Kommunedel plan trafikksikring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunedel plan trafikksikring"

Transkript

1 1 VAKSDAL KOMMUNE Trafikksikringsplan, Kommunedelplan trafikksikring Analyse av ulykker, uhell og utryggleik Forslag og prioritering av tiltak Oppdatert juli 2010.

2 2 FORORD styre har i møte sak 56/09 fatta vedtak om offentleg ettersyn av trafikksikringsplan for. Trafikksikringsplanen er utarbeidd som ein kommunedelplan, og skal handsamast etter plan- og bygningslova. Planen følgjer i all hovudsak strukturen i Veiledning Kommunale trafikksikkerhetsplaner. Plandokumentet skal gjelda for 5 år ( ), og skal mellom anna vera grunnlag for søknad om offentlege midlar. Det er eit ynskje at dokumentet vert rullert ca kvart 4. år i samband med rullering av kommuneplanen. Rapporten er utarbeidd av ei arbeidsgruppe som er sett saman av: Trygg trafikk ved Arne Aase Politiet ved Kjell Fester Statens vegvesen ved Tor Helmer Halvorsen til april 2009 og deretter Heming Lunestad Vaksdal Brannvern ved brannsjef Steinar Lægreid ved miljøvernrådgjevar Sveinung Klyve (sekretær), representant for barn og unge: Åse Klausen Linda Ulveseth Fossmark (politikar valt av kommunestyret og leiar i arbeidsgruppa) Erlend Ragnvaldsen (politikar valt av kommunestyret) Arbeidsgruppa hadde oppstartmøte 2. mars Det var møte 18. juni og 15 september der ein også hadde synfaringar på vegane. Gruppa har lagt opp til ei enkel rullering av den gamle planen frå Plan- og økonomiutvalet er styringsgruppe for planarbeidet., desember 2009, miljøvernrådgjevar Sveinung Klyve (sekretær) VAKSDAL KOMMUNE Statens vegvesen Hordaland Voss lensmannskontor, avd. Vaksdal

3 3 MELDING OM VEDTAK - RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN FOR VAKSDAL KOMMUNE Det er gjort vedtak i saka slik det framgår nedanfor: Utval: Kommunestyret Møtedato: Sak: KOM-020/10 Vedtak: Planen vert vedteken slik den ligg føre med desse endringane: Det vert vist til Trafikksikringsplan handlingsplan (endringar med kursiv) 1. Kommunale vegar Stanghelle Til pkt Parkeringsrestriksjonar vert etablert etter nærare plan. Til pkt. 1.6 Område for å vurdera einvegskøyring Nytt fyrste kulepkt.: Når nytt Stanghellekryss er på plass skal det vurderast å etablera einvegskøyring forbi skulen. 2. Kommunale vegar Vaksdal Til pkt Innføring av 30km-sone etter nærare plan med tenleg avgrensing. Til pkt Parkeringsrestriksjonar vert etablert etter nærare plan. 3. Kommunale vegar Dale Til pkt Innføring av 30km-sone etter nærare plan med tenleg avgrensing. Til pkt Parkeringsrestriksjonar vert etablert etter nærare plan. 4. Fylkesvegar 4.1. Riksveg 569 Daleseid Modalstunnelen Nytt kulepunkt: Ny tunnel gjennom Høgaberget må prioriterast Betre vegstandar frå Eikjetotunnelen til veg på fylling rundt Åsen Side 2/2 Utvikling og service Konsul Jebsensgt. 16, 5722 DALEKVAM, Telefon , Telefaks , Telefon saksh e-post: 4.2. Fylkesveg 344 Høvik Gullbrå fjellreinsk utviding av sving ved Flatekvalsfossen 4.3. Fylkesveg 313 Nesheim Voss grense 4.4. Fylkesveg 314 Dale Holeberg 4.5. Fylkesveg 343 Frå E16 Vaksdal stasjon 4.6. Fylkesveg 341 Kallestadsund Storevikja 5. E16 Det vert etablert eit nytt pkt. (7B) Dalegarden. må arbeida aktivt for gang- og sykkelsti frå Gamlevegen til Camillas Kro. Til å følgja opp gjennomføringa av planen vert det sett ned ei nemnd samansett av fem politikarar: Linda Ulveseth Fossmark, leiar Helge Gullbrå Tone Hernes Erlend Ragnvaldsen Kjartan Haugsnes Rådmannen held nødvendig sekretærhjelp, og syter for at nye medlemar til nemnda vert vald for komande kommunestyreperiode. Ordføraren har møte- og talerett i nemnda. Rett utskrift Åse Elin Myking, fung. Rådmann

4 4 MELDING OM VEDTAK RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN FOR VAKSDAL KOMMUNE Det er gjort vedtak i saka slik det framgår nedanfor: Utval: Kommunestyret Møtedato: Sak: KOM-056/09 Vedtak: Kommunestyret vedtek å leggja ein oppdatert trafikksikringsplan ut på offentleg høyring slik den ligg føre med vedlagde endringsframlegg for handlingsplan for kommunale-, fylkeskommunale- og riksvegar. Tiltaka i handlingsplanen for dei kommunale vegane vert å innarbeida i dei årlege budsjetta i perioden. Før ein set i verk dei aktuelle reguleringane må ein informera innbyggjarane. Tiltaka i handlingsplanen for dei fylkeskommunale vegane og riksvegane vert eit arbeidsdokument for kommunen sitt arbeid andsynes vegstyresmaktene. Handlingsplanen skal følgjast opp av ei politisk vald vegnemnd, som vert sett ned når planen vert endeleg vedteken. Rett utskrift Bjørn Alling Rådmann

5 5 SAMANDRAG i Hordaland er ein grensekommune mellom dei tre regionane: Bergen og omland, Hardanger og Voss, og Nordhordland. Eit trafikksikkert vegnett er eit av fleire behov som må vera tilfredsstilt for at innbyggjarane i ein kommune skal trivast. Kommunedelplan, trafikksikring for tek sikte på å gje ein status over trafikksikringsproblema på vegnettet i kommunen. Målsetjinga med planen er i fyrste rekkje å auka den kommunale innsatsen i trafikksikringsarbeidet. Vidare skal rapporten skapa eit grunnlag som kan letta prioriteringa mellom dei ulike tiltaka. Det vart i 2009 nedsett ei samarbeidsgruppe mellom, Statens vegvesen Hordaland, Vaksdal lensamanskontor og Trygg Trafikk. Gjennom analysar og innhenting av opplysningar frå innbyggjarar i Vaksdal har arbeidsgruppa kome fram til prioriterte tiltak som har som mål å redusere ulykkene, uhella og utryggleiken i kommunen. Planen er ei oppdatering av tidlegare plan av Trafikken på vegane våre: E16 gjennom inngår i stamvegen mellom aust- og vestlandet. Vegen fekk status som stamveg i samband med opninga av den nye vegparsellen mellom Bulken og Dale i desember-91. Strekningen gjennom kommunen er om lag 30 kilometer lang. Med nokre få unntak går heile vegen gjennom ubebygde eller spreidt bebygde område. Unntak er dei 3 tettstadene Vaksdal, Stanghelle og Dale. Om lag 1/3 av europavegen i kommunen går i tunnel med varierande geometri og lysforhold. Trafikkteljingar utført av statens vegvesen syner at det er mykje gjennomgangstrafikk på E 16. Årsdøgntrafikken (ÅDT) på E16 gjennom er omlag 5100 (år 2008) Vidare syner tala at tungtrafikkandelen er høg, nærare 15 %. ( ADT var 3500 i år 2001). Tala viser difor ein kraftig auka på trafikken forbi Vaksdal kommune. Store utbyggingar med hyttefelt i Vossaområdet og Myrkdalen har vore medverkande til dette. Trafikkulykker med personskade i I perioden var det i 63 ulykker med personskade. I desse ulykkene er 2 drepne, 1 svært alvorleg skadd, 12 alvorleg skadd og 83 lettare skadde. I 2009 er 2 ungdommar drept i alvorlege ulykker på fylkeskommunale vegar. Førebyggande tiltak for ungdomsgruppa er viktig å få til framover. Det har uheldigvis skjedd fleire alvorlege ulykker dei siste månadane av Dette er på E-16 like utanfor Vaksdal kommune sine grenser. Dei fleste ulykkene har skjedd på E-16, der det er størst trafikk. Ulykkene fordeler seg over heile strekningen, men vi har nokre samanfallande ulykkespunkt som er : Johagen på Dale, aust for Steganestunnelen, i kryss ved Vaksdal, ved Langhelletunnelen, ved Stavenestunnelen. Dei fleste ulykkene (over 50%) er utforkøyringar med 1 køyretøy involvert og lettare personskade. Dei alvorlege ulykkene med dødeleg utgang er møteulykker mellom fleire køyretøy. I perioden, , var det i 98 ulykker med personskade. I desse ulykkene er 150 personar skada og 11 personar drepne. Talet på alvorlege ulykker har difor heldigvis betra seg i den siste 10-års perioden. Ei rekkje tiltak sidan sist plan har vore medverkande til dette. Av viktige ting på E-16 kan nemnast; Bogetunnelen, nytt kryss Helle, utbetring av Helle- og Dalevågtunnelen. Fartsgrensa er ei rekkje stader sett ned til 70 km/t. Det er også gjort utbetringar med betre avkøyringar, utfylling av grøfter, fjerning av bergnabbar m.m. Dagens europaveg varierer både i breidde og kurvatur, men vegen har merka to køyrefelt. På store deler av strekninga gjennom har vegen ikkje tilfredsstillande standard i forhold til krava vegnormalane set. Dei viktigaste særtrekka ved dei registrerte ulykkene er difor: Utforkøyrings- og møteulykker er dominerande Høg alvorsgrad Unge folk er overrepresentert

6 6 Innsamling av data Tidleg i planprosessen gjekk det ut informasjon om planarbeidet i lokalpressa. Samstundes vart innbyggjarane i Vaksdal oppmoda til å koma med innspel til planarbeidet. Paralelt vart det sendt ut skriv frå kommunen til ein rekkje bedriftar, lag og foreningar. Generelt kan dei seiast at engasjementet har vore stort, og har fått inn til saman 18 innspel. Dette syner at trafikksikring er noko som innbyggjarane er opptekne av, og at dei ynskjer å bidra. har systematisert alle innspel som har kome inn. Desse ligg føre i vedlegget bak i denne planen. Dei viktigaste særtrekka ved innspela er: Generelt kan det seiast at mange av innspela fokuserer på ynskje om fartsreduksjon og ynskje om fysiske tiltak. Mykje av engasjementet er retta mot nærmiljøet og trafikktryggleiken der. E16 er ikkje så sterkt i negativ i fokus lenger Riksvegen, fylkesvegane og kommunale vegar er derimot i kraftig fokus. Mange av desse er generelt smale, har dårleg kantsikring, dårleg vegdekke og er utsette for ras osv. Me har hatt fleire dødsulykker på desse vegane den seinare tid. Prioriteringar frå arbeidsgruppa etter behandling av innspela: Det er ynskje om 30 km/t med soneskilt i alle tettstader. Det må også vurderast behovet for fartshumper ulike stader og forbetring/merking av gangfelt i alle tettstader. Det må vurderast bruk av einvegskøyring for å unngå møtande trafikk på smale vegar einskilde stader i tettstadene. Det må lagast ein skiltplan med kostnadar for dei ovannemnde tiltaka for Vaksdal, Stanghelle, Dale, Stamnes. Ein del kantvegetasjon hindrar hindrar sikten på kommunale vegar. Ein må auka bruken av kommunal kantklippar. Det er for lite pengar på budsjettet til vedlikehald av kommunale vegar. Det må sendast signal til fylke og vegvesen når det gjeld utbetringar på E-16 og våre riks- fylkesvegar. Haldningskapande tiltak retta mot ungdom når det gjeld rus og fart må prioriterast i samarbeid med politiet og Trygg Trafikk. I sine kommuneplan, strategidelen står der: side 18 sitat: Unge sjåførar har respekt for sitt eige og andre sitt liv og helse, har respekt for fart, og har generelt gode haldningar i trafikken. På side 22 står der,sitat: Brannvernet i kommunen gjev, saman med andre aktuelle aktørar, ein aktivitetsdag for all ungdom i 10. klasse (16 åringar) med fokus på trafikk og trafikkfare. Dei såkalla Aksjon skuleveg-midlar finst ikkje lenger. Politikarane ynskjer frå 2010 å oppretta ei eiga nemnd for trafikk-sikring. Statens vegvesen og bør ha årlege møte for å fylgja opp trafikksikringsplanen. Kommunen er ansvarleg for å ta initiativ til dette. VISJON: Ingen skal verta drepen eller alvorleg skadd i trafikken i vår kommune ( 0-visjonen ). I tillegg skal ingen av innbyggjarane i føle seg utrygge når dei nyttar vegsystemet. HOVUDMÅL VEGUTFORMING: Gjennom utforming av vegnettet hindra utforkøyring- og møteulykker, og alvorlege ulykker som involverer mjuke trafikantar. HOVUDMÅL FOR HALDNINGAR I TRAFIKKEN: Skapa haldningar som gjer alle i kommunen til sikre trafikantar

7 7 1.INNLEIING Eit trafikksikkert vegnett er eit av fleire behov som må vera tilfredsstilt for at innbyggjarane i ein kommune skal trivast. Kommunedelplan, trafikksikring for tek sikte på å gje ein status over trafikksikringsproblema på vegnettet i kommunen. Målsetjinga med planen er i fyste rekke å auke den kommunale innsatsen i trafikksikringsarbeidet. Vidare skal rapporten skapa eit grunnlag som kan letta prioriteringa mellom dei ymse tiltaka. Arbeidet med kommundelplanen har lege på vent i fleire år, men vart teke fatt i og starta op for fullt i februar Arbeidsgruppa hadde sitt første møte 2. mars 2009, og det har vore gjennomført til saman 3 arbeidsmøte i samband med planarbeidet. Me har lagt opp til ein enklare prosess ved denne rulleringa av den gamle planen enn ein hadde sist. Det har vore brei kontakt ut mot innbyggjarane i kommunen og andre som har hatt interesse for planen. Me meiner og at det er sett av tilstrekkeleg tid til prosessen rundt planarbeidet, og at dei ulike aktørane har fått reell medverknad. Dette har vore viktig både med omsyn til det faglege innhaldet i planen og til den identiteten / tilhørigheit dei ulike aktørane vil få til plandokumentet. Dette håpar vi igjen vil påverke engasjementet for å få realisert prosjekta og å drive arbeidet med trafikksikring vidare. Rapporten er delt inn i 5 hovudkapittel: 1. Kapittel 1 har ei kort innleiing om planen 2. Kapittel 2 inneheld ein kort presentasjon av kommunen og dagens organisering av trafikksikringsarbeidet i kommunen. 3. I kapittel 3 vert det synleggjort kva og kvar trafikksikringsproblema er. Dette er gjort ved å kartleggja: Politirapporterte personskade-ulykker Område / strekningar der dei busette i kommunen kjenner seg utrygge 4. Kapittel 4 inneheld visjon og målsetjingar for å auke trafikktryggleiken i med bakgrunn i dei problema som er avdekka i analysearbeidet. 5. Kapittel 5 inneheld ein handlingsplan for Her finn vi prioriterte tiltak ut frå ulykkes-, uhellsog utryggleiksanalysen. Både fysiske tiltak og trafikantretta / haldningsskapande tiltak er tatt med. Figuren under viser ei skisse over korleis prioriteringsdelen for dei ulike vegane (europaveg, riksveg, fylkesvegar og kommunale vegar) i rapporten er bygd opp. Prioritering utfrå personskadeulykker Prioritering utfrå uhell med materiell skade Prioritering utfrå utryggleik SAMLA PRIORITERING

8 8 2. PRESENTASJON AV VAKSDAL KOMMUNE Generelt i Hordaland er ein grensekommune mellom dei tre regionane Bergen og omland, Hardanger og Voss, og Nordhordland. Kommunen har ei flatevidde på heile 738 km². Vaksdal kan seiast å vera ein fjord/fjell kommune der over 50 % av areala i kommunen ligg over 600 m over havet. Mot aust er det fjellandskapet som dominerer der kommunen grensar mot Voss i Hordaland og Vik i Sogn- og fjordane. I vest er det den smale Sørfjorden og lenger inn Veafjorden som pregar landskapet. Kommunesenteret er Dale. I tillegg finn ein tettstadene Stamnes, Stanghelle og Vaksdal. Næraste bysenter er Bergen. Avstanden frå kommunegrensa til Bergen sentrum er ca. 30 km. Busetnad og folketal 1. januar 2009 er folketalet 4110 Trafikkmønster Europaveg 16 (stamveg til austlandet) Riksveg 569 (veg frå Dalseid til Modalstunnelen). Fv. 343 veg frå E-16 på Vaksdal til Vaksdal stasjon Fv. 314 veg frå Dale til Bulken over Hamlagrø Fv. 313 Evanger til Nesheim Fv. 341 Kallestadsund til Storevikja Fv. 344 veg frå Høvik (x Rv. 569) til Gullbrå Frå trer den nye forvaltingsreforma for vegnettet i kraft. Statens Vegvesen skal framleis ha ansvaret for stamvegnettet, mens ansvaret for fylkes- og riksvegane i Hordaland vert overført til Hordaland Fylkeskommune. Riksantikvaren har førebudd eit fredningsvedtak for riksveg 569, Dalseid-Eidsland og Statens Vegvesen har utarbeidd forvaltingsplan for vegen. Vegen er i dagleg bruk og er imot slikt vern då det vil verta vanskelegare å gjera større utbetringar på vegen. No i desember 2009 har stortingspolitikarane sagt at vegen ikkje skal vernast. I TS-planen er det vedteke at det skal gjevast skuleskyss på desse strekningane med bakgrunn i trafikktryggleik: Fossmark til Stanghelle Dalseiddalen Heile Stamnes Trafikkteljingar utført av statens vegvesen syner at det er mykje gjennomgangstrafikk på Europaveg 16. Årsdøgntrafikken (ÅDT) på E16 gjennom er omlag 5100 (år 2008) Vidare syner tala at tungtrafikkandelen er høg, nærare 15 %. I tillegg har FV 343 til Vaksdal sentrum forholdsvis høg ÅDT, men sterkt redusert dei siste 100 m til stasjonen (årsak Vaksdal Mølle?). Dale sentrum, FV 314, har og ÅDT på Andre teljingar syner at det på riksveg 569

9 9 går rundt 500 kjt/døgn (ÅDT). Etter at vegen ut Mofjorden til Romarheim opna 1996, og det vart ei samanbinding av E39 og E16 har det vore stor auke i trafikk på vegen. Dette skuldast delvis at vegen fungerer som ein snarveg mellom dei to europavegene, då den gjev ei innkorting på 5 mil. Men vegen, som for ein stor del er smal med tronge og låge tunnelar, er lite eigna for gjennomkøyring. Ein har og merka trafikkauke på Fylkesveg 344 opp Eksingedalen, men det er ikkje gjort teljingar på denne vegen. Det er registrert minimalt med gjennomgangstrafikk på fylkesveg 314 over Hamlagrø. Sidan byrjinga av 1980-talet er tettstadene i kommunen (Dale, Stamnes, Stanghelle og Vaksdal) delvis vorte endra som eit resultat av vegutløysing eller vegutbetring. Boge, Vaksdal og Dale har fått E-16 lagt utanfor sentrum. På Stanghelle deler E-16 bygda. Dette gjev ein del trafikale utfordringar og det er stort behov for nytt kryss eller tunnel bak tettstaden. Nedafor er dei viktigaste samferdselsprosjekta dei siste åra nemnd. Arnanipatunnelen på E16 (1982) Ny parsell på E16 frå Dale til kommunegrensa mot Voss, inkl ny togtunnel (opna 13. desember 1991) Trengereidtunnelen på E16 (1995) Vegsamband mellom Modalen og Lindås (1996) Kvisti bru, brusamband til Osterøy (1997) 2 nye tunnelar mellom Eidslandet og Stamnes på Rv. 569 (1998). Bogetunnelen (2002) Gågate i Dale sentrum (kostnad: 6 mill.kr.) Fortau ved Stanghelle Vest (kostnad: 1 mill. kr.) delfinansiert gjennom Aksjon skuleveg-midlar. Trafikksikringsarbeidet i fylket Fylkestrafikksikringsrådet (FTR) er samansett av Hordaland fylkeskommune ved Samferdselsavdelinga,og Opplæringsavdelinga, Fylkesmannen ved Utdanningsavdelinga, Statens vegvesen, Politiet, Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL) og Trygg Trafikk (T.T.). FTR har laga Trafikksikringsplan for Hordaland fylke. Her er lista opp mange tiltak det følgjer midler til. I tillegg får FTR tilført andre midlar som alle som vil gjennomføre haldningsskapande trafikksikringstiltak, kan søkje om. Av desse midlane set FTR av kr til trafikksikringstiltak i skular og barnehagar (etter søknad). Midlar til trafikksikringstiltak kan også m.a. søkjast gjennom Gjensidigefondet. Trygg Trafikk arbeidar ut frå visjonen Trygg trafikk for alle. Trygg Trafikk lagar undervisningsmateriell for barnehagar og skulane, i tillegg til materiell foreldra kan nytta i trafikkoppdragelsen til barna. Tinging av materiell gjennom Til hjelp i trafikkopplæringa har Trygg Trafikk oppretta nye nettsider: og Tiltak: Sykkelopplæring: Trygg Trafikk har materiell, og hjelper til med sykkelopplæringa. Fylkesfinalen i sykling for 7. klassane: I september kvart år. Kvalifisering på våren i 6. klasse. Den store refleksjakten: 4 og 5 klassane får tilbud om å vere med på denne. Rebusløpet for russen i Hordaland: I slutten av april Minnemarkeringa Ettertankens dag : Domkirken i januar. Denne er for alle pårørande og etterlatne etter omkomne i trafikken. Kva seier læreplanen? Ungdom er den mest ulykkesutsatte gruppa i trafikken. 30 prosent av alle drepte og hardt skadde på landsbasis er i aldersgruppa år. Førebyggande og haldninsskapande arbeid om trafikk og trafikktryggleik er difor spesielt viktig.

10 10 Læreplanen Kunnskapsløftet har sett klare kompetansemål for trafikksikktryggleik for ungdomstrinnet. Den gjev eit kunnskapsløft for trafikk-opplæring og sikrar betre kontinuitet og progresjon gjennom heile grunnopplæringa. Kompetansemål etter 4. trinn: Eleven skal kunne følge trafikkregler for fotgjengere og syklister. Kompetansemål etter 7. trinn: Eleven skal kunne praktisere trygg bruk av sykkel som fremkomstmiddel. Kompetansemål etter 10. trinn: Gjera greie for korleis trafikktryggleiksutstyr hindrar og minskar skader ved uhell og ulykker. Gjera greie for begrepa fart og akselerasjon, måla storleik med enkle hjelpemiddel og gje eksempel på korleis kraft er knytta til akselerasjon. Gjennomføra forsøk med lys, syn og fargar, beskriva og forklara resultata. Gjera greie for korleis bruk av rusmiddel kan føre til helseskader og drøfte korleis den einskilde og samfunnet kan førebyggje helseskadene. Trygg Trafikk anbefaler slik trafikkopplæring for ungdomstrinnet: 8.trinn: 9.trinn: 10.trinn: Trafikksikkerhetsutstyr med hovedfokus sykkelhjelm og refleks. Trafikksikkerhetsutstyr med hovedfokus på bilbelte, rus, lys, syn, farger Fart og akselerasjon I overgangen til ungdomstrinnet slutter erfaringsvis mange å bruke sykkelhjelm og refleks. Derfor er dette naturlege og viktige tema rundt 8.trinn. Etter kvart blir det meir aktuelt med moped, å sitje på med vener i bil, øvelseskjøring, eksperimentering med alkohol osv. Det å teste grenser - også med tanke på høg fart. Elevane er svært ulike også når det gjelder eit emne som trafikk - både med tanke på holdninger, erfaringar og vanar. Geografiske variasjonar spelar og ei vesentleg rolle. Nokon veks opp på steder der "alle" skal ha bil eller moped, mens andre stader kan dette vera noko eit fåtall bryr seg om. Teknisk sektor har ansvar for at tryggleiken for alle trafikantgrupper er tilfredsstillande på det kommunale vegnettet. Kommunen planlegg, byggjer og vedlikeheld kommunale vegar. Kommunen har blant anna prioritert dei mjuke trafikantane gjennom oppsetting av veglys, fartsdumpar, skilting mv. Drift av veglys vert kosta av kommunen. Reguleringsplanar og kommunedelplanar vert utarbeidde av kommunen. Her må ein også ta omsyn til tryggleik i trafikken. Voss lensmannskontor, avd. Vaksdal: Lensmannskontoret deler trafikkinnsatsen i tre hovudområde: 1) Førebyggjande arbeid med informasjon og trafikkopplæring. 2) Trafikkontrollar (fart, promille, åtferd og verneutstyr). 3) Etterforsking i samband med trafikkulykker og lovbrot. Voss lensmannsdistrikt har kvart år gjennomført utlevering av refleksvester til alle fyrsteklassingar på skulene i Voss, Ulvik og Granvin. har eit eige opplegg med utlevering av vester frå BKK. Lensmannskontoret besøkjer ungdomsklubbar, barnehager, barneskular og videregåande skuler. I barnehagar og barneskular har dei med bamsen "Eddie". Om våren er dei rundt på skular saman med Statens vegvesen og snakkar om trafikktryggleik i russetida. De siste åra har lensmannskontoret, saman med Statens Vegvesen, Trygg trafikk, m.fl. hatt rebusløp der russen er deltakarar og politiet sin post er trafikkrelaterte spørsmål. Våren 2009 vart denne dagen avslutta med grilling, musikk og orientering om narkotikabruk og demonstrasjon av narkotikahund i arbeid. Dei fekk mange positive tilbakemeldingar fra russen om dette tiltaket.

11 11 Dersom Voss lensmannsdistrikt får forespørsel om liknande førebyggende opplegg fra barnehager, skoler, klubber i Vaksdal, så stiller dei gjerne opp. Moderne trafikkopplæring: I dag er reglane slik at ein når ein er fylt 15 år kan ein ta trafikalt grunnkurs i trafikk-opplæring. Dette må ein ha for å kunna ta sertifikat for moped og bil. Frå ein er 16 år kan ein ta til med øvelseskøyring med personbil saman med køyreskule eller godkjent ledsagar ( person over 25 år som har hatt sertifikat i dei siste 5 åra). Dette opplegget skal gje meir erfarne sjåførar som kjem ut i trafikken med eige sertifikat når dei er 18 år. Hordaland fylkeskommune: I samband med forvaltningsreforma tok fylkeskommunen over ansvaret for hovuddelen av det tidlegare riksvegnettet frå og med 1. januar Ansvarsendringa fører med seg at løyvingane til fysiske trafikksikringstiltak over fylkesvegbudsjettet no og vil omfatte hovuddelen av det tidlegare riksvegnettet. Det inneber at Hordaland fylkeskommune har fått eit langt større ansvar for trafikktryggleiken på vegane enn tidlegare. Etter Vegtrafikklova 40a har fylkeskommunen eit ansvar for å tilrå og samordne tiltak for å fremje trafikktryggleiken i fylket. I Hordaland er det samferdselsutvalet som er fylket sitt trafikksikringsutval (FTU). Fylkestrafikksikringsrådet (FTR) er eit rådgjevande organ for samferdselsutvalet i trafikksikringssaker. FTR er samansett av representantar frå etatar /organisasjonar som til dagleg arbeider med trafikksikring. Desse representerer fylkeskommunen, Statens vegvesen, Politiet, Trygg Trafikk, Fylkesmannen (utdanningsavdelinga) og Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL). Statens vegvesen: Statens vegvesen har eit ansvar for at ferdsla på riks- og fylkesvegane er trygg for alle trafikkantgrupper. Vegvesenet planlegg, byggjer og vedlikeheld riks- og fylkesvegane. Avkøyrsleutbygginga vert regulert av vegvesenet ved hjelp av Rammeplan for avkøyrsler, som kommunen har slutta seg til. Statens vegvesen har og ansvar for planlegging og bygging av gang- og sykkelvegar langs med riksvegane. Voss veg- og trafikkstasjon (tidlegare biltilsynet) gjennomfører ulike kontrollar av køyretøy. Av andre oppgåver kan nemnast førarprøver, ulykkesetterforskning og tilsyn / godkjenning av verkstader og køyreskular. Trafikkstasjonen driv for tida ikkje med trafikkopplæring / haldningsretta arbeid i Vaksdal. Skiltmynde: Skiltmynde er dei som har heimel til å setja opp og ta ned offentlege trafikkskilt. Skiltforskrifta er heimla i vegtrafikklova. Sjå oversikt bak i denne rapporten under vedlegg. I er dette delegert frå rådmannen til einingsleiar for utvikling og service i kommunestyrevedtak sak 2/03 når det gjeld handsaming etter veglova og vegtrafikklova. 3. REGISTRERINGER OG PROBLEMANALYSE Definisjonar Trafikkulykke: Politiregistrert ulykke i trafikken som medfører personskade i kategoriane: drepne, særs alvorleg skadde, alvorleg skadde, lettare skadde. Ulykkene er registrert i Vegdirektoratet sin database for trafikkulukker. Tala på ulykker som vert nytta i analysene kan vera lågare enn dei faktiske tala. Dette heng saman med sein rapportering av skader (for eksempel nakkeskadar) og generell underrapportering av ulykker. Spesielt gjeld dette sykkelulykker. Trafikkuhell: Trafikkrelatert uhell som ikkje medfører personskade, men materielle skadar på køyretøy eller annan materiell gjenstand av eit slikt omfang at dette vert registrert som skademelding i TRAST-registeret (Norges Forsikringsforbund). Utryggleikspunkt i trafikken:

12 12 Punkt eller strekning langs veg der vegfarande kjenner seg utrygge, dvs. trur at risiko for trafikkulukker er høgare enn normalt. Utryggleikspunkt eller strekningar treng ikkje vera basert på at ulykker og uhell faktisk har skjedd på vedkomande punkt eller vegstrekning. ÅDT (årsdøgntrafikk): Det totale talet på køyretøy som passerer eit snitt på vegen i løpet av eit år, dividert med 365 (gjeld begge retningar). Straksregisteret: Straksregisteret er eit registrerings- og rapporteringssystem for trafikkulykker som vert nytta av vegkontora og Vegdirektoratet. ATK (Automatisk trafikkontroll): Fotoboks som er plassert langs vegen som registrerer talet på køyretøy som passerer og tar bilde av køyretøy som bryt fartsgrensa. Trafikken på vegane våre: E 16 Dale - Vaksdal er den mest trafikkerte strekningen også med størst andel tunge køyretøy. I tillegg har FV 343 til Vaksdal sentrum forholdsvis høg ÅDT, men sterkt redusert dei siste 100 m til stasjonen (årsak Vaksdal Mølle?). Dale sentrum, FV 314, har og ÅDT på Resten av vegnettet har betydleg mindre trafikk. ÅDT (årsdøgntrafikk) for Veganei Det totale talet på køyretøy som passerer eit snitt på vegen i løpet av eit år, dividert med 365 (gjeld begge retningar). Bilar under 5,5 m er lette køyretøy. Over 5,5 m er tunge køyretøy. Veg Parsell ÅDT 2008 Korte bilar under 5,5 m Lange bilar over 5,5 m E 16 Voss grense - kryss RV 569 Dalseid Dalseid - kryss FV 314 Dale Dale - kryss FV 343 Vaksdal Vaksdal - Bergen grense RV 569 Dalseid - Stamneshella Stamneshella - Kallestadsund Kallestadsund kryss FV 344 Høvik Høvik - Modalen grense FV 313 Voss grense - Nesheim FV 314 Voss grense - Lid Lid - Dale aust Dale aust kryss E 16 Dale (sentrum) FV 341 Kallestadsund til Storevikja FV 343 Kryss E 16 kryss KV 1049 (Herfindal) Kryss KV kryss KV kryss KV Vaksdal stasjon FV 344 kryss RV 569 Høvik - kryss FV 313 Nesheim kryss FV 313 Nesheim - Gullbrå

13 13 Ulykkesutviklinga i perioden I siste tiårsperiode, har det totalt skjedd 72 politirapporterte personskadeulykker i. Figuren under syner korleis ulykkene fordeler seg over åra. Talet på ulykker Årstal Figur 1 Ulykkesutviklinga siste tiårsperiode (Straksregisteret, statens vegvesen) Av figuren ser vi at det har vore eit stabilt og lågt ulykkestal i I perioden gjekk ulykkestalla tydeleg opp. Så har det flata ut og gått ned att i I 2009 gjekk det så tydeleg opp att. Ulykkesutviklinga i perioden I forrige tiårsperiode, , har det totalt skjedd 98 politirapporterte personskadeulykker i Vaksdal kommune. Figuren under syner korleis ulykkene fordeler seg over åra Talet på ulykker Årstal Opning av stamvegen mellom Voss og Bergen Innføring av ATK på E16 Figur 2 Ulykkesutviklinga siste tiårsperiode (Straksregisteret, statens vegvesen)

14 14 Av figuren ser vi at det har vore eit stabilt og lågt ulykkestal i 1990 og I 1992 gjekk ulykkestalla dramatisk opp. Det kan i samband med dette nemnast at den nye stamvegen (E16) mellom Voss og Bergen vart opna i desember 1991, og at høgare fart kombinert med eit nytt og uvant vegsystem resulterte i mange ulykker. Årsdøgntrafikken (ÅDT) auka frå ca. 500 til ca. 4000, og dette har klart vore medverkande til det ulykkesbilete ein kan sjå av figuren over. Frå 1992 til 1995 ser vi ein positiv utvikling i ulykkestalla. Dette kan ha samanheng med ulike tiltak retta mot trafikktryggleiken på E16. Vidare ser vi at 1996 igjen var eit dårleg år, mens det dei 3 siste åra har vore stabile ulykkestal. Ut frå figuren ovanfor kan ein ikkje seia at utplassering av ATK-boksar har hatt positiv verknad på ulykkestala. Uhell på E-16 ved Hyvingstunnelen like før grensa til Vaksdal. Heldigvis berre ein lastebil som mista hjulet og blokkerte vegen. Ingen alvorlege skade,men. store køar og venting vart det. Foto:S.Klyve Nokre i gruppa som har jobba med trafikk-sikringsplanen. Frå venstre: Vaksdal Brannvern ved brannsjef Steinar Lægreid, Vaksdal kommune, repr. For barn og unge: Åse Klausen. Erlend Ragnvaldsen (politikar valt av kommunestyret). Politiet ved Kjell Fester. Statens vegvesen ved Heming Lunestad Trygg trafikk ved Arne Aase.Foto:S.Klyve

15 15 Ulykkestatistikk, perioden ,. Statistikken bygger på politirapporterte ulykker i perioden, ulykker / uhell (utan personskader) som kun er meldt forsikringsselskap er ikkje med. EV sum Antal ulykker Drept Alv skadd Lettere skadd RV sum Antal ulykker Drept 1 Alv. skadd 1 1 Lettere skadd FV Antal ulykker Drept Alv. skadd 1 1 Lettere skadd FV sum drept 1 1 I tillegg er det registrert fylgjande ulykker på udefinert og kommunal veg: KV sum Antal ulykker M.alv. 1 1 skadd Alv. Skadd 1 1 Lettere skadd Drept 1 1 2

16 16 Enkel analyse av ulykkene: EV 16 Dei fleste ulykkene har skjedd på EV 16, det er her det er størst trafikk. Ulykkene fordeler seg over heile strekningen, men vi har nokre samanfallande ulykkespunkt: Johagen ved Dalegården 2 ulykker, 1 utforkjøyring med motorsykkel og 1 påkøyrsel pga bilstans, 3 lettare skadde. Aust for Steganestunnelen: 3 ulykker, 2 utforkjøyring i fjell venstre side og 1 møteulykke, 1 død, 2 alvorleg skadd, 5 lettare skadd. Kryss Vaksdal: 2 ulykker, 1 utforkjøyring venstre side og 1 påkjøyrsel motorsykkel, 2 lettare skadde. Aust Langhelletunnelen: 2 ulykker, utforkjøyring høgre side, 2 lettare skadd. Vest Langhelletunnelen: 2 ulykker, 1 påkøyrsel (kjedekollisjon) og 1 utforkjøyring høgre side. 1 alvorleg skadd og 2 lettare skadde. Aust Stavenestunnelen: 2 ulykker, 1 påkøyrsel og 1 utforkj. h.s., 3 lettare skadd. Stavenestunnelen: 2 ulykker, 1 utforkj. h.s. og 1 møteulykke (forbikj.), 1 død, 2 lettare skadde. Dei fleste ulykkene (over 50%) er utforkj. med 1 køyretøy involvert og lettare personskade. Dei alvorlege ulykkene med dødeleg utgang er møteulykker mellom fleire køyretøy. RV 569 Dalseid-Modalstunnelen Ulykkene fordeler seg over heile strekningen, mest utforkjøyring og omfang lettare skade. 2 ungdommar drept i 2009 i ei ulykke med moped og ei med bil i nærleiken av Kallestadsundet bru. 1 nesten ulykke ved Stamnes skule Ein personbil køyrde utfor vegen smadra eit plankegjerde og havna ca 2 m inn på leikeplassen like ved eit disse-stativ på uteomådet til Stamnes skule. Uhellet skjedd etter ein kollosjon i samband med ei forbikøyring. Til alt hell vart det ingen personskader. Uhellet skjedde midt i eit friminutt. Berre to born var på leikeplassen då dette skjedd. Dei var ca 10 m unna uforkøyringa. FV 314- Vegen gjennom Bergsdalen Ulykkene fordeler seg over heile strekningen, mest møteulykker, omfang 1 alvorleg skadd og resten lettare skadd. E16 i Fakta om vegen E16 gjennom inngår i stamvegen mellom aust- og vestlandet. Vegen fekk status som stamveg i samband med opninga av den nye vegparsellen mellom Bulken og Dale i desember-91. Strekningen gjennom kommunen er om lag 30 kilometer lang. Med nokre få unntak går heile vegen gjennom ubebygde eller spreidt bebygde områder. Unntak er dei 3 tettstadene Vaksdal, Stanghelle og Dale. Om lag 1/3 av europavegen i kommunen går i tunnel med varierande geome-tri og lysforhold.

17 17 Årsdøgntrafikken ligg på rundt 5100 i 2008 på strekkja mellom Vaksdal og Dale. 765 av desse køyretøya er større bilar over 5,5 m ( ADT var 3500 i år 2001) Vegnormalane seier at stamveger med under 5000 i ÅDT skal ha ei total breidde på 8.5 meter (2 x ein meter skulder på kvar side). Tala viser ein kraftig auka på trafikken gjennom. Store utbyggingar med hyttefelt i Vossaområdet og Myrkdalen har vore medverkande til dette. Dagens vegstandard varierer både i breidde og kurvatur, men vegen har merka to køyrefelt. På store deler av strekninga gjennom har vegen ikkje tilfredsstillande standard i forhold til krava som vegnormalane set. Det er få rette strekningar der det er forsvarleg å køyra forbi. E16 gjennom Vaksdal har hatt mange ulykker og uhell. I tillegg framstår vegen som ein barriere både fysisk og psykisk. Varierande standard med mange tunneler og store forskjellar i lysforhold er med på å gjere vegen krevjande for bilistane. Talet på alvorlege ulykker har heldigvis betra seg. Ei rekkje tiltak sidan sist plan har vore medverkande til dette. Av viktige ting kan nemnast; Bogetunnelen, nytt kryss Helle, utbetring av Helle- og Dalevågtunnelen. Fartsgrensa er ei rekkje stader sett ned frå 80 km/t til 70 km/t. Gjennom tettstadene Vaksdal og Dale er fartsgrensa er 60 km/t. Forbi Stanghelle er den 70 km/t. Det er også gjort utbetringar med betre avkøyringar, utfylling av grøfter, fjerning av bergnabbar m.m. Det er liten fotgjengar- og sykkeltrafikk på vegen. Til det er vegen for farleg og det er ikkje tilrettelagt med gang- og sykkelveg. Det er direkte avkøyrsler til europavegen, og den vanlegaste krysstypen er T-kryss (både kanalisert og ukanalisert). Gjennom Vossapakka ventar ein no på å få nytt vegkryss på Stanghelle. Det er eigen godkjent reguleringsplan for dette krysset. Arbeidet vert truleg sett i gang i For å finasiera Vossapakka, vert det sett opp bomstasjon i ved Furnestreet. Bilete frå E16 med trafikk-ulykke. I slike tilfelle er vegen ofte stengd i mange timar. Foto: S.Lægreid Problemstillingar med E-16: Ikkje samsvar mellom forventa standard på denne type veg og den faktiske standarden. Dette kan føre til at bilistane held høgare fart og er mindre merksame enn dei burde vere. Spesielt kan dette vere ei utfordring for yngre og uerfarne bilistar. E16 er i seg sjølv ein krevjande veg å køyre på med vekslande standard i forhold til kurvatur (spesielt horisontalkurvatur) og vegbreider. Kombinasjonen av mykje trafikk i samband med helgeutfart og tøffare køyring kan vera ein årsak til dei høge ulykkestala på strekninga. Få forbikøyringsmogelegheiter. Mykje tunnel (ca. 30 % av strekningen) med til dels dårleg lys og dårleg geometri. Også avstanden mellom lys i tunnelane kan nemnast som eit trafikksikringsproblem (søvndyssande).

18 18 Tunnelulykker Fakta om tunnelane Som nemnd tidlegare går rundt 1/3 av E16 gjennom i tunnel. Dette utgjer om lag 10 kilometer. Tunnelane har vekslande standard. Dette gjeld både horisontalkurvatur, breidde, høgde og lysforhold. Tunnelane held ikkje den standard som er normalt for nye tunneler på denne type veg. Dårleg lys i tunnelane er nemnd i fleire samanhenger. Store kontraster mellom dagslys og mørke i tunnelane krev ekstra lys i munningane. Dagens lys tilfredsstiller sannsynlegvis ikkje desse krava. Kalking av tunellar har vore vurdert men ikkje utført grunna stor kostnad. Ein har derimot årleg tunellvask. Av analysen ovanfor kan ein ikkje seie at ulykkesrisikoen er høgare i tunnel enn på fri vegstrekning. Derimot kan det sjå ut som om konsekvensen av å gjera ein feil i tunnel er større enn på fri vegstrekning. Dette viser skadegraden. Alle vegtunnelar over 500 meter og jernbanetunnelar over 1000 meter er registrert som særskilde brannobjekt i. Dette medfører at det vert gått branntilsyn etter brannlova 13, forskrift om brannførebyggjande tiltak og tilsyn og forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (Internkontrollforskriften). Handbok 021 Vegtunnelar vert lagt til grunn. Alle tunnelane i har avvik eller merknader som ikkje er utbetra etter siste tilsyn, fortel brannsjef Steinar Lægreid. Arbeidsgruppa ved Stavenestunnelen Biletet syner den farlege avkøyrsla mot Stavenes i 80sona. Foto:S.Klyve

19 19 Påkjøyrsle hjort/husdyr: Viltansvarleg i fortel at i 2008 registrerte 4 hjort påkøyrd av bil langs stamvegen. Truleg er talet noko større då det ikkje er alle kommunen får attendemeldinger om. Kva dyr dei vegfarande ellers køyrer på er prega av ingen attendemeldinger. Husdyr har han ingen oversikt over. Statens vegvesen har sett opp skilt om hjort på Dale frå Essoen til og med Johagen. Her skjer også dei fleste påkøyringar i kommunen. Bilete frå E16 ved Skreien som visar farleg sidehinder og uoversiktleg sving Mogelege tiltak: Nedanfor er det lista opp dei tiltaka frå planen av som er utført. Etter informasjon frå Statens Vegvesen ved Kåre Olav Aldal, april Informasjon til innbyggjarane i kommunen om risikoen med å ferdast på E16 (brosjyrer, aviser, radio/tv) Trafikkantretta tiltak kampanjar kvart år på E16. Bilbelte-kampanjar er utført (store skilt-tavler om sommaren). Overvaking (ATK, fartskontroller, bilbeltebruk) spesielt retta mot helgetrafikk. Betre vegmerking og spesiell vedlikehaldsoppfølging (rifla kant- og midtlinje, refleksbruk. Betre bakgrunnsmarkering i kurvane Sterkare tunnelbelysning, spesielt i overgangssonene Delvis utført. Her kan gjerast meir. Reduksjon av fartsgrensa frå 80 km/t til 70 km/t på deler av strekkja Vurdering og fjerning av farlege sidehinder langs vegen Utført på ein del strekkjer, t.d. mellom Stanghelle og Vaksdal og på ny veg Dalevågen-Helle.

20 20 Tunnelvask: Vert utført i alle tunnelar ein gong i året. skilt og nødskap vert vaska ca 1 gong pr. mnd. Kalking er ikkje utført på grunn av manglande økonomiske midlar. Fylkes- og riksvegar: Frå Dalseid til Eksingedalen og vegen frå Dale gjennom Bergsdalen. Genrelt kan ein seia at vegane er smale med mykje slitt dekke og vegkropp, dårleg kurvatur, dårleg kantsikring og rasfarleg mange stader. Heldigvis er det lite ulykker på desse vegane. Det er av og til lettare personskader og helst materielle skader. Fartsgrensa i tettbygd strøk er 50 km/t. I Dale sentrum 30 km/t og ellers 60 ellers 80 km/ t. Kommunale vegar: Genrelt kan ein seia at vegane er smale med mykje slitt dekke og vegkropp, dårleg kurvatur, dårleg kantsikring og rasfarleg mange stader. Heldigvis er det lite ulykker på desse vegane. Det er av og til lettare personskader og helst materielle skader. Fartsgrensa i tettbygd strøk er 50 km/t og i nokre område mellom anna på Stanghelle og Dale sentrum 30 kmt/t. Gang- og sykkelvegar: Det er nokre få reine gangvegar i tettstadane våre. Det er ingen reine sykkelvegar i kommunen. Jernbaneovergangar: Jernbaneverket har gjeve melding om at det er 29 planovergangar i og har laga eit kart over desse (sjå vedlegg bak i denne planen). Dei er opptekne av sikring av planovergangar og løysingar med planfrie kryss. Dei ynskjer å ha kontakt med kommunen om planovergangar i framtidig arealplanlegging, og trekkjer fram viktige problemområd. Arbeid med å få planfri kryssing på Stanghelle stasjon er mest akutt. Her er det stor trafikk, også periodevis med store lastebilar som hentar asfalt, grus m.m. frå Stanghelle kai. Utover dette er dei to overgangane på gamlevegen ved Helle-Dalegården kjende problemområda der det har skjedd ulykker eller nestenulykker. Alle desse tre overgangane er sikra med lysregulerte bommar. Godt vedlikehald på vinterstid med brøyting og strøing er naudsynt på desse stadene, som er kommunale vegar. Økonomi Det kostar å forbetra vegar: (tal frå Statens vegvesen) Ein automatisk fotoboks begge vegar, kostnad ca kr 1,5 mill. kr Ein fartshump med skilting pris kr pr stk. Det kostar derimot enno meir å få ei ulykke med personskade, ja ofte fleire millionar har dei siste åra hatt lite pengar på budsjettet til å gjera vegvedlikehald. Det må difor leggjast inn økonomiske midlar framover til å gjera tiltak som ligg inne i denne planen. Effekten med fartsreduksjon er stor : Tal frå Trygg Trafikk viser at; Ved påkøyring i 30 km/t er det 15 % sjanse for å verta drept. Ved påkøyring i 50 km/t er det 85 % sjanse for å verta drept.

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART Saksnr Utval Møtedato Saksbeh. Utval for plan og miljø OHA Råd for seniorar og menneske med OHA nedsett funksjonsevne 012/14 Ungdomsrådet 08.04.2014 OHA Sakshandsamer: Øystein Havsgård Arkivsaknr 13/1119

Detaljer

TRAFIKKTRYGGINGSPLAN FOR VIK KOMMUNE 2008 2012

TRAFIKKTRYGGINGSPLAN FOR VIK KOMMUNE 2008 2012 TRAFIKKTRYGGINGSPLAN FOR VIK KOMMUNE 2008 2012 Forord: Planen gjeld vegnettet i heile kommunen og omfattar både fysiske tiltak og tiltak innan opplæring, informasjon, trafikkontroll m.m. Dokumentet er

Detaljer

Trafikksikringsarbeid i Hordaland fylkeskommune

Trafikksikringsarbeid i Hordaland fylkeskommune Trafikksikringsarbeid i Hordaland fylkeskommune Trafikksikringskonferanse for kommunane, 22.11.2011 Øivind Hauge Støle, leiar Fylkestrafikksikringsrådet Grunnlaget Fylkeskommunene sitt ansvar for trafikksikring,

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Hovudutval for plan, teknisk og næring 30.05.00 027/00 EJB Heradsstyre 08.06.00 038/00 EJB Hovudutval for plan, teknisk og næring 17.04.02

Detaljer

FJELL KOMMUNE Plan- og utbyggingssjefen Dato: 06.03.2012

FJELL KOMMUNE Plan- og utbyggingssjefen Dato: 06.03.2012 FJELL KOMMUNE Plan- og utbyggingssjefen Dato: 06.03.2012 Referat Frå: Marit Selberg Sigurdson, Samfunnsplan Gjeld: Møtereferat 29. februar 2012 - Utval for førebyggande og haldningsskapande tiltak i kdp

Detaljer

Midsund kommune Arkivsak: - Arkiv: 144 Saksbeh: Dato:

Midsund kommune Arkivsak: - Arkiv: 144 Saksbeh: Dato: Midsund kommune Arkivsak: - Arkiv: 144 Saksbeh: Dato: Saksframlegg Rullering av trafikktryggingsplana forslag til plan Utvalsak Utval Møtedato 14/2 Planutvalet 27.01.2014 Forslag til vedtak: Planutvalet

Detaljer

Planprogram: Kommunedelplan for trafikksikring 2011-2015/2020

Planprogram: Kommunedelplan for trafikksikring 2011-2015/2020 Planprogram: Kommunedelplan for trafikksikring 2011-2015/2020 11.juni 2011 Fjell kommune Plan og utbyggingssjefen v/ Samfunnsplan Marit Selberg Sigurdson 1. Innleiing 1.1 Kvifor utarbeidar vi eit planprogram?

Detaljer

Vedlegg 1: Oversyn over ekstra skuleskyss i Fjell kommune, 2012.

Vedlegg 1: Oversyn over ekstra skuleskyss i Fjell kommune, 2012. Vedlegg 1: Oversyn over ekstra skuleskyss i Fjell kommune, 2012. Dersom skulevegen til elevane vert vurdert som særskild farleg eller vanskeleg, har elevane rett på gratis skuleskyss. I Fjell kommune har

Detaljer

Innspel til stortingsmelding om Nasjonal transportplan (NTP) 2018-2029

Innspel til stortingsmelding om Nasjonal transportplan (NTP) 2018-2029 Til Sogn og Fjordane fylkeskommune V/ samferdsleavdelinga. Att.: Dina Lefdal Frå Trygg Trafikk i Sogn og Fjordane Dato: 18.5.2016 v/ Audun Heggestad Innspel til stortingsmelding om Nasjonal transportplan

Detaljer

Trafikktryggingsplan for Gaular kommune 2016-2019. Vedteken av kommunestyret xx.xx.xxxx i sak xxx/xxx

Trafikktryggingsplan for Gaular kommune 2016-2019. Vedteken av kommunestyret xx.xx.xxxx i sak xxx/xxx Trafikktryggingsplan for Gaular kommune 2016-2019 BILETE Vedteken av kommunestyret xx.xx.xxxx i sak xxx/xxx Innhald Innleiing... 3 sitt ansvar for trafikktrygging... 3 Mål og satsingsområde... 3 Trafikk-

Detaljer

Svanevågen i Øygarden Kommune. GNR. BNR. 45/71 med fleire i Øygarden Kommune. Arealplan-ID:????? Vurdering av planområde sin vegadkomst frå Fv561

Svanevågen i Øygarden Kommune. GNR. BNR. 45/71 med fleire i Øygarden Kommune. Arealplan-ID:????? Vurdering av planområde sin vegadkomst frå Fv561 Svanevågen i Øygarden Kommune. GNR. BNR. 45/71 med fleire i Øygarden Kommune. Arealplan-ID:????? Vurdering av planområde sin vegadkomst frå Fv561 Utarbeida: 07.04.2017 Revidert 28.04.2017 I samband med

Detaljer

Kommunedelplan for Trafikksikring 2010-2022 Godkjent i Lindås kommunestyre 28.10.2010, sak 95/10.

Kommunedelplan for Trafikksikring 2010-2022 Godkjent i Lindås kommunestyre 28.10.2010, sak 95/10. Kommunedelplan for Trafikksikring 2010-2022 Godkjent i Lindås kommunestyre 28.10.2010, sak 95/10. Lindås kommune Side 1 (43) Oppdraget sitt namn: Trafikksikringsplan, Lindås kommune Dokumentet sitt namn:

Detaljer

Statens vegvesen. Fv Forslag om etablering av fartshumpar - Øvre Langeneset, Svelgen - Bremanger kommune

Statens vegvesen. Fv Forslag om etablering av fartshumpar - Øvre Langeneset, Svelgen - Bremanger kommune Statens vegvesen Sogn og Fjordane fylkeskommune Askedalen 2 6863 LEIKANGER Behandlande eining : Sakshandsamar / telefon : Vår referanse : Dykkar referanse : Vår dato : Region vest Linn Kathrin Bakke /

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 05/1508-9606/08 Saksbeh.: Berit Marie Galaaen Arkivkode: PLAN 301/1 Saksnr.: Utval Møtedato 82/08 Formannskap/ plan og økonomi 05.06.2008 43/08 Kommunestyret 19.06.2008

Detaljer

6-åringar på skuleveg

6-åringar på skuleveg 6-åringar på skuleveg Rettleiing til foreldre med barn som skal begynne på skulen Førsteklassingane som trafikantar Det er store forskjellar i modning og erfaring hos barn på same alder. Vi ser likevel

Detaljer

Trafikksikringsplan for Vindafjord kommune 2009-2018

Trafikksikringsplan for Vindafjord kommune 2009-2018 Trafikksikringsplan for Vindafjord kommune 2009-2018 Vedtatt av kommunestyret 27.oktober 2009, saksnr 058/09 1 INNLEIING 1.1 Vindafjord kommune Vindafjord kommune ligg nord i Rogaland og grensar nord og

Detaljer

Trafikksikringsplan Hillestveit skule

Trafikksikringsplan Hillestveit skule Trafikksikringsplan Hillestveit skule 8.- 10. trinn 8. februar 2017 Rådmannen Innhaldsliste: 1. Kort om skulen:... 3 2. Målsetting:... 3 3. Tiltak:... 4 4. Kompetansemål frå læreplanen Kunnskapsløftet:...

Detaljer

Trygg og framtidsretta

Trygg og framtidsretta Trygg og framtidsretta Trafikksikringsplan 2016-2025 Vedtatt i Time kommunestyre 10.11.2015 22 Trafikksikkerthetsplan Innhald Innleiing 4 Ulykkessitasjonen i Rogaland 5 Visjonar, overordna mål og prioriteringar

Detaljer

Trafikksikringsplan Moster skule

Trafikksikringsplan Moster skule Trafikksikringsplan Moster skule 8. 10. trinn 6. februar 2017 Rådmannen Innhaldsliste: 1. Kort om skulen:... 3 2. Målsetting:... 3 3. Tiltak:... 3 4. Kompetansemål frå læreplanen Kunnskapsløftet:... 4

Detaljer

Tilleggsinnkalling til Formannskapet

Tilleggsinnkalling til Formannskapet FLORA KOMMUNE Tilleggsinnkalling til Formannskapet Møtedato: 17.02.2015 Møtestad: Flora Samfunnshus Møtetid: 12:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd

Detaljer

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 028/17 Formannskapet PS Kommunestyret 023/17 Levekårsutvalet PS

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 028/17 Formannskapet PS Kommunestyret 023/17 Levekårsutvalet PS SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 028/17 Formannskapet PS 23.03.2017 Kommunestyret PS 023/17 Levekårsutvalet PS 21.03.2017 Saksbehandlar ArkivsakID Irene Wilhelmsen 16/1352 Godkjenning av "Kommunedelplan

Detaljer

Høyringsbrev: Oppstart av planarbeid og utlegging av planprogram for kommunedelplan for trafikksikring 2017-2020

Høyringsbrev: Oppstart av planarbeid og utlegging av planprogram for kommunedelplan for trafikksikring 2017-2020 Fjell kommune BERGEN KOMMUNE Postboks 7700 5020 BERGEN Høyringsbrev: Oppstart av planarbeid og utlegging av planprogram for kommunedelplan for trafikksikring 2017-2020 Dokumentet følgjer vedlagt. Dokumentet

Detaljer

ORGANISERING AV TRAFIKKSIKRINGSARBEIDET

ORGANISERING AV TRAFIKKSIKRINGSARBEIDET HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201011362-48 Arkivnr. 8.T73 Saksh. Ådlandsvik, Lise Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 23.10.2013 31.10.2013 ORGANISERING AV TRAFIKKSIKRINGSARBEIDET

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Sakliste

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Sakliste Tilleggsinnkalling for Kommunestyret Møtedato: 10.05.2016 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Dersom du av tvingande grunnar ikkje kan møte, eller er ugild i noko sak, gi beskjed snarast til politisk

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning Aukra kommune Arkivsak: 2012/32-39 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 14.01.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 7/15 Drift og arealutvalet 21.01.2015 8/15 Kommunestyret 12.02.2015 Privat

Detaljer

FORELDREHEFTE. 6-åringar på skuleveg

FORELDREHEFTE. 6-åringar på skuleveg FORELDREHEFTE 6-åringar på skuleveg G J W Sjå til begge sider - og framover! Før vi kryssar vegen skal vi sjå til begge sider. Det veit både born og foreldre. Trafikkopplæring handlar likevel om meir enn

Detaljer

VOSSAPAKKO UTVIDING AV BOMPENGESØKNAD RV 13 JOBERGTUNNELEN

VOSSAPAKKO UTVIDING AV BOMPENGESØKNAD RV 13 JOBERGTUNNELEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201002107-21 Arkivnr. 811 Saksh. Utne, Bente Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 18. 09.2013 25.09.2013 15.10.2013 VOSSAPAKKO

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN TRAFIKKTRYGGING HERØY KOMMUNE

KOMMUNEDELPLAN TRAFIKKTRYGGING HERØY KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN TRAFIKKTRYGGING HERØY KOMMUNE 2013-2016 PLANPROGRAM Planprogram, sist revidert 24.5.2012 1. Planprogram I samsvar med plan- og bygningslova 5-1 skal dette planprogrammet vere eit verkty

Detaljer

Planprogram for trafikksikkerhetsplan Tysvær kommune

Planprogram for trafikksikkerhetsplan Tysvær kommune Planprogram for trafikksikkerhetsplan Tysvær kommune - Kommuneplanutvalet 28.03.2017 1. Innledning Tysvær kommune sin trafikksikringsplan blei vedtatt i kommunestyret den 26.10.2010, og er gjeldande i

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Handegård Arkivsaksnr.: 05/1534. Reguleringsplan Hafslo sentrum - 3. gongs handsaming. Godkjenning.

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Handegård Arkivsaksnr.: 05/1534. Reguleringsplan Hafslo sentrum - 3. gongs handsaming. Godkjenning. SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Handegård Arkivsaksnr.: 05/1534 Arkiv: L12 Reguleringsplan Hafslo sentrum - 3. gongs handsaming. Godkjenning. Rådmannen si tilråding: 1. Plan- og forvaltningsstyret sluttar

Detaljer

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Folketalsutviklinga i PANDA vert bestemt av fødselsoverskotet (fødde minus døde) + nettoflyttinga (innflytting minus utflytting). Fødselsfrekvensar og dødsratar

Detaljer

Etter uttale/initiativ frå politiet/kommunen er formannskapet vedtaksmyndigheit for kommunale vegar med fartsgrense 50 km/t eller lågare.

Etter uttale/initiativ frå politiet/kommunen er formannskapet vedtaksmyndigheit for kommunale vegar med fartsgrense 50 km/t eller lågare. Kriteriar for utvalde trafikksikringstiltak i Høyanger kommune Ved handsaming av søknader/ynskje om ulike trafikksikringstiltak, legg Høyanger kommune og Statens vegvesen ma. kriteriane i denne lista til

Detaljer

Omklassifisering av eksisterande strekningar på E134 i samband med bygging av Stordalstunnelen i Etne kommune - ny høyring

Omklassifisering av eksisterande strekningar på E134 i samband med bygging av Stordalstunnelen i Etne kommune - ny høyring SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/10276-15 Saksbehandlar: Knut Djuve Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 15.03.2017 Fylkesutvalet 30.03.2017 Omklassifisering av eksisterande

Detaljer

Klipp hekkar og busker

Klipp hekkar og busker Klipp hekkar og busker Informasjon om stell og pass av vegetasjon mot offentleg veg Tenk trafikktryggleik! Har du tenkt på at gjerdet, hekken og buskene dine kan vere ei dødsfelle for andre? Om bilistar

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 567 Saksmappe: 2016/24-12416/2016 Sakshandsamar: Marit Selberg Sigurdson Dato: 23.05.2016 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 567 Saksmappe: 2016/24-12416/2016 Sakshandsamar: Marit Selberg Sigurdson Dato: 23.05.2016 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 567 Saksmappe: 2016/24-12416/2016 Sakshandsamar: Marit Selberg Sigurdson Dato: 23.05.2016 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 55/16 Komité for drift og forvaltning 07.06.2016 Kommunedelplan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Ullensvang herad Sakspapir

Ullensvang herad Sakspapir Ullensvang herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, del. vedtaksmynde. Møtedato Saksnr Sakshands. Plan- og ressursutval 04.12.2012 058/12 KHAK Endeleg vedtak i: Plan- og ressursutvalet Saksansv.: Kent Geirmund

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

i u^: FRÅ MØTE I FYLKESTRAFIKKSIKRINGSRÅDET I HORDALAND

i u^: FRÅ MØTE I FYLKESTRAFIKKSIKRINGSRÅDET I HORDALAND HORDALAND FYLKESKOMMUNE Saknc.^^^oO^^/ Dok.nr. /6 0 h SEPI. 2009 I Arkivnr. ^.T^l> Saksh./^ 5^6* I Bksp. REFERAT i u^: ' FRÅ MØTE I FYLKESTRAFIKKSIKRINGSRÅDET I HORDALAND Møte nr. 07/2009 Fylkestrafikksikringsrådet

Detaljer

Rullering av kommunedelplan for trafikksikring 2016-2020. Framlegg til planprogram 18.02.16

Rullering av kommunedelplan for trafikksikring 2016-2020. Framlegg til planprogram 18.02.16 Rullering av kommunedelplan for trafikksikring 2016-2020 Framlegg til planprogram 18.02.16 Innhald 1. Bakgrunn for planarbeidet 2. Føremål 3. Føringar for planarbeidet 4. Mål 5. Tema og avgrensing av innhald

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan Nore og Uvdal kommune Trafikksikkerhetsplan Høringsutkast oktober 2008 Innhold: 1. Innledning. 1.1. Bakgrunn for planen. 1.2. Oppbygging av planen. 2. Visjoner og mål for trafikksikkerhetsarbeidet i Nore

Detaljer

REFERAT " ~^^FRÅ-MØTE-inFYTKESTRAFIKKSIKRINGSRÅDET I HORDALAND

REFERAT  ~^^FRÅ-MØTE-inFYTKESTRAFIKKSIKRINGSRÅDET I HORDALAND HORDALAND FYLKESKOMMUNE Arkivar. $ O 8 JUL 2008 Dok.nr. f) REFERAT " FTR p i lf ^ l^ (4 ^ /% FVLKESTRAFIKKSIKRINGSRiDET l HORDALAND ~^^FRÅ-MØTE-inFYTKESTRAFIKKSIKRINGSRÅDET I HORDALAND Møte nr. 03/2008

Detaljer

TRAFIKKTRYGGINGSPLAN FOR VIK KOMMUNE 2012-2016

TRAFIKKTRYGGINGSPLAN FOR VIK KOMMUNE 2012-2016 TRAFIKKTRYGGINGSPLAN FOR VIK KOMMUNE 2012-2016 Høyringsdokument. Høyringsfrist: 11.09.2012 Forord: Planen gjeld vegnettet i heile kommunen og omfattar både fysiske tiltak og tiltak innan opplæring, informasjon,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

Region vest Vegavdeling Hordaland Plan- og forvaltningsseksjon Bergen Ulykkesbarometer for Hordaland 2013

Region vest Vegavdeling Hordaland Plan- og forvaltningsseksjon Bergen Ulykkesbarometer for Hordaland 2013 Region vest Vegavdeling Hordaland Plan- og forvaltningsseksjon Bergen 213-9-3 Ulykkesbarometer for Hordaland 213 FORORD Kvart år blir mange menneske drepne eller skadd på vegane i Hordaland. I vårt systematiske

Detaljer

TS-plan i Fjell kommune TRAFIKKSIKRINGSKONFERANSE FOR KOMMUNANE I HORDALAND 22.11.11.

TS-plan i Fjell kommune TRAFIKKSIKRINGSKONFERANSE FOR KOMMUNANE I HORDALAND 22.11.11. TS-plan i Fjell kommune TRAFIKKSIKRINGSKONFERANSE FOR KOMMUNANE I HORDALAND 22.11.11. Litt historikk Fjell var ein av dei første kommunane som utarbeidde TS-plan for heile kommunen under eitt Første TS-plan

Detaljer

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 BREV MED NYHENDE 06/02/2015 Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 Av advokat Anders Elling Petersen Johansen Bakgrunn Regjeringa har, etter eiga utsegn, ei målsetjing om å gjere

Detaljer

Etne kommune SAKSUTGREIING

Etne kommune SAKSUTGREIING Utval Formannskap Etne kommune SAKSUTGREIING HORDALANDTYLKES KOMMUNE Arkivnr, S- To? 3 O NOV. 2006 Møtedato Saksh. 21.11.2006 09j0a?6ff. ELS Saksh.m*. Sakshandsamar: Elisabeth Silde Arkiv: N-700 Arkivsaknr:

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget (31 40 88 00).

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget (31 40 88 00). MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 15.10.2013 kl. 9:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/03162 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget (31 40 88 00).

Detaljer

Bustadområde i sentrum. Vurdering

Bustadområde i sentrum. Vurdering Bustadområde i sentrum Vurdering Balestrand 10.10.2009 Gode bustadområde i Balestrand sentrum Kommuneplan, arealdelen Status I. Sentrumsnære buformer For Balestrand sentrum er det gjeldande reguleringsplanar

Detaljer

Standard på fylkesvegane i Sogn og Fjordane

Standard på fylkesvegane i Sogn og Fjordane Region vest Veg- og transportavdelinga Samfunnsseksjonen 28.02.2013 Standard på fylkesvegane i Sogn og Fjordane Omtale av fylkesvegnettet i samband med Regional transportplan 2014-2023 Olav Handeland Forord

Detaljer

FRÅSEGN - REGULERINGSPLAN VORLANDSVÅGEN, BØMLO KOMMUNE.

FRÅSEGN - REGULERINGSPLAN VORLANDSVÅGEN, BØMLO KOMMUNE. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201204244-14 Arkivnr. 714 Saksh. Nordmark, Per, Slinning, Tore, Ekerhovd, Per Morten Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 05.03.2013

Detaljer

10/1363-46/K2-L32//AEM 27.05.2015

10/1363-46/K2-L32//AEM 27.05.2015 STRYN KOMMUNE Avdeling for kart og oppmåling NOTAT Dok. ref. Dato: 10/1363-46/K2-L32//AEM 27.05.2015 Adresseforskrift for Stryn kommune 1. Føremål og omfang Føremålet med forskrifta er å legge til rette

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 017/17 Plan- og. PS samfunnsutvalet

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 017/17 Plan- og. PS samfunnsutvalet Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 017/17 Plan- og PS 16.05.2017 samfunnsutvalet Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Heidi Dyrøy ARP - 20160109, K2 - L12 16/1824 Offentleg ettersyn av Detaljreguleringsplan

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Handlingsplan for trafi kksikring

HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Handlingsplan for trafi kksikring HORDALAND FYLKESKOMMUNE Handlingsplan for trafi kksikring For/baksidebilete: Seljestadsvingane på Gamle Røldalsveg 2 Føreord Handlingsplan for trafikksikringsarbeidet i Hordaland 2006 2009 vart vedteken

Detaljer

Forskrift om adressetildeling i Fitjar kommune.

Forskrift om adressetildeling i Fitjar kommune. Forskrift om adressetildeling i Fitjar kommune. Heimel: Denne forskrifta er fastsett av Fitjar kommunestyre 19\12 2012 med heimel i lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova) 21,

Detaljer

Tegning Oversiktskart M= 1: dagsett Tegning Alternative trasear M= 1: 2500 dagsett rev

Tegning Oversiktskart M= 1: dagsett Tegning Alternative trasear M= 1: 2500 dagsett rev INNHALD: 1. Innleiing 2. Tidlegare forprosjekt 3. Ny trase med tunnel 4. Alternativ 5. Vegstandard 6. Oppsummering 7. Anbefaling 8. Bilete i alternativ 2 og 3 VEDLEGG: Tegning 1507-06 Oversiktskart M=

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Bompengepakken Stord vestside - søknad om forlenga innkrevingsperiode

Bompengepakken Stord vestside - søknad om forlenga innkrevingsperiode SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/11966-7 Saksbehandlar: Bjørn Inge Midtgård Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Samferdselsutvalet 13.05.2014 Fylkesutvalet 20.05.2014 Fylkestinget 11.06.2014

Detaljer

Forskrift for namnsetjing, adressering og adresseforvaltning. Førde kommune

Forskrift for namnsetjing, adressering og adresseforvaltning. Førde kommune Forskrift for namnsetjing, adressering og adresseforvaltning Førde kommune Heimel: Fastsett av Førde Bystyre dd. månad 20xx med heimel i lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova)

Detaljer

MØTEINNKALLING SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Kommunestyret Møtedato: 26.08.2010 Møtetid: - Møtestad: Kommunehuset

MØTEINNKALLING SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Kommunestyret Møtedato: 26.08.2010 Møtetid: - Møtestad: Kommunehuset SAMNANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING Utval: Kommunestyret Møtedato: 26.08.2010 Møtetid: - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller ugildskap må meldast

Detaljer

Håndbok V127 Gangfeltkriterier

Håndbok V127 Gangfeltkriterier Håndbok V127 Gangfeltkriterier Kva føringar ligg til grunn? Tore Bergundhaugen, senioringeniør Trafikksikkerheitsseksjonen, Region vest 06.02.2015 Fagdag om gangfelt Nullvisjonen Nullvisjonen byggjer på

Detaljer

Adresseføresegner, Sund kommune

Adresseføresegner, Sund kommune Adresseføresegner, Sund kommune 1. Adressemynde 2. Namnemynde 3. Offisiell adresse 4. Nærare om arbeidet til adressemynde og namnemynde 5. Retningsliner for val og skrivemåte av adressenamn 6. Retningsliner

Detaljer

Klipp hekk og buskar!

Klipp hekk og buskar! Klipp hekk og buskar! Tenk trafikktryggleik i ditt lokalmiljø Vegen kan vera ekstra farleg for born dersom det ikkje er god nok sikt for bilistar og syklistar. Her er tre gutar utanfor Knutatunet barnehage

Detaljer

RADIOSAMBAND I TUNNELAR I HORDALAND

RADIOSAMBAND I TUNNELAR I HORDALAND HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200906373-6 Arkivnr. 814 Saksh. Iversen, Erlend Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 14.04.2010 22.04.2010 RADIOSAMBAND I TUNNELAR I

Detaljer

Vaksdal Venstre. «Venstre er det grøne og liberale alternativet i Vaksdal» Tommy Svendsson Ordførarkandidat for Venstre

Vaksdal Venstre. «Venstre er det grøne og liberale alternativet i Vaksdal» Tommy Svendsson Ordførarkandidat for Venstre Vaksdal Venstre «Venstre er det grøne og liberale alternativet i Vaksdal» Tommy Svendsson Ordførarkandidat for Venstre Eit liberalt Vaksdal Næring og nyskaping Venstre vil legge betre til rette for næring

Detaljer

FYLKESVEGAR - PLAN- OG BYGGEPROGRAM FOR 2012

FYLKESVEGAR - PLAN- OG BYGGEPROGRAM FOR 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201200095-2 Arkivnr. 8 Saksh. Støle, Øivind Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 15.02.2012 22.02.2012-23.02.2012 13.03.2012-14.03.2012

Detaljer

Reguleringsplan for gang- og sykkelveg. Mastrevik Kilstraumen med friområde på Ulvøy. Folkemøte

Reguleringsplan for gang- og sykkelveg. Mastrevik Kilstraumen med friområde på Ulvøy. Folkemøte Reguleringsplan for gang- og sykkelveg Mastrevik Kilstraumen med friområde på Ulvøy Folkemøte 17.11.2015 Bakgrunn Planarbeidet har som føremål å legge til rette for gang- og sykkelveg på strekninga frå

Detaljer

FYLKESVEGPLANEN 2006-2015

FYLKESVEGPLANEN 2006-2015 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200506709-20 Arkivnr. 812.T07 Saksh. Aarethun, Thorbjørn Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 15.02.2006 22.02.2006-23.02.2006

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Forvaltning 07.02.2013 019/13 FRH Kommunestyre 26.02.2013 005/13 OIV Sakshandsamar: Frida Halland Arkiv: N-504, gbn- 014/001 Arkivsaknr: 2013000206

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKRING I HORDALAND 2010-2013

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKRING I HORDALAND 2010-2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201001515-10 Arkivnr. 8.T73 Saksh. Grude, Nils Egil Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 22.09.2010 29.09.2010-30.09.2010

Detaljer

Handlingsplan for trafikksikring i Hordaland 2010-2013

Handlingsplan for trafikksikring i Hordaland 2010-2013 Handlingsplan for trafikksikring i Hordaland 2010-2013 I N N H O L D Innleiing...3 Handlingsplan...4 Overordna planar Aktørar/samarbeidspartar i trafikksikringsarbeidet i Hordaland...4 Nullvisjonen...6

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Innspel til NTP, nødvendig auka skredsikring av Rv.5

Innspel til NTP, nødvendig auka skredsikring av Rv.5 Innspel til NTP, nødvendig auka skredsikring av Rv.5 Saksh. Einar Årdalsbakke, Flora kommune Innleiing Samarbeidsforum i Sunnfjord (SIS) sender med dette eit samla innspel til NTP 2018 2029 (Nasjonal transportplan).

Detaljer

SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE

SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE Utval Møtedato Saknr Komite Forvaltning 08.09.2016 071/16 Sakshandsamar: Arkiv: Arkivsaknr Roar Bævre PlanID - 201402, N - 504 15/1726 2. gongs handsaming for del av detaljregulering

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG PLANPROGRAM Dette bildet av ein del av Sjøholt sentrum er teke i slutten av 1860-åra INNHALDSLISTE 1. INNLEIING... 3 2. BAKGRUNN FOR KULTURMINNEPLANEN... 4 3. FØRINGAR,

Detaljer

Politisk program for Jølster KrF 2015-2019

Politisk program for Jølster KrF 2015-2019 Politisk program for Jølster KrF 2015-2019 Jølster har vakker og særmerkt natur; vatn og elv, daler og lier, fjell og bre. Jølster er strategisk plassert i fylket der Skei er eit naturleg knutepunkt for

Detaljer

Radøy kommune Saksframlegg

Radøy kommune Saksframlegg Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 092/2016 Hovudutval for plan, landbruk og teknisk PS 13.12.2016 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Rolf Raknes 16/2118 16/15221 Plansak 12602016000800

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Vegard Ertesvåg Arkivsak: 2016/523 Løpenr.: 5765/2016. Utvalsaksnr. Utval Møtedato 16/58 Teknisk utval

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Vegard Ertesvåg Arkivsak: 2016/523 Løpenr.: 5765/2016. Utvalsaksnr. Utval Møtedato 16/58 Teknisk utval ULSTEIN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Vegard Ertesvåg Arkivsak: 2016/523 Løpenr.: 5765/2016 Utvalsaksnr. Utval Møtedato 16/58 Teknisk utval 10.05.2016 Saka gjeld: STENGING AV BAKKEGATA Vedtak i Teknisk

Detaljer

Bømlopakken - Gang- og sykkelveg langs Fv 542 Stokkabekken/Siggjarvåg - ny løysing treng godkjenning

Bømlopakken - Gang- og sykkelveg langs Fv 542 Stokkabekken/Siggjarvåg - ny løysing treng godkjenning SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/297-2 Saksbehandlar: Helge Inge Johansen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Samferdselsutvalet 12.02.2014 Fylkesutvalet 19.02.2014 Bømlopakken - Gang- og sykkelveg

Detaljer

Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404) - 1. offentlege ettersyn

Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404) - 1. offentlege ettersyn Aukra kommune Arkivsak: 2014/820-13 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 22.08.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 58/14 Drift og arealutvalet 03.12.2014 Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404)

Detaljer

E39 Bogstunnelen Gaular grense

E39 Bogstunnelen Gaular grense E39 Bogstunnelen Gaular grense Ope møte om planprogram 7. mai 2012 http://www.vegvesen.no/vegprosjekter/e39bogstunnelengaular Spørsmål eller innspel til planprogrammet: Høyanger kommune v/rådmannen, postboks

Detaljer

Klipp hekkar og busker

Klipp hekkar og busker Flora kommune Klipp hekkar og busker Informasjon om stell og pass av vegetasjon mot offentleg veg Tenk trafikktryggleik! Har du tenkt på at gjerdet, hekken og buskene dine kan vere ei dødsfelle for andre?

Detaljer

Problemstilling (1) Ivareta liv/helse, lov/orden, oppretthalde drift av samfunnet, inkl. samfunnsviktige funksjonar og infrastruktur.

Problemstilling (1) Ivareta liv/helse, lov/orden, oppretthalde drift av samfunnet, inkl. samfunnsviktige funksjonar og infrastruktur. Møte i FBR-H 19. & 20. januar 2016 Kritisk infrastruktur og transportberedskap Innleiing til temaet bruberedskap ved fylkesberedskapssjef Arve Meidell 1 Problemstilling (1) Samfunnskonsekvensar (generelt

Detaljer

Statens vegvesen. Oversending av klage på vedtak. Gnr. 15 bnr Askøy kommune

Statens vegvesen. Oversending av klage på vedtak. Gnr. 15 bnr Askøy kommune Statens vegvesen Hordaland fylkeskommune - Samferdsleavdelinga Postboks 7900 5020 BERGEN Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region vest Sigmund Bødal /

Detaljer

ULYKKESANALYSE FOR SØRUM KOMMUNE

ULYKKESANALYSE FOR SØRUM KOMMUNE Vedlegg til Trafikksikkerhetsplan for Sørum 2010-2021 ULYKKESANALYSE FOR SØRUM KOMMUNE Dette vedlegget tar for seg ulykkesutviklingen i Sørum kommune for de 4 siste årene og forrige planperiode. Det gis

Detaljer

Barnehageplan for Vinje kommune 2015-2019

Barnehageplan for Vinje kommune 2015-2019 Barnehageplan for Vinje kommune 2015-2019 Vedteken i Kommunestyret, sak 14/82, 11.12.2014 Planen er eit overordna politisk vedteke dokument for barnehagane i Vinje kommune. Planen inneheld felles satsingsområde

Detaljer

SOTRASAMBANDET. Vedtatt kommunedelplan for Rv 555 Fastlandssambandet Sotra - Bergen. Parsell: Kolltveit Storavatnet. Utarbeidd av Sotrasambandet AS

SOTRASAMBANDET. Vedtatt kommunedelplan for Rv 555 Fastlandssambandet Sotra - Bergen. Parsell: Kolltveit Storavatnet. Utarbeidd av Sotrasambandet AS SOTRASAMBANDET Vedtatt kommunedelplan for Rv 555 Fastlandssambandet Sotra - Bergen. Parsell: Kolltveit Storavatnet. Utarbeidd av Sotrasambandet AS 11.10.2012 1 Behovet for nytt Sotrasamband Sambandet Sotra-Bergen

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre JONE Avgjerd av: Saksh.: Jon Nedkvitne Arkiv: Objekt: N-101.1 Arkivsaknr 2004002075 Fylkesplanen for

Detaljer

EIDFJORD KOMMUNE Arkiv: K1-, K2-L00. Godkjenning av sti- og løypeplan for Sysendalen. Arkivsak ID: 11/872-24 Journalpost ID: 13/2948 Saksh.

EIDFJORD KOMMUNE Arkiv: K1-, K2-L00. Godkjenning av sti- og løypeplan for Sysendalen. Arkivsak ID: 11/872-24 Journalpost ID: 13/2948 Saksh. EIDFJORD KOMMUNE Arkiv: K1-, K2-L00 Arkivsak ID: 11/872-24 Journalpost ID: 13/2948 Saksh.: Gunnar Elnan Dato: 23.08.2013 SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksh. Eidfjord formannskap 02.09.2013

Detaljer

Møteprotokoll. Sakliste

Møteprotokoll. Sakliste Sogn regionråd Møteprotokoll Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Eikum Hotell, Luster Møtedato: 17.06.2016 Tid: 09:30 12:10 Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 13/16 16/1581 Nasjonal transportplan 2018-2029

Detaljer

TILLEGGSINNKALLING. Formannskapet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: kl.16:00. Utval:

TILLEGGSINNKALLING. Formannskapet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: kl.16:00. Utval: TILLEGGSINNKALLING Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 29.03.2017 Tid: kl.16:00 Forfall eller inhabilitet: Grunngjeve forfall til møtet, eller inhabilitet, må meldast snarast råd til

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN for TRAFIKKTRYGGING

KOMMUNEDELPLAN for TRAFIKKTRYGGING LÆRDAL KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN for TRAFIKKTRYGGING 2013 2024 24. mai 2013 Oppdrag nr: 530636 Oppdrag nr. Oppdragsnamn: 530636 splan Lærdal Aktivitetsnr. Aktivitetsnamn: Tittel denne rapporten Dato: Sidetal:

Detaljer