SKINNBODEN.COM. Beste kvalitet til gunstige Svalbard-priser. Exceptional Quality at Favourable Svalbard Prices. Skinnboden as S K I N N B O D E N

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKINNBODEN.COM. Beste kvalitet til gunstige Svalbard-priser. Exceptional Quality at Favourable Svalbard Prices. Skinnboden as S K I N N B O D E N"

Transkript

1 S K I N N B O D E N Beste kvalitet til gunstige Svalbard-priser Exceptional Quality at Favourable Svalbard Prices SKINNBODEN.COM SPITSBERGEN - SVALBARD Skinnboden as

2 En pryd for hjemmet På Svalbard var isbjørn fredløst vilt frem til det første reguleringsvedtaket i Det kom som reaksjon mot organisert safarijakt og førte til at de velbeslåtte deltakerne kun fikk felle ett dyr hver. Vedtaket gjaldt ikke fangstfolk og andre fastboende, og med snøscooternes inntog nådde fangsten så store høyder at bestanden i mesteparten av Arktis var truet mer enn 1400 dyr ble felt til sammen i1965. Da gikk alarmen, og isbjørnjakten ble underlagt gradvis strengere restriksjoner frem til vedtaket om totalfredning kom i Isbjørnen selv viser imidlertid ingen tegn til å ville gjengjelde denne omsorgsfulle pleien. Alt med kjøtt på beina står på spiseseddelen, mennesker inkludert. Derfor er det påbudt å bære våpen når man ferdes i naturen på Svalbard for å kunne beskytte seg mot sulten isbjørn. Fredningsvedtaket omfatter hele Arktis, men for Grønlands, Alaskas og Canadas del er det gjort visse unntak med kvotefangst for urbefolkningen. Det er denne fangsten våre isbjørnskinn skriver seg fra. Årlig blir det avholdt skinnauksjoner hvor våre fagfolk med våkent blikk plukker ut de prektigske isbjørnskinnene. Før de kommer i butikken blir de fagmessig preparert og klargjort for utstilling og salg hos oss. Et vakkert isbjørnskinn er både en klok investering og en pryd for hjemmet. Vi på Skinnboden garanterer at både pris og kvalitet faller i smak - selv hos den mest kresne

3 A Treasure for the Home Until the first protectionist regulations in 1963, the polar bear roamed untrammelled in Svalbard. A response to organized safari hunts, the result of this legislation was that the well-heeled participants were limited to one animal each; the restrictions did not impact hunters and other inhabitants of the archipelago. With the introduction of snowmobiles, kills became so numerous that the polar bear population in most of the Arctic was threatened in 1965, more than 1400 animals were shot. Alarm bells were sounded, and polar bear hunting became subject to increasingly more stringent restrictions, until in 1972 the animals received protected status. In the meantime, the polar bear has demonstrated little interest in reciprocating the pains taken for its well-being. Anything with meat on its bones is on its menu, including humans. Consequently, as protection from peckish polar bears, it is today compulsory to bear arms when travelling Svalbard s unsettled regions. The animal s protected status encompasses the entire Arctic region, with certain exceptions for Greenland, Alaska and Canada, where quotas are allowed for native populations. It is from these harvests that our polar bear skins originate. Each year, our expert personnel attend international fur skin auctions where they carefully select the choicest polar bear skins. Prior to delivery to our stores, the skins are professionally prepared and evaluated for display and sale. A magnificent polar bear skin is both a wise investment and a treasure for the home. At Skinnboden, we guarantee that both the price and quality of our merchandise will gratify even the most dis-cerning customer.

4 Her er du sikret skikkelig fangst De første arkeologiske spor etter bosetting på Svalbard skriver seg fra russere den såkalte pomorfangsten - på 1700-tallet. Rester etter fangststasjonene deres - såkalte russetufter - er funnet både på Spitsbergen og på Bjørnøya til og med helt oppe på Nordaustlandet. Hvalross var et ettertraktet byttedyr sommerstid på grunn av støttennene, huden og spekket, mens vintermånedene ble brukt til pelsdyrjakt. Denne virksomheten døde stille ut i begynnelsen av tallet, og den harde beskatningen av viltbestanden gjorde det mindre attraktivt for andre å satse på overvintringsjakt. Det var dessuten både dyrt og risikabelt listen over fangstfolk som har fått bøte med livet i møte med isbjørn, kulde og skjørbuk er ikke liten. Bergverksdriftens komme i begynnelsen av forrige århundre ga imidlertid nytt liv til overvintringsfangsten. Gruveselskapene tok til å hyre fangstfolk som vaktmannskap vinterstid samtidig med at viltbestanden hadde rukket å ta seg opp igjen. Men noen snarvei til rikdom var det så avgjort ikke. Selv det fåtall som valgte fangst som yrke var glad til bare regnskapet gikk i balanse. Både dette og de mange vernetiltakene som fulgte før og etter annen verdenskrig førte til at livsgrunnlaget for overvintringsfangsten svant hen. Men fortsatt kan den erfarne eventyrer prøve den barske tilværelsen som overvintrer men i langt mer komfortable fangststasjoner enn dem de opprinnelige fangstfolkene brukte. Uansett vil ingen kunne oppvise pelsdyrfangst som kan måle seg med Skinnbodens utvalg. Sortimentet omfatter svartbjørn, brunbjørn, grizzly, ulv, sel og reinsdyr. Også puma, jerv og gaupe har vi tidvis inne, og kan uansett skaffes til den interesserte. Dette er kvalitetsskinn du sjelden ser andre steder og til priser ingen kan konkurrere med.

5 An Assured Trophy The earliest traces of human settlement on Svalbard date from the Russians in the eighteenth century the so-called Pomor Trade. Remains from their trading stations have been found on both Spitsbergen and Bear Island, and as far north as Nordaustlandet (Northeast Land). Walrus, the primary object of this trade, was highly valued in the summer due to its tusks, skin and blubber, while in the winter months it was hunted for its fur. This enterprise slowly died out in the early 1800s, at the same time that the toll on game populations from intensive hunting made winter expeditions less desirable. Such expeditions were also both expensive and perilous the tally of fur hunters who paid with their lives in encounters with polar bears, scurvy and the ex-treme cold is daunting. The arrival of the mining industry at the turn of the last century created new possibilities for winter hunting. Excavation companies took on hunters as watchmen during the winter months; concurrently the game population had managed to recover its former numbers. Yet this was hardly a road to riches; the hardy few who chose to make a career of hunting were relieved to simply make ends meet. Both these conditions and the many protectionist measures enacted before and after WWII eroded the vi-ability of winter hunting. Despite this, it is still possible for seasoned adventurers to experience the harsh winter lifestyle if in far more comfortable circumstances than those available to their predecessors. Nevertheless, no hunting prize can compare with the furs available at Skinnboden. Our assortment includes black bear, brown bear, grizzly, wolf, seal and reindeer. Puma, wolverine and lynx are occasionally available and can always be obtained for interested customers. This is quality skin seldom seen elsewhere and at unbeatable prices.

6 Pelsklær som tåler kulden Spitsbergen ligger halvveis mellom Norge og Nordpolen. Men sammenlignet med andre landområder på de samme breddegrader er klimaet mildt. Relativt varme hav- og luftstrømmer kan gi julitemperaturer på 5 plussgrader langs Spitsbergens vestkyst, mens vintertemperaturene kan variere mellom 8 og 16 minusgrader. Men dette er gjennomsnitt. I juli måned har det vært mer enn 21 plussgrader i Longyearbyen, mens laveste vintertemperatur har vært nede i under 46 minusgrader. Mer enn halvparten av øyriket er dekket av isbreer, og det er bare en liten del av de snø- og isfrie områdene sommerstid som gir livsgrunnlag for planter og dyr. De artene som finnes her, har tilpasset seg sine omgivelser til fullkommenhet. Men vår inntreden i dette finstemte økosystemet kunne lett ha fått katastrofale følger. Først i nyere tid har det vokst frem en allmenn forståelse og respekt for den ømfintlige balansen i næringskjeden, som i Arktis er særdeles sårbar. Derfor er all vegetasjon og alt dyreliv nå fredet på Svalbard. Men gjennom den lovlige fangsten av sel i Vestisen har vi likevel tilgang på skinnklær som gir førsteklasses beskyttelse mot alskens vind og vær, ikke minst det arktiske. Hos oss på Skinnboden finner du et rikt utvalg skikkelig vintertøy av selskinn: Anorakker og bukser inspirert av inuittisk kultur, jakker, vester, hansker og hodetøy. Alt sammen til gunstige Svalbardpriser. Spitsbergen lies midway between Norway and the North Pole. Compared with other regions at the same latitude, the climate is mild. Relatively warm ocean and air currents can result in July temperatures of 5 C along the west coast of Spitsbergen, while winter temperatures can vary between -8 C and -16 C. But these are averages. In July, temperatures have risen as high as 21 C in Longyear City, and have dropped to below -46 C in the winter. More than half the island realm is sheathed in glaciers, and only a portion of those areas free of snow and ice sustain plant and animal life. The species found here are exquisitely adapted to their surroundings. Yet human incursion in this fragile habitat could easily have led to catastrophe. Only recently have we come to appreciate the delicate balance of the vulnerable Arctic ecosystem; accordingly, the entirety of Svalbard s flora and fauna has now been granted protected status. It is through the legal hunting of seal in the Arctic Ocean that we still enjoy access to skins providing out-standing defence from all manner of wind and weather, not least that found in the Arctic. At Skinnboden, you will find an extensive variety of superior winter apparel made from seal skin: Anoraks and trousers inspired by the Inuit culture, as well as jackets, vests, gloves and headgear. All available at favourable Svalbard prices. Fur Clothing that Stands the Cold

7

8 Skodd for Arktis I løpet av de siste 20 år som har gått siden næringsutviklingen for alvor skjøt fart i Longyearbyen har det skjedd store forandringer. Særlig har hotell- og reiselivsnæring nytt godt av at Store Norske ikke lenger er alene om forretningsdriften her. Nye bolighus er blitt reist, romslige og komfortable, arbeidsforholdene i gruvene har bedret seg radikalt og nye virksomheter har åpnet for et større og mer differensiert arbeidsliv. Det er full barnehagedekning, og både grunnskole, ungdomsskole og videregående skole er for lengst etablert. Nå har også universitetet bygget en stor avdeling her, og Norsk Polarinstitutt sammen med en rekke utenlandske forskningsteam har lenge vært toneangivende innen arktisk forskning. Men, som det gjerne blir påpekt, hadde det vært meningen at vi mennesker skulle hatt fast bosetting her oppe, ville vi vært utstyrt med pels. Den må vi altså skaffe oss selv. Disse to guttene har i så måte fottøyet i orden dette er Skinnbodens egen Svalbardstøvel, så solid og varm at den er reglementert utrustning i Longyearbyens to barnehager. Du får den i størrelser for både voksne og barn, og skal du bare ha med deg ett minne fra Svalbard, er dette tingen. Svalbardstøvelen er både behagelig og gir beskyttelse mot all slags vintervær, og den er spesielt snill mot lommeboken! In the 20 years since the beginning of Longyear City s astonishing commercial upswing, great changes have occurred. In particular, the hotel and travel industry has benefited from the fact that Store Norske no longer dominates the economic scene. New residential structures, spacious and comfortable, have appeared, working conditions in the mines have radically improved and new business ventures signal an expanded and more differentiated marketplace. Child care is completely covered, while primary and secondary schools have long since been established. The university has installed a large department here, and the Norwegian Polar Institute, together with a slew of international research teams, sets the tone for arctic investigation. Yet, as has been commented, if humans were meant to inhabit these climates we would have been born with fur. This we must procure by other means. In this regard, these two boys have their footgear well in order this is Skinnboden s own Svalbard boot, so solid and warm that it is required apparel in Longyear City s two kindergartens. The boots are available in both adult s and children s sizes; if you were to take but one souvenir home with you from Svalbard, these are the thing. The Svalbard boot is not only comfortable, but provides protection from the variable winter weather and is kind to your pocketbook!

9 Shod for the Arctic

10 GULL JAKT! I årene hersket det Klondyketilstander på Svalbard. Året før påsto nemlig en britisk ingeniør at han hadde funnet gullforekomster ved Bellsund store som Sør-Afrikas rikeste gruver. Både viltre eventyrere og nøkterne bergverksingeniører, lot seg lokke, men den intense aktiviteten førte ingen steder hen. Om det virkelig er en åre der av de dimensjoner man ble forespeilet, er vel heller tvilsomt. Da er utsiktene langt lysere et godt stykke lengre nordvest på Spitsbergen. Undersøkelser Store Norske har gjennomført ved Kongsfjorden har vist seg så lovende at det ble satt i gang prøveboring. Så langt har norske myndigheter imidlertid avvist selskapets søknad om å åpne for regulær gruvedrift. Men hos oss i Skinnboden har vi rikelig tilgang til denne edle varen i form av vakre smykker til pynt og fryd. De er formgitt av gullsmeder som kan sitt fag, og hos oss finner du et rikt utvalg i klassisk og moderne design. Prisene er like lave som smykkene er fagre, for her kommer de lave Svalbardsatsene virkelig til sin rett.

11 Gold Rush! From 1908 to 1912, a Klondike-like atmosphere reigned on Svalbard. The previous year, a British engineer alleged that he had found gold deposits near Bellsund rivalling the most prolific mines of South Africa. Eager adventurers and sober geological experts alike flocked to the island, but this flurry of activity led to nothing. Whether there truly exists a gold vein of the dimensions asserted is doubtful. On the other hand, prospects are much brighter well northwest of Spitsbergen. Explorations conducted by Store Norske at Kongsfjorden have shown such promise that test-drilling has begun. Norwegian officials have so far rejected the company s application to commence regular mining activities. Here at Skinnboden, we have ample access to this noble metal in the form of stunning jewellery for both decoration and enjoyment. The pieces are fashioned by accomplished goldsmiths and available from us in a variety of both classic and modern designs. The prices are as reasonable as the jewellery is splendid; here the benefits of reduced Svalbard toll rates are reaped.

12 Tropiske fossiler på Svalbard Svalbard er et paradis for forskere og er av mange gode grunner geologenes foretrukne tumleplass. Gjennom sin mer enn 1000 millioner år lange tilblivelseshistorie har øygruppen gått gjennom alle geologiens tidsaldere: Den har vært over og under havoverflaten, flyttet seg sørover like til ekvator og tilbake igjen nesten til Nordpolen, buktet og bendt seg i alle retninger, vært dekket av bregneskog og blitt gjestet av både urfisk og dinosaurer. Denne reisen i tid og rom har satt sine tydelige spor. Det er de fossile restene av frodig plantevekst fra mildere breddegrader vi har å takke for de rike kullfeltene på Svalbard. Innimellom kan man finne de vakreste plantefossiler, gjemt inne i kullene. Men mange steder ligger forsteinede rester av planter og dyr oppe i dagen. Organisert fossilsafari er også en populær beskjeftigelse for den besøkende. Men skal du være sikker på å få med deg en ekte suvenir fra Svalbard, enten det er fossiler eller noe annet fint, er et besøk hos Skinnboden en garantert vinner. Tropical Fossils on Svalbard

13 Svalbard is a scientists paradise, and, for myriad reasons, the preferred playground of geologists. In the course of its more than 1000-million-yearlong evolution, the island group has run the gamut of geological epochs: It has been over and under sea level, migrated south to the equator and back again almost to the North Pole, buckled and bent in sundry directions, been decked in rainforest and traversed by both dinosaurs and prehistoric fish. This journey in time and space has left its marks. It is the fossil remains of the lush tropical plant growth we have to thank for Svalbard s rich coal basins. Graceful plant fossils are sometimes discovered hidden in the coal, while petrified remains of plants and animals are also openly exposed at many sites. Organized fossil safaris are a popular pursuit with visitors. But if a genuine Spitsbergen souvenir is what you are after, whether a fossil or some other fine object, a visit to Skinnboden is a guaranteed winner.

14 Mer for pengene Helt frem til 1920 var Svalbard et ingenmannsland, en internasjonal allmenning der enhver kunne gjøre som han ville. Da mineralressursene på Spitsbergen Svalbards største øy - ble oppdaget, ble en rekke selskaper etablert som annekterte eller okkuperte, som det helst het områder med det man håpet var drivverdige forekomster av gips, marmor, jern og kull. Etter hvert ble det klart at det kun var kull som var liv laga for lønnsom gruvedrift. Blant de mange selskap som tappert prøvde seg, var det i første omgang kun det norsk-amerikanske Arctic Coal Company som klarte seg. Selskapets eier, John Munroe Longyear, slo til på et kullfelt ved Adventfjorden, og gruveleiren som grodde frem ble etter noen få år til en liten småby som fikk navnet Longyear City etter den allmektige eieren. Men til tross for en produksjon på tonn mellom 1907 og 1916, uteble den store gevinsten, og det nyetablerte Store Norske Spitsbergen Kulkompani overtok. kunne sysle sammen i fredelig ro selv midt under den kalde krigen. Den har også satt Svalbard i en særstilling når det gjelder skatter og avgifter, og har hovedæren for at Skinnboden kan holde så lave priser. I Skinnboden finner du også et utvalg merkevarer innen skotøy og kosmetikk. Vi satser på kjente kvalitetsprodukter som du nok vil ha sett andre steder, men aldri til våre priser. Her kan du gjøre et flott kupp og tilføre din garderobe og toalettskap noe nyttig og luksuriøst du kanskje ellers ikke ville gitt deg råd til. Dette oppkjøpet spilte en vesentlig rolle for utfallet da Svalbardtraktaten ble ratifisert. Den danner fortsatt det folkerettslige grunnlaget for norsk suverenitet over øygruppen og gir alle nasjoner som har undertegnet, lik adgang til å utnytte Svalbards naturressurser innenfor de begrensninger norsk lovverk har satt for å verne om fauna, flora og livet i havet. Det er på grunn av denne traktaten russere og nordmenn More For Your Money Until 1920, Svalbard was a free-for-all, an international commons where each could do as they pleased. The discovery of mineral resources on Spitsbergen, Svalbard s largest island, saw the establishment of nu-merous companies that annexed, or occupied, as it was then termed, regions in which they hoped to uncover viable deposits of gypsum, marble, iron and coal. In time, it became apparent that only coal lent itself to profitable excavation. Of the many firms that bravely took a chance, in the first round it was only the Norwegian-American Arctic Coal Company that remained standing. The firm s owner, John Munroe Longyear, acquired a coal field near Adventfjorden, and over time the mining camp founded there, evolved to a small city called Longyear City after the powerful owner. Yet despite the production of 200,000 tons of coal between 1907 and 1916, significant profits were not forthcoming, and the recently begun Store Norske Spitsbergen Kulkompani took control. This take-over played a determining role when the Svalbard Treaty was ratified. Today, this document com-prises the constitutional basis for Norwegian sovereignty over the

15 names in footwear and cosmetics. We feature well-known top-quality products you have probably seen other places, but never at our prices. Here you can strike gold, en-hancing your wardrobe and self-care routines with practical but luxurious items you might otherwise have foregone. archipelago. Signatory nations have equal access to Svalbard s natural resources, subject to Norwegian laws governing the protection of its flora, fauna and marine life. It is due to this treaty that Russians and Norwegians have been able to peacefully and successfully cooper-ate, even during the cold war. It has also placed Svalbard in a unique position regarding taxes and tolls, and can be credited for Skinnboden s low prices. Skinnboden also offers a variety of brand

16 Fra Company Town til travel turistby I løpet av de siste år har utviklingen i Longyearbyen hatt en rivende utvikling. Den enkle innkvarteringen med brakker uten privatrom er erstattet av moderne, komfortable boliger. Fellesmåltidene med spekesild annenhver dag er en saga blott, og utvalget i butikken har vokst fra skråtobakk og hermetikk til alt et moderne kjøpesenter kan tilby. Longyearbyen har kort sagt utviklet seg til et moderne samfunn med langt flere oppgaver enn bare å huse gruvearbeiderne. Visst foregår det fortsatt gruvedrift i stor stil, men takket være bevisst satsing - og ikke minst daglige flyginger er byen i dag et senter for turisme med hoteller både i luksusklassen og i det mer nøkterne sjikt, friskt natteliv, en levende turistnæring og en ettertraktet arena for internasjonal arktisk forskning. Det er midt oppe i dette du finner Skinnboden. Butikken er ledet av entusiasiske mennesker som har Svalbard i blodet og har drevet virksomheten frem siden Vi har utviklet et bredt kontaktfelt over hele nordområdet og handler direkte med produsentene for å oppnå lavest mulige priser. Dette tjener alle på aller mest våre kunder. Men et besøk hos oss er mer verd enn bare de lave prisene, det rike utvalget og den uslåelige kvaliteten. Butikken ånder av våre rotfaste bånd til Svalbard. Våre kunnskapsrike medarbeidere har solide kunnskaper, ikke bare til butikkens produkter, men like mye til stedet der vi bor og arbeider. Velkommen til Longyearbyen velkommen til Skinnboden! SKINNBODEN.COM SPITSBERGEN - SVALBARD During the last 30 to 40 years, Longyear City has undergone explosive development. Where once were humble lodgings in barracks, devoid of privacy, are now found attractive, modern dwellings. Shared meals of salt herring every other day are a thing of the past, as store shelves once lined with chewing tobacco and canned goods have been supplanted by modern shopping centres. In short, Longyear City has transformed into a modern community with far greater responsibilities than simply housing mine workers. To be sure, mining is still a thriving enterprise. But thanks to a concentrated effort not to mention daily flight connections the city today is also a popular tourist destination boasting luxury hotels as well as more modest accommodations, a vigorous nightlife, a flourishing tourism sector and is a coveted arena for international arctic research. It is here you find Skinnboden. The store is led by enthusiastic individuals who have Svalbard in their veins and have run the business since We have developed a broad network spanning the entire northern region and trade directly with producers in order to achieve the lowest possible prices. This benefits every-one, most of all our customers. Yet a visit to us yields more than low prices, an impressive selection and incomparable quality; our deep roots in Svalbard permeate our store. Our knowledgeable colleagues offer solid expertise, not only in regards to Skinnboden s products, but also about the place in which we live and work. Welcome to Longyear City welcome to Skinnboden! From Company Town to Bustling Tourist City Skinnboden as 9170 Longyearbyen Tlf Fax Mobil

Tom Schuessler ny produksjonsdirektør og Lead Country Manager i Norge. Retail-kongress i Malta: "100% FOR KUNDEN" An ExxonMobil Subsidiary

Tom Schuessler ny produksjonsdirektør og Lead Country Manager i Norge. Retail-kongress i Malta: 100% FOR KUNDEN An ExxonMobil Subsidiary Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Tom Schuessler ny produksjonsdirektør og Lead Country Manager i Norge Esso Norge AS Retail-kongress i Malta: "100% FOR KUNDEN" An ExxonMobil Subsidiary

Detaljer

Biodrivstoff i EU en interessant utfordring Første lærlinger offshore i Esso Norge 2009 året med de mange petroleumsjubileene

Biodrivstoff i EU en interessant utfordring Første lærlinger offshore i Esso Norge 2009 året med de mange petroleumsjubileene Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Desember 2009 Forus Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 Esso Norge AS An ExxonMobil Subsidiary Oslo Drammensv. 149 Postboks 350

Detaljer

Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP. Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge

Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP. Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2007 Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge FORUS

Detaljer

Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60

Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Kathy Pepper om høydepunkter og muligheter ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer

Sakhalin-1: En arktisk suksesshistorie. Nordmenn i utlandet Morten Mauritzen i Abu Dhabi. Slagen: 50-åring i stadig endring.

Sakhalin-1: En arktisk suksesshistorie. Nordmenn i utlandet Morten Mauritzen i Abu Dhabi. Slagen: 50-åring i stadig endring. Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Sakhalin-1: En arktisk suksesshistorie Nordmenn i utlandet Morten Mauritzen i Abu Dhabi Slagen: 50-åring i stadig endring s4 s28 s42 Sakhalin-1: En

Detaljer

NSP nye muligheter med samarbeid over landegrensene Dusavik-basen med uoffisiell verdensrekord Anne Fougner overtar rattet i Motorist

NSP nye muligheter med samarbeid over landegrensene Dusavik-basen med uoffisiell verdensrekord Anne Fougner overtar rattet i Motorist Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2009 FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary OSLO Drammensv. 149 Postboks 350 Skøyen

Detaljer

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge April 2006 Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer

Appendix 1: Interview Transcriptions

Appendix 1: Interview Transcriptions Appendix 1: Interview Transcriptions Appendix 1.1. Interview with Ala Kazlova, Marketing Manager, InnoVentum, 05.04.2013 Could you give a short description of how the idea of starting this company emerged?

Detaljer

AARHUS Explore the beautiful Latin Quarter. PORTRAIT Learn more about world famous Adam Price. WINTER Why Danes love the Norwegian mountains

AARHUS Explore the beautiful Latin Quarter. PORTRAIT Learn more about world famous Adam Price. WINTER Why Danes love the Norwegian mountains FJORD LINE MAGAZINE ISSUE 3/2013 AARHUS Explore the beautiful Latin Quarter PORTRAIT Learn more about world famous Adam Price WINTER Why Danes love the Norwegian mountains NOSTALGIA Ride the historic waves

Detaljer

Foto: Eiliv Leren. Petroleumsguide Petroleum Guide

Foto: Eiliv Leren. Petroleumsguide Petroleum Guide Foto: Eiliv Leren Petroleumsguide Petroleum Guide Foto: Eiliv Leren Foto: Eiliv Leren 2 Petroleums Guide Hammerfest Kommune 3 Innholdsfortegnelse 4 Forord 7 Hammerfest porten til Barentshavet 8 Barentshavet

Detaljer

Praying for a better future. I bønn for en bedre framtid. The Roma Outreach 2011. Arbeid blant romfolket 2011

Praying for a better future. I bønn for en bedre framtid. The Roma Outreach 2011. Arbeid blant romfolket 2011 Praying for a better future The Roma Outreach 2011 I bønn for en bedre framtid Arbeid blant romfolket 2011 MILJØMERKET 241 Trykksak 709 Frelsesarmens sosialtjeneste 2011 Fotografer: Layout: Trykk: Side

Detaljer

Ny lisens tildelt ExxonMobil i 20. konsesjonsrunde Teknologi for batteriseparasjonsfilm på EVS 24 i Stavanger ExxonMobil-ansatte på tur

Ny lisens tildelt ExxonMobil i 20. konsesjonsrunde Teknologi for batteriseparasjonsfilm på EVS 24 i Stavanger ExxonMobil-ansatte på tur Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Forus Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 Esso Norge AS An ExxonMobil Subsidiary Oslo Drammensv. 149 Postboks 350 Skøyen 0212 Oslo

Detaljer

Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap. Slagen med godt resultat også i 2003. Ormen Lange. stor OBO-utfordring for ExxonMobil.

Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap. Slagen med godt resultat også i 2003. Ormen Lange. stor OBO-utfordring for ExxonMobil. Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Juni 2004 Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap Slagen med godt resultat også i 2003 ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary Ormen Lange

Detaljer

Bjørvika. Byliv og Bolig Kultur Transport Handel og Business. Leisure and housing Culture Transportation Commerce and Business

Bjørvika. Byliv og Bolig Kultur Transport Handel og Business. Leisure and housing Culture Transportation Commerce and Business Bjørvika Byliv og Bolig Kultur Transport Handel og Business Leisure and housing Culture Transportation Commerce and Business For lenge, lenge siden, i år 1050, skjedde det at kong Harald Hårdråde, den

Detaljer

Tre nye funn i 2008 og ExxonMobil deltok i 6 av 12 funn på norsk kontinentalsokkel i 2007. Esso Express seks nye ubemannede Esso-stasjoner er åpnet

Tre nye funn i 2008 og ExxonMobil deltok i 6 av 12 funn på norsk kontinentalsokkel i 2007. Esso Express seks nye ubemannede Esso-stasjoner er åpnet Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2008 Tre nye funn i 2008 og ExxonMobil deltok i 6 av 12 funn på norsk kontinentalsokkel i 2007 Esso Express seks nye ubemannede Esso-stasjoner

Detaljer

Grane-feltet offisielt åpnet 6. november

Grane-feltet offisielt åpnet 6. november Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Grane-feltet offisielt åpnet 6. november Esso Energi leverandør av fyringsolje, parafin og dieselprodukter Jotun og 4-D ESSO NORGE AS FORUS Grensev.

Detaljer

Verdi kr 40,00/Token Fee kr 40.00. PM-International AG. PM-International AG. Simple. Successful.

Verdi kr 40,00/Token Fee kr 40.00. PM-International AG. PM-International AG. Simple. Successful. Verdi kr 40,00/Token Fee kr 40.00 PM-International AG PM-International AG Simple. Successful. 1 Markedsføring og salg av høykvalitative produkter for helse, skjønnhet og velvære. Verden over. Market leader

Detaljer

Thrusterutskifting "World First"-metode i bruk på Balder. Slagen gode på miljøsiden

Thrusterutskifting World First-metode i bruk på Balder. Slagen gode på miljøsiden Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Thrusterutskifting "World First"-metode i bruk på Balder Slagen gode på miljøsiden ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary Vellykket ONS-deltakelse

Detaljer

NAVIGARE. Lærlinger om bord på verdens største hospitalskip. WISTA setter sjøbein på høye hæler. Velferdstilbud som fremmer fellesskap Side 26 28

NAVIGARE. Lærlinger om bord på verdens største hospitalskip. WISTA setter sjøbein på høye hæler. Velferdstilbud som fremmer fellesskap Side 26 28 NAVIGARE Sjøfartsdirektoratet The Norwegian Maritime Directorate 4-2007 Lærlinger om bord på verdens største hospitalskip Side 6 11 WISTA setter sjøbein på høye hæler Side 14 22 Velferdstilbud som fremmer

Detaljer

TROMSØ SUMMER AKTIVITETER / ACTIVITIES. Foto: CH_visitnorway.com

TROMSØ SUMMER AKTIVITETER / ACTIVITIES. Foto: CH_visitnorway.com TROMSØ SUMMER 2015 AKTIVITETER / ACTIVITIES Foto: CH_visitnorway.com VELKOMMEN TIL TROMSØ Bestilling er enkelt 1. 2. 3. 4. isl dolore magnibh Bestill på Velg en eller flere aktiviteter som har ledig kapasitet

Detaljer

Kjell Olav A. Maldum Synnøve Castillano Tor Guttulsrud Bent Ringvold Karin Lundaas Truls Holth Håvard Iuell-Heitmann Beate Mangset Carl Groven

Kjell Olav A. Maldum Synnøve Castillano Tor Guttulsrud Bent Ringvold Karin Lundaas Truls Holth Håvard Iuell-Heitmann Beate Mangset Carl Groven Å r s m e l d i n g Kjell Olav A. Maldum Administrerende direktør Synnøve Castillano Informasjons- og markedssjef Tor Guttulsrud Økonomisjef Telefon: +47 22 12 15 30 Mobil: +47 909 63 999 E-post: kjell.olav@resirk.no

Detaljer

Sparer penger og miljøet

Sparer penger og miljøet Sjøfartsdirektoratet / Norwegian Maritime Directorate 2 / 2011 12 20 32 Sikkerhet i fraktefarten Norge skal klatre på White list Det store oljeskiftet 8 Solstad-skip: Sparer penger og miljøet southern-marine.com

Detaljer

Butikkens uke 2012: 166 Esso-stasjoner vurdert

Butikkens uke 2012: 166 Esso-stasjoner vurdert Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Bolt begeistret Bislett Norsk expat: Knut Odd Dahlen i Angola Butikkens uke 2012: 166 Esso-stasjoner vurdert s4 Bolt begeistret Bislett ExxonMobil

Detaljer

Fra pellets til solcellepaneler. "100 % Veimat" sunnere matalternativer på Esso-stasjoner. Juni 2010

Fra pellets til solcellepaneler. 100 % Veimat sunnere matalternativer på Esso-stasjoner. Juni 2010 Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Fra pellets til solcellepaneler "100 % Veimat" sunnere matalternativer på Esso-stasjoner Vellykket ExxonMobil Bislett Games 2010 s4 s15 s32 s36 Fra

Detaljer

University of Westminster & Ministry of Defence Languages Examinations Board

University of Westminster & Ministry of Defence Languages Examinations Board Ministry of Defence Languages Examinations Board Diploma Norwegian March 2004 Reading Task 1 Task 2 Military Journal Newspaper Article Time allowed 60 minutes Candidates should attempt all the questions.

Detaljer

Store DATA på jobben

Store DATA på jobben 2013/14 BI Strategy Magazine Store DATA på jobben 8 6 SE OPP FOR TEKNOLOGISK JORDSKJELV MINDRE INTERNASJONALE ENN VI TROR 12 THE SUCCESS OF STRATEGIC CHANGE 18 IN SEARCH OF LOCATIONAL ADVANTAGE 24 SE TIL

Detaljer

Fase II-borekampanjen på Ringhorne godt i gang. Forskningssamarbeid mellom ExxonMobil og Havforskningsinstituttet. Verdens første havbunnskompresjon

Fase II-borekampanjen på Ringhorne godt i gang. Forskningssamarbeid mellom ExxonMobil og Havforskningsinstituttet. Verdens første havbunnskompresjon Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Fase II-borekampanjen på Ringhorne godt i gang Forskningssamarbeid mellom ExxonMobil og Havforskningsinstituttet Verdens første havbunnskompresjon

Detaljer

Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd

Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd Awards for Design Excellence Norwegian Design Council 2012 INNHOLD CONTENT Norsk designråd norwegian design council strategisk bruk av design gir nye

Detaljer

DIP. Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme. Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges

DIP. Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme. Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges DIP Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges DIP Designdrevet Innovasjon Utgitt av Norsk Designråd / 4. juni

Detaljer

Skolevalgs- program CAMPS 2013-2014 HIGH SCHOOL I CANADA OG NEW ZEALAND ORIENTATION. CANADA: 4 dager i Toronto NEW ZEALAND: 4 dager i Auckland

Skolevalgs- program CAMPS 2013-2014 HIGH SCHOOL I CANADA OG NEW ZEALAND ORIENTATION. CANADA: 4 dager i Toronto NEW ZEALAND: 4 dager i Auckland Disse programmene passer perfekt for deg som går IDRETT, MEDIER og KOMMUNIKASJON, MUSIKK, DRAMA eller STUDIE- SPESIALISERENDE. Skolevalgs- program 2013-2014 ORIENTATION CAMPS CANADA: 4 dager i Toronto

Detaljer