Tove Normann, sist revidert august 13

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tove Normann, sist revidert august 13"

Transkript

1 Kjernejournal Webbasert informasjonsportal (på kort sikt) Kjernejournal (er et webbasert verktøy som) skal sammenstille vesentlige helseopplysninger om pasientene og gjøre disse tilgjengelig for helsepersonell med tjenstlig behov på tvers av foretaksgrenser og forvaltningsnivå, samt for pasienten selv. Opplysninger i kjernejournalen skal sette helsepersonell bedre i stand til å gi riktig behandling. På kort sikt: 2-3 år: Navn og fødselsnummer Utleverte legemidler og foreskrevne resepter Fastlegeinformasjon Kritisk informasjon Kontaktliste med spesialisthelsetjenesten Kontaktpersoner og pårørende, pasientens felter Logg over bruk Mellomlang sikt: 2-6 år: Kun lesetilgang for pasienter på kort og mellomlang sikt Statisk verktøy som kun inneholder vesentlig informasjon Ikke integrert med EPJ på kort sikt, men planlegges på mellomlang sikt Skal få tilgang gjennom helsenorge.no Ikke egnet 1 Felles journalsystem Virksomhetsovergripende behandlingsrettet helseregister En utvidet kommunikasjons- og samhandlingsløsning mellom flere virksomheter innen helse- (og sosial-)tjenesten Et felles behandlingsrettet helseregister - et felles journalsystem for virksomheter i formaliserte arbeidsfellesskap som samarbeider om å yte helsehjelp til samme pasient. Denne journalen er tenkt å skulle erstatte journalen i hver enkelt av de samarbeidende Utprøving av intern forordning og legemidler i bruk Epikriser med mulighet for skjerming Iverksatte kommunale tilbud (må vurderes) Førstevalg behandling Pasientens merking av feil Et journalsystem som er felles for de aktørene som skal benytte det Formalisert arbeidsfellesskap Etableres når dette er nødvendig for å administrere eller yte helsehjelp. Myndighetene arbeider med en forskrift Ingen etablerte løsninger i markedet (men fastlegejournalen fungerer i praksis som slike felles registre)

2 virksomhetene. «Tilgang på tvers» Helsepersonell får tilgang til opplysninger om en pasient ved å gjøre oppslag i en annen virksomhets journalsystem etter avtale (innebærer ikke elektronisk kommunikasjon på personnivå) Min Journal Webbasert Tjenesten tilbyr pasienten en sikker plattform for samhandling med helsepersonellet som er knyttet til behandlingsforløpet Meldingstjeneste Timebestilling Innsyn i egen journal (ikke etablert) Epikrise (ikke etablert kun en mulig pilot) Mulighet for annen klinisk informasjon på sikt (foreløpig?)begrenset tilgang til journalopplysninger. Hverken innsyn i egen journal eller epikrise er etablert Forutsetter at sykehuset tilbyr denne tjenesten Ikke etablert i Helse Nord 2 Tilgang til journalopplysninger forprosjekt. Løsningen er ikke spesifisert enda Min TRSSide Webbasert kommunikasjonsportal Elektronisk henvendelse om utlevering av journal Kommunikasjonsportal for brukere og pårørende som er registrert ved TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser ved Sunnaas sykehus. Ønsker å videreutvikle tjenesten til å inkludere kartleggings- og diagnoseverktøy, samt spørreskjemaer. Lese egne journalopplysninger Oppdatere egne personalia Lese dokumenter Lese journalnotater Søke på kurs Finne relevant diagnoseinformasjon og lenkesamlinger Enveis kommunikasjon fra pasient til journalarkiv (med svar) Samarbeid med Helsedirektoratet mulig tjeneste i helsenorge Siden tilfredsstiller pr. i dag ikke de skjerpede kravene til sikkerhet ved pålogging til nettbaserte tjenester som gir tilgang til sensitive helseopplysninger (versjon 2 av Normen) Sjekkes (?)

3 Pleje.net (sårjournal) Webbasert samhandlingsløsning Meldingsutveksling Løsning som gir alle samarbeidende aktører (eksempelvis primærlegen, hjemmesykepleieren, sårsykepleier ved sykehus, hudspesialisten og pasienten) tilgang til nødvendig og oppdatert pasientinformasjon knyttet til behandlingen av ett eller flere kroniske sår Standardiserte meldinger for samhandling mellom primærhelsetjeneste, kommunehelsetjeneste og spesialisthelsetjenesten Hjemmesykepleier, eller pasienten selv, kan ta bilder av sårene med digitalt kamera eller mobiltelefon og benytte PC eller mobilen for å overføre bildene til tjenesten Tekst Bilder Grafiske fremstillinger Henvisninger og rekvisisjon Prøve- og laboratoriesvar Epikriser Pleie- og omsorgsmeldinger Rutinetjeneste ved UNN, prosjekt ved SUS Ikke integrert mot EPJ Løsningen kan også benyttes fra mobiltelefon/smarttelefon. Påloggingsprosedyrene for den webbaserte sårjournalløsningen er ennå ikke fullt ut i tråd med endringene til sikkerhetskrav som kom i versjon 2 av Normen tillater ikke mer enn to parter, men kan sende kopi til andre mottakere Ikke fritekstmeldinger (dialogmelding) Helseforetakene er foreløpig ikke klare til å ta imot dialogmeldinger pga adresseringsproblematikk. Dialogmelding for pleie- og omsorg er implementert Rutine i Helse Nord mellom helseforetak og primærleger, startet innføring av PLO-meldinger mellom UNN og PLOsektoren i kommunene, og mellom PLO sektoren og primærlegene Pilot mellom helseforetak og primærleger i HSØ Pågår arbeid både nasjonalt og regionalt for å implementere tjenestebasert adressering i Ett alternativ er å etablere en felles meldingstjener hvor alle som er involvert i oppfølgingen av en gitt pasient, inkludert pasienten selv, kan logge seg på og kommunisere med hverandre. For hver melding som genereres kan avsenderen angi hvilke av de andre aktørene i gruppa som skal ha tilgang til meldingen. En slik løsning er utviklet i forskningsprosjektet Connect 2.0. Viktig å sørge for at meldingene kommer inn i arbeidsflyten til helsepersonell i journalsystemet 3

4 Min Helse Min Doktor/besoklegen Mitt Sykehus(Tjenesten har kun vært i pilotdrift og ble avviklet høsten 2011). Publikumsportal (nettside) for pasienter som ønsker sikker kommunikasjon med helsepersonell. Bestille time, resept, attest Stille spørsmål (forutsetter at man er registrert av helsetilbyder) helsesektoren. Det vil nok ta tid før det vil bli mulig å sende dialogmeldinger til disse tjenestene. Integrert mot EPJ Tjenesten er per i dag integrert med de fleste fastlege-journalsystem Tilfredsstiller ikke sikkerhetskrav i versjon 2 av Normen Vi har ikke kjennskap til sikkerheten ved denne nye tjenesten besoklegen.no. Vi er ikke kjent med at det er etablert noen elektronisk meldingstjeneste mellom UNN og pasienter, eller at det pågår noe arbeid for å utvikle en slik løsning. To prosjekter jobber med avgrensede løsninger 4 Helsenorge.no Er en veiviser til helsetjenesten og informasjon om helse, sykdom, behandling og rettigheter. En enklere hverdag: Hjelp til selvhjelp ved kroniske sykdommer Nettdialog og online timebestilling Selvbetjening E-konsultasjon til fast behandler Sykdom, helse og livsstil: Symptomer, sykdommer og behandlingsformer Helse og livsstil i ulike livsfaser Slik får jeg bedre helse Innsyn i egne helsedata: innsyn i journal, registre, prøvesvar, henvisning, epikrise. Registrere egne opplysninger gi behandler tilgang Finn fram i helsetjenesten: finn fram i helsetjenesten gi tilbakemelding til En slik portal, med felles autentiseringsløsning, vil kunne bidra til forenklet tilgang til og dermed økt bruk av ulike samhandlingsløsninger. Mye av det som nevnes under funksjonalitet er ikke implementert i portalen Behov for innhold i portalen Digital dialog?

5 WebChoice (nå omdøpt til Connect) Både WebChoice og Connect kan blant annet brukes til å forberede neste møte med legen ved at pasientene registrerer sine symptomer og plager på forhånd, og prioriterer behovene for oppfølging Connect 2.0 Både WebChoice og Connect kan blant annet brukes til å forberede neste møte med legen ved at pasientene registrerer sine symptomer og plager på forhånd, og prioriterer behovene for oppfølging Psyconnect «Individuell plan» Gir støtte til å mestre plager og helseutfordringer under hele sykdomsforløpet Samhandlingsplattform som til rette-legger for at (kreft- )pasienten blir knutepunktet i kommunikasjonen med og mellom helsepersonell, uavhengig av hvor i behandlingskjeden (kommune- eller spesialisthelsetjenesten) vedkommende befinner seg helsetjenesten kontakt helsenorge.no rettigheter Kvalitetssikret skreddersydd informasjon Spørsmål og svar Relevante råd og veiledning Registrere og overvåke utvikling av symptomer Diskusjonsforum Likemannsbidrag Dagbok blogg Kommunikasjon med helsepersonell Felles meldingstjener hvor alle som er involvert i oppfølging inkl. pasient kan logge seg på og kommunisere med hverandre Avsender angir hvem som skal ha tilgang til meldingen Ikke rutinetjeneste Ikke generisk Ikke integrert mot EPJ, men meldinger fra Connect kan integreres med EPJ Benyttes i forskningsprosjekt på UNN God funksjonalitet Mangler funksjon for å planlegge og koordinere Forskningsprosjekt UNN og Balsfjord kommune Juridiske og sikkerhetsmessige utfordringer knyttet til en slik løsning - utgjør samling helseopplysninger (i en felles meldingstjener) vil utgjøre et helseregister og krever en databehandlingsansvarlig og lovverket hindrer tilgang fra andre virksomheter Skal tilrettelegge for tilgang fra mobile enheter Ikke integrert mot EPJ Enkelt Visuelle hjelpemidler Må oppdateres 5

6 plan Visma Samhandling- SamPro er et web-basert samarbeids- og koordineringsverktøy som dekker de lovpålagte kravene til Individuell plan (IP) og individuelle opplæringsplaner (IOP). Løsningen tilbyr et elektronisk "møtested" på tvers av fag og nivå. Ensafer Deling av krypterte dokumenter i skyen Samarbeidsverktøy utviklet for å gi brukeren større innflytelse over sin egen individuelle plan, samt styrke samordningen av tjenester til den enkelte tjenestemottaker Ende-til-ende kryptering av dokumenter som kan deles med andre inviterte. Betaversjon for Dropbox Individuell plan skal være et verktøy for å sikre seg at de ulike tjenestene samordnes og blir vurdert i en sammenheng. Verktøyet legger til rette for samhandling mellom de ulike tjenesteytere og tjenestemottaker og gir mulighet til justering av innholdet i planen Tjenestemottakeren er hovedperson i dette planarbeidet og skal delta aktivt i utforming av planen. Deling av dokumenter, f.eks wordeller pdf-dokumenter Ikke integrert med EPJ Ikke ønsket funksjonalitet Verktøyet er i bruk i mange kommuner Fortsatt utfordringer mht gjeldende regelverk for behandling av helseopplysninger Meningen er at den individuelle planen skal være overordnet og ikke for detaljert Denne type dokumentdeling kan fremstå som litt tungvint. Hvert enkelt dokument krypteres med en egen symmetrisk nøkkel som igjen er kryptert med brukerens offentlige nøkkel. For å kunne vise metadata for filene så må hver symmetriske nøkkel dekrypteres. Dette går tregt dersom brukeren har mange dokumenter i en filkatalog. Ensafer jobber med en løsning for dette. Dokumentene som deles lagres kryptert hos Ensafer, eventuelt hos Dropbox, dvs i «skyen». Ensafer jobber med løsninger for private Ensaferinstallasjoner på egen server i stedet for å bruke en sky-løsning. Sjekk innlogging Lite skalerbar løsning slik tjenesten er nå. Kan likevel fungere for et begrenset antall pasienter. 6

7 Microsoft Health Vault Skylagrings-basert plattform. PHR Personal Health Record. Økosystem der 3.parts leverandører kan integrere sine applikasjoner Informasjon kan hentes fra ulike kilder og lagres i pasientens personlige journal. Det er pasienten som eier opplysninger i journalen, og som gir tilgang til andre. Lagring i skyen har sine problematiske sider. Dersom man kan ha egen installasjon er det mer aktuelt. Usikker framtid etter at Google la ned sin tilsvarende satsing. Integrasjon mot andre systemer som f.eks Dips kan utvikles av 3. part 7 IBM American Well Web-basert telehelseplattform, Online Care. Tilgjengelig fra PC, nettbrett eller smarttelefon. Har avtale med flere forsikringsselskaper, noen av disse kjører pilotprosjekter. Også med et forsikringsselskap i Australia/New Zealand. Brukes av pasienter i rurale områder med dårlig legedekning og av kronikere og post-akutt pasienter. Samarbeider med IBM om sikkerhetsløsninger. Pasienten får online konsultasjon med primærlege/spesialist. Video, tekst-chat eller telefon. Tilgang til EPJ og testresultater fra f.eks lab. Plattformen kan integreres mot andre systemer via web services, bl.a EPJ, eresept. Kan hente data fra diagnostisk og biometrisk utstyr. Tilgang til artikler og videoer. Utenom USA så har plattformen kun en kunde, i Australia/New Zealand. Finner ingen informasjon om det er aktuelt å selge/lisensiere plattformen til andre. Tror ikke denne plattformen er spesielt velegnet til bruk i «Virtuelle team». Hovedfokus synes å være på e- konsultasjoner, ikke på koordinering mellom nivåer. SafeECOM Har laget en løsning som brukes av SUSS (Senter for Løsning for sikker kommunikasjon der brukeren autentiseres og kan i De har en generell løsning for å sende sikre meldinger.

8 Ungdomshelse, Samliv og Seksualitet). Sikker elektronisk kommunikasjon til ungdom som har spørsmål om sensitive temaer, de kan anonymiseres dersom det ønskes. tillegg anonymiseres. Dette er en enkel og generell meldingstjeneste. Har ikke den nødvendige funksjonalitet når det gjelder koordinering mellom nivåene. Funksjonaliteten er begrenset og matcher ikke behovene i «Virtuelle team» 8 DIPS Arena Ihe.net (http://www.ihe.net/) Integrating the Healtcare Enterprise (IHE) er et initiativ fra industri og helsevesen med mål om å forenkle utveksling av informasjon. Gir anbefalinger til leverandørene om bruk av standarder og retningslinjer for å utveksle informasjon. IHE XDS.b gir f.eks anbefalinger for deling av informasjon mellom helseforetak Er altså ingen leverandør som tilbyr et produkt. Continua (http://www.continuaalliance.org/about-the-alliance.html) Continua Health Alliance er en åpen organisasjon med aktører fra industry og helsevesen. > 200 medlemmer. Continua leverer ikke produkter selv, de sertifiserer løsninger fra medlemmene. Bl.a at de følger relevante standarder. Stort amerikansk selskap med > ansatte. Grunnlagt I EPJ-systemer for sykehus og andre medisinske organisasjoner. Klinisk informasjon, økonomi, e-booking, etc. Clinical Exchange Platform, open source løsninger for utveksling av kliniske dokumenter basert på anbefalinger fra IHE. I likhet med andre løsninger fra store amerikanske selskaper neppe enkelt å tilpasse prosjektets behov. Orion Health Clinical Portal er et web-basert EHR-system. Health Information Exchange (HIE), er en løsning for å utveksle klinisk informasjon mellom organisasjoner, Ut fra beskrivelsen så har HIE en funksjonalitet som matcher bra med behovene i prosjektet.

9 har funksjonalitet som eresept, sikre meldinger, pasientportal, etc. Skal gi a single unified view of patient data across and between healthcare organizations, via an easy-to-use web-based interface Bruker IHE og HL7 standarder, som er bra. Disse standardene brukes også av DIPS. 9 Imatis er involvert i prosjektet HelsaMi. Pasientforløp for KOLS-pasienter som skal utvides til andre kronikergrupper Pasienten broker et nettbrett til å registrere dagsform etc. Helsevakt i kommunen og sykehuset ser det pasienten har registrert. Pasienten kan trykke på en Ring meg knapp for å bli ringt opp av helsepersonell. Har en type hendelseslogg Systemet er basert på Imatis sin egen plattform. Web-basert plattform med et grensesnitt som tillater 3. part å utvikle applikasjoner. Eventuell integrasjon mot DIPS må utvikles. Ønsker tjenestebasert integrasjon, ikke punkt-til-punkt Epital epital.org Prøves ut i en dansk kommune med KOLSpasienter. Bruker en plattform som er Open source utviklet på København Universitet. Empowerment er en bærende ide i Epitalprosjektet. Virtuelt sykehus. Pasienten får tildelt en tablet, som er porten til helsevesenet. Tilstandsverktøy. Biometriske målinger I tillegg til subjective registreringer av fysisk tilstand, tilfredshet, motivasjon, stress, uro, etc Selvmonitorering Ser framgang eller tilbakegang gjennom grafer og kurver, Skaper eierskap og engasjement Call-senter Kommuniserer med call-senter over Skype. Har en del funksjonelle likheter med Imatis-løsningen. Også her må DIPS-integrasjon utvikles. Tilfredsstiller ikke alle kravene, men et godt egnet eksempel på hva som kan gjøres

10 Community Borgeren tibys tilgang til borger-communities der man kan dele kunnskap og hjelpe hverandre Informasjonssøking. Søke etter informasjon om egen tilstand 10 Pasientens data er tilgjengelig for alle aktører involvert I forløpet. Call-senteret formidler kontakt til spesialist eller hjemmesykepleier ved behov. Call-senteret koordinerer behandlngsforløpet og står for dataregistrering, informasjonsutveksling osv på tvers av sektorene. I tilknytning til callsenteret er det et utegående team som kan rykke ut til pasienten ved behov. Tableten til pasienten gir direkte tilgang til Borgerplanen, en personlig kalender der pasienten kan se sine avtaler med fastlegen, sykehuset, treningsavtaler, etc. Vista, World Vista Opprinnelig utviklet av US Department of Veteran Affairs (VA) med historie tilbake til Open source, free software. Utviklet i det noe obskure GT.M MUMPS som er en open source utviklingsplattform og EPJ. Lagre data fra medisinske devicer. Støtter HL7-meldinger. Arbeidsflyt. Klinisk beslutningsstøtte Kjernen er utviklet med verktøy som det er vanskelig å finne utviklere som behersker. Men det tilbys web-service grensesnitt som gjør at man kan utvikle f.eks webapplikasjoner med moderne verktøy. Det ligger et komplett EPJ-system i bunn her, blir

11 database. Brukes i Finland, Musti Consortium har tilpasset til finske forhold kanskje unødvendig tungt da vi ikke skal erstatte DIPS. 11 Epic Epic startet opp I I likhet med Vista så ligger en MUMPS database i bunnen. 40% av USAs befolkning har Epic som sin EPJ, Kaiser Permanente er største kunde. Mer enn 30 applikasjoner bygd rundt en felles database. PAS, EPJ, LAB, radiologi, etc. Epic-applikasjoner for primærog spesialisthelsetjenesten er integrert da de bruker samme database (Kaiser Permanente HealthConnect gir tilgang på tvers I KPs 8 regioner) Personal Health Record (Lucy) for pasientene. Kan legge inn data selv, hente Continuity of Care-dokumenter fra helseinstitusjoner de har besøkt Care Everywhere er et rammeverk for samhandling slik at pasientopplysninger er tilgjengelige for klinikerne der pasienter er, deling på tvers. Informasjonen kan komme fra et annet Epic-system, eller fra et annet system som støtter de nødvendige standarder, eller direkte fra pasienten (Lucy PHR) Web-baserte og mobile kliniske applikasjoner Epic kritiseres av noen for å være en lukket plattform, som gjør integrasjon mot systemer fra andre leverandører utfordrende og kostbart. Må leie konsulenter fra Epic. Systemet er enormt og meget komplekst. Står i sterk motsetning til mer moderne og åpne plattformer der 3. Part kan utvikle applikasjoner. Epic er et stort og kostbart system som er vanskelig å sette i drift i regi av et enkelt prosjekt på siden av DIPS. Data fra pasientmonitorerings-

12 utstyr IBM Shared Care Platform Prosjekt med region Syddanmark, Utvikle en sektorovergripende plattform for pasienter med kronisk sykdom. Generisk plattform, men i prosjektet prøves den ut på kronisk hjertesykdom. Kan videreutvikles til Kols og Diabetes og andre kroniske sykdommer Deling av kunnskap og kommunikasjon mellom de involverte parter, sykehus, kommune, fastlege og pasienten Gi et samlet bilde av pasientforløpet Kronikerjournal med datafangst fra EPJ, labsystem og andre sykehus-system, fastlegesystem og kommunale fagsystem. 12 Pasienten får tilgang til egne data. Kan registrere data og målinger vedrørende sin tilstand. Fylle ut spørreskjema før konsultasjon Beslutningsstøtte til klinikeren Plan med behandlingsmål og avtaler for den enkelte pasient Mobile applikasjoner Cerner Et av de dominerende EPJsystemene i USA i sterk konkurranse med Epic. Opprettet I 1979 I likhet med Epic et fullstendig EPJ ++++ I likhet med Epic et lukket system, og kostbart å innføre. CallMeSmart (CMS) CMS er i utgangspunktet et kontekst basert kommunikasjonssystem utviklet for å redusere forstyrrelser leger opplever Kontekststyrt telefoni CallMeSmart (CMS) CMS er i utgangspunktet et kontekst basert kommunikasjonssystem utviklet for å redusere forstyrrelser leger opplever

13 fra mobile enheter gjennom deres arbeidsdag. Systemet er utvidet fra dette til å inkludere Smarttelefoner over IP som igjen gir utvidet funksjonalitet fra dagens DECT/personsøker plattform til å inkludere en avansert meldingstjeneste og alarmtjeneste. Vi har også startet utviklingen med å integrere timebok fra DIPS og planen videre er å også tilby konteksts kontrollert tilgang til DIPS mobil klient, noe som igjen åpner for at helsepersonell kan ha tilgang til pasientjournal på mobile enheter (smarttelefon/tab/pad) fra mobile enheter gjennom deres arbeidsdag. Systemet er utvidet fra dette til å inkludere Smarttelefoner over IP som igjen gir utvidet funksjonalitet fra dagens DECT/personsøker plattform til å inkludere en avansert meldingstjeneste og alarmtjeneste. Vi har også startet utviklingen med å integrere timebok fra DIPS og planen videre er å også tilby konteksts kontrollert tilgang til DIPS mobil klient, noe som igjen åpner for at helsepersonell kan ha tilgang til pasientjournal på mobile enheter (smarttelefon/tab/pad) 13

InnoMed, Helsedirektoratet v/sintef, Olav Kyrres gt. 9, 7465 Trondheim Telefon: +47 930 59 050, Telefaks: +47 93 07 08 00, www.innomed.

InnoMed, Helsedirektoratet v/sintef, Olav Kyrres gt. 9, 7465 Trondheim Telefon: +47 930 59 050, Telefaks: +47 93 07 08 00, www.innomed. InnoMed, Helsedirektoratet v/sintef, Olav Kyrres gt. 9, 7465 Trondheim Telefon: +47 930 59 050, Telefaks: +47 93 07 08 00, www.innomed.no Eg RAPPORT - Forprosjekt Prosjekttittel: Behovskartlegging og vurdering

Detaljer

Pasienten som partner i virtuelle team

Pasienten som partner i virtuelle team Forprosjekt Pasienten som partner i virtuelle team 14. april 2014. 1 Prosjekttittel: Pasienten som partner i virtuelle team Behovsområde: Elektronisk samhandling Prosjekteier i HS: Universitetssykehuset

Detaljer

Tiltak 2001: Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten (DIS) Forprosjektrapport

Tiltak 2001: Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten (DIS) Forprosjektrapport Tiltak 2001: Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten (DIS) Forprosjektrapport Dokumenteier: Skrevet av: Godkjent av: Godkjent dato: Nasjonal IKT HF Forprosjekt DIS

Detaljer

HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter

HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter Helse- og omsorgsdepartementet HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter 19. september 2014 Høringsfrist 14. november 2014 1 Helse- og omsorgsdepartementet HØRING:

Detaljer

Veileder. Veiviser Hvordan komme i gang med elektronisk meldingsutveksling i kommunen IS-1920

Veileder. Veiviser Hvordan komme i gang med elektronisk meldingsutveksling i kommunen IS-1920 Veileder Veiviser Hvordan komme i gang med elektronisk meldingsutveksling i kommunen IS-1920 Heftets tittel: Veiviser Hvordan komme i gang med elektronisk meldingsutveksling i kommunen Utgitt: 10/2011

Detaljer

Forprosjekt SIKT. Sikker IKT for hjemmemonitorering. 27. januar 2014

Forprosjekt SIKT. Sikker IKT for hjemmemonitorering. 27. januar 2014 Forprosjekt SIKT Sikker IKT for hjemmemonitorering 27. januar 2014. Prosjekttittel: SIKT Sikker IKT for hjemmemonitorering Behovsområde: Sykehus, konseptutvikling Prosjekteier i HS: Oslo universitetssykehus

Detaljer

Kontaktpunktet består av Kunnskapssenteret, Helsedirektoratet og Statens legemiddelverk.

Kontaktpunktet består av Kunnskapssenteret, Helsedirektoratet og Statens legemiddelverk. Sammendrag Helse- og omsorgsdepartementet ga 27. februar 2014 Kontaktpunktet for tverrfaglig legemiddelinformasjon et utredningsoppdrag. I oppdraget ønsket departementet en utredning av informasjons- og

Detaljer

Apotekforeningens tidsskrift

Apotekforeningens tidsskrift Apotekforeningens tidsskrift nr. 1 121. årgang mars 2013 apotek.no/tidsskriftet TEMA apotek E-helse På jakt etter nye elektroniske løsninger. Les mer om e-resept, kjernejournal, informasjonssikkerhet og

Detaljer

FoU N 91/2000. Gjermund Hartviksen og Eivind Rinde. Nettsentrisk pasientinformasjon

FoU N 91/2000. Gjermund Hartviksen og Eivind Rinde. Nettsentrisk pasientinformasjon FoU N 91/2000 Gjermund Hartviksen og Eivind Rinde Nettsentrisk pasientinformasjon Tittel FoU Notat 91/2000 Nettsentrisk pasientinformasjon ISBN ISSN 0809-1021 Prosjekt nr BH0101 Program Bransjeløsninger

Detaljer

IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016

IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016 IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016 Publikasjonens tittel: Nasjonal handlingsplan for e-helse (2014 2016) Utgitt: April 2014 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

University of Oslo Department of Informatics. Informasjonsinfrastrukturer INF5210 - Høsten 2003

University of Oslo Department of Informatics. Informasjonsinfrastrukturer INF5210 - Høsten 2003 University of Oslo Department of Informatics Informasjonsinfrastrukturer INF5210 - Høsten 2003 Beskrivelse av Nasjonalt helsenett som en informasjonsinfrastruktur Gruppe 4 Ina Braathe Gro Espelid Kristoffer

Detaljer

IS-2144. ELIN B (behandler) Elektronisk samhandling for fysioterapeuter, manuellterapeuter og kiropraktorer Versjon: 1.0

IS-2144. ELIN B (behandler) Elektronisk samhandling for fysioterapeuter, manuellterapeuter og kiropraktorer Versjon: 1.0 IS-2144 ELIN B (behandler) Elektronisk samhandling for fysioterapeuter, manuellterapeuter og kiropraktorer Versjon: 1.0 1 Prosjekt: ELIN B Versjon: 1.0 Utgitt: Oktober 2012 Publikasjonsnummer: Ansvarlig:

Detaljer

Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling

Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling Rutiner og retningslinjer for organisering av brukerstøtten Nasjonalt meldingsløft Hovedrapport 2012 Versjon 0.9 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn Temahefte Altinn Hvordan komme i gang med Altinn Forord Innledning Etater og andre offentlige aktører møter stadig nye forventninger fra brukerne om døgnåpen forvaltning og digitalt førstevalg for sine

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET. Teknologi for eldre Bo lenger hjemme med riktig teknologi VELFERDS- TEKNOLOGI ET NYTT NORSK EVENTYR?

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET. Teknologi for eldre Bo lenger hjemme med riktig teknologi VELFERDS- TEKNOLOGI ET NYTT NORSK EVENTYR? 4TIPS Kompetanseheving Videreutdanning gir en bedre helsesektor DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Teknologi for eldre Bo lenger hjemme med riktig teknologi I SAMARBEID MED VELFERDS- No. 3

Detaljer

d mag ÉN PASIENT ÉN JOURNAL Med blikk for horisonter SIDE 28-31 Full kontroll på medisinen SIDE 16-17 DIPS Arena start på UNN

d mag ÉN PASIENT ÉN JOURNAL Med blikk for horisonter SIDE 28-31 Full kontroll på medisinen SIDE 16-17 DIPS Arena start på UNN d mag Et magasin fra DIPS ASA 1-2013 Med blikk for horisonter SIDE 28-31 ÉN PASIENT ÉN JOURNAL Hovedtrekkene i «Én innbygger én journal» kan være realisert mindre enn fem år fra nå, mener stortingsmeldingens

Detaljer

Nasjonalt senter for telemedisin

Nasjonalt senter for telemedisin Nasjonalt senter for telemedisin Universitetssykehuset Nord-Norge HF Telemedisin i pleie og omsorgssektoren - Kartleggingsstudie av aktiviteter knyttet til telemedisin og pasientrettet IKT i pleie og omsorgssektoren

Detaljer

Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling. Nasjonalt meldingsløft

Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling. Nasjonalt meldingsløft Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling Nasjonalt meldingsløft IS-2018 Heftets tittel: Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling - rutiner og retningslinjer for organisering av brukerstøtten

Detaljer

Personvern og informasjonssikkerhet for virksomheter i tannhelsetjenesten

Personvern og informasjonssikkerhet for virksomheter i tannhelsetjenesten Personvern og informasjonssikkerhet for virksomheter i tannhelsetjenesten - en veileder Veilederen er et støttedokument til Norm for informasjonssikkerhet Utgitt med støtte av: Versjon 1.3 www.normen.no

Detaljer

Hvordan kan dokumentasjon i Gerica understøtte elektronisk samhandling mellom sykepleiere?

Hvordan kan dokumentasjon i Gerica understøtte elektronisk samhandling mellom sykepleiere? Hvordan kan dokumentasjon i Gerica understøtte elektronisk samhandling mellom sykepleiere? Master of Information Technology Sundhedsinformatik Efter- og Videreuddannelse Aaalborg Universitet 3. årgang

Detaljer

Innsyn i pasientjournal

Innsyn i pasientjournal NST Innsyn i pasientjournal Rapport fra forprosjekt og anbefaling av teknisk arkitektur Forfatter: Per Egil Kummervold Tittel: Prosjektleder: Forfattere: Innsyn i pasientjournal Nasjonalt senter for samhandling

Detaljer

Bruk av pleie- og omsorgsmeldinger i pasientforløp

Bruk av pleie- og omsorgsmeldinger i pasientforløp Bruk av pleie- og omsorgsmeldinger i pasientforløp Veiviser for helsepersonell og saksbehandlere Utarbeidet i samarbeid med ELIN-k prosjektet VERSJON 2.1 7. juli 2012 KITH-rapport 06/08:2012 Til utbredelse

Detaljer

KS KS SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen. Versjon 1.0 2012-10-26

KS KS SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen. Versjon 1.0 2012-10-26 SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen Versjon 1.0 2012-10-26 EKOR AS Postboks 1406 Vika, 0115 Oslo www.ekor.no post@ekor.no Telefon: 901 14 042 org.nr. 989 466 852

Detaljer

På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram

På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram Innholdsfortegnelse Forord 3 Sammendrag 4 1 Digitalisering for bedre tjenester og mer effektiv ressursbruk 6 2 Strategiske valg for fremtidens

Detaljer

Elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten Status, utfordringer og behov

Elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten Status, utfordringer og behov Rapport IS-2221 Elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten Status, utfordringer og behov Publikasjonens tittel: Elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten Utgitt: Oktober 2014 Bestillingsnummer:

Detaljer

Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse. Versjon: 1.0

Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse. Versjon: 1.0 Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse Versjon: 1.0 1 Prosjekt: Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse Versjon: 1.0 Utgitt: 04/2013 Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe:

Detaljer

Elektronisk tilgang på tvers for klinisk informasjon i spesialisthelsetjenesten - Forslag til arkitektur

Elektronisk tilgang på tvers for klinisk informasjon i spesialisthelsetjenesten - Forslag til arkitektur Elektronisk tilgang på tvers for klinisk informasjon i spesialisthelsetjenesten - Forslag til arkitektur - Forslag til arkitektur Erland Mathias Strømmen Helseinformatikk Innlevert: august 2013 Hovedveileder:

Detaljer

Vedlegg E IDEER TIL TJENESTER OG PROSJEKTER

Vedlegg E IDEER TIL TJENESTER OG PROSJEKTER Vedlegg E IDEER TIL TJENESTER OG PROSJEKTER Forprosjektet har utviklet en totaloversikt over mulige innbyggertjenester og pågående prosjekter som kan svare ut resultatene fra behovsanalysen Følgende elementer

Detaljer

Krav til elektronisk meldingsutveksling

Krav til elektronisk meldingsutveksling Norm for informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og sosialsektoren Veiledende dokument inntil ikrafttredelse besluttes. Ikrafttredelse som obligatoriske krav besluttes av Styringsgruppen på et senere

Detaljer

Områdeplan IKT for. Oslo universitetssykehus HF. Perioden 2015-2019

Områdeplan IKT for. Oslo universitetssykehus HF. Perioden 2015-2019 Dato: Side: 1 / 30 Områdeplan IKT for Perioden 2015-2019 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Administrerende direktør Side Side 1 av av 30 Dato: Side: 2 / 30 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 5 PRINSIPPER

Detaljer