SKINNBODEN.COM. Beste kvalitet til gunstige Svalbard-priser. Exceptional Quality at Favourable Svalbard Prices. Skinnboden as S K I N N B O D E N

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKINNBODEN.COM. Beste kvalitet til gunstige Svalbard-priser. Exceptional Quality at Favourable Svalbard Prices. Skinnboden as S K I N N B O D E N"

Transkript

1 S K I N N B O D E N Beste kvalitet til gunstige Svalbard-priser Exceptional Quality at Favourable Svalbard Prices SKINNBODEN.COM SPITSBERGEN - SVALBARD Skinnboden as

2 En pryd for hjemmet På Svalbard var isbjørn fredløst vilt frem til det første reguleringsvedtaket i Det kom som reaksjon mot organisert safarijakt og førte til at de velbeslåtte deltakerne kun fikk felle ett dyr hver. Vedtaket gjaldt ikke fangstfolk og andre fastboende, og med snøscooternes inntog nådde fangsten så store høyder at bestanden i mesteparten av Arktis var truet mer enn 1400 dyr ble felt til sammen i1965. Da gikk alarmen, og isbjørnjakten ble underlagt gradvis strengere restriksjoner frem til vedtaket om totalfredning kom i Isbjørnen selv viser imidlertid ingen tegn til å ville gjengjelde denne omsorgsfulle pleien. Alt med kjøtt på beina står på spiseseddelen, mennesker inkludert. Derfor er det påbudt å bære våpen når man ferdes i naturen på Svalbard for å kunne beskytte seg mot sulten isbjørn. Fredningsvedtaket omfatter hele Arktis, men for Grønlands, Alaskas og Canadas del er det gjort visse unntak med kvotefangst for urbefolkningen. Det er denne fangsten våre isbjørnskinn skriver seg fra. Årlig blir det avholdt skinnauksjoner hvor våre fagfolk med våkent blikk plukker ut de prektigske isbjørnskinnene. Før de kommer i butikken blir de fagmessig preparert og klargjort for utstilling og salg hos oss. Et vakkert isbjørnskinn er både en klok investering og en pryd for hjemmet. Vi på Skinnboden garanterer at både pris og kvalitet faller i smak - selv hos den mest kresne

3 A Treasure for the Home Until the first protectionist regulations in 1963, the polar bear roamed untrammelled in Svalbard. A response to organized safari hunts, the result of this legislation was that the well-heeled participants were limited to one animal each; the restrictions did not impact hunters and other inhabitants of the archipelago. With the introduction of snowmobiles, kills became so numerous that the polar bear population in most of the Arctic was threatened in 1965, more than 1400 animals were shot. Alarm bells were sounded, and polar bear hunting became subject to increasingly more stringent restrictions, until in 1972 the animals received protected status. In the meantime, the polar bear has demonstrated little interest in reciprocating the pains taken for its well-being. Anything with meat on its bones is on its menu, including humans. Consequently, as protection from peckish polar bears, it is today compulsory to bear arms when travelling Svalbard s unsettled regions. The animal s protected status encompasses the entire Arctic region, with certain exceptions for Greenland, Alaska and Canada, where quotas are allowed for native populations. It is from these harvests that our polar bear skins originate. Each year, our expert personnel attend international fur skin auctions where they carefully select the choicest polar bear skins. Prior to delivery to our stores, the skins are professionally prepared and evaluated for display and sale. A magnificent polar bear skin is both a wise investment and a treasure for the home. At Skinnboden, we guarantee that both the price and quality of our merchandise will gratify even the most dis-cerning customer.

4 Her er du sikret skikkelig fangst De første arkeologiske spor etter bosetting på Svalbard skriver seg fra russere den såkalte pomorfangsten - på 1700-tallet. Rester etter fangststasjonene deres - såkalte russetufter - er funnet både på Spitsbergen og på Bjørnøya til og med helt oppe på Nordaustlandet. Hvalross var et ettertraktet byttedyr sommerstid på grunn av støttennene, huden og spekket, mens vintermånedene ble brukt til pelsdyrjakt. Denne virksomheten døde stille ut i begynnelsen av tallet, og den harde beskatningen av viltbestanden gjorde det mindre attraktivt for andre å satse på overvintringsjakt. Det var dessuten både dyrt og risikabelt listen over fangstfolk som har fått bøte med livet i møte med isbjørn, kulde og skjørbuk er ikke liten. Bergverksdriftens komme i begynnelsen av forrige århundre ga imidlertid nytt liv til overvintringsfangsten. Gruveselskapene tok til å hyre fangstfolk som vaktmannskap vinterstid samtidig med at viltbestanden hadde rukket å ta seg opp igjen. Men noen snarvei til rikdom var det så avgjort ikke. Selv det fåtall som valgte fangst som yrke var glad til bare regnskapet gikk i balanse. Både dette og de mange vernetiltakene som fulgte før og etter annen verdenskrig førte til at livsgrunnlaget for overvintringsfangsten svant hen. Men fortsatt kan den erfarne eventyrer prøve den barske tilværelsen som overvintrer men i langt mer komfortable fangststasjoner enn dem de opprinnelige fangstfolkene brukte. Uansett vil ingen kunne oppvise pelsdyrfangst som kan måle seg med Skinnbodens utvalg. Sortimentet omfatter svartbjørn, brunbjørn, grizzly, ulv, sel og reinsdyr. Også puma, jerv og gaupe har vi tidvis inne, og kan uansett skaffes til den interesserte. Dette er kvalitetsskinn du sjelden ser andre steder og til priser ingen kan konkurrere med.

5 An Assured Trophy The earliest traces of human settlement on Svalbard date from the Russians in the eighteenth century the so-called Pomor Trade. Remains from their trading stations have been found on both Spitsbergen and Bear Island, and as far north as Nordaustlandet (Northeast Land). Walrus, the primary object of this trade, was highly valued in the summer due to its tusks, skin and blubber, while in the winter months it was hunted for its fur. This enterprise slowly died out in the early 1800s, at the same time that the toll on game populations from intensive hunting made winter expeditions less desirable. Such expeditions were also both expensive and perilous the tally of fur hunters who paid with their lives in encounters with polar bears, scurvy and the ex-treme cold is daunting. The arrival of the mining industry at the turn of the last century created new possibilities for winter hunting. Excavation companies took on hunters as watchmen during the winter months; concurrently the game population had managed to recover its former numbers. Yet this was hardly a road to riches; the hardy few who chose to make a career of hunting were relieved to simply make ends meet. Both these conditions and the many protectionist measures enacted before and after WWII eroded the vi-ability of winter hunting. Despite this, it is still possible for seasoned adventurers to experience the harsh winter lifestyle if in far more comfortable circumstances than those available to their predecessors. Nevertheless, no hunting prize can compare with the furs available at Skinnboden. Our assortment includes black bear, brown bear, grizzly, wolf, seal and reindeer. Puma, wolverine and lynx are occasionally available and can always be obtained for interested customers. This is quality skin seldom seen elsewhere and at unbeatable prices.

6 Pelsklær som tåler kulden Spitsbergen ligger halvveis mellom Norge og Nordpolen. Men sammenlignet med andre landområder på de samme breddegrader er klimaet mildt. Relativt varme hav- og luftstrømmer kan gi julitemperaturer på 5 plussgrader langs Spitsbergens vestkyst, mens vintertemperaturene kan variere mellom 8 og 16 minusgrader. Men dette er gjennomsnitt. I juli måned har det vært mer enn 21 plussgrader i Longyearbyen, mens laveste vintertemperatur har vært nede i under 46 minusgrader. Mer enn halvparten av øyriket er dekket av isbreer, og det er bare en liten del av de snø- og isfrie områdene sommerstid som gir livsgrunnlag for planter og dyr. De artene som finnes her, har tilpasset seg sine omgivelser til fullkommenhet. Men vår inntreden i dette finstemte økosystemet kunne lett ha fått katastrofale følger. Først i nyere tid har det vokst frem en allmenn forståelse og respekt for den ømfintlige balansen i næringskjeden, som i Arktis er særdeles sårbar. Derfor er all vegetasjon og alt dyreliv nå fredet på Svalbard. Men gjennom den lovlige fangsten av sel i Vestisen har vi likevel tilgang på skinnklær som gir førsteklasses beskyttelse mot alskens vind og vær, ikke minst det arktiske. Hos oss på Skinnboden finner du et rikt utvalg skikkelig vintertøy av selskinn: Anorakker og bukser inspirert av inuittisk kultur, jakker, vester, hansker og hodetøy. Alt sammen til gunstige Svalbardpriser. Spitsbergen lies midway between Norway and the North Pole. Compared with other regions at the same latitude, the climate is mild. Relatively warm ocean and air currents can result in July temperatures of 5 C along the west coast of Spitsbergen, while winter temperatures can vary between -8 C and -16 C. But these are averages. In July, temperatures have risen as high as 21 C in Longyear City, and have dropped to below -46 C in the winter. More than half the island realm is sheathed in glaciers, and only a portion of those areas free of snow and ice sustain plant and animal life. The species found here are exquisitely adapted to their surroundings. Yet human incursion in this fragile habitat could easily have led to catastrophe. Only recently have we come to appreciate the delicate balance of the vulnerable Arctic ecosystem; accordingly, the entirety of Svalbard s flora and fauna has now been granted protected status. It is through the legal hunting of seal in the Arctic Ocean that we still enjoy access to skins providing out-standing defence from all manner of wind and weather, not least that found in the Arctic. At Skinnboden, you will find an extensive variety of superior winter apparel made from seal skin: Anoraks and trousers inspired by the Inuit culture, as well as jackets, vests, gloves and headgear. All available at favourable Svalbard prices. Fur Clothing that Stands the Cold

7

8 Skodd for Arktis I løpet av de siste 20 år som har gått siden næringsutviklingen for alvor skjøt fart i Longyearbyen har det skjedd store forandringer. Særlig har hotell- og reiselivsnæring nytt godt av at Store Norske ikke lenger er alene om forretningsdriften her. Nye bolighus er blitt reist, romslige og komfortable, arbeidsforholdene i gruvene har bedret seg radikalt og nye virksomheter har åpnet for et større og mer differensiert arbeidsliv. Det er full barnehagedekning, og både grunnskole, ungdomsskole og videregående skole er for lengst etablert. Nå har også universitetet bygget en stor avdeling her, og Norsk Polarinstitutt sammen med en rekke utenlandske forskningsteam har lenge vært toneangivende innen arktisk forskning. Men, som det gjerne blir påpekt, hadde det vært meningen at vi mennesker skulle hatt fast bosetting her oppe, ville vi vært utstyrt med pels. Den må vi altså skaffe oss selv. Disse to guttene har i så måte fottøyet i orden dette er Skinnbodens egen Svalbardstøvel, så solid og varm at den er reglementert utrustning i Longyearbyens to barnehager. Du får den i størrelser for både voksne og barn, og skal du bare ha med deg ett minne fra Svalbard, er dette tingen. Svalbardstøvelen er både behagelig og gir beskyttelse mot all slags vintervær, og den er spesielt snill mot lommeboken! In the 20 years since the beginning of Longyear City s astonishing commercial upswing, great changes have occurred. In particular, the hotel and travel industry has benefited from the fact that Store Norske no longer dominates the economic scene. New residential structures, spacious and comfortable, have appeared, working conditions in the mines have radically improved and new business ventures signal an expanded and more differentiated marketplace. Child care is completely covered, while primary and secondary schools have long since been established. The university has installed a large department here, and the Norwegian Polar Institute, together with a slew of international research teams, sets the tone for arctic investigation. Yet, as has been commented, if humans were meant to inhabit these climates we would have been born with fur. This we must procure by other means. In this regard, these two boys have their footgear well in order this is Skinnboden s own Svalbard boot, so solid and warm that it is required apparel in Longyear City s two kindergartens. The boots are available in both adult s and children s sizes; if you were to take but one souvenir home with you from Svalbard, these are the thing. The Svalbard boot is not only comfortable, but provides protection from the variable winter weather and is kind to your pocketbook!

9 Shod for the Arctic

10 GULL JAKT! I årene hersket det Klondyketilstander på Svalbard. Året før påsto nemlig en britisk ingeniør at han hadde funnet gullforekomster ved Bellsund store som Sør-Afrikas rikeste gruver. Både viltre eventyrere og nøkterne bergverksingeniører, lot seg lokke, men den intense aktiviteten førte ingen steder hen. Om det virkelig er en åre der av de dimensjoner man ble forespeilet, er vel heller tvilsomt. Da er utsiktene langt lysere et godt stykke lengre nordvest på Spitsbergen. Undersøkelser Store Norske har gjennomført ved Kongsfjorden har vist seg så lovende at det ble satt i gang prøveboring. Så langt har norske myndigheter imidlertid avvist selskapets søknad om å åpne for regulær gruvedrift. Men hos oss i Skinnboden har vi rikelig tilgang til denne edle varen i form av vakre smykker til pynt og fryd. De er formgitt av gullsmeder som kan sitt fag, og hos oss finner du et rikt utvalg i klassisk og moderne design. Prisene er like lave som smykkene er fagre, for her kommer de lave Svalbardsatsene virkelig til sin rett.

11 Gold Rush! From 1908 to 1912, a Klondike-like atmosphere reigned on Svalbard. The previous year, a British engineer alleged that he had found gold deposits near Bellsund rivalling the most prolific mines of South Africa. Eager adventurers and sober geological experts alike flocked to the island, but this flurry of activity led to nothing. Whether there truly exists a gold vein of the dimensions asserted is doubtful. On the other hand, prospects are much brighter well northwest of Spitsbergen. Explorations conducted by Store Norske at Kongsfjorden have shown such promise that test-drilling has begun. Norwegian officials have so far rejected the company s application to commence regular mining activities. Here at Skinnboden, we have ample access to this noble metal in the form of stunning jewellery for both decoration and enjoyment. The pieces are fashioned by accomplished goldsmiths and available from us in a variety of both classic and modern designs. The prices are as reasonable as the jewellery is splendid; here the benefits of reduced Svalbard toll rates are reaped.

12 Tropiske fossiler på Svalbard Svalbard er et paradis for forskere og er av mange gode grunner geologenes foretrukne tumleplass. Gjennom sin mer enn 1000 millioner år lange tilblivelseshistorie har øygruppen gått gjennom alle geologiens tidsaldere: Den har vært over og under havoverflaten, flyttet seg sørover like til ekvator og tilbake igjen nesten til Nordpolen, buktet og bendt seg i alle retninger, vært dekket av bregneskog og blitt gjestet av både urfisk og dinosaurer. Denne reisen i tid og rom har satt sine tydelige spor. Det er de fossile restene av frodig plantevekst fra mildere breddegrader vi har å takke for de rike kullfeltene på Svalbard. Innimellom kan man finne de vakreste plantefossiler, gjemt inne i kullene. Men mange steder ligger forsteinede rester av planter og dyr oppe i dagen. Organisert fossilsafari er også en populær beskjeftigelse for den besøkende. Men skal du være sikker på å få med deg en ekte suvenir fra Svalbard, enten det er fossiler eller noe annet fint, er et besøk hos Skinnboden en garantert vinner. Tropical Fossils on Svalbard

13 Svalbard is a scientists paradise, and, for myriad reasons, the preferred playground of geologists. In the course of its more than 1000-million-yearlong evolution, the island group has run the gamut of geological epochs: It has been over and under sea level, migrated south to the equator and back again almost to the North Pole, buckled and bent in sundry directions, been decked in rainforest and traversed by both dinosaurs and prehistoric fish. This journey in time and space has left its marks. It is the fossil remains of the lush tropical plant growth we have to thank for Svalbard s rich coal basins. Graceful plant fossils are sometimes discovered hidden in the coal, while petrified remains of plants and animals are also openly exposed at many sites. Organized fossil safaris are a popular pursuit with visitors. But if a genuine Spitsbergen souvenir is what you are after, whether a fossil or some other fine object, a visit to Skinnboden is a guaranteed winner.

14 Mer for pengene Helt frem til 1920 var Svalbard et ingenmannsland, en internasjonal allmenning der enhver kunne gjøre som han ville. Da mineralressursene på Spitsbergen Svalbards største øy - ble oppdaget, ble en rekke selskaper etablert som annekterte eller okkuperte, som det helst het områder med det man håpet var drivverdige forekomster av gips, marmor, jern og kull. Etter hvert ble det klart at det kun var kull som var liv laga for lønnsom gruvedrift. Blant de mange selskap som tappert prøvde seg, var det i første omgang kun det norsk-amerikanske Arctic Coal Company som klarte seg. Selskapets eier, John Munroe Longyear, slo til på et kullfelt ved Adventfjorden, og gruveleiren som grodde frem ble etter noen få år til en liten småby som fikk navnet Longyear City etter den allmektige eieren. Men til tross for en produksjon på tonn mellom 1907 og 1916, uteble den store gevinsten, og det nyetablerte Store Norske Spitsbergen Kulkompani overtok. kunne sysle sammen i fredelig ro selv midt under den kalde krigen. Den har også satt Svalbard i en særstilling når det gjelder skatter og avgifter, og har hovedæren for at Skinnboden kan holde så lave priser. I Skinnboden finner du også et utvalg merkevarer innen skotøy og kosmetikk. Vi satser på kjente kvalitetsprodukter som du nok vil ha sett andre steder, men aldri til våre priser. Her kan du gjøre et flott kupp og tilføre din garderobe og toalettskap noe nyttig og luksuriøst du kanskje ellers ikke ville gitt deg råd til. Dette oppkjøpet spilte en vesentlig rolle for utfallet da Svalbardtraktaten ble ratifisert. Den danner fortsatt det folkerettslige grunnlaget for norsk suverenitet over øygruppen og gir alle nasjoner som har undertegnet, lik adgang til å utnytte Svalbards naturressurser innenfor de begrensninger norsk lovverk har satt for å verne om fauna, flora og livet i havet. Det er på grunn av denne traktaten russere og nordmenn More For Your Money Until 1920, Svalbard was a free-for-all, an international commons where each could do as they pleased. The discovery of mineral resources on Spitsbergen, Svalbard s largest island, saw the establishment of nu-merous companies that annexed, or occupied, as it was then termed, regions in which they hoped to uncover viable deposits of gypsum, marble, iron and coal. In time, it became apparent that only coal lent itself to profitable excavation. Of the many firms that bravely took a chance, in the first round it was only the Norwegian-American Arctic Coal Company that remained standing. The firm s owner, John Munroe Longyear, acquired a coal field near Adventfjorden, and over time the mining camp founded there, evolved to a small city called Longyear City after the powerful owner. Yet despite the production of 200,000 tons of coal between 1907 and 1916, significant profits were not forthcoming, and the recently begun Store Norske Spitsbergen Kulkompani took control. This take-over played a determining role when the Svalbard Treaty was ratified. Today, this document com-prises the constitutional basis for Norwegian sovereignty over the

15 names in footwear and cosmetics. We feature well-known top-quality products you have probably seen other places, but never at our prices. Here you can strike gold, en-hancing your wardrobe and self-care routines with practical but luxurious items you might otherwise have foregone. archipelago. Signatory nations have equal access to Svalbard s natural resources, subject to Norwegian laws governing the protection of its flora, fauna and marine life. It is due to this treaty that Russians and Norwegians have been able to peacefully and successfully cooper-ate, even during the cold war. It has also placed Svalbard in a unique position regarding taxes and tolls, and can be credited for Skinnboden s low prices. Skinnboden also offers a variety of brand

16 Fra Company Town til travel turistby I løpet av de siste år har utviklingen i Longyearbyen hatt en rivende utvikling. Den enkle innkvarteringen med brakker uten privatrom er erstattet av moderne, komfortable boliger. Fellesmåltidene med spekesild annenhver dag er en saga blott, og utvalget i butikken har vokst fra skråtobakk og hermetikk til alt et moderne kjøpesenter kan tilby. Longyearbyen har kort sagt utviklet seg til et moderne samfunn med langt flere oppgaver enn bare å huse gruvearbeiderne. Visst foregår det fortsatt gruvedrift i stor stil, men takket være bevisst satsing - og ikke minst daglige flyginger er byen i dag et senter for turisme med hoteller både i luksusklassen og i det mer nøkterne sjikt, friskt natteliv, en levende turistnæring og en ettertraktet arena for internasjonal arktisk forskning. Det er midt oppe i dette du finner Skinnboden. Butikken er ledet av entusiasiske mennesker som har Svalbard i blodet og har drevet virksomheten frem siden Vi har utviklet et bredt kontaktfelt over hele nordområdet og handler direkte med produsentene for å oppnå lavest mulige priser. Dette tjener alle på aller mest våre kunder. Men et besøk hos oss er mer verd enn bare de lave prisene, det rike utvalget og den uslåelige kvaliteten. Butikken ånder av våre rotfaste bånd til Svalbard. Våre kunnskapsrike medarbeidere har solide kunnskaper, ikke bare til butikkens produkter, men like mye til stedet der vi bor og arbeider. Velkommen til Longyearbyen velkommen til Skinnboden! SKINNBODEN.COM SPITSBERGEN - SVALBARD During the last 30 to 40 years, Longyear City has undergone explosive development. Where once were humble lodgings in barracks, devoid of privacy, are now found attractive, modern dwellings. Shared meals of salt herring every other day are a thing of the past, as store shelves once lined with chewing tobacco and canned goods have been supplanted by modern shopping centres. In short, Longyear City has transformed into a modern community with far greater responsibilities than simply housing mine workers. To be sure, mining is still a thriving enterprise. But thanks to a concentrated effort not to mention daily flight connections the city today is also a popular tourist destination boasting luxury hotels as well as more modest accommodations, a vigorous nightlife, a flourishing tourism sector and is a coveted arena for international arctic research. It is here you find Skinnboden. The store is led by enthusiastic individuals who have Svalbard in their veins and have run the business since We have developed a broad network spanning the entire northern region and trade directly with producers in order to achieve the lowest possible prices. This benefits every-one, most of all our customers. Yet a visit to us yields more than low prices, an impressive selection and incomparable quality; our deep roots in Svalbard permeate our store. Our knowledgeable colleagues offer solid expertise, not only in regards to Skinnboden s products, but also about the place in which we live and work. Welcome to Longyear City welcome to Skinnboden! From Company Town to Bustling Tourist City Skinnboden as 9170 Longyearbyen Tlf Fax Mobil

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

Welcome to one of the world s coolest golf courses!

Welcome to one of the world s coolest golf courses! All Photography kindly supplied by kevinmurraygolfphotography.com Velkommen til Verdens råeste golfbane! Lofoten Links er en spektakulær 18-hulls mesterskapsbane som ligger vakkert i naturen. Her kan sola

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort.

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2012 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1220 Velferd og økonomisk politikk Exam: ECON1220 Welfare and politics Eksamensdag: 29.11.2010 Sensur kunngjøres: 21.12.2010 Date of exam: 29.11.2010

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

klassisk angoragenser classic angora sweater

klassisk angoragenser classic angora sweater klassisk angoragenser classic angora sweater www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) XL (XXL) Garn Pickles Angora 150 (175) 200 (225) 250 (275) g Pinner 80 og 40 cm rundpinne og

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen Dialogkveld 03. mars 2016 Mobbing i barnehagen Discussion evening March 3rd 2016 Bullying at kindergarten Mobbing i barnehagen Kan vi si at det eksisterer mobbing i barnehagen? Er barnehagebarn i stand

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge

HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge SCHIBSTED FUTURE REPORT 2015 2 SCHIBSTED FUTURE REPORT

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

Nøtteknekkeren fem år etter

Nøtteknekkeren fem år etter part of Aker Geir Arne Drangeid Konserndirektør kommunikasjon 13. april 2011 2011 Aker Solutions Film skal legges inn her Slide 2 Formidlingskraft Aker er en viktig hjørnestensbedrift i det norske samfunnet

Detaljer

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Øivind Ekeberg 5.september 2008 Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus Avdeling for atferdsfag, Universitetet

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER

BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER Vitenskapsmuseet Rapport Zoologisk Serie 1997-4 BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER Dag Dolmen og Kirsten Winge Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff.

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Norway Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Arts Council Norway Tel: +47 21 04 58 00 post@kulturrad.no

Detaljer

-it s all about quality!

-it s all about quality! -it s all about quality! It s all about quality At Stavanger Maskinering, we specialise in the supply of high quality products to the oil industry. From the very start in 2001, we have been at the forefront

Detaljer

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva.

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Newtons fargeskive Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Se hva som skjer med fargene. Hvitt lys består av en blanding av alle farger. Når fargeskiva roterer

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling

HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling Nordland og Helgeland sine utfordringer Behov for flere innbyggere

Detaljer

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter:

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: dag.syversen@unit4.com Denne e-guiden beskriver hvordan du registrerer en reiseregning med ulike typer utlegg. 1. Introduksjon 2. Åpne vinduet

Detaljer

Nærings-PhD i Aker Solutions

Nærings-PhD i Aker Solutions part of Aker Motivasjon og erfaringer Kristin M. Berntsen/Soffi Westin/Maung K. Sein 09.12.2011 2011 Aker Solutions Motivasjon for Aker Solutions Forutsetning Vilje fra bedrift og se nytteverdien av forskning.

Detaljer

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro?

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro? GYRO MED SYKKELHJUL Hold i håndtaket på hjulet. Sett fart på hjulet og hold det opp. Det er lettest om du sjølv holder i håndtakene og får en venn til å snurre hjulet rundt. Forsøk å tippe og vri på hjulet.

Detaljer

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) Garn Pickles Pure Alpaca 300 (350) 400 (400) g hovedfarge 100 (100) 150 (150) g hver av

Detaljer

Gaute Langeland September 2016

Gaute Langeland September 2016 Gaute Langeland September 2016 Svak krone 10,4 10 9,6 9,2 8,8 8,4 EURNOK 8 7,6 7,2 6,8 3jan00 3jan02 3jan04 3jan06 3jan08 3jan10 3jan12 3jan14 3jan16 2 12.10.2016 Ikke helt tilfeldig 3 12.10.2016 Hvordan

Detaljer

Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan

Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan Food Marketing Research & Information Center MainSafeTraceJapan Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan Kathryn Anne-Marie Donnelly (Nofima), Jun Sakai, Yuka Fukasawa, Mariko Shiga

Detaljer

Contingent Liabilities in Norwegian Local Government Accounting. Redress Programs Relating to Institutional Child Abuse

Contingent Liabilities in Norwegian Local Government Accounting. Redress Programs Relating to Institutional Child Abuse Contingent Liabilities in Norwegian Local Government Accounting Redress Programs Relating to Institutional Child Abuse telemarksforsking.no Telemarksforsking What is Redress Programs Relating to Institutional

Detaljer

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Med fokus på IT sikkerhet i offshore bransjen Kristiansand, 21/10/2014, Asgeir Skretting, Dag Tang Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Agenda Hvorfor sikker offshore

Detaljer

Profile handbook. for

Profile handbook. for Profile handbook for March 2007 Logo For the logo, we have chosen a shape in conformity with the general visual direction. The logo is inspired by the shape of the product, and the circle also creates

Detaljer

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft EURES - en tjeneste i Nav Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft HVA ER EURES? EURES (European Employment Services) er NAV sin europeiske avdeling Samarbeid mellom EU-kommisjonen og arbeidsmarkedsmyndighetene

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

Markedsrapport Norge 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Norge 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Norge 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Andel av befolkningen som ferierer utenlands Planlagte feriemål 2014-2016 Ferie- og fritidsturer i inn- og utland Turistundersøkelsen, resultater

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090 Skiskole Side 1 Priser Snowsports Skeikampen vinter 2013/2014. Individuelle gjester. Prices Snowsports Skeikampen winter 2013/2014. Individual guests. Gruppeundervisning, voksne, ungdom og Fjellbandidos

Detaljer

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Vigdis Bjørlo 2016-02-05 Suppliers' obligations in relation to the Construction Client Regulations

Detaljer

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Dannelse på norsk fra ord til handling Professor Ove Jakobsen HHB/UiN Frihet med ansvar Om høyere utdanning og forskning i Norge NOU 2000:14 Det er

Detaljer

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission:

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: VIKINGTIDSMUSEET Plan- og designkonkurranse/design competition Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: Det benyttes en egen elektronisk løsning for innlevering (Byggeweb Anbud). Dette

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

The internet of Health

The internet of Health The internet of Health! Biler, helse og fremtiden!! Velkon 2014, 22. October 2014 Nard Schreurs, IKT-Norge Få ut begrepet «pasient» av tanker om helse. Aldring 1980-2010 Menn 72 år til 79 år Kvinner 79

Detaljer

Summer Cup. 27-29 June 2014. Uken før vi reiser, vil vi trene her hjemme. Nærmere informasjon om dette kommer senere.

Summer Cup. 27-29 June 2014. Uken før vi reiser, vil vi trene her hjemme. Nærmere informasjon om dette kommer senere. Summer Cup 27-29 June 2014 Vestkantsvømmerne inviterer alle i B- gruppen og C+ (hospitanter i B gruppen) til Stevne i Stockholm. Vi skal bo på Zinkensdamm vandrehjem, og stevne foregår i Erisdalsbadet

Detaljer

The Norwegian Citizen Panel, Accepted Proposals

The Norwegian Citizen Panel, Accepted Proposals PROGRAMMER NOTE: There are 4 ways question is asked. That is, each of these one of these 4 questions. Please be sure to use a truly random assignment method to determine

Detaljer

international Winter 2012 Issue 1 Sky menu

international Winter 2012 Issue 1 Sky menu international Winter 2012 Issue 1 Sky menu Welcome onboard Fresh Food Bon appétit Producing great food is an art. Only the best ingredients are good enough, from our hand-baked bread to our locally produced

Detaljer

Fair made er vårt nye slagord I en tid som krever mer bevisst holdning til det vi kjøper. 155 fq Cardigan 153 av Shell 156 fq Wristlets

Fair made er vårt nye slagord I en tid som krever mer bevisst holdning til det vi kjøper. 155 fq Cardigan 153 av Shell 156 fq Wristlets 1 155 fq 153 av 156 fq Wristlets Silkevegen er en utømmelig kilde til inspirasjon for oss som driver med tekstil. De siste årene har Oleana fulgt Silkevegen bakover og brukt dette som ramme for designutviklingen.

Detaljer

Our Trees. Our Roots. Our Future.

Our Trees. Our Roots. Our Future. Our Trees. Our Roots. Our Future. Photo: Svein Grønvold/NN Photo: Shutterstock Forests for a healthy climate Forests have great potential to reduce the impacts of climate change, because trees absorb carbon

Detaljer

SERVICE BULLETINE 2008-4

SERVICE BULLETINE 2008-4 S e r v i c e b u l l e t i n e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer påminnelse omkring forhold som ansees som vesentlige for å orientere om viktige materiellforhold. Målgruppen for Servicbulletinen

Detaljer

Denne casen skal gi innblikk i fenomenet skin effekt i strømskinner. Det skal også fokuseres på induserte strømmer i ledere.

Denne casen skal gi innblikk i fenomenet skin effekt i strømskinner. Det skal også fokuseres på induserte strømmer i ledere. 4 INDUSERTE STRØMMER Denne casen skal gi innblikk i fenomenet skin effekt i strømskinner. Det skal også fokuseres på induserte strømmer i ledere. CASES The Skin Effect applies only to changing electric

Detaljer

LOGO. For the 25th anniversary, the Oslo City logo has been modernized. The campaign logo was: We celebrate...you!

LOGO. For the 25th anniversary, the Oslo City logo has been modernized. The campaign logo was: We celebrate...you! ADVERTISING CONTENT Logo 3 Graphic profile 4 Chocolate 5 Balloons 6 Gift cards 7 Luxury paper bags 8 Prints 9 Rollup/Banners 10 Advertising 11 Visual merchandising 12-13 Door decor 14 VIP Lounge 15 Cheque

Detaljer

Markedsrapport Tyskland 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Tyskland 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Tyskland 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Gjestedøgn formidlet via hytteformidlere Tyske turister i Norge 2014 Norges posisjon blant

Detaljer

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen 1. vers Når jeg hører musikk, Kan jeg ikke sitte stille Når jeg hører det groover, B yner beina å gå Jeg får ikke ro, Selv om jeg gjerne ville Jeg vil bare danse, Det er noe jeg må Jeg vil bare danse Tekst

Detaljer

https://sandefjord.ist-asp.com/sandefjordpub/login.htm

https://sandefjord.ist-asp.com/sandefjordpub/login.htm Søknad om plass i barnehage eller SFO i Sandefjord kommune Application for a place in kindergarten or day care facilities for school children, this will be referred to as SFO. Søknad om plass skal legges

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm 15 years in the advertising business 7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm maksimere strategisk utviklingsplan

Detaljer

Markedsrapport Frankrike 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Frankrike 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Frankrike 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Franske turister i Norge 2014 Posisjoneringsanalyse, Norges posisjon blant franskmenn Kontaktinformasjon;

Detaljer

TRENERROLLEN PEDAGOGISK PERSPEKTIV GEIR BANGSTAD 11. SEPTEMBER 2010

TRENERROLLEN PEDAGOGISK PERSPEKTIV GEIR BANGSTAD 11. SEPTEMBER 2010 TRENERROLLEN PEDAGOGISK PERSPEKTIV GEIR BANGSTAD 11. SEPTEMBER 2010 GEIR BANGSTAD Grunnfag Idrett, NIH Diplomtrener, Olympiatoppen/HiB Idrettspsykologi, HiB Bachelor Pedagogikk, UiB, UC Berkeley FECC 2009-2011,

Detaljer

En ny verden Og hvordan skal vi regulere den?

En ny verden Og hvordan skal vi regulere den? En ny verden Og hvordan skal vi regulere den? Oslo, 5. november 2015 Frode Lillebakken, juridisk direktør TeliaSonera Norge Dagens TeliaSonera verden Subsidiaries Associated companies Net sales SEK 101.1

Detaljer

Moving Innovation Forward!

Moving Innovation Forward! ! Movation Innovasjonsdugnaden! Norges ledende partnernettverk? Utfordringen! Flere enn 45 000 virksomheter startes hvert år i Norge... Mindre enn 20% overlever i løpet av de 3 første årene... Samtidig

Detaljer

JBV DSB godkjenninger

JBV DSB godkjenninger JBV DSB godkjenninger Leverandørmøte 2015-02-03 Willy Karlsen Sakkyndig driftsleder Electrical operation manager Eier av JBVs elektriske anlegg Alle jernbaneverkets elektriske anlegg er delt opp på de

Detaljer

COUNTRY REPORT- NORWAY

COUNTRY REPORT- NORWAY COUNTRY REPORT- NORWAY EUFRIN BOARD - NOV. 2015 Mekjell Meland Nibio Ullensvang JULY 1, 2015 2 23.11.2015 NIBIO KNOWLEDGE FOR LIFE Our future well-being depends on sustainable use of our natural resources.

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Sluttrapport pr. 20. April 2010 Alle 9 kunder av FHI s produksjonsavdeling for biofarmasøytiske produkter (SMAP) i perioden 2008-2009 mottok i januar 2010 vårt spørreskjema

Detaljer

Samlede Skrifter PDF. ==>Download: Samlede Skrifter PDF ebook

Samlede Skrifter PDF. ==>Download: Samlede Skrifter PDF ebook Samlede Skrifter PDF ==>Download: Samlede Skrifter PDF ebook Samlede Skrifter PDF - Are you searching for Samlede Skrifter Books? Now, you will be happy that at this time Samlede Skrifter PDF is available

Detaljer

Norwegian FAOS, version LK1.0

Norwegian FAOS, version LK1.0 Norwegian FAOS, version LK1.0 The KOOS form was translated from Swedish into Norwegian by the Norwegian Arthroplasty Register (NAR). The Norwegian National Knee Ligament Registry (NKLR) translated the

Detaljer

Norsk marin forskning sett utenifra. Stein Kaartvedt Universitetet i Oslo

Norsk marin forskning sett utenifra. Stein Kaartvedt Universitetet i Oslo Norsk marin forskning sett utenifra Stein Kaartvedt Universitetet i Oslo Norsk marin forskning sett innenfra Vinkling? Selvbilde (Kvalitet) (Synlighet) Organisering Ledelse Rekruttering Rammebetingelser

Detaljer

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset PARABOLSPEIL Stå foran krysset på gulvet og se inn i parabolen. Hvordan ser du ut? Still deg bak krysset på gulvet. Hva skjer? Hva skjer når du stiller deg på krysset? Still deg bak krysset Det krumme

Detaljer

HOW TO GET TO TØI By subway (T-bane) By tram By bus By car Fra flyplassen

HOW TO GET TO TØI By subway (T-bane) By tram By bus By car Fra flyplassen HOW TO GET TO TØI TØI s offices are located on the 5th and 6th floors of the CIENS building in the Oslo Research Park (Forskningsparken). We recommend that one uses the subway (T-bane), tram or bus to

Detaljer

NORGES TURISTBAROMETER Sommersesongen 2013 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge

NORGES TURISTBAROMETER Sommersesongen 2013 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge NORGES TURISTBAROMETER Sommersesongen 2013 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge Tilbakeblikk på tidligere sommersesonger 2 Tall for sommersesongen 2006-2012 viser at Norge ikke er

Detaljer

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER SLUTTRAPPORT Innhold 1. Innledning 1.1 Deltakere 1.2 Bakgrunn 1.3 Mål 1.4 Organisasjon 2. Oppsummering 3. Summary in English 4. Referanser/References 1. INNLEDNING 1.1 Deltakere Alcan á Ísland Alcoa Fjarðaál

Detaljer

Markedsrapport Russland 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Russland 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Russland 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Russere i Norge 2014, Turistundersøkelsen Posisjoneringsanalyse, Norges posisjon blant russere

Detaljer

Når markedet lanseres 21. oktober vil du også få muligheten til å samle enda flere poeng ved å gjøre folk oppmerksomme på Vemma.

Når markedet lanseres 21. oktober vil du også få muligheten til å samle enda flere poeng ved å gjøre folk oppmerksomme på Vemma. No-way without Norway: hvordan kan du delta? Begynn å samle poeng gjennom aktivitetene som er beskrevet nedenfor. Det er mange muligheter til poengfangst! Dersom du allerede har registrert deg for eventen

Detaljer

Next Tee FORSIKRING - ALT PÅ ETT STED RÅDGIVER FOR PRIVAT- OG BEDRIFTSKUNDER Telefon 23 11 34 00 post@lyberg.no www.lyberg.no Next Tee www.scenario.no Interiørarkitektur er rammen rundt folks hverdag.

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 24.05.2013 Sensur kunngjøres: 13.06.2012 Date of exam: 24.05.2013

Detaljer

Markedsrapport Storbritannia 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Storbritannia 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Storbritannia 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Britiske turister i Norge 2014, Turistundersøkelsen Norges posisjon blant briter Kontaktinformasjon;

Detaljer

Our Trees. Our Roots. Our Future.

Our Trees. Our Roots. Our Future. Our Trees. Our Roots. Our Future. Photo: Svein Grønvold/NN Photo: Shutterstock Forests for a healthy climate Forests have great potential to reduce the impacts of climate change, because trees absorb carbon

Detaljer

Monitoring water sources.

Monitoring water sources. Monitoring water sources. Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38336681.aspx Ekstern anbuds ID 223314-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Detaljer

Macbeth: Frozen Scenes

Macbeth: Frozen Scenes Macbeth: Frozen Scenes Using Frozen Scenes There are several ways to use these scenes 1. Along with the scene one can give the students the lines from the play and ask them to perform their scene with

Detaljer

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Professor dr juris Olav Torvund Publisering i åpne institusjonelle arkiv Førstegangspublisering Masteroppgaver Doktoravhandlinger (?) Grålitteratur

Detaljer

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ.

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ. ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT by between Aker ASA ( Aker ) Investor Investments Holding AB ( Investor ) SAAB AB (publ.) ( SAAB ) The Kingdom of Norway acting by the Ministry of Trade Industry ( Ministry

Detaljer

60-162-300. Monteringsanvisning Assembly Instructions Monteringsanvisning. Søve Lekemiljø AS 3830 Ulefoss - Norway Tlf: +47 35 94 65 65 www.sove.

60-162-300. Monteringsanvisning Assembly Instructions Monteringsanvisning. Søve Lekemiljø AS 3830 Ulefoss - Norway Tlf: +47 35 94 65 65 www.sove. UK Monteringsanvisning Assembly Instructions Monteringsanvisning Produkt nr. / Product no. / Produkt nr. 60-162-300 Ordr. nr. Dato. Sign. Søve Lekemiljø AS 3830 Ulefoss - Norway Tlf: +7 35 9 65 65 www.sove.no

Detaljer

Utstyr for avstandsmåling. Dommersamling 14. mars 2015 Stein Jodal

Utstyr for avstandsmåling. Dommersamling 14. mars 2015 Stein Jodal Utstyr for avstandsmåling Dommersamling 14. mars 2015 Stein Jodal Dommersamlingen 2012 Regulert i R 14-3 Kunstige hjelpemidler, uvanlig utstyr og uvanlig bruk av utstyr Anmerkning: Komiteen kan lage en

Detaljer

05/08/2002 Bugøynes. 16/08/2002 Bugøynes

05/08/2002 Bugøynes. 16/08/2002 Bugøynes FANGSTSEKSJONEN SENTER FOR MARINE RESSURSER TOKTRAPPORT Fartøy F/F Fangst Toktnummer 22 9 Prosjekttittel Seleksjon Konge krabbe Delprosjektnr. 627 Avgangsdato og sted Ankomststed og dato /8/22 Bugøynes

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING E-postmaler til bruk ved utsendelse av fremdriftsrapportering ph.d.- kandidater og veiledere TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE KANDIDATER: Kjære

Detaljer

CAMO GRUPPEN. Restrukturering av eierskap, drift og finansiering. Sverre Stange 15 JUNI 2005

CAMO GRUPPEN. Restrukturering av eierskap, drift og finansiering. Sverre Stange 15 JUNI 2005 CAMO GRUPPEN Restrukturering av eierskap, drift og finansiering Sverre Stange 15 JUNI 2005 INTRODUKSJON Orientering til aksjonærer om restrukturering av Camo Gruppen 15 Juni 2005 Sverre Stange. Fungerende

Detaljer

INTERNATIONAL U16 FIVE COUNTRIES MATCH CRO CZE SLO SVK HUN Budapest, Organizer: Hungarian Athletics Association

INTERNATIONAL U16 FIVE COUNTRIES MATCH CRO CZE SLO SVK HUN Budapest, Organizer: Hungarian Athletics Association INTERNATIONAL U16 FIVE COUNTRIES MATCH CRO CZE SLO SVK HUN Budapest, 28-09-2013 Organizer: Hungarian Athletics Association TEAM MANUAL 1. Organizing Committee Competition Director: Kopcsay Péter Vice Competition

Detaljer

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Sauda, 21. september 2011 Grete Solli, spesialrådgiver, Helse Sør-Øst Magne Paulsrud, seniorrådgiver, Initiativ for etisk handel Helse Sør-Øst: nye etiske

Detaljer

Klimaendringene i Arktis: Muligheter og utfordringer. Jan-Gunnar Winther, direktør Norsk Polarinstitutt og styreleder Framsenteret

Klimaendringene i Arktis: Muligheter og utfordringer. Jan-Gunnar Winther, direktør Norsk Polarinstitutt og styreleder Framsenteret Klimaendringene i Arktis: Muligheter og utfordringer Jan-Gunnar Winther, direktør Norsk Polarinstitutt og styreleder Framsenteret 2013 +40% (Lüthi et al.,2008, NOAA) The atmospheric concentrations of

Detaljer

Social Media Insight

Social Media Insight Social Media Insight Do you know what they say about you and your company out there? Slik fikk Integrasco fra Grimstad Vodafone og Sony Ericsson som kunder. Innovasjon og internasjonalisering, Agdering

Detaljer

Markedsrapport Danmark 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Danmark 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Danmark 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Gjestedøgn formidlet via hytteformidlere Andel av befolkningen som ferierer utenlands Planlagte

Detaljer

Hvordan bør fiskeriforvaltningen håndtere klimaendringer?

Hvordan bør fiskeriforvaltningen håndtere klimaendringer? Hvordan bør fiskeriforvaltningen håndtere klimaendringer? How should fisheries managment meet climate change? Barents 2033 Kirkenes 6 7 December 2012 Maren Esmark, Naturvernforbundet Klimaendringer i ArkCs

Detaljer

Riga February 2015. - solid, attraktiv og nyskapende

Riga February 2015. - solid, attraktiv og nyskapende Riga February 2015 Facts about HENT AS Established in 1980 as «Bygg og Anlegg AS» Changed name to «HENT AS» i 2007 Contractor and project developer, with emphasis on turnkey contracts and cooperation projects

Detaljer