Rapport. Lønn for strevet? om tilrettelagt arbeid for utviklingshemmede. ISP individuelle service planer. Side Årgang.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport. Lønn for strevet? om tilrettelagt arbeid for utviklingshemmede. ISP individuelle service planer. Side 16. 48. Årgang."

Transkript

1 SOR Rapport Utgave Årgang Terje Olsen Lønn for strevet? om tilrettelagt arbeid for utviklingshemmede Nina Iversen ISP individuelle service planer Side 4 Side 16

2 Endringer Vi har det siste året flere ganger skrevet på denne plassen om endringene i samfunnet som fører til at frivillige organisasjoner går i motbakke. Det er vanskelig å skape et lokalt engasjement. Det er vanskelig å rekruttere og beholde tillitsvalgte både lokalt og sentralt. Det er vanskelig å opprettholde aktiviteten. De som ønsker å gjøre det blir færre og færre og må jobbe mer og mer. Resultatet er en tiltagende profesjonalisering av «det frivilige Norge». Disse tendensene er selvsagt ikke ukjente for SOR heller. I fjor gjennomførte vi omdanningen av organisasjonen SOR til Stiftelsen SOR med det for øyet å skape et bredere engasjement og et mer solid grunnlag. Dette grepet har helt klart hatt positive effekt. Vi har fått et mer omfattende engasjement både i styret og i de ulike utvalgene. Vi må likevel erkjenne at det ikke har øket bredden. På mange måter har det gjort oss mer sårbare fordi det økte engasjementet også øker pågangen på vår eneste ansatte generalsekretæren. Vi må derfor også erkjenne at SOR fortsatt er en sårbar enhet. Dette var tema for forrige styremøte. Styret nedsatte i denne forbindelse et lite utvalg som fikk i oppgave å utarbeide et strategisk opplegg til behandling på neste styremøte. Dette skal holdes nå i midten av oktober, og styret vil i dette møtet få seg forelagt tanker i retning av å søke et forpliktene samarbeid med andre som arbeider innen samme feltet. Uansett hva utfallet av styrets behandling i denne saken blir, er det klart at det er et utvetydig krav at SORs idè et sterkt engasjement for mennesker med utviklingshemning skal videreføres. Tegning: Henrik Sørensen. Utgiver: Stiftelsen SOR Samordingsrådet for arbeid for mennesker med psykisk utviklingshemning. Ansvarlig redaktør: Tor Visnes Kronstadveien 2d, 5053 Bergen Tlf: etter 17. E-post: Manuskripter sendes ansvarlig redaktør. Redaksjonsutvalg: Tor Visnes, Bente Monstad, Helge Folkestad, Sølvi Linde Sekretariat: Generalsekretær: Tormod Mjaaseth Postboks Søgne : Fax: E-post: Nettadresse: Besøksadresse: Rådhusveien 26 II, Tangvall, 4640 Søgne Rapport kommer ut med seks nummer pr år. Abonnementspris kr 225 pr år. Abonnement og adresseendringer håndteres av sekretariatet. Annonser: Faktureringsservice sør as Hotvedtveien 41b, PB 864, 37 Drammen : , Fax: E-post: Grafisk produksjon: John Grieg Grafisk AS, Bergen 2698 : E-post: Forside: Perspektivet er kort på denne tiden av året. Forsidefoto: Tor Visnes 2

3 Innhold 4 Lønn for strevet? om tilrettelagt arbeid for utviklingshemmede Av Terje Olsen Tor Visnes. (Foto Helge Folkestad). 8 Er en konstruktiv debatt om tvant i omsorgsarbeid mulig? Av Sølvi Linde Boformer for utviklingshemmede 10 Erfaringer etter 12 år med spesialtransport i Norge Av Gisle Solvoll 14 Ensamhet Av Solveig Maarit Aalto ISP indivuelle service planer Av Nina Iversen Overgang fra skole til arbejde vanskeligheder i processen hensyn som må tages Av Marianne Smedegaard I forbindelse med at det i den siste tiden har vært meldinger i media om at personell som arbeider med utviklingshemmede og særlig med dem som har en autismediagnose er utsatt for skader i stort omfang som følge av vold fra beboere. I kjølvannet av disse meldingene har nok en gang diskusjonen om boligenes utforming og lokalisering dukket opp. Det skal ikke mye fantasi til for å forstå at de har rett som hevder at trangboddhet er en negativ miljøfaktor som kan skape frustrasjon og aggresjon. Likevel blir det alt for enkelt når boligenes utforming blir fremholdt som hovedfaktoren eller til og med den eneste faktoren i forklaringen av hvorfor vold oppstår. Professor Jan Tøssebro ved NTNU har en gang definert en bolig som «Et sted hvor du kan klø deg hvor du vil, når du vil». Sagt på en annen måte, et fristed hvor menneskene kan være seg selv og gjøre hva de vil uten innsyn fra andre. I vår kultur er dette en god definisjon. Problemet for storsamfunnet er at enkelte har så spesielle måter å være seg selv på at det for andre kan være plagsomt eller skremmende eller støtende. I slike tilfeller holder det ikke utelukkende å sette søkelyset på boligen som sådan. I slike tilfeller er uten tvil den viktigste faktoren personalet i boligens evne til å skape tid, rom og atmosfære. Tid den enkelte har for seg selv. Rom der den enkelte kan være for seg selv. Atmosfære for at den enkelte virkelig får anledning til å være seg selv med sine følelser og særegenheter. Dette krever mer enn gulv, tak og fire vegger uansett om de er plassert i et «bofelleskap» eller i «en vanlig bolig». Dette krever kunnskap og erfaring. Utagerende adferd kan hindres og det er det bare personalets kunnskap og erfaring som kan borge for. Fokuserer man ensidig på boligen, flytter man fokus fra det som er det egentlige problemet. tvi 3

4 Lønn for strevet? om tilrettelagt arbeid for utviklingshemmede For andre året på rad gikk arbeidstakere innen ulike former for tilrettelagt arbeid i 1. maitoget i Bodø denne våren under egne paroler: «Nei til uanstendig lønn» og «Yrkeshemmedes arbeid må verdsettes». Parolene favner trolig forskjellige grupper yrkeshemmede, men i mediedekningen er det utviklingshemmede arbeidstakere som har gått i bresjen for disse kravene. Så vidt vites, er dette første gang utviklingshemmede arbeidstakere har markert seg på denne måten i et 1. maitog. Parolene kommuniserer flere viktig trekk ved tilrettelagt arbeid. For det første at disse personene insisterer på å gå inn i rollen som ordinære arbeidstakere, og slik kan disse parolene leses som et ønske om å bli tatt på alvor i så måte. For det andre reflekterer parolene selvsagt også det faktum at disse personene får svært lav betaling (rundt kroner pr time) for den innsatsen de gjør i de virksomhetene de er ansatt i. Til tross for at VTA-virksomheter 1 på mange måter likner til forveksling vanlig industri- og tjenesteproduksjon, viser samtidig den lave betalingen at samfunnet rundt ikke entydig karakteriserer dette som «skikkelig arbeid». Lønnen forteller om at dette også er «noe annet». Den illustrerer at dette er en blanding og en noe uklar sådan av arbeid og om omsorg for en marginalisert gruppe. Når lønn har blitt et så viktig spørsmål, handler dette selvsagt om den nære sammenheng det i vårt samfunn er mellom hva det vil si å gjøre «skikkelig arbeid» og hva det vil si å være et selvstendig og moralsk godt individ. Slik blir arbeidet en helt vesentlig faktor når det gjelder mulighet til integrering og deltakelse i lokalsamfunnet. Arbeid gir mulighet til status, karriere, sosiale nettverk og lønn. Arbeidet blir på denne måten viktig når det gjelder å gå inn i en sosialt verdsatt rolle, slik blant andre Nirje 2 har påpekt betydningen av. Om tilrettelagt arbeid Med tilrettelagt arbeid sikter jeg her til arbeidsplasser som på en eller annen måte er tilpasset for å sysselsette arbeidstakere som har store problemer med å skaffe seg arbeid på andre måter, og i denne sammenheng gjelder det arbeidstilbud og dagvirksomhet for personer med utviklingshemming. I Norge er i underkant av ti tusen personer med utviklingshemming sysselsatt i ulike former for tilrettelagt arbeid/dagaktivitet. Ca 55 er sysselsatt i skjermede virksomhet i kommunal eller statlig regi, mens et forholdsvis lite antall (5 6 personer) har sitt daglige virke i ordinære virksomheter. 3 Skjermede virksomheter mottar vanligvis økonomiske bidrag fra stat og/eller og har eventuelt en inntekt fra salg av egen vareog tjenesteproduksjon. Finansieringsordningene administreres av Aetat og/eller den enkelte. Arbeidstilbudene har bakgrunn i stortingsmeldingen om gjennomføring av hvpu-reformen 4 og har blitt videreført og forsterket gjennom velferdsmeldingen og påtrykket fra den såkalte arbeidslinja i norsk velferdspolitikk 5. Terje Olsen er cand polit og forsker ved Nordlandsforskning i Bodø. Olsen driver velferdsforskning, og har vært spesielt opptatt av utviklingshemmedes muligheter og innpass i det vanlige arbeidslivet. (Foto Tor Visnes). Hvordan fortolkes arbeidet? Når lønnen fremstår som spesielt viktig handler dette om hvilke fortolkningsrammer som slikt tilrettelagt arbeid skal settes inn i, slik blant andre Tøssebro 6 har påpekt tidligere. Hvilken mening har slik arbeid for arbeidstakerne selv og for andre involverte i dette feltet? Hva handler arbeidet om på hvilke måter og i hvilke sammenhenger inngår arbeidet i den enkeltes liv? Er det lønnen som er motivasjon for å gå på jobb om morgen, er det selvrealisering eller fellesskapet på arbeidsplassen? Eller er det helt andre forhold som spiller inn? Gjennom et forskningsprosjekt ved Nordlandsforskning har vi studert slike spørsmål gjennom deltakende observasjon og intervjuer med arbeidstakere i ulike former for tilrettelagt arbeid. I det påfølgende skal jeg vise noen glimt fra dette. Arbeid er i seg selv et flertydig og verdiladet begrep i vårt samfunn. I ulike historiske perioder har arbeid vært forstått både som slit og strev på den ene side, og på den andre side som et gode et middel til rikdom og lykke og et mål i seg selv. Begge disse fortolkningsmulighetene eksisterer side om side og kommer til uttrykk i måten vi snakker om arbeidet på. Eksempelvis viser tittelen på Christian Vennerøds debattbok «Arbeid mindre, lev mer» nettopp til slitet og forsakelsen ved arbeidet. Motsatt ser vi til stadighet tv-reklamer som viser yrkesaktive kvinner som kommer hjem fra en stress og mas på kontoret og unner seg en sjokolade eller en sjampo fordi hun «fortjener det». I tillegg må tilrettelagt arbeid i seg selv kunne sies å innebære en dobbelthet. På den ene side kalles det arbeid, det likner på lønnsarbeid mht rutiner, oppdrag, hierarki og produksjonsformer. På den annen side har slikt arbeid klare trekk av velferdspolitikk overfor en svak gruppe f eks ved at arbeidstakerne vanligvis mottar uførepensjon og at den lille lønnen er et tillegg til denne. Begge disse forholdene gjør at det blir et stort rom for fortolkning av arbeidet. Som i samfunnet ellers, vil fortolkning variere med faktorer som klassebakgrunn, yrke og alder, for å nevne noen. Dessuten kan slike fortolkninger og forståelser variere situasjonelt. Det er likevel mulig ut 4

5 fra observasjons- og intervjudata å skille ut noen hovedkategorier av måter å forstå arbeidet på, i relasjon til andre viktige faktorer i livet. Kategoriene bygd opp med bakgrunn i reelle personer jeg har møtt og blitt kjent med på arbeidsplassene, men er for øvrig basert på mine fortolkninger. Jeg har skilt mellom seks slike hovedkategorier: 1) arbeidet som egenutvikling 2) den stolte arbeideren 3) å være til nytte 4) arbeidet som tidsfordriv 5) et arbeid til hygge 6) arbeidet som stigma Disse seks kategoriene kan sies å referere til ulike forståelses- og betraktningsmåter knyttet til ulike former for tilrettelagt arbeid, og hvor synet på lønn utgjør en del av et slikt forholdningssett. Nedenfor skal jeg utdype kort tre av disse seks kategoriene. Disse tre er valgt med henblikk på for å vise bredden av fortolkningsmuligheter når det gjelder lønn. Kategoriene er ikke gjensidig utelukkende i den forstand at en person ikke kan tilhøre flere, men hver kategori representerer et resonnement om hvordan arbeidet er en del av et syn på livet og tilværelsen, og hvordan arbeidet inngår som del i dette. S O R R A P P O R T N R Arbeidet som egenutvikling: Lønnen er en trøstepremie Arbeidstakere som tilhører denne kategorien anser den jobben de har for å være en «nesten vanlig jobb». Den viktigste forskjellen, ifølge disse arbeidstakerne, er at lønnen er så lav: En liten «trøstepremie» kaller jeg det. Jeg synes den kunne vært dobbelt så høy eller i hvertfall noe høyere. Vi får snaue tusen kroner i måneden. Jeg veit at det er flere andre som ønsker seg det også. Det er lite i forhold til at vi gjør en så stor jobb som vi gjør. Hvorfor kaller du det «trøstepremie»? Det heter jo vanlig asvo-lønn. Det med «trøstepremie» er noe som jeg har funnet på. Det er jo trygden som er hovedgevinsten, kan du si. Det er Helge, en mann i trettiårene, som forteller dette. Han arbeider i en industrivirksomhet der han utfører en rekke forskjellige rutinepregede arbeidsoppgaver. For Helge er det ikke lønnen, men mulighetene til å utvikle seg som menneske, som trekker ved jobben. I garderobeskapet har han skrevet en huskelapp til seg selv: «Jeg må være snill!» og «Jeg må beherske meg!» Han har hatt flere jobber tidligere, men aldri passet helt inn, forteller han, fordi han Terje Olsen. (Foto: Tor Visnes). har så lett for å bli sint aggressiv. Den jobben han er nå er den han har klart å beholde lengst, og det er i stor grad hans egen fortjeneste: Da jeg begynte her og fikk se hvordan de jobba her og hva de lagde her, fikk jeg også beskjed om at jeg måtte oppføre meg og bli en bedre person inni her [han legger hånden på brystet]. Det er viktig for at jeg skal kunne beholde jobben. Jeg vil ikke at noen skal ta den fra meg, og jeg føler det sjøl også at jeg har blitt en bedre person. Jeg har lært mer om oppførsel her enn i noen av de andre stedene jeg har jobba eller gått på skolen. Hva kommer det av, tror du? Hovedsaken er nok det at yrket mitt er noe jeg liker jeg må ikke miste det. Jeg må være et bra menneske! For Helge er arbeidet ledd i hans eget egenutviklings- og dannelsesprosjekt noe han gjør for å bli «et bra menneske». Den jobben han har nå betrakter han som et høydepunkt i sin karriere, så langt. De tidligere jobbene har enten ledet suksessivt mot den, eller vært blindspor på veien hit. På arbeidsbenken har han notatbøker hvor han noterer hvor mye han produserer, regner sammen for hver dag, hver uke, måned og år og sammenlikner hvor mye det dreier seg om. Sånn at jeg kan se om jeg har utvikla meg, forklarer han. For Helge består belønningen først å fremst i å få holde på med det han gjør. Han definerer også det han gjør på arbeidet som en viktig hobby og fritidsaktivitet, men samtidig legger han tydelig også legger vekt på de materielle sidene ved lønnen. 5

6 Å være til nytte: Viktig å hjelpe I en bedrift sitter Britt ved en halvautomatisk strikkemaskin og produserer ullundertøy for barn. Dette selges til privatpersoner, enten direkte fra bedriftens eget lager eller via en butikk bedriften har en leveringsavtale til. Hun jobber i sitt eget tempo, tar noen småpauser innimellom, veksler noen ord med kollegaer og fleiper litt med arbeidslederne, men jobber jevnt og trutt med sine egne ting. Hvert plagg hun er ferdig med pakker hun pent sammen og legger det i en hylle for ferdigproduserte varer. Arbeidslederen stryker og pakker tøyet før det sendes ut for salg. Britt forteller om det hun holder på med som noe som har betydning for andre: Hva er oppgavene dine her? Jeg strikker ullundertøy. [Jeg spør om hun gjør andre oppgaver, men hun svarer benektende.] Er det du gjør viktig? Ja, det er viktig at alle de små englene får varmt undertøy. Britt forteller om dette i termer av å være til nytte for noen andre at aktiviteten har et formål ut over å tilfredsstille hennes egne interesser. Gjennom arbeidet blir hun selv i stand til å tre inn i en rolle som «hjelper» overfor barn som trenger godt og varmt tøy. For arbeidstakerne i denne kategorien ser det ut til at lønnen vanligvis lite tematisert. Man trekker heller frem vennskapet på arbeidsplassen som en spesielt betydningsfull side ved arbeidsplassen. Britt har satt opp et bilde av en god venninne på sin arbeidsbenk. Venninnen sitter side om side på nærmeste arbeidsbord. Arbeidstakere i denne kategorien har vanligvis mange venner på arbeidsplassen, venner som de også møter og omgås på fritiden i idrettslaget, fritidsklubb eller andre organiserte aktiviteter. Verken Britt eller andre arbeidstakere i denne kategorien ser ut til å være spesielt opptatt av å sammenlikne det de gjør med andres arbeid. De benevner riktignok det de gjør som jobb og arbeid, men hvorvidt det er sammenfallende med hva slags arbeid andre har, synes ikke å være så viktig. Det viktige er at de «får hjelpe til» og «være til nytte» for noe andre. Arbeidet som stigma: Lønna forteller at det ikke er en jobb En tredje hovedkategori av fortolkning jeg skal trekke fram her, har jeg kalt «arbeidet som stigma». Begrepet stigma brukes vanligvis om å tilhøre en sosial gruppe eller sosial posisjon forbundet med noe skammelig. Jeg har ikke inntrykk av at denne fortolkningsmåten er spesielt utbredt blant arbeidstakerne, men når den trekkes inn her er det for å vise at nettopp dette også kan være et aspekt ved tilrettelagt arbeid. Tor-Egil er i midten av førtiårene og arbeider i en industrivirksomhet. Han forteller: Vi tjener 10,50 i timen. For noen her er det veldig tungt det med lønna det røper så mye om arbeidsplassen og om den situasjonen den enkelte er i. Hvis du spør en i det ordinære arbeidslivet, så sier han kanskje at han tjener 140 eller 150 kr i timen. Det sier ikke noe om jobben hans, men det gjør det hvis du spør noen her. Da vil du garantert få tilleggsspørsmål, og så må du begynne å forklare og forsvare hvorfor. De fleste vennene har «vanlige jobber», forteller han, og han assosierer seg mer med dem enn de andre arbeidstakerne i bedriften. Han forteller at han selv har en hjerneskade. Kollegaene fra arbeidsplassen er han lite sammen med på fritiden, men er samtidig opptatt av å understreke at det er et bra arbeidsfellesskap i bedriften. For Tor-Egil er det viktig å understreke at han opplever det på mange måter skamfullt å jobbe i denne bedriften, noe lønna er en indikasjon på. Ser du dette som ledd i en karriere? Nei. Jeg vil veldig gjerne at det skal være en jobb, men det er mer et oppholdssted i stedet for å gå hjemme. Lønna tilsier at dette ikke er noen jobb. Men samtidig er det vi gjør her nyttig for samfunnet. Hvis ikke vi gjorde det, ville noen andre måtte gjøre det. Så jeg antar at det blir et definisjonsspørsmål. For Tor-Egil er det flaut å fortelle om hva han tjener til sine venner, og finner heller måter å unngå å snakke om dette på. I virksomheten er han er opptatt av å holde tempoet oppe og gjøre en god jobb, samtidig som han i samtalene understreker at det ikke er en «ordentlig jobb», slik han ser det. I hans tilfelle blir de symbolske sidene ved lønnen svært viktige, nettopp fordi han hele tiden sammenlikner seg med andre ordinære lønnsmottakere. Lønn som fortjent? Eksemplene over er trukket fram for å vise hvordan lønn kan inngå i flere, ganske ulike, meningssammenhenger. Lønnen det konkrete resultatet og kanskje fremste symbolet på hvordan arbeidet verdsettes har etter hvert blitt et viktig tema knyttet til tilrettelagt arbeid for utviklingshemmede arbeidstakerne. Lønn blir trukket fram gjennom mediene, og det er også et viktig tema rundt om på arbeidsplassene blant arbeidstakerne selv. I disse dager, når mange r sliter med balansen i regnskapene, kan dette også tenkes å ramme arbeidstakerne i de kommunale virksomhetene gjennom redusert lønn. Oppslagene om fjerning av de fem kronene i lønn til arbeidstakerne ved arbeidssenteret i Marker er et eksempel på nettopp dette. Spørsmålet om lønn handler om mer enn måten å organisere utbetalingene må om arbeidstakerne skal få uføretrygd utbetalt på lønnsslippen eller ikke. Det handler om hva slags forståelse samfunnet for øvrig har av hva som gjøres i virksomhetene, og til sist hva slags syn det øvrige samfunnet har på utviklingshemmede. Er det som gjøres i ulike former for tilrettelagt arbeid å betrakte som noe nyttig som skal lønnes, eller skal det forstås som et velferdstiltak overfor en spesielt utsatt gruppe mennesker? En måte å belyse dette på, er å se på hva som påvirker produksjon og salg i disse virksomhetene. I flere av de kommunale virksomhetene driver ulike former for kunstnerisk og håndverksmessig produksjon, men blir produktene solgt fordi de er flotte i seg selv eller fordi det lages av «usedvanlige mennesker» 7? I de statlige virksomhetene (de som mottar tilskudd fra Aetat) har utviklingen vist om vi ser på virksomhetenes økonomitall på landsbasis at produksjonen har økt ganske betydelig fra 1992 og fram til i dag. Aktivitetene har på mange måter blitt så til forveksling like mindre industribedrifter at vi har eksempler på at de minst produktive arbeidstakerne skyves ut for å opprettholde produksjonskravene. Det kan derfor være betimelig å spørre hvor produksjonsorienterte og «integrerte» vi ønsker at disse virksomhetene skal være. Til syvende og sist handler disse spørsmålene om hvor «normale» eller forskjellige vi det vil si samfunnet generelt ønsker at disse arbeidsplassene, og arbeidstakerne, skal være. Noter 1 Varig tilrettelagt arbeid er den nye ordningen som erstatter ASV, ASVO og PV. 2 Bengt Nirje (22) Normaliseringsprincipen. Lund: Studentlitteratur. 3 Tallene er hentet fra SHD rundskriv I-19/20. 4 St.meld. 47 ( ) Om gjennomføringen av reformen for mennesker med psykisk utviklingshemming. 5 St.meld. 35 ( ) Velferdsmeldingen. 6 Jan Tøssebro (1996) En bedre hverdag? Utviklingshemmedes levekår etter hvpu-reformen. Oslo: Kommuneforlaget. 7 Uttrykket er hentet fra Nils Christie (1989) Bortenfor anstalt og ensomhet. Oslo: Universitetsforlaget. 6

7 STØTT VÅRE ANNONSØRER DE STØTTER SOR 1112 OSLO Telemark Sentralsjukehus Barne-og Ungdomspsykiatriskavd Ulefossv 52, 3710 SKIEN Valdres Energiverk A/S Spillarmoen 29FAGERNES Meland PB FREKHAUG Porsgrunn PB PORSGRUNN DrammenogOmegn Boligbyggelag Nedre Storg DRAMMEN PB 1106 Flattum 3503HØNEFOSS Hvaler avd Oppvekst 1680SKJÆRHALLEN ArnesenBetongAS AS PB 2268 Elvebakken 9508 ALTA Harsem Prosjektering A/S Fagerlia DRAMMEN PB 111, 3183 HORTEN Frimurerlogen Selskapslokaler Gl Kirkepl DRAMMEN Frydenberg Opptreningsenter Øst-Modumv 3370 VIKERSUND GEILO Dyno Nobel ASA PB LIERSTRANDA Bamble PsykiatriskeSenter Sykehjemsv STATHELLE Bergslid Begravelsesbyrå 7970 KOLVEREID LENA Skolt Auto AS Stabburv FREDRIKSTAD TannhjulfabrikkenA/S PB 1088 Hjelpetelefonen 3201SANDEFJORD MENTALHELSENORGE Torp Møbeltapetsering PB 2193 Postterminalen Roald Amundsens v TØNSBERG 1658TORP Gilde Bøndenes Salgslag BA Oskar Hansensv MOLDE Nor-Pel A/S Gjellebekkv. 3421LIERSKOGEN Elektro Maskin AS Gjesdalv SANDNES Rakkestad Rådhusv RAKKESTAD BØMLO GEILO ANONYM STØTTE Balestrand Industrier A/S 6899BALESTRAND Krødsherad Blomster og Begravelsesbyrå 3536NORESUND Helsetjenesten 3015DRAMMEN Krødsherad Skolekontoret 3536NORESUND Fortuna Trevarefabrikk AS Bommestad 3270 LARVIK Eid Rådhusv NORDFJORDEID Habiliteringstenesta for VaksneFunksjonshemma Olav Bjordals v BREISTEIN Fagerhøi Bil og Karosseri AS Midtv 1458FJELLSTRAND Reklameservice AS 3501HØNEFOSS Jølster Rør A/S PB SKEI I I JØLSTER Mobil Haugans Bil AS Gvarvv BØI I TELEMARK Anna's Trafikkskole Holsts g 10, 0473 OSLO Mobil Industriv RAKKESTAD Øksnes PB 33, 8430 MYRE Advokat Svein Duesund Bragernes torg 2 A 3017 DRAMMEN Innherredsykehus Psykiatriskpoliklinik Kirkeg 2 76LEVANGER Vestfoldlinjene A/S Viplast 79 RØRVIK Lind-Stoneship AS Thorsøv GAMLE FREDRIKSTAD TS-Bygg AS Solhøyv HOLMESTRAND Mobil Anders Eidal Transport AS 3330SKOTSELV Mobil Naturkost S. Rui A/S Prinsens g MOSS PST Østmarka RogalandPsykiatriske EiendomsMegler1 Excell Bilpleie A/S Østmarkv 15 Sjukehus Fossv. 1 Bekkedokk TRONDHEIM 3510HØNEFOSS 44STAVANGER 3611KONGSBERG 2, Søndre Torv Vinkelv 2, 3027 DRAMMEN HØNEFOSS Maskinentreprenør Advokat Flesberg Lars Martin Nygård Jon Reidar Aae Furuseth Grenland Skei, 4321 SANDNES Orkedalsv. 53 Bydelsforvaltning Flåteservice A/S ORKANGER 11 OSLO TPR-Etaten Bedriftsv 34, 3735 SKIEN ÅMOT 3623 LAMPELAND Mobil Ingeniørfirma Tor Eriksen DISA Scanvent AS Nord-Trøndelag Slemdalsg Knut Tønnessen Rengjøring AS 18 fylkes 3701 SKIEN Drengsrudbekken 21 Duev 6 Ringeriksv ASKER Bedriftsv HOKKSUND Trafikksikkerhetsutvalget 3401 LIER KRISTIANSUNDN STEINKJER Brødr Eek Transport AS Eugen Gulliksen Hørte Transport A/S Dikemark sykehus Hjuksebø I 38 BØ I TELEMARK Storg. 12 Dikemarkv NOTODDEN Haraldsg. 115 Ryghg, 3050 MJØNDALEN 3611KONGSBERG 1383 ASKER Mobil HAUGESUND Høytrykksspyling og slamkjøring 7

8 Er en konstruktiv debatt om tvang Siden sosialdepartementet tidligere i sommer kom med høringsnotatet med forslaget til: Lov om rettigheter for og begrensning og kontroll med bruk av tvang overfor personer med demens, har det versert en debatt i media. Det synes for meg som om man enten er for loven, og da mener at det brukes nok ressurser i behandlingstilbudet, og dermed i mot at eldre skal få en verdig avslutning på livet. Eller så er man mot loven, og mener at nok ressurser og flere dyktige tjenesteutøvere alene gir en verdig avslutning på livet, og fører til at behovet for tvang opphører. I så måte minner debatten i stor grad om den vi hadde da kapittel 6A i Lov om sosiale tjenester Lov om rettigheter for og begrensning og kontroll med bruk av tvang og makt m v overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming ble vedtatt i Jeg mener at ingen av disse syn tar opp i seg den komplekse virkelighet som brukere, pårørende og tjenesteytere opplever i hverdagen. En demenslidelse vil, avhengig av hvor langt sykdommen er kommet, medføre svikt i hukommelse, læring, orienteringsevne, utrykksevne, og tenkning. En demenslidelse vil, avhengig av hvor langt sykdommen er kommet, medføre svikt i hukommelse, læring, orienteringsevne, uttrykksevne, og tenkning. De får problemer med praktiske situasjoner i dagliglivet som å kle av og på seg og å ivareta sin personlige hygiene. Parallelt med, eller som følge av den kognitive svikten, oppstår ofte psykiske eller atferdsmessige symptomer. Vanlige symptomer er angst, depresjon og personlighetsendring, men også hallusinasjoner og vrangforestillinger kan forekomme. Fordi personen ikke forstår hva som skjer vil det kunne forekomme irritabilitet, aggressivitet, panikk og utagering. Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens har etter oppdrag fra sosialdepartementet gjennomført to store spørreundersøkelser i henholdsvis institusjoner og åpen omsorg. Resultatet viser at 36 % av alle som inngikk i undersøkelsene ble utsatt for tvangstiltak. Det absolutt mest brukte tiltaket var sengehest, men også tilsetting av medisiner i mat og drikke, holding av hender, føtter eller hodet under stell og dusjing eller bading ble gjennomført til tross for motstand hos tjenestemottageren. Tvang uten lovhjemmel benyttes altså i stor grad i dag og iverksettes fordi tjenesteytere mener det er nødvendig for å få til et minimum av stell, forhindre fall og skader og for å yte nødvendig medisinsk behandling. I 40% av tilfellene oppgir tjenesteytere at det finnes alternative tiltak i den aktuelle situasjonen, som ikke ville medføre tvang, men at det ville kreve andre rammer eller større tilgang på ressurser. Det kommer altså klart fram at i svært mange sammenhenger vil et etisk og faglig forsvarlig omsorgstilbud, i små avgrensede enheter som ivaretar den dementes behov for oversikt, trygghet og privatliv, kunne begrense bruk av tvang. Nok personale og en behandlingsfilosofi som klart vektlegger respekt for integritet og selvbestemmelse, vil Sølvi Linde er høgskolelærer ved vernepleierutdanningen på Høgskolen i Bergen. Hun ønsker med dette innlegget å reise en debatt om de etiske sidene ved bruk av tvang og makt i omsorgsarbeid. gjøre det unødvendig å for eksempel binde en person til stolen for å hindre vandring, eller å nekte personer å gå på toalettet når de måtte ønske det. Slik jeg ser det er det ikke tvil om at en lov som begrenser og regulerer bruk av tvang overfor personer med demens er nødvendig. Men symptomenes art innebærer også at der oppstår situasjoner som gjør det nødvendig med bruk av tvang. Det er, slik jeg ser det, meningløst å ikke bruke sengehest for å hindre en person i å falle ut av sengen. Og det er uetisk å ikke gjennomføre stell av en person som har grist avføring over hele seg, men nekter å bade. Tvang i slike sammenhenger blir brukt for å ivareta viktigere verdier som å hindre alvorlig skade eller tap av sosial aktelse. Andre problemstillinger kan være vanskeligere å putte i bås. Hva med for eksempel personer med demens som vandrer ute og som blir påsatt peilesystemer for at de skal bl mulig å finne igjen. Det er et svært integritetskrenkende inngrep og grensen mot overvåkning blir uklar. Er det et signal på manglende respekt for individet, eller gjør nettopp systemet det mulig for personen å bevege seg fritt, fordi en kan forhindre skade dersom personen skulle gå seg bort på vinterstid? Her vil en individuell faglig vurdering av fysiske forutsetninger og hvor langt sykdommen er kommet, være et viktig vurderingsmoment, Hvis personen ønsker å ha noen med seg på sine turer vil det riktigste være å sette inn ressurser til det, men dersom personen ønsker å gå sine fjellturer alene slik han alltid har gjort, blir det vanskelig å si hva som tar mest hensyn til personens selvbestemmelse og mulighet for utfoldelse. Spørsmålet blir om lovforslaget har regler som godt nok vektlegger personens selvbestemmelse, og om kravene til kvalitet, faglig forsvarlighet og etikk i behandlingstilbudet er klart nok formulert. Om det er strenge nok krav til først å prøve ut alternative tiltak, og om vilkårene for når en kan bruke tvang er formulert slik at de 8

Rapport. Samfunnets stebarn på vei mot anerkjennelse. Kvalitetsutvikling og ledelsevilkår i PPT. Side 14. 48. Årgang. Ingjerd Schou.

Rapport. Samfunnets stebarn på vei mot anerkjennelse. Kvalitetsutvikling og ledelsevilkår i PPT. Side 14. 48. Årgang. Ingjerd Schou. SOR Rapport Utgave 3 22 48. Årgang Ingjerd Schou Samfunnets stebarn på vei mot anerkjennelse Side 6 Roald Anthun Kvalitetsutvikling og ledelsevilkår i PPT Side 14 S O R R A P P O R T N R. 3 2 0 0 2 Gjenbruk

Detaljer

Rapport. Betraktninger omkring «samtykkekompetanse. Kvalitet i arbeidet med psykisk utviklingshemma. Nordisk seminar og nettverksmøte på Island

Rapport. Betraktninger omkring «samtykkekompetanse. Kvalitet i arbeidet med psykisk utviklingshemma. Nordisk seminar og nettverksmøte på Island SOR Rapport Utgave 5 2001 47. Årgang Tor Visnes Nordisk seminar og nettverksmøte på Island Side 4 Edith Lunde Betraktninger omkring «samtykkekompetanse i hverdagslivet» Side 6 Brit Olin Styve Kvalitet

Detaljer

Rapport. Forsvarlige tjenester. Sosial integrering vurdert av frivillige. Side 6. Side 8 S O R R A P P O R T. 46. Årgang.

Rapport. Forsvarlige tjenester. Sosial integrering vurdert av frivillige. Side 6. Side 8 S O R R A P P O R T. 46. Årgang. SOR Rapport S O R R A P P O R T Utgave 1 2001 46. Årgang Jan Skjerve Forsvarlige tjenester Side 6 Liv Wergeland Sørbye Else Vengnes Grue Sosial integrering vurdert av frivillige Side 8 2001 et viktig år

Detaljer

TT-ordningen i Buskerud

TT-ordningen i Buskerud HANDELSHØGSKOLEN I BODØ HHB Senter for innovasjon og bedriftsøkonomi, SIB AS Thor-Erik Sandberg Hanssen og Gisle Solvoll TT-ordningen i Buskerud Brukerundersøkelse 2014 SIB-rapport nr. 6-2014 TT-ordningen

Detaljer

Rapport SOR NR. 2 2007 53. ÅRGANG SAMORDNINGSRÅDET FOR ARBEID FOR MENNESKER MED PSYKISK UTVIKLINGSHEMNING

Rapport SOR NR. 2 2007 53. ÅRGANG SAMORDNINGSRÅDET FOR ARBEID FOR MENNESKER MED PSYKISK UTVIKLINGSHEMNING SOR Rapport NR. 2 2007 53. ÅRGANG Storebror ser deg! «Mange bekker små» «Jeg kjenner folk rundt meg det gir meg trygghet» Fastlegen, et viktig kort i kabalen Anvendelse av «miljøregler» et eksempel En

Detaljer

Rapport SOR NR. 6 2006 52. ÅRGANG SAMORDNINGSRÅDET FOR ARBEID FOR MENNESKER MED PSYKISK UTVIKLINGSHEMNING

Rapport SOR NR. 6 2006 52. ÅRGANG SAMORDNINGSRÅDET FOR ARBEID FOR MENNESKER MED PSYKISK UTVIKLINGSHEMNING SOR Rapport NR. 6 2006 52. ÅRGANG Retten til å være et helt menneske Ingrid Lycke Ellingsen utnevt til Ridder av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden Etiske modeller for målsettingsarbeidet Reisebrev fra

Detaljer

ANDSRÅD-NYTT. Lafys Brennende Hjerter. Nr 1. 2010. Meld deg på til vår- og jubileumskonferansen. etableringen av LAFY. Eldrebølgen krever arbeidskraft

ANDSRÅD-NYTT. Lafys Brennende Hjerter. Nr 1. 2010. Meld deg på til vår- og jubileumskonferansen. etableringen av LAFY. Eldrebølgen krever arbeidskraft ANDSRÅD-NYTT Nr 1. 2010 Lafys Brennende Hjerter Meld deg på til vår- og jubileumskonferansen etableringen av LAFY Eldrebølgen krever arbeidskraft Styrelederens Faste Spalte GRATULERER Landsrådet kan i

Detaljer

Fritidsaktivitet som utgangspunkt for personlig utvikling

Fritidsaktivitet som utgangspunkt for personlig utvikling Bacheloroppgave Av: Kari Ann Tobiassen Fritidsaktivitet som utgangspunkt for personlig utvikling Bacheloroppgaven er gjennomført som et ledd i utdanningen ved Universitetet i Agder og er godkjent som sådan.

Detaljer

TILRETTELAGTE TJENESTER

TILRETTELAGTE TJENESTER Nordre Land kommune Ekte landsbyliv og levende grender med åpenhet, nærhet og skaperglede TILRETTELAGTE TJENESTER UTVIKLINGSPLAN 2015-2019 Versjon 1 til handlingsplanseminar 9. og 10. juni 1 [Skriv inn

Detaljer

Brukerperspektiv på brukerstyrt personlig assistanse i Fredrikstad

Brukerperspektiv på brukerstyrt personlig assistanse i Fredrikstad Brukerperspektiv på brukerstyrt personlig assistanse i Fredrikstad Gunnar Salthe Klaus Michael Thomsen Høgskolen i Østfold Arbeidsrapport 2007:5 Online-versjon (pdf) Utgivelsessted: Halden Det må ikke

Detaljer

Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter

Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter Sidsel Sverdrup, Trine M. Myrvold og Lars B. Kristofersen Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter Andre publikasjoner

Detaljer

Forord. NIBR-rapport 2007:2

Forord. NIBR-rapport 2007:2 1 Forord Dette prosjektet er utført på oppdrag fra Norges forskningsråd. Prosjektet inngår i evalueringen av Opptrappingsplanen for psykisk helse. Det ble startet i overgangen mellom 2003/2004 og er sluttført

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Nærmere om brukerstyrt personlig

Detaljer

To vårdager i Bergen en konferanse om sosialtjenestelovens kapittel 4A

To vårdager i Bergen en konferanse om sosialtjenestelovens kapittel 4A To vårdager i Bergen en konferanse om sosialtjenestelovens kapittel 4A Thomas Owren 20. og 21. april arrangerte SOR sin vårkonferanse, i samarbeid med Fylkesmennene i Region Vest og Bergen Kommune. Tema

Detaljer

Under. nr. 2-2004. Nytt lokallag dannet i Midt-Troms. Trygdeetaten på krigsstien. LUPE-advokaten har talt:

Under. nr. 2-2004. Nytt lokallag dannet i Midt-Troms. Trygdeetaten på krigsstien. LUPE-advokaten har talt: Under nr. 2-2004 N MEDLEMSBLAD FOR LANDSFORBUNDET FOR UTVIKLINGSHEMMEDE OG PÅRØRENDE Nytt lokallag dannet i Midt-Troms Unge foreldre valgte LUPE og dannet et nytt lokalt lag med navnet LUPE Midt-Troms

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Vi er ambulante og sitter ikke på kontoret. Oppfølgingstjenesten, bydel Alna, Oslo Kommune. Ragnhild Fugletveit

Vi er ambulante og sitter ikke på kontoret. Oppfølgingstjenesten, bydel Alna, Oslo Kommune. Ragnhild Fugletveit Vi er ambulante og sitter ikke på kontoret Oppfølgingstjenesten, bydel Alna, Oslo Kommune Ragnhild Fugletveit Online-versjon (pdf) Det må ikke kopieres fra rapporten i strid med åndsverkloven og fotografiloven

Detaljer

Reaktiviseringsprosessen veien tilbake til arbeidslivet

Reaktiviseringsprosessen veien tilbake til arbeidslivet FoU rapport nr. 2/2005 Reaktiviseringsprosessen veien tilbake til arbeidslivet Gro Kvåle, Torunn S. Olsen og Nina Jentoft Tittel: Reaktiviseringsprosessen veien tilbake til arbeidslivet Forfattere: Gro

Detaljer

LANDSRÅD-NYTT ASPERGERE FANGET I HJELPE- APPARATET LÆREKANDIDATORDNIN- GEN PÅ VIUNO MARENSROPROSJEKTET SIDE 5 SIDE 26 SIDE 14

LANDSRÅD-NYTT ASPERGERE FANGET I HJELPE- APPARATET LÆREKANDIDATORDNIN- GEN PÅ VIUNO MARENSROPROSJEKTET SIDE 5 SIDE 26 SIDE 14 LANDSRÅD-NYTT UTGIVELSE NR. 1 2012 WWW.LAFY.NO LÆREKANDIDATORDNIN- GEN PÅ VIUNO SIDE 5 ASPERGERE FANGET I HJELPE- APPARATET SIDE 14 MARENSROPROSJEKTET SIDE 26 STYRELEDERS SPALTE. Våren er igjen kommet

Detaljer

Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene

Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene Veileder til forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting etter kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven IS-1201 Veileder Heftets

Detaljer

UTGITT AV STIFTELSEN SOFIENLUND OG SOFIENLUNDS VENNER. har hun kommet i kontakt med nyskadde og introdusert dem for handikapidretten.

UTGITT AV STIFTELSEN SOFIENLUND OG SOFIENLUNDS VENNER. har hun kommet i kontakt med nyskadde og introdusert dem for handikapidretten. RETURADRESSE: POSTBOKS 124, 1431 ÅS UTGITT AV STIFTELSEN SOFIENLUND OG SOFIENLUNDS VENNER NR. 1 2010 14. ÅRGANG Stiftelsen Sofienlund er en humanitær, ideell organisasjon med det formål å bidra aktivt

Detaljer

«Vanvittig mye å finne ut av» Kreftrammedes opplevelse av støtte fra det offentlige, nærmiljøet og arbeidsplassen

«Vanvittig mye å finne ut av» Kreftrammedes opplevelse av støtte fra det offentlige, nærmiljøet og arbeidsplassen Arne Backer Grønningsæter, Karin Gustavsen Tvetene, Roy Nielsen, Jonn Syse, Tone Fløtten og Steffen Torp «Vanvittig mye å finne ut av» Kreftrammedes opplevelse av støtte fra det offentlige, nærmiljøet

Detaljer

Karl Grunewald om dagens Norge s. 6 Krav til elever med utviklingshemning s. 10 Kjærlighet mot terror s. 27 Forsiktig optimist s.

Karl Grunewald om dagens Norge s. 6 Krav til elever med utviklingshemning s. 10 Kjærlighet mot terror s. 27 Forsiktig optimist s. Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 4 2011 Karl Grunewald om dagens Norge s. 6 Krav til elever med utviklingshemning s. 10 Kjærlighet mot terror s. 27 Forsiktig optimist s. 34 2 Fra generalsekretæren

Detaljer

Foto: Henning Tunsli. Trygge spor. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor

Foto: Henning Tunsli. Trygge spor. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Foto: Henning Tunsli Trygge spor GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Foto: Thor Nielsen Finansiering og prosjektdeltakere Prosjektet

Detaljer

Nye uførepensjonister

Nye uførepensjonister R Nye uførepensjonister Erfaringer med NAV Rapport 2013-06 Proba-rapport nr. 2013-06, Prosjekt nr. 12043 ISSN: 1891-8093 HB, IE, PDS, SK/TTH, 10. mars 2013 Offentlig Rapport 2013-06 Nye uførepensjonister

Detaljer

E ØKOLOGISK MODELL SOM RAMMEVERK FOR HABILITERI GSARBEID -IMPLIKASJO ER FOR BEHA DLI GSPRAKSIS

E ØKOLOGISK MODELL SOM RAMMEVERK FOR HABILITERI GSARBEID -IMPLIKASJO ER FOR BEHA DLI GSPRAKSIS 1 E ØKOLOGISK MODELL SOM RAMMEVERK FOR HABILITERI GSARBEID -IMPLIKASJO ER FOR BEHA DLI GSPRAKSIS Av Anne-Marit Stokke St.Olavs Hospital HF Psykisk Helsevern avd.brøset Habiliteringstjenesten for voksne

Detaljer

Barrierefrie utdanningsvalg for elever med funksjonsnedsettelser?

Barrierefrie utdanningsvalg for elever med funksjonsnedsettelser? Barrierefrie utdanningsvalg for elever med funksjonsnedsettelser? Om hvordan elever med nedsatt funksjonsevne og rådgivere i videregående skole i Hedmark og Oppland vurderer tilrettelegging, rådgiving

Detaljer

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 1 2014

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 1 2014 Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 1 2014 Solveig Horne og stortingsmeldingen s. 6 Mitt hjem min arbeidsplass s. 14 Stjernekokken på TV3 s. 17 Olsenbanden på Rauma s. 18 NFU-prosjekt om minoritetsspråklige

Detaljer

ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS

ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS 1 ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS Fylkeseldrerådet i Troms 2013 2 Innhold FYLKESELDRERÅDETS ROLLE OG HENSIKTEN MED ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN... 4 Generelt om eldrerådenes funksjon og oppgaver...

Detaljer

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 4 2013

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 4 2013 Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 4 2013 Partilederne svarer på SFAs valgspørsmål s. 11 Hjemme hos Dag-Olav s. 20 Blodprøve til besvær s. 22 Sterk og synlig Stolthetsparade s. 37 2 Fra generalsekretæren

Detaljer