Kommunalpolitikk og EU

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunalpolitikk og EU"

Transkript

1 vett Nei til EUs skriftserie Nr. 3 Oktober 2010 Kr 40,- Kommunalpolitikk og EU Hvor blir det av lokaldemokratiet? RETURUKE 51 INTERPRESS NORGE neitileu.no

2

3 Jens Kihl (red.) Med bidrag av Helene Bank og Morten Harper Kommunalpolitikk og EU Hvor blir det av lokaldemokratiet? Nei til EUs skriftserie VETT nr

4 Nei til EUs skriftserie VETT nr Nei til EU 2010 VETT-redaktør: Morten Harper Layout og forsidebilde: Eivind Formoe Trykkansvarlig: Datatrykk ISSN: ISSN elektronisk utgave: Opplag:

5 Innhald 1 Eit quo vadis for lokaldemokratiet 6 2 EØS-avtalens kjerneområder for kommunene Forbudet mot offentlig støtte Konkurransen på markedet Anbud ved offentlige innkjøp Handlingslukene kan de brukes? 24 3 Lokaldemokrati Til kamp for lokaldemokratiet Lokaldemokrati i EU Privatisering og rekommunalisering Kor mykje EU kor mykje kommune? KS si rolle Offentlige tjenester: Angst for feilsteg driver fram privatisering 35 4 Aktuelle saker Interreg-midlar Postdirektivet Kollektivtrafikk Differensiert arbeidsgjevaravgift EU-inngrep 10 på topp 48 5 Kva kan du gjere? Meld deg inn i Nei til EU Ting Nyhendebrevet lokalpolitikk Les deg opp Fremje ein interpellasjon Litteratur og nettressursar 60 5

6 1 Eit quo vadis for lokaldemokratiet Medan lokalvalet hausten 2011 nærmar seg, set Nei til EU søkjeljoset på vilkåra for demokrati og handlefridom i norske kommunar og fylke. Kva er stoda i dag? Og kvar er vi på veg? På område etter område grip EØS-avtalen inn i norsk lokalpolitisk kvardag. For folkevalde, tilsette og veljarar er resultatet eit stadig meir komplisert nett av lover, reglar, forordningar, direktiv og avtalar. Konsekvensen? Ei alvorleg innstramming av handlefridomen for norske folkevalde. Nei til EU meiner mange av aktørane i debatten konsentrerer seg for mykje om støtteordningar for kommunar og fylke, framfor å sjå det heilskaplege biletet. I dette Vett-heftet har vi difor vald å peike på kva utfordringar EØS-tilknytinga gjev for kommunar og fylke, medan informasjon om EU-program og Interreg-midlar ligg lett tilgjengeleg andre stader (til dømes hjå interreg.no og KS). Dette heftet byggjer på tidlegare hefte i skriftserien: EØS og kommunal handlefrihet (1995), EØS og den lokale handlefriheten (1999) og Lokale konsekvenser av EØS (2007). Slik har kunnskap om korleis EØS-avtalen påverkar kvardagen lokalt vore ein raud tråd i arbeidet til Nei til EU heilt sidan EØS-avtalen trådde i kraft for snart sytten år sidan. I dette heftet prøver vi å syne korleis EØS-avtalen konkret innskrenkar handlingsrommet for norske lokalpolitikarar og andre. I tillegg vil vi òg rette blikket Redaktør Jens Kihl har forfatta dei fleste tekstane i heftet. Kapittel 2 om EØS-avtala er skrive av Nei til EUs utgreiingsleiar Morten Harper. Helene Bank, spesialrådgjevar i For velferdsstaten, har skrive kapittel 3.6 om offentlege tenester. 6

7 mot korleis kompleksiteten og byråkrativeldet i avtalen fører til at lokale politikarar og tenestefolk vegrar seg for å ta politiske initiativ. Denne frykta for feilsteg er eit alvorleg trugsmål mot demokratiet. Vona er at heftet kan gje kunnskap og inspirasjon til vidare arbeid med slike spørsmål inn mot valkampen og i det lokalpolitiske arbeidet. Til slutt i heftet har vi samla informasjon og idear til kva som kan vere neste steg i arbeidet. 7

8 8 2 EØS-avtalens kjerneområder for kommunene Den største trusselen mot lokal politisk handlefrihet gjennom EØS er den rettsliggjøringen avtalen representerer. Regelverket setter rammer på sentrale tjenestesektorer, og berører nær sagt alle roller en kommune har. Det gjelder kommunen som arbeidsgiver, tilsynsorgan, tjenesteleverandør, eier, kjøper, leverandør, og lokalsamfunns- og næringsutvikler. Med handlingsrom eller handlefrihet tenker vi på kommunenes adgang til å forfølge egne politiske mål eller velge egne metoder for sin virksomhet. Fra kommunenes ståsted kan dette dels handle om å være med på å motvirke at nye områder som tidligere har falt innenfor det kommunale selvstyret blir regulert av EØS-regelverk, å påvirke utformingen av slikt regelverk mens det behandles i EU og innlemmes i Norge, samt om å utnytte de ulike løsningene som regelverket gir i form av unntaksbestemmelser eller bruk av skjønn. I kommuners daglige virksomhet betyr handlefrihet i EØS å finne, prøve ut og kanskje utvide de handlingslukene som selve regelverket, håndhevingen og beslutningsprosessene gir. Samtidig er det lite fruktbart med urealistiske forhåpninger. Kjennskap til avtalens viktigste styringsskranker er viktig for å finne de faktiske handlingslukene. De tre viktigste skrankene er: Skranke 1: Forbudet mot offentlig støtte. EØS-avtalen begrenser adgangen til å gi regional- og næringsstøtte. All offentlig støtte som kan påvirke konkurransen er i utgangspunktet forbudt, men det finnes unntak. Skranke 2: Konkurransen på markedet. Offentlige foretak er fullt ut underlagt EØS-avtalens konkurranseregler.

9 Skranke 3: Kravet om anbud ved offentlige innkjøp. Større offentlige innkjøp må legges ut på anbud over hele EØS-området. Sikrer dette gode betingelser, eller er ordningen tungvint og kostbar? Den generelt største trusselen mot lokal politisk handlefrihet gjennom EØS er den rettsliggjøringen avtalen representerer. For områder som ligger innenfor avtalen, er hovedprinsippet like regler i Norge og de 29 andre EØS-landene. EUs regler for det indre marked, som EØS gjennomfører, regulerer områder som tidligere har vært nasjonale anliggender. Nye områder rettsliggjøres gjennom utviklingen av EU-retten, samt gjennom kravet om og overvåkingen av at praksis er så lik som mulig. 2.1 Forbudet mot offentlig støtte EØS-avtalen begrenser adgangen til å gi regional- og næringsstøtte. All offentlig støtte som kan påvirke konkurransen er i utgangspunktet forbudt, men det finnes unntak. De viktigste bestemmelsene om offentlig støtte finner vi i EØS-avtalens artikkel 59 og 61-64, samt i lov og forskrift om offentlig støtte (lov av 27. november 1992) som gjennomfører de utfyllende EØS-reglene. Artikkel 61 gjentar EU-traktatens (Traktaten om den europeiske unions funksjonsmåte) generelle støtteforbud: «Med de unntak som er fastsatt i denne avtale, skal støtte gitt av EFs medlemsstater eller EFTA-statene eller støtte gitt av statsmidler i enhver form, som vrir eller truer med å vri konkurransen ved å begunstige enkelte foretak eller produksjonen av enkelte varer, være uforenlig med denne avtales funksjon i den utstrekning støtten påvirker samhandelen mellom avtalepartene.» 9

10 10 Forbudet er bredt formulert, og det skal svært lite til før selv små støttebeløp anses å vri konkurransen og påvirke samhandelen mellom landene. Det omfatter ikke bare direkte økonomiske tilskudd, men også bl.a. gunstige lån, skatte- og avgiftsfordeler samt salg av eiendom, varer eller tjenester under markedspris. Støtten er ulovlig når den begunstiger enkelte foretak eller produksjonen av visse varer eller tjenester. Ikkeøkonomisk virksomhet kan gis støtte uten at regelen brytes, men dette er en vanskelig grensedragning. En del institusjoner driver også aktiviteter der bruker eller kjøper betaler, og da gjelder støtteforbudet for denne delen av virksomheten. Nye støttetiltak i kommuner og fylker skal forhåndsmeldes til Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Deretter varsler (notifiserer) departementet overvåkingsorganet ESA om den planlagte støtten, det gjelder også nye statlige støttetiltak. Ordningene kan ikke iverksettes før ESA er ferdig med sin vurdering. Allerede utbetalt støtte som ESA mener er ulovlig, vil normalt bli krevd tilbakebetalt Unntakene der støtte kan tillates Artikkel 61 nr. 2 åpner for støtte av sosial karakter og i forbindelse med naturkatastrofer og andre ekstraordinære hendelser. Rettspraksis viser imidlertid at det skal mye til for å kunne påberope seg disse bestemmelsene. Mer relevant er artikkel 61 nr. 3. Den angir flere mulige grunner for unntak, herunder økonomisk utvikling i områder med unormalt lav levestandard, sikre et viktig prosjekt av felles europeisk betydning og lette utviklingen av enkelte næringsgrener. Unntakene er generelt formulert og åpner for stor grad av skjønn. Det er ESA som utøver dette skjønnet, og overvåkingsorganets avgjørelse kan bare overprøves av EFTA-domstolen. ESA har sammen med EU-kommisjonen utviklet retningslinjer for

11 hvordan unntakene skal praktiseres. Retningslinjene dekker støtteformål som regionalstøtte, miljøvern, sysselsetting og forskning. Støtteordninger fra før EØS-avtalens ikrafttredelse (1. januar 1994) er lovlige inntil ESA har bestemt noe annet. Ved slike eksisterende støtteordninger og nye ordninger godkjent av ESA, kan man gi offentlig støtte uten å måtte notifisere hver enkelt tildeling til departementet og ESA. Endringer i selve støtteordningen må derimot varsles. For visse typer støtte er det i egne forordninger gjort såkalte gruppeunntak, i Norge gjennomført i forskrift om unntak fra notifikasjonsplikt for offentlig støtte (2003). Dette gjelder støtte til små og mellomstore bedrifter (bl.a. støtte til forskning og utvikling) samt støtte til sysselsetting og opplæring. All slags støtte til disse formålene er imidlertid ikke tillatt. Gruppeunntakene regulerer bl.a. hva slags form støtten kan ha, hvilke kostnader som er støtteberettiget og øvre tak for støtten. Støtte som oppfyller disse vilkårene er unntatt fra de vanlige reglene om forhåndsmelding og forhåndsgodkjenning, det kreves kun en forenklet melding til departementet etter iverksettelsen. Støtte til en virksomhet på under euro (om lag kroner) over en treårsperiode regnes som bagatellmessig støtte, og er ikke forbudt. Det er ingen meldeplikt eller krav om godkjenning ved tildeling av slik støtte Tak for lokal næringsstøtte EØS-avtalen gjør det ikke bare mer tungvint og byråkratisk for kommuner og fylkeskommuner å yte offentlig støtte ved at støtteordningene må forhåndsmeldes og godkjennes. ESA vil som regel ikke godkjenne enkeltstående støtteprosjekter. Dermed blir de lokale myndighetenes rolle mer marginalisert. KS-rapporten EØS-avtalen og norsk kommunalt 11

12 12 handlingsrom (2006) oppsummerer dette slik: «I praksis bidrar retningslinjene til å kanalisere den tillatte støtte inn i horisontale støtteordninger som de nasjonale myndigheter administrerer, innenfor de grenser og betingelser som retningslinjene stiller opp.» 1 Samtidig kan også lokale myndigheter utnytte gruppefritakene for støtte til opplæring, små og mellomstore bedrifter og sysselsetting. Ettersom lokal støtte som regel utgjør mindre beløp, kan unntaket for bagatellmessig støtte ha særlig stor betydning for kommunene. Det gir et visst handlingsrom, men det er samtidig verdt å påpeke at før EØS-avtalen fantes det ingen slik begrensning. Når ESA skal vurdere om et støttetiltak er lovlig, ser man for øvrig på total støttemengde fra både lokale og nasjonale ordninger (kumulering) Regionalstøtten Ut fra ESAs retningslinjer, State Aid Guidelines on National Regional Aid , er det etter forslag fra norske myndigheter utarbeidet et kart som viser hvilke områder i Norge som kan få regionalstøtte. Typisk for de støtteberettigede områdene er lav befolkningstetthet (mindre en 12,5 innbyggere per kvadratkilometer). Hele fylkene Finnmark, Troms, Nordland og Sogn og Fjordane er kvalifisert, samt enkelte deler av de andre fylkene unntatt Oslo, Akershus og Vestfold. Regionalstøtten kan utgjøre 15 prosent av investeringene for store firma, med mulighet for et påslag på 10 prosent til mellomstore bedrifter (mindre enn 250 ansatte) og 20 prosent til små bedrifter (under 50 ansatte). Retningslinjene og kartet er imidlertid ikke noen godkjennelse av selve støttetiltakene, de vil på vanlig måte bli vurdert av ESA.

13 2.1.4 Fersk strid om støtte Her er noen aktuelle saker om mulig EØS-stridig offentlig støtte med stor betydning flere steder i landet. Mindre momskompensasjon: ESA mener at den norske ordningen for momskompensasjon er i strid med reglene om statsstøtte. Regjeringen meldte i juni 2007 at den vil rette seg etter pålegget om å endre kompensasjonsloven og sørge for at kommuner, fylkeskommuner og enkelte andre institusjoner må betale tilbake midler de har mottatt. Det er ikke hele ordningen ESA angriper, men de sektorene som generelt er unntatt for moms, slik at tilsvarende private aktører ikke får refundert moms på sine innkjøp. Det må dessuten foreligge et konkurranseforhold mellom offentlig og privat drift. Hele momskompensasjonsordningen omfatter årlig over ni milliarder kroner. Ifølge Finansdepartementet er den delen av ordningen som må endres svært begrenset. Departementet har imidlertid ikke lagt frem tall på hvor stor andel det dreier seg om. ESA angriper stadig nye sektorer med momsfritak, som støtte til bygging av kultur- og idrettsanlegg, aviser og lignende. Hurtigruten: Staten inngikk i 2004 en avtale med Hurtigruten ASA om drift av kystruten Bergen- Kirkenes, kjent som Hurtigruten. Avtalen til en verdi av 1,9 milliarder kroner løper i en åtteårsperiode fra 1. januar til 2005 til 31. desember Men på grunn av økonomiske problemer i Hurtigruten gikk staten i 2008 med på å utbetale en ekstrabevilgning på 181 millioner kroner. Det er denne støtten ESA mener kan være for høy, og at den derfor kan være i strid mot EØS-avtalens regler om statsstøtte. Det statlige kjøpet av kystruta Bergen-Kirkenes gjelder kun godsfrakt og distansepassasjerer, ikke turisme. Men ESA mener altså at staten kan ha betalt en overpris 13

14 for tjenesten, og at den i praksis derfor har vært med på å subsidiere turistvirksomheten til Hurtigruten. Ekstrakompensasjonen fra myndighetene i 2008 ble gitt på følgende måte: Refusjon av NOx-betaling for perioden på 91 millioner, generell støtte på 66 millioner som følge av økte kostnader samt redusert antall skip i tjenesten, tilsvarende 12 millioner årlig, opplyser ESA. Norsk Industri klager Norge inn for ESA: Norsk Industri mener bruken av interkommunale selskap i avfallsbransjen er en omgåelse av loven. Minst 90 norske kommuner er omfattet av klagen. Norsk Industri skriver på sine hjemmesider at norske kommuner gir egne selskaper enerett ved tildeling av kontrakter. Dette er å «gå i bue» rundt EØS-reglene for offentlige anskaffelser, som er laget etter prinsippene om fri flyt av varer og tjenester. Konkret gjelder denne saken interkommunale avfallsselskaper og selskaper med kommune eierinteresser. Disse selskapene kan i dag prioriteres av kommunene som eier selskapet, men står samtidig fritt til å drive kommersiell aktivitet som salg av avfallstjenester til næringslivet og lignende. Dette er bakgrunnen for stevningen til ESA. Det samfunnsøkonomiske tapet av denne praksisen dreier seg om store beløp, og vi kan regne med at minst 90 kommuner har tatt i bruk denne lovstridige praksisen, sier Stein Lier-Hansen, administrerende direktør i Norsk Industri, til organisasjonens hjemmesider. I Dagens Næringsliv 26. juni bekreftet administrasjonsminister Rigmor Aasrud (Ap) at departementet er varslet om klagen. Vi har svært lite informasjon om saken, men den synes å reise kompliserte rettslige spørsmål som vi ikke kan ta stilling til uten mer informasjon, sa statsråden til avisa. 14

15 Kilden kulturhus i EØS-knipe: Kilden kulturhus i Kristiansand er et av de største byggeprosjektene på Sørlandet for tida, men nå kan EØS-reglene gjøre byggingen 250 millioner kroner dyrere enn først planlagt. I 2012 åpner etter planen et av landets flotteste kulturhus i Kristiansand. Kilden skal inneholde Agder Teater, Kristiansand symfoniorkester og Opera Sør, i tillegg til en rekke andre kulturtilbud. Hele prosjektet har en totalramme på 1,25 milliarder 2010-kroner, men nå kan hovedbyggherre Kristiansand kommune få seg en skikkelig baksmell: Mot alle garantier viser det seg at kommunen trolig ikke får momsfritak for kulturbygget, slik Skatt sør har lovet. Dette kan gi en tilleggsutgift på en kvart milliard. Jeg reagerte på nyheten med stor overraskelse. Dette har vært en stor og viktig sak, som vi har jobbet med helt siden vi begynte planlegginga av hvordan Kilden skulle organiseres. Alt som er gjort, er gjort i samsvar med anbefalinger fra skattemyndighetene. Når departementet begynner å så usikkerhet rundt dette, må jeg si at det svekker tilliten til det offentlige skattesystemet vårt, sier Kristiansands ordfører Per Sigurd Sørensen til NRK Sørlandet. Stridens kjerne er om kultur- og idrettssektoren er regnet som «økonomisk virksomhet» eller ikke. ESA seier ja, kommunene mener nei. I 2004 innførte den daværende Bondevik-regjeringen en ordning som ga fylker og kommuner tilbake momsutgifter knyttet til bygging av offentlige anlegg. I 2007 avgjorde EFTAovervakingsorganet ESA at ordningen var i strid med konkurransereglene, og Finansdepartementet har forsøkt å avklare saken i tiden etterpå, melder Fædrelandsvennen. Dersom denne saken skaper presedens i slike spørsmål, vil det være avgjørende for kultur- og idrettsutbygginger i alle norske kommuner. 15

16 Konkurransen på markedet Offentlige foretak er fullt ut underlagt EØS-avtalens konkurranseregler. EØS-avtalen skal legge til rette for fri konkurranse på et felles indre marked, på tvers av grensene i EU-/ EØS-området (totalt 30 land). Hovedprinsippene i konkurranseregelverket er nedfelt i EØS-avtalens artikkel 53-64: forbud mot konkurransebegrensende samarbeid (art. 53), forbud mot utnyttelse av dominerende stilling (art. 54), forbud mot fusjoner og oppkjøp som kan hindre konkurranse (art. 57) og anvendelse av konkurransereglene på offentlige virksomheter (art. 59). Reglene gjelder både for offentlig og privat næringsvirksomhet. EØS-avtalen stiller seg i utgangspunktet nøytral til hvordan det offentlige organiserer sin virksomhet. Samtidig bygger EØS-retten på at tjenesteproduksjon ikke skal unntas fra konkurranse i større grad enn strengt nødvendig. Både gjennom nye direktiver og rettspraksis er offentlige monopoler innenfor bl.a. telekommunikasjon, energi, avfallshåndtering, luftfart, post og jernbane blitt gradvis avskaffet Offentlige foretak og konkurranseutsetting Offentlige foretak er fullt ut underlagt EØS-avtalens regler, dette presiseres i artikkel 59. Betydningen av dette blir større desto mer kommuner eller fylker velger å bruke markedsløsninger, både ved konkurranseutsetting der flere aktører bes konkurrere om oppdragene og ved at tjenesteproduksjonen skilles ut i offentlig eide selskap. EØS-avtalens forbud mot offentlig støtte griper inn i hvordan offentlige virksomheter kan omgjøres til egne selskaper. Praktisk viktige forhold er størrelsen på åpningsbalanse, garantiordninger og midler til omstrukturering. Vurderingen gjøres ut fra det såkalte markedsinvestorprinsippet, som sier at selskapene ikke skal få gunstigere vilkår enn det en privat investor ville

17 gitt et privat selskap. Ved konkurranseutsetting vil ofte et offentlig eid selskap også konkurrere med de private. Det offentlige selskapet kan ikke gis noe fortrinn, enten det dreier seg om tilgang på informasjon, måten tjenestene prises på eller beslektede tjenesteavtaler (kryssubsidiering) Eneretter og konsesjoner Konkurransereglene begrenser også i hvilken grad og hvordan myndighetene kan regulere næringslivet gjennom å gi sær- og eneretter eller pålegge konsesjoner. EØS-avtalens forbud mot handels- og etableringsrestriksjoner betyr at adgangen til å gi særretter er svært begrenset. En særrett er i seg selv i strid med konkurransereglene, og må derfor begrunnes som strengt nødvendig for å kunne godkjennes. I praksis er særretter hovedsakelig aktuelt for tjenester av allmenn økonomisk betydning, jfr. unntaksregelen i EØS-avtalens artikkel 59 nr. 2. Et offentlig konsesjonskrav anses også som en markedsbegrensning, og vil bli vurdert særlig opp mot EØS-avtalens forbud mot utnyttelse av dominerende markedsstilling og ulovlig offentlig støtte Tjenester av allmenn økonomisk betydning Tjenester av allmenn økonomisk betydning er tjenester som myndighetene anser som særlig viktige for innbyggerne og som ikke vil bli levert på en tilfredsstillende måte av markedet alene. Dette er særlig aktuelt innenfor områder som elektrisitets- og vannforsyning, posttjenester og transporttjenester. Tjenestene kan tilbys ved hjelp av forvaltningsorganer eller ved offentlige eller private foretak som er pålagt å gjøre dette mot økonomisk kompensasjon. Det har vært omstridt i hvilken utstrekning kompensasjonen utgjør offentlig støtte. Det er EØS-avtalens artikkel 59 nr. 2 som gir tjenester av allmenn økonomisk betydning unntak 17

18 18 fra det generelle støtteforbudet. Kravene til å bruke unntaket er strenge. Det må vises til at et foretak er pålagt en spesiell tjeneste som ivaretar bestemte allmenne hensyn. Forpliktelsene må være klart definert. Foretaket må være pålagt å utføre en slik tjeneste i en offisiell akt, for eksempel gjennom avtale eller lov/forskrift. Endelig må det ikke foreligge overkompensasjon. Unntaksbestemmelsen gjelder ikke der EØS-regler har pålagt liberalisering av markedet. På den andre siden ligger tjenester som myndighetene utfører gratis, til selvkost eller for å betjene ikke-økonomiske sektorer helt utenfor avtalen. EØS-avtalen og konkurransereglene gjelder bare på det økonomiske området Retningslinjer for kompensasjon Unntaksbestemmelsen tillater bare kompensasjon som er nødvendig. EU-domstolens Altmarkavgjørelse fra 2003 (sak C-280/00) trekker nærmere retningslinjer for hva som er lovlig kompensasjon. Saken gjaldt kompensasjon for rutetransport i tyske byer, forsteder og regioner. EU-kommisjonen har på bakgrunn av dommen utarbeidet utfyllende regelverk. Kompensasjon for offentlig tjenesteytelse kan inndeles i tre kategorier: 1. Kompensasjon som faller utenfor støttebegrepet og ikke trenger å meldes Godtgjørelse som bare kompenserer for en tjeneste av allmenn økonomisk betydning er ikke å anse som statsstøtte. Grunnen er at støttemottager ikke får noen økonomisk fordel i forhold til andre foretak. Følgende fire vilkår må alle være oppfylt: Virksomheten har en klart definert tjenesteforpliktelse. Kriteriene for beregning av kompensasjon er objektive, åpne og fastlagt på forhånd.

19 Kompensasjonen overstiger ikke utgiftene til oppfyllelsen av forpliktelsene. Omfanget av kompensasjonen er fastlagt på grunnlag av analyse av kostnadene til et veldrevet foretak eller gjennom utlysing på anbud 2. Meldepliktig støtte Hvis det for eksempel ikke er foretatt en anbudsprosedyre eller det ikke er foretatt en sammenligning i forhold til omkostninger hos et «veldrevet» foretak, må kompensasjonen anses som støtte og skal meldes til ESA på vanlig måte. Den blir så vurdert ut fra ESAs retningslinjer for hva som er tjenester av allmenn økonomisk interesse og mot såkalt overkompensasjon. 3. Kompensasjon som ikke oppfyller unntakskriteriene, men som likevel er fritatt for meldeplikt Det finnes unntak fra denne meldeplikten for tilskudd under et visst beløp. Unntaket omfatter årlige tilskudd på under 30 millioner euro per år og det er videre et krav at støttemottaker har en omsetning på mindre enn 100 millioner euro. Det gjelder spesielle regler for luft- og sjøtransport, lufthavner og kredittinstitusjoner. Kompensasjon til sykehus og foretak med ansvar for sosial boligbygging er ikke underlagt de alminnelige begrensningene i disse terskelverdiene. 2.3 Anbud ved offentlige innkjøp Større offentlige innkjøp må legges ut på anbud over hele EØS-området. Sikrer dette gode betingelser, eller er ordningen tungvint og kostbar? Offentlig sektor i Norge gjør årlig innkjøp av varer og tjenester for om lag 400 milliarder kroner 2. Anskaffelsesregelverket krever at kommuner, fylker og andre oppdragsgivere ved tildeling av offentlige kontrakter må følge bestemte prosedyrer. Det 19

20 20 viktigste kravet er at anskaffelser skal kunngjøres i anbudsbasene DOFFIN (norsk) og TED (europeisk). Anskaffelser som overstiger fastsatte terskelverdier omfattes av EØS-avtalens bestemmelser for offentlige anskaffelser (WTO-avtalen inneholder også lignende regler). Gjeldende terskelverdier er i anskaffelsesforskriften 1 million kroner ved sentrale statlige etaters vare- og tjenestekjøp, 1,6 mill for andre oppdragsgiveres vare- og tjenestekjøp (med visse spesielle særregler) og 40,5 mill for alle oppdragsgiveres bygg- og anleggsprosjekter. Forsyningsforskriften setter terskelverdien for vare- og tjenestekjøp til 3,2 mill. Reglene får bare begrenset anvendelse på anskaffelse av såkalte uprioriterte tjenester, som er tjenester som i liten grad egner seg for handel over landegrensene, for eksempel helse- og sosialtjenester. Det finnes ingen offisiell definisjon av uprioriterte tjenester, men den norske forskriften har en opplisting av tjenester som faller innenfor Virkeområde og egenregi Regelverket for offentlige anskaffelser gjelder for alle statlige, kommunale og fylkeskommunale organer. Dette innebærer at det gjelder all virksomhet organisert etter kommuneloven. Det gjelder i tillegg for offentlig eide selskaper eller stiftelser, så lenge de er kontrollert av offentlige organer, tjener allmennheten og virksomheten ikke er av forretningsmessig karakter. Tildeling av oppdrag i såkalt egenregi ligger utenfor anskaffelsesregelverket. Dette kan være aktuelt spesielt i situasjoner hvor kommunale eller interkommunale selskap er opprettet for å løse en bestemt samfunnsoppgave. EU-domstolen har slått fast (sak C-107/98 Teckal) at en offentlig myndighet kan styre unna anskaffelsesregelverket dersom oppdragsgiveren har like sterk kontroll med leverandøren som med en av sine egne enheter, og leverandørens virksomhet

21 Anbudsregelverket Offentlige anskaffelser reguleres av lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrifter (forskrift for offentlige anskaffelser og forsyningsforskriften). De norske reglene bygger på EØS-avtalens artikkel 65 med utfyllende direktiver. Direktiv 2004/18/EF omhandler hvilke prosedyrer som skal benyttes når det inngås kontrakter om offentlige vareinnkjøp, offentlige tjenesteytelser og offentlige bygg og anlegg. Direktiv 2004/17/EF gjelder anskaffelser innenfor forsyningssektorene, altså vann- og energiforsyning, transport og posttjenester. I Norge var anskaffelser for statens vedkommende regulert også før EØS-avtalen av Regelverket for statlige anskaffelser (REFSA). Mange kommuner hadde egne regelverk, dels bygget på den såkalte Normalinstruksen, men mange kommuner hadde ikke noe regelverk overhodet. Norske myndigheter har siden EØS-avtalen gitt regler også for anskaffelser under terskelverdi samt uprioriterte tjenester. Disse reglene inngår som del II i anskaffelsesforskriften, og er i det vesentlige lik EØS-regelverket. De nasjonale prosedyrene gjelder ved anskaffelser over kroner. i hovedsak er rettet mot oppdragsgiver. I EU har Kommisjonen, som ESA forholder seg til, stått på en restriktiv linje til dette unntaket, mens enkelte av EUs medlemsland ønsker større fleksibilitet. Det er selvfølgelig også mulig for en kommune å gjøre arbeidet ved hjelp av kommunens egne ansatte. Det gjelder både ved byggeoppdrag og når bestemte tjenester skal utføres. Arbeid utført av en kommunal etat må ikke legges ut på anbud Anskaffelsesprosedyrene Oppdrag over terskelverdiene skal kunngjøres. Anskaffelser over kroner, men under terskelverdiene, må bare kunngjøres i norske DOFFIN. For anskaffelser under kroner er kunngjøring frivillig. 21

22 Såkalt konkurranse med forhandling kan nesten aldri benyttes ved anskaffelser over terskelverdiene. Fremgangsmåten går ut på at man går i forhandling med den som gir det gunstigste tilbudet. Hensikten er å få prisen ned og avtale tekniske krav i større detalj enn det som er mulig ved utlysningen av anbudet. Gir ikke forhandlingene tilfredsstillende resultat, kan en ta opp forhandlinger med en alternativ tilbyder. EØSreglene forbyr dermed en fremgangsmåte som norske myndigheter brukte for å holde prisene på innkjøp nede. Forbudet mot forhandlinger betyr at alle tekniske krav må være formulert i anbudsutlysingen. Dette forutsetter at kjøperen vet alt det som leverandørene vet om den teknologien som kan tilbys. Anbudssystemet øker fokuset på pris som den mest sentrale, objektive faktoren. Oppdragsgiver kan imidlertid også fastsette enkelte andre vilkår, som sosiale hensyn og miljø. Kriteriene må imidlertid være gitt på forhånd i konkurransegrunnlaget og de må ha streng tilknytning til det kontrakten gjelder Koster mer enn det smaker? Anbudsreglene skal etter sitt eget formål bidra til effektiv ressursbruk og spare det offentlige for kostnader. Det er imidlertid ikke gitt at konkurransen mellom flere tilbydere presser prisene nedover. Et klassisk eksempel på det motsatte er da Rennesøy kommune i Rogaland året etter EØS-avtalens ikrafttredelse, altså i 1995, skulle kjøpe ny brannbil Eget klageorgan Overvåkingsorganet ESA skal påse at også EØS-reglene om offentlige anskaffelser blir fulgt. I tillegg er det opprettet et eget nasjonalt klageorgan Klagenemnda for offentlige anskaffelser der leverandører som føler seg forbigått kan klage på myndighetenes avgjørelser. 22

23 og hadde sluttført forhandlingene med leverandøren. Så fant kommuneledelsen ut at EØS-reglene krevde EØS-anbud. Anbudet ble gjennomført, og den samme leverandøren hadde billigste tilbud. Men nå var prisen skrudd opp. Blant annet var utgiftene til anbudsprosessen lagt inn. Påbudet om EØS-anbud er både dyrt og tungvint for mange kommuner og offentlige instanser. Det koster arbeidstid og andre ressurser å sette seg inn i anbudsprosedyrene, utforme anbudsdokumentene slik at de kan lyses ut internasjonalt og gjennomføre vurderingen av de tilbudene som kommer inn på en slik måte at ingen klager. Hvis EØS-anbudene virkelig var fordelaktige, skulle en tro at også private firma ville legge store innkjøp og byggeoppdrag ut på noe som svarer til EØS-anbud. Det er det få tegn til. En ser seg naturlig nok omkring i markedet for å finne fram til billige løsninger, men noe så stivt og tungt som åpne anbud i 30 land, er det få private firma som velger. EØS-anbudene gir kanskje noen nye muligheter for eksportrettede norske firma, men er samtidig et problem for de mange mindre, lokale bedriftene. Det er ofte så krevende å kaste seg inn i kampen om anbudene at små bedrifter gir opp på forhånd. Kommuner skal ikke kunne styre innkjøpene mot lokale leverandører for å sikre lokalt næringsliv og sysselsetting. Det er likevel mulig å stille krav som ikke rammes av EØS-reglene. Det kan f.eks. stilles krav om skatteattest for å utelukke useriøse firma. Det er også mulig å stille krav som indirekte gir lokale firma bedre utgangspunkt i anbudskampen, f.eks. krav til materialer, til at bygget skal utformes i samsvar med lokal byggeskikk og til at bestemte miljøhensyn og andre kvalitetskrav skal ivaretas. Ved innkjøp av utstyr kan krav om serviceavtale bidra til at lokale firma har et fortrinn. Forutsetningen er hele tiden at kravene kan forsvares ut fra objektive kriterier. 23

Ta tjenestene tilbake. Av Helene Bank

Ta tjenestene tilbake. Av Helene Bank Ta tjenestene tilbake Av Helene Bank Trykk: Aktietrykkeriet as Layout: Christoffer Horsfjord Nilsen Opplag: 12 000 ISBN: 82-92515-09-7 Innhold Forord 5 Del 1 Vårt politiske handlingsrom 9 1. Angst for

Detaljer

EØS-avtalen og norsk kommunalt handlingsrom

EØS-avtalen og norsk kommunalt handlingsrom Nr. 2006:13 Oktober 2006 EØS-avtalen og norsk kommunalt handlingsrom FoU Forord KS- kommunenes interesse- og arbeidsgiverorganisasjon har bedt om i fi belyst forholdet mellom regelverksutviklingen innenfor

Detaljer

Veileder. EØS-avtalens regler om offentlig støtte

Veileder. EØS-avtalens regler om offentlig støtte Veileder EØS-avtalens regler om offentlig støtte Innhold Forord av Rigmor Aasrud 7 2 1 Innledning side 8 Hva er offentlig støtte iht. EØS-avtalen artikkel 61(1)? side 18 1.1 Hovedprinsipper i reglene om

Detaljer

Hvem skal eie norsk vannkraft?

Hvem skal eie norsk vannkraft? NEI TIL EUs VALGKAMPAVIS. OPPLAG: 403 000 B-blad Returadresse: Arbeider samfunnets plass 1 0181 Oslo EØS OG LOKALDEMOKRATIET: Hvem skal eie norsk vannkraft? Gro: Førte bak lyset? I spørsmålet om eierskapet

Detaljer

Veileder. Veileder til reglene om offentlige anskaffelser

Veileder. Veileder til reglene om offentlige anskaffelser Veileder Veileder til reglene om offentlige anskaffelser 2 Innhold Forord 9 Kapittel 1 Innledning 11 Kapittel 2 Hvilke virksomheter og kontrakter som omfattes 13 2.1 Hvem er omfattet av regelverket? 13

Detaljer

Nr. 1 2011 Årgang 16. Utgitt av Ungdom mot EU EØS-AVTALEN TIL SALGS?

Nr. 1 2011 Årgang 16. Utgitt av Ungdom mot EU EØS-AVTALEN TIL SALGS? Nr. 1 2011 Årgang 16 Utgitt av Ungdom mot EU EØS-AVTALEN TIL SALGS? Nr. 1 2011 Årgang 16 Megafon blir utgitt av Ungdom mot EU Adresse Storgata 32, 0184 Oslo E-postadresse: umeu@umeu.no Nettadresse: www.umeu.no

Detaljer

Rapport 2006-031. Konkurranseflaten mellom offentlig og privat renovasjon

Rapport 2006-031. Konkurranseflaten mellom offentlig og privat renovasjon Rapport 2006-031 Konkurranseflaten mellom offentlig og privat renovasjon ECON-rapport nr. 2006-031, Prosjekt nr. 48200 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-849-1 KIB/OSH/TES/pil, ODN, 7. april 2006 Offentlig

Detaljer

Årbok 2009 15 år med EØS. Av Morten Harper Med årskavalkade av Dag Seierstad

Årbok 2009 15 år med EØS. Av Morten Harper Med årskavalkade av Dag Seierstad Årbok 2009 15 år med EØS Av Morten Harper Med årskavalkade av Dag Seierstad Forord Det er ei spesiell årbok du nå sitter med i hånda. 15 år med EØS tar utgangspunkt i at EØS-avtalen trådte i kraft 1.januar

Detaljer

NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU. NHOs høringsuttalelse, mai 2012

NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU. NHOs høringsuttalelse, mai 2012 NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU NHOs høringsuttalelse, mai 2012 NHOs kommentarer og forslag til Europautredningen på områder av betydning for norsk næringsliv. Mai 2012 Kontaktinformasjon:

Detaljer

Nei til EUs skriftserie. Nr. 3 September 2011 Kr 40,- På kollisjonskurs. Hvordan EU påvirker det norske arbeidslivet og velferdsstaten. neitileu.

Nei til EUs skriftserie. Nr. 3 September 2011 Kr 40,- På kollisjonskurs. Hvordan EU påvirker det norske arbeidslivet og velferdsstaten. neitileu. vett Nei til EUs skriftserie Nr. 3 September 2011 Kr 40,- RETURUKE 45 INTERPRESS NORGE 06 9 771504 537002 På kollisjonskurs Hvordan EU påvirker det norske arbeidslivet og velferdsstaten neitileu.no Boye

Detaljer

Ventar ei klar betring i regeletterlevinga

Ventar ei klar betring i regeletterlevinga Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 36/2009 Fredag 30. oktober 1. Ventar ei klar betring i regeletterlevinga 2. Buss-kostnader

Detaljer

Rapport 2005:02 Påvirkning uten politikk? Om EØS-avtalens betydning for endringer i norsk forvaltning

Rapport 2005:02 Påvirkning uten politikk? Om EØS-avtalens betydning for endringer i norsk forvaltning Rapport 2005:02 Påvirkning uten politikk? Om EØS-avtalens betydning for endringer i norsk forvaltning Forord Rapporten om EØS-avtalens betydning for endringer i norsk forvaltning er utarbeidet på oppdrag

Detaljer

Alternativet til EØS er en fornyet handelsavtale

Alternativet til EØS er en fornyet handelsavtale vett Nei til EUs skriftserie Nr. 1 Februar 2015 Kr 50,- Alternativet til EØS er en fornyet handelsavtale Hvorfor EØS-avtalen har utgått på dato og hva en handelsavtale skal inneholde 18 RETURUKE INTERPRESS

Detaljer

Offentlige anskaffelser - følges regelverket?

Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Snillfjord kommune Februar 2009 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Snillfjord kommunes kontrollutvalg i perioden november 2008

Detaljer

Tidsskrift for KS Innkjøpsforum NR 1-2007 - ÅRGANG 11

Tidsskrift for KS Innkjøpsforum NR 1-2007 - ÅRGANG 11 Forsyning Tidsskrift for KS Innkjøpsforum NR 1-2007 - ÅRGANG 11 Tema: Offentlighet Omdømme Nye e-verktøy Utvelgelseskriterier Tjenestedirektivet Kjøp under terskelverdier Med sine godt 1200 innbyggarar

Detaljer

medlemmer Standpunkt Må få fram alternativa I-land mot u-land i København

medlemmer Standpunkt Må få fram alternativa I-land mot u-land i København 1-2010 www.neitileu.no Nye 15 år utenfor EU! Standpunkt største medlemstall i nei til eu siden 1994: 30 000 heimssýn: Ingen javind over Island Side 12 medlemmer Innen utgangen av 2009 vil Nei til EU trolig

Detaljer

Mot et europeisk helsemarked

Mot et europeisk helsemarked RAPPORT 9:2012 Roar Eilertsen EUs Pasientrettighetsdirektiv: Mot et europeisk helsemarked RAPPORT 9:2012 EUS PASIENTRETTIGHETSDIREKTIV 2 Forord Rapporten EUs Pasientrettighetsdirektiv mot et europeisk

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

Kraftig vekst i bruken av e-faktura

Kraftig vekst i bruken av e-faktura Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 27/2013 Fredag 23. august 1. Kraftig vekst i bruken av e-faktura 2. Må pålegges ved lov

Detaljer

Logistikk- og innkjøpssjef Lars-Johan Frøyland i Helse Vest RHF peker på nytten av slike veiledninger:

Logistikk- og innkjøpssjef Lars-Johan Frøyland i Helse Vest RHF peker på nytten av slike veiledninger: Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 33/2008 Fredag 10. oktober 1. E-handelhjelp med rot i praktisk erfaring 2. Gunstig tidspunkt

Detaljer

Samfunnsviteren. Organ for Samfunnsviternes fagforening 6 2002. Alt du ikke vet om EU, men ikke tør spørre om...

Samfunnsviteren. Organ for Samfunnsviternes fagforening 6 2002. Alt du ikke vet om EU, men ikke tør spørre om... Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 6 2002 Alt du ikke vet om EU, men ikke tør spørre om... 1 redaktørens spalte Gunn Kvalsvik, redaktør EU?, er tilbakemeldinga eg får når eg «kvifor

Detaljer

STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT

STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT HVEM REGLEMENTET GJELDER FOR 3 FORMÅL MED RETNINGSLINJENE 3 MYNDIGHET OG ANSVAR 3 Rådmannen 3 Sentral innkjøpstjeneste 3 Desentral innkjøpstjeneste 4 REGELVERK SOM ER

Detaljer

Konkurransepolitikk under en rødgrønn regjering. Av Nils-Ola Widme 1

Konkurransepolitikk under en rødgrønn regjering. Av Nils-Ola Widme 1 Konkurransepolitikk under en rødgrønn regjering Av Nils-Ola Widme 1 1. opplag, mai 2008 Utgiver: CIVITA AS Formgivning, omslag og sats: Therese Thomassen Produksjon: F. J. Stenersen, Oslo ISBN 978-82-92581-23-0

Detaljer

Veileder. Veileder til reglene om offentlige anskaffelser

Veileder. Veileder til reglene om offentlige anskaffelser Veileder Veileder til reglene om offentlige anskaffelser 2 1 Innledning 9 Kapittel 2 Hvilke virksomheter og kontrakter som omfattes 10 2.1 Hvem er omfattet av regelverket? 10 2.1.1 Stat, fylkeskommune

Detaljer

VANN- OG AVLØPSRETT. Kapittel 4

VANN- OG AVLØPSRETT. Kapittel 4 VANN- OG AVLØPSRETT Kapittel 4 VANN- OG AVLØPSRETT Guttorm Jakobsen Advokatfirmaet Haavind AS Vann- og avløpsrett ISBN 978-82-414-0317-0 Norsk Vann 2010 Forfatter: Guttorm Jakobsen, Advokatfirmaet Haavind

Detaljer

Merknader fra Kommunal og forvaltningskomitéen til del i Kommuneproposisjonen 2015 om kommunereform

Merknader fra Kommunal og forvaltningskomitéen til del i Kommuneproposisjonen 2015 om kommunereform Merknader fra Kommunal og forvaltningskomitéen til del i Kommuneproposisjonen 2015 om kommunereform Generelle merknader Fleirtalet i komiteen, medlemene frå Høgre, Framstegspartiet, Kristeleg Folkeparti

Detaljer

Eurojuris. Nr. 1/2009 15. årgang. Tema: Sentrale regler i offentlig forvaltning

Eurojuris. Nr. 1/2009 15. årgang. Tema: Sentrale regler i offentlig forvaltning Eurojuris informerer Nr. 1/2009 15. årgang Tema: Sentrale regler i offentlig forvaltning Eurojuris Informerer Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av i alt 9 advokatkontorer fra Kristiansand i sør til

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 7 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 4. årgang 13.2.1997. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 7 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 4. årgang 13.2.1997. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 7 4. årgang

Detaljer

EFTAs overvåkningsorgan ESA. Årsrapport 2011

EFTAs overvåkningsorgan ESA. Årsrapport 2011 EFTAs overvåkningsorgan ESA Årsrapport 2011 EFTA Surveillance Authority Rue Belliard 35 B-1040 Brussels Belgium Tel. +32 2 286 18 11 Faks: +32 2 286 18 10 E-post: registry@eftasurv.int Nettsted: http://www.eftasurv.int

Detaljer

Organisering av Hardangerbadet

Organisering av Hardangerbadet Memo Til: Kvam herad Fra: Advokat Trine Lise Fromreide, Advokat Morten Fotland, og Advokat Vidar Kleppe Saksansvarlig advokat: Advokat Vidar Kleppe Dato: 10. mars 2015 Organisering av Hardangerbadet Innholdsfortegnelse

Detaljer