Nytt Sørlandsfengsel på Evje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nytt Sørlandsfengsel på Evje"

Transkript

1 Nytt Sørlandsfengsel på Evje 1

2 2

3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG 4 KONKLUSJON 5 2. BAKGRUNN 6 3. LUKKET FENGSEL FENGSEL MED HØYT SIKKERHETSNIVÅ BEHOV SPESIALISERTE FENGSLER 8 4. ÅPNE SONINGSPLASSER - FENGSEL MED LAVERE SIKKERHETSNIVÅ BEHOV 8 5. ERFARINGER SAMARBEID FAGLIG INNHOLD Evjemoen Næringspark Helse HVORFOR EVJE? GENERELT OM EVJE AREAL RELEVANTE KOMMUNALE TJENESTER GEOGRAFI Agderbyen Pendling Kommunikasjon Transport NÆRHETSPRINSIPPET KOMPETANSE EVJEMOEN NÆRINGSPARK AREAL BYGNINGSMASSEN SYNERGIER MOT ØVRIG VIRKSOMHET I NÆRINGSPARKEN Livsmestring KOSTNADER ANDRE FORHOLD REGIONAL FUNKSJON DISTRIKTSPROFIL ØKONOMI ÅPNE SONINGSPLASSER - FENGSEL MED LAVERE SIKKERHETSNIVÅ LUKKET FENGSEL FENGSEL MED HØYT SIKKERHETSNIVÅ TIDSVINDU VEDLEGG VEDLEGG 1: EVJEMOEN NÆRINGSPARK GEOGRAFISK PLASSERING AGDER VEDLEGG 2: OVERSIKTSFOTO EVJEMOEN NÆRINGSPARK VEDLEGG 3: KARTSKISSE EVJEMOEN NÆRINGSPARK + STATENS GRUNN VEDLEGG 4: EVJEMOEN NÆRINGSPARK GEOGRAFISK PLASSERING STØRRE REGION 19 3

4 1. Sammendrag Fengslene i Arendal og Kristiansand tilfredsstiller ikke Kriminalomsorgens behov og krav. Det vurderes å legge dem ned og erstatte med nytt/nye fengsel. Dette mulighetsstudiet viser til de muligheter som finnes ved en lokalisering til Evje. Studiet bygger på flere Stortingsmeldinger, lover, kapasitetsplaner, rapporter, statistikker osv. Det er også lagt spesiell vekt på Vista Analyse/Holte Consultings Rapport 2013/36: KS1 Fengselskapasitet i Agder, Buskerud, Telemark og Vestfold På Evje og i sørlig grad i Evjemoen Næringspark - vil behovet for initiale investeringer være meget begrenset siden infrastruktur i stor grad er allerede på plass. Næringsparken kan tilby grunnleggende støttetjenester relatert til bygningsdrift med mer, slik at ledelsen i fengselet kan fokusere på egen kjernevirksomhet. I tillegg til næringsparken er det rikelig med tilgjengelig areal i kommunen som vil tilfredsstille de behov som vil være rundt en fengselsetablering. Evje er et regionalt senter og har et godt utbygd tilbud av private og kommunale tjenester som vil kunne betjene en soningsinstitusjon. Den sentrale geografiske plasseringen gjør at alle større byer på Agder er innen rekkevidde. Dette gjenspeiles også i den høye, og positive pendlerstatistikken. Kommunikasjonsmessig har man løst mange av utfordringene, med gode veier og halvtimes bussavganger morgen og ettermiddag, til/fra landsdelssenteret. Ser man på vedlagt kartskisse er avstandene: Evje Kristiansand = 60 km Evje Arendal = 82 km Evje Lyngdal = 83 km Dersom du trekken en sirkel rundt Evje når man over 90% av befolkningen på Agder på litt i overkant av en time. Evje har opparbeidet gode erfaringer med Arendal fengsel, Evje avdeling, som vil gi muligheter i forbindelse med utvidelse av fengselskapasiteten og bygging av nytt Sørlandsfengsel. Det som har fungert svært godt på Evje er bla.: God tilrettelegging for at den enkelte innsatte med fokus på rehabilitering, Godt samarbeid med/mellom kriminalomsorgen, politiet, næringsparken, videregående skole, kommune, NAV og privat næringsliv. Erfaringer så langt er at samspillet mellom de ulike aktørene har fungert svært godt. Muligheten for å skaffe kvalifisert kompetanse er til stede på Evje, i tillegg til at kommunen også ligger i relevant pendleravstand til de store befolkningssentrene på Agder. Evje og Hornnes kommune er en del av Agderbyen, og vi får et stadig et tettere bo- og arbeidsmarkedsregion. Etableringen av et fengsel i regionsenteret Evje vil være med på å løfte større deler av indre Agder opp på ett høyere nivå. Fengselsetableringen vil klart styrke regionsenteret og de funksjonene som klart hører inn under dette. Fengselet vil styrke regionens attraktivitet, utvikle arbeidsmarkedsregionen, øke private servicetilbudet, styrke offentlige tjenestetilbud og øke bosettingen. 4

5 Konklusjon Evje vil være et svært godt alternativ til etablering av nytt fengsel på Sørlandet: Behovet for initiale investeringer vil være meget begrenset da infrastruktur i stor grad er på plass Næringsparken kan tilby grunnleggende støttetjenester relatert til bygningsdrift med mer, slik at ledelsen i fengselet kan fokusere på egen kjernevirksomhet Eksisterende virksomhet i næringsparken gir spennende muligheter for en straffegjennomføring for en åpen soning som er i tråd med intensjonene i moderne kriminalomsorg, jfr Stortingsmelding nr 27 Evje er et regionalt senter og har et godt utbygd tilbud av kommunale tjenester som vil kunne betjene en soningsanstalt Den sentrale geografiske plasseringen gjør at alle større byer på Agder er innen rekkevidde Lokalmiljøet er positive til etableringen. Dette gjelder både virksomhetene i næringsparken, lokalsamfunnet og det politiske miljøet i kommunen Gode erfaringer fra Arendal fengsel, Evje avdeling Livsmestring er satsingsområde på Evje. Det er rikelig med tilgjengelige areal i kommunen Evje har en svært god geografisk plassering på Agder, med god kommunikasjon. Muligheten for å skaffe kvalifisert kompetanse er til stede på Evje, i tillegg til at kommunen også ligger i relevant pendleravstand til de store befolkningssentrene på Agder 5

6 2. Bakgrunn Det er uttrykt behov for å gjøre noe med soningsfasilitetene på Agder. Det er klare signaler på at fengslene i Kristiansand og Arendal ikke tilfredsstiller de behov og krav som Kriminalomsorgen stiller til denne type virksomhet. Det er derfor til vurdering å legge ned de to nevnte fasilitetene og erstatte dette med ett eller flere nye fengsel. I tillegg er også KS1 klar på at Arendal fengsel, Kleivgrend avdeling bør legges ned. I tillegg ser man at soningskøene stadig vokser og at det er nødvendig å gjøre grep som både på kort og lang sikt kan løse de store utfordringene dette medfører. Med utfordringer tenkes det både på Kriminalomsorgens totale kapasitet og politiets mulighet for å ha nok tilgang på varetektsplasser for å løse de utfordringer de har i forhold til å løse sine oppgaver på en mest mulig effektiv måte. For å kunne gi Kriminalomsorgen ett godt tilbud og politikerne ett best mulig grunnlag i lokaliseringsvalget ønsker vi å fremme Setesdalsregionen, med Evje, som det beste lokaliseringsvalget. Kriminalomsorgen etablerte i 2008 en avdeling av Arendal fengsel på Evjemoen i Evje, med åpne soningsplasser. De erfaringer man har med dette og de muligheter dette kan gi for en ny fengselsetablering vil bli vektlagt i denne rapporten. Arbeidet med fengselslokalisering til regionen er i regi av Evje Fengsel Eiendom AS og forankret i Evje og Hornnes kommune, Setesdal Regionråd og Evje Utvikling, som prosjekteier. Mulighetsstudiet bygger på: Kriminalomsorgens kapasitetsplan, som viser en underkapasitet i årene fremover KS1 Fengselskapasitet i Agder, Buskerud, Telemark og Vestfold Stortingsmelding nr. 37 Straff som virker - mindre kriminalitet - tryggere samfunn Stortingsmelding nr. 27, Om opplæringen innenfor kriminalomsorgen Stortingsmelding nr. 42, Politiets rolle og oppgaver Nærhetsprinsippet i straffegjennomføringsloven Rapporten Målrettet arbeid med rehabilitering av straffedømte: Konsept for nytt fengsel (Rambøll Unicode) Statistikk fra Statistisk Sentralbyrå Det gode samarbeidet og erfaringene som er gjort gjennom etableringen av en åpen avdeling av Arendal fengsel på Evje Innspill fra ulike aktører 3. Lukket fengsel fengsel med høyt sikkerhetsnivå 3.1 Behov Forskjellige kilder legger til grunn litt forskjellige tall for de behovene som er eller vil komme innenfor lukket soning i landsdelen. I Kriminalomsorgens Kapasitetsplan står det at: «De fleste fengselsenhetene i Agder- fylkene tilfredsstiller ikke kravene i enhetsstrukturen». Den forrige regjering vedtok å sette i verk en KS-prosess (konseptvalgutredning) med sikte på å avvikle dagens bygg og erstatte enhetene med ny kapasitet, tilsvarende om lag plasser. Dette kapasitetsnivået vil erstatte den kapasiteten som foreslås avviklet. Når det gjelder soningskapasitet i Agder viser rapporten «Målrettet arbeid med rehabilitering av straffedømte: Konsept for nytt fengsel» (Rambøll Unico) til at denne ikke gjenspeiler kriminalitetsbilder, og man må benytte seg av soning utenfor Agderregionen. Man klarer da heller ikke å oppfylle nærhetsprinsippet, som er regulert i straffegjennomføringsloven 11, andre ledd, 6

7 KS1 anbefaler «at det bygges 300 nye fengselsplasser i Agder. Eksiterende fengsler i Arendal, Kristiansand og Kleivgrend fases ut så raskt som mulig». Videre anbefales det i samme rapport at kapasiteten fordeles på to fengsel med 150 plasser hver. En kapasitet på 300 fengselsplasser tar høyde for å erstatte dagens kapasitet på Agder, flytte tilbake innsatte som soner utenfor regionen, fjerning av kø samt dekke den økte etterspørsel. Arendal fengsel, er et fengsel med høyt sikkerhetsnivå i Arendal. Fengselet har ordinær kapasitet på 32 plasser (kun menn). Fengselet ble åpnet 1862 som Arendal Distriktfængsel. Kristiansand fengsel er lokalisert på toppen av Tinghuset, som ligger midt i Kvadraturen i Kristiansand sentrum, har 44 plasser (menn og kvinner). Ut fra tilgjengelig statistikk ser vi at antallet innsatte sett i relasjon til befolkningen har økt fra 58 (pr innbygger) i 1960 til 93 i Sett i ett litt kortere perspektiv har økningen fra år 2000 til i dag vært på ca 30% (fra 71 til 93 pr innbyggere). Selv med nye straffemetoder, som f.ex. at elektronisk kontroll er innført, har fengselsdommer økt med 42% i perioden 2000 til Økt behov for mer moderne fengselsanstalter, samt økningen av kriminalitet (med påfølgende straffereaksjoner) tilsier at dagens fengselsfasiliteter på Sørlandet begynner å komme på overtid. I november 2013 toppet det seg da Agder politidistrikt så seg nødt til å løslate innsatte på grunn av manglende fengselsplasser. Etterforskningsleder, ved Kistiansand politikammer, uttalte at dette var innsatte som ikke ville blitt løslatt under normale omstendigheter. Fengselssituasjonen blir betegnet som prekær. 3.2 Spesialiserte fengsler I KS1-rapporten står det bla.: «Etter vår vurdering er det to fengsler med om lag 150 plasser hver som best imøtekommer behovet i Agder. Vi mener at to fengsler med om lag 150 plasser utgjør et fornuftig kompromiss mellom hensynet til soningsmiljø og spesialisering på den ene siden, og hensynet til tilbud for soningsprogresjon, samt kostnader på den andre siden.» Rapporten peker på at «ett stort fengsel på 300 plasser i utgangspunktet har enkelte stordriftsulemper på nyttesiden knyttet til soningsmiljø, mulighet for spesialisering og muligheten for å holde innsatte adskilt. Disse kan man komme rundt ved å organisere fengslet i seksjoner, ved å skape små fengsler inni det store så å si. Men små fengsler inni det store kan i beste fall bli en nesten like god løsning som å bygge to eller tre fysisk adskilte fengsler. Normalt sett vil den være dårligere. I tillegg taler muligheten for videre utbygging i favør av to eller tre fengsler.» Når det gjelder spesialisering trekkes det frem at spesialiserte fengsler og fengselsseksjoner både er kostnadseffektivt og kan trygge innsattes soningsmiljø. Med to fengsler med 150 innsatte som ramme, kan en for eksempel lage en adskilt kvinneseksjon i ett av dem, eller en adskilt varetekts-seksjon. Ved å følge rapportens anbefaling kan man også tenke videre på spesialisering i forhold til varetekts innsatte og domfelte. Dersom man velger løsningen med 2 fengsler vil det være en svært god løsning å legge ett fengsel med hovedsakelig domsinnsatte til Evje mens man legger ett fengsel med større andel varetekts innsatte nærmere rettsinstanser, større politikonstellasjoner, andrelinjetjenester osv. En slik løsning vil også kunne effektivisere det totale ressursbruken. Valg av to fengsel vil bedre kunne ivareta fremtidige utfordringer knyttet til utvidelses- og utviklingsmuligheter for fengslene. For å få en bedre kontroll over utfordringene på kort og mellomlang sikt kan ett annet alternativ være bygging av nytt fengsel på Evje, med hovedfokus på domfelte, og så kan man derigjennom 7

8 frigjøre kapasitet ved de institusjonene som i dag er lokalisert til Arendal og Kristiansand, særlig med tanke på varetekts innsatte. På denne måten kan man også tilfredsstille politiets og domstolenes behov for nærhet til de innsatte har fått en rettskraftig dom og går over i Kriminalomsorgens varetekt. 4. Åpne soningsplasser - fengsel med lavere sikkerhetsnivå 4.1 Behov Arendal fengsel har tre avdelinger med lavere sikkerhetsnivå. Håvet avdeling ligger i tilknytningen til fengselet og har ordinær kapasitet på 13 plasser, Klivgrend avdeling med ordinær kapasitet på 28 plasser samt Evje avdeling med 20 plasser. I tilknytning til Kristiansand fengsel er det etablert Solholm overgangsbolig, med 15 hybler. Behov for åpne soningsplasser er betydelig. Flere åpne soningsplasser vil også kunne frigjøre kapasitet innen lukket soning. I de senere år er det lagt vekt på at kriminalomsorgen, foruten bruk av fengselsstraff, skal dekke inn kapasitetsbehovet ved alternative straffereaksjoner/gjennomføringsformer, (jfr Kriminalomsorgens Kapasitetsplan). Scenariotenkningen i ovennevnte rapport viser at det i verste fall kan være en underkapasitet på 239 fengselsplasser i Ser man på økningen av kriminalitet i Norge er det lite trolig at man klarer å avhjelpe lukket fengselsplasser så mye at behovene for denne straffereaksjon skal bli mindre. Evje og Hornnes kommune har gode erfaringer med Arendal fengsel, Evje avdeling og avdelingen blir også trukket frem som en av de bedre innen Kriminalomsorgens portefølje. Fasiliteter og infrastruktur på Evjemoen ligger svært godt til rette for at denne avdelingen relativt enkelt kan utvides til å ivareta en større andel av behovene for åpne soningsplasser på Agder. Evjemoen Næringspark har pr dato satt av areal, med påstående bygningsmasse som kan stilles til disposisjon for å øke dagens kapasiteten (20 plasser) med 30 plasser. Slik avdelingen fungerer i dag har Næringsparken bygget nytt fengsel ut fra Kriminalomsorgens behov og ønsker. Næringsparken er positiv til å videreføre denne type finansiering og drift, med sikkerhet for Kriminalomsorgen gjennom opsjoner. 5. Erfaringer 5.1 Samarbeid I forbindelse med Arendal fengsel, er det som nevnt tidligere etablert en avdeling på Evje, lokalisert til Evjemoen Næringspark. Erfaringer så langt er at samspillet mellom Kriminalomsorgen, Evjemoen Næringspark, Evje og Hornnes kommune og lokalsamfunnet har fungert svært godt. Den skepsisen som var før, og like i etterkant av ovennevnte etablering, er ikke lengre til stede. Noen av de største motstanderne av fengselsetableringen er nå klare tilhengere. Det kan synes som om det aller meste av skepsis til fengselet lå på et holdnings- og følelsesnivå. Det var ikke rasjonelt begrunnet. At holdninger og meninger knyttet til fengselsavdelinger har snudd har flere årsaker, men det kan synes som om Kriminalomsorgen gjør en særdeles god jobb. At det heller ikke har vært hendelser som har kunne bygge opp om eller forsterke de negative følelsene folk satt med har også spilt en betydelig rolle. 8

9 Sett fra Næringsparken sin side har samarbeidet med Kriminalomsorgen vært svært godt og det kan synes som om den gjensidige tillitt og nytte er svært bra. 5.2 Faglig innhold Det som kan synes som har fungert svært godt på Evje er bla.: God tilrettelegging for at den innsatte kan gjøre en egeninnsats for å endre sitt kriminelle handlingsmønster, fokus på rehabilitering Samarbeid med kriminalomsorgen og politiet God tilrettelegging for tverretatlig samarbeid Fokus på aktivisering i form av skole, arbeid, større ansvar for egen livssituasjon, muligheten til kontakt med og mestring i forhold til det øvrige samfunnet. Tilrettelegging for progresjonssoning, dvs gradvis anvendelse av programmer og åpnere sonings former mot stadig mer normalisert tilværelse Tilrettelegging av åpne soningsforhold i tråd med intensjonene i moderne kriminalomsorg, jfr. St.m 27 Godt samarbeid mellom videregående skoletilbud i Setesdal og Kriminalomsorgen. Godt samarbeid mellom Evjemoen Næringspark og Kriminalomsorgen. God tilrettelegging for arbeidstrening i Evjemoen Næringspark, også kombinert med læring og kvalifisering Evjemoen Næringspark Det er ett svært godt samarbeid mellom Evjemoen Næringspark AS og Arendal fengsel, Evje avdeling. Samarbeidet er på flere nivå. Eiendom Det er underskrevet langsiktig leieavtale mellom Kriminalomsorgen og Evjemoen Næringspark AS, gjennom ett eget eiendomsselskap, Evje Fengsel Eiendom AS. Innenfor denne avtalen omfattes alt av eiendomsmasse som benyttes til soningsfasiliteter. Avtalen gir Kriminalomsorgen opsjon på fremtidig kjøp av eiendomsselskapet. Det er videre inngått avtaler om leie av «pendlerbolig». Nevnte bolig er plassert i umiddelbar nærhet til fengselet, slik at forholdene for de ansatte skal være best mulig. Dette har også vist seg som ett svært stort pluss for avdelingen i forhold til personell som har fast bopel utenfor kommunen, for å få til gode vaktordninger. Evjemoen Næringspark leier ut kurs- og verkestedsfasiliteter som er tilrettelagt for den relativt omfattende opplæringsaktiviteten som bedrives av Kriminalomsorgen. Også disse fasilitetene er i nær tilknytning til fengselet slik at logistikkforholdene er svært gode. Slik avdelingen fungerer i dag har Næringsparken bygget nytt fengsel ut fra Kriminalomsorgens behov og ønsker. Næringsparken er positiv til å videreføre denne type finansiering og drift for en utvidelse av kapasiteten på Evje. Arbeidstrening Kriminalomsorgen og Evjemoen Næringspark har i desember 2013 undertegnet en ny avtale som skal sikre samarbeid og videreutvikle samarbeidsrutinene slik at til enhver tid gjeldende regelverk for arbeidslivet blir ivaretatt. Avtalen skal også gi innsatte et allsidig opplæring og sysselsettingstilbud for å imøtekomme Kriminalomsorgens målsetting om å tilbakeføre straffedømte til en tilværelse uten kriminalitet. Arbeidet skal ha en karakter av trening av sosiale ferdigheter, arbeidstrening og/eller kompetansegivende opplæring i de tilfeller der det er et samarbeid mellom fengselet og videregående skole. 9

10 Aktuelle fagområder: Generelle byggfag, malerfag, gartner-/anleggsgartnerfag, skogsarbeid samt alminnelig vedlikeholdsarbeid i Evjemoen Næringspark. Gjennom eksisterende samarbeid har innsatte fått helt nødvendig arbeidstrening, samtidig som det har vist seg at flere personer får tatt manglene arbeidspraksis slik at de kan få fullført fagbrev innen forskjellige kategorier Helse Kommunen har ansvar for helsetjenesten i fengsel som en del av den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Se helse- og omsorgstjenesteloven 3-2. Evje og Hornnes kommune har utarbeidet egne tjenestebeskrivelser for å ivareta helsetjenester for innsatte i kommunen. Det er også egen dedikert fengselssykepleier som ivaretar kontaktfunksjonen ovenfor fengselsavdelingen. Et viktig prinsipp er at innsatte i fengsel har rett til de samme helse- og omsorgstjenestene som den øvrige befolkningen. Tilbudet skal tilpasses den enkeltes behov. Retten til nødvendig helsehjelp betyr ikke at man har rett til et bestemt medikament eller en bestemt behandling, for eksempel vanedannende legemidler mot søvnproblemer. Her som utenfor fengselet er det faglige vurderinger som skal legges til grunn. Kommunen som fengselet ligger i, skal sørge for at innsatte har tilgang på allmennlegetjeneste legevaktordning sykepleietjeneste fysioterapitjeneste jordmortjeneste Tilbudet omfatter blant annet: helseundersøkelser utarbeidelse av individuell plan legemiddelassistert rehabilitering tannbehandling forebyggende tiltak tilretteleggelse for tiden etter løslatelse Arendal Fengsel, Evje avdeling, har 20 soningsplasser på Evjemoen, deriblant Rusmestringsenhet og en plass som er tilrettelagt for bevegelseshemmede. Helsetjenesten er kommunal og har egen avdeling. Fengselslege tilstede en dag i uken og fengselssykepleier tre dager pr. uke. De henviser til annen nødvendig oppfølging. Alle innsatte får tilbud om innkomstsamtale, eventuelt undersøkelse ved behov 6. Hvorfor Evje? 6.1 Generelt om Evje Evje sentrum har ett godt utbygd servicetilbud, butikker og offentlige tjenester. Det er mellom 60 og 100 km til de største kystbyene i Agder. 6.2 Areal Totalt sett har Evje og Hornnes kommune flere aktuelle areal som kan benyttes til etableringen av ett nytt «Sørlandsfengsel». Her vil vi i særlig grad fremheve arealene i Evjemoen Næringspark, som har all nødvendig infrastruktur og er svært gunstig å opparbeide. Staten er en stor grunneier, i umiddelbar nærhet til næringsparken, samt at det også er andre aktuelle areal i kommunen. (bl.a. regulert næringsområde på Moisund). 10

11 6.3 Relevante kommunale tjenester Evje er regionsenter for Setesdal og tilbyr et bredt utvalg av offentlige tjenester. Noen av de mest relevante for Kriminalomsorgen er listet opp under: NAV Evje og Hornnes Setesdal ligningskontor Agder politidistrikt, Setesdal driftsenhet, med kontor på Evje Setesdal videregående skole, avdeling Hornnes (skole/høgskolenode) Setesdal Trafikkstasjon Statens vegvesen I tillegg til de offentlige tjenestene nevnes også følgende: Trafikkskoler Et godt utbygd handelssentrum Setpro As, tilrettelegger arbeidstrening i Setesdal I tillegg er det godt utbygde helsetjenester tilgjengelig i kommunen. 6.4 Geografi Evje og Hornnes kommune kaller seg «Hjertet av Agder», og ikke uten grunn. Evje og Hornnes kommune har en svært gunstig plassering på Agder. Ser man på vedlagt kartskisse har vi følgende avstander: Evje Kristiansand = 60 km Evje Arendal = 82 km Evje Lyngdal = 83 km Evje vil være innenfor SSBs definisjon om nivå 2 i forhold til sentralitet, «noe sentrale kommuner», dvs at Evje ligger innenfor 60 minutters reisetid fra landsdelssentre. Dersom du trekken en sirkel rundt Evje når man over 90% av befolkningen på Agder på litt i overkant av en time Agderbyen Kommunen ligger også innenfor det som benevnes som Agderbyen. Agderbyen er et begrep som stadig brukes ved analyser av byutviklingen på Sørlandet og denne byregionen strekker seg fra Tvedestrand i øst til Mandal i vest. Kjernen i Agderbyen ligger i aksen mellom Kristiansand og Arendal. Agderbyen får stadig et tettere bo- og arbeidsmarked Pendling Kommunens gunstige lokalisering gjenspeiler seg også i pendlerstatistikken til kommunen. I 2012 var det en innpendling på 474 personer, samtidig som utpendlingen lå på 572. Dette viser at kommunen er attraktiv å bo i selv om det ikke er full dekning av arbeidsplasser lokalt. 11

12 6.4.3 Kommunikasjon Kommunikasjonen til/fra Evje er bra. Det er 15 daglige bussavganger fra Evje til Kristiansand, med times avganger på morgenen. Tilsvarende er det motsatt vei. Vi ser også at vegstandarden har økt de siste årene, slik at man svært greit kommer seg mellom Kristiansand og Evje på ca 50 minutt med privatbil, og +/- 60 minutter med buss Transport Ifølge St.meld. nr. 42 bruker Politiet mye ressurser til transport av varetektinnsatte til framstillinger for retten, lege/tannlege og eventuelt andre framstillinger og transporter. For soningsinnsatte kan det dreie seg om transport i tilknytning til eventuelt rettsoppmøte, eller andre arrangementer som krever politiets tilstedeværelse som vakt over den innsatte. Denne utvikling må ses i sammenheng med de øvrige utviklingstrekk i straffesakskjeden: flere saker under etterforsking, mer bruk av varetekt, hyppigere forlengelser av varetekt (flere rettsmøter) og økning i antall dommer med flere fengselsdøgn. Ett eller to fengsel på Agder vil øke transporten for enkelte personer, mens det for andre ikke vil ha en transportmessig negativ effekt. Sammenlignet med andre deler av landet vil ikke Sørlandet ha de store utfordringene på transport, som f.eks. Vest-Finnmark politidistrikt som regelmessig må benytte seg av fengslet i Vadsø eller Tromsø for varetektformål. Transport vil bety utfordring, i særdeleshet dersom det skulle bli et storfengsel med 300 plasser. Dette vil i praksis bety at en stor del av belegget til enhver tid vil være varetekts innsatte. Dette igjen vil kreve stor bruk av politiressurser til transport i forbindelse med avhør, fremstillinger til retten for fengslinger, fremstillinger til sykehus osv. Forsvarsadvokater vil også få en utfordring i forhold til reiseavstander for å følge opp sine klienter hva angår forberedelse til fengslingsmøter og hovedforhandlinger. Ressursbruken innenfor dette området er behørig omtalt/påpekt i de foreliggende analyser, og som kommer til å være et tungtveiende moment som besluttende myndigheter vil vektlegge nå edelig plassering av fengsel skal fattes. Ut fra dette er det en klart fordelaktig løsning at man følger anbefalingene i KS1 med opprettelsen av to nye fengsler på Sørlandet. Det ene kan da lokaliseres langs E 18 aksen mellom Arendal Kristiansand, hvor primært porteføljen bør være varetekts innsatte. M.a.o. lett tilgjengelig for politi, advokater og annenlinje helsetjeneste. Det andre fengslet vil med en slik modell kunne legges til Evje. Porteføljen av innsatte vil da i all hovedsak være domsinnsatte, pluss varetekts innsatte som har fått dom avsagt, men hvor denne enda ikke er rettskraftig. Politiet og advokaters behov for å følge opp denne kategorien innsatte vil være relativt liten. Et annet element er at man nå «opererer i den digitale verden», og det vil kunne legges til rette for videomøter mellom innsatte, politi og advokater. Dersom man i denne omgang velger å beholde de eksisterende institusjonene og bygger ett nytt fengsel på Evje vil man kunne frigjøre ressurser i de nevnte områdene. Hvis man også velger å fokusere på domsfelte innsatte på Evje kan man frigjøre kapasitet for varetekt i de andre institusjonene. Dette vil klart forbedre politiets kapasitets- og arbeidssituasjon betydelig. Politiet kan med en slik løsning få frigjort transportkapasitet, med at varetektskapasiteten kan økes i Arendal og Kristiansand. 12

13 For å få en «nøyaktig oversikt over avstander har vi valgt å sammenligne med alternative fengselslokasjoner, dvs. Støleheia, Blakstad og Kjerlingland versus Evjemoen. Nevnte politistasjoner er valgt grunnet arrest på stedet. Det har blitt benyttet ruteplanlegger til samt ruteplanleggeren til NAF, Begge ruteplanleggerne er like i sin utregning av avstand og tid for å kjøre fra og til de ulike destinasjoner, jfr. oversikt nedenfor. Veg Avstand Tid Fra Stavanger politistasjon til: Evjemoen (Evje) R km 2t 57min Støleheia (Vennesla) R9/E km 3t 31min Kjerlingland (Lillesand) E18/E km 3t 29min Blakstad (Froland) E km 3t 57min Blakstad (Froland) R km 3t 59min Fra Kristiansand politistasjon til: Evjemoen (Evje) R9 62 km 0t 57min Støleheia (Vennesla) R9 19km 0t 25min Kjerlingland (Lillesand) E18 25,6km 0t 23min Blakstad (Froland) E18 78 km 0t 51min Fra Arendal politistasjon til: Evjemoen (Evje) R42 84 km 1t 18min Støleheia (Vennesla) R9/E18 83 km 1t 08min Kjerlingland (Lillesand) E18 45 km 0t 35min Blakstad (Froland) R42 11 km 0t 15min Fra Grenland politistasjon (Skien) til: Evjemoen (Evje) R42/E km 2t 52min Støleheia (Vennesla) R9/E km 2t 44min Kjerlingland (Lillesand) E km 2t 12min Blakstad (Froland) E km 1t 37min 6.5 Nærhetsprinsippet Nærhetsprinsippet er regulert i straffegjennomføringsloven 11, andre ledd, hvor det heter at «domfelte bør så langt det er praktisk mulig og formålstjenlig settes inn i nærheten av hjemsted». Formålet med nærhetsprinsippet er å legge til rette for at innsatte kan opprettholde kontakt med familie, nettverk og nærmiljø. Dette er viktig som et ledd i den domfeltes rehabilitering og tilbakeføring til samfunnet og bidrar til å gi bedre sikkerheti Kriminalomsorgen. Plassering av fengsel på Evje vil kunne bidra til å oppfylle dette prinsippet på en god måte. 6.6 Kompetanse Det stilles spørsmål til om det er mulig å skaffe den nødvendige kompetansen ved større etableringer i distriktene. Ser man på erfaringene fra flytting av offentlige institusjoner fra Oslo til for eksempel Kirkenes, Brønnøysund, Førde, Lillesand osv har det vist seg at dette var en ubegrunnet frykt. Vi har også gjort oss gode erfaring fra etableringen av Arendal fengsel, Evje avdeling. Her var det 13

14 også spørsmål knyttet til kompetanse og rekruttering. Dette har i ettertid vist seg ikke å være noe problem. I tillegg til at det er en god del pendling til avdelingen har vi sett at det er stadig flere som etablerer seg i kommunen og det er pr i dag i overkant av 2/3 (72%) av de som arbeider i organisasjonen som er bosatt lokalt. Det har videre vist seg at det er god søkning på ledige stillinger. Før nevnte avdeling ble etablert var det få om ingen lokale ungdommer som tok fengselsfaglig utdanning. Etter etableringen har dette snudd seg. Man har sett at dette er gode og interessante arbeidsplasser som det kan være interessant å arbeide innenfor. Uavhengig av om det blir et storfengsel med 300 plasser eller et med 150 plasser, så skal et slikt fengsel bemannes med ulike fagfolk med ulik kompetanse. Hovedtyngden av personell vil være innenfor det man på «fagspråket» kaller for sikkerhetstjenesten, m.a.o. fagutdannede fengselsbetjenter. (Fengselsbetjentutdanningen er 2 årlig etatshøgskole 120 studiepoeng). Ved etablering av et fengsel på Evje vil det det kreves et relativt stort antall fagutdannet fengselsbetjenter. Man må kunne forvente at det vil være en viss interesse fra allerede utdannede fengselsbetjenter som vil søke seg til et nytt fengsel, men hovedutfordringen vil være å få tilstrekkelig stort nok antall til å fylle alle fengselsbetjentstillingene. Selv etter at det er fattet beslutning om at et fengsel skal bygges, så vil prosjektet kreve en relativt lang og omfattende planleggings og bygning/anleggsperiode. Kriminalomsorgen ved Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) må da kunne ha fokus på å utdanne fengselsbetjenter som i første omgang skal tjenestegjøre ved dette fengslet. Fengselsskolen er en lønnet etatsskole, noe som innebærer at de som består/gjennomfører har 1 års plikttjeneste ved det fengsel kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) måtte bestemme. Rekrutering av nok fagutdannet fengselsbetjenter vil trolig være den største utfordringen i forhold til bemanningen av nytt fengsel. Dette bør kunne løses ved at KRUS har økt fokus på utdanning av fengselsbetjenter til et nytt fengsel på Evje, jfr. Hva som tidligere har vært gjort i forhold til Bergen, Skien, Ringerike, Bodø og Halden. Dette bør være praktisk mulig å gjennomføre når man vet at planog bygningsperioden vil strekke seg over år når beslutning om bygging av fengslet er fattet. I tillegg må fengslet i en slik oppstarting og overgangsfase kunne benytte seg av pliktårsbetjenter. Hva gjelder annet fagpersonell slik som ledelse, administrasjon, arbeidsdrift (verksbetjenter med forskjellige typer fagbrev) og sosialfaglig, må en forutsette at det vil være relativt stor interesse for å søke denne type stillinger. En må kunne forutsette at denne typen kompetanse allerede finnes i Setesdalregionen, samt at det er personer som ønsker å søke seg hit til denne typen spennende og utfordrende jobber som det vil være ved et fengsel. 7. Evjemoen Næringspark Evjemoen ligger langs elva Otra, ca 3 km fra Evje sentrum. Evjemoen er en nedlagt militærleir som i 2003 ble overdratt til kommunen og omgjort til det største næringsområdet i indre Agder og ett av de største på hele sørlandet. Evjemoen Næringspark består av mer enn m2 bygg på ca 900 daa og inneholder i dag ca 30 virksomheter. Området har godt utbygd infrastruktur både mht. veg, vann, avløp, tele- og datalinjer. 7.1 Areal Evjemoen Næringspark tilsvarer til sammen ca 900 mål. I næringsparken er det i dag tilgjengelig et areal til fasiliteter for lukket soning tilsvarende m2. Med enkle grep kan det stilles til rådighet inntil m2. 14

15 Like utenfor næringsparken er det aktuelle areal som pr dato tilhører Staten. Nevnte areal er beregnet til ca m2 og kan plasseres på to aktuelle steder i terrenget. Dette kan gjøres uten at det kommer i vesentlig berøring med forsvarets aktiviteter i området. 7.2 Bygningsmassen Evjemoen Næringspark har bygningsmasse i tilknytning til eksisterende fengselsavdeling som kan tilrettelegges for en ny avdeling eller økning av eksisterende fengselskapasitet. Nevnte bygningsmasse består av 3 bygg som ble oppført til formål som lager og proviantbygg (bygning av 006, 012 og 014). Areal i byggene tilsvarer m2. I tillegg disponerer næringsparken flere aktuelle bygg til formål som opplæring, undervisning, verksted, lager etc. 7.3 Synergier mot øvrig virksomhet i næringsparken Næringsparken har per i dag følgende typer virksomheter/fasiliteter Bevertning/catering Transportfirma/bussreiser (2 bedrifter) Klinikk for vektreduksjon med kompetanse innen psykologi, fysioterapi, aktivitet, trening etc Opplevelse, aktiviteter, teambuilding Møte- og undervisningsfasiliteter; klasserom, auditorium og storsal Idrettsanlegg; gymsal, fotballbane, tennisbane, volleyballbane Livsmestring I Evje og Hornnes kommune er det lange tradisjoner tradisjon og god kompetanse på trening, aktivitet og det å ivareta gjester. Otra IL er ett idrettslag med særdeles stor oppslutning og bredde i tilbudet. Dette gjenspeiler seg fra den lange historien med det norske forsvar på Evjemoen, men også fra det Engelske og Dansk forsvar mv. Hornnes Landsgymnas er en del av dette. Livsmestring er en av de viktigste satsingene til Evjemoen Næringspark. Det arbeides for å styrke den helsemessige satsingen i Setesdal, med en felles lokalisering til Evjemoen. I privat regi er det også igangsatt prosjekt med livsmestring som mål. Evjeklinikken er en viktig institusjon i næringsparken. Det samme er selvsagt også dagens fengselet. Ny/økt aktivitet fra Kriminalomsorgen vil kunne bety en enda bedre spissing av næringsparkens fokus på livsmestring. Rapporten «Målrettet arbeid med rehabilitering av straffedømte: Konsept for nytt fengsel» (Rambøll Unico) viser til at innsatte i norske fengsler har større helseproblemer enn befolkningen for øvrig. Mens 3 av 10 i befolkningen har kronisk sykdom/skade er halvparten av de innsatte belastet med dette. De viktigste plagene er muskel-/skjelettplager, leversykdommer, psykiske problemer og astma/allergi. 50% har to eller flere helseproblemer (dobbelt så høy andel som befolkningen for øvrig). Kriminalomsorgens behov i forhold til helseproblematikk blant innsatte vil være innenfor mange av de satsingsområdene som er eller ønskes realisert i Evjemoen Næringspark, jfr Rapport: «Senter for livskvalitet og mestring» 15

16 7.4 Kostnader I det ovenstående er det lagt til grunn at det skal tilbys et regulært åpent soningstilbud basert på eksisterende infrastruktur, samt nybygg for ett lukket soningstilbud. Med de fasiliteter og muligheter som foreligger, samt de arealmessige prisene i området er dette bland de mest økonomisk fordelaktige tilbudene som er å oppdrive i landsdelen. 8. Andre forhold 8.1 Regional funksjon Ett nytt stort regionfengsel på Sørlandet, lokalisert til Evje vil kunne spille en viktig rolle i forhold til en best mulig utnyttelse av soningskapasiteten for en større region. Nytt fengsel på Evje vil kunne være til stor avlastning for fengslene i Rogaland (Åna og Stavanger), samt for fengslene i Telemark (Kragerø og Skien). Når det gjelder Åna fengsel er dette ett stort fengsel, med plass til 164 innsatte. I tillegg avlastes dette med fengslene i Haugesund (18 plasser) og Stavanger (68 plasser). Kapasiteten i Rogaland er redusert de senere år og det vil være kapasitetsutfordringer som vil komme på toppen av de kapasitetsutfordringene man allerede har i regionen. Her kan det nye fengselet på Evje kunne spille en viktig rolle i en optimalisering av kapasitet for en utvidet Sørlandsregion. Rogaland politidistrikt, har gjennom media, gitt sterkt uttrykk for at fengselskapasiteten i Rogaland/ Agder var sprengt og at de så seg nødt til å slippe ut volds- og ransdømte tidligere enn ønsket for å prioritere andre fanger. Også regiondirektør i Kriminalomsorgen region sørvest uttaler at situasjonen er krevende og at det er store utfordringer. Det samme vil være gjeldende for Telemark fengsel, Skien og Kragerø avdelinger. Telemark fengsel, Skien avdeling er et fengsel med en avdeling med «særlig høyt sikkerhetsnivå» og en totalkapasitet på 82 plasser. Innsatte som soner under nevnte regime legger også beslag på større kapasitet enn normalt, slik at behovet for avlastningskapasitet klart vil være til stede. Telemark fengsel, Kragerø avdeling ligger i Kragerø kommune og tilfredsstiller dårlig krav til soning. Fengselsavdelingen i Kragerø er også blandt de små fengslene som Kriminalomsorgen mener er for små og for lite effektive og dermed foreslås lagt ned. Det samme foreslår Kriminalomsorgen for bl.a. Arendal, Kristiansand og Kleivgrend i Fyresdal. Evje og Hornnes kommune kaller seg «Hjertet av Agder», og ikke uten grunn. Evje og Hornnes kommune har en svært gunstig plassering på Agder, også i forhold til Telemark og Rogaland. Ser man på vedlagt kartskisse har vi følgende avstander: Evje Kristiansand = 60 km Evje Arendal = 82 km Evje Lyngdal = 83 km Evje Stavanger = 209 km Evje Nærbø (Åna) = 186 km Evje Skien = 194 km Evje Kragerø = 161 km Distriktsprofil Selv om Evje og Hornnes kommune har klart seg relativt godt etter at Forsvaret la ned sin virksomhet på Evjemoen er det fortsatt store utfordringer i regionen.

17 Kommunen har lav grad av sysselsetting i offentlig virksomhet. Dette har betydning for kompetansenivå i regionen og i forhold til arbeidet med å tiltrekke oss supplerende virksomheter. Det eneste arbeidsplassmessige kompensasjonen regionen har fått er i form av en mindre avdeling av Arendal fengsel. Setesdal og kommunene i indre Agder sliter med folketallsnedgang- og næringsutvikling. Norge hadde den sterkeste sentraliseringstendensen i Europa i 2012 og dette gjenspeiler seg klart i indre Agder. Sett bort fra Evje og Hornnes kommune hadde Setesdal en nedgang på ca 2%. Samme tendens ser vi også i kommunene Iveland og Åseral. Folketallsnedgangen i nabokommunene lå i verste tilfelle på 4,2%. Som nevnt har Evje og Hornnes kommune hatt en bra utvikling i forhold til både bosetting og næringsutvikling. Vi ser klart at etableringen av et fengsel i regionsenteret Evje vil være med på å løfte større deler av indre Agder opp på ett høyere nivå. Skal vi styrke de mindre/svake regionene må vi styrke de naturlige regionsentrene. Fengselsetableringen vil klart styrke regionsenteret og de funksjonene som hører inn under dette. Lokalisering av et nytt fengsel til Evje vil ha den sterkeste distriktsprofil av alle de alternative plasseringene som pr dato ligger på bordet. Setesdal og resten av indre Agder har på mange områder vært taperne i utviklingen de senere år og et fengsel vil kunne være en stor drivkraft til igjen å utvikle regionen. Slik vi vurderer det vil det: styrke attraktiviteten, utvikle arbeidsmarkedsregionen, øke private servicetilbudet, styrke offentlige tjenestetilbud og øke bosettingen. 9. Økonomi 9.1 Åpne soningsplasser - fengsel med lavere sikkerhetsnivå Evjemoen Næringspark har bygget ett fengselsbygg som pr dato leies av Kriminalomsorgen, Arendal fengsel Evje avdeling. Fra næringsparkens side ønsker vi å tilrettelegge for at denne fengselsavdelingen kan øke sin kapasitet betraktelig. Det er i dag areal og bygningsmasse i umiddelbar nærhet til eksisterende avdeling som kan tas i bruk til dette formålet. 9.2 Lukket fengsel fengsel med høyt sikkerhetsnivå Når det gjelder bygging av ett nytt Sørlandsfengsel, med kapasitet på 150 til 300 plasser vil det være flere alternative finansiering og driftsmodeller som vi kan tilby eller gå inn på. Dersom man ser på den tradisjonelle modellen hvor staten står for bygging og drift vil vi kunne tilrettelegge for dette gjennom frigjøring av areal til formålet. Vi kan også tilby ett utstrakt samarbeid for å få fengselet på plass. I Setesdalsregionen ses lokalisering av fengsel til Evje som en stor mulighet for å utvikle hele regionen. På denne bakgrunn kan vi derfor også se på mulighetene for å bygge fengsel og så leie dette ut til Kriminalomsorgen. Dette vil kreve ett godt samarbeid om løsninger som velges, kapasitet, ambisjonsnivå etc. Denne løsningen finansieres på vanlige forretningsmessige prinsipper og gir samtidig rom for at staten kan få opsjon på å kjøpe eiendomsselskapet på ett gitt tidspunkt. 17

18 9.3 Tidsvindu: Sørlandsfengselet ferdig 4. kvartal 2016 da må: Leieavtaler og byggeplaner ferdiggjøres innen 3. kvartal 2014 Byggestart 4. kvartal 2014 Utvidelse av åpne soningsplasser ferdig 4. kvartal 2015 da må: Leieavtaler og byggeplaner ferdiggjøres innen 3. kvartal 2014 Byggestart 4. kvartal Vedlegg 10.1 Vedlegg 1: Evjemoen Næringspark geografisk plassering Agder 10.2 Vedlegg 2: Oversiktsfoto Evjemoen Næringspark Arendal fengsel, Evje avdeling Nytt fengsel 18

19 10.3 Vedlegg 3: Kartskisse Evjemoen Næringspark + Statens grunn Statens tomter - Forsvaret Arendal fengsel - Evje avdeling 10.4 Vedlegg 4: Evjemoen Næringspark geografisk plassering større region 19

20 ARTPILOT FILM & DESIGN Arendal fengsel, Evje avdeling Alternative tomter 20

NYTT FENGSEL PÅ SØRLANDET PRESENTASJON AV LOKASJON EVJEREGIONEN

NYTT FENGSEL PÅ SØRLANDET PRESENTASJON AV LOKASJON EVJEREGIONEN 1 NYTT FENGSEL PÅ SØRLANDET PRESENTASJON AV LOKASJON EVJEREGIONEN 2 Innholdsfortegnelse 1. SAMMENDRAG... 3 2. BAKGRUNN... 4 3. LUKKET FENGSEL FENGSEL MED HØYT SIKKERHETSNIVÅ... 4 3.1 BEHOV... 4 4. ÅPNE

Detaljer

Høringsuttalelse fra For Fangers Pårørende (FFP): Om endringer i straffegjennomføringsloven (straffegjennomføring i annen stat mv).

Høringsuttalelse fra For Fangers Pårørende (FFP): Om endringer i straffegjennomføringsloven (straffegjennomføring i annen stat mv). Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep. 0030 Oslo Oslo 6.3.15 Høringsuttalelse fra For Fangers Pårørende (FFP): Om endringer i straffegjennomføringsloven (straffegjennomføring i annen stat

Detaljer

Innst. 222 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:35 S ( )

Innst. 222 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:35 S ( ) Innst. 222 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen Dokument 8:35 S (2013 2014) Innstilling fra justiskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Kari Henriksen, Hadia

Detaljer

Velkommen til Mandal! Et fengsel som tilfredsstiller de faglige og framtidige krav

Velkommen til Mandal! Et fengsel som tilfredsstiller de faglige og framtidige krav Velkommen til Mandal! Et fengsel som tilfredsstiller de faglige og framtidige krav. 14.11.14 Mandal kommune Nytt fengsel på Sørlandet i Mandal! En løsning som tilfredsstiller de faglige og framtidige krav.

Detaljer

Vår visjon: - Hjertet i Agder

Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune KOMMUNEPLAN 2010-2021 Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune ligger geografisk sett midt i Agder. Vi er et krysningspunkt mellom øst og vest, sør og nord, det har

Detaljer

STRATEGI FOR KVINNER I VARETEKT OG STRAFFEGJENNOMFØRING

STRATEGI FOR KVINNER I VARETEKT OG STRAFFEGJENNOMFØRING STRATEGI FOR KVINNER I VARETEKT OG STRAFFEGJENNOMFØRING 2017-2020 Vedtatt: 6.6.2017 1 Likeverdig straffegjennomføring Formålet med strategien er at kvinner i fengsel eller under straffegjennomføring i

Detaljer

Fagkonferansene Noen grunn til å feire?

Fagkonferansene Noen grunn til å feire? Fagkonferansene 2012 Noen grunn til å feire? Jan-Erik Sandlie Hell, 7. november, 2012 Justis- og beredskapsdepartementet Organisasjon nån Justisdepartementet (KSF) Regionskontorer (6) Fengsler og friomsorgskontorer

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Dato:

Deres ref: Vår ref: Dato: Arbeids- og sosialdepartementet v/ Statsråd Anniken Hauglie Postboks 8019 Dep NO-0030 Oslo Deres ref: Vår ref: Dato: 20.06.17 Regional struktur i Arbeids- og tjenestelinjen i NAV Arbeids- og velferdsdirektøren

Detaljer

Veileder tidligfase. Eksempel: Utredning av behov for fengselskapasitet

Veileder tidligfase. Eksempel: Utredning av behov for fengselskapasitet Veileder tidligfase Eksempel: Utredning av behov for fengselskapasitet Roar Bjøntegaard, Metier 2015-11-17 B A 2 0 1 5 - E N B A E - N Æ R I N G I V E R D E N S K L A S S E Hvorfor bruke så mye tid på

Detaljer

I starten av møtet vil det bli gitt en orientering om Parkeringsutredning for Vennesla sentrum ved representent fra Asplan Viak. Saker til behandling

I starten av møtet vil det bli gitt en orientering om Parkeringsutredning for Vennesla sentrum ved representent fra Asplan Viak. Saker til behandling VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan- og økonomiutvalget Dato: 14.12.2010 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 10/00031 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

KRIMINALOMSORGEN STRATEGI FOR UTVIKLING AV KRIMINALOMSORGENS ARBEIDSDRIFT 2015-2018

KRIMINALOMSORGEN STRATEGI FOR UTVIKLING AV KRIMINALOMSORGENS ARBEIDSDRIFT 2015-2018 KRIMINALOMSORGENS ARBEIDSDRIFT 2015-2018 STRATEGI FOR UTVIKLING AV KRIMINALOMSORGEN av dette. Aktivitetstilbudet kan bestå av arbeid, opplæring, programmer mv. samt ulike kombinasjoner uheldige skadevirkninger

Detaljer

Samme problemstilling er også gjeldende overfor delgjennomføring på EK.

Samme problemstilling er også gjeldende overfor delgjennomføring på EK. 2011/06281 41-7-2013/AAa 25.2.2013 Høring- veien ut Forbundet har hatt høringen ut til behandling i organisasjonen. Innledningsvis vil vi komme med en del generelle betraktninger. Det er flere tilbakemeldinger

Detaljer

NAV og kriminalomsorgen, forankring og samarbeid

NAV og kriminalomsorgen, forankring og samarbeid Quality hotell Sarpsborg 24. mars 2010 NAV og kriminalomsorgen, forankring og samarbeid ved Benedicte Hollen, rådgiver Arbeids- og velferdsdirektoratet NAV, 25.03.2010 Side 1 NAVs hovedmål 1. Flere i arbeid

Detaljer

VEDRØRENDE RAPPORT ETTER FOREBYGGINGSENHETENS BESØK

VEDRØRENDE RAPPORT ETTER FOREBYGGINGSENHETENS BESØK Kriminalomsorgen Tromsø fengsel Sivilombudsmannen Forebyggingsenheten mot tortur og umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse Postboks 3 Sentrum 0101 OSLO U.off 13 offl. Deres ref: Vår ref: Dato: 201416102-13

Detaljer

Ordførermøte 19.08.2010. Agder politidistrikt

Ordførermøte 19.08.2010. Agder politidistrikt Ordførermøte 19.08.2010 Agder politidistrikt Bakgrunn: Gi informasjon og fortsette dialogen Lytte og lære av hverandre Skape en felles virkelighetsforståelse Pm`s forslag bygger på følgende: Analyserapporten

Detaljer

Nytt fra Kriminalomsorgen Arbeidsdriftstrategi BRIK Kvinnesoningsrapporten KVU standardisering Nederland

Nytt fra Kriminalomsorgen Arbeidsdriftstrategi BRIK Kvinnesoningsrapporten KVU standardisering Nederland Nytt fra Kriminalomsorgen Arbeidsdriftstrategi BRIK Kvinnesoningsrapporten KVU standardisering Nederland Avdelingsdirektør Heidi Bottolfs Opplæring innen kriminalomsorgen. Samling for skoleeiere og ledere

Detaljer

Retningslinjer for kriminalomsorgens arbeid med framtidsplanlegging

Retningslinjer for kriminalomsorgens arbeid med framtidsplanlegging Kriminalomsorgens sentrale forvaltning Rundskriv R egiondirektøren Direktøren for KRUS Direktøren for KITT Anstaltledere Kontorsjefen i friomsorgen Nr.: Vår ref: Dato: KSF 1/2002 97/10451 D ViE/mha 03.06.2002

Detaljer

HØRING OM FORSLAG TIL FREMTIDIG REGIONAL STRUKTUR I NAV. SAMMENDRAG: Ny regional struktur i NAV er sendt på høring med høringsfrist

HØRING OM FORSLAG TIL FREMTIDIG REGIONAL STRUKTUR I NAV. SAMMENDRAG: Ny regional struktur i NAV er sendt på høring med høringsfrist VENNESLA KOMMUNE Arkivsak-dok. 17/02850-2 Arkivkode ---/---/&13 Saksbehandler Svein Gustav Skisland Saksgang Møtedato Kommunestyret 20.04.2017 HØRING OM FORSLAG TIL FREMTIDIG REGIONAL STRUKTUR I NAV SAMMENDRAG:

Detaljer

Evje og Hornnes kommune Kommuneplan Samfunnsdel

Evje og Hornnes kommune Kommuneplan Samfunnsdel Evje og Hornnes kommune Kommuneplan 2010 2021 Vedtatt i k-sak 82/10 - møtebok datert 10.12.2010 Oppdatert handlingsplan og økonomiplan 2017-2020 ligger som eget dokument. Evje og Hornnes kommune - Hjerte

Detaljer

Utkast februar 2012. Kriminalomsorgens kapasitetsplan med enhetsstruktur for fengsler og friomsorgskontorer

Utkast februar 2012. Kriminalomsorgens kapasitetsplan med enhetsstruktur for fengsler og friomsorgskontorer Kriminalomsorgens kapasitetsplan med enhetsstruktur for fengsler og friomsorgskontorer Kriminalomsorgens sentrale forvaltning (KSF) 2012 1 1 SAMMENDRAG... 5 2 BAKGRUNN... 5 3 INNLEDNING... 5 4 KAPASITETSPROGNOSER...

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Vest Telemarks konferansen 2012 Offentlig sektor - Næringsliv

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Vest Telemarks konferansen 2012 Offentlig sektor - Næringsliv TELEMARK FYLKESKOMMUNE Vest Telemarks konferansen 2012 Offentlig sektor - Næringsliv Krise i Europa -Europa- Norge Telemark: Alt er relativt! Vekst i HELE Telemark! Ÿ Mine konklusjoner: Uforløst potensial.

Detaljer

Kriminalomsorg og Tilbakeføringsgaranti

Kriminalomsorg og Tilbakeføringsgaranti Kriminalomsorg og Tilbakeføringsgaranti Fra utsatt til ansatt APS konferanse Sarpsborg, 23.3.2010 Gerhard Ploeg Seniorrådgiver Justisdepartementet Organisering av kriminalomsorgen Sentralt nivå i Justisdepartementet

Detaljer

Kriminalomsorgen region sørvest

Kriminalomsorgen region sørvest Kriminalomsorgen region sørvest ÅRSMELDING 2009 Visjon og mål Kriminalomsorgens visjon Straff som virker - mindre kriminalitet - tryggere samfunn. Kriminalomsorgens mål Kriminalomsorgen skal gjennomføre

Detaljer

Fakta om. kriminalomsorgen

Fakta om. kriminalomsorgen Fakta om kriminalomsorgen Kriminalomsorgen skal gjennomføre varetektsfengsling og straffereaksjoner på en måte som er betryggende for samfunnet, motvirker straffbare I snitt har kriminalomsorgen hver dag

Detaljer

Listerkonferansen 2015 Ny E39 gjennom Lister forbikjøring blir mulig. Finn Aasmund Hobbesland 2. Februar 2014

Listerkonferansen 2015 Ny E39 gjennom Lister forbikjøring blir mulig. Finn Aasmund Hobbesland 2. Februar 2014 Listerkonferansen 2015 Ny E39 gjennom Lister forbikjøring blir mulig Finn Aasmund Hobbesland 2. Februar 2014 Befolkningsandel i tettsted 2Forbikjøring blir mulig Kilde: KMD Regionale utviklingstrekk 2014

Detaljer

Nr. 8 OVERSIKT OVER HVA DE ULIKE POLITISKE PARTIENE HAR I PARTIPROGRAMMENE I FORHOLD TIL KRIMINALOMSORGEN

Nr. 8 OVERSIKT OVER HVA DE ULIKE POLITISKE PARTIENE HAR I PARTIPROGRAMMENE I FORHOLD TIL KRIMINALOMSORGEN Nr. 8 Oslo, 21. august 2017 Forbundets avdelinger og foreninger OVERSIKT OVER HVA DE ULIKE POLITISKE PARTIENE HAR I PARTIPROGRAMMENE I FORHOLD TIL KRIMINALOMSORGEN Det nærmer seg valg og NFF har i sine

Detaljer

KRIMINALOMSORGENS KAPASITETSPLAN med enhetsstruktur for fengsler og friomsorgskontorer

KRIMINALOMSORGENS KAPASITETSPLAN med enhetsstruktur for fengsler og friomsorgskontorer KRIMINALOMSORGENS KAPASITETSPLAN med enhetsstruktur for fengsler og friomsorgskontorer Kriminalomsorgens sentrale forvaltning (KSF) 2012 INNHOLD: 1 SAMMENDRAG 4 2 BAKGRUNN 5 3 INNLEDNING 5 4 PROGNOSER

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

TJENESTETILBUD TIL KOMMUNENE I NY STRUKTUR

TJENESTETILBUD TIL KOMMUNENE I NY STRUKTUR AGDER POLITIDISTRIKT Deres referanse: Vår referanse: 201600707 Sted, Dato Kristiansand, 20. juni 2017 TJENESTETILBUD TIL KOMMUNENE I NY STRUKTUR I forbindelse med etablering av ny struktur for lensmanns-

Detaljer

Fylkesmannens signaler foran innspurten i kommunereformen

Fylkesmannens signaler foran innspurten i kommunereformen Fylkesmannens signaler foran innspurten i kommunereformen Fylkesmannens ordfører- og rådmannskonferanse 12. mai 2016 Fylkesmann Stein A. Ytterdahl Prosessveileder Dag Petter Sødal 1 Disposisjon 1. Prosessen

Detaljer

Nasjonal rusmestringskonferanse Oslo 26 27.10.2011

Nasjonal rusmestringskonferanse Oslo 26 27.10.2011 Nasjonal rusmestringskonferanse Oslo 26 27.10.2011 Rusmestringsenheten Trondheim fengsel, Leira avdeling Presentasjonen vil inneholde Hvilke utfordringer har vi Hva har vi lykkes med Hvilket tilbud

Detaljer

Postboks 8005 Dep 0030 Oslo. Høringsuttalelse: «Veien ut» - rapport om soningsprogresjon i Kriminalomsorgen

Postboks 8005 Dep 0030 Oslo. Høringsuttalelse: «Veien ut» - rapport om soningsprogresjon i Kriminalomsorgen Jusstudentenes rettsinformasjon Arbins gate 7 0253 Oslo Sentralbord 22 84 29 00 Telefaks 22 84 29 01 Internett http://www.jussbuss.no Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, fredag, 15. februar 2013 Vår ref.:

Detaljer

Notat: Mulighet for etablering av fengsel i Midt-Gudbrandsdal

Notat: Mulighet for etablering av fengsel i Midt-Gudbrandsdal Notat: Mulighet for etablering av fengsel i Midt-Gudbrandsdal Til: Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal, v/irene Teige Killi Fra: Rudihagen AS v/ Tommy Rudihagen Dato: 23. mai 2017 Notatet er konfidensielt

Detaljer

[Tittel] [Tittel] [Tittel]

[Tittel] [Tittel] [Tittel] [Tittel] [Tittel] [Tittel] Prosess Fylkestingene gav i april mandat til forhandlinger om å etablere en ny region Agder Forhandlingsutvalg 11 møter Samtaler med ansatterepresentantene Rundebordskonferanse

Detaljer

TTT DET KONGELIGE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMEN. Nr. Vår ref Dato G-05/2013 11/5586 26.06.2013

TTT DET KONGELIGE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMEN. Nr. Vår ref Dato G-05/2013 11/5586 26.06.2013 TTT DET KONGELIGE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMEN tundskriv Politidirektoratet Kriminalomsorgsdirektoratet Riksadvokaten Nr. Vår ref Dato G-05/2013 11/5586 26.06.2013 Retningslinjer for dekning av utgifter

Detaljer

Reisevaner i Region sør

Reisevaner i Region sør 1 Om Reisevaneundersøkelsen Den nasjonale Reisevaneundersøkelsen (NRVU2005) ble gjennomført i perioden januar 2005 til februar 2006. I denne brosjyren presenterer vi hovedresultatene for Region sør som

Detaljer

Virksomhetsstrategi 2014-2018

Virksomhetsstrategi 2014-2018 Virksomhetsstrategi 2014-2018 Én kriminalomsorg Kriminalomsorgen består av omlag fem tusen tilsatte. Fem tusen individer med forskjellig utdanningsbakgrunn, fagfelt og arbeidssted. Felles for oss alle

Detaljer

Kommunereformen. Styremøte i Østre Agder Ved fylkesmann Øystein Djupedal

Kommunereformen. Styremøte i Østre Agder Ved fylkesmann Øystein Djupedal Kmunereformen Styremøte i Østre Agder 13.02.15 Ved fylkesmann Øystein Djupedal 1 Kmune Oversikt kmunereformprosessen Aust -Agder pr. 05.02.15 Vedtak utredning Utreder i samarbeid (regionråd) eller alene

Detaljer

Næringsutvikling i Grenland. Hvilke muligheter bør realiseres?

Næringsutvikling i Grenland. Hvilke muligheter bør realiseres? Næringsutvikling i Grenland Hvilke muligheter bør realiseres? Ny strategisk næringsplan i Grenland skal gi innspill til en samlet retning for vekst og utvikling i regionen Det er utarbeidet et kunnskapsgrunnlag

Detaljer

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung.

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. KIRKENS BYMISJON Drammen den 30.03.12 Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. Innledning Høsten 2006 begynte forarbeidet til prosjektet FRI. Anders Steen som var ansatt

Detaljer

Nr. Vår ref Dato G-03/ /

Nr. Vår ref Dato G-03/ / Rundskriv Politidirektoratet Kriminalomsorgsdirektoratet Riksadvokaten Nr. Vår ref Dato G-03/2015 15/2834 20.08.2015 Retningslinjer for dekning av utgifter til transport av tiltalte/innsatte. Ansvarsfordeling

Detaljer

Særregler for mindreårige innsatte og domfelte ubetinget fengselsstraff

Særregler for mindreårige innsatte og domfelte ubetinget fengselsstraff Lov- og forskriftsbestemmelser oppdatert 25. april 2016, Kriminalomsorgsdirektoratet Særregler for mindreårige innsatte og domfelte ubetinget fengselsstraff 1 Innkalling til straffegjennomføring - valg

Detaljer

Kriminalomsorgsdirektoratet. Kriminalomsorgens tiltaksplan for god og likeverdig straffegjennomføring for samiske innsatte og domfelte

Kriminalomsorgsdirektoratet. Kriminalomsorgens tiltaksplan for god og likeverdig straffegjennomføring for samiske innsatte og domfelte Kriminalomsorgsdirektoratet Kriminalomsorgens tiltaksplan for god og likeverdig straffegjennomføring for samiske innsatte og domfelte 1. Innledning Staten Norge er opprinnelig etablert på territoriet til

Detaljer

Høring om forslag til fremtidig regional struktur i Arbeids- og tjenestelinjen i NAV

Høring om forslag til fremtidig regional struktur i Arbeids- og tjenestelinjen i NAV Saksframlegg Arkivsak-dok. 16/6704-29 Saksbehandler Dag Ole Teigen Utvalg Møtedato Samferdsels- og miljøkomitéen 18.04.2017 Fylkestinget 25.04.2017 Høring om forslag til fremtidig regional struktur i Arbeids-

Detaljer

Bjørgvin fengsel Ungdomsenheten 17. april 2013, FMHO Administrativ samling. Bjørgvin fengsel Ungdomsenheten

Bjørgvin fengsel Ungdomsenheten 17. april 2013, FMHO Administrativ samling. Bjørgvin fengsel Ungdomsenheten 17. april 2013, FMHO Administrativ samling Forberedende utredninger St.meld. nr. 20 (2005-2006) om Alternative straffereaksjoner overfor unge lovbrytere St.meld. Nr. 37 (2007-2008) NOU 2008:15 Barn og

Detaljer

Kommunereform: Næringsutvikling, utdanningsvekst og urbanisering

Kommunereform: Næringsutvikling, utdanningsvekst og urbanisering 1 Kommunereform: Næringsutvikling, utdanningsvekst og urbanisering Akademikerne og NHO, Litteraturhuset, 21. mai 2014 Jørn Rattsø, NTNU 2 Tema i dag: Vi er på inntektstoppen, hvordan skal vi forbedre oss?

Detaljer

Jarlegården oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste

Jarlegården oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste Jarlegården oppfølgingssenter Kirkens Sosialtjeneste Innhold 4 Jarlegården oppfølgingssenter Målgrupper Brukermedvirkning Vårt særpreg Her fi nner du oss 6 Drift og aktiviteter Samarbeid Kompetanse Metode

Detaljer

Med hjerte for hele landet

Med hjerte for hele landet Med hjerte for hele landet SENTERPARTIET Med hjerte for hele landet Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi til ta hele Norge i bruk. Vi vil at alle deler av landet skal ha et næringsliv i utvikling

Detaljer

Arbeidsnotat Byutvikling og regionale virkninger

Arbeidsnotat Byutvikling og regionale virkninger Arbeidsnotat Byutvikling og regionale virkninger KVU for transportsystemet i Hønefossområdet Januar 20150 Notat: Byutvikling og regionale virkninger Byutvikling og regionale virkninger er et samlebegrep

Detaljer

Tilskudd til kommunalt rusarbeid / Tilskudd til tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester og barn og unge med sammensatte

Tilskudd til kommunalt rusarbeid / Tilskudd til tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester og barn og unge med sammensatte Tilskudd til kommunalt rusarbeid / Tilskudd til tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester og barn og unge med sammensatte behov OPPTRAPPINGSPLANEN FOR RUSFELTET (2016-2020) Økt

Detaljer

Fylkesmannens ideelle løsning. Dialogmøte om kommunereformen 2. september Strand hotell Fevik Dag Petter Sødal og Stein A.

Fylkesmannens ideelle løsning. Dialogmøte om kommunereformen 2. september Strand hotell Fevik Dag Petter Sødal og Stein A. Program 09:30 Ankomst - Kaffe/te og rundstykke til de som har reist langt 10:00 Fylkesmannens ideelle løsning: Vårt forslag til ny langsiktig kommunestruktur på Agder ut fra mål og kriterier for reformen.

Detaljer

Pilot folkehelseundersøkelser i fylkene Noen foreløpige resultater fra Agder. Rune Johansen Folkehelseinstituttet Kristiansand 23.

Pilot folkehelseundersøkelser i fylkene Noen foreløpige resultater fra Agder. Rune Johansen Folkehelseinstituttet Kristiansand 23. Pilot folkehelseundersøkelser i fylkene Noen foreløpige resultater fra Agder Rune Johansen Folkehelseinstituttet Kristiansand 23. mars 2017 Viktig for lokalt folkehelsearbeid Fokuserer på forhold som påvirker

Detaljer

HØRING I REGION NORDØST - FRIGANG FRA FØRSTE DAG - UTTALELSE FRA HEDMARK FENGSEL.

HØRING I REGION NORDØST - FRIGANG FRA FØRSTE DAG - UTTALELSE FRA HEDMARK FENGSEL. Kriminalomsor en Hedmark fengsel Regionkontor nordøst Hege Marie Hauge Deres ref: Vår ref: 201113590-7 Dato: 02.08.2011 HØRING I REGION NORDØST - FRIGANG FRA FØRSTE DAG - UTTALELSE FRA HEDMARK FENGSEL.

Detaljer

MOTTATT 20 DES RUNDSKRIV - AVVIKLE SONINGSKØEN DUBLERING SOM MIDLERTIDIG TILTAK FOR Å

MOTTATT 20 DES RUNDSKRIV - AVVIKLE SONINGSKØEN DUBLERING SOM MIDLERTIDIG TILTAK FOR Å Regionkontorene i kriminalomsorgen Krirninalomsorgens utdanningssenter RUNDSKRIV Kriminalomsorgsdirektoratet 20 DES Postboks 694 Skedsmogt 5, Lillestrøm Telefaks: 404 38 801 H&ge Hansen 8005@kriminalomsorg.no

Detaljer

HØRINGSUTTTALELSE VEDRØRENDE EFFEKTIVISERING AV LOKAL STRUKTUR

HØRINGSUTTTALELSE VEDRØRENDE EFFEKTIVISERING AV LOKAL STRUKTUR HØRINGSUTTTALELSE VEDRØRENDE EFFEKTIVISERING AV LOKAL STRUKTUR TJENESTESTEDER Politidirektør Humlegård har uttalt at han er ubekvem med at det er redusert fra 340 tjenestesteder til 176, noe som er foreslått

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

18.2 Vurdering av tilbudet til den enkelte - framtidsplanlegging

18.2 Vurdering av tilbudet til den enkelte - framtidsplanlegging Retningslinjer til straffegjennomføringsloven, revidert 27. oktober 2008, lov- og forskriftsbestemmelser oppdatert 1. oktober 2015. Arbeid, opplæring, program eller andre tiltak Strgjfl. 18. Arbeid, opplæring,

Detaljer

HØRING- STRATEGI FOR KVINNER I VARETEKT OG STRAFFEGJENNOMFØRING

HØRING- STRATEGI FOR KVINNER I VARETEKT OG STRAFFEGJENNOMFØRING KDI Postboks 694 4302 Sandnes 201621088-2 4.1.2017 41-7-2016 AAa HØRING- STRATEGI FOR KVINNER I VARETEKT OG STRAFFEGJENNOMFØRING 2017-2020 NFF viser til utsendte høring og er svært glad for at mange viktige

Detaljer

KOMMUNEREFORMPROSJEKTET «LYNGDAL 3» INTENSJONSAVTALE AUDNEDAL FRAMOVER HÆGEBOSTAD SAMAN OM EI POSITIV UTVIKLING LYNGDAL VI VIL VI VÅGER SIDE 1

KOMMUNEREFORMPROSJEKTET «LYNGDAL 3» INTENSJONSAVTALE AUDNEDAL FRAMOVER HÆGEBOSTAD SAMAN OM EI POSITIV UTVIKLING LYNGDAL VI VIL VI VÅGER SIDE 1 KOMMUNEREFORMPROSJEKTET «LYNGDAL 3» INTENSJONSAVTALE AUDNEDAL FRAMOVER HÆGEBOSTAD SAMAN OM EI POSITIV UTVIKLING LYNGDAL VI VIL VI VÅGER SIDE 1 SIDE 2 BYGGING AV NY KOMMUNE BESTÅENDE AV AUDNEDAL, HÆGEBOSTAD

Detaljer

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 10.09.2015 Tid: 10:00

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 10.09.2015 Tid: 10:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 10.09.2015 Tid: 10:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Handlingsplan Økning bruk av 12

Handlingsplan Økning bruk av 12 Handlingsplan Økning bruk av 12 Faget i Fokus XVI KRUS 5. Juni 2014 Gerhard Ploeg Seniorrådgiver, KDI 12 Praksis Mest rusproblematikk Plasstilsagn Vurdering av helsemyndigheten Fengselsleder avgjør søknaden

Detaljer

Møte med statsråd Sanner tirsdag 2. februar 2016

Møte med statsråd Sanner tirsdag 2. februar 2016 Møte med statsråd Sanner tirsdag 2. februar 2016 Fakta om Hole, Jevnaker og Ringerike Felles verdier for utredningen Gjensidig respekt for hverandres synspunkter og for de ulike boområdene i kommunene

Detaljer

Strategi 1: Videreutvikle samarbeid mellom tjenester og virksomheter som jobber med forhold i sentrum og nær sentrum

Strategi 1: Videreutvikle samarbeid mellom tjenester og virksomheter som jobber med forhold i sentrum og nær sentrum Hovedutfordring 1 - Bydelens særskilte ansvar for sentrum I forbindelse med bydelsreformen fikk bydelen 1. januar 2004 ansvar for Oslo sentrum. Dette innebærer forvaltningsansvar og tilsynsvirksomhet for

Detaljer

Høring - Tilrådning tjenestestedsstruktur - Trøndelag politidistrikt. Uttalelse fra Midtre Gauldal kommune

Høring - Tilrådning tjenestestedsstruktur - Trøndelag politidistrikt. Uttalelse fra Midtre Gauldal kommune Saksframlegg Arkivnr. X31 Saksnr. 2016/3184-2 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Ordfører Høring - Tilrådning tjenestestedsstruktur - Trøndelag politidistrikt. Uttalelse fra Midtre

Detaljer

Melding om vedtak. Formannskapet i Evje og Hornnes har i møte fattet følgende

Melding om vedtak. Formannskapet i Evje og Hornnes har i møte fattet følgende Aust-Agder fylkeskommune Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL 2016/703-3 Lillian Bjorå Andersen lillian.b.andersen@e-h.kommune.no Melding om vedtak 10.11.2016 Høringsuttalelse - En ny region Agder Formannskapet

Detaljer

ASYLMOTTAK/FLYKTNINGER - KONSEKVENSER FOR FYLKESKOMMUNEN

ASYLMOTTAK/FLYKTNINGER - KONSEKVENSER FOR FYLKESKOMMUNEN 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 25.11.2015 2015/1826-39360/2015 / A40 Saksbehandler: Karen Eva Grundesen Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Hovedsamarbeidsutvalget Administrasjonsutvalget Fylkesutvalget

Detaljer

SØRLANDETS. veivalg. Et samferdselsløft for økt trafikksikkerhet, bedre levekår og fortsatt vekst og utvikling.

SØRLANDETS. veivalg. Et samferdselsløft for økt trafikksikkerhet, bedre levekår og fortsatt vekst og utvikling. SØRLANDETS veivalg Et samferdselsløft for økt trafikksikkerhet, bedre levekår og fortsatt vekst og utvikling. De veiene. Agder trenger veiinvesteringer for å styrke vekstkraften i landsdelen. Dette er

Detaljer

Midler fra Fritz Moens forskningsfond (Stiftelsen Signo)

Midler fra Fritz Moens forskningsfond (Stiftelsen Signo) 1 Bakgrunn Midler fra Fritz Moens forskningsfond (Stiftelsen Signo) Generelt inntrykk: Lite fokus på funksjonshemmede i kriminalomsorgen - integreringens siste skanse? (Luckasson, 2001) Sondering forut

Detaljer

Kommunestruktur tankegods rundt samfunn og innbyggere

Kommunestruktur tankegods rundt samfunn og innbyggere Kommunestruktur tankegods rundt samfunn og innbyggere Workshop 12.11.2014, Eikely v/g.o.lindaas, Aust-Agder fylkeskommune Overordnede mål Gode og likeverdig tjenester til innbyggerne Helhetlig og samordnet

Detaljer

FRA INNSATT TIL ANSATT VEIEN FRA FENGSEL TIL ARBEID

FRA INNSATT TIL ANSATT VEIEN FRA FENGSEL TIL ARBEID FRA INNSATT TIL ANSATT VEIEN FRA FENGSEL TIL ARBEID 14 a - gir alle som ønsker bistand rettet mot arbeid en rett til: Behovsvurdering: vurdering av behov for bistand til å komme i arbeid. Arbeidsevnevurdering

Detaljer

Blakstadmodellen. Bygging av småhus i Froland kommune etter passivhusstandard

Blakstadmodellen. Bygging av småhus i Froland kommune etter passivhusstandard Bygging av småhus i Froland kommune etter passivhusstandard FROLAND KOMMUNE I AUST-AGDER 5.000 innbygger pr. 1. januar 2010. Ca. 2% befolkningsvekst i 2009. Ligger nord-vest for Arendal. Areal: 642 km2.

Detaljer

Hvordan bruke Ungdata i planlegging av kommunens forebyggende arbeid?

Hvordan bruke Ungdata i planlegging av kommunens forebyggende arbeid? Hvordan bruke Ungdata i planlegging av kommunens forebyggende arbeid? Identifisering av problemområder Det er nødvendig å skaffe oversikt over problemområdene i kommunen, og over hvem som besitter hvilken

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 9200/16 Arkivsaksnr.: 16/ HØRING AV POLITIMESTERENS FORELØPIGE FORSLAG TIL LOKAL STRUKTUR I INNLANDET POLITIDISTRIKT

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 9200/16 Arkivsaksnr.: 16/ HØRING AV POLITIMESTERENS FORELØPIGE FORSLAG TIL LOKAL STRUKTUR I INNLANDET POLITIDISTRIKT Saksframlegg Ark.: Lnr.: 9200/16 Arkivsaksnr.: 16/1730-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren HØRING AV POLITIMESTERENS FORELØPIGE FORSLAG TIL LOKAL STRUKTUR I INNLANDET POLITIDISTRIKT Vedlegg: Høringsbrev fra

Detaljer

Kommunestruktur tankegods rundt samfunn og innbyggere

Kommunestruktur tankegods rundt samfunn og innbyggere Kommunestruktur tankegods rundt samfunn og innbyggere Workshop 12.11.2014, Eikely v/g.o.lindaas, Aust-Agder fylkeskommune Overordnede mål Gode og likeverdig tjenester til innbyggerne Helhetlig og samordnet

Detaljer

Hvorfor vokser noen steder mens andre gjør det ikke?

Hvorfor vokser noen steder mens andre gjør det ikke? Hvorfor vokser noen steder mens andre gjør det ikke? Teoretisk forståelse og en modell som rydder litt opp Anvendt på Østre Agder og et søk etter veien videre?... LARS UELAND KOBRO

Detaljer

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Saknr. 14/1782-1 Saksbehandler: Gro Merete Lindgren Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Innstilling til vedtak: Saken legges fram uten innstilling. Kongsvinger, 13.02.2014

Detaljer

STRAFF ELLER BEHANDLING? - ELLER JA TAKK, BEGGE DELER?

STRAFF ELLER BEHANDLING? - ELLER JA TAKK, BEGGE DELER? ELLER BEHANDLING? - ELLER JA TAKK, BEGGE DELER? v/ regiondirektør Ellinor Houm 1. Hvordan redusere rusmisbruket? 2. Hva gjør vi med dem som allerede ruser seg? 3. Hva gjør vi med dem som allerede ruser

Detaljer

Kriminalomsorgens årsstatistikk Anmerkninger

Kriminalomsorgens årsstatistikk Anmerkninger Kriminalomsorgens årsstatistikk 2004 - Anmerkninger - i - Forbehold og feilkilder Noen mindre uoverensstemmelser mellom forskjellige statistikker kan forekomme. Enkelte tilsynelatende avvik skyldes liknende,

Detaljer

Oslo Fengsel MASH. Mangfoldig aktivisering som hjelper

Oslo Fengsel MASH. Mangfoldig aktivisering som hjelper Oslo Fengsel MASH Mangfoldig aktivisering som hjelper Den historiske bakgrunnen for opprettelsen av MASH Fengselssykehuset ble nedlagt 1989 Psykiatrisk fagteam med personell som var ansatt på Dikemark

Detaljer

Kriminalomsorgens arbeidsdrift. Strategi og handlingsplan for arbeidsdriften 2005 2008

Kriminalomsorgens arbeidsdrift. Strategi og handlingsplan for arbeidsdriften 2005 2008 Kriminalomsorgens arbeidsdrift Strategi og handlingsplan for arbeidsdriften 2005 2008 1 Forord Strategien og handlingsplanen for arbeidsdriften som nå foreligger er et produkt av en lang prosess. En arbeidsgruppe

Detaljer

Sykehuset Sørlandet HF Tilgjengelighetsanalyser Rapport 2: Befolkning og transportnettverk 2030

Sykehuset Sørlandet HF Tilgjengelighetsanalyser Rapport 2: Befolkning og transportnettverk 2030 Tilgjengelighetsanalyser Rapport 2: Befolkning og transportnettverk 2030 Utgave: 2 Dato: 2014-02-19 Tilgjengelighetsanalyser Rapport 2: Befolkning og transportnettverk 2030 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

BY- OG TETTSTEDSUTVIKLING I ET BOLIGPERSPEKTIV OG NASJONALE FORVENTNINGER

BY- OG TETTSTEDSUTVIKLING I ET BOLIGPERSPEKTIV OG NASJONALE FORVENTNINGER BY- OG TETTSTEDSUTVIKLING I ET BOLIGPERSPEKTIV OG NASJONALE FORVENTNINGER FAGDAG OM HELHETLIG BOLIGBYGGING I SAMARBEID MED HUSBANKEN 10.03.2016 Eli Nakken Lundquist, Buskerud fylkeskommune HVA ER BY- OG

Detaljer

Klage fra Birkenes kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Agder politidistrikts lokale struktur

Klage fra Birkenes kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Agder politidistrikts lokale struktur Birkenes kommune Postboks 115 4795 BIRKELAND Deres ref. Vår ref. Dato 12/520-13 17/3059 24.05.2017 Klage fra Birkenes kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Agder

Detaljer

Justis- og politidepartementet

Justis- og politidepartementet Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Oslo, 21.05.08 HØRING UTKAST TIL FORSKRIFT OM STRAFFEGJENNOMFØRING MED ELEKTRONISK KONTROLL Deres referanse: 200801958 - /KLE Juridisk rådgivning

Detaljer

Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata?

Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata? Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata? Knutepunkt Sørlandet v/ Geir Møller KoRus-Sør, Borgestadklinikken Hvilken sammenheng er det mellom sosioøkonomisks status og psykisk helse?

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Bosted. Attraktivitetspyramiden. Vekst. Arbeidsplassvekst

Bosted. Attraktivitetspyramiden. Vekst. Arbeidsplassvekst Åmli Hva er attraktivitet? Hvordan har utviklingen vært i Åmli? Har Åmli vært attraktiv for næringsliv og bosetting? Hva er framtidsutsiktene for Åmli? Hvordan skal Åmli bli en attraktiv kommune de neste

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Nordlandssykehuset HF, Bodø fengsel og Bodø kommune

Samarbeidsavtale mellom Nordlandssykehuset HF, Bodø fengsel og Bodø kommune Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.07.2013 46786/2013 2011/8262 025 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/8 Ruspolitisk råd 27.08.2013 13/30 Komitè for levekår 29.08.2013

Detaljer

Faget i fokus XIV. Fengselundervisning og tilbakeføringsgarantien

Faget i fokus XIV. Fengselundervisning og tilbakeføringsgarantien Faget i fokus XIV Fengselundervisning og tilbakeføringsgarantien - 7 år etter Stortingsmelding (2004-2005) «Enda en vår» - 5 år etter Stortingsmelding (2007-2008) «Straff som virker mindre kriminalitet

Detaljer

Forebygging av overdosedødsfall etter løslatelse

Forebygging av overdosedødsfall etter løslatelse En konkretisering av implementeringsarbeidet med å forebygge overdosedødsfall etter løslatelse fra fengsel v/ Gro Solbakken, Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS Forebygging av overdosedødsfall

Detaljer

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram!

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram! Program for Måsøy Høyre Måsøy opp og fram! Valgperioden 2007-2011 Verdigrunnlag: Høyres politikk bygger på troen på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, og at et godt samfunn bygges nedenfra;

Detaljer

Strategi for utvikling av kriminalomsorgens arbeidsdrift

Strategi for utvikling av kriminalomsorgens arbeidsdrift Strategi for utvikling av kriminalomsorgens arbeidsdrift Avdelingsdirektør Heidi Bottolfs Nasjonal dagskonferanse om arbeidsdriften 15. april 2015 Hva menes med tilbakeføring? Fellesbetegnelse på alle

Detaljer

Strategisk plan 2016-2019

Strategisk plan 2016-2019 Strategisk plan 2016-2019 Nordpolen Industrier AS Oslo 28.05.2015 Strategisk plan for 2013-2015 erstattes av ny strategisk plan for 2016-2019 0 Innhold 1 Innledning... 2 2 Formål og verdigrunnlag... 2

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 30. oktober 2014 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Vedlegg: Utkast til avtale om virksomhetsoverdragelse SAK 58/2014

Detaljer

Attraktivitet. Kristiansand 8 mai 2013 Knut Vareide

Attraktivitet. Kristiansand 8 mai 2013 Knut Vareide Attraktivitet Kristiansand 8 mai 2013 Knut Vareide Hva kjennetegner attraktivt sted? At det er flere som flytter inn til stedet enn ut av det. (Uten at det kan forklares av strukturelle eller gunstige

Detaljer

Utval Utvalssak Møtedato Kommunestyret i Fræna 82/2015 16.11.2015

Utval Utvalssak Møtedato Kommunestyret i Fræna 82/2015 16.11.2015 Fræna kommune Arkiv: X31 Arkivsaksnr: 2015/2722-2 Sakshandsamar: Geir Tore Vestad Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Kommunestyret i Fræna 82/2015 16.11.2015 Møre og Romsdal Politidistrikt - høring

Detaljer

Sivilombudsmannens forebyggingsmandat

Sivilombudsmannens forebyggingsmandat Sivilombudsmannens forebyggingsmandat Funn og erfaringer fra besøk til fengsler med plasser for kvinner 2014-2016 Kontorsjef Helga Fastrup Ervik Forebyggingsenheten 15. Desember 2016 UN Optional Protocol

Detaljer

21.05.2015. «Bakteppe» Antall kommuner i landet OM KOMMUNEREFORMEN. Et lite tilbakeblikk på den norske kommunestrukturen

21.05.2015. «Bakteppe» Antall kommuner i landet OM KOMMUNEREFORMEN. Et lite tilbakeblikk på den norske kommunestrukturen OM KOMMUNEREFORMEN Folkemøte i Lillesand 07.05.2015 Prosessveileder Jarle Bjørn Hanken Fylkesmannen i Aust-Agder «Bakteppe» Et lite tilbakeblikk på den norske kommunestrukturen Planlegging og utredning

Detaljer

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE Arkivsaksnr.: 13/3262 Arkiv: A40 Saksnr.: Utvalg Møtedato 37/13 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 09.10.2013 131/13 Formannskapet 15.10.2013

Detaljer

Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata?

Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata? Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata? Lindesnesregionen (Audnedal, Marnardal, Åseral, Mandal og Lindesnes) v/ Rosanne Kristiansen KoRus-Sør, Borgestadklinikken Hvilken sammenheng

Detaljer