Med Guds Ord til folket U T G I T T A V I N D R E M I S J O N S F O R B U N D E T S Ø R

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Med Guds Ord til folket U T G I T T A V I N D R E M I S J O N S F O R B U N D E T S Ø R"

Transkript

1 Juni Nr årgang RØSTEN Med Guds Ord til folket U T G I T T A V I N D R E M I S J O N S F O R B U N D E T S Ø R

2 Salmene Felleskap Av David. Se hvor godt og vakkert det er at brødre bor sammen. Salme 133:1. David skriver her om et fellesskap av de troende i Israels folk. Av det David skriver forstår vi at han ser på det som noe stort og rikt. Det var noe som var viktig for ham å være en del av. Ved å lese det bibelen sier om dette tema forstår vi bedre hvorfor David ser så stort på det. Dette åndelige fellesskap var Guds gave til troens folk, og var med på å bevare det åndelige liv i en vanskelig verden. La oss se på noe av det bibelen sier om fellesskapet av de hellige. Bileam stod en dag sammen med kong Balak for å forbanne Israels folk som hadde slått leir i ørkenen. Men Gud tillot ham ikke å forbanne Guds folk, han fikk tvert om bekjed om å velsigne dem. I denne velsignelsen finner vi en beskrivelse av brodersamfunnet: «Så sier han som hører fra Gud, som skuer syner fra den Allmektige - sunket til jorden med opplatte øyne: Hvor fagre er dine telt, Jakob, dine boliger, Israel,» 4. Mos. 24:4-5. I dette fellesskap eide de en trygg forvisning om Guds velbehag: «Han skuer ingen urett i Jakob. Han ser ingen elendighet i Israel. Herren hans Gud er med ham, og kongejubel lyder der,» 4. Mos. 23:21. David omtaler brodersamfunnet slik i Salme 16:3: «Jeg holder meg til de hellige i landet, de herlige som jeg har all min glede i.» I denne flokken av Guds folk var kongen blant sine likemenn. De var ett i troen på Israels Gud. De var alle renset rene og hellige i lammets blod. I 5. Mos. 33:3 leser vi at Moses så på Guds folk på samme måte «Alle dine hellige er i din hånd, de ligger for din fot, de tar imot dine ord.» Også profeten Jesaia beskriver den trygghet de hadde i dette fellesskapet: «Rettferdigheten skal være fred. Og rettferdighetens frukt skal være ro og trygghet til evig tid. Mitt folk skal bo i fredens bolig og i trygghetens telter og på sorgfrie hvilesteder.» Brodersamfunnet i den gamle pakt, som er et bilde på menigheten i den nye pakt, bestod av jøder og de hedninger som gikk over til jødenes tro og ble omskåret. Nå i menighetens tid, i nådens tid, er vennesamfunnet herligere enn under den gamle pakt. Nå blir alle som kommer til tro på Jesus lagt til Guds Menighet. Enheten er så fullkommen at Paulus sammenlikner det med et legeme: «For vi er lemmer på hans legeme,» Ef. 5:30. La oss avslutte med noe Paulus sier i Ef. 3:6: «Hedningene er medarvinger, de hører med til legemet og de har del i løftet i Kristus Jesus ved evangeliet.» William Indremisjons Røsten vil være en røst til vekkelse og fornyelse vil være en formidler av Guds Levende Ord vil gi informasjon om Indremisjonens arbeidet på Sørlandet Utgis av: Indremisjonsforbundet Sør Redaktør: Torgeir Skrunes Redaksjonsadresse: Postboks 166, 4524 Sør Audnedal Telefon: Telefaks: Redaksjonsmedarbeidere: Anne Rita Nilsen, Ole Kristian Øydna, Jørgen Tønnessen, Åge Nygård og William Aanensen, Hilde S. Stakkeland og Kåre Steinsund Abonnent: Utkommer i månedsskifte med 11 nr. i året og koster kr. 150,- + eventuell gave Kontingent og gaver: Røstens bankgiro nr Opplag: Ca 2000 eksemplarer Layout og trykk: 07 SØR AS, Kristiansand 2 Indremisjons Røsten Juni 2012

3 Info Leder Etter oppmuntring fra misjonsfolket skriver jeg nå min første lederartikkel til Indremisjonsrøsten. Dette vil forhåpentligvis bli en fast spalte fremover, der jeg vil komme med informasjon fra kretsen og dele tanker og ord som jeg går og tenker på. AV TORGEIR SKRUNES Jeg har akkurat kommet hjem fra misjonsråd i Bergen, der lederne i Imf var samlet. Der snakket vi blant annet om strategi og plan for arbeidet i Imf som helhet. Forbundet satte i fjor i gang en strategiprosess de ønsker skal ha så stor lokal forankring som mulig. Vi har snakket om dette i kretsstyret og i det åndelige tilsynsrådet i kretsen. Prosessen er også noe vi ønsker å være med på. Forbundet står i et lite veikryss når det gjelder arbeidersituasjonen. En del av forkynnerne er blitt og nærmer seg pensjonsalder. I stedet for å fylle alle stillingene opp med en gang ønsker de å få greie på hva og hvilken hjelp kretsen har bruk for og ønsker fra dem. Kretsens første steg i prosessen er at vi ønsker å kartlegge alt indremisjonsarbeidet vi har på Sørlandet for å finne ut hva arbeidet egentlig består av. I løpet av det neste året vil jeg og muligens andre ha et møte med hvert enkelt styre. Gjennom disse møtene ønsker vi å få greie på hvor mange medlemmer, hva og hvilket barne og ungdomsarbeid som drives. Det er også viktig for oss å få greie på hva dere tenker om det lokale arbeidet videre og hvilken hjelp dere ønsker fra kretsen. Det vil gi kretsstyret en mulighet til å tenke langsiktig i forhold til hvilke stillinger og arbeider typer en skal satse på. I neste omgang blir også disse signalene gitt videre til forbundet, slik at de også kan vite hva som er de lokal foreningenes behov på Sørlandet. Resultatene fra denne kartleggingsprosessen vil bli systematisert og presentert på foreningskonferansen neste år. Vi trenger å tenke høyt sammen i tiden som kommer. Vi har et folk vi er satt her på Sørlandet for å vinne og vi trenger å ha et arbeid der vi kan trekke til oss den oppvoksende slekt og knytte dem til bedehusarbeidet. Jeg ser store muligheter for indremisjonsarbeidet på Sørlandet. Vær med å be om at vi må få være i Guds plan med arbeidet vårt både lokalt og i kretsen. Arbeidersituasjon Fra høsten blir det en del forandringer i arbeiderflokken. Martin Hjellvik drar vestover igjen, Sol blir pensjonist, Ole kristian har gått tilbake Konsmohus og Hilde Stakkeland har sluttet. De nye som kommer inn er Kjell Hauan som administrasjonsleder, Tina Haddeland fra Eiken som barnearbeider på Kvinatun og i kretsen, Harald Tjervåg fra Bergen som ungdomsarbeider i Eiken og forkynner i kretsen og Vegard Soltveit fra Radøy som ungdomsarbeider i Finsland og forkynner i kretsen. I tillegg til dette vil Tore Andre Haddeland fra Hægebostad være T2 student og ungdomsarbeider i Evje/Byglandsfjord/ Hornnes og det er også lokale folk som skal inn som miljøarbeider på begge KVS skolene. Det er alltid utfordrende å finne arbeider og vi er veldig takknemlig til Gud for at disse har takket ja til kallet og går inn i medarbeiderflokken vår. Regnskap for første kvartal Vi har nå den økonomiske over- sikten over årets først kvartal og mener der viktig å informere misjonsfolket om hvordan det ligger an. Etter 3 måneder ligger kretsregnskapet på ,-. Dette er over det en skulle ønske på dette tidspunktet og vi håper dette kan utløse ekstra gaver til kretsens arbeid. Vi ønsker virkelig å satse i arbeidet vårt og håper mange ser viktigheten av å støtte dette arbeidet vi står i. Teltmøte Programmet for årets teltmøte i Krossen på Evje finner du på baksiden av bladet. Etter suksessen i fjor ser vi med glede fram til nye teltmøter. Vi håper at vi også i år kan samle alle generasjoner fra hele kretsen vår, til stormøter på Evje. Dere er i hvert fall hjertelig velkommen! Lørdag 11. august Vi trenger lopper!!! Ikke kast noe, men la det komme misjonen til gode! Det du ikke trenger kan andre ha nytte av. Vi tar ikke imot hvitevarer. Kontakt oss på tlf Indremisjons Røsten Juni

4 8 Fredag 11. mai 2012 Imf Sør NYTT Generalsekretær Erik Furnes i Indremisjonsforbundet på Bygland sist helg: -Dette er større enn me våga å tru -Det som me har sett på Byg - land i dag, er mykje større og flottare enn det me no kon gong har våga å håpe på, sa generalsekretær i Indre mi s - jonsforbundet, Erik Furnes under jubileumsfesten på KVS Bygland sist laurdag. Tekst og foto: Sigurd Haugsgjerd Generalsekretæren tenkte både på nybygget til 11 millionar kroner som vart innvigd med festmiddag i den nye matsalen denne dagen, og at skulen som indremisjonsfolka fekk hand om for 10 år sidan, har greidd seg så godt og vore i stadig utvikling i desse åra. Det starta med 28 elevar fyrste året. I dag har dei over 80. -Om dagane skifter, er Guds kjærleik varig og permanent, slo gener - alsekretæren fast. Indremisjons for - bundet har til saman 20 skular landet rundt frå folkehøgskular og bibelskular til grunnskular og vidaregåande skular. For heile mennesket -Eg er stolt over å få vere med på dette laget med kvalitetsskular som viktigaste arbeidsreidskap i barneog ungdomsarbeidet vårt. Me er opptekne av at det skal vere skular for heile mennesket, eit tilbod som formidlar den evige bodskapen. På den måten er me alle som er med på dette, Guds ambassadørar her på jord, diplomatiske sendebod av høgaste rang, som er definisjonen på ein ambassadør. Me er privilegerte som får formidle den evige bodskapen til trøytte sjeler, sa generalsekretær Erik Furnes. Han minna om at det er lys over livet for alle som vender seg til lysets far, som han sa før musikkgruppa Rett kurs frå Evje og omlandet slapp til. Lei - aren der Jørgen Lien understreka også at på desse 10 åra med KVS på Bygland, er det mange ungdommar som har teke åndelege val. Hybelbygga er viktige Bygdefiolk og andre interesserte var med på jubileumsfesten på KVS Bygland sist laurdag. Frå venstre: Prostinna Siv Toril Stenersby Jensen, dagleg leiar i Setesdal Regionråd, Signe Sollien Haugå, rådmann i Bygland, Aasmund Lauvdal, ordførar i Bygland, Leiv Rygg, rektor ved Setes - dal vidaregåande skule, Birgit Attestog og prost Bernt Olav Jensen. At den intense utbygginga med stadig nye hybelbygg er viktig, kom fram då nokre av avgangselevane ved skulen var med i festprogrammet. Elevrådsleiar Lasse Imeland sa at det beste på KVS er å kunne bu på skulen og vere saman det me - ste av døgnet. Karl Erik Steinsland fortalde om elevane sitt Latvia-prosjekt der basaren nyleg gav rundt Ingunn Holen frå Frigstad bedehus i Randesund, som også skal vere med på bibel- og naturcampen på Bygland KVS til sommaren, helsa 10-årsjubilanten med gode ord og ein sjekk på kroner! kroner. I tillegg har elevane vore på turne fleire stader på Sør - landet og fått inn ytterlegare kroner til hjelpearbeidet i Balti k um. Dei fleste held ut Styreleiar ved KVS Bygland, Anne Ma Timenes rosa også det gode sku - lemiljøet og sa at det har nesten ik - kje vore drop out på desse 10 første åra. Det er sterkt når ein veit at det ved mange andre skular er eit problem at altfor mange hoppar av under vegs, slo ho fast. Svein Kleivane, som er nabo til skulen, og i si tid var elev ved den tidlegare skogskulen, gav eit kort historisk overblikk. Han fortalde frå det starta i Åkhus med landbruksskule alt i 1853, men der mange drog heim att nokså fort fordi dei vart leid det, som Byglandsordførar Leiv Rygg siterte frå kultursoga i Bygland. I 1896 vart det opna bå - de landbruksskule og husmorskule på Longerak, men denne vart flytta til Bygland i 1915, og i 1927 vart husmorskulen nedlagd. I 1964 vart også landbruksskulen lagd ned, men året etter kom skogskulen som vekselvis har vore Statens og fylket sitt ansvar fram til Frå då av stod det tomt i eit par år før altså indremisjonen inntok skulebygningane. Fylkesvaraordførar Jon-Olav Strand var imponert over optimismen som har prega satsinga ved skulen på Bygland i desse 10 åra. 4 Indremisjons skulen på Røsten Bygland. Juni 2012 Misjonsfolk og andre interesserte på jubileumsfest på Bygland laurdag. I framgrunnen tidlegare ordførar i Hægebostad, John Fidjeland. Faksimile fra Setesdølen. Leiar i forbundsstyret, Sverre Dag Ljønes var stolt og imponert ov er

5 Glede NYTT Fredag 11. mai Den kristne vidaregåande skulen på Bygland feira sine første 10 år: -Får stadig større tillit i bygda Musikkgruppa Rett kurs med folk frå Evje, Høvåg, Vennesla og Øvrebø var også med i festprogrammet på KVS Bygland sist laurdag. Frå venstre: Inger Omland (delvis skjult), Ann Kristin Eikeland, Leif Erik Hagen, Jørgen Lien og Roar Bjønnum. Også Knut Karlsen og Frode Bjorvand er med i gruppa. -Då indremisjonsfolka inntok den gamle skogskulen på Byg - land, såg folk i bygda føre seg ei litt merkeleg religiøs sekt, men dei fleste skeptikarane vart fort rolege. I dag opplever ein at skulen får meir og meir tillit i bygda, sa ein av naboane, Svein Kleivane før rektor Ole Magne Omdal igjen ville ha ordet sist laurdag. Tekst og foto: Sigurd Haugsgjerd Det leid på kvelden, og folk med helsingstalr stod i kø. Fylkesmann Øystein Djupedal hadde i mangel av seg sjølv sendt både landbruksdirektør og utdanningsdirektør til feststunda. Medan den første tala under middagen, fekk utdanningsdirektøren ordet om kvelden. Ho -Det er ei gjerning for Herren som har lukkast her på Byg land, sa tidlegare styreleiar Arnt Taks - dal. Torgeir Skrunes frå Sørlandets Indremisjonskrets har vore my - kje på skulen på Bygland og ro - sa det gode miljøet. hylla skulen sin sterke kristenprofil og bad om at det må få gjennomsyre heile undervisninga. -Bibelen er eit godt utgangspunkt for å ta forvaltaransvaret på alvor, og ingenting passar betre her med jordbruk og skogbruk som sentrale element i opplæringa, meinte ho. Fylkesvaraordførar Jon-Olav Strand viste til at fylkestinget var samrøystes om å la indremisjonen få overta skulen. -Det er likevel dykk sjølve og alle gode hjelparar som har gjort jobb - en, sa han og var imponert over optimismen som har prega satsinga i desse ti åra. Eit produkt av skulen Ordføraren i Bygland, og leiar i sty - ret for regionrådet, Leiv Rygg helsa frå fire kommunar. -Me er glade for å ha fått private inn her, for fylkeskommunen har i grun - nen ikkje gjort anna enn å leggje ned både landbruksskulen, husmor - Også avgangselevar deltok i festprogrammet. Her elevrådsleiar Lasse Indremisjons Røsten skulen Juni og til 2012 sist skogskulen, sa han 5 og var sjølv eit produkt av den kom - binerte skuledrifta for gutar og jenter. Morfar hans møtte mormora på Longerak. Leiar i forbundsstyret Sverre Dag Ljønes sette pris på at forbundsstyret som generalforsamling for skulen på Bygland denne gongen hadde lagt møtet sitt dit. Han hylla bå - de tidlegare og noverande rektor og sa at han var stolt og takksam for det som er gjort. Med ein sjekk på kroner la han til: -Det er Guds velsigning som gjer rik, eige strev legg ikkje noko til. Raus gåve frå Randesund Ingunn Holen frå Frigstad bedehus i Randesund inviterte skulen på Byg - land til besøk på fredagskveldar på bedehuset der. Ho overrekte ein sjekk på kroner, og fekk kjapt svar frå festleiar og rektor Ole Magne Omdal: -Me skal kome til Frigstad mange fredagar, lova han. Også Torgeir Skrunes frå Indremisjonskretsen på Sørlandet var oppteken av samarbeid med skulen. Han har vore der ofte på tysdagsmøte og hylla det gode arbeidet som blir gjort blant ungdommen. Prost og tidlegare sokneprest i Byg - land, Bernt Olav Jensen fekk avslutte helsingsrunden med minne om oppstarten og åra som har gått. -Tenk så viktig arbeid de får vere med på, gje ungdom kunnskap og ei åndeleg ballast. I frøa som vert sådde her, ligg håpet og framtida, sa han. Jubileumsgåver Og skulen fekk til saman kroner i jubileumsgåver denne flotte festdagen for KVS Bygland. Og i morgon er det Byglandsdag på skulen der heile bygda er velkomne til skuletunet for å studere nybygget og heile anlegget. -De er alle Guds ambassadørar, diplomatiske sendebod av høgaste rang, når de får formidle den evige bodskapen til unge slekter, sa generalsekretær Erik Furnes i festtalen sin på Bygland sist laurdag. Imeland (t.h) saman med rektor Ole Magne Omdal.

6 Barnekroken Jesus holder fast! Har du noen ganger vært redd, trist eller lei deg? Jo da, det har alle, - både store og små! Ingen kan leve et helt liv, og bare ha det kjempefint. Sånn er det bare! Jesus hadde vært ute i ørkenen i 40 dager, sammen med djevelen. Han skulle virkelig friste Jesus til å la han bli herskeren over alt og alle. Den onde selv! Kjære deg! Men, det klarte han ikke! Så gikk Jesus omkring, fortalte om Gud og seg selv, og hjalp mange så de ble helt friske. For en haug av mennesker, ble han virkelig populær! Men, det var også noen som ikke ønsket å ha Jesus i nærheten en gang! Han kunne si så mye om ting de ikke kunne forstå, eller være enige med han i. Jesus hadde vært sammen med mange. Det var blitt dag. Han gikk ut og dro bort til et sted hvor han kunne være helt alene. Faktisk er det veldig godt, - å være litt for seg selv, når hverdagen kan ha vært litt travel, - i barnehage, på skole eller jobb. Men, det varte ikke lenge! Folket lette etter Jesus. De kom til han, og holdt på han for at han ikke skulle gå fra dem! Dette kan du høre og lese om i Bibelen, - i Lukas-evangeliet kapittel 4. Jesus skjøv dem ikke vekk! Nå får du vite: «For Han (Jesus) har sagt: Jeg skal ikke slippe deg, og ikke forlate deg.» (Hebreerne 13.5). Gjør du som alle disse menneskene: Hold fast på Jesus! Bli hos Han! Bare si: «Jeg vil være din!» Du som tror på Jesus, - har gitt deg selv til Han, har nå fått vite, at Han ikke svikter deg. Det gjelder når du har det godt, og når du har det vondt. Det er faktisk bare opp til deg, om du vil la Han holde fast på deg eller ikke! Hos Jesus er du trygg! Ingen kan rive oss vekk fra Han! Anne Rita Familiedag er bra! Det kan alle skrive under på med tjukke streker, om nødvendig skulle være! Dagen startet med grå skyer. Men temperaturen var fin. Enda bedre ble den, da sola spredte alle skyene noen minutter over 12! Den ene familien etter den andre strømmet inn det siste kvarteret. Og møtesalen ble nesten fullsatt. Åge var på plass og runget med sin kraftige røst, et varmt «VELKOMMEN!» til alle. En flott gjeng fra Friksi barnekor, sang så nydelig til oss! Nå kommer en liten smakebit: «Her er det plass for alle, her er en åpen dør. Her får du komme inn» Så sang de om en fantastisk Gud vi har, som er over alle, og kan alt. Han som vil ha med oss å gjøre, fordi han er så inderlig glad i oss. Her var det barn som kunne synge ut med god, kraftig stemme og glede! En ting til i denne sammenhengen: Barnekorets pianist kom til Audnastrand med nyoperert høyre-hånd. Ikke er det til å tro, men det er sant. Pianist ble ordnet der og da på stedet! Det var en (Fortsetter på neste side) 6 Indremisjons Røsten Juni 2012

7 Ungsiden Se høyere opp! En tenåringsjente satt ved vinduet og så ut. Ser du den vakre utsikten og det fine været? spurte moren, som holdt på med noe arbeid i det samme rommet. Sa du vakker utsikt? spurte den unge jenta i en litt spydig tone. Jo visst er det vakkert å se naboens klesvask som henger ute til tørk. Eller hva sier du til det falleferdige huset til den andre naboen vår, og for ikke å snakke om de skitne masete ungene hans. Moren gikk bort til henne. Kjære deg, sa hun, så lenge du ser ned, har du den grå hverdagen for deg. Du må se høyere opp! Se på åsen der borte. Ser du ikke høstfargene mot den blå fine himmelen. Er det ikke pent? Moren ble stående og se ut. Om litt sa hun: Jeg skal si deg noe. Slik er det i livet også. Ser vi bare på det som er mørkt og trist, kommer bekymringene, og vi har da lett for å bli negative, gretne og misfornøyde. Vi må se på det som er lyst og godt, men aller mest på han som er lyset selv, og som vil gi oss kraft til å leve i lyset. Moren som selv var en kristen, og hadde funnet veien til lysets kilde, kunne derfor av erfaring tale som hun gjorde til datteren. Kol.3,2: La deres sinn være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden. Salme 34,6: De så opp til ham og strålte av glede. Å.N. (Fortsettelse: Familiedag er bra!) ung mann der, som kunne steppe inn, som om han ikke hadde gjort annet enn å spille sammen med dem! Til deg som ikke var der: du gikk glipp av noe stort der, gitt! Ingunn Holm var på plass med enkel og god forkynnelse til barna. Som poteten, er hun et funn, med «servering» av Guds mat til alle aldersgrupper! «Hva liker du aller best?», lød spørsmålet til å begynne med. Hun fortalte om et misjonærbarn, - Rosmari, som hadde ei dukke hun elsket over alt. Den var for henne umistelig! Ei jente på et barnehjem i Kina, fikk den till sist. Og Rosmari ble veldig glad, fordi hun hadde gitt vekk det beste hun eide, til ei som virkelig trengte det, og ble så lykkelig! Abraham, Isak og ofring ble tydelig tatt fram. Sammenlikningen har vi med Gud som gav det eneste og beste han hadde, - sin egen Sønn, - som måtte dø på korset for vår synd. Han stod opp igjen, og vant en evig og herlig himmel for alle, - alle som har gitt sitt liv til Jesus! Og den som gir livet til Han, har gitt det aller beste. Det gjelder å ha svart Han ja. Mer glede og sang ble det. Men så vendte nesa ut mot grillplassen, der det ble solgt og servert hamburger, pølse, brus og saft. Barna fikk etter hvert en is hver. Gratis kaffi og kake fulgte med. Alle koste seg i det nydelige været. Høydepunktet er alltid det som skjer på slutten av dagen: Konfektdryss fra oven! Igjen er pastor Åge på plass på balkongen, og kaster ut «godisene» til alle de forventningsfulle øynene. Hendene strekte seg i været og tok imot med stor glede! Vi gjør det igjen til neste år! Alle er velkommen!!! Anne Rita Nilsen Indremisjons Røsten Juni

8 Reiserute Indremisjons - forbundet Sør Motto: Med Guds Ord til folket Postadresse: Pb.166, 4524 Lindesnes Besøksadresse: Snik, 4520 Lindesnes Telefon: Fax: Giro nr.: E-post: Formann: John Fidjeland (Eiken) Kretsstyre: Terje Kvinlog (Kvinlog), Ingunn Holm (Kristiansand), Tønnes T. Kvinlaug (Kvinesdal), Sissel Hauan (Kvinesdal), Ommund Tveit (Birkenes), Rolf Pettersen (Spangereid) og Oddbjørg Havaas (Lista). Kretsleder: Torgeir Skrunes Tlf Adm. leder: Ole Kristian Øydna Tlf Barne og Ungdomssekretær: Åge Nygård 4525 Konsmo. Tlf.: Forkynnere: Arne Arnesen, Flekkerøy, tlf Jørgen Tønnessen, Korsviktoppen 12, 4638 Kristiansand, tlf Ingunn Holm, Kristiansand, tlf Martin Hjellvik, Sira, tlf Barnearbeider: Ann Rita Nilsen, Bjørkeskaret 18, 4550 Farsund, tlf Hilde Stensland Stakkeland, Hagen, 4473 Kvinlog, tlf Reiserute i juni Torgeir Skrunes 02. Byremo 05. Bygland 10. Alleen, Lyngdal Evje 25, Fam.leir Audnastrand Martin Hjellvik 01. Sira 02. Byglandsfjord 05. Sira 07. Vigeland 08. Sira 09. Evje 12. Sira 14. Vigeland 15. Sira 19. Sira 26. Sira 29. Sira Åge Nygård 05. Remehaugen b.hage 07. KVS-Lyngdal 09. Kvås Ungd.for kl. leir Audnastrand Fam.leir Audnastrand Anne Rita Nilsen kl. leir Audnastrand 13. Form.treff Audnastrand 10. Frikstad kl. leir Audnastrand 19. Remehaugen b.hage Fam.leir Audnastrand Ingunn Holm 06. Reme 17. Mosby Fam.leir Audnastrand William Aanesen 3. Holum Endre Bjelland 17. Flekkefjord Johannes Gyland 12. Flekkefjord Tor Ingvald Lauvrak Evje Torgeir Nygård Evje Kåre Steinsund 10. Eidsåstevnet Svein Sårheim 10. Eidsåstevnet Audnastrand leirsted Adresse: Snik, 4520 Sør-Audnedal Telefon: Fax: Giro nr.: Husmor: Marit Sigrunn V. Eskeland, Vigeland, 4520 Sør-Audnedal. Tlf.: / Leirglimt redaktør: Åge Nygård Folkehøgskolen Sørlandet Adresse: 4760 Birkeland Telefon: Fax: Rektor: Gunnar Birkeland Kvinatun Ungdomssenter Daglig leder: Merete Breimoen Adresse: Kvinlog, 4473 Kvinlog Mobil: Fax: Bankkonto: Tilsluttet: Indremisjonsforbundet 8 Indremisjons Røsten Juni 2012

9 Kvinatun Dugnad med innhold & mening! Fredag 11. mai i 17-tiden samledes vi en gjeng på Kvinatun til dugnad m/ innhold & mening. Vi startede med kaffe og en lengre prat. Det var mye «på lista» som skulle gjøres og mange tanker som ble tenkt og gitt uttrykk for i den anledning. Så begynte vi på hver vårt. Etter en bedre middag i 19-tida fortsatte arbeidet utover kvelden, inntil noen ga seg og andre benket seg i peisestova for hyggekveld med John Fidjeland. Han holdt en fin andakt om den forsikring vi har i Guds ord, og deretter satt historiene og latteren løst når John og Tønnes Kvinlaug begge er tilstede, så er det et arsenal av lokalkunnskap og stubber, som vi andre gleder oss over, og slik ble kvelden: mye kaffe og kake, latter, ettertanke og samvær. Neste dag kom de første i 8- tida, og snart var vi 17 personer med små og store snekkere det summet overalt inne og ute: taket på Annekset ble isolert, vinduer vasket, senger forsterket, busker sagd ned, kasse til utvendig varmepumpedel ble snekret i en fei, masse dørlister ble malt, dører gått etter, rommene i Annekset blev vasket ned, åpning ble snekret til kloakkummen under inngangspartiet til Annekset, brannslangene var ute for å spyle tunet etter vinteren, takrenner ble renset, ny ovn montert i gangen nede, ovn flyttet på lederrommet og masse annet det var en effektiv gjeng og tonen var munter. Vi måtte selvfølgelig ha en utlodning nesten 2000,- kom inn i kassen herfra! Vi sluttet i tida lørdag mye kunne strykes fra lista tusen takk til alle dere som var med!!! Hilsen Odd Terje & Merete Indremisjons Røsten Juni

10 Gaver Misjonsgaver i april Kretsen Bankkonto Audnastrand Bankkonto Kvinatun Ungdomssenter Bankkonto Alle kan BE: Bønn er en av de viktigste tjenestene i arbeidet. «Be om at det må åpnes en dør for Ordet, så vi kan forkynne Kristi hemmelighet». Kol. 4,3. Mange kan GI: Frivillige Gaver gjør at vi kan sende ut forkynnere med Guds Ord. «Enhver må gi slik som han setter seg fore i sitt hjerte, ikke med ulyst eller tvang for Gud elsker en glad giver». 2. Kor. 9,7. Noen kan GÅ: Guds Ord har hast. Vi trenger stridsmenn som er tent av Den Hellige Ånd. «Hvor fagre er deres føtter som bringer fred som bringer et godt budskap». Rom 10,15. Jeg/vi tegner: Fast givertjeneste Jeg/vi vil bidra med kr. i I mnd. Kvartalet Halvåret Året Jeg/vi ønsker: Å betale ved automatisk trekk (autogiro) Å få tilsendt giroblanketter Jeg/vi ønsker å gi: Testamentarisk gave, send informasjon Jeg/vi ønsker å abonnere på: Indremisjonsrøsten, for kr. 150,- pr. år + evt. gave. Abonnement opphører ikke før vi mottar skriftlig henvendelse. Send egen liste dersom du har familie eller venner som du ønsker skal få tilsendt bladet gratis ut året. Navn:... Adresse:... Postnr:... Sted:... Klipp ut kupongen og returner den til: Indremisjonsforbundet Sør Pb 166, 4508 Sør-Audnedal Formiddagstreff Audnastrand Kollekt årsmøte ImF Sør Gaver Fast givertjeneste Våroffer sand kommune: Tveit Indremisjon Randesund Indremisjon Sødal bedehus Birkenes kommune: Engesland misj.forening Songdalen kommune: Greipstad Indremisjon Vennesla kommune: Stallemo bedehus Røyknes Indremisjon Reiersdal bedehus Evje og Hornnes kommune: Moisund bedehus Bygland kommune: Byglandsfjord Lindesnes kommune: Melhus bedehus Snik bedehus Rødberg bedehus Fredens Bånd Reme Vigeland bedehus Fjeldskår bedehus Åseral kommune: Kylland Kyrkjebygd Lognavatn Mandal kommune: Engedal Farsund kommune: Betania, Spind Hægebostad kommune: Bryggeså kv.forening Nøkland kv.forening Kvinesdal kommune: Fjotland Indremisjon Liknes Indremisjon Liknes Inpuls Flekkefjord kommune: Flekkefjord Indremisjon Tesaker og Klungland kv.for. Offer Flekkefjord kirke Sirdal kommune: Omlid kv.forening Til Audnastrand: Remehaugen barnehage Indremisjons Røsten Juni 2012

11 Audnastrand 17. mai-festen 2012 Ja, 17. mai ble det i år også! Tross litt regn og mye vind, entret festpyntede kvinner og menn inn på Audnastrand i god tid fra fjern og nær. Vi ble over 100! Mat- og møtesalen var skikkelig nasjonalt pyntet, med bjørk, lys, roser og 17. mai servietter på bordene. Pål Harry Egeland hadde full kontroll, og ledet festen på en flott måte. Med sin gode røst ønsket han en forventningsfull forsamling velkommen. Kjente sanger runget over salen. Trioen fra KVS Lyngdal gledet oss med herlig sang. En stor nytelse å bare ta imot, godt nedsunket i stolen. Sammen fikk vi ta imot «serveringen» fra Guds sanne ord, om Herrens kjærlighet, nåde, frelse, omsorg, frihet og fred. Flagget gir oss dette klare budskapet. Korset er uungåelig synlig. Det flagger i lufta, - ikke bare på nasjonaldagen over hele Norge, men i flere andre sammenhenger. Gud hjelpe oss at ikke korset om Guds redingsaksjon blir fjernet fra vårt land! Mat er godt! Selv om en har nytt masse «sjeskt» tidligere på dagen, er ikke kjøkkenpersonalet kleinere med serveringen for legemet denne dagen heller. Tradisjonen tro: Nydelige smørbrød og bløtkake, pyntet med nasjonalfargene. Da er allting vel! Mett og god på alle vis vendte Velkommen til «Sommertreff for oss over 60»! Sted: Audnastrand leirsted, Lindesnes Dato: august 2012 Bibeltimer: Evangelist Klaus Muff Emne: «Jesus mitt liv» Sangkrefter: Jette Marie og Bjarne Steinsund Kåre Steinsund Gunleif, Kåre og Leif Konsmokameratene (tirsdag) Dagens gjest: Ragnar Ringvoll Lederteam: Svein Sårheim, Sigmund Stokkeland og Kåre Steinsund Variert program, sangstunder, kveldssamlinger, festkveld, nattverd, kaffekos m.m. Pris for hele oppholdet: 1600,- Ekstra for enerom: 600,- Reduksjon for loftsrom (dusj, toalett i 1 etg.): 500,- Oppredd seng (Gi beskjed om dette ved påmelding): 200,- Påmelding: AUDNASTRAND, tlf innen 10. aug. VELKOMMEN til flotte dager på sommertreff! Få noen med deg, og bli med. Indremisjonsforbundet Sør nesa hjemover, med takk for en fin dag. Guds velsignelse fikk hvile over oss alle! Anne Rita Nilsen Indremisjons Røsten Juni

12 Program: Onsdag 13. juni kl Mannsdominans Torsdag 14. juni kl Kor i all verda Fredag 15. juni kl Konsmo ungdomskor Lørdag 16. juni kl Evangeliesenteret Søndag 17. juni kl og Evangeliesenteret Tirsdag 19. juni kl Himmelsusen Teltmøte Onsdag 20. juni kl Korint (Jentekoret) Torsdag på 21. jordet juni kl i Krossen Ole Jørgen og Lill Kristin på Olsøy Smerud Evje Fredag 22. juni 13. kl juni Eiken ungdomskor 24.juni St.hans 23. juni kl. Tale av Torgeir Opplegg for Skrunes, store og små kl , og Tor Ingvald Lauvrak og Torgeir Persson Nygård Søndag Program: 24. juni kl Rett Kurs Bønnemøte Fredag 22. kl juni hverdager kl og søndager Eiken ungdomskor kl Radio program på dagtid mellom kl Sponsor til Teltmøte. konsert kl av Synnøve Aanensen m/band Onsdag 13. juni kl Mannsdominans Torsdag 14. juni kl Kor i all verda Amerikansk auksjon lørdag 23.juni. Fredag 15. juni kl Konsmo ungdomskor Fotball Lørdag eller 16. volleyball juni kl. kl hver dag. Evangeliesenteret Barneopplegg Søndag 17. på juni søndagsmøtene kl kl. og Evangeliesenteret Tirsdag 19. juni kl Himmelsusen Det Onsdag blir kiosk, 20. og juni tilgang kl. til grilling hver kveld. Korint (Jentekoret) Torsdag 21. juni kl Ole Jørgen og Lill Kristin Olsøy Smerud St.hans 23. juni kl Opplegg for store og små kl , og Søndag 24. juni kl Rett Kurs konsert kl av Synnøve Aanensen m/band Søk Herren mens han er å finne, kall på ham den stund han er nær! Amerikansk auksjon lørdag 23.juni. Fotball eller volleyball kl hver dag. Barneopplegg på søndagsmøtene kl Det blir kiosk, og tilgang til grilling hver kveld. Bønnemøte kl hverdager og søndager kl Jesaja 55,6 Radio Flatebygg program - Ragnar på Aas dagtid - KW bygg mellom - Ingeniør kl. 12 Wiberg Evje trafikkskole - Grønemyrkiosken - Høgås hyttefelt (www.hogaashyttefelt.no) - Evjerørservice - Jesaja 55,6 Uleberg Maskinservice - ERV levere Elektro, rør og ventilasjon - Evje glasservice - Sponsor til Teltmøte. Eikås Flatebygg hytter - Ragnar - Eiken Aas hytter - KW - Elim bygg pinsemenighet - Ingeniør Wiberg - Evje trafikkskole - Søk Herren mens han er å finne, kall på ham den stund han er nær! Grønemyrkiosken - Høgås hyttefelt (www.hogaashyttefelt.no) - Evjerørservice - Uleberg Maskinservice - ERV levere Elektro, rør og ventilasjon - Evje glasservice - Eikås hytter - Eiken hytter - Elim pinsemenighet Arrangør: Ungdommer fra indre Agder Arrangør: Ungdommer fra indre Agder B-BLAD RETURADRESSE: Indremisjonsforbundet Sør Postboks Sør-Audnedal Setesdalstrykk Setesdalstrykk as as

Velkommen til årsmøte i Indremisjonsforbundet Sør

Velkommen til årsmøte i Indremisjonsforbundet Sør April 2012 - Nr. 4-68 årgang RØSTEN Velkommen til årsmøte i Indremisjonsforbundet Sør på Audnastrand lørdag 14.04.2012 Med Guds Ord til folket Program: Kl. 12:00 Velkomstmøte Bibeltime ved Generalsekretær

Detaljer

Mars 2013 - Nr. 3-69. årgang. Med Guds Ord til folket

Mars 2013 - Nr. 3-69. årgang. Med Guds Ord til folket Mars 2013 - Nr. 3-69. årgang RØSTEN Med Guds Ord til folket Årsmelding for Indremisjonsforbundet Sør 2012 UTGITT AV INDREMISJONSFORBUNDET SØR Saksliste for Kretsårsmøtet 13. april 2013 Sak 1: Sak 2: Sak

Detaljer

Joakims troshistorie s. 6. Gospel på norsk s. 7. Fargerik julefeiring s. 8. Bildøy besøk s. 9. Godt å vera saman s.11. s. 4-5. imfrogaland.

Joakims troshistorie s. 6. Gospel på norsk s. 7. Fargerik julefeiring s. 8. Bildøy besøk s. 9. Godt å vera saman s.11. s. 4-5. imfrogaland. Organ for Indremisjonsforbundet i Rogaland, Nr 1 2014. Årgang 54 Joakims troshistorie s. 6 Gospel på norsk s. 7 Fargerik julefeiring s. 8 s. 4-5 Bildøy besøk s. 9 Godt å vera saman s.11 imfrogaland.no

Detaljer

God stemning på Landsmøtet i Ålesund

God stemning på Landsmøtet i Ålesund Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 8/2014 126. årgang God stemning på Landsmøtet i Ålesund Les frå Landsmøtet side 18 24 Les også: Intervju med generalsekretær André Sætre Frå lengst bak til matros

Detaljer

Trygg Havn. Kretsårsmøter i Karmsund, Salten og Vest-Viken. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 7/2014 126. årgang.

Trygg Havn. Kretsårsmøter i Karmsund, Salten og Vest-Viken. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 7/2014 126. årgang. Trygg Havn Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 7/2014 126. årgang Kretsårsmøter i Karmsund, Salten og Vest-Viken Side 10 16 Les også: Om foreninger i Salten og Agder Så godt å ha «dokk» her Vandsøya

Detaljer

Trygg Havn. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 3/2015 127. årgang. Elieser som fiskarheim i Ålesund

Trygg Havn. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 3/2015 127. årgang. Elieser som fiskarheim i Ålesund Trygg Havn Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 3/2015 127. årgang Elieser som fiskarheim i Ålesund Side 16-23 Les også: Lørdakskafe i Bodø Bygdakveld i Karmsund Sammenslåing av kretser Andakt Fritt

Detaljer

LYS OVER LAND. Jorunn Guddal trufast medarbeidar i 68 år LYS OVER LAND NR. 1 FEBRUAR 2012 72. ÅRGANG

LYS OVER LAND. Jorunn Guddal trufast medarbeidar i 68 år LYS OVER LAND NR. 1 FEBRUAR 2012 72. ÅRGANG LYS OVER LAND LYS OVER LAND NR. 1 FEBRUAR 2012 72. ÅRGANG Jorunn Guddal trufast medarbeidar i 68 år Jorunn Guddal i djup konsentrasjon med arbeidet for misjonen. Foto: Sigmund Meland. Jorunn, som no er

Detaljer

Indremisjonsnytt. Fullt hus på Visthus. Biskopen, bedehusdåp og mediaoppslag. Et fritt og selvstendig lekmannsarbeid. Aktivitetsleir på Frænabu

Indremisjonsnytt. Fullt hus på Visthus. Biskopen, bedehusdåp og mediaoppslag. Et fritt og selvstendig lekmannsarbeid. Aktivitetsleir på Frænabu Indremisjonsnytt nr. 7-2009 - 1. årgang Organ for Nordmøre og Romsdal Indremisjon Biskopen, bedehusdåp og mediaoppslag side 2 Et fritt og selvstendig lekmannsarbeid side 4-5 Aktivitetsleir på Frænabu side

Detaljer

vestfold/buskerud 2 telemark 8 Uten frivillighet stopper alt

vestfold/buskerud 2 telemark 8 Uten frivillighet stopper alt Nytt fra Vestfold/Buskerud/Telemark Desember 2014/ januar 2015 Nr 6 14 årgang www.normisjon.no Profetiene gjekk i oppfylling då Jesus vart født. Gunnvor Kreken 11 vestfold/buskerud 2 telemark 8 Uten frivillighet

Detaljer

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 4 Oktober 2011-52. årgang. Meir om jubileet på side 8-20 og siste side. Foto: Per Sverre Kvinlaug

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 4 Oktober 2011-52. årgang. Meir om jubileet på side 8-20 og siste side. Foto: Per Sverre Kvinlaug Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 4 Oktober 2011-52. årgang Foto: Per Sverre Kvinlaug FJOTLAND 1 I Fjotland vil tre jubileer bli feira nå i haust. Likevel ser ikkje kyrkjelyden berre

Detaljer

Prioritering og vårt ansvar

Prioritering og vårt ansvar Nytt fra Agder/Rogaland Desember 2014/ januar 2015 Nr 6 14 årgang www.normisjon.no Måtte julen 2014 bli en slik tid at du, og de du bryr deg om, får oppleve fred, ro og hvile. Torunn Fjelde Hansen 11 Agder

Detaljer

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 6 julen 2013-54. årgang

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 6 julen 2013-54. årgang Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 6 julen 2013-54. årgang VI ER FORSKJELLIGE Reidulf K. Ljøkjell F R A P R E S T E N S P E N N 2 Når jeg skriver dette er det midt i julestria og midt

Detaljer

Trygg Havn. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 6/2014 126. årgang. Tema: Landsmøte 2014 Borgund Folkehøgskole, Ålesund Side 6 17

Trygg Havn. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 6/2014 126. årgang. Tema: Landsmøte 2014 Borgund Folkehøgskole, Ålesund Side 6 17 Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 6/2014 126. årgang Tema: Landsmøte 2014 Borgund Folkehøgskole, Ålesund Side 6 17 Les også: Om ny generalsekretær Reportasjer Fritt ord Andakt Innhold Den indre

Detaljer

Misjonær Turid Dahl Stokland skaper håp for barn i slumområdet Vila Estacao i Mogi das Cruzes i Brasil.

Misjonær Turid Dahl Stokland skaper håp for barn i slumområdet Vila Estacao i Mogi das Cruzes i Brasil. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 5 mai 2010 Årgang 106 Barna får egen barnehage under årets Sommerstevne i Drammen. LES MER SIDE 12-13 Berit og Henrik Aaserud har trofast over mange år tjent

Detaljer

tidende Norge Retning, mening og mål Norges første basar 150 år Tema nr. 8-2013 168. årgang misjonstidende 8-2013 1

tidende Norge Retning, mening og mål Norges første basar 150 år Tema nr. 8-2013 168. årgang misjonstidende 8-2013 1 norge misjon s tidende nr. 8-2013 168. årgang Tema Norge Retning, mening og mål Norges første basar 150 år 4 8 misjonstidende 8-2013 1 Kjære leser Japanerne er mange om plassen, og de må utnytte den godt.

Detaljer

NMS Agder & Telemark. det norske misjonsselskap nr 4 SEPTEMBER 2014. Mange barn og unge har kost seg på leir i sommer

NMS Agder & Telemark. det norske misjonsselskap nr 4 SEPTEMBER 2014. Mange barn og unge har kost seg på leir i sommer NMS Agder & Telemark det norske misjonsselskap nr 4 SEPTEMBER 2014 Mange barn og unge har kost seg på leir i sommer ADRESSER OG TELEFONER Det Norske Misjonsselskap Region Sør Barstølveien 50 a 4636 Kristiansand

Detaljer

Trygg Havn. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 2/2015 127. årgang. Elieser ved kai i Hjellvik, Osterøy i Nordhordland

Trygg Havn. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 2/2015 127. årgang. Elieser ved kai i Hjellvik, Osterøy i Nordhordland Trygg Havn Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 2/2015 127. årgang Elieser ved kai i Hjellvik, Osterøy i Nordhordland I dette nummer: Presentasjon av virksomheten ombord i «Elieser 6» Side 6-8, 18-21

Detaljer

Vil tilbake til Mali. Region Nordvest. Nytt fra Region Nordvest. Påhengsmotoren Eit møte med Vestborg-russ Sondre Lidal frå Kyrksæterøra.

Vil tilbake til Mali. Region Nordvest. Nytt fra Region Nordvest. Påhengsmotoren Eit møte med Vestborg-russ Sondre Lidal frå Kyrksæterøra. Region Nordvest 27. APRIL 122. Årgang 07 2012 Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene! Den som seirer, vil jeg la spise av livets tre, som er i Guds paradis. Åp 2,1-7 Vil tilbake til Mali

Detaljer

Region Sør. Nytt fra Region Sør. Jarle Waldemar Regionmøte med inspirasjon fra dag 1. Regionlederen slutter Ser takknemlig tilbake.

Region Sør. Nytt fra Region Sør. Jarle Waldemar Regionmøte med inspirasjon fra dag 1. Regionlederen slutter Ser takknemlig tilbake. Region Sør 10. februar 122. Årgang 03 2012 Salig er den som har Jakobs Gud til hjelper og setter sitt håp til Herren sin Gud. Salme 146,5 25 mill på tre uker Bare de tre siste ukene i desember kom det

Detaljer

Trygg Havn. Arbeidermøtet 2014. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 2 2014 126. årgang. side 6 9

Trygg Havn. Arbeidermøtet 2014. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 2 2014 126. årgang. side 6 9 Trygg Havn Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 2 2014 126. årgang Arbeidermøtet 2014 side 6 9 Trygg Havn Den indre Sjømannsmisjon http://dism.no/ Den indre Sjømannsmisjon ble stiftet i 1880 for å

Detaljer

Nr. 3-2005 20. årgang FOLK TIDSSKRIFT MED UNDERVISNING TIL VEKKELSE - FORNYELSE - MISJON. Å leve et sjenerøst liv

Nr. 3-2005 20. årgang FOLK TIDSSKRIFT MED UNDERVISNING TIL VEKKELSE - FORNYELSE - MISJON. Å leve et sjenerøst liv Nr. 3-2005 20. årgang FOLK TIDSSKRIFT MED UNDERVISNING TIL VEKKELSE - FORNYELSE - MISJON Å leve et sjenerøst liv 2 Tema: Å leve et sjenerøst liv Ver eit raust menneske! I dette nummeret av FOLK skriv vi

Detaljer

Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli

Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 4 april 2008 Årgang 104 Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli Herre, la meg kjenne dine veier, lær meg dine stier! Salme 25, 4 Portrettet Dåpsvekkelse Skoletaper

Detaljer

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud?

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Hva er Guds vilje? - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Undervisning skrevet av Tore Johannessen Hva er Guds vilje? Er dine tanker i tråd med Bibelen? Dette emne kan

Detaljer

møre 2 Åleine att i Ecuador

møre 2 Åleine att i Ecuador Nytt fra Møre August/ september 2012 Nr. 4 12 årgang www.normisjon.no Vi er velsignet for å kunne velsigne andre! Kristine Anne Danielsen Knudsen 11 møre 2 8 Åleine att i Ecuador Normisjon har trappa ned

Detaljer

Møte Søndager! Bønn Mandager!

Møte Søndager! Bønn Mandager! Filadelfiavennen Filadelfia Birkeland Møte Søndager! Bønn Mandager! Nyhetsbrev: September/Oktober 2012 1 Pastor Roger Nygård Styremedlem & Lovsang Elin Nygård Styremedlem Jan Vidar Aronsen Styremedlem

Detaljer

LYS OVER LAND. Nytt fra Boukhou. Med evangeliet til muslimene. Se side 4-5 LYS OVER LAND NR. 1 FEBRUAR 2014 74. ÅRGANG

LYS OVER LAND. Nytt fra Boukhou. Med evangeliet til muslimene. Se side 4-5 LYS OVER LAND NR. 1 FEBRUAR 2014 74. ÅRGANG LYS OVER LAND LYS OVER LAND NR. 1 FEBRUAR 2014 74. ÅRGANG Nytt fra Boukhou Se side 4-5 Med evangeliet til muslimene Hvorfor frykter vi ikke islam? Erke-bispekandidatene i Sverige klarte ikke å svare klart

Detaljer

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år Nytt fra Rogaland/Agder Februar/mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no Kjærligheten er Guds innerste vesen. Inge Flaat 11 ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen 16. desember ble en merkedag på

Detaljer

sterke budskap i Forkynner- og lederkonferansen «Begynnelsen til visdom er: Kjøp visdom, ja, kjøp forstand for alt ditt gods!

sterke budskap i Forkynner- og lederkonferansen «Begynnelsen til visdom er: Kjøp visdom, ja, kjøp forstand for alt ditt gods! årgang 108 NR 3 mars 2012 de frie Evangeliske Forsamlinger i Norge sterke budskap i Forkynner- og lederkonferansen «Begynnelsen til visdom er: Kjøp visdom, ja, kjøp forstand for alt ditt gods!» ordspråkene

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Mulighetenes tid

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Mulighetenes tid Nr. 1-2009 24. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Mulighetenes tid LEDER Mulighetenes tid Det er gode kår for ekstreme løsninger. I noen muslimske miljøer blir Paradis

Detaljer

Lund Prestegjeld. Innhold:

Lund Prestegjeld. Innhold: Innhold: Lund Prestegjeld 3 4-5 6-8 9 10-11 12-13 14 15 16 17 18-19 20-21 22-23 24 25-26 27 28-31 Prestens Penn Bæluba Fri fra Rusen Kristne symbolder: Oblaten KRIK Vidar Bogstad om troen Dåpen - Rolf

Detaljer