NHO TRANSPORT Årsrapport 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NHO TRANSPORT Årsrapport 2010"

Transkript

1 NHO TRANSPORT Årsrapport 2010

2

3 INNHOLD 3 INNHOLD Styrets beretning Tariff- og arbeidsgiverservice Næringspolitikk Rekruttering og omdømme Sikkerhet og beredskap Helse, miljø og sikkerhet Informasjon Om NHO Transport Landsoversikt anbud Oppkjøp og fusjoner Medlemsoversikt

4 4 STYRETS BERETNING STYRETS BERETNING 2010 har vært et aktivt og spennende år for transportbransjen. Et forbundsvis tariff - oppgjør ble gjennomført innenfor akseptable rammer og uten konflikt. Foreningen har også vært engasjert i mange bransjepolitiske spørsmål, og en stadig større del av persontransporten har blitt anbudsutsatt. NHO Transport, som inntil 1. februar 2011 benyttet navnet Transportbedriftenes Landsforening, er en kombi - nert arbeidsgiver- og bransjeforening for transport - sektoren i Norge. Foreningen har et bredt spekter av medlemmer, som består av busselskaper, aktører innenfor skinnegående persontransport, taxiselskaper og godsbedrifter. Foreningen er tilsluttet NHO og har forretningsadresse i Oslo. Et balansert tariffoppgjør Tariffoppgjøret i 2010 foregikk på forbundsnivå, og noen av tariffavtalene ble reforhandlet parallelt med Spekter og Norges Lastebileierforbund. Kravene var omfattende og inneholdt mange momenter utover de lønnsmessige. Styret er på denne bakgrunn svært fornøyd med at man kom i havn etter å ha meklet på overtid i 13 timer. De økonomiske rammer for oppgjøret var innenfor grensene for de såkalte frontfagene. Partene ble enige om å sette ned tre utvalg, som frem til tariffoppgjøret i 2012 skal jobbe videre med arbeidstidsordninger, avtale for bestillingskjøring og prinsipper for beregning av lønnsnivå i forhold til andre bransjer. I tillegg fortsetter et eget utvalg med utvikling av en ny avtale for godssektoren. Foreningen har også hatt noen saker i Arbeidsretten i 2010, og det har vært en jevn etterspørsel etter juridisk bistand fra medlemsbedriftene innen både tariff- og generell arbeidsrett. Ytterligere vekt på kompetanse Styret er også glad for at tariffoppgjøret i 2010 ytterligere understreket bransjens prioritering av kompetanse ved at gjennomføring av våre bransjeinterne kompetanse - moduler gir ytterligere uttelling lønnsmessig sett. For øyeblikket er over sjåfører i ferd med å gjennom - føre ulike moduler, og våre medlemsbedrifter forventer positive resultater av økt kompetanse gjennom høyere lojalitet, lavere turnover, redusert skadefrekvens, bedre drivstofføkonomi, økt motivasjon og hyggeligere arbeidsmiljø. Foreningen har også vært opptatt av EUs yrkessjåfør - direktiv og krav til obligatorisk etterutdanning. Styret har støttet forslaget om obligatorisk etterutdanning for yrkessjåfører, men vårt ønske om å kunne bruke fjernundervisning for å dekke de mer teoretiske deler av stoffet har ikke blitt tatt til etterretning. Bransjen har i stedet fått noen svært rigide regler for gjennomføring av etterutdanningen, og foreningen har senest i et brev til Vegdirektoratet i desember anmodet om en oppmykning på visse felt. Dette brevet ble også undertegnet av arbeidstakerorganisasjonene, men en lemping av reglene vil sannsynligvis ikke komme før dagens ordning blir evaluert i 2012 eller Foreningen har i løpet av høsten også hatt møter med arbeidstakerorganisasjonene om ulike sider ved gjennom føring av den obligatoriske etterutdanningen. Vi var enige om at denne i størst mulig grad burde avholdes lokalt og bedriftsinternt, men ble ikke enige om de økonomiske sider. Disse må dermed avklares lokalt, men kan komme opp igjen som en del av tariffoppgjøret i 2012 hvis arbeidstakersiden krever dette.

5 STYRETS BERETNING 5 Prioritering av rekruttering Gjennomsnittalderen blant bussjåfører er forholdsvis høy, og økt aktivitetsnivå medfører at flere stillinger opprettes i ulike deler av landet. Det er dermed allerede mangel på sjåfører, og bransjen regner med at det trengs mellom og nye sjåfører hvert år fremover for å dekke behovet. Aldersgrensen på 21 år for bussertifikat medfører at mange unge ikke velger bussjåføryrket og er dermed et viktig hinder for nødvendig rekruttering. Foreningen har på denne bakgrunn jobbet aktivt mot Samferdselsdepartementet og sentrale Stortingspolitikere med sikte på å få senket aldersgrensen til 18 år og dermed få bussjåførutdanningen integrert i det ordinære videregående skoleløp. Vi har nå fått signaler om at Vegdirektoratet i første halvår 2011 vil sende ut et forslag om endret aldersgrense på høring. Foreningen har også påpekt at NAV bør få økte rammer slik at kostnader til bussjåførutdanning kan dekkes i visse tilfeller, og vi har også foreslått at rammene for Statens Lånekasse for Utdanning bør justeres slik at det kan gis støtte til bussjåførutdanning. Bransjen selv har også gjort en rekke ting for å beholde dagens sjåfører og rekruttere nye. Bussbransjeavtalen har gitt vesentlig bedre lønns- og arbeidsvilkår, og en del bedrifter har satt i gang målrettede tiltak for å få sjåfører til å bli i jobb fremfor valg av tidlig pensjonering. Mange selskaper har også gode erfaringer med rekruttering fra utlandet, og bransjen har i høst utviklet en kampanje for å bedre omdømmet og øke rekrutteringen til bussjåføryrket. Aktiv påvirkning av rammebetingelser Foreningen har nøye fulgt med på innføringen av EUs kollektivtrafikkforordning, som ble vedtatt i desember Denne medfører et generelt krav om konkurranse ved tildeling av kontrakter og eneretter. Eneste unntak er offentlige eide selskaper og kontrakter under en viss størrelse. Under innfasingen av direktivet fikk foreningen gjennomslag for lengre overgangstid og busskontrakter på inntil 15 år. I tillegg fikk foreningen aksept for at fylkeskommunene fortsatt kunne kjøpe lokaltransport på ekspressbussrutene uten av dette blir konkurranseutsatt. Stadig flere ruter eller områder blir satt ut på anbud i regi av fylkeskommunale administrasjonsselskaper, og vi jobber kontinuerlig for at anbudskontraktene skal bli mest mulig balanserte og gi busselskapene nødvendige incitaments til å utvikle markedet og dermed øke passasjerantallet. Foreningen har også uttrykt bekymring over at det gode samarbeidet om utviklingen av ekspress - tilbudet i Norge er erstattet av et ønske om å legge flere ekspressbussruter inn i den ordinære fylkeskommunale trafikken. Dette kan svekke ekspressbusstilbudet i deler av landet. Våre medlemmer på turbilsiden har de siste årene merket en sterk økning i konkurransen fra utenlandske operatører, som driver virksomhet i Norge i hele sommerhalvåret og nyter godt av konkurransemessige fordeler gjennom lave lønnskostnader. Såkalt kabotasjevirksomhet er lovelig innen EØS-området på midlertidig basis, og vi har ved ulike anledninger bedt myndighetene om å definere eller konkretisere begrepet midlertidig. Samferdselsdepartementet har på denne bakgrunn lovet å gjøre en vurdering før turistsesongen 2011 starter. Begrepet midlertidig virksomhet er for øvrig begrenset til maksimalt tre oppdrag på syv dager på godssiden, men foreningen har gjentatte ganger tatt til orde for at kontrollen på dette feltet må intensiveres. Nasjonal Transportplan for ble vedtatt av Stortinget i 2009, og gode veier samt infrastruktur for øvrig er viktig for å kunne levere effektive og sikre transportløsninger. Foreningen mener imidlertid at kollektivtrafikksektoren har fått en alt for beskjeden plass i

6 6 STYRETS BERETNING Fra venstre: Jostein Hatlebrekke, Wilhelm Hunstad, Arne Veggeland, Helge Leite, Jon H. Stordrange, Kjetil Førsvoll. Bernt Dahle og Atle Rønning var ikke til stede. Fotograf: Svein Erik Dahl (Samfoto)

7 STYRETS BERETNING 7 gjeldende transportplan og jobber dermed aktivt for at vår sektor skal få større oppmerksomhet ved neste planrevisjon. Spennende fremtid Det er forventet en sterk befolkningsvekst i våre største byområder de kommende årene, og økningen i behovet for transporttjenester bør i størst mulig grad dekkes gjennom gode og omfattende kollektivtrafikkløsninger både av hensyn til miljøet og veikapasiteten. Det forventes dermed en sterk økning i behovet for kollektive transport - løsninger, noe som vil skape økt aktivitet i våre medlemsbedrifter. Skal man imidlertid lykkes med å øke kollektivtrafikkandelen, kreves det et godt samarbeid og god dialog mellom myndighetene på ulike nivå, de fylkes - kommunale administrasjonsselskapene og operatører av skinnegående så vel som veibaserte transportmidler. Økt bruk av anbudskontrakter kan imidlertid føre til at mellomstore og små busselskaper taper i konkurransen. Bransjen vil dermed kunne oppleve en ytterligere omstrukturering i retning av færre og større enheter. Positivt årsresultat Det er styrets oppfatning at det fremlagte årsregnskapet gir tilfredsstillende informasjon for å kunne bedømme foreningens stilling og resultat. Det har heller ikke inntrådt forhold etter regnskapsåret slutt som påvirker dette. Forutsetningene for fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet er basert på denne forutsetningen. Foreningens aktiviteter medfører ikke forurensning eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljø. Regnskapet viser et positivt resultat på kroner etter netto finansposter, og årets resultat vil bli tilført egenkapitalen. Foreningen har imidlertid et negativt driftsresultat på kroner , noe som skyldes et bevisst vedtak om å finansiere utviklingen av felles kampanje for bedring av bransjens omdømme og dermed øke rekrutteringen av nye bussjåfører. Budsjettet for 2011 viser et positivt resultat før netto finansinntekter, og foreningen har en solid egenkapital. Det er imidlertid på sikt behov for å vurdere en endring av dagens kontingentsstruktur. Lavt sykefravær Foreningens styre består av syv menn og har to kvinner og fem menn som varamedlemmer. Andelen kvinner er imidlertid langt høyere i foreningens ulike utvalg. Administrasjonen hadde ved utgangen av året åtte ansatte, men en av disse har siden 1. oktober 2010 vært utleid til NHO sentralt på femti prosent basis. 50 prosent av de ansatte er kvinner, og det har ikke vært igangsatt særskilte tiltak for å endre kjønnsfordelingen. Jon H. Stordrange tiltrådte som administrerende direktør 1. april 2010, og Siri Bergh sluttet som forhandlingsdirektør 1. mars Hun hadde da vært konstituert som administrerende direktør i en overgangsperiode. Sykefraværet var i 2010 på 1,9 prosent og utgjorde 33 arbeidsdager. Det har ikke vært noen ulykker eller personskader, og foreningen er tilknyttet NHOs felles bedriftshelsetjeneste. Arbeidsmiljøet og medarbeider - tilfredsheten blir jevnlig målt gjennom en felles undersøkelse for hele NHO, og disse viser at arbeidsmiljøet er tilfredsstillende. Det har imidlertid vært gjennomført tiltak for å få en bedre og klarere oppgave- og ansvars - fordeling mellom de ansatte. Oslo, 3. mars 2011 Helge Leite, leder Bernt Dahle, nestleder Kjetil Førsvoll Jostein Hatlebrekke Wilhelm Hunstad Atle Rønning Arne Veggeland Jon H. Stordrange, adm. direktør

8 8 TARIFF- OG ARBEIDSGIVERSERVICE ET KREVENDE OPPGJØR I ET SPENNENDE ÅR Tariffoppgjøret 2010 Hovedoppgjøret i 2010 ble et usedvanlig krevende oppgjør. Det ble forhandlet parallelt med Nettbuss/Spekter og Norges Lastebileier-Forbund på arbeidsgiversiden, mens Norsk Transportarbeiderforbund, Yrkestrafikk - forbundet, Norsk Jernbaneforbund og Fagforbundet satt samlet på arbeidstakersiden. Både Transportoverenskomsten, Bussbransjeavtalen og Miljøavtalen ble forhandlet parallelt. Forhandlingene startet 25. mars. Det viste seg raskt at disse ikke førte frem, og arbeidstakersiden brøt for - handlingene like før kl den 26. mars. Arbeidstakerorganisasjonene varslet i første omgang plassfratredelser for vel 1350 ansatte, og det lå således an til en relativt stor konflikt. Meklingsinnspurten startet 14. april, og fristen for å oppnå enighet var satt til kl Meklingen var krevende, og først 13 timer på overtid forelå det en skisse som partene kunne anbefale. Forslaget innebar et generelt tillegg på kr 1,50, samt ytterligere 50 øre fra , et rutebuss- og godssjåførtillegg på kr 1, samt en økning av kompetansetilleggene. Rammene for oppgjøret var innenfor grensene for frontfaget, noe som var svært viktig for arbeidsgiversiden. For arbeidsgiversiden var det også viktig at kravet fra arbeidstakerne om en garanti som knyttet bussjåførenes lønn opp mot snittet for industriarbeidere ikke ble tatt til følge. En annen viktig endring var at det ble inntatt nye billag knyttet til delte skift, som blant annet innebærer at delt - skifttillegget nå kommer til utbetaling dersom pausen er over 1 time. Det ble også nedsatt tre nye utvalg; ett for å se på arbeidstidsordningene, ett for tekniske beregninger, og ett for å se på bestillings- og handikapkjøring. Det var spenning knyttet til avstemmingsresultatet, da de ulike forbund hadde gitt ulike anbefalinger. Da avstemmingsresultatet forelå, viste det seg at det var et knapt ja-flertall. Taxioppgjøret gikk også til mekling. Meklingen fant sted 2. september, og det ble oppnådd en forhandlingsløsning partene kunne godta. Ny godsavtale Arbeidet med ny godsavtale ble stilt i bero i forbindelse med tariffoppgjøret. Etter tariffoppgjøret ble arbeidet gjenopptatt. Det er oppnådd enighet om strukturen for en ny avtale, men avstanden mellom partene er stor hva gjelder sentrale temaer som lønnssystemer og arbeidstidsordninger. Utvalgsarbeidet Arbeidet i utvalgene er kommet i gang, og disse forventes å ferdigstille sitt arbeid i god tid før oppgjøret i Arbeidsrettssaker Det har i løpet av 2010 falt dom i tre saker innenfor NHO Transports område. Den ene av disse var en variant av tillegget på kr 3,50 på Transportoverenskomsten som ble gitt i hovedoppgjøret i I denne saken fikk Norsk Transportarbeider - forbund medhold i at det i den konkrete saken var gjennomført reforhandlinger. I den neste saken fikk NHO Transport medhold. Arbeidsgiversiden har hele tiden vært klar på at Bussbransjeavtalen kun kommer til anvendelse for nye kontrakter,

9 TARIFF- OG ARBEIDSGIVERSERVICE 9 og at den innfases på to måter; fullt ut ved anbuds - kontrakter, og i en totrinnsmodell for forhandlede kontrakter. I protokollen står det da også under punktet om implementering følgende: Alle ansatte i kategoriene som er nevnt i overens - komstens 1 skal inn på bussbransjeavtalen i forbindelse med oppstart av nye kontrakter fra og med og senest Tross denne relativt klare ordlyden hevdet Norsk Transportarbeiderforbund at også en eventuell reforhandling av en løpende kontrakt skulle lede til at Bussbransjeavtalen kom til anvendelse. Norsk Transportarbeiderforbund hevdet at [b]egrepet reforhandlede kontrakter i tredje ledd i økonomiavsnittet i protokollen fra 2007 må tolkes på samme måte som meklingsresultatet i 2006, og viste til arbeidsrettens dom i Telemarksaken. I realiteten anførte Norsk Transportarbeiderforbund dermed at eksempelvis justering av tilskudd innen en løpende kontrakt kunne lede til at bedriften skulle over på Bussbransjeavtalen. Arbeidsrettens avviste dette, og de saksøkte ble frifunnet: Ordlyden er entydig, og det er ikke holdepunkter i andre bestemmelser i protokollen, dens tilblivelseshistorie, felles partsforutsetninger eller andre relevante tolkningsmomenter som tilsier at nye kontrakter skal gis noe annet meningsinnhold enn hva ordlyden gir uttrykk for. med Bussbransjeavtalen 4.4 femte ledd. Arbeidsretten frifant arbeidsgiversiden og konstaterte kort at det i dette tilfellet hadde skjedd et bytte av fridager, og at dette ikke var en endring i sjåførens arbeidsplan med den hensikt å innarbeide en bevegelig helligdag. Løpende arbeid I begynnelsen av 2010 sluttet Siri Bergh som forhandlings - direktør. Selv om Siri Bergh likevel ledet tariffoppgjøret, har organisasjonen i deler av året kun hatt en jurist. Fra begynte Ann Helen Hvam som advokat/ forhandler, slik at en på arbeidsgiversiden igjen har to årsverk. Også i 2010 har en sentral oppgave på arbeidsgiversiden vært å bistå bedriftene med rådgivning og bistand. Dette gjelder både i forhold til tariffspørsmål og individuelle saker, herunder å bistå med prosessoppdrag i eventuelle arbeidsrettssaker. Der bedriftene har bedt om møter/opplæring i bedrift har man søkt å stille opp, men det har ikke vært gjennomført noen besøksvirksomhet ut over dette. I 2010 har NHO Transports advokater jevnlig bistått bedriftene med rådgivning og vurderinger, både muntlig og skriftlig. Det har også vært gitt bistand i forbindelse med saker for ordinære domstoler. Den tredje saken gjaldt en sjåfør som etter den rullerende planen skulle ha hatt fri første pinsedag og arbeidet 2. pinsedag, men der bedriften endret arbeidsplanen slik at han arbeidet den mindre trafikkbelastede 1. pinsedag og fikk fri den mer trafikkbelastede 2. pinsedag i stedet. Norsk Transportarbeiderforbund mente at endringen innebar at sjåføren må innarbeide den bevegelige hellig - dagen mandag annen pinsedag, og at dette var i strid

10 10

11 NÆRINGSPOLITIKK 11 MILJØVENNLIG OG EFFEKTIV KOLLEKTIVTRANSPORT Klimagassreduksjoner og bussens potensial På oppdrag fra NHO Transport har Civitas og TØI utarbeidet en rapport som viser at en kombinasjon av gode markedsløsninger og smarte teknologivalg kan gi et potensial i klimakutt fra busstrafikken på tonn CO2 i Dette vil representere et kutt på 4,7 prosent av samlet utslipp fra persontransport på veg og 40 prosent av veksten i persontransportutslipp fra 2009 til I Markedsscenario 2020 sannsynliggjøres det en utvikling der det blir mulig med et skikkelig løft i kollektivtrafikken, spesielt for bussens vedkommende. Det forutsettes blant annet en betydelig opptrapping av den økonomiske innsatsen fra statens side, spesielt i form av infrastrukturinvesteringer og økning i støtte til kollektivdriften. Sammen med kollektivløftet skjer også en oppgradering av sykkelmulighetene for å bidra til å fange opp de korteste bilturene. Frem mot er prognosen at bybusser i Norge vil kunne få effektive metangassmotorer, hybrid - teknologi og i stor grad vil kunne bruke biometan som drivstoff. Reduksjonene i klimapåvirkning vil for bybusser kunne bli i størrelsen 60 prosent. Lang - distansebusser som i større grad kjøres på landevei med store avstander mellom holdeplassene, antas i hovedsak å bli kjørt på diesel med en større eller mindre inn blanding av dieseldrivstoff fra planteoljer eller biomasse. Dette gir en 54 prosent reduksjon i all busstrafikk i forhold til et referansescenario. Markeds- og teknologiutviklingen er gjensidig uavhengige utviklinger slik at bussens samlede potensial for klimakutt er summen av virkningene av disse to potensialene. Det kombinerte markeds- og teknologiscenarioet bringer samlet utslipp ned i null. I det kombinerte scenarioet vil bussen fortsatt slippe ut klimagasser selv med forbedret teknologi. Men redusert utslipp fra bilreiser som overføres til buss, utligner dette og gjør at busstrafikken i Norge kan bli klimanøytral i 2020 slik dette begrepet anvendes i dag. Endring i omsetningspåbud for biodrivstoff NHO Transport leverte høringssvar til Klima- og forurensningsdirektoratet vedrørende forslag til endring i omsetningspåbud for biodrivstoff. NHO Transport var positive til tiltak som øker bruken av biodrivstoff, forutsatt at bærekraftskriteriene oppfylles. For å få god miljøeffekt og gi insentiver til å bruke økt andel biodiesel, mener NHO Transport avgiftsfritaket for høyinnblanding av biodiesel bør gjeninnføres for kollektivtrafikken. En kombinasjon av omsetningspåbud og bruk av avgiftsinsentiver kan gi betydelige CO2-reduksjoner i busstrafikken. Askesky og bussbransjen Bussbransjen deltok på en storstilt dugnad for å avhjelpe den situasjonen tusenvis av reisende hadde kommet opp i når luftrommet og samtlige flyplasser i Norge ble stengt på grunn av askeskyen fra Island. Ekspressbussbransjen gjorde en formidabel innsats for å frakte passasjerer på kryss og tvers av landet. Tusenvis av passasjerer fikk et alternativt transporttilbud takket være at ekspress - busselskapene satte inn hundrevis av ekstra busser, og at andre busselskaper bidro ved å stille mannskap og busser til disposisjon. NHO samlet daglig inn informasjon om situasjonen, og ga rapport til Samferdselsdepartementet. Kollektivtransportforordningen I forbindelse med innføring av forordning (EF) nr. 1370/2007 om offentlig persontransport med jernbane og på vei, har NHO Transport hatt fokus på praktiseringen

12 12 NÆRINGSPOLITIKK av forordningen og hvor lang overgangstid det blir før alle kontrakter skal være i tråd med forordningen. Gjennom møter med den politiske ledelsen i Samferdselsdepartementet og på Stortinget fikk NHO Transport blant annet gjennomslag for lengre overgangstid, og ikke minst var et stort flertall på Stortinget tydelig på at innfasingen av forordningen ikke skulle ramme det gode samarbeidet som mange fylker har om ekspressbussrutene. Framkommelighet og kollektivfelt NHO Transport fikk satt regjeringens manglende satsing på framkommelighet for kollektivtrafikken og bygging av kollektivfelt på dagsorden i media. NHO Transport pekte blant annet på avviket mellom regjeringens løfter om satsing på framkommelighet for kollektivtrafikken og bygging av kollektivfelt. Det ser ut til å bli lite mer enn gode hensikter og i handlingsprogrammet til Statens vegvesen for går det fram at det som burde vært 40 kilometer med nye kollektivfelt i perioden, kun blir ni kilometer. Dette ble fulgt opp ved framleggingen ved statsbudsjettet hvor regjeringen la fram planene om kun 1 km kollektivfelt. Skoleskyss og setebelter Stortinget behandlet våren 2010 et forslag om å innføre påbud om setebelter i alle busser, med unntak av de busser som klart er definert som typiske bybusser. Representantene foreslo også endringer i vegtrafikkloven, slik at det blir forbud mot å transportere skolebarn og ungdom stående i skolebuss. NHO Transport mente dette kunne løses med at det ble stilt krav om setebelter og sitteplasser gjennom fylkeskommunens kjøp av tjenester. Forslaget er nå fulgt av opp av regjeringen med et forslag om å pålegge fylkeskommunene å dimensjonere for sitteplasser med setebelter til elever under normal trafikk. NHO Transport er positive til setebelter i alle busser og sitteplasser til alle skolebarn, og støtter forslaget om at dette må prioriteres av fylkeskommunene og/eller administrasjonsselskapene ved investeringer i nye busser og økt setekapasitet. NHO Transport er positive til at krav om setebelter inntas i nye anbud/kontrakter. NHO Transport har pekt på at nye krav til fylkeskommunene må fullfinansieres.

13 NÆRINGSPOLITIKK dagersregel NHO Transport ba Samferdselsdepartementet om å finne en løsning når det gjelder gjeninnføring av mulighet til utsatt ukehvil ved internasjonal turbilkjøring den såkalte 12-dagersregelen. I EU ble regelendringen gjort gjeldende fra 4. juni, men endringen var ikke planlagt implementert i norsk regelverk før i oktober på grunn av at Island hadde visse reservasjoner. Samferdselsdepartementet kom raskt med en forskrift som ga norske turbilselskaper like vilkår som sine utenlandske konkurrenter. Kontantfri kollektivtrafikk Det har i 2010 vært fokus på den belastning og risiko sjåfører utsettes for i forbindelse med kontanthåndtering. Det har blant annet i Kristiansand vært gjentatte ransog voldsepisoder. NHO Transport er positive til å få til mest mulig kontantfri kollektivtrafikk. Inntil kontantfrie busser er en realitet må vi imidlertid sørge for at faren for ran blir minimalisert. Kontantbeholdningen bør holdes på et minimum, sikkerhetskameraer bør benyttes i økende grad, nødalarmer bør være tilgjengelige, og sjåførene bør bli bedre skolert i konflikthåndtering og takling av vanskelige situasjoner. I tillegg må oppdragsgiverne få billett- og salgssystemer som gjør det mulig å ta vekk kontantene fra bussene der forholdene ligger til rette for det. NHO Transport foreslo i et møte med Arbeidsdepartementet at det skulle settes ned en arbeidsgruppe for å vurdere tiltak for å få en tryggere arbeidsdag for sjåførene. En slik arbeidsgruppe ble nedsatt av Arbeidsdepartementet høsten NHO Transport har deltatt i arbeidsgruppen med Anne Lise Stølan fra Unibuss A/S og Terje Sundfjord fra NHO Transport. Arbeidsgruppens arbeid skal sammenstilles i et dokument, som skal være ferdigstilt innen 1. april Felles miljøprogram I fellesskap har Kollektivtrafikkforeningen og NHO Transport laget miljøprogrammet Vern miljøet reis kollektivt som synliggjør hvordan flere kan reise kollektivt, og hvordan utslippene fra kollektivtrafikken kan reduseres. Målet er at dette miljøprogrammet for kollektivtrafikk skal inspirere alle involverte parter til felles innsats for et bedre miljø. Organisasjonene skal arbeide for å få en 1 milliard reiser i 2020, og samtidig ta et krafttak i forhold til bransjens egne klimautslipp.

14 14 NÆRINGSPOLITIKK REKRUTTERING OG OMDØMME Bussbransjeavtalen fra 2007 representerer et viktig element i NHO Transports arbeid med å øke bussjåføryrkets status og omdømme. Bussbransjeavtalen innebærer både et lønnsløft og en storsatsing på kompetanse. Satsingen på kompetanse innebærer at bussjåfører er i gang med opplæring gjennom et interaktivt e-læringsprogram. Mange av våre medlemsbedrifter har også arbeidet systematisk med å få sjåfører til å stå lengre i jobb. Et godt eksempel på dette er Unibuss som i 2010 ble tildelt prisen Årets seniorinitiativ fra Senter for seniorpolitikk. Lavere aldersgrense I arbeidet med å øke rekrutteringen har det i 2010 vært lagt vekt på å få fart på den politiske prosessen med å få lavere aldersgrense og bedre finansieringsordninger for yrkessjåførutdanning. NHO Transport hadde sammen med Yrkestrafikkforbundet og Norsk Transportarbeiderforbund møte med samferdsels - minister Magnhild Meltveit Kleppa hvor vi tok opp lavere aldersgrense for å starte med sjåførutdanning og å få mulig heten til å bruke Statens Lånekasse for å finans - iere yrkessjåførkompetansebeviset. Dette ble senere også fulgt opp i fellesskap av NHO Transport, Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund og Norges Lastebileier- Forbund i et felles brev til Samferdsels-, Utdannings- og Arbeidsdepartementet. Rekrutteringsutfordringene var også en del av møter NHO Transport hadde med leder for transport- og kommunikas - jonskomitéen Knut Arild Hareide, som leverte en interpel - lasjon til Stortinget som medførte en bred debatt i Stortinget om rekrutteringsutfordringene i bussbransjen. Basert på dette arbeidet har nå Samferdselsdepartementet bedt Statens vegvesen utrede og sende på høring forslag om å senke aldersgrensen for bussjåfører til 18 år for å starte sjåførutdanningen. Rekrutteringskampanje Parallelt med det politiske og organisatoriske arbeidet, la NHO Transport sammen med representanter fra medlemsbedriftene Veolia Transport, Tide Buss, Unibuss og Nettbuss og fra arbeidstakerorganisasjonene Norsk Transportarbeiderforbund og Yrkestrafikkforbundet, grunnlaget for en egen rekrutteringskampanje. Utgangspunktet var at det skulle utarbeides en nasjonal og landsomfattende plattform som skulle tas i bruk av bedriftene, og følges opp av lokale rekrutteringsplaner med fokus på følgende områder: Oppfølging av de videregående skolene Samarbeid med opplæringskontorene i transportfag Deltakelse på yrkesmesser Få rekruttering med i konkurransegrunnlaget i framtidige kontrakter Få aksept hos fylkeskommune for bruk av lærekandidat ordningen Få opprettet flere plasser i videregående skole Samarbeid om å markedsføre yrket Busslappen.no Kampanjen ble lansert i romjulen På nettsiden busslappen.no finner man alt man trenger å vite for å bli bussjåfør. Man kan søke på ledige jobber, stille spørsmål om yrket, se bussjåfører fortelle om jobben sin og delta i en Facebook-konkurranse der fire vinnere får bussturer for seg og sine venner. På busslappen.no er det laget en uformell test. Her kan publikum sjekke om de passer som bussjåfør. Testen består av fire dilemmaer innen kategoriene sikkerhet, sjefsrollen, service og samfunnsansvar. Til busslappen.no ble det også laget tre korte filmer som ble lansert på den nye nettsiden. Det ble utarbeidet en egen verktøykasse med materiell som medlemsbedriftene kunne bruke i sitt eget rekrutteringsarbeid samt til å profilere kampanjen lokalt.

15 NÆRINGSPOLITIKK 15 SIKKERHET OG BEREDSKAP Ny håndbok i krise- og beredskapsledelse NHO Transport har utarbeidet en ny håndbok i krise- og beredskapsledelse for buss- og godsbransjen med de siste faglige oppdateringer innen fagfeltet. Det vektlegges blant annet at regelmessig trening og øvelser på håndtering av en alvorlig buss- eller godsulykke er en av de viktigste forutsetninger for å lykkes i en krisesituasjon. Målsettingen med håndboken er å sikre at buss- og godstransport - selskaper holder en beredskapsmessig høy standard i overensstemmelse med de krav som passasjerer og myndigheter stiller, og som operatørene selv ønsker å etterleve. Krafttak for bussbelte NHO Transport har i samarbeid med Statens vegvesen planlagt en stor kampanje for å få flere busspassasjerer til å bruke sikkerhetsbelter om bord på ekspressbusser. Kampanjen skal gjennomføres i februar 2011, der passasjerer får informasjon om beltebruk ombord på bussen. Kampanjen er kommet i stand etter en under - søkelse utført av Statens vegvesen som viser at kun 42 prosent bruker sikkerhetsbelte hvor slike er montert. Ny førstehjelpsbrosjyre for yrkessjåfører NHO Transport har trykket opp et nytt opplag av brosjyren Førstehjelp på ulykkesstedet. Innholdet er faglig oppdatert i forhold til de aller siste autoritative akuttmedisinske anbefalinger innen gjenopplivning. Brosjyren inneholder viktig informasjon og vil være til god nytte for alle yrkessjåfører. Nasjonal tiltaksplan for sikkerhet på vei NHO Transport har rapportert inn til Statens vegvesen trafikksikkerhetstiltak bussbransjen har gjennomført det siste året. Stalheimskleiva NHO Transport er i dialog med Statens vegvesen om å snu nåværende enveiskjøring i Stalheimskleiva. Dette fordi nåværende kjøreretning ansees som trafikksikkerhetsmessig uforsvarlig. NHO Transports engasjement har medført at vegvesenet vil utføre en risikoanalyse basert på bransjens forslag om kjøreretning opp, og bruk av nedre veikryss i kleiva. Sikker skoleskyss NHO Transport har i samarbeid med Trygg Trafikk videreutviklet et nettbasert og interaktivt undervisningsmateriell for elever i klasse til også å inkludere flere filmklipp for ytterligere stimulering av læringsverdien om sikker skoleskyss. Pilotprosjekt om alkolås NHO Transport har avgitt en høringsuttalelse hvor bussbransjen stiller seg positiv til at det etableres et pilot prosjekt med alkolås som alternativ til tap av førerett, men at dette forutsetningsvis kun er aktuelt for personbilsjåfører og ikke yrkessjåfører. Standard for drift og vedlikehold av vegnettet NHO Transport har avgitt et grundig høringssvar hvor det blant annet vektlegges at trafikksikkerhet må stå sentralt i arbeidet med ny standard for drift og vedlikehold av vegnettet. Fastsettelse av særskilte fartsgrenser NHO Transport har avgitt en høringsuttalelse til NHO vedrørende fastsettelse av særskilte fartsgrenser fra 60 km/t til 100 km/t. NHO Transports innspill ble i all hovedsak lagt til grunn i NHOs høringssvar til Samferdselsdepartementet. Innføring av høydebegrensning på kjøretøy NHO Transport stiller seg av trafikksikkerhetsmessige årsaker positiv til en høydebegrensning på 4,30 meter, hensyntatt at det i dag ikke er krav til høydebegrensning.

16 16 NÆRINGSPOLITIKK HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Arbeid med helse, miljø og sikkerhet er svært viktig, og skal være en integrert del av virksomhetens ordinære drift. De aller fleste av NHO Transports medlemsbedrifter har gode rutiner på dette feltet i dag, og aktiviteten sentralt må dermed tilpasses dette. Til tross for at det arbeides godt og systematisk med sykefraværet er bussbransjen en bransje med et relativt høyt sykefravær. For andre kvartal 2010 var fraværet på 9,1 prosent. Selv om dette er en nedgang fra målepunktet andre kvartal 2001, må arbeidet for å senke fraværet ytterligere fortsette. Bussbransjen har imidlertid flere særegne utfordringer, blant annet gjør forholdet til oppdragsgiver at en i realiteten har begrensninger i muligheten til selv å bestemme hvordan arbeidet skal organiseres. Generell HMS-rådgivning Som nevnt innledningsvis har de fleste av bedriftene gode rutiner og høy kompetanse. Behovet for bistand fra bedriftene vil derfor i stor grad omhandle relativt komplekse problemstillinger. En viktig funksjon for HMS-rådgiveren har ofte vært å være en sparringspartner for medlemsbedriftene, en sparringspartner som også kan brukes til å kvalitetssikre prosesser. Samtidig har vi enkelte medlemsbedrifter med behov for bistand på mer basale områder, og det er derfor på sin plass å minne om at det er utarbeidet en del utmerket materiell og veiledning fra NHO sentralt som en kan få tilgang til ved å kontakte oss. Ran og kontantfrie busser Problemstillingen knyttet til ran og kontantfrie busser har beklageligvis blitt aktualisert i løpet av Bedriftene synes å ha møtt de utfordringer dette har skapt på en god måte, og har da også fått positive tilbake - meldinger på måten de ansatte er blitt fulgt opp på. De ran som har vært har ført til diskusjon om kontantfrie busser, herunder når det er praktisk mulig å innføre dette. Arbeidsdepartementet har nedsatt en arbeidsgruppe for å se på dette. Kompetanseløftet Kompetansemodulene og kompetansedelen er en viktig del av det totale HMS-arbeidet. Også i 2010 har Kompetanseløftet vært viktig for bransjen. Arbeidet med å vedlikeholde og utvikle modulene har vært prioritert. Formidlingsaktiviteter NHO Transport har brukt egne formidlingskanaler; hjemmeside og Transportforum, til løpende å belyse HMS-relaterte problemstillinger. HMS-relaterte saker er samlet på en egen temaside på hjemmesiden og Transportforum berører nesten i hver utgave aktuelle temaer. HMS-relatert stoff har også vært søkt gitt plass i de ulike fora der NHO Transports medlemmer møtes.

17 17

18 18 INFORMASJON NYHETER, FAKTA OG BRANSJEKUNNSKAP NHO Transport ønsker med sin hjemmeside å formidle aktuelle nyheter om kollektivtrafikk og samferdsel. Siden oppdateres så godt som daglig med presseklipp og samferdselsnyheter landet rundt. Nettsiden skal også speile NHO Transports aktiviteter og meninger, og formidle faktakunnskap om kollektivtransport. Nettstedet hadde i overkant av unike besøkende i 2010, og det ble gjort i overkant av sidevisninger. Dette var en økning på henholdsvis 6 og 9 prosent fra året før. Det mest besøkte innholdet på nettstedet i perioden var informasjon om bussbransjeavtalens kompe tansemoduler, rutesøk, presseklipp og tariff - oppgjøret. premissgiver for landets transportpolitikk. Bladet vil gjennom grundige fagartikler sette fokus på næringens muligheter og utfordringer, næringspolitikk, nyheter, markedsføring, utvikling og reportasjer. Det er et mål at bladet skal formidle bred bransje - kunnskap, og stimulere til debatt og meningsytringer. Bladet henvender seg i tillegg til transportnæringen, til de samferdselspolitiske beslutningstagerne, utdanningssteder og leverandører til næringen. Transportforums nettsted har også fått en ny utforming tilpasset bladets design. Det er vedtatt at nettstedet ikke skal være en nyhetsformidler, men kun en salgsplakat for papirutgaven. I løpet av 2010 ble nettstedet redesignet med et mer moderne og brukervennlig design, og det ble implementert en ny teknisk løsning tilpasset nye krav til webfunksjon - alitet. Som en del av prosjektet ble det også utviklet et elektronisk nyhetsbrev. Nye nettsider ble lansert samtidig med at foreningen byttet navn til NHO Transport 1. februar Transportforum Transportforum kom ut med elleve nummer i Høsten 2010 ble det gjort et styrevedtak om å redusere antall utgivelser av Transportforum per år fra elleve til seks fra årsskiftet. Det ble foretatt en vurdering av hvilke konsekvenser det får for innholdet i bladet med en lavere frekvens, og i desember ble det lagt ned et stort arbeid i nytt design. Arbeidet ble fullført i løpet av januar 2011, og det første nummeret med nytt design kom ut 16. februar Transportforum skal fortsatt være et talerør for næringen, og bidra til at foreningen og næringen er en

19 OM NHO TRANSPORT 19 OM NHO TRANSPORT Bransje- og arbeidsgiverfellesskap NHO Transport er en bransje- og arbeidsgiverforening for transportselskaper i Norge. NHO Transport er tilknyttet Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), og et medlemskap i NHO Transport betyr samtidig medlemskap i Norges største nærings- og arbeidsgiverorganisasjon. NHO Transport har i underkant av 130 medlemsbedrifter med nesten ansatte. Våre medlemmer eier ruteog turbusser, lastebiler og 300 skinnegående vogner. NHO Transports medlemmer utfører rundt 90 prosent av landets kollektivtrafikk med buss og forstadsbane. NHO Transport bistår enkeltbedrifter med råd og oppfølging i forhold til myndigheter der det dreier seg om prinsipielle spørsmål. Endringer i NHO Transports administrasjon Forhandlingsdirektør Siri Bergh sluttet i foreningen 1. mars Bergh hadde vært konstituert i stillingen som administrerende direktør i en overgangsperiode. Jon H. Stordrange tiltrådte som administrerende direktør 1. april Ann Helen Hvam begynte som advokat/ forhandler 1. september Tariff- og arbeidsgiverservice NHO Transports medlemsbedrifter nyter godt av gratis juridisk bistand i arbeidsrettslige spørsmål ved anset - telser, oppsigelser, permitteringer og andre personalspørsmål, enten av NHO Transports egne advokater eller av NHOs juridiske avdeling. NHO Transport oppretter, utvikler og reforhandler overens komster for ansatte i transportsektoren. Medlemmer som har tariffavtale har rett til økonomisk erstatning for tapte dagsverk ved lovlige og ulovlige streiker gjennom NHOs erstatningsfond. Næringspolitisk påvirkning NHO Transport taler yrkestransportørenes sak i forhold til lovgivere og beslutningstakere på ulike nivåer. NHO Transport har et utviklet kontaktnett mot sentrale myndigheter på ulike områder og er høringsinstans i saker som berører transportnæringen. Som medlem av NHO Transport vil du kunne influere på og nyte godt av det næringspolitiske arbeidet NHO Transport utfører på vegne av bransjen med hensyn til rammebetingelser og vilkår for øvrig. Bak fra venstre: Johannes Straume, Terje Sundfjord, Ann Helen Hvam. Foran fra venstre: Unni Farstad, Mona Steingrimsen, Jon H. Stordrange, Marit Grøttheim, Arne Johan Gjerstad. Fotograf: Svein Erik Dahl (Samfoto)

20 20 LANDSOVERSIKT ANBUD STATUS FOR ANBUD I RUTEBILNÆRINGEN FYLKE RUTEPRODUKSJON ANBUD ANBUD ANDRE KONTRAKTER ANDRE KONTRAKTER MILL. RUTEKM MILL. RUTEKM PROSENT MILL. RUTEKM PROSENT Østfold 11,0 3,3 30 % 7,7 70 % Akershus 27,6 27,6 100 % 0 0 Oslo 21,4 21,4 100 % 0 0 Hedmark 9,1 3,6 40 % 5,5 60 % Oppland 12,1 4,8 40 % 7,3 60 % Buskerud 12,7 0 0 % 12,7 100 % Vestfold 9,4 9,4 100 % 0 0 Telemark 8,7 4,3 49 % (86 % fra ) 4,4 51 % Aust-Agder 8,7 0 0 (100 % fra 2015/17) 8,7 100 % Vest-Agder 10,7 * 6,5 61 % (95 % fra ) 4,2 39 % Rogaland 16,0 15,0 94 % 1,0 6 % Hordaland 30,7 14,8 48 % (71 % fra ) 15,9 52 % (84 % fra ) (100 % fra ) Sogn og Fjordane 8,7 0 0 (100 % fra ) 8,7 100 % Møre og Romsdal 17,4 * 0 0 (17 % fra 2013) 17,4 100 % Sør-Trøndelag 20,4 * 3,4 17 % (51 % fra ) 17,0 83 % ** (83 % fra ) (100 % fra ) Nord-Trøndelag 6,6 * 0 0 6,6 100 % Nordland 15,0 15,0 100 % 0 0 Troms 12 4,4 37 % (50 % fra ) 7,6 63 % (100 % fra ) Finnmark 5,2 0,9 17 % 4,3 83 % Totalt % % *) Disse fylkene opererer kun med vognkm. Utregning av rutekm er basert på et fratrekk på 13 % av vognkm. Dette i hovedsak i overensstemmelse med fylkeskommunenes/administrasjonsselskapenes estimater. Kilde: Fylkeskommunenes samferdselsavdelinger og administrasjonsselskap. **) Anbudsområder med oppstart i 2013 og 2014 har vesentlige ruteendringer slik at rutekm kan avvike fra omfanget i nåværende nettoavtaler. Pr. mars Kilde: Fylkeskommunenes samferdselsavdelinger og administrasjonsselskap, innsamlet og bearbeidet av NHO Transport.

Næringspolitisk program for Transportbedriftenes Landsforening

Næringspolitisk program for Transportbedriftenes Landsforening Næringspolitisk program for Transportbedriftenes Landsforening Innhold 1 RAMMEBETINGELSER OG ARBEIDSVILKÅR FOR Å SIKRE KUNDEVENNLIG KOLLEKTIVTRAFIKKTILBUD 1.1 Et helhetlig rutetilbud 4 1.2 Bedre framkommelighet

Detaljer

ÅRSBERETNING VÅR VISJON: «NORSK GODSTRANSPORT PÅ VEI FÅR FULL AKSEPT FOR SIN NYTTE FOR SAMFUNNET» NORGES LASTEBILEIER-FORBUND. www.lastebil.

ÅRSBERETNING VÅR VISJON: «NORSK GODSTRANSPORT PÅ VEI FÅR FULL AKSEPT FOR SIN NYTTE FOR SAMFUNNET» NORGES LASTEBILEIER-FORBUND. www.lastebil. www.lastebil.no NORGES LASTEBILEIER-FORBUND ÅRSBERETNING 2014 VÅR VISJON: «NORSK GODSTRANSPORT PÅ VEI FÅR FULL AKSEPT FOR SIN NYTTE FOR SAMFUNNET» Utgittt av Norges Lastebileier-Forbund juni 2015 ÅRSBERETNING

Detaljer

ÅRSRAPPORT for NHO Service

ÅRSRAPPORT for NHO Service 2008 ÅRSRAPPORT for NHO Service NHO Service Pb. 5473 Majorstuen 0305 Oslo Telefon: 23 08 86 50 Besøksadresse: Næringslivets Hus Middelthuns gt 27. 4 etg. www.nhoservice.no 02 Trykk: Akershus Reklameteam.

Detaljer

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no 2012 ÅRSRAPPORT * Innhold Spekters identitet 5 Styrets strategi 6 Arbeidslivspolitikken 8 Inntektspolitikken og overenskomstrevisjonen 2012 8 Arbeidstid 9 Pensjonsreformen 10 Fra IA til MOA 11 Arbeidsmiljøloven

Detaljer

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1 1 ORgANisAsjONsUtViKLiNg har VæRt Et sentralt OMRÅDE FOR styret Og ADMiNistRAsjONEN i DENNE perioden. FOR Å KUNNE ha gjennomføringskraft MÅ NFF VæRE EN sterk Og troverdig ORgANisAsjON. DEt har DERFOR blitt

Detaljer

Organisasjonsform for planlegging og drift av kollektivtrafikken i Hedmark og Oppland

Organisasjonsform for planlegging og drift av kollektivtrafikken i Hedmark og Oppland Organisasjonsform for planlegging og drift av kollektivtrafikken i Hedmark og Oppland Vista Analyse AS, november 2009 www.vista-analyse.no Forord Fylkestinget i Hedmark vedtok i sitt møte 19.06.2009 å

Detaljer

Klimagassreduksjoner og bussens potensial

Klimagassreduksjoner og bussens potensial Klimagassreduksjoner og bussens potensial Fire scenarier for utviklingen av busstrafikken i Norge til 2020 400 350 300 250 1000 t CO2 200 150 100 50 0-50 Dagens sit Referanse Marked - buss erstatter bilreiser

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/13196 Tittel: Saksprotokoll: Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF 2014-2017

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/13196 Tittel: Saksprotokoll: Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF 2014-2017 Saksprotokoll Utvalg: Fylkestinget Møtedato: 09., 10. og 11.12.2013 Sak: 90/13 Resultat: Vedtatt m/tillegg Arkivsak: 13/13196 Tittel: Saksprotokoll: Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF 2014-2017 Behandling:

Detaljer

mars 2013 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund NT og FT med priskalkulator side 7 Taxipolitikk? side 4-5 Ski/Follo vant side 9

mars 2013 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund NT og FT med priskalkulator side 7 Taxipolitikk? side 4-5 Ski/Follo vant side 9 2Nr mars 2013 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund NT og FT med priskalkulator side 7 Taxipolitikk? side 4-5 Ski/Follo vant side 9 2 < TAXI 2-2013 TAXI 2-2013 > 3 Årsmøtene i gang De første

Detaljer

Årsberetning 11//12. for perioden 1. april 2011 til 31. mars 2012

Årsberetning 11//12. for perioden 1. april 2011 til 31. mars 2012 Årsberetning 11//12 for perioden 1. april 2011 til 31. mars 2012 2 Årsberetning 11//12 1. Generelle betraktninger 3 2. Aktuelle saker 4 3. Aktiviteter 8 4. Organisasjonsmessig samarbeid 15 5. Styrets arbeid

Detaljer

LO og bussektoren Samling om felles utfordringer

LO og bussektoren Samling om felles utfordringer Stein Gunnes LO og bussektoren Samling om felles utfordringer LOs framtid i offentlig sektor Fafo Stein Gunnes LO og bussektoren Samling om felles utfordringer LOs framtid i offentlig sektor Fafo-notat

Detaljer

Årsmelding 2012. Enkelt for alle å reise kollektivt

Årsmelding 2012. Enkelt for alle å reise kollektivt Årsmelding 2012 Enkelt for alle å reise kollektivt Trykk og lay-out: Oppland fylkeskommune Foto: Opplandstrafikk, Oppland fylkeskommune 2 Innhold Fakta om kollektivtrafikken... 5 1. Flere og mer fornøyde

Detaljer

Den norske arbeidslivsmodellen i endring

Den norske arbeidslivsmodellen i endring Anne Inga Hilsen og Ragnhild Steen Jensen Den norske arbeidslivsmodellen i endring En undersøkelse fra busstransport og dagligvarehandel Anne Inga Hilsen og Ragnhild Steen Jensen Den norske arbeidslivsmodellen

Detaljer

Norges Bilbransjeforbund. For fremtiden i norsk bilbransje

Norges Bilbransjeforbund. For fremtiden i norsk bilbransje Norges Bilbransjeforbund For fremtiden i norsk bilbransje Årsmelding 2012 0 TRØKK! 2011 handlet om modernisering. Arbeidet fortsatte inn i 2012. Men fjoråret var fremfor alt et år med trøkk. Medlemsrekruttering,

Detaljer

Håp for distriktsdrosjene? Positivt møte med transportkomitéen. Alle bør bli medlem. Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund.

Håp for distriktsdrosjene? Positivt møte med transportkomitéen. Alle bør bli medlem. Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund. TAXI Nr MARS 0 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Håp for distriktsdrosjene? Positivt møte med transportkomitéen side 8-9 Alle bør bli medlem side - Krav til oss selv og myndigheter innhold

Detaljer

VISJON OG RESULTATER FÆRRE DREPTE, FLERE LAV- UTSLIPPSBILER, MEN FORTSATT VEKST I VEIFORFALLET

VISJON OG RESULTATER FÆRRE DREPTE, FLERE LAV- UTSLIPPSBILER, MEN FORTSATT VEKST I VEIFORFALLET ÅRSRAPPORT 2010 VISJON OG RESULTATER Opplysningsrådet for Veitrafikken skal være det ledende fellesorganet for aktører med interesse for veitransport, og en sentral premissleverandør for media og for politiske

Detaljer

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA - en organisasjon som samler Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) er en bransjeforening for entreprenører. Foreningen har omlag 220

Detaljer

EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg

EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2014 2 EBA ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS ÅRSBERETNING EBA»REGNSKAP OG NOTER EBA STYRETS ÅRSBERETNING SERVICEKONTORET REGNSKAP OG NOTER SERVICEKONTORET EBA

Detaljer

Årsberetning 10//11. 4. Organisasjonsmessig samarbeid Byggenæringens Landsforening - BNL og bransjeforeninger

Årsberetning 10//11. 4. Organisasjonsmessig samarbeid Byggenæringens Landsforening - BNL og bransjeforeninger Årsberetning 10//11 for perioden 1. april 2010 til 31. mars 2011 1. Generelle betraktninger 2. Aktuelle saker Ny teknisk forskrift og byggesaksforskrift Seriøsitet i byggenæringen Kompetanse fremtidens

Detaljer

Konkurranse. er ikke kriterium for løyvetallet! Nytt mobilnett for fremtidens tjenester. - Fryktelig å tvinge fram overkapasitet

Konkurranse. er ikke kriterium for løyvetallet! Nytt mobilnett for fremtidens tjenester. - Fryktelig å tvinge fram overkapasitet TAXI Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund 1Nr februar 2011 Konkurranse er ikke kriterium for løyvetallet! side 4 5 Nytt mobilnett for fremtidens tjenester side 22 - Fryktelig å tvinge fram

Detaljer

FORORD. Jeg vil takke kunder, transportører, eiere, styret og ansatte for godt samarbeid i 2012. AKT. Siv Elisabeth Wiken Administrerende direktør

FORORD. Jeg vil takke kunder, transportører, eiere, styret og ansatte for godt samarbeid i 2012. AKT. Siv Elisabeth Wiken Administrerende direktør Årsrapport 2012 FORORD Det tar tid å bygge et konkurransedyktig kollektivtilbud. Hvis vi skal lykkes med å få flere til å velge bussen fremfor bilen krever dette langsiktig arbeid og forutsigbar finansiering.

Detaljer

Årsmelding 2011. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon

Årsmelding 2011. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Årsmelding 2011 Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Innhold Styrets beretning...1 Lønns- og arbeidsgiverspørsmål...4 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)...6 Rekruttering og kompetanse...8

Detaljer

INNHOLD INNLEDNING HOVEDSATSINGSOMRÅDER LØNN NÆRINGSPOLITIKK. Forkortelser s 4

INNHOLD INNLEDNING HOVEDSATSINGSOMRÅDER LØNN NÆRINGSPOLITIKK. Forkortelser s 4 INNHOLD INNLEDNING Forkortelser s 4 HOVEDSATSINGSOMRÅDER LØNN Partsforhold s 7 Lønnsutvikling s 7 Mellomoppgjøret 2011 s 7 Nytt kapittel i Sentralavtalen s 7 Bra resultat s 8 Hovedoppgjøret 2012 s 8 Mellomoppgjøret

Detaljer

Forord og sammendrag

Forord og sammendrag Beretning 2014 Medlemmene sa nei i uravstemningen for Riksavtalen. Her er en del av medlemmene i forhandlingsdelegasjonen på vei ut fra Riksmeklerens kontor. Foto: Håvard Sæbø Forord og sammendrag LO-sekretariatet

Detaljer

DEN VIKTIGE VEIEN VIDERE

DEN VIKTIGE VEIEN VIDERE ÅRSRAPPORT 2014 «Regjeringen har erfart at det er lettere å love i opposisjon, enn å gjennomføre i posisjon.» DEN VIKTIGE VEIEN VIDERE INNHOLDSFORTEGNELSE Den viktige veien videre 3 Visjon og veien videre

Detaljer

13. MARS 2014 ALLMENNGJØRING I VEITRANSPORTSEKTOREN LIN ANDREA GULBRANDSEN YRKESTRAFIKKFORBUNDET

13. MARS 2014 ALLMENNGJØRING I VEITRANSPORTSEKTOREN LIN ANDREA GULBRANDSEN YRKESTRAFIKKFORBUNDET 13. MARS 2014 ALLMENNGJØRING I VEITRANSPORTSEKTOREN LIN ANDREA GULBRANDSEN YRKESTRAFIKKFORBUNDET Innholdsfortegnelse Forord... 3 1.0. Innledning... 4 2.0. Allmenngjøringsordningen... 4 2.1. Bakgrunn og

Detaljer

Drosjeeier eller Rema -ansatt? Fart i Ap? side 6. Løyvepolitikk i spill side 10-11-12-13. side 4-5. april 2013

Drosjeeier eller Rema -ansatt? Fart i Ap? side 6. Løyvepolitikk i spill side 10-11-12-13. side 4-5. april 2013 3Nr april 2013 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Fart i Ap? side 6 Drosjeeier eller Rema -ansatt? Løyvepolitikk i spill side 10-11-12-13 side 4-5 2 < TAXI 3-2013 Forutsigbarhet Forutsigbarhet

Detaljer

Foto: Erlend Angelo Foto: Erlend Angelo

Foto: Erlend Angelo Foto: Erlend Angelo Beretning 2012 Foto: Erlend Angelo Foto: Erlend Angelo Foto: Erlend Angelo Foto: Erlend Angelo 2 Foto:Erlend Angelo Forord og sammendrag På vegne av LO-fellesskapet dro Fellesforbundet i gang de forbundsvise

Detaljer

Arbeidstilsynet Årsrapport 2005

Arbeidstilsynet Årsrapport 2005 Arbeidstilsynet Årsrapport 2005 Arbeidstilsynets organisasjon 2 Mål og resultatkrav 5 Resultatperspektivet 8 Forebygging av ulykker 8 Skadelig kjemisk påvirkning 9 Organisatoriske arbeidsforhold 10 Ergonomiske

Detaljer

6Nr. Gjenvalgt ledelse. Første Tesla-taxi side 13 og 18. Færre taxiulykker side 15. Om landsmøtet, side 4-5-6-7-8-9.

6Nr. Gjenvalgt ledelse. Første Tesla-taxi side 13 og 18. Færre taxiulykker side 15. Om landsmøtet, side 4-5-6-7-8-9. 6Nr september 2013 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Første Tesla-taxi side 13 og 18 Færre taxiulykker side 15 Gjenvalgt ledelse Om landsmøtet, side 4-5-6-7-8-9 2 < TAXI 6-2013 TAXI 6-2013

Detaljer