inn i et nytt spor KIirnaorkandIingene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "inn i et nytt spor KIirnaorkandIingene"

Transkript

1 Motshtnden Nr september årgang KIirnaorkandIingene inn i et nytt spor De internasjonale klimaforhandlingene lister seg langsomt inn på et nytt og mer konkret spor. De to EU-landene Danmark og Tyskland har tatt til orde for en proto koll under klimakon vensjonen som skal regulere industriland enes utslipp av kar bondioksid. GunnarBolstad Men diskusjonen om en til leggsprotokoll er meget ørn fintlig. Derfor foreligger ikke Tysklands og Danmarks hold ninger i noe konkret forslag. Under forhandlingsmøtet i Geneve som ble avsluttet tors dag denne uken, la Tyskland derimot frem et såkalt (<p051 sjonspapir» der landet redegjor de for sine tanker om en slik protokoll. Og markedsføringen skjedde i kryptiske former. I et av sine innlegg nevnte tysker ne nærmest en passant at de hadde lagt ut et papir bak i salen som de andre delegatene godt kunne ta en titt pa. Selve posisjonspapiret er også meislet utpåen nokså vag måte. Riktignok heter det i do kumentet at industrilandene bør protokollføre en forpliktelse til stahilisering av C02-utslippene på 1990-nivå innen år 2000, slik det allerede er vedtatt i noe mindre forpliktende former i selve konvensjonen. Men for årene etter 2000 er teksten meget rund: «Landene bør for plikte seg til å redusere sine C02-utslipp innen - årx på egen hånd eller i fellesskap med Y prosent.» Sterk kost Men sel denne formuleringen er sterk kost i forhandlingene. De tyske lbrhandlerne sliter både med intern uenighet i re gjeringen og med det faktum at de denne høsten har formann skapet i EU og følgelig mii passe seg for å ga for langt når de kan oppfattes å snakke pa vegne av de andre EU-landene. På den annen side er Tysk land vertsland for den første partskonfiransen lbr klimakon ensjonen i mars neste ar, og er opptatt av at dette møtet skal munne ut i konkrete resultater. I dokumentet drofter også Tyskland et konkret forslag til motorstandard: Alle biler må kunne gå 100 kilometer på fem liter bensin, altså en halv liter pr. mil. Tyskland sjekkerbadevan net med tærne, sier en sentralt plassert kikle i Geneve til N&M Bulletin. Han tror ikke at det vil være mulig å komme frem med et konkret forhandlings forslag til protokoll innen fris ten i slutten av september, som er nødvendig for å få. den ved tatt i Berlin i mars. Derimot tror han at partene vil bli enige om å starte konkrete lorhand linger om protokollen på Ber lin-møtet. - Stor motstand mot en slik pro tokoll er stor blant de andre indust rilandene, og et interes sant poeng er at heller ikke u landene er spesielt interesserte i at i-landene skal ta pa seg forpliktelser, fordi det i neste omgang vil sette krav til u landenes egen energipolitikk. Mange u-land foretrekker å ha en slik situasjon to skritt foran seg, sier var kilde. Lise Backer, som leder den europeiske miljøbevegelsens klirnanetiverk (CAN). karak terisererprosessen mot en even tuell protokoll som et «vente og-se-spill» mellom i-landene. Samtidig hilser hun det tyske initiativet velkoinen, selv om det er vagt og utormelt. U-Iand mot Norge Ellers dreide forhandlingene seg blant annet om finansier ingsmekanismer. Det går sakte fremover, men delegatene gjor de fremskritt blant annet når det gjaldt konvensjonspartenes instruksmyndighet overfor fi nansinstitusjonen GEF. Like dan begynner gemyttene å roe seg når det gjelder rapporte ringsmekanismene, blant an net i diskusjonen om hvem som skal få lov til å være med i evalueringen av de nasjonale rapportene. Norge fortsetter å promote re felles gjennomforingsmek anismer som gjør det mulig a hente C02-gevinster ved in vesteringer i utlandet. Norge får støtte fra liere andre euro peiske land, men møter mot stand både fra u-land og miljøbevegelse. I en uttalelse fra CAN heter det blant annet at tiltak i utlan det ikke skal kunne bokføres som gevinst fir vedkommende i-land har gjennomført en re duksjon av sine CO2-utslipp på minst 20 prosent. Europa skal kartlegges 3 Kina lokker miljobedrifter side 4 EU kan bestemme norsk artsvern side 5 MangeIulle planer om norsk mangoid side 7 Oko-melk kommer på salg i Oslo side 10

2 uansett 2 Nr september 1994 Nr september Natur&Miljø Gjestekommentar Norges Naturvernforbund Ansv. red: Gunnar Bolstad Red. sekr: Ole P. Pedersen Telefax: Postboks2ll3Grünerlokka Annonsertlf: Oslo Annonser fax: Bankgiro: Produksjon: Gan Grafisk. Postgiro: Trykket pa Cyclus, 100 E post: prosent resirkulert papir. Neste kommer Telefon: september En tom i øyet Det finnes noen mennesker miljovernet helst burde styrt unna. Flere av dem sitter som kjent i regjeringen. Gunhild øyangen er en av dem. IlØpet av de siste manedene har Natur& Miljø Bulletin medjevne mellomrorn skrevet om øyangens tilskudd, erstatninger og støtte til tiltak som ødelegger viktige deler av norsk natur. To eksempler: Landbruksdepartementet bruker hvert ar flere penger på skogsbilveier enn en utvidet barskogplan vil koste totalt. Departementet gir også penger til drenehng og dermed Ødeleggelse av viktige våtmarkomrader. Begge eksemplene illustrerer hvor absurd verden kan være. Mens Thorbjorn Færre medlemmer Thorbjørn Berntsen Miljø vernminister Resirkulering av papir, batte risortenne. lijeinmekomposter ing og k1op av miljomerkede varer kan sanimenliknes med a fjerne grønn mose pa landrni ner. hevder Steinar Leni i Fram tiden i våre hender i sin bok»l)en lause krigen». Kanskje ligger forklaringen pa at enkelte miljøorganisasjo ner mister medlemmer nettopp i slike pastander. Selvfølgelig mi vi arbeide systematisk med de underliggende, strukturelle arsakene til de store regionale og globale miljøproblemene, men vi kan heller ikke se bort fra at folk naturlig nok er opp tatt av de nære ting. Miljøar beidet foregår ikke i noe vaku um: vi er avhengige av en bred og engasjert folkelig opinion forii fa satt til i livet de tiltakene som skal til. En folkelig opini on skapes ved at enkeltinen nesker og lokalsamfunn blir aktive deltakere og allianse partnere. og at de kan ta fatt i nærliggende utfordringer. Lems budskap kan virke stikk motsatt. Den undergraver folks handlingsvilje og underkjen ner deres makt som forbrukere. Jeg vil vage den påstand at folks miljøengasjement ute i lokalsamlunnene er sterkere enn det sviktende medlemstall i rniljøorganisasjonene gir ut trykk for. Dersom vi ser på veien fram mot et bærekraftig produksjons- og torbruksrnøn ster som en prosess der mange sma og store tiltak mii trekke i samme retning, er det viktig å stimulere dette engasjementet samtidig,som de større system endringene drives frem poli tisk. Det arbeidet Miljøheime vernet står for kan bidra til å PP aktiviteten og dermed styr ke miljøhevisstheten. Det vil også gi seg utslag nar de store trus I ene star pa dagsorden. En del miljøorganisasjoner har brukt nive av sin tid til å lokusere pa myndighetenes mi ljøpol itikk, de harrettet sterk kritikk mot oss, de har gatt ut i polemikker og hevdet at mye går den gale veien. Det er selvsagt en dcl av miljøorganisasjonenes rolle å være slike vaktbikkjer. Men det er neppe nok for en bred mohilisering. Den kom mer bare gjennom en nær kon takt og oppfølging med lokale krefter. All forandring kom mer nedenfra. som vi sier i arbeiderbevegelsen. Dersom organisasjonene svikter i dette arbeidet, nia de også regne med at medlemmene går trøtte og finner andre arenaer for sitt engasjement. Naturvernforbundethari til legg holdt en høy profil i EU saken, og gått ut med et klart nei-standpunkt. Jeg vil ikke se bort fra at ogsa dette har bidratt til en del avskalling. Nar jeg er fp norsk EU-medlemskap, så er det blant annet fordi jeg fz kjenner at et forpliktende overnasjonalt samarbeid er en for utsetning for a løse de største miljøproblemene. Det holder ikke med proklamasjoner og erklæringer. Malene ma kom mc til uttrykk i et organisato risk og arbeidsført fellesskap. EU er ikke den eneste arena vi må arbeide innenft)r, men det er utvilsomt en svært viktig arena om vi liker det eller ikke. Mange potensielle medlemmer i Naturvernforbun det kan ha samme holdningen. Nå er det ikke alle organisa sjoner som taper medlemmer. Jeg har f.eks. merket meg at Den Norsk Turistforening økte kraftig ifjor, og at de i alle fall holder stand. Organisasjoner som fokuserer på enkelhet, nærhet, som har et tilbud der familier og venner gjør noe sammen, som arheider for å verne om natur og kulturmin ner de vinner terreng. Dette forteller meg at menneskene legger aktivt vekt pa nye verdivalg, og at verd ivalgene kan bli de mest sentrale spørsmalene inn i neste arhundre. Dette er en debatt jeg vil hilse med gle de, og som kan få stor betyd ning i arbeidet med å endre de dyptgaende miljøproblemene. Sldpsredere må betale or oljesøl Skips redere får nå ubetinget erstat ningsplikt ved ulovlige sol av bunkersolje innenfor Storbritanni as tolv mils grense. Norge har forelopig ingen planer om en tilsvarende regel. Jon K. Berg Etter Braer-ulykken ved Shet landsttyene seiler det ellers så forsiktige Storbritannia opp som et i oregangsland innen skipsfart og miljø. I (len offisi elle Donaldsun rapporten ble (lei JO foreslatt en lang rekke tildels radikale tiltak tor å be dre sikkerheten langs den bri tiske kysten. Na har (len nye skipsfart sministeren. Lord Goschen. begynt ii omsette Donaldson forslagene til vedtak. l:orsi fikk han etablert en s v :irtel iste over skip som ble holdt tilbake pa grunn av manglende sikker hetstiltak. Na vil han altså inn fwe ubegrenset erstatninsplikt ed utslippa hunkersolje. ifol ge Llod s List. Utslipp av bunkersolje kan ha alvorlige miltokonsekven ser, dels lordi det kan være snakk om meget store meng der, opptil flere hundre tonn olje. og dels lordi det ikke sjel- (len er blandet inn spesiiilavfall i oljen. Langs norskeky sten har det vært flere uhell der store mengder hunkersolje har gri set til striindkanten. Aktuelt i Norge I Norge er det i dag begrenset erstatningsansvar ved utslipp av blinkersolje. Prosjektleder Jens I lenning Koefoed i Sta tens forurensningstilsyn (SFT) siertil N&M l3ulletin at det ved flere anledninger har skjedd at kosinidene ved opprenskning etter en ul kke har o versteget den begrensede erstatnings plikten, In ubegrenset erstat ningsplikt i Norge v ille der med ha fort til kte kost nader for (le skipene som har vært in n blandet i o I jesol Men Koeloed sier at norske myndigheter ikke har planer om a inniore en tils v arende regel som Storbritannia na har vedtatt. Imidlertid tror han at dette temaet v il komme opp pi dagsordenen i den internasjo nale skipsfartsorganisasjonen (IMO). siden sa tunge aktorer som Storbritninii og lisa il lerede har mnfurt ubegrenset e rstat i ngsan svar. Reglene For dårlige Nar det gjelder innblanding av spesiala v lll i bunkersoljen, sier Koefoed at de internasjo nale reglene lor (lette i dag er for dirlige. Men til høsten ven tes det at (lei kommer et forslag i IMO om å stramme inn regle ne for bunkersoljek v aliteten. Et vedtak om dette kan komme i 1995 eller For øvrig er kvaliteten pi bunkersoljen i dag regulert av internasjonale stan dirdiseringsregler t ISO). men det har vist seg ikke a være tilstrekkelig. I Storbritannia er skipsrede re og iorsikringsselskaper uro lige for Lord Goschens nye utspill. Men de mener at erstat ningspliktcn fortsatt vil være begrenset, pa bakgrunn av Lon don Begrensningskonvensjo nen av avtale mi være klare. De første tidsiristene gjelder kartleggin gen av naturens talegrenser for surhet. I dag finnes slike kart bare for svovel, og (le skal nå utvides til å gjelde alle forsur ende elementer. Deretter skal overgjødslingen (eutrofiering) kartlegges bør vi nok se hvil ken vei (lei gir. Min tolkning er at om man da ser at landene mi redusere utslippene sine med prosent for a kom me i mil, sa kan det ikke være galt a ga raskt i gang med et inellomsteg. for eksempel 30 prosents reduksjon, sieragren.

3 Kineserne Det Kina Norge Rent 4 Nr september 1994 Nr september Børre Pettersen møter motbor Borre Pettersen har kommet i en vond klemme kort tid for han slutter i jobben som statssekretær i Miljoverndepartemen tet (MD). Uansett utfallet av veiplanene ved Tovdalsvassdra get vil han få kjeft. har ved flere anledninger skrevet om korn munedeiplanen for \ eitraseen Ardalsstøy Rekedalen som er godkjent av fylkesmennene i Vest-Agder og Aust-Agder, men som statssekretær Børre Pettersen satte foten ned for. I forrige utgae av N&M Bulle Regnskog i fare Myndighetene i Colombia sier at landets regnskog kan bli ut ryddet i løpet av 15 ar. hvis ingenting gjores for i stanse kvegfarmere og tømmerhogge re. skriver Reuter. Regnskogen i Colombia er verdens nest største Økosystem i antall arter. Fernando Casas Castaneda, som leder et prosjekt for a stu dere mater i beskytte regnsko gen pa, sier at 40 prosent av ornr:idet allerede er ødelagt. tin skrev vi at Pettersen nok ikke har uttalt seg i samr:id med eget departement da han offentlig slo fast at MD vil si nei til. eiplanene. Na har han fatt problemer med eeue fylkespartier. som mener at Pettersens skrinleg ging a\ prosjektet har vært en stor politisk belastning. Det signaliseres at Pettersen vil fi problemer med l Ikeslagene i Telemark og Aust-Agder, som har invitert parti lederen og part sekretæren til møte for a diskutere bemtidige rutiner. En varig stopper Ifølge Agderposten kan denne kritikken av statssekretæren føre til at veiprosjektet likevel blir fullfort. Dersom dette skjer, vil Pettersen møte kraftig kri tikk fra naturvernorganisasjo nene. som hele tiden har ment Som det første landet la Kina i juli fram en konkret oppfølging av den internasjonale avtalen fra Rio-konfe ransen. Landet har prioritert 62 miljopro sjekter til en verdi av rundt 26 milliarder kroner. Nå forsøker Norges Eksportråd å vekke interessen i det norske næringslivet og hos norske myndighe ter for å engasjere seg i Kina. N&MBuI!etin utgjor rundt en ftmtedel av verdens befolkning og besetter syv til atte prosent av erdens areal. Merenn noen blir de rammet av forurensing av luft og vann. befolknings vekst og naturinngrep. De har derfor tatt en okt bevissthet om at okt økonomisk vekst ma ga at inngrep i omridet rundt dci vernede Tovdalsvassdraget mi forh i ndres. N at ti rvern forbun det stiller seg ogsi sporrende til hvordan uttalelser fra en statssekretær skal tolkes i frem tiden. Oppsikts vekkende ville være uholdbart der som ulvetyd ige. gjentatte utta lelser fra en statssekretær i en konkret sak ikke er til i stole pa. Fn statssekretær skal ikke offentlig gi uttrykk for person lige meninger, men til enhver tid uttrykke departementets syn. Vi forutsetter derfor at MD vil sette en varig stopper for veiplanene i øvre Tovdal og ta initiativ til opprettelse av et landskapsvernomrtide eller lik nende, slik de tidligere har ut trykt ønske om. sier fagkonsu htincl i htind med ti løse miljø problemene. sier Norman Weisz i Norges Eksportrad. Rtidet invilerer na hade iia ri ngsl ivet og myndighetene til ti engasfere seg i (le kinsesiske plane har lagt fram en plan som inneholder 62 sentrale mi Ijoprosjekter, og inviterer utenlandsk industri, investerin ger og kapital til ti delta i dette arbeidet. Kineserne vil selv sta for 50 prosent av finansiering, mens 40 prosent er a beregne som Itin og ti prosent som ga ver, forteller Weisz. Omfattende planer har hade ekspertise og teknologi som gjør oss interes sante forkinsesiskemvndighe ter, sa vi mener næringslivet burde gripe denne muligheten til i komme inn pa et nytt rnar ked. I tillegg ønsker vi a utfor dre det norske virkemiddelap paratet til ;t engasjere seg. Relent Thor Midteng i Naturvernforbundet og legger til: har registrert at lokale Ap politikere vil ha et mote med den politiske ledelsen i partiet. Vi tar dette til etterret ning. men forutsetter at møtet bare vil dreie seg om en gjen nomgang av interne rutiner og ikke denne konkrete saken. Det ville være høyst oppsikisvek kende, og savel faglig som po litisk uforstaelig, om statsra den tar avstand fra sin egen statssekretær, mener Midteng. Fra administrativt hold i MD far gjentatt tid ligere beskjed: departementet ikke vil uttale seg om denne konkrete saken før det har latt inn planene fra Bygland kom mune. Først davil departemen tet bestemme seg for om det vil stanse veiplanene eller ikke. aliteten er at Kinas miljopro blemer er globale miljoproble Kineserne har lagt opp iii prioriterte omrader. blant an net bærekraftig jordbruk, ren energi, ren produksjonstekno logi og bevaring og bærekraf tig bruk av naturressurser. vann og ren luft vil sam men med avfallsproblema tikken stti sentralt i den kine siske planen. Dette er omrader der Norge har mye a bidra med, og det burde gi mulighet for lnnsomme mi Ijøleveranser, mener Weisz. Norges Eksportrtid ved Nor viron har selv engasjert seg ved a opprette et prosjekikonlor i EU kan bestemme norsk artsvern Hvis Norge blir med lem av EU, vil EU kommisjonen ha myndighet til å kreve okt vern i Norge for å sikre truede arters leveområder. Norske myndigheter har imidlertid så langt ikke vurdert om dette vil komme til å skje. Jon K. Berg Naturvemsaker er ikke en del av EØS-avtalen. Ved et LU medlemskap ;iksepterervi EUs regelverk for vern av natur og fauna. Imidlertid er de viktig ste vernebestemmelsene sprun EU skal bli en økologisk modell for resten av verden, sier den tyske miljøvernministeren Klaus Töpfer i anled ning at Tyskland innehar presidentvervet i EU dette halvåret. Tøpfcr har en lang ønskeli.s te for miljopolitikken i EU. Blant annet sier han ifølge Chernical Business Nevvsbase at EU ma praktisere en trover dig klimapolitikk, med en fel les energi eller C02-avgift. Men det er langtfra ønskelisten til virkeligheten. Det ble illustrert 27. juli da finansmi get ut av konvensjoner som btide Norge og EU forlengst har un dertegnet. Det er blant annet Bern-. Bonn-. CITES-. og Bio diversitetskonvensjonene. Det er dernied de samme prinsip pene torlorvaltning som ligger til grunn bade i EU og Norge. Verneområder EU-landene holder n:i pa med a lage en liste over særskilt vern av forskjellige naturtyper for i sikre truede arters leve omrader. Listene skal godkjen nes av en egen komiti under hahitatdi rektivet som EU-kom misjonen har nedsatt. Hvis Norge blir EU-rnedlem er det dermed teoretisk mulig at kommisjonen krever Økt omrtidevern i Norge utover det som allerede er vernet. Rapport til kommisjonen Men kontorsjef Vernund Jaren i Direktoratet for naturforvalt ning (DN) sier at norske myn digheter foreløpig ikke har sett pa kriteriene som kommisjo nen setter for slikt vern. Dess uten vil sannysnligvis denne prosessen i EU ikke være fer nistrene i EU sa et utvetydig nei til en felles CO:-av gift. Fi nansministrene uttalte at ek sisterende skatter ma brukes for ti redusere miljøprobleme ne. Det er ikke aktuelt ti indtro clusere nye avgi fler, ble det sagt. Konimisjonens utfordring blir nti, ifølge Tlie Economist, ti finne ut hvordan de eksiste rende skattene kan brukes for ti fanedco2-utslippene. Den kan enten utvide eksisterende av gifter pa bensin, fyringsolje og diesel til a gjelde alle former for energibruk. inkludert kull og gass, eller sa kan den oke eksisterende avgifter. dig tør etter ar En endring ved et medlem skap er at Norge annethvert ar vil matte rapportere til komini sjonen om hvordan unntaksbe stenimelsene praktiseres. Ifølge Jaren ville ikke kommi sjonen ha reagert overfor norsk forvaltningsraksis i dag. Men den kan reagere hvis unntaks bestemmelsene brukes for libe ralt. Kommisjonen som alliert En annen konsekvens av med lemskap. er at enkeltpersoner eller organisasjoner kan klage til kommisjonen hvis de mener at norske myndigheter forval ter truede arter pa en mate som strider mot de felles EU-regle ne. Kommisjonen skal da sette i gang en

4 Involveringen Nore P,i Prosjektet Jeg Atomkraffverket Beregninger Det 6 Nr september 1994 Nr september Europabank vil støtte ny atomkrat Den europeiske inves teringsbanken (EBRD) vil støtte utbyggingen av et nytt atomkraft verk i Slovakia. Norge og Østerrike går mot planene, og vil heller legge ned atomkraf ten. Saken skal opp i EBRD5 styre. Ole P. Pedersen Atomkraftverket Mochovce i Slovakia er et av en rekke dar I ig sikrede atomkraftverk i Europa. Na arbeider slovakene med a bygge et nytt kraftverk, som ifølge planene skal erstat le det gamle. Foralullføre kraftverket har SlovakiasçlktEBRDomeil;tn. Denne spknaden diskuteres mi mellom landene som er med i EBRD. og saken skal opp for bankens styre. sannsynligvis senere i ar. er mot flere atom kraftverk i Europa. I stedet vil vi prøve a fa dem nedlagt. Der for har vi ikke gitt var støtte til dette prosjektet, forteller Mor ten Thorp, konsulent i Uten riksdepartementet (UD) til. de telefonkonferansene slyrekontakiene har hatt om denne saken, har vi hatt en veldig restriktis holdning. Vi står sterkt på våre betingelser. sier Thorp. Norge vil ifølge Thorp bare støtte prosjekter hvor nialet er å ta reaktoren nedlagt. Kontro versielt i atomkraft verk eret kontroversielt emne i E13RD, sier Norges eksekutiv direktør og sty remedlem i EBRI). Helge KriHgstad. til. har foreløpig ikke kommet til styret. og det eneste v i forelopig har fått er nnspill fra forskjellige organi sasjoner. blant annet mi Ijøver nere. Na skal det vwre en såkalt «public noti fication» (horings runde) om saken, hvor infor masjon blir sent ut. Jeg vet ikke nar saken kommer opp for sty ret, sier Kringstad. Kritisk En av kritikerne til prosjektet er Verdensbanken. Kringstad mener det er rart at bare EBRD skal engasjere seg i aiomkraft verk. forstår (lei slik at Ver denshanken ikke ser noen rolle i å finansiere itomkraf tverk. Siden EBRD eren mye mindre institusjon med fierre ressurser er banken m e mer sarliar oi negativ kritikk enn Verdens banken, mener Kringstad. Demonstrerer Internasjonale miljøs ernorga nisasjoner har ogsa engasjert seg sterkt i kampen for a stanse Moehovee verket. I juli ble tre ( ree n I ae e dem on s tra n ter skadd i sammenstøt med sik kerhetsvakter ved Mochovce. For to uker siden var miljø vernorgani sasjonen i møte med Slovakias rniljøverndeparte ment, hvor Greenpeace la fram en meget kritisk rapport om atomkraitverket. ved Mochovce ma bli ferdig, fordi en energimangel vil gi andre land muligheten til å e inn flytelse pa S lovak ja, sa ni i Ijø vernminister Juraj 1-Irasko et ter møtet med Greenpeace til nyhetsbyraet Reuter. - Mangelulle planer om mangold Departementenes delplaner for bevaring av biologisk mangfold tar ikke konkret stil ung til viktige prinsip per i Riokonvensjo nen. Kritikken kom mer fra Fridtjof Nan sens institutt, som i en honingsuttalelse sier at delplanene ikke tar opp problemene rundt fordelingen av fordelene ved å ut nytte genressursene. Signysvendsen Delplanene skal ligge til grunn for regjeringens nasjonale handlinsplan for be aring og b;erekraftig bruk av biologisk niangfold. og har mi vare ute pa horing. ene ho ednialet i kon vensjonen var heviring av bio logisk niangfold og bærekraf tig bruk. Det er (lette punktet departementene har konsen trert seg om. Det andre hoved malet om rimelig og likeverdig flirdeling av fordelene som fol ger av utnyttelse av genressur ser, er helt utclatt. Vi synes det er kriiikkverdig dersom depar tementene utelater en a (le to hovedmalsetningene i konven sjonen i sin handlingsplan, si er Kristin Rosendal i FNI i en koninientar til N& NI 13 u I leti n. Høy Fortjeneste tilsier at land brukssektorens firtjeneste pa bioteknologi vil beløpe seg til omlag 100 milliarder dollar innen år Verdien av glo bal handel med plantebaserte larmasnytiske produkter ble beregnet til omlag 20 milliar der dollar allerede i 1 Ø0. I praktisk politikk vil fordeling stiltak blant annet knytte an til in le rnas jon a I han de I ine I ge netiske ressurser. Norge har gjennom hele Rio-prosessen støttet u-landenes krav, og det er derfår merkelig hvis vi ikke olger opp pa hjemmebane med i inkliidere fordelingen av for delene ved genressurser inn i var nasjonale handlingsplan, mener Rosendal. MD Følger opp Il çilge radgiver Erik Steineger i Mi ljoverndepartementet (MD), har MI) i samarbeid med Uten riksdepartementet allerede star tet diskusjonen rundt et eget kapitel om internasjonale for hold. tar kritikken fra INI alvorlig, og er enig i at denne delen ikke br utelates i den endelige handi ingsplanen. Vi vil derfor lage tillegg som tar opp denne type problemst il ho ger. og vi vurderer hvordan vi eventuelt kan trekke inn res sursmiljoene i dette arbeidet. sier Steineger. Miljøstandard i EU? Generalsekretæren i Det Europeiske Miljøbyrået (EEB) ønsker standardiser le miljørapporter fra næ ringslivet. Det skal gjøre det lettere å sammenligne mil jøtiltakene i de ulike bedrif tene, og å føre pålitelig sta tistikk over utslippene, skri ver Chemical Business Newsbase. HELLIK TEIGEN A/s Jern og metallforretning Gjennvinning av bilvrak, hvitevarer, datautstyr og alle andre typer stål og metaller. HELuK TEIGEN.AS POsTBOKs 2, LOESMOvEIEN i 3301 H0KKsuND Tif: Fax: Matkvalitet - etikk - clyreomsorg Storfebondens avisorganisasjon arbeider for ei norsk ku med - bedre helse - bedre fruktbarhet - god mjølk og godt kjøtt Vi lytter gjerne til forbrukernes ønsker NORSK RØDT FE Postboks 4123, 2301 Hamar Samvirkeorganisasjon for norske kubønder VESTA LIVAS støtte, Noiqes lvatitri erizforbund som i årfyller 80 år rq.jl vesta osikrfng

5 20. Stamveien Tidligere Så Poenget heller Veimyndighetene 8 Nr september 194 Nr september IPCC kritiserer useriose kliniadebattanter FNs klimapa nei (IPCC) går hardt ut mot de useriøse deltakerne i klimadebatten. Debattantene bygger ikke alltid på solid vitenskap, sier IPCC. i en pressemelding beskriver panelet hvordan deres eget arbeid leder frem til vitenskapelig konsen sus. Teoriene om globale klimaend ringer som følge av menneskeskapte Litsl ipp har vært utfor DØNNsKI Videregående skole AGRO FELLES 5 LAKTE R I AVFALLSBEHANDLING TLF: * AvfoIIsnnsornIirig og spesialovfollsmottok. SEN.J..vFALLSELSK.P BA aoinhigen, 9300 F9nsnes MELBu Videregående skole dret fra flere hold. IPCC mener at bide skeptikere og «alarmis ter» kjemper om sympatien hos sanlige folk og at begge sider utnytter «tikti» til sin fordel. Pressen spiller en sentral rolle denne debatten, men er sjel- (len i stand til ii analysere kva hteten pa debattutspillenc. mener IPCC. Omstendelig prosess Som en kontrast til letts inte utspi Il beskriver IPCC hvor dan deres eget arbeid foregar forskere pa ulike klima iel ate rte fag lei ter er na in vo 1 vert i den vitenskapelige arbei det for å finne ut hva som skjer med det globale klimaet og h a som eventuelt kan gjøres for å forhindre dramatiske endrin cer. Forskningsresultatene som behandles av IPCC har i ut gangspunktet vært publisert vitenskapelige tidsskriher og har vært gjenstand for bred vi tenskapelig debatt for (le kom mer opp i en av IPCCs tre ar beidsgrupper. For hvert av ka pitlene som skal skrives, ned setter arbeidsgruppene et re daksjonsutvalg pa opp til fem medlemmer der de ulike vitenskapeligc synene skal være re presentert. Dernest blirarbeids gruppenes utkast til konklu slon sendt ut til nye høringer blant hundrevis av eksperter på feltet. Til slutt blir rapporte ne behandlet i fora der ogsa regjeringsrepresentanterdeltar. Kommer riipport IPCC fremholder regjerings (leltakelsen som viktig fordi den gir bred internasjonal aksept HV det vitenskapelige grunnla Miljokulender september: FNs kon feranse om befolkning og ut s ikling arrangeres i Kairo september: Miljø bykonferansen i Kristiansand. arrangert av MD og Kristian sand kommune september: NIF. NlTOog SkFarrangerermil jodagene i Bergen med temaene «mi Ijovennl ig skipsfart» og «hav og kystovervaking» september: En in ternasjonal emballasje mes se, Tokyo pack 91 arrange res i Tokyo. Japan. 19. september: NOR get. IPCCs første hovedrapport ble lagt frem forut fhr den in ternasjonale klimakonferansen i Na arbeides det med neste hovedrapport, som er be rammet til slutten a IPCC vil imidlertid offentlig gjøre en spesialrapport fr partsmøtet under klimakonven sjonen i Berlin i mars neste ar. slik at delegatene skal kunne være oppdaterte nar det gjelder lorskernes viten pa omradet. SAS arrangerer spesialav fallskonferanse i Sandef]ord. 26. september 2. oktober: Naturvernforbundet avholder aksjonen «GrØnn handling» mcd blant annet stands uten for butikker. 26. september 6. oktober: Europeiske NGOer in iterer til alternativ Verdensbank markering i Madrid. 28. september 1. oktober: Alliance for Northern Peoples for Environment and De velopmcnt (ANPED) holder sitt arsmøte i Madrid. Rjemisk.Tortuiu( - Staniveier til liten lokal nytte Høye standard, høy fartsgrense og få avkjørsler fører til at lokalmiljøene bare blir gjennomkjøringstrase er uten mulighet til selv å bruke stamveie ne. Dette fører til at lokalsamfunnene må sørge for egne lokale veier i tillegg til de nye, og dette fører til unød vendige naturinngrep. Amanuensis i miljofag og nestleder i Naturvernforhundet i Sogn og Fjordane, Eli Heiberg, har flere kritiske kommentarer til den måten stamveinettet blir gjennomfort på. Hun viser blant annet til stamveien mellom Oslo og Bergen, der Lærdal er ett av lokalmiljøene som ikke far benyttet den nye veien. Få Fordeler blir med sin høye hirtsgrense og mangel pa av kjøringsmuligheter ikke et til bud til folk i Lærdal. Lokalbe folkningen blir henvist til a bruke den eksisterende riksve gen. Kravet om høy standard hirer til at man bygger nye vei er framfor i utbedre de eksiste rende, samtidig som man ikke kan la veien følge naturens kurver og svinger. Dette betyr flere og mer alvorlige naturinngrep og mer arealbruk, me ner l-ieiberg som spar at dette vil føre til flere konflikter. dro lokalbefolk ningen nytte av nye veiprosjek ter. Nå opplever (le stor sett bare ulempene ved at veiene tar arealer. Jeg har eksempler der naturvernere og grunneiere har gatt sammen i protest mot vei planer nettopp pa grunn av dette, sier Heiberg. Hun mener losningene ma ligge i a utbedre eksisterende veier, la standar den og farten være noe lavere slik at naturinngrepene blir mindre og ii gi lokaltrafikken mulighet til ;i benytte (le nye veiene. Sikkerhets spørsmål Jan Martinsen i Vegdirektora tet er enig i Lit den høye stan darden pa stamveinettet kan føre til konflikter med lokalhe folkningen. Flan vektlegger på sin side betydningen av høy og jevn hastighet for i få flyt i trafikken og at sikkerheten for ringes ved avkjøringsmulighe ter. høy standard blir prio ritert framfor natur? med stamveiene er å frakte folk og gods over lange strekninger på en hurtig og sikker måte. Norge er slik at det ikke illtid lar seg gjøre å ta hånsyn til naturen ikke når veier med lav standard blir bygget, sier Martinsen og leg ger til: Ønsker i størst mulig grad i frigjøre stamveinettet fra eksisterende veier, og la lokaltrafikken fortsette pa de lokale veiene. Denne tankegan gen er selvsagt ikke helt firkan tet. men sees i sammenheng med lokal trafikkmengde og andre forhold. Lokalbefolk ningens eventuelle kritikk skal komme frem tinder planpro sessen, men det er ikke alltid at protestene blir hørt. Skulle vi ta mer hensyn til lokalhefolk ningen. ville resultatet kunne bli veier nied avkjøring til pri vate veier, en fartsgrense på 50 kilometer i timen og med dår lig sikkerhet, mener Martin sen. får det heller ikke alltid som de vil, og må til tider slå seg til tåls med kompomisser. sier Martinsen. Han innrømmer likevel at stam veiene med sin høye standard ser ut til å inne igjennom ide fleste tilfellene. Sjostjeruer, Asteroidea, ktasse iv pigghuder som har flat, stjerneformet etter frnkantet kropp med sugefotter på undersiden av armene. Munnen sitter midt pa undersiden og fbrer inn til en sekkformet mage. De fleste sjostjerner er rovdyr som lever av skjell, krabber og andre bunndyr. Noen av artene har så stor regenerasjonsevne at de kan danne en n stjerne fra en enkett arm, I norske Farvann finnes ca. 40 av ca arter. Sjøstjerner, sjøpinnsvin og kråkeboller tar pulsen på havmiljøet ved å fungere som et slags miljøtermometer. Der de finnes er det sunne omgivelser. Vi som har vårt virke i tilknytning til havet forstår hvor viktig det er å ta vare pa det miljøet som er grobunn for alt iv. NORGES REDERIFORBUND Postboks 1452 Vika, 0116 Oslo. Telefon: Telefax: OSLO PRIVATE GYMNAs KAVLI Allmennings Forbundet PALS A/S MYHRE AS OTTA Videregående skole City Syd Renovasjon og Container utleie A/S

Overvåking av miljø kan bli stanset

Overvåking av miljø kan bli stanset Vi Det Muligheten Noen Da side En Overvåking av miljø kan bli stanset Norsk miljoovervåking står ifareforå bli betydelig redusert neste år. Norsk insti tutt for Iuftforskning (Nilu) truer med å legge ned

Detaljer

300 skip. Uni kar nektet. Nr. 12 23. juni 1995 7. årgang

300 skip. Uni kar nektet. Nr. 12 23. juni 1995 7. årgang Uni kar nektet å Çorsikre 300 skip Uni Storebrand har hittil i år sagt nei til å forsikre rundt 300 skip. Årsaken er at båtene ikke oppfylte kravene til miljø og sikkerhet. Antall avslag øker sterkt. Jon

Detaljer

Nr. 11 9. juni 1995 7. årgang

Nr. 11 9. juni 1995 7. årgang Vil Jo, Plan- Dermed l-lvordan Relativt Men Nr. 11 9. juni 1995 7. årgang - Truede arter må veriies automatisk Direktoratet for na turforvaltning (DN) arbeider for automa tisk vern av direkte truede arter,

Detaljer

Natur& miljø_. vil det være til hjelp for oss at vare nærområder har en lignende avgift. Kanskje vi ogsa kan fa Frankrike med. sier Auken.

Natur& miljø_. vil det være til hjelp for oss at vare nærområder har en lignende avgift. Kanskje vi ogsa kan fa Frankrike med. sier Auken. På En Da Natur& miljø_ Nr. I 13. januar 1995 7. årgang Aukeil skuet over Norges kliniaiirnsats KØBENHAVN: - Jeg er skuffet over Norges holdning i klimapoli tikken, sier Danmarks miljø- og energiminis tersvendaukeniet

Detaljer

Norsk bedrift flytter ozondreper til Hellas

Norsk bedrift flytter ozondreper til Hellas Det Overflytlingen Men Kundene Produsentene Norsk bedrift flytter ozondreper til Hellas Bedriften Kjemi Service i Tønsberg flytter deler av pro duksjonen av det ozonnedbrytende stoffet 1,1.1 -triklore

Detaljer

Billig barskogvern på Vestlandet

Billig barskogvern på Vestlandet Men Nei, Pa Skogbeltet Nr. 12/13 24. juni 1994 6. årgång Billig barskogvern på Vestlandet 50 kvadratkilometer produktiv og svært verneverdig barskog kan vernes på Vest landet uten store konflikter og dermed

Detaljer

Bermitseri vil selge ozoiigass til u laiid

Bermitseri vil selge ozoiigass til u laiid Skal Bermitseri vil selge ozoiigass til u laiid Miljøvernminister Thorbjørn Berntsen vil eksportere den meget ozonnedbrytende gassen halon til u-land. Dette skal skje gjen nom opprettelsen av en ny halonbank.

Detaljer

GATT-regler kan true Statoils metanolfabrikk

GATT-regler kan true Statoils metanolfabrikk I En Jeg Nr. 12 21/6 1 991 ISSN: 0802-5924 I Felles opprop fra NNV og LO D side 3 GATT-regler kan true Statoils metanolfabrikk GATT kan komme til å stikke kjepper i hjulene for Statoils planer om en metanolfabrikk

Detaljer

NR. 2 2006. På vei inn i velstanden. Teflon i klisteret OL setter standard Tema: Barentshavet

NR. 2 2006. På vei inn i velstanden. Teflon i klisteret OL setter standard Tema: Barentshavet NR. 2 2006 På vei inn i velstanden Teflon i klisteret OL setter standard Tema: Barentshavet Innhold Leder Verden i India og Kinas hender To kloder må til om landene skal opp på vårt forbruksnivå. Side

Detaljer

Olj erisiko undervurderes siste side. Utsettelse for PVC-anlegg: Tabbe av Norsk Hydro. EF stopper tyske milj Øtiltak? side 4

Olj erisiko undervurderes siste side. Utsettelse for PVC-anlegg: Tabbe av Norsk Hydro. EF stopper tyske milj Øtiltak? side 4 Nr. 5 8/3-1 991 ISSN: 0802-5924 0 Olj erisiko undervurderes siste side EF stopper tyske milj Øtiltak? side 4 Nederland investerer 65 milliarder i k-trafikk side 5 Spesialavfall til Halden eller Gj erstad

Detaljer

disse prosessene som et alibi tor ikke a gjøre noe. Det er ingen grunn for Norge til å vente med slike tiltak. Gir ikke ved dørene

disse prosessene som et alibi tor ikke a gjøre noe. Det er ingen grunn for Norge til å vente med slike tiltak. Gir ikke ved dørene 22/2-1 Nr. 4 å 991 SSN. 0802-5924 0 Norge verner mindre enn Brasil Ny oljesølsøknad neste ar 0 Berntsen preiket seg til G- Fransk side 6 side 11 side 2 3 atomindustri i grøfta Felleskampanj en jobber for

Detaljer

Bu11Lt1ll IB,3OokI 1991 9.àrgang utgitt av Norges Naturvernforbund

Bu11Lt1ll IB,3OokI 1991 9.àrgang utgitt av Norges Naturvernforbund Natur Bu11Lt1ll IB,3OokI 1991 9.àrgang utgitt av Norges Naturvernforbund «Hvis dette ikke er drivhuseffekten, hva i helvete er det da?» GUNTIR WELLR VII) UNivIRsiTr nr i ALASKA Niw SIINIIsl Innhold: Klar

Detaljer

Kli ma e f ek ten av uli ke transportvalg

Kli ma e f ek ten av uli ke transportvalg Kli ma e f ek ten av uli ke transportvalg t e m p o Hvor dan reg ner vi ut kli ma ef fek ten av våre transportvalg? Og hvor dan på vir ker det reg ne styk ket om en også tar hen syn til an tall pas sa

Detaljer

Snøhvit - et svart eventyr i nord. ema: Siste slag vassdragene

Snøhvit - et svart eventyr i nord. ema: Siste slag vassdragene Nat 0 Snøhvit - et svart eventyr i nord ema: Siste slag vassdragene 770802 461002 I til Bedre luft til Begre trivs til Piggfritt i Drammen Vi ønsker at vi alle kan stå sammen for et mer miljovennlig Drammen.

Detaljer

Ordførere krever jernbanesatsing

Ordførere krever jernbanesatsing Vi En Nr. 24 1990 SSN: 0802-5924 NATUR OG MILJØ BULLETIN Metanol rådyrt for staten side 5 0 NINA får internasjonalt senter siste side Internasjonale krav til skipsfarten %ide 6 D Naturvernforbundet vant

Detaljer

Miss Bissi 04 Bjerke. østlandets siste villmark. Malaria på vei mot Norge

Miss Bissi 04 Bjerke. østlandets siste villmark. Malaria på vei mot Norge Miss Bissi 04 Bjerke østlandets siste villmark Malaria på vei mot Norge - Hva så Innhold Leder Look to Norway invitasjon til Hunting high and Iow MJLJØVERNDEPARTEMENTET 91 Pressemelding Til: CNN, NBC,

Detaljer

norsk fagpresse Natur Miljø er tilsluttet Fegpressens Redakterplakat leder Slik blir 1997 for deg...

norsk fagpresse Natur Miljø er tilsluttet Fegpressens Redakterplakat leder Slik blir 1997 for deg... 6 Tkl Vielen det skråbhkk MAMMA MA rosjekt Pappi inn ndo skal gi italienske skolebarn økologisk flat Foreløpig er det forsøkt på 24 skolebarn i forskoler, daghjem og grtmnskoler, skriver lo Donna )e viktigste

Detaljer

utgitt av Norges Naturvernforbund Giftige leker

utgitt av Norges Naturvernforbund Giftige leker Natur & I. miiio nr. 7, 7.aprIL2000 12.6rg BullI!till utgitt av Norges Naturvernforbund L «Etter års stagnasjon Jörsøker NSB å ta igjen den tapte tid, men noen av ossfår ikke være med.» IlAlvAki) C. 1-lANssi

Detaljer

Leder Innhold Sigbj ørns menn trenerer H

Leder Innhold Sigbj ørns menn trenerer H -t, -4 . -._en for NATURVERN T FORBUNDET Postboks 21 1 i;iuis ilhl,i, 0505 OSLO, Nei,:i. Medlemskontlngont Norges Naturvernforbund: Peiscnili?l ttislloiii: (inkl. Natur & Mil jø) kr. 2111, PøtisjotHsti

Detaljer

ikke engang tid til å bruke opp årslønna på 99.000 kroner, sier Gunnar Album. Men nå har du jo 6.000 kro ner å betale i bot for at du sper

ikke engang tid til å bruke opp årslønna på 99.000 kroner, sier Gunnar Album. Men nå har du jo 6.000 kro ner å betale i bot for at du sper z r 5, i.:. i i i rasende Gro Har dinger da vi gikk ut mot Gro «takker» de Gronnes fallitt i i verden «den markere seg, og det er den bes Harlem Brundtiand. Da viste vi på. Vi hadde et rush av innmel 5.000

Detaljer

NATURVERN. Utgiver: Norges Naturvernforbund Postboks 2113 Grünerløkka, 0505 OSLO. Norge, Besoksadresse: Nedregate 7.

NATURVERN. Utgiver: Norges Naturvernforbund Postboks 2113 Grünerløkka, 0505 OSLO. Norge, Besoksadresse: Nedregate 7. Rester etter flere tusen ar garnnei hlyforurensning er funnet i i i v Dqvst) i lilti.si( )lai redningsjian kr stilisk itnsa k)r rkn ble rigtilert. ikke Finland allikevel... Vi pkinter da nye trær igjen

Detaljer

Laksestammene forsvinner i genbanken

Laksestammene forsvinner i genbanken NATUR & MILJØ BULLETIN Nr. 14 2004 16. ÅRGANG UTGITT AV NORGES NATURVERNFORBUND innhold Uklart om Snøhvit Lars Sponheim vil ilegge gasskraftverket ved Snøhvit CO2-avgift. Miljøvernministeren har ikke bestemt

Detaljer

Norsk grønn industrileder. Godt nytt for rovdyra. Mer eksos pg asfalt - :: -

Norsk grønn industrileder. Godt nytt for rovdyra. Mer eksos pg asfalt - :: - 1: Norsk grønn industrileder Godt nytt for rovdyra Mer eksos pg asfalt. - :: - LEDER Benytt sjansen Bondevik C_ Pa de neste sidene kan du lese om utbyggingsplanene for Kjctsnesfjorden I ved Jostedalsbreen

Detaljer

NORGES NATURVERNFORBUND. Industrien tiggér

NORGES NATURVERNFORBUND. Industrien tiggér De Industrien Ifølge Jo, Vannkraft Nr. 8 1989 Frankrike dumper Atomkraft SIDE 6 Prestisjenederlag for Maggie SIDE 7 10.000 plutoniumsfly over Nordsjøen? SIDE 6 EF: Større utslipp i 1992. SIDE 5 Til kamp

Detaljer

Fredning. Jattr & miljø. innhold

Fredning. Jattr & miljø. innhold I Jattr & miljø NATUR & MILJØ BULLETIN Nr. 17 I 2002 I 14. ÅRGANG I UTGITT AV NORGES NATURVERNFORBUND innhold Truer Kyoto-avta Len Stromforbruket øker, og kull og olje er løsningen for å dekket behovet.

Detaljer

Toppøkonomer sier nei til vekst

Toppøkonomer sier nei til vekst Globalt Når Nr. 10 4/6 1993 SSN: 0802-5924 0 Stoltenberg: Ledigheten vanskeliggjør iiljøarbeid side 3 Kritiserer Gro og Gunnar Toppøkonomer sier nei til vekst Vi må ha Økonomisk vekst for å løse miljøproblemene!

Detaljer

NATUR OG MILJØ 2-89. Bilen inge. melkeku. får 3.9. stua. Flere. astm. Vern. markene! Lç;9. Q cj. \\,e)

NATUR OG MILJØ 2-89. Bilen inge. melkeku. får 3.9. stua. Flere. astm. Vern. markene! Lç;9. Q cj. \\,e) \\,e) 43 Lç;9 astm. stua markene! får 3.9 NATUR OG MILJØ 2-89 Vern Flere melkeku Bilen inge. Q cj FRILUFTSLIV Hverdagskultur langs kysten Med litt rom vind går det godt unna for Bindalsfærin gen. (Foto

Detaljer

Hva gjør vi med atmos ren?

Hva gjør vi med atmos ren? Hva gjør vi med atmos ren? j ii_ilii( I3esoksadr: TIf. Postgiro: 2 Natur & miljø Bulletin temanummer 4 1999 temanummer 4 1999 Natur & miljø Bulletin 3 X Redaktør:»ti Irik ()klund Redaksjon: Jens l ctt.

Detaljer

Kontrastenes toppmøte

Kontrastenes toppmøte 7 4: LEDER Coop er eid av forhriik rrie, og alt vi gjør skal være til forbrukernes beste. Vi vet at forbrukerri orisker varer som er produsert under etisk forsvarlige arbeidsvilkår. Derlor ;loserer vi

Detaljer

Magasinet for Skanska-ansatte 2/2010. Relasjon

Magasinet for Skanska-ansatte 2/2010. Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 2/2010 Relasjon Kraft og styrke Det er makt i de foldede hender, sies det. Dette er sikkert riktig, men jeg tror vel så mye på kraften som ligger i en vital organisasjon,

Detaljer