MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS PR MAI /08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS PR MAI 2008 1110 57/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 1122"

Transkript

1 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS PR MAI /08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI /08 08/1555 KJØP AV TOMT PÅ MOBERG TIL BRANNSTASJON /08 04/389 GODKJENNING AV REGULERINGSPLAN FOR HEGGLAND 73/ /08 07/291 GODKJENNING AV REGULERINGSPLAN FOR F 163 SPERREVIK- VEGEN, PARSELL LYSEKLOSTERVEGEN - NORDSTRAUMEN 61/08 04/774 GODKJENNING AV REGULERINGSPLAN FOR SÆLEHAUGEN, G.NR.7 B.NR. 4 62/08 08/349 SØKNAD FRÅ LISBETH LUNDE AXELSEN OM FRITAK FRÅ POLITISKE VERV 63/08 08/349 SØKNAD FRÅ KARI FJELDSTAD OM FRITAK FRÅ POLITISKE VERV Medlemmer som ikkje kan møta må snarast melda frå til Os kommune, tlf Varamedlemmer møter berre etter særskild innkalling. Os, Terje Søviknes Ordførar Knut Terje Rekve Rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

2 Dei politiske partia har medlemsmøte som følgjer: Parti Dato Kl. Stad Arbeiderpartiet Torsdag Os Ungdomsskule Fremskrittspartiet Torsdag Rådhuset, Kommunestyresalen Høgre Måndag Bjoarvik Trafikkskole Kristelig folkeparti Torsdag Rådhuset, Formannskapssalen Tverrpolitisk Saml.liste Torsdag Servicesenteret, Gamleheimshagen Senterpartiet Torsdag Os Folkebibliotek Sosialistisk Venstreparti Torsdag Rådhuset, Svinningen Venstre Torsdag Rådhuset, Skorpo 2

3 Sak 56/08 PORTEFØLJESTATUS PR MAI 2008 MØTEBOK Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 08/440 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 17/08 Os Formannskap PS /08 Os Formannskap PS /08 Os Formannskap PS /08 Os kommunestyre PS /08 Os Formannskap PS /08 Os kommunestyre PS /08 Os Formannskap PS /08 Os kommunestyre PS /08 Os Formannskap PS /08 Os kommunestyre PS / Os Formannskap PS / Os kommunestyre PS Framlegg til vedtak: Kommunestyret tek Avkastningsrapport for mai 2008 frå Grieg Investor AS som melding. Os, Knut Terje Rekve Rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

4 Sak 56/08 Vedlegg: Avkastningsrapport for mai 2008 frå Grieg Investor AS Saksopplysningar: Vedlagt følgjer Avkastningsrapport for mai 2008 frå Grieg Investor AS. Os, Ingrid Karin Kaalaas Økonomisjef Side 4 av 34

5 Sak 57/08 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 MØTEBOK Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 08/440 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 17/08 Os Formannskap PS /08 Os Formannskap PS /08 Os Formannskap PS /08 Os kommunestyre PS /08 Os Formannskap PS /08 Os kommunestyre PS /08 Os Formannskap PS /08 Os kommunestyre PS /08 Os Formannskap PS /08 Os kommunestyre PS / Os Formannskap PS / Os kommunestyre PS Framlegg til vedtak: Kommunestyret tek avkastningsrapport for juni 2008 som melding. Os, Knut Terje Rekve Rådmann Behandling i Os Formannskap i møte Eirik Neverdal (Tvs) kom med følgjande tilleggsframlegg: men er sterkt bekymra for den negative utviklinga i finansportefløgjen. Framlegget frå administrasjnen vart samrøystes vedteke. Tilleggsframlegget frå Neverdal vart samrøyses vedteke. Kommunestyret tek avkastningsrapport for juni 2008 som melding, men er sterkt bekymra for den negative utviklinga i finansportefølgjen. ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

6 Sak 57/08 Vedlegg: Avkastningsrapport for juni 2008 frå Grieg Investor AS Saksopplysningar: Vedlagt følgjer avkastningsrapport for juni 2008 frå Grieg Investor AS. Os, Ingrid Karin Kaalaas Økonomisjef Side 6 av 34

7 Sak 58/08 MØTEBOK KJØP AV TOMT PÅ MOBERG TIL BRANNSTASJON Saksbehandlar: Terje Søviknes Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 08/1555 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 58/08 Os kommunestyre PS Framlegg til vedtak: Ny brannstasjon i Os kommune blir lokalisert til Moberg på del av gnr 51, bnr 2, nordaust for rundkjøringa knytt til E39-krysset på Moberg. Os kommune kjøper aktuell parsell av gnr, 51 bnr 2 på ca 10 mål til pris gitt i Notat kjøp av brannstasjonstomt Moberg (ref. vedlegg til denne saka). Finansiering av tomtekjøpet vert dekkja gjennom avsette investeringsmidlar til brannstasjon i Økonomiplanen for Os kommune Rådmannen får fullmakt til å inngå endeleg kjøpsavtale. Os, Knut Terje Rekve Rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

8 Sak 58/08 Vedlegg: 1. Notat dat unnateke offentleg innsyn jfr. off.l Kart 1:1000 Saksopplysningar: Generelt om saka. Arbeidet med planar for ny brannstasjon i Os har no gått føre seg i fleire år. Årsaka er at noverande brannstasjon er i svært skrøpeleg forfatning og vil måtta stengjast eller fråflyttast om ikkje lenge. Utkøyring og parkeringstilhøva er vanskelege og trafikkfarlege. Noverande brannstasjon er for liten for det utstyr og materiell som brannvesenet treng for å oppretthalda nødvendig beredskap. I dag må ein lagra beredskapsutstyr i andre lokale, og dette er ei lite tilfredstillande ordning for ein etat der tidsaspektet kan vera avgjerande for utfallet av ein brann / ulukke. Det ligg føre merknadar på noverande brannstasjon, gitt av Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap i tilsynsrapport den og i rapportar frå tilsyn den og frå tilsyn i Arbeidstilsynet har den gitt pålegg til utbetring av 11 forskjellige tilhøve i brannstasjonen. Det er svært viktig at kommunen sikrar rammetilhøva for brann- og redningsvesenet og at dette er i samsvar med gjeldane lover og forskrifter. Forskriftskrav for val av stad Stadval for brannstasjonar i norske kommunar er regulert i forskrift. Den har klåre og strenge krav til innsatstid. (Innsatstid = tida frå styrken er alarmert til den er i innsats på skadestaden i følgjande objekt: Tett busetnad med særleg fare for rask og omfattande brannspreiing. Sjukehus og sjukeheimar m.v. (Pleieinstitusjonar som krev assistert røming.) Strøk med konsentrert og omfattande næringsdrift og liknande. Ved stadval i området rundt Moberg vil Os brannvesen, med deltidstilsette, klare å stetta kravet i forskrifta. Dei fleste av mannskapa i Os brannvesen, har bustad i Os sør. dvs. at ved utrykking til dei mest sårbare objekt i kommunen, vil vi stetta forskriftens krav til forspenningstid Ny brannstasjon lokalisert til Moberg Beredskapsmessig er Moberg ein særs gunstig lokalisering med tanke på samfunnsviktige objekt som Os sjukeheim, Luranetunet, Kysthospitalet, Askviknes voksenpsykriatiske senter og Ravneberghaugen. Ved brann og krisetilhøve er brannvesenets forspenningstid ein viktig faktor for resultatet. Dette gjeld både ved aktiv sløkkjeinnsats og ved evakuering/ redning av personar som kan vera innesperra. Vi har dei største industriverksemdene i Os samla på aksen Kolskogen Askvik, samtidig som det vert planlagt nye industri/næringsområder i Åsen og Ådnadalen. Nærleik til kystvegen E 39 er eit viktig moment, både på grunn av ulukkesfaren på sjølve vegen, men også fordi fergeleiet har fått auka kapasitet og eit nytt gassanlegg, som kjem inn under storulukkeforskrifta, som forsyner fergene med LNG.(naturgass) Nye tunnelar til Bergen vil og vera eit risiko objekt der Os brannvesen er ein sentral instans i beredskapssammanheng. Side 8 av 34

9 Sak 58/08 Den vidare bustadbygginga vil i hendhald til kommuneplana auka i Os sør/ vest. Planlagt tverrforbindelse vil også auka trafikken i området. Os kommune oppnemnde i 2005 eit ad-hocutval beståande av politikarar, som hadde som oppgåve å vurdera forskjellige forslag til stadval. Saka vart grundig utgreidd. Lokalisering på Moberg vart då vurdert som særs gunstig, men pga reguleringsstatus og eigedomstilhøve vart Moberg ikkje med i den endelege innstillinga. Seinare har eigar av gnr 51, bnr.2 vore i dialog med Os kommune bruk av arealet på nordaustsida av rundkøyringa på Moberg til utbyggingsføremål. Det vart semja om å fremja reguleringsplan for området, med kombinert utbyggingsføremål næring/offentleg. Etter motsegn frå Fylkesmannen i Hordaland vart det gjennomført mekling Resultatet av meklinga vart at arealet kan godkjennast til offentleg utbyggingsføremål/brannstasjon. Reguleringsplanen skal formelt til slutthandsaming i Os kommunestyre hausten I ettertid er det ført tingingar mellom grunneigar og Os kommune v/ordførar og brannsjef om kjøp av det aktuelle arealet. Under føresetnad av kommunestyrets godkjenning av avtalen, formelt stadfesta reguleringsplan og at grunnundersøkingar konkluderer med at tomten er eigna for utbygging til brannstasjon, er partane samde om kjøp. Framforhandla kjøpesum kjem fram i vedlegg til denne saka, unnateke offentleggjering. Grunnundersøkingar på tomta vert gjennomført i veke 36, og resultatet av desse vert lagt fram for Os kommunestyre direkte i møte 16.sept. Konklusjon Når plassering av framtidig brannstasjon i Os vert fastsett, bør ein ta omsyn til 1. Krava til innsatstid. 2. Nærleik til E Framtidas samfunnsutvikling. Plassering av brannstasjon på Moberg er etter brannsjefens vurdering, gunstig i høve til påkjørsel til E 39 med kort utrykkingsveg både mot sør og nord, plasseringa stetter og krav til lokalisering i ei eventuell framtidig interkommunalisering innan brann og redningsteneste. Stadvalet er og sentralt plassert i kommunen med tanke på framtidas utbygging og utvikling av Os som eit samfunn med vekstkraft. Aktuell tomt på ca 10 mål vert egulert til offentleg føremål, og grunneigar er etter tingingar viljug til å selja arealet til Os kommune. Framforhandla kjøpesum er akseptabel, og administrasjonen vil rå til at Os kommune kjøper aktuell parsell av gnr. 51 bnr.2 med føremål å byggja brannstasjon på tomta. Os, Stein Gjøsund Brannsjef Side 9 av 34

10 Sak 59/08 MØTEBOK GODKJENNING AV REGULERINGSPLAN FOR HEGGLAND 73/4 Saksbehandlar: Asle J. Andås Arkiv: GEO R0401 Arkivsaksnr.: 04/389 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 73/04 Plan- og bygningsutvalet PS /04 Plan- og bygningsutvalet PS /07 Plan- og bygningsutvalet PS /07 Plan- og bygningsutvalet PS /07 Råd for funksjonshemma PS /07 Os eldreråd PS /08 Plan- og bygningsutvalet PS /08 Os kommunestyre PS Framlegg til vedtak: I medhald av 27-2 i plan- og bygningslova godkjenner kommunestyret framlegg til reguleringsplan for Heggland, 73/4, datert , revidert , med tilhøyrande reguleringsføresegner, revidert Os, Knut Terje Rekve Rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

11 Sak 59/08 Behandling i Plan- og bygningsutvalet i møte Innstillinga vart samrøystes vedteke. I medhald av 27-2 i plan- og bygningslova godkjenner kommunestyret framlegg til reguleringsplan for Heggland, 73/4, datert , revidert , med tilhøyrande reguleringsføresegner, revidert Behandling i Os eldreråd i møte Samrøystes vedtak som innstillinga. Os eldreråd er godt nøgd med at det i reguleringsplanen er teke omsyn til dei mjuke trafikantane. Eldrerådet har såleis ikkje merknader til planen. Behandling i Råd for funksjonshemma i møte Saka vart drøfta, og rådet gjorde slikt samrøystes vedtak: Råd for funksjonshemma har ingen merknadar til framlegg til reguleringsplan med føresegner for gnr. 73/4, Heggland. Behandling i Plan- og bygningsutvalet i møte Administrasjonen sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke. I medhald av i plan- og bygningslova gjer Forvaltningsstyre (det faste utvalet for plansaker) vedtak om å leggja framlegg til reguleringsplan for Heggland, del av gnr. 73, bnr. 4, datert , med tilhøyrande reguleringsføresegner, ut til offentleg ettersyn. Behandling i Plan- og bygningsutvalet i møte Samrøystes vedtak om å senda saka attende til tiltakshavaren med ovannemnde justeringar: Vedk. pkt. 1.13: Orda tett/låg skal bytast ut med tomannsbustad. BYA skal vera 20%. K1, kombinertområdet må vera reservert som fellesareal for bebuarane i det framtidige feltet. Tomtestorleik og husstorleik skal førast på planen. Side 11 av 34

12 Sak 59/08 I felt B1: Tomt nr. 3 skal gjerast om til einebustad. Saka vert send attende til tiltakshavar for å få innarbeid følgjande justeringar: Vedk. pkt. 1.13: Orda tett/låg skal bytast ut med tomannsbustad. BYA skal vera 20%. K1, kombinertområdet må vera reservert som fellesareal for bebuarane i det framtidige feltet. Tomtestorleik og husstorleik skal førast på planen. I felt B1: Tomt nr. 3 skal gjerast om til einebustad. Behandling i Plan- og bygningsutvalet i møte Alternativ 1 fekk 2 røyster (2 Ap) og falt. Alternativ 2 vart godkjent med 7 mot 2 røyster. Forvaltningsstyret (det faste utval for plansaker) godkjenner, i samsvar med og 30 i plan- og bygningslova, at det vert varsla oppstart av arbeid med privat reguleringsplan for Heggland, del av gnr. 73, bnr. 4. Grunngjeving for dette er at området grensar inn til eit område som er avsett til bustadområde i arealplanen. Behandling i Plan- og bygningsutvalet i møte Forvaltningsstyret gjorde slikt samrøystes vedtak Saka utsatt for synfaring Saka utsatt for synfaring Side 12 av 34

13 Sak 59/08 Vedlegg: 1.0 Oversendingsbrev dat Utkast til reguleringsplan (nedfotografert) rev Reguleringsføresegner rev Kommentar til innkomne merknader dat Kommentar til merknad frå Guri Hatletveit dat Kommentar til merknad frå T. Bruksås og Ø. Borge dat Barnetalsmannen dat Statens vegvesen dat Fylkesmannen i Hordaland, landbruk dat Hordaland Fylkeskommune dat Fylkesmannen i Hordaland, miljø dat Råd for funksjonshemma mø Os Eldreråd mø Guri Hatletveit dat Statens vegvesen dat Statens vegvesen, Region vest dat Guri Hatletveit dat Tove Bruksås og Ørjan Borge dat Eige vedlegg: 1.1 Framlegg til reguleringsplan (i fargar) rev Saksopplysningar: 1. GENERELLE OPPLYSNINGAR Området det er søkt om oppstart av ligg som LNF-område i gjeldande arealplan. Området grensar elles opp mot eit område som er sett av til bustadføremål i arealplaen. I framlegg til ny arealplan er området omgjort til bustadføremål. Planen er utarbeida av IDEA Agnar Lunde på vegne av grunneigar Oddbjørn Lunde. Framlegg til reguleringsplan viser 28 nye bustadtomter, 9 av desse er tiltenkt tomannsbustader. Planen viser elles offentleg tilkomst med fortau inn i feltet, felles private vegar, felles leikeareal, anna fellesareal og spesialområde friluftsområde. Det er lagt inn 4 leikeområde i planen, derav eit stort, sentralt plassert. Forvaltningsstyret i Os (det faste utvalet for plansaker) vedtok samrøystes i møte , sak 171/07, å leggja overnemnde reguleringsplan med tilhøyrande føresegner ut til offentleg ettersyn Planen låg ute til offentleg ettersyn frå Det kom inn 7 offentlege fråsegn og 1 private merknader. Statens vegvesen kom med motsegn til planen. 2. UTTALE FRÅ OFFENTLEGE INSTANSAR 2.1 Barnetalsmannen har ingen nye merknader til planen. 2.2 Statens vegvesen fremjar motsegn til planen dersom det ikkje vert sett krav om at planområdet ikkje kan byggjast ut før det er opparbeida sikker skuleveg mellom planområdet og Hegglandsdalen skule. Side 13 av 34

14 Sak 59/ Fylkesmannen i Hordaland, landbruk er skeptisk til nedbygging av landbruksareal og peikar på at forslaget ikkje er i samsvar med gjeldande kommuneplan. Dersom kommune likevel vel å godkjenne planen, vil dei følgje ei restriktiv linje med dispensasjoner og enkeltfrådelingar i Hegglandsdalen. 2.4 Hordaland Fylkeskommune er kritisk til at kommunen legg til rette for regulering av eit så stort areal utan at det har vore vurdert i ein overordna planprosess med tilhøyrande konsekvensutgreiing. Dei meiner at feltet har dårleg kollektivtilbod. Dei forutset at planen sikrar trygg ferdsel til skule i form av gang- og sykkelveg. Føresegnene må sikre god landskapstilpassing, det bør i tillegg stillast krav om rett handsaming av massar i anleggsfasen. Leikeareal og fellesareal må vera tilgjengeleg for alle. Dei meiner det er lagt til rette for for mykje parkeringsareal. Dei har ikkje kjennskap til automatisk freda kulturminner eller andre verneverdige kulturminne i det aktuelle planområdet. Dei gjer likevel merksam på at tiltakshavar har plikt å visa aktsemd og straks melde frå dersom ein skulle støyta på automatisk freda kulturminne. Kommentar: Det er eit overordna mål å leggje til rette for utvikling og bustadbygging i alle krinsar. Det er bygd gang- og sykkelveg langs Hegglandsdalsvegen frå Vallebrua og inn til feltet. Det er påført planen maks møenhøgd for alle tomtene for å sikre god landskapstilpassing. Vist parkering er i samsvar med Os kommune sine retningslinjer. 2.5 Fylkesmannen i Hordaland, miljø meiner at ei så stor utbygging må først avklarast i arealplanen. Utbygginga vil medføre utrygg skuleveg. Han kan ikkje sjå at det er gjort vurdering av støy for planområdet. Planframlegget må syne til ei ROS-analyse som viser at alle tilhøve er vudert og at risikoen er akseptabel, særleg med tanke på at området er brattlendt. Kommentar: Tiltakshavar har vurdert det slik at trafikken på Hegglandsdalsvegen er så liten at støy frå vegen ikkje er nokon problem. Området er KU-vurdert i samband med at området er foreslått lagt inn i framlegg til ny arealplan. Det som er kommentert der er at det er behov for geologisk vurdering av terreng før utbygging og dette med sikker skuleveg. 2.6 Råd for funksjonshemma har ingen merknad til planen. 2.7 Os Eldreråd er nøgd med at planen tar omsyn til mjuke trafikkantar. 3.0 PRIVATE MERKNADER: 3.1 Guri Hatletveit har brønn og vassleiding innan planområdet som er i bruk og som ho ønskjer å behalde. Kommentar: Eksisterande brønn ligg midt i planområdet, det er ikkje mogeleg å behalde den. Her må tiltakshavar og Guri Hatletveit finne fram til ein eigen avtale. 4.0 AVKLARING AV MOTSEGN Os kommune og Statens vegvesen hadde eige møte den der ein gjekk gjennom problemstillinga rundt gang- og sykkelveg langs Hegglandsdalsvegen. 4.1 Statens vegvesen har derettter i eige brev trekt motsegna, men krev at planområdet blir utvida slik at fylkesvegen vert del av planen og at det vert regulert inn gang- og sykkelveg til og langs planområdet og det blir plassert inn to busslommer. Det er vidare eit krav at vegen vert utbetra på denne strekninga og at gangsystemet blir opparbeida. Til slutt minner dei om Side 14 av 34

15 Sak 59/08 at før vidare utbygging i område Hauge, Borgen og Nordmarka, vil det vere eit absolutt krav at gangsystem langs Hegglandsdalsvegen er opparbeida. Etter at tiltakshavar har justert planen i samsvar med krav frå vegkontoret, vart den lagt ut på begrensa høyring til vegvesenet og berørte grunneigarar Statens vegvesen har ingen nye merknader til revidert plan og meiner at planframlegget kan godkjennast slik det no ligg føre. 4.3 Guri Hatletveit er bekymra for at tilkomsten til hennar eigedom blir så bratt at dette blir eit problem. Ho ønskjer tilbakemelding på kor mykje som blir tatt av eigedomen og korleis dette er tenkt kompensert. Kommentar: Det blir ikkje tatt meir av eigedomen enn det alt er gjort, dvs. murar kan stå. 4.4 Tove Bruksås og Ørjan Borge er opptatt av at eigedomen må sikrast ut mot vegen med gjerde eller liknadne under anleggsfasen. Etter at vegen er ferdig utbygd må det setjast opp gjerde eller anna skjerming mot deira eigedom, dette må gjerast utan kostad for dei. Dei nemner til slutt at det er viktig med eit fysisk skilje mellom bilveg og gang- og sykkelveg. Kommentar: Dette vil bli ivaretatt. 5.0 VURDERING Det arealet denne reguleringsplanen omfattar ligg inne i framlegg til rullert arealplan som framtidig bustadareal. Planen viser byggjehøgde (topp møne) på nye hus. Føresegnene viser maks utnyttingsgrad på BYA = 20 % for heile området. Einebustader kan førast opp i 1 etasje og loft, og underetasje det dette er naturleg i høve terrenget. Tomannsbustader kan førast opp 2 etasjer, utan kjellar. For kvar husvære over 60 m2 skal det setjast av 3 biloppstillingsplassar på eigen grunn og 2 biloppstillings-plassar for husvære under 60 m2. Det er lagt inn rikeleg med leikeareal i høve til krav, sjølv om alle einebustadane vert opparbeida med eige kjellarhusvære. Det er lagt offentlege leidningar nesten heilt fram til feltet. Desse vert forlenga fram til feltet samstundes med at Fylkesvegen vert utbetra på denne strekninga og at gangsystemet blir opparbeida. Når det gjeld tilkomst er krysset godt utforma, med krav om sikt 10 x 77 meter i kvar retning. Det må lagast eigen teknisk plan for utbygging av kommunaltekniske anlegg. Det er tatt med i føresegnene at det skal gjennomførast eiga geologisk vurdering av fare for ras og utglidning, før utbygging av området. 6.0 KONKLUSJON Planen kan leggjast fram for kommunestyret til godkjenning. Os, Asle J. Andås Side 15 av 34

16 Sak 60/08 MØTEBOK GODKJENNING AV REGULERINGSPLAN FOR F 163 SPERREVIK-VEGEN, PARSELL LYSEKLOSTERVEGEN - NORDSTRAUMEN Saksbehandlar: Asle J. Andås Arkiv: GEO R0703 Arkivsaksnr.: 07/291 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 81/07 Plan- og bygningsutvalet PS /07 Plan- og bygningsutvalet PS /07 Plan- og bygningsutvalet PS /07 Råd for funksjonshemma PS /08 Råd for funksjonshemma PS /08 Os eldreråd PS /08 Plan- og bygningsutvalet PS /08 Os kommunestyre PS Framlegg til vedtak: I medhald av 27-2 i plan- og bygningslova godkjenner kommunestyret framlegg til reguleringsplan for Sperrevikvegen, parsell Lyseklostervegen - Nordstraumen, sist revidert , med tilhøyrande reguleringsføresegner. Os, Knut Terje Rekve Rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

17 Sak 60/08 Behandling i Plan- og bygningsutvalet i møte Innstillinga vart samrøystes vedteke. I medhald av 27-2 i plan- og bygningslova godkjenner kommunestyret framlegg til reguleringsplan for Sperrevikvegen, parsell Lyseklostervegen - Nordstraumen, sist revidert , med tilhøyrande reguleringsføresegner. Behandling i Os eldreråd i møte Rådet kom fram til følgjande samrøystes vedtak: Eldrerådet tek reguleringsplanen til orientering. Behandling i Råd for funksjonshemma i møte Rådet drøfta seg fram til følgjande samrøystes tilråding: Råd for funksjonshemma tek framlegget til reguleringsplan til etterretning. Behandling i Råd for funksjonshemma i møte Rådet drøfta seg fram til følgjande vedtak: Råd for funksjonshemma har følgjande merknader til igangsetjng av reguleringsplanarbeid for Sperrevikvegen, parsell Lysekloster Nordstraumen: Rådet er oppteken av at forsvarleg infrastruktur vert teken i vare og at det vert sikra trygg skuleveg heilt fram til skulen for borna i byggefeltet Når endeleg reguleringsplan ligg føre, vil rådet ha planen til uttale. Behandling i Plan- og bygningsutvalet i møte Samrøystes vedtak som innstillinga frå administrasjonen. I samsvar med plan-og bygningslova 27-1,2 vert reguleringsplan for FV 163, Sperrevikvegen, parsell Lysekloster-Nordstraumen, datert , med tilhøyrande føresegner lagt ut til offentleg ettersyn. ROS analyse og utgreiing knytt til naturkvalitetane i nedre delar av Sjøbøelva og i den nordvestlege delen av Pøyla skal og lagast og leggjast ut saman med planen. Side 17 av 34

18 Sak 60/08 Behandling i Plan- og bygningsutvalet i møte Gustav Bahus (FrP) fremja alternativt vedak. Forvaltningsstyret (det faste utval for plansaker) godkjenner, i samsvar med i plan- og bygningslova, at planområdet for oppstart av arbeid med reguleringsplan for opprusting og utviding av fylkesveg 163, Sperrevikvegen, parsell Lyseklostervegen til Nordstraumen vert utvida til å omfatte heile vågen og arealet mellom vågen og reguleringsplanen for Nordstraumen. Grunngjeving for dette er utbygging av regulert byggefelt i Nordstraumen og behov for trygg gang- og sykkelveg frå feltet til skulen. FrP/H sitt framlegg fekk 4 røyster (3FrP, 1H) og fall. Administrasjonen sitt framlegg vart med dette vedteke. Forvaltningsstyret (det faste utval for plansaker) godkjenner, i samsvar med i plan- og bygningslova, at det vert varsla oppstart av arbeid med reguleringsplan for båthamn ved Nordstraumen. Grunngjeving for dette er avklaring av ulike interesser knytt til utbetring av Sperrevikvegen i samband med utbygging av regulert byggefelt i Nordstraumen. Behandling i Plan- og bygningsutvalet i møte Samrøystes vedtak som innstillinga. Forvaltningsstyret (det faste utval for plansaker) godkjenner, i samsvar med i plan- og bygningslova, at det vert varsla oppstart av arbeid med reguleringsplan for opprusting og utviding av fylkesveg 163, Sperrevikvegen, parsell Lyseklostervegen til Nordstraumen. Grunngjeving for dette er utbygging av regulert byggefelt i Nordstraumen og behov for trygg gang- og sykkelveg frå feltet til skulen. Side 18 av 34

19 Sak 60/08 Vedlegg: 1.0 Oversendingsbrev m/kommentar til merknadane dat Framlegg til reguleringsplan rev Framlegg til reguleringsføresegner rev Notat frå Bjørn Atle Drange dat. sept Plan og lengdeprofil (C-teikning) dat Statens vegvesen dat Fylkesmannen i Hordaland, landbruk dat Barnetalsmannen dat Fylkesmannen i Hordaland, miljø dat Bergen Sjøfartsmuseum dat Os Eldreråd mø Råd for funksjonshemma mø Hordaland Fylkeskommune, kommunesamarbeid dat BKK Nett as dat Adv. Ommundsen & Co dat Eige vedlegg: 1.1 Framlegg til reguleringsplan (i fargar) rev Saksopplysningar: 1. GENERELLE OPPLYSNINGAR Nordstraumen utbyggingsselskap AS er i gang med å tilretteleggja eit større bustadfelt i Nordstraumen. Os kommune ønskjer at det skal byggjast fortau frå plangrensa og fram til Sørstraumen bru. Det vart varsla oppstart av planarbeid for eit større område for å halda det ope å kunne leggje om vegen og dermed betre kurvatur og stigning. Dette har ein no gått bort frå, ein følgjer eksisterande veg og planområdet er difor innsnevra. Område er LNF-område i gjeldande arealplan. Området grensar inn gjeldande reguleringsplan for Nordstraumen i nordvest og reguleringsplan for Buena i sør. Os kommune har engasjert Arkitektkontor ABO as til å utarbeide reguleringsplanen. Forvaltningsstyret i Os (det faste utvalet for plansaker) vedtok samrøystes i møte , sak 285/07, å leggja overnemnde reguleringsplan med tilhøyrande føresegner ut til offentleg ettersyn Planen låg ute til offentleg ettersyn frå Det kom inn 9 offentlege fråsegn og 1 privat merknad. 2. UTTALE FRÅ OFFENTLEGE INSTANSAR 2.1 Statens vegvesen støttar at det er vikig å få på plass fortau på denne vegstrekninga. Dei peikar på at det er viktig at ein sikrar tilstrekkeleg areal for utviding av vegen og fortau. Dei peikar på at det ikkje er vist frisikt i kryss og avkøyringar. Kommentar: Det er vist breiddeutviding i dei skarpe svingane i samsvar med handbok 017. Det er no vist frisikt i kryss. Det er òg teikna inn frisikt i avkjørsla til hovudhuset på 14/1. Det er ikkje teikna inn frisikt for landbruksavkjørslane. 2.2 Fylkesmannen i Hordland, landbruksdirektøren har ingen merknad til planen. 2.3 Barnetalsmannen støttar arbeidet med tilrettelegging av fortau og har ingen merknader til planen. Side 19 av 34

20 Sak 60/ Fylkesmannen i Hordaland, miljø er nøgd med at planområdet er redusert. Dei er opptatt av at utlaupet under brua ikkje vert innsnevra. Ein bør òg unngå fyllingar ned mot sjøen. Kommentar: Når det gjeld tiltak på eksiterande bru, vil ein gjere naudsynte tiltak for å sikre eksisterande brufundament. Ellers vil ein ikkje gjere inngrep som gjer forholda verre enn i dag. Detaljene her vil ein måtte kome tilbake til når det blir utarbeida detaljerte byggeplanar. Det er tatt inn eige punkt om dette i føresegnene. 2.5 Bergen Sjøfartsmuseum viser til at planområdet ligg innanfor eit område med mange marine kulturminner. Sidan reguleringsplanen ikkje medfører nye inngrep har dei ingen innvendingar mot planen. Dei setter likevel som ein klar forutsetning at ein ikkje vil gjere nye inngrep i strandsona eller sjøbunn. Kommentar: Sjå kommentar til punkt Os Eldreråd har ingen merknader. 2.7 Hordaland Fylkeskommune, kommunesamarbeid har ikkje vesenetlege merknader til planframlegget. Dei minner om at tiltakshavar har plikt å visa aktsemd og straks melda frå til Fylkeskommunen dersom ein skulle støyta på automatisk freda kulturminner. Kommentar: Det er tatt inn eit eige punkt om dette i føresegnene. 2.8 BKK Nett as gjer merksam på at dei har høgspentlinjer og lavspektkabler i området. Dersom det er aktuelt med endring eller omlegging av deira installasjonar ønskjer dei å bli varsla så tidleg som råd er og i samarbeida finna aktuelle tiltak. Kommentar: Eventuell flytting eller omlegging av BKK sine anlegg vil bli tatt opp med BKK så tidleg som råd er før anleggsstart. 3.0 PRIVATE MERKNADAR: 3.1 Adv. Ommundsen & Co representerer grunneigarane Audun Frønsdal, Eivind Sjøbø, Gunnlaug Haukeland, Inge Sundvor og Ragnar Ringedal. Han peikar på at Forvaltningsstyret gjorde vedtak om at ROS analyse og utgreiing knytt til naturkvalitetane i nedre delar av Sjøbøelva og i den nordvestlege delen av Pøyla skal lagast og leggjast ut saman med planen. Admininstrasjonen har likevel unnlatt å utarbeide dette. Han lurer på kva som har skjedd mellom Forvaltningsstyret sitt vedtak av om å leggje ut planen, og fram til planen vart lagt ut til offentleg høyring den Han meiner at her er det ein klar saksbehandlingsfeil. Uansett vil grunneigarane hevde at det er naudsynt med ein ROS analyse og utgreiing av naturkvalitetar i Pøyla. Eksiterande bru har for liten åpning. Dette medfører dårleg vasskvalitet og stadig oversvømming av terrenget rundt Pøyla. Eksisterande brufundament er ustabile. Dersom planforslaget blir gjennomført vil forholda rundt Pøyla bli uforandra i lang tid. Eventuelt vil ein bli nødt å sette inn nye tiltak, det er samfunnsøkonomisk uforsvarleg. Elles vil dei bemerke at kurvaturen på eks. veg er dårleg, større kjøretøy brukar heile vegbreidda gjennom dei knappe svingane. Audun Frønsdal påpeikar at hans eigedom har i dag 6 avkjørsler, planforslaget viser kun 3. Han ønskjer at alle blir oppretthold, i tillegg ønskjer han vist avkjørsel til framtidig båthamn. Fortau medfører mur bak naustet hans. Gunnlaug Haukeland, Inge Sundvor og Ragnar Rindedal påpeiker at frisiktsonene langs Lyseklostervegen vil gjere deira strandareal ubrukelege. Side 20 av 34

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0055/03 03/00149 POLITISK KVARTER 700 0056/03 03/01085 SFO GRUNNSKULE - VEDTEKTER 701

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0055/03 03/00149 POLITISK KVARTER 700 0056/03 03/01085 SFO GRUNNSKULE - VEDTEKTER 701 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 05.05.03 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0055/03 03/00149 POLITISK KVARTER 700

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 109/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1766

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 109/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1766 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 04.12.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 109/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 20.05.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0079/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004 864

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0079/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004 864 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 19.10.2004 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Sigve Thuen (FrP) Vara som møter: Erling Bruarøy SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 20.06.2006 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Jo Kåre Herfjord (Krf) Haldor Fosse (SV) Vara som møter

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 41/1 Saksmappe: 2006/695-15987/2011 Sakshandsamar: Jonas Bjørklund Dato: 01.09.2011 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 41/1 Saksmappe: 2006/695-15987/2011 Sakshandsamar: Jonas Bjørklund Dato: 01.09.2011 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 41/1 Saksmappe: 2006/695-15987/2011 Sakshandsamar: Jonas Bjørklund Dato: 01.09.2011 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 100/11 Komité for plan og utvikling 08.11.2011 113/11 Kommunestyret

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 16.12.2008 Frå: 17.00 til 21.45

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 16.12.2008 Frå: 17.00 til 21.45 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring MØTEPROTOKOLL Os kommunestyre Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 16.12.2008 Frå: 17.00 til 21.45 Medlemer: Framstegspartiet Terje Søviknes Gustav Bahus Laila Reiertsen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Rådhuset, formannskapsalen Møtedato: 31.10.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Møtet tek til med eit fellesmøte kl. 09.00 med Os Sokneråd. SAKLISTE

Detaljer

MØTEBOK. Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek avkastningsrapport for september 2008 frå Grieg Investor AS som melding.

MØTEBOK. Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek avkastningsrapport for september 2008 frå Grieg Investor AS som melding. Sak 108/08 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS PR SEPTEMBER 2008 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 08/440 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 17/08 Os Formannskap PS 26.02.2008 25/08 Os Formannskap

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 29.04.03 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 26/07 06/127 REKNESKAPSRAPPORTAR PR DESEMBER 2006 311

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 26/07 06/127 REKNESKAPSRAPPORTAR PR DESEMBER 2006 311 OS KOMMUNE Kommunetorget Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.03.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 26/07 06/127 REKNESKAPSRAPPORTAR PR DESEMBER

Detaljer

FEDJE KOMMUNE Formannskap. Møteinnkalling

FEDJE KOMMUNE Formannskap. Møteinnkalling FEDJE KOMMUNE Formannskap Møteinnkalling Møtedato: Møtestad: Møtetid: Sendt til: Kl. 21.01.2014 Sosiale rommet i fleirbrukshallen 16:00 Formannskapet, 1. varamedlem, partia v/leiar, kontrollutvalet, biblioteket

Detaljer

Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet. Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013. Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra:

Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet. Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013. Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra: Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013 Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra: Innhald: Planomtale... 3 Samandrag... 3 Bakgrunn for planarbeidet... 4 Planprosess...

Detaljer

Planomtale Lindås kommune, Knarvik del av gnr 188 Områdeplan for Knarvik sentrum Plan ID 1263 201002

Planomtale Lindås kommune, Knarvik del av gnr 188 Områdeplan for Knarvik sentrum Plan ID 1263 201002 Planomtale Lindås kommune, Knarvik del av gnr 188 Områdeplan for Knarvik sentrum Plan ID 1263 201002 Vedteken av Kommunestyret den 18. juni 2015, sak 59/15 Innhald 1 Innleiing... 5 2 SAMANDRAG... 5 3 BAKGRUNN

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Bjørnefjorden Gjestetun Møtedato: 21.06.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

Innkalling av Heradsstyret

Innkalling av Heradsstyret OSTERØY KOMMUNE Innkalling av Heradsstyret Møtedato: 17.06.2015 Møtestad: Osterøy råphus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Bente Skjerping per tlf. 56192100, sms til

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.2003 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR. Kjørnes IV. Sogndal kommune. Rev. dato Vedteken i kommunestyret

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR. Kjørnes IV. Sogndal kommune. Rev. dato Vedteken i kommunestyret OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR Kjørnes IV Sogndal kommune Rev. dato Vedteken i kommunestyret Sogndal kommune v/ plan og næring Dato 30.3.2012 Innhald 1 BAKGRUNN OG FØREMÅL... 3 2 PLANPROSESS... 3 3 PLANSTATUS...

Detaljer

Innkalling Formannskapet

Innkalling Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Innkalling Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Møtested: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00 Sak 257/14 og sak 258/14 er ikkje offentleg og vil verta lagt fram i møte Forfall skal meldast

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 78/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS PR AUGUST 2009 3 79/09 09/1105 2. TERTIALRAPPORT 2009 15

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 78/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS PR AUGUST 2009 3 79/09 09/1105 2. TERTIALRAPPORT 2009 15 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 06.10.2009 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 78/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

Fedje kommune. Innkalling av Formannskapet. Sakliste. Møtedato: 19.06.2014 Møtestad: Møtetid: 12:00-15:00

Fedje kommune. Innkalling av Formannskapet. Sakliste. Møtedato: 19.06.2014 Møtestad: Møtetid: 12:00-15:00 Fedje kommune Innkalling av Formannskapet Møtedato: 19.06.2014 Møtestad: Møtetid: 12:00-15:00 Eventuelle forfall må meldast til Vidar Bråthen per tlf. 56165113, sms til eller per epost til vidar.braathen@fedje.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 93/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS 2009 PR SEPTEMBER 2009 3

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 93/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS 2009 PR SEPTEMBER 2009 3 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 03.11.2009 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 93/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller Tenestetorget (31 40 88 00).

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller Tenestetorget (31 40 88 00). MØTEINNKALLING Hovudutval Plan og Ressurs Dato: 19.12.2013 kl. 09:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/03159 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller Tenestetorget

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0107/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI 2005 843

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0107/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI 2005 843 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 30.08.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0107/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI

Detaljer

Møtebok for Formannskapet i Radøy

Møtebok for Formannskapet i Radøy Radøy kommune Møtedato: 15.01.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Møtebok for Formannskapet i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Frode

Detaljer

Møtebok for Utval for drift og utvikling

Møtebok for Utval for drift og utvikling Meland kommune Møtebok for Utval for drift og utvikling Møtedato: 02.12.2014 Møtestad: Meland rådhus formannskapssal Møtetid: 16:00 20:00 Møtet vart styrt av utvalsleiar Atle Håtuft. Medlemmane var innkalla

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1710

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1710 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 27.11.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus Dato: måndag, 18.11.2013 Tid:14:00

Møtestad: Hareid rådhus Dato: måndag, 18.11.2013 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus Dato: måndag, 18.11.2013 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 09.12.2014 Tid: 13:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for

Detaljer