MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS PR MAI /08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS PR MAI 2008 1110 57/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 1122"

Transkript

1 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS PR MAI /08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI /08 08/1555 KJØP AV TOMT PÅ MOBERG TIL BRANNSTASJON /08 04/389 GODKJENNING AV REGULERINGSPLAN FOR HEGGLAND 73/ /08 07/291 GODKJENNING AV REGULERINGSPLAN FOR F 163 SPERREVIK- VEGEN, PARSELL LYSEKLOSTERVEGEN - NORDSTRAUMEN 61/08 04/774 GODKJENNING AV REGULERINGSPLAN FOR SÆLEHAUGEN, G.NR.7 B.NR. 4 62/08 08/349 SØKNAD FRÅ LISBETH LUNDE AXELSEN OM FRITAK FRÅ POLITISKE VERV 63/08 08/349 SØKNAD FRÅ KARI FJELDSTAD OM FRITAK FRÅ POLITISKE VERV Medlemmer som ikkje kan møta må snarast melda frå til Os kommune, tlf Varamedlemmer møter berre etter særskild innkalling. Os, Terje Søviknes Ordførar Knut Terje Rekve Rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

2 Dei politiske partia har medlemsmøte som følgjer: Parti Dato Kl. Stad Arbeiderpartiet Torsdag Os Ungdomsskule Fremskrittspartiet Torsdag Rådhuset, Kommunestyresalen Høgre Måndag Bjoarvik Trafikkskole Kristelig folkeparti Torsdag Rådhuset, Formannskapssalen Tverrpolitisk Saml.liste Torsdag Servicesenteret, Gamleheimshagen Senterpartiet Torsdag Os Folkebibliotek Sosialistisk Venstreparti Torsdag Rådhuset, Svinningen Venstre Torsdag Rådhuset, Skorpo 2

3 Sak 56/08 PORTEFØLJESTATUS PR MAI 2008 MØTEBOK Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 08/440 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 17/08 Os Formannskap PS /08 Os Formannskap PS /08 Os Formannskap PS /08 Os kommunestyre PS /08 Os Formannskap PS /08 Os kommunestyre PS /08 Os Formannskap PS /08 Os kommunestyre PS /08 Os Formannskap PS /08 Os kommunestyre PS / Os Formannskap PS / Os kommunestyre PS Framlegg til vedtak: Kommunestyret tek Avkastningsrapport for mai 2008 frå Grieg Investor AS som melding. Os, Knut Terje Rekve Rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

4 Sak 56/08 Vedlegg: Avkastningsrapport for mai 2008 frå Grieg Investor AS Saksopplysningar: Vedlagt følgjer Avkastningsrapport for mai 2008 frå Grieg Investor AS. Os, Ingrid Karin Kaalaas Økonomisjef Side 4 av 34

5 Sak 57/08 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 MØTEBOK Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 08/440 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 17/08 Os Formannskap PS /08 Os Formannskap PS /08 Os Formannskap PS /08 Os kommunestyre PS /08 Os Formannskap PS /08 Os kommunestyre PS /08 Os Formannskap PS /08 Os kommunestyre PS /08 Os Formannskap PS /08 Os kommunestyre PS / Os Formannskap PS / Os kommunestyre PS Framlegg til vedtak: Kommunestyret tek avkastningsrapport for juni 2008 som melding. Os, Knut Terje Rekve Rådmann Behandling i Os Formannskap i møte Eirik Neverdal (Tvs) kom med følgjande tilleggsframlegg: men er sterkt bekymra for den negative utviklinga i finansportefløgjen. Framlegget frå administrasjnen vart samrøystes vedteke. Tilleggsframlegget frå Neverdal vart samrøyses vedteke. Kommunestyret tek avkastningsrapport for juni 2008 som melding, men er sterkt bekymra for den negative utviklinga i finansportefølgjen. ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

6 Sak 57/08 Vedlegg: Avkastningsrapport for juni 2008 frå Grieg Investor AS Saksopplysningar: Vedlagt følgjer avkastningsrapport for juni 2008 frå Grieg Investor AS. Os, Ingrid Karin Kaalaas Økonomisjef Side 6 av 34

7 Sak 58/08 MØTEBOK KJØP AV TOMT PÅ MOBERG TIL BRANNSTASJON Saksbehandlar: Terje Søviknes Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 08/1555 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 58/08 Os kommunestyre PS Framlegg til vedtak: Ny brannstasjon i Os kommune blir lokalisert til Moberg på del av gnr 51, bnr 2, nordaust for rundkjøringa knytt til E39-krysset på Moberg. Os kommune kjøper aktuell parsell av gnr, 51 bnr 2 på ca 10 mål til pris gitt i Notat kjøp av brannstasjonstomt Moberg (ref. vedlegg til denne saka). Finansiering av tomtekjøpet vert dekkja gjennom avsette investeringsmidlar til brannstasjon i Økonomiplanen for Os kommune Rådmannen får fullmakt til å inngå endeleg kjøpsavtale. Os, Knut Terje Rekve Rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

8 Sak 58/08 Vedlegg: 1. Notat dat unnateke offentleg innsyn jfr. off.l Kart 1:1000 Saksopplysningar: Generelt om saka. Arbeidet med planar for ny brannstasjon i Os har no gått føre seg i fleire år. Årsaka er at noverande brannstasjon er i svært skrøpeleg forfatning og vil måtta stengjast eller fråflyttast om ikkje lenge. Utkøyring og parkeringstilhøva er vanskelege og trafikkfarlege. Noverande brannstasjon er for liten for det utstyr og materiell som brannvesenet treng for å oppretthalda nødvendig beredskap. I dag må ein lagra beredskapsutstyr i andre lokale, og dette er ei lite tilfredstillande ordning for ein etat der tidsaspektet kan vera avgjerande for utfallet av ein brann / ulukke. Det ligg føre merknadar på noverande brannstasjon, gitt av Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap i tilsynsrapport den og i rapportar frå tilsyn den og frå tilsyn i Arbeidstilsynet har den gitt pålegg til utbetring av 11 forskjellige tilhøve i brannstasjonen. Det er svært viktig at kommunen sikrar rammetilhøva for brann- og redningsvesenet og at dette er i samsvar med gjeldane lover og forskrifter. Forskriftskrav for val av stad Stadval for brannstasjonar i norske kommunar er regulert i forskrift. Den har klåre og strenge krav til innsatstid. (Innsatstid = tida frå styrken er alarmert til den er i innsats på skadestaden i følgjande objekt: Tett busetnad med særleg fare for rask og omfattande brannspreiing. Sjukehus og sjukeheimar m.v. (Pleieinstitusjonar som krev assistert røming.) Strøk med konsentrert og omfattande næringsdrift og liknande. Ved stadval i området rundt Moberg vil Os brannvesen, med deltidstilsette, klare å stetta kravet i forskrifta. Dei fleste av mannskapa i Os brannvesen, har bustad i Os sør. dvs. at ved utrykking til dei mest sårbare objekt i kommunen, vil vi stetta forskriftens krav til forspenningstid Ny brannstasjon lokalisert til Moberg Beredskapsmessig er Moberg ein særs gunstig lokalisering med tanke på samfunnsviktige objekt som Os sjukeheim, Luranetunet, Kysthospitalet, Askviknes voksenpsykriatiske senter og Ravneberghaugen. Ved brann og krisetilhøve er brannvesenets forspenningstid ein viktig faktor for resultatet. Dette gjeld både ved aktiv sløkkjeinnsats og ved evakuering/ redning av personar som kan vera innesperra. Vi har dei største industriverksemdene i Os samla på aksen Kolskogen Askvik, samtidig som det vert planlagt nye industri/næringsområder i Åsen og Ådnadalen. Nærleik til kystvegen E 39 er eit viktig moment, både på grunn av ulukkesfaren på sjølve vegen, men også fordi fergeleiet har fått auka kapasitet og eit nytt gassanlegg, som kjem inn under storulukkeforskrifta, som forsyner fergene med LNG.(naturgass) Nye tunnelar til Bergen vil og vera eit risiko objekt der Os brannvesen er ein sentral instans i beredskapssammanheng. Side 8 av 34

9 Sak 58/08 Den vidare bustadbygginga vil i hendhald til kommuneplana auka i Os sør/ vest. Planlagt tverrforbindelse vil også auka trafikken i området. Os kommune oppnemnde i 2005 eit ad-hocutval beståande av politikarar, som hadde som oppgåve å vurdera forskjellige forslag til stadval. Saka vart grundig utgreidd. Lokalisering på Moberg vart då vurdert som særs gunstig, men pga reguleringsstatus og eigedomstilhøve vart Moberg ikkje med i den endelege innstillinga. Seinare har eigar av gnr 51, bnr.2 vore i dialog med Os kommune bruk av arealet på nordaustsida av rundkøyringa på Moberg til utbyggingsføremål. Det vart semja om å fremja reguleringsplan for området, med kombinert utbyggingsføremål næring/offentleg. Etter motsegn frå Fylkesmannen i Hordaland vart det gjennomført mekling Resultatet av meklinga vart at arealet kan godkjennast til offentleg utbyggingsføremål/brannstasjon. Reguleringsplanen skal formelt til slutthandsaming i Os kommunestyre hausten I ettertid er det ført tingingar mellom grunneigar og Os kommune v/ordførar og brannsjef om kjøp av det aktuelle arealet. Under føresetnad av kommunestyrets godkjenning av avtalen, formelt stadfesta reguleringsplan og at grunnundersøkingar konkluderer med at tomten er eigna for utbygging til brannstasjon, er partane samde om kjøp. Framforhandla kjøpesum kjem fram i vedlegg til denne saka, unnateke offentleggjering. Grunnundersøkingar på tomta vert gjennomført i veke 36, og resultatet av desse vert lagt fram for Os kommunestyre direkte i møte 16.sept. Konklusjon Når plassering av framtidig brannstasjon i Os vert fastsett, bør ein ta omsyn til 1. Krava til innsatstid. 2. Nærleik til E Framtidas samfunnsutvikling. Plassering av brannstasjon på Moberg er etter brannsjefens vurdering, gunstig i høve til påkjørsel til E 39 med kort utrykkingsveg både mot sør og nord, plasseringa stetter og krav til lokalisering i ei eventuell framtidig interkommunalisering innan brann og redningsteneste. Stadvalet er og sentralt plassert i kommunen med tanke på framtidas utbygging og utvikling av Os som eit samfunn med vekstkraft. Aktuell tomt på ca 10 mål vert egulert til offentleg føremål, og grunneigar er etter tingingar viljug til å selja arealet til Os kommune. Framforhandla kjøpesum er akseptabel, og administrasjonen vil rå til at Os kommune kjøper aktuell parsell av gnr. 51 bnr.2 med føremål å byggja brannstasjon på tomta. Os, Stein Gjøsund Brannsjef Side 9 av 34

10 Sak 59/08 MØTEBOK GODKJENNING AV REGULERINGSPLAN FOR HEGGLAND 73/4 Saksbehandlar: Asle J. Andås Arkiv: GEO R0401 Arkivsaksnr.: 04/389 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 73/04 Plan- og bygningsutvalet PS /04 Plan- og bygningsutvalet PS /07 Plan- og bygningsutvalet PS /07 Plan- og bygningsutvalet PS /07 Råd for funksjonshemma PS /07 Os eldreråd PS /08 Plan- og bygningsutvalet PS /08 Os kommunestyre PS Framlegg til vedtak: I medhald av 27-2 i plan- og bygningslova godkjenner kommunestyret framlegg til reguleringsplan for Heggland, 73/4, datert , revidert , med tilhøyrande reguleringsføresegner, revidert Os, Knut Terje Rekve Rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

11 Sak 59/08 Behandling i Plan- og bygningsutvalet i møte Innstillinga vart samrøystes vedteke. I medhald av 27-2 i plan- og bygningslova godkjenner kommunestyret framlegg til reguleringsplan for Heggland, 73/4, datert , revidert , med tilhøyrande reguleringsføresegner, revidert Behandling i Os eldreråd i møte Samrøystes vedtak som innstillinga. Os eldreråd er godt nøgd med at det i reguleringsplanen er teke omsyn til dei mjuke trafikantane. Eldrerådet har såleis ikkje merknader til planen. Behandling i Råd for funksjonshemma i møte Saka vart drøfta, og rådet gjorde slikt samrøystes vedtak: Råd for funksjonshemma har ingen merknadar til framlegg til reguleringsplan med føresegner for gnr. 73/4, Heggland. Behandling i Plan- og bygningsutvalet i møte Administrasjonen sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke. I medhald av i plan- og bygningslova gjer Forvaltningsstyre (det faste utvalet for plansaker) vedtak om å leggja framlegg til reguleringsplan for Heggland, del av gnr. 73, bnr. 4, datert , med tilhøyrande reguleringsføresegner, ut til offentleg ettersyn. Behandling i Plan- og bygningsutvalet i møte Samrøystes vedtak om å senda saka attende til tiltakshavaren med ovannemnde justeringar: Vedk. pkt. 1.13: Orda tett/låg skal bytast ut med tomannsbustad. BYA skal vera 20%. K1, kombinertområdet må vera reservert som fellesareal for bebuarane i det framtidige feltet. Tomtestorleik og husstorleik skal førast på planen. Side 11 av 34

12 Sak 59/08 I felt B1: Tomt nr. 3 skal gjerast om til einebustad. Saka vert send attende til tiltakshavar for å få innarbeid følgjande justeringar: Vedk. pkt. 1.13: Orda tett/låg skal bytast ut med tomannsbustad. BYA skal vera 20%. K1, kombinertområdet må vera reservert som fellesareal for bebuarane i det framtidige feltet. Tomtestorleik og husstorleik skal førast på planen. I felt B1: Tomt nr. 3 skal gjerast om til einebustad. Behandling i Plan- og bygningsutvalet i møte Alternativ 1 fekk 2 røyster (2 Ap) og falt. Alternativ 2 vart godkjent med 7 mot 2 røyster. Forvaltningsstyret (det faste utval for plansaker) godkjenner, i samsvar med og 30 i plan- og bygningslova, at det vert varsla oppstart av arbeid med privat reguleringsplan for Heggland, del av gnr. 73, bnr. 4. Grunngjeving for dette er at området grensar inn til eit område som er avsett til bustadområde i arealplanen. Behandling i Plan- og bygningsutvalet i møte Forvaltningsstyret gjorde slikt samrøystes vedtak Saka utsatt for synfaring Saka utsatt for synfaring Side 12 av 34

13 Sak 59/08 Vedlegg: 1.0 Oversendingsbrev dat Utkast til reguleringsplan (nedfotografert) rev Reguleringsføresegner rev Kommentar til innkomne merknader dat Kommentar til merknad frå Guri Hatletveit dat Kommentar til merknad frå T. Bruksås og Ø. Borge dat Barnetalsmannen dat Statens vegvesen dat Fylkesmannen i Hordaland, landbruk dat Hordaland Fylkeskommune dat Fylkesmannen i Hordaland, miljø dat Råd for funksjonshemma mø Os Eldreråd mø Guri Hatletveit dat Statens vegvesen dat Statens vegvesen, Region vest dat Guri Hatletveit dat Tove Bruksås og Ørjan Borge dat Eige vedlegg: 1.1 Framlegg til reguleringsplan (i fargar) rev Saksopplysningar: 1. GENERELLE OPPLYSNINGAR Området det er søkt om oppstart av ligg som LNF-område i gjeldande arealplan. Området grensar elles opp mot eit område som er sett av til bustadføremål i arealplaen. I framlegg til ny arealplan er området omgjort til bustadføremål. Planen er utarbeida av IDEA Agnar Lunde på vegne av grunneigar Oddbjørn Lunde. Framlegg til reguleringsplan viser 28 nye bustadtomter, 9 av desse er tiltenkt tomannsbustader. Planen viser elles offentleg tilkomst med fortau inn i feltet, felles private vegar, felles leikeareal, anna fellesareal og spesialområde friluftsområde. Det er lagt inn 4 leikeområde i planen, derav eit stort, sentralt plassert. Forvaltningsstyret i Os (det faste utvalet for plansaker) vedtok samrøystes i møte , sak 171/07, å leggja overnemnde reguleringsplan med tilhøyrande føresegner ut til offentleg ettersyn Planen låg ute til offentleg ettersyn frå Det kom inn 7 offentlege fråsegn og 1 private merknader. Statens vegvesen kom med motsegn til planen. 2. UTTALE FRÅ OFFENTLEGE INSTANSAR 2.1 Barnetalsmannen har ingen nye merknader til planen. 2.2 Statens vegvesen fremjar motsegn til planen dersom det ikkje vert sett krav om at planområdet ikkje kan byggjast ut før det er opparbeida sikker skuleveg mellom planområdet og Hegglandsdalen skule. Side 13 av 34

14 Sak 59/ Fylkesmannen i Hordaland, landbruk er skeptisk til nedbygging av landbruksareal og peikar på at forslaget ikkje er i samsvar med gjeldande kommuneplan. Dersom kommune likevel vel å godkjenne planen, vil dei følgje ei restriktiv linje med dispensasjoner og enkeltfrådelingar i Hegglandsdalen. 2.4 Hordaland Fylkeskommune er kritisk til at kommunen legg til rette for regulering av eit så stort areal utan at det har vore vurdert i ein overordna planprosess med tilhøyrande konsekvensutgreiing. Dei meiner at feltet har dårleg kollektivtilbod. Dei forutset at planen sikrar trygg ferdsel til skule i form av gang- og sykkelveg. Føresegnene må sikre god landskapstilpassing, det bør i tillegg stillast krav om rett handsaming av massar i anleggsfasen. Leikeareal og fellesareal må vera tilgjengeleg for alle. Dei meiner det er lagt til rette for for mykje parkeringsareal. Dei har ikkje kjennskap til automatisk freda kulturminner eller andre verneverdige kulturminne i det aktuelle planområdet. Dei gjer likevel merksam på at tiltakshavar har plikt å visa aktsemd og straks melde frå dersom ein skulle støyta på automatisk freda kulturminne. Kommentar: Det er eit overordna mål å leggje til rette for utvikling og bustadbygging i alle krinsar. Det er bygd gang- og sykkelveg langs Hegglandsdalsvegen frå Vallebrua og inn til feltet. Det er påført planen maks møenhøgd for alle tomtene for å sikre god landskapstilpassing. Vist parkering er i samsvar med Os kommune sine retningslinjer. 2.5 Fylkesmannen i Hordaland, miljø meiner at ei så stor utbygging må først avklarast i arealplanen. Utbygginga vil medføre utrygg skuleveg. Han kan ikkje sjå at det er gjort vurdering av støy for planområdet. Planframlegget må syne til ei ROS-analyse som viser at alle tilhøve er vudert og at risikoen er akseptabel, særleg med tanke på at området er brattlendt. Kommentar: Tiltakshavar har vurdert det slik at trafikken på Hegglandsdalsvegen er så liten at støy frå vegen ikkje er nokon problem. Området er KU-vurdert i samband med at området er foreslått lagt inn i framlegg til ny arealplan. Det som er kommentert der er at det er behov for geologisk vurdering av terreng før utbygging og dette med sikker skuleveg. 2.6 Råd for funksjonshemma har ingen merknad til planen. 2.7 Os Eldreråd er nøgd med at planen tar omsyn til mjuke trafikkantar. 3.0 PRIVATE MERKNADER: 3.1 Guri Hatletveit har brønn og vassleiding innan planområdet som er i bruk og som ho ønskjer å behalde. Kommentar: Eksisterande brønn ligg midt i planområdet, det er ikkje mogeleg å behalde den. Her må tiltakshavar og Guri Hatletveit finne fram til ein eigen avtale. 4.0 AVKLARING AV MOTSEGN Os kommune og Statens vegvesen hadde eige møte den der ein gjekk gjennom problemstillinga rundt gang- og sykkelveg langs Hegglandsdalsvegen. 4.1 Statens vegvesen har derettter i eige brev trekt motsegna, men krev at planområdet blir utvida slik at fylkesvegen vert del av planen og at det vert regulert inn gang- og sykkelveg til og langs planområdet og det blir plassert inn to busslommer. Det er vidare eit krav at vegen vert utbetra på denne strekninga og at gangsystemet blir opparbeida. Til slutt minner dei om Side 14 av 34

15 Sak 59/08 at før vidare utbygging i område Hauge, Borgen og Nordmarka, vil det vere eit absolutt krav at gangsystem langs Hegglandsdalsvegen er opparbeida. Etter at tiltakshavar har justert planen i samsvar med krav frå vegkontoret, vart den lagt ut på begrensa høyring til vegvesenet og berørte grunneigarar Statens vegvesen har ingen nye merknader til revidert plan og meiner at planframlegget kan godkjennast slik det no ligg føre. 4.3 Guri Hatletveit er bekymra for at tilkomsten til hennar eigedom blir så bratt at dette blir eit problem. Ho ønskjer tilbakemelding på kor mykje som blir tatt av eigedomen og korleis dette er tenkt kompensert. Kommentar: Det blir ikkje tatt meir av eigedomen enn det alt er gjort, dvs. murar kan stå. 4.4 Tove Bruksås og Ørjan Borge er opptatt av at eigedomen må sikrast ut mot vegen med gjerde eller liknadne under anleggsfasen. Etter at vegen er ferdig utbygd må det setjast opp gjerde eller anna skjerming mot deira eigedom, dette må gjerast utan kostad for dei. Dei nemner til slutt at det er viktig med eit fysisk skilje mellom bilveg og gang- og sykkelveg. Kommentar: Dette vil bli ivaretatt. 5.0 VURDERING Det arealet denne reguleringsplanen omfattar ligg inne i framlegg til rullert arealplan som framtidig bustadareal. Planen viser byggjehøgde (topp møne) på nye hus. Føresegnene viser maks utnyttingsgrad på BYA = 20 % for heile området. Einebustader kan førast opp i 1 etasje og loft, og underetasje det dette er naturleg i høve terrenget. Tomannsbustader kan førast opp 2 etasjer, utan kjellar. For kvar husvære over 60 m2 skal det setjast av 3 biloppstillingsplassar på eigen grunn og 2 biloppstillings-plassar for husvære under 60 m2. Det er lagt inn rikeleg med leikeareal i høve til krav, sjølv om alle einebustadane vert opparbeida med eige kjellarhusvære. Det er lagt offentlege leidningar nesten heilt fram til feltet. Desse vert forlenga fram til feltet samstundes med at Fylkesvegen vert utbetra på denne strekninga og at gangsystemet blir opparbeida. Når det gjeld tilkomst er krysset godt utforma, med krav om sikt 10 x 77 meter i kvar retning. Det må lagast eigen teknisk plan for utbygging av kommunaltekniske anlegg. Det er tatt med i føresegnene at det skal gjennomførast eiga geologisk vurdering av fare for ras og utglidning, før utbygging av området. 6.0 KONKLUSJON Planen kan leggjast fram for kommunestyret til godkjenning. Os, Asle J. Andås Side 15 av 34

16 Sak 60/08 MØTEBOK GODKJENNING AV REGULERINGSPLAN FOR F 163 SPERREVIK-VEGEN, PARSELL LYSEKLOSTERVEGEN - NORDSTRAUMEN Saksbehandlar: Asle J. Andås Arkiv: GEO R0703 Arkivsaksnr.: 07/291 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 81/07 Plan- og bygningsutvalet PS /07 Plan- og bygningsutvalet PS /07 Plan- og bygningsutvalet PS /07 Råd for funksjonshemma PS /08 Råd for funksjonshemma PS /08 Os eldreråd PS /08 Plan- og bygningsutvalet PS /08 Os kommunestyre PS Framlegg til vedtak: I medhald av 27-2 i plan- og bygningslova godkjenner kommunestyret framlegg til reguleringsplan for Sperrevikvegen, parsell Lyseklostervegen - Nordstraumen, sist revidert , med tilhøyrande reguleringsføresegner. Os, Knut Terje Rekve Rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

17 Sak 60/08 Behandling i Plan- og bygningsutvalet i møte Innstillinga vart samrøystes vedteke. I medhald av 27-2 i plan- og bygningslova godkjenner kommunestyret framlegg til reguleringsplan for Sperrevikvegen, parsell Lyseklostervegen - Nordstraumen, sist revidert , med tilhøyrande reguleringsføresegner. Behandling i Os eldreråd i møte Rådet kom fram til følgjande samrøystes vedtak: Eldrerådet tek reguleringsplanen til orientering. Behandling i Råd for funksjonshemma i møte Rådet drøfta seg fram til følgjande samrøystes tilråding: Råd for funksjonshemma tek framlegget til reguleringsplan til etterretning. Behandling i Råd for funksjonshemma i møte Rådet drøfta seg fram til følgjande vedtak: Råd for funksjonshemma har følgjande merknader til igangsetjng av reguleringsplanarbeid for Sperrevikvegen, parsell Lysekloster Nordstraumen: Rådet er oppteken av at forsvarleg infrastruktur vert teken i vare og at det vert sikra trygg skuleveg heilt fram til skulen for borna i byggefeltet Når endeleg reguleringsplan ligg føre, vil rådet ha planen til uttale. Behandling i Plan- og bygningsutvalet i møte Samrøystes vedtak som innstillinga frå administrasjonen. I samsvar med plan-og bygningslova 27-1,2 vert reguleringsplan for FV 163, Sperrevikvegen, parsell Lysekloster-Nordstraumen, datert , med tilhøyrande føresegner lagt ut til offentleg ettersyn. ROS analyse og utgreiing knytt til naturkvalitetane i nedre delar av Sjøbøelva og i den nordvestlege delen av Pøyla skal og lagast og leggjast ut saman med planen. Side 17 av 34

18 Sak 60/08 Behandling i Plan- og bygningsutvalet i møte Gustav Bahus (FrP) fremja alternativt vedak. Forvaltningsstyret (det faste utval for plansaker) godkjenner, i samsvar med i plan- og bygningslova, at planområdet for oppstart av arbeid med reguleringsplan for opprusting og utviding av fylkesveg 163, Sperrevikvegen, parsell Lyseklostervegen til Nordstraumen vert utvida til å omfatte heile vågen og arealet mellom vågen og reguleringsplanen for Nordstraumen. Grunngjeving for dette er utbygging av regulert byggefelt i Nordstraumen og behov for trygg gang- og sykkelveg frå feltet til skulen. FrP/H sitt framlegg fekk 4 røyster (3FrP, 1H) og fall. Administrasjonen sitt framlegg vart med dette vedteke. Forvaltningsstyret (det faste utval for plansaker) godkjenner, i samsvar med i plan- og bygningslova, at det vert varsla oppstart av arbeid med reguleringsplan for båthamn ved Nordstraumen. Grunngjeving for dette er avklaring av ulike interesser knytt til utbetring av Sperrevikvegen i samband med utbygging av regulert byggefelt i Nordstraumen. Behandling i Plan- og bygningsutvalet i møte Samrøystes vedtak som innstillinga. Forvaltningsstyret (det faste utval for plansaker) godkjenner, i samsvar med i plan- og bygningslova, at det vert varsla oppstart av arbeid med reguleringsplan for opprusting og utviding av fylkesveg 163, Sperrevikvegen, parsell Lyseklostervegen til Nordstraumen. Grunngjeving for dette er utbygging av regulert byggefelt i Nordstraumen og behov for trygg gang- og sykkelveg frå feltet til skulen. Side 18 av 34

19 Sak 60/08 Vedlegg: 1.0 Oversendingsbrev m/kommentar til merknadane dat Framlegg til reguleringsplan rev Framlegg til reguleringsføresegner rev Notat frå Bjørn Atle Drange dat. sept Plan og lengdeprofil (C-teikning) dat Statens vegvesen dat Fylkesmannen i Hordaland, landbruk dat Barnetalsmannen dat Fylkesmannen i Hordaland, miljø dat Bergen Sjøfartsmuseum dat Os Eldreråd mø Råd for funksjonshemma mø Hordaland Fylkeskommune, kommunesamarbeid dat BKK Nett as dat Adv. Ommundsen & Co dat Eige vedlegg: 1.1 Framlegg til reguleringsplan (i fargar) rev Saksopplysningar: 1. GENERELLE OPPLYSNINGAR Nordstraumen utbyggingsselskap AS er i gang med å tilretteleggja eit større bustadfelt i Nordstraumen. Os kommune ønskjer at det skal byggjast fortau frå plangrensa og fram til Sørstraumen bru. Det vart varsla oppstart av planarbeid for eit større område for å halda det ope å kunne leggje om vegen og dermed betre kurvatur og stigning. Dette har ein no gått bort frå, ein følgjer eksisterande veg og planområdet er difor innsnevra. Område er LNF-område i gjeldande arealplan. Området grensar inn gjeldande reguleringsplan for Nordstraumen i nordvest og reguleringsplan for Buena i sør. Os kommune har engasjert Arkitektkontor ABO as til å utarbeide reguleringsplanen. Forvaltningsstyret i Os (det faste utvalet for plansaker) vedtok samrøystes i møte , sak 285/07, å leggja overnemnde reguleringsplan med tilhøyrande føresegner ut til offentleg ettersyn Planen låg ute til offentleg ettersyn frå Det kom inn 9 offentlege fråsegn og 1 privat merknad. 2. UTTALE FRÅ OFFENTLEGE INSTANSAR 2.1 Statens vegvesen støttar at det er vikig å få på plass fortau på denne vegstrekninga. Dei peikar på at det er viktig at ein sikrar tilstrekkeleg areal for utviding av vegen og fortau. Dei peikar på at det ikkje er vist frisikt i kryss og avkøyringar. Kommentar: Det er vist breiddeutviding i dei skarpe svingane i samsvar med handbok 017. Det er no vist frisikt i kryss. Det er òg teikna inn frisikt i avkjørsla til hovudhuset på 14/1. Det er ikkje teikna inn frisikt for landbruksavkjørslane. 2.2 Fylkesmannen i Hordland, landbruksdirektøren har ingen merknad til planen. 2.3 Barnetalsmannen støttar arbeidet med tilrettelegging av fortau og har ingen merknader til planen. Side 19 av 34

20 Sak 60/ Fylkesmannen i Hordaland, miljø er nøgd med at planområdet er redusert. Dei er opptatt av at utlaupet under brua ikkje vert innsnevra. Ein bør òg unngå fyllingar ned mot sjøen. Kommentar: Når det gjeld tiltak på eksiterande bru, vil ein gjere naudsynte tiltak for å sikre eksisterande brufundament. Ellers vil ein ikkje gjere inngrep som gjer forholda verre enn i dag. Detaljene her vil ein måtte kome tilbake til når det blir utarbeida detaljerte byggeplanar. Det er tatt inn eige punkt om dette i føresegnene. 2.5 Bergen Sjøfartsmuseum viser til at planområdet ligg innanfor eit område med mange marine kulturminner. Sidan reguleringsplanen ikkje medfører nye inngrep har dei ingen innvendingar mot planen. Dei setter likevel som ein klar forutsetning at ein ikkje vil gjere nye inngrep i strandsona eller sjøbunn. Kommentar: Sjå kommentar til punkt Os Eldreråd har ingen merknader. 2.7 Hordaland Fylkeskommune, kommunesamarbeid har ikkje vesenetlege merknader til planframlegget. Dei minner om at tiltakshavar har plikt å visa aktsemd og straks melda frå til Fylkeskommunen dersom ein skulle støyta på automatisk freda kulturminner. Kommentar: Det er tatt inn eit eige punkt om dette i føresegnene. 2.8 BKK Nett as gjer merksam på at dei har høgspentlinjer og lavspektkabler i området. Dersom det er aktuelt med endring eller omlegging av deira installasjonar ønskjer dei å bli varsla så tidleg som råd er og i samarbeida finna aktuelle tiltak. Kommentar: Eventuell flytting eller omlegging av BKK sine anlegg vil bli tatt opp med BKK så tidleg som råd er før anleggsstart. 3.0 PRIVATE MERKNADAR: 3.1 Adv. Ommundsen & Co representerer grunneigarane Audun Frønsdal, Eivind Sjøbø, Gunnlaug Haukeland, Inge Sundvor og Ragnar Ringedal. Han peikar på at Forvaltningsstyret gjorde vedtak om at ROS analyse og utgreiing knytt til naturkvalitetane i nedre delar av Sjøbøelva og i den nordvestlege delen av Pøyla skal lagast og leggjast ut saman med planen. Admininstrasjonen har likevel unnlatt å utarbeide dette. Han lurer på kva som har skjedd mellom Forvaltningsstyret sitt vedtak av om å leggje ut planen, og fram til planen vart lagt ut til offentleg høyring den Han meiner at her er det ein klar saksbehandlingsfeil. Uansett vil grunneigarane hevde at det er naudsynt med ein ROS analyse og utgreiing av naturkvalitetar i Pøyla. Eksiterande bru har for liten åpning. Dette medfører dårleg vasskvalitet og stadig oversvømming av terrenget rundt Pøyla. Eksisterande brufundament er ustabile. Dersom planforslaget blir gjennomført vil forholda rundt Pøyla bli uforandra i lang tid. Eventuelt vil ein bli nødt å sette inn nye tiltak, det er samfunnsøkonomisk uforsvarleg. Elles vil dei bemerke at kurvaturen på eks. veg er dårleg, større kjøretøy brukar heile vegbreidda gjennom dei knappe svingane. Audun Frønsdal påpeikar at hans eigedom har i dag 6 avkjørsler, planforslaget viser kun 3. Han ønskjer at alle blir oppretthold, i tillegg ønskjer han vist avkjørsel til framtidig båthamn. Fortau medfører mur bak naustet hans. Gunnlaug Haukeland, Inge Sundvor og Ragnar Rindedal påpeiker at frisiktsonene langs Lyseklostervegen vil gjere deira strandareal ubrukelege. Side 20 av 34

MØTEINNKALLING. 1. 17/6 Søvik - søknad om frådeling til utbyggingsføremål kl. 08.45 2. 55/83 Holt 2 nybygg einebustad kl. 09.

MØTEINNKALLING. 1. 17/6 Søvik - søknad om frådeling til utbyggingsføremål kl. 08.45 2. 55/83 Holt 2 nybygg einebustad kl. 09. OS KOMMUNE Arealbruk MØTEINNKALLING Utval: PLAN- OG BYGNINGSUTVALET Møtestad: Skorpo Møtedato: 26.06.2008 Tid: 10.30 Før møtet vert det synfaring med oppmøte ved Rådhuset kl. 08.30. 1. 17/6 Søvik - søknad

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 5/06 03/1168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE - ORIENTERING 1

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 5/06 03/1168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE - ORIENTERING 1 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 20.03.2006 Tid: 16.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 5/06 03/1168

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Rådhuset, møteromet Skorpo Møtedato: 08.02.2007 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 83/07 06/1497

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT A NY BEHANDLING

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT A NY BEHANDLING Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.12.2004 Tid: Kl. 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Os Sjukeheim, gamal del Møtedato: 30.05.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 16.10.2003 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0201/03 03/00571 2. GONGS

Detaljer

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning Aukra kommune Arkivsak: 2012/32-39 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 14.01.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 7/15 Drift og arealutvalet 21.01.2015 8/15 Kommunestyret 12.02.2015 Privat

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/06 06/6 UTSKRIFT FRÅ FØRRE ELDRERÅDSMØTE 1

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/06 06/6 UTSKRIFT FRÅ FØRRE ELDRERÅDSMØTE 1 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Eldrebustadane på Søfteland Møtedato: 03.04.2006 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/06 06/6 UTSKRIFT FRÅ

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 15.03.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0009/03 03/00002 34/4, REGULERINGSPLAN - SKEISFLATEN

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0009/03 03/00002 34/4, REGULERINGSPLAN - SKEISFLATEN OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA Møtestad: Luranetunet Møtedato: 07.04.03 Tid: 16.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0009/03 03/00002 34/4, REGULERINGSPLAN -

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 34/09 07/2173 OFFENTLEG ETTERSYN - REGULERINGSPLAN ÅDNAMARKA II 3

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 34/09 07/2173 OFFENTLEG ETTERSYN - REGULERINGSPLAN ÅDNAMARKA II 3 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 22.06.2009 Tid: 16.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 34/09 07/2173 OFFENTLEG

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 10/10 08/1612 OFFENTLEG ETTERSYN - PRIVAT REGULERINGSPLAN- AMFI OS 3

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 10/10 08/1612 OFFENTLEG ETTERSYN - PRIVAT REGULERINGSPLAN- AMFI OS 3 OS KOMMUNE Rådmannens stab Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 22.03.2010 Tid: 15.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 10/10 08/1612 OFFENTLEG ETTERSYN - PRIVAT

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Endring av reguleringsplan for Kubbedalen gnr 41/756 m.fl. - Arefjord. Slutthandsaming. Tiltakshavar: Kubbedalen AS

SAKSDOKUMENT. Endring av reguleringsplan for Kubbedalen gnr 41/756 m.fl. - Arefjord. Slutthandsaming. Tiltakshavar: Kubbedalen AS Arkiv: Saksmappe: 2013/699-17427/2014 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 14.08.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 95/14 Komité for plan og utvikling 02.09.2014 123/14 Komité for plan og utvikling

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Luranetunet - merk staden! Møtedato: 13.09.2004 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 151/06 03/3299 TEMAMØTE OPPDRETT - AREALDELEN TIL KOMMUNEPLANEN, NY RULLERING

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 151/06 03/3299 TEMAMØTE OPPDRETT - AREALDELEN TIL KOMMUNEPLANEN, NY RULLERING OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Luranetunet Møtedato: 18.05.2006 Tid: 08.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 151/06 03/3299 TEMAMØTE OPPDRETT

Detaljer

MØTEBOK. Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311

MØTEBOK. Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311 Sak 30/10 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS PR FEBRUAR 2010 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 20/10 Os Formannskap PS 16.03.2010 / Os kommunestyre

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 55/08 04/1362 GODKJENNING AV REGULERINGSPLAN FOR HALHJEMSMARKA III

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 55/08 04/1362 GODKJENNING AV REGULERINGSPLAN FOR HALHJEMSMARKA III OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 17.06.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall: Helga Kollen (Ap) Jonn Garvik (FrP) Elling Røttingen (FrP) Hedevig

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Natur 17.03.2005 046/05 IVK Komite Natur 25.08.2005 098/05 OIV Kommunestyre 06.09.2005 049/05 OIV Sakshandsamar: Odd Inge Vestbø Arkiv: Reg-086

Detaljer

Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404) - 1. offentlege ettersyn

Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404) - 1. offentlege ettersyn Aukra kommune Arkivsak: 2014/820-13 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 22.08.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 58/14 Drift og arealutvalet 03.12.2014 Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404)

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2007 Frå: 09.00 til 12.30

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2007 Frå: 09.00 til 12.30 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2007 Frå: 09.00 til 12.30 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Ordførar Terje Søviknes Varaordførar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Forvaltningsstyre. Møtestad: Os Kai Møtedato: 30.08.2007 Frå: 08.30 til 15.15. Nestleiar Jonny Garvik FO Laila Marie Reiertsen

MØTEPROTOKOLL. Os Forvaltningsstyre. Møtestad: Os Kai Møtedato: 30.08.2007 Frå: 08.30 til 15.15. Nestleiar Jonny Garvik FO Laila Marie Reiertsen OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os Forvaltningsstyre Møtestad: Os Kai Møtedato: 30.08.2007 Frå: 08.30 til 15.15 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Leiar Gustav Bahus Nestleiar Jonny

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivkode: 20050901 L12 JournalpostID: 13/27453. Saksnr: Utval: Dato: 64/2014 Plan- og bygningsutvalet 03.04.2014

SAKSFRAMLEGG. Arkivkode: 20050901 L12 JournalpostID: 13/27453. Saksnr: Utval: Dato: 64/2014 Plan- og bygningsutvalet 03.04.2014 OS KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Henning Wenaas Ribe Arkivsaksnr.: 13/695 Arkivkode: 20050901 L12 JournalpostID: 13/27453 Saksnr: Utval: Dato: 64/2014 Plan- og bygningsutvalet 03.04.2014 Godkjenning

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 05/1508-9606/08 Saksbeh.: Berit Marie Galaaen Arkivkode: PLAN 301/1 Saksnr.: Utval Møtedato 82/08 Formannskap/ plan og økonomi 05.06.2008 43/08 Kommunestyret 19.06.2008

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0135/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS AUGUST 2005 984

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0135/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS AUGUST 2005 984 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 20.09.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0135/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

Reguleringsføresegner 02007 Reguleringsplan for Tymbrålen - Endring

Reguleringsføresegner 02007 Reguleringsplan for Tymbrålen - Endring Reguleringsføresegner 02007 Reguleringsplan for Tymbrålen - Endring Arkivsak: 02/00522 Arkivkode: L12 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR TYMBRÅLEN ENDRING Saksbehandlar / planlegjar: Per Steinar Nedkvitne

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 27/14 Saksmappe: 2007/3763-1653/2009 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 26.01.2009 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 27/14 Saksmappe: 2007/3763-1653/2009 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 26.01.2009 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 27/14 Saksmappe: 2007/3763-1653/2009 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 26.01.2009 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 98/09 Komité for plan og utvikling 21.04.2009 Framlegg til

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0216/04 03/01610 PROFILERINGSPROSJEKTET I OS KOMMUNE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0216/04 03/01610 PROFILERINGSPROSJEKTET I OS KOMMUNE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 22.og 23.11.2004 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0216/04 03/01610 PROFILERINGSPROSJEKTET

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 72/07 07/300 MUDRING I OS HAMN TILLEGGSLØYVING 1757

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 72/07 07/300 MUDRING I OS HAMN TILLEGGSLØYVING 1757 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 25.09.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 72/07 07/300 MUDRING I

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Handegård Arkivsaksnr.: 05/1534. Reguleringsplan Hafslo sentrum - 3. gongs handsaming. Godkjenning.

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Handegård Arkivsaksnr.: 05/1534. Reguleringsplan Hafslo sentrum - 3. gongs handsaming. Godkjenning. SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Handegård Arkivsaksnr.: 05/1534 Arkiv: L12 Reguleringsplan Hafslo sentrum - 3. gongs handsaming. Godkjenning. Rådmannen si tilråding: 1. Plan- og forvaltningsstyret sluttar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Forvaltningsstyre. Møtestad: Formannskapssalen i 4. etg i Rådhuset Møtedato: 29.03.2006 Frå: 08.30 til 09.45

MØTEPROTOKOLL. Os Forvaltningsstyre. Møtestad: Formannskapssalen i 4. etg i Rådhuset Møtedato: 29.03.2006 Frå: 08.30 til 09.45 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os Forvaltningsstyre Møtestad: Formannskapssalen i 4. etg i Rådhuset Møtedato: 29.03.2006 Frå: 08.30 til 09.45 Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 16.06.2008 Frå: 14.00 til 16.30

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 16.06.2008 Frå: 14.00 til 16.30 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os eldreråd Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 16.06.2008 Frå: 14.00 til 16.30 Frammøtte: Leir Jorun Klausen, Asbjørn Nicolaysen, Ruth Solberg,

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Formannskapet 23.11.2010 059/10 KJF Sakshandsamar: Kjersti Finne Arkivkode: K2-L12 Arkivsaknr: 10/79 Søknad om oppstart av detaljregulering

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 81/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 960

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 81/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 960 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 26.08.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Forfall: Nils-Olav Nøss (Ap) Vara som møter: Norvald Skåtøy (Ap) SAKLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 12.02.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall: Ingrid Netland (Sp) Sigurd Laugen (Tvs) Eirik Neverdal (Tvs) Haldor

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Natur 26.05.2005 069/05 OIV Komite Natur 17.11.2005 133/05 OIV Kommunestyre 13.12.2005 067/05 OIV Sakshandsamar: Odd Inge Vestbø Arkiv: Reg-089

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 22.10.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 14:45 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 50/308 Saksmappe: 2006/341-19962/2006 Sakshandsamar: Ida Hermansen Dato: 22.09.2006 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 50/308 Saksmappe: 2006/341-19962/2006 Sakshandsamar: Ida Hermansen Dato: 22.09.2006 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 50/308 Saksmappe: 2006/341-19962/2006 Sakshandsamar: Ida Hermansen Dato: 22.09.2006 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 94/07 Komité for plan og utvikling 13.03.2007 14/07 Kommunestyret

Detaljer

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret VOLDA KOMMUNE Servicekontoret «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTNR «POSTSTED» Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2008/277 4844/2009 L12 SVK/ AKE 10.06.2009 MELDING OM POLITISK

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/787-21317/14 Saksbeh.: Arkivkode: Saksnr.: Utval Møtedato 70/14 Formannskap/ plan og økonomi 28.08.2014 60/14 Kommunestyret 18.09.2014 Magnhild Gjengedal PLAN

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 250/07 07/155 PARKERINGSPLASSAR I OS SENTRUM 5323

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 250/07 07/155 PARKERINGSPLASSAR I OS SENTRUM 5323 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Rådhuset,Skorpo Møtedato: 24.05.2007 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 250/07 07/155 PARKERINGSPLASSAR

Detaljer

1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: 2 Byggjeområde for frittliggande småhusbustader, FS01-07

1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: 2 Byggjeområde for frittliggande småhusbustader, FS01-07 Privat forslag til reguleringsplan ANGELTVEIT VEST Gnr/Bnr - 23/ 4 og 6 m.fl. Fjell Kommune FØRESEGNER 1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: I II III

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF Grunneigarar, offentlege mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune

Saksframlegg. Kvinnherad kommune Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2005/1835 Ingo Bewer Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2007/92 Forvaltningskomiteen 23.05.2007 2007/47 Formannskapet 07.06.2007 2007/160 Forvaltningskomiteen 21.06.2007

Detaljer

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, råd, utval Møtedato Saknr FAST UTVAL FOR PLANSAKER 06.08.2009 069/09 KOMMUNESTYRET 19.08.2009 078/09 FAST UTVAL FOR PLANSAKER 12.11.2009 100/09 FAST UTVAL FOR

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 06/1192-9599/08 Saksbeh.: Arkivkode: Saksnr.: Utval Møtedato 81/08 Formannskap/ plan og økonomi 05.06.2008 44/08 Kommunestyret 19.06.2008 Jørgen Steensæth PLAN soneinndeling

Detaljer

REGULERINGSFØRESEGNER

REGULERINGSFØRESEGNER REGULERINGSFØRESEGNER HALHJEM, HALHJEMSMARKA III FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN GNR. 44 BNR. 280, M.FL. Desse reguleringsføresegnene gjeld for område vist med reguleringsgrense på plankart teikning nr. 01

Detaljer

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 020/15 Plan- og miljøutvalet PS 04.02.2015 009/15 Kommunestyret PS 19.02.2015

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 020/15 Plan- og miljøutvalet PS 04.02.2015 009/15 Kommunestyret PS 19.02.2015 SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 020/15 Plan- og miljøutvalet PS 04.02.2015 009/15 Kommunestyret PS 19.02.2015 Saksbehandlar ArkivsakID Julie Daling 14/1856 2.gongs handsaming av detaljreguleringsplan

Detaljer

SAKSGANG. 2. gongs handsaming av reguleringsplan for Stekka hyttefelt, gnr 32 bnr 176 mfl Sætveithagen, Jondal kommune

SAKSGANG. 2. gongs handsaming av reguleringsplan for Stekka hyttefelt, gnr 32 bnr 176 mfl Sætveithagen, Jondal kommune Jondal kommune Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutval for Teknisk og Næring 22.04.2014 028/14 Kommunestyret 30.04.2014 024/14 Saksbeh: Sigbjørn Haugen Saka blir avgjort av: Kommunestyret

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 10.11.2009 Frå: 17.00 til 21.25

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 10.11.2009 Frå: 17.00 til 21.25 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring MØTEPROTOKOLL Os kommunestyre Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 10.11.2009 Frå: 17.00 til 21.25 Medlemar: Framstegspartiet Terje Søviknes Gustav Bahus Espen Aspenes

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 27.08.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 14:00 kl. 15:20 Møtedeltakarar Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Frå: 14.00 til 16.00

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Frå: 14.00 til 16.00 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os eldreråd Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Frå: 14.00 til 16.00 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Leiar Kåre Herdlevær Nestleiar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Før møtet vert det synfaring med frammøte ved Rådhuset kl. 09.00.

MØTEINNKALLING. Før møtet vert det synfaring med frammøte ved Rådhuset kl. 09.00. OS KOMMUNE Tekniske Tenester MØTEINNKALLING Utval: PLAN- OG BYGNINGSUTVALET Møtestad: Skorpo Møtedato: 22.01.2009 Tid: 11.30 Før møtet vert det synfaring med frammøte ved Rådhuset kl. 09.00. 1. 22/130

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utval Type Dato 006/16 Utval for landbruk, miljø og teknikk (LMT-utvalet) PS 12.01.2016 012/16 Kommunestyret PS 26.01.

Sakspapir. Saksnr Utval Type Dato 006/16 Utval for landbruk, miljø og teknikk (LMT-utvalet) PS 12.01.2016 012/16 Kommunestyret PS 26.01. Sakspapir Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Rune Roalkvam K2 - L12, Gnr/bnr - 145/1,16 07/2102 Saksnr Utval Type Dato 006/16 Utval for landbruk, miljø og teknikk (LMT-utvalet) PS 12.01.2016 012/16 Kommunestyret

Detaljer

Reguleringsføresegner 010013 Reguleringsplan for Voll-Hyttefelt

Reguleringsføresegner 010013 Reguleringsplan for Voll-Hyttefelt Reguleringsføresegner 010013 Reguleringsplan for Voll-Hyttefelt Arkivsak: 01/00998 Arkivkode: PLAN 146/1 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR VOLL-HYTTEFELT Vedtak i planutvale om oppstart den 28.06.01 sak

Detaljer

Framlegg for revidering Gbnr. 15/129 m.fl., Eivindvik, reguleringsplan for Øvre Stølen I,II og III

Framlegg for revidering Gbnr. 15/129 m.fl., Eivindvik, reguleringsplan for Øvre Stølen I,II og III Arkivsak: 14/1481 Løpenummer: 15/84 Arkivkode: FA-L13, GNR-15/129 Saksbehandlar: Frank van den Ring Saksnummer Utval Møtedato 016/15 Hovudutval for plan og utvikling 27.02.2015 012/15 Formannskapet 13.03.2015

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Saksframlegg Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Christian Frøyd - Søknad om oppføring av ny garasje og fasadeendring, gbnr. 21/48 -Ny handsaming. * Tilråding: Forvaltningsutvalet

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune

Saksframlegg. Kvinnherad kommune Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2007/4661 Ingo Bewer Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2010/52 Forvaltningskomiteen 21.04.2010 2010/49 Formannskapet 06.05.2010 2010/39 Kommunestyret 27.05.2010 Godkjenning

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 80/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS 2009 PR SEPTEMBER 2009 3

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 80/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS 2009 PR SEPTEMBER 2009 3 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 10.11.2009 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 80/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

Melding om vedtak. 1. gongs handsaming og utlegging til offentleg ettersyn og høyring for detaljregulering Hovden Appartement gnr/bnr 1/113 & 1/116

Melding om vedtak. 1. gongs handsaming og utlegging til offentleg ettersyn og høyring for detaljregulering Hovden Appartement gnr/bnr 1/113 & 1/116 Bykle kommune Rådmannsstaben SPISS Arkitektur & Plan AS Postboks 151 4662 KRISTIANSAND S Melding om vedtak Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2014/616-18 Hanne Heieraas Evju, 37938500 L12 23.04.2015

Detaljer

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Arkiv: 201205 Arkivsaksnr: 2012/1089-12 Sakshandsamar: Rune Iversen Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune 90/2014 18.08.2014

Detaljer

Framlegg for revidering Gbnr. 15/129 m.fl., Eivindvik, reguleringsplan for Øvre Stølen I,II og III

Framlegg for revidering Gbnr. 15/129 m.fl., Eivindvik, reguleringsplan for Øvre Stølen I,II og III Arkivsak: 14/1481 Løpenummer: 15/84 Arkivkode: FA-L13, GNR-15/129 Saksbehandlar: Frank van den Ring Saksnummer Utval Møtedato 016/15 Hovudutval for plan og utvikling 27.02.2015 Formannskapet 13.03.2015

Detaljer

Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER

Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER 1 Reguleringsplan for Bruvik sentrum, del aust på g.nr.153, Osterøy kommune Reguleringsplan utarbeidd av : FORTUNEN AS v/

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Forvaltningsstyre. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 17.02.2005 Frå: 08.30 til. Nils Olav Nøss (A), Laila Hope (FrP)

MØTEPROTOKOLL. Os Forvaltningsstyre. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 17.02.2005 Frå: 08.30 til. Nils Olav Nøss (A), Laila Hope (FrP) OS KOMMUNE Os kommune Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 17.02.2005 Frå: 08.30 til MØTEPROTOKOLL Os Forvaltningsstyre Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. : Leiar Gustav Bahus

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.03 Frå: 09.00 til. Lisbeth Axelsen (H), Torill Otterskred (SV)

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.03 Frå: 09.00 til. Lisbeth Axelsen (H), Torill Otterskred (SV) OS KOMMUNE Os kommune Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.03 Frå: 09.00 til MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. : Ordførar Teje Søviknes

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utval Møtedato 048/14 Formannskapet 08.05.2014 024/14 Kommunestyret 22.05.2014

Sakspapir. Saksnr Utval Møtedato 048/14 Formannskapet 08.05.2014 024/14 Kommunestyret 22.05.2014 Vik kommune Sakspapir Saksnr Utval Møtedato 048/14 Formannskapet 08.05.2014 024/14 Kommunestyret 22.05.2014 Sakshandsamar Arkiv Arkivsaksnr. Ottar Wiik K2 - L12 13/375 Reguleringsplan - hytteområde Hagane

Detaljer

Fjell kommune. Gnr. 42, Bnr. 3; Bnr. 49; Bnr. 99; samt del av Bnr. 83 og 85 MAIMYRA, BRATTHOLMEN

Fjell kommune. Gnr. 42, Bnr. 3; Bnr. 49; Bnr. 99; samt del av Bnr. 83 og 85 MAIMYRA, BRATTHOLMEN Fjell kommune Reguleringsføresegner for: Jf plan- og bygningslova (pbl) 26 Gnr. 42, Bnr. 3; Bnr. 49; Bnr. 99; samt del av Bnr. 83 og 85 MAIMYRA, BRATTHOLMEN 1 GENERELT 1.1 Det regulerte området er vist

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 45/09 06/2399 3 KLAGE PÅ GODKJENNING AV REGULERINGSPLAN FOR MOBERGSNESET, OS SJØFRONT

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 45/09 06/2399 3 KLAGE PÅ GODKJENNING AV REGULERINGSPLAN FOR MOBERGSNESET, OS SJØFRONT OS KOMMUNE Tekniske Tenester MØTEINNKALLING Utval: PLAN- OG BYGNINGSUTVALET Møtestad: Skorpo Møtedato: 05.03.2009 Tid: 09.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 45/09 06/2399 3 KLAGE PÅ GODKJENNING

Detaljer

Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med grenseline på reguleringskart.

Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med grenseline på reguleringskart. Fjell Kommune Privat forslag til reguleringsplan TONA SØR GNR/BNR del av 41/ 1 og 41/20, 41/136 FØRESEGNER 1 Allment Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med grenseline på reguleringskart. Det

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 18.02.2015 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 14:45 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Quality Hitel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50. Torill Otterskred (SV), Lisbeth Axelsen (H)

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Quality Hitel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50. Torill Otterskred (SV), Lisbeth Axelsen (H) OS KOMMUNE Os kommune MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Quality Hitel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50 Møtedato: 25. og 26.11.2003 Frå: 10.00 til kl. 10.30 dagen etter Til stades på møtet Medlemmer: Forfall:

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 005/15 Eldrerådet PS 27.04.2015. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Norunn Malene Storebø 15/610

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 005/15 Eldrerådet PS 27.04.2015. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Norunn Malene Storebø 15/610 Austevoll kommune Innkalling Eldrerådet Møtestad: Kommunestyersal Møtedato: 27.04.2015 Møtetid: 10:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

Føremålet med reguleringsplanen er å leggja til rette for ei utbygging av bustadar med tilhøyrande anlegg.

Føremålet med reguleringsplanen er å leggja til rette for ei utbygging av bustadar med tilhøyrande anlegg. Detaljregulering for Roa 2, bustadområde i Ølen, (bustader på gnr. 271, bnr. 8 og 114) Føresegner Dei regulerte områda er på plankartet vist med reguleringsgrense, og avgrensar seg til gnr. 271, bnr. 8

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 22/23 M.FL, HAGA MAT - 1. GONGSHANDSAMING

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 22/23 M.FL, HAGA MAT - 1. GONGSHANDSAMING Arkivref: 2012/2734-12884/2013 Saksh.: Merete Refstie Hageberg Saksnr Utval Møtedato 29/13 Forvaltningsstyret 27.06.2013 DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 22/23 M.FL, HAGA MAT - 1. GONGSHANDSAMING Framlegg

Detaljer

Vår ref. 2009/3777-14. Særutskrift - BS - 139/68 - garasje - Herøysundet - Odd Åge Helvik

Vår ref. 2009/3777-14. Særutskrift - BS - 139/68 - garasje - Herøysundet - Odd Åge Helvik Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

REGULERINGSPLAN GRUNNAVÅGEN 2, MOSTER, BØMLO KOMMUNE

REGULERINGSPLAN GRUNNAVÅGEN 2, MOSTER, BØMLO KOMMUNE 1 Endring av 3.1.1-3.2.3-3.2.4 Endring merket med RØDT. Blå utgår B REGULERINGSPLAN GRUNNAVÅGEN 2, MOSTER, BØMLO KOMMUNE REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL. 1.1 Det regulerte området er vist på

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 17.02.2009 Frå: 09.00 til 11.30

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 17.02.2009 Frå: 09.00 til 11.30 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 17.02.2009 Frå: 09.00 til 11.30 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Ordførar Terje Søviknes

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE PlanID: 201221 REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL. 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense. 1.2 PBL 12 5

Detaljer

Utval Utvalssak Møtedato Hovedutval for teknikk, miljø og næring 62/12 30.08.2012 Kommunestyret 73/12 13.09.2012

Utval Utvalssak Møtedato Hovedutval for teknikk, miljø og næring 62/12 30.08.2012 Kommunestyret 73/12 13.09.2012 Arkiv: 20110009 Arkivsaksnr: 2011/1865-21 Saksbehandlar: Håvard Stensønes Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Hovedutval for teknikk, miljø og næring 62/12 30.08.2012 Kommunestyret 73/12 13.09.2012 Vedlegg

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 20.11.2012 059/12 K2-L12

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 20.11.2012 059/12 K2-L12 FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 20.11.2012 059/12 Sakshandsamar: Kjell Aage Udberg Arkiv: K2-L12 ARP-20120101, Arkivsaknr 12/34 PRIVAT DETALJREGULERINGSPLAN NOTØBAKKEN, GBNR

Detaljer

Midsund kommune Arkivsak: - Arkiv: 144 Saksbeh: Dato:

Midsund kommune Arkivsak: - Arkiv: 144 Saksbeh: Dato: Midsund kommune Arkivsak: - Arkiv: 144 Saksbeh: Dato: Saksframlegg Rullering av trafikktryggingsplana forslag til plan Utvalsak Utval Møtedato 14/2 Planutvalet 27.01.2014 Forslag til vedtak: Planutvalet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Forvaltningsstyre. OS KOMMUNE Os kommune

MØTEPROTOKOLL. Os Forvaltningsstyre. OS KOMMUNE Os kommune OS KOMMUNE Os kommune MØTEPROTOKOLL Os Forvaltningsstyre Møtestad: Vedholmen kai Møtedato: 05.07.2004 Frå: 09.00 til KL. 16.40 Synfaringar kl. 09.00-14.10 Til stades på møtet: Medlemar: Forfall: Varamedlemmer:

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/644-6867/14 Saksbeh.: Arkivkode: Magnhild Gjengedal PLAN sone Saksnr.: Utval Møtedato 27/14 Formannskap/ plan og økonomi 03.04.2014 SAMLA SAK - REGULERINGSENDRING

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkivsaksnr.: 13/2993-17. 2. gangs handsaming - Reguleringsplan for Langavellene hyttefelt

Saksframlegg. Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkivsaksnr.: 13/2993-17. 2. gangs handsaming - Reguleringsplan for Langavellene hyttefelt Saksframlegg Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkivsaksnr.: 13/2993-17 Arkiv: L12 2. gangs handsaming - Reguleringsplan for Langavellene hyttefelt * Tilråding: Kommunestyret vedtek reguleringsplan for Langavellene

Detaljer

Plan 1119 1136 Hå kommune Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fv.44 Grødaland Brattland

Plan 1119 1136 Hå kommune Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fv.44 Grødaland Brattland Plan 1119 1136 Hå kommune Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fv.44 Grødaland Brattland Vurdering av merknader motteke ved offentleg ettersyn Innhold 1. Høyringsperiode og offentlig ettersyn...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: OS VALSTYRE Møtestad: Nore Neset Aktivitetshus NB. MERK STADEN! Møtedato: 13.05.03 Tid: 09.00 SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utval: OS VALSTYRE Møtestad: Nore Neset Aktivitetshus NB. MERK STADEN! Møtedato: 13.05.03 Tid: 09.00 SAKLISTE OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: OS VALSTYRE Møtestad: Nore Neset Aktivitetshus NB. MERK STADEN! Møtedato: 13.05.03 Tid: 09.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0008/03 03/00236 PARTISERVICE

Detaljer

Reguleringsplan for Torhaugmyra aust - Eigengodkjenning

Reguleringsplan for Torhaugmyra aust - Eigengodkjenning Aukra kommune Plan og utvikling Arkivsak: 2013/881-32 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 17.09.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 52/14 Drift og arealutvalet 12.11.2014 94/14 Kommunestyret

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 38/09 09/163 INTERKOMMUNALT LEGEVAKTSAMARBEID MELLOM OS OG SAMNANGER

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 38/09 09/163 INTERKOMMUNALT LEGEVAKTSAMARBEID MELLOM OS OG SAMNANGER OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 19.05.2009 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall: Nils-Olav Nøss Vara som møter: Nils Gunnar Drange Tillegg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 27.01.2004 Frå: 09.00 til. Torill Otterskred (SV) Borghild Borgen (Ap)

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 27.01.2004 Frå: 09.00 til. Torill Otterskred (SV) Borghild Borgen (Ap) OS KOMMUNE Os kommune Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 27.01.2004 Frå: 09.00 til MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. : Andre: Merknader: Ordførar

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 19.03.2013 015/13

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 19.03.2013 015/13 FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 19.03.2013 015/13 Sakshandsamar: Steinar Furnes Arkiv: ARP-20100109, K2-L12 Arkivsaknr 10/23 OMRÅDEREGULERINGSPLAN SØRSTRAND FRILUFTSOMRÅDE,

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Natur 08.09.2010 105/10 OIV Kommunestyre 21.09.2010 052/10 OIV Sakshandsamar: Odd Inge Vestbø Arkiv: Reg-Reguleringsplan 112, N-504-R, GBN-014/001

Detaljer

DETALJPLAN AV KYRKJEVEGEN 2, GNR 45 BNR 322, MANGER, RADØY KOMMUNE. MOTSEGN

DETALJPLAN AV KYRKJEVEGEN 2, GNR 45 BNR 322, MANGER, RADØY KOMMUNE. MOTSEGN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201000669-14 Arkivnr. 714 Saksh. Vinje, Signe; Ege, Ingun; Skår, Øystein, Ekerhovd, Per Morten Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet

Detaljer

VANG KOMMUNE. Dykkar ref.: Vår ref.: Arkiv: Vår dato: SUNHAK - 15/1379 2011004, L12 25.03.2015

VANG KOMMUNE. Dykkar ref.: Vår ref.: Arkiv: Vår dato: SUNHAK - 15/1379 2011004, L12 25.03.2015 VANG KOMMUNE Landbruk/teknisk etat Adresseliste Dykkar ref.: Vår ref.: Arkiv: Vår dato: SUNHAK - 15/1379 2011004, L12 25.03.2015 Endring av reguleringsplan E16 Varpe bru - Nystuen Statens vegvesen og Vang

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 02.12.2015 15/28

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 02.12.2015 15/28 Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2012/2130 Løpenr.: 20963/2015 Arkivkode: 153/19/153/20/ 151/2 Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 02.12.2015 15/28 Sakshandsamar: Lotte

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 15.06.2006 Frå: 09.00 til 12.00. Forfall X X

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 15.06.2006 Frå: 09.00 til 12.00. Forfall X X OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 15.06.2006 Frå: 09.00 til 12.00 Innkalla: Funksjon Ordførar Varaordførar Namn Terje Søviknes

Detaljer

Ing. Egil Ulvund A/S, 5627 Jondal

Ing. Egil Ulvund A/S, 5627 Jondal Ing. Egil Ulvund A/S, 5627 Jondal Jf. adresseliste Dato: 22. mars 2013 VARSEL OM OPPSTART AV PRIVAT DETALJREGULERING, 2. GONGS VARSEL, FOR DEL AV GNR. 50, BNR. 13-18 M. FL. FRITIDSBUSTADER STREITET, KYSNESSTRAND,

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Torun Emma Torheim Arkivsaksnr.: 12/2225-79

Saksframlegg. Sakshandsamar: Torun Emma Torheim Arkivsaksnr.: 12/2225-79 Saksframlegg Sakshandsamar: Torun Emma Torheim Arkivsaksnr.: 12/2225-79 Arkiv: L12 Områdereguleringsplan for SOS - Trudvang - Prestadalen og omkringliggande område Slutthandsaming i kommunestyret * Tilråding:

Detaljer

Vår ref. 2013/520-6. Særutskrift - 94/2 - bustadhus - Seimsfoss - Bjarte Naterstad

Vår ref. 2013/520-6. Særutskrift - 94/2 - bustadhus - Seimsfoss - Bjarte Naterstad Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer