MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE. OMSORGSBOLIGER HOVLIHAGEN BORETTSLAG NB! Endringer i saksframlegget i forhold til tidligere utsending!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE. OMSORGSBOLIGER HOVLIHAGEN BORETTSLAG NB! Endringer i saksframlegget i forhold til tidligere utsending!"

Transkript

1 Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: Tid: 09:30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall meldes til servicetorget, tlf: snarest mulig. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling. TILLEGG SAKSLISTE Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel 20/13 13/59 32/13 13/169 OMSORGSBOLIGER HOVLIHAGEN BORETTSLAG NB! Endringer i saksframlegget i forhold til tidligere utsending! ÅRSREGNSKAP /13 13/375 GJØVIK KRISESENTER IKS - SØKNAD OM TILLEGGSBEVILGNING 34/13 11/1738 IDRETTSANLEGG KUNSTGRESSBANE OG FRIIDRETTSANLEGG - FRAMDRIFT 35/13 08/1547 FISKETRAPP II LOMSDALSELVA Det er også to tilleggsreferatsaker og endringer i vedlegget Reglement for boligkomiteen. Se vedlegg. Hov, 5.mars 2013 Terje Odden ordfører Kjeld Dag Svendsen formannskapssekretær Postadresse: Besøksadresse: Hovsbakken 1 Hovsbakken 1 Telefon: HOV HOV Telefaks:

2 Sak 20/13 OMSORGSBOLIGER HOVLIHAGEN BORETTSLAG Saksbehandler: Odd Syversen Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/59 Saksnr.: Utvalg Møtedato 20/13 Formannskapet / Kommunestyret Innstilling: 1. Kommunestyret vedtar at det kan legges inn bud på kr ,- på ledige leiligheter i Hovlihagen. 2. Kommunestyret gir rådmann/orfører fullmakt til å avgjøre antallet. 3. Kjøpene finansieres ved bruk av skattereguleringsfond/avkastningsfond. Saldoen på disse er 2,3 mill.kr. Vedlegg: 1. Brev av fra Gjøvik og omegn boligbyggelag til Husbanken vedlagt kopi av brev av fra styret i Hovlihagen borettslag. 2. Brev av fra Husbanken til Søndre Land kommune 3. Brev av fra Husbanken til Gjøvik og Omegn Boligbyggelag Bakgrunn: Hovlihagen borettslag ble etablert som en følge av statens eldresatsing på slutten av tallet. Byggingen skjedde gjennom et samarbeid med Gjøvik og omegn boligyggerlag (GOBB) og Søndre Land kommune. Borettslaget har til sammen 31 leiligheter hvorav 8 er i småhusa og 23 i blokka. Leilighetene er klausulerte og kan bare tildeles personer som er 60 år og eldre, eller yngre som har et pleie- og omsorgsbehov. Det er kommunen som har tildelingsretten. Det er gitt lån og tilskudd gjennom Husbanken. Oppstarttilskudd på kr ,- pr. leilihet ble overført borettslaget for å redusere prisen på leilighetene. Kommunen mottar årlig en investeringskompensasjon i forhold til borettslagets fellesgjeld. Kommunen eier 3 leiligeter som er utleid. De første årene ble lilighetene omsatt på en grei måte. Fra 2008 skjedde det noe i markedet som har gjort det vanskelig å omsette leilighetene. Det antas at den viktigste årsaken er at folk kvier seg for å kjøpe da det er vanskelig å selge. Side 2 av 14

3 Sak 20/13 I dag står det 6 leiliheter ledige, og de har tildels stått ledige lenge. En leilget har stått ledig i ca. 2,5 år. I tillegg er en leilighet leid ut på kort sikt. GOBB har søkt Husbanken om å endre vedtektene slik at lag og foreninger kan eie leiligheter for videre utleie. På denne bagrunn har kommunen mottatt brev fra Husbanken og ber om at kommunen redgjør for situasjonen og hva som vil bli gjort. Husbakken mener helt klart at det er kommunens ansvar å få tildet leilighetene etter intensjonen. Hvis ikke vil Husbaken kreve tilbake forholsmessig av oppstartstilskuddet (kr for 7 andeler) og stoppe investerinskompensasjonen (kr i 2012). Andelen for 1 leilihet er sagt opp p Borettslaget må da kjøpe andelen tilbake, noe som vil medfølre økt husleie for de andre beboerne. I tillegg har GOBB sagt opp avtalen om garantert betaling av felleskostnader. Et annet forhold er at leiligheter kan avklusulers slik at de kan omsettes på det åpne markes. Husabaken har tidligere sagt at dette ikke kan gjøres for en og en leilighet, men for eksempel. 5. Resultatet vil være tilbakebetaling av oppstarttilskudd og mindre investeringskompensasjon. På sikt vurderes dette å kunne bli aktuelt for leilighetene i småhusa. Vurdering: Det er en svært uheldig situasjon som har oppstått når det gjelder omsetning av leilighetene i Hovlihagen. Rådmannen vurderer det slik at kommunen ikke lenger kan sitte å se på at leilighetene står tomme over lang tid. Utfra vedtektene kan kommunen eie 9 leiligheter Kommunen kan derfor kjøpe noen av de ledige leiligetene. Det kommuer stadig henvendelser om muligheten for å leie i Hovlihagen. Spørsmålet blir hvor mange og hvilke. Ideelt burde leilighene som kommunen skal eie ligge samlet, men det er tilfeldig hvor det blir ledig. Saken er også slik at det vil komme flere leiligheter som blir vanskelig å omsette. Leilighetene i Hovlihagen, spesielt i blokka, anses å bli viktige i framtidas omsorgtrapp. Dette må bl.a. ses i sammenheng med planene om ombygging av sykehjemmet. Makspris for leiligheten er på. Ca De leiligheter som har vært omsatt i det seinere har blitt solgt til en lavere pris. De fleste har sagt seg villig til å selge for kr Rådmannen vil foreslå at kommunen byr kr , og at rådmann/ordfører får fullmakt til å avgjøre antallet. Kommunen kan imidlertid i dagerns situasjon ikke eie mer enn 9 til sammen. Side 3 av 14

4 Sak 32/13 ÅRSREGNSKAP 2012 Saksbehandler: Pål Rønningen Arkiv: 000 Arkivsaksnr.: 13/169 Saksnr.: Utvalg Møtedato 32/13 Formannskapet Innstilling: Formannskapet tar informasjonen til orientering. Vedlegg: Ingen Bakgrunn: Formannskapet har bedt om en orientering om det foreløpige resultatet for Regnskapet vil ikke være ferdig utarbeidet innen 6.mars, men det blir orientert om det foreløpige resultatet. Vurdering: Informasjon om kommunens foreløpige resultat for 2012 blir gitt på møtet. Side 4 av 14

5 Sak 33/13 GJØVIK KRISESENTER IKS - SØKNAD OM TILLEGGSBEVILGNING Saksbehandler: Nils Hesthagen Arkiv: 223 H43 Arkivsaksnr.: 13/375 Saksnr.: Utvalg Møtedato 33/13 Formannskapet Innstilling: Søknaden om tilleggsbevilgning avslås. Saken tas opp igjen til ny vurdering ved behandling av budsjett for Vedlegg: Gjøvik Krisesenter IKS, Søknad om tilleggsbevilgning på bakvakt for 2013 Bakgrunn: Fra 2011 kjøper Valdresregionens kommuner og Gran kommune tjenester fra Ringerike Krisesenter på Hønefoss. Avtalen med krisesenteret på Gjøvik ble sagt opp. Dette førte til en saldering i budsjettet som følge av mindre driftstilskudd og forventet mindre aktivitet. Inntektstapet ble på 1 mill. Forutsetningen for at en da valgte å fortsette med eget senter var en løsning der det ble tilført 0,5 mill friske penger og 0,5 mill ble dekket gjennom salderingen av senterets eget budsjett. Det har senere vist seg at aktiviteten på senteret fortsatt er på samme nivå, Årsak er større behov for senteret fra kommunene i Gjøvikregionen. Økningen av aktivitet er dokumentert for representantskapet. I representantskapsmøte la styret for Gjøvik Krisesenter IKS fram et budsjettforslag for 2013 med en budsjettøkning på 49,63 %. Styret hadde beregnet at senteret bør øke personalinnsatsen til samme nivå som hos andre sammenlignbare senter for å sikre tilstrekkelig personaldekning og aktivitet. Styret meddelte også at det er behov for både å modernisere og øke krisesenterets boligmasse. Representantskapet besluttet å avslå søknaden om en slik økning av budsjettet og anbefalte en økning på 4 %. Representantskapet ønsket videre å se på bakvaktsordningen som ble avviklet som en del av besparelsen i budsjettet når Valdresregionen og Gran kommune gikk over til annet senter. I dag er bakvaktsordningen basert på at personalet stiller frivillig dersom det oppstår slikt behov. Side 5 av 14

6 Sak 33/13 Representantskapet bestilte på møtet at senteret utreder kostnad for en bakvaktsordning. De ønsket også en oversikt over aktiviteter og ressursforbruk hos sammenlignbare senter. Nytt representantskapsmøte ble berammet til På representantskapsmøte var det befaring av senteret. Representantskapet fikk presentert oversikt over budsjett og aktiviteter fra sammenlignbare senter på Østlandet. Representantskapet ønsket at styret starter arbeidet med en langsiktig plan for senteret hvor man også ser på behov for å øke rammetilskuddet for drift i årene framover, og samtidig utreder et eventuelt behov for boligmasse på sikt. Representantskapet besluttet å oversende sak til kommunene i Gjøvikregionen med framlegg om tilleggsbevilgning i 2013 for bakvaktsordning på kr ,-, som tilsvarer kr. 5,88 pr innbygger. En eventuell tilleggsbevilgning for bakvaktsordningen forutsettes at kommunene i Gjøvikregionen samlet slutter seg til sin del av tilleggsbevilgningen: Gjøvik kommune kr Østre-Toten kommune kr ,- Vestre-Toten kommune kr ,- Søndre Land kommune kr ,- Nordre Land kr ,- Vurdering: Senteret er i dag sårbart med tanke på at det ikke er en bakvaktsordning. Bakvakt ble avviklet i forbindelse med inntektstapet når flere kommuner gikk ut i En bakvaktsordning er viktig for sikkerheten for de som bor på senteret og for personalet. På senteret kan det bo opptil barn og voksne samtidig. Bakvakten kan rykke ut og bistå dersom uheldige situasjoner oppstår på senteret og det er akutt behov for økt bemanning. Senteret har rask respons fra politiet, men det er behov ekstra innsats både mens politiet er tilstede og ved oppfølging av etterreaksjoner av hendelsen etter at politiet har vist bort, eller reist med inntrengeren, eller den/de som har skapt uro. Både barna og de voksne har behov for slik oppfølging. En bakvakt gir også den ansatte som er på vakt mulighet til å rådføre seg med en kollega når det oppstår andre utfordrende situasjoner, Dette kan bidra til å løse det akutte behovet på senteret. Side 6 av 14

7 Sak 33/13 Krisesenteret består av to enheter: Krisesenteret for kvinner og Krisesenteret for menn, som ligger på et annet sted i byen. Det kan også oppstå akutt bistandsbehov på krisesenteret for menn. Bakvakta må da reise dit fordi den som er på vakt på krisesenteret for kvinner ikke kan forlate stedet. Bakvakt fordeles etter turnus på de ansatte ved senteret og settes inn på kveld/natt hverdager og i helger. Lønnes etter HTA med en betalt time for fem timer bakvakt hjemme. Til sammen utgjør bakvaktordningen omregnet fra 1:5 en 75 % stillingshjemmel. Rådmannsgruppa i regionen har diskutert saken og er skeptisk til å foreslå en tilleggsbevilgning utenom budsjettprosessen. En viktig begrunnelse for det var at det i forbindelse med reorganiseringen i 2011 etter utmeldelse av Valdreskommunene og Gran fikk senteret et inntektstap på kr. 1 mill. Forutsetningen for at en da fant å kunne fortsette med eget senter var en løsning der det ble tilført 0,5 mill friske penger og 0,5 mill ble dekket gjennom salderinger av senterets budsjett. Det ville være feil å endre denne forutsetningen nå, da kan vi fort få opp igjen diskusjonen om vi skal ha eget senter eller samarbeide med andre. Det bør også nevnes at krisesenterets budsjettet for 2013 er økt med 4%, mens i kommunene er det fortsatt til dels kraftige kutt. En vurdering av budsjettrammen bør derfor foretas i sammenheng med øvrig prioritering ved budsjettbehandlingene for Senteret må da sørge for at det tas kontakt med kommunenes administrasjon i god tid. Senteret er i dag sårbart med tanke på at det ikke er en bakvaktsordning. Bakvakt ble avviklet i forbindelse med inntektstapet når flere kommuner gikk ut i Side 7 av 14

8 Sak 34/13 IDRETTSANLEGG KUNSTGRESSBANE OG FRIIDRETTSANLEGG - FRAMDRIFT Saksbehandler: Odd Syversen Arkiv: C20 Arkivsaksnr.: 11/1738 Saksnr.: Utvalg Møtedato 34/13 Formannskapet Innstilling: 1. Formannskapet garanterer for finansieringen av utgiftene til kunstgrasbane/friidrettsanlegg. Utgiftene er beregnet til kr eks. spillemidler. 2. Formannskapet ber om at det utarbeides en avtale med idrettslaget om deres medvirkning til finansiering og drift av anleggene. Vedlegg: Ingen Bakgrunn: I investeringsbudsjettet for 2013 er det bevilget 4,1 mill. kr. til kunstgrasbane og friidrettsalegg på Hov stadion. Bevilgningen er ment å dekke kommunens andel av byggekostnadene. Med god hjelp av idrettskonsulent i Gjøvik kommune ble søknad om spillemidler oversendt fylkeskommunen innen fristen 15. januar Kostnadsoverslaget viser at kunstgrasbanen vil koste kr og kr for friidrettsanlegget. Dersom søknad om spillemidler blir innvilget vil dette dreie seg om kr for kunstgrasbanen og kr for friidrettsanlegget. Det gjenstår da et beløp på kr for å kunne realisere prosjektet. Fylkeskommunen krever dokumentasjon på finansieringen for å kunne godkjenne søknaden om spillemidler. Denne må foreligge før 15. mars. Den normale fordelingsnøkkelen på slike anlegg er en tredjedel henholdsvis på spillemidler, kommune og idrettslag. Idrettslaget er ikke i stand til å kunne gi noen garanti for medfinansiering. For å kunne få innvilget søknaden om spillemidler må kommunen gi nødvendig garanti for hele beløpet. Side 8 av 14

9 Sak 34/13 Vurdering: For å kunne få innvilget søknaden om spillemidler må kommunen stille garanti for hele beløpet på kr Svaret på spillemiddelsøknaden vil foreligge rundt 1. mai. Innen denne tid bør det være inngått en avtale med idrettslaget om deres medfinansiering av anleggene og deres ansvar for driften av anlegget. Idrettslaget har nedsatt en arbeidsgruppe som skal jobbe ned medfinansieringen. Det er viktig at det kommer fram konkrete resultater av dette arbeidet. Det er neppe realistisk at anleggene kan bygges før i Nødvendige bevilgninger må innarbeides i budsjettet for Side 9 av 14

10 Sak 35/13 FISKETRAPP II LOMSDALSELVA Saksbehandler: Anette Sand Arkiv: K62 Arkivsaksnr.: 08/1547 Saksnr.: Utvalg Møtedato 35/13 Formannskapet / Kommunestyret Innstilling: Kommunestyret vedtar: 1. Å bevilge kroner av Fond til vilt, fiske og friluftsliv, slik at saldoen der reduseres fra kroner til kroner. 2. Å bevilge kroner av Fondet til opphjelp av fiske, slik at saldoen der reduseres fra kroner til kroner. 3. Å reinvitere de foreslåtte partnere som ikke har svart til å delta i finansieringen med kroner av totalen på kroner (ikke medregnet dugnadsinnsats.) 4. Bruken av fondsmidlene inntektsføres på prosjekt i Lokal/ arealregnskapet i Vedlegg: Ingen Bakgrunn: Formannskapet og kommunestyret skal enda en gang ta stilling til: Finansiering av fisketrapp II i Lomsdalselva fra kommunens fond. Historie : Fisketrappa i Lomsdalselva har versert i kommunestyret i flere år. I 2008 ble det innvilget midler til forprosjektering av trappa, i 2010 ble tillatelser til bygging og finansiering behandlet, i juni 2011 ble det bevilget kroner av fond til bruk for bygging av fisketrapp. Byggingen ble ikke igangsatt i 2011, slik at bevilgningen måtte fornyes i formannskap og kommunestyre i januar Det ble sendt oppdragsinvitasjon til fire entreprenører, men det var bare Erik Pedersen Bygg AS som leverte inn tilbud. Sommeren 2012 sto Jarl Eirik Raaum for graving av traseen, avdekking av fjell og pigging av kulp og adkomstveg for betongbil. Sommeren Side 10 av 14

11 Sak 35/ hadde mye nedbør som gjorde støpearbeid vanskelig, og kommunen avventet at Erik Pedersen Bygg AS skulle få satt i gang støpearbeidet på høsten. Dette skjedde ikke fordi Erik Pedersen Bygg AS gikk konkurs i begynnelsen av september Høsten 2012 har innkjøpsavdelingen i Regionen hjulpet til å utarbeide nytt tilbudsdokument for arbeidet som gjenstår på trappa. Nytt tilbud innhentes våren Ny framdriftsplan for prosjektet i 2013 er som følger: Mars April Få kommunestyrets regodkjennelse på bruk av kommunale fond til finansiering av fisketrapp. Siden fisketrappa ikke ligger inne i budsjettet som et flerårig prosjekt må fondsbruken godkjennes for hvert år. Ubrukte fondsmidler trekkes inn hvert år. Sende ut nytt anbudsdokument til fire fem entreprenører i regionen. Befare fisketrappa med entreprenørene. Mai Velge entreprenør. Sende ut reinvitasjon til medfinansiering. Fortløpende følge opp finansieringen av fisketrappa.oktober Markere sluttføring av fisketrappa! Gjenstående og utførte investeringer i fisketrappa pr Post Beskrivelse Enhet Masse Gjenstående kostnad 1 Byggeplasskostnader, herunder transport av materiell og maskiner, brakke, byggestrøm, reise/diett m.m. RS 1 2 Avdekking av fjell på de steder oppføring av betong i nedre og øvre del av ny fisketrapp iflg tegning A - 03 Utført 2012 Utført Ca Rydding av skog i trappetrase Utført 2012 Utført 4 Graving av kanal med kulputvidelser for ny fisketrapp, lengde ca meter. Massen kan planeres ut på siden av kanalen. 5 Utsprenging av kulp i fjell nedstrøms nederste kulp i ny trapp. Se tegning A-03. I tillegg beregnes utgraving av sprengt masse og legges i deponi i nærhet. Anlagt veg inntill elva. Utført 2012 Utført Utført 2012 Utført M3 15 Side 11 av 14

12 Sak 35/13 6 Boring av hull for fjellbolter, dimensjon 37 mm, fjellbolter av 20 mm. Kamstål L=2 meter, derav 1 m i fjell. Bolter gyses fast med ekspanderende boltemørtel. 7 Forskaling av alle murer med valgfri bruk av forskalingsmateriale Stk 50 M Trekantlekter monteres for å bryte alle hjørner, også i terskeloverløp Dugnad Dugnad 9 Dobbeltsidig armering i alle murer. 10 mm. Kamstål horisontalt, og 12 mm. Vertikalt c/ c = 25 cm. 10 Betong Kg 900 M3 11 Ca Utlegg av grov stein i utgravde kulper i kanalen. Dugnad Dugnad Ca Luke og lukeføringer 13 Riving og gjenoppbygging av gråsteinsmur langs kraftverksmagasinet som ligger foran vanninntaket i ny trapp. Det skal være mulig å gå over luka når den er ferdig. 14 Avslutning og opprydding 15 Oppsetting av nytt rekkverk foran gammel fisketrapp. M Ca 13 Ca Ca Ca Ca Side 12 av 14

13 Sak 35/13 Ca Sum budsjettert kostnad som gjenstår uten verdi av dugnadsarbeid: Ca Utført investeringer i 2012 for ca Total budsjettert kostnad i 2012 Ca Under følger det gamle forslaget til finansiering av fisketrapp fra 2012, merknaden sier hva som har skjedd i : (beløpene på medfinansiering kan endres - økes) Finansiering: Tilbud Navn Kroner Merknad (rødt er utført) Søndre Land jeger og fisk Rydding av skog, trelekter, stein i Andre fiskeforeninger kulp, opprydding. Søndre Land Kommunes fiskefond Kommunen dekker all merverdiavgift. Randsfjorden Grunneierforening Dokka / Etna grunneierforening Dokkadeltaet grunneierlag Regulantene i Randsfjorden Norges Trollingforbund Gitt tilsagn til 5000 og mer på vilkår Randsfjorden fiskeforening Gitt tilsagn på 5000 Gran kommune Har gitt positivt signal m Jevnaker Nordre Land kommune Fylkesmannen/ fylkeskommunen Sum Vurdering: Det er Søndre Land kommune som står som byggherre og er ansvarlig for byggingen av fisktrappa iht til vedtak i kommunestyrets behandling av saken i møte den , sak 6/12. Kommunen står som byggherre for denne fisketrappa fordi det ikke er noen som har konsesjon for drift av kraftverk i Lomsdalvassdraget. En fisketrapp er ellers et ansvar som følger med det å ha konsesjon på, og inntekt av kraftverksdrift. I 2012 har kommunen brukt ca kroner av fondsmidler avsatt til bruk i På grunnlag av dette er ca kroner tilbakeført fondene pr Side 13 av 14

14 Sak 35/13 Administrasjonens forslag er at Søndre Land kommune for 2013 bidrar med kroner fra fond til opphjelp av fiske og fra fond til vilt, fiske og friluftsliv. Forslaget medfører at kommunens andel av finansieringen øker fra kroner til totalt kroner. De partene som ikke har besvart invitasjonen med tilsagn til midler til trappa inviteres nok en gang til å gjøre dette for til sammen Egeninnsats til Søndre Land jeger og fiskeforening på kroner holdes utenom dette. Dersom reinvitasjonene ikke fører fram, og /eller gjenstående del av prosjektet blir dyrere en budsjettert, må kommunen ta en større del av finansieringa enn foreslått her. For å slippe ytterligere forsinkelser av fisketrappa vil tilbudsinnhenting og bygging gå sin gang. Administrasjonen vil fortløpende vurdere om det trengs en tilleggsbevilgning ut fra inngitte anbud og inkomne tilskudd. Side 14 av 14

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 244/12 12/1655 FINANSIERING AV REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK I 2011 246/12 12/1658 FORVALTNING AV VERTSKOMMUNETILSKUDDET

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 244/12 12/1655 FINANSIERING AV REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK I 2011 246/12 12/1658 FORVALTNING AV VERTSKOMMUNETILSKUDDET Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 14.11.2012 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING. Innledningsvis vil det bli gitt en orientering om omorganiseringen innen hjemmejenesten. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Innledningsvis vil det bli gitt en orientering om omorganiseringen innen hjemmejenesten. SAKSLISTE SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 18.05.2015 Tid: 17:00 - Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 10.09.2012 Tid: Kl. 17.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 13.12.2010 Tid: Kl. 18.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 01.09.2010 Tid: 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 6/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte mandag 05.09.2005 kl. 11.00 på Rådhuset, kommunestyresalen. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom du ikke

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 60/14 14/1478 SØKNAD OM BANKGARANTI FRA RANDSFJORDEN GOLFPARK. Hov, 9.oktober 2014. Terje Odden Ordfører

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 60/14 14/1478 SØKNAD OM BANKGARANTI FRA RANDSFJORDEN GOLFPARK. Hov, 9.oktober 2014. Terje Odden Ordfører SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 20.10.2014 Tid: Kl.17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 11.04.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 11.04.2013 Tidspunkt: 09:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 11.04.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 09.01.2013 kl. 11.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD TID: 21.10.2013 kl. 09.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Etter gjennomgangen i Kommunestyresalen fortsetter Ungdomsrådet eget møte på møterommet i

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

FV 192 FINANSIERING AV KOMMUNENS ANDEL. Q10 44 BRØYTING/VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE VEGER Q03 47 SALG AV TOMTEAREAL - DISPONERING AV INNTEKT.

FV 192 FINANSIERING AV KOMMUNENS ANDEL. Q10 44 BRØYTING/VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE VEGER Q03 47 SALG AV TOMTEAREAL - DISPONERING AV INNTEKT. MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 24.09.2008 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 10.02.2015 STORHALL KARMØY Karmøy kommunestyre finner ikke å kunne gi selvskyldnergaranti for

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE - OFFENTLIG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE - OFFENTLIG Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 31.10.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 82 44 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE - OFFENTLIG

Detaljer

MØTEBOK FORMANNSKAPET

MØTEBOK FORMANNSKAPET MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 11.09.2008 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Møtested: Formannskapssalen på Rådhuset Møtedato: 05.12.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG...3 1 INNLEDNING...5 2 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER...5 2.1 TILSYN OG KONTROLL...5 2.1.1 Gjennomført tilsyn med forvaltningen...5

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 30

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 30 Hattfjelldal kommune Side 1 av 30 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) AP -

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 10.11.2011 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 10.11.2011 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 10.11.2011 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE HANDLINGSPROGRAM OG ØKONOMIPLAN 2010-2013.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE HANDLINGSPROGRAM OG ØKONOMIPLAN 2010-2013. Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, rådhuset, Hov Møtedato: 14.12.2009 Tid: kl 1800 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 29.03.2012 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE 0034/01 01/00657 SØKNAD OM MIDLER TIL INNKJØP AV 2 STK. BOCCIASETT

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE 0034/01 01/00657 SØKNAD OM MIDLER TIL INNKJØP AV 2 STK. BOCCIASETT Gáivuona suohkan Kåfjord kommune HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0033/01 01/00667 KJØP AV TJENESTER - REGELVERK 0034/01 01/00657 SØKNAD OM MIDLER TIL INNKJØP AV 2 STK. BOCCIASETT 0035/01

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 02.05.05 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 03.03.2009 Tid: 09.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

Formannskapets sakliste 01.06.04

Formannskapets sakliste 01.06.04 Page 1 of 48 Formannskapets sakliste 01.06.04 Utvalg: Møtested: Karmøy kommune Formannskapet Formannskapssalen Møtedato: Tirsdag 01.06.04Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

MØTEINNKALLING 18/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA 26.03.15... 3 19/15 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 - KRØDSHERAD KOMMUNE... 4

MØTEINNKALLING 18/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA 26.03.15... 3 19/15 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 - KRØDSHERAD KOMMUNE... 4 MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 21.05.2015 Tid: 19:00 - Eventuelt forfall meldes til tlf. 32 15 00 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

RAPPORT UNDERSØKELSE

RAPPORT UNDERSØKELSE www.vefik.no RAPPORT UNDERSØKELSE Juni 2013 Hammerfest Eiendom KF og Parkgata 18 HAMMERFEST KOMMUNE Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 1 Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

B-saker behandles for lukkede dører: (Deles ut i møte)

B-saker behandles for lukkede dører: (Deles ut i møte) Skjervøy kommune Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: 06.11.2007 Tidspunkt: 09.30 Økonomiopplæring fra kl. 09.30 12.30 Saksnr Innhold PS 48/07 Ordføreren

Detaljer