Nytt Sørlandsfengsel på Evje

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nytt Sørlandsfengsel på Evje"

Transkript

1 Nytt Sørlandsfengsel på Evje 1

2 2

3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG 4 KONKLUSJON 5 2. BAKGRUNN 6 3. LUKKET FENGSEL FENGSEL MED HØYT SIKKERHETSNIVÅ BEHOV SPESIALISERTE FENGSLER 8 4. ÅPNE SONINGSPLASSER - FENGSEL MED LAVERE SIKKERHETSNIVÅ BEHOV 8 5. ERFARINGER SAMARBEID FAGLIG INNHOLD Evjemoen Næringspark Helse HVORFOR EVJE? GENERELT OM EVJE AREAL RELEVANTE KOMMUNALE TJENESTER GEOGRAFI Agderbyen Pendling Kommunikasjon Transport NÆRHETSPRINSIPPET KOMPETANSE EVJEMOEN NÆRINGSPARK AREAL BYGNINGSMASSEN SYNERGIER MOT ØVRIG VIRKSOMHET I NÆRINGSPARKEN Livsmestring KOSTNADER ANDRE FORHOLD REGIONAL FUNKSJON DISTRIKTSPROFIL ØKONOMI ÅPNE SONINGSPLASSER - FENGSEL MED LAVERE SIKKERHETSNIVÅ LUKKET FENGSEL FENGSEL MED HØYT SIKKERHETSNIVÅ TIDSVINDU VEDLEGG VEDLEGG 1: EVJEMOEN NÆRINGSPARK GEOGRAFISK PLASSERING AGDER VEDLEGG 2: OVERSIKTSFOTO EVJEMOEN NÆRINGSPARK VEDLEGG 3: KARTSKISSE EVJEMOEN NÆRINGSPARK + STATENS GRUNN VEDLEGG 4: EVJEMOEN NÆRINGSPARK GEOGRAFISK PLASSERING STØRRE REGION 19 3

4 1. Sammendrag Fengslene i Arendal og Kristiansand tilfredsstiller ikke Kriminalomsorgens behov og krav. Det vurderes å legge dem ned og erstatte med nytt/nye fengsel. Dette mulighetsstudiet viser til de muligheter som finnes ved en lokalisering til Evje. Studiet bygger på flere Stortingsmeldinger, lover, kapasitetsplaner, rapporter, statistikker osv. Det er også lagt spesiell vekt på Vista Analyse/Holte Consultings Rapport 2013/36: KS1 Fengselskapasitet i Agder, Buskerud, Telemark og Vestfold På Evje og i sørlig grad i Evjemoen Næringspark - vil behovet for initiale investeringer være meget begrenset siden infrastruktur i stor grad er allerede på plass. Næringsparken kan tilby grunnleggende støttetjenester relatert til bygningsdrift med mer, slik at ledelsen i fengselet kan fokusere på egen kjernevirksomhet. I tillegg til næringsparken er det rikelig med tilgjengelig areal i kommunen som vil tilfredsstille de behov som vil være rundt en fengselsetablering. Evje er et regionalt senter og har et godt utbygd tilbud av private og kommunale tjenester som vil kunne betjene en soningsinstitusjon. Den sentrale geografiske plasseringen gjør at alle større byer på Agder er innen rekkevidde. Dette gjenspeiles også i den høye, og positive pendlerstatistikken. Kommunikasjonsmessig har man løst mange av utfordringene, med gode veier og halvtimes bussavganger morgen og ettermiddag, til/fra landsdelssenteret. Ser man på vedlagt kartskisse er avstandene: Evje Kristiansand = 60 km Evje Arendal = 82 km Evje Lyngdal = 83 km Dersom du trekken en sirkel rundt Evje når man over 90% av befolkningen på Agder på litt i overkant av en time. Evje har opparbeidet gode erfaringer med Arendal fengsel, Evje avdeling, som vil gi muligheter i forbindelse med utvidelse av fengselskapasiteten og bygging av nytt Sørlandsfengsel. Det som har fungert svært godt på Evje er bla.: God tilrettelegging for at den enkelte innsatte med fokus på rehabilitering, Godt samarbeid med/mellom kriminalomsorgen, politiet, næringsparken, videregående skole, kommune, NAV og privat næringsliv. Erfaringer så langt er at samspillet mellom de ulike aktørene har fungert svært godt. Muligheten for å skaffe kvalifisert kompetanse er til stede på Evje, i tillegg til at kommunen også ligger i relevant pendleravstand til de store befolkningssentrene på Agder. Evje og Hornnes kommune er en del av Agderbyen, og vi får et stadig et tettere bo- og arbeidsmarkedsregion. Etableringen av et fengsel i regionsenteret Evje vil være med på å løfte større deler av indre Agder opp på ett høyere nivå. Fengselsetableringen vil klart styrke regionsenteret og de funksjonene som klart hører inn under dette. Fengselet vil styrke regionens attraktivitet, utvikle arbeidsmarkedsregionen, øke private servicetilbudet, styrke offentlige tjenestetilbud og øke bosettingen. 4

5 Konklusjon Evje vil være et svært godt alternativ til etablering av nytt fengsel på Sørlandet: Behovet for initiale investeringer vil være meget begrenset da infrastruktur i stor grad er på plass Næringsparken kan tilby grunnleggende støttetjenester relatert til bygningsdrift med mer, slik at ledelsen i fengselet kan fokusere på egen kjernevirksomhet Eksisterende virksomhet i næringsparken gir spennende muligheter for en straffegjennomføring for en åpen soning som er i tråd med intensjonene i moderne kriminalomsorg, jfr Stortingsmelding nr 27 Evje er et regionalt senter og har et godt utbygd tilbud av kommunale tjenester som vil kunne betjene en soningsanstalt Den sentrale geografiske plasseringen gjør at alle større byer på Agder er innen rekkevidde Lokalmiljøet er positive til etableringen. Dette gjelder både virksomhetene i næringsparken, lokalsamfunnet og det politiske miljøet i kommunen Gode erfaringer fra Arendal fengsel, Evje avdeling Livsmestring er satsingsområde på Evje. Det er rikelig med tilgjengelige areal i kommunen Evje har en svært god geografisk plassering på Agder, med god kommunikasjon. Muligheten for å skaffe kvalifisert kompetanse er til stede på Evje, i tillegg til at kommunen også ligger i relevant pendleravstand til de store befolkningssentrene på Agder 5

6 2. Bakgrunn Det er uttrykt behov for å gjøre noe med soningsfasilitetene på Agder. Det er klare signaler på at fengslene i Kristiansand og Arendal ikke tilfredsstiller de behov og krav som Kriminalomsorgen stiller til denne type virksomhet. Det er derfor til vurdering å legge ned de to nevnte fasilitetene og erstatte dette med ett eller flere nye fengsel. I tillegg er også KS1 klar på at Arendal fengsel, Kleivgrend avdeling bør legges ned. I tillegg ser man at soningskøene stadig vokser og at det er nødvendig å gjøre grep som både på kort og lang sikt kan løse de store utfordringene dette medfører. Med utfordringer tenkes det både på Kriminalomsorgens totale kapasitet og politiets mulighet for å ha nok tilgang på varetektsplasser for å løse de utfordringer de har i forhold til å løse sine oppgaver på en mest mulig effektiv måte. For å kunne gi Kriminalomsorgen ett godt tilbud og politikerne ett best mulig grunnlag i lokaliseringsvalget ønsker vi å fremme Setesdalsregionen, med Evje, som det beste lokaliseringsvalget. Kriminalomsorgen etablerte i 2008 en avdeling av Arendal fengsel på Evjemoen i Evje, med åpne soningsplasser. De erfaringer man har med dette og de muligheter dette kan gi for en ny fengselsetablering vil bli vektlagt i denne rapporten. Arbeidet med fengselslokalisering til regionen er i regi av Evje Fengsel Eiendom AS og forankret i Evje og Hornnes kommune, Setesdal Regionråd og Evje Utvikling, som prosjekteier. Mulighetsstudiet bygger på: Kriminalomsorgens kapasitetsplan, som viser en underkapasitet i årene fremover KS1 Fengselskapasitet i Agder, Buskerud, Telemark og Vestfold Stortingsmelding nr. 37 Straff som virker - mindre kriminalitet - tryggere samfunn Stortingsmelding nr. 27, Om opplæringen innenfor kriminalomsorgen Stortingsmelding nr. 42, Politiets rolle og oppgaver Nærhetsprinsippet i straffegjennomføringsloven Rapporten Målrettet arbeid med rehabilitering av straffedømte: Konsept for nytt fengsel (Rambøll Unicode) Statistikk fra Statistisk Sentralbyrå Det gode samarbeidet og erfaringene som er gjort gjennom etableringen av en åpen avdeling av Arendal fengsel på Evje Innspill fra ulike aktører 3. Lukket fengsel fengsel med høyt sikkerhetsnivå 3.1 Behov Forskjellige kilder legger til grunn litt forskjellige tall for de behovene som er eller vil komme innenfor lukket soning i landsdelen. I Kriminalomsorgens Kapasitetsplan står det at: «De fleste fengselsenhetene i Agder- fylkene tilfredsstiller ikke kravene i enhetsstrukturen». Den forrige regjering vedtok å sette i verk en KS-prosess (konseptvalgutredning) med sikte på å avvikle dagens bygg og erstatte enhetene med ny kapasitet, tilsvarende om lag plasser. Dette kapasitetsnivået vil erstatte den kapasiteten som foreslås avviklet. Når det gjelder soningskapasitet i Agder viser rapporten «Målrettet arbeid med rehabilitering av straffedømte: Konsept for nytt fengsel» (Rambøll Unico) til at denne ikke gjenspeiler kriminalitetsbilder, og man må benytte seg av soning utenfor Agderregionen. Man klarer da heller ikke å oppfylle nærhetsprinsippet, som er regulert i straffegjennomføringsloven 11, andre ledd, 6

7 KS1 anbefaler «at det bygges 300 nye fengselsplasser i Agder. Eksiterende fengsler i Arendal, Kristiansand og Kleivgrend fases ut så raskt som mulig». Videre anbefales det i samme rapport at kapasiteten fordeles på to fengsel med 150 plasser hver. En kapasitet på 300 fengselsplasser tar høyde for å erstatte dagens kapasitet på Agder, flytte tilbake innsatte som soner utenfor regionen, fjerning av kø samt dekke den økte etterspørsel. Arendal fengsel, er et fengsel med høyt sikkerhetsnivå i Arendal. Fengselet har ordinær kapasitet på 32 plasser (kun menn). Fengselet ble åpnet 1862 som Arendal Distriktfængsel. Kristiansand fengsel er lokalisert på toppen av Tinghuset, som ligger midt i Kvadraturen i Kristiansand sentrum, har 44 plasser (menn og kvinner). Ut fra tilgjengelig statistikk ser vi at antallet innsatte sett i relasjon til befolkningen har økt fra 58 (pr innbygger) i 1960 til 93 i Sett i ett litt kortere perspektiv har økningen fra år 2000 til i dag vært på ca 30% (fra 71 til 93 pr innbyggere). Selv med nye straffemetoder, som f.ex. at elektronisk kontroll er innført, har fengselsdommer økt med 42% i perioden 2000 til Økt behov for mer moderne fengselsanstalter, samt økningen av kriminalitet (med påfølgende straffereaksjoner) tilsier at dagens fengselsfasiliteter på Sørlandet begynner å komme på overtid. I november 2013 toppet det seg da Agder politidistrikt så seg nødt til å løslate innsatte på grunn av manglende fengselsplasser. Etterforskningsleder, ved Kistiansand politikammer, uttalte at dette var innsatte som ikke ville blitt løslatt under normale omstendigheter. Fengselssituasjonen blir betegnet som prekær. 3.2 Spesialiserte fengsler I KS1-rapporten står det bla.: «Etter vår vurdering er det to fengsler med om lag 150 plasser hver som best imøtekommer behovet i Agder. Vi mener at to fengsler med om lag 150 plasser utgjør et fornuftig kompromiss mellom hensynet til soningsmiljø og spesialisering på den ene siden, og hensynet til tilbud for soningsprogresjon, samt kostnader på den andre siden.» Rapporten peker på at «ett stort fengsel på 300 plasser i utgangspunktet har enkelte stordriftsulemper på nyttesiden knyttet til soningsmiljø, mulighet for spesialisering og muligheten for å holde innsatte adskilt. Disse kan man komme rundt ved å organisere fengslet i seksjoner, ved å skape små fengsler inni det store så å si. Men små fengsler inni det store kan i beste fall bli en nesten like god løsning som å bygge to eller tre fysisk adskilte fengsler. Normalt sett vil den være dårligere. I tillegg taler muligheten for videre utbygging i favør av to eller tre fengsler.» Når det gjelder spesialisering trekkes det frem at spesialiserte fengsler og fengselsseksjoner både er kostnadseffektivt og kan trygge innsattes soningsmiljø. Med to fengsler med 150 innsatte som ramme, kan en for eksempel lage en adskilt kvinneseksjon i ett av dem, eller en adskilt varetekts-seksjon. Ved å følge rapportens anbefaling kan man også tenke videre på spesialisering i forhold til varetekts innsatte og domfelte. Dersom man velger løsningen med 2 fengsler vil det være en svært god løsning å legge ett fengsel med hovedsakelig domsinnsatte til Evje mens man legger ett fengsel med større andel varetekts innsatte nærmere rettsinstanser, større politikonstellasjoner, andrelinjetjenester osv. En slik løsning vil også kunne effektivisere det totale ressursbruken. Valg av to fengsel vil bedre kunne ivareta fremtidige utfordringer knyttet til utvidelses- og utviklingsmuligheter for fengslene. For å få en bedre kontroll over utfordringene på kort og mellomlang sikt kan ett annet alternativ være bygging av nytt fengsel på Evje, med hovedfokus på domfelte, og så kan man derigjennom 7

8 frigjøre kapasitet ved de institusjonene som i dag er lokalisert til Arendal og Kristiansand, særlig med tanke på varetekts innsatte. På denne måten kan man også tilfredsstille politiets og domstolenes behov for nærhet til de innsatte har fått en rettskraftig dom og går over i Kriminalomsorgens varetekt. 4. Åpne soningsplasser - fengsel med lavere sikkerhetsnivå 4.1 Behov Arendal fengsel har tre avdelinger med lavere sikkerhetsnivå. Håvet avdeling ligger i tilknytningen til fengselet og har ordinær kapasitet på 13 plasser, Klivgrend avdeling med ordinær kapasitet på 28 plasser samt Evje avdeling med 20 plasser. I tilknytning til Kristiansand fengsel er det etablert Solholm overgangsbolig, med 15 hybler. Behov for åpne soningsplasser er betydelig. Flere åpne soningsplasser vil også kunne frigjøre kapasitet innen lukket soning. I de senere år er det lagt vekt på at kriminalomsorgen, foruten bruk av fengselsstraff, skal dekke inn kapasitetsbehovet ved alternative straffereaksjoner/gjennomføringsformer, (jfr Kriminalomsorgens Kapasitetsplan). Scenariotenkningen i ovennevnte rapport viser at det i verste fall kan være en underkapasitet på 239 fengselsplasser i Ser man på økningen av kriminalitet i Norge er det lite trolig at man klarer å avhjelpe lukket fengselsplasser så mye at behovene for denne straffereaksjon skal bli mindre. Evje og Hornnes kommune har gode erfaringer med Arendal fengsel, Evje avdeling og avdelingen blir også trukket frem som en av de bedre innen Kriminalomsorgens portefølje. Fasiliteter og infrastruktur på Evjemoen ligger svært godt til rette for at denne avdelingen relativt enkelt kan utvides til å ivareta en større andel av behovene for åpne soningsplasser på Agder. Evjemoen Næringspark har pr dato satt av areal, med påstående bygningsmasse som kan stilles til disposisjon for å øke dagens kapasiteten (20 plasser) med 30 plasser. Slik avdelingen fungerer i dag har Næringsparken bygget nytt fengsel ut fra Kriminalomsorgens behov og ønsker. Næringsparken er positiv til å videreføre denne type finansiering og drift, med sikkerhet for Kriminalomsorgen gjennom opsjoner. 5. Erfaringer 5.1 Samarbeid I forbindelse med Arendal fengsel, er det som nevnt tidligere etablert en avdeling på Evje, lokalisert til Evjemoen Næringspark. Erfaringer så langt er at samspillet mellom Kriminalomsorgen, Evjemoen Næringspark, Evje og Hornnes kommune og lokalsamfunnet har fungert svært godt. Den skepsisen som var før, og like i etterkant av ovennevnte etablering, er ikke lengre til stede. Noen av de største motstanderne av fengselsetableringen er nå klare tilhengere. Det kan synes som om det aller meste av skepsis til fengselet lå på et holdnings- og følelsesnivå. Det var ikke rasjonelt begrunnet. At holdninger og meninger knyttet til fengselsavdelinger har snudd har flere årsaker, men det kan synes som om Kriminalomsorgen gjør en særdeles god jobb. At det heller ikke har vært hendelser som har kunne bygge opp om eller forsterke de negative følelsene folk satt med har også spilt en betydelig rolle. 8

9 Sett fra Næringsparken sin side har samarbeidet med Kriminalomsorgen vært svært godt og det kan synes som om den gjensidige tillitt og nytte er svært bra. 5.2 Faglig innhold Det som kan synes som har fungert svært godt på Evje er bla.: God tilrettelegging for at den innsatte kan gjøre en egeninnsats for å endre sitt kriminelle handlingsmønster, fokus på rehabilitering Samarbeid med kriminalomsorgen og politiet God tilrettelegging for tverretatlig samarbeid Fokus på aktivisering i form av skole, arbeid, større ansvar for egen livssituasjon, muligheten til kontakt med og mestring i forhold til det øvrige samfunnet. Tilrettelegging for progresjonssoning, dvs gradvis anvendelse av programmer og åpnere sonings former mot stadig mer normalisert tilværelse Tilrettelegging av åpne soningsforhold i tråd med intensjonene i moderne kriminalomsorg, jfr. St.m 27 Godt samarbeid mellom videregående skoletilbud i Setesdal og Kriminalomsorgen. Godt samarbeid mellom Evjemoen Næringspark og Kriminalomsorgen. God tilrettelegging for arbeidstrening i Evjemoen Næringspark, også kombinert med læring og kvalifisering Evjemoen Næringspark Det er ett svært godt samarbeid mellom Evjemoen Næringspark AS og Arendal fengsel, Evje avdeling. Samarbeidet er på flere nivå. Eiendom Det er underskrevet langsiktig leieavtale mellom Kriminalomsorgen og Evjemoen Næringspark AS, gjennom ett eget eiendomsselskap, Evje Fengsel Eiendom AS. Innenfor denne avtalen omfattes alt av eiendomsmasse som benyttes til soningsfasiliteter. Avtalen gir Kriminalomsorgen opsjon på fremtidig kjøp av eiendomsselskapet. Det er videre inngått avtaler om leie av «pendlerbolig». Nevnte bolig er plassert i umiddelbar nærhet til fengselet, slik at forholdene for de ansatte skal være best mulig. Dette har også vist seg som ett svært stort pluss for avdelingen i forhold til personell som har fast bopel utenfor kommunen, for å få til gode vaktordninger. Evjemoen Næringspark leier ut kurs- og verkestedsfasiliteter som er tilrettelagt for den relativt omfattende opplæringsaktiviteten som bedrives av Kriminalomsorgen. Også disse fasilitetene er i nær tilknytning til fengselet slik at logistikkforholdene er svært gode. Slik avdelingen fungerer i dag har Næringsparken bygget nytt fengsel ut fra Kriminalomsorgens behov og ønsker. Næringsparken er positiv til å videreføre denne type finansiering og drift for en utvidelse av kapasiteten på Evje. Arbeidstrening Kriminalomsorgen og Evjemoen Næringspark har i desember 2013 undertegnet en ny avtale som skal sikre samarbeid og videreutvikle samarbeidsrutinene slik at til enhver tid gjeldende regelverk for arbeidslivet blir ivaretatt. Avtalen skal også gi innsatte et allsidig opplæring og sysselsettingstilbud for å imøtekomme Kriminalomsorgens målsetting om å tilbakeføre straffedømte til en tilværelse uten kriminalitet. Arbeidet skal ha en karakter av trening av sosiale ferdigheter, arbeidstrening og/eller kompetansegivende opplæring i de tilfeller der det er et samarbeid mellom fengselet og videregående skole. 9

10 Aktuelle fagområder: Generelle byggfag, malerfag, gartner-/anleggsgartnerfag, skogsarbeid samt alminnelig vedlikeholdsarbeid i Evjemoen Næringspark. Gjennom eksisterende samarbeid har innsatte fått helt nødvendig arbeidstrening, samtidig som det har vist seg at flere personer får tatt manglene arbeidspraksis slik at de kan få fullført fagbrev innen forskjellige kategorier Helse Kommunen har ansvar for helsetjenesten i fengsel som en del av den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Se helse- og omsorgstjenesteloven 3-2. Evje og Hornnes kommune har utarbeidet egne tjenestebeskrivelser for å ivareta helsetjenester for innsatte i kommunen. Det er også egen dedikert fengselssykepleier som ivaretar kontaktfunksjonen ovenfor fengselsavdelingen. Et viktig prinsipp er at innsatte i fengsel har rett til de samme helse- og omsorgstjenestene som den øvrige befolkningen. Tilbudet skal tilpasses den enkeltes behov. Retten til nødvendig helsehjelp betyr ikke at man har rett til et bestemt medikament eller en bestemt behandling, for eksempel vanedannende legemidler mot søvnproblemer. Her som utenfor fengselet er det faglige vurderinger som skal legges til grunn. Kommunen som fengselet ligger i, skal sørge for at innsatte har tilgang på allmennlegetjeneste legevaktordning sykepleietjeneste fysioterapitjeneste jordmortjeneste Tilbudet omfatter blant annet: helseundersøkelser utarbeidelse av individuell plan legemiddelassistert rehabilitering tannbehandling forebyggende tiltak tilretteleggelse for tiden etter løslatelse Arendal Fengsel, Evje avdeling, har 20 soningsplasser på Evjemoen, deriblant Rusmestringsenhet og en plass som er tilrettelagt for bevegelseshemmede. Helsetjenesten er kommunal og har egen avdeling. Fengselslege tilstede en dag i uken og fengselssykepleier tre dager pr. uke. De henviser til annen nødvendig oppfølging. Alle innsatte får tilbud om innkomstsamtale, eventuelt undersøkelse ved behov 6. Hvorfor Evje? 6.1 Generelt om Evje Evje sentrum har ett godt utbygd servicetilbud, butikker og offentlige tjenester. Det er mellom 60 og 100 km til de største kystbyene i Agder. 6.2 Areal Totalt sett har Evje og Hornnes kommune flere aktuelle areal som kan benyttes til etableringen av ett nytt «Sørlandsfengsel». Her vil vi i særlig grad fremheve arealene i Evjemoen Næringspark, som har all nødvendig infrastruktur og er svært gunstig å opparbeide. Staten er en stor grunneier, i umiddelbar nærhet til næringsparken, samt at det også er andre aktuelle areal i kommunen. (bl.a. regulert næringsområde på Moisund). 10

11 6.3 Relevante kommunale tjenester Evje er regionsenter for Setesdal og tilbyr et bredt utvalg av offentlige tjenester. Noen av de mest relevante for Kriminalomsorgen er listet opp under: NAV Evje og Hornnes Setesdal ligningskontor Agder politidistrikt, Setesdal driftsenhet, med kontor på Evje Setesdal videregående skole, avdeling Hornnes (skole/høgskolenode) Setesdal Trafikkstasjon Statens vegvesen I tillegg til de offentlige tjenestene nevnes også følgende: Trafikkskoler Et godt utbygd handelssentrum Setpro As, tilrettelegger arbeidstrening i Setesdal I tillegg er det godt utbygde helsetjenester tilgjengelig i kommunen. 6.4 Geografi Evje og Hornnes kommune kaller seg «Hjertet av Agder», og ikke uten grunn. Evje og Hornnes kommune har en svært gunstig plassering på Agder. Ser man på vedlagt kartskisse har vi følgende avstander: Evje Kristiansand = 60 km Evje Arendal = 82 km Evje Lyngdal = 83 km Evje vil være innenfor SSBs definisjon om nivå 2 i forhold til sentralitet, «noe sentrale kommuner», dvs at Evje ligger innenfor 60 minutters reisetid fra landsdelssentre. Dersom du trekken en sirkel rundt Evje når man over 90% av befolkningen på Agder på litt i overkant av en time Agderbyen Kommunen ligger også innenfor det som benevnes som Agderbyen. Agderbyen er et begrep som stadig brukes ved analyser av byutviklingen på Sørlandet og denne byregionen strekker seg fra Tvedestrand i øst til Mandal i vest. Kjernen i Agderbyen ligger i aksen mellom Kristiansand og Arendal. Agderbyen får stadig et tettere bo- og arbeidsmarked Pendling Kommunens gunstige lokalisering gjenspeiler seg også i pendlerstatistikken til kommunen. I 2012 var det en innpendling på 474 personer, samtidig som utpendlingen lå på 572. Dette viser at kommunen er attraktiv å bo i selv om det ikke er full dekning av arbeidsplasser lokalt. 11

12 6.4.3 Kommunikasjon Kommunikasjonen til/fra Evje er bra. Det er 15 daglige bussavganger fra Evje til Kristiansand, med times avganger på morgenen. Tilsvarende er det motsatt vei. Vi ser også at vegstandarden har økt de siste årene, slik at man svært greit kommer seg mellom Kristiansand og Evje på ca 50 minutt med privatbil, og +/- 60 minutter med buss Transport Ifølge St.meld. nr. 42 bruker Politiet mye ressurser til transport av varetektinnsatte til framstillinger for retten, lege/tannlege og eventuelt andre framstillinger og transporter. For soningsinnsatte kan det dreie seg om transport i tilknytning til eventuelt rettsoppmøte, eller andre arrangementer som krever politiets tilstedeværelse som vakt over den innsatte. Denne utvikling må ses i sammenheng med de øvrige utviklingstrekk i straffesakskjeden: flere saker under etterforsking, mer bruk av varetekt, hyppigere forlengelser av varetekt (flere rettsmøter) og økning i antall dommer med flere fengselsdøgn. Ett eller to fengsel på Agder vil øke transporten for enkelte personer, mens det for andre ikke vil ha en transportmessig negativ effekt. Sammenlignet med andre deler av landet vil ikke Sørlandet ha de store utfordringene på transport, som f.eks. Vest-Finnmark politidistrikt som regelmessig må benytte seg av fengslet i Vadsø eller Tromsø for varetektformål. Transport vil bety utfordring, i særdeleshet dersom det skulle bli et storfengsel med 300 plasser. Dette vil i praksis bety at en stor del av belegget til enhver tid vil være varetekts innsatte. Dette igjen vil kreve stor bruk av politiressurser til transport i forbindelse med avhør, fremstillinger til retten for fengslinger, fremstillinger til sykehus osv. Forsvarsadvokater vil også få en utfordring i forhold til reiseavstander for å følge opp sine klienter hva angår forberedelse til fengslingsmøter og hovedforhandlinger. Ressursbruken innenfor dette området er behørig omtalt/påpekt i de foreliggende analyser, og som kommer til å være et tungtveiende moment som besluttende myndigheter vil vektlegge nå edelig plassering av fengsel skal fattes. Ut fra dette er det en klart fordelaktig løsning at man følger anbefalingene i KS1 med opprettelsen av to nye fengsler på Sørlandet. Det ene kan da lokaliseres langs E 18 aksen mellom Arendal Kristiansand, hvor primært porteføljen bør være varetekts innsatte. M.a.o. lett tilgjengelig for politi, advokater og annenlinje helsetjeneste. Det andre fengslet vil med en slik modell kunne legges til Evje. Porteføljen av innsatte vil da i all hovedsak være domsinnsatte, pluss varetekts innsatte som har fått dom avsagt, men hvor denne enda ikke er rettskraftig. Politiet og advokaters behov for å følge opp denne kategorien innsatte vil være relativt liten. Et annet element er at man nå «opererer i den digitale verden», og det vil kunne legges til rette for videomøter mellom innsatte, politi og advokater. Dersom man i denne omgang velger å beholde de eksisterende institusjonene og bygger ett nytt fengsel på Evje vil man kunne frigjøre ressurser i de nevnte områdene. Hvis man også velger å fokusere på domsfelte innsatte på Evje kan man frigjøre kapasitet for varetekt i de andre institusjonene. Dette vil klart forbedre politiets kapasitets- og arbeidssituasjon betydelig. Politiet kan med en slik løsning få frigjort transportkapasitet, med at varetektskapasiteten kan økes i Arendal og Kristiansand. 12

13 For å få en «nøyaktig oversikt over avstander har vi valgt å sammenligne med alternative fengselslokasjoner, dvs. Støleheia, Blakstad og Kjerlingland versus Evjemoen. Nevnte politistasjoner er valgt grunnet arrest på stedet. Det har blitt benyttet ruteplanlegger til samt ruteplanleggeren til NAF, Begge ruteplanleggerne er like i sin utregning av avstand og tid for å kjøre fra og til de ulike destinasjoner, jfr. oversikt nedenfor. Veg Avstand Tid Fra Stavanger politistasjon til: Evjemoen (Evje) R km 2t 57min Støleheia (Vennesla) R9/E km 3t 31min Kjerlingland (Lillesand) E18/E km 3t 29min Blakstad (Froland) E km 3t 57min Blakstad (Froland) R km 3t 59min Fra Kristiansand politistasjon til: Evjemoen (Evje) R9 62 km 0t 57min Støleheia (Vennesla) R9 19km 0t 25min Kjerlingland (Lillesand) E18 25,6km 0t 23min Blakstad (Froland) E18 78 km 0t 51min Fra Arendal politistasjon til: Evjemoen (Evje) R42 84 km 1t 18min Støleheia (Vennesla) R9/E18 83 km 1t 08min Kjerlingland (Lillesand) E18 45 km 0t 35min Blakstad (Froland) R42 11 km 0t 15min Fra Grenland politistasjon (Skien) til: Evjemoen (Evje) R42/E km 2t 52min Støleheia (Vennesla) R9/E km 2t 44min Kjerlingland (Lillesand) E km 2t 12min Blakstad (Froland) E km 1t 37min 6.5 Nærhetsprinsippet Nærhetsprinsippet er regulert i straffegjennomføringsloven 11, andre ledd, hvor det heter at «domfelte bør så langt det er praktisk mulig og formålstjenlig settes inn i nærheten av hjemsted». Formålet med nærhetsprinsippet er å legge til rette for at innsatte kan opprettholde kontakt med familie, nettverk og nærmiljø. Dette er viktig som et ledd i den domfeltes rehabilitering og tilbakeføring til samfunnet og bidrar til å gi bedre sikkerheti Kriminalomsorgen. Plassering av fengsel på Evje vil kunne bidra til å oppfylle dette prinsippet på en god måte. 6.6 Kompetanse Det stilles spørsmål til om det er mulig å skaffe den nødvendige kompetansen ved større etableringer i distriktene. Ser man på erfaringene fra flytting av offentlige institusjoner fra Oslo til for eksempel Kirkenes, Brønnøysund, Førde, Lillesand osv har det vist seg at dette var en ubegrunnet frykt. Vi har også gjort oss gode erfaring fra etableringen av Arendal fengsel, Evje avdeling. Her var det 13

14 også spørsmål knyttet til kompetanse og rekruttering. Dette har i ettertid vist seg ikke å være noe problem. I tillegg til at det er en god del pendling til avdelingen har vi sett at det er stadig flere som etablerer seg i kommunen og det er pr i dag i overkant av 2/3 (72%) av de som arbeider i organisasjonen som er bosatt lokalt. Det har videre vist seg at det er god søkning på ledige stillinger. Før nevnte avdeling ble etablert var det få om ingen lokale ungdommer som tok fengselsfaglig utdanning. Etter etableringen har dette snudd seg. Man har sett at dette er gode og interessante arbeidsplasser som det kan være interessant å arbeide innenfor. Uavhengig av om det blir et storfengsel med 300 plasser eller et med 150 plasser, så skal et slikt fengsel bemannes med ulike fagfolk med ulik kompetanse. Hovedtyngden av personell vil være innenfor det man på «fagspråket» kaller for sikkerhetstjenesten, m.a.o. fagutdannede fengselsbetjenter. (Fengselsbetjentutdanningen er 2 årlig etatshøgskole 120 studiepoeng). Ved etablering av et fengsel på Evje vil det det kreves et relativt stort antall fagutdannet fengselsbetjenter. Man må kunne forvente at det vil være en viss interesse fra allerede utdannede fengselsbetjenter som vil søke seg til et nytt fengsel, men hovedutfordringen vil være å få tilstrekkelig stort nok antall til å fylle alle fengselsbetjentstillingene. Selv etter at det er fattet beslutning om at et fengsel skal bygges, så vil prosjektet kreve en relativt lang og omfattende planleggings og bygning/anleggsperiode. Kriminalomsorgen ved Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) må da kunne ha fokus på å utdanne fengselsbetjenter som i første omgang skal tjenestegjøre ved dette fengslet. Fengselsskolen er en lønnet etatsskole, noe som innebærer at de som består/gjennomfører har 1 års plikttjeneste ved det fengsel kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) måtte bestemme. Rekrutering av nok fagutdannet fengselsbetjenter vil trolig være den største utfordringen i forhold til bemanningen av nytt fengsel. Dette bør kunne løses ved at KRUS har økt fokus på utdanning av fengselsbetjenter til et nytt fengsel på Evje, jfr. Hva som tidligere har vært gjort i forhold til Bergen, Skien, Ringerike, Bodø og Halden. Dette bør være praktisk mulig å gjennomføre når man vet at planog bygningsperioden vil strekke seg over år når beslutning om bygging av fengslet er fattet. I tillegg må fengslet i en slik oppstarting og overgangsfase kunne benytte seg av pliktårsbetjenter. Hva gjelder annet fagpersonell slik som ledelse, administrasjon, arbeidsdrift (verksbetjenter med forskjellige typer fagbrev) og sosialfaglig, må en forutsette at det vil være relativt stor interesse for å søke denne type stillinger. En må kunne forutsette at denne typen kompetanse allerede finnes i Setesdalregionen, samt at det er personer som ønsker å søke seg hit til denne typen spennende og utfordrende jobber som det vil være ved et fengsel. 7. Evjemoen Næringspark Evjemoen ligger langs elva Otra, ca 3 km fra Evje sentrum. Evjemoen er en nedlagt militærleir som i 2003 ble overdratt til kommunen og omgjort til det største næringsområdet i indre Agder og ett av de største på hele sørlandet. Evjemoen Næringspark består av mer enn m2 bygg på ca 900 daa og inneholder i dag ca 30 virksomheter. Området har godt utbygd infrastruktur både mht. veg, vann, avløp, tele- og datalinjer. 7.1 Areal Evjemoen Næringspark tilsvarer til sammen ca 900 mål. I næringsparken er det i dag tilgjengelig et areal til fasiliteter for lukket soning tilsvarende m2. Med enkle grep kan det stilles til rådighet inntil m2. 14

15 Like utenfor næringsparken er det aktuelle areal som pr dato tilhører Staten. Nevnte areal er beregnet til ca m2 og kan plasseres på to aktuelle steder i terrenget. Dette kan gjøres uten at det kommer i vesentlig berøring med forsvarets aktiviteter i området. 7.2 Bygningsmassen Evjemoen Næringspark har bygningsmasse i tilknytning til eksisterende fengselsavdeling som kan tilrettelegges for en ny avdeling eller økning av eksisterende fengselskapasitet. Nevnte bygningsmasse består av 3 bygg som ble oppført til formål som lager og proviantbygg (bygning av 006, 012 og 014). Areal i byggene tilsvarer m2. I tillegg disponerer næringsparken flere aktuelle bygg til formål som opplæring, undervisning, verksted, lager etc. 7.3 Synergier mot øvrig virksomhet i næringsparken Næringsparken har per i dag følgende typer virksomheter/fasiliteter Bevertning/catering Transportfirma/bussreiser (2 bedrifter) Klinikk for vektreduksjon med kompetanse innen psykologi, fysioterapi, aktivitet, trening etc Opplevelse, aktiviteter, teambuilding Møte- og undervisningsfasiliteter; klasserom, auditorium og storsal Idrettsanlegg; gymsal, fotballbane, tennisbane, volleyballbane Livsmestring I Evje og Hornnes kommune er det lange tradisjoner tradisjon og god kompetanse på trening, aktivitet og det å ivareta gjester. Otra IL er ett idrettslag med særdeles stor oppslutning og bredde i tilbudet. Dette gjenspeiler seg fra den lange historien med det norske forsvar på Evjemoen, men også fra det Engelske og Dansk forsvar mv. Hornnes Landsgymnas er en del av dette. Livsmestring er en av de viktigste satsingene til Evjemoen Næringspark. Det arbeides for å styrke den helsemessige satsingen i Setesdal, med en felles lokalisering til Evjemoen. I privat regi er det også igangsatt prosjekt med livsmestring som mål. Evjeklinikken er en viktig institusjon i næringsparken. Det samme er selvsagt også dagens fengselet. Ny/økt aktivitet fra Kriminalomsorgen vil kunne bety en enda bedre spissing av næringsparkens fokus på livsmestring. Rapporten «Målrettet arbeid med rehabilitering av straffedømte: Konsept for nytt fengsel» (Rambøll Unico) viser til at innsatte i norske fengsler har større helseproblemer enn befolkningen for øvrig. Mens 3 av 10 i befolkningen har kronisk sykdom/skade er halvparten av de innsatte belastet med dette. De viktigste plagene er muskel-/skjelettplager, leversykdommer, psykiske problemer og astma/allergi. 50% har to eller flere helseproblemer (dobbelt så høy andel som befolkningen for øvrig). Kriminalomsorgens behov i forhold til helseproblematikk blant innsatte vil være innenfor mange av de satsingsområdene som er eller ønskes realisert i Evjemoen Næringspark, jfr Rapport: «Senter for livskvalitet og mestring» 15

16 7.4 Kostnader I det ovenstående er det lagt til grunn at det skal tilbys et regulært åpent soningstilbud basert på eksisterende infrastruktur, samt nybygg for ett lukket soningstilbud. Med de fasiliteter og muligheter som foreligger, samt de arealmessige prisene i området er dette bland de mest økonomisk fordelaktige tilbudene som er å oppdrive i landsdelen. 8. Andre forhold 8.1 Regional funksjon Ett nytt stort regionfengsel på Sørlandet, lokalisert til Evje vil kunne spille en viktig rolle i forhold til en best mulig utnyttelse av soningskapasiteten for en større region. Nytt fengsel på Evje vil kunne være til stor avlastning for fengslene i Rogaland (Åna og Stavanger), samt for fengslene i Telemark (Kragerø og Skien). Når det gjelder Åna fengsel er dette ett stort fengsel, med plass til 164 innsatte. I tillegg avlastes dette med fengslene i Haugesund (18 plasser) og Stavanger (68 plasser). Kapasiteten i Rogaland er redusert de senere år og det vil være kapasitetsutfordringer som vil komme på toppen av de kapasitetsutfordringene man allerede har i regionen. Her kan det nye fengselet på Evje kunne spille en viktig rolle i en optimalisering av kapasitet for en utvidet Sørlandsregion. Rogaland politidistrikt, har gjennom media, gitt sterkt uttrykk for at fengselskapasiteten i Rogaland/ Agder var sprengt og at de så seg nødt til å slippe ut volds- og ransdømte tidligere enn ønsket for å prioritere andre fanger. Også regiondirektør i Kriminalomsorgen region sørvest uttaler at situasjonen er krevende og at det er store utfordringer. Det samme vil være gjeldende for Telemark fengsel, Skien og Kragerø avdelinger. Telemark fengsel, Skien avdeling er et fengsel med en avdeling med «særlig høyt sikkerhetsnivå» og en totalkapasitet på 82 plasser. Innsatte som soner under nevnte regime legger også beslag på større kapasitet enn normalt, slik at behovet for avlastningskapasitet klart vil være til stede. Telemark fengsel, Kragerø avdeling ligger i Kragerø kommune og tilfredsstiller dårlig krav til soning. Fengselsavdelingen i Kragerø er også blandt de små fengslene som Kriminalomsorgen mener er for små og for lite effektive og dermed foreslås lagt ned. Det samme foreslår Kriminalomsorgen for bl.a. Arendal, Kristiansand og Kleivgrend i Fyresdal. Evje og Hornnes kommune kaller seg «Hjertet av Agder», og ikke uten grunn. Evje og Hornnes kommune har en svært gunstig plassering på Agder, også i forhold til Telemark og Rogaland. Ser man på vedlagt kartskisse har vi følgende avstander: Evje Kristiansand = 60 km Evje Arendal = 82 km Evje Lyngdal = 83 km Evje Stavanger = 209 km Evje Nærbø (Åna) = 186 km Evje Skien = 194 km Evje Kragerø = 161 km Distriktsprofil Selv om Evje og Hornnes kommune har klart seg relativt godt etter at Forsvaret la ned sin virksomhet på Evjemoen er det fortsatt store utfordringer i regionen.

17 Kommunen har lav grad av sysselsetting i offentlig virksomhet. Dette har betydning for kompetansenivå i regionen og i forhold til arbeidet med å tiltrekke oss supplerende virksomheter. Det eneste arbeidsplassmessige kompensasjonen regionen har fått er i form av en mindre avdeling av Arendal fengsel. Setesdal og kommunene i indre Agder sliter med folketallsnedgang- og næringsutvikling. Norge hadde den sterkeste sentraliseringstendensen i Europa i 2012 og dette gjenspeiler seg klart i indre Agder. Sett bort fra Evje og Hornnes kommune hadde Setesdal en nedgang på ca 2%. Samme tendens ser vi også i kommunene Iveland og Åseral. Folketallsnedgangen i nabokommunene lå i verste tilfelle på 4,2%. Som nevnt har Evje og Hornnes kommune hatt en bra utvikling i forhold til både bosetting og næringsutvikling. Vi ser klart at etableringen av et fengsel i regionsenteret Evje vil være med på å løfte større deler av indre Agder opp på ett høyere nivå. Skal vi styrke de mindre/svake regionene må vi styrke de naturlige regionsentrene. Fengselsetableringen vil klart styrke regionsenteret og de funksjonene som hører inn under dette. Lokalisering av et nytt fengsel til Evje vil ha den sterkeste distriktsprofil av alle de alternative plasseringene som pr dato ligger på bordet. Setesdal og resten av indre Agder har på mange områder vært taperne i utviklingen de senere år og et fengsel vil kunne være en stor drivkraft til igjen å utvikle regionen. Slik vi vurderer det vil det: styrke attraktiviteten, utvikle arbeidsmarkedsregionen, øke private servicetilbudet, styrke offentlige tjenestetilbud og øke bosettingen. 9. Økonomi 9.1 Åpne soningsplasser - fengsel med lavere sikkerhetsnivå Evjemoen Næringspark har bygget ett fengselsbygg som pr dato leies av Kriminalomsorgen, Arendal fengsel Evje avdeling. Fra næringsparkens side ønsker vi å tilrettelegge for at denne fengselsavdelingen kan øke sin kapasitet betraktelig. Det er i dag areal og bygningsmasse i umiddelbar nærhet til eksisterende avdeling som kan tas i bruk til dette formålet. 9.2 Lukket fengsel fengsel med høyt sikkerhetsnivå Når det gjelder bygging av ett nytt Sørlandsfengsel, med kapasitet på 150 til 300 plasser vil det være flere alternative finansiering og driftsmodeller som vi kan tilby eller gå inn på. Dersom man ser på den tradisjonelle modellen hvor staten står for bygging og drift vil vi kunne tilrettelegge for dette gjennom frigjøring av areal til formålet. Vi kan også tilby ett utstrakt samarbeid for å få fengselet på plass. I Setesdalsregionen ses lokalisering av fengsel til Evje som en stor mulighet for å utvikle hele regionen. På denne bakgrunn kan vi derfor også se på mulighetene for å bygge fengsel og så leie dette ut til Kriminalomsorgen. Dette vil kreve ett godt samarbeid om løsninger som velges, kapasitet, ambisjonsnivå etc. Denne løsningen finansieres på vanlige forretningsmessige prinsipper og gir samtidig rom for at staten kan få opsjon på å kjøpe eiendomsselskapet på ett gitt tidspunkt. 17

18 9.3 Tidsvindu: Sørlandsfengselet ferdig 4. kvartal 2016 da må: Leieavtaler og byggeplaner ferdiggjøres innen 3. kvartal 2014 Byggestart 4. kvartal 2014 Utvidelse av åpne soningsplasser ferdig 4. kvartal 2015 da må: Leieavtaler og byggeplaner ferdiggjøres innen 3. kvartal 2014 Byggestart 4. kvartal Vedlegg 10.1 Vedlegg 1: Evjemoen Næringspark geografisk plassering Agder 10.2 Vedlegg 2: Oversiktsfoto Evjemoen Næringspark Arendal fengsel, Evje avdeling Nytt fengsel 18

19 10.3 Vedlegg 3: Kartskisse Evjemoen Næringspark + Statens grunn Statens tomter - Forsvaret Arendal fengsel - Evje avdeling 10.4 Vedlegg 4: Evjemoen Næringspark geografisk plassering større region 19

20 ARTPILOT FILM & DESIGN Arendal fengsel, Evje avdeling Alternative tomter 20

Nytt storfengsel på Agder faglige beregninger

Nytt storfengsel på Agder faglige beregninger Nytt storfengsel på Agder faglige beregninger 1.[Tittel] Feil! Bokmerke er ikke definert. Vektlegging av nærhetsprinsippet og konsekvenser av nærhet for relevante samarbeidsaktører Nytt storfengsel på

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 1 KAPITTEL 1 INNLEDNING...3 1.1. Hva er boligsosial handlingsplan... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3. Relevant lovverk... 4 1.4 Statlige og kommunale føringer...

Detaljer

Aktuelt for. kriminalomsorgen NR. 1 2011. Halden overgangsbolig. Soningsoverføring Tilbakeføring Forskning Arbeidsdrift.

Aktuelt for. kriminalomsorgen NR. 1 2011. Halden overgangsbolig. Soningsoverføring Tilbakeføring Forskning Arbeidsdrift. kriminalomsorgen Aktuelt for NR. 1 2011 Kompetanseløftet Soningsoverføring Tilbakeføring Forskning Arbeidsdrift Halden overgangsbolig LEDER Vi har en utfordrende hverdag i vår virksomhet, men heldigvis

Detaljer

Det er de små skrittene som teller. Økt kunnskap om praksisnær opplæring i grunnleggende ferdigheter i kriminalomsorgen

Det er de små skrittene som teller. Økt kunnskap om praksisnær opplæring i grunnleggende ferdigheter i kriminalomsorgen Det er de små skrittene som teller. Økt kunnskap om praksisnær opplæring i grunnleggende ferdigheter i kriminalomsorgen Publisert: 10. februar 2015 Annelin Gustavsen Hege Gjertsen Arbeidsnotat nr.: 1003/2015

Detaljer

RAPPORT. Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal rekruttering og fagmiljø 2014/31. John Magne Skjelvik og Ingeborg Rasmussen

RAPPORT. Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal rekruttering og fagmiljø 2014/31. John Magne Skjelvik og Ingeborg Rasmussen RAPPORT 2014/31 Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal rekruttering og fagmiljø John Magne Skjelvik og Ingeborg Rasmussen Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapport nummer 2014/31 Rapporttittel Nytt

Detaljer

Arbeidsdriften: Fortidens levninger fremtidens muligheter

Arbeidsdriften: Fortidens levninger fremtidens muligheter Arbeidsdriften: Fortidens levninger fremtidens muligheter 1 Innhold Innhold... 2 1 Om rapporten... 7 2 Sammendrag og oppsummering av tiltak... 8 2.1 Forslag til strategiplan... 14 3 Gruppas mandat... 21

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE

SØR-VARANGER KOMMUNE SØR-VARANGER KOMMUNE BARNEHAGEPLAN FOR SØR-VARANGER KOMMUNE 2008-2012 Grensesprengende barnehager i en grensesprengende kommune Vedtatt i kommunestyret 22.04.08, sak 018/08 Handlingsplanen rulleres hvert

Detaljer

Bodsfængselet i. Christiania 150 år. for kriminalomsorgen. Les også om: Revidert budjett. Nummer 3 / 2001. Faget i fokus III

Bodsfængselet i. Christiania 150 år. for kriminalomsorgen. Les også om: Revidert budjett. Nummer 3 / 2001. Faget i fokus III A K T U E L T for kriminalomsorgen Nummer 3 / 2001 Les også om: Revidert budjett Faget i fokus III Kollegastøtte i kriminalomsorgen Kriminalomsorgen region nordøst Kriminalomsorgen region sør Etatslederkonferanse

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 27.01.2015

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 27.01.2015 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 27.01.2015 Møtested Bleiker videregående skole, Brages vei 1, 1387 ASKER Møtedato 27.01.2015 Tid 15:00 1 Saksliste Saksnr Tittel

Detaljer

ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS

ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS 1 ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS Fylkeseldrerådet i Troms 2013 2 Innhold FYLKESELDRERÅDETS ROLLE OG HENSIKTEN MED ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN... 4 Generelt om eldrerådenes funksjon og oppgaver...

Detaljer

Anna Hagen og Torgeir Nyen. Læreplasser i kommunesektoren omfang og utfordringer

Anna Hagen og Torgeir Nyen. Læreplasser i kommunesektoren omfang og utfordringer Anna Hagen og Torgeir Nyen Læreplasser i kommunesektoren omfang og utfordringer Anna Hagen og Torgeir Nyen Læreplasser i kommunesektoren omfang og utfordringer Fafo-rapport 540 Fafo 2006 ISBN 82-7422-551-1

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Tana Rådhus Dato: 05.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200. Vararepresentanter

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015. Hoveddelen

KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015. Hoveddelen KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015 Hoveddelen 4 KOMMUNEPLANENS HOVEDGREP Gjennom kommuneplanen har Oppegård kommune lagt opp til en > Bærekraftig utvikling med respekt for grønne verdier > Moderat vekst

Detaljer

SNF-rapport 08/08. Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune

SNF-rapport 08/08. Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune SNF-rapport 08/08 Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune Inger Beate Pettersen Kari Anne K. Drangsland Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt 6156: Sluttevaluering av omstillingsprogrammet

Detaljer

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 1 Innhold 1 Innledning...5 2 Rammer for kommuneplanarbeidet...5 2.1 Lovgrunnlaget...6

Detaljer

Kommunereform i drammensregionen. Fellesutredning for retningsvalg mot en ny kommune. www.pwc.no

Kommunereform i drammensregionen. Fellesutredning for retningsvalg mot en ny kommune. www.pwc.no www.pwc.no Kommunereform i drammensregionen Drammen kommune Nedre Eiker kommune Sande kommune Lier kommune Svelvik kommune Øvre Eiker kommune Hurum kommune Røyken kommune 10. juni 2015 Fellesutredning

Detaljer

Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020

Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020 Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020 Vedtatt av: Eidsvoll kommunestyre 15. 02.2011, sak 1/11 Gjerdrum kommunestyre 26.01.2011, sak 4/11 Hurdal kommunestyre 15.12.2010, sak

Detaljer

Høringssvar til rapporten om. framtidig skolestruktur. Sør-Aurdal. fra. Hedalen bygdeutvalg

Høringssvar til rapporten om. framtidig skolestruktur. Sør-Aurdal. fra. Hedalen bygdeutvalg Høringssvar til rapporten om framtidig skolestruktur i Sør-Aurdal fra Hedalen bygdeutvalg Sendt til: Saksutreder Inger Randi Islandsmoen Kleven Kopi til: Rådmannen Ordføreren Kommunestyrets medlemmer Utvalgte

Detaljer

UTREDNING UNGDOMMENS HUS

UTREDNING UNGDOMMENS HUS VERDAL KOMMUNE UTREDNING UNGDOMMENS HUS I n n h e r r e d s a m k o m m u n e D a t o Side 0/34 Det er gjort enkelte beregninger på hva en rusavhengig koster samfunnet. Anslag fra Helsedirektoratet viser

Detaljer

Videregående skoler skolestruktur og utfordringer. Rapport fra utredningsgruppen, 26. juni 2013

Videregående skoler skolestruktur og utfordringer. Rapport fra utredningsgruppen, 26. juni 2013 Videregående skoler skolestruktur og utfordringer Rapport fra utredningsgruppen, 26. juni 2013 Innholdsfortegnelse 1 Innledning mandat og organisering av arbeidet... 3 2 Sammendrag... 5 3 Bakgrunn... 16

Detaljer

Den grenseløse regionen

Den grenseløse regionen Den grenseløse regionen Fritt kommunalt tjenestevalg INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG...3 1. BAKGRUNN...4 2. GRENSELØST TJENESTETILBUD...4 2.1. FORUTSETNINGER FOR ET GRENSELØST TJENESTETILBUD...5 3. KRITERIER

Detaljer

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN!

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! RAPPORT Organisasjonsgjennomgang Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! Eigersund kommune 24.09.12 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 4 1.1 MANDAT 4

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Vedlegg. Frivolltun bo- og omsorgssenter

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Vedlegg. Frivolltun bo- og omsorgssenter Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Vedlegg Frivolltun bo- og omsorgssenter 1 Befolknings- og boforholdsbeskrivelse Befolkningsutviklingen er en grunnleggende forutsetning for langsiktig planlegging. Endringer

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

for kriminalomsorgen Les blant annet om: NUMMER 4 2004

for kriminalomsorgen Les blant annet om: NUMMER 4 2004 NUMMER 4 2004 A K T U E L T for kriminalomsorgen Les blant annet om: Det betydningsfulle møtet Fangers barn i Region sør Programmet Brotts-brytet Fra fengsel til frihet i Region vest Utdanning for fengselsbetjenter

Detaljer

Utredning av interkommunalt boligprosjekt innen psykisk helse, Region Vest.

Utredning av interkommunalt boligprosjekt innen psykisk helse, Region Vest. Utredning av interkommunalt boligprosjekt innen psykisk helse, Region Vest. Rapport februar 2014 Sammendrag Bakgrunn Helse- og omsorgstilbudet har i de senere år blitt påvirket av desentralisering og reformer.

Detaljer

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Oppdatering og videreutvikling av strategiene i Eldremelding 2006 2015 og Omsorgsmelding 2008 2015 Vedtatt av kommunestyret 29. januar 2014 Mestrings- og omsorgsmelding

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2014-2017 VERRAN KOMMUNE

Boligpolitisk handlingsplan 2014-2017 VERRAN KOMMUNE Boligpolitisk handlingsplan 2014-2017 VERRAN KOMMUNE 1 Innhold Forord... Hva er en boligpolitisk plan?.... Hva er boligpolitisk arbeid? 1. Innledning... 1.1 Overordna mål... 1.2 Delmål.. 1.3 Rullering

Detaljer

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1007/07 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 28 Prosjekt nr: 1079 Prosjekt tittel:

Detaljer

Interkommunalt barnevern i Kongsbergregionen. En mulighetsstudie. AILIN AASTVEDT OG BENT ASLAK BRANDTZÆG TF-rapport nr. 272 2010

Interkommunalt barnevern i Kongsbergregionen. En mulighetsstudie. AILIN AASTVEDT OG BENT ASLAK BRANDTZÆG TF-rapport nr. 272 2010 < Interkommunalt barnevern i Kongsbergregionen En mulighetsstudie AILIN AASTVEDT OG BENT ASLAK BRANDTZÆG TF-rapport nr. 272 2010 TF-rapport Tittel: Interkommunalt barnevern i Kongsbergregionen en mulighetsstudie

Detaljer