Oslo kommune Helse- og velferdsetaten. Faghefte om Inkludering og konflikthåndtering i bomiljø

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo kommune Helse- og velferdsetaten. Faghefte om Inkludering og konflikthåndtering i bomiljø"

Transkript

1 Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Faghefte om Inkludering og konflikthåndtering i bomiljø

2 Forord Innhold Forord 1 Innhold 2 At vanskeligstilte mennesker skal ha en bolig i sitt eget nærmiljø har stått sentralt i en rekke statlige reformer i de siste årene. Dette har skapt nye utfordringer, som blant annet ivaretas av individuelt tilpassede tiltak i form av bistand til vanskeligstilte, slik at de skal kunne mestre dagliglivet i egen bolig. Disse utfordringene krever også en større satsing på bo- og nærmiljøarbeid. Når folk bor tett og er svært forskjellige, er det naturlig at det oppstår misforståelser, konflikter og uenigheter. Selv om noen konflikter kan forebygges, er noen konflikter uunngåelige. Spørsmålet er hvordan konfliktene blir håndtert, både av de som er involvert i konflikten, de som berøres av den, og av de som kan bidra i arbeid med konflikthåndtering. Målgruppen for dette heftet er alle som arbeider med integrering, inkludering og bosetting av vanskeligstilte. Heftet er ment som et hjelpemiddel i arbeidet. Her finnes artikler som kan gi refleksjon, praktiske råd, tips og eksempler. Vi håper at heftet også kan være til inspirasjon for alle som har sitt daglige virke, eller er involvert i frivillig innsats, der noen av oppgavene er å forebygge og håndtere konflikter. Heftet er utarbeidet av Helse- og velferdsetatens prosjekt Inkludering og konflikthåndtering i bomiljø v/prosjektleder Sigrid Camilla Pedersen. Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet (IMDI) og Husbanken har gitt verdifullt tilskudd til prosjektet. Takk, dere har gjort arbeidet mulig. Vi vil også takke alle som har bidratt til utgivelsen av heftet, både gjesteskribenter, de som har latt seg intervjue og de som har bidratt med andre innspill. November 2007 Helse- og velferdsetaten 1. BAKGRUNN 3 2. SOSIALT BOMILJØ TIL STØTTE OG BESVÆR Å mestre et boforhold Ansvarlig naboskap ikke alltid best å tie VI OG DE ANDRE Inkluderende språk Bruk av tolk TILLITSKAPENDE KOMMUNIKASJON FOREBYGGER KONFLIKTER Ikke-voldelig kommunikasjon Godfoten: Samhandling som er aktuell på flere steder enn fotballbanen Film og husordensregler som konfliktforebygging HVA ER KONFLIKT? Konflikt eller problem Strategier i konflikt MEGLING OG KONFLIKTHÅNDTERING GAMMEL TRADISJON LEVER VIDERE I NY DRAKT Tillit og trygghet i konfliktarbeid Håndtering av konflikter Hva er Restorative Justice? v/tone Skåre Familieråd Nettverksrådslag Er vi gode til å løse konflikter? ARENAER FOR HÅNDTERING AV KONFLIKTER Konfliktkafé på Sagene v/tale Storvik Bomiljømegling på Holmlia intervju med Bente Nilsen Mine erfaringer som bomiljømegler v/gyro Sølvsberg Husleietvistutvalget Skolemegling Konflikthåndtering på Ammerud aktivitetssenter Gatemegling i Oslo Røde Kors Minhaj konfliktråd i regi av en moské Husvertordningen i studentbyene 56 Nyttig å lese 57 Aktuelle nettsteder

3 1 Bakgrunn

4 1.0 Bakgrunn Et overordnet boligpolitisk mål er at alle skal ha en god bolig i et godt og trygt bomiljø. I løpet av 1990-årene er det gjennomført flere store nasjonale reformer som ønsker å bedre levekårene til mennesker med psykiske lidelser, rusmiddelmisbrukere og utviklingshemmede. Hovedformålet med reformene har vært å bygge ned de store institusjonene til fordel for å framskaffe boliger, og legge forholdene til rette for individuelt tilpassede tjenester i den enkeltes nærmiljø. Reformene har medført nye og store utfordringer for kommunene. Et overordnet boligpolitisk mål er at alle skal ha en god bolig i et godt og trygt bomiljø. En trygg og sikker bolig er en forutsetning for god livskvalitet på mange områder. God helse, arbeid, sosial integrasjon og utvikling av gode sosiale relasjoner påvirkes av om en har en tilfredsstillende bosituasjon. En bolig er mer enn lokalisering og fysisk utforming. Boligen er også et hjem, et senter for blant annet rekreasjon, aktivitet og sosial samhandling. I likhet med det tidligere Nærmiljøprosjektet, nå Bomiljøtjenesten i bydel Sagene, har professor Nils Christie, og blant annet hans artikkel Konflikt som eiendom, vært til inspirasjon for prosjektet. Prosjektet har arbeidet med: kompetanseutvikling, konfliktrådgivning, konkret bistand i arbeid med nabokonflikter, stimulering og bistand ved opprettelse av lokale meglere, fag- og metodeutvikling, og informasjons- og erfaringsutveksling, gjennom blant annet deltakelse i nettverk. Etaten har tidligere gitt ut flere faghefter om boligsosialt arbeid, og dette heftet føyer seg inn i denne rekken. Helse- og velferdsetaten har en rolle som fagetat, og som bidragsyter i det boligsosiale arbeidet i Oslo kommune. Etaten deltar blant annet i Samarbeidsutvalget mellom Oslo kommune, OBOS og USBL. Det er erfaringer fra blant annet dette arbeidet som har dannet grunnlag for økt satsning på forebygging og håndtering av konflikter, og igangsettingen av prosjektet Inkludering og konflikthåndtering i bomiljø. Prosjektet har hatt som formål å bidra til å skape gode og inkluderende bomiljøer gjennom arbeid med å forebygge og håndtere konflikter. Husbanken og IMDI har gitt tilskudd til utviklingsprosjektet. Arbeidet er ved støtten fra Husbanken en del av satsningen på å forebygge og bekjempe bostedsløshet, og en del satsningen på likeverdige offentlige tjenester i regi av IMDI. I tillegg har HEV inngått samarbeidsavtale med Konfliktrådet i Oslo og Akershus, og med Stiftelsen Holmlia Nærmiljø. 5 6

5 2 Sosialt bomiljø til støtte og besvær

6 2.0 Sosialt bomiljø til støtte og besvær Et bomiljø som fungerer dårlig og oppleves utrygt kan gi enda større utfordringer for en del beboere, fordi et belastende bomiljø kan innebære en forsterkning av en fra før vanskelig livssituasjon. Bomiljøet kan defineres som den sosiale og fysiske rammen rundt menneskers liv 1, og er en av flere komponenter når det gjelder levekår. Et bomiljø bør gi grunnlag for utfoldelse, trygghet, trivsel og hvile for personer i forskjellige aldersgrupper. Begrepet bomiljø omfatter både de fysiske og sosiale sidene av et avgrenset geografisk lokalmiljø, som et borettslag eller sameie, en leiegård eller boligblokk, et kvartal eller liknende. De fysiske sidene av bomiljøet omfatter boligmassen og utearealer rundt, mens de sosiale sidene av bomiljøet omfatter relasjonene og samværet mellommenneskene i bomiljøet og sosiale tilbud i bomiljøet 2. Et godt bomiljø er et sted det er godt å være og å vokse opp, både når det gjelder den fysiske og sosiale rammen om hverdagslivet, også for mennesker som oppleves annerledes. Det finnes eksempler på bomiljøer som oppleves utrygge. Et bomiljø som fungerer dårlig og oppleves utrygt kan gi enda større utfordringer for en del beboere, fordi et belastende bomiljø kan innebære en forsterkning av en fra før vanskelig livssituasjon. En del leietakere oppholder seg store deler av dagen i sitt nærmiljø på grunn av dårlig fysisk og psykisk helse, dårlig økonomi, arbeidsledighet, høy alder etc. Det er grunn til å anta at denne andelen er høyere i kommunale leiegårder enn for eksempel i borettslag, der beboerne har en mer variert hverdag, og hvor flere er i arbeid. Med mange mennesker med problematiske livssituasjoner samlet på et sted, kan det oppstå spesielle utfordringer i forhold til bomiljø og konflikthåndtering. Vi vil i de følgende avsnittene kort se nærmere på de spesielle forholdene som eksisterer i kommunale bomiljøer. Fra vandelsattest til rulleblad Oslo kommunes historie som boligformidler startet med opprettelsen av Leiegårdskontoret i I 1930-årene ble det igangsatt en storstilt utbygging av kommunale leiegårder. Boligene var for folk flest; men det var ønske om skikkelige folk med god vandel. Helt fram til 1976 var kommunale boliger i Oslo beregnet på folk flest. Interesserte stilte seg på venteliste, og folk fikk bolig etter tur. Fra 1976 er de kommunale leilighetene blitt tildelt på sosialmedisinsk grunnlag. Dette medfører at man har fått et stadig større innslag av beboere i de kommunale bomiljøene som ikke er i stand til å skaffe seg bolig på egen hånd. I dag hører flere av beboerne i de kommunale gårdene til de mest vanskeligstilte i Oslo 4. Det er i dag bydelene Sagene, Grünerløkka og Gamle Oslo som har flest kommunale gårder. I andre bydeler finner man i større grad kommunale leiligheter i borettslag og boligsameier, i tillegg til innleide leiligheter. Vanskeligstilte på boligmarkedet har flere utfordringer i Oslo enn mange andre steder: boligprisene har de senere årene steget for alle typer boliger, og i alle deler av byen. Dette har blant annet sammenheng med at det for folk flest har vært en gjennomsnittlig vekst i velferd, og at innflyttingen til byen er stor. Å få innpass i boligmarkedet er derfor vanskeligere enn tidligere, og for mange er det å eie sin egen leilighet en umulighet. For noen grupper vanskeligstilte er også det private leiemarkedet vanskelig å få innpass i. Dette gjelder blant annet rusmisbrukere. Boligbygg Oslo KF er kommunens forvalter av kommunale boliger og har som formål å fremskaffe boliger til de målgruppene kommunen til enhver tid ønsker å tilgodese med kommunale boliger. Det er Oslos 15 bydeler som tildeler kommunale boliger, og dette gjøres på bakgrunn av kriterier vedtatt av Oslo bystyre. Boligbygg stiller boliger til disposisjon for bydelene, og det er Boligbygg som inngår leiekontrakt med den enkelte beboer. Gjeldende tildelingskriterier påvirker hvem som tildeles bolig i kommunale leiegårder og kommunale leiligheter i borettslag. I tillegg til å påvirke hvem som tildeles bolig og flytter inn, påvirkes bomiljøet også av hvem som blir boende, og hvem som flytter ut. Etter at husleien i kommunale boliger i større grad skulle baseres på gjengsleie, ble husleien dyrere. Oppjusteringen av husleien førte til økt flyttefrekvens, og det ble en ytterligere konsentrasjon av særlig vanskeligstilte. I en masteroppgave om endringer i bomiljø i kommunale leiegårder på Torshov 5, har vi hentet beskrivelser fra et par leieboere slik de omtaler endringer i sitt bomiljø når det gjelder sosiale relasjoner, naboskap og trygghet. 9 10

7 En beboer beskriver endringen slik: Det er 188 beboere i gården hos oss. Før i tiden visste jeg hvem alle var, men ikke nå. Jeg kjenner noen igjen på utseende, men ikke akkurat hvor de bor. Med all den flyttingen som er nå får du ikke det bomiljøet vi hadde for ti, femten, tjue, tretti år siden. Det er noe som sier seg selv. Og dette tror jeg gjelder i alle gårder, for det hører jeg når jeg er ute. Folk sier jeg kjenner snart ikke folk i gården. Og jeg tror ikke folk synes det er så greit. Du føler deg vel litt tryggere hvis du kjenner mennesker. En annen beboer er opptatt av nabokjerringa som bryr seg på en positiv måte og som har en funksjon som opprettholder av sosial kontroll: Vi har litt av det som Gro Harlem Brundtland kalte for nabokjerringer, som passer litt på. Det fungerer ganske bra her enda, og det gjelder i de fleste gårder. Alle kjenner hverandre. Om ikke ved navn, så er alle på hils. Alle stopper og prater, selv om noen er pussa, så stopper de opp og prater. Man hilser jo også på dem med innvandrerbakgrunn, men man får jo ikke den samme kontakten med dem på grunn av språkproblemene. Gjennom disse utsagnene ser vi hvordan representanter for beboere i kommunale leiegårder beskriver hvordan de opplever endringene i sitt bomiljø. Situasjonen har endret seg, og folk kjenner hverandre ikke så godt som tidligere. Likevel er det enkelte beboere som passer litt på de andre, og man har fortsatt en viss kontakt med hverandre. Utvikling av gode og bærekraftige bomiljøer forutsetter først og fremst et samarbeid mellom beboerne. I tillegg er det viktig med oppfølging og engasjement fra forvalter eller boligselskap, bydeler, andre offentlige instanser og organisasjoner og foreninger. Dette forutsetter et godt samarbeidsklima og gode samarbeidsrutiner mellom de ulike aktørene, for at de sammen skal kunne tilrettelegge for beboernes trivsel og aktive innsats. Erfaringsmessig utløses en positiv synergieffekt når det arbeides samtidig med individuell booppfølging, konflikthåndtering, gruppetiltak og generelt bomiljøarbeid i de samme områdene. Nedenfor har vi tatt med noen kvaliteter og forutsetninger for å utvikle gode og bærekraftige bomiljøer i kommunale leiegårder: Gårdstyrer i alle kommunale gårder, og systematisk opplæring av og bistand til gårdstyrene Utearealer med oppholdsplasser for voksne, og lekemuligheter for barn Felleslokaler for beboere til samlinger og aktiviteter av ulike slag Bistand til å arrangere nettverksskapende aktiviteter som treffpunkter i bomiljøet God oppfølging av husordensregler og regler for bruk av fellesarealene Vaktmestertjeneste i bomiljøet som er tilstedeværende og tilgjengelig, gjennom lokale kontorer og faste trefftider Rask klagesaksbehandling Bistand til, og opplæring i, konflikthåndtering God ute - og oppgangsbelysning Gårdsrom som er skjermet fra uvedkommende Hvordan tilrettelegge? Punktene nedenfor kan ha en funksjon som ledetråder for bydeler og andre som arbeider med videreutvikling av bærekraftige bomiljøer på forskjellig nivå og med forskjellige virkemidler: Treffsted Lavterskel Tilgjengelighet Frivillighet Stabilitet og forutsigbarhet Individuell booppfølging som en del av et helhetlig tilbud Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid 2.1 Å mestre et boforhold I noen kommuner er dokumentert boevne et kriterie for å få tildelt kommunal bolig. Begrepet boevne som vilkår for tildeling av bolig i Oslo ble tatt ut i Det er vanskelig å definere boevne, og vurderingen har derfor ofte vært basert på skjønn 6. I Rundskriv U-10/2002 Boligsosialt arbeid bistand til å mestre et boforhold 7 legges det vekt på følgende to elementer i forhold til mestring av boforhold: Å overholde forpliktelser Når noen flytter inn i en bolig oppstår det samtidig rettigheter og plikter for partene (beboer og for eksempel en utleier). Dette gjelder både offentligrettslige og privatrettslige rettigheter og plikter. Blir det inngått et husleieforhold, forplikter leieren seg for eksempel til å overholde ordensreglene i bygningen og til å betale husleien. Å ha bestemte ferdigheter Å mestre et boforhold forutsetter praktiske, sosiale og kulturelle ferdigheter. Den enkelte må kunne utføre praktiske daglige gjøremål i selve boligen. Dette kan for eksempel være å få i seg nok mat, og utføre nødvendig renhold av boligen. Videre bør den enkelte også kunne forholde seg til fellesskapet på en slik måte at ens handlinger ikke setter andres liv og helse i fare. Til sist er det av betydning å finne fram til gode måter å forholde seg til naboer og nærmiljø på. Den enkeltes problemer med å mestre et boforhold har ofte mange og sammensatte årsaker. Det kan dreie seg om blant annet evner, forutsetninger, prioriteringer, motivasjon, kunnskap og erfaringer. Det boligsosiale arbeidet i kommunene vil omfatte et bredt spekter av virkemidler og tiltak. Bruk av virkemidler, kunnskap og lovverk fra ulike sektorer og fagfelt, bidrar til å øke enkeltpersoners forutsetninger til selv å kunne etablere seg i en bolig, og også til at personene skal greie å beholde den. 2.2 Ansvarlig naboskap - ikke alltid best å tie Styret i et borettslag har taushetsplikt i følge borettslagsloven 8 og lovene om boligbyggelag. Når naboen eller folk i bomiljøet får problemer, vil dette kunne merkes av de nærmeste naboene, og kanskje også i resten av nabolaget. Det er lov å bry seg, spørsmålet er hvordan vi gjør det. Styret i borettslagene har taushetsplikt, men er det alltid best å tie? I forbindelse med at folk bor tett vil det ofte være naboen som merker at noe ikke er som det pleier i naboleiligheten. Det kan dreie seg om at naboen ikke er sett på lang tid, eller at man har inntrykk av at forhold som forhold som knytter seg til alderdom, psykisk helse, rus, barns levekår osv. har forverret seg. Vi tenker ikke her på forhold som uenighet, konflikter, diskusjoner, høylytte stemmer osv som vel oppstår innimellom i de fleste mellommenneskelige forhold. Dette vil vi som naboer alltid kunne observere i noen grad, spesielt hvis det er lytt, og det vil alltid høre med til et naboskap på godt og vondt. Det vi ønsker å sette fokus på er beboere som ikke er i stand til å ta vare på seg selv, mishandling, eller forsømmelse av familien. - Hvis tragedien først skjer, er det en fattig trøst at styret i hvert fall ikke brøt taushetsplikten sin, sier advokat Terje Sjøvold i OBOS 9. Sjøvold kommenterer at taushetsplikten i borettslag og i borettslagsloven ikke står i veien for at et styre kan kontakte helsevesenet, politiet eller barnevern når det virkelig er krise. Taushetsplikten omhandler først og fremst personlige forhold som styret får tilgang til, og ikke ting man observerer eller får vite på vanlig måte, rett og slett fordi man bor i nabolaget. Dette betyr ikke i følge Sjøvold at det er greit for et styre å kontakte barnevernet på grunn av sladder. Har du derimot kunnskap fordi du sitter midt i et bomiljø og observerer, har en ikke større plikt til å bevare taushet, dersom en er med i et styre enn om man er en beboer uten tillitsverv i borettslaget. Hvis en derimot i kraft av å være styremedlem betros informasjon om personlige forhold, enten av enkeltpersoner eller representanter for 11 12

8 kommunen eller bydelen, er denne informasjonen i utgangspunktet taushetsbelagt. Om noen mottar sosialhjelp vil det være i kategorien personlige forhold. Det samme vil i utgangspunktet gjelde for opplysninger om fysisk og psykisk helse. Det er imidlertid eksempler på at den det gjelder ikke ønsker taushet og dermed opphever taushetsplikten. Dette kan for eksempel være når styreleder ønsker å melde bekymring til bydelens hjelpeapparat. Man kan finne flere eksempler på dette både fra borettslag og kommunale leiligheter der den det gjelder ønsker bistand, men er av en eller annen grunn ikke i stand til å be om det selv. Sjøvold presiserer i artikkelen at reglene om taushetsplikt er der fordi man ikke skal spre informasjon til uvedkommende. En skal ikke bidra til å gjøre det alminnelig kjent at Jeppe drikker. Dersom en imidlertid ser at noen lider, har man en saklig grunn til å kontakte hjelpeapparatet, selv om en sitter i styret. Styremedlem eller nabo? Bestemmelsene om taushetsplikten i forvaltningsloven gjelder strengt tatt bare for opplysninger om personlige forhold som den enkelte har fått i forbindelse med styrearbeidet. Forhold som man kjenner til som nabo, som vekker bekymring, er ikke omfattet av taushetsplikt. Som nabo vil man være på linje med alle andre. Ofte vil det være nærmeste nabo som observerer forhold som vekker bekymring. Som nabo har man flere valg. Jeg kan for eksempel ta en prat med den det gjelder. Denne praten bør ikke samtidig overhøres av hele nabolaget, fordi det vil være ødeleggende både for den det gjelder og for de som er berørt. Jeg kan også ta kontakt med pårørende dersom det for eksempel gjelder eldre naboer, eller personer som er syke. Som nabo kan jeg også søke råd hos styret, eventuelt kan styret velge å gjøre noe. Til sist kan jeg melde fra til hjelpeapparatet om at jeg er bekymret som nabo til vedkommende. Melde bekymring uten å forvente full oppdatering tilbake Prosjekt Inkludering og konflikthåndtering i bomiljø kjenner til flere saker der både naboer og personer i styre har meldt bekymring til bydelen eller hjelpeapparatet.de vanlige tilbakemeldingene vi har fått er at det kan være vanskelig å vite hvem man skal kontakte, men at en blir mottatt høflig og imøtekommende når en tar kontakt. Vår erfaring er at det er viktig å presentere hvilken posisjon eller rolle man har (for eksempel nabo eller styremedlem). En beskrivelse så konkret som mulig av hva en har observert, og hva det er som gjør at en er bekymret, er viktig å få med. Hjelpeapparatet vil undersøke forholdene, og det er de som fatter eventuelle tiltak. Det er viktig å være oppmerksom på at av hensyn til taushetsplikten til de profesjonelle utøverne, kan ikke den som melder bekymring forvente å få mange opplysninger tilbake. Flere styrer har fortalt at de har funnet dette frustrerende. Et godt råd i denne sammenheng er at oppdraget kun er å melde bekymring, og at en ikke skal forvente informasjon tilbake bortsett fra en tydelighet på at bekymringen er mottatt. Det er også vellykkede eksempler på at hjelpeapparatet, i samarbeid med den det gjelder, har involvert naboer og personer i styret, der det har vært aktuelt. På denne måten kan en, hvis en ønsker det, bli mer involvert og trekkes mer inn i den vanskeligstiltes situasjon når det gjelder naboskapet. Hvordan finne flere opplysninger om taushetsplikt? Bestemmelsene om taushetsplikt i borettslag finnes i borettslagsloven 13-1 (i den gamle borettslagsloven 86). Lignende bestemmelser finnes også i boligbyggelagslovene. Bakgrunnen for bestemmelsene for borettslag er boligsamvirkets tradisjonelle rolle som samarbeidspartner for det offentlige, blant annet med å skaffe boliger til vanskeligstilte. Det finnes ingen regler om taushetsplikt for boligsameier 10. Er det tvil i styret om hvordan man kan forstå taushetsplikten og hva man bør gjøre konkret, er et godt råd å kontakte en advokat for juridisk vurdering, for eksempel en advokat i tilknytning til borettslagets forvaltningsorgan. Samarbeidsutvalget Det er en sentral målsetting i boligpolitikken at kommunale utleieboliger blir geografisk spredt, slik at vanskeligstilte på boligmarkedet kan integreres i vanlige bomiljøer. Dette innebærer at man vil finne kommunale leietakere i mange boligselskap. Problemer i bomiljøer kan forebygges og løses på ulike måter, og samarbeid mellom sentrale aktører bidrar til dette. Samarbeidsutvalget mellom Oslo kommune, OBOS og USBL er opprettet for å forebygge og løse problemer som kan oppstå når kommunen er andelseier i boligselskap. Utvalget skal drøfte rutiner for oppfølging av kommunale leietakere bosatt i boligselskap, og kan også behandle spørsmål knyttet til det enkelte framleieforhold. Mer informasjon om Samarbeidsutvalget finnes på Helse- og velferdsetatens nettsider 11. Noter 1 Paul Thyness (red): Boligsosialt arbeid, Kommuneforlaget, Oslo Kommune, Boligvirkemiddeletaten, rapport fra Prosjekt 78/01 arbeidsgruppe 3 Kilde: Boligbygg Oslo KF. 4 Evelyn Dyb har forsket på bostedsløshet og har skrevet flere rapporter om temaet. 5 Silje Grevle Ottesen: Fra vandelsattest til rulleblad, masteroppgave i samfunnsgeografi, Universitet i Oslo Oppgaven kan hentes på duo.uio.no, der Universitetet i Oslo har åpen samling av digitale publikasjoner. 6 Evelyn Dyb, Liv Johanne Solheim og Siri Ytrehus: Sosialt perspektiv på bolig, Abstrakt forlag, Det kongelige justis- og politidepartement, Det kongelige kommunal og regionaldepartement og Det kongelige sosialdepartement: Rundskriv U- 10/2002 Boligsosialt arbeid - bistand til å mestre et boforhold side 5 8 Lov om burettslag fra 2003, sist endret 2006 som gjelder fra : Teieplikt: Tillitsvalde, forretningsførar og tilsette i eit burettslag skal hindre at uvedkomande får tilgang til det dei har fått kjennskap til i verksemda i laget om personlege tilhøve. Teieplikta gjeld ikkje når inga rettkomen interesse tilseier at opplysningane skal haldast hemmelege. 9 OBOS, Bolig & Miljø/ nr 02/ Lov om sameiger fra 1965, sist endret velferdsetaten. oslo.kommune.no/bolig 13 14

9 13 BAKGRUNN Vi og de andre

10 3.0 Vi og de andre Fortell meg og jeg kan glemme vis meg og jeg vil huske la meg delta og jeg vil forstå. Den enkelte handler ofte ut fra private forestillinger om hvem de andre er, hvilke problemer de skaper, og hvordan de bør behandles. Forestillingene er ofte stereotypier, som for eksempel alle med psykiske problemer er enten aggressive eller totalt passive, alle kvinner med hijab er undertrykte og alle somaliere er vanskelige. Dette innebærer at vi ikke legger merke til representanter fra disse gruppene som ikke samsvarer med forestillingene våre. For eksempel kan velfungerende somaliere bli usynlige for oss. Stereotypiene vi konstruerer kan lett skape usynlige barrierer som hindrer åpenhet, positiv kommunikasjon, gjensidig forståelse, integrering og inkludering. Som regel gjøres ikke dette av vond vilje, og det handler heller ikke om rasisme. Det er for eksempel få av oss som bærer på bevisste forestillinger om rasemessig overlegenhet. Stereotypiene vi lager kan ramme etniske minoritetsgrupper, men også etnisk norske grupper utsettes for diskriminering. Dette peker mot at det handler om generelt diskriminerende holdninger til utsatte grupper med lav status, utløst av forenklede negative stereotypier. Rusmisbrukere, bostedsløse og reelt eller antatt ressurssvake grupper kan utsettes for diskriminerende holdninger. I forhold til konflikthåndtering, integrering og inkludering er det spesielt uheldig både i mellommenneskelige møter, i møter mellom grupper og i samfunnslivet generelt, dersom våre stereotypier omfatter grupper av uverdige andre. Det er langt mer konstruktivt å ha fokus på at vi ikke alltid er like, men at vi er likeverdige. I arbeidet med å utfordre våre stereotypier, kan begreper som åpenhet, respekt og likeverdighet oppfattes som floskler. De kan imidlertid også være gode rettesnorer på mange arenaer. Å utfordre våre egne holdninger og arbeide med kompetanseutvikling er viktig! Selv glemmer undertegnede ikke så lett et møte med en engelsktalende muslimsk kvinne, totalt tildekket i sort, bortsett fra øynene. Hennes energiske, reflekterte og inspirerende tale fra en talerstol som ellers hadde vært dominert av menn, var en personlig oppvekker. Det gjelder å ta vare på slike opplevelser, slik at stereotypiene våre endres. Det vil være mye å hente for den enkelte, for grupper og for samfunnet, hvis det satses enda mer på ressurspersoner fra forskjellige miljøer, som i utgangspunktet er vurdert som marginaliserte. I brukerorganisasjoner, som for eksempel innvandrerorganisasjoner og ellers i frivillig arbeid er det mange eksempler på personer som kan ha roller og funksjoner som viktige brobyggere. For å fart på mangfoldsarbeidet trengs brobyggere. To personer tilknyttet arbeidet i Helsingfors-komiteen har nylig skrevet boka Bygg broer, ikke murer 12. Fra boka har vi hentet dette sitatet: Fortell meg og jeg kan glemme vis meg og jeg vil huske la meg delta og jeg vil forstå. 3.1 Inkl uderende språk Det lille mindretallet som fortsatt insisterer på å bruke ordet neger er et lite problem. Den store utfordringen er hvordan språket til hver og en av oss bidrar til å skape skiller og avstand, sier Bjarne Håkon Hansen, arbeidsog inkluderingsminister, i en artikkel publisert i Dagbladet 27.august I møte med unge mennesker får han mange frustrerte meldinger om at de til stadighet blir omtalt som andregenerasjonsinnvandrere. Flere spør hvor lang tid det egentlig skal ta før de kan kalle seg nordmenn, og de opplever måten de blir omtalt på som ekskluderende. Det vil være enklere å skape et inkluderende samfunn dersom vi også fører et inkluderende språk. Dette vil være et språk som ikke fremmedgjør de vi ønsker skal være inkludert. Det kan være krevende å unngå en språkdrakt som skaper distanse, og Arbeids - og inkluderingsdepartementet har derfor laget et lite veiledningshefte i god språkbruk 13. De har imidlertid ikke laget en liste med såkalte fy ord, eller en liste som sier hvordan vi skal snakke. Det de har gjort er å samle vanlige ord og uttrykk, og sagt noe om hva som gjør dem vanskelige. Målet er å få folk til å tenke seg om og bli litt mer bevisste på hvordan de snakker og skriver. Da er sjansen også større for at vi får sagt det vi vil. Statsråden kommer i artikkelen inn på at de færreste av oss mener noe vondt når vi sier for eksempel 17 18

11 fremmedkulturell. For noen er det et ord som er like verdinøytralt som bord eller stol. Men for mange andre er det ikke det. I den forbindelse er det hensynet til dem som opplever en slik språkbruk som belastende som skal veie tyngst. Uansett er det uheldig å knytte uttrykk som fremmed til personer som er en del av samfunnet. Som regel er det ikke enkeltord som er problematiske, men måten de blir brukt på. Det er ikke den ene gangen tunga krøller seg, og ord som fremmedkulturell eller andregenerasjonsinnvandrer kommer ut av munnen, som er problemet. Det er alle gangene til sammen. Mønsteret slike ord skaper over tid er utvetydig: Noen er annerledes. Noen hører ikke hjemme her. De er fremmede. Sammenhengen bør avgjøre om det er relevant å trekke fram at noen har innvandrerbakgrunn, eller at foreldrene ikke er født i Norge. Ofte er det ikke nødvendig å påpeke det. Ingen liker å bli satt i bås, enten de bruker hijab eller grilldress. Etter hvert vil vi oftere klare å se forbi folks hudfarge eller etniske bakgrunn, og heller snakke om dem som kollegaer, fotballspillere, rørleggere, naboer eller advokater. Vi er på vei, men vi har et stykke igjen. Den største utfordringen er kanskje å bli bevisst på hvordan språket kan skape skiller mellom oss og de andre. Også nøytrale begreper som beskriver nøkterne fakta kan bli brukt på et vis som skaper skiller, avstand og unødvendige motsetninger mellom folk. På denne måten er språket ikke bare noe som beskriver virkeligheten, men også noe som skaper virkeligheten. På mange områder vil det være forskjeller i synspunkter, interesser og verdier som går på kryss og tvers av ulike grupper. Vår identitet er sammensatt av mange ingredienser. Ved å se enkeltpersoner som likeverdige, og ikke bare se for eksempel en somalier som muslim, åpner vi for fellesskap, dialog og samhandling. Mange blir engstelige når språkdebatten blusser opp. Enkelte synes det er krevende å holde seg orientert om hva som til enhver tid er riktig å si. Det vil være lite konstruktivt dersom et stadig ønske om å være korrekt lukker kommunikasjonen mellom mennesker. Enkelte har et særlig ansvar når det gjelder å skape et inkluderende språk. Dette gjelder særlig samfunnsdebattanter, journalister og politikere. Den offentlige debatten skiller seg fra de private samtalene ved at man har færre muligheter til å korrigere lite treffende utsagn. I møte med mennesker man ikke kjenner godt er det vanskeligere å forutsi hvordan den andre parten vil reagere på det man har å si. I slike situasjoner er det ekstra viktig å føre et språk som gjør at man ikke blir misforstått, som ikke skaper unødvendig avstand eller som virker som en usynlig barriere. Begreper utvikler seg i takt med omgivelsene, men lever også sine egne liv. Et eksempel er begrepet andregenerasjonsinnvandrer. Da Statistisk sentralbyrå introduserte begrepet var det ingen instanser som reagerte. Over tid har ordet imidlertid fått en ladet betydning som mange med innvandrerbakgrunn opplever som ekskluderende. Byrået sluttet derfor å bruke begrepet for flere år siden. Et annet eksempel er ordet pakkis. I mange sammenhenger er dette et nokså nedlatende ord å bruke. Men ungdommer med pakistansk bakgrunn bruker det også om seg selv eller hverandre, ofte mens de ler og tuller. Dette illustrerer at hvem som snakker med hvem, om hva og i hvilken sammenheng, er med på å avgjøre hvordan vi ordlegger oss. Flere av oss bør ta aktivt stilling til hvilke ord og uttrykk vi bruker for å snakke om den mangfoldige virkeligheten vi befinner oss i. Det er ikke sikkert at det er vond vilje som gjør at enkelte fører et ekskluderende språk. Som regel kommer det av manglende bevissthet, eller et øyeblikks ubetenksomhet. Verre er det hvis det skjer hele tiden. 3.2 Bruk av tolk God kommunikasjon er viktig for å oppnå integrering og mangfold i samfunnet. I saker hvor man møter språkbarrierer er tolking et nødvendig virkemiddel for at offentlige tjenesteytere og andre fagpersoner skal kunne informere, veilede og høre brukerne av tjenestene. Bruk av tolk er nødvendig for å sikre en likeverdig kommunikasjon. Det kan også være nødvendig for å unngå misforståelser, og kan på den måten være konfliktforebyggende. Tjenestemenns plikt til å kommunisere med partene i en sak er nedfelt i forvaltningsloven. Særlover, slik som pasientrettighetsloven og domstolloven, regulerer denne plikten for andre fagpersoner. Internasjonale konvensjoner Norge har tilsluttet seg, (f. eks. Den europeiske menneskerettskonvensjonen og Nordisk språkkonvensjon 14.) fastslår også personers grunnleggende rett til å bli hørt og til å motta informasjon og veiledning. Tolken skal være upartisk i tolkesituasjonen, og tolkens egne holdninger skal ikke påvirke tolkingen. Tolken har absolutt taushetsplikt om det de får kjennskap til gjennom sitt arbeid. Dette gjelder også etter at de er sluttet i tjenesten. Å benytte familiemedlemmer som tolk anbefales ikke, fordi disse lett kommer opp i utfordringer knyttet til lojalitet, i tillegg til at de ikke har kompetanse i tolking. Spesielt viktig er det at barn slipper rollen som tolk i møte med det offentlige tjenesteapparatet. Familiemedlemmer kan heller delta som støttepersoner. Tolketjenesten i Oslo 15 formidler tolke- og oversettertjenester til offentlige virksomheter og privatpersoner. Tolkene arbeider etter strenge yrkesetiske regler som er sammenfattet i Retningslinjer for god tolkeskikk. Det anbefales å sette seg inn i Huskeliste for bruk av tolk som finnes på Utlendingsdirektoratet sine nettsider 16. På sidene kan en også bestille publikasjoner om tolking, som blant annet Å samtale via tolk - en kort veiledning. Denne er oversatt til flere språk. Fra veiledningen har vi hentet følgende sitat: Når to parter skal kommunisere med hverandre, men mangler et felles språk, er tolken et nødvendig mellomledd for at de to skal kunne føre en samtale med hverandre. Målet for den tolkede samtalen er at den skal være så lik en vanlig samtale som mulig. Likevel er det klart at du må ta noen forholdsregler når du fører en samtale gjennom tolk. Informasjon om tolking finnes ellers på flere nettsider 17. Noter 12 Boka Bygg broer, ikke murer er skrevet av Enver Djuliman og Lilian Hjorth, Humanist forlag, 2007 og inneholder blant annet 97 øvelser i menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og konflikthåndtering Kilde: Integrerings og mangfoldsdirektoratet. 15 under tolking og

SAMHANDLING OG KONFLIKTHÅNDTERING I HJELPEAPPARATET. - Informasjonshefte

SAMHANDLING OG KONFLIKTHÅNDTERING I HJELPEAPPARATET. - Informasjonshefte SAMHANDLING OG KONFLIKTHÅNDTERING I HJELPEAPPARATET - Informasjonshefte Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst Forord Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD,

Detaljer

Barns trivsel voksnes ansvar

Barns trivsel voksnes ansvar Barns trivsel voksnes ansvar Veiledning Publisert: 11.12.2012 Sist endret: 13.12.2012 Barns trivsel voksnes ansvar Nordsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Sørsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Lulesamisk

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Kommunikasjon, trygghet og tillit

Kommunikasjon, trygghet og tillit I hvilke situasjoner og med hvem synes du det er lett å kommunisere?? Hvilke egenskaper har mennesker som er flinke til å kommunisere? Hvilke ferdigheter må du ha for å kommunisere med barn fra 0 til 2

Detaljer

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer

VI og DE En håndbok om kommunikasjon på tvers av kulturer

VI og DE En håndbok om kommunikasjon på tvers av kulturer VI og DE En håndbok om kommunikasjon på tvers av kulturer Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Idé, tekst, oppgaver og illustrasjoner: Siv Lakou Noen tekster og fotos: IMDi Forord I perioden 1999-2001

Detaljer

Bachelorgradsoppgave. Rusmiddelproblemer og omsorgssvikt Substance abuse and neglect. Forfatter: Kirsten Bakken

Bachelorgradsoppgave. Rusmiddelproblemer og omsorgssvikt Substance abuse and neglect. Forfatter: Kirsten Bakken Bachelorgradsoppgave Rusmiddelproblemer og omsorgssvikt Substance abuse and neglect Forfatter: Kirsten Bakken VPL 310 Bachelorgradsoppgave i Vernepleie Høgskolen i Nord-Trøndelag-2014 Sammendrag Tittel:

Detaljer

Fritidsaktivitet som utgangspunkt for personlig utvikling

Fritidsaktivitet som utgangspunkt for personlig utvikling Bacheloroppgave Av: Kari Ann Tobiassen Fritidsaktivitet som utgangspunkt for personlig utvikling Bacheloroppgaven er gjennomført som et ledd i utdanningen ved Universitetet i Agder og er godkjent som sådan.

Detaljer

Husrom uten hjerterom Kan bolig motvirke marginaliseringsprosesser?

Husrom uten hjerterom Kan bolig motvirke marginaliseringsprosesser? FoU-rapport nr. 1/2012 Husrom uten hjerterom Kan bolig motvirke marginaliseringsprosesser? Kathrine Bakke, Ingunn Kvamme, Trond Stalsberg Mydland og Randi Wærdahl Tittel Husrom uten hjerterom Kan bolig

Detaljer

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer

INNSPILL TIL GOD PRAKSIS

INNSPILL TIL GOD PRAKSIS Rambøll Management Consulting, mars 2013 INNSPILL TIL GOD PRAKSIS Erfaringer fra tidligere prosjekter på det boligsosiale området 1. Innledning På bakgrunn av tidligere gjennomførte prosjekter har Rambøll

Detaljer

AFS Lokalkontakt. Håndbok for lokalkontakter 2014

AFS Lokalkontakt. Håndbok for lokalkontakter 2014 AFS Lokalkontakt Håndbok for lokalkontakter 2014 AFS Norge Internasjonal Utveksling 2014, med enerett. Innhold INNHOLD... 1 VELKOMMEN SOM LOKALKONTAKT VELKOMMEN SOM FRIVILLIG I AFS NORGE!... 2 OM AFS...

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer

Ungdom. om skole. Hva gir motivasjon? Ungdomshøringen 2013. Ungdom om skole Ungdomshøringen 2013 1

Ungdom. om skole. Hva gir motivasjon? Ungdomshøringen 2013. Ungdom om skole Ungdomshøringen 2013 1 Ungdom om skole Hva gir motivasjon? Ungdomshøringen 2013 Ungdom om skole Ungdomshøringen 2013 1 Innhold Forord Ungdomshøringen 2013: En oversikt. Dette ønsket ungdommene: Prioriterte saker fra gruppene

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Du blir frisk av tuberkulose

Du blir frisk av tuberkulose Veileder for bruk av brosjyren Du blir frisk av tuberkulose For helsepersonell 1 Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Brosjyren Du blir frisk av tuberkulose fins på flere språk. Papirutgaver kan bestilles

Detaljer

Tiltak mot tvangsekteskap

Tiltak mot tvangsekteskap Veileder Utgitt av: Barne- og familiedepartementet Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer av denne publikasjonen fra: Statens forvaltningstjeneste Informasjonsforvaltning Postboks 8169

Detaljer

- DNB Eiendom. Hvordan vinne kunden?

- DNB Eiendom. Hvordan vinne kunden? Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI Stine D. Larsen Linn K. Nerland - DNB Eiendom Hvordan vinne kunden? BTH 32031 Salgsledelse og Personlig salg Innleveringsdato: 07.06.2012 Studiested: BI Trondheim

Detaljer

«Det hadde vært fint å få være med å velge»

«Det hadde vært fint å få være med å velge» Veronika Paulsen Kristin Thorshaug Berit Berg «Det hadde vært fint å få være med å velge» Brukerundersøkelse blant flyktninger i bofellesskap Veronika Paulsen, Kristin Thorshaug og Berit Berg Det hadde

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

Ungbo mellom omsorg og forebygging

Ungbo mellom omsorg og forebygging Marit Ekne Ruud Ungbo mellom omsorg og forebygging Evaluering av Ungbotiltaket i Oslo og Trondheim 275 Prosjektrapport 2000 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Marit Ekne Ruud Ungbo mellom omsorg

Detaljer

AFS Vertsfamilie. Håndbok for dere som får verden inn i stua 2014

AFS Vertsfamilie. Håndbok for dere som får verden inn i stua 2014 AFS Vertsfamilie Håndbok for dere som får verden inn i stua 2014 Innhold Om AFS... 4 Forberedelser... 6 Forventninger... 8 Kultur... 11 Interkulturell bevissthet... 17 Tilpasningskurven... 20 Den første

Detaljer

Vanskeligstilte på boligmarkedet

Vanskeligstilte på boligmarkedet Notat 2009:1002 Vanskeligstilte på boligmarkedet Syn på egen situasjon og bistand fra kommunen Christen Ness Vigdis Nygaard Innholdsfortegnelse Innledning... 1 1 Noen årsaker til å bli vanskeligstilt

Detaljer

Sosialfaglig kompetanse og BSV-utdanningene. Rapport fra den lokale UH-ledete arbeidsgruppen tilknyttet Høgskolen i Bergen 15.

Sosialfaglig kompetanse og BSV-utdanningene. Rapport fra den lokale UH-ledete arbeidsgruppen tilknyttet Høgskolen i Bergen 15. Sosialfaglig kompetanse og BSV-utdanningene Rapport fra den lokale UH-ledete arbeidsgruppen tilknyttet Høgskolen i Bergen 15. november 2013 Innhold Innledning 1 Tema 1 Den profesjonsfaglige essensen: sosionom

Detaljer

Vi er ambulante og sitter ikke på kontoret. Oppfølgingstjenesten, bydel Alna, Oslo Kommune. Ragnhild Fugletveit

Vi er ambulante og sitter ikke på kontoret. Oppfølgingstjenesten, bydel Alna, Oslo Kommune. Ragnhild Fugletveit Vi er ambulante og sitter ikke på kontoret Oppfølgingstjenesten, bydel Alna, Oslo Kommune Ragnhild Fugletveit Online-versjon (pdf) Det må ikke kopieres fra rapporten i strid med åndsverkloven og fotografiloven

Detaljer

INDIVIDUELL KARTLEGGING

INDIVIDUELL KARTLEGGING VEILEDER INDIVIDUELL KARTLEGGING og UTVIKLING AV INDIVIDUELL TILTAKSPLAN FOR ENSLIGE MINDREÅRIGE I ORDINÆRE STATLIGE MOTTAK 1 Innhold 1. Bakgrunn... 4 2. Faglig grunnlag for individuelt kartleggings- og

Detaljer

TEMAHEFTE. om barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagen. Bodil Mørland (red.)

TEMAHEFTE. om barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagen. Bodil Mørland (red.) TEMAHEFTE om barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagen Bodil Mørland (red.) Innholdsfortegnelse Innledning 7 Barn med nedsatt funksjonsevne hvem er de og hvem er vi? 8 Hvem er de? 8 Trenger vi merkelapper?

Detaljer

Arbeidsbok helse- og omsorgsmodul

Arbeidsbok helse- og omsorgsmodul Arbeidsbok helse- og omsorgsmodul 1 INTRODUKSJON DEL 1 1 Individuell pleie i en flerkulturell sammenheng DEL 2 Kulturelle normer og tradisjoner DEL 3 Mat, måltider og kulturelle tradisjoner DEL 4 Helsetilstander

Detaljer