris for oppdraget. Jfr. Tilbudsskjemaet Avtaledokument NBR Blankett 8401 formular for kontrakt om prosjekteringsoppdrag skal benyttes som avtaledokument Skifte av rådgiver / medarbeider Leverandør kan ikke skifte saksbehandler/rådgiver uten oppdragsgivers samtykke. Slutter vedkommende saksbehandler/rådgiver eller blir denne skiftet ut, skal leverandøren tilby en annen person med samme kompetanse til samme pris. 7 Underskrift Gjerdrum, 25. mai 2013 Tom Foss Prosjektleder

16 Side 16 av 16 8 Vedlegg V01 Forpliktelseserklæring V02 Internavtale V03 Tilbudsskjema V04 HMS egenerklæring V05 Taushetserklæring V06 Brukerkrav V07 Arealtabell V08 Ytelsesbeskrivelse prosjektering V11 Plan 01 V12 Plan 02 V13 Plan 03 V14 Fasader V15 Utomhus V16 Snitt V17 Områdekart V21 Prosjekteringsanvisning V22 Skille bygg og brukerutstyr V31 Reguleringsplan - foreløpig plankart V32 Reguleringsplan - foreløpig beskrivelse V33 Reguleringsplan - foreløpige bestemmelser V34 Reguleringsplan - innkomne merknader V35 Reguleringsplan - ROS-analyse V36 Reguleringsplan - støyutredning

Vannvåg havn Troms fylke

Vannvåg havn Troms fylke Troms fylke Konkurransegrunnlag Del I INNHOLD 1 Innledning... 3 1.1 Innbydelse... 3 1.2 Om oppdragsgiver... 3 1.3 Orientering om prosjektet og kontrakten... 3 1.4 Generelle konkurranseregler... 3 1.5 Konkurranseform...

Detaljer

Kjøp av veterinærvakttjenester

Kjøp av veterinærvakttjenester Konkurransegrunnlag Tjenestekontrakt Tilbudskonkurranse Oppdragsgiver: Landbrukskontoret Avtaleperiode: 2014-2016 (2018) Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Innbydelse... 4 1.2 Om oppdragsgiver... 4 1.3 Orientering

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG vedr. INTERN POSTBEHANDLING (POSTLEVERANSE) TIL TROMS FYLKESKOMMUNE OG FYLKESMANNEN I TROMS

KONKURRANSEGRUNNLAG vedr. INTERN POSTBEHANDLING (POSTLEVERANSE) TIL TROMS FYLKESKOMMUNE OG FYLKESMANNEN I TROMS Saksnummer: 13/9336 KONKURRANSEGRUNNLAG vedr. INTERN POSTBEHANDLING (POSTLEVERANSE) TIL TROMS FYLKESKOMMUNE OG FYLKESMANNEN I TROMS Tromsø, den 23.08. 2013 Grunndokument Innholdsfortegnelse 1. Oppdraget...

Detaljer

Konkurransegrunnlag PROSJEKTLEDELSE X SKOLE. Innleveringsfrist for tilbud: 28. februar 201x kl 12:00

Konkurransegrunnlag PROSJEKTLEDELSE X SKOLE. Innleveringsfrist for tilbud: 28. februar 201x kl 12:00 Konkurransegrunnlag PROSJEKTLEDELSE X SKOLE Innleveringsfrist for tilbud: 28. februar 201x kl 12:00 Anskaffelsen er omfattet av Lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 nr. 69, og Forskrift om offentlige

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG VESTBY KOMMUNE ANBUDSKONKURRANSE OM PARALLELLOPPDRAG VESTBY SENTRUM. Områdeplan for Vestby sentrum Planavdelingen

KONKURRANSEGRUNNLAG VESTBY KOMMUNE ANBUDSKONKURRANSE OM PARALLELLOPPDRAG VESTBY SENTRUM. Områdeplan for Vestby sentrum Planavdelingen 2014 VESTBY KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG ANBUDSKONKURRANSE OM PARALLELLOPPDRAG VESTBY SENTRUM Områdeplan for Vestby sentrum Planavdelingen 2 Konkurransegrunnlag anbudskonkurranse om parallelloppdrag Vestby

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE KVALITETSHEVING AV KARTVERK

ANBUDSINNBYDELSE KVALITETSHEVING AV KARTVERK ANBUDSINNBYDELSE KVALITETSHEVING AV KARTVERK Prosjekt i regi av: GODT VANN DRAMMENSREGIONEN Februar 2010 / GIS-Gruppen 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE...2 2 TILBUDSINNBYDELSE...4 2.1 INNBYDELSE...4

Detaljer

INVITASJON TIL ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE

INVITASJON TIL ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE INVITASJON TIL ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE DL 201400192 Modernisering av Statsbyggs visuelle profil Side 1 av 11 1 Generelt om oppdraget... 3 1.1 Invitasjon og orientering... 3 1.2 Kunngjøring... 3 1.3 Særlige

Detaljer

Anbudsgrunnlag Taksering av næringsbygg (butikker, kontorer etc.)

Anbudsgrunnlag Taksering av næringsbygg (butikker, kontorer etc.) (Kommunevåpen) Anbudsgrunnlag Taksering av næringsbygg (butikker, kontorer etc.) Oppdragsgiver:. Side 1 av 16 Innholdsfortegnelse I Konkurransegrunnlag... 4 1. Oppdraget... 4 1.1. Oppdragsgiver... 4 1.2.

Detaljer

Tilbudsfrist: 29.02.2011 Kl 14:00

Tilbudsfrist: 29.02.2011 Kl 14:00 Konkurransegrunnlag for konkurranse med forhandling i ett trinn med hjemmel i FOA 14-4 bokstav d Anskaffelse av vekterbemanning til Oslo tingrett i forbindelse med avviklingen av saken etter hendelsene

Detaljer

Anbudsgrunnlag Taksering av energinett

Anbudsgrunnlag Taksering av energinett (Kommunevåpen) Anbudsgrunnlag Taksering av energinett Oppdragsgiver:. Side 1 av 16 Innholdsfortegnelse I Konkurransegrunnlag... 4 1. Oppdraget... 4 1.1. Oppdragsgiver... 4 1.2. Anskaffelsens formål...

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Konkurranse med forhandling Anskaffelse av hotelltjenester. Helseforetakenes innkjøpsservice AS

Konkurransegrunnlag. Konkurranse med forhandling Anskaffelse av hotelltjenester. Helseforetakenes innkjøpsservice AS Konkurransegrunnlag Konkurranse med forhandling Anskaffelse av hotelltjenester Helseforetakenes innkjøpsservice AS på vegne av Helse Nord RHF, Helse Midt-Norge RHF, Helse Sør-Øst RHF og Helse Vest RHF

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Kjøp av rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid, basert på NS 8402:2010. for

Konkurransegrunnlag. Kjøp av rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid, basert på NS 8402:2010. for Konkurransegrunnlag Kjøp av rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid, basert på NS 8402:2010 for Forside kan lages i forsidegenerator på vegveven/grafisk senter Konkurransegrunnlag av Region:Klikk

Detaljer

KONKURRANSESGRUNNLAG

KONKURRANSESGRUNNLAG KONKURRANSESGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriften del I og III (anskaffelse over terskelverdi) for etablering av: Rammeavtale for design- og trykkeritjenester til Nasjonalbiblioteket Referanse:

Detaljer

Anskaffelsessak 2012-100. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Arbeidstøy. For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5.

Anskaffelsessak 2012-100. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Arbeidstøy. For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5. Anskaffelsessak 2012-100 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale på Arbeidstøy For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5.2012 Doffin ref.: 249349 INNHOLDSFORTEGNELSE: INNBYDELSE...4 1

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-121. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-121. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Konkurransegrunnlag Anskaffelsessak 2014-121 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale juridisk bistand til kommunene Eidsvoll, Gjerdrum og Nes. For 1 år med opsjonsmuligheter for 1+1+1 år Fra

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE OM RAMMEAVTALE FOR PRODUKSJON OG LEVERING AV MIDDAGER TIL BERG KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse: 1. OPPDRAGET...3 2 KRAV TIL LEVERANDØRENS KVALIFIKASJONER...4

Detaljer

Opprusting av gammel traktorvei til skogsbilvei på strekningen Sørmo Tverrelva i Sørdalen, samt etablering av parkeringsplass ved veienden

Opprusting av gammel traktorvei til skogsbilvei på strekningen Sørmo Tverrelva i Sørdalen, samt etablering av parkeringsplass ved veienden Åpen anbudskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser av 7. april 2006 nr 402, del I og II Opprusting av gammel traktorvei til skogsbilvei på strekningen Sørmo Tverrelva i Sørdalen, samt etablering

Detaljer

Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse (Konkurranse uten forhandlinger) for Oppgradering av barnehagegjerder og porter

Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse (Konkurranse uten forhandlinger) for Oppgradering av barnehagegjerder og porter Alta kommune Drift og utbygging Kommunale Bygg Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse (Konkurranse uten forhandlinger) for Oppgradering av barnehagegjerder og porter Alta 9.6.15 Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Parsell: Delprosjekt Nord-Trøndelag grense - Fauske

Parsell: Delprosjekt Nord-Trøndelag grense - Fauske Statens vegvesen Region nord A0-1 A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2014-12-19 Konkurransegrunnlag Totalentreprise med samspill Prosjekt: Prosjekt tunneloppgradering Region nord Parsell:

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-128. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-128. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Konkurransegrunnlag Anskaffelsessak 2014-128 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale på Kontrolltjenester i henhold til alkohol- og tobakkskadeloven til kommunene på Øvre Romerike For 2 år med

Detaljer

Anbud busstjenester i Finnmark 2016 2022

Anbud busstjenester i Finnmark 2016 2022 Anbud busstjenester i Finnmark 2016 2022 15.desember 2014 Lars H. Engerengen KONKURRANSE NR. 201300270 Grunnlagsdokument fra Finnmark fylkeskommune om leveranse av Bussruter i Finnmark i perioden 1. januar

Detaljer

DEL I: KONKURRANSEBETINGELSER... 4. 1 Generell informasjon... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Oppdragsgiver Vestviken Kollektivtrafikk AS...

DEL I: KONKURRANSEBETINGELSER... 4. 1 Generell informasjon... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Oppdragsgiver Vestviken Kollektivtrafikk AS... INNHOLDSFORTEGNELSE: DEL I: KONKURRANSEBETINGELSER... 4 1 Generell informasjon... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Oppdragsgiver Vestviken Kollektivtrafikk AS... 4 2 Gjennomføring av konkurransen... 4 2.1 Roller

Detaljer

STAVANGER LUFTHAVN, SOLA

STAVANGER LUFTHAVN, SOLA STAVANGER LUFTHAVN, SOLA HELIKOPTERTERMINAL OMBYGGING, UTBYGGING, OPPRUSTING KONKURRANSE MED FORHANDLING T-183684 BAGASJETRANSPORTANLEGG Oktober 2014 Tilbyderne Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-124. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale turbusskjøring/busstransport

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-124. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale turbusskjøring/busstransport Konkurransegrunnlag Anskaffelsessak 2014-124 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale turbusskjøring/busstransport For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.9.14 Doffin id: 118381 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE FOR RØRLEGGERARBEID.

KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE FOR RØRLEGGERARBEID. KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE FOR RØRLEGGERARBEID. Hitra Kommune Driftsavdelingen INNHOLD: 1.0 GENERELT OM OPPDRAGET 1.1 Generelt om oppdraget 1.2 Oppdragsgiver 1.3 Kort om anskaffelsens varighet og

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. for kjøp av. Ministudie av samordning og deling av flom- og skreddata for tre samarbeidende etater

KONKURRANSEGRUNNLAG. for kjøp av. Ministudie av samordning og deling av flom- og skreddata for tre samarbeidende etater KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del II (for anskaffelser med verdi under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester) for kjøp av Ministudie av samordning og deling

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriften del I og III (anskaffelse over terskelverdi) for anskaffelse av

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriften del I og III (anskaffelse over terskelverdi) for anskaffelse av KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriften del I og III (anskaffelse over terskelverdi) for anskaffelse av Printere og multifunksjonsprintere Saksnr. 2011/425 Tilbudsfrist: 24.11.2011

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-126. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-126. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Konkurransegrunnlag Anskaffelsessak 2014-126 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Vikartjenester barnehage- skole og merkantilt for kommunene på Øvre Romerike For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-109. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse KONTOR- OG SKOLEMATERIELL TIL KOMMUNENE PÅ ØVRE ROMERIKE

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-109. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse KONTOR- OG SKOLEMATERIELL TIL KOMMUNENE PÅ ØVRE ROMERIKE Konkurransegrunnlag Anskaffelsessak 2014-109 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse KONTOR- OG SKOLEMATERIELL TIL KOMMUNENE PÅ ØVRE ROMERIKE For 2 år med opsjonsmuligheter for 1 + 1 år Doffin id: 116118

Detaljer

DEL I: TILBUDSINNBYDELSE... 4. 1 Om oppdragsgiver, rammeavtalen og konkurransen... 4. 2 Kvalifikasjonskrav Krav til leverandører som vil delta...

DEL I: TILBUDSINNBYDELSE... 4. 1 Om oppdragsgiver, rammeavtalen og konkurransen... 4. 2 Kvalifikasjonskrav Krav til leverandører som vil delta... INNHOLDSFORTEGNELSE: DEL I: TILBUDSINNBYDELSE... 4 1 Om oppdragsgiver, rammeavtalen og konkurransen... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Anskaffelsen - Rammeavtalen... 4 1.3 Varighet av rammeavtalene... 4 1.4

Detaljer