Åpen anbudskonkurranse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Åpen anbudskonkurranse"

Transkript

1 KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av prehospitalt EKG-system Åpen anbudskonkurranse TILBUDSFRIST 06. juli 2005 Kl 0900

2 Invitasjon til konkurranse 1. Innledning Helse Midt Norge RHF inviterer med dette til åpen anbudskonkurranse om kjøp av 12-kanalers EKGutstyr til prehospital bruk i den akuttmedisinske kjede og eventuelt for luftambulansetjenesten i regionen. Konkurransegrunnlaget består foruten dette dokumentet av: Vedlegg 1- Prisskjema Vedlegg 2 Teknisk kravspesifikasjon Vedlegg 3 Avvik fra teknisk kravspesifikasjon. Vedlegg 4 Funksjonell kravspesifikasjon 2. Om Helse Midt-Norge RHF Helse Midt-Norge RHF er ett av fem regionale helseforetak i landet og har overordnet ansvar for alle offentlig sykehus og annen spesialisthelsetjeneste for over innbyggere i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag. Helseforetakgruppen Helse Midt-Norge er nå organisert i 6 helseforetak (se figuren under) med over ansatte og har et budsjett på rundt 10 milliarder kroner. Helseforetakene er egne rettssubjekter og har blant annet arbeidsgiveransvaret for de ansatte. Det vises for øvrig til informasjon på vår hjemmeside på internett: 3. Oppdragsgiver Helse Midt-Norge RHF Helse Nord- Trøndelag HF St.Olavs Hospital HF Helse Nordmøre og Romsdal HF Helse Helse Sunnm øre HF HF Rusbehandling Midt- Norge HF Sykehusapotekene i Midt-Norge HF Helse Midt-Norge RHF (org. nr ) er oppdragsgiver og vil være formell kontraktspart. Leveransen skal etter nærmere avtale gjøres til følgende helseforetak.: Helse Sunnmøre HF Helse Nordmøre og Romsdal HF St. Olavs hospital HF Helse Nord-Trøndelag HF Dette utelukker ikke eventuelle leveranser til andre foretak eller enheter i helseforetaksgruppen. 1

3 Hvis det i avtaleperioden skjer en omstrukturering av helseforetakene, vil de angitte helseforetaks rettsetterfølger kunne benytte kontrakten. Nøyaktige leveringsadresser avtales i forbindelse med kontraktsinngåelse. I utgangspunktet vil dette være sykehusene i Volda, Ålesund, Molde, Kristiansund, Orkdal, Trondheim, Levanger og Namsos. Dessuten til fem ambulansebåter i Møre og Romsdal og en ambulansebåt i Sør-Trøndelag. Opplæring som leverandør skal utføre vil i det vesentligste også bli lagt til sykehusene. Helse Midt-Norge RHF kan kontaktes på forskjellige måter: Postadresse: Postboks STJØRDAL Kontoradresse: Strandv. 1 4 etasje i Tangen Næringsbygg 7500 STJØRDAL Telefon: Telefaks: E-post: Kontaktpersoner: Medisinske spørsmål: Kardiolog Torstein Hole Helse Sunnmøre HF Medisinsk teknikk: Bjørn Roger Bjerke - St. Olavs hospital HF Innkjøpstekniske spørsmål: Erik Andreas Øyen Helse Midt-Norge RHF Kunngjøring og informasjon Tilbudsforespørselen er kunngjort i Database for offentlige innkjøp i Norge (DOFFIN den med referanse NLref og er publisert i Norsk lysingsblad den og Tilbyderne får skriftlig melding om valg av leverandør før kontrakt inngås i henhold til 3-8 (3) og 17-3 i forskrift om offentlige anskaffelser. 5. Anskaffelsesprosedyre 2

4 Tildelingen av kontrakt vil skje etter åpen konkurranse i henhold til lov om offentlige anskaffelser og forskrift om offentlige anskaffelser del I og del II. Den valgte anskaffelsesprosedyren innebærer at oppdragsgiver ikke har adgang til å forhandle om tilbudene. Oppdragsgiver kan avlyse konkurransen eller forkaste samtlige tilbud når det foreligger saklig grunn til det. 6. Omfang og innhold i tilbudet Oppdragsgiver skal anskaffe EKG-system til de prehospitale tjenestene i Helse Midt-Norge. Det er 97 ambulansebiler og 6 ambulansebåter i foretaksgruppen. Disse er lokalisert slik: Helseforetak Ant. amb. biler Ant. amb.båter Helse Sunnmøre HF 21 2 Helse Nordmøre og Romsdal HF 24 3 St. Olavs hospital HF 29 1 Helse Nord-Trøndelag HF 23 Avhengig av antall enheter som besluttes anskaffet vil det kunne skje en relativ fordeling mellom helseforetakene. Geografiske- og beredskapsmessige forhold kan også medføre mindre forskyvninger av antallet enheter mellom helseforetakene. Det bes derfor om tilbud på: Inntil 103 stk 12 kanalers EKG apparater. Avhengig av totalkostnaden legges det opp til en skalert anskaffelse med følgende trinn: Inntil 70 enheter, inntil 90 enheter og inntil 103 enheter med muligheter for suppleringskjøp (vedlegg 1 priselement A) Serviceavtaler som inkluderer permanent tilgang på to låneenheter per foretak (til sammen 8 enheter). Serviceavtalene forutsettes å gjøres gjeldende ved utløpet av garantitiden regnet fra det tidspunktet den enkelte enhet faktisk godkjennes og tas i bruk (vedlegg 1 priselement B). I tillegg skal tilgang på teknisk support og responstider skal beskrives. Termineringsutstyr for mottak av de aktuelle data for 4 mottaksstasjoner i sykehusenes AMKsentraler med videre intern overføring til 8 hjerteovervåkninger (2 pr AMK sentral) og mobile enheter (vedlegg 1 priselement C). Opplæring der kursene skal gi deltakerne nødvendige kvalifikasjoner til å kunne operere utstyret på en kvalitativ anerkjent måte (vedlegg 1 priselement D). Tilbyder skal videre foreta en livstidskostnadsberegning per enhet på utstyret basert på følgende forutsetninger: Skalert pris (jf. vedlegg 1 priselement A), normale vedlikeholdskostnader, opplæringsog oppfølingskostnader og eventuelle andre elementer som må tas med i beregningen. Det skal nyttes 8 års avskrivning og 6% rente. Dette dokumenteres i vedlegg 1 priselement E. Prisskjemaet i vedlegg 1 skal fylles ut og legges ved tilbudet. 3

5 Det vises for øvrig til vedlegg 2 Teknisk kravspesifikasjon som beskriver at produktet som et minimum skal fylle alle krav i den tekniske kravspesifikasjonen merket A - shall confirm. Oppfyllelse av disse kravene skal dokumenteres i henhold til vedlegg 3 Avvik fra teknisk kravspesifikasjon. I tillegg skal vedlegg 4 Funksjonell kravspesifikasjon besvares og legges ved tilbudet. Videre bes det om en beskrivelse av hvordan tilbyder har planlagt å gjennomføring leveransen (prosjektplan). Tilbyder skal til slutt gi en beskrivelse av sitt (foretakets) miljøprogram. I den utstrekning dette er satt i system, eksempelvis etter den internasjonale miljøstandarden ISO eller lignende, ønskes dette beskrevet. 7. Kvalifikasjonskrav Tilbyderne skal oppfylle og dokumentere kvalifikasjonskravene for å delta i konkurransen i henhold til punkt III.2 i kunngjøringsskjemaet, som kan finnes i henhold til punkt 4 i dette konkurransegrunnlaget. Dokumentasjon av kvalifikasjonskravene sendes som en del av tilbudsdokumentet, se neste punkt. 8. Tilbudsdokumentet Tilbudsdokumentet skal utarbeides i 3 eksemplarer på norsk. Forpliktende tilbudsbrev skal være underskrevet av person med nødvendig fullmakt og datert. Tilbudsdokumentet skal sendes eller leveres i lukket forsendelse direkte eller pr. post merket: Kjøp av 12 kanalers EKG apparater Åpnes ikke før kl Tilbud avgitt pr. e-post og tilbud som ikke tilfredsstiller konkurransereglene blir avvist. Tilbudsdokumentet og anskaffelsesprotokollen unntas offentlighet jf. forskrift til offentlighetsloven. Opplysninger fra tilbyderne behandles for øvrig konfidensielt i konkurransen. Oppdragsgiver dekker ikke kostnader som tilbyderne har ved utarbeidelse av eller forhandlinger om tilbudene. Videre dekkes ikke oppdragsgiver kostnader knyttet til utlån og utprøving av aktuell apparatur. 9. Tidsfrister Tilbudsfrist: kl Vedståelsesfrist: kl

6 Tilbudsdokumentet må være oppdragsgiver i hende senest ved tilbudsfristens utløp. Tilbud som mottas etter tilbudsfristens utløp blir avvist. For å sikre reell mulighet til å besvare eventuelle spørsmål fra tilbyderne og at svarene skal kunne meddeles til alle, settes siste frist for spørsmål til oppdragsgiver til den kl Spørsmål må fremmes pr. e-post jf. punkt 3 i dette konkurransegrunnlaget. Vedståelsesfristen er den tiden oppdragsgiver krever at tilbudet er bindende for leverandør. 10. Tilbudsåpning Tilbudene blir åpnet hos oppdragsgiver den kl Tilbudsåpningen er ikke offentlig. 11. Tildelingskriterier Oppdragsgiver vil velge leverandør ut fra hva som innebærer det økonomisk mest fordelaktige tilbudet med følgende tildelingskriterier : Kostnader Tekniske og funksjonelle egenskaper Gjennomføringsevne Tildelingskriteriene er ikke vektet eller oppgitt i prioritert rekkefølge. I henhold til 10-3 i forskrift om offentlige anskaffelser kan oppdragsgiver, dersom det er grunnlag for dette, frem til kontrakten er undertegnet av begge parter annullere beslutningen om hvem som skal tildeles kontrakt. 12. Kontraktsvilkår Generelt Kjøpslovens bestemmelser legges til grunn ved kontraktsinngåelsen. Miljø Oppdragsgiver ser det som viktig at bruken av miljøskadelige stoffer reduseres, samt at produksjon og tjenester skjer på en miljømessig tilfredsstillende måte. Betalingsbetingelser Delleveranser kan finne sted og avtales med det enkelte helseforetak. Denne leveransen har funnet sted når utstyret er levert, montert hos sluttbruker og funksjonelt godkjent. Videre skal opplæring for de relevante brukerne være gjennomført og leverandør skal forsikre seg om at brukerne behersker utstyret. Når disse krav er oppfylt forfaller delleveransen til betaling etter mottak av gyldig faktura med 30 dagers betalingsfrist. Tvisteløsning 5

7 Eventuelle tvister som springer ut av denne kontrakt skal først søkes løst ved forhandlinger. Fører slike forhandlinger ikke frem innen to uker etter at en av partene har meddelt ønske om forhandlinger, kan hver av partene forlange tvisten avgjort med endelig virkning ved voldgift, jfr Lov om voldgift av Voldgiftsretten skal ha 3 dommere, og voldgiftssted skal være Stjørdal. Partene skal, så vidt mulig, oppnevnte voldgiftsretten i fellesskap. Hvis enighet om oppnevning ikke oppnås, skal hver av partene oppnevne en voldgiftsmann med kyndighet på kontraktens område. De to partsoppnevnte voldgiftsmenn oppnevner i fellesskap voldgiftsrettens tredje medlem, som skal ha dommerkompetanse og fungere som voldgiftsrettens leder. Ved unnlatt oppnevnelse fra part, eller ved uenighet om oppnevning av leder, skal oppnevnelse foretas av domstolen. 6

8 Vedlegg 1 Prisskjema for tilbyder: Prisene (NOK) på utstyret/tjenesten bes oppgitt levert hos sluttbruker i Helse Midt-Norge inklusiv eventuell montering, eksl. mva. Inntil 70 EKG Inntil 90 EKG Inntil 103 EKG Enh + supplerings-kjøp enheter enheter A-Komplett 12 kanalers EKG pris per enhet B. Årlig servicekostnad per enhet C. Termineringsutstyr i AMK Pris for fire enheter levert h.h.v i Ålesund, Molde, Trondheim og Namsos Årlige servicekostnader per enhet D. Opplæring (Kategorier) I. Medisinskteknisk personell 2) Sted I regi av leverandør Ant. deltak -ere per kurs 8 Kurstype Servicekurs Repetisjonskurs Ant. Kursdager Totale Oppl.- kostnader per kategori. 1) Merknad II. IT-personell Trondheim 4-8 Basiskurs ansatt i HEMIT III. Ambulanse- personell. Superbrukere IV. Personell i AMK V. Klinisk personell Ålesund Molde Trondheim Namsos Ålesund Molde Trondheim Namsos Volda Ålesund Molde Kristiansund Orkdal Trondheim Levanger Namsos Repetisjonskurs Basiskurs Basiskurs Repetisjonskurs Repetisjonskurs Basiskurs Repetisjonskurs E) Livstidskostnadsberegning (LKB) 3) LKB per enhet for 12 kanalers EKG LKB per enhet for termineringsutstyret Inntil 70 EKG enheter Inntil 90 EKG enheter Inntil 103 EKG Enheter + supplerings-kjøp 7

9 1) Alle leverandørens kostnader i forbindelse med opplæringen, reise, opphold, kursavgift og diett etter statens satser skal være inkludert i prisen. Eventuelle offentlige avgifter som kommer i tillegg skal oppgis særskilt. 2) Ad. kurskategori I Medisinskteknisk personell. Deltakernes reise og oppholdskostnader med utgangspunkt i Volda/Ålesund, Molde/Kristiansund, Trondheim og Levanger/Namsos regnes inn i tilbudet. 3) Leverandøren skal beregne en livstidskostnadsberegning per enhet på utstyret basert på følgende forutsetninger: Skalert pris, normale vedlikeholdskostnader, opplærings- og oppfølingskostnader og eventuelle andre elementer som må tas med i beregningen. Det skal nyttes 8 års avskrivning og 6% rente 8

10 Vedlegg 2 - Teknisk kravspesifikasjon Requirements for electromedical equipment for use in ground, boat and air ambulances which operate in prehospital emergency medical systems (EMS) of Helse Midt-Norge RHF, Norway Introduction The equipment described shall serve four main purposes a) enable the recording, storage, analysis and wireless transmission of human 12-lead ECG in a mobile, prehospital professional medical environment within the EMS-systems in Helse Midt- Norge RHF to secure an early and high level of emergency medical care for patients with acute coronary syndromes, including decision making for prehospital coronary thrombolysis and PCI b) bi-directional communication between mobile units and key hospitals c) documentation of medical decisions and prescriptions d) enable monitoring of a variety of patient physiologic variables and transfer of such parameters Specifications The specification describes requirements in two levels: A The expression shall confirm indicates requirements that are mandatory. B The expression should confirm indicates requirements that are of high priority but not mandatory 1. GENERAL 1A. The equipment shall confirm with relevant standards. 2A Bi-directional communication between mobile units and key hospitals 3A Documentation of medical decisions and prescriptions 2. PHYSICAL DESIGN 2.1. Size 1A. The equipment, external power supply excluded, shall consist of one or two units only, when fulfilling all mandatory requirements given in this document. 2A. The equipment shall be designed for mainly prehospital and transport use. 3A Equipment shall be fitted into vehicles without a need for structural changes of the vehicle. The technical solutions must be properly described, and illustrations should be provided Ergonomics 1A. The equipment, with all relevant accessories for use, shall be easy to carry with one hand. 2B. The user interface should be clear, allowing an easy overview of settings and patient parameters Weight 1B. The equipment, with all relevant accessories for use, should not exceed 3 kilograms. 2A. The equipment, with all relevant accessories for use, shall not exceed 4 kilograms. 9

11 2.4. Exterior 1A The equipment shall allow convenient fixation (i.e.: 3 surfaces of chassis available for fixation) while retaining full operational capacity during air and ground transport. 3. ENVIRONMENTAL REQUIREMENTS 3.1 Mechanical requirements 1A. The equipment shall confirm with relevant standards regarding the following subjects: Operational shocks Vibration Fixation 3.2 Electromagnetic requirements 1A. The equipment shall confirm with relevant standards regarding the following subjects: Induced signal susceptibility Radio frequency susceptibility Emission of radio frequency energy 3.3. Atmospheric and other environmental requirements 1A. The equipment shall confirm with relevant standards regarding the following subjects: Temperature Temperature variation Humidity Fire proofness Waterproofness Altitude 4. ELECTRICAL REQUIREMENTS 4.1 Battery 1A. Batteries shall be exchangeable by the operator. 2A. Batteries shall be rechargeable from external power supply described in section A. The battery shall fulfil specifications given by IATA 1 to be classified as non dangerous goods. 4A. The equipment shall be able to monitor patient ECG and other vital data available for at least 2 hours without changing battery at ambient temperature 20 C. 5A. The battery shall contain at least 80 % of total capacity 7 days after disconnection from charger when not in use. 6B. The system should allow the use of standard non-rechargeable batteries. 4.2 Electrical power supply Supply voltage 1A. The equipment shall during operation in vehicle be supplied by external DC power 2A The equipment shall accept 13.8 V DC nominal power supply. 3A. The equipment shall accept an increase or a decrease of nominal voltage of 10%. 1 IATA Dangerous Goods Manual 10

12 4A. Clinical utility shall be maintained at a two-minute voltage decrease of 25%. 5B. The equipment should have possibility to connect to 240 V external power supply Electrical power connector 1A. The connectors shall be designed and manufactured to minimise the risk for accidental disconnection and be impossible to short circuit if not connected. 5. FUNCTIONAL REQUIREMENTS 5.1 System requirements 1A. A description of total availability time for the complete system including data transfer must be given 2A Shall include a technical flowsheet describing the system from ECG-retrieval to retrieval of ECG in hospital, and communication to mobile unit. 3A The system shall allow the use of alternate pathways for ECG-data transmission without a delay of more than 30 seconds. The use of such options, including time used for switching, shall be described. 5.2 Transmission and termination of patient data 1A All data transmitted to/from Norsk Helsenett shall be encrypted according to DES128 (112-bit key) or better. 2B. ECG-signals should be transmitted in an open ECG -format, enabling transmission and storage in standard signal storage and retrieving systems. 3B The system should be compatible with GE (MUSE) and/or Siemens and/or Philips ECG storing systems. Describe compatibility and other storing systems. 4B ECG storage format should comply with NOARK IV standard, and the system should use digital storage based on SAN-technology. 5B. All transmitted signals should be compatible with Norsk Helsenetts terminations solutions. For technical details contact Knut Ivar Solhjem.. 6A Patient data shall be retrieved from PAS using PAS-link. Supplier is responsible for integration with PAS. 7A The system shall communicate with AMIS and allow AMIS as the platform for communication with mobile units. 8A All 12 ch ECGs transmitted must be allocated to a specific patient. 9A The system shall include a text based confirmation of transfer and receival of ECG. 10A The system shall allow viewing of stored ECGs from the Hospital EPJ system (Doculive). 11B Post-processing of ECGs should be possible. 12A. The equipment shall include the possibility for transmitting 12-lead ECG by GSM/GPRS mobile phone, preferably by an in-built compatible modem, by analogue telephone and by ISDN-telephone line as well as transmitting demographic patient data complying with regulation by the Norwegian Data Registry Authorities. 13B. The equipment should include the possibility for transmitting 12-lead ECG to a standard fax with patient identification, not using patient name. 14B. The system should describe compability with future standards such as UMTS, TETRA and satelite. 5.3 Safety 11

13 1A. The system shall ensure log in user authentication at mobile and hospital connecting point. 2A The system shall include a complete stored log for all user log in and traffic 5.4 Monitoring 1A. The equipment shall include a 3-lead ECG monitor. 2B. The equipment should include a 12-lead ECG monitor. 3A. The equipment shall include memory for the least 4 hours of monitoring/events and at least 10 different, individual ECGs. 4A. The equipment shall include means for transferring or retrieving information in AMK stored in memory to a PC by way of a standardised connection, e.g. RS232. 5A. The equipment shall include a printer for printing 3-lead and 12-lead ECG and stored clinical information. 6B. The equipment should include a printer for printing 3-lead ECG in real time. 7A. All acoustic alarms shall be able to silence. 8B. The equipment should include or allow upgrade at low cost to monitoring and transfer of one or more of the following options: pulse oximetry, NIBP, capnography and temperature. 5.5 Display 1A. The equipment shall include a display, which performs without deviation both in bright sunlight and darkness, and temperatures down to - 20 C. 2A. The display shall have good visibility and allow the user to read information clearly and accurately from an angled view of at least Accessories 1A. The equipment shall include a bag for easy carrying in the field and for storing necessary accessories when not in use. 2A. The patient electrodes shall perform without deviation in temperatures down to - 20 C. 3A. The connections between the equipment and the accessories shall be rugged. 4B. The equipment should be supplied with a protective casing (bag) for prevention of damage in case of rough handling. 12

14 Vedlegg 3 Avvik fra teknisk kravspesifikasjon. Ref. til pkt. i den tekniske kravspesifikasjonen. 1 Generell Fyller kravet? (Ja/ Nei) Fyller kravet delvis? (anslå %) Merknad (fra leverandør) 1A 2A 3A 2 Fysisk design A A A A B B A A 3 Miljø A A A 4 Elektrisk A A A A A B A A A A 13

15 B A 5 Funksjonelle krav A (Ja =Beskriving vedlagt) A (Ja =Beskriving vedlagt) A (Ja =Beskriving vedlagt) A B B B B A A A A A B A B B A A A B A A A B A B A A 14

16 5.6. 1A A 5.6 3A 5.6 4B Særlige merknader fra leverandør: 15

17 Vedlegg 4 Funksjonell kravspesifikasjon Kvalitetskrav Brukervennlighet, fuksjonsmessige og ergonomiske egenskaper Krav: Leverandørens kommentarer 1. Berøringsskjerm 2. Minimalisering av antall operasjoner per oppgave - Beskrives. 3. Skrueløs innfesting i ambulansen. 4. Enkel klargjøring til neste pasient - beskrives 5. Vekt og størrelse Oppgi mål 6. Mulighet for justering av monitorparametre Skala for lys og kontrast mv - beskrives. 7. Er utstyret er tilpasset for bruk til både barn og voksne? Miljøaspekter Krav: 8. Beskrive grad av resirkulering ved kassasjon Servicegrad Krav: Leverandøren skal beskrive tidsaspektet knyttet til disse momentene. 9. Tidsforbruk periodisk vedlikehold Daglig/ukentlig/månedlig 10. Teknisk support og responstider. 11. Tilgang på låneutstyr. 12. Tilgang på reservedeler. 13. Rekonfigurering av systemene dersom de faller ut/går ned. Andre merknader fra leverandøren 16

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

Forespørsel under nasjonal terskel Doffin-kunngjøring Ved anskaffelse av: ANSK Pipetteringsrobot

Forespørsel under nasjonal terskel Doffin-kunngjøring Ved anskaffelse av: ANSK Pipetteringsrobot Forespørsel under nasjonal terskel Doffin-kunngjøring Ved anskaffelse av: ANSK-0680-11 Pipetteringsrobot Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Om oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang...

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Åpen anbudskonkurranse. for anskaffelse av. medieovervåkningstjenester. til Difi. Anskaffelsesnummer: 13/00612

Konkurransegrunnlag. Åpen anbudskonkurranse. for anskaffelse av. medieovervåkningstjenester. til Difi. Anskaffelsesnummer: 13/00612 Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av medieovervåkningstjenester til Difi Anskaffelsesnummer: 13/00612 Tilbudsfrist: 29. april kl. 12.00 Konkurransegrunnlag anskaffelser under kr

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. Verktøy for avvikshåndtering

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. Verktøy for avvikshåndtering Konkurransegrunnlag for for kjøp av Verktøy for avvikshåndtering For levering til Miljødirektoratet Saksnummer: 2014/6623 1 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

Kommunedelplan for Dagalifjellet

Kommunedelplan for Dagalifjellet Kommunedelplan for Dagalifjellet KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for innlevering av tilbud 30.09.2011 kl. 12.00 NORE OG UVDAL SEPTEMBER 2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

v/ Ambulanse Midt-Norge HF

v/ Ambulanse Midt-Norge HF v/ Ambulanse Midt-Norge HF KONKURRANSEGRUNNLAG KONKURRANSEBESTEMMELSER INKL. VEDLEGG RAMMEAVTALE PÅ ANSKAFFELSE AV ØVINGSDUKKER TIL AMBULANSESTASJONER Konkurranse uten forhandling TILBUDSFRIST 10.oktober

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av ny traktor, alternativt nyere brukt traktor, til Kommuneentreprenøren, Hamar kommune

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av ny traktor, alternativt nyere brukt traktor, til Kommuneentreprenøren, Hamar kommune Konkurransegrunnlag Anskaffelse av ny traktor, alternativt nyere brukt traktor, til Kommuneentreprenøren, Hamar kommune Åpen anbudskonkurranse Sak: 16/5834 Tilbudsfrist: mandag 12.09.2016, 12:00 1 Oppdragsgiver

Detaljer

TILBUDSINVITASJON. Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I. (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten prekvalifisering.

TILBUDSINVITASJON. Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I. (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten prekvalifisering. TILBUDSINVITASJON Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten prekvalifisering.) for anskaffelse av nettsider for Krødsherad kommune Tilbudsfrist:

Detaljer

Forespørsel/konkurransegrunnlag Anskaffelse av NDT-utstyr. Høgskolen i Sør-Trøndelag

Forespørsel/konkurransegrunnlag Anskaffelse av NDT-utstyr. Høgskolen i Sør-Trøndelag Forespørsel/konkurransegrunnlag Anskaffelse av NDT-utstyr Høgskolen i Sør-Trøndelag 1. INTRODUKSJON Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) ved avdeling for teknologi (AFT) inviterer til konkurranse om levering

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Anskaffelse av minibuss til dagsenter (saksnr 14/450)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Anskaffelse av minibuss til dagsenter (saksnr 14/450) KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll Anskaffelse av minibuss til dagsenter (saksnr 14/450) Oppdragsgiver: Enebakk kommune Tilbudsfrist: 30.06.2014 kl 12:00

Detaljer

Konkurransegrunnlag - Drift og support av IT-systemer

Konkurransegrunnlag - Drift og support av IT-systemer Konkurransegrunnlag - Drift og support av IT-systemer 1 1 Innledning 1.1 Formålet med anskaffelsen Stiftelsen Nasjonalmuseet for kunst (heretter kalt Nasjonalmuseet) ønsker med dette å invitere til konkurranse

Detaljer

Vågsøy kommune. Konkurransegrunnlag

Vågsøy kommune. Konkurransegrunnlag Vågsøy kommune Konkurransegrunnlag Rammeavtale for Leveranse av asfalt til Vågsøy kommune Prosedyre: Åpen konkurranse Tilbudsfrist: 06.03.2015 kl. 12:00 INNHOLDSFORTEGNELSE I KONKURRANSEGRUNNLAGET... 3

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av veghøvel. Tilbudsfrist: onsdag ,kl.12:00

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av veghøvel. Tilbudsfrist: onsdag ,kl.12:00 Konkurransegrunnlag Anskaffelse av veghøvel Åpen anbudskonkurranse Sak: 16/4357 Tilbudsfrist: onsdag 01.02.2017,kl.12:00 1 Oppdragsgiver Oppdraget 1.1 Oppdragsgiver Hamar kommune, Postboks 4063, 2306 Hamar

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND. Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av:

FYLKESMANNEN I ROGALAND. Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av: FYLKESMANNEN I ROGALAND Konkurransegrunnlag Anskaffelse av: Kontor- og datarekvisita for Fylkesmannen i Rogaland, Statens Hus, Lagårdsveien 78, Stavanger 03/2008-Kontor- og datarekvisita I. OPPDRAGET I.1.

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING 2.0 GENERELT OM TILBUDET 2.1 Kunngjøring 2.2 Kontaktpersoner i anskaffelsesprosessen 2.3

Detaljer

KJØP AV VERKSTEDTJENESTER

KJØP AV VERKSTEDTJENESTER TILBUDSKONKURRANSE KJØP AV VERKSTEDTJENESTER 2012-2013 Lillehammer kommune Kommunalteknikk og utemiljø 1 OPPDRAGET 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 FORMÅLET MED ANSKAFFELSEN 3 1.3 KUNNGJØRING 3 1.4 TILLEGGSOPPLYSNINGER

Detaljer

Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen

Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE

Detaljer

Forespørsel/konkurransegrunnlag Anskaffelse av analyseinstrument innen klinisk kjemi. Høgskolen i Sør-Trøndelag

Forespørsel/konkurransegrunnlag Anskaffelse av analyseinstrument innen klinisk kjemi. Høgskolen i Sør-Trøndelag Forespørsel/konkurransegrunnlag Anskaffelse av analyseinstrument innen klinisk kjemi Høgskolen i Sør-Trøndelag 1. INTRODUKSJON Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) ved Avdeling for teknologi (AFT) inviterer

Detaljer

Forespørsel under nasjonal terskel Doffin-kunngjøring Ved anskaffelse av: ANSK HPLC oppgradering

Forespørsel under nasjonal terskel Doffin-kunngjøring Ved anskaffelse av: ANSK HPLC oppgradering Forespørsel under nasjonal terskel Doffin-kunngjøring Ved anskaffelse av: ANSK-0715-11 HPLC oppgradering Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Om oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang...

Detaljer

Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir

Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir (Anbudskonkurranse - FOA del I og II) Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Om oppdragsgiver... 3

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. Bygningsmessige arbeider for Utvidelse av port Skoletomten

Konkurransegrunnlag for. Bygningsmessige arbeider for Utvidelse av port Skoletomten Konkurransegrunnlag for Bygningsmessige arbeider for Utvidelse av port Skoletomten For levering til Skoletomten på Bardufoss Saksnummer: 1/2015 Konkurransegrunnlag Utvidelse av port 1 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Tipskanal

Konkurransegrunnlag. Tipskanal Konkurransegrunnlag Tipskanal Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE AV ANSKAFFELSEN 3 1.3.1 Bakgrunn for anskaffelsen

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandlinger i 1 trinn. Konkurranse på rammeavtale for levering av synspedagogtjenester

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandlinger i 1 trinn. Konkurranse på rammeavtale for levering av synspedagogtjenester KONKURRANSEGRUNNLAG Referanse: 201000658 Konkurranse med forhandlinger i 1 trinn Anskaffelse under EØS-terskelverdi Konkurranse på rammeavtale for levering av synspedagogtjenester INNHOLDSFORTEGNELSE 1

Detaljer

Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015

Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015 Kongsberg kommune Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015 Tilbudsinnbydelse på rammeavtale for levering av Inn på tunettjenester til Kongsberg kommune Vedlegg: 1) Prisliste 2) Rammeavtale 3) Bestillingsavtale

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KONKURRANSEGRUNNLAG FOR Orkdal kommune Tekniske Tjenester LEGGING AV NYTT SPORTSGULV 2100 M 2 PÅ TO BANEFLATER I ORKLAHALLEN Prosjekt 2014/4814 Anbudsfrist 07. juli 2014, kl 12:00 INNHOLDSFORTEGNELSE :

Detaljer

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune. Kunngjort i DOFFIN-basen

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune. Kunngjort i DOFFIN-basen Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune Kunngjort i DOFFIN-basen 15.10.07 1 Regler og prosedyrer for leveransen Anskaffelsen er omfattet

Detaljer

KONKURRANSE GRUNNLAG FOR LEVERING AV

KONKURRANSE GRUNNLAG FOR LEVERING AV KONKURRANSE GRUNNLAG FOR LEVERING AV Barnehagemøbler til to barnehager i 1. Kringla barnehage 2. Sira barnehag. Side 1 av 8 1. Innledning 1.1. Oppdragsgiver Oppdragsgiver for denne anskaffelsen er Flekkefjord

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Rammeavtale varm mat til barnehagene (saksnr 16/95)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Rammeavtale varm mat til barnehagene (saksnr 16/95) KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll Rammeavtale varm mat til barnehagene (saksnr 16/95) Oppdragsgiver: Enebakk kommune Tilbudsfrist: 01.03.2016 kl 12:00

Detaljer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Tilbud på Masseleveranser og transporttjenester for sesongen 2014. for levering til. Vefsn kommune.

Konkurransegrunnlag. Tilbud på Masseleveranser og transporttjenester for sesongen 2014. for levering til. Vefsn kommune. Konkurransegrunnlag Tilbud på Masseleveranser og transporttjenester for sesongen 2014 for levering til Vefsn kommune Saksnummer:14/716 1 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver...

Detaljer

Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest

Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest VERSJON 1.0 Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for forespørsel om deltakelse 10.11.2009, kl. 12.00 NORE OG UVDAL - OKTOBER 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET...3 1.1 Oppdragsgiver...3

Detaljer

Oppdal kommune TILBYGG HØGMO BARNEHAGE Konkurransegrunnlag for Tilbygg ved Høgmo barnehage

Oppdal kommune TILBYGG HØGMO BARNEHAGE Konkurransegrunnlag for Tilbygg ved Høgmo barnehage Konkurransegrunnlag for Tilbygg ved Høgmo barnehage 1 Innhold 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver... 3 1.2 Oppdragsgivers kontaktperson... 3 1.3 Anskaffelsen gjelder...

Detaljer

KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER. Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00

KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER. Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00 KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00 Innhold 1 Generell informasjon... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Informasjon om regelverket... 4 1.3 Offentlig

Detaljer

BEDRIFTSHELSETJENESTE

BEDRIFTSHELSETJENESTE 15/1866-1 H08 ANSKAFFELSE AV BEDRIFTSHELSETJENESTE 2016-2019 Konkurransegrunnlag Oktober 2015 Vedlegg: - Vektingsskjema tildelingskriterier - Tilbudsskjema - Kravspesifikasjon - Kontraktsbestemmelser 1.1

Detaljer

Konkurransebeskrivelsen

Konkurransebeskrivelsen Konkurransebeskrivelsen Rammeavtale 14/4159 Snørydding, brøyting og strøtjenester CPV 90620000 Snørydding og brøyting Innholdsoversikt 1 Innledning... 3 2 Generelt om anskaffelsen... 3 3 Regler for gjennomføring

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Svak- og sterkstrøm til datarom. Gol kommune. Tilbudsfrist: 23. februar 2009, kl

KONKURRANSEGRUNNLAG. Svak- og sterkstrøm til datarom. Gol kommune. Tilbudsfrist: 23. februar 2009, kl KONKURRANSEGRUNNLAG Svak- og sterkstrøm til datarom i Gol kommune Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1: Utgår Vedlegg 2: Standard avtalevilkår for kommunene i Hallingdal Vedlegg

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen anbudskonkurranse i forbindelse med anskaffelse av «Framtidens leiemarked i et

Detaljer

Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om. kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune. Dato:

Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om. kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune. Dato: Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune Dato: 05.06.2015 Saksnummer: 3-2015 1 Innbydelsen 1.1 Kort om anskaffelsen Vågan kommune innbyr til konkurranse

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale om levering av behandlingsstoler

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale om levering av behandlingsstoler KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale om levering av behandlingsstoler Konkurransegrunnlag Revidert: 29.1.2015 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Anskaffelsens omfang...

Detaljer

Jernbaneverket. Kapittel B. Regler for gjennomføring av konkurransen

Jernbaneverket. Kapittel B. Regler for gjennomføring av konkurransen Jernbaneverket Kapittel B Regler for gjennomføring av konkurransen Innhold Jernbaneverket... 1 Kapittel B... 1 Regler for gjennomføring av konkurransen... 1 Innhold... 2 1. Innledning... 4 1.1 Konkurranseform...

Detaljer

Forespørsel under nasjonal terskel Doffin-kunngjøring Ved anskaffelse av: ANSK HPLC Biogjenkjenning

Forespørsel under nasjonal terskel Doffin-kunngjøring Ved anskaffelse av: ANSK HPLC Biogjenkjenning Forespørsel under nasjonal terskel Doffin-kunngjøring Ved anskaffelse av: ANSK-0802-11 HPLC Biogjenkjenning Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Om oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og

Detaljer

STATENS NATUROPPSYN. Konkurransegrunnlag:

STATENS NATUROPPSYN. Konkurransegrunnlag: STATENS NATUROPPSYN Konkurransegrunnlag: «Naturoppsyn på Sør-Trøndelagskysten, primært i Fosen-regionen» Tilbudsfrist: 7.6.2012 Tilbudet sendes pr mail til Statens naturoppsyn postmottak@dirnat.no med

Detaljer

Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG. Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole

Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG. Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Stangnes videregående skole innbyr til begrenset anbudskonkurranse

Detaljer

OPPLYSNINGSVESENETS FOND

OPPLYSNINGSVESENETS FOND OPPLYSNINGSVESENETS FOND Konkurransegrunnlag for kjøp av SKOGKULTURTJENESTER Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av uprioriterte tjenester (FOA del I og II) Saksnummer 15/2313 Tilbudsinnbydelse Innholdsfortegnelse

Detaljer

Konkurransegrunnlag for rammeavtale om. Designtjenester for Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Konkurransegrunnlag for rammeavtale om. Designtjenester for Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Konkurransegrunnlag for rammeavtale om Designtjenester for Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Innholdsfortegnelse 1. Oppdraget... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Anskaffelsens formål... 4 1.3 Kontraktsbestemmelser...

Detaljer

KROKBIL TIL KONGSBERG KOMMUNE

KROKBIL TIL KONGSBERG KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG KROKBIL TIL KONGSBERG KOMMUNE Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1: Kravspesifikasjon/Tilbudsskjema Vedlegg 2: Standard avtalevilkår Kongsberg kommune varekjøp

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Tilbudsfrist: kl

KONKURRANSEGRUNNLAG. Tilbudsfrist: kl KONKURRANSEGRUNNLAG VEIHØVEL TIL EIDSKOG KOMMUNE Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1: Kravspesifikasjon/Tilbudsskjema Vedlegg 2: HMS-skjema Vedlegg 3: Utkast til kontrakt varekjøp

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. «Kommunale retningslinjer og praksis vedrørende startlån»

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. «Kommunale retningslinjer og praksis vedrørende startlån» Konkurransegrunnlag for for kjøp av «Kommunale retningslinjer og praksis vedrørende startlån» For levering til Husbanken 1 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

FOR Konkurransegrunnlag BKSAK Konkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I

FOR Konkurransegrunnlag BKSAK Konkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I Helleren AS KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I LOVPÅLAGT REGNSKAPSREVISJON OG REVISJONSRELATERT BISTAND / RÅDGIVNING for levering til Helleren AS Anskaffelsesnr.

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER Side 1 av 6

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER Side 1 av 6 KONKURRANSEGRUNNLAG for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER 23.04.2010 Side 1 av 6 Innhold 1. GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Beskrivelse av anskaffelsen... 3 2. INSTRUKS TIL

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Byggevarer. Dyrøy kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Byggevarer. Dyrøy kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Byggevarer Dyrøy kommune 1 INNHOLD INNHOLD...2 1. GENERELL BESKRIVELSE AV ANSKAFFELSEN OG OPPDRAGSGIVER...3 2. ADMINISTRASJON AV KONKURRANSEN...3 3. NÆRMERE BESKRIVELSE

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Avtale om leasing av tjenestekjøretøy

KONKURRANSEGRUNNLAG Avtale om leasing av tjenestekjøretøy KONKURRANSEGRUNNLAG Avtale om leasing av tjenestekjøretøy 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Oppdragsgivers kontaktperson... 3 1.2 Anskaffelsens oppdragsgiver... 3 1.3 Kontrakt... 3

Detaljer

RAMMEAVTALE VIKARTJENESTER LEGEVAKTSLEGER

RAMMEAVTALE VIKARTJENESTER LEGEVAKTSLEGER RAMMEAVTALE VIKARTJENESTER LEGEVAKTSLEGER Varighet 2 med opsjon på1+1 år KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for innlevering av tilbud 20.02.2014 kl. 12.00 Vedlegg: 1. Standarkontraktsvilkår kjøp av konsulenttjenester

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av toalettanlegg for Tønsberg kommune Åpen anbudskonkurranse

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av toalettanlegg for Tønsberg kommune Åpen anbudskonkurranse KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av toalettanlegg for Tønsberg kommune Åpen anbudskonkurranse INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING 2.0 GENERELT OM TILBUDET 2.1 Kunngjøring 2.2 Kontaktpersoner i anskaffelsesprosessen

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av. Brøytekontraktør. til Kragerø kommune. Sannidal m/ plasser. Tilbudsfrist: kl: 12.

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av. Brøytekontraktør. til Kragerø kommune. Sannidal m/ plasser. Tilbudsfrist: kl: 12. KONKURRANSEGRUNNLAG for anskaffelse av Brøytekontraktør til Kragerø kommune Sannidal m/ plasser Tilbudsfrist: 20.06.13. kl: 12.00 Innholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse av oppdraget... 3 2 Gjennomføring

Detaljer

Konkurransegrunnlag. for kjøp av

Konkurransegrunnlag. for kjøp av Konkurransegrunnlag for kjøp av Kartlegging og bekjempelse av fremmede og skadelige arter i Meråker kommune For levering til Meråker kommune, v/utmarkskonsulent Anne Haneborg Saksnummer: 2010/449 Konkurransegrunnlag

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Prosjekt: Utstyr og maskiner til Verkstedhaller. NTFK Nord-Trøndelag fylkeskommune NTFK. Nord-Trøndelag Fylkeskommune Eiendom

KONKURRANSEGRUNNLAG. Prosjekt: Utstyr og maskiner til Verkstedhaller. NTFK Nord-Trøndelag fylkeskommune NTFK. Nord-Trøndelag Fylkeskommune Eiendom Nord-Trøndelag Fylkeskommune Eiendom KONKURRANSEGRUNNLAG Prosjekt: Utstyr og maskiner til Verkstedhaller side 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 TILBUDSINNBYDELSE... 3 1.1 Kort om anskaffelsen i prosjektet...

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Kursholder i prosjektstyring og prosjektarbeid

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Kursholder i prosjektstyring og prosjektarbeid Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Kursholder i prosjektstyring og prosjektarbeid Dokumentets dato: 8. mars 2013 Saksnummer: 2013/028374 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1.

Detaljer

Kompetanseforum Vest-Finnmark

Kompetanseforum Vest-Finnmark Kompetanseforum Vest-Finnmark innbyr til tilbudskonkurranse vedrørende anskaffelse av: Lederutdanning Undervisningstjenester til eget personale, Kompetanseforum Vest-Finnmark Innhold: 1. OPPDRAGSGIVER...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune Innholdsfortegnelse 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen anbudskonkurranse i forbindelse med anskaffelse av «Følgeevaluering av forsøksordning

Detaljer

Nedre Romerike Vannverk IKS. Innkjøp av liten lastebil Konkurransegrunnlag

Nedre Romerike Vannverk IKS. Innkjøp av liten lastebil Konkurransegrunnlag Nedre Romerike Vannverk IKS Innkjøp av liten lastebil 2016 Konkurransegrunnlag 7.7.2016 INNHOLD 1 Tilbudsinnbydelse 2 Oppdragets omfang 3 Kravspesifikasjoner 4 Prisskjema 5 Konkurranseregler 1 Tilbudsinnbydelse

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av. Anskaffelse 26/2016 Arbeidsmiljøkartlegging

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av. Anskaffelse 26/2016 Arbeidsmiljøkartlegging KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og II for anskaffelse av Anskaffelse 26/2016 Arbeidsmiljøkartlegging Konkurransegrunnlaget består av følgende dokumenter: - Dette

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF KONKURRANSEGRUNNLAG FOR LEVERING AV 1 AMBULANSEBIL TIL UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF Mars 2008 Vedlegg: Vedlegg 1: spesifikasjon Vedlegg 2: HMS-egenerklæring KONKURRANSEGRUNNLAG

Detaljer

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAG

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av tankbil til Strand kommune brannvesen Tilbudsfrist: 16.03.2016 kl.12.00 Arkivsaksnr.16/316 Konkurransegrunnlag Tankbil side 1 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV ULTRALYDAPPARAT TIL NEVROLOGI

KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV ULTRALYDAPPARAT TIL NEVROLOGI KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV ULTRALYDAPPARAT TIL NEVROLOGI TILBUDSFRIST: 16.10.2013 KL. 10:00 SAK NR. 13/06540 Konkurransegrunnlag sak 13/06540 Ultralydapparat nevrologi Side 1 av 7 Innhold 1

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV PASIENTNÆRE GLUKOSEMÅLERE

KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV PASIENTNÆRE GLUKOSEMÅLERE KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV PASIENTNÆRE GLUKOSEMÅLERE TILBUDSFRIST: 12.5.2014 KL. 10:00 SAK NR. 14/01130 Konkurransegrunnlag sak 14/01130 Side 1 av 8 Innhold 1 Innbydelse til konkurranse...

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av juridisk bistand

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av juridisk bistand Konkurransegrunnlag for for kjøp av juridisk bistand vedrørende interne rettighetsspørsmål i reindriften For levering til Finnmarkskommisjonen Konkurransegrunnlag anskaffelser under kr 500 000 ekskl. mva.

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Verkstedmaskiner til nye Jessheim videregående skole (prosjektnummer 36771)

KONKURRANSEGRUNNLAG Verkstedmaskiner til nye Jessheim videregående skole (prosjektnummer 36771) KONKURRANSEGRUNNLAG Verkstedmaskiner til nye Jessheim videregående skole (prosjektnummer 36771) Konkurransegrunnlag 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Anskaffelsens oppdragsgiver...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling i ett trinn. etter forskriftens del I og del II (under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling i ett trinn. etter forskriftens del I og del II (under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester) KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling i ett trinn etter forskriftens del I og del II (under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester) Avtale Interaktive tavler til skoler i Kommunalområde Oppvekst

Detaljer

Konkurransegrunnlag for åpen anbudskonkurranse under nasjonal terskel (FOA del I) ved anskaffelse av: Snekring av møbler til Observatoriet

Konkurransegrunnlag for åpen anbudskonkurranse under nasjonal terskel (FOA del I) ved anskaffelse av: Snekring av møbler til Observatoriet Konkurransegrunnlag for åpen anbudskonkurranse under nasjonal terskel (FOA del I) ved anskaffelse av: Snekring av møbler til Observatoriet Innholdsfortegnelse 1 Om oppdragsgiver... 3 2 Anskaffelsesprosedyre...

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL UTSKIFTING AV INNLØPSRIST OG SEPTIKRIST I SAND RENSEANLEGG NORD-ODAL

TILBUDSFORESPØRSEL UTSKIFTING AV INNLØPSRIST OG SEPTIKRIST I SAND RENSEANLEGG NORD-ODAL TILBUDSFORESPØRSEL UTSKIFTING AV INNLØPSRIST OG SEPTIKRIST I SAND RENSEANLEGG NORD-ODAL TILBUDSFORESPØRSEL 2 (15) Innhold... 1 1. TILBUDSINNBYDELSE... 3 2. ORIENTERING... 4 3. KONKURRANSEREGLER... 4 3.1

Detaljer

NY ELLER DEMOKJØRT BRANNBIL TIL KONGSBERG KOMMUNE

NY ELLER DEMOKJØRT BRANNBIL TIL KONGSBERG KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG NY ELLER DEMOKJØRT BRANNBIL TIL KONGSBERG KOMMUNE Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1: Kravspesifikasjon Vedlegg 2: HMS-skjema Vedlegg 3: Standard avtalevilkår

Detaljer

KONKURRANSE VEDR. KJØP AV SIKKERHETSKURS TIL VIDEREGÅENDE SKOLER - TROMS FYLKESKOMMUNE

KONKURRANSE VEDR. KJØP AV SIKKERHETSKURS TIL VIDEREGÅENDE SKOLER - TROMS FYLKESKOMMUNE Saksnummer: 15/672 KONKURRANSE VEDR. KJØP AV SIKKERHETSKURS TIL VIDEREGÅENDE SKOLER - TROMS FYLKESKOMMUNE Innholdsfortegnelse 1 Oppdraget... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang...

Detaljer

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Rammeavtale om advokatbistand i forbindelse med offentlige anskaffelser

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Rammeavtale om advokatbistand i forbindelse med offentlige anskaffelser Konkurransegrunnlagets administrative bestemmelser Rammeavtale om advokatbistand i forbindelse med offentlige anskaffelser 1 Innhold 1. ANSKAFFELSENS FORMÅL/OMFANG... 3 1.1. ANSKAFFELSENS FORMÅL... 3 1.2.

Detaljer

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE: 2016 F HOLMIUM YAG LASER TIL KIRURGISK KLINIKK, UROLOGISEKSJON, SYKEHUSET I VESTFOLD HF

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE: 2016 F HOLMIUM YAG LASER TIL KIRURGISK KLINIKK, UROLOGISEKSJON, SYKEHUSET I VESTFOLD HF ØKONOMIAVDELINGEN Innkjøp & kontraktseksjon Til anbyderene Telefon: 3334 2000 Postboks 2168 Postterminalen 3103 Tønsberg, Norge Org.nr.: 983 975 259 Vår ref. Dato 2016 F 01.07.2016 Urologiseksjonen Kirurgisk

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Anskaffelse etter del I. for anskaffelse av. Kontroll av lekeplasser og utstyr

KONKURRANSEGRUNNLAG. Anskaffelse etter del I. for anskaffelse av. Kontroll av lekeplasser og utstyr KONKURRANSEGRUNNLAG Anskaffelse etter del I for anskaffelse av Kontroll av lekeplasser og utstyr 2017-112 For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år 1 GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Om oppdragsgiver... 3

Detaljer

LEVERING AV UTSMYKNING AV AKUTTBYGG SANDERUD

LEVERING AV UTSMYKNING AV AKUTTBYGG SANDERUD INVITASJON TIL DELTAGELSE I KONKURRANSE OM LEVERING AV UTSMYKNING AV AKUTTBYGG SANDERUD KVALIFIKASJONSGRUNNLAG SAK NR. 2009002264 Grunnlag for prekvalifisering i sak nr 200902264 Utsmykning av Akuttbygg

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen konkurranse med forhandling i forbindelse med

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av Konkurransegrunnlag for for kjøp av snøbrøyting av kommunale veier og plasser i Lunner Kommune 2016/2017-2017/2018 med opsjon om forlengelse med ett år av gangen i 2 år (1+1.) Saksnummer: 2016-16/959 Konkurransegrunnlag

Detaljer

TILBUD SKOGTAKST PASVIK KONKURRANSEGRUNNLAG DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

TILBUD SKOGTAKST PASVIK KONKURRANSEGRUNNLAG DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE TILBUD SKOGTAKST PASVIK KONKURRANSEGRUNNLAG DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 0 For tilbud Revisjon Revisjonen gjelder Dato: Utarb. av Kontr. av Utarbeidet av: Finnmarkseiendommen Tittel: Konkurransegrunnlag,

Detaljer

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission:

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: VIKINGTIDSMUSEET Plan- og designkonkurranse/design competition Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: Det benyttes en egen elektronisk løsning for innlevering (Byggeweb Anbud). Dette

Detaljer

Arktisk e-navigation: Polarkoden og andre utfordringer i nord veien videre?

Arktisk e-navigation: Polarkoden og andre utfordringer i nord veien videre? Arktisk e-navigation: Polarkoden og andre utfordringer i nord veien videre? Turid Stemre Seniorrådgiver Internasjonalt miljø- og sikkerhetsarbeid Sjøfartsdirektoratet 13.04.2015 Generelt om Polarkoden

Detaljer

KONGSBERG KOMMUNALE EIENDOM KF -en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier

KONGSBERG KOMMUNALE EIENDOM KF -en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier -en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier KONKURRANSEGRUNNLAG For anbud om leveranse av toppsystem til Kongsberg kommunale eiendoms sentraldriftsanlegg Tilbudsfrist: 15.03.2010 klokken

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG Advokattjenester til barneverntjenesten i Melhus kommune ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE Tilbudsfrist: 11.03.2013 1 Melhus kommune INNLEDNING 1.1 OPPDRAGSGIVER 4 1.2 FORMÅLET MED ANSKAFFELSEN

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. fra Lillehammer Olympiapark AS. Åpen anbudskonkurranse for levering av: Materiell for plastdekke Materiell for snøforankring

KONKURRANSEGRUNNLAG. fra Lillehammer Olympiapark AS. Åpen anbudskonkurranse for levering av: Materiell for plastdekke Materiell for snøforankring Lillehammer Ringebu Øyer Sør-Fron Nord-Fron Gausdal Innkjøpssamarbeidet INNOFF I denne konkurransen deltar: Lillehammer v/ Lillehammer Olympiapark AS KONKURRANSEGRUNNLAG fra Lillehammer Olympiapark AS

Detaljer

Alstahaug kommune. Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune. Saksnummer:14/1207

Alstahaug kommune. Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune. Saksnummer:14/1207 Alstahaug kommune Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune Saksnummer:14/1207 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver...

Detaljer

Konkurransegrunnlag. for kjøp av FoU-oppdrag. «Housing First i Norge»

Konkurransegrunnlag. for kjøp av FoU-oppdrag. «Housing First i Norge» Konkurransegrunnlag for kjøp av FoU-oppdrag «Housing First i Norge» For levering til Husbanken 1 INVITASJON... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Oppdragsgivers kontaktperson... 3 1.3 Prosedyre... 3 1.4 Kontrakt...

Detaljer

Nye Ahus 5142 EKG APPARATER. Konkurransegrunnlag

Nye Ahus 5142 EKG APPARATER. Konkurransegrunnlag Prosjekt: Nye Ahus Tittel: 5142 EKG APPARATER Konkurransegrunnlag 01 For tilbud 27.09.10 KHN AM TORØ Rev. Beskrivelse Rev. Dato Utarbeidet Kontroll Godkjent Kontraktor/leverandørs logo: Bygg nr: Etasje

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av utredningsprosjektet:

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av utredningsprosjektet: KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II for anskaffelse av utredningsprosjektet: Sammenliknende studie av effektiviteten i lufthavndriften i Avinor (bench-marking) Saksnummer.

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale Levering av telefonitrafikk

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale Levering av telefonitrafikk KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale Levering av telefonitrafikk KONKURANSEGRUNNLAG 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Anskaffelsens omfang... 3 1.2 Anskaffelsens oppdragsgivere...

Detaljer

Konkurransegrunnlag Medieovervåking for Riksrevisjonen

Konkurransegrunnlag Medieovervåking for Riksrevisjonen Konkurransegrunnlag Medieovervåking for Riksrevisjonen Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1. Opplysninger om anskaffelsen... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Kunngjøring... 3 1.3 Beskrivelse av anskaffelsen...

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av juridisk bistand. reindriften i felt 4

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av juridisk bistand. reindriften i felt 4 Konkurransegrunnlag for for kjøp av juridisk bistand vedrørende interne rettighetsspørsmål i reindriften i felt 4 For levering til Finnmarkskommisjonen Konkurransegrunnlag anskaffelser under kr 500 000

Detaljer

Rehabilitering deler av Huglaveien i Nesna kommune (åpen anbudskonkurranse)

Rehabilitering deler av Huglaveien i Nesna kommune (åpen anbudskonkurranse) NESNA KOMMUNE Rehabilitering deler av Huglaveien i Nesna (åpen anbudskonkurranse) Tilbudsfrist: 31.05.2016, kl. 12:00 1 Innholdsfortegnelse 1 Innbydelse... 3 2 Leveransens omfang... 3 3 Oppdragsgivers

Detaljer

Jernbaneverket. Kapittel B 1. Regler for gjennomføring av konkurransen

Jernbaneverket. Kapittel B 1. Regler for gjennomføring av konkurransen Jernbaneverket Kapittel B 1 Regler for gjennomføring av konkurransen Side: 1 av 6 Innhold Innledning... 3 1.1. Konkurranseform... 3 1.2. Kunngjøring... 3 1.3. Regelverk... 3 1.4. Tilbudsbefaring / - konferanse...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen konkurranse med forhandling i forbindelse med

Detaljer

FSP FMA IKT Anskaffelse av antennematriser. DEL 1 Regler for konkurransen

FSP FMA IKT Anskaffelse av antennematriser. DEL 1 Regler for konkurransen FSP FMA IKT 2016-017 Anskaffelse av antennematriser DEL 1 Regler for konkurransen Innholdsfortegnelse 1.1 Bakgrunn og formål... 4 2 GJENNOMFØRINGEN AV KONKURRANSEN - KONKURRANSEREGLER... 4 2.1 Lovgrunnlag

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. konsulenttjenester til utredning av Eidsbergskolen hvor går vi?

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. konsulenttjenester til utredning av Eidsbergskolen hvor går vi? Konkurransegrunnlag for for kjøp av konsulenttjenester til utredning av Eidsbergskolen hvor går vi? For levering til Eidsberg kommune Saksnummer: 14/1244 Konkurransegrunnlag anskaffelser under kr 500 000

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG WI-FI DEKNING I KONGSBERG KOMMUNE. Tilbudsfrist: kl

KONKURRANSEGRUNNLAG WI-FI DEKNING I KONGSBERG KOMMUNE. Tilbudsfrist: kl KONKURRANSEGRUNNLAG WI-FI DEKNING I KONGSBERG KOMMUNE Tilbudsfrist: 08.04.2015 kl. 12.00 Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1: Kravspesifikasjon Vedlegg 2: Kontrakt SSA-k lille Vedlegg

Detaljer

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Vedlikeholdsavtale Remedy

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Vedlikeholdsavtale Remedy Konkurransegrunnlagets administrative bestemmelser Vedlikeholdsavtale Remedy 201200266 Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III 1 INNHOLD 1 ANSKAFFELSEN... 3 1.1 ANSKAFFELSESPROSEDYRE...

Detaljer