Med Guds Ord til folket U T G I T T A V I N D R E M I S J O N S F O R B U N D E T S Ø R

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Med Guds Ord til folket U T G I T T A V I N D R E M I S J O N S F O R B U N D E T S Ø R"

Transkript

1 Juni Nr årgang RØSTEN Med Guds Ord til folket U T G I T T A V I N D R E M I S J O N S F O R B U N D E T S Ø R

2 Salmene Felleskap Av David. Se hvor godt og vakkert det er at brødre bor sammen. Salme 133:1. David skriver her om et fellesskap av de troende i Israels folk. Av det David skriver forstår vi at han ser på det som noe stort og rikt. Det var noe som var viktig for ham å være en del av. Ved å lese det bibelen sier om dette tema forstår vi bedre hvorfor David ser så stort på det. Dette åndelige fellesskap var Guds gave til troens folk, og var med på å bevare det åndelige liv i en vanskelig verden. La oss se på noe av det bibelen sier om fellesskapet av de hellige. Bileam stod en dag sammen med kong Balak for å forbanne Israels folk som hadde slått leir i ørkenen. Men Gud tillot ham ikke å forbanne Guds folk, han fikk tvert om bekjed om å velsigne dem. I denne velsignelsen finner vi en beskrivelse av brodersamfunnet: «Så sier han som hører fra Gud, som skuer syner fra den Allmektige - sunket til jorden med opplatte øyne: Hvor fagre er dine telt, Jakob, dine boliger, Israel,» 4. Mos. 24:4-5. I dette fellesskap eide de en trygg forvisning om Guds velbehag: «Han skuer ingen urett i Jakob. Han ser ingen elendighet i Israel. Herren hans Gud er med ham, og kongejubel lyder der,» 4. Mos. 23:21. David omtaler brodersamfunnet slik i Salme 16:3: «Jeg holder meg til de hellige i landet, de herlige som jeg har all min glede i.» I denne flokken av Guds folk var kongen blant sine likemenn. De var ett i troen på Israels Gud. De var alle renset rene og hellige i lammets blod. I 5. Mos. 33:3 leser vi at Moses så på Guds folk på samme måte «Alle dine hellige er i din hånd, de ligger for din fot, de tar imot dine ord.» Også profeten Jesaia beskriver den trygghet de hadde i dette fellesskapet: «Rettferdigheten skal være fred. Og rettferdighetens frukt skal være ro og trygghet til evig tid. Mitt folk skal bo i fredens bolig og i trygghetens telter og på sorgfrie hvilesteder.» Brodersamfunnet i den gamle pakt, som er et bilde på menigheten i den nye pakt, bestod av jøder og de hedninger som gikk over til jødenes tro og ble omskåret. Nå i menighetens tid, i nådens tid, er vennesamfunnet herligere enn under den gamle pakt. Nå blir alle som kommer til tro på Jesus lagt til Guds Menighet. Enheten er så fullkommen at Paulus sammenlikner det med et legeme: «For vi er lemmer på hans legeme,» Ef. 5:30. La oss avslutte med noe Paulus sier i Ef. 3:6: «Hedningene er medarvinger, de hører med til legemet og de har del i løftet i Kristus Jesus ved evangeliet.» William Indremisjons Røsten vil være en røst til vekkelse og fornyelse vil være en formidler av Guds Levende Ord vil gi informasjon om Indremisjonens arbeidet på Sørlandet Utgis av: Indremisjonsforbundet Sør Redaktør: Torgeir Skrunes Redaksjonsadresse: Postboks 166, 4524 Sør Audnedal Telefon: Telefaks: Redaksjonsmedarbeidere: Anne Rita Nilsen, Ole Kristian Øydna, Jørgen Tønnessen, Åge Nygård og William Aanensen, Hilde S. Stakkeland og Kåre Steinsund Abonnent: Utkommer i månedsskifte med 11 nr. i året og koster kr. 150,- + eventuell gave Kontingent og gaver: Røstens bankgiro nr Opplag: Ca 2000 eksemplarer Layout og trykk: 07 SØR AS, Kristiansand 2 Indremisjons Røsten Juni 2012

3 Info Leder Etter oppmuntring fra misjonsfolket skriver jeg nå min første lederartikkel til Indremisjonsrøsten. Dette vil forhåpentligvis bli en fast spalte fremover, der jeg vil komme med informasjon fra kretsen og dele tanker og ord som jeg går og tenker på. AV TORGEIR SKRUNES Jeg har akkurat kommet hjem fra misjonsråd i Bergen, der lederne i Imf var samlet. Der snakket vi blant annet om strategi og plan for arbeidet i Imf som helhet. Forbundet satte i fjor i gang en strategiprosess de ønsker skal ha så stor lokal forankring som mulig. Vi har snakket om dette i kretsstyret og i det åndelige tilsynsrådet i kretsen. Prosessen er også noe vi ønsker å være med på. Forbundet står i et lite veikryss når det gjelder arbeidersituasjonen. En del av forkynnerne er blitt og nærmer seg pensjonsalder. I stedet for å fylle alle stillingene opp med en gang ønsker de å få greie på hva og hvilken hjelp kretsen har bruk for og ønsker fra dem. Kretsens første steg i prosessen er at vi ønsker å kartlegge alt indremisjonsarbeidet vi har på Sørlandet for å finne ut hva arbeidet egentlig består av. I løpet av det neste året vil jeg og muligens andre ha et møte med hvert enkelt styre. Gjennom disse møtene ønsker vi å få greie på hvor mange medlemmer, hva og hvilket barne og ungdomsarbeid som drives. Det er også viktig for oss å få greie på hva dere tenker om det lokale arbeidet videre og hvilken hjelp dere ønsker fra kretsen. Det vil gi kretsstyret en mulighet til å tenke langsiktig i forhold til hvilke stillinger og arbeider typer en skal satse på. I neste omgang blir også disse signalene gitt videre til forbundet, slik at de også kan vite hva som er de lokal foreningenes behov på Sørlandet. Resultatene fra denne kartleggingsprosessen vil bli systematisert og presentert på foreningskonferansen neste år. Vi trenger å tenke høyt sammen i tiden som kommer. Vi har et folk vi er satt her på Sørlandet for å vinne og vi trenger å ha et arbeid der vi kan trekke til oss den oppvoksende slekt og knytte dem til bedehusarbeidet. Jeg ser store muligheter for indremisjonsarbeidet på Sørlandet. Vær med å be om at vi må få være i Guds plan med arbeidet vårt både lokalt og i kretsen. Arbeidersituasjon Fra høsten blir det en del forandringer i arbeiderflokken. Martin Hjellvik drar vestover igjen, Sol blir pensjonist, Ole kristian har gått tilbake Konsmohus og Hilde Stakkeland har sluttet. De nye som kommer inn er Kjell Hauan som administrasjonsleder, Tina Haddeland fra Eiken som barnearbeider på Kvinatun og i kretsen, Harald Tjervåg fra Bergen som ungdomsarbeider i Eiken og forkynner i kretsen og Vegard Soltveit fra Radøy som ungdomsarbeider i Finsland og forkynner i kretsen. I tillegg til dette vil Tore Andre Haddeland fra Hægebostad være T2 student og ungdomsarbeider i Evje/Byglandsfjord/ Hornnes og det er også lokale folk som skal inn som miljøarbeider på begge KVS skolene. Det er alltid utfordrende å finne arbeider og vi er veldig takknemlig til Gud for at disse har takket ja til kallet og går inn i medarbeiderflokken vår. Regnskap for første kvartal Vi har nå den økonomiske over- sikten over årets først kvartal og mener der viktig å informere misjonsfolket om hvordan det ligger an. Etter 3 måneder ligger kretsregnskapet på ,-. Dette er over det en skulle ønske på dette tidspunktet og vi håper dette kan utløse ekstra gaver til kretsens arbeid. Vi ønsker virkelig å satse i arbeidet vårt og håper mange ser viktigheten av å støtte dette arbeidet vi står i. Teltmøte Programmet for årets teltmøte i Krossen på Evje finner du på baksiden av bladet. Etter suksessen i fjor ser vi med glede fram til nye teltmøter. Vi håper at vi også i år kan samle alle generasjoner fra hele kretsen vår, til stormøter på Evje. Dere er i hvert fall hjertelig velkommen! Lørdag 11. august Vi trenger lopper!!! Ikke kast noe, men la det komme misjonen til gode! Det du ikke trenger kan andre ha nytte av. Vi tar ikke imot hvitevarer. Kontakt oss på tlf Indremisjons Røsten Juni

4 8 Fredag 11. mai 2012 Imf Sør NYTT Generalsekretær Erik Furnes i Indremisjonsforbundet på Bygland sist helg: -Dette er større enn me våga å tru -Det som me har sett på Byg - land i dag, er mykje større og flottare enn det me no kon gong har våga å håpe på, sa generalsekretær i Indre mi s - jonsforbundet, Erik Furnes under jubileumsfesten på KVS Bygland sist laurdag. Tekst og foto: Sigurd Haugsgjerd Generalsekretæren tenkte både på nybygget til 11 millionar kroner som vart innvigd med festmiddag i den nye matsalen denne dagen, og at skulen som indremisjonsfolka fekk hand om for 10 år sidan, har greidd seg så godt og vore i stadig utvikling i desse åra. Det starta med 28 elevar fyrste året. I dag har dei over 80. -Om dagane skifter, er Guds kjærleik varig og permanent, slo gener - alsekretæren fast. Indremisjons for - bundet har til saman 20 skular landet rundt frå folkehøgskular og bibelskular til grunnskular og vidaregåande skular. For heile mennesket -Eg er stolt over å få vere med på dette laget med kvalitetsskular som viktigaste arbeidsreidskap i barneog ungdomsarbeidet vårt. Me er opptekne av at det skal vere skular for heile mennesket, eit tilbod som formidlar den evige bodskapen. På den måten er me alle som er med på dette, Guds ambassadørar her på jord, diplomatiske sendebod av høgaste rang, som er definisjonen på ein ambassadør. Me er privilegerte som får formidle den evige bodskapen til trøytte sjeler, sa generalsekretær Erik Furnes. Han minna om at det er lys over livet for alle som vender seg til lysets far, som han sa før musikkgruppa Rett kurs frå Evje og omlandet slapp til. Lei - aren der Jørgen Lien understreka også at på desse 10 åra med KVS på Bygland, er det mange ungdommar som har teke åndelege val. Hybelbygga er viktige Bygdefiolk og andre interesserte var med på jubileumsfesten på KVS Bygland sist laurdag. Frå venstre: Prostinna Siv Toril Stenersby Jensen, dagleg leiar i Setesdal Regionråd, Signe Sollien Haugå, rådmann i Bygland, Aasmund Lauvdal, ordførar i Bygland, Leiv Rygg, rektor ved Setes - dal vidaregåande skule, Birgit Attestog og prost Bernt Olav Jensen. At den intense utbygginga med stadig nye hybelbygg er viktig, kom fram då nokre av avgangselevane ved skulen var med i festprogrammet. Elevrådsleiar Lasse Imeland sa at det beste på KVS er å kunne bu på skulen og vere saman det me - ste av døgnet. Karl Erik Steinsland fortalde om elevane sitt Latvia-prosjekt der basaren nyleg gav rundt Ingunn Holen frå Frigstad bedehus i Randesund, som også skal vere med på bibel- og naturcampen på Bygland KVS til sommaren, helsa 10-årsjubilanten med gode ord og ein sjekk på kroner! kroner. I tillegg har elevane vore på turne fleire stader på Sør - landet og fått inn ytterlegare kroner til hjelpearbeidet i Balti k um. Dei fleste held ut Styreleiar ved KVS Bygland, Anne Ma Timenes rosa også det gode sku - lemiljøet og sa at det har nesten ik - kje vore drop out på desse 10 første åra. Det er sterkt når ein veit at det ved mange andre skular er eit problem at altfor mange hoppar av under vegs, slo ho fast. Svein Kleivane, som er nabo til skulen, og i si tid var elev ved den tidlegare skogskulen, gav eit kort historisk overblikk. Han fortalde frå det starta i Åkhus med landbruksskule alt i 1853, men der mange drog heim att nokså fort fordi dei vart leid det, som Byglandsordførar Leiv Rygg siterte frå kultursoga i Bygland. I 1896 vart det opna bå - de landbruksskule og husmorskule på Longerak, men denne vart flytta til Bygland i 1915, og i 1927 vart husmorskulen nedlagd. I 1964 vart også landbruksskulen lagd ned, men året etter kom skogskulen som vekselvis har vore Statens og fylket sitt ansvar fram til Frå då av stod det tomt i eit par år før altså indremisjonen inntok skulebygningane. Fylkesvaraordførar Jon-Olav Strand var imponert over optimismen som har prega satsinga ved skulen på Bygland i desse 10 åra. 4 Indremisjons skulen på Røsten Bygland. Juni 2012 Misjonsfolk og andre interesserte på jubileumsfest på Bygland laurdag. I framgrunnen tidlegare ordførar i Hægebostad, John Fidjeland. Faksimile fra Setesdølen. Leiar i forbundsstyret, Sverre Dag Ljønes var stolt og imponert ov er

5 Glede NYTT Fredag 11. mai Den kristne vidaregåande skulen på Bygland feira sine første 10 år: -Får stadig større tillit i bygda Musikkgruppa Rett kurs med folk frå Evje, Høvåg, Vennesla og Øvrebø var også med i festprogrammet på KVS Bygland sist laurdag. Frå venstre: Inger Omland (delvis skjult), Ann Kristin Eikeland, Leif Erik Hagen, Jørgen Lien og Roar Bjønnum. Også Knut Karlsen og Frode Bjorvand er med i gruppa. -Då indremisjonsfolka inntok den gamle skogskulen på Byg - land, såg folk i bygda føre seg ei litt merkeleg religiøs sekt, men dei fleste skeptikarane vart fort rolege. I dag opplever ein at skulen får meir og meir tillit i bygda, sa ein av naboane, Svein Kleivane før rektor Ole Magne Omdal igjen ville ha ordet sist laurdag. Tekst og foto: Sigurd Haugsgjerd Det leid på kvelden, og folk med helsingstalr stod i kø. Fylkesmann Øystein Djupedal hadde i mangel av seg sjølv sendt både landbruksdirektør og utdanningsdirektør til feststunda. Medan den første tala under middagen, fekk utdanningsdirektøren ordet om kvelden. Ho -Det er ei gjerning for Herren som har lukkast her på Byg land, sa tidlegare styreleiar Arnt Taks - dal. Torgeir Skrunes frå Sørlandets Indremisjonskrets har vore my - kje på skulen på Bygland og ro - sa det gode miljøet. hylla skulen sin sterke kristenprofil og bad om at det må få gjennomsyre heile undervisninga. -Bibelen er eit godt utgangspunkt for å ta forvaltaransvaret på alvor, og ingenting passar betre her med jordbruk og skogbruk som sentrale element i opplæringa, meinte ho. Fylkesvaraordførar Jon-Olav Strand viste til at fylkestinget var samrøystes om å la indremisjonen få overta skulen. -Det er likevel dykk sjølve og alle gode hjelparar som har gjort jobb - en, sa han og var imponert over optimismen som har prega satsinga i desse ti åra. Eit produkt av skulen Ordføraren i Bygland, og leiar i sty - ret for regionrådet, Leiv Rygg helsa frå fire kommunar. -Me er glade for å ha fått private inn her, for fylkeskommunen har i grun - nen ikkje gjort anna enn å leggje ned både landbruksskulen, husmor - Også avgangselevar deltok i festprogrammet. Her elevrådsleiar Lasse Indremisjons Røsten skulen Juni og til 2012 sist skogskulen, sa han 5 og var sjølv eit produkt av den kom - binerte skuledrifta for gutar og jenter. Morfar hans møtte mormora på Longerak. Leiar i forbundsstyret Sverre Dag Ljønes sette pris på at forbundsstyret som generalforsamling for skulen på Bygland denne gongen hadde lagt møtet sitt dit. Han hylla bå - de tidlegare og noverande rektor og sa at han var stolt og takksam for det som er gjort. Med ein sjekk på kroner la han til: -Det er Guds velsigning som gjer rik, eige strev legg ikkje noko til. Raus gåve frå Randesund Ingunn Holen frå Frigstad bedehus i Randesund inviterte skulen på Byg - land til besøk på fredagskveldar på bedehuset der. Ho overrekte ein sjekk på kroner, og fekk kjapt svar frå festleiar og rektor Ole Magne Omdal: -Me skal kome til Frigstad mange fredagar, lova han. Også Torgeir Skrunes frå Indremisjonskretsen på Sørlandet var oppteken av samarbeid med skulen. Han har vore der ofte på tysdagsmøte og hylla det gode arbeidet som blir gjort blant ungdommen. Prost og tidlegare sokneprest i Byg - land, Bernt Olav Jensen fekk avslutte helsingsrunden med minne om oppstarten og åra som har gått. -Tenk så viktig arbeid de får vere med på, gje ungdom kunnskap og ei åndeleg ballast. I frøa som vert sådde her, ligg håpet og framtida, sa han. Jubileumsgåver Og skulen fekk til saman kroner i jubileumsgåver denne flotte festdagen for KVS Bygland. Og i morgon er det Byglandsdag på skulen der heile bygda er velkomne til skuletunet for å studere nybygget og heile anlegget. -De er alle Guds ambassadørar, diplomatiske sendebod av høgaste rang, når de får formidle den evige bodskapen til unge slekter, sa generalsekretær Erik Furnes i festtalen sin på Bygland sist laurdag. Imeland (t.h) saman med rektor Ole Magne Omdal.

6 Barnekroken Jesus holder fast! Har du noen ganger vært redd, trist eller lei deg? Jo da, det har alle, - både store og små! Ingen kan leve et helt liv, og bare ha det kjempefint. Sånn er det bare! Jesus hadde vært ute i ørkenen i 40 dager, sammen med djevelen. Han skulle virkelig friste Jesus til å la han bli herskeren over alt og alle. Den onde selv! Kjære deg! Men, det klarte han ikke! Så gikk Jesus omkring, fortalte om Gud og seg selv, og hjalp mange så de ble helt friske. For en haug av mennesker, ble han virkelig populær! Men, det var også noen som ikke ønsket å ha Jesus i nærheten en gang! Han kunne si så mye om ting de ikke kunne forstå, eller være enige med han i. Jesus hadde vært sammen med mange. Det var blitt dag. Han gikk ut og dro bort til et sted hvor han kunne være helt alene. Faktisk er det veldig godt, - å være litt for seg selv, når hverdagen kan ha vært litt travel, - i barnehage, på skole eller jobb. Men, det varte ikke lenge! Folket lette etter Jesus. De kom til han, og holdt på han for at han ikke skulle gå fra dem! Dette kan du høre og lese om i Bibelen, - i Lukas-evangeliet kapittel 4. Jesus skjøv dem ikke vekk! Nå får du vite: «For Han (Jesus) har sagt: Jeg skal ikke slippe deg, og ikke forlate deg.» (Hebreerne 13.5). Gjør du som alle disse menneskene: Hold fast på Jesus! Bli hos Han! Bare si: «Jeg vil være din!» Du som tror på Jesus, - har gitt deg selv til Han, har nå fått vite, at Han ikke svikter deg. Det gjelder når du har det godt, og når du har det vondt. Det er faktisk bare opp til deg, om du vil la Han holde fast på deg eller ikke! Hos Jesus er du trygg! Ingen kan rive oss vekk fra Han! Anne Rita Familiedag er bra! Det kan alle skrive under på med tjukke streker, om nødvendig skulle være! Dagen startet med grå skyer. Men temperaturen var fin. Enda bedre ble den, da sola spredte alle skyene noen minutter over 12! Den ene familien etter den andre strømmet inn det siste kvarteret. Og møtesalen ble nesten fullsatt. Åge var på plass og runget med sin kraftige røst, et varmt «VELKOMMEN!» til alle. En flott gjeng fra Friksi barnekor, sang så nydelig til oss! Nå kommer en liten smakebit: «Her er det plass for alle, her er en åpen dør. Her får du komme inn» Så sang de om en fantastisk Gud vi har, som er over alle, og kan alt. Han som vil ha med oss å gjøre, fordi han er så inderlig glad i oss. Her var det barn som kunne synge ut med god, kraftig stemme og glede! En ting til i denne sammenhengen: Barnekorets pianist kom til Audnastrand med nyoperert høyre-hånd. Ikke er det til å tro, men det er sant. Pianist ble ordnet der og da på stedet! Det var en (Fortsetter på neste side) 6 Indremisjons Røsten Juni 2012

7 Ungsiden Se høyere opp! En tenåringsjente satt ved vinduet og så ut. Ser du den vakre utsikten og det fine været? spurte moren, som holdt på med noe arbeid i det samme rommet. Sa du vakker utsikt? spurte den unge jenta i en litt spydig tone. Jo visst er det vakkert å se naboens klesvask som henger ute til tørk. Eller hva sier du til det falleferdige huset til den andre naboen vår, og for ikke å snakke om de skitne masete ungene hans. Moren gikk bort til henne. Kjære deg, sa hun, så lenge du ser ned, har du den grå hverdagen for deg. Du må se høyere opp! Se på åsen der borte. Ser du ikke høstfargene mot den blå fine himmelen. Er det ikke pent? Moren ble stående og se ut. Om litt sa hun: Jeg skal si deg noe. Slik er det i livet også. Ser vi bare på det som er mørkt og trist, kommer bekymringene, og vi har da lett for å bli negative, gretne og misfornøyde. Vi må se på det som er lyst og godt, men aller mest på han som er lyset selv, og som vil gi oss kraft til å leve i lyset. Moren som selv var en kristen, og hadde funnet veien til lysets kilde, kunne derfor av erfaring tale som hun gjorde til datteren. Kol.3,2: La deres sinn være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden. Salme 34,6: De så opp til ham og strålte av glede. Å.N. (Fortsettelse: Familiedag er bra!) ung mann der, som kunne steppe inn, som om han ikke hadde gjort annet enn å spille sammen med dem! Til deg som ikke var der: du gikk glipp av noe stort der, gitt! Ingunn Holm var på plass med enkel og god forkynnelse til barna. Som poteten, er hun et funn, med «servering» av Guds mat til alle aldersgrupper! «Hva liker du aller best?», lød spørsmålet til å begynne med. Hun fortalte om et misjonærbarn, - Rosmari, som hadde ei dukke hun elsket over alt. Den var for henne umistelig! Ei jente på et barnehjem i Kina, fikk den till sist. Og Rosmari ble veldig glad, fordi hun hadde gitt vekk det beste hun eide, til ei som virkelig trengte det, og ble så lykkelig! Abraham, Isak og ofring ble tydelig tatt fram. Sammenlikningen har vi med Gud som gav det eneste og beste han hadde, - sin egen Sønn, - som måtte dø på korset for vår synd. Han stod opp igjen, og vant en evig og herlig himmel for alle, - alle som har gitt sitt liv til Jesus! Og den som gir livet til Han, har gitt det aller beste. Det gjelder å ha svart Han ja. Mer glede og sang ble det. Men så vendte nesa ut mot grillplassen, der det ble solgt og servert hamburger, pølse, brus og saft. Barna fikk etter hvert en is hver. Gratis kaffi og kake fulgte med. Alle koste seg i det nydelige været. Høydepunktet er alltid det som skjer på slutten av dagen: Konfektdryss fra oven! Igjen er pastor Åge på plass på balkongen, og kaster ut «godisene» til alle de forventningsfulle øynene. Hendene strekte seg i været og tok imot med stor glede! Vi gjør det igjen til neste år! Alle er velkommen!!! Anne Rita Nilsen Indremisjons Røsten Juni

8 Reiserute Indremisjons - forbundet Sør Motto: Med Guds Ord til folket Postadresse: Pb.166, 4524 Lindesnes Besøksadresse: Snik, 4520 Lindesnes Telefon: Fax: Giro nr.: E-post: Formann: John Fidjeland (Eiken) Kretsstyre: Terje Kvinlog (Kvinlog), Ingunn Holm (Kristiansand), Tønnes T. Kvinlaug (Kvinesdal), Sissel Hauan (Kvinesdal), Ommund Tveit (Birkenes), Rolf Pettersen (Spangereid) og Oddbjørg Havaas (Lista). Kretsleder: Torgeir Skrunes Tlf Adm. leder: Ole Kristian Øydna Tlf Barne og Ungdomssekretær: Åge Nygård 4525 Konsmo. Tlf.: Forkynnere: Arne Arnesen, Flekkerøy, tlf Jørgen Tønnessen, Korsviktoppen 12, 4638 Kristiansand, tlf Ingunn Holm, Kristiansand, tlf Martin Hjellvik, Sira, tlf Barnearbeider: Ann Rita Nilsen, Bjørkeskaret 18, 4550 Farsund, tlf Hilde Stensland Stakkeland, Hagen, 4473 Kvinlog, tlf Reiserute i juni Torgeir Skrunes 02. Byremo 05. Bygland 10. Alleen, Lyngdal Evje 25, Fam.leir Audnastrand Martin Hjellvik 01. Sira 02. Byglandsfjord 05. Sira 07. Vigeland 08. Sira 09. Evje 12. Sira 14. Vigeland 15. Sira 19. Sira 26. Sira 29. Sira Åge Nygård 05. Remehaugen b.hage 07. KVS-Lyngdal 09. Kvås Ungd.for kl. leir Audnastrand Fam.leir Audnastrand Anne Rita Nilsen kl. leir Audnastrand 13. Form.treff Audnastrand 10. Frikstad kl. leir Audnastrand 19. Remehaugen b.hage Fam.leir Audnastrand Ingunn Holm 06. Reme 17. Mosby Fam.leir Audnastrand William Aanesen 3. Holum Endre Bjelland 17. Flekkefjord Johannes Gyland 12. Flekkefjord Tor Ingvald Lauvrak Evje Torgeir Nygård Evje Kåre Steinsund 10. Eidsåstevnet Svein Sårheim 10. Eidsåstevnet Audnastrand leirsted Adresse: Snik, 4520 Sør-Audnedal Telefon: Fax: Giro nr.: Husmor: Marit Sigrunn V. Eskeland, Vigeland, 4520 Sør-Audnedal. Tlf.: / Leirglimt redaktør: Åge Nygård Folkehøgskolen Sørlandet Adresse: 4760 Birkeland Telefon: Fax: Rektor: Gunnar Birkeland Kvinatun Ungdomssenter Daglig leder: Merete Breimoen Adresse: Kvinlog, 4473 Kvinlog Mobil: Fax: Bankkonto: Tilsluttet: Indremisjonsforbundet 8 Indremisjons Røsten Juni 2012

9 Kvinatun Dugnad med innhold & mening! Fredag 11. mai i 17-tiden samledes vi en gjeng på Kvinatun til dugnad m/ innhold & mening. Vi startede med kaffe og en lengre prat. Det var mye «på lista» som skulle gjøres og mange tanker som ble tenkt og gitt uttrykk for i den anledning. Så begynte vi på hver vårt. Etter en bedre middag i 19-tida fortsatte arbeidet utover kvelden, inntil noen ga seg og andre benket seg i peisestova for hyggekveld med John Fidjeland. Han holdt en fin andakt om den forsikring vi har i Guds ord, og deretter satt historiene og latteren løst når John og Tønnes Kvinlaug begge er tilstede, så er det et arsenal av lokalkunnskap og stubber, som vi andre gleder oss over, og slik ble kvelden: mye kaffe og kake, latter, ettertanke og samvær. Neste dag kom de første i 8- tida, og snart var vi 17 personer med små og store snekkere det summet overalt inne og ute: taket på Annekset ble isolert, vinduer vasket, senger forsterket, busker sagd ned, kasse til utvendig varmepumpedel ble snekret i en fei, masse dørlister ble malt, dører gått etter, rommene i Annekset blev vasket ned, åpning ble snekret til kloakkummen under inngangspartiet til Annekset, brannslangene var ute for å spyle tunet etter vinteren, takrenner ble renset, ny ovn montert i gangen nede, ovn flyttet på lederrommet og masse annet det var en effektiv gjeng og tonen var munter. Vi måtte selvfølgelig ha en utlodning nesten 2000,- kom inn i kassen herfra! Vi sluttet i tida lørdag mye kunne strykes fra lista tusen takk til alle dere som var med!!! Hilsen Odd Terje & Merete Indremisjons Røsten Juni

10 Gaver Misjonsgaver i april Kretsen Bankkonto Audnastrand Bankkonto Kvinatun Ungdomssenter Bankkonto Alle kan BE: Bønn er en av de viktigste tjenestene i arbeidet. «Be om at det må åpnes en dør for Ordet, så vi kan forkynne Kristi hemmelighet». Kol. 4,3. Mange kan GI: Frivillige Gaver gjør at vi kan sende ut forkynnere med Guds Ord. «Enhver må gi slik som han setter seg fore i sitt hjerte, ikke med ulyst eller tvang for Gud elsker en glad giver». 2. Kor. 9,7. Noen kan GÅ: Guds Ord har hast. Vi trenger stridsmenn som er tent av Den Hellige Ånd. «Hvor fagre er deres føtter som bringer fred som bringer et godt budskap». Rom 10,15. Jeg/vi tegner: Fast givertjeneste Jeg/vi vil bidra med kr. i I mnd. Kvartalet Halvåret Året Jeg/vi ønsker: Å betale ved automatisk trekk (autogiro) Å få tilsendt giroblanketter Jeg/vi ønsker å gi: Testamentarisk gave, send informasjon Jeg/vi ønsker å abonnere på: Indremisjonsrøsten, for kr. 150,- pr. år + evt. gave. Abonnement opphører ikke før vi mottar skriftlig henvendelse. Send egen liste dersom du har familie eller venner som du ønsker skal få tilsendt bladet gratis ut året. Navn:... Adresse:... Postnr:... Sted:... Klipp ut kupongen og returner den til: Indremisjonsforbundet Sør Pb 166, 4508 Sør-Audnedal Formiddagstreff Audnastrand Kollekt årsmøte ImF Sør Gaver Fast givertjeneste Våroffer sand kommune: Tveit Indremisjon Randesund Indremisjon Sødal bedehus Birkenes kommune: Engesland misj.forening Songdalen kommune: Greipstad Indremisjon Vennesla kommune: Stallemo bedehus Røyknes Indremisjon Reiersdal bedehus Evje og Hornnes kommune: Moisund bedehus Bygland kommune: Byglandsfjord Lindesnes kommune: Melhus bedehus Snik bedehus Rødberg bedehus Fredens Bånd Reme Vigeland bedehus Fjeldskår bedehus Åseral kommune: Kylland Kyrkjebygd Lognavatn Mandal kommune: Engedal Farsund kommune: Betania, Spind Hægebostad kommune: Bryggeså kv.forening Nøkland kv.forening Kvinesdal kommune: Fjotland Indremisjon Liknes Indremisjon Liknes Inpuls Flekkefjord kommune: Flekkefjord Indremisjon Tesaker og Klungland kv.for. Offer Flekkefjord kirke Sirdal kommune: Omlid kv.forening Til Audnastrand: Remehaugen barnehage Indremisjons Røsten Juni 2012

11 Audnastrand 17. mai-festen 2012 Ja, 17. mai ble det i år også! Tross litt regn og mye vind, entret festpyntede kvinner og menn inn på Audnastrand i god tid fra fjern og nær. Vi ble over 100! Mat- og møtesalen var skikkelig nasjonalt pyntet, med bjørk, lys, roser og 17. mai servietter på bordene. Pål Harry Egeland hadde full kontroll, og ledet festen på en flott måte. Med sin gode røst ønsket han en forventningsfull forsamling velkommen. Kjente sanger runget over salen. Trioen fra KVS Lyngdal gledet oss med herlig sang. En stor nytelse å bare ta imot, godt nedsunket i stolen. Sammen fikk vi ta imot «serveringen» fra Guds sanne ord, om Herrens kjærlighet, nåde, frelse, omsorg, frihet og fred. Flagget gir oss dette klare budskapet. Korset er uungåelig synlig. Det flagger i lufta, - ikke bare på nasjonaldagen over hele Norge, men i flere andre sammenhenger. Gud hjelpe oss at ikke korset om Guds redingsaksjon blir fjernet fra vårt land! Mat er godt! Selv om en har nytt masse «sjeskt» tidligere på dagen, er ikke kjøkkenpersonalet kleinere med serveringen for legemet denne dagen heller. Tradisjonen tro: Nydelige smørbrød og bløtkake, pyntet med nasjonalfargene. Da er allting vel! Mett og god på alle vis vendte Velkommen til «Sommertreff for oss over 60»! Sted: Audnastrand leirsted, Lindesnes Dato: august 2012 Bibeltimer: Evangelist Klaus Muff Emne: «Jesus mitt liv» Sangkrefter: Jette Marie og Bjarne Steinsund Kåre Steinsund Gunleif, Kåre og Leif Konsmokameratene (tirsdag) Dagens gjest: Ragnar Ringvoll Lederteam: Svein Sårheim, Sigmund Stokkeland og Kåre Steinsund Variert program, sangstunder, kveldssamlinger, festkveld, nattverd, kaffekos m.m. Pris for hele oppholdet: 1600,- Ekstra for enerom: 600,- Reduksjon for loftsrom (dusj, toalett i 1 etg.): 500,- Oppredd seng (Gi beskjed om dette ved påmelding): 200,- Påmelding: AUDNASTRAND, tlf innen 10. aug. VELKOMMEN til flotte dager på sommertreff! Få noen med deg, og bli med. Indremisjonsforbundet Sør nesa hjemover, med takk for en fin dag. Guds velsignelse fikk hvile over oss alle! Anne Rita Nilsen Indremisjons Røsten Juni

12 Program: Onsdag 13. juni kl Mannsdominans Torsdag 14. juni kl Kor i all verda Fredag 15. juni kl Konsmo ungdomskor Lørdag 16. juni kl Evangeliesenteret Søndag 17. juni kl og Evangeliesenteret Tirsdag 19. juni kl Himmelsusen Teltmøte Onsdag 20. juni kl Korint (Jentekoret) Torsdag på 21. jordet juni kl i Krossen Ole Jørgen og Lill Kristin på Olsøy Smerud Evje Fredag 22. juni 13. kl juni Eiken ungdomskor 24.juni St.hans 23. juni kl. Tale av Torgeir Opplegg for Skrunes, store og små kl , og Tor Ingvald Lauvrak og Torgeir Persson Nygård Søndag Program: 24. juni kl Rett Kurs Bønnemøte Fredag 22. kl juni hverdager kl og søndager Eiken ungdomskor kl Radio program på dagtid mellom kl Sponsor til Teltmøte. konsert kl av Synnøve Aanensen m/band Onsdag 13. juni kl Mannsdominans Torsdag 14. juni kl Kor i all verda Amerikansk auksjon lørdag 23.juni. Fredag 15. juni kl Konsmo ungdomskor Fotball Lørdag eller 16. volleyball juni kl. kl hver dag. Evangeliesenteret Barneopplegg Søndag 17. på juni søndagsmøtene kl kl. og Evangeliesenteret Tirsdag 19. juni kl Himmelsusen Det Onsdag blir kiosk, 20. og juni tilgang kl. til grilling hver kveld. Korint (Jentekoret) Torsdag 21. juni kl Ole Jørgen og Lill Kristin Olsøy Smerud St.hans 23. juni kl Opplegg for store og små kl , og Søndag 24. juni kl Rett Kurs konsert kl av Synnøve Aanensen m/band Søk Herren mens han er å finne, kall på ham den stund han er nær! Amerikansk auksjon lørdag 23.juni. Fotball eller volleyball kl hver dag. Barneopplegg på søndagsmøtene kl Det blir kiosk, og tilgang til grilling hver kveld. Bønnemøte kl hverdager og søndager kl Jesaja 55,6 Radio Flatebygg program - Ragnar på Aas dagtid - KW bygg mellom - Ingeniør kl. 12 Wiberg Evje trafikkskole - Grønemyrkiosken - Høgås hyttefelt (www.hogaashyttefelt.no) - Evjerørservice - Jesaja 55,6 Uleberg Maskinservice - ERV levere Elektro, rør og ventilasjon - Evje glasservice - Sponsor til Teltmøte. Eikås Flatebygg hytter - Ragnar - Eiken Aas hytter - KW - Elim bygg pinsemenighet - Ingeniør Wiberg - Evje trafikkskole - Søk Herren mens han er å finne, kall på ham den stund han er nær! Grønemyrkiosken - Høgås hyttefelt (www.hogaashyttefelt.no) - Evjerørservice - Uleberg Maskinservice - ERV levere Elektro, rør og ventilasjon - Evje glasservice - Eikås hytter - Eiken hytter - Elim pinsemenighet Arrangør: Ungdommer fra indre Agder Arrangør: Ungdommer fra indre Agder B-BLAD RETURADRESSE: Indremisjonsforbundet Sør Postboks Sør-Audnedal Setesdalstrykk Setesdalstrykk as as

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG 44 17. mai fest kl. 18.00 Kretsmøte 1.-2. juni Meld deg på forsamlingstur til Visthus 14-16 Juni www.moldebedehus.no Forsamlingslederen har ordet

Detaljer

Februar 2012 - Nr. 2-68 årgang. Med Guds Ord til folket U T G I T T A V I N D R E M I S J O N S F O R B U N D E T S Ø R

Februar 2012 - Nr. 2-68 årgang. Med Guds Ord til folket U T G I T T A V I N D R E M I S J O N S F O R B U N D E T S Ø R Februar 2012 - Nr. 2-68 årgang RØSTEN Med Guds Ord til folket U T G I T T A V I N D R E M I S J O N S F O R B U N D E T S Ø R Salmene Vi har full forløsning hos Gud Vent på Herren, Israel! For hos Herren

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

April 2013 - Nr. 4-69. årgang. Med Guds Ord til folket U T G I T T A V I N D R E M I S J O N S F O R B U N D E T S Ø R

April 2013 - Nr. 4-69. årgang. Med Guds Ord til folket U T G I T T A V I N D R E M I S J O N S F O R B U N D E T S Ø R April 2013 - Nr. 4-69. årgang RØSTEN Med Guds Ord til folket U T G I T T A V I N D R E M I S J O N S F O R B U N D E T S Ø R Salmene Brodertukt og sjelesorg «La en rettferdig slå meg i kjærlighet og tukte

Detaljer

September 2012 - Nr. 9-68 årgang. Med Guds Ord til folket

September 2012 - Nr. 9-68 årgang. Med Guds Ord til folket September 2012 - Nr. 9-68 årgang RØSTEN Med Guds Ord til folket UTGITT AV INDREMISJONSFORBUNDET SØR Salmene Lovsyng hans navn Lovsyng hans navn, for det er herlig. Salme 135:3B De fleste bærer med seg

Detaljer

Mai 2013 - Nr. 5-69. årgang. Med Guds Ord til folket

Mai 2013 - Nr. 5-69. årgang. Med Guds Ord til folket Mai 2013 - Nr. 5-69. årgang RØSTEN Med Guds Ord til folket UTGITT AV INDREMISJONSFORBUNDET SØR Salmene Salme 142 De rettferdige skal samle seg omkring meg, når du gjør vel imot meg. Salme 142: 8b. Også

Detaljer

Januar/Februar 2015 - Nr. 1-71. årgang. Med Guds Ord til folket UTGITT AV INDREMISJONSFORBUNDET SØR

Januar/Februar 2015 - Nr. 1-71. årgang. Med Guds Ord til folket UTGITT AV INDREMISJONSFORBUNDET SØR Januar/Februar 2015 - Nr. 1-71. årgang Med Guds Ord til folket UTGITT AV INDREMISJONSFORBUNDET SØR Leder Møteleder «Jeg kan ikke være med i styret, fordi jeg ikke kan lede et møte». Et utsagn som jeg har

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

Februar 2013 - Nr. 2-69 årgang. Med Guds Ord til folket U T G I T T A V I N D R E M I S J O N S F O R B U N D E T S Ø R

Februar 2013 - Nr. 2-69 årgang. Med Guds Ord til folket U T G I T T A V I N D R E M I S J O N S F O R B U N D E T S Ø R Februar 2013 - Nr. 2-69 årgang RØSTEN Med Guds Ord til folket U T G I T T A V I N D R E M I S J O N S F O R B U N D E T S Ø R Salmene Du er min Gud Jeg sier til Herren: Du er min Gud. Salme 140:7 I denne

Detaljer

Mai 2012 - Nr. 5-68 årgang. Med Guds Ord til folket U T G I T T A V I N D R E M I S J O N S F O R B U N D E T S Ø R

Mai 2012 - Nr. 5-68 årgang. Med Guds Ord til folket U T G I T T A V I N D R E M I S J O N S F O R B U N D E T S Ø R Mai 2012 - Nr. 5-68 årgang RØSTEN Med Guds Ord til folket U T G I T T A V I N D R E M I S J O N S F O R B U N D E T S Ø R Salmene Reis deg Reis deg, Herre, og kom til ditt hvilested, du og din styrkes

Detaljer

Januar 2012 - Nr. 1-68 årgang. Med Guds Ord til folket U T G I T T A V I N D R E M I S J O N S F O R B U N D E T S Ø R

Januar 2012 - Nr. 1-68 årgang. Med Guds Ord til folket U T G I T T A V I N D R E M I S J O N S F O R B U N D E T S Ø R Januar 2012 - Nr. 1-68 årgang RØSTEN Med Guds Ord til folket U T G I T T A V I N D R E M I S J O N S F O R B U N D E T S Ø R Sion Salmene De skal bli til skamme og vike tilbake, alle som hater Sion. Salme

Detaljer

Mars 2015 - Nr. 2-71. årgang. Med Guds Ord til folket UTGITT AV INDREMISJONSFORBUNDET SØR

Mars 2015 - Nr. 2-71. årgang. Med Guds Ord til folket UTGITT AV INDREMISJONSFORBUNDET SØR Mars 2015 - Nr. 2-71. årgang Med Guds Ord til folket UTGITT AV INDREMISJONSFORBUNDET SØR Leder Religionsdialog Tenk om vi kunne få samlet alle religioner til en stor religiøs enhet. Da ville vi få en fredelig

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Mars 2016 - Nr. 2-72. årgang. Med Guds Ord til folket UTGITT AV INDREMISJONSFORBUNDET SØR

Mars 2016 - Nr. 2-72. årgang. Med Guds Ord til folket UTGITT AV INDREMISJONSFORBUNDET SØR Mars 2016 - Nr. 2-72. årgang Med Guds Ord til folket UTGITT AV INDREMISJONSFORBUNDET SØR Leder Barneskole ImF Sør driver et variert barne- og ungdomsarbeid. Over 1000 barn og unge er på leir hvert år.

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Følge Jesus. i lydighet

Følge Jesus. i lydighet Følge Jesus i lydighet følge Jesus i lydighet Loven, budene Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete 2 men har sin glede i Herrens lov og grunner

Detaljer

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2.

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2. G2 Høsten 2007 Bønnemøte i Lillesalen fra kl:16:30 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet 2. Nådehilsen Kjære menighet. Nåde være med dere

Detaljer

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Januar 1. januar For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Hvordan kommer dette året til å bli? Gud alene vet det, har vi lett for å svare, Og i én forstand er det rett. Allikevel vet vi mer om hva det nye

Detaljer

Sorgvers til annonse

Sorgvers til annonse Sorgvers til annonse 1 Det led mot aften, din sol gikk ned, din smerte stilnet og du fikk fred. 2 Snart vil den evige morgen løfte det tårevåte slør. Der i det fredfulle rike. Ingen blir syke eller dør.

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017

Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017 Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017 1. lesning 5 Mos 8,2 3.14b 16a Han gav deg en mat som hverken du eller dine fedre kjente til Moses talte til folket og sa: Kom ihu

Detaljer

Jeg ber for Lønnkammerbønnen

Jeg ber for Lønnkammerbønnen Jeg ber for Lønnkammerbønnen Forord Jesus taler om lønnkammerbønnen: Men når du ber, skal du gå inn i ditt rom og lukke din dør og be til din Far som er i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte,

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys!

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL 1. Velkomst 2. Sang ved elever 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! Et lys skal brenne for denne lille jord. Den blanke himmelstjerne,

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

BREV I BIBELEN Av Marit og Preben

BREV I BIBELEN Av Marit og Preben BREV I BIBELEN Av Marit og Preben Brev Tid Forfattar Adressat Romarbrevet 56-57. e. kr. Paulus Romarane 1. Korintarane 55 e. kr. Paulus Korintarane 2. Korintarane 56 e. kr. Paulus Korintarane Galatarane

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

Maria budskapsdag 2016

Maria budskapsdag 2016 Maria budskapsdag 2016 Noen dager senere dro Maria av sted og skyndte seg opp i fjellbygdene, til den byen i Juda40 hvor Sakarja bodde. Der gikk hun inn til Elisabet og hilste på henne. 41 Da Elisabet

Detaljer

Songar til julefesten 2014

Songar til julefesten 2014 Songar til julefesten 2014 Tenn lys! Det lyser i stille grender Nå tennes tusen julelys Deilig er jorden Glade jul Et barn er født i Betlehem O Jul med din glede Jeg gikk meg over sjø og land Så går vi

Detaljer

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1.

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. Den Nytestamentlige Menighets Offertjeneste 1. Pet. 2:4 5 Når dere kommer til Ham som er Den Levende Stein, som

Detaljer

La Kristi ord få rikelig rom hos dere!

La Kristi ord få rikelig rom hos dere! La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. Salme 119,105 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

Januar 2013 - Nr. 1-69 årgang. Med Guds Ord til folket

Januar 2013 - Nr. 1-69 årgang. Med Guds Ord til folket Januar 2013 - Nr. 1-69 årgang RØSTEN Med Guds Ord til folket UTGITT AV INDREMISJONSFORBUNDET SØR Salmene Gud ransaker oss Til sangmesteren. Av David. En salme. Herre, du ransaker meg. Enten jeg sitter

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 4 2014 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 4 2014 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 4 2014 ÅRGANG 45 17. mai fest kl. 1800 Huskonsert 25. mai Nyheter om høsten 2014 Hva har skjedd siden forrige utgivelse av MI-nytt? www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Ny nettside: www.moldebedehus.no

Ny nettside: www.moldebedehus.no Informasjonsblad for Molde Indremisjon April 2013 Andakt og bønneemner Forsamlingslederen har ordet Nytt Styre og hyrderåd Ny nettside: www.moldebedehus.no Forsamlingslederen har ordet Vinne, utruste og

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

Mai 2016 - Nr. 4-72. årgang. Med Guds Ord til folket UTGITT AV INDREMISJONSFORBUNDET SØR

Mai 2016 - Nr. 4-72. årgang. Med Guds Ord til folket UTGITT AV INDREMISJONSFORBUNDET SØR Mai 2016 - Nr. 4-72. årgang Med Guds Ord til folket UTGITT AV INDREMISJONSFORBUNDET SØR Leder Hva har vel du som du ikke har fått? Paulus stiller dette spørsmålet i Korinterbrevet. Det samme kan stilles

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Noah og Guds løfte 1. Mosebok 8 Det var vann overalt! Noah sendte en ravn for å lete etter tørt

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO februar/ mars 2013

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO februar/ mars 2013 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO februar/ mars 2013 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Fastelavenssøndag kommer 10 februar i år, feitetirsdag er tirsdagen etter, 12 februar, og så starter

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7 Bønn «Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet: «I ein by var det ein dommar som ikkje hadde ærefrykt for Gud og ikkje tok omsyn til noko menneske.i same byen var det

Detaljer

Innleiande ritar. Syndevedkjenninga

Innleiande ritar. Syndevedkjenninga Norsk Den hellige Messe Innledende riter I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Vår Herres Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og Den Hellige Ånds samfunn være med dere alle. Og med din ånd. Nynorsk

Detaljer

1. januar Anne Franks visdom

1. januar Anne Franks visdom 1. januar Anne Franks visdom Den jødiske jenta Anne Frank bodde i Holland under siste verdenskrig. Vennlige mennesker gjemte henne unna så hun ikke skulle bli tatt. Hun havnet likevel i en av Hitlers dødsleirer

Detaljer

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Velkomsthelsing. Leiar: Forsamlinga skal i dag ta imot dette barnet (bruk gjerne namnet). Vi gjer dette med glede og i bevissthet om det ansvaret dette legg på

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN 5 Januar 31 Mars 2015 FAST PROGRAM: Tirsdag kl. Torsdag kl. kl.18.00 Koinonia Fredag kl. kl.18.00 FAbu-klubb Søndag kl.emøte kl. INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN Bryne korps (menighet) Mandag kl.19.00 Fellesmusikk

Detaljer

Velkommen til årsmøte i Indremisjonsforbundet Sør

Velkommen til årsmøte i Indremisjonsforbundet Sør April 2012 - Nr. 4-68 årgang RØSTEN Velkommen til årsmøte i Indremisjonsforbundet Sør på Audnastrand lørdag 14.04.2012 Med Guds Ord til folket Program: Kl. 12:00 Velkomstmøte Bibeltime ved Generalsekretær

Detaljer

HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT

HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT INNLEDNING: Må Herren få veilede oss alle under dette bibelstudium, så vi bare ønsker å vite hva den evige og nådige Gud har talt. Slik skal dere si hver til sin neste

Detaljer

Lovsang, Bønne og Fastedager i INRI - Kirken. Når dere faster. Matt 6,16

Lovsang, Bønne og Fastedager i INRI - Kirken. Når dere faster. Matt 6,16 Lovsang, Bønne og Fastedager i INRI - Kirken Når dere faster Matt 6,16 9. 12. januar 2017 INFORMASJON TIL FASTEUKEN I INRI- KIRKEN 09.-12. JANUAR 2017 Vi har bestemt at vi skal begynne neste år/semester

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

Hvem var Peter? (1) Simon sønn av Johannes, levde år 1-64 fisker med base i Kapernaum gift og hadde familie. var ca. 30 år ble disippel av Jesus fikk nytt navn av Jesus: Peter - Klippen Hvem var Peter?

Detaljer

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet.

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. En disippel's bønn. Praksis. Roald Kvam 2008 I. Når kan vi be? A. Be til bestemte tider oppdag bønnens virkninger. Apg 13:22 (David), Dan 10:11 (Daniel).

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

Melodi til Gloria kan variere. Gloria utgår i advents- og fastetiden.

Melodi til Gloria kan variere. Gloria utgår i advents- og fastetiden. EUKARISTIEN DEN HELLIGE MESSE Menighetsagende for SKG-Region Vest. Se Hymnarium for musikk til messeleddene. Menighetssvar med fet skrift. MESSENS INNLEDNING INNTOG MED SALME INNGANGSORD +I Faderens og

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

«Hvor overveldende stor hans makt er, Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde.» Ef.1, 20.

«Hvor overveldende stor hans makt er, Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde.» Ef.1, 20. Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO mai 2014 Jesus Kristus lever! Påsketiden er ikke slutt! Den varer frem til Pinse! Vi har seks søndager i påsketiden: 4. mai er 3. søndag i påsketiden. JESUS KRISTUS oppsto

Detaljer

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi Forslag til ny dåpsliturgi MOTTAKELSE L Vi skal feire dåp i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Med takk og glede kommer vi med NN/disse barna til Gud, som har skapt oss i sitt bilde. Ved vann

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 2011 - Fra kraft til kraft og fra seier til seier! Vi har lagt et spennende år bak oss. Avisa DagenMagazinet hadde en reportage om oss 4 okt. der de beskrev

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

I. MOTTAKELSE TIL DÅP

I. MOTTAKELSE TIL DÅP Forslag til dåpsliturgi i hovedgudstjenesten til KR sept 2010 etter BM-vedtak I. MOTTAKELSE TIL DÅP Dåpssalmen kan synges her, før skriftlesningen, før forsakelsen og troen som avslutning på dåpshandlingen.

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 6 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 6 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 6 2013 ÅRGANG 44 Bibelhelg 1-3 november med Johnn Hardang Vellykket høstmøte på Molde bedehus Finn frem Bibelen! Førjulsmesse 16. november fra kl. 10.00 www.moldebedehus.no

Detaljer

November 2012 - Nr. 11-68 årgang. Med Guds Ord til folket U T G I T T A V I N D R E M I S J O N S F O R B U N D E T S Ø R

November 2012 - Nr. 11-68 årgang. Med Guds Ord til folket U T G I T T A V I N D R E M I S J O N S F O R B U N D E T S Ø R November 2012 - Nr. 11-68 årgang RØSTEN Med Guds Ord til folket U T G I T T A V I N D R E M I S J O N S F O R B U N D E T S Ø R Salmene Lovsang Ved Babylons elver, der satt vi og gråt når vi kom Sion i

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel: Elisabeth Lund Preken julaften i Lørenskog kirke 2008 Et barn er født i Betlehem. Har det noe å si for livet vårt? Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel: Det skjedde

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund Vi har alle bilder i hodet, og smaker i ganen og følelser i kroppen fra måltider vi har vært med på. Opplevelsen av å sitte

Detaljer

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse Maria hadde gledet seg til å være med til kirken! Det var familiemesse, og i kirken var det helt fullt av mennesker. Presten hadde lest om de som var grekere, og

Detaljer

SUNDAG Morgonbøn (Laudes)

SUNDAG Morgonbøn (Laudes) SUNDAG Morgonbøn (Laudes) Inngang L Herre, lat opp mine lepper! A Så min munn kan lovprisa deg. A no og alltid og i alle Song Sal 93 I Herren råder, * han har kledd seg i høgd. II Herren har kledd seg

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera

Detaljer

Hvorfor valgte Gud tunger?

Hvorfor valgte Gud tunger? Hvorfor valgte Gud tunger? (Why God chose tongues) HVORFOR VALGTE GUD TUNGER Han var diakon i en moderne kirke, men trodde ikke på den læren med dåpen i Den Hellige Ånd å gjøre. Likevel hadde han blitt

Detaljer

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus.

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Gudstjeneste i Sjømannskirken New York SAMLING Informasjon om gudstjenesten og tre bønneslag Preludium Salme Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Amen! Samlingsbønn

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp Kandidater til MUF-styret Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp 1.Mars 2010 Astrid Rydland Bjørke Navn: Astrid Rydland Bjørke Alder:

Detaljer

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE I SAMLING 1 FORBEREDELSE Klokkeringing til kl 11.00 ML: Informasjon om dagens gudstjeneste og: La oss være stille for Gud Kort stillhet Tre klokkeslag 2 PRELUDIUM og INNGANGSSALME, prosesjon 3 INNGANGSORD

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer