FREDRIKSTAD KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FREDRIKSTAD KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2006-2009"

Transkript

1 FREDRIKSTAD KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN Vedtatt av kommunestyret

2 Trafikksikkerhetsplanen er utarbeidet av: Fredrikstad kommune Teknisk drift og Plan- og miljøseksjonen 1602 Fredrikstad, Deltakerne: Styringsgruppe: Politisk ~ Teknisk utvalg (TU) Administrativ ~ Teknisk drift (TD) og Plan- og miljøseksjonen (P&M), Arealplan: Tom Arild Hodt, leder i TD prosjektadministrasjon Helge Fredriksen, virks. leder TD - vei Ole Petter Finess, arealplansjef Prosjektarbeidsgruppe: Zuhdija Coralic, overingeniør Teknisk drift - vei, prosjektleder Gunnar Holme, spesialrådgiver Plan & Miljø, arealplan, prosjektleder Medarbeiderne: Torill Bente Østby, TD - vei, Thor- Aage Solberg, P&M, geodata, kartutsnitt Lokalsamfunnskoordinatorene, P&M Faglig og rådgivende støtte: Jørn Claudius, Statens vegvesen, FTU-sekretær Inge Nygaard, Trygg Trafikk Østfold, fylkessekretær Arvid Andreassen, Statens vegvesen, overingeniør Inger Johanne Lundem, Statens vegvesen, førstesekretær Anne-Kari Sønsterød, barnetalsperson, Fredrikstad kommune, Omsorgs- og oppvekstseksjonen Jon Are Johannessen, Fredrikstad politistasjon, politiførstebetjent Layout/design: T.Tjærnås / G.Holme / Z. Coralic Foto: Terje Tjærnås/ L.Ø.Nilsen / H.Romundset / Z.Coralic Logo: Lito / L.Ø.Nilsen / Z.Coralic Trykk: Fredrikstad kommune, hustrykkeriet 2

3 Kommunestyrets vedtak : Det utlagte forslag til rullering av trafikksikkerhetsplan for Fredrikstad vedtas, med følgende endringer: - SLE238 og SLE239 RV 117 Vikaneveien. Tiltaket prioriteres i 2008 strekningen fra Slevik senter til Vikane. - Strekningen Rv116 Vikanekrysset - Fjærå må få nedsatte hastighet fra 80-70km. - Tiltak knyttet til lokalsamfunn: MAN115 Prioritert oppdrag nr.1 g/s vei. Strekningen Kjærre - Saltnes Rv116 må få redusert hastigheten fra 80km til 70km inntil g/s-vei er bygget. Dette området er innenfor 4km grensen til Manstad skole. - Elingårdsveien, Onsøy. Veien er kommunal og går fra Rv117 fra Mossikkrysset til Elingård. Fartsgrensen er 80km/t. Dette blir meningsløst da fartsgrensen på Rv117 er satt ned til 70km/t. Elingårdsveien går gjennom og ligger kloss inntil flere gårdstun med husdyr og daglig gårdsdrift. Biltrafikken er meget tett og problematisk sett på bakgrunn av veiens smale bredde og dårlige standard. Det er tilløp til uhell og ulykker. Fartsgrensen ønskes satt til 60km/t. - AMB4 krysset Skogstrandveien og Ambjørnrødveien tas inn i planen for perioden Sellebakk. Trafikkløsningen mellom Grensen og Bøckmannsenteret vei/gate bør få en tryggere utforming. 3

4 4

5 5

6 Innhold Side FORORD 7 1 INNLEDNING 8 2 ORGANISERING OG PLANPROSESS 9 Organisering av planarbeidet 9 Planprosess 10 Planfaser - oppbygging av planen 10 Sammenheng med andre plandokumenter 10 3 TRAFIKKSIKKERHETSBILDE 12 ULYKKESANALYSE 12 Forsikringsskadeulykker 12 Politirapporterte ulykker 13 Ulykkestype 15 Ulykkessted 16 Ulykkesstrekninger og punkter 16 Veitype 18 Tidsvariasjon 19 Trafikanter involvert i ulykkene 20 Fordeling på transportmiddel 20 Aldersfordeling 21 Alvorlighetsgrad 22 Ulykkeskostnader 23 TRAFIKKUTRYGGHET 24 OPPSUMMERING 24 Side 6 TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK 29 TILTAKSTYPER 29 FYSISKE TILTAK ~ VEI- OG TRAFIKK 29 Tyngre fysiske tiltak 29 Små tiltak 29 Trafikale tiltak 29 Kriterier 29 Vedlikehold 30 HOLDNINGSSKAPENDE TILTAK ~ TRAFIKANTEN 31 Opplæring / kampanje 31 Barnehage - førskolebarn (0-5 år) 31 Barn/ungdom i skolealder (6-19 år) 31 Voksne trafikanter (20-65 år) 31 Eldre trafikanter (65+) 31 Kampanjer 32 Klipp hekk og busker 32 Kontroll og tilbakemelding 32 OVERORDNEDE TILTAK 32 Reguleringsplaner 32 Byggeplaner 32 ORGANISATORISKE TILTAK 33 PRIORITERING AV TILTAK 33 Kriterier for prioritering 33 Gjennomføring 34 HANDLINGSPROGRAM EVALUERING 35 Kart - ulykkespunkter og strekninger, 36 trafikkmengde og fartsgrense 37 4 NULLVISJONEN 25 5 MÅL OG STRATEGIER 27 Kilder 38 Definisjoner 38 Forkortelser 39 VEDLEGG: 1 Handlingsprogram for trafikksikkerhet Finansieringsbehov for gjennomføring 63 6

7 Forord FORORD Trafikksikkerhetsplan er en samordnet og helhetlig plan som både bevisstgjør og synliggjør behov og prioriteringer innen trafikksikkerhet. Bakgrunnen for utarbeidelse av vår første trafikksikkerhetsplan var Stortingets interpellasjon fra februar 1996 der Stortinget ber regjeringen stimulere flere kommuner til å utarbeide handlingsplaner for trafikksikkerhet, blant annet ved å sette slike handlingsplaner som en forutsetning for å få midler til Aksjon skoleveg. Den rullerte planen for perioden følger opp målsettingene gitt i Nasjonal Transportplan om økt satsning på trafikksikkerhet og knyttes opp mot den fylkeskommunale Samordningsplan for trafikksikkerhetsarbeidet i Østfold for samme tidsperiode. Samferdselsdepartementet har bestemt at fra år 2001 er en kommunal handlingsplan for trafikksikkerhet en forutsetning for tildeling av statlige og fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler (tidligere Aksjon Skoleveg midler). Planen er utarbeidet som grunnlag for å anvende kommunale midler og utløse statlige, fylkeskommunale og andre trafikksikkerhetsmidler. Planen setter økt fokus på trafikantatferd og nullvisjonen, en visjon om null drepte og varig skadde i trafikken. Planen inneholder en analyse av ulykkessituasjonen i Fredrikstad kommune, viser mål og strategier med påfølgende handlingsprogram. Den inneholder også en vurdering av potensielle trafikkfeller presentert gjennom skolens utrygghetsundersøkelse, lokalsamfunnsprosjekter og publikums henvendelser. Den tar opp i seg ulike typer trafikksikkerhetstiltak. Ansvar for gjennomføring ligger på ulike aktører. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom kommunalvirksomhetene Teknisk drift (TD), Plan og Miljø (P&M) samt Oppvekst og omsorgsseksjonen. Statens vegvesen (FTU), Politiet og Trygg Trafikk er viktige samarbeidspartnere. I tillegg er kommunens lokalsamfunnsorganisasjon en aktiv part i dette arbeidet. Planen inngår i det kommunale planhierarkiet og gjelder for fireårsperioden med et årlig handlingsprogram. Planen skal behandles politisk og administrativt hos de involverte aktører samt gjennom en bred høring til aktuelle parter og instanser. Sluttbehandling skjer i Teknisk utvalg (TU) og Kommunestyret. Teknisk drift, oktober 2006 Tom Arild Hodt Roy H.Jakobsen Zuhdija Coralic leder i teknisk sjef prosjektleder TD prosjektadm. 7

8 Innledning 1 INNLEDNING Store deler av befolkningen utsettes i det daglige for betydelig ulykkesrisiko gjennom våre bevegelser i trafikkbildet. De mange ulykker som inntreffer, fører med seg sorg, savn, lidelse og ofte store økonomiske konsekvenser for alle berørte. Ulykkene virker håpløst tilfeldige og meningsløse og fører med seg store samfunnsmessige kostnader. Arbeidet med trafikksikkerhet er en prioritert oppgave på både nasjonalt og lokalt nivå, og til grunn for dette ligger regjeringens nullvisjon en langsiktig visjon om null drepte og livsvarig skadde i trafikken. Arbeidet med trafikksikkerhet er gitt en viktig rolle i Nasjonal Transportplan (NTP) og dette føres videre til det lokale nivået gjennom kommunenes egne trafikksikkerhetsplaner. Fredrikstad kommune utarbeidet sin første trafikksikkerhetsplan for 4-årsperioden Det er dette dokumentet som nå rulleres. I planen skal kommunens arbeid med trafikksikkerhet synliggjøres, struktureres og systematiseres med sikte på at Fredrikstad skal bli en tryggere kommune for alle trafikantkategorier. Den ikke-fysiske del av planen, det holdningsskapende arbeidet, knyttes nært opp til fylkeskommunens samordningsplan for trafikksikkerhetsarbeidet i Østfold i det flere av tiltakene vil være av kommuneovergripende karakter. Planen omfatter en enkel analyse av de inntrufne trafikkulykker i Fredrikstad i forrige periode, og en vurdering av trafikkfarlige steder registrert gjennom en større skoleveisundersøkelse i samarbeide med skolene og lokalsamfunnsutvalgene i kommunen. I tilknytning til trafikksikkerhetsplanen utarbeides det et årlig handlingsprogram med utgangspunkt i planen og kommunens årsbudsjett. Den årlige rulleringen av handlingsprogrammet utføres i nært samarbeidet med lokalsamfunnsutvalgene. Trafikksikkerhetsplanen og handlingsprogrammet skiller mellom fire ulike tiltakstyper: overordnede, fysiske, holdningsskapende og organisatoriske. Handlingsprogram for fysiske tiltak med ansvarsfordeling og årlig finansieringsbehov knyttet til hvert lokalsamfunn er vist i vedlegg 1. Finansieringsbehov for gjennomføring av fysiske tiltak iht veitype for hvert lokalsamfunn er presentert i vedlegg 2. 8

9 Organisering og planprosess 2 ORGANISERING OG PLANPROSESS Nasjonal Transportplan og Samordningsplan for trafikksikkerhetsarbeidet i Østfold gir de overordnede forutsetninger for trafikksikkerhetsarbeidet. Gjeldende Areal- og transportplan for Nedre Glomma-regionen har god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling som et av sine hovedmål. Videre er trafikksikkerhetsarbeidet forankret i kommunens overordnede planverk. I kommuneplanen fremkommer det som et eget overordnet mål å redusere miljøulempene fra og ulykkesrisikoen i vegtrafikken. Trafikksikkerhetsplanen inngår i det kommunale planhierarkiet som en temaplan. Planen er godt forankret i kommunens politiske og administrative ledelse. Dette vil sikre at planen blir fulgt opp og tiltakene gjennomført etter et handlingsprogram. En viktig del av planarbeidet er de verdifulle innspill som kommer fra kommunens innbyggere gjennom et aktivt samarbeid med lokalsamfunn, velforeninger, skoler osv. ORGANISERING AV PLANARBEIDET Fredrikstads første trafikksikkerhetsplan ble vedtatt av kommunestyret 22.mars Planen er 4-årig og tas opp til rullering en gang i hver kommunestyreperiode. I tillegg utarbeides det årlige handlingsprogram for planens tiltaksdel som vedtas av Teknisk utvalg (TU). Planarbeidet er et samarbeidsprosjekt mellom Teknisk drift(td) og Plan og Miljø(P&M) og er tilpasset fremdriften av den nasjonale og regionale handlingsplanen. Kommunens lokalsamfunnsorganisasjon deltar aktivt i arbeidet med bl.a. obligatorisk invitasjon til den årlige rulleringen av handlingsprogrammet. Politisk styringsgruppe vil være Teknisk utvalg som har ansvaret for både planens langsiktige del og det årlige handlingsprogrammet. Trafikksikkerhetsplanen er forankret i virksomhetsplanene for både Teknisk drift og Plan og miljøseksjonen. Prosjektarbeidsgruppe TD, P&M Organisasjon av planarbeidet (viktige aktører) Styringsgruppe Teknisk utvalg (TU) Administrasjon TD - P&M høringsfase Referanseparter og høringsinstanser *faglige: Statens vegvesen, Politiet, O-O -seksjonen og Trygg Trafikk *innspillene: Lokalsamfunnsutvalgene, barneskoler og barnehager, velforeninger, NAF, FDR, NSB, trafikkskoler, kommunale etater, Politisk styringsgruppe for trafikksikkerhetsarbeidet er Teknisk utvalg. Administrativ styringsgruppe/prosjektgruppe består av representanter for Arealplanavdelingen, TD Prosjektadministrasjon og TD s veiavdeling. Barnetalspersonen og folkehelsekoordinatoren har en aktiv rolle i arbeidet med planen. Gruppens hovedoppgave har vært å utarbeide en handlingsrettet plan i tråd med prosjektplanen. Planen er utarbeidet med egne ressurser. Referanseparter og andre høringsinstanser består av alle aktuelle offentlige, frivillige og næringsmessige instanser som er relevante i prosjektet bl.a. lokalsamfunnsutvalg, skoler og barnehager, velforeninger, kommunale etater utover P&M og TD f.eks. fellesstaben, Omsorg- og oppvekstseksjonen (O - O seksjonen), kultur, idrett samt forsikringsselskaper, Statens vegvesen, Politiet og Trygg Trafikk. De blir aktivert i en høringsfase som innspillende aktører. 9

10 Organisering og planprosess PLANPROSESS Forslaget til rullert plan for perioden legges ut til høring i minimum 30 dager etter vedtak i Teknisk Utvalg. Det søkes et samarbeid med berørte myndigheter og interessegrupper tidlig i prosessen og plandokumentene oversendes alle relevante høringsinstanser og referanseparter. Sluttbehandling skjer i Teknisk utalg og Kommunestyret etter høringen. Hovedhensikten i høringsprosessen er å få innspill til planen som vil være nyttig i en evaluerings- og rulleringsfase. Når trafikksikkerhetsplanen er godkjent har teknisk utvalg ansvaret for videre oppfølging av trafikksikkerhetsarbeidet gjennom håndhevingen av det årlige handlingsprogrammet. Ansvar for gjennomføring av de fysiske tiltak tilligger Teknisk drift, mens det holdningsskapende arbeidet skjer i samarbeide med flere andre aktører, deriblant Omsorg- og oppvekstseksjonen og Plan og miljø. Det er en forutsetning for kontinuerlig trafikksikkerhetsarbeid i kommunen at ansvarsforholdene formaliseres og at det etterhvert legges opp til faste rutiner i planarbeidet. Ved den årlige rullering av handlingsprogrammet, må man påse at tiltakene som er prioritert, kommer med i økonomiplanen. Organisering og planprosess er fremstilt skjematisk i førstegenerasjonsplan (side 9). PLANFASER - OPPBYGGING AV PLANEN Trafikksikkerhetsplanen baseres i hovedsak på kunnskap fra en undersøkelse om trafikkutrygghet på skoleveier, lokalsamfunnsprosjekter, tidligere publikumshenvendelser, ulykkestall og analyser. Planen består av tre hoveddeler: Analysedelen inneholder registrering og kartlegging av trafikksikkerhet samt en beskrivelse av dagens situasjon i kommunen gjennom ulykkesanalyse og vurdering av trafikkutrygghet. Utredningsdata er systematisert og knyttet direkte etter hvert enkelt lokalsamfunn. Strategidelen omhandler visjoner, mål og strategi med trafikksikkerhetsarbeidet. Handlingsdelen inneholder en oversikt over trafikksikkerhetstiltak (ts-tiltak) med kriterier for prioritering. Handlingsprogram viser årlige planlagte ts-tiltak med investeringsbehov for gjennomføring. SAMMENHENG MED ANDRE PLANDOKUMENTER Trafikksikkerhetsplanen får innspill om trafikkutrygge steder bl.a. fra lokalsamfunnsprosjektets stedsanalyser. - Planen er samordnet med overordnede planer :Nasjonal transportplan (NTP) , Nasjonal handlingsplan for trafikksikkerhet på veg samt Samordningsplan for trafikksikkerhetsarbeidet i Østfold Planen vil gi innspill til planer for det overordnede trafikksikkerhetsarbeidet i Østfold med felles nullvisjon og målsetninger. - Planen blir innspill til Samferdselsplanen i delen Trivsel og levekår - Planen vil være et viktig grunnlag for kommuneplanarbeidet og annen overordnet planlegging. 10

11 Organisering og planprosess DEL PLANFASER AKTIVITETER ANALYSEDEL STRATEGI DEL HANDLINGSDEL REGISTRERING og KARTLEGGING PROBLEM ANALYSE VISJON og MÅL HANDLINGS PLAN PLAN BEHANDLING Trafikkulykker: * Data og statistikk fra politirapporterte ulykker * Data fra forsikringsskadeulykker. * Ulykkespunkter- og strekninger (Statens vegvesens rapport) Trafikkutrygghet: *Trafikkfarlige steder registrert i lokalsamfunnsprosjekter (LSP) rapporter og møtereferater *Publikumshenvendelser i perioden *Registrering av trafikkbelastning (ÅDT) langs veinettet *Registrering av hastighetsmålinger Ulykkesanalyse: *HVA : ulykkestype *HVOR: ulykkessted, punkt, strekning *NÅR : tidsvariasjon, år, måned, time *HVEM: trafikanter, aldersgruppe Utrygghetsanalyse: *Analyse og vurdering av registrerte utrygge steder (innspill) *Befaringer Nullvisjonen Mål : Hovedmål ~ Delmål Strategier: *Formulere satsingsområder *Trafikksikkerhetsstrategi *Veitypestrategi Trafikksikkerhetstiltak (ts-tiltak): *Vurdering og utvelgelse av trafikksikkerhetstiltak *Kriterier for prioritering Prioritering av trafikksikkerhetstiltak: *Utsatte ulykkesbelastede punkter / strekninger. *Drift og vedlikehold *Unge og myke trafikanter for hver skolekrets. *Forslag til holdningsskapende aktiviteter og tiltak. *Forslag til overordnede og organisatoriske tiltak Handlingsprogram *Oversikt over årlige planlagte tiltak for hvert lokalsamfunn. *Oversikt av investeringsbehov og finansiering av tiltakene *Legge planen fram for Teknisk utvalg *Gjennomføre høringsprosess *Legge planen fram for Teknisk utvalg og Kommunestyret *Godkjenning og gjennomføring av planen *Oppfølging, evaluering og rullering / budsjett - økonomiplan/ Planfaser og aktiviteter i trafikksikkerhetsplanen 11

12 3 Trafikksikkerhetsbilde 3 TRAFIKKSIKKERHETSBILDE Antallet trafikkulykker med personskade viste en sterk vekst både lokalt og nasjonalt, i takt med trafikkøkningen fram til 1970-tallet. Tidlig i 1970-årene startet man arbeidet med organiserte kampanjer på nasjonalt plan for å snu denne trenden. Siden den gang har man, på tross av den sterke trafikkveksten, oppnådd en halvering av antallet trafikkdrepte pr. år. Reduksjonen var sterkest tidlig i perioden, men vi opplever fortsatt en synkende tendens. I følge nasjonale kilder er det grunn til å anta at det faktiske antallet trafikkskadde er vesentlig høyere enn det som fremkommer i offentlig statistikk. Man frykter at underrapportering kan gi et skjevt bilde av trafikksikkerhetssituasjonen og i verste fall føre til feilprioriteringer Dette antas særlig å gjelde ulykker hvor myke trafikkanter er involvert, for eksempel sykkelulykker. Et viktig trekk i utviklingen er at en stadig større del av de alvorlige trafikkulykkene skjer utenfor tettbygd strøk, mens andelen ulykker i tettbygd strøk er redusert fra 33% til 18% i tidsperioden i Østfold. Det følgende trafikksikkerhetsbilde viser hvordan ulykkessituasjonen har vært i 5-årsperioden , samtidig som det beskriver opplevelse av trafikkutrygghet ved skoler og lokalsamfunn. Analysen danner grunnlag for å peke ut videre mål og strategier. ULYKKESANALYSE Som grunnlag for vurdering av trafikksikkerhet i Fredrikstad kommune er politirapporterte veitrafikkulykker med personskader i perioden hentet ut fra Statens vegvesens rapporter. FORSIKRINGSSKADEULYKKER Med forsikringsskadeulykker menes ulykker med bare materielle skader som blir meldt til forsikringsselskaper (registrering i Norges Forsikringsforbunds register TRAST), men ikke til politiet. Ulykker med materielle skader har ikke blitt analysert gjennom årene p.g.a. mangler av rapporter ut ifra forsikringsselskapenes registre - BLACKSPOT Skademeldingene kan utgjøre et meget betydelige og verdifulle tilleggsdata til de politirapporterte ulykkene, men behandlingen krever også større ressurser. I perioden i Fredrikstad kommune skjedde 35 ulykker med materielle skader for hver personskadeulykke ULYKKER SUM % Forsikringsskade ,16 Politirapporterte ,84 Antall: (KILDE: Finansnæringens Hovedorganisasjon, Forsikringsskadeulykker i Fredrikstad ulykker med materielle skader, årlig gjennomsnitt er 4573 Involvert i ulykker: personbil (under 3,5t) 89,1% ; lastebil (over 3,5t) 3,8%; moped 2,1%; buss 1% 35 ulykker med materielle skader for hver personskadeulykke hver dag skjer 13 ulykker i gjennomsnitt mest ulykker skjer både i januar og februar (ca 10%), på fredag (ca 17%), i tiden mellom 14:00-16:00 (ca 24%) mann utgjør ca 55% av ulykker, kvinne 28%, uten fører 9% aldersgruppa mellom år utgjør ca 25% av ulykker påkjøring bakfra utgjør ca 21 % rygging utgjør ca 18 % kryssende kjøreretninger i kryss utgjør ca 17 % påkjørt parkert kjøretøy ca 12 % 12

13 Trafikksikkerhetsbilde POLITIRAPPORTERTE ULYKKER Med politirapporterte ulykker menes ulykker med personskader ( i videre tekst ulykker ) som blir meldt til politiet. I videre trafikkulykkesanalyse behandles bare disse ulykkene. I trafikksikkerhetssammenheng regnes politirapportene som verdifullt grunnlag for vurdering av trafikksikkerheten i kommunen. I 5-årsperioden i Fredrikstad skjedde 669 ulykker som utgjør ca 25 % av alle ulykker i Østfold fylke. For samme perioden finner vi et gjennomsnitt på 134 ulykker per år. I disse ulykkene ble det skadet og drept i alt 960 personer som utgjør ca 24,8 % av alle skadde og drepte personer i Østfold. Det viser et jevnt forhold i Fredrikstads andel av ulykker og antall skadde og drepte personer i fylke. Men, andel av drepte i trafikken i Fredrikstad ( 15 personer ) utgjør ca 14 % av fylkets drepte i trafikkulykkene (antall 105). Forskjellene skyldes europaveiene ( E6 og E18 ) som har en svært høy andel av dødsulykkene. Østfold Personskadeulykker i Fredrikstad og Østfold Øst f old Fredrikst ad Fredrikstad Antall skadde og drepte Skadde og drepte i trafikkulykker Østfold Fredrikstad 40 Andel ulykker i Fredrikstad % andel '00 '01 '02 '03 '04 % andel Andel skadde og drepte i Fredrikstad

14 Trafikksikkerhetsbilde Gjennomsnitt i perioden Antall ulykker, drepte/skadde per 1000 innbyggere Antall ulykker pr innb Antall drept/skadd pr innb NORGE 1,86 2,65 Bergen 1,66 2,33 Trondheim 1,67 2,22 Stavanger 1,77 2,32 Kristiansand 2,89 3,96 Drammen 2,29 3,35 Skien 2,13 2,80 Tønsberg 4,30 5,74 Sandefjord 2,39 3,11 ØSTFOLD 2,05 2,99 Sarpsborg 3,77 5,51 Halden 2,73 4,20 Moss 4,18 6,18 Fredrikstad 2,14 3,60 Som vi ser av tabellen er antall ulykker per 1000 innbyggere høyere i Østfold enn landets gjennomsnitt mens Fredrikstad ligger høyere enn gjennomsnittet for Østfold. Imidlertid ligger vi lavere enn de andre Østfold byene. Dette er sannsynligvis sammenheng med de mange ulykkene knyttet til E6 trafikken. 14

15 Trafikksikkerhetsbilde ULYKKESTYPE De mest utbredte ulykkestypene i 5-årsperioden i Fredrikstad kommune var : krysningsulykker (34 %), påkjøring bakfra- og møteulykker (32 %= ) etterfulgt av utforkjøringsulykker (18 %) De fleste skader og dødsfall skriver seg fra påkjøring bakfra- og møteulykker ~ 40%(28+12) og krysningsulykker 31% Personskadeulykker fordelt på ulykkestype i Fredrikstad 117 Antall ulykker Antall drepte/skadde ULYKKESTYPE Fotgjengerulykker: fotgjengere som krysser eller går/oppholder seg i kjørebanen/veien (inkl. rulleskøytere) Krysningsulykker : kryssende kjøreretninger med/uten avsvingning (ikke fotgjenger) Påkjøring bakfra og møteulykker: ulykker i samme og motsatt kjøreretning Andre uhell Samme kjøreretning Motsatt kjøreretning Avsvinging fra samme kjøreretning Avsvingnoing fra motsatt kjøreretning 76 Kryssende kjøreretning uten avsvingning Kryssende kjøreretning med avsvingning Fotgjenger krysser kjørebanen Fotgjenger gikk/oppholdt seg i kjørebanen Enslig kjøretøy kjørte utfor vegen Utforkjøringsulykker : eneulykker hvor sjåføren kjører ut av veibanen Andre ulykker : spesielle tilfeller som velt, påkjørsel av gjenstander og dyr Sett litt mer detaljert har vi mest ulykker som skjer i samme kjøreretning og ulykker med enslig kjøretøy som kjørte utfor veien. ULYKKESTYPE Fredrikstad ULYKKESTYPE (%andel) Fredrikstad Antall Ulykker 1 Drepte/Skadde 2 43 Fotgjengerulykker Krysningsulykker Påkjøring bakfra Møteulykker Utforkjøringsulykker Andre ulykker Fredrikstad ULYKKESTYPE Ulykker Drepte/sk ant(%) ant(%) Fotgjengerulykker 69(10) 73(8) Krysningsulykker 229(34) 296(31) Påkjøring bakfra 157(24) 270(28) Møteulykker 56(8) 117(12) Utforkjøringsulykker 120(18) 161(17) Andre ulykker 38(6) 43(4) Utforkjøringsulykker 18 % M øt eulykker 8 % Påkjøring bakfra 24 % Andre ulykker 6 % Fotgjengerulykker 10 % Krysningsulykker 34 % Antall 669(100) 960(100) 15

16 Trafikksikkerhetsbilde ULYKKESSTED Stedfesting av ulykkene er basert på opplysninger i politiets ulykkesrapporter og vegvesenets årlige rapporter. Ulykkesstrekninger og -punkter på riksveier (Rv) Konsentrasjon av ulykker kalles ulykkespunkt- eller strekninger. Disse utgjorde 31% av alle politirapporterte ulykker i perioden da skjedde: 96 ulykker på 8 ulykkesstrekninger og 71 ulykker på 15 ulykkespunkter på riksveier (Rv). I perioden har vi 8(15) ulykkesstrekninger og 15(43) ulykkespunkter i Fredrikstad (Østfold). Det betyr at 53% av alle ulykkesstrekninger og 35% av alle ulykkespunkter i Østfold fylke befinner seg på riksveier (Rv) i Fredrikstad kommune. Hvor veien er preget av både punkt- og strekningsulykker angis begge deler. Stedene i tabellene er sortert etter høyest ulykkestall. (Se kartutsnitt og tabell). ~ På riksveier ULYKKESPUNKT : punkt eller kryss innenfor en radius på 50 m ( max utstrekning 100 m ) hvor det har skjedd minst 4 ulykker med personskader i løpet av en 4-års periode. ULYKKESSTREKNING : strekning på inntil 1000 m hvor det har skjedd minst 10 ulykker med personskader i løpet av en 4-års periode. ULYKKESFREKVENS (Uf) : antall ulykker per 1000 kjøretøy (i ÅDT) Ulykkesstrekninger (riksveier) Nr Veg Fra Hp KILDE: Statens vegvesen Østfold Km Til Hp Km Strekning / stedsnavn fra - til 1 Rv Brønneløkkv x Kv - Fredrikstad øst x Kv Rv Rakkestadsving x Rv110 - Lundheim Rv St.Croix sør x Kv - Bjølstad x Fv Rv Gressvik Storvn Storvn./Burevn Rv Simokrysset x Kv - St.Hansfjellet Tnl Rv Gullskåret x Fv388 - Hatteveien x Kv Rv Litt nord for avkj.onsøy st. (v/frithjof Paulsen) - Solgårdkrysset Rv Råbekken - Isdammen x Kv Lengde Ant. Ulyk Skd/ Drp Ant Drp Ant MAl Ant Alv Ant Let Midl ÅDT Ulykfrekv. Den verste ulykkesstrekningen er fra Brønneløkkveien over Fredrikstad broen på Rv110 Haldenveien sett i antall ulykkestall og skadde/drepte personer. Men, strekningen fra Rakkestadsvingen til Lundheim på Rv 111 er mest risikoutsatt til ulykker med høyest ulykkesfrekvensen (0,93) dvs. største risikoen for å bli involvert i en trafikkulykke. 16

17 Trafikksikkerhetsbilde Ulykkespunkter (riksveier) Nr Veg Hp Km Stedsnavn Ant. Ulyk 1 Rv Fredrikstad broen Rv Brochsgate x Kv Rv Gullskåret x Fv Rv Rolvsøy Rv Solgårdkrysset Rv Skåra x Rv Rv Begby x Tyrihjellvn. vest Rv Anton Rosings vei Rv Anton Rosings vei Rv Lundheim Rv Lundheim Rv St Croix sør x Kv Rv St Croix sør x Kv Rv ,620 Gressvik Storveien Rv ,311 Gressvik Storveien KILDE: Statens vegvesen Østfold Skd/ Drp Ant Drp Ant MAl Ant Alv Ant Let Midl ÅDT Det mest ulykkesbelastede punktet er på Rv110 på Fredrikstadbroen. Ulykkesstrekninger og -punkter på fylkes- og kommunale veier (Fv og Kv) På det fylkes- og kommunale veinettet har vi en rekke potensielle ulykkesstrekninger og -punkter. Her følger en liste over de verste strekninger og punkter: Fv409 Veumveien fra Frederik II v.skole til Skrellenveien, 800m der det skjedde 9 ulykker i perioden Gunnar Nilsens gate fra Nygata til Bryggeriveien, 250m der det skjedde 10 ulykker i perioden Kryss Fv532 Vardeveien med Rv111 Sarpsborgveien, der det skjedde 9 ulykker i perioden Kryss Gunnar Nilsens gate med Nygata, der det skjedde 4 ulykker i perioden Kryss Knipleveien med Oredalsveien, der det skjedde 4 ulykker i perioden Kryss Grårudveien med Rv111 Sarpsborgveien, der det skjedde 4 ulykker i perioden

18 Trafikksikkerhetsbilde VEITYPE Ulykker fordelt på veityper viser at 65% av ulykkene skjedde på Europa- og riksveier (63%på riksveier, en økning for 4% ift. perioden da skjedde 59%) det vil si på veier kommunen ikke har myndighet til å vedta eller utføre tiltak. Alle ulykkespunkter- og strekninger befinner seg på riksvei. Det blir dermed meget viktig i kommunens trafikksikkerhetsarbeid å komme i nær dialog med statlige myndigheter. I planen er tiltak på riksveinettet prioritert etter samme metode som på det øvrige veinettet, og forslag til tiltak meldes inn til ansvarlige myndigheter. 34 % av ulykkene skjedde altså på kommunale (24%, en nedgang for 6% ift. perioden da skjedde 30%) eller fylkesveier(10%). Kommunen kan søke om statlig støtte til trafikksikkerhetstiltak på den delen av veinettet. Tiltakene skal være rettet mot sikring av barnas skolevei. Det statlige tilskuddet dekker 60% av kostnaden, mens de resterende 40% må dekkes av kommunen eller fylkeskommunen ULYKKER OG SKADDE FORDELT PÅ VEITYPER Fredrikstad Europaveg 419 Riksveg Fylkesveg Kommunal veg 199 Antall ulykker Antall drepte/skadde 6 7 Privat veg ULYKKER FORDELT PÅ VEITYPER (% andel) Fredrikstad Kommunal veg 24 % Privat veg 1 % Europaveg 2 % Fredrikstad Vegtype Antall ulykker % Antall skad/drep % Europavei Riksvei Fylkesvei Fylkesveg 10 % Riksveg 63 % Kommunal vei Privat vei Antall

19 Trafikksikkerhetsbilde TIDSVARIASJON Antall ulykker følger trafikkmengden med topper tidlig på høsten og sent på vinter. Krysningsulykker og sammenstøt i samme-/motsatt kjøreretning skjedde spesielt i rushtiden ( ) mens utforkjøringsulykker hovedsakelig skjedde utenom rushtiden.det skjer flest ulykker i september og februar da skjer flere ulykker enn månedlig gjennomsnitt.. Antall ulykker Personskadeulykker fordelt på måneder Fredrikstad Når vi ser ulykkesfordeling over året, finner vi at det skjer gjennomsnittlig ca 12 ulykker pr måned Måned Antall ulykker Januar 48 Februar 67 Mars 49 April 49 Mai 64 Juni 54 Juli 53 August 57 September 74 Oktober 53 November 52 Desember Ulykkesfordeling over uke viser at det på fredag skjer mest ulykker (ca 18%, 119 ulykker i perioden ). Ulykker Mandag ULYKKER FORDELT PÅ DAGER Fredrikstad Tirsdag Onsdag 100 Torsdag 89 Fredag Lørdag 82 Søndag Ulykker ULYKKER FORDELT PÅ KLOKKESLETT (2-timersintervall) Fredrikstad

20 Trafikksikkerhetsbilde TRAFIKANTER INVOLVERT I ULYKKENE Trafikantens risiko for å bli innblandet i en ulykke varierer med: valg av transportmiddel, alder og kjønn. ULYKKER etter TRAFIKANTGRUPPER (%andel) Fredrikstad Fordeling på transportmiddel Trafikanter er spesielt utsatt for ulykker i de første årene de forsøker seg på noe nytt, både som fotgjenger, syklist, moped-, MC-fører og bilist. Syklister, mopedførere og MC-førere er typisk involvert i ulykker med kryssende konflikter. Dette kan skyldes at de er lite synlige i trafikkbilde. Det kan også skyldes dårlig sikt i kryss og høy hastighet. Disse (spesielt syklister) er også utsatt for eneulykker. Kvinner har minst like høy skaderisiko som menn i forhold til hvor langt de ferdes i trafikken (Kilde: TØI). Bil 60 % Fotgjenger e.l. 11 % Sykkel e.l. 9 % Motorsykkel e.l. 20 % Bil ULYKKER ~SKADDE FORDELT PÅ TRAFIKANTER Fredrikstad Personbil har den største andelen av ulykker, 60%. Det er en økning for motorsykkel som utgjør 20% (økning for 2% ift. perioden ). Både fotgjengere og syklister har en nedgang for 1% i samme perioden. Motorsykkel e.l Sykkel e.l. Fotgjenger e.l Antall drepte/skadde Antall ulyker Antall 20

Ulykkesanalyse Fv 47 Karmsundgata

Ulykkesanalyse Fv 47 Karmsundgata Ulykkesanalyse Fv 7 Karmsundgata -Fra Opelkrysset til Gard Svein Ringen jr. Seksjonsleder Trafikksikkerhetsseksjonen, Veg- og transportavdelinga Region vest Mai 1 (vedlegg mars 1) 1. Innledning I forbindelse

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan Rendalen

Trafikksikkerhetsplan Rendalen Trafikksikkerhetsplan Rendalen 2017-2021 Innhold Kapittel 1 Trafikksikkerhet i Rendalen kommune... 1 1.1 Kommunens ansvar for trafikksikkerheten... 1 1.2 Hvorfor skal Rendalen ha trafikksikkerhetsplan...

Detaljer

Ulykkessituasjonen i Oslo

Ulykkessituasjonen i Oslo Ulykkessituasjonen i Oslo 140 135 130 125 120 115 110 105 100 95 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Relativ utvikling fra 1989 ( Index 1990 = 100

Detaljer

Ulykkesstatistikk Buskerud

Ulykkesstatistikk Buskerud Ulykkesstatistikk Buskerud Tallene som er brukt i denne analysen tar i hovedsak for seg ulykkesutviklingen i Buskerud for perioden 2009-2012. For å kunne gjøre en sammenligning, og utfra det si noe om

Detaljer

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: Q80 &13 Arkivsaksnr.: 13/ Dato:

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: Q80 &13 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: Q80 &13 Arkivsaksnr.: 13/8721-3 Dato: 09.08.2013 HØRING - STRATEGI FOR TRAFIKKSIKKERHET I BUSKERUD 2014-2023, HANDLINGSPROGRAM FTU 2014-2017 INNSTILLING

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan Nore og Uvdal kommune Trafikksikkerhetsplan Høringsutkast oktober 2008 Innhold: 1. Innledning. 1.1. Bakgrunn for planen. 1.2. Oppbygging av planen. 2. Visjoner og mål for trafikksikkerhetsarbeidet i Nore

Detaljer

ULYKKESANALYSE FOR SØRUM KOMMUNE

ULYKKESANALYSE FOR SØRUM KOMMUNE Vedlegg til Trafikksikkerhetsplan for Sørum 2010-2021 ULYKKESANALYSE FOR SØRUM KOMMUNE Dette vedlegget tar for seg ulykkesutviklingen i Sørum kommune for de 4 siste årene og forrige planperiode. Det gis

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Bergen. Nordisk Trafikksikkerhetsforum Bergen15.05.13 Elin Horntvedt Gullbrå Bergen kommune

Trafikksikkerhetsplan for Bergen. Nordisk Trafikksikkerhetsforum Bergen15.05.13 Elin Horntvedt Gullbrå Bergen kommune Trafikksikkerhetsplan for Bergen Nordisk Trafikksikkerhetsforum Bergen15.05.13 Elin Horntvedt Gullbrå Bergen kommune Bakgrunn Hvorfor trafikksikkerhetsplan Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) la i Handlingsplan

Detaljer

«Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen

«Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen «Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen TS - bakgrunn: Regjeringen har besluttet at trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

Trafikksikkerhetsarbeidet i Drammen kommune. Formannskapet 18.11.14

Trafikksikkerhetsarbeidet i Drammen kommune. Formannskapet 18.11.14 Trafikksikkerhetsarbeidet i Drammen kommune Formannskapet 18.11.14 Bakgrunn Bestilling fra formannskapet om en generell orientering om kommunens arbeid med trafikksikkerhet Alvorlige ulykker i Buskerud

Detaljer

Klart vi kan! T R A F I K K S I K K E R H E T S P L A N 2 0 1 3-2 0 1 9

Klart vi kan! T R A F I K K S I K K E R H E T S P L A N 2 0 1 3-2 0 1 9 Klart vi kan! T R A F I K K S I K K E R H E T S P L A N 2 0 1 3-2 0 1 9 Vedtatt av Skiptvet kommunestyre 10.12.2013 Innledning Gjeldene trafikksikkerhetsplan for Skiptvet kommune har gått ut og det er

Detaljer

Vegtrafikkulykker med personskade. Årsrapport Statens vegvesen Region sør. Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder

Vegtrafikkulykker med personskade. Årsrapport Statens vegvesen Region sør. Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder Vegtrafikkulykker med personskade Årsrapport 2011. Statens vegvesen Region sør Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder Innhold : Ulykkene i Region sør 2011 fordelt på måned Ulykkene på vegnettet

Detaljer

Sivilingeniør Helge Hopen AS. Eidsvåg skole. Trafikkanalyse

Sivilingeniør Helge Hopen AS. Eidsvåg skole. Trafikkanalyse Sivilingeniør Helge Hopen AS Eidsvåg skole Bergen, 29.7.2014 INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 2 OVERSIKT OVER PLANOMRÅDET... 3 3 TRAFIKKSKAPNING FRA UTBYGGINGEN... 4 4 KONSEKVENSER... 4 4.1 TRAFIKKMENGDER...

Detaljer

Risiko i veitrafikken 2013/14

Risiko i veitrafikken 2013/14 Sammendrag: Risiko i veitrafikken 213/14 TØI rapport 1448/215 Forfatter: Torkel Bjørnskau Oslo 215 81 sider Transportøkonomisk institutt oppdaterer jevnlig beregninger av risiko for ulykker og skader i

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016-2017

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016-2017 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016-2017 Gjøvik kommune 1 Vedtatt 17.12.2015 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 17.12.2015 Sak: 132/15 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016-2017 Behandling: Innstillingen fra Utvalg

Detaljer

Forslag til sluttbehandling

Forslag til sluttbehandling SAMFERDSEL Strategi for trafikksikkerhet i Buskerud 2014-2023 Forslag til sluttbehandling Buskerud fylkeskommune Samferdsel oktober 2013 Forord Forslag til Strategi for trafikksikkerhet i Buskerud 2014-2023

Detaljer

Innhold Kapittel 1 Trafikksikkerhet i Hamarøy kommune Kapittel 2 Planprosess Kapittel 3 Strategidel Kapittel 4 Handlingsdel - Tiltak

Innhold Kapittel 1 Trafikksikkerhet i Hamarøy kommune Kapittel 2 Planprosess Kapittel 3 Strategidel Kapittel 4 Handlingsdel - Tiltak Innhold Kapittel 1 Trafikksikkerhet i Hamarøy kommune... 3 1.1 Kommunen har ansvar for trafikksikkerheten... 3 1.2 Hvorfor skal Hamarøy kommune ha en trafikksikkerhetsplan?... 3 1.3 Organisering... 3 1.4

Detaljer

Trafikksikkerhet -og vegetatens tiltak. Guro Ranes Avdelingsdirektør Trafikksikkerhet Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Trafikksikkerhet -og vegetatens tiltak. Guro Ranes Avdelingsdirektør Trafikksikkerhet Statens vegvesen, Vegdirektoratet Trafikksikkerhet -og vegetatens tiltak Guro Ranes Avdelingsdirektør Trafikksikkerhet Statens vegvesen, Vegdirektoratet 1946 1948 1950 1952 1954 1956 1958 1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978

Detaljer

Konseptvalgtutredning E18

Konseptvalgtutredning E18 Konseptvalgtutredning E18 Knapstad (Østfold) Vinterbro (Akershus) Delrapport Trafikksikkerhet og trafikkulykker Foto: VidKon Side 1 av 10 INNHODSFORTEGNESE 1 INNEDNING 3 2 METODE 3 3 DAGENS UYKKESSITUASJON

Detaljer

BERLEVÅG KOMMUNE. Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2010-2013. Innhold: Vedtatt kommunestyret 17.12.2009 STRATEGIDEL

BERLEVÅG KOMMUNE. Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2010-2013. Innhold: Vedtatt kommunestyret 17.12.2009 STRATEGIDEL BERLEVÅG KOMMUNE Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2010-2013 Innhold: STRATEGIDEL 1. Innledningog overordnede målsettinger 2. Status 3. Målsettinger HANDLINGSDEL 4. Handlingsplan 5. Prioritering 1 1.

Detaljer

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. Forslag til planprogram Nord-Aurdal kommune. Foto: Helge Halvorsen

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. Forslag til planprogram Nord-Aurdal kommune. Foto: Helge Halvorsen 2017-2020 Kommunedelplan for trafikksikkerhet Forslag til planprogram 25.02.2016 h Nord-Aurdal kommune Foto: Helge Halvorsen I Innhold Kommunedelplan for trafikksikkerhet - planprogram INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Kommuneplan for Grane Kommune

Kommuneplan for Grane Kommune Kommuneplan for Grane Kommune Trafikksikkerhet i Grane Lokal handlingsplan 2014-2017 Vedtatt i KS 18.06.2014 Retningslinjer Visjon / mål Arealplan Økonomiplan Temaplan Årsbudsjett Regnskap Årsberetning

Detaljer

Fakta og statistikk veileder til presentasjon

Fakta og statistikk veileder til presentasjon Fakta og statistikk veileder til presentasjon Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen 1 Informasjon og tips Presentasjonen inneholder fakta om ulykkesstatistikk om eldre fotgjengere og mulige årsaker. Denne

Detaljer

I Statens vegvesen er det Plan og trafikkseksjonen som er ansvarlig for å følge opp kommunene på kommunale trafikksikkerhetsplaner.

I Statens vegvesen er det Plan og trafikkseksjonen som er ansvarlig for å følge opp kommunene på kommunale trafikksikkerhetsplaner. I Statens vegvesen er det Plan og trafikkseksjonen som er ansvarlig for å følge opp kommunene på kommunale trafikksikkerhetsplaner. Statens vegvesens håndbok 209, «veileder på kommunale trafikksikkerhetsplaner»

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune 2015-2017

Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune 2015-2017 Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune 2015-2017 Innholdsfortegnelse Innledning, kriterier for Trafikksikker Kommune Side 3 Visjoner, hovedmål, delmål Side 4 Organisering av trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012

Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012 PRESSEMELDING Stavanger 02.01. 2013 Trygg Trafikk Rogaland Distriktsleder Ingrid Lea Mæland Tlf. 51 91 14 63/ mobil 99 38 65 60 ingrid.maeland@vegvesen.no Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012 13 drept

Detaljer

FOR STAVANGEER 2009-2012

FOR STAVANGEER 2009-2012 H Ø R I N G S U T K A S T T R A F I K K S I K K E R H E T S P L A N FOR STAVANGEER 2009-2012 1 S T A V A N G E R K O M M U N E K U LT U R O G B Y U T V I K L I N G T R A N S P O R T P L A N A V D E L I

Detaljer

Trafikksikker kommune

Trafikksikker kommune Trafikksikker kommune Status, tre år inn i prosjektet, nettverkstreff Stavanger Hans Martin Sørensen, Trygg Trafikk Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid (Innlegg på Trafikksikkerhetskonferansen i Tønsberg

Detaljer

Saksbehandler: Elisabeth von Enzberg-Viker Arkiv: Q80 Arkivsaksnr.: 11/ Dato:

Saksbehandler: Elisabeth von Enzberg-Viker Arkiv: Q80 Arkivsaksnr.: 11/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elisabeth von Enzberg-Viker Arkiv: Q80 Arkivsaksnr.: 11/11618-29 Dato: 22.03.2012 HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKRING AV MYKE TRAFIKANTER I DRAMMEN, HERUNDER SKOLEVEIER â INNSTILLING

Detaljer

Planprogram (Høringsutkast) TRAFIKKSIKKERHETSPLAN

Planprogram (Høringsutkast) TRAFIKKSIKKERHETSPLAN Planprogram (Høringsutkast) TRAFIKKSIKKERHETSPLAN Arkivsak: 10/1330 Arkivkode: 143 Q80 Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET - REVISJON Utarbeidet av Karmøy kommune 24.06.2010 1. INNLEDNING 1.1.

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT SØR-TRØNDELAG 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK SØR-TRØNDELAG

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT SØR-TRØNDELAG 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK SØR-TRØNDELAG ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK SØR-TRØNDELAG 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

Lier kommune Trafikksikkerhetsplan Strategidel. Vedtatt av Lier kommunestyre

Lier kommune Trafikksikkerhetsplan Strategidel. Vedtatt av Lier kommunestyre Lier kommune Trafikksikkerhetsplan 2017 2020 Strategidel Vedtatt av Lier kommunestyre 12.12.2016 Forord I følge forvaltningsavtalene mellom Viva Iks og Hurum, Lier og Røyken kommuner, er en av oppgavene

Detaljer

Drepte i vegtrafikken i Region sør 1. januar 31. august 2004 (2. tertialrapport)

Drepte i vegtrafikken i Region sør 1. januar 31. august 2004 (2. tertialrapport) Drepte i vegtrafikken i Region sør 1. januar 31. august 2004 (2. tertialrapport) Antall drepte i regionen 90 Årlig antall drepte pr 31. august i Region sør 1998-2004 80 70 77 60 50 40 30 20 67 58 55 44

Detaljer

Handlingsprogram for trafikksikkerhet 2016 2019 Sarpsborg kommune

Handlingsprogram for trafikksikkerhet 2016 2019 Sarpsborg kommune Handlingsprogram for trafikksikkerhet 2016 2019 Sarpsborg kommune Høringsutkast av 28. mai 2015 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 3 2. Hvorfor og hvordan jobbe med trafikksikkerhet... 5 2.1. Ansvar...

Detaljer

Handlingsprogram for trafikksikkerhet 2016 2019 Sarpsborg kommune

Handlingsprogram for trafikksikkerhet 2016 2019 Sarpsborg kommune Handlingsprogram for trafikksikkerhet 2016 2019 Sarpsborg kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 3 2. Hvorfor og hvordan jobbe med trafikksikkerhet... 5 2.1. Ansvar... 5 2.2. Kommunal trafikksikkerhetsgruppe...

Detaljer

Høringsutkast November 2014

Høringsutkast November 2014 Høringsutkast November 2014 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2014-2017 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn 4 2. Aktører i trafikksikkerhetsarbeidet i Fredrikstad 4 2.1 Statens vegvesen 4 2.2 Østfold fylkeskommune 4

Detaljer

Risiko i veitrafikken 2009-2010

Risiko i veitrafikken 2009-2010 Sammendrag: Risiko i veitrafikken 29-21 TØI rapport 1164/211 Forfatter: Torkel Bjørnskau Oslo 211 73 sider Transportøkonomisk institutt oppdaterer jevnlig beregninger av risiko for ulykker og skader i

Detaljer

Trafikksikker kommune

Trafikksikker kommune Trafikksikker kommune Status tre år inn i prosjektet, Sundvolden februar 2017 Harald Heieraas seniorrådgiver Trygg Trafikk Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid (Innlegg på Trafikksikkerhetskonferansen i Tønsberg

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR STAVANGER 2010-2013

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR STAVANGER 2010-2013 VEDTATT 01.11.2010 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR STAVANGER 2010-2013 1 STAVANGER KOMMUNE KULTUR OG BYUTVIKLING TRANSPORTPLANAVDELINGEN 2 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR STAVANGER 2010-2013 VEDTATT 01.11.2010 3 INNHOLD

Detaljer

Saksframlegg. Trafikksikkerhetsplan for Søgne kommune 2014-2017

Saksframlegg. Trafikksikkerhetsplan for Søgne kommune 2014-2017 Søgne kommune Arkiv: Q80 Saksmappe: 2013/1207-26770/2014 Saksbehandler: Tonje Moen Dato: 27.08.2014 Saksframlegg Trafikksikkerhetsplan for Søgne kommune 2014-2017 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/14 Eldrerådet

Detaljer

Planprogram. Arkivsak: 16/704 Arkivkode: 143 Q80 Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET

Planprogram. Arkivsak: 16/704 Arkivkode: 143 Q80 Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET Planprogram Arkivsak: 16/704 Arkivkode: 143 Q80 Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2017-2020 Utarbeidet av Karmøy kommune, driftsavdelingen. 07.04.2016 Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende

Detaljer

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for Trafikksikkerhet

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for Trafikksikkerhet Forslag til planprogram Kommunedelplan for Trafikksikkerhet Gjerstad, 27.11.2017 Innhold 1 Innledning...3 2 Bakgrunn...3 3 Overordnede planer...3 4 Mandat...3 5 Medvirkning og informasjon...4 6 Planprosess...4

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2015

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2015 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2015 Rehabilitering av veilys på Kurland 0 1 Innhold 1. Innledning... 2 2. Ulykkessituasjonen... 3 3. Mål for trafikksikkerhetsarbeidet... 6 4. Holdningsskapende arbeider... 6 4.1.

Detaljer

STORFJORD KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2012-2013

STORFJORD KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2012-2013 9046 Oteren Tlf 77 21 28 00 Fax 77 21 28 01 STORFJORD KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2012-2013 31.05.2011. Offentlig ettersyn: 14.07.11-31.08.11 handlingsplan for trafikksikkerhet 2012-2013.

Detaljer

TRAFIKKVURDERING LILLE ÅSGATEN - SVELVIK INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon 2. 3 Fremtidig situasjon 3

TRAFIKKVURDERING LILLE ÅSGATEN - SVELVIK INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon 2. 3 Fremtidig situasjon 3 FLUX ARKITEKTER TRAFIKKVURDERING LILLE ÅSGATEN - SVELVIK ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon 2 3 Fremtidig

Detaljer

Kommunedelplan trafikksikkerhet

Kommunedelplan trafikksikkerhet Kommunedelplan trafikksikkerhet Forslag til planprogram 12.10.2016 Nes kommune Innhold 1. Bakgrunn... 2 2. Hovedproblemstillinger i ny plan... 2 3. Utredningsbehov... 3 4. Mål i planen... 3 4.1. Resultatmål...

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I LOPPA KOMMUNE 2015 2019

STRATEGIPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I LOPPA KOMMUNE 2015 2019 STRATEGIPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I LOPPA KOMMUNE 2015 2019 Vedtatt i kommunestyret 18.06.2015 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Oppbygging av planen... 2 Hensikt med planen... 2 Dagens

Detaljer

AKSJON SKOLEVEG. Rannveig María Johannesdóttir Rådgiver, Samferdsel, Rogaland fylkeskommune. Presentasjon av ordningen

AKSJON SKOLEVEG. Rannveig María Johannesdóttir Rådgiver, Samferdsel, Rogaland fylkeskommune. Presentasjon av ordningen Presentasjon av ordningen AKSJON SKOLEVEG Trafikksikkerhetsmidler gjennom Fylkestrafikksikkerhetsutvalget FTU Rannveig María Johannesdóttir Rådgiver, Samferdsel, Rogaland fylkeskommune AKSJON SKOLEVEI

Detaljer

Steinar Svensbakken - Region øst. Rapport om eldreulykker

Steinar Svensbakken - Region øst. Rapport om eldreulykker Steinar Svensbakken - Region øst. Rapport om eldreulykker Bestilling Resultatavtalen for Region øst 2012 Utviklingsoppgave innen trafikksikkerhet Temaanalyse for eldre basert på materiale fra UAG-arbeidet

Detaljer

Handlingsplan for trafikksikkerhet 2010-2013. Oppland fylkeskommune

Handlingsplan for trafikksikkerhet 2010-2013. Oppland fylkeskommune Handlingsplan for trafikksikkerhet 2010-2013 Oppland fylkeskommune Foto: Nasjonal turistveg Valdresfl ya, Helge Stikbakke, Statens vegvesen INNHOLD FORORD... 2 INNLEDNING... 2 ULYKKESSITUASJONEN... 4 NULLVISJONEN...

Detaljer

Trafikksikkerhet og sykkel

Trafikksikkerhet og sykkel Lars Christensen, Statens vegvesen Trafikksikkerhet og sykkel innhold Begreper & definisjoner Fakta & statistikk Informasjon om ulykker og tiltak Bilder Begreper & definisjoner Hva er en trafikkulykke?

Detaljer

- Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. - Nasjonal tiltaksplan. - Sykkelopplæring. - Gang- og sykkelveger. - Trygge skoleveier

- Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. - Nasjonal tiltaksplan. - Sykkelopplæring. - Gang- og sykkelveger. - Trygge skoleveier Tove TS-konferanse i Tromsø 16.10. kl 1015: Tema: Hva kan vi bidra med for å nå TS-målene. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Som samferdselsråd

Detaljer

Hvordan kan trafikkopplæringen bidra til å nå målene i nullvisjonen? Bård Morten Johansen Trygg Trafikk

Hvordan kan trafikkopplæringen bidra til å nå målene i nullvisjonen? Bård Morten Johansen Trygg Trafikk Hvordan kan trafikkopplæringen bidra til å nå målene i nullvisjonen? Bård Morten Johansen Trygg Trafikk Hva er målene i nullvisjonen? Visjonen om null drepte og hardt skadde angir bare en retning i trafikksikkerhetsarbeidet.

Detaljer

TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2015 2018

TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2015 2018 TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2015 2018 Rullering av tiltaksplanen I forbindelse med den årlige rulleringen av tiltaksplanen er det utarbeidet en status for trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen. Denne

Detaljer

8 Skjematisk oppsett over fysiske tiltak etter type tiltak

8 Skjematisk oppsett over fysiske tiltak etter type tiltak 8 Skjematisk oppsett over fysiske tiltak etter type tiltak RV = riksvei, FV = fylkesvei, KV = kommunalvei, SVV = Statens Vegvesen, TT = Trygg Trafikk, = Vadsø Kommune. 1. Gang- og sykkelsti/fortau/fotgjengerfelt

Detaljer

NOTAT TRAFIKK. 1 Sammendrag. 2 Bakgrunn. 3 Dagens situasjon. 3.1 Beskrivelse av strekningen

NOTAT TRAFIKK. 1 Sammendrag. 2 Bakgrunn. 3 Dagens situasjon. 3.1 Beskrivelse av strekningen NOTAT Oppdrag Gang- og sykkelveg mellom Klampenborg og Leikvoll Oppdragsnummer 24354001 Oppdragsleder Anita Myrmæl Opprettet av Ketil Flagstad Dato 14.2.2017 Kontrollert av Isabela Queiroz TRAFIKK 1 Sammendrag

Detaljer

Trafikksikkerhet i dag fra Nullvisjonen til praktiske tiltak

Trafikksikkerhet i dag fra Nullvisjonen til praktiske tiltak Trafikksikkerhet i dag fra Nullvisjonen til praktiske tiltak Bjørn Kåre Steinset SVRØ Romerike distrikt Disposisjon Nullvisjonen - bakgrunn og idegrunnlag Trafikksikkerhetsdelen i etatenes forslag til

Detaljer

Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte

Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte Bakgrunn for prosjektet Trafikkagenten Bymiljøetaten (BYM) har fått i oppgave å foreta en grunnleggende kartlegging av behov for trafikksikkerhetstiltak

Detaljer

Kommunedelplan. for TRAFIKKSIKKERHET

Kommunedelplan. for TRAFIKKSIKKERHET Kommunedelplan for TRAFIKKSIKKERHET Øyer, den 26.02.2010 Etter vedtak i Øyer kommunestyre, Sak 10/10 den 25.02.2010 121211 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN Øyer kommune Handlingsprogram 2010 2013 Øyer, 09.02.2010

Detaljer

KOU 04-2013 Trafikksikkerhet 2014 2017

KOU 04-2013 Trafikksikkerhet 2014 2017 KOU 04-2013 Trafikksikkerhet 2014 2017 Oktober 2013 Kommunale utredninger (KOU) skal gi et godt faglig grunnlag for politiske og administrative vedtak. En utredning kan for eksempel belyse utvikling og

Detaljer

Region midt Vegavdeling Nord-Trøndelag Plan- og trafikkseksjonen Nord-Trøndelag Juli 2015. Ulykkesanalyse. Nord- Trøndelag 2014.

Region midt Vegavdeling Nord-Trøndelag Plan- og trafikkseksjonen Nord-Trøndelag Juli 2015. Ulykkesanalyse. Nord- Trøndelag 2014. Region midt Vegavdeling Nord-Trøndelag Plan- og trafikkseksjonen Nord-Trøndelag Juli 215 Ulykkesanalyse Nord- Trøndelag 214 Knut Opeide Forord Det utarbeides årlig en rapport som viser ulykkesstatistikken

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Sandefjord kommune 2008-2011

Trafikksikkerhetsplan for Sandefjord kommune 2008-2011 Trafikksikkerhetsplan for Sandefjord kommune 2008-2011 Vedtatt av plan- og utbyggingsutvalget 02.04.08 Forord Sandefjord kommune ved kommunalteknisk planavdeling har engasjert Rambøll Norge AS til å bistå

Detaljer

SØNDRE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN LAND 2012 KOMMUNE - 2016

SØNDRE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN LAND 2012 KOMMUNE - 2016 SØNDRE LAND KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2012-2016 1. Innledning 2 Planaktivitet Eksisterende Trafikksikkerhetsplan for Søndre Land kommune gjaldt for perioden 2006 2010 Planen har nå vært under revisjon

Detaljer

Sykkelulykker med personskade

Sykkelulykker med personskade Bilde: nrk.no Sykkelulykker med personskade Fagdag om sykkel, Grand Terminus Bergen 9. juni 2017 Trond Hollekim, Statens vegvesen region vest 20.06.2017 Fagdag om sykkel Om registrering av vegtrafikkulykker

Detaljer

Trafikkulykker i gangfelt i Hordaland

Trafikkulykker i gangfelt i Hordaland i Hordaland Ulykkesanalyse Statens vegvesen Region vest Trond Hollekim, Plan og forvaltning Bergen 4.2.2015 Om analysen Litt om generell ulykkesutvikling Om registrering av ulykker Analyse gangfeltrelaterte

Detaljer

Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal

Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal Høring trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Vi takker for tilsendt forslag til trafikksikkerhetsplan for Hattfjelldal kommune.

Detaljer

Satsingsområde Tiltak /Mål Dagens situasjon Nye tiltak Frist for gjennomføring Kommunens rolle som barnehageeier.

Satsingsområde Tiltak /Mål Dagens situasjon Nye tiltak Frist for gjennomføring Kommunens rolle som barnehageeier. Vedlegg 2 Sjekkliste for å bli trafikksikker kommune Satsingsområde Tiltak /Mål Dagens situasjon Nye tiltak Frist for Kommunens rolle som barnehageeier. Alle kommunale barnehager skal oppfylle kriteriene

Detaljer

Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU) i Rogaland

Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU) i Rogaland Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU) i Rogaland Sekretariat: Wenche Myrland, Rogaland fylkeskommune Ingrid Lea Mæland, Trygg Trafikk Bergen, 14.11.13 Fylkestrafikksikkerhetsutvalget 5 folkevalgte: Per

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR ULLENSAKER KOMMUNE 2016-2030, UTLEGGELSE AV HØRINGSFORSLAG

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR ULLENSAKER KOMMUNE 2016-2030, UTLEGGELSE AV HØRINGSFORSLAG ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 90/15 Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur 09.12.2015 98/15 Hovedutvalg for skole og barnehage 09.12.2015 255/15 Hovedutvalg for overordnet

Detaljer

Dødsulykker i vegtrafikken i Region sør 2013, årsrapport

Dødsulykker i vegtrafikken i Region sør 2013, årsrapport Antall ulykker Side 1 Dødsulykker i vegtrafikken i Region sør 2013, årsrapport 70 60 50 60 57 59 40 30 20 42 41 40 31 33 41 10 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Ulykkesår Figur 1: Dødsulykker

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2014

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2014 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2014 Fotograf: Lars Christian Frilseth 0 1 Innhold 1. Innledning...2 2. Ulykkessituasjonen...3 3. Mål for trafikksikkerhetsarbeidet...5 4. Holdningsskapende arbeider...6 4.1. Trafikkopplæring

Detaljer

Byrådssak 22/14. Trafikksikkerhetsplan for Bergen i perioden ESARK

Byrådssak 22/14. Trafikksikkerhetsplan for Bergen i perioden ESARK Byrådssak 22/14 Trafikksikkerhetsplan for Bergen i perioden 2014-2017 MASR ESARK-5631-201222251-273 Hva saken gjelder: Byrådet legger med dette fram sak om «Trafikksikkerhetsplan for Bergen 2014-2017»,

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan 2015-2018. Foto: Erlend Haarberg. Dønna kommune

Trafikksikkerhetsplan 2015-2018. Foto: Erlend Haarberg. Dønna kommune Trafikksikkerhetsplan 2015-2018 Foto: Erlend Haarberg Dønna kommune Utkast 27.05.2015 1 Innhold 1. Forord... 3 2. Sammendrag... 3 3. Innledning... 3 3.1 Historikk... 3 3.2 Organisering av trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Grymyr skolekrets.

Trafikksikkerhetsplan for Grymyr skolekrets. Trafikksikkerhetsplan for Grymyr skolekrets. (i Gran Kommune) Forord: Grymyr skolekrets er tidligere prioritert mht. sykkel og gangsti fra fortrinnsvis Stadum til Fjordvang. Prioritering antas begrunnet

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2012-2016

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2012-2016 [Januar 2012 Vedlegg 1] SØNDRE LAND KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2012-2016 [Høringsutkast] Høringsutkastet ble behandlet i Formannskapet 6. februar 2012. Forslaget sendes ut på høring, og bli lagt ut

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 49/13 12/2297 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 49/13 12/2297 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN Rådmannen MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker Møtested: Rådhusgt. 5, 2. etg. Møtedato: 30.08.2013 Klokkeslett: 13.00 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23

Detaljer

Planprogram for trafikksikkerhetsplan for Nesset kommune Høringsdokument med høringsfrist

Planprogram for trafikksikkerhetsplan for Nesset kommune Høringsdokument med høringsfrist Planprogram for trafikksikkerhetsplan for 2011-2014 Høringsdokument med høringsfrist 1.12.2010 Bilde fra s fotoarkiv Høringsdokument på planprogram for trafikksikkerhetsplan Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Klepp kommune P Å V E G. Kommunedelplan for trafikksikkerhet. rev. feb. 2013 Innledning

Klepp kommune P Å V E G. Kommunedelplan for trafikksikkerhet. rev. feb. 2013 Innledning Klepp kommune P Å V E G Kommunedelplan for trafikksikkerhet H a n d l i n g s d e l 2 0 1 3-2 0 1 4 rev. feb. Innledning 5 TILTAK Foreslått prioritering av tiltak har hovedvekt på nullvisjonen, tilrettelegging

Detaljer

Vedlegg: Tiltaksoversikt, mottatte forslag til trafikksikringstiltak i Ski kommune pr. august 2013.

Vedlegg: Tiltaksoversikt, mottatte forslag til trafikksikringstiltak i Ski kommune pr. august 2013. Innhold: Forord Side 2 Mål/visjon " 3 Trygge lokalsamfunn " 4 Ulykkestall, utvikling personskadeulykker " 8 Kart personskadeulykker, alvorlighetsgrad " 11-12 Større trafikksikringsprosjekter " 13 Sikring

Detaljer

Kommunedelplan for Trafikksikkerhet

Kommunedelplan for Trafikksikkerhet Kommunedelplan for Trafikksikkerhet 2017-2020 Forslag til planprogram Innhold 1 Innledning... 2 2 Bakgrunn... 2 3 Overordnede planer... 2 4 Mandat... 3 5 Medvirkning og informasjon... 3 6 Planprosess...

Detaljer

Trafikksikkerhet i Danmark, Sverige og Norge. Marianne Stølan Rostoft Trafikksikkerhetsseksjonen Vegdirektoratet

Trafikksikkerhet i Danmark, Sverige og Norge. Marianne Stølan Rostoft Trafikksikkerhetsseksjonen Vegdirektoratet Trafikksikkerhet i Danmark, Sverige og Norge Marianne Stølan Rostoft Trafikksikkerhetsseksjonen Vegdirektoratet Agenda Ulykker og utfordringer i Norge Ulykker og utfordringer i Danmark Ulykker og utfordringer

Detaljer

Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte

Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte Bakgrunn BYM har fått i oppgave å lage en kartlegging av behov for trafikksikkerhetstiltak på skoleveier. Det blir foretatt en grundig kartlegging av

Detaljer

Utviklingen innen etappemål og tilstandsmål

Utviklingen innen etappemål og tilstandsmål Utviklingen innen etappemål og tilstandsmål - 2014 Guro Ranes Avdelingsdirektør Trafikksikkerhet Statens vegvesen Vegdirektoratet 1 Trafikken i gamle dager 10.06.2015 Resultatkonferanse om trafikksikkerhet

Detaljer

Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll

Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll 1350000714 Kiwi Harestua trafikkanalyse 15. januar 2014 Rambøll er bedt om å lage en enkel trafikkanalyse

Detaljer

Innhold. 4. Oppsummering 18

Innhold. 4. Oppsummering 18 1 Innhold 1. Innledning 1.1 Historie og bakgrunn for prosjektet Sambruksfelt 2+ 1.2 Fakta om sambruksfelt 1.3 Registreringer før og etter innføring av Sambruksfeltet 1.4 Effekter for andre trafikantgrupper

Detaljer

Trafikksikker kommune

Trafikksikker kommune - et verktøy for kommunen i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet Gjennom prosjektet «Lokal trafikksikkerhet mot 2011» har Trygg Trafikk, i samarbeid med fem kommuner, samlet kunnskap og erfaring om

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune

Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune 2015-2017 Vedtatt Nordre Land kommunestyre 17.11.205 Innholdsfortegnelse Innledning, kriterier for Trafikksikker Kommune Side 3 Visjoner, hovedmål, delmål

Detaljer

Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04

Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04 Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS Oppdrag: 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04 Skrevet av: Knut Eigil Larsen Kvalitetskontroll: Lars Krugerud

Detaljer

Oppdragsbeskrivelsen sier følgende om det som angår sykkeltransport:

Oppdragsbeskrivelsen sier følgende om det som angår sykkeltransport: Forord Trondheim kommune har i juni 2008 vedtatt en miljøpakke for transport i Trondheim. I St.prp. nr. 85 i 2009 samtykket Stortinget i at bompengeselskapet får løyve til å sette i gang innkreving av

Detaljer

UTREDNING OM TRAFIKKSIKKERHET PÅ SKOLEVEI

UTREDNING OM TRAFIKKSIKKERHET PÅ SKOLEVEI UTREDNING OM TRAFIKKSIKKERHET PÅ SKOLEVEI Bakgrunn BYM har fått i oppgave å lage en kartlegging av behov for trafikksikkerhetstiltak på skoleveier. Det blir foretatt en grundig kartlegging av hvordan skolebarn

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR TØNSBERG KOMMUNE

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR TØNSBERG KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR TØNSBERG KOMMUNE GENERELL DEL ÅR 2016-2019 FORORD Tønsberg kommunes fjerde presenteres med dette i to deler, en generell del som gjelder for 4 år og en tiltaksdel som revideres

Detaljer

HEMNES KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2014-2017

HEMNES KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2014-2017 HEMNES KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2014-2017 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord... 3 2. Sammendrag... 3 3. Innledning... 4 3.1 Historikk... 4 3.2 Organisering av trafikksikkerhetsarbeidet i Hemnes kommune...

Detaljer

Temaanalyse av sykkelulykker basert på data fra dybdeanalyser av dødsulykker

Temaanalyse av sykkelulykker basert på data fra dybdeanalyser av dødsulykker Temaanalyse av sykkelulykker basert på data fra dybdeanalyser av dødsulykker 2005-2008 Ann Karin Midtgaard, Veg-og transportavdelingen, Region sør Finn H Amundsen, Vegdirektørens styringsstab Utviklingsoppgave

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR SELBU KOMMUNE 2011-2015

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR SELBU KOMMUNE 2011-2015 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR SELBU KOMMUNE 2011-2015 Innhold 1. Innledning... 3 2. Visjon og målsetting... 4 2.1. Visjon... 4 2.2. Delmål... 4 3. Organisering... 5 3.1. Politisk organisering... 5 3.2. Administrativ

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR HAMMERFEST KOMMUNE

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR HAMMERFEST KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR HAMMERFEST KOMMUNE STRATEGIPLAN HANDLINGSPLAN 2010-2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...4 1.1 Bakgrunn.4 1.2 Plandokument..4 1.3 Deltakere.4 1.4 Kostnader og finansiering...5

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FOR TRAFIKKSIKKERHET Vedlegg til Regional transportplan DREPTE HARDT SKADDE

HANDLINGSPROGRAM FOR TRAFIKKSIKKERHET Vedlegg til Regional transportplan DREPTE HARDT SKADDE HANDLINGSPROGRAM FOR TRAFIKKSIKKERHET 2016-19 Vedlegg til Regional transportplan 2014-23 00DREPTE HARDT SKADDE Innhold 1 Forord... 1 2 Målsetning og strategiske føringer... 1 3 Oppbygging... 1 4 Beskrivelse

Detaljer

Hva sier ulykkesstatistikken om rus i trafikken

Hva sier ulykkesstatistikken om rus i trafikken Hva sier ulykkesstatistikken om rus i trafikken Hans Olav Hellesøe TS- seksjonen Ulykkesanalysegruppen, UAG UAG Hans Olav, Anne Margrethe, Nils, Bente, Arne, Petter og Elin (Overlege SUS) Kompetanse veg

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR RØMSKOG

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR RØMSKOG RØMSKOG KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR RØMSKOG 1 2 Innholdsfortegnelse Side 1. Innledning 3 2. Lovgrunnlag 3 2.1. Vegtrafikkloven 3 2.2. Vegloven 4 2.3. Folkehelseloven 4 2.4. Plan- og bygningsloven

Detaljer

Innledning: generelt om trafikksikkerhetsarbeid og drepte i trafikken

Innledning: generelt om trafikksikkerhetsarbeid og drepte i trafikken Sjekkes mot fremføring Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) Skulle bare på jobb Nasjonal konferanse om arbeidsrelaterte ulykker, Trygg Trafikk Oslo, 7. april Oppgitt tittel: Fremskrittet er på

Detaljer

Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram 2015-2018

Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram 2015-2018 Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2014/8585-3 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram 2015-2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer