Eksamensoppgave - Short Range Certificate (SRC) for den maritime mobile VHF-tjenesten (DEMO)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eksamensoppgave - Short Range Certificate (SRC) for den maritime mobile VHF-tjenesten (DEMO)"

Transkript

1 Eksamensoppgave - Short Range Certificate (SRC) for den maritime mobile VHF-tjenesten (DEMO) For utstedelse av sertifikat må det vedlegges: a. 2 passfoto. (Navn på baksiden av hvert bilde) b. taushetsløfte i utfylt stand. c. gjenpart/kopi av kvittering for innbetalt eksamensgebyr. Ved bestått eksamen vil sertifikatet bli sendt til den adressen som er oppgitt på taushetsløftet. Tillatt tid: 1 time. Tillatte hjelpemidler: ingen. Skriv med BLOKKBOKSTAVER: Navn: Fødselsdato:. Kursarrangør:... Sted og dato: NB! Det er bare ett svar på hver oppgave som er riktig. Overfør svarene til svarskjemaet på siste side! Resultat: Ant feil: Bestått: Ikke bestått: Sensors sign.:

2 Oppgave 1 I hvilke tilfeller skal Telenor ha melding om at innehaveren av et SRCsertifikat har flyttet til ny adresse? A) Telenor skal alltid underrettes om adresseforandring. B) Aldri, telefonister er ikke pålagt å sende melding om flytting til ny adresse. C) Innehavere av SRC-sertifikat skal bare sende melding om ny adresse hvis flyttingen skjer til utlandet. D) Det er bare innehavere av SRC-sertifikat med fartøy som er registrert i eget navn som skal melde om adresseforandring. Oppgave 2 Hvem tildeler kallesignal for fritidsfartøyer under 15 meters lengde? A- Telenor. B- Sjøfartsdirektoratet. C- Politiet. D- Skipsregistret i Bergen. Oppgave 3 Hvilken av følgende kanaler bør fritidsfartøyer avtale som arbeidskanal seg imellom? A) Kanal 6. B) Kanal 16. C) Kanal L-1. D) Kanal 70. Oppgave 4 Hvorfor skal du lytte og forsikre deg om at en kanal er ledig før du sender på den? A) Jeg skal lytte for ikke å forstyrre pågående trafikk. B) Jeg skal lytte fordi en opptatt kanal gir kortere rekkevidde. C) Jeg skal lytte for å forsikre meg om at mottakeren virker. D) Jeg skal lytte for å kontrollere squelch-kontrollen.

3 Oppgave 5 Hvilken kanal skal en skipsradiostasjon fortrinnsvis benytte når den skal svare på en kalling fra en norsk kyststasjon? A) Fartøyet svarer på kanal 12 eller 13. B) Fartøyet skal fortrinnsvis svare på kanal 16. C) Fartøyet skal fortrinnsvis svare på kanal 6, eventuelt kanal F2 eller L2 hvis de er fiske- eller fritidsfartøyer. D) Fartøyet svarer på en av kyststasjonens arbeidskanaler. Oppgave 6 Du kan innhente legeråd (Medico) via en kystradiostasjon. Hva slags melding skal føreren av fartøyet sende, om han finner det nødvendig, for å få denne tjenesten? A) MAYDAY på kanal 16 med påfølgende nødmelding. B) PAN-PAN på kanal 16 og påfølgende hastermelding. C) Ta en telefonsamtale til et hvilket som helst sykehus i landet. D) SECURITE med påfølgende tryggingsmelding. Oppgave 7 Hva er fordelen med en VHF-radio som er utstyrt med DSC? A) DSC har ingen fordeler. B) DSC har den fordelen at bare kyststasjonene kan ta imot signalene. C) DSC er globalt og fungerer over hele verden og er en integrert del av GMDSSsystemet. D) DSC benytter digital signalering, og kan bare benyttes i digitale samtaler.

4 Oppgave 8 Hvilke typer radiotelefonsamtaler i den maritime mobile VHF-tjenesten er gratis? A) Tilsigelse, noteringsoverføring, nummeropplysning, personsøking og værtelefon. B) Samtaler som gjelder nød og samtaler til sjøforsvarskommandoen som har betydning for det sjømilitære oppsyn, meldinger til norske kyststasjoner om is, vrak og farer for skipsfarten, meldinger om oljeforurensninger og MEDICO. C) Viktige telefoner til rederiet, politianmeldelser, samtaler til losvesenet, nummeropplysning og anmodning om værmelding fra en utenlandsk kyststasjon. D) Offentlig korrespondanse som gjelder samtaler til stortingsrepresentanter. Oppgave 9 Er det forbud mot å spre falske eller bedragerske nødsignaler? A) Det er ikke noe klart forbud mot utsending av slike signaler. B) Forbudet mot utsending av falske eller bedragerske nødsignaler gjelder bare i nasjonale farvann. C) Det er et absolutt forbud mot å spre slike signaler. D) Forbudet mot utsending av falske eller bedragerske nødsignaler gjelder bare fartøyer i internasjonal fart. Oppgave 10 Hvilken prioritet skal hastermeldinger ha? A) Hastermeldinger skal sendes foran alle andre meldinger. B) Hastermeldinger skal sendes foran alle andre meldinger unntatt tryggingsmeldinger og nødmeldinger. C) Hastermeldinger skal sendes foran alle andre meldinger unntatt nødmeldinger. D) Hastermeldinger har samme prioritet som viktige tryggingsmeldinger og skal sendes umiddelbart etter disse.

5 Oppgave 11 Er det tillatt å bruke hastersignalet i forbindelse med bestilling av en viktig forretningssamtale, og eventuelt når? A) Ja, når ansvarshavende om bord ber telefonisten gjøre det. B) Nei, det er absolutt forbudt. C) Ja, men det er bare tillatt hvis rederiet ber om det. D) Ja, hastersignalet kan benyttes i kallinga for bestilling av viktige forretningssamtaler. Oppgave 12 Hvor sender en Søknad om radiokonsesjon? A) Sjøfartsdirektoratet. B) Telenor v/lisensavdelingen, Maritim Radio. C) Redningsselskapet. D) Havnefogden. Oppgave 13 Du hører en kalling som gjelder deg, men du er ikke sikker på hvilken stasjon som kaller. Hva skal du gjøre? A) Jeg skal vente inntil jeg hører en ny kalling. B) Jeg skal straks svare og be stasjonen som kaller gjenta navnet sitt. C) Jeg skal skifte til nærmeste arbeidskanal og vente på nytt anrop i 2 minutter. D) Uteblir nytt anrop, fortsetter jeg lyttevakten på kanal 16. Oppgave 14 Fartøynavnet VICTOR skal bokstaveres. Hva er riktig av de fire eksemplene under? A- Vincent, Indigo, Candela, Tango, Oscar, Romeo. B- Victory, India, Charlie, Tango, Oscar, Roma. C- Victor, India, Charlie, Tango, Oscar, Romeo. D- Victor, Italy, Century, Tiger, Oscar, Romeo

6 Oppgave 15 Hvilken enhet måles radiofrekvenser i? A) Watt. B) Hertz. C) Volt. D) Ohm. Oppgave 16 I hvilke retninger kan Digital Selcall (DSC)-anrop sendes? A) I retningene skip-til-land, land-til-skip og skip-til-skip. B) I retningen land-til-skip. C) I retningene skip-til-land og land-til-skip. D) I retningene skip-til-skip og land-til-skip. Oppgave 17 Hvilket kanalnummer har den internasjonale nød- og kallekanalen på VHF telefoni? A) Kanal 6. B) Kanal 16. C) Kanal 12. D) Kanal 70. Oppgave 18 Hvilke kanaler lytter havneradiostasjonene på? A) Alle internasjonale kanaler. B) Kanal 12 og 16. C) Kanal 10 og 6. D) Kanal 16, pluss alle duplex-arbeidskanaler.

7 Oppgave 19 Du vil benytte VHF-DSC for å kalle et annet fartøy. Må du taste inn din egen identifikasjon (MMSI-nummer) i DSC-utstyret før hver kalling? A) Ja, et eget MMSI-nummer må tastes inn i DSC-utstyret før hver kalling. B) Nei, et eget MMSI nummer skal være fast programmert i alt DSC-utstyr, og sendes automatisk ved hver kalling. C) Nei, ikke for kallinger som gjelder vanlig trafikk (rutine). D) For kallinger som gjelder nød og sikkerhet må MMSI-nummeret alltid tastes inn før hver kalling. Oppgave 20 Når kan en radiokonsesjon bli inndratt? A) Ved uvettig båtferdsel i skjærgården langs norskekysten. B) Ved alvorlige eller gjentatte brudd på konsesjonsvilkårene. C) Ved innførsel av VHF som ikke er fortollet. D) Ved salg av fartøy, hvor man fjerner den installerte VHF-en. Oppgave 21 I nødprosedyren skal nødsignalet MAYDAY uttales tre ganger i en bestemt del av prosedyren. I hvilken del? A) Tre ganger i nødkallinga. B) Tre ganger i nødmeldinga. C) Tre ganger ved avslutningen av nødtrafikken. D) Tre ganger foran en nødmelding som videresendes.

8 Oppgave 22 Du er passasjer om bord i et fartøy hvor det oppstår en nødsituasjon. Ingen sertifiserte radiooperatører er om bord. Hva er skrevet i pensumheftet om muligheten til å påkalle hjelp over radio i et slikt tilfelle? A) Et fartøy i nød kan bruke ethvert middel den rår over for å påkalle. B) Et fartøy i nød kan bare påkalle oppmerksomhet ved bruk av korrekt prosedyre av sertifisert telefonist. C- Et fartøy kan fravike den reglementerte nødprosedyre bare hvis det på forhånd er innhentet tillatelse fra Telenor. D- I et slikt tilfelle må nødsituasjonen omskrives til en haster- eller tryggingsmelding. Oppgave 23 Hvilket uttrykk benyttes for å gi melding om at nødtrafikken er avsluttet? A) SEELONCE FEENEE. B) SILENCE DISTRESS. C) SEELONCE MAYDAY. D) SILENCE FINISHED. Oppgave 24 Alle VHF-apparater er utstyrt med en innretning som kalles squelch. Hva er dette? A) En innretning som gjør det mulig å lytte på flere kanaler samtidig. B) En innretning som alltid sørger for at en VHF stråler ut i vertikalplanet. C) En støybegrenser. D) En innretning som gjør det mulig å sende med lav effekt. Oppgave 25 Kan andre enn radiotelefonisten bruke VHF-utstyret om bord til rutine samtaler? A) Ja, når radiotelefonisten er om bord og har kontroll. B) Nei, ikke i noe tilfelle. C) Ja, når telefonisten ikke er om bord, og det er en privat samtale som skal føres. D) Ja, men bare når fartøyet ikke ligger ved kai.

9 Oppgave 26 Hvordan lyder tryggingssignalet? A) SAFETY SAFETY SAFETY. B) PAN- PAN PAN -PAN PAN- PAN. C) SECURITE SECURITE SECURITE. D) URGENCY URGENCY URGENCY. Oppgave 27 Hvordan skal talen på radiotelefoni være i en nødsituasjon? A) Kjapp, konsis og grei. B) Langsom og tydelig med klar uttale av hver ord for å lette forståelsen. C) I nødsituasjoner er det viktig å snakke så fort som mulig for å få gitt flest mulige informasjoner. D) I en nødsituasjon er det viktig å benytte en høy stemme, slik at stasjoner som lytter forstår alvoret. Oppgave 28 Hvor mange ganger skal du gjenta en nødkalling og ei nødmelding? A) Jeg skal gjenta en nødkalling og ei nødmelding inntil jeg får svar. B) En nødkalling og ei nødmelding skal bare gjentas en gang hvis jeg ikke får svar ved første kalling. C) Jeg skal ikke gjenta en nødkalling og ei nødmelding, selv om jeg ikke får svar. D) Jeg kan gjenta ei nødkalling og ei nødmelding 3 ganger med 2 minutters mellomrom. Deretter må jeg vente 10 minutter før neste kalling. Oppgave 29 På hvilken kanal annonseres et DSC Safety-call? A) 6. B) Arbeidskanal. C) 16. D) 70.

10 Oppgave 30 Hva betyr forkortelsen VHF? A- Very High Frequency. B- Very High Fidelity. C- Vital Horisontal Frequency. D- Vertical Horisontal Frequency. Oppgave 31 Hvor lang gyldighetstid har et SRC-sertifikat? A) Ubegrenset gyldighetstid. B) 10 år. C) 5 år. D) 3 år etter siste dokumenterte praktisering. Oppgave 32 Hvilke resultater oppnår en ved å seriekoble to 12 volts blybatterier? A) Ingen ting, da spenning og kapasitet blir det samme. B) Kapasiteten blir det dobbelte, og spenningen blir 12 volt. C) Både kapasiteten og spenningen blir det dobbelte. D) Spenningen blir 24 volt, og kapasiteten blir den samme. Oppgave 33 Hva heter det kartet som viser hvor kystradiostasjonene i Norge har plassert sine VHF-anlegg, og hvem utgir plansjen? A) Det heter VHF kanalplan for Nord-Norge og VHF kanalplan for Sør-Norge og utgis av Telenor. B) Det heter Sjøradiokart for norskekysten og utgis av losvesenet. C) Det heter Norske VHF kystled og utgis av Sjøfartsdirektoratet. D) Det heter Kart over norske frekvensomformere og utgis av NRK.

11 Oppgave 34 Du har sendt en DSC-kalling for vanlig trafikk til en kystradiostasjon to ganger med 5 minutters mellomrom uten å få svar. Hvor lenge skal du vente før du gjentar kallinga? A) Minst 15 minutter. B) Minst 5 minutter. C) Jeg kan da gjenta kallinga så ofte jeg finner det nødvendig. D) Minst 30 minutter. Oppgave 35 Hva slags radiotrafikk har absolutt prioritet foran all annen trafikk? A) Alle meldinger på radio er like viktige, og har samme prioritet. B) Hastermeldinger. C) Tryggingsmeldinger og navigasjonsvarsler. D) Nødkallinger og nødmeldinger.

12 Svarskjema for VHF eksamen DEMO Navn: Sted: Dato: Oppg. Svaralternativer Oppg. Svaralternativer Oppg. Svaralternativer A B C D A B C D A B C D Vurdering/antall feil:

13 Fasit for VHF eksamen nr. DEMO Sted: Dato: Oppg. Svaralternativer Oppg. Svaralternativer Oppg. Svaralternativer A B C D A B C D A B C D 1 X 13 X 25 X 2 X 14 X 26 X 3 X 15 X 27 X 4 X 16 X 28 X 5 X 17 X 29 X 6 X 18 X 30 X 7 X 19 X 31 X 8 X 20 X 32 X 9 X 21 X 33 X 10 X 22 X 34 X 11 X 23 X 35 X 12 X 24 X Sensor fyller ut, vurdering/antall feil: netteksamen.no - Copyright Educatia AS Alle rettigheter reserveres.

EXPLORER GX1600E. Brukerhåndbok. 25 watt VHF/FM Maritim VHF radio GX1600E. Side 1

EXPLORER GX1600E. Brukerhåndbok. 25 watt VHF/FM Maritim VHF radio GX1600E. Side 1 EXPLORER 25 watt VHF/FM Maritim VHF radio Brukerhåndbok Ultra tynn og kompakt bakkassedesign (90 mm dyp) Oppfyller kravene i ITU-R M493-13 klasse D DSC (Digital Selective Calling) Stort dot matrix display

Detaljer

Nord-Troms videregående skole Davvi-Romssa joatkkaskuvla

Nord-Troms videregående skole Davvi-Romssa joatkkaskuvla Nord-Troms videregående skole Davvi-Romssa joatkkaskuvla O-P-41Prosedyre for gjennomføring av eksamen GOC - ROC kurs. Utgave: 2.00 Skrevet av: Geir Vareberg Gjelder fra: 25.05.2014 Godkjent av: Olaug Bergset

Detaljer

Grunnkurs samband Deltakerhefte

Grunnkurs samband Deltakerhefte Grunnkurs samband Deltakerhefte 2 Innholdet i dette heftet er hentet fra sambandsheftet fra 2009 som er utarbeidet av ressursgruppe samband. Illustrasjoner: Gunnar Sten Johnsen, Helge Dommarsnes Foto:

Detaljer

Sjøfartsdirektoratet. Norwegian Maritime Directorate

Sjøfartsdirektoratet. Norwegian Maritime Directorate Sjøfartsdirektoratet Norwegian Maritime Directorate S I K K E R H E T O M B O R D T E M A H E F T E 2 2 T E M A H E F T E 2 : S I K K E R H E T O M B O R D B ÅT OG UTSTYR INNHOLDSFORTEGNELSE BÅT OG UTSTYR..............

Detaljer

temahefte 2 mars 05 13-04-05 18:24 Side 1

temahefte 2 mars 05 13-04-05 18:24 Side 1 temahefte 2 mars 05 13-04-05 18:24 Side 1 S I K K E R H E T O M B O R D T E M A H E F T E 2 temahefte 2 mars 05 13-04-05 18:24 Side 2 2 T E M A H E F T E 2 : S I K K E R H E T O M B O R D T E M A H E F

Detaljer

Hjemmetelefonen. Gir mange muligheter

Hjemmetelefonen. Gir mange muligheter Hjemmetelefonen Gir mange muligheter Velkommen! Denne brosjyren skal hjelpe deg å få mest mulig ut av ditt telefonabonnement. Med fasttelefon får du tilgang til nyttige tjenester, og du kan velge tre av

Detaljer

Fjøsførerkurs. Internt båtførerkurs for bruk til kursing i bruk av klubbens båtmateriell. Dykkergruppa NTNUI Trondheim

Fjøsførerkurs. Internt båtførerkurs for bruk til kursing i bruk av klubbens båtmateriell. Dykkergruppa NTNUI Trondheim Fjøsførerkurs Internt båtførerkurs for bruk til kursing i bruk av klubbens båtmateriell Dykkergruppa NTNUI Trondheim Utstyr du har tilgang til som Fjøsfører: Kompressorer: Spena, bauer 130l turkompressor

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Norgestur Introduksjon Bli med på en rundreise i Norge! Vi skal lage et spill hvor du styrer et helikopter rundt omkring et kart over Norge, mens du prøver å raskest mulig finne steder og byer du blir

Detaljer

ECLIPSE GX1300E. Brukerhåndbok. 25 watt VHF/FM Class D DSC maritim radio

ECLIPSE GX1300E. Brukerhåndbok. 25 watt VHF/FM Class D DSC maritim radio ECLIPSE 25 watt VHF/FM Class D DSC maritim radio Brukerhåndbok Rimelig kompakt klasse D fastmontert VHF radio Nedsenkbar IPX8 klasse (ned til 1,5 m i 30 minutter) Oppfyller kravene i ITU-R M493-13 klasse

Detaljer

COGNITA MOBIL PERSONALARM Brukerveiledning

COGNITA MOBIL PERSONALARM Brukerveiledning COGNITA MOBIL PERSONALARM Brukerveiledning Enkel tilkalling av hjelp ute og inne. Art.nr. 13 800 HMS nr. 025 755 COGNITA MOBIL PERSONALARM Innledning side 3 Innholdet i esken side 3 Installasjon side 3

Detaljer

ORIENTERING TIL SØKER OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE

ORIENTERING TIL SØKER OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE ORIENTERING TIL SØKER OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE Samferdselsdepartementet har fastsatt særskilte bestemmelser om parkering for forflytningshemmede, se forskrift av 15. mars 1994 nr

Detaljer

Installasjonsmanualer og bruksanvisninger for 3net

Installasjonsmanualer og bruksanvisninger for 3net Installasjonsmanualer og bruksanvisninger for 3net Internett, Telefon, TV Utgave/revisjon: 3/1 2010-09-01 Web: www.3net.no E-post: kunde@3net.no Kundeservice: 77 77 04 99 Faks: 77 77 04 01 3net AS Bjørklysvingen

Detaljer

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å SUBTRAKSJON FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til subtraksjon S - 2 2 Grunnleggende om subtraksjon S - 2 3 Ulike fremgangsmåter S - 2 3.1 Tallene under hverandre

Detaljer

BRUKSANVISNING. Trådløs boligalarm. Type POWERMAX +

BRUKSANVISNING. Trådløs boligalarm. Type POWERMAX + BRUKSANVISNING Trådløs boligalarm Type POWERMAX + Ta kontakt med hvis du er usikker på bruken av alarmsystemet. 815 00 060 E-post: post@sectoralarm.no Sector Alarm AS Du har nå fått et nytt alarmsystem

Detaljer

Lightwriter SL40 Connect

Lightwriter SL40 Connect Lightwriter SL40 Connect Brukerveiledning SL40 CONNECT dedicated to communication Dette er en bruksanvisning for Lightwriter SL40 Connect. OppDateringer og tillegg finner du på nettsiden vår: http://www.toby-churchill.com

Detaljer

Veiledning for revisors særattestasjon

Veiledning for revisors særattestasjon Veiledning for revisors særattestasjon Tilskuddsåret 2016 Vedrørende grunnstøtte til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner, statsbudsjettets kap. 857, post 70 og 79 (Jfr. forskrift

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Orientering til deg som søker om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Orientering til deg som søker om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Orientering til deg som søker om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Samferdselsdepartementet har fastsatt særskilte bestemmelser om parkering for forflytningshemmede, se forskrift av 15. mars

Detaljer

Trinn 1 Grunnkurs tunge kjøretøy

Trinn 1 Grunnkurs tunge kjøretøy Trinn 1 Grunnkurs tunge kjøretøy Mål for trinn 1 Når du har gjennomført trinn 1, skal du vite hvordan tunge kjøretøy skiller seg fra personbiler når det gjelder kjøring og samhandling. Ved hjelp av demonstrasjon,

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4222

Brukerveiledning Dialog 4222 Brukerveiledning Dialog 4222 Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Innholdsfortegnelse Om denne brukerveiledningen... 4 TELEFONEN D4222... 5 Telefonenes knapper... 6 1.Linjeknapp 1-6... 6 Faste taster...

Detaljer

Denne rettledningen beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon.

Denne rettledningen beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. RETTLEDNING OG REGLEMENT FOR EKSAMINANDER Ordet eksaminand omfatter både elev og privatist. Denne rettledningen beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. Det er viktig at alle som

Detaljer

Innføring i bruk av Klikker 4

Innføring i bruk av Klikker 4 www.normedia.no Postboks 24 1451 Nesoddtangen. Tlf 66915440 Fax 66912045 e-post: kontakt@normedia.no www.cricksoft.com Innføring i bruk av Klikker 4 Det vil bare ta deg noen få minutter å lese denne lille

Detaljer

Brukermanual. Versjon 1.3.5. Copyright 2002 Devinco AS

Brukermanual. Versjon 1.3.5. Copyright 2002 Devinco AS Brukermanual Versjon 1.3.5 Copyright 2002 Devinco AS Manual SpeedyCraft Client 1. utgave, mai 2003 (V 1.3.5) Devinco AS Dersom du har kommentarer, ønsker eller synspunkter ang. denne manualen, vennligst

Detaljer

EuroPhone S EuroPhone S a/b Bruksanvisning

EuroPhone S EuroPhone S a/b Bruksanvisning EuroPhone S EuroPhone S a/b Bruksanvisning Bli kjent med EuroPhone S Betjeningselementer display 1 6 2 7 3 8 4 9 5 0 telefonliste OK funksjontaster 1 2 3 2nd 4 5 6 1 5 2 7 8 9 1.2.3. 0 KP MSN R høyttaler

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

innhold Yte service gjennom brukerstøtte og kommunikasjon med brukere

innhold Yte service gjennom brukerstøtte og kommunikasjon med brukere 1 BRUKERSTØTTE IKT-servicemedarbeider er et serviceyrke, og dette blir tydelig i forbindelse med brukerstøtte. For å kunne yte god service og løse problemer må du møte brukerne på en profesjonell måte.

Detaljer

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss.

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Brosjyren er tilgjengelig i elektronisk form på vår internettside www.jussbuss.no. Ved henvendelse til oss kan du også få brosjyren i

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4220. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005

Brukerveiledning Dialog 4220. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Brukerveiledning Dialog 4220 Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Innholdsfortegnelse TELEFONEN DIALOG 4220... 2 Knappene... 3 1.Linjeknapp 1-6... 3 Faste taster... 3 Telefon innstillinger... 4 BRUK

Detaljer

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning 1 FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter Bruksanvisning Dette er et teknisk produkt. Det er en forutsetning for effektiv bruk at du forstår innholdet i denne bruksanvisningen. Vær vennlig

Detaljer

Smart surfing. Kan du tenke deg en verden uten internett? Nettet er veldig sosialt. Smarte ting å tenke på:

Smart surfing. Kan du tenke deg en verden uten internett? Nettet er veldig sosialt. Smarte ting å tenke på: 2 3 Smart surfing Kan du tenke deg en verden uten internett? På nettet snakker vi med venner, ser på filmer, spiller spill, deler bilder, finner informasjon, leser blogger ja, det finnes nesten ikke grenser

Detaljer