Åpen anbudskonkurranse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Åpen anbudskonkurranse"

Transkript

1 KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av prehospitalt EKG-system Åpen anbudskonkurranse TILBUDSFRIST 06. juli 2005 Kl 0900

2 Invitasjon til konkurranse 1. Innledning Helse Midt Norge RHF inviterer med dette til åpen anbudskonkurranse om kjøp av 12-kanalers EKGutstyr til prehospital bruk i den akuttmedisinske kjede og eventuelt for luftambulansetjenesten i regionen. Konkurransegrunnlaget består foruten dette dokumentet av: Vedlegg 1- Prisskjema Vedlegg 2 Teknisk kravspesifikasjon Vedlegg 3 Avvik fra teknisk kravspesifikasjon. Vedlegg 4 Funksjonell kravspesifikasjon 2. Om Helse Midt-Norge RHF Helse Midt-Norge RHF er ett av fem regionale helseforetak i landet og har overordnet ansvar for alle offentlig sykehus og annen spesialisthelsetjeneste for over innbyggere i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag. Helseforetakgruppen Helse Midt-Norge er nå organisert i 6 helseforetak (se figuren under) med over ansatte og har et budsjett på rundt 10 milliarder kroner. Helseforetakene er egne rettssubjekter og har blant annet arbeidsgiveransvaret for de ansatte. Det vises for øvrig til informasjon på vår hjemmeside på internett: 3. Oppdragsgiver Helse Midt-Norge RHF Helse Nord- Trøndelag HF St.Olavs Hospital HF Helse Nordmøre og Romsdal HF Helse Helse Sunnm øre HF HF Rusbehandling Midt- Norge HF Sykehusapotekene i Midt-Norge HF Helse Midt-Norge RHF (org. nr ) er oppdragsgiver og vil være formell kontraktspart. Leveransen skal etter nærmere avtale gjøres til følgende helseforetak.: Helse Sunnmøre HF Helse Nordmøre og Romsdal HF St. Olavs hospital HF Helse Nord-Trøndelag HF Dette utelukker ikke eventuelle leveranser til andre foretak eller enheter i helseforetaksgruppen. 1

3 Hvis det i avtaleperioden skjer en omstrukturering av helseforetakene, vil de angitte helseforetaks rettsetterfølger kunne benytte kontrakten. Nøyaktige leveringsadresser avtales i forbindelse med kontraktsinngåelse. I utgangspunktet vil dette være sykehusene i Volda, Ålesund, Molde, Kristiansund, Orkdal, Trondheim, Levanger og Namsos. Dessuten til fem ambulansebåter i Møre og Romsdal og en ambulansebåt i Sør-Trøndelag. Opplæring som leverandør skal utføre vil i det vesentligste også bli lagt til sykehusene. Helse Midt-Norge RHF kan kontaktes på forskjellige måter: Postadresse: Postboks STJØRDAL Kontoradresse: Strandv. 1 4 etasje i Tangen Næringsbygg 7500 STJØRDAL Telefon: Telefaks: E-post: Kontaktpersoner: Medisinske spørsmål: Kardiolog Torstein Hole Helse Sunnmøre HF Medisinsk teknikk: Bjørn Roger Bjerke - St. Olavs hospital HF Innkjøpstekniske spørsmål: Erik Andreas Øyen Helse Midt-Norge RHF Kunngjøring og informasjon Tilbudsforespørselen er kunngjort i Database for offentlige innkjøp i Norge (DOFFIN den med referanse NLref og er publisert i Norsk lysingsblad den og Tilbyderne får skriftlig melding om valg av leverandør før kontrakt inngås i henhold til 3-8 (3) og 17-3 i forskrift om offentlige anskaffelser. 5. Anskaffelsesprosedyre 2

4 Tildelingen av kontrakt vil skje etter åpen konkurranse i henhold til lov om offentlige anskaffelser og forskrift om offentlige anskaffelser del I og del II. Den valgte anskaffelsesprosedyren innebærer at oppdragsgiver ikke har adgang til å forhandle om tilbudene. Oppdragsgiver kan avlyse konkurransen eller forkaste samtlige tilbud når det foreligger saklig grunn til det. 6. Omfang og innhold i tilbudet Oppdragsgiver skal anskaffe EKG-system til de prehospitale tjenestene i Helse Midt-Norge. Det er 97 ambulansebiler og 6 ambulansebåter i foretaksgruppen. Disse er lokalisert slik: Helseforetak Ant. amb. biler Ant. amb.båter Helse Sunnmøre HF 21 2 Helse Nordmøre og Romsdal HF 24 3 St. Olavs hospital HF 29 1 Helse Nord-Trøndelag HF 23 Avhengig av antall enheter som besluttes anskaffet vil det kunne skje en relativ fordeling mellom helseforetakene. Geografiske- og beredskapsmessige forhold kan også medføre mindre forskyvninger av antallet enheter mellom helseforetakene. Det bes derfor om tilbud på: Inntil 103 stk 12 kanalers EKG apparater. Avhengig av totalkostnaden legges det opp til en skalert anskaffelse med følgende trinn: Inntil 70 enheter, inntil 90 enheter og inntil 103 enheter med muligheter for suppleringskjøp (vedlegg 1 priselement A) Serviceavtaler som inkluderer permanent tilgang på to låneenheter per foretak (til sammen 8 enheter). Serviceavtalene forutsettes å gjøres gjeldende ved utløpet av garantitiden regnet fra det tidspunktet den enkelte enhet faktisk godkjennes og tas i bruk (vedlegg 1 priselement B). I tillegg skal tilgang på teknisk support og responstider skal beskrives. Termineringsutstyr for mottak av de aktuelle data for 4 mottaksstasjoner i sykehusenes AMKsentraler med videre intern overføring til 8 hjerteovervåkninger (2 pr AMK sentral) og mobile enheter (vedlegg 1 priselement C). Opplæring der kursene skal gi deltakerne nødvendige kvalifikasjoner til å kunne operere utstyret på en kvalitativ anerkjent måte (vedlegg 1 priselement D). Tilbyder skal videre foreta en livstidskostnadsberegning per enhet på utstyret basert på følgende forutsetninger: Skalert pris (jf. vedlegg 1 priselement A), normale vedlikeholdskostnader, opplæringsog oppfølingskostnader og eventuelle andre elementer som må tas med i beregningen. Det skal nyttes 8 års avskrivning og 6% rente. Dette dokumenteres i vedlegg 1 priselement E. Prisskjemaet i vedlegg 1 skal fylles ut og legges ved tilbudet. 3

5 Det vises for øvrig til vedlegg 2 Teknisk kravspesifikasjon som beskriver at produktet som et minimum skal fylle alle krav i den tekniske kravspesifikasjonen merket A - shall confirm. Oppfyllelse av disse kravene skal dokumenteres i henhold til vedlegg 3 Avvik fra teknisk kravspesifikasjon. I tillegg skal vedlegg 4 Funksjonell kravspesifikasjon besvares og legges ved tilbudet. Videre bes det om en beskrivelse av hvordan tilbyder har planlagt å gjennomføring leveransen (prosjektplan). Tilbyder skal til slutt gi en beskrivelse av sitt (foretakets) miljøprogram. I den utstrekning dette er satt i system, eksempelvis etter den internasjonale miljøstandarden ISO eller lignende, ønskes dette beskrevet. 7. Kvalifikasjonskrav Tilbyderne skal oppfylle og dokumentere kvalifikasjonskravene for å delta i konkurransen i henhold til punkt III.2 i kunngjøringsskjemaet, som kan finnes i henhold til punkt 4 i dette konkurransegrunnlaget. Dokumentasjon av kvalifikasjonskravene sendes som en del av tilbudsdokumentet, se neste punkt. 8. Tilbudsdokumentet Tilbudsdokumentet skal utarbeides i 3 eksemplarer på norsk. Forpliktende tilbudsbrev skal være underskrevet av person med nødvendig fullmakt og datert. Tilbudsdokumentet skal sendes eller leveres i lukket forsendelse direkte eller pr. post merket: Kjøp av 12 kanalers EKG apparater Åpnes ikke før kl Tilbud avgitt pr. e-post og tilbud som ikke tilfredsstiller konkurransereglene blir avvist. Tilbudsdokumentet og anskaffelsesprotokollen unntas offentlighet jf. forskrift til offentlighetsloven. Opplysninger fra tilbyderne behandles for øvrig konfidensielt i konkurransen. Oppdragsgiver dekker ikke kostnader som tilbyderne har ved utarbeidelse av eller forhandlinger om tilbudene. Videre dekkes ikke oppdragsgiver kostnader knyttet til utlån og utprøving av aktuell apparatur. 9. Tidsfrister Tilbudsfrist: kl Vedståelsesfrist: kl

6 Tilbudsdokumentet må være oppdragsgiver i hende senest ved tilbudsfristens utløp. Tilbud som mottas etter tilbudsfristens utløp blir avvist. For å sikre reell mulighet til å besvare eventuelle spørsmål fra tilbyderne og at svarene skal kunne meddeles til alle, settes siste frist for spørsmål til oppdragsgiver til den kl Spørsmål må fremmes pr. e-post jf. punkt 3 i dette konkurransegrunnlaget. Vedståelsesfristen er den tiden oppdragsgiver krever at tilbudet er bindende for leverandør. 10. Tilbudsåpning Tilbudene blir åpnet hos oppdragsgiver den kl Tilbudsåpningen er ikke offentlig. 11. Tildelingskriterier Oppdragsgiver vil velge leverandør ut fra hva som innebærer det økonomisk mest fordelaktige tilbudet med følgende tildelingskriterier : Kostnader Tekniske og funksjonelle egenskaper Gjennomføringsevne Tildelingskriteriene er ikke vektet eller oppgitt i prioritert rekkefølge. I henhold til 10-3 i forskrift om offentlige anskaffelser kan oppdragsgiver, dersom det er grunnlag for dette, frem til kontrakten er undertegnet av begge parter annullere beslutningen om hvem som skal tildeles kontrakt. 12. Kontraktsvilkår Generelt Kjøpslovens bestemmelser legges til grunn ved kontraktsinngåelsen. Miljø Oppdragsgiver ser det som viktig at bruken av miljøskadelige stoffer reduseres, samt at produksjon og tjenester skjer på en miljømessig tilfredsstillende måte. Betalingsbetingelser Delleveranser kan finne sted og avtales med det enkelte helseforetak. Denne leveransen har funnet sted når utstyret er levert, montert hos sluttbruker og funksjonelt godkjent. Videre skal opplæring for de relevante brukerne være gjennomført og leverandør skal forsikre seg om at brukerne behersker utstyret. Når disse krav er oppfylt forfaller delleveransen til betaling etter mottak av gyldig faktura med 30 dagers betalingsfrist. Tvisteløsning 5

7 Eventuelle tvister som springer ut av denne kontrakt skal først søkes løst ved forhandlinger. Fører slike forhandlinger ikke frem innen to uker etter at en av partene har meddelt ønske om forhandlinger, kan hver av partene forlange tvisten avgjort med endelig virkning ved voldgift, jfr Lov om voldgift av Voldgiftsretten skal ha 3 dommere, og voldgiftssted skal være Stjørdal. Partene skal, så vidt mulig, oppnevnte voldgiftsretten i fellesskap. Hvis enighet om oppnevning ikke oppnås, skal hver av partene oppnevne en voldgiftsmann med kyndighet på kontraktens område. De to partsoppnevnte voldgiftsmenn oppnevner i fellesskap voldgiftsrettens tredje medlem, som skal ha dommerkompetanse og fungere som voldgiftsrettens leder. Ved unnlatt oppnevnelse fra part, eller ved uenighet om oppnevning av leder, skal oppnevnelse foretas av domstolen. 6

8 Vedlegg 1 Prisskjema for tilbyder: Prisene (NOK) på utstyret/tjenesten bes oppgitt levert hos sluttbruker i Helse Midt-Norge inklusiv eventuell montering, eksl. mva. Inntil 70 EKG Inntil 90 EKG Inntil 103 EKG Enh + supplerings-kjøp enheter enheter A-Komplett 12 kanalers EKG pris per enhet B. Årlig servicekostnad per enhet C. Termineringsutstyr i AMK Pris for fire enheter levert h.h.v i Ålesund, Molde, Trondheim og Namsos Årlige servicekostnader per enhet D. Opplæring (Kategorier) I. Medisinskteknisk personell 2) Sted I regi av leverandør Ant. deltak -ere per kurs 8 Kurstype Servicekurs Repetisjonskurs Ant. Kursdager Totale Oppl.- kostnader per kategori. 1) Merknad II. IT-personell Trondheim 4-8 Basiskurs ansatt i HEMIT III. Ambulanse- personell. Superbrukere IV. Personell i AMK V. Klinisk personell Ålesund Molde Trondheim Namsos Ålesund Molde Trondheim Namsos Volda Ålesund Molde Kristiansund Orkdal Trondheim Levanger Namsos Repetisjonskurs Basiskurs Basiskurs Repetisjonskurs Repetisjonskurs Basiskurs Repetisjonskurs E) Livstidskostnadsberegning (LKB) 3) LKB per enhet for 12 kanalers EKG LKB per enhet for termineringsutstyret Inntil 70 EKG enheter Inntil 90 EKG enheter Inntil 103 EKG Enheter + supplerings-kjøp 7

9 1) Alle leverandørens kostnader i forbindelse med opplæringen, reise, opphold, kursavgift og diett etter statens satser skal være inkludert i prisen. Eventuelle offentlige avgifter som kommer i tillegg skal oppgis særskilt. 2) Ad. kurskategori I Medisinskteknisk personell. Deltakernes reise og oppholdskostnader med utgangspunkt i Volda/Ålesund, Molde/Kristiansund, Trondheim og Levanger/Namsos regnes inn i tilbudet. 3) Leverandøren skal beregne en livstidskostnadsberegning per enhet på utstyret basert på følgende forutsetninger: Skalert pris, normale vedlikeholdskostnader, opplærings- og oppfølingskostnader og eventuelle andre elementer som må tas med i beregningen. Det skal nyttes 8 års avskrivning og 6% rente 8

10 Vedlegg 2 - Teknisk kravspesifikasjon Requirements for electromedical equipment for use in ground, boat and air ambulances which operate in prehospital emergency medical systems (EMS) of Helse Midt-Norge RHF, Norway Introduction The equipment described shall serve four main purposes a) enable the recording, storage, analysis and wireless transmission of human 12-lead ECG in a mobile, prehospital professional medical environment within the EMS-systems in Helse Midt- Norge RHF to secure an early and high level of emergency medical care for patients with acute coronary syndromes, including decision making for prehospital coronary thrombolysis and PCI b) bi-directional communication between mobile units and key hospitals c) documentation of medical decisions and prescriptions d) enable monitoring of a variety of patient physiologic variables and transfer of such parameters Specifications The specification describes requirements in two levels: A The expression shall confirm indicates requirements that are mandatory. B The expression should confirm indicates requirements that are of high priority but not mandatory 1. GENERAL 1A. The equipment shall confirm with relevant standards. 2A Bi-directional communication between mobile units and key hospitals 3A Documentation of medical decisions and prescriptions 2. PHYSICAL DESIGN 2.1. Size 1A. The equipment, external power supply excluded, shall consist of one or two units only, when fulfilling all mandatory requirements given in this document. 2A. The equipment shall be designed for mainly prehospital and transport use. 3A Equipment shall be fitted into vehicles without a need for structural changes of the vehicle. The technical solutions must be properly described, and illustrations should be provided Ergonomics 1A. The equipment, with all relevant accessories for use, shall be easy to carry with one hand. 2B. The user interface should be clear, allowing an easy overview of settings and patient parameters Weight 1B. The equipment, with all relevant accessories for use, should not exceed 3 kilograms. 2A. The equipment, with all relevant accessories for use, shall not exceed 4 kilograms. 9

11 2.4. Exterior 1A The equipment shall allow convenient fixation (i.e.: 3 surfaces of chassis available for fixation) while retaining full operational capacity during air and ground transport. 3. ENVIRONMENTAL REQUIREMENTS 3.1 Mechanical requirements 1A. The equipment shall confirm with relevant standards regarding the following subjects: Operational shocks Vibration Fixation 3.2 Electromagnetic requirements 1A. The equipment shall confirm with relevant standards regarding the following subjects: Induced signal susceptibility Radio frequency susceptibility Emission of radio frequency energy 3.3. Atmospheric and other environmental requirements 1A. The equipment shall confirm with relevant standards regarding the following subjects: Temperature Temperature variation Humidity Fire proofness Waterproofness Altitude 4. ELECTRICAL REQUIREMENTS 4.1 Battery 1A. Batteries shall be exchangeable by the operator. 2A. Batteries shall be rechargeable from external power supply described in section A. The battery shall fulfil specifications given by IATA 1 to be classified as non dangerous goods. 4A. The equipment shall be able to monitor patient ECG and other vital data available for at least 2 hours without changing battery at ambient temperature 20 C. 5A. The battery shall contain at least 80 % of total capacity 7 days after disconnection from charger when not in use. 6B. The system should allow the use of standard non-rechargeable batteries. 4.2 Electrical power supply Supply voltage 1A. The equipment shall during operation in vehicle be supplied by external DC power 2A The equipment shall accept 13.8 V DC nominal power supply. 3A. The equipment shall accept an increase or a decrease of nominal voltage of 10%. 1 IATA Dangerous Goods Manual 10

12 4A. Clinical utility shall be maintained at a two-minute voltage decrease of 25%. 5B. The equipment should have possibility to connect to 240 V external power supply Electrical power connector 1A. The connectors shall be designed and manufactured to minimise the risk for accidental disconnection and be impossible to short circuit if not connected. 5. FUNCTIONAL REQUIREMENTS 5.1 System requirements 1A. A description of total availability time for the complete system including data transfer must be given 2A Shall include a technical flowsheet describing the system from ECG-retrieval to retrieval of ECG in hospital, and communication to mobile unit. 3A The system shall allow the use of alternate pathways for ECG-data transmission without a delay of more than 30 seconds. The use of such options, including time used for switching, shall be described. 5.2 Transmission and termination of patient data 1A All data transmitted to/from Norsk Helsenett shall be encrypted according to DES128 (112-bit key) or better. 2B. ECG-signals should be transmitted in an open ECG -format, enabling transmission and storage in standard signal storage and retrieving systems. 3B The system should be compatible with GE (MUSE) and/or Siemens and/or Philips ECG storing systems. Describe compatibility and other storing systems. 4B ECG storage format should comply with NOARK IV standard, and the system should use digital storage based on SAN-technology. 5B. All transmitted signals should be compatible with Norsk Helsenetts terminations solutions. For technical details contact Knut Ivar Solhjem.. 6A Patient data shall be retrieved from PAS using PAS-link. Supplier is responsible for integration with PAS. 7A The system shall communicate with AMIS and allow AMIS as the platform for communication with mobile units. 8A All 12 ch ECGs transmitted must be allocated to a specific patient. 9A The system shall include a text based confirmation of transfer and receival of ECG. 10A The system shall allow viewing of stored ECGs from the Hospital EPJ system (Doculive). 11B Post-processing of ECGs should be possible. 12A. The equipment shall include the possibility for transmitting 12-lead ECG by GSM/GPRS mobile phone, preferably by an in-built compatible modem, by analogue telephone and by ISDN-telephone line as well as transmitting demographic patient data complying with regulation by the Norwegian Data Registry Authorities. 13B. The equipment should include the possibility for transmitting 12-lead ECG to a standard fax with patient identification, not using patient name. 14B. The system should describe compability with future standards such as UMTS, TETRA and satelite. 5.3 Safety 11

13 1A. The system shall ensure log in user authentication at mobile and hospital connecting point. 2A The system shall include a complete stored log for all user log in and traffic 5.4 Monitoring 1A. The equipment shall include a 3-lead ECG monitor. 2B. The equipment should include a 12-lead ECG monitor. 3A. The equipment shall include memory for the least 4 hours of monitoring/events and at least 10 different, individual ECGs. 4A. The equipment shall include means for transferring or retrieving information in AMK stored in memory to a PC by way of a standardised connection, e.g. RS232. 5A. The equipment shall include a printer for printing 3-lead and 12-lead ECG and stored clinical information. 6B. The equipment should include a printer for printing 3-lead ECG in real time. 7A. All acoustic alarms shall be able to silence. 8B. The equipment should include or allow upgrade at low cost to monitoring and transfer of one or more of the following options: pulse oximetry, NIBP, capnography and temperature. 5.5 Display 1A. The equipment shall include a display, which performs without deviation both in bright sunlight and darkness, and temperatures down to - 20 C. 2A. The display shall have good visibility and allow the user to read information clearly and accurately from an angled view of at least Accessories 1A. The equipment shall include a bag for easy carrying in the field and for storing necessary accessories when not in use. 2A. The patient electrodes shall perform without deviation in temperatures down to - 20 C. 3A. The connections between the equipment and the accessories shall be rugged. 4B. The equipment should be supplied with a protective casing (bag) for prevention of damage in case of rough handling. 12

14 Vedlegg 3 Avvik fra teknisk kravspesifikasjon. Ref. til pkt. i den tekniske kravspesifikasjonen. 1 Generell Fyller kravet? (Ja/ Nei) Fyller kravet delvis? (anslå %) Merknad (fra leverandør) 1A 2A 3A 2 Fysisk design A A A A B B A A 3 Miljø A A A 4 Elektrisk A A A A A B A A A A 13

15 B A 5 Funksjonelle krav A (Ja =Beskriving vedlagt) A (Ja =Beskriving vedlagt) A (Ja =Beskriving vedlagt) A B B B B A A A A A B A B B A A A B A A A B A B A A 14

16 5.6. 1A A 5.6 3A 5.6 4B Særlige merknader fra leverandør: 15

17 Vedlegg 4 Funksjonell kravspesifikasjon Kvalitetskrav Brukervennlighet, fuksjonsmessige og ergonomiske egenskaper Krav: Leverandørens kommentarer 1. Berøringsskjerm 2. Minimalisering av antall operasjoner per oppgave - Beskrives. 3. Skrueløs innfesting i ambulansen. 4. Enkel klargjøring til neste pasient - beskrives 5. Vekt og størrelse Oppgi mål 6. Mulighet for justering av monitorparametre Skala for lys og kontrast mv - beskrives. 7. Er utstyret er tilpasset for bruk til både barn og voksne? Miljøaspekter Krav: 8. Beskrive grad av resirkulering ved kassasjon Servicegrad Krav: Leverandøren skal beskrive tidsaspektet knyttet til disse momentene. 9. Tidsforbruk periodisk vedlikehold Daglig/ukentlig/månedlig 10. Teknisk support og responstider. 11. Tilgang på låneutstyr. 12. Tilgang på reservedeler. 13. Rekonfigurering av systemene dersom de faller ut/går ned. Andre merknader fra leverandøren 16

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

v/ Ambulanse Midt-Norge HF

v/ Ambulanse Midt-Norge HF v/ Ambulanse Midt-Norge HF KONKURRANSEGRUNNLAG KONKURRANSEBESTEMMELSER INKL. VEDLEGG RAMMEAVTALE PÅ ANSKAFFELSE AV ØVINGSDUKKER TIL AMBULANSESTASJONER Konkurranse uten forhandling TILBUDSFRIST 10.oktober

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. Verktøy for avvikshåndtering

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. Verktøy for avvikshåndtering Konkurransegrunnlag for for kjøp av Verktøy for avvikshåndtering For levering til Miljødirektoratet Saksnummer: 2014/6623 1 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

Kommunedelplan for Dagalifjellet

Kommunedelplan for Dagalifjellet Kommunedelplan for Dagalifjellet KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for innlevering av tilbud 30.09.2011 kl. 12.00 NORE OG UVDAL SEPTEMBER 2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING 2.0 GENERELT OM TILBUDET 2.1 Kunngjøring 2.2 Kontaktpersoner i anskaffelsesprosessen 2.3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Rammeavtale varm mat til barnehagene (saksnr 16/95)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Rammeavtale varm mat til barnehagene (saksnr 16/95) KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll Rammeavtale varm mat til barnehagene (saksnr 16/95) Oppdragsgiver: Enebakk kommune Tilbudsfrist: 01.03.2016 kl 12:00

Detaljer

Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015

Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015 Kongsberg kommune Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015 Tilbudsinnbydelse på rammeavtale for levering av Inn på tunettjenester til Kongsberg kommune Vedlegg: 1) Prisliste 2) Rammeavtale 3) Bestillingsavtale

Detaljer

Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen

Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE

Detaljer

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune. Kunngjort i DOFFIN-basen

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune. Kunngjort i DOFFIN-basen Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune Kunngjort i DOFFIN-basen 15.10.07 1 Regler og prosedyrer for leveransen Anskaffelsen er omfattet

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Tipskanal

Konkurransegrunnlag. Tipskanal Konkurransegrunnlag Tipskanal Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE AV ANSKAFFELSEN 3 1.3.1 Bakgrunn for anskaffelsen

Detaljer

KJØP AV VERKSTEDTJENESTER

KJØP AV VERKSTEDTJENESTER TILBUDSKONKURRANSE KJØP AV VERKSTEDTJENESTER 2012-2013 Lillehammer kommune Kommunalteknikk og utemiljø 1 OPPDRAGET 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 FORMÅLET MED ANSKAFFELSEN 3 1.3 KUNNGJØRING 3 1.4 TILLEGGSOPPLYSNINGER

Detaljer

KONKURRANSE GRUNNLAG FOR LEVERING AV

KONKURRANSE GRUNNLAG FOR LEVERING AV KONKURRANSE GRUNNLAG FOR LEVERING AV Barnehagemøbler til to barnehager i 1. Kringla barnehage 2. Sira barnehag. Side 1 av 8 1. Innledning 1.1. Oppdragsgiver Oppdragsgiver for denne anskaffelsen er Flekkefjord

Detaljer

Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir

Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir (Anbudskonkurranse - FOA del I og II) Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Om oppdragsgiver... 3

Detaljer

Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest

Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest VERSJON 1.0 Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for forespørsel om deltakelse 10.11.2009, kl. 12.00 NORE OG UVDAL - OKTOBER 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET...3 1.1 Oppdragsgiver...3

Detaljer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE

Detaljer

Konkurransebeskrivelsen

Konkurransebeskrivelsen Konkurransebeskrivelsen Rammeavtale 14/4159 Snørydding, brøyting og strøtjenester CPV 90620000 Snørydding og brøyting Innholdsoversikt 1 Innledning... 3 2 Generelt om anskaffelsen... 3 3 Regler for gjennomføring

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Tilbud på Masseleveranser og transporttjenester for sesongen 2014. for levering til. Vefsn kommune.

Konkurransegrunnlag. Tilbud på Masseleveranser og transporttjenester for sesongen 2014. for levering til. Vefsn kommune. Konkurransegrunnlag Tilbud på Masseleveranser og transporttjenester for sesongen 2014 for levering til Vefsn kommune Saksnummer:14/716 1 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver...

Detaljer

Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om. kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune. Dato:

Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om. kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune. Dato: Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune Dato: 05.06.2015 Saksnummer: 3-2015 1 Innbydelsen 1.1 Kort om anskaffelsen Vågan kommune innbyr til konkurranse

Detaljer

Oppdal kommune TILBYGG HØGMO BARNEHAGE Konkurransegrunnlag for Tilbygg ved Høgmo barnehage

Oppdal kommune TILBYGG HØGMO BARNEHAGE Konkurransegrunnlag for Tilbygg ved Høgmo barnehage Konkurransegrunnlag for Tilbygg ved Høgmo barnehage 1 Innhold 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver... 3 1.2 Oppdragsgivers kontaktperson... 3 1.3 Anskaffelsen gjelder...

Detaljer

Kompetanseforum Vest-Finnmark

Kompetanseforum Vest-Finnmark Kompetanseforum Vest-Finnmark innbyr til tilbudskonkurranse vedrørende anskaffelse av: Lederutdanning Undervisningstjenester til eget personale, Kompetanseforum Vest-Finnmark Innhold: 1. OPPDRAGSGIVER...

Detaljer

KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER. Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00

KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER. Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00 KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00 Innhold 1 Generell informasjon... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Informasjon om regelverket... 4 1.3 Offentlig

Detaljer

Konkurransegrunnlag for rammeavtale om. Designtjenester for Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Konkurransegrunnlag for rammeavtale om. Designtjenester for Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Konkurransegrunnlag for rammeavtale om Designtjenester for Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Innholdsfortegnelse 1. Oppdraget... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Anskaffelsens formål... 4 1.3 Kontraktsbestemmelser...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV ULTRALYDAPPARAT TIL NEVROLOGI

KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV ULTRALYDAPPARAT TIL NEVROLOGI KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV ULTRALYDAPPARAT TIL NEVROLOGI TILBUDSFRIST: 16.10.2013 KL. 10:00 SAK NR. 13/06540 Konkurransegrunnlag sak 13/06540 Ultralydapparat nevrologi Side 1 av 7 Innhold 1

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV PASIENTNÆRE GLUKOSEMÅLERE

KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV PASIENTNÆRE GLUKOSEMÅLERE KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV PASIENTNÆRE GLUKOSEMÅLERE TILBUDSFRIST: 12.5.2014 KL. 10:00 SAK NR. 14/01130 Konkurransegrunnlag sak 14/01130 Side 1 av 8 Innhold 1 Innbydelse til konkurranse...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER Side 1 av 6

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER Side 1 av 6 KONKURRANSEGRUNNLAG for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER 23.04.2010 Side 1 av 6 Innhold 1. GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Beskrivelse av anskaffelsen... 3 2. INSTRUKS TIL

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. «Kommunale retningslinjer og praksis vedrørende startlån»

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. «Kommunale retningslinjer og praksis vedrørende startlån» Konkurransegrunnlag for for kjøp av «Kommunale retningslinjer og praksis vedrørende startlån» For levering til Husbanken 1 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. fra Lillehammer Olympiapark AS. Åpen anbudskonkurranse for levering av: Materiell for plastdekke Materiell for snøforankring

KONKURRANSEGRUNNLAG. fra Lillehammer Olympiapark AS. Åpen anbudskonkurranse for levering av: Materiell for plastdekke Materiell for snøforankring Lillehammer Ringebu Øyer Sør-Fron Nord-Fron Gausdal Innkjøpssamarbeidet INNOFF I denne konkurransen deltar: Lillehammer v/ Lillehammer Olympiapark AS KONKURRANSEGRUNNLAG fra Lillehammer Olympiapark AS

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling i ett trinn. etter forskriftens del I og del II (under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling i ett trinn. etter forskriftens del I og del II (under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester) KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling i ett trinn etter forskriftens del I og del II (under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester) Avtale Interaktive tavler til skoler i Kommunalområde Oppvekst

Detaljer

RAMMEAVTALE VIKARTJENESTER LEGEVAKTSLEGER

RAMMEAVTALE VIKARTJENESTER LEGEVAKTSLEGER RAMMEAVTALE VIKARTJENESTER LEGEVAKTSLEGER Varighet 2 med opsjon på1+1 år KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for innlevering av tilbud 20.02.2014 kl. 12.00 Vedlegg: 1. Standarkontraktsvilkår kjøp av konsulenttjenester

Detaljer

STATENS NATUROPPSYN. Konkurransegrunnlag:

STATENS NATUROPPSYN. Konkurransegrunnlag: STATENS NATUROPPSYN Konkurransegrunnlag: «Naturoppsyn på Sør-Trøndelagskysten, primært i Fosen-regionen» Tilbudsfrist: 7.6.2012 Tilbudet sendes pr mail til Statens naturoppsyn postmottak@dirnat.no med

Detaljer

Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG. Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole

Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG. Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Stangnes videregående skole innbyr til begrenset anbudskonkurranse

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF KONKURRANSEGRUNNLAG FOR LEVERING AV 1 AMBULANSEBIL TIL UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF Mars 2008 Vedlegg: Vedlegg 1: spesifikasjon Vedlegg 2: HMS-egenerklæring KONKURRANSEGRUNNLAG

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av. Brøytekontraktør. til Kragerø kommune. Sannidal m/ plasser. Tilbudsfrist: kl: 12.

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av. Brøytekontraktør. til Kragerø kommune. Sannidal m/ plasser. Tilbudsfrist: kl: 12. KONKURRANSEGRUNNLAG for anskaffelse av Brøytekontraktør til Kragerø kommune Sannidal m/ plasser Tilbudsfrist: 20.06.13. kl: 12.00 Innholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse av oppdraget... 3 2 Gjennomføring

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG Advokattjenester til barneverntjenesten i Melhus kommune ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE Tilbudsfrist: 11.03.2013 1 Melhus kommune INNLEDNING 1.1 OPPDRAGSGIVER 4 1.2 FORMÅLET MED ANSKAFFELSEN

Detaljer

Konkurransegrunnlag Medieovervåking for Riksrevisjonen

Konkurransegrunnlag Medieovervåking for Riksrevisjonen Konkurransegrunnlag Medieovervåking for Riksrevisjonen Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1. Opplysninger om anskaffelsen... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Kunngjøring... 3 1.3 Beskrivelse av anskaffelsen...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune Innholdsfortegnelse 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13

Detaljer

Arktisk e-navigation: Polarkoden og andre utfordringer i nord veien videre?

Arktisk e-navigation: Polarkoden og andre utfordringer i nord veien videre? Arktisk e-navigation: Polarkoden og andre utfordringer i nord veien videre? Turid Stemre Seniorrådgiver Internasjonalt miljø- og sikkerhetsarbeid Sjøfartsdirektoratet 13.04.2015 Generelt om Polarkoden

Detaljer

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission:

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: VIKINGTIDSMUSEET Plan- og designkonkurranse/design competition Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: Det benyttes en egen elektronisk løsning for innlevering (Byggeweb Anbud). Dette

Detaljer

Konkurransegrunnlag. for kjøp av

Konkurransegrunnlag. for kjøp av Konkurransegrunnlag for kjøp av Kartlegging og bekjempelse av fremmede og skadelige arter i Meråker kommune For levering til Meråker kommune, v/utmarkskonsulent Anne Haneborg Saksnummer: 2010/449 Konkurransegrunnlag

Detaljer

Nye Ahus 5142 EKG APPARATER. Konkurransegrunnlag

Nye Ahus 5142 EKG APPARATER. Konkurransegrunnlag Prosjekt: Nye Ahus Tittel: 5142 EKG APPARATER Konkurransegrunnlag 01 For tilbud 27.09.10 KHN AM TORØ Rev. Beskrivelse Rev. Dato Utarbeidet Kontroll Godkjent Kontraktor/leverandørs logo: Bygg nr: Etasje

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen konkurranse med forhandling i forbindelse med

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av juridisk bistand

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av juridisk bistand Konkurransegrunnlag for for kjøp av juridisk bistand vedrørende interne rettighetsspørsmål i reindriften For levering til Finnmarkskommisjonen Konkurransegrunnlag anskaffelser under kr 500 000 ekskl. mva.

Detaljer

Alstahaug kommune. Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune. Saksnummer:14/1207

Alstahaug kommune. Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune. Saksnummer:14/1207 Alstahaug kommune Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune Saksnummer:14/1207 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver...

Detaljer

Kjøp av medieovervåkingstjenester

Kjøp av medieovervåkingstjenester Til tilbydere Deres referanse Deres dato Vår referanse Vår dato 07/3760 13.12.2007 Kjøp av medieovervåkingstjenester Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse (FOA Del III) Sak 07/3760 Postadresse Postboks

Detaljer

Konkurransegrunnlag for kjøp av VIKARTJENESTER

Konkurransegrunnlag for kjøp av VIKARTJENESTER Konkurransegrunnlag for kjøp av VIKARTJENESTER Åpen anbudskonkurranse under EØS-terskelverdi og anskaffelser av uprioriterte tjenester (FOA del I og II) Tilbudsinnbydelse Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Del I

Konkurransegrunnlag. Del I kjøling - ventilasjon 29.01.2013 Konkurransegrunnlag Del I Implementering av kjøling i eksisterende ventilasjonsanlegg Byskogen Sykehjem Larvik Kommunale Eiendom KF er et kommunalt foretak som ble opprettet

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV DYREBLOD OG -INAKTIVERT SERUM

KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV DYREBLOD OG -INAKTIVERT SERUM KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV DYREBLOD OG -INAKTIVERT SERUM TILBUDSFRIST: 11.10.2013 KL. 10:00 SAK NR. 13/05929 Konkurransegrunnlag sak 13/05929 Side 1 av 7 Innhold 1 Innbydelse til konkurranse...

Detaljer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om levering av reklametjenester

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om levering av reklametjenester Konkurransegrunnlag Rammeavtale om levering av reklametjenester INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELL INTRODUKSJON 3 1.1 Oppdragsgiver 3 1.2 Beskrivelse av anskaffelsen 3 2. INSTRUKS TIL TILBYDER 4 2.1 Kommunikasjon

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Anbudskonkurranse. Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS

KONKURRANSEGRUNNLAG. Anbudskonkurranse. Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS KONKURRANSEGRUNNLAG Referanse: SALG-090-2007 Anbudskonkurranse Anskaffelser under nasjonal terskelverdi Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Fyll inn anskaffelsens navn Ref: 10/fyll inn arkivnummer. Tilbudsfrist: fyll inn dd.mm.åååå klokken 12.00 FOR

KONKURRANSEGRUNNLAG. Fyll inn anskaffelsens navn Ref: 10/fyll inn arkivnummer. Tilbudsfrist: fyll inn dd.mm.åååå klokken 12.00 FOR KONKURRANSEGRUNNLAG FOR Fyll inn anskaffelsens navn Ref: 10/fyll inn arkivnummer Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1: Tilbudsskjema Vedlegg 2: Standard avtalevilkår for Drammen

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III (for anskaffelser med verdi over EØS-terskelverdi)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III (for anskaffelser med verdi over EØS-terskelverdi) KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III (for anskaffelser med verdi over EØS-terskelverdi) Rammeavtale Betongmateriell Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme kommuner 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Rammeavtale Nedgraving og montering av delvis nedgravde avfallsløsninger

Rammeavtale Nedgraving og montering av delvis nedgravde avfallsløsninger Konkurransegrunnlag Rammeavtale om Nedgraving og montering av delvis nedgravde avfallsløsninger Konkurransegrunnlag 1. Generelt om innlevering av tilbud Det bes om at leverandørene besvarer alle punkter

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I. for anskaffelse av. Tokt, prøvetaking av blåkveite i Saksnr.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I. for anskaffelse av. Tokt, prøvetaking av blåkveite i Saksnr. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I for anskaffelse av Tokt, prøvetaking av blåkveite i 2015 Saksnr. 89/2015 Tilbudsfrist: 18.05.2015 kl. 15:00 29.04.2015 Side 1 av 6 Innhold

Detaljer

Konkurransegrunnlaget i forbindelse med anskaffelse av

Konkurransegrunnlaget i forbindelse med anskaffelse av Konkurransegrunnlaget i forbindelse med anskaffelse av System for behandling av 16.12.2015 Del 1: Konkurransebetingelser Innholdsfortegnelse og dokumentstruktur Konkurransegrunnlaget for Anskaffelse av

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR Versjon 31.10.2008 KONKURRANSEGRUNNLAG FOR INNKJØP AV TRAKTOR 4 X 4 Til Notodden kommune ved virksomhet for eiendom og utedrift Anbudsfrist mandag 22.08.2011 kl. 12.00 Som del av konkurransegrunnlaget

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Konkurransegrunnlag. Saksnummer 11/1011, rammeavtale om kjøp av møbler til HELFO

Konkurransegrunnlag. Konkurransegrunnlag. Saksnummer 11/1011, rammeavtale om kjøp av møbler til HELFO Konkurransegrunnlag Saksnummer 11/1011, rammeavtale om kjøp av møbler til HELFO 1 Innholdsfortegnelse 1 Om oppdragsgiver... 3 2 Om anskaffelsen... 3 3 Kontaktperson og kommunikasjon... 3 4 Konkurransegrunnlagets

Detaljer

Jernbaneverket. Kapittel B 1. Regler for gjennomføring av konkurransen

Jernbaneverket. Kapittel B 1. Regler for gjennomføring av konkurransen Jernbaneverket Kapittel B 1 Regler for gjennomføring av konkurransen Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Konkurranseform... 3 1.2 Kunngjøring... 3 1.3 Regelverk... 3 1.4 Tilbudsbefaring... 3 1.5 Tilbudskonferanse...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KJØP AV DANSEUNDERVISNING

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KJØP AV DANSEUNDERVISNING KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KJØP AV DANSEUNDERVISNING 1. GENERELL BESKRIVELSE 1.1. Oppdragsgiver Lillehammer videregående skole er en moderne skole i et historisk miljø. Skolen har nesten 700 elever og ansatte

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE OM RAMMEAVTALE FOR PRODUKSJON OG LEVERING AV MIDDAGER TIL BERG KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse: 1. OPPDRAGET...3 2 KRAV TIL LEVERANDØRENS KVALIFIKASJONER...4

Detaljer

Saksnummer: 200700056. For oppdragsgiver

Saksnummer: 200700056. For oppdragsgiver Saksnummer: 200700056 For oppdragsgiver Bodø, 25. april 2007 Jonny Jensen Prosjektleder Innkjøp Trond Solem Nordlandssykehuset HF 2 1 OPPDRAGET...4 1.1 OPPDRAGSGIVER...4 1.2 ANSKAFFELSENS BAKGRUNN, FORMÅL

Detaljer

Anbudsgrunnlag Taksering av næringsbygg (butikker, kontorer etc.)

Anbudsgrunnlag Taksering av næringsbygg (butikker, kontorer etc.) (Kommunevåpen) Anbudsgrunnlag Taksering av næringsbygg (butikker, kontorer etc.) Oppdragsgiver:. Side 1 av 16 Innholdsfortegnelse I Konkurransegrunnlag... 4 1. Oppdraget... 4 1.1. Oppdragsgiver... 4 1.2.

Detaljer

3. Forbehold til kontrakt som har økonomisk og/eller risikomessig betydning Kriteriene er ikke oppgitt i prioritert rekkefølge.

3. Forbehold til kontrakt som har økonomisk og/eller risikomessig betydning Kriteriene er ikke oppgitt i prioritert rekkefølge. Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager har deltatt i en konkurranse med forhandling i ett trinn for inngåelse av rammeavtale for tiltak beregnet på langtidsledige med behov for veiledning og bistand

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del 1

Konkurransegrunnlag Del 1 Konkurransegrunnlag Del 1 Bilde settes evt. inn her Jordet skole. Nytt tak, vinduer og dører. Larvik kommune, Eiendom - dato Larvik kommune, Eiendom Side 2 av 7 1. Anskaffelsens formål og omfang Det forespørres

Detaljer

Konkurransegrunnlag for konkurranse med forhandling i 1 trinn under EØS-terskelverdi Ved anskaffelse av: ANSK Instrumentautoklaver UiB-NOB

Konkurransegrunnlag for konkurranse med forhandling i 1 trinn under EØS-terskelverdi Ved anskaffelse av: ANSK Instrumentautoklaver UiB-NOB Konkurransegrunnlag for konkurranse med forhandling i 1 trinn under EØS-terskelverdi Ved anskaffelse av: ANSK-0852-12 Instrumentautoklaver UiB-NOB Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Om oppdragsgiver...

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør. Dokumentets dato: 01.02.2012. Saksnummer: 2011/189908

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør. Dokumentets dato: 01.02.2012. Saksnummer: 2011/189908 Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør Dokumentets dato: 01.02.2012 Saksnummer: 2011/189908 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

Anbudsgrunnlag Taksering av energinett

Anbudsgrunnlag Taksering av energinett (Kommunevåpen) Anbudsgrunnlag Taksering av energinett Oppdragsgiver:. Side 1 av 16 Innholdsfortegnelse I Konkurransegrunnlag... 4 1. Oppdraget... 4 1.1. Oppdragsgiver... 4 1.2. Anskaffelsens formål...

Detaljer

Konkurransegrunnlag: Anskaffelse av høyhastighetskamera

Konkurransegrunnlag: Anskaffelse av høyhastighetskamera Høgskolen i Telemark Til tilbyderne Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Deres referanse: Vår referanse: Dato: 35 57 52 14 knut.vagsather@hit.no 2015/03343 03.09.15 Konkurransegrunnlag: Anskaffelse

Detaljer

OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER...

OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og mannskap for sesongen 2014 for levering til Vefsn kommune Saksnummer:14/ 716 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 2 1 1.1 Om Oppdragsgiver...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING. Brannvern Rammeavtale BERGEN VANN KF

KONKURRANSEGRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING. Brannvern Rammeavtale BERGEN VANN KF KONKURRANSEGRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING Brannvern Rammeavtale BERGEN VANN KF Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse: 1 Oppdraget... 4 1.1 OPPDRAGSGIVER... 4 1.2 KUNNGJØRING /ANNONSERING... 4 1.3 ANSKAFFELSEN

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. 6b-UDE-2016 Elevtransport med buss mellom Slemdal skole og FO-bygget på Huseby

KONKURRANSEGRUNNLAG. 6b-UDE-2016 Elevtransport med buss mellom Slemdal skole og FO-bygget på Huseby KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV 6b-UDE-2016 Elevtransport med buss mellom Slemdal skole og FO-bygget på Huseby + INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens

Detaljer

Peer Gynt Sykehjem, Moss

Peer Gynt Sykehjem, Moss Peer Gynt Sykehjem, Moss Møbler/ inventar/ tekstiler/ tilleggsbelysning Konkurransegrunnlag for Leveranse L-1 og L-2 Utarbeidet for Moss Kommunale Eiendomsselskap KF Fredrikstad, 07. august 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Son Havn Katodisk beskyttelse. Konkurransegrunnlag Del I - Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser

Son Havn Katodisk beskyttelse. Konkurransegrunnlag Del I - Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser 06.11.2014 Side 1 av 6 DEL I Tilbudsbestemmelser Innholdsfortegnelse 1. GENERELT... 3 1.1 Konkurransegrunnlaget... 3 1.2 Tilbudsbefaring... 3 1.3 Tilleggsopplysninger oppdragsgivers

Detaljer

Tilbudsinnbydelse. Åpen anbudskonkurranse Etter forskrift til lov om offentlige anskaffelser del I og II. For kjøp av

Tilbudsinnbydelse. Åpen anbudskonkurranse Etter forskrift til lov om offentlige anskaffelser del I og II. For kjøp av Konkurransegrunnlag Saksnummer: 2013/6319 Dato: 9.7.2013 Tilbudsinnbydelse Åpen anbudskonkurranse Etter forskrift til lov om offentlige anskaffelser del I og II For kjøp av Maler, byggtapetserer og gulvleggerarbeider

Detaljer

Forespørsel under nasjonal terskel (Kunngjøring på Doffin) Ved anskaffelse av: ANSK Dreiebenk

Forespørsel under nasjonal terskel (Kunngjøring på Doffin) Ved anskaffelse av: ANSK Dreiebenk Forespørsel under nasjonal terskel (Kunngjøring på Doffin) Ved anskaffelse av: ANSK-090947-12 Dreiebenk Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Om oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang...

Detaljer

(3) I konkurransegrunnlagets del om Konkurransebestemmelser stod det under punkt 5 Tilbudet :

(3) I konkurransegrunnlagets del om Konkurransebestemmelser stod det under punkt 5 Tilbudet : Innklagede hadde kunngjort en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av multifunksjonsmaskiner og printere. Før konkurransen var sluttført, avlyste innklagede konkurransen. Innklagede inviterte så til

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG LEIE AV SNURREVADFARTØY FOR FORSØKSFISKE ETTER TORSK, HYSE OG SEI I FORBINDELSE MED OVERVÅKING AV FISKEFELT I 2013

KONKURRANSEGRUNNLAG LEIE AV SNURREVADFARTØY FOR FORSØKSFISKE ETTER TORSK, HYSE OG SEI I FORBINDELSE MED OVERVÅKING AV FISKEFELT I 2013 KONKURRANSEGRUNNLAG LEIE AV SNURREVADFARTØY FOR FORSØKSFISKE ETTER TORSK, HYSE OG SEI I FORBINDELSE MED OVERVÅKING AV FISKEFELT I 2013 Tilbud merkes Tilbud snurrevadfartøy OVT og sendes til Fiskeridirektoratet

Detaljer

Grunnundersøkelser for Moss Havn KF og Høegh Eiendom AS

Grunnundersøkelser for Moss Havn KF og Høegh Eiendom AS Moss Havn KF Grunnundersøkelser for Moss Havn KF og Høegh Eiendom AS Instruks til tilbyder Oppdragsnr.: Innhold 1 Innledning 4 1.1 Anskaffelsen 4 1.2 Konkurransegrunnlaget 4 1.3 Alminnelige regler for

Detaljer

Konkurransegrunnlag for for leasing av personbil

Konkurransegrunnlag for for leasing av personbil Konkurransegrunnlag for for leasing av personbil Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Konkurransegrunnlag anskaffelser under kr 500 000 ekskl. mva. 1 Innholdsfortegnelse 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE

Detaljer

Konkurransegrunnlag. fåíéêåéíí=~âëéëë. Side 1 av 11

Konkurransegrunnlag. fåíéêåéíí=~âëéëë. Side 1 av 11 Konkurransegrunnlag fåíéêåéíí=~âëéëë Side 1 av 11 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE AV ANSKAFFELSEN 3 1.3.1

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III (for anskaffelser med verdi over EØS-terskelverdi) Avtale

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III (for anskaffelser med verdi over EØS-terskelverdi) Avtale KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III (for anskaffelser med verdi over EØS-terskelverdi) Avtale Driftsassistanse og akkreditert prøvetaking på renseanlegg sak 15/1995

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av vakt- og servicetjenester til Oslo Bussterminal. Klagenemnda fant at tildelingskriteriet "Referanser"

Detaljer

LÅNEOPPTAK TIL LARVIK HAVN KF

LÅNEOPPTAK TIL LARVIK HAVN KF KONKURRANSEGRUNNLAG LÅNEOPPTAK TIL LARVIK HAVN KF Larvik Havn KF Havnegata 5, 3263 Larvik Postboks 246, 3251 Larvik Telefon: 33 16 57 50 post@larvik.havn.no www.larvik.havn.no Org. nr 942 139 241 1 INNLEDNING

Detaljer

Veileder 3.2 Arbeidsdeling ved anskaffelsesprosesser over nasjonal terskelverdi

Veileder 3.2 Arbeidsdeling ved anskaffelsesprosesser over nasjonal terskelverdi Veileder 3.2 Arbeidsdeling ved anskaffelsesprosesser over nasjonal terskelverdi Dato: 10.07.2015 Ansvarlig enhet: Avdeling for økonomi Id: Sist endret av: Merethe Berger Håkonsen Dato: 10.07.2015 Erstatter:

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av IKT-utstyr for grunnskolen i Hemne

Konkurransegrunnlag. Leie av IKT-utstyr for grunnskolen i Hemne Konkurransegrunnlag Leie av IKT-utstyr for grunnskolen i Hemne Utsendt: 27.02.2014 Fra: Hemne kommune INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 1.1 OPPDRAGSGIVER... 3 1.2 PROSEDYRE OG REGLER FOR GJENNOMFØRING...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av tjenester til. Utvikling av nytt nettsted for nfi.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av tjenester til. Utvikling av nytt nettsted for nfi. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II for anskaffelse av tjenester til Utvikling av nytt nettsted for nfi.no og Videreutvikling av profil og nytt rammeverk for visuell

Detaljer

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Reporting Services - oversigt Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Summary Efterfølgende vises en oversigt over de rapporter som er indeholdt i Microsoft

Detaljer

Prosedyrebeskrivelse. Konkurranse med forhandling - Rammeavtale for levering av informasjonsvitriner

Prosedyrebeskrivelse. Konkurranse med forhandling - Rammeavtale for levering av informasjonsvitriner Prosedyrebeskrivelse Konkurranse med forhandling - Rammeavtale for levering av informasjonsvitriner INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Om Ruter As... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang... 3 1.3 Fremdriftsplan

Detaljer

Tilbudsinnbydelse. med datteselskaper. Personalforsikringer Innskuddspensjon

Tilbudsinnbydelse. med datteselskaper. Personalforsikringer Innskuddspensjon Tilbudsinnbydelse med datteselskaper Personalforsikringer Innskuddspensjon Tilbudsfrist XXXXXX 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Om oppdragsgiver... 3 1.2.1 Kunngjøring...

Detaljer

Konkurransegrunnlag for Svelvik sykehjem nytt ledelys

Konkurransegrunnlag for Svelvik sykehjem nytt ledelys Konkurransegrunnlag for Svelvik sykehjem nytt ledelys 1 1. OPPDRAGSGIVER Svelvik kommune, heretter kalt Oppdragsgiver. 2. ANSKAFFELSESPROSEDYRE OG KONTRAKTSTYPE Anskaffelsesprosedyren er en tilbudskonkurranse

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV Lederutviklingsstøtte ANSKAFFELSESNR. A-92459 FRA NSB Konsern (Oppdragsgiver) UTSENDT DATO: 15. mai 2013 ANSKAFFELSESNR.: A-92459 Lederutviklingsstøtte Side 2 av

Detaljer

STATENS NATUROPPSYN. Konkurransegrunnlag:

STATENS NATUROPPSYN. Konkurransegrunnlag: STATENS NATUROPPSYN Konkurransegrunnlag: «Lakseoppsyn og skjøtsel i verneområder på Sør-Trøndelagskysten, primært i Fosenregionen» Tilbudsfrist: 22.5.2014 1. GENERELL BESKRIVELSE 1.1. Oppdragsgiver Direktoratet

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Verkstedmaskiner til Sørumsand og Ås videregående skoler

KONKURRANSEGRUNNLAG Verkstedmaskiner til Sørumsand og Ås videregående skoler KONKURRANSEGRUNNLAG Verkstedmaskiner til Sørumsand og Ås videregående skoler Konkurransegrunnlag - Verkstedmaskiner til Sørumsand og Ås vgs. 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

RAMMEAVTALE nr xxxxx

RAMMEAVTALE nr xxxxx RAMMEAVTALE nr mellom Pasientreiser ANS (org nummer 994 11 1841) heretter benevnt Kunden og «Leverandør» (org nummer ) heretter benevnt Leverandør AVTALEN GJELDER: «Beskrivelse av tjeneste» AVTALEN GJELDER

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling (ett-trinn) etter Forskrift om offentlige anskaffelser del I

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling (ett-trinn) etter Forskrift om offentlige anskaffelser del I KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling (ett-trinn) etter Forskrift om offentlige anskaffelser del I for kjøp av Bruksrett til rekrutteringsverktøy Innleveringsfrist: 08.02.2012 kl. 12.00 Saksnr.

Detaljer

ANSKAFFELSESPROTOKOLL - for anskaffelser etter forskriftens del III (over EØS-terskelverdi)

ANSKAFFELSESPROTOKOLL - for anskaffelser etter forskriftens del III (over EØS-terskelverdi) ANSKAFFELSESPROTOKOLL - for anskaffelser etter forskriftens del III (over EØS-terskelverdi) Gjelder anskaffelse nummer: Oppdragsgivers navn og adresse: Protokollfører/saksbehandler: Saksnr. 14/646 (Nesodden

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Polofas AS 3290 STAVERN Deres referanse Vår referanse Dato 2009/104 30.11.2009 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til Deres klage på offentlig

Detaljer

FORESPØRSEL. Fra. Innherred samkommune (ISK) Bestående av Verdal kommune og Levanger kommune. leveranse av:

FORESPØRSEL. Fra. Innherred samkommune (ISK) Bestående av Verdal kommune og Levanger kommune. leveranse av: Innherred samkommune FORESPØRSEL Fra Innherred samkommune (ISK) Bestående av Verdal kommune og Levanger kommune på leveranse av: Leveranse av programvare for personalstyring, turnusplanlegging, vikarpool

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Tomt for bemannet bolig for mennesker med rusproblemer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Tomt for bemannet bolig for mennesker med rusproblemer Tomt for bemannet bolig for mennesker med rusproblemer GRIMSTAD KOMMUNE SIDE 2 AV 10 Innholdsfortegnelse 1 GENERELL INFORMASJON... 3 1.1 KUNNGJØRING... 3 1.2 OPPDRAGSGIVER... 3 1.3 KONTAKTPUNKT HOS OPPDRAGSGIVER

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV Immunmodulerende (sykdomsmodifiserende) medikamenter med indikasjonen multippel sklerose (MS) LIS-MS 1103 LIS på vegne av de regionale helseforetakene Helse Sør-Øst

Detaljer