FREDRIKSTAD KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FREDRIKSTAD KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2006-2009"

Transkript

1 FREDRIKSTAD KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN Vedtatt av kommunestyret

2 Trafikksikkerhetsplanen er utarbeidet av: Fredrikstad kommune Teknisk drift og Plan- og miljøseksjonen 1602 Fredrikstad, Deltakerne: Styringsgruppe: Politisk ~ Teknisk utvalg (TU) Administrativ ~ Teknisk drift (TD) og Plan- og miljøseksjonen (P&M), Arealplan: Tom Arild Hodt, leder i TD prosjektadministrasjon Helge Fredriksen, virks. leder TD - vei Ole Petter Finess, arealplansjef Prosjektarbeidsgruppe: Zuhdija Coralic, overingeniør Teknisk drift - vei, prosjektleder Gunnar Holme, spesialrådgiver Plan & Miljø, arealplan, prosjektleder Medarbeiderne: Torill Bente Østby, TD - vei, Thor- Aage Solberg, P&M, geodata, kartutsnitt Lokalsamfunnskoordinatorene, P&M Faglig og rådgivende støtte: Jørn Claudius, Statens vegvesen, FTU-sekretær Inge Nygaard, Trygg Trafikk Østfold, fylkessekretær Arvid Andreassen, Statens vegvesen, overingeniør Inger Johanne Lundem, Statens vegvesen, førstesekretær Anne-Kari Sønsterød, barnetalsperson, Fredrikstad kommune, Omsorgs- og oppvekstseksjonen Jon Are Johannessen, Fredrikstad politistasjon, politiførstebetjent Layout/design: T.Tjærnås / G.Holme / Z. Coralic Foto: Terje Tjærnås/ L.Ø.Nilsen / H.Romundset / Z.Coralic Logo: Lito / L.Ø.Nilsen / Z.Coralic Trykk: Fredrikstad kommune, hustrykkeriet 2

3 Kommunestyrets vedtak : Det utlagte forslag til rullering av trafikksikkerhetsplan for Fredrikstad vedtas, med følgende endringer: - SLE238 og SLE239 RV 117 Vikaneveien. Tiltaket prioriteres i 2008 strekningen fra Slevik senter til Vikane. - Strekningen Rv116 Vikanekrysset - Fjærå må få nedsatte hastighet fra 80-70km. - Tiltak knyttet til lokalsamfunn: MAN115 Prioritert oppdrag nr.1 g/s vei. Strekningen Kjærre - Saltnes Rv116 må få redusert hastigheten fra 80km til 70km inntil g/s-vei er bygget. Dette området er innenfor 4km grensen til Manstad skole. - Elingårdsveien, Onsøy. Veien er kommunal og går fra Rv117 fra Mossikkrysset til Elingård. Fartsgrensen er 80km/t. Dette blir meningsløst da fartsgrensen på Rv117 er satt ned til 70km/t. Elingårdsveien går gjennom og ligger kloss inntil flere gårdstun med husdyr og daglig gårdsdrift. Biltrafikken er meget tett og problematisk sett på bakgrunn av veiens smale bredde og dårlige standard. Det er tilløp til uhell og ulykker. Fartsgrensen ønskes satt til 60km/t. - AMB4 krysset Skogstrandveien og Ambjørnrødveien tas inn i planen for perioden Sellebakk. Trafikkløsningen mellom Grensen og Bøckmannsenteret vei/gate bør få en tryggere utforming. 3

4 4

5 5

6 Innhold Side FORORD 7 1 INNLEDNING 8 2 ORGANISERING OG PLANPROSESS 9 Organisering av planarbeidet 9 Planprosess 10 Planfaser - oppbygging av planen 10 Sammenheng med andre plandokumenter 10 3 TRAFIKKSIKKERHETSBILDE 12 ULYKKESANALYSE 12 Forsikringsskadeulykker 12 Politirapporterte ulykker 13 Ulykkestype 15 Ulykkessted 16 Ulykkesstrekninger og punkter 16 Veitype 18 Tidsvariasjon 19 Trafikanter involvert i ulykkene 20 Fordeling på transportmiddel 20 Aldersfordeling 21 Alvorlighetsgrad 22 Ulykkeskostnader 23 TRAFIKKUTRYGGHET 24 OPPSUMMERING 24 Side 6 TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK 29 TILTAKSTYPER 29 FYSISKE TILTAK ~ VEI- OG TRAFIKK 29 Tyngre fysiske tiltak 29 Små tiltak 29 Trafikale tiltak 29 Kriterier 29 Vedlikehold 30 HOLDNINGSSKAPENDE TILTAK ~ TRAFIKANTEN 31 Opplæring / kampanje 31 Barnehage - førskolebarn (0-5 år) 31 Barn/ungdom i skolealder (6-19 år) 31 Voksne trafikanter (20-65 år) 31 Eldre trafikanter (65+) 31 Kampanjer 32 Klipp hekk og busker 32 Kontroll og tilbakemelding 32 OVERORDNEDE TILTAK 32 Reguleringsplaner 32 Byggeplaner 32 ORGANISATORISKE TILTAK 33 PRIORITERING AV TILTAK 33 Kriterier for prioritering 33 Gjennomføring 34 HANDLINGSPROGRAM EVALUERING 35 Kart - ulykkespunkter og strekninger, 36 trafikkmengde og fartsgrense 37 4 NULLVISJONEN 25 5 MÅL OG STRATEGIER 27 Kilder 38 Definisjoner 38 Forkortelser 39 VEDLEGG: 1 Handlingsprogram for trafikksikkerhet Finansieringsbehov for gjennomføring 63 6

7 Forord FORORD Trafikksikkerhetsplan er en samordnet og helhetlig plan som både bevisstgjør og synliggjør behov og prioriteringer innen trafikksikkerhet. Bakgrunnen for utarbeidelse av vår første trafikksikkerhetsplan var Stortingets interpellasjon fra februar 1996 der Stortinget ber regjeringen stimulere flere kommuner til å utarbeide handlingsplaner for trafikksikkerhet, blant annet ved å sette slike handlingsplaner som en forutsetning for å få midler til Aksjon skoleveg. Den rullerte planen for perioden følger opp målsettingene gitt i Nasjonal Transportplan om økt satsning på trafikksikkerhet og knyttes opp mot den fylkeskommunale Samordningsplan for trafikksikkerhetsarbeidet i Østfold for samme tidsperiode. Samferdselsdepartementet har bestemt at fra år 2001 er en kommunal handlingsplan for trafikksikkerhet en forutsetning for tildeling av statlige og fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler (tidligere Aksjon Skoleveg midler). Planen er utarbeidet som grunnlag for å anvende kommunale midler og utløse statlige, fylkeskommunale og andre trafikksikkerhetsmidler. Planen setter økt fokus på trafikantatferd og nullvisjonen, en visjon om null drepte og varig skadde i trafikken. Planen inneholder en analyse av ulykkessituasjonen i Fredrikstad kommune, viser mål og strategier med påfølgende handlingsprogram. Den inneholder også en vurdering av potensielle trafikkfeller presentert gjennom skolens utrygghetsundersøkelse, lokalsamfunnsprosjekter og publikums henvendelser. Den tar opp i seg ulike typer trafikksikkerhetstiltak. Ansvar for gjennomføring ligger på ulike aktører. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom kommunalvirksomhetene Teknisk drift (TD), Plan og Miljø (P&M) samt Oppvekst og omsorgsseksjonen. Statens vegvesen (FTU), Politiet og Trygg Trafikk er viktige samarbeidspartnere. I tillegg er kommunens lokalsamfunnsorganisasjon en aktiv part i dette arbeidet. Planen inngår i det kommunale planhierarkiet og gjelder for fireårsperioden med et årlig handlingsprogram. Planen skal behandles politisk og administrativt hos de involverte aktører samt gjennom en bred høring til aktuelle parter og instanser. Sluttbehandling skjer i Teknisk utvalg (TU) og Kommunestyret. Teknisk drift, oktober 2006 Tom Arild Hodt Roy H.Jakobsen Zuhdija Coralic leder i teknisk sjef prosjektleder TD prosjektadm. 7

8 Innledning 1 INNLEDNING Store deler av befolkningen utsettes i det daglige for betydelig ulykkesrisiko gjennom våre bevegelser i trafikkbildet. De mange ulykker som inntreffer, fører med seg sorg, savn, lidelse og ofte store økonomiske konsekvenser for alle berørte. Ulykkene virker håpløst tilfeldige og meningsløse og fører med seg store samfunnsmessige kostnader. Arbeidet med trafikksikkerhet er en prioritert oppgave på både nasjonalt og lokalt nivå, og til grunn for dette ligger regjeringens nullvisjon en langsiktig visjon om null drepte og livsvarig skadde i trafikken. Arbeidet med trafikksikkerhet er gitt en viktig rolle i Nasjonal Transportplan (NTP) og dette føres videre til det lokale nivået gjennom kommunenes egne trafikksikkerhetsplaner. Fredrikstad kommune utarbeidet sin første trafikksikkerhetsplan for 4-årsperioden Det er dette dokumentet som nå rulleres. I planen skal kommunens arbeid med trafikksikkerhet synliggjøres, struktureres og systematiseres med sikte på at Fredrikstad skal bli en tryggere kommune for alle trafikantkategorier. Den ikke-fysiske del av planen, det holdningsskapende arbeidet, knyttes nært opp til fylkeskommunens samordningsplan for trafikksikkerhetsarbeidet i Østfold i det flere av tiltakene vil være av kommuneovergripende karakter. Planen omfatter en enkel analyse av de inntrufne trafikkulykker i Fredrikstad i forrige periode, og en vurdering av trafikkfarlige steder registrert gjennom en større skoleveisundersøkelse i samarbeide med skolene og lokalsamfunnsutvalgene i kommunen. I tilknytning til trafikksikkerhetsplanen utarbeides det et årlig handlingsprogram med utgangspunkt i planen og kommunens årsbudsjett. Den årlige rulleringen av handlingsprogrammet utføres i nært samarbeidet med lokalsamfunnsutvalgene. Trafikksikkerhetsplanen og handlingsprogrammet skiller mellom fire ulike tiltakstyper: overordnede, fysiske, holdningsskapende og organisatoriske. Handlingsprogram for fysiske tiltak med ansvarsfordeling og årlig finansieringsbehov knyttet til hvert lokalsamfunn er vist i vedlegg 1. Finansieringsbehov for gjennomføring av fysiske tiltak iht veitype for hvert lokalsamfunn er presentert i vedlegg 2. 8

9 Organisering og planprosess 2 ORGANISERING OG PLANPROSESS Nasjonal Transportplan og Samordningsplan for trafikksikkerhetsarbeidet i Østfold gir de overordnede forutsetninger for trafikksikkerhetsarbeidet. Gjeldende Areal- og transportplan for Nedre Glomma-regionen har god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling som et av sine hovedmål. Videre er trafikksikkerhetsarbeidet forankret i kommunens overordnede planverk. I kommuneplanen fremkommer det som et eget overordnet mål å redusere miljøulempene fra og ulykkesrisikoen i vegtrafikken. Trafikksikkerhetsplanen inngår i det kommunale planhierarkiet som en temaplan. Planen er godt forankret i kommunens politiske og administrative ledelse. Dette vil sikre at planen blir fulgt opp og tiltakene gjennomført etter et handlingsprogram. En viktig del av planarbeidet er de verdifulle innspill som kommer fra kommunens innbyggere gjennom et aktivt samarbeid med lokalsamfunn, velforeninger, skoler osv. ORGANISERING AV PLANARBEIDET Fredrikstads første trafikksikkerhetsplan ble vedtatt av kommunestyret 22.mars Planen er 4-årig og tas opp til rullering en gang i hver kommunestyreperiode. I tillegg utarbeides det årlige handlingsprogram for planens tiltaksdel som vedtas av Teknisk utvalg (TU). Planarbeidet er et samarbeidsprosjekt mellom Teknisk drift(td) og Plan og Miljø(P&M) og er tilpasset fremdriften av den nasjonale og regionale handlingsplanen. Kommunens lokalsamfunnsorganisasjon deltar aktivt i arbeidet med bl.a. obligatorisk invitasjon til den årlige rulleringen av handlingsprogrammet. Politisk styringsgruppe vil være Teknisk utvalg som har ansvaret for både planens langsiktige del og det årlige handlingsprogrammet. Trafikksikkerhetsplanen er forankret i virksomhetsplanene for både Teknisk drift og Plan og miljøseksjonen. Prosjektarbeidsgruppe TD, P&M Organisasjon av planarbeidet (viktige aktører) Styringsgruppe Teknisk utvalg (TU) Administrasjon TD - P&M høringsfase Referanseparter og høringsinstanser *faglige: Statens vegvesen, Politiet, O-O -seksjonen og Trygg Trafikk *innspillene: Lokalsamfunnsutvalgene, barneskoler og barnehager, velforeninger, NAF, FDR, NSB, trafikkskoler, kommunale etater, Politisk styringsgruppe for trafikksikkerhetsarbeidet er Teknisk utvalg. Administrativ styringsgruppe/prosjektgruppe består av representanter for Arealplanavdelingen, TD Prosjektadministrasjon og TD s veiavdeling. Barnetalspersonen og folkehelsekoordinatoren har en aktiv rolle i arbeidet med planen. Gruppens hovedoppgave har vært å utarbeide en handlingsrettet plan i tråd med prosjektplanen. Planen er utarbeidet med egne ressurser. Referanseparter og andre høringsinstanser består av alle aktuelle offentlige, frivillige og næringsmessige instanser som er relevante i prosjektet bl.a. lokalsamfunnsutvalg, skoler og barnehager, velforeninger, kommunale etater utover P&M og TD f.eks. fellesstaben, Omsorg- og oppvekstseksjonen (O - O seksjonen), kultur, idrett samt forsikringsselskaper, Statens vegvesen, Politiet og Trygg Trafikk. De blir aktivert i en høringsfase som innspillende aktører. 9

10 Organisering og planprosess PLANPROSESS Forslaget til rullert plan for perioden legges ut til høring i minimum 30 dager etter vedtak i Teknisk Utvalg. Det søkes et samarbeid med berørte myndigheter og interessegrupper tidlig i prosessen og plandokumentene oversendes alle relevante høringsinstanser og referanseparter. Sluttbehandling skjer i Teknisk utalg og Kommunestyret etter høringen. Hovedhensikten i høringsprosessen er å få innspill til planen som vil være nyttig i en evaluerings- og rulleringsfase. Når trafikksikkerhetsplanen er godkjent har teknisk utvalg ansvaret for videre oppfølging av trafikksikkerhetsarbeidet gjennom håndhevingen av det årlige handlingsprogrammet. Ansvar for gjennomføring av de fysiske tiltak tilligger Teknisk drift, mens det holdningsskapende arbeidet skjer i samarbeide med flere andre aktører, deriblant Omsorg- og oppvekstseksjonen og Plan og miljø. Det er en forutsetning for kontinuerlig trafikksikkerhetsarbeid i kommunen at ansvarsforholdene formaliseres og at det etterhvert legges opp til faste rutiner i planarbeidet. Ved den årlige rullering av handlingsprogrammet, må man påse at tiltakene som er prioritert, kommer med i økonomiplanen. Organisering og planprosess er fremstilt skjematisk i førstegenerasjonsplan (side 9). PLANFASER - OPPBYGGING AV PLANEN Trafikksikkerhetsplanen baseres i hovedsak på kunnskap fra en undersøkelse om trafikkutrygghet på skoleveier, lokalsamfunnsprosjekter, tidligere publikumshenvendelser, ulykkestall og analyser. Planen består av tre hoveddeler: Analysedelen inneholder registrering og kartlegging av trafikksikkerhet samt en beskrivelse av dagens situasjon i kommunen gjennom ulykkesanalyse og vurdering av trafikkutrygghet. Utredningsdata er systematisert og knyttet direkte etter hvert enkelt lokalsamfunn. Strategidelen omhandler visjoner, mål og strategi med trafikksikkerhetsarbeidet. Handlingsdelen inneholder en oversikt over trafikksikkerhetstiltak (ts-tiltak) med kriterier for prioritering. Handlingsprogram viser årlige planlagte ts-tiltak med investeringsbehov for gjennomføring. SAMMENHENG MED ANDRE PLANDOKUMENTER Trafikksikkerhetsplanen får innspill om trafikkutrygge steder bl.a. fra lokalsamfunnsprosjektets stedsanalyser. - Planen er samordnet med overordnede planer :Nasjonal transportplan (NTP) , Nasjonal handlingsplan for trafikksikkerhet på veg samt Samordningsplan for trafikksikkerhetsarbeidet i Østfold Planen vil gi innspill til planer for det overordnede trafikksikkerhetsarbeidet i Østfold med felles nullvisjon og målsetninger. - Planen blir innspill til Samferdselsplanen i delen Trivsel og levekår - Planen vil være et viktig grunnlag for kommuneplanarbeidet og annen overordnet planlegging. 10

11 Organisering og planprosess DEL PLANFASER AKTIVITETER ANALYSEDEL STRATEGI DEL HANDLINGSDEL REGISTRERING og KARTLEGGING PROBLEM ANALYSE VISJON og MÅL HANDLINGS PLAN PLAN BEHANDLING Trafikkulykker: * Data og statistikk fra politirapporterte ulykker * Data fra forsikringsskadeulykker. * Ulykkespunkter- og strekninger (Statens vegvesens rapport) Trafikkutrygghet: *Trafikkfarlige steder registrert i lokalsamfunnsprosjekter (LSP) rapporter og møtereferater *Publikumshenvendelser i perioden *Registrering av trafikkbelastning (ÅDT) langs veinettet *Registrering av hastighetsmålinger Ulykkesanalyse: *HVA : ulykkestype *HVOR: ulykkessted, punkt, strekning *NÅR : tidsvariasjon, år, måned, time *HVEM: trafikanter, aldersgruppe Utrygghetsanalyse: *Analyse og vurdering av registrerte utrygge steder (innspill) *Befaringer Nullvisjonen Mål : Hovedmål ~ Delmål Strategier: *Formulere satsingsområder *Trafikksikkerhetsstrategi *Veitypestrategi Trafikksikkerhetstiltak (ts-tiltak): *Vurdering og utvelgelse av trafikksikkerhetstiltak *Kriterier for prioritering Prioritering av trafikksikkerhetstiltak: *Utsatte ulykkesbelastede punkter / strekninger. *Drift og vedlikehold *Unge og myke trafikanter for hver skolekrets. *Forslag til holdningsskapende aktiviteter og tiltak. *Forslag til overordnede og organisatoriske tiltak Handlingsprogram *Oversikt over årlige planlagte tiltak for hvert lokalsamfunn. *Oversikt av investeringsbehov og finansiering av tiltakene *Legge planen fram for Teknisk utvalg *Gjennomføre høringsprosess *Legge planen fram for Teknisk utvalg og Kommunestyret *Godkjenning og gjennomføring av planen *Oppfølging, evaluering og rullering / budsjett - økonomiplan/ Planfaser og aktiviteter i trafikksikkerhetsplanen 11

12 3 Trafikksikkerhetsbilde 3 TRAFIKKSIKKERHETSBILDE Antallet trafikkulykker med personskade viste en sterk vekst både lokalt og nasjonalt, i takt med trafikkøkningen fram til 1970-tallet. Tidlig i 1970-årene startet man arbeidet med organiserte kampanjer på nasjonalt plan for å snu denne trenden. Siden den gang har man, på tross av den sterke trafikkveksten, oppnådd en halvering av antallet trafikkdrepte pr. år. Reduksjonen var sterkest tidlig i perioden, men vi opplever fortsatt en synkende tendens. I følge nasjonale kilder er det grunn til å anta at det faktiske antallet trafikkskadde er vesentlig høyere enn det som fremkommer i offentlig statistikk. Man frykter at underrapportering kan gi et skjevt bilde av trafikksikkerhetssituasjonen og i verste fall føre til feilprioriteringer Dette antas særlig å gjelde ulykker hvor myke trafikkanter er involvert, for eksempel sykkelulykker. Et viktig trekk i utviklingen er at en stadig større del av de alvorlige trafikkulykkene skjer utenfor tettbygd strøk, mens andelen ulykker i tettbygd strøk er redusert fra 33% til 18% i tidsperioden i Østfold. Det følgende trafikksikkerhetsbilde viser hvordan ulykkessituasjonen har vært i 5-årsperioden , samtidig som det beskriver opplevelse av trafikkutrygghet ved skoler og lokalsamfunn. Analysen danner grunnlag for å peke ut videre mål og strategier. ULYKKESANALYSE Som grunnlag for vurdering av trafikksikkerhet i Fredrikstad kommune er politirapporterte veitrafikkulykker med personskader i perioden hentet ut fra Statens vegvesens rapporter. FORSIKRINGSSKADEULYKKER Med forsikringsskadeulykker menes ulykker med bare materielle skader som blir meldt til forsikringsselskaper (registrering i Norges Forsikringsforbunds register TRAST), men ikke til politiet. Ulykker med materielle skader har ikke blitt analysert gjennom årene p.g.a. mangler av rapporter ut ifra forsikringsselskapenes registre - BLACKSPOT Skademeldingene kan utgjøre et meget betydelige og verdifulle tilleggsdata til de politirapporterte ulykkene, men behandlingen krever også større ressurser. I perioden i Fredrikstad kommune skjedde 35 ulykker med materielle skader for hver personskadeulykke ULYKKER SUM % Forsikringsskade ,16 Politirapporterte ,84 Antall: (KILDE: Finansnæringens Hovedorganisasjon, Forsikringsskadeulykker i Fredrikstad ulykker med materielle skader, årlig gjennomsnitt er 4573 Involvert i ulykker: personbil (under 3,5t) 89,1% ; lastebil (over 3,5t) 3,8%; moped 2,1%; buss 1% 35 ulykker med materielle skader for hver personskadeulykke hver dag skjer 13 ulykker i gjennomsnitt mest ulykker skjer både i januar og februar (ca 10%), på fredag (ca 17%), i tiden mellom 14:00-16:00 (ca 24%) mann utgjør ca 55% av ulykker, kvinne 28%, uten fører 9% aldersgruppa mellom år utgjør ca 25% av ulykker påkjøring bakfra utgjør ca 21 % rygging utgjør ca 18 % kryssende kjøreretninger i kryss utgjør ca 17 % påkjørt parkert kjøretøy ca 12 % 12

13 Trafikksikkerhetsbilde POLITIRAPPORTERTE ULYKKER Med politirapporterte ulykker menes ulykker med personskader ( i videre tekst ulykker ) som blir meldt til politiet. I videre trafikkulykkesanalyse behandles bare disse ulykkene. I trafikksikkerhetssammenheng regnes politirapportene som verdifullt grunnlag for vurdering av trafikksikkerheten i kommunen. I 5-årsperioden i Fredrikstad skjedde 669 ulykker som utgjør ca 25 % av alle ulykker i Østfold fylke. For samme perioden finner vi et gjennomsnitt på 134 ulykker per år. I disse ulykkene ble det skadet og drept i alt 960 personer som utgjør ca 24,8 % av alle skadde og drepte personer i Østfold. Det viser et jevnt forhold i Fredrikstads andel av ulykker og antall skadde og drepte personer i fylke. Men, andel av drepte i trafikken i Fredrikstad ( 15 personer ) utgjør ca 14 % av fylkets drepte i trafikkulykkene (antall 105). Forskjellene skyldes europaveiene ( E6 og E18 ) som har en svært høy andel av dødsulykkene. Østfold Personskadeulykker i Fredrikstad og Østfold Øst f old Fredrikst ad Fredrikstad Antall skadde og drepte Skadde og drepte i trafikkulykker Østfold Fredrikstad 40 Andel ulykker i Fredrikstad % andel '00 '01 '02 '03 '04 % andel Andel skadde og drepte i Fredrikstad

14 Trafikksikkerhetsbilde Gjennomsnitt i perioden Antall ulykker, drepte/skadde per 1000 innbyggere Antall ulykker pr innb Antall drept/skadd pr innb NORGE 1,86 2,65 Bergen 1,66 2,33 Trondheim 1,67 2,22 Stavanger 1,77 2,32 Kristiansand 2,89 3,96 Drammen 2,29 3,35 Skien 2,13 2,80 Tønsberg 4,30 5,74 Sandefjord 2,39 3,11 ØSTFOLD 2,05 2,99 Sarpsborg 3,77 5,51 Halden 2,73 4,20 Moss 4,18 6,18 Fredrikstad 2,14 3,60 Som vi ser av tabellen er antall ulykker per 1000 innbyggere høyere i Østfold enn landets gjennomsnitt mens Fredrikstad ligger høyere enn gjennomsnittet for Østfold. Imidlertid ligger vi lavere enn de andre Østfold byene. Dette er sannsynligvis sammenheng med de mange ulykkene knyttet til E6 trafikken. 14

15 Trafikksikkerhetsbilde ULYKKESTYPE De mest utbredte ulykkestypene i 5-årsperioden i Fredrikstad kommune var : krysningsulykker (34 %), påkjøring bakfra- og møteulykker (32 %= ) etterfulgt av utforkjøringsulykker (18 %) De fleste skader og dødsfall skriver seg fra påkjøring bakfra- og møteulykker ~ 40%(28+12) og krysningsulykker 31% Personskadeulykker fordelt på ulykkestype i Fredrikstad 117 Antall ulykker Antall drepte/skadde ULYKKESTYPE Fotgjengerulykker: fotgjengere som krysser eller går/oppholder seg i kjørebanen/veien (inkl. rulleskøytere) Krysningsulykker : kryssende kjøreretninger med/uten avsvingning (ikke fotgjenger) Påkjøring bakfra og møteulykker: ulykker i samme og motsatt kjøreretning Andre uhell Samme kjøreretning Motsatt kjøreretning Avsvinging fra samme kjøreretning Avsvingnoing fra motsatt kjøreretning 76 Kryssende kjøreretning uten avsvingning Kryssende kjøreretning med avsvingning Fotgjenger krysser kjørebanen Fotgjenger gikk/oppholdt seg i kjørebanen Enslig kjøretøy kjørte utfor vegen Utforkjøringsulykker : eneulykker hvor sjåføren kjører ut av veibanen Andre ulykker : spesielle tilfeller som velt, påkjørsel av gjenstander og dyr Sett litt mer detaljert har vi mest ulykker som skjer i samme kjøreretning og ulykker med enslig kjøretøy som kjørte utfor veien. ULYKKESTYPE Fredrikstad ULYKKESTYPE (%andel) Fredrikstad Antall Ulykker 1 Drepte/Skadde 2 43 Fotgjengerulykker Krysningsulykker Påkjøring bakfra Møteulykker Utforkjøringsulykker Andre ulykker Fredrikstad ULYKKESTYPE Ulykker Drepte/sk ant(%) ant(%) Fotgjengerulykker 69(10) 73(8) Krysningsulykker 229(34) 296(31) Påkjøring bakfra 157(24) 270(28) Møteulykker 56(8) 117(12) Utforkjøringsulykker 120(18) 161(17) Andre ulykker 38(6) 43(4) Utforkjøringsulykker 18 % M øt eulykker 8 % Påkjøring bakfra 24 % Andre ulykker 6 % Fotgjengerulykker 10 % Krysningsulykker 34 % Antall 669(100) 960(100) 15

16 Trafikksikkerhetsbilde ULYKKESSTED Stedfesting av ulykkene er basert på opplysninger i politiets ulykkesrapporter og vegvesenets årlige rapporter. Ulykkesstrekninger og -punkter på riksveier (Rv) Konsentrasjon av ulykker kalles ulykkespunkt- eller strekninger. Disse utgjorde 31% av alle politirapporterte ulykker i perioden da skjedde: 96 ulykker på 8 ulykkesstrekninger og 71 ulykker på 15 ulykkespunkter på riksveier (Rv). I perioden har vi 8(15) ulykkesstrekninger og 15(43) ulykkespunkter i Fredrikstad (Østfold). Det betyr at 53% av alle ulykkesstrekninger og 35% av alle ulykkespunkter i Østfold fylke befinner seg på riksveier (Rv) i Fredrikstad kommune. Hvor veien er preget av både punkt- og strekningsulykker angis begge deler. Stedene i tabellene er sortert etter høyest ulykkestall. (Se kartutsnitt og tabell). ~ På riksveier ULYKKESPUNKT : punkt eller kryss innenfor en radius på 50 m ( max utstrekning 100 m ) hvor det har skjedd minst 4 ulykker med personskader i løpet av en 4-års periode. ULYKKESSTREKNING : strekning på inntil 1000 m hvor det har skjedd minst 10 ulykker med personskader i løpet av en 4-års periode. ULYKKESFREKVENS (Uf) : antall ulykker per 1000 kjøretøy (i ÅDT) Ulykkesstrekninger (riksveier) Nr Veg Fra Hp KILDE: Statens vegvesen Østfold Km Til Hp Km Strekning / stedsnavn fra - til 1 Rv Brønneløkkv x Kv - Fredrikstad øst x Kv Rv Rakkestadsving x Rv110 - Lundheim Rv St.Croix sør x Kv - Bjølstad x Fv Rv Gressvik Storvn Storvn./Burevn Rv Simokrysset x Kv - St.Hansfjellet Tnl Rv Gullskåret x Fv388 - Hatteveien x Kv Rv Litt nord for avkj.onsøy st. (v/frithjof Paulsen) - Solgårdkrysset Rv Råbekken - Isdammen x Kv Lengde Ant. Ulyk Skd/ Drp Ant Drp Ant MAl Ant Alv Ant Let Midl ÅDT Ulykfrekv. Den verste ulykkesstrekningen er fra Brønneløkkveien over Fredrikstad broen på Rv110 Haldenveien sett i antall ulykkestall og skadde/drepte personer. Men, strekningen fra Rakkestadsvingen til Lundheim på Rv 111 er mest risikoutsatt til ulykker med høyest ulykkesfrekvensen (0,93) dvs. største risikoen for å bli involvert i en trafikkulykke. 16

17 Trafikksikkerhetsbilde Ulykkespunkter (riksveier) Nr Veg Hp Km Stedsnavn Ant. Ulyk 1 Rv Fredrikstad broen Rv Brochsgate x Kv Rv Gullskåret x Fv Rv Rolvsøy Rv Solgårdkrysset Rv Skåra x Rv Rv Begby x Tyrihjellvn. vest Rv Anton Rosings vei Rv Anton Rosings vei Rv Lundheim Rv Lundheim Rv St Croix sør x Kv Rv St Croix sør x Kv Rv ,620 Gressvik Storveien Rv ,311 Gressvik Storveien KILDE: Statens vegvesen Østfold Skd/ Drp Ant Drp Ant MAl Ant Alv Ant Let Midl ÅDT Det mest ulykkesbelastede punktet er på Rv110 på Fredrikstadbroen. Ulykkesstrekninger og -punkter på fylkes- og kommunale veier (Fv og Kv) På det fylkes- og kommunale veinettet har vi en rekke potensielle ulykkesstrekninger og -punkter. Her følger en liste over de verste strekninger og punkter: Fv409 Veumveien fra Frederik II v.skole til Skrellenveien, 800m der det skjedde 9 ulykker i perioden Gunnar Nilsens gate fra Nygata til Bryggeriveien, 250m der det skjedde 10 ulykker i perioden Kryss Fv532 Vardeveien med Rv111 Sarpsborgveien, der det skjedde 9 ulykker i perioden Kryss Gunnar Nilsens gate med Nygata, der det skjedde 4 ulykker i perioden Kryss Knipleveien med Oredalsveien, der det skjedde 4 ulykker i perioden Kryss Grårudveien med Rv111 Sarpsborgveien, der det skjedde 4 ulykker i perioden

18 Trafikksikkerhetsbilde VEITYPE Ulykker fordelt på veityper viser at 65% av ulykkene skjedde på Europa- og riksveier (63%på riksveier, en økning for 4% ift. perioden da skjedde 59%) det vil si på veier kommunen ikke har myndighet til å vedta eller utføre tiltak. Alle ulykkespunkter- og strekninger befinner seg på riksvei. Det blir dermed meget viktig i kommunens trafikksikkerhetsarbeid å komme i nær dialog med statlige myndigheter. I planen er tiltak på riksveinettet prioritert etter samme metode som på det øvrige veinettet, og forslag til tiltak meldes inn til ansvarlige myndigheter. 34 % av ulykkene skjedde altså på kommunale (24%, en nedgang for 6% ift. perioden da skjedde 30%) eller fylkesveier(10%). Kommunen kan søke om statlig støtte til trafikksikkerhetstiltak på den delen av veinettet. Tiltakene skal være rettet mot sikring av barnas skolevei. Det statlige tilskuddet dekker 60% av kostnaden, mens de resterende 40% må dekkes av kommunen eller fylkeskommunen ULYKKER OG SKADDE FORDELT PÅ VEITYPER Fredrikstad Europaveg 419 Riksveg Fylkesveg Kommunal veg 199 Antall ulykker Antall drepte/skadde 6 7 Privat veg ULYKKER FORDELT PÅ VEITYPER (% andel) Fredrikstad Kommunal veg 24 % Privat veg 1 % Europaveg 2 % Fredrikstad Vegtype Antall ulykker % Antall skad/drep % Europavei Riksvei Fylkesvei Fylkesveg 10 % Riksveg 63 % Kommunal vei Privat vei Antall

19 Trafikksikkerhetsbilde TIDSVARIASJON Antall ulykker følger trafikkmengden med topper tidlig på høsten og sent på vinter. Krysningsulykker og sammenstøt i samme-/motsatt kjøreretning skjedde spesielt i rushtiden ( ) mens utforkjøringsulykker hovedsakelig skjedde utenom rushtiden.det skjer flest ulykker i september og februar da skjer flere ulykker enn månedlig gjennomsnitt.. Antall ulykker Personskadeulykker fordelt på måneder Fredrikstad Når vi ser ulykkesfordeling over året, finner vi at det skjer gjennomsnittlig ca 12 ulykker pr måned Måned Antall ulykker Januar 48 Februar 67 Mars 49 April 49 Mai 64 Juni 54 Juli 53 August 57 September 74 Oktober 53 November 52 Desember Ulykkesfordeling over uke viser at det på fredag skjer mest ulykker (ca 18%, 119 ulykker i perioden ). Ulykker Mandag ULYKKER FORDELT PÅ DAGER Fredrikstad Tirsdag Onsdag 100 Torsdag 89 Fredag Lørdag 82 Søndag Ulykker ULYKKER FORDELT PÅ KLOKKESLETT (2-timersintervall) Fredrikstad

20 Trafikksikkerhetsbilde TRAFIKANTER INVOLVERT I ULYKKENE Trafikantens risiko for å bli innblandet i en ulykke varierer med: valg av transportmiddel, alder og kjønn. ULYKKER etter TRAFIKANTGRUPPER (%andel) Fredrikstad Fordeling på transportmiddel Trafikanter er spesielt utsatt for ulykker i de første årene de forsøker seg på noe nytt, både som fotgjenger, syklist, moped-, MC-fører og bilist. Syklister, mopedførere og MC-førere er typisk involvert i ulykker med kryssende konflikter. Dette kan skyldes at de er lite synlige i trafikkbilde. Det kan også skyldes dårlig sikt i kryss og høy hastighet. Disse (spesielt syklister) er også utsatt for eneulykker. Kvinner har minst like høy skaderisiko som menn i forhold til hvor langt de ferdes i trafikken (Kilde: TØI). Bil 60 % Fotgjenger e.l. 11 % Sykkel e.l. 9 % Motorsykkel e.l. 20 % Bil ULYKKER ~SKADDE FORDELT PÅ TRAFIKANTER Fredrikstad Personbil har den største andelen av ulykker, 60%. Det er en økning for motorsykkel som utgjør 20% (økning for 2% ift. perioden ). Både fotgjengere og syklister har en nedgang for 1% i samme perioden. Motorsykkel e.l Sykkel e.l. Fotgjenger e.l Antall drepte/skadde Antall ulyker Antall 20

Trafikksikkerhetsplan for Sandnes kommune 2015-2018

Trafikksikkerhetsplan for Sandnes kommune 2015-2018 for Sandnes kommune 2015-2018 1 2 Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 4 1. PLANENS ORGANISERING OG STRUKTUR... 5 2. NASJONALE OG REGIONALE FØRINGER, SENTRALE RAMMEBETINGELSER... 6 2.1. Nullvisjonen... 6

Detaljer

2013-2016. Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2013-2016. Aurskog-Høland kommune . 11. Vedtatt av Kommunestyret 18.03.2013. Foto: Sten Ivar Tønsberg

2013-2016. Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2013-2016. Aurskog-Høland kommune . 11. Vedtatt av Kommunestyret 18.03.2013. Foto: Sten Ivar Tønsberg Foto: Sten Ivar Tønsberg 2013-2016 Kommunedelplan for Trafikksikkerhet Aurskog-Høland Kommune Vedtatt av Kommunestyret 18.03.2013. 11 KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET AURSKOG-HØLAND KOMMUNE GODKJENT

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan 2010-2020

Trafikksikkerhetsplan 2010-2020 RANDABERG KOMMUNE VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 18.11.10 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN Trafikksikkerhetsplan 2010-2020 Randaberg kommune Berta Bø, 81 år, på en av sine daglige sykkelturer langs Bøveien. Foto: Ove Tennfjord

Detaljer

EIDSVOLL KOMMUNE. Trafikksikkerhetsplan 2015-2024. Høringsdokument

EIDSVOLL KOMMUNE. Trafikksikkerhetsplan 2015-2024. Høringsdokument EIDSVOLL KOMMUNE Trafikksikkerhetsplan 2015-2024 Høringsdokument FORORD Det ble fra sentralt hold bestemt at fra 2001 skulle tildeling av statlige og fylkeskommunale midler til lokale trafikksikkerhetstiltak

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR LIER KOMMUNE

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR LIER KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR LIER KOMMUNE 2010-2013 Innhold 1. Innledning... 3 2. Ulykkesstuasjonen på landsbasis - utfordringer... 3 3. Ulykkessituasjonen i Lier... 5 4. Visjon og målsetning... 9 5. Dagens

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR BAMBLE KOMMUNE 2014-2018

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR BAMBLE KOMMUNE 2014-2018 Fv. 200 Langesundsveien ved Ekstrand TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR BAMBLE KOMMUNE 2014-2018 HØRINGSUTKAST 26.09.2014 Trafikksikkerhetsplan II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Bamble kommune Oppdrag: Trafikksikkerhetsplan

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 05.11.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 05.11.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 05.11.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom Fylkestingssal Vest Møtedato 05.11.2014 Tid 14:00 Program Kl. 11.00 12.00 Kl. 12.00 14.00

Detaljer

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. med handlingsprogram for perioden 2015-2018 for Arendal kommune

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. med handlingsprogram for perioden 2015-2018 for Arendal kommune Kommunedelplan for trafikksikkerhet med handlingsprogram for perioden 2015-2018 for Arendal kommune Januar 2015 1 Innhold Innhold... 2 Kap.1. Innledning og premisser for trafikksikkerhetsplanen... 3 1.1

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Innstranda Bydelsutvalg. Saksliste. Utvalg: Møtested: Hunstad kultursenter Dato: 16.02.2009 Tidspunkt: 18:30

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Innstranda Bydelsutvalg. Saksliste. Utvalg: Møtested: Hunstad kultursenter Dato: 16.02.2009 Tidspunkt: 18:30 BODØ KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Innstranda Bydelsutvalg Møtested: Hunstad kultursenter Dato: 16.02.2009 Tidspunkt: 18:30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Innstranda Bydelsutvalg,

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR VADSØ KOMMUNE

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR VADSØ KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR VADSØ KOMMUNE 2006 2009 PLANDATO: 01.09.06. FORORD Vadsø kommune startet opp arbeidet med utarbeiding av ny trafikksikkerhetsplan etter initiativ fra Statens Vegvesen høsten 2003.

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN RØROS KOMMUNE 2013-2015

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN RØROS KOMMUNE 2013-2015 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN RØROS KOMMUNE 2013-2015 2 Innhold 1 2 3 4 5 6 INNLEDNING... 6 1.1 Bakgrunn... 6 1.2 Planprosess... 6 GENERELT OM RØROS... 7 2.1 Befolkning... 7 2.2 Samferdsel og infrastruktur...

Detaljer

Risikovurderinger i vegtrafikken

Risikovurderinger i vegtrafikken Håndbok 271 Risikovurderinger i vegtrafikken Februar 2007 Risikovurderinger i vegtrafikken VEILEDNING Håndbok 271 Risikovurderinger i vegtrafikken Februar 2007 2 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR RØMSKOG

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR RØMSKOG 1 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR RØMSKOG 2 Innholdsfortegnelse Side 1. Innledning 3 2. Lovgrunnlag 3 2.1. Vegtrafikkloven 3 2.2. Vegloven 4 2.3. Folkehelseloven 4 2.4. Plan- og bygningsloven 5 3. Prosess 5

Detaljer

SKEDSMO KOMMUNE SYKKELBYEN LILLESTRØM / STRØMMEN

SKEDSMO KOMMUNE SYKKELBYEN LILLESTRØM / STRØMMEN SKEDSMO KOMMUNE SYKKELBYEN LILLESTRØM / STRØMMEN HOVEDPLAN 2013 Sykkelbyen Lillestrøm / Strømmen, hovedplan 2013 2 INNHOLD INNHOLD... 3 FORORD... 7 1. NORGES BESTE SYKKELBY... 9 1.1 BAKGRUNN... 10 1.2

Detaljer

ikkert! på vei mot et tryggere samfunn Nr 2 / 2008

ikkert! på vei mot et tryggere samfunn Nr 2 / 2008 S I dette nummer: >> 2 Leder >> 3 43 000 drepte per år på veiene i EU på vei mot et tryggere samfunn Ski Kommune Nr 2 / 2008 ikkert! >> 4 Dødsfall som følge av arbeidsulykker øker >> 4 Skjerpede ROS-krav

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2013-2016. Vedtatt i Skaun kommunestyre 27.09.2012. Saksnr: 12/1510

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2013-2016. Vedtatt i Skaun kommunestyre 27.09.2012. Saksnr: 12/1510 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2013-2016 Vedtatt i Skaun kommunestyre 27.09.2012 Saksnr: 12/1510 I Innhold 1. Visjon og målsetting... 4 1.1 Nasjonale mål... 4 1.2 Fylkeskommunale mål... 4 1.3 Kommunale mål... 4

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 16.04.2015 kl. 13:30

Detaljer

STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG PLAN OG MILJØ. Tema: Status for Sentrum Øst, Torp Øst, Vestfoldbanen v/ kommunalsjefen

STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG PLAN OG MILJØ. Tema: Status for Sentrum Øst, Torp Øst, Vestfoldbanen v/ kommunalsjefen STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG PLAN OG MILJØ Møteinnkalling Møtested: Møterom teknisk Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 15:00 Eventuelle befaringer Behandling av saker starter tidligst kl. 1600. Tema: Status for

Detaljer

Bydel Østensjø TRAFIKKPLAN. For en trafikksikker og miljøvennlig bydelsutvikling UTKAST. Foto: Dag Hammer

Bydel Østensjø TRAFIKKPLAN. For en trafikksikker og miljøvennlig bydelsutvikling UTKAST. Foto: Dag Hammer Bydel Østensjø TRAFIKKPLAN For en trafikksikker og miljøvennlig bydelsutvikling UTKAST 1 Foto: Dag Hammer 2 Forord Trafikkplan for Bydel Østensjø gir uttrykk for hva lokalpolitikerne og befolkningen i

Detaljer

Prosjektplan. Med: Rapport 2008 Handlingsplan 2009. Revidert 15.1.2009

Prosjektplan. Med: Rapport 2008 Handlingsplan 2009. Revidert 15.1.2009 Prosjektplan Med: Rapport 2008 Handlingsplan 2009 Revidert 15.1.2009 INNLEDNING...3 Prosjektet Trygge Lokalsamfunn...4 Prosjektmål...5 Hovedmål...5 Omfang og avgrensing...6 Organisasjon7 Økonomi...8 Kostnader...8

Detaljer

Versjon per 26.3.2014. Innholdsfortegnelse

Versjon per 26.3.2014. Innholdsfortegnelse 1. Forord Når dette Handlingsprogrammet vedtas har fylkeskommunene vært landets største vegeiere i snart fire år. Dette er en svært omfattende oppgave som skaper stor oppmerksomhet om fylkeskommunens arbeid.

Detaljer

Overskrift Plan for tiltak mot ungdomsulykker. linje to. linje to. Veg- g - og o g trafikkavdelingen

Overskrift Plan for tiltak mot ungdomsulykker. linje to. linje to. Veg- g - og o g trafikkavdelingen Overskrift Plan for tiltak mot ungdomsulykker linje to Forklarende - En del av tiltaksplanen tittel eller undertittel for trafikksikkerhet 2010-2013 linje to RAPPORTA P P O R T Veg- g - og o g trafikkavdelingen

Detaljer

Ungdom og fartsulykker

Ungdom og fartsulykker BA6110 EVU Sikkerhetsstyring Region øst høsten 2007 Ungdom og fartsulykker Gruppe 1, kull 2, høsten 2007 Cecilie Waterloo Lindheim Ivar Haldorsen Bjarte Skaugset Per Ola Roald i Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017

Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017 SAMFERDSEL Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017 Vedtatt 21.11.2013 Buskerud fylkeskommune Samferdsel desember 2013 Forord Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) har ansvar for

Detaljer

Risikoanalyse Fv. 6 Hagebyveien

Risikoanalyse Fv. 6 Hagebyveien Region nord Veg- og transportavdelingen Miljø og trafikksikkerhet 11.12.2013 Risikoanalyse Fv. 6 Hagebyveien - Trondenesveien Planlagt etablering av fortau og oppgradering av bussholdeplasser m.m. I Harstad

Detaljer

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017 Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017 Utkast til fylkeskommunene og storbykommunene 18.10.2013 Statens vegvesen, politiet, Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Trygg Trafikk,

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKK- SIKKERHET 2015-2020

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKK- SIKKERHET 2015-2020 HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKK- SIKKERHET 2015-2020 1 INNHOLDSLISTE Innhold 1. Bakgrunn... 3 1.1. Kommunal trafikksikkerhetsplan... 3 1.2. Trafikkulykker.... 4 2. Organisering av arbeidet med planen... 4 2.1.

Detaljer

3 Ulykker og risiko i vegtrafikken

3 Ulykker og risiko i vegtrafikken 3 Ulykker og risiko i vegtrafikken 3.1 Rapporteringspliktige trafikkulykker med personskade Den viktigste kilden til opplysninger om trafikkulykker med personskade i Norge er politirapporterte personskadeulykker.

Detaljer

Nasjonal strategi for motorsykkel og moped 2014 2017 med oppfølgingstiltak

Nasjonal strategi for motorsykkel og moped 2014 2017 med oppfølgingstiltak Statens vegvesen og NMCU 2014 Nasjonal strategi for motorsykkel og moped 2014 2017 med oppfølgingstiltak Foto: Pål Andreassen Forord Det er godt kjent at MC-førere har betydelig høyere risiko enn for eksempel

Detaljer

Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019

Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 November 2009 Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 FORORD Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 er en rullering av Plan for sykkeltiltak 2002-2011. Strategien setter fremtidsrettede

Detaljer