NHO TRANSPORT Årsrapport 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NHO TRANSPORT Årsrapport 2010"

Transkript

1 NHO TRANSPORT Årsrapport 2010

2

3 INNHOLD 3 INNHOLD Styrets beretning Tariff- og arbeidsgiverservice Næringspolitikk Rekruttering og omdømme Sikkerhet og beredskap Helse, miljø og sikkerhet Informasjon Om NHO Transport Landsoversikt anbud Oppkjøp og fusjoner Medlemsoversikt

4 4 STYRETS BERETNING STYRETS BERETNING 2010 har vært et aktivt og spennende år for transportbransjen. Et forbundsvis tariff - oppgjør ble gjennomført innenfor akseptable rammer og uten konflikt. Foreningen har også vært engasjert i mange bransjepolitiske spørsmål, og en stadig større del av persontransporten har blitt anbudsutsatt. NHO Transport, som inntil 1. februar 2011 benyttet navnet Transportbedriftenes Landsforening, er en kombi - nert arbeidsgiver- og bransjeforening for transport - sektoren i Norge. Foreningen har et bredt spekter av medlemmer, som består av busselskaper, aktører innenfor skinnegående persontransport, taxiselskaper og godsbedrifter. Foreningen er tilsluttet NHO og har forretningsadresse i Oslo. Et balansert tariffoppgjør Tariffoppgjøret i 2010 foregikk på forbundsnivå, og noen av tariffavtalene ble reforhandlet parallelt med Spekter og Norges Lastebileierforbund. Kravene var omfattende og inneholdt mange momenter utover de lønnsmessige. Styret er på denne bakgrunn svært fornøyd med at man kom i havn etter å ha meklet på overtid i 13 timer. De økonomiske rammer for oppgjøret var innenfor grensene for de såkalte frontfagene. Partene ble enige om å sette ned tre utvalg, som frem til tariffoppgjøret i 2012 skal jobbe videre med arbeidstidsordninger, avtale for bestillingskjøring og prinsipper for beregning av lønnsnivå i forhold til andre bransjer. I tillegg fortsetter et eget utvalg med utvikling av en ny avtale for godssektoren. Foreningen har også hatt noen saker i Arbeidsretten i 2010, og det har vært en jevn etterspørsel etter juridisk bistand fra medlemsbedriftene innen både tariff- og generell arbeidsrett. Ytterligere vekt på kompetanse Styret er også glad for at tariffoppgjøret i 2010 ytterligere understreket bransjens prioritering av kompetanse ved at gjennomføring av våre bransjeinterne kompetanse - moduler gir ytterligere uttelling lønnsmessig sett. For øyeblikket er over sjåfører i ferd med å gjennom - føre ulike moduler, og våre medlemsbedrifter forventer positive resultater av økt kompetanse gjennom høyere lojalitet, lavere turnover, redusert skadefrekvens, bedre drivstofføkonomi, økt motivasjon og hyggeligere arbeidsmiljø. Foreningen har også vært opptatt av EUs yrkessjåfør - direktiv og krav til obligatorisk etterutdanning. Styret har støttet forslaget om obligatorisk etterutdanning for yrkessjåfører, men vårt ønske om å kunne bruke fjernundervisning for å dekke de mer teoretiske deler av stoffet har ikke blitt tatt til etterretning. Bransjen har i stedet fått noen svært rigide regler for gjennomføring av etterutdanningen, og foreningen har senest i et brev til Vegdirektoratet i desember anmodet om en oppmykning på visse felt. Dette brevet ble også undertegnet av arbeidstakerorganisasjonene, men en lemping av reglene vil sannsynligvis ikke komme før dagens ordning blir evaluert i 2012 eller Foreningen har i løpet av høsten også hatt møter med arbeidstakerorganisasjonene om ulike sider ved gjennom føring av den obligatoriske etterutdanningen. Vi var enige om at denne i størst mulig grad burde avholdes lokalt og bedriftsinternt, men ble ikke enige om de økonomiske sider. Disse må dermed avklares lokalt, men kan komme opp igjen som en del av tariffoppgjøret i 2012 hvis arbeidstakersiden krever dette.

5 STYRETS BERETNING 5 Prioritering av rekruttering Gjennomsnittalderen blant bussjåfører er forholdsvis høy, og økt aktivitetsnivå medfører at flere stillinger opprettes i ulike deler av landet. Det er dermed allerede mangel på sjåfører, og bransjen regner med at det trengs mellom og nye sjåfører hvert år fremover for å dekke behovet. Aldersgrensen på 21 år for bussertifikat medfører at mange unge ikke velger bussjåføryrket og er dermed et viktig hinder for nødvendig rekruttering. Foreningen har på denne bakgrunn jobbet aktivt mot Samferdselsdepartementet og sentrale Stortingspolitikere med sikte på å få senket aldersgrensen til 18 år og dermed få bussjåførutdanningen integrert i det ordinære videregående skoleløp. Vi har nå fått signaler om at Vegdirektoratet i første halvår 2011 vil sende ut et forslag om endret aldersgrense på høring. Foreningen har også påpekt at NAV bør få økte rammer slik at kostnader til bussjåførutdanning kan dekkes i visse tilfeller, og vi har også foreslått at rammene for Statens Lånekasse for Utdanning bør justeres slik at det kan gis støtte til bussjåførutdanning. Bransjen selv har også gjort en rekke ting for å beholde dagens sjåfører og rekruttere nye. Bussbransjeavtalen har gitt vesentlig bedre lønns- og arbeidsvilkår, og en del bedrifter har satt i gang målrettede tiltak for å få sjåfører til å bli i jobb fremfor valg av tidlig pensjonering. Mange selskaper har også gode erfaringer med rekruttering fra utlandet, og bransjen har i høst utviklet en kampanje for å bedre omdømmet og øke rekrutteringen til bussjåføryrket. Aktiv påvirkning av rammebetingelser Foreningen har nøye fulgt med på innføringen av EUs kollektivtrafikkforordning, som ble vedtatt i desember Denne medfører et generelt krav om konkurranse ved tildeling av kontrakter og eneretter. Eneste unntak er offentlige eide selskaper og kontrakter under en viss størrelse. Under innfasingen av direktivet fikk foreningen gjennomslag for lengre overgangstid og busskontrakter på inntil 15 år. I tillegg fikk foreningen aksept for at fylkeskommunene fortsatt kunne kjøpe lokaltransport på ekspressbussrutene uten av dette blir konkurranseutsatt. Stadig flere ruter eller områder blir satt ut på anbud i regi av fylkeskommunale administrasjonsselskaper, og vi jobber kontinuerlig for at anbudskontraktene skal bli mest mulig balanserte og gi busselskapene nødvendige incitaments til å utvikle markedet og dermed øke passasjerantallet. Foreningen har også uttrykt bekymring over at det gode samarbeidet om utviklingen av ekspress - tilbudet i Norge er erstattet av et ønske om å legge flere ekspressbussruter inn i den ordinære fylkeskommunale trafikken. Dette kan svekke ekspressbusstilbudet i deler av landet. Våre medlemmer på turbilsiden har de siste årene merket en sterk økning i konkurransen fra utenlandske operatører, som driver virksomhet i Norge i hele sommerhalvåret og nyter godt av konkurransemessige fordeler gjennom lave lønnskostnader. Såkalt kabotasjevirksomhet er lovelig innen EØS-området på midlertidig basis, og vi har ved ulike anledninger bedt myndighetene om å definere eller konkretisere begrepet midlertidig. Samferdselsdepartementet har på denne bakgrunn lovet å gjøre en vurdering før turistsesongen 2011 starter. Begrepet midlertidig virksomhet er for øvrig begrenset til maksimalt tre oppdrag på syv dager på godssiden, men foreningen har gjentatte ganger tatt til orde for at kontrollen på dette feltet må intensiveres. Nasjonal Transportplan for ble vedtatt av Stortinget i 2009, og gode veier samt infrastruktur for øvrig er viktig for å kunne levere effektive og sikre transportløsninger. Foreningen mener imidlertid at kollektivtrafikksektoren har fått en alt for beskjeden plass i

6 6 STYRETS BERETNING Fra venstre: Jostein Hatlebrekke, Wilhelm Hunstad, Arne Veggeland, Helge Leite, Jon H. Stordrange, Kjetil Førsvoll. Bernt Dahle og Atle Rønning var ikke til stede. Fotograf: Svein Erik Dahl (Samfoto)

7 STYRETS BERETNING 7 gjeldende transportplan og jobber dermed aktivt for at vår sektor skal få større oppmerksomhet ved neste planrevisjon. Spennende fremtid Det er forventet en sterk befolkningsvekst i våre største byområder de kommende årene, og økningen i behovet for transporttjenester bør i størst mulig grad dekkes gjennom gode og omfattende kollektivtrafikkløsninger både av hensyn til miljøet og veikapasiteten. Det forventes dermed en sterk økning i behovet for kollektive transport - løsninger, noe som vil skape økt aktivitet i våre medlemsbedrifter. Skal man imidlertid lykkes med å øke kollektivtrafikkandelen, kreves det et godt samarbeid og god dialog mellom myndighetene på ulike nivå, de fylkes - kommunale administrasjonsselskapene og operatører av skinnegående så vel som veibaserte transportmidler. Økt bruk av anbudskontrakter kan imidlertid føre til at mellomstore og små busselskaper taper i konkurransen. Bransjen vil dermed kunne oppleve en ytterligere omstrukturering i retning av færre og større enheter. Positivt årsresultat Det er styrets oppfatning at det fremlagte årsregnskapet gir tilfredsstillende informasjon for å kunne bedømme foreningens stilling og resultat. Det har heller ikke inntrådt forhold etter regnskapsåret slutt som påvirker dette. Forutsetningene for fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet er basert på denne forutsetningen. Foreningens aktiviteter medfører ikke forurensning eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljø. Regnskapet viser et positivt resultat på kroner etter netto finansposter, og årets resultat vil bli tilført egenkapitalen. Foreningen har imidlertid et negativt driftsresultat på kroner , noe som skyldes et bevisst vedtak om å finansiere utviklingen av felles kampanje for bedring av bransjens omdømme og dermed øke rekrutteringen av nye bussjåfører. Budsjettet for 2011 viser et positivt resultat før netto finansinntekter, og foreningen har en solid egenkapital. Det er imidlertid på sikt behov for å vurdere en endring av dagens kontingentsstruktur. Lavt sykefravær Foreningens styre består av syv menn og har to kvinner og fem menn som varamedlemmer. Andelen kvinner er imidlertid langt høyere i foreningens ulike utvalg. Administrasjonen hadde ved utgangen av året åtte ansatte, men en av disse har siden 1. oktober 2010 vært utleid til NHO sentralt på femti prosent basis. 50 prosent av de ansatte er kvinner, og det har ikke vært igangsatt særskilte tiltak for å endre kjønnsfordelingen. Jon H. Stordrange tiltrådte som administrerende direktør 1. april 2010, og Siri Bergh sluttet som forhandlingsdirektør 1. mars Hun hadde da vært konstituert som administrerende direktør i en overgangsperiode. Sykefraværet var i 2010 på 1,9 prosent og utgjorde 33 arbeidsdager. Det har ikke vært noen ulykker eller personskader, og foreningen er tilknyttet NHOs felles bedriftshelsetjeneste. Arbeidsmiljøet og medarbeider - tilfredsheten blir jevnlig målt gjennom en felles undersøkelse for hele NHO, og disse viser at arbeidsmiljøet er tilfredsstillende. Det har imidlertid vært gjennomført tiltak for å få en bedre og klarere oppgave- og ansvars - fordeling mellom de ansatte. Oslo, 3. mars 2011 Helge Leite, leder Bernt Dahle, nestleder Kjetil Førsvoll Jostein Hatlebrekke Wilhelm Hunstad Atle Rønning Arne Veggeland Jon H. Stordrange, adm. direktør

8 8 TARIFF- OG ARBEIDSGIVERSERVICE ET KREVENDE OPPGJØR I ET SPENNENDE ÅR Tariffoppgjøret 2010 Hovedoppgjøret i 2010 ble et usedvanlig krevende oppgjør. Det ble forhandlet parallelt med Nettbuss/Spekter og Norges Lastebileier-Forbund på arbeidsgiversiden, mens Norsk Transportarbeiderforbund, Yrkestrafikk - forbundet, Norsk Jernbaneforbund og Fagforbundet satt samlet på arbeidstakersiden. Både Transportoverenskomsten, Bussbransjeavtalen og Miljøavtalen ble forhandlet parallelt. Forhandlingene startet 25. mars. Det viste seg raskt at disse ikke førte frem, og arbeidstakersiden brøt for - handlingene like før kl den 26. mars. Arbeidstakerorganisasjonene varslet i første omgang plassfratredelser for vel 1350 ansatte, og det lå således an til en relativt stor konflikt. Meklingsinnspurten startet 14. april, og fristen for å oppnå enighet var satt til kl Meklingen var krevende, og først 13 timer på overtid forelå det en skisse som partene kunne anbefale. Forslaget innebar et generelt tillegg på kr 1,50, samt ytterligere 50 øre fra , et rutebuss- og godssjåførtillegg på kr 1, samt en økning av kompetansetilleggene. Rammene for oppgjøret var innenfor grensene for frontfaget, noe som var svært viktig for arbeidsgiversiden. For arbeidsgiversiden var det også viktig at kravet fra arbeidstakerne om en garanti som knyttet bussjåførenes lønn opp mot snittet for industriarbeidere ikke ble tatt til følge. En annen viktig endring var at det ble inntatt nye billag knyttet til delte skift, som blant annet innebærer at delt - skifttillegget nå kommer til utbetaling dersom pausen er over 1 time. Det ble også nedsatt tre nye utvalg; ett for å se på arbeidstidsordningene, ett for tekniske beregninger, og ett for å se på bestillings- og handikapkjøring. Det var spenning knyttet til avstemmingsresultatet, da de ulike forbund hadde gitt ulike anbefalinger. Da avstemmingsresultatet forelå, viste det seg at det var et knapt ja-flertall. Taxioppgjøret gikk også til mekling. Meklingen fant sted 2. september, og det ble oppnådd en forhandlingsløsning partene kunne godta. Ny godsavtale Arbeidet med ny godsavtale ble stilt i bero i forbindelse med tariffoppgjøret. Etter tariffoppgjøret ble arbeidet gjenopptatt. Det er oppnådd enighet om strukturen for en ny avtale, men avstanden mellom partene er stor hva gjelder sentrale temaer som lønnssystemer og arbeidstidsordninger. Utvalgsarbeidet Arbeidet i utvalgene er kommet i gang, og disse forventes å ferdigstille sitt arbeid i god tid før oppgjøret i Arbeidsrettssaker Det har i løpet av 2010 falt dom i tre saker innenfor NHO Transports område. Den ene av disse var en variant av tillegget på kr 3,50 på Transportoverenskomsten som ble gitt i hovedoppgjøret i I denne saken fikk Norsk Transportarbeider - forbund medhold i at det i den konkrete saken var gjennomført reforhandlinger. I den neste saken fikk NHO Transport medhold. Arbeidsgiversiden har hele tiden vært klar på at Bussbransjeavtalen kun kommer til anvendelse for nye kontrakter,

9 TARIFF- OG ARBEIDSGIVERSERVICE 9 og at den innfases på to måter; fullt ut ved anbuds - kontrakter, og i en totrinnsmodell for forhandlede kontrakter. I protokollen står det da også under punktet om implementering følgende: Alle ansatte i kategoriene som er nevnt i overens - komstens 1 skal inn på bussbransjeavtalen i forbindelse med oppstart av nye kontrakter fra og med og senest Tross denne relativt klare ordlyden hevdet Norsk Transportarbeiderforbund at også en eventuell reforhandling av en løpende kontrakt skulle lede til at Bussbransjeavtalen kom til anvendelse. Norsk Transportarbeiderforbund hevdet at [b]egrepet reforhandlede kontrakter i tredje ledd i økonomiavsnittet i protokollen fra 2007 må tolkes på samme måte som meklingsresultatet i 2006, og viste til arbeidsrettens dom i Telemarksaken. I realiteten anførte Norsk Transportarbeiderforbund dermed at eksempelvis justering av tilskudd innen en løpende kontrakt kunne lede til at bedriften skulle over på Bussbransjeavtalen. Arbeidsrettens avviste dette, og de saksøkte ble frifunnet: Ordlyden er entydig, og det er ikke holdepunkter i andre bestemmelser i protokollen, dens tilblivelseshistorie, felles partsforutsetninger eller andre relevante tolkningsmomenter som tilsier at nye kontrakter skal gis noe annet meningsinnhold enn hva ordlyden gir uttrykk for. med Bussbransjeavtalen 4.4 femte ledd. Arbeidsretten frifant arbeidsgiversiden og konstaterte kort at det i dette tilfellet hadde skjedd et bytte av fridager, og at dette ikke var en endring i sjåførens arbeidsplan med den hensikt å innarbeide en bevegelig helligdag. Løpende arbeid I begynnelsen av 2010 sluttet Siri Bergh som forhandlings - direktør. Selv om Siri Bergh likevel ledet tariffoppgjøret, har organisasjonen i deler av året kun hatt en jurist. Fra begynte Ann Helen Hvam som advokat/ forhandler, slik at en på arbeidsgiversiden igjen har to årsverk. Også i 2010 har en sentral oppgave på arbeidsgiversiden vært å bistå bedriftene med rådgivning og bistand. Dette gjelder både i forhold til tariffspørsmål og individuelle saker, herunder å bistå med prosessoppdrag i eventuelle arbeidsrettssaker. Der bedriftene har bedt om møter/opplæring i bedrift har man søkt å stille opp, men det har ikke vært gjennomført noen besøksvirksomhet ut over dette. I 2010 har NHO Transports advokater jevnlig bistått bedriftene med rådgivning og vurderinger, både muntlig og skriftlig. Det har også vært gitt bistand i forbindelse med saker for ordinære domstoler. Den tredje saken gjaldt en sjåfør som etter den rullerende planen skulle ha hatt fri første pinsedag og arbeidet 2. pinsedag, men der bedriften endret arbeidsplanen slik at han arbeidet den mindre trafikkbelastede 1. pinsedag og fikk fri den mer trafikkbelastede 2. pinsedag i stedet. Norsk Transportarbeiderforbund mente at endringen innebar at sjåføren må innarbeide den bevegelige hellig - dagen mandag annen pinsedag, og at dette var i strid

10 10

11 NÆRINGSPOLITIKK 11 MILJØVENNLIG OG EFFEKTIV KOLLEKTIVTRANSPORT Klimagassreduksjoner og bussens potensial På oppdrag fra NHO Transport har Civitas og TØI utarbeidet en rapport som viser at en kombinasjon av gode markedsløsninger og smarte teknologivalg kan gi et potensial i klimakutt fra busstrafikken på tonn CO2 i Dette vil representere et kutt på 4,7 prosent av samlet utslipp fra persontransport på veg og 40 prosent av veksten i persontransportutslipp fra 2009 til I Markedsscenario 2020 sannsynliggjøres det en utvikling der det blir mulig med et skikkelig løft i kollektivtrafikken, spesielt for bussens vedkommende. Det forutsettes blant annet en betydelig opptrapping av den økonomiske innsatsen fra statens side, spesielt i form av infrastrukturinvesteringer og økning i støtte til kollektivdriften. Sammen med kollektivløftet skjer også en oppgradering av sykkelmulighetene for å bidra til å fange opp de korteste bilturene. Frem mot er prognosen at bybusser i Norge vil kunne få effektive metangassmotorer, hybrid - teknologi og i stor grad vil kunne bruke biometan som drivstoff. Reduksjonene i klimapåvirkning vil for bybusser kunne bli i størrelsen 60 prosent. Lang - distansebusser som i større grad kjøres på landevei med store avstander mellom holdeplassene, antas i hovedsak å bli kjørt på diesel med en større eller mindre inn blanding av dieseldrivstoff fra planteoljer eller biomasse. Dette gir en 54 prosent reduksjon i all busstrafikk i forhold til et referansescenario. Markeds- og teknologiutviklingen er gjensidig uavhengige utviklinger slik at bussens samlede potensial for klimakutt er summen av virkningene av disse to potensialene. Det kombinerte markeds- og teknologiscenarioet bringer samlet utslipp ned i null. I det kombinerte scenarioet vil bussen fortsatt slippe ut klimagasser selv med forbedret teknologi. Men redusert utslipp fra bilreiser som overføres til buss, utligner dette og gjør at busstrafikken i Norge kan bli klimanøytral i 2020 slik dette begrepet anvendes i dag. Endring i omsetningspåbud for biodrivstoff NHO Transport leverte høringssvar til Klima- og forurensningsdirektoratet vedrørende forslag til endring i omsetningspåbud for biodrivstoff. NHO Transport var positive til tiltak som øker bruken av biodrivstoff, forutsatt at bærekraftskriteriene oppfylles. For å få god miljøeffekt og gi insentiver til å bruke økt andel biodiesel, mener NHO Transport avgiftsfritaket for høyinnblanding av biodiesel bør gjeninnføres for kollektivtrafikken. En kombinasjon av omsetningspåbud og bruk av avgiftsinsentiver kan gi betydelige CO2-reduksjoner i busstrafikken. Askesky og bussbransjen Bussbransjen deltok på en storstilt dugnad for å avhjelpe den situasjonen tusenvis av reisende hadde kommet opp i når luftrommet og samtlige flyplasser i Norge ble stengt på grunn av askeskyen fra Island. Ekspressbussbransjen gjorde en formidabel innsats for å frakte passasjerer på kryss og tvers av landet. Tusenvis av passasjerer fikk et alternativt transporttilbud takket være at ekspress - busselskapene satte inn hundrevis av ekstra busser, og at andre busselskaper bidro ved å stille mannskap og busser til disposisjon. NHO samlet daglig inn informasjon om situasjonen, og ga rapport til Samferdselsdepartementet. Kollektivtransportforordningen I forbindelse med innføring av forordning (EF) nr. 1370/2007 om offentlig persontransport med jernbane og på vei, har NHO Transport hatt fokus på praktiseringen

12 12 NÆRINGSPOLITIKK av forordningen og hvor lang overgangstid det blir før alle kontrakter skal være i tråd med forordningen. Gjennom møter med den politiske ledelsen i Samferdselsdepartementet og på Stortinget fikk NHO Transport blant annet gjennomslag for lengre overgangstid, og ikke minst var et stort flertall på Stortinget tydelig på at innfasingen av forordningen ikke skulle ramme det gode samarbeidet som mange fylker har om ekspressbussrutene. Framkommelighet og kollektivfelt NHO Transport fikk satt regjeringens manglende satsing på framkommelighet for kollektivtrafikken og bygging av kollektivfelt på dagsorden i media. NHO Transport pekte blant annet på avviket mellom regjeringens løfter om satsing på framkommelighet for kollektivtrafikken og bygging av kollektivfelt. Det ser ut til å bli lite mer enn gode hensikter og i handlingsprogrammet til Statens vegvesen for går det fram at det som burde vært 40 kilometer med nye kollektivfelt i perioden, kun blir ni kilometer. Dette ble fulgt opp ved framleggingen ved statsbudsjettet hvor regjeringen la fram planene om kun 1 km kollektivfelt. Skoleskyss og setebelter Stortinget behandlet våren 2010 et forslag om å innføre påbud om setebelter i alle busser, med unntak av de busser som klart er definert som typiske bybusser. Representantene foreslo også endringer i vegtrafikkloven, slik at det blir forbud mot å transportere skolebarn og ungdom stående i skolebuss. NHO Transport mente dette kunne løses med at det ble stilt krav om setebelter og sitteplasser gjennom fylkeskommunens kjøp av tjenester. Forslaget er nå fulgt av opp av regjeringen med et forslag om å pålegge fylkeskommunene å dimensjonere for sitteplasser med setebelter til elever under normal trafikk. NHO Transport er positive til setebelter i alle busser og sitteplasser til alle skolebarn, og støtter forslaget om at dette må prioriteres av fylkeskommunene og/eller administrasjonsselskapene ved investeringer i nye busser og økt setekapasitet. NHO Transport er positive til at krav om setebelter inntas i nye anbud/kontrakter. NHO Transport har pekt på at nye krav til fylkeskommunene må fullfinansieres.

13 NÆRINGSPOLITIKK dagersregel NHO Transport ba Samferdselsdepartementet om å finne en løsning når det gjelder gjeninnføring av mulighet til utsatt ukehvil ved internasjonal turbilkjøring den såkalte 12-dagersregelen. I EU ble regelendringen gjort gjeldende fra 4. juni, men endringen var ikke planlagt implementert i norsk regelverk før i oktober på grunn av at Island hadde visse reservasjoner. Samferdselsdepartementet kom raskt med en forskrift som ga norske turbilselskaper like vilkår som sine utenlandske konkurrenter. Kontantfri kollektivtrafikk Det har i 2010 vært fokus på den belastning og risiko sjåfører utsettes for i forbindelse med kontanthåndtering. Det har blant annet i Kristiansand vært gjentatte ransog voldsepisoder. NHO Transport er positive til å få til mest mulig kontantfri kollektivtrafikk. Inntil kontantfrie busser er en realitet må vi imidlertid sørge for at faren for ran blir minimalisert. Kontantbeholdningen bør holdes på et minimum, sikkerhetskameraer bør benyttes i økende grad, nødalarmer bør være tilgjengelige, og sjåførene bør bli bedre skolert i konflikthåndtering og takling av vanskelige situasjoner. I tillegg må oppdragsgiverne få billett- og salgssystemer som gjør det mulig å ta vekk kontantene fra bussene der forholdene ligger til rette for det. NHO Transport foreslo i et møte med Arbeidsdepartementet at det skulle settes ned en arbeidsgruppe for å vurdere tiltak for å få en tryggere arbeidsdag for sjåførene. En slik arbeidsgruppe ble nedsatt av Arbeidsdepartementet høsten NHO Transport har deltatt i arbeidsgruppen med Anne Lise Stølan fra Unibuss A/S og Terje Sundfjord fra NHO Transport. Arbeidsgruppens arbeid skal sammenstilles i et dokument, som skal være ferdigstilt innen 1. april Felles miljøprogram I fellesskap har Kollektivtrafikkforeningen og NHO Transport laget miljøprogrammet Vern miljøet reis kollektivt som synliggjør hvordan flere kan reise kollektivt, og hvordan utslippene fra kollektivtrafikken kan reduseres. Målet er at dette miljøprogrammet for kollektivtrafikk skal inspirere alle involverte parter til felles innsats for et bedre miljø. Organisasjonene skal arbeide for å få en 1 milliard reiser i 2020, og samtidig ta et krafttak i forhold til bransjens egne klimautslipp.

14 14 NÆRINGSPOLITIKK REKRUTTERING OG OMDØMME Bussbransjeavtalen fra 2007 representerer et viktig element i NHO Transports arbeid med å øke bussjåføryrkets status og omdømme. Bussbransjeavtalen innebærer både et lønnsløft og en storsatsing på kompetanse. Satsingen på kompetanse innebærer at bussjåfører er i gang med opplæring gjennom et interaktivt e-læringsprogram. Mange av våre medlemsbedrifter har også arbeidet systematisk med å få sjåfører til å stå lengre i jobb. Et godt eksempel på dette er Unibuss som i 2010 ble tildelt prisen Årets seniorinitiativ fra Senter for seniorpolitikk. Lavere aldersgrense I arbeidet med å øke rekrutteringen har det i 2010 vært lagt vekt på å få fart på den politiske prosessen med å få lavere aldersgrense og bedre finansieringsordninger for yrkessjåførutdanning. NHO Transport hadde sammen med Yrkestrafikkforbundet og Norsk Transportarbeiderforbund møte med samferdsels - minister Magnhild Meltveit Kleppa hvor vi tok opp lavere aldersgrense for å starte med sjåførutdanning og å få mulig heten til å bruke Statens Lånekasse for å finans - iere yrkessjåførkompetansebeviset. Dette ble senere også fulgt opp i fellesskap av NHO Transport, Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund og Norges Lastebileier- Forbund i et felles brev til Samferdsels-, Utdannings- og Arbeidsdepartementet. Rekrutteringsutfordringene var også en del av møter NHO Transport hadde med leder for transport- og kommunikas - jonskomitéen Knut Arild Hareide, som leverte en interpel - lasjon til Stortinget som medførte en bred debatt i Stortinget om rekrutteringsutfordringene i bussbransjen. Basert på dette arbeidet har nå Samferdselsdepartementet bedt Statens vegvesen utrede og sende på høring forslag om å senke aldersgrensen for bussjåfører til 18 år for å starte sjåførutdanningen. Rekrutteringskampanje Parallelt med det politiske og organisatoriske arbeidet, la NHO Transport sammen med representanter fra medlemsbedriftene Veolia Transport, Tide Buss, Unibuss og Nettbuss og fra arbeidstakerorganisasjonene Norsk Transportarbeiderforbund og Yrkestrafikkforbundet, grunnlaget for en egen rekrutteringskampanje. Utgangspunktet var at det skulle utarbeides en nasjonal og landsomfattende plattform som skulle tas i bruk av bedriftene, og følges opp av lokale rekrutteringsplaner med fokus på følgende områder: Oppfølging av de videregående skolene Samarbeid med opplæringskontorene i transportfag Deltakelse på yrkesmesser Få rekruttering med i konkurransegrunnlaget i framtidige kontrakter Få aksept hos fylkeskommune for bruk av lærekandidat ordningen Få opprettet flere plasser i videregående skole Samarbeid om å markedsføre yrket Busslappen.no Kampanjen ble lansert i romjulen På nettsiden busslappen.no finner man alt man trenger å vite for å bli bussjåfør. Man kan søke på ledige jobber, stille spørsmål om yrket, se bussjåfører fortelle om jobben sin og delta i en Facebook-konkurranse der fire vinnere får bussturer for seg og sine venner. På busslappen.no er det laget en uformell test. Her kan publikum sjekke om de passer som bussjåfør. Testen består av fire dilemmaer innen kategoriene sikkerhet, sjefsrollen, service og samfunnsansvar. Til busslappen.no ble det også laget tre korte filmer som ble lansert på den nye nettsiden. Det ble utarbeidet en egen verktøykasse med materiell som medlemsbedriftene kunne bruke i sitt eget rekrutteringsarbeid samt til å profilere kampanjen lokalt.

15 NÆRINGSPOLITIKK 15 SIKKERHET OG BEREDSKAP Ny håndbok i krise- og beredskapsledelse NHO Transport har utarbeidet en ny håndbok i krise- og beredskapsledelse for buss- og godsbransjen med de siste faglige oppdateringer innen fagfeltet. Det vektlegges blant annet at regelmessig trening og øvelser på håndtering av en alvorlig buss- eller godsulykke er en av de viktigste forutsetninger for å lykkes i en krisesituasjon. Målsettingen med håndboken er å sikre at buss- og godstransport - selskaper holder en beredskapsmessig høy standard i overensstemmelse med de krav som passasjerer og myndigheter stiller, og som operatørene selv ønsker å etterleve. Krafttak for bussbelte NHO Transport har i samarbeid med Statens vegvesen planlagt en stor kampanje for å få flere busspassasjerer til å bruke sikkerhetsbelter om bord på ekspressbusser. Kampanjen skal gjennomføres i februar 2011, der passasjerer får informasjon om beltebruk ombord på bussen. Kampanjen er kommet i stand etter en under - søkelse utført av Statens vegvesen som viser at kun 42 prosent bruker sikkerhetsbelte hvor slike er montert. Ny førstehjelpsbrosjyre for yrkessjåfører NHO Transport har trykket opp et nytt opplag av brosjyren Førstehjelp på ulykkesstedet. Innholdet er faglig oppdatert i forhold til de aller siste autoritative akuttmedisinske anbefalinger innen gjenopplivning. Brosjyren inneholder viktig informasjon og vil være til god nytte for alle yrkessjåfører. Nasjonal tiltaksplan for sikkerhet på vei NHO Transport har rapportert inn til Statens vegvesen trafikksikkerhetstiltak bussbransjen har gjennomført det siste året. Stalheimskleiva NHO Transport er i dialog med Statens vegvesen om å snu nåværende enveiskjøring i Stalheimskleiva. Dette fordi nåværende kjøreretning ansees som trafikksikkerhetsmessig uforsvarlig. NHO Transports engasjement har medført at vegvesenet vil utføre en risikoanalyse basert på bransjens forslag om kjøreretning opp, og bruk av nedre veikryss i kleiva. Sikker skoleskyss NHO Transport har i samarbeid med Trygg Trafikk videreutviklet et nettbasert og interaktivt undervisningsmateriell for elever i klasse til også å inkludere flere filmklipp for ytterligere stimulering av læringsverdien om sikker skoleskyss. Pilotprosjekt om alkolås NHO Transport har avgitt en høringsuttalelse hvor bussbransjen stiller seg positiv til at det etableres et pilot prosjekt med alkolås som alternativ til tap av førerett, men at dette forutsetningsvis kun er aktuelt for personbilsjåfører og ikke yrkessjåfører. Standard for drift og vedlikehold av vegnettet NHO Transport har avgitt et grundig høringssvar hvor det blant annet vektlegges at trafikksikkerhet må stå sentralt i arbeidet med ny standard for drift og vedlikehold av vegnettet. Fastsettelse av særskilte fartsgrenser NHO Transport har avgitt en høringsuttalelse til NHO vedrørende fastsettelse av særskilte fartsgrenser fra 60 km/t til 100 km/t. NHO Transports innspill ble i all hovedsak lagt til grunn i NHOs høringssvar til Samferdselsdepartementet. Innføring av høydebegrensning på kjøretøy NHO Transport stiller seg av trafikksikkerhetsmessige årsaker positiv til en høydebegrensning på 4,30 meter, hensyntatt at det i dag ikke er krav til høydebegrensning.

16 16 NÆRINGSPOLITIKK HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Arbeid med helse, miljø og sikkerhet er svært viktig, og skal være en integrert del av virksomhetens ordinære drift. De aller fleste av NHO Transports medlemsbedrifter har gode rutiner på dette feltet i dag, og aktiviteten sentralt må dermed tilpasses dette. Til tross for at det arbeides godt og systematisk med sykefraværet er bussbransjen en bransje med et relativt høyt sykefravær. For andre kvartal 2010 var fraværet på 9,1 prosent. Selv om dette er en nedgang fra målepunktet andre kvartal 2001, må arbeidet for å senke fraværet ytterligere fortsette. Bussbransjen har imidlertid flere særegne utfordringer, blant annet gjør forholdet til oppdragsgiver at en i realiteten har begrensninger i muligheten til selv å bestemme hvordan arbeidet skal organiseres. Generell HMS-rådgivning Som nevnt innledningsvis har de fleste av bedriftene gode rutiner og høy kompetanse. Behovet for bistand fra bedriftene vil derfor i stor grad omhandle relativt komplekse problemstillinger. En viktig funksjon for HMS-rådgiveren har ofte vært å være en sparringspartner for medlemsbedriftene, en sparringspartner som også kan brukes til å kvalitetssikre prosesser. Samtidig har vi enkelte medlemsbedrifter med behov for bistand på mer basale områder, og det er derfor på sin plass å minne om at det er utarbeidet en del utmerket materiell og veiledning fra NHO sentralt som en kan få tilgang til ved å kontakte oss. Ran og kontantfrie busser Problemstillingen knyttet til ran og kontantfrie busser har beklageligvis blitt aktualisert i løpet av Bedriftene synes å ha møtt de utfordringer dette har skapt på en god måte, og har da også fått positive tilbake - meldinger på måten de ansatte er blitt fulgt opp på. De ran som har vært har ført til diskusjon om kontantfrie busser, herunder når det er praktisk mulig å innføre dette. Arbeidsdepartementet har nedsatt en arbeidsgruppe for å se på dette. Kompetanseløftet Kompetansemodulene og kompetansedelen er en viktig del av det totale HMS-arbeidet. Også i 2010 har Kompetanseløftet vært viktig for bransjen. Arbeidet med å vedlikeholde og utvikle modulene har vært prioritert. Formidlingsaktiviteter NHO Transport har brukt egne formidlingskanaler; hjemmeside og Transportforum, til løpende å belyse HMS-relaterte problemstillinger. HMS-relaterte saker er samlet på en egen temaside på hjemmesiden og Transportforum berører nesten i hver utgave aktuelle temaer. HMS-relatert stoff har også vært søkt gitt plass i de ulike fora der NHO Transports medlemmer møtes.

17 17

18 18 INFORMASJON NYHETER, FAKTA OG BRANSJEKUNNSKAP NHO Transport ønsker med sin hjemmeside å formidle aktuelle nyheter om kollektivtrafikk og samferdsel. Siden oppdateres så godt som daglig med presseklipp og samferdselsnyheter landet rundt. Nettsiden skal også speile NHO Transports aktiviteter og meninger, og formidle faktakunnskap om kollektivtransport. Nettstedet hadde i overkant av unike besøkende i 2010, og det ble gjort i overkant av sidevisninger. Dette var en økning på henholdsvis 6 og 9 prosent fra året før. Det mest besøkte innholdet på nettstedet i perioden var informasjon om bussbransjeavtalens kompe tansemoduler, rutesøk, presseklipp og tariff - oppgjøret. premissgiver for landets transportpolitikk. Bladet vil gjennom grundige fagartikler sette fokus på næringens muligheter og utfordringer, næringspolitikk, nyheter, markedsføring, utvikling og reportasjer. Det er et mål at bladet skal formidle bred bransje - kunnskap, og stimulere til debatt og meningsytringer. Bladet henvender seg i tillegg til transportnæringen, til de samferdselspolitiske beslutningstagerne, utdanningssteder og leverandører til næringen. Transportforums nettsted har også fått en ny utforming tilpasset bladets design. Det er vedtatt at nettstedet ikke skal være en nyhetsformidler, men kun en salgsplakat for papirutgaven. I løpet av 2010 ble nettstedet redesignet med et mer moderne og brukervennlig design, og det ble implementert en ny teknisk løsning tilpasset nye krav til webfunksjon - alitet. Som en del av prosjektet ble det også utviklet et elektronisk nyhetsbrev. Nye nettsider ble lansert samtidig med at foreningen byttet navn til NHO Transport 1. februar Transportforum Transportforum kom ut med elleve nummer i Høsten 2010 ble det gjort et styrevedtak om å redusere antall utgivelser av Transportforum per år fra elleve til seks fra årsskiftet. Det ble foretatt en vurdering av hvilke konsekvenser det får for innholdet i bladet med en lavere frekvens, og i desember ble det lagt ned et stort arbeid i nytt design. Arbeidet ble fullført i løpet av januar 2011, og det første nummeret med nytt design kom ut 16. februar Transportforum skal fortsatt være et talerør for næringen, og bidra til at foreningen og næringen er en

19 OM NHO TRANSPORT 19 OM NHO TRANSPORT Bransje- og arbeidsgiverfellesskap NHO Transport er en bransje- og arbeidsgiverforening for transportselskaper i Norge. NHO Transport er tilknyttet Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), og et medlemskap i NHO Transport betyr samtidig medlemskap i Norges største nærings- og arbeidsgiverorganisasjon. NHO Transport har i underkant av 130 medlemsbedrifter med nesten ansatte. Våre medlemmer eier ruteog turbusser, lastebiler og 300 skinnegående vogner. NHO Transports medlemmer utfører rundt 90 prosent av landets kollektivtrafikk med buss og forstadsbane. NHO Transport bistår enkeltbedrifter med råd og oppfølging i forhold til myndigheter der det dreier seg om prinsipielle spørsmål. Endringer i NHO Transports administrasjon Forhandlingsdirektør Siri Bergh sluttet i foreningen 1. mars Bergh hadde vært konstituert i stillingen som administrerende direktør i en overgangsperiode. Jon H. Stordrange tiltrådte som administrerende direktør 1. april Ann Helen Hvam begynte som advokat/ forhandler 1. september Tariff- og arbeidsgiverservice NHO Transports medlemsbedrifter nyter godt av gratis juridisk bistand i arbeidsrettslige spørsmål ved anset - telser, oppsigelser, permitteringer og andre personalspørsmål, enten av NHO Transports egne advokater eller av NHOs juridiske avdeling. NHO Transport oppretter, utvikler og reforhandler overens komster for ansatte i transportsektoren. Medlemmer som har tariffavtale har rett til økonomisk erstatning for tapte dagsverk ved lovlige og ulovlige streiker gjennom NHOs erstatningsfond. Næringspolitisk påvirkning NHO Transport taler yrkestransportørenes sak i forhold til lovgivere og beslutningstakere på ulike nivåer. NHO Transport har et utviklet kontaktnett mot sentrale myndigheter på ulike områder og er høringsinstans i saker som berører transportnæringen. Som medlem av NHO Transport vil du kunne influere på og nyte godt av det næringspolitiske arbeidet NHO Transport utfører på vegne av bransjen med hensyn til rammebetingelser og vilkår for øvrig. Bak fra venstre: Johannes Straume, Terje Sundfjord, Ann Helen Hvam. Foran fra venstre: Unni Farstad, Mona Steingrimsen, Jon H. Stordrange, Marit Grøttheim, Arne Johan Gjerstad. Fotograf: Svein Erik Dahl (Samfoto)

20 20 LANDSOVERSIKT ANBUD STATUS FOR ANBUD I RUTEBILNÆRINGEN FYLKE RUTEPRODUKSJON ANBUD ANBUD ANDRE KONTRAKTER ANDRE KONTRAKTER MILL. RUTEKM MILL. RUTEKM PROSENT MILL. RUTEKM PROSENT Østfold 11,0 3,3 30 % 7,7 70 % Akershus 27,6 27,6 100 % 0 0 Oslo 21,4 21,4 100 % 0 0 Hedmark 9,1 3,6 40 % 5,5 60 % Oppland 12,1 4,8 40 % 7,3 60 % Buskerud 12,7 0 0 % 12,7 100 % Vestfold 9,4 9,4 100 % 0 0 Telemark 8,7 4,3 49 % (86 % fra ) 4,4 51 % Aust-Agder 8,7 0 0 (100 % fra 2015/17) 8,7 100 % Vest-Agder 10,7 * 6,5 61 % (95 % fra ) 4,2 39 % Rogaland 16,0 15,0 94 % 1,0 6 % Hordaland 30,7 14,8 48 % (71 % fra ) 15,9 52 % (84 % fra ) (100 % fra ) Sogn og Fjordane 8,7 0 0 (100 % fra ) 8,7 100 % Møre og Romsdal 17,4 * 0 0 (17 % fra 2013) 17,4 100 % Sør-Trøndelag 20,4 * 3,4 17 % (51 % fra ) 17,0 83 % ** (83 % fra ) (100 % fra ) Nord-Trøndelag 6,6 * 0 0 6,6 100 % Nordland 15,0 15,0 100 % 0 0 Troms 12 4,4 37 % (50 % fra ) 7,6 63 % (100 % fra ) Finnmark 5,2 0,9 17 % 4,3 83 % Totalt % % *) Disse fylkene opererer kun med vognkm. Utregning av rutekm er basert på et fratrekk på 13 % av vognkm. Dette i hovedsak i overensstemmelse med fylkeskommunenes/administrasjonsselskapenes estimater. Kilde: Fylkeskommunenes samferdselsavdelinger og administrasjonsselskap. **) Anbudsområder med oppstart i 2013 og 2014 har vesentlige ruteendringer slik at rutekm kan avvike fra omfanget i nåværende nettoavtaler. Pr. mars Kilde: Fylkeskommunenes samferdselsavdelinger og administrasjonsselskap, innsamlet og bearbeidet av NHO Transport.

Markedsoversikt bussdrift i offentlig regi Pr. 15. september 2014

Markedsoversikt bussdrift i offentlig regi Pr. 15. september 2014 Innledning Vedlagt følger en oppdatert markedsoversikt basert på opplysninger innrapportert fra fylkeskommuner og administrasjonsselskaper i perioden juli-september 2014. Markedsoversikten ble sist kunngjort

Detaljer

Sogn og Fjordane Møre og Romsdal. Oslo 100 % Scandinavian Airlines System Norway Scandinavian Airlines System Norway (virksomhetsoverdragelse).

Sogn og Fjordane Møre og Romsdal. Oslo 100 % Scandinavian Airlines System Norway Scandinavian Airlines System Norway (virksomhetsoverdragelse). Oversikt over oppkjøp og fusjoner i bussbransjen 1995-2013 Pr. 25. februar 2013. Oversikten er utarbeidet av NHO Transport på bakgrunn av generell bransjekunnskap. Vi tar forbehold om eventuelle feil.

Detaljer

OPPKJØP/FUSJONER I BUSSBRANSJEN 1995-2006 Kilde: Transportbedriftenes Landsforening v /Fagsjef Arne Johan Gjerstad

OPPKJØP/FUSJONER I BUSSBRANSJEN 1995-2006 Kilde: Transportbedriftenes Landsforening v /Fagsjef Arne Johan Gjerstad 2006 Juli Gaia Trafikk AS vedtas fusjonert med HSD AS til selskapet Tide AS. Fusjonen forutsetter godkjenning av Konkurransetilsynet. FYLKE/LAND PROSENT- ANDEL ANT. ANSATTE Hordaland 100 % 3000 Mars Ofotens

Detaljer

ÅR/MÅNED OPPKJØPS-/FUSJONSOBJEKT FYLKE/LAND PROSENTANDEL KJØPER/EIER

ÅR/MÅNED OPPKJØPS-/FUSJONSOBJEKT FYLKE/LAND PROSENTANDEL KJØPER/EIER OPPKJØP/FUSJONER I BUSSBRANSJEN 2014-1995 Ajour pr.10 februar 2014. Kilde: NHO Transport v /Fagsjef Trafikk Arne Johan Gjerstad Oversikten er laget etter generell bransjekunnskap. NHO Transport tar forbehold

Detaljer

Fra busselskapenes synspunkt. Terje Sundfjord, NHO Transport 26.6.2014

Fra busselskapenes synspunkt. Terje Sundfjord, NHO Transport 26.6.2014 Fra busselskapenes synspunkt Terje Sundfjord, NHO Transport 26.6.2014 Bussmarkedet fordelt på selskaper - rutekilometer i offentlige kontrakter 29% 27% 13% 15% 14% 14% 17% 10% 10% 11% 8% 9% 9% 2% 2% 3%

Detaljer

Medlemsfordeler. for bedrifter tilknyttet LTL og NHO

Medlemsfordeler. for bedrifter tilknyttet LTL og NHO Medlemsfordeler for bedrifter tilknyttet LTL og NHO 1 DIN BRANSJe Fri juridisk rådgivning i arbeidsrett Logistikk- og Transportindustriens Landsforening er din bransjeforening og bedriftens hovedtilknytning

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Statens. Handlingsprogram (2010-2019) for fylkesvegnettet - samarbeid mellom Statens vegvesen og fylkeskommunene

Statens. Handlingsprogram (2010-2019) for fylkesvegnettet - samarbeid mellom Statens vegvesen og fylkeskommunene i^h HORDALAND FYLKESKOMMUNE Statens «Adresselinje_l» «Adresselinj e_2» «Adresselinje_3» «Adresselinj e_4» «Adresselinje_5» «Adresselinje_6» -7 JULI 2008 Arkivnr. /}. Ssksh. Eksp. * U.off. Behandlende enhet:

Detaljer

Medlemsfordeler. for bedrifter tilknyttet NHO Logistikk og Transport

Medlemsfordeler. for bedrifter tilknyttet NHO Logistikk og Transport Medlemsfordeler for bedrifter tilknyttet NHO Logistikk og Transport 1 DIN BRANSJe Fri juridisk rådgivning i arbeidsrett NHO Logistikk og Transport er din bransjeforening og bedrift ens hovedtilknytning

Detaljer

Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og næring 07.12.2011 5/11 Fylkesutvalget 08.12.2011 121/11

Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og næring 07.12.2011 5/11 Fylkesutvalget 08.12.2011 121/11 Arkivsak-dok. 201100966-1 Arkivkode ---/N03 Saksbehandler Trine Flagstad Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og næring 07.12.2011 5/11 Fylkesutvalget 08.12.2011 121/11 Felles forvaltning

Detaljer

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 3.

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 3. Fakta og analyse - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet 3. kvartal 2013 FAKTA OG ANALYSE 3. kvartal 2013 Statens vegvesen hadde

Detaljer

Ekspressbussens utfordringer Hvordan står det til? Oslo 12.februar 2015 Bjørn Østbye NOR-WAY Bussekspress

Ekspressbussens utfordringer Hvordan står det til? Oslo 12.februar 2015 Bjørn Østbye NOR-WAY Bussekspress Ekspressbussens utfordringer Hvordan står det til? Oslo 12.februar 2015 Bjørn Østbye NOR-WAY Bussekspress UTFORDRINGER «BAKTEPPE» Ekspressbussnæringen i Norge opplevde en sterk passasjervekst frem til

Detaljer

ARBEIDSRETTEN -----DOM --- -- Avsagt: 10. mai 2010. Saksnr.: 10/2009. Lnr.: 20/2010

ARBEIDSRETTEN -----DOM --- -- Avsagt: 10. mai 2010. Saksnr.: 10/2009. Lnr.: 20/2010 ARBEIDSRETTEN -----DOM --- -- Avsagt: 10. mai 2010 Saksnr.: 10/2009 Lnr.: 20/2010 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Eirik Akerlie Hildegunn Brune Julie Thaulow Rustad Roger Andersen

Detaljer

Sammenslåing av avklarings- og oppfølgingstiltak overgangsregler og gjennomføringsplan

Sammenslåing av avklarings- og oppfølgingstiltak overgangsregler og gjennomføringsplan ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/TJENESTEAVDELINGEN Attføringsbedriftene i NHO ASVL VIRKE Deres ref.: Vår ref. 14/1820/008/ - 11. februar 2015 Saksbehandler: Nina Strømmen Sammenslåing av avklarings- og

Detaljer

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 25. 30. juni 2014

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 25. 30. juni 2014 INNKJØPSFORUM Nyhetsbrev nr. 25 30. juni 2014 hetsbrev nr. 3 Det faglige hjørnet: Offentlige oppdragsgivere kan ikke bestille så mye og hva slags dokumentasjon som helst. Dokumentasjonen må være etterprøvbar

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Vedtekter for NHO Transport

Vedtekter for NHO Transport 1 Vedtekter Vedtekter for NHO Transport NAVN 1 1 Landsforeningens navn er NHO Transport. Den har forretningsadresse i Oslo. FORMÅL 2 1 Landsforeningens formål er å fremme kollektivtrafikken og annen transportvirksomhet.

Detaljer

FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO

FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO 1 DET ER MANGE GRUNNER TIL Å BLI MEDLEM I ABELIA 1. BLI EN MER ATTRAKTIV ARBEIDSGIVER MED BISTAND I HMS, INDIVIDUELL OG KOLLEKTIV ARBEIDSRETT

Detaljer

Nettbuss Midt-Norge. Resultatkonferanse Trafikksikkerhet Oslo. Ola Næve (Nettbuss Midt-Norge) og Kristine Eiken Sortland (Nettbuss konsern) 10.6.

Nettbuss Midt-Norge. Resultatkonferanse Trafikksikkerhet Oslo. Ola Næve (Nettbuss Midt-Norge) og Kristine Eiken Sortland (Nettbuss konsern) 10.6. Desember side 1 2014 Nettbuss Midt-Norge Resultatkonferanse Trafikksikkerhet Oslo Ola Næve (Nettbuss Midt-Norge) og Kristine Eiken Sortland (Nettbuss konsern) 10.6.2015 Vi startet vår virksomhet i 1925

Detaljer

Nytt om Trøndelags Europakontor

Nytt om Trøndelags Europakontor Nytt om Trøndelags Europakontor Trøndelagsrådet Steinkjer 8. desember 2014 Trøndelags Europakontor Vidar Segtnan, daglig leder Medlemmer Trøndelags Europakontor 2014 Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag

Detaljer

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 4.

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 4. Fakta og analyse - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet 4. kvartal 213 FAKTA OG ANALYSE 4. kvartal 213/Årssammendrag 213 Statens

Detaljer

Torghatten ASA. Halvårsrapport

Torghatten ASA. Halvårsrapport Torghatten ASA Halvårsrapport Første halvår 2014 Halvårsrapport Torghatten ASA 2014 03.09.2014 side 1/5 Godt resultat i Torghatten ASA i første halvår Betydelig økning i aktiviteten i Torghatten konsernet

Detaljer

Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal sykkelstrategi

Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal sykkelstrategi Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal sykkelstrategi Sykkelbynettverkets kurs: Planlegging sykkelanlegg og sykkelveginspeksjoner Trondheim 29.-30. august 2011 Marit Espeland, Vegdirektoratet Intern

Detaljer

Kantine - Bransjestatistikk 2012

Kantine - Bransjestatistikk 2012 Kantine Bransjestatistikk 2012 NHO Service, Lasse Tenden oktober 2012 Bransjens behov for statistikk Kantinebransjen driver kantiner og catering på vegne av offentlige og private oppdragsgivere. Medlemsbedriftene

Detaljer

Avlys vinterkaoset... Samarbeid på veg!

Avlys vinterkaoset... Samarbeid på veg! Avlys vinterkaoset... Samarbeid på veg! Et altfor velkjent syn Utfordringer Transportmarkedet Dramatisk økning i vogntogtrafikken: I 2002 krysset 16700 lastebiler inn i Norge over den norsk finske grensa.

Detaljer

Anbud utskilling og privatisering erfaringer fra bussbransjen med forslag til løsninger for å kunne opprettholde fagbevegelsens kampkraft

Anbud utskilling og privatisering erfaringer fra bussbransjen med forslag til løsninger for å kunne opprettholde fagbevegelsens kampkraft Anbud utskilling og privatisering erfaringer fra bussbransjen med forslag til løsninger for å kunne opprettholde fagbevegelsens kampkraft (LO- synlig -nær og stolt) mæ Først noen retoriske spørsmål: Hvor

Detaljer

Lønns- og arbeidsvilkår i Norge

Lønns- og arbeidsvilkår i Norge NORSK Lønns- og arbeidsvilkår i Norge Informasjon til arbeidstakere fra Den tsjekkiske republikk, Estland, Latvia, Litauen, Polen, Slovakia, Slovenia og Ungarn Velkommen som arbeidstaker i Norge Fellesforbundet

Detaljer

Næringspolitisk program for Transportbedriftenes Landsforening

Næringspolitisk program for Transportbedriftenes Landsforening Næringspolitisk program for Transportbedriftenes Landsforening Innhold 1 RAMMEBETINGELSER OG ARBEIDSVILKÅR FOR Å SIKRE KUNDEVENNLIG KOLLEKTIVTRAFIKKTILBUD 1.1 Et helhetlig rutetilbud 4 1.2 Bedre framkommelighet

Detaljer

Torghatten ASA. Halvårsrapport

Torghatten ASA. Halvårsrapport Torghatten ASA Halvårsrapport Første halvår 2013 Halvårsrapport Torghatten ASA 2013 04.09.2013 side 1/5 Hovedpunkter første halvår 2013 Torghatten ASA hadde første halvår en omsetning på 1.963 MNOK mot

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Nasjonale føringer i klimapolitikken

Nasjonale føringer i klimapolitikken h 1979 2 Kilde: NASA 2005 3 Kilde: NASA Farlige klimaendringer - 2 graders målm Nasjonale føringer i klimapolitikken Kilde: Miljøverndepartementet 4 Skipsfart bør med i global klimaavtale Nasjonale føringer

Detaljer

VTF Vedtekter. 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum

VTF Vedtekter. 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum VTF Vedtekter 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum VTF (Vassdragsteknisk Forum) er et faglig servicetilbud for Vassdragsteknisk Ansvarlige (VTA) og for personer som har Vassdragsfaglige arbeidsoppgaver.

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT 12/7039 20.12.2012. Retningslinjer for satsing på kommunalt barnevern 2013

DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT 12/7039 20.12.2012. Retningslinjer for satsing på kommunalt barnevern 2013 DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT Landetskommuner,landetsfylkesmenn Deres ref Vår ref Dato 12/7039 20.12.2012 Retningslinjer for satsing på kommunalt barnevern 2013 Vedlagtfølgertil

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Sysselsatte i offentlig forvaltning i 4. kvartal 2001 Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Det er prosentvis flest sysselsatte i offentlig forvaltning i Nord-Norge. har den laveste andelen

Detaljer

Kommentarer på dialogmøte i Skyss 23. Januar 2015

Kommentarer på dialogmøte i Skyss 23. Januar 2015 Kommentarer på dialogmøte i Skyss 23. Januar 2015 35% Markedssituasjonen - basert på rutekm i kontrakter med fylkeskommunene 30% 30% 28% 25% 20% 16% 15% 12% 14% 13% 13% 12% 12% 14% 10% 8% 8% 10% 5% 4%

Detaljer

MEF-analyse. 2. kvartal 2014. MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet

MEF-analyse. 2. kvartal 2014. MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet 2. kvartal 2014 MEF-analyse MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet Konkurransesituasjonen Antall kontrakter Kontraktsverdier Utviklingstrekk i markedet Omsetning MEF-analyse 2. kvartal 2014 Statens vegvesen

Detaljer

Knut Vareide. Telemarksforsking

Knut Vareide. Telemarksforsking Knut Vareide Er det attraktivt å bo i Østfold? Er det attraktivt å flytte til Østfold? Netto innenlands flytting 5 4 3 2 Det er en positiv sammenheng mellom nettoflytting og arbeidsplassvekst. 1 0-1 -2

Detaljer

MÅL OG STATUS Oslo 3. desember 2014. Bård Norheim Katrine N Kjørstad

MÅL OG STATUS Oslo 3. desember 2014. Bård Norheim Katrine N Kjørstad MÅL OG STATUS Oslo 3. desember 2014 Bård Norheim Katrine N Kjørstad Mål og utfordringer Mål for kollektivtransport Være et alternativ til bil (miljømålsetting) Gi effektiv trafikkavvikling (økonomi) Gi

Detaljer

Forutsetninger for eventuelt å åpne flere Vinmonopolbutikker. Svar på utredningsoppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet

Forutsetninger for eventuelt å åpne flere Vinmonopolbutikker. Svar på utredningsoppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet Forutsetninger for eventuelt å åpne flere Vinmonopolbutikker Svar på utredningsoppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet Pressevedlegg 10. mai 2007 Utredningen viser at det er mulig å åpne flere butikker

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

MEDLEMSFORDELER I NHO REISELIV GODE GRUNNER TIL Å MELDE BEDRIFTEN DIN INN I NHO REISELIV

MEDLEMSFORDELER I NHO REISELIV GODE GRUNNER TIL Å MELDE BEDRIFTEN DIN INN I NHO REISELIV MEDLEMSFORDELER I NHO REISELIV 13 GODE GRUNNER TIL Å MELDE BEDRIFTEN DIN INN I NHO REISELIV 2 VÅRE MEDLEMSBEDRIFTER 3 NHO Reiseliv er den største arbeidsgiver- og næringsorganisasjonen for reiselivet i

Detaljer

2 Medlemsfordeler Norsk Industri. April 2014 Opplag: 2000 Design: Malstrøm Trykk: BK Grafisk

2 Medlemsfordeler Norsk Industri. April 2014 Opplag: 2000 Design: Malstrøm Trykk: BK Grafisk Medlemsfordeler Norsk Industri er den største landsforeningen i NHO-fellesskapet. Vi har tett dialog med politiske myndigheter og jobber i fellesskap for stabile og konkurransedyktige rammebetingelser

Detaljer

Tilbudskonkurranse Vestfold 2011. Vedlegg 6. Reisegaranti

Tilbudskonkurranse Vestfold 2011. Vedlegg 6. Reisegaranti Tilbudskonkurranse Vestfold 2011 Vedlegg 6 Reisegaranti Reisegaranti Transportbedriftenes Landsforening (TL) og Kollektivtrafikkforeningen lanserte i november 2009 en felles bransjestandard for reisegaranti.

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling

Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Folkestyre kompetanse - samarbeid Vest-Agder fylke Vest-Agder fylke består av 15 kommuner 170.377 innbyggere pr 1. januar 2010 Areal på 7.281 km 2 Norges

Detaljer

Gassbuss i Trondheim. Presentasjon på konferansen, biogass som drivstoff i buss 5.11.2014 v/ Harald Hegle

Gassbuss i Trondheim. Presentasjon på konferansen, biogass som drivstoff i buss 5.11.2014 v/ Harald Hegle Gassbuss i Trondheim Presentasjon på konferansen, biogass som drivstoff i buss 5.11.2014 v/ Harald Hegle Utviklingen i Trondheimsregionen Nye anbud fra 2010 og 2011. Krav til miljø- og klimautslipp. Valget

Detaljer

Teknologi for fremtidens busser hvilke valg skal vi ta? 3.Februar 2014, Terje Sundfjord

Teknologi for fremtidens busser hvilke valg skal vi ta? 3.Februar 2014, Terje Sundfjord Teknologi for fremtidens busser hvilke valg skal vi ta? 3.Februar 2014, Terje Sundfjord Valg av bussteknologi avhengig av flere faktorer Hva er utfordringene i andre transportsektorer Fylkeskommunens anbuds-

Detaljer

UDIR. nov. 2015. Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring.

UDIR. nov. 2015. Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring. UDIR. nov. 2015 Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring. 04.12.2015 Jonny H Olsen Byggopp 10 kontor i kongeriket Byggopp Hålogaland Nordland, Troms og Finnmark Byggopp, Møre og

Detaljer

Oppdragsgiver har mottatt følgende spørsmål til anbudskonkurransen.

Oppdragsgiver har mottatt følgende spørsmål til anbudskonkurransen. Interessenter Anbudskonkurranse 2014 Vestfold Tønsberg, 30. august 2013 Svar på spørsmål brev 13 Anbudskonkurranse 2014 Vestfold Det vises til tilbudsinnbydelse om kontrakt for rutegående persontransport

Detaljer

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Netto driftsresultat Hordaland fylkeskommune 1999-2008 Netto resultatgrad fylkeskommunar Det nye fylkesvegnettet frå 1.1.2010

Detaljer

Etterundersøkelsen januar 2006

Etterundersøkelsen januar 2006 22.02.2006 0:26:45 Etterundersøkelsen januar 2006 Publisert fra 6.0.2006 til 24.0.2006 587 svar (582 unike). Hva er din alder? a 22 eller yngre b 23-24 c 25-26 d 27-28 e 2-30 f 3-32 g 33-34 h 35-36 i 37

Detaljer

2014 på topp i byggenæringen

2014 på topp i byggenæringen 2014 på topp i byggenæringen En samlet næring 2014 har vært et svært spennende år hvor samarbeid på tvers av næringen og organisasjoner har gitt gode resultater. Et bredt sammensatt utvalg fra næringen

Detaljer

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015.

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015. Innovasjon Norge Hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/51-23 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 - Oppdragsbrev til Innovasjon Norge 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Innledning: generelt om trafikksikkerhetsarbeid og drepte i trafikken

Innledning: generelt om trafikksikkerhetsarbeid og drepte i trafikken Sjekkes mot fremføring Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) Skulle bare på jobb Nasjonal konferanse om arbeidsrelaterte ulykker, Trygg Trafikk Oslo, 7. april Oppgitt tittel: Fremskrittet er på

Detaljer

Vis hva du kan og få opptil 8 kr. mer i timen!

Vis hva du kan og få opptil 8 kr. mer i timen! Kompetanseløftet for bussjåfører Et yrke å være stolt av! 1. Kundemottaker 2. Kaptein 3. Miljøverner Vis hva du kan og få opptil 8 kr. mer i timen! 4. Forbilde Les om kursopplegget Gjennom Bussbransjeavtalen

Detaljer

Biogass i Østfold PROSJEKTBESKRIVELSE

Biogass i Østfold PROSJEKTBESKRIVELSE Biogass i Østfold PROSJEKTBESKRIVELSE Beskrivelse av prosjektet Østfold fylkeskommune satser på biogass når nye avtaler om busstrafikk startet i Nedre Glomma 1. juli 2013. Avtalen er en viktig satsing

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Innovasjonsfremmende samferdsel Helhet og bærekraft

Innovasjonsfremmende samferdsel Helhet og bærekraft Innovasjonsfremmende samferdsel Helhet og bærekraft Forskningsdagene Næringslivsseminar om: Bærekraft og innovasjon Høgskolen i Telemark 23. september 2009 Førsteamanuensis Dr. oecon Knut Boge Høgskolen

Detaljer

VEDR.: ANBUD INFORMASJON ANSATTE

VEDR.: ANBUD INFORMASJON ANSATTE Gauldal-øslerdal Buss AtB AS Postboks 4308 7417 Trondheim Deres ret Vår ref: OIe Holden Dato: 03.02.2012 VEDR.: ANBUD INFORMASJON ANSATTE Vi viser til Deres brev Vedrørende utlysning av «Konkurranse om

Detaljer

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx Fellesforbundet er det største forbundet i privat sektor. Medlemmene her jobber i bygg- og anleggsbransjen, grafisk, verksteder, hotell- og restaurant, skog-, landog havbruk, papir og bekledning. Den viktigste

Detaljer

Foreningen er en bransjeforening for bedrifter tilknyttet utleie av maskiner og utstyr.

Foreningen er en bransjeforening for bedrifter tilknyttet utleie av maskiner og utstyr. Foreningen er en bransjeforening for bedrifter tilknyttet utleie av maskiner og utstyr. Etablert 16. februar 2006 21 medlemsbedrifter Samlet omsetning for medlemmene: 3,4 mrd i 2010 Tilknyttet Byggenæringens

Detaljer

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015.

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015. SIVA - Selskapet for industrivekst SF Postboks 1253 Sluppen 7462 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 14/52-15 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 Oppdragsbrev til Siva SF 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Statens vegvesen. 2. Å etablere en sluttbrukerløsning med nasjonale, konkurransenøytrale reisesøk for alle modaliteter inklusive gange, sykkel og fly.

Statens vegvesen. 2. Å etablere en sluttbrukerløsning med nasjonale, konkurransenøytrale reisesøk for alle modaliteter inklusive gange, sykkel og fly. Statens vegvesen Til fylkeskommuner og andre underlagt kunngjøringsplikten Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Mette Hendbukt / 48050882

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

Deres ref.:200500830- Vår ref.:954/699/07/øk Dato:21.12.2007 /CRS

Deres ref.:200500830- Vår ref.:954/699/07/øk Dato:21.12.2007 /CRS Y R K E S O R G A N 1 5 A S J O N E N E S S E N T R A L F O R B U N D Arbeid og Inkluderingsdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo ARBEIDS - OG INKLUDERINGSOEPARTEMENTET MOTTATT 27 DES 2007 Deres ref.:200500830-

Detaljer

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x Statistikk x Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 Alarmtelefonen er et gratis nasjonalt nødnummer for barn som utsettes for vold, overgrep og omsorgssvikt. Voksne som er bekymret for at barn/unge har

Detaljer

Byggenæringen Stabil utvikling og vekst. Trondheim 26. Oktober 2011

Byggenæringen Stabil utvikling og vekst. Trondheim 26. Oktober 2011 Byggenæringen Stabil utvikling og vekst Trondheim 26. Oktober 2011 Byggenæringens Landsforening Organiserer nesten hele verdikjeden i byggenæringen NHOs nest største landsforening 4.100 medlemsbedrifter

Detaljer

Kvalitet i taxinæringen Kompetanseheving for taxisjåfører

Kvalitet i taxinæringen Kompetanseheving for taxisjåfører Kvalitet i taxinæringen Kompetanseheving for taxisjåfører Hicham El Houssaini Trafikant- og kjøretøyavdelingen Vegdirektoratet 29.10.2014 Kompetanseheving for taxisjåfører Statens vegvesen satt i gang

Detaljer

Hvorfor blir ikke EE avfallet hentet i distrikts Norge? Adm.dir. Elretur AS Stig Ervik

Hvorfor blir ikke EE avfallet hentet i distrikts Norge? Adm.dir. Elretur AS Stig Ervik Hvorfor blir ikke EE avfallet hentet i distrikts Norge? Adm.dir. Elretur AS Stig Ervik Hvorfor blir ikke EE-avfallet hentet i distrikts Norge? Norge har et regelverk som tillater EE-returselskapene å

Detaljer

Samhandlingsreformen med eller uten NAV?

Samhandlingsreformen med eller uten NAV? Samhandlingsreformen med eller uten NAV? Min inngang SAMFUNNS- OPPDRAGET NAV, 01.02.2010 Side 2 Vi har EN viktig felles forbindelse: MÆNNESKAN NAV, 01.02.2010 Side 3 Eksempel: Helse og omsorg For å opprettholde

Detaljer

Uførereformprosjektet

Uførereformprosjektet Møte med MS-foreningene Fredrikstad og Sarpsborg 21.januar 2015 Uførereformprosjektet Innføringen av ny uføretrygd. Hvordan påvirker det brukere og nye søkere? NAV leder i Fredrikstad Arne Hæhre Kommunikasjonssjef

Detaljer

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 Om undersøkelsen Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 1 Lønnsnivå blant Lederne 1.1 Lønn etter bransje Tabell 1.1: Årslønn Lederne 2013 etter bransje (n=2 915) Bransje Årslønn 2013 Antall

Detaljer

Vedlegg 5 : Reisegaranti

Vedlegg 5 : Reisegaranti Vedlegg 5 : Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 5 21.10.2010 Transportbedriftenes Landsforening (TL) og Kollektivtrafikkforeningen lanserte i november 2009 en felles bransjestandard for reisegaranti.

Detaljer

Oppdrag 4-08 Læremidler 2008: Rapportering fra fylkeskommunene om status for læremiddelleveranser ved skolestart

Oppdrag 4-08 Læremidler 2008: Rapportering fra fylkeskommunene om status for læremiddelleveranser ved skolestart Oppdrag 4-08 Læremidler 2008: Rapportering fra fylkeskommunene om status for læremiddelleveranser ved skolestart Utdanningsdirektoratet viser til oppdragsbrev 4-08 læremidler, deloppdrag Rapportering fra

Detaljer

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning Rapport Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Innhold Forord.....................................................................................

Detaljer

Resultater NNUQ2 2012. IMDi

Resultater NNUQ2 2012. IMDi Resultater NNUQ2 2012 IMDi Innledning NNU 2012 Q2 for IMDi 25.10.2012 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer

Detaljer

Anleggsbransjen Fakta og analyse. MEF-notat nr. 3 juni 2014

Anleggsbransjen Fakta og analyse. MEF-notat nr. 3 juni 2014 MEF-notat nr. 3 juni Anleggsbransjen Fakta og analyse Anleggsbransjen går for fullt MEF-bedriftene har betydelig kapasitet til økt VA-satsing Ingen klare tendenser til flere permitteringer og oppsigelser

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 01.07.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold 17 421 17 331 17

Detaljer

OPPGJØRS- OG DRIFTSKREDITTORDNINGEN FOR LANDBRUKET ÅRSMELDING

OPPGJØRS- OG DRIFTSKREDITTORDNINGEN FOR LANDBRUKET ÅRSMELDING OPPGJØRS- OG DRIFTSKREDITTORDNINGEN FOR LANDBRUKET ÅRSMELDING 2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Garantiutvalget... 3 2 Arbeidsutvalget... 4 3 Samarbeidsutvalget... 4 4 Oppgjørs- og driftskredittordningen i

Detaljer

Økologisk sykehusmat. Maiken Pollestad Sele oikos.no

Økologisk sykehusmat. Maiken Pollestad Sele oikos.no Økologisk sykehusmat Maiken Pollestad Sele oikos.no Bakgrunn: Delprosjekt under Grønt Sykehus - økologisk mat i helseforetakene Fordi regjeringen har et mål om at 15% av produksjon og forbruk skal være

Detaljer

SATS PÅ SYKKEL. Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal sykkelstrategi. Samling Forum for stedsutvikling 1.12.2010. Marit Espeland, Vegdirektoratet

SATS PÅ SYKKEL. Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal sykkelstrategi. Samling Forum for stedsutvikling 1.12.2010. Marit Espeland, Vegdirektoratet SATS PÅ SYKKEL Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal sykkelstrategi Samling Forum for stedsutvikling 1.12.2010 Marit Espeland, Vegdirektoratet Intern organisering i SVV Vegdirektoratet Marit Espeland/

Detaljer

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Den naturlige skolesekken 2012 Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Men først Ny versjon av nettstedet til Forumet: Vil ligge på forsiden til nettstedet dirnat.no Vil trolig bli lansert i oktober

Detaljer

Vedlegg. 1) Forslag - ny forskrift om sykkelritt på veg. 1. Formål

Vedlegg. 1) Forslag - ny forskrift om sykkelritt på veg. 1. Formål Vedlegg 1) Forslag - ny forskrift om sykkelritt på veg Fastsatt av Vegdirektoratet med hjemmel i vegtrafikkloven av 18. juni 1965 nr. 4 4, jfr. kgl.res. av 21. mars 1985 nr. 750 om delegering av myndighet

Detaljer

Din forsikring i arbeidslivet. www.parat.com

Din forsikring i arbeidslivet. www.parat.com Din forsikring i arbeidslivet Din forsikring i arbeidslivet Tør du stå alene? Arbeidslivet er i omstilling. Mange opplever det i form av nye eller endrede arbeidsoppgaver, omorganisering av virksomheten,

Detaljer

Tolkningsavklaring vedrørende begrepet undervisningstime og kravet om introduksjonsprogram på full tid etter introduksjonsloven

Tolkningsavklaring vedrørende begrepet undervisningstime og kravet om introduksjonsprogram på full tid etter introduksjonsloven Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/458 12.01.2015 Tolkningsavklaring vedrørende begrepet undervisningstime og kravet om introduksjonsprogram på full tid etter introduksjonsloven Departementet viser

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Fylkesråd for samferdsel Tove Mette Bjørkmo Redegjørelse under fjerde fylkesting om drift av ferjene i Nordland sommeren 2014 Bodø, 13.

Fylkesråd for samferdsel Tove Mette Bjørkmo Redegjørelse under fjerde fylkesting om drift av ferjene i Nordland sommeren 2014 Bodø, 13. Fylkesråd for samferdsel Tove Mette Bjørkmo Redegjørelse under fjerde fylkesting om drift av ferjene i Nordland sommeren 2014 Bodø, 13. oktober 2014 Redegjørelse om drift av ferjene i Nordland sommeren

Detaljer

45 4 Vekst 57,3 % 4 277 35 3 25 25 6 2 15 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 9 8 Vekst 59,5 % 783 7 6 5 491 4 3 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Vestfold Vest-Agder Oppland Hedmark

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

Hybridbuss på el og biogass

Hybridbuss på el og biogass 27.03.2014 Hybridbuss på el og biogass Hybridbuss på el og biogass Oddmund Sylta, Direktør i Skyss Den Norske Gasskonferansen Stavanger, 27. mars 2014 Hordaland fylkeskommune Tredje største fylke i Norge

Detaljer

2Voksne i videregående opplæring

2Voksne i videregående opplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 1 kap 2 2Voksne i videregående opplæring Nesten 22 000 voksne som er 25 år eller eldre, deltok i videregående opplæring i 2013. Hovedfunn Antall voksne

Detaljer

Oppsummering av kontrollaksjonen:

Oppsummering av kontrollaksjonen: Oppsummering av kontrollaksjonen: Avfallsdeponier 2005 (Deponiaksjonen) Sammendrag: Aksjonen ble gjennomført for å kontrollere om avfallsdeponienes mottakskontroll er tilstrekkelig god om farlig avfall

Detaljer

HR - undersøkelsen 2009. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

HR - undersøkelsen 2009. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon HR - undersøkelsen 2009 EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon 1 Litt om undersøkelsen Metode: Spørreskjema sendt på e-post til EBLs HR-nettverk Gjennomført januar og februar 2009 50 bedrifter/konsern

Detaljer

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 35. 29. september 2014

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 35. 29. september 2014 INNKJØPSFORUM Nyhetsbrev nr. 35 29. september 2014 hetsbrev nr. 3 Det faglige hjørnet: Oslo kommune har skjerpet kravet om bruk av lærlinger i kommunens anskaffelseskontrakter. Omfanget av behovet og kontraktens

Detaljer

Høringsuttalelse - Forskrift om bruk av kjøretøy

Høringsuttalelse - Forskrift om bruk av kjøretøy Statens Vegvesen Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep Oslo Vår dato: 20.12.2012 Vår ref: ÅK 2012/00011 Høringsuttalelse - Forskrift om bruk av kjøretøy Norsk Landbrukssamvirke vil her komme med innspill til

Detaljer

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø 1 Mandatet: Omfatter det meste Men utvalget skal ikke drøfte: Statlig eierskap av institusjonene Gratisprinsippet Gradsstrukturen

Detaljer

Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta

Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta Sluttrapport 1.0 Innledning Svømming er en av de mest brukte aktivitetene for å mosjonere. Norges Svømmeforbund har siden 1997 hatt svøm langt kampanjen som en årlig mosjonskampanje

Detaljer

Ifølge liste 15/57 19.02.2015. Deres ref Vår ref Dato

Ifølge liste 15/57 19.02.2015. Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/57 19.02.2015 Redegjørelse av regelverket for avvikskjøring - NSBs innleie av utenlandske busselskaper ved togstans Samferdselsdepartementet har mottatt brev fra

Detaljer