HMS - DATABLAD. Norm Tec Cemflex pulver. Norm Tec Grubeveien Kongsvinger Telefon: Fax:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HMS - DATABLAD. Norm Tec Cemflex pulver. Norm Tec Grubeveien 10 2208 Kongsvinger Telefon: 45 40 06 58 Fax: 62 81 55 06"

Transkript

1 Revisjonsdato: IDENTIFASJON AV KJEMALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Revisjonsdato Produsent, importør Land Internett Ansvarlig E-post Norm Tec Grubeveien Kongsvinger Telefon: Fax: Norge Artikkel-nr 182 Resept-nr Anvendelse Utarbeidet av Rune Andreassen 182 To-komponenet sementbasert membran, pulverdel Rune Andreassen 2. OPPLYSNINGER OM KJEMISK SAMMENSETNING Ingrediens EC-nr. CAS-nr. Vekt-% Klass. R-setninger Fyllstoffer Sement Xi 37/ Tegnforklaring Tx=Meget Giftig, T=Giftig, C=Etsende, Xn=Helseskadelig, Xi=Irriterende, =Ikke klassifiseringspliktig, E=Eksplosiv, O=Oksyderende, Fx=Ekstremt brannfarlig, F=Meget brannfarlig, N=Miljøskadelig. R-setningenes fullstendige ordlyd finnes i seksjon 16. Ingredienskommentarer Databladet angir produktets egenskaper i tørr tilstand. Databladet angir produktets egenskaper i tørr tilstand. Produktet inneholder sement som blandet med vann virker etsende på hud og øyne. Sementen er kromredusert. 3. VTIGSTE FAREMOMENTER Faresymboler Side 1 (6)

2 Fortsettelse fra forrige side Revisjonsdato: Farebeskrivelse Kan gi allergi ved hudkontakt. Unngå kontakt og innhalering. Produktet inneholder sement som blandet med vann vil virke etsende på hud og øyne. 4. FØRSTEHJELPSTILTAK Innånding Hudkontakt Øyekontakt Svelging Medisinsk informasjon Helsekontroll Fjern den skadede fra forurenset område. Forurensede klær fjernes straks. Kontakt eventuelt lege, vis sikkerhetsdatabladet. Frisk luft. Sørg for frie luftveier, kontakt lege ved vedvarende irritasjon. Fjern tilsølte klær. Skyll huden med mye vann. Viktig: Skyll snarest med vann i minst 15 minutter (hold øyenlokk utbrettet, ta av eventuelle kontaktlinser. Kontakt lege hvis besvær vedvarer. Brekninger må ikke fremkalles. Ved mindre mengder(en håndfull eller mindre): Skyll straks munnen med vann. Drikk vann eller melk. Kontakt lege for vurdering. Ved større mengder enn beskrevet ovenfor: Skyll straks munnen med vann. Drikk vann eller melk og oppsøk lege. Inntak av produktet skal behandles som etseskade. Generell Helsekontroll. 5. TILTAK VED BRANNSLUKKING Passende slukningsmidler Brann og eksplosjonsfarer Personlig verneutstyr Produktet kan benyttes som slukkemiddel Ikke brannfarlig i henhold til lov om brannfarlige varer. Verneklær - slukkevann kan virke etsende på huden og øynene. Flytt beholdere fra brannstedet hvis det er mulig uten risiko. 6. TILTAK VED UTILSTET UTSLIPP Sikkerhetstiltak for å beskytte personell Sikkerhetstiltak for å beskytte miljø Egnede metoder for skadebegrensning og opprenskning Bruk egnet verneutstyr Unngå innånding av støv. Unngå kontakt med hud og øyne. Bruk oppsamlingsmetoder som støver minst mulig. Samles opp for destruksjon. Bruk egnet støvsugerutstyr når dette er mulig. Spill samles og kastes som spesialavfall. Unngå støvdannelse. Side 2 (6)

3 Fortsettelse fra forrige side Revisjonsdato: HÅNDTERING OG OPPBEVARING Spesielle egenskaper og farer Ingen spesielle. Håndteringsveiledning Lagringsanvisning Sekker skal håndteres forsiktig og stables godt. Unngå støvgenerering. Følg bruksanvisningen. Lagres tørt og i lukket emballasje. 8. EKSPONERINGSKONTROLL OG PERSONLIG VERNEUTSTYR Ingrediens CAS-nr. 8 timer Korttid mg/m3 ppm mg/m3 ppm Type Anm. År Sement Administrativ norm anmerkning Sement har en administrativ norm på respirabelt støvinnhold i arbeidsatmosfære på 5mg/m3 og totalstøv på 10 mg/m3. Ved høyere verdier må enten ventilasjon bedres eller åndedrettsvern brukes. Øyespyler tilgjengelig på arbeidsplassen. Personer med allergi bør unngå arbeid med sement. Forebyggende tiltak Åndedrettsvern Øyevern Arbeidshansker Verneklær Mulighet for øyenspyling skal finnes på arbeidsplassen. Sørg for bruk av anbefalt verneutstyr og vernetøy. Tilstrekkelig generell og lokal avtrekksventilasjon. Bruk støvfiltermaske kl. P2 ved arbeider som medfører støvutvikling. Ved risiko for direkte kontakt eller sprut skal øye- eller ansiktsbeskyttelse anvendes. Beskyttelseshansker bør anvendes ved risiko for direkte kontakt eller sprut. Ved risiko for direkte kontakt eller sprut skal verneklær anvendes. Tilsølt vernetøy skal vaskes før det brukes igjen. 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER Form Farge Lukt Oppløselig i Tetthet Eksplosjonsområde Løselighet i vann Pulver Grå Ingen Løselig 1500 kg/m³ % LØSELIG Side 3 (6)

4 Fortsettelse fra forrige side Revisjonsdato: Damptrykk Viskositet Tenn temperatur Damptetthet (luft=1) Flammepunkt - C 10. STABILITET OG REAKTIVITET Stabilitet Reagerer med Farlige spaltnings- produkter Stabil under normale forhold. Produktet er sterkt basisk. 11. HELSEFAREOPPLYSNINGER Innånding Hudkontakt Øyekontakt Svelging Akutte og kroniske skadevirkninger Allergi Mutagene effekter Kreft Reproduksjons- skade effekter Helsefaren er avhengig av bruk og vernetiltak. Innånding av støv kan medføre irritasjon. Støv kan irritere huden. Støv reagerer med fuktighet på hud til etsende kalsiumhydroksyd. Fuktig/vått materiale virker etsende på hud og slimhinner. Gjentatt eller langvarig kontakt kan medføre kronisk irritasjon. Irriterer ved øyekontakt. Sprut på øynene kan gi varig etseskade. Er mindre sansynelig. Ved mindre inntak er det umulig å påvise noen bestemt skadevirkning. Inntak av større mengder kan medføre kraftig irritasjon av svelg og spiserør. Hyppig eller gjentatt innånding av støv kan medføre lungeskade. Eksem som følge av (krom)allergi sees i sammenheng med hudkontakt. Allergifremkallende ved hudkontakt. Ikke kjent. Ikke kjent. Ikke kjent. 12. MILJØOPPLYSNINGER Mobilitet Nedbrytbarhet Produktet er i pulverform og kan derfor støve noe under bruk eller ved uhell. Produktet er ikke biologisk nedbrytbart. Side 4 (6)

5 Fortsettelse fra forrige side Revisjonsdato: Akkumulering Økotoksisitet Ingen bioakkumulering er indikert. LC50 verdi for giftighet i vann er ikke påvist. Imidlertid vil innblanding av sement i vann øke vannets PH-verdi og derfor ha en viss toksisk virkning på livet i vann under gitte forutsetninger. Andre skadevirkninger Ingen tilgjengelig informasjon. Må ikke tømmes i kloakk eller annet vannavløp. 13. FJERNING AV KJEMALIEAVFALL Generelt Emballasje kan, etter grundig rengjøring, kastets sammen med husavfall. Avfallsgrupper Plastemballasje : EAK-kode Tomme sekker : EAK-kode (papir og papp) Andre rester : EAK-kode OPPLYSNINGER OM TRANSPORT Flammepunkt C Annen transportinformasjon STOFFET ER KE KLASSIFISERT SOM FARLIG GODS PÅ VEI - BANE 15. OPPLYSNINGER OM LOVER OG FORSKRIFTER Faresymboler R-setninger S-setninger Referanser R-37/38 Irriterer luftveiene og huden. R-41 Fare for alvorlig øyeskade. R-43 Kan gi allergi ved hudkontakt. S-22 Unngå innånding av støv. S-24/25 Unngå kontakt med huden og øynene. S-26 Får man stoffet i øynene; skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege. S-37/39 Bruk egnede vernehansker og vernebriller/ansiktsskjerm. S-2 Oppbevares utilgjengelig for barn. Forskrift om helsefare-, brannfare-, eksplosjons-, miljøfaremerking med veiledning inkl. YLmerking Norsk Stoffliste(SFT, Arbeidstilsynet, DSB, Oljediretoratet) av Administrative normer Side 5 (6)

6 Fortsettelse fra forrige side Revisjonsdato: ANDRE OPPLYSNINGER AV BETYDNING FOR BRUKERENS SKERHET OG HELSE Relevante risiko setninger angitt i seksjon 2 R-36/38 Irriterer øynene og huden. R-43 Kan gi allergi ved hudkontakt. R-41 Fare for alvorlig øyeskade. Yl-gruppe. Informasjonskilder Leverandørens anmerkninger Cas-nr Klassifisering Europeisk Sementforrening, Cem-Bureau. Opplysningene i dette databladet er utarbeidet på grunnlag av opplysninger fra underleverandører og er i henhold til opplysninger i vår besittelse på den sist angitte dato for revisjon. De opplysninger som er gitt er ment å være retningsgivende for sikker håndtering, bearbeiding, lagring og transport. Det forutsettes at produktet benyttes i henhold til beskrivelse på emballasjen eller annen teknisk beskrivelse utarbeidet av Norm Tec. Enhver annen bruk av produktet, eventuelt i kombinasjon med andre produkter eller prosseser skjer på brukerens eget ansvar. Første gang utgitt Erstatter Utskriftsdato HMS-DATABLAD i henhold til direktiv 2001/58/EU --- Side 6 (6)

7 Revisjonsdato: IDENTIFASJON AV KJEMALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Revisjonsdato Produsent, importør Land Internett Ansvarlig E-post Norm Tec Grubeveien Kongsvinger Telefon: Fax: Norge Artikkel-nr Resept-nr Anvendelse Utarbeidet av Rune Andreassen Væskedel til to-komponent sementbasert membran Rune Andreassen 2. OPPLYSNINGER OM KJEMISK SAMMENSETNING Ingrediens EC-nr. CAS-nr. Vekt-% Klass. R-setninger Kopolymer styrenakrylat Konserveringsmiddel 0-1 C /53 Tegnforklaring Tx=Meget Giftig, T=Giftig, C=Etsende, Xn=Helseskadelig, Xi=Irriterende, =Ikke klassifiseringspliktig, E=Eksplosiv, O=Oksyderende, Fx=Ekstremt brannfarlig, F=Meget brannfarlig, N=Miljøskadelig. R-setningenes fullstendige ordlyd finnes i seksjon 16. Ingredienskommentarer Væske. 3. VTIGSTE FAREMOMENTER Farebeskrivelse Kan gi allergi ved hudkontakt. 4. FØRSTEHJELPSTILTAK Innånding Hudkontakt Tilsølte klær fjernes Frisk luft. Sørg for frie luftveier, kontakt lege ved vedvarende irritasjon Vask straks med såpe og vann. Fjern tilsølte klær/utstyr. Side 1 (5)

8 Fortsettelse fra forrige side Revisjonsdato: Øyekontakt Svelging Helsekontroll Skyll straks med store mengder vann, ikke gni, åpne øynespalte. Kontakt lege for kontroll Drikk rikelige mengder vann. Kontakt lege. Generell Helsekontroll. 5. TILTAK VED BRANNSLUKKING Passende slukningsmidler Brann og eksplosjonsfarer Personlig verneutstyr CO2, Skum, Pulver og vanntåke. Sand, jord o.l. kan også benyttes Dekomponeringsprodukter kan utgjøre helsefare. Bruk av åndedrettsbeskyttelse anbefales. Flytt beholdere fra brannstedet hvis det er mulig uten risiko. 6. TILTAK VED UTILSTET UTSLIPP Sikkerhetstiltak for å beskytte personell Sikkerhetstiltak for å beskytte miljø Egnede metoder for skadebegrensning og opprenskning Bruk beskrevet verneutstyr. Dem opp for videre spredning. Samles opp for destruksjon. Absorberes med egnet materiale f.eks. kiselgur) el samles opp og leveres nærmeste mottakstasjon for destruering. Mindre mengder kan spyles bort med vann. Produktrester leveres mottakstasjon for spesialavfall. 7. HÅNDTERING OG OPPBEVARING Spesielle egenskaper og farer Ved normal bruk er ikke spesielle forhåndsregler nødvendig Håndteringsveiledning Lagringsanvisning Følg bruksanvisningen. Lagres frostfritt. 8. EKSPONERINGSKONTROLL OG PERSONLIG VERNEUTSTYR Forebyggende tiltak Åndedrettsvern Øyevern Bruk vernebriller og hansker ved fare for sprut. Unngå direkte hudkontakt Normalt ikke nødvendig. Ved fare for sprut bruk godkjent øyevern. Side 2 (5)

9 Fortsettelse fra forrige side Revisjonsdato: Arbeidshansker Verneklær Bruk egnede vernehansker, Vask godt etter hudkontakt. 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER Form Væske Farge Hvit med svak lukt Lukt svak Oppløselig i Løselig i vann Tetthet 1,04 g/cm3 ph (kons.) 7 ph løsning Flammepunkt 7 C 10. STABILITET OG REAKTIVITET Stabilitet Farlige spaltnings- produkter Stabil under normale forhold. Ingen når produktet behandles etter forskriftene. 11. HELSEFAREOPPLYSNINGER Hudkontakt Øyekontakt Svelging Allergi Ingen fare er forbundet med produktet ved normal bruk etter våre erfaringer og informasjon. Ikke klassifisert som farlig iht EU direktiver. Etter særnorske regeler utløser cas nr, merkeplikt og advarsel om fare for allergi ved hudkontakt. Irriterer øyne og øyelokk Svelging medfører irritasjon Inneholder stoff som er klassifisert som allergifremkallende. Annen toksikologisk informasjon Primær hudirritasjon kanin: Primær slimhinneirritasjon kaninøyne: ikke irriterende ikke irriterende LD50 Oral ( rotte ) MILJØOPPLYSNINGER Side 3 (5)

10 Fortsettelse fra forrige side Revisjonsdato: Mobilitet Nedbrytbarhet Akkumulering Produktet er tyktflytende og vil spre seg lite. Forsøksmetode OECD 302B/ISO 9888/EEC 88/302 C Analysemetode DOC-reduksjon Eliminasjonsgrad >70% Ikke kjent Økotoksisitet Fisketoksistet(akutt): Brachydanio rerio OECD 203 LC/EC50 >100mg/l Dafnietoksisitet(akutt): Daphnia magna OECD202/ISO6341/EEC84/449/v, C.2 LC/EC50 (48h) >20 mg/l Produktet må ikke slippes ut i vannmiljøer uten forbehandling(biologisk renseanlegg) Totalbedømmelse: Negative økotoksiske virkninger kan etter dagens kunnskap ikke forventes. Andre skadevirkninger Ingen tilgjengelig informasjon. 13. FJERNING AV KJEMALIEAVFALL Generelt Dette produktet og dets emballasje skal behandles som spesialavfall. Produktrester leveres mottakstasjon for spesialavfall. 14. OPPLYSNINGER OM TRANSPORT Flammepunkt C Annen transportinformasjon STOFFET ER KE KLASSIFISERT SOM FARLIG GODS PÅ VEI - BANE 15. OPPLYSNINGER OM LOVER OG FORSKRIFTER R-setninger S-setninger R-43 Kan gi allergi ved hudkontakt. S-2 Oppbevares utilgjengelig for barn. 16. ANDRE OPPLYSNINGER AV BETYDNING FOR BRUKERENS SKERHET OG HELSE Relevante risiko setninger angitt i seksjon 2 R-23/24/25 Giftig ved innånding, hudkontakt, og svelgning. R-34 Etsende. R-36/38 Irriterer øynene og huden. R-43 Kan gi allergi ved hudkontakt. R-50/53 Meget giftig for vannlevende organismer; kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. Yl-gruppe. Side 4 (5)

11 Fortsettelse fra forrige side Revisjonsdato: Informasjonskilder Leverandørens anmerkninger Produktdatablad fra råvareleverandører. Opplysningene i dette databladet er utarbeidet på grunnlag av opplysninger fra underleverandører og er i henhold til opplysninger i vår besittelse på den sist angitte dato for revisjon. De opplysninger som er gitt er ment å være retningsgivende for sikker håndtering, bearbeiding, lagring og transport. Det forutsettes at produktet benyttes i henhold til beskrivelse på emballasjen eller annen teknisk beskrivelse utarbeidet av Norm Tec. Enhver annen bruk av produktet, eventuelt i kombinasjon med andre produkter eller prosseser skjer på brukerens eget ansvar. Første gang utgitt Erstatter Utskriftsdato HMS-DATABLAD i henhold til direktiv 2001/58/EU --- Side 5 (5)

HMS - DATABLAD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD

HMS - DATABLAD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD Internkode: 22630 / 22642 Revisjonsdato: 01.12.2006 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Revisjonsdato 01.12.2006 Produsent, importør Internkode 22630 / 22642 Deklarasjons-nr

Detaljer

HANDELSNAVN: Antisept E 12 Plus GODKJENT: JA

HANDELSNAVN: Antisept E 12 Plus GODKJENT: JA HMS DATABLAD Helse miljø og sikkerhetsdatablad Antisept E 12 Plus Handelsnavn: Antisept E 12 Plus Revisjonsdato: 14.12.2006 Erstatter: 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA HANDELSNAVN: Antisept

Detaljer

HMS - DATABLAD SAFEPRIME PU3. FJERBY A/S Nedre Rælingsvei 429 2008 Fjerdingby Telefon: 64 80 26 50 Fax: 64 80 26 55 http://www.fjerby.

HMS - DATABLAD SAFEPRIME PU3. FJERBY A/S Nedre Rælingsvei 429 2008 Fjerdingby Telefon: 64 80 26 50 Fax: 64 80 26 55 http://www.fjerby. Revisjonsdato: 18.05.2006 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Revisjonsdato 18.05.2006 Produsent, importør Internett Deklarasjons-nr 42510 Produkttype/Anvendelse FJERBY A/S

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD NATRIUMBISULFAT

SIKKERHETSDATABLAD NATRIUMBISULFAT 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Revisjonsdato: 23/12/2010 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Kjemisk navn Formel Natriumhydrogensulfat NaHSO4 Artikkel-nr 100334 EC-nr 231-665-7

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD EMADOX NA

SIKKERHETSDATABLAD EMADOX NA 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Revisjonsdato: 22/9/2010 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Kjemisk navn Artikkel-nr 100697 CAS-nr Emadox NA (Blanding, se pkt.3). Blanding Erstatter

Detaljer

HANDELSNAVN: RENISO SE 55 GODKJENT:

HANDELSNAVN: RENISO SE 55 GODKJENT: HMS DATABLAD Helse miljø og sikkerhetsdatablad RENISO SE55 Handelsnavn: RENISO SE 55 Revisjonsdato: 25.03.2004 Erstatter: 19.05.2000 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA HANDELSNAVN: RENISO

Detaljer

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 2002-04-08 Internt nr.: Erstatter dato: 1999-11-23 EXCITE

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 2002-04-08 Internt nr.: Erstatter dato: 1999-11-23 EXCITE 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av Teknologisk Institutt HANDELSNAVN PRODUKTTYPE Bondingmateriale Tann- og munnpleieprodukter for

Detaljer

HMS DATABLAD Helse Miljø og sikkerhetsdatablad

HMS DATABLAD Helse Miljø og sikkerhetsdatablad HMS DATABLAD Helse Miljø og sikkerhetsdatablad Internkode: 10031 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Stjerneskudd 15-29 cm Revisjonsdato 13.12.2009 Produkttype Fyrverkeri Produsent,

Detaljer

HMS-DATABLAD DELAVAL PULVERVASKEMIDDEL ALKALI 30 - KOMBI KVELD, 10 OG 25 KG

HMS-DATABLAD DELAVAL PULVERVASKEMIDDEL ALKALI 30 - KOMBI KVELD, 10 OG 25 KG DELAVAL PULVERVASKEMIDDEL ALKALI 30 - KOMBI KVELD, 10 OG 25 KG Side 1 av 5 HMS-DATABLAD DELAVAL PULVERVASKEMIDDEL ALKALI 30 - KOMBI KVELD, 10 OG 25 KG 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet

Detaljer

HMS - DATABLAD. HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 10/01/2008 Internt nr.: Erstatter dato: 08/10/2007

HMS - DATABLAD. HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 10/01/2008 Internt nr.: Erstatter dato: 08/10/2007 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Avfetting/vask industri Deklarasjonsnummer (PRN-nr.) 102050 Nasjonal

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD OIL & GREASE REMOVER. OIL & GREASE REMOVER R10990 Øvrige rengjøringsmidler

SIKKERHETSDATABLAD OIL & GREASE REMOVER. OIL & GREASE REMOVER R10990 Øvrige rengjøringsmidler Internkode: MUR012 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Produkt type Deklarasjons-nr 306183 1.2 Relevante identifiserte anvendelser for stoffet

Detaljer

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 2004-05-06 Internt nr.: 01940 Erstatter dato: 2002-07-19

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 2004-05-06 Internt nr.: 01940 Erstatter dato: 2002-07-19 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA HANDELSNAVN PRODUKTTYPE Motoroljer. Produsent/importør Reginol Trading A/S Adresse Postboks 11 Furuset Postnr. / sted 1001 OSLO Land N Telefon 23 17

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. KALSIUMHYDROKSID Ca(OH)2 250 g. Fybikon A/S, fax: 38 01 27 71, tlf: 38 01 21 66 Norge Fybikon A/S

SIKKERHETSDATABLAD. KALSIUMHYDROKSID Ca(OH)2 250 g. Fybikon A/S, fax: 38 01 27 71, tlf: 38 01 21 66 Norge Fybikon A/S Internkode: 16093 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Synonymer Kalsiumhydrat ECnr 2151373 CASnr 1305620 1.2 Relevante identifiserte anvendelser

Detaljer

RENOLIT WATERGUARD CA LZ

RENOLIT WATERGUARD CA LZ HMS DATABLAD Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad RENOLIT WATERGUARD CA LZ Handelsnavn: RENOLIT WATERGUARD CA LZ Revisjonsdato: 27.11.2006 Erstatter: 12.03.2003 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG

Detaljer

VASELINSPRAY PRODUKTBESKRIVELSE

VASELINSPRAY PRODUKTBESKRIVELSE VASELINSPRAY PRODUKTBESKRIVELSE VASELINSPRAY er et universalfett basert på en syrefri vaselin med gode vedheftsegenskaper. VASELINSPRAY gir en konserverende smøring som forhindrer oksidasjon. Ettersom

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING

SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 15.02.2007 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. OLJESANERINGSMIDDEL Sanering etter oljespill. Sanering etter oljespill

SIKKERHETSDATABLAD. OLJESANERINGSMIDDEL Sanering etter oljespill. Sanering etter oljespill 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Sanering etter oljespill. Sanering etter oljespill Artikkelnummer 222512 Nasjonal produsent/importør Foretak

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 14.05.2008 Internt nr: Erstatter dato: Ultra White

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 14.05.2008 Internt nr: Erstatter dato: Ultra White 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN SYNONYMER BRUKSOMRÅDE Erstatter Taxat Supra Tekstilvaskepulver - kompakt.

Detaljer

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 25/10/2005 Internt nr.: Erstatter dato: 24/09/2004 OMEGA

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 25/10/2005 Internt nr.: Erstatter dato: 24/09/2004 OMEGA 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Industrivask Deklarasjonsnummer (PRN-nr.) 095429 Nasjonal Produsent

Detaljer

HMS - DATABLAD. Irriterer øynene. Produktet bedømmes som ikke miljøfarlig. Ikke brann- eller eksplosjonsfarlig.

HMS - DATABLAD. Irriterer øynene. Produktet bedømmes som ikke miljøfarlig. Ikke brann- eller eksplosjonsfarlig. HMS - DATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn NORDEX EXOTOL Artikkel nr 30610 30615 Anvendelse/produkttype Leverandør Universalrengjøringsmiddel Nilfisk-Advance AS Adresse

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1.2. Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes mot Annen bruk det frarådes mot:

SIKKERHETSDATABLAD. 1.2. Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes mot Annen bruk det frarådes mot: SIKKERHETSDATABLAD Rubrikk 1. Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Revisjonsdato 12.10.2011 1.1. Produktidentifikasjon Handelsnavn Produkttype Anvendelsesområde RENSE OG KONTROLLSPRAY

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD (følger 2001/58/EF)

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD (følger 2001/58/EF) (følger 2001/58/EF) Utskriftsdato: 2005-09-26 Side 1 av 5 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Produktnavn : Deklarasjonsnummer : 060818 Bruksområde : Fugefrie belegg. Forhandler : Flowcrete

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD (følger 2001/58/EF)

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD (følger 2001/58/EF) (følger 2001/58/EF) Utskriftsdato: 2005-09-22 Side 1 av 5 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Produktnavn : Deklarasjonsnummer : 020432 Bruksområde : Fugefrie gulvbelegg. Forhandler : Flowcrete

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 21.01.2005 Internt nr: Erstatter dato: SILICONTETNING - RØD (HØY TEMP)

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 21.01.2005 Internt nr: Erstatter dato: SILICONTETNING - RØD (HØY TEMP) 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Pon Equipment HANDELSNAVN SYNONYMER BRUKSOMRÅDE High temperature Adhesive/Sealant Til generell tetting/liming

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Sist endret: 07.11.2011 Internt nr.: 322 Erstatter dato: 10.11.2008 BILSHAMPO OK 322. Irriterende

SIKKERHETSDATABLAD. Sist endret: 07.11.2011 Internt nr.: 322 Erstatter dato: 10.11.2008 BILSHAMPO OK 322. Irriterende 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Vasking av bil. Artikkelnummer 322 Deklarasjonsnummer (PRN-nr.) 71116

Detaljer

Blinkens Vei & Oppmålingsspray, SYNONYMER: Fluoriserende orange, Fluoriserende blå, Fluoriserende grønn, Fluoriserende rosa, Gul, Rød, Sort

Blinkens Vei & Oppmålingsspray, SYNONYMER: Fluoriserende orange, Fluoriserende blå, Fluoriserende grønn, Fluoriserende rosa, Gul, Rød, Sort HMS-DATABLAD 1. Identifikasjon av kjemikalitet og ansvarlig firma Revisjonsdato: 31.10.2006 Handelsnavn: Blinkens Vei & Oppmålingsspray, SYNONYMER: Fluoriserende orange, Fluoriserende blå, Fluoriserende

Detaljer

OPUS EKSTERIØR X-TRA DEKKENDE 40

OPUS EKSTERIØR X-TRA DEKKENDE 40 SIKKERHETSDATABLAD 1. Identifikasjon av kjemikalitet og ansvarlig firma Revisjonsdato: 25.06.2009 Handelsnavn: OPUS EKSTERIØR X-TRA DEKKENDE 40 Produkttype: MALING Anvendelsesområde: Alkydemulsjonsmaling

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 07/06/2006 Internt nr: 62297 Erstatter dato: 09/10/2002 Råolje (diverse oljefelter)

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 07/06/2006 Internt nr: 62297 Erstatter dato: 09/10/2002 Råolje (diverse oljefelter) 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Kontrollert iht gjeldende regelverk (2005) Godkjent for lab.bruk Godkjent av Fellesdatabasen HANDELSNAVN SYNONYMER BRUKSOMRÅDE Includes

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 01.11.2001 Internt nr: Erstatter dato:05.03.2001 EPX Solid Primer B (ej på hemsida) 0 (1) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 HMS-DATABLAD

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ADDI Aqua

SIKKERHETSDATABLAD ADDI Aqua ADDI Aqua Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD ADDI Aqua 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Opplastet ADR TUK22.pdf Utgitt dato 05.02.2010 Revisjonsdato 03.05.2010 Kjemikaliets

Detaljer