Tove Normann, sist revidert august 13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tove Normann, sist revidert august 13"

Transkript

1 Kjernejournal Webbasert informasjonsportal (på kort sikt) Kjernejournal (er et webbasert verktøy som) skal sammenstille vesentlige helseopplysninger om pasientene og gjøre disse tilgjengelig for helsepersonell med tjenstlig behov på tvers av foretaksgrenser og forvaltningsnivå, samt for pasienten selv. Opplysninger i kjernejournalen skal sette helsepersonell bedre i stand til å gi riktig behandling. På kort sikt: 2-3 år: Navn og fødselsnummer Utleverte legemidler og foreskrevne resepter Fastlegeinformasjon Kritisk informasjon Kontaktliste med spesialisthelsetjenesten Kontaktpersoner og pårørende, pasientens felter Logg over bruk Mellomlang sikt: 2-6 år: Kun lesetilgang for pasienter på kort og mellomlang sikt Statisk verktøy som kun inneholder vesentlig informasjon Ikke integrert med EPJ på kort sikt, men planlegges på mellomlang sikt Skal få tilgang gjennom helsenorge.no Ikke egnet 1 Felles journalsystem Virksomhetsovergripende behandlingsrettet helseregister En utvidet kommunikasjons- og samhandlingsløsning mellom flere virksomheter innen helse- (og sosial-)tjenesten Et felles behandlingsrettet helseregister - et felles journalsystem for virksomheter i formaliserte arbeidsfellesskap som samarbeider om å yte helsehjelp til samme pasient. Denne journalen er tenkt å skulle erstatte journalen i hver enkelt av de samarbeidende Utprøving av intern forordning og legemidler i bruk Epikriser med mulighet for skjerming Iverksatte kommunale tilbud (må vurderes) Førstevalg behandling Pasientens merking av feil Et journalsystem som er felles for de aktørene som skal benytte det Formalisert arbeidsfellesskap Etableres når dette er nødvendig for å administrere eller yte helsehjelp. Myndighetene arbeider med en forskrift Ingen etablerte løsninger i markedet (men fastlegejournalen fungerer i praksis som slike felles registre)

2 virksomhetene. «Tilgang på tvers» Helsepersonell får tilgang til opplysninger om en pasient ved å gjøre oppslag i en annen virksomhets journalsystem etter avtale (innebærer ikke elektronisk kommunikasjon på personnivå) Min Journal Webbasert Tjenesten tilbyr pasienten en sikker plattform for samhandling med helsepersonellet som er knyttet til behandlingsforløpet Meldingstjeneste Timebestilling Innsyn i egen journal (ikke etablert) Epikrise (ikke etablert kun en mulig pilot) Mulighet for annen klinisk informasjon på sikt (foreløpig?)begrenset tilgang til journalopplysninger. Hverken innsyn i egen journal eller epikrise er etablert Forutsetter at sykehuset tilbyr denne tjenesten Ikke etablert i Helse Nord 2 Tilgang til journalopplysninger forprosjekt. Løsningen er ikke spesifisert enda Min TRSSide Webbasert kommunikasjonsportal Elektronisk henvendelse om utlevering av journal Kommunikasjonsportal for brukere og pårørende som er registrert ved TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser ved Sunnaas sykehus. Ønsker å videreutvikle tjenesten til å inkludere kartleggings- og diagnoseverktøy, samt spørreskjemaer. Lese egne journalopplysninger Oppdatere egne personalia Lese dokumenter Lese journalnotater Søke på kurs Finne relevant diagnoseinformasjon og lenkesamlinger Enveis kommunikasjon fra pasient til journalarkiv (med svar) Samarbeid med Helsedirektoratet mulig tjeneste i helsenorge Siden tilfredsstiller pr. i dag ikke de skjerpede kravene til sikkerhet ved pålogging til nettbaserte tjenester som gir tilgang til sensitive helseopplysninger (versjon 2 av Normen) Sjekkes (?)

3 Pleje.net (sårjournal) Webbasert samhandlingsløsning Meldingsutveksling Løsning som gir alle samarbeidende aktører (eksempelvis primærlegen, hjemmesykepleieren, sårsykepleier ved sykehus, hudspesialisten og pasienten) tilgang til nødvendig og oppdatert pasientinformasjon knyttet til behandlingen av ett eller flere kroniske sår Standardiserte meldinger for samhandling mellom primærhelsetjeneste, kommunehelsetjeneste og spesialisthelsetjenesten Hjemmesykepleier, eller pasienten selv, kan ta bilder av sårene med digitalt kamera eller mobiltelefon og benytte PC eller mobilen for å overføre bildene til tjenesten Tekst Bilder Grafiske fremstillinger Henvisninger og rekvisisjon Prøve- og laboratoriesvar Epikriser Pleie- og omsorgsmeldinger Rutinetjeneste ved UNN, prosjekt ved SUS Ikke integrert mot EPJ Løsningen kan også benyttes fra mobiltelefon/smarttelefon. Påloggingsprosedyrene for den webbaserte sårjournalløsningen er ennå ikke fullt ut i tråd med endringene til sikkerhetskrav som kom i versjon 2 av Normen tillater ikke mer enn to parter, men kan sende kopi til andre mottakere Ikke fritekstmeldinger (dialogmelding) Helseforetakene er foreløpig ikke klare til å ta imot dialogmeldinger pga adresseringsproblematikk. Dialogmelding for pleie- og omsorg er implementert Rutine i Helse Nord mellom helseforetak og primærleger, startet innføring av PLO-meldinger mellom UNN og PLOsektoren i kommunene, og mellom PLO sektoren og primærlegene Pilot mellom helseforetak og primærleger i HSØ Pågår arbeid både nasjonalt og regionalt for å implementere tjenestebasert adressering i Ett alternativ er å etablere en felles meldingstjener hvor alle som er involvert i oppfølgingen av en gitt pasient, inkludert pasienten selv, kan logge seg på og kommunisere med hverandre. For hver melding som genereres kan avsenderen angi hvilke av de andre aktørene i gruppa som skal ha tilgang til meldingen. En slik løsning er utviklet i forskningsprosjektet Connect 2.0. Viktig å sørge for at meldingene kommer inn i arbeidsflyten til helsepersonell i journalsystemet 3

4 Min Helse Min Doktor/besoklegen Mitt Sykehus(Tjenesten har kun vært i pilotdrift og ble avviklet høsten 2011). Publikumsportal (nettside) for pasienter som ønsker sikker kommunikasjon med helsepersonell. Bestille time, resept, attest Stille spørsmål (forutsetter at man er registrert av helsetilbyder) helsesektoren. Det vil nok ta tid før det vil bli mulig å sende dialogmeldinger til disse tjenestene. Integrert mot EPJ Tjenesten er per i dag integrert med de fleste fastlege-journalsystem Tilfredsstiller ikke sikkerhetskrav i versjon 2 av Normen Vi har ikke kjennskap til sikkerheten ved denne nye tjenesten besoklegen.no. Vi er ikke kjent med at det er etablert noen elektronisk meldingstjeneste mellom UNN og pasienter, eller at det pågår noe arbeid for å utvikle en slik løsning. To prosjekter jobber med avgrensede løsninger 4 Helsenorge.no Er en veiviser til helsetjenesten og informasjon om helse, sykdom, behandling og rettigheter. En enklere hverdag: Hjelp til selvhjelp ved kroniske sykdommer Nettdialog og online timebestilling Selvbetjening E-konsultasjon til fast behandler Sykdom, helse og livsstil: Symptomer, sykdommer og behandlingsformer Helse og livsstil i ulike livsfaser Slik får jeg bedre helse Innsyn i egne helsedata: innsyn i journal, registre, prøvesvar, henvisning, epikrise. Registrere egne opplysninger gi behandler tilgang Finn fram i helsetjenesten: finn fram i helsetjenesten gi tilbakemelding til En slik portal, med felles autentiseringsløsning, vil kunne bidra til forenklet tilgang til og dermed økt bruk av ulike samhandlingsløsninger. Mye av det som nevnes under funksjonalitet er ikke implementert i portalen Behov for innhold i portalen Digital dialog?

5 WebChoice (nå omdøpt til Connect) Både WebChoice og Connect kan blant annet brukes til å forberede neste møte med legen ved at pasientene registrerer sine symptomer og plager på forhånd, og prioriterer behovene for oppfølging Connect 2.0 Både WebChoice og Connect kan blant annet brukes til å forberede neste møte med legen ved at pasientene registrerer sine symptomer og plager på forhånd, og prioriterer behovene for oppfølging Psyconnect «Individuell plan» Gir støtte til å mestre plager og helseutfordringer under hele sykdomsforløpet Samhandlingsplattform som til rette-legger for at (kreft- )pasienten blir knutepunktet i kommunikasjonen med og mellom helsepersonell, uavhengig av hvor i behandlingskjeden (kommune- eller spesialisthelsetjenesten) vedkommende befinner seg helsetjenesten kontakt helsenorge.no rettigheter Kvalitetssikret skreddersydd informasjon Spørsmål og svar Relevante råd og veiledning Registrere og overvåke utvikling av symptomer Diskusjonsforum Likemannsbidrag Dagbok blogg Kommunikasjon med helsepersonell Felles meldingstjener hvor alle som er involvert i oppfølging inkl. pasient kan logge seg på og kommunisere med hverandre Avsender angir hvem som skal ha tilgang til meldingen Ikke rutinetjeneste Ikke generisk Ikke integrert mot EPJ, men meldinger fra Connect kan integreres med EPJ Benyttes i forskningsprosjekt på UNN God funksjonalitet Mangler funksjon for å planlegge og koordinere Forskningsprosjekt UNN og Balsfjord kommune Juridiske og sikkerhetsmessige utfordringer knyttet til en slik løsning - utgjør samling helseopplysninger (i en felles meldingstjener) vil utgjøre et helseregister og krever en databehandlingsansvarlig og lovverket hindrer tilgang fra andre virksomheter Skal tilrettelegge for tilgang fra mobile enheter Ikke integrert mot EPJ Enkelt Visuelle hjelpemidler Må oppdateres 5

6 plan Visma Samhandling- SamPro er et web-basert samarbeids- og koordineringsverktøy som dekker de lovpålagte kravene til Individuell plan (IP) og individuelle opplæringsplaner (IOP). Løsningen tilbyr et elektronisk "møtested" på tvers av fag og nivå. Ensafer Deling av krypterte dokumenter i skyen Samarbeidsverktøy utviklet for å gi brukeren større innflytelse over sin egen individuelle plan, samt styrke samordningen av tjenester til den enkelte tjenestemottaker Ende-til-ende kryptering av dokumenter som kan deles med andre inviterte. Betaversjon for Dropbox Individuell plan skal være et verktøy for å sikre seg at de ulike tjenestene samordnes og blir vurdert i en sammenheng. Verktøyet legger til rette for samhandling mellom de ulike tjenesteytere og tjenestemottaker og gir mulighet til justering av innholdet i planen Tjenestemottakeren er hovedperson i dette planarbeidet og skal delta aktivt i utforming av planen. Deling av dokumenter, f.eks wordeller pdf-dokumenter Ikke integrert med EPJ Ikke ønsket funksjonalitet Verktøyet er i bruk i mange kommuner Fortsatt utfordringer mht gjeldende regelverk for behandling av helseopplysninger Meningen er at den individuelle planen skal være overordnet og ikke for detaljert Denne type dokumentdeling kan fremstå som litt tungvint. Hvert enkelt dokument krypteres med en egen symmetrisk nøkkel som igjen er kryptert med brukerens offentlige nøkkel. For å kunne vise metadata for filene så må hver symmetriske nøkkel dekrypteres. Dette går tregt dersom brukeren har mange dokumenter i en filkatalog. Ensafer jobber med en løsning for dette. Dokumentene som deles lagres kryptert hos Ensafer, eventuelt hos Dropbox, dvs i «skyen». Ensafer jobber med løsninger for private Ensaferinstallasjoner på egen server i stedet for å bruke en sky-løsning. Sjekk innlogging Lite skalerbar løsning slik tjenesten er nå. Kan likevel fungere for et begrenset antall pasienter. 6

7 Microsoft Health Vault Skylagrings-basert plattform. PHR Personal Health Record. Økosystem der 3.parts leverandører kan integrere sine applikasjoner Informasjon kan hentes fra ulike kilder og lagres i pasientens personlige journal. Det er pasienten som eier opplysninger i journalen, og som gir tilgang til andre. Lagring i skyen har sine problematiske sider. Dersom man kan ha egen installasjon er det mer aktuelt. Usikker framtid etter at Google la ned sin tilsvarende satsing. Integrasjon mot andre systemer som f.eks Dips kan utvikles av 3. part 7 IBM American Well Web-basert telehelseplattform, Online Care. Tilgjengelig fra PC, nettbrett eller smarttelefon. Har avtale med flere forsikringsselskaper, noen av disse kjører pilotprosjekter. Også med et forsikringsselskap i Australia/New Zealand. Brukes av pasienter i rurale områder med dårlig legedekning og av kronikere og post-akutt pasienter. Samarbeider med IBM om sikkerhetsløsninger. Pasienten får online konsultasjon med primærlege/spesialist. Video, tekst-chat eller telefon. Tilgang til EPJ og testresultater fra f.eks lab. Plattformen kan integreres mot andre systemer via web services, bl.a EPJ, eresept. Kan hente data fra diagnostisk og biometrisk utstyr. Tilgang til artikler og videoer. Utenom USA så har plattformen kun en kunde, i Australia/New Zealand. Finner ingen informasjon om det er aktuelt å selge/lisensiere plattformen til andre. Tror ikke denne plattformen er spesielt velegnet til bruk i «Virtuelle team». Hovedfokus synes å være på e- konsultasjoner, ikke på koordinering mellom nivåer. SafeECOM Har laget en løsning som brukes av SUSS (Senter for Løsning for sikker kommunikasjon der brukeren autentiseres og kan i De har en generell løsning for å sende sikre meldinger.

8 Ungdomshelse, Samliv og Seksualitet). Sikker elektronisk kommunikasjon til ungdom som har spørsmål om sensitive temaer, de kan anonymiseres dersom det ønskes. tillegg anonymiseres. Dette er en enkel og generell meldingstjeneste. Har ikke den nødvendige funksjonalitet når det gjelder koordinering mellom nivåene. Funksjonaliteten er begrenset og matcher ikke behovene i «Virtuelle team» 8 DIPS Arena Ihe.net (http://www.ihe.net/) Integrating the Healtcare Enterprise (IHE) er et initiativ fra industri og helsevesen med mål om å forenkle utveksling av informasjon. Gir anbefalinger til leverandørene om bruk av standarder og retningslinjer for å utveksle informasjon. IHE XDS.b gir f.eks anbefalinger for deling av informasjon mellom helseforetak Er altså ingen leverandør som tilbyr et produkt. Continua (http://www.continuaalliance.org/about-the-alliance.html) Continua Health Alliance er en åpen organisasjon med aktører fra industry og helsevesen. > 200 medlemmer. Continua leverer ikke produkter selv, de sertifiserer løsninger fra medlemmene. Bl.a at de følger relevante standarder. Stort amerikansk selskap med > ansatte. Grunnlagt I EPJ-systemer for sykehus og andre medisinske organisasjoner. Klinisk informasjon, økonomi, e-booking, etc. Clinical Exchange Platform, open source løsninger for utveksling av kliniske dokumenter basert på anbefalinger fra IHE. I likhet med andre løsninger fra store amerikanske selskaper neppe enkelt å tilpasse prosjektets behov. Orion Health Clinical Portal er et web-basert EHR-system. Health Information Exchange (HIE), er en løsning for å utveksle klinisk informasjon mellom organisasjoner, Ut fra beskrivelsen så har HIE en funksjonalitet som matcher bra med behovene i prosjektet.

9 har funksjonalitet som eresept, sikre meldinger, pasientportal, etc. Skal gi a single unified view of patient data across and between healthcare organizations, via an easy-to-use web-based interface Bruker IHE og HL7 standarder, som er bra. Disse standardene brukes også av DIPS. 9 Imatis er involvert i prosjektet HelsaMi. Pasientforløp for KOLS-pasienter som skal utvides til andre kronikergrupper Pasienten broker et nettbrett til å registrere dagsform etc. Helsevakt i kommunen og sykehuset ser det pasienten har registrert. Pasienten kan trykke på en Ring meg knapp for å bli ringt opp av helsepersonell. Har en type hendelseslogg Systemet er basert på Imatis sin egen plattform. Web-basert plattform med et grensesnitt som tillater 3. part å utvikle applikasjoner. Eventuell integrasjon mot DIPS må utvikles. Ønsker tjenestebasert integrasjon, ikke punkt-til-punkt Epital epital.org Prøves ut i en dansk kommune med KOLSpasienter. Bruker en plattform som er Open source utviklet på København Universitet. Empowerment er en bærende ide i Epitalprosjektet. Virtuelt sykehus. Pasienten får tildelt en tablet, som er porten til helsevesenet. Tilstandsverktøy. Biometriske målinger I tillegg til subjective registreringer av fysisk tilstand, tilfredshet, motivasjon, stress, uro, etc Selvmonitorering Ser framgang eller tilbakegang gjennom grafer og kurver, Skaper eierskap og engasjement Call-senter Kommuniserer med call-senter over Skype. Har en del funksjonelle likheter med Imatis-løsningen. Også her må DIPS-integrasjon utvikles. Tilfredsstiller ikke alle kravene, men et godt egnet eksempel på hva som kan gjøres

10 Community Borgeren tibys tilgang til borger-communities der man kan dele kunnskap og hjelpe hverandre Informasjonssøking. Søke etter informasjon om egen tilstand 10 Pasientens data er tilgjengelig for alle aktører involvert I forløpet. Call-senteret formidler kontakt til spesialist eller hjemmesykepleier ved behov. Call-senteret koordinerer behandlngsforløpet og står for dataregistrering, informasjonsutveksling osv på tvers av sektorene. I tilknytning til callsenteret er det et utegående team som kan rykke ut til pasienten ved behov. Tableten til pasienten gir direkte tilgang til Borgerplanen, en personlig kalender der pasienten kan se sine avtaler med fastlegen, sykehuset, treningsavtaler, etc. Vista, World Vista Opprinnelig utviklet av US Department of Veteran Affairs (VA) med historie tilbake til Open source, free software. Utviklet i det noe obskure GT.M MUMPS som er en open source utviklingsplattform og EPJ. Lagre data fra medisinske devicer. Støtter HL7-meldinger. Arbeidsflyt. Klinisk beslutningsstøtte Kjernen er utviklet med verktøy som det er vanskelig å finne utviklere som behersker. Men det tilbys web-service grensesnitt som gjør at man kan utvikle f.eks webapplikasjoner med moderne verktøy. Det ligger et komplett EPJ-system i bunn her, blir

11 database. Brukes i Finland, Musti Consortium har tilpasset til finske forhold kanskje unødvendig tungt da vi ikke skal erstatte DIPS. 11 Epic Epic startet opp I I likhet med Vista så ligger en MUMPS database i bunnen. 40% av USAs befolkning har Epic som sin EPJ, Kaiser Permanente er største kunde. Mer enn 30 applikasjoner bygd rundt en felles database. PAS, EPJ, LAB, radiologi, etc. Epic-applikasjoner for primærog spesialisthelsetjenesten er integrert da de bruker samme database (Kaiser Permanente HealthConnect gir tilgang på tvers I KPs 8 regioner) Personal Health Record (Lucy) for pasientene. Kan legge inn data selv, hente Continuity of Care-dokumenter fra helseinstitusjoner de har besøkt Care Everywhere er et rammeverk for samhandling slik at pasientopplysninger er tilgjengelige for klinikerne der pasienter er, deling på tvers. Informasjonen kan komme fra et annet Epic-system, eller fra et annet system som støtter de nødvendige standarder, eller direkte fra pasienten (Lucy PHR) Web-baserte og mobile kliniske applikasjoner Epic kritiseres av noen for å være en lukket plattform, som gjør integrasjon mot systemer fra andre leverandører utfordrende og kostbart. Må leie konsulenter fra Epic. Systemet er enormt og meget komplekst. Står i sterk motsetning til mer moderne og åpne plattformer der 3. Part kan utvikle applikasjoner. Epic er et stort og kostbart system som er vanskelig å sette i drift i regi av et enkelt prosjekt på siden av DIPS. Data fra pasientmonitorerings-

12 utstyr IBM Shared Care Platform Prosjekt med region Syddanmark, Utvikle en sektorovergripende plattform for pasienter med kronisk sykdom. Generisk plattform, men i prosjektet prøves den ut på kronisk hjertesykdom. Kan videreutvikles til Kols og Diabetes og andre kroniske sykdommer Deling av kunnskap og kommunikasjon mellom de involverte parter, sykehus, kommune, fastlege og pasienten Gi et samlet bilde av pasientforløpet Kronikerjournal med datafangst fra EPJ, labsystem og andre sykehus-system, fastlegesystem og kommunale fagsystem. 12 Pasienten får tilgang til egne data. Kan registrere data og målinger vedrørende sin tilstand. Fylle ut spørreskjema før konsultasjon Beslutningsstøtte til klinikeren Plan med behandlingsmål og avtaler for den enkelte pasient Mobile applikasjoner Cerner Et av de dominerende EPJsystemene i USA i sterk konkurranse med Epic. Opprettet I 1979 I likhet med Epic et fullstendig EPJ ++++ I likhet med Epic et lukket system, og kostbart å innføre. CallMeSmart (CMS) CMS er i utgangspunktet et kontekst basert kommunikasjonssystem utviklet for å redusere forstyrrelser leger opplever Kontekststyrt telefoni CallMeSmart (CMS) CMS er i utgangspunktet et kontekst basert kommunikasjonssystem utviklet for å redusere forstyrrelser leger opplever

13 fra mobile enheter gjennom deres arbeidsdag. Systemet er utvidet fra dette til å inkludere Smarttelefoner over IP som igjen gir utvidet funksjonalitet fra dagens DECT/personsøker plattform til å inkludere en avansert meldingstjeneste og alarmtjeneste. Vi har også startet utviklingen med å integrere timebok fra DIPS og planen videre er å også tilby konteksts kontrollert tilgang til DIPS mobil klient, noe som igjen åpner for at helsepersonell kan ha tilgang til pasientjournal på mobile enheter (smarttelefon/tab/pad) fra mobile enheter gjennom deres arbeidsdag. Systemet er utvidet fra dette til å inkludere Smarttelefoner over IP som igjen gir utvidet funksjonalitet fra dagens DECT/personsøker plattform til å inkludere en avansert meldingstjeneste og alarmtjeneste. Vi har også startet utviklingen med å integrere timebok fra DIPS og planen videre er å også tilby konteksts kontrollert tilgang til DIPS mobil klient, noe som igjen åpner for at helsepersonell kan ha tilgang til pasientjournal på mobile enheter (smarttelefon/tab/pad) 13

IT i helse- og omsorgssektoren Stortingsmelding om ehelse

IT i helse- og omsorgssektoren Stortingsmelding om ehelse IT i helse- og omsorgssektoren Stortingsmelding om ehelse Bjørn Astad Gardermoen, 9. februar 2012 Bakgrunn Innst. 212 S (2009-2010) Det tas sikte på å legge frem stortingsmelding om helsetjenester i en

Detaljer

Hva skjer i helse Sør-Øst?

Hva skjer i helse Sør-Øst? Legg inn et bilde som passer programmet Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi.

Detaljer

Pasienters elektroniske innsyn i egen journal

Pasienters elektroniske innsyn i egen journal Pasienters elektroniske innsyn i egen journal Tove Sørensen Styremøte TTL Tromsø, 13. mars 2014 Lokalt pilotprosjekt - nasjonal portal Prosjektet skal gi pasienter elektronisk tilgang til sin journal ved

Detaljer

Kjernejournal. IKT Norge 24.01.13, Rune Røren 11.02.2013 1

Kjernejournal. IKT Norge 24.01.13, Rune Røren 11.02.2013 1 Kjernejournal IKT Norge 24.01.13, Rune Røren 11.02.2013 1 Agenda Behovet for en kjernejournal Målbilde Løsningsskisse Status 11.02.2013 2 Behovet for kjernejournal (fase 1) Planlagt forløp Uplanlagt forløp

Detaljer

Helsenorge.no. Pia Braathen Schønfeldt, Seniorrådgiver avdeling helseportal, divisjon e-helse og IT

Helsenorge.no. Pia Braathen Schønfeldt, Seniorrådgiver avdeling helseportal, divisjon e-helse og IT Helsenorge.no Pia Braathen Schønfeldt, Seniorrådgiver avdeling helseportal, divisjon e-helse og IT Nasjonal styring og koordinering ehelsegruppe opprettet av HOD Samordning Koordinering Prioritering Hovedoppgaver

Detaljer

Nasjonal e-helsestrategi

Nasjonal e-helsestrategi Nasjonal e-helsestrategi 2017-2022 Nasjonal e-helsestrategi og handlingsplan 2017-2022 består av tre dokumenter: Side 2 Digitalisering av arbeidsprosesser Bedre sammenheng i pasientforløp Felles grunnmur

Detaljer

Et mer pasientorientert helsevesen KREFTFORENINGEN. Erik Dahl, Strategisk enhet

Et mer pasientorientert helsevesen KREFTFORENINGEN. Erik Dahl, Strategisk enhet Et mer pasientorientert helsevesen KREFTFORENINGEN Kreftreisen 2 Hva skal være førende for hvordan vi organiserer helsetjenesten og hvilke tjenester vi yter? Pasientenes behov og forutsetninger eller sektorens

Detaljer

Etablering av nasjonal kjernejournal

Etablering av nasjonal kjernejournal Etablering av nasjonal kjernejournal På vei mot en digital helse- og omsorgstjeneste Bjørn Astad 17. september 2012 - Oslo Kjente samhandlingsverktøy 2 Digital helse- og omsorgstjeneste 05.06.2012 Mange

Detaljer

2 eller 3 juni eller 31 august i Mosjøen? Sak Tema Innhold Ansvar: 1

2 eller 3 juni eller 31 august i Mosjøen? Sak Tema Innhold Ansvar: 1 Møtereferat Møtetype: PKO/PK Møtedato: 23 mars 2015 Møtested: Neste møte / Tilstede Sykehuset, Mo i Rana 2 eller 3 juni eller 31 august i Mosjøen? Iren Ramsøy, Anita Husveg, Guttorm Dahl Johnsen Meldt

Detaljer

På vei mot en digital helse- og omsorgstjeneste

På vei mot en digital helse- og omsorgstjeneste På vei mot en digital helse- og omsorgstjeneste Bjørn Astad 14. november 2012 IKT-Norge Det framtidige utfordringsbildet 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 67+ Eldre med omsorgsbehov øker kraftig

Detaljer

Regional brukerkonferanse, Helse Nord Elisabeth Giil, seniorrådgiver i Helsedirektoratet 10. mai 2012

Regional brukerkonferanse, Helse Nord Elisabeth Giil, seniorrådgiver i Helsedirektoratet 10. mai 2012 Regional brukerkonferanse, Helse Nord Elisabeth Giil, seniorrådgiver i Helsedirektoratet 10. mai 2012 Den offentlige helseportalen ble lansert i juni 2011 Besøkende 120000 111613 106190 115208 100000 80000

Detaljer

Nordiska erfarenheter med Nationell patientöversikt

Nordiska erfarenheter med Nationell patientöversikt Nordiska erfarenheter med Nationell patientöversikt Kristian Skauli, seniorrådgiver,, Administrasjonsavdelingen/e-helse, Norge Nasjonal kjernejournal - Trygt og enkelt Kristian Skauli, Stockholm Behovet

Detaljer

Ny lovgivning nye muligheter. Normkonferansen 2014 Rica Holmenkollen Park Hotell, Oslo, 14. oktober 2014 Erik M. Hansen, adm. dir.

Ny lovgivning nye muligheter. Normkonferansen 2014 Rica Holmenkollen Park Hotell, Oslo, 14. oktober 2014 Erik M. Hansen, adm. dir. Ny lovgivning nye muligheter Normkonferansen 2014 Rica Holmenkollen Park Hotell, Oslo, 14. oktober 2014 Erik M. Hansen, adm. dir. Helse Vest IKT AS Pasientjournalloven 9 Samarbeid mellom virksomheter

Detaljer

Kjernejournal. Ambulanseforum 01.10.12, Rune Røren 01.10.2012 1

Kjernejournal. Ambulanseforum 01.10.12, Rune Røren 01.10.2012 1 Kjernejournal Ambulanseforum 01.10.12, Rune Røren 01.10.2012 1 Agenda Behovet for en kjernejournal Målbilde Viktige føringer Kritisk informasjon Status 01.10.2012 2 Behovet for kjernejournal (fase 1) Planlagt

Detaljer

Pasientrettet journal Elektronisk tilgang til egen pasientjournal HelstIT 2014

Pasientrettet journal Elektronisk tilgang til egen pasientjournal HelstIT 2014 Pasientrettet journal Elektronisk tilgang til egen pasientjournal HelstIT 2014 Sigurd From Utviklingsdirektør, DIPS ASA Tore Dundas Produktlinjeleder, DIPS ASA Pasientens helsetjeneste Én innbygger én

Detaljer

Det skal ikke være lett! Elektronisk sårjournal: Liten brikke i stort spill

Det skal ikke være lett! Elektronisk sårjournal: Liten brikke i stort spill Det skal ikke være lett! Elektronisk sårjournal: Liten brikke i stort spill Juridiske og sikkerhetsmessige problemstillinger HelsIT, 28. september 2011 Eva Skipenes, sikkerhetsrådgiver NST eva.skipenes@telemed.no

Detaljer

2 eller 3 juni eller 31 august i Mosjøen? Sak Tema Innhold Ansvar: 1 Helse Norge.no

2 eller 3 juni eller 31 august i Mosjøen? Sak Tema Innhold Ansvar: 1 Helse Norge.no Møtereferat Møtetype: PKO/PK Møtedato: 23 mars 2015 Møtested: Neste møte / Tilstede Sykehuset, Mo i Rana 2 eller 3 juni eller 31 august i Mosjøen? Iren Ramsøy, Anita Husveg, Guttorm Dahl Johnsen Meldt

Detaljer

Innbyggerplattformen Helsenorge.no. Helge T. Blindheim 24.01.2014 Helsedirektoratet

Innbyggerplattformen Helsenorge.no. Helge T. Blindheim 24.01.2014 Helsedirektoratet Innbyggerplattformen Helsenorge.no Helge T. Blindheim 24.01.2014 Helsedirektoratet Redaksjonelt innhold Ny forenklet forside Sykdom og behandling Helse og sunnhet Rettigheter Helsetjenester Min Helse

Detaljer

Behandling av helseinformasjon - på kryss og tvers Norsk Arkivråd, Trondheim,

Behandling av helseinformasjon - på kryss og tvers Norsk Arkivråd, Trondheim, Behandling av helseinformasjon - på kryss og tvers Norsk Arkivråd, Trondheim, 10.02.11 Leif Erik Nohr Seniorrådgiver, jurist leif.erik.nohr@telemed.no Noen utgangspunkter Helsetjenesten er informasjonsintensiv

Detaljer

Pasienters elektroniske innsyn i egen journal

Pasienters elektroniske innsyn i egen journal Pasienters elektroniske innsyn i egen journal Tove Sørensen, Ragnhild Varmedal og Eva Skipenes Tromsø, 5. mai 2014 Elektronisk innsyn i journal Utredning journalinnsyn UNN Teknisk test av uttrekk fra DIPS

Detaljer

Status for noen av «våre» prosjekter

Status for noen av «våre» prosjekter NFAs referansegruppe for elektronisk pasientjournal og elektronisk samhandling. «EPJ-løftet» Status for noen av «våre» prosjekter Bent Larsen 01.10.2012 EPJ-løftet har engasjert seg i en rekke prosjekter,

Detaljer

Innføring av Kjernejournal personvernutfordring?

Innføring av Kjernejournal personvernutfordring? Innføring av Kjernejournal personvernutfordring? Januarseminaret 2017 Soria Moria Bent A Larsen Hva var begrunnelsen for opprettelse av kjernejournal? Forprosjekt ELIN-s del 1: Oppsummert pasientinformasjon

Detaljer

Praktisk bruk av kjernejournal

Praktisk bruk av kjernejournal Praktisk bruk av kjernejournal Lommemanual for helsepersonell Kjernejournal er en ny elektronisk løsning som samler viktige helseopplysninger om pasienten på ett sted Når du trenger informasjon for å yte

Detaljer

Bruk av IKT i helse- og omsorgssektoren i kommunene. Direktør May-Britt Nordli, KS

Bruk av IKT i helse- og omsorgssektoren i kommunene. Direktør May-Britt Nordli, KS Bruk av IKT i helse- og omsorgssektoren i kommunene Direktør May-Britt Nordli, KS Framtidsbilde Elektronisk informasjonsutveksling over høyhastighetsnett (Timebestilling, epikriser, henvisninger, laboratoriesvar,

Detaljer

«PASIENTEN I SENTRUM HELSETJENESTER PÅ NYE MÅTER» KREFTFORENINGEN, HELSIT 2012. KREFTFORENINGEN Kristin Bang, spesialrådgiver, HelsIT 190912

«PASIENTEN I SENTRUM HELSETJENESTER PÅ NYE MÅTER» KREFTFORENINGEN, HELSIT 2012. KREFTFORENINGEN Kristin Bang, spesialrådgiver, HelsIT 190912 «PASIENTEN I SENTRUM HELSETJENESTER PÅ NYE MÅTER» KREFTFORENINGEN, HELSIT 2012 Utsagn fra kreftpasienter mangel på kontinuitet og forventinger til bruk av teknologi Når jeg fikk kreft, trodde jeg at behandlingen

Detaljer

Pasientjournal og sykehustimer på internett - status

Pasientjournal og sykehustimer på internett - status Pasientjournal og sykehustimer på internett - status Tove Sørensen, prosjektleder Regional brukerkonferanse, Bodø, 19 mai 2015 Takk og takk for sist! 14. Mai 2014: Skisser, innspill, diskusjoner og forslag

Detaljer

Styresak 131-2015/3 Samarbeid om felles journal i Helse Nord - informasjon

Styresak 131-2015/3 Samarbeid om felles journal i Helse Nord - informasjon Møtedato: 25. november 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: H. Talsethagen Bodø, 13.11.2015 Styresak 131-2015/3 Samarbeid om felles journal i Helse Nord - informasjon Bakgrunn I forbindelse med konsolidering

Detaljer

Slik kan Helse-Norge samhandle

Slik kan Helse-Norge samhandle Slik kan Helse-Norge samhandle Helsit 2009 24. september 2009 Tor Arne Viksjø Adm. dir. DIPS ASA Leder Norsk ehelse Forum Selskapet DIPS ehelse løsninger for det norske og nordiske markedet Har avtaler

Detaljer

Farmasidagene. Helsenorge.no. Bodil Rabben. Helsedirektoratet 05.11.2015

Farmasidagene. Helsenorge.no. Bodil Rabben. Helsedirektoratet 05.11.2015 Farmasidagene Helsenorge.no Bodil Rabben Helsedirektoratet 05.11.2015 Innbyggerne skal møte én helsetjeneste på nett Helsenorgeplattformen Helsenorge.no Andre portaler Felleskomponenter Åpne data Kontinuerlig

Detaljer

Ny lov nye muligheter for deling av pasientopplysninger

Ny lov nye muligheter for deling av pasientopplysninger Ny lov nye muligheter for deling av pasientopplysninger - regelverksendringene - felles journal i Helse Nord 17.09.15 - STYRK Årskonferanse 2015 Juridisk rådgiver Heidi Talsethagen, FIKS Fra én journal

Detaljer

HelsIT 2012. Pia Braathen Schønfeldt 19. september 2012

HelsIT 2012. Pia Braathen Schønfeldt 19. september 2012 HelsIT 2012 Pia Braathen Schønfeldt 19. september 2012 «Jeg håper at min kneoperasjon vil gå bra. Hvor mange operasjoner er gjennomført ved sykehuset?» «Har hatt hodepine i «evigheter». Er det pysete å

Detaljer

Hvis helseregisterloven 13 ikke fantes hva så?: Tilgang til journalopplysninger. trengs

Hvis helseregisterloven 13 ikke fantes hva så?: Tilgang til journalopplysninger. trengs Hvis helseregisterloven 13 ikke fantes hva så?: Tilgang til journalopplysninger der det trengs, når det trengs Ellen K.Christiansen Seniorrådgiver Nasjonalt senter for telemedisin Ellen.Christiansen@telemed.no

Detaljer

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger IKT-forum 2015 for medisinsk nødmeldetjeneste GISLE FAUSKANGER

Detaljer

Produktstyre e-helsestandarder. 14. juni 2017

Produktstyre e-helsestandarder. 14. juni 2017 Produktstyre e-helsestandarder 14. juni 2017 Agenda Sak Tema Sakstype 4/17 Orientering fra Direktoratet for e-helse Orientering 5/17 Oppsummering eksisterende meldingsstandarder - Drøfting prioritering

Detaljer

Nasjonal Kjernejournal - Trygt og enkelt

Nasjonal Kjernejournal - Trygt og enkelt Nasjonal Kjernejournal - Trygt og enkelt Behovet for kjernejournal (fase 1) Planlagt forløp Uplanlagt forløp Fastlege Sykehus Apotek Uplanlagt hendelse AMK / Legevakt / Akuttmottak??? Ingen elektronisk

Detaljer

Medisinsk Teknisk Utstyr & Velferdsteknologi

Medisinsk Teknisk Utstyr & Velferdsteknologi Medisinsk Teknisk Utstyr & Velferdsteknologi Presentasjon ved HMR 19-20.april 2017 Øyvind Høyland og Thor J. Bragstad HELSEPLATTFORMEN - for pasientens helsetjeneste Hva Helseplattformen skal gi oss (vedtatte

Detaljer

E-resept og Kjernejournal. Bent A larsen Fastlege Konsulent Direktoratet for e-helse

E-resept og Kjernejournal. Bent A larsen Fastlege Konsulent Direktoratet for e-helse E-resept og Kjernejournal Bent A larsen Fastlege Konsulent Direktoratet for e-helse Agenda 1. e-resept : Hva er det? 2. Sikkerhetsaspekter ved e-resept 3. e-resept og personvern 4. Kjernejournal: Hva er

Detaljer

Kjernejournal. HelsIT , Rune Røren og Torunn Brandt

Kjernejournal. HelsIT , Rune Røren og Torunn Brandt Kjernejournal HelsIT 17.09.13, Rune Røren og Torunn Brandt 1 Agenda Behovet for kjernejournal Status for prosjektet Demonstrasjon av løsningen EPJ-systemene Helsepersonellportalen Helsenorge.no 2 Behovet

Detaljer

Brukerdokumentasjon. Adresseregisteret Om Adresseregisteret

Brukerdokumentasjon. Adresseregisteret Om Adresseregisteret Brukerdokumentasjon Adresseregisteret Om Adresseregisteret FORORD FORORD Adresseregisteret er et felles nasjonalt register for presis adressering ved utveksling av helseopplysninger som sendes elektronisk

Detaljer

Bedre helse og sikkerhet med EPJ

Bedre helse og sikkerhet med EPJ Bedre helse og sikkerhet med EPJ Helsit, 27. september 2007 Tor Arne Viksjø Adm. dir. DIPS ASA Mine tema Noen ord om hvem vi er Datasikkerheten med og uten EPJ Tilgangskontrollen i DIPS En kronikk i Aftenposten

Detaljer

Nasjonal kjernejournal. - For tryggere helsehjelp

Nasjonal kjernejournal. - For tryggere helsehjelp Nasjonal kjernejournal - For tryggere helsehjelp h/p://www.nrk.no/mr/1.11251499 Behovet for kjernejournal (fase 1) Planlagt forløp Uplanlagt forløp Fastlege Sykehus Apotek Uplanlagt hendelse AMK / Legevakt

Detaljer

Brukerdokumentasjon. Adresseregisteret Om Adresseregisteret

Brukerdokumentasjon. Adresseregisteret Om Adresseregisteret Brukerdokumentasjon Adresseregisteret Om Adresseregisteret FORORD FORORD Adresseregisteret er et felles nasjonalt register for presis adressering ved utveksling av helseopplysninger som sendes elektronisk

Detaljer

Det skjer nå i Helse Nord

Det skjer nå i Helse Nord Morgendagens helsetjeneste: Det skjer nå i Helse Nord Elektronisk tilgang til pasientjournal Hvorfor elektronisk tilgang til journal? Pasienten blir delaktig i egen helse. Enklere for pasienten å bruke

Detaljer

IKT. for helsetjenesten. 5 løsningsprinsipper for bedre samhandling

IKT. for helsetjenesten. 5 løsningsprinsipper for bedre samhandling IKT for helsetjenesten 5 løsningsprinsipper for bedre samhandling 1 Dette er en oppsummering av tiltak 12 i handlingsplan for Nasjonal IKT, «Tjenesteorientert arkitektur for spesialisthelsetjenesten».

Detaljer

Samhandlingsreformen IKT i helse- og omsorgssektoren

Samhandlingsreformen IKT i helse- og omsorgssektoren Samhandlingsreformen IKT i helse- og omsorgssektoren Bergen 14. oktober 2009 Demografi eldrebølgen Antall personer over 67 og over. Registrert 1950-2002 og framskrevet 2003-2050 2007 2015 2025 2 3 4 Samhandling

Detaljer

Kjernejournal. HelsIT 2011 Rune Røren

Kjernejournal. HelsIT 2011 Rune Røren Kjernejournal HelsIT 2011 Rune Røren 1 Agenda Status Behovet for en kjernejournal Målbilde Viktige føringer Løsningsskisse Etablering av hovedprosjekt 2 Status Lovendring for kjernejournal er ute på høring

Detaljer

Kjernejournal. Bent A. Larsen

Kjernejournal. Bent A. Larsen Kjernejournal Bent A. Larsen Legemiddelkomite-seminar 2014 Dagens flyt av medisinsk informasjon kompleks og aldri komplett Fastlege Apotek Sykehjemslege Legevaktslege Kommunal PLO Privatpraktiserende spesialist

Detaljer

Tilgang til pasientjournaler på tvers av virksomheter hvordan gjør man det?

Tilgang til pasientjournaler på tvers av virksomheter hvordan gjør man det? Tilgang til pasientjournaler på tvers av virksomheter hvordan gjør man det? Sigurd From Tomas N. Alme 14. oktober 2015 Pasientjournalloven 7 7 Krav til behandlingsrettede helseregistre Behandlingsrettede

Detaljer

Praktiske løsninger for utveksling av. 21. oktober 2005

Praktiske løsninger for utveksling av. 21. oktober 2005 Praktiske løsninger for utveksling av EPJ 21. oktober 2005 Hvem er DIPS ASA? En av de største EPJ/PAS leverandører i Norge Per tiden 58 ansatte Hovedkontor i Bodø, avdelingskontor i Trondheim og Oslo Bakgrunn

Detaljer

E-resept og kjernejournal Nyttige verktøy for legemiddelssamstemming og legemiddelsamtaler

E-resept og kjernejournal Nyttige verktøy for legemiddelssamstemming og legemiddelsamtaler E-resept og kjernejournal Nyttige verktøy for legemiddelssamstemming og legemiddelsamtaler Nina Refsum Norske Sykehusfarmasøyters Forening 12. mars 2015 Dette vil du få høre om Hva kjernejournal er Hva

Detaljer

Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling

Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling Tjenesteavtale 9 Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling Samarbeid om IKT-løsninger og bruk av felles plattform lokalt er av stor betydning for å få til god samhandling. Enkel, rask og pålitelig

Detaljer

RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID MELLOM..KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL OM IKT- LØSNINGER OG ELEKTRONISK SAMHANDLING

RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID MELLOM..KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL OM IKT- LØSNINGER OG ELEKTRONISK SAMHANDLING RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID MELLOM..KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL OM IKT- LØSNINGER OG ELEKTRONISK SAMHANDLING Hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester av 14.6.2011 3-5 tredje ledd, 6-2 siste

Detaljer

Helsetjenestene på nett med helsenorge.no. Innbyggers tilgang til enkle og sikre digitale helsetjenester

Helsetjenestene på nett med helsenorge.no. Innbyggers tilgang til enkle og sikre digitale helsetjenester Helsetjenestene på nett med helsenorge.no Innbyggers tilgang til enkle og sikre digitale helsetjenester Helsenorge.no skal være den foretrukne portalen innen helse for befolkningen De sentrale målene er

Detaljer

Telemedisinsk samhandling ved behandling av KOLS pasienter jus og datasikkerhet.

Telemedisinsk samhandling ved behandling av KOLS pasienter jus og datasikkerhet. Telemedisinsk samhandling ved behandling av KOLS pasienter jus og datasikkerhet. Erfaringer fra EU-prosjektet United4Health Rune Fensli Førsteamanuensis, Forskningsleder Senter for ehelse, Universitetet

Detaljer

Klara Borgen, Prosjektleder. Samtykkebasert kjernejournal En løsning for utlevering av informasjon?

Klara Borgen, Prosjektleder. Samtykkebasert kjernejournal En løsning for utlevering av informasjon? Klara Borgen, Prosjektleder Samtykkebasert kjernejournal En løsning for utlevering av informasjon? Fyrtårn Trondheim Sikker formidling av opplysninger om legemiddelbruk mellom personell i forskjellige

Detaljer

Alle Møter. Når alle møter blir ventetida kortere. Håkon Bull-Njaa, Virksomhetsarkitekt Helse Vest IKT 19. september 2014

Alle Møter. Når alle møter blir ventetida kortere. Håkon Bull-Njaa, Virksomhetsarkitekt Helse Vest IKT 19. september 2014 Alle Møter Når alle møter blir ventetida kortere Håkon Bull-Njaa, Virksomhetsarkitekt Helse Vest IKT 19. september 2014 BT.no 29.april 2013 DIAGNOSE 1.890.757 avslutningskoder ved poliklinikkane i 2013

Detaljer

Status utredningen. Én innbygger én journal

Status utredningen. Én innbygger én journal Status utredningen Én innbygger én journal Meld. St. 9 (2012-2013) definerer tre mål for IKT-utviklingen i helse- og omsorgstjenesten Helsepersonell skal ha enkel og sikker tilgang til pasient- og brukeropplysninger

Detaljer

Formidling av pasientinformasjon ny lovgivning (i forbindelse med pasientbehandling) NSH

Formidling av pasientinformasjon ny lovgivning (i forbindelse med pasientbehandling) NSH Formidling av pasientinformasjon ny lovgivning (i forbindelse med pasientbehandling) NSH 4.9. 2009 Kari Sønderland Ekspedisjonssjef Helse- og omsorgsdepartementet Lovendring 19.6. 2009 Åpner for tilgang

Detaljer

Utfordringer og behov sett fra fastlegens side.

Utfordringer og behov sett fra fastlegens side. Utfordringer og behov sett fra fastlegens side. Teknologien til nytte, glede og frustrasjon. Ønsker for fremtiden. SYKEBESØKET- nostalgi eller..? Måling av øyetrykk Før og nå Tilgjengelig teknologi år

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Postmottak HOD

DRAMMEN KOMMUNE. Postmottak HOD DRAMMEN KOMMUNE Postmottak HOD Vår referanse 08/15717/6/TORLOB Arkivkode G00 Deres referanse Dato 12.01.2009 SVAR - HØRING - TILGANG TIL BEHANDLINGSRETTEDE HELSEREGISTRE PÅ TVERS AV VIRKSOMHETSGRENSER

Detaljer

IHE i Norge. Petter Østbye. Adm. dir. Sectra Norge AS. Medforfattere: Espen Møller, Roald Bergstrøm, Aslak Aslaksen

IHE i Norge. Petter Østbye. Adm. dir. Sectra Norge AS. Medforfattere: Espen Møller, Roald Bergstrøm, Aslak Aslaksen IHE i Norge Petter Østbye Adm. dir. Sectra Norge AS Medforfattere: Espen Møller, Roald Bergstrøm, Aslak Aslaksen Doc. No/Page 1(xx) Innhold Introduksjon Føringer innenfor informasjonsutveksling Utfordringen

Detaljer

Sviktende tilgangsstyring i elektroniske pasientjournaler? Ragnhild Castberg, seniorådgiver Norsk Arkivråds arkivseminar,18.

Sviktende tilgangsstyring i elektroniske pasientjournaler? Ragnhild Castberg, seniorådgiver Norsk Arkivråds arkivseminar,18. Sviktende tilgangsstyring i elektroniske pasientjournaler? Ragnhild Castberg, seniorådgiver Norsk Arkivråds arkivseminar,18.september 2012 Om Datatilsynet Et forvaltningsorgan med stor grad av faglig uavhengighet

Detaljer

CheckWare for SOMA. Alle kartlegginger og tester i én løsning

CheckWare for SOMA. Alle kartlegginger og tester i én løsning CheckWare for SOMA Alle kartlegginger og tester i én løsning Pålitelig, skalerbar og utprøvd Alle kartlegginger og tester i én løsning CheckWare er utviklet spesielt for klinikker som ønsker å tilby digital

Detaljer

Hva skjer? Hvor og når?

Hva skjer? Hvor og når? Elektronisk samhandling mellom kommunehelsetjenesten og sykehus Hva skjer? Hvor og når? Erfaringer og status i ELIN-k prosjektet. ELIN-k prosjektet bidrar til utvikling og utprøving av nye nasjonale og

Detaljer

Helhetlige(løsninger(for(helse/(og( omsorgsektoren( Morten(Andresen,(M.Sc.( Ima;s(AS( 090423 Man mal PowerPoint

Helhetlige(løsninger(for(helse/(og( omsorgsektoren( Morten(Andresen,(M.Sc.( Ima;s(AS( 090423 Man mal PowerPoint Helhetlige(løsninger(for(helse/(og( omsorgsektoren( Morten(Andresen,(M.Sc.( Ima;s(AS( Agenda( Hvem(er(vi(?( Dagens(situasjon(og(behov( Ima;s(visjon(og(løsninger( Prak;ske(eksempler( Hvorfor(Ima;s( Oppsummering(

Detaljer

Sikkerhetskrav for systemer

Sikkerhetskrav for systemer Utgitt med støtte av: Norm for informasjonssikkerhet www.normen.no Sikkerhetskrav for systemer Støttedokument Faktaark nr. 38 Versjon: 4.0 Dato: 16.03.2015 Formål Ansvar Gjennomføring Omfang Målgruppe

Detaljer

Regionale E-helseseminar 2008 Synliggjøring og deling av kunnskap om elektronisk samhandling

Regionale E-helseseminar 2008 Synliggjøring og deling av kunnskap om elektronisk samhandling Regionale E-helseseminar 2008 Synliggjøring og deling av kunnskap om elektronisk samhandling Rådgiver Kjersti Engeseth, avdeling IT-strategi Visjon: Helhetlige pasient- og brukerforløp gjennom elektronisk

Detaljer

Teknologier for bedre ressursbruk i helsetjenesten

Teknologier for bedre ressursbruk i helsetjenesten Teknologier for bedre ressursbruk i helsetjenesten Utfordringer og behov i spesialisthelsetjenesten Sunil Xavier Raj Overlege/avd.sjef Kreft poliklinikk St. Olavs Hospital Stipendiat, IKM, NTNU September

Detaljer

Erfaringer fra konsolidering til regionale EPJ-system

Erfaringer fra konsolidering til regionale EPJ-system Erfaringer fra konsolidering til regionale EPJ-system På vei mot én innbygger en journal HelsIT 2015 Bjørn Hugo Rise Seksjonsleder, DIPS ASA Sigurd From Chief Architect, DIPS ASA Overordnede mål for IKTutviklingen

Detaljer

Kurs eldremedisin, Hedmark 04. juni 2015 Kjellaug Enoksen, sykehjemsoverlege Askøy kommune. Spesialist i indremedisin og samfunnsmedisin, Godkjenning

Kurs eldremedisin, Hedmark 04. juni 2015 Kjellaug Enoksen, sykehjemsoverlege Askøy kommune. Spesialist i indremedisin og samfunnsmedisin, Godkjenning Kurs eldremedisin, Hedmark 04. juni 2015 Kjellaug Enoksen, sykehjemsoverlege Askøy kommune. Spesialist i indremedisin og samfunnsmedisin, Godkjenning i kompetanseområde alders- og sykehjemsmedisin Lovgrunnlag

Detaljer

Elektronisk tilgang til pasientjournal: erfaringer fra Helse Nord

Elektronisk tilgang til pasientjournal: erfaringer fra Helse Nord Elektronisk tilgang til pasientjournal: erfaringer fra Helse Nord Tove Sørensen, prosjektleder Marit Nygård, journalarkivet UNN STYRK årskonferanse Tromsø, 17. september 2015 Elektronisk tilgang til pasientjournal

Detaljer

Veien fra pilot til drift. Ronny Kristiansen

Veien fra pilot til drift. Ronny Kristiansen Veien fra pilot til drift Ronny Kristiansen Gode prosjekt Områder på OUS Video Sensor teknologi BAN Body area network Medisinskteknisk utstyr Hvorfor mobile tjenester Reksjoner fra London Eksempler på

Detaljer

Foreldres tilgang til barns journal

Foreldres tilgang til barns journal Foreldres tilgang til barns journal Oppsummering fra risikovurdering Eva Henriksen Seniorrådgiver Informasjonssikkerhet og personvern Kvalitets- og utviklingssenteret, UNN N-BUP, Hamar, 21.04.2017 Bakgrunn

Detaljer

Framtidens EPJ/PAS. Tor Arne Viksjø Adm. dir. DIPS ASA Leder av Norsk ehelse Forum

Framtidens EPJ/PAS. Tor Arne Viksjø Adm. dir. DIPS ASA Leder av Norsk ehelse Forum Framtidens EPJ/PAS Tor Arne Viksjø Adm. dir. DIPS ASA Leder av Norsk ehelse Forum Synsing om framtiden Blir nettopp det synsing Men noe ligger rett rundt hjørnet og vil garantert komme Noe vil ta lengre

Detaljer

TILBUD VISMA PROFILKOM KVINNHERAD KOMMUNE VISMA UNIQUE AS TIL OG VISMA LINK

TILBUD VISMA PROFILKOM KVINNHERAD KOMMUNE VISMA UNIQUE AS TIL OG VISMA LINK TILBUD VISMA PROFILKOM OG VISMA LINK TIL KVINNHERAD KOMMUNE VISMA UNIQUE AS 2. desember 2010 Visma tilbyr en totalleveranse av programvare og tjenester tilknyttet installasjon, oppsett, testing og opplæring

Detaljer

Elektronisk tilgang til pasientopplysninger i Norge, EU-land og på tvers av landegrenser

Elektronisk tilgang til pasientopplysninger i Norge, EU-land og på tvers av landegrenser Elektronisk tilgang til pasientopplysninger i Norge, EU-land og på tvers av landegrenser MedILog 2005 Eva Skipenes, Sikkerhetsrådgiver, NST eva.skipenes@telemed.no Nasjonalt Senter for Telemedisin Et ledende

Detaljer

Helseforetakenes kommunikasjonsforum 2012. Roar Olsen og Ellen Berg Svennæs 17. oktober 2012

Helseforetakenes kommunikasjonsforum 2012. Roar Olsen og Ellen Berg Svennæs 17. oktober 2012 Helseforetakenes kommunikasjonsforum 2012 Roar Olsen og Ellen Berg Svennæs 17. oktober 2012 Jeg håper at min kneoperasjon vil gå bra. Hvor mange operasjoner er gjennomført ved sykehuset? Hva er reglene

Detaljer

Hvorfor er det sånn? 19.05.11

Hvorfor er det sånn? 19.05.11 Hvorfor er det sånn? 19.05.11 Hvordan er det? Hva ønsker pasientene av IT løsninger? Henger politikk og handlingsplaner sammen? Har helsevesenet omstillingsvilje? Hva skjer utenom det etablerte offentlige

Detaljer

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi. v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi. v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger Kort om Nasjonal IKT HF etablert 2014 STRATEGISK ENHET Nasjonal

Detaljer

Elektronisk medisinkort i en samtykkebasert kjernejournal.

Elektronisk medisinkort i en samtykkebasert kjernejournal. Elektronisk medisinkort i en samtykkebasert kjernejournal. Fyrtårn Trondheim Klara Borgen prosjektleder Tromsø sept.2006 S@mspill 2007 Kommune programmet Helhetlige forløp Elektronisk samhandling Fyrtårn

Detaljer

Fra svært skeptisk til veldig begeistret? - et vesen i endring

Fra svært skeptisk til veldig begeistret? - et vesen i endring Fra svært skeptisk til veldig begeistret? - et vesen i endring Sissel Jor Oslo universitetssykehus HF Stab IKT Klinikk, forskning og samhandling Tidsskriftet, 2002 Hva skal jeg snakke om? Hvorfor pasientmedvirkning

Detaljer

Samtykkebasert kjernejournal

Samtykkebasert kjernejournal Samtykkebasert kjernejournal Vigdis Heimly, KITH NOKIOS 19. oktober 2007 Kjernejournal for medisinopplysninger Hvorfor startet prosjektet? Hva er status i dag? Sammenhengen mellom medisinkortprosjektet

Detaljer

Sikkerhetskrav for systemer

Sikkerhetskrav for systemer Utgitt med støtte av: Norm for informasjonssikkerhet www.normen.no Sikkerhetskrav for systemer Støttedokument Faktaark nr. 38 Versjon: 4.1 Dato: 17.08.2015 Formål Ansvar Gjennomføring Omfang Målgruppe

Detaljer

HelsIT 2013 IKT FASTLEGENS BESTE VENN! Torsdag 19. september

HelsIT 2013 IKT FASTLEGENS BESTE VENN! Torsdag 19. september HelsIT 2013 Torsdag 19. september IKT FASTLEGENS BESTE VENN! Susanne Monica Prøsch Fastlege, spes. i allmennmedisin Annen etasje legesenter DA Sandefjord IKT-FASTLEGENS BESTE VENN! Fastlegevirksomheten

Detaljer

Telemedisin.e-helse. Gerd Ersdal medisinsk rådgiver NST RESO Salten 1.04.11

Telemedisin.e-helse. Gerd Ersdal medisinsk rådgiver NST RESO Salten 1.04.11 Telemedisin.e-helse Gerd Ersdal medisinsk rådgiver NST RESO Salten 1.04.11 Telemedisin, e-helse. Velferdsteknologi Selvhjelpsverktøy Bruk av informasjon og kommunikasjons teknologi (IKT) i helsetjenesten

Detaljer

Hvordan få tilgang til journalopplysning fra andre virksomheter

Hvordan få tilgang til journalopplysning fra andre virksomheter Hvordan få tilgang til journalopplysning fra andre virksomheter Avdelingssjef, KITH Tema Løsninger for utlevering og tilgang til helseopplysninger Utlevering ved hjelp av web-publisering Samhandlingsarkitektur

Detaljer

Innholdsstandard (meldinger) ebxml-rammeverk (innpakking, adressering, transportkvittering, kryptering, autentisering, virksomhetssignatur)

Innholdsstandard (meldinger) ebxml-rammeverk (innpakking, adressering, transportkvittering, kryptering, autentisering, virksomhetssignatur) NOTAT Fra KITH v/bjarte Aksnes m.fl. Dato 29.03.06 Samhandlingsarkitektur for helsesektoren En viktig forutsetning for at aktører i helsesektoren skal kunne samhandle elektronisk på en god måte er at alle

Detaljer

CheckWare for avstandsoppfølging. Selvrapportering, egenmestring og dialog

CheckWare for avstandsoppfølging. Selvrapportering, egenmestring og dialog CheckWare for avstandsoppfølging Selvrapportering, egenmestring og dialog Følg opp flere pasienter mer effektivt Alle selvrapporteringsskjema i en løsning Omfattende forskning har vist at ehelse-løsninger

Detaljer

Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: G10 &13 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: G10 &13 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: G10 &13 Arkivsaksnr.: 14/9416-2 Dato: 28.10.14 HØRING - FORSKRIFT OM TILGANG TIL HELSEOPPLYSNINGER MELLOM VIRKSOMHETER â INNSTILLING TILBYSTYREKOMITÉ

Detaljer

Produktstyre e-helsestandarder. 13. desember 2017

Produktstyre e-helsestandarder. 13. desember 2017 Produktstyre e-helsestandarder 13. desember 2017 Agenda Sak Tema Sakstype 10/17 Orientering fra Direktoratet for e-helse Orientering 11/17 Henvisning 2.0 Tilslutning 12/17 Meldingsvalidator Orientering

Detaljer

Personvern - Problem eller en grunnleggende demokratisk rett?"

Personvern - Problem eller en grunnleggende demokratisk rett? Personvern - Problem eller en grunnleggende demokratisk rett?" Hva er personvern? retten til et privatliv OG Alle mennesker har en ukrenkelig egenverdi. Som enkeltmenneske har du derfor rett på en privat

Detaljer

Velkommen til kurs om kjernejournal. Side 1

Velkommen til kurs om kjernejournal. Side 1 Velkommen til kurs om kjernejournal Side 1 Hva må jeg som LIS-lege kunne om kjernejournal? Etter at du har gjennomført dette kurset skal du: 1. Vite at kjernejournal er et helseregister hvor viktig pasientinformasjon

Detaljer

Digitalisering av helsetjenesten

Digitalisering av helsetjenesten Digitalisering av helsetjenesten Regulatorisk høstmøte, LMI 30. november 2016 Roar Olsen, divisjonsdirektør Strategi Ambisjon Mobilitet Cloud Computing Én helhetlig og kunnskapsbasert helseog omsorgstjeneste

Detaljer

Innspill til Nasjonal fagkomite for standardisering

Innspill til Nasjonal fagkomite for standardisering Innspill til Nasjonal fagkomite for standardisering Nasjonal IKT Fagforum Arkitektur Rådgiver arkitektur Torgny Neuman 18. oktober 2010 Innspill til standardisering 1. Støtte for HL7 Clinical Document

Detaljer

IT og helse det går fremover

IT og helse det går fremover IT og helse det går fremover Hans Petter Aarseth, divisjonsdirektør HelsIT - 2008, Trondheim 1 Helse- og omsorgssektoren HelsIT - 2008, Trondheim 2 Mål for helsetjenestene i Norge Nasjonal helseplan (2007-2010)

Detaljer

Sikker dialog i helsetjenesten via SMS og Internett. Eirill Pettersen Buvik Visma Unique AS

Sikker dialog i helsetjenesten via SMS og Internett. Eirill Pettersen Buvik Visma Unique AS Sikker dialog i helsetjenesten via SMS og Internett Eirill Pettersen Buvik Visma Unique AS Visma Unique AS Visma sitt operative selskap mot det offentlige markedet 420 kommuner og samtlige helseforetak

Detaljer

Digitale innbyggertjenester som virkemiddel for en mer oversiktlig, effektiv og tilpasset helsetjeneste

Digitale innbyggertjenester som virkemiddel for en mer oversiktlig, effektiv og tilpasset helsetjeneste Digitale innbyggertjenester som virkemiddel for en mer oversiktlig, effektiv og tilpasset helsetjeneste Nina Ulstein 18.03.2015 «Pasienter og brukeres behov skal stå i sentrum» «De skal få informasjon

Detaljer

Visma Samhandling SamPro. En individuell plan som gir resultater

Visma Samhandling SamPro. En individuell plan som gir resultater Visma Samhandling SamPro En individuell plan som gir resultater Ta i bruk en nettløsning som forenkler og forbedrer arbeidet med individuell plan 5 gode grunner Forenkler samarbeidet på tvers av etater

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 13/01090 Dato for kontroll: 04.12.2013 Rapportdato: 22.05.2014 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Drammen Helsehus Sted: Drammen Utarbeidet av: Camilla Nervik Grete Alhaug Marius Engh

Detaljer

Helseportal hvor skal vi?

Helseportal hvor skal vi? Helseportal hvor skal vi? Roar Olsen, avdelingsdirektør, divisjon ehelse og IT, Helsedirektoratet HelsIT, 29. sept 2011 Side 1 Innhold Status for Helsenorge.no Målbilde- og strategiprosess Nå-situasjonen

Detaljer