Vedtatt av formannskapet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedtatt av formannskapet"

Transkript

1 Strategisk IKT-plan Vedtatt av formannskapet Sortland kommune

2 Innhold INNLEDNING MÅL OG VISJONER DØGNÅPEN KOMMUNE PRIORITERTE TJENESTER Helse og omsorg Barnehage og skole Teknisk E-POLITIKERE OG LOKALDEMOKRATI IKT-KOMPETANSE SIKKERHET, INFRASTRUKTUR OG ARKITEKTUR IKT-SIKKERHET Tekniske sikkerhetstiltak Informasjonssikkerhet Samfunnssikkerhet IKT-ARKITEKTUR OG -INFRASTRUKTUR Bruk av standarder Grønn IT Fri programvare og åpen kildekode Kommunikasjonsløsninger IKT-DRIFT OG -UTVIKLING ARKIVSYSTEM OG ELEKTRONISK ARKIV FELLES PROGRAMLØSNINGER TELEFONI INNKJØP BREDBÅND SAMFUNN ELEKTRONISK HANDEL INTERKOMMUNALT SAMARBEID HANDLINGSPLAN OG ØKONOMI...10 VEDTAK Denne planen ble vedtatt av formannskapet i møte den : 1. Formannskapet vedtar framlagte Strategisk IKT- plan som grunnlag for kommunens IKT-satsing. 2. I det videre arbeidet med strategisk IKT-plan forutsettes det en nærmere intern og ekstern analyse av dagens situasjon opp mot fremtidige muligheter. Analysen skal peke på mulige effektiviseringsgevinster og alternative løsninger, gjennom samarbeid med eksterne aktører. Strategisk IKT-plan Sortland kommune Side 2 av 10

3 Innledning Kommunens visjon og overordnede mål er førende for arbeidet med strategisk IKT-plan. Den skal støtte opp under arbeidet med å nå de langsiktige og strategiske målene i kommuneplanens strategidokument og være grunnlag for utarbeidelse av tiltak i handlingsprogram og økonomiplan. Utviklingen av den elektroniske kommunen ligger som en rød tråd i dette dokumentet. Dette samsvarer med de nasjonale føringene gitt i enorge 2009, ekommune 2012 og Stortingsmelding nr Mål og visjoner Sammen om velferd og utvikling i Vesterålen er visjonen i Kommuneplanens langsiktige del strategidokumentet 1. Strategidokumentet har følgende satsingsområder: Byutvikling Næringsutvikling Kompetanse Kommunikasjon og samferdsel En effektiv kommunal organisasjon IKT som verktøy og infrastruktur er viktig, og til dels en forutsetning, for å realisere kommunens overordnede mål. Strategisk IKT-plan tar utgangspunkt i ekommune 2012, som er KS sitt måldokument for å realisere en visjon om at norske kommuner skal være blant de fremste i verden på elektronisk innbyggerdialog, digitale tjenester og effektiv e-forvaltning. Fra ekommune 2012 finner vi følgende: Innbyggernes og næringslivets behov står i sentrum for utviklingen av den digitale kommune/fylkeskommune. Informasjons- og kommunikasjonsteknologien fremstår som et av de viktigste virkemidlene for modernisering og omstilling i offentlig sektor. Effektiv bruk av IKT kan i betydelig grad erstatte manuelle prosesser og rutiner og bidra til å frigjøre ressurser til direkte tjenesteytende virksomhet. Beskrivelsen legges til grunn for Sortland kommunes strategiutvikling innen IKT, og planen bygges i hovedsak opp etter de samme satsningsområdene som ekommune Sortland kommune forvalter offentlig verdier på vegne av fellesskapet. IKT-satsingen og fremtidige løsninger skal legge til rette for åpenhet slik at vår omgivelser i størst mulig grad kan ha innsyn i vår forvaltning. 1 Vedtatt i kommunestyret Strategisk IKT-plan Sortland kommune Side 3 av 10

4 2 Døgnåpen kommune Sortland kommune skal etablere døgnåpen kommune 2 En rekke sentrale dokumenter, herunder overnevnte Stortingsmelding nr. 17, enorge 2009 og ekommune 2012 legger sterke føringer for utviklingen av den elektroniske kommunen. Innbyggernes og næringslivets behov står i sentrum, og en døgnåpen, selvbetjent elektronisk kommune er derfor et satsningsområde. Døgnåpen kommune er også en oppfølging av kommuneplanens strategiske del, og bygger på målsettingene om sterkere brukerfokus, større helhetstenkning og at vi skal fremstå som en profesjonelt drevet kommune og en lærende organisasjon. Døgnåpen kommune betyr blant annet større interaksjon og elektronisk samhandling med befolkningen der blant annet flere elektroniske skjema tas i bruk. 3 Prioriterte tjenester Tjenesteleveransen og kommunikasjonen fra kommunen til offentlige instanser, næringslivet og befolkningen skal preges av at Sortland er en døgnåpen kommune og at informasjonsutvekslingen mellom kommunen, samarbeidsparter og befolkningen i hovedsak skal skje elektronisk. 3.1 Helse og omsorg Informasjonsutvekslingen mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunesektoren og samarbeidsinstanser skal skje elektronisk Legge til rette for innovative, teknologiske løsninger for en bedre brukeropplevelse og arbeidshverdag Det fokuseres på at utstrakt bruk av IKT innen pleie, omsorg og helse vil ha store effektiviseringsgevinster. Omsorgsteknologi er et voksende teknologiområde som kan bidra til å vri ressursbruken fra administrative prosesser til direkte tjenesteyting. Kommunens fokus på utvikling av teknologisk støtte innenfor PRO-seksjonen 3 har medført at Sortland kommune fremstår blant de fremste på området. Sortland kommune er tatt inn som samarbeidskommune i FUNNKe 4. FUNNKe forutsetter samarbeid mellom Sortland og de øvrige Vesterålskommunene og det kreves at alle IKT-løsninger i denne sammenheng gjøres i nært samarbeid med IKT-ansvarlig i Helse Nord RHF og FUNNKe. 2 Med døgnåpen kommune menes at befolkningen gjennom interaktiv kommunikasjon skal få utført tjenester, samt kunne påvirke utviklingen av disse, når som helst på døgnet. 3 PRO= Pleie-, rehabilitering og omsorg 4 Prosjektet FUNNKe er et nasjonalt prosjekt for elektronisk kommunikasjon mellom nivåene i helsetjenesten. Strategisk IKT-plan Sortland kommune Side 4 av 10

5 3.2 Barnehage og skole Sortland kommune har som mål å sikre et helhetlig læringsløp fra barnehage til videregående skole, og sikre gode overganger mellom barnehage og skole, og mellom de ulike skoleslagene Barnehagene og grunnskolene i Sortland skal bruke IKT opplæring og undervisning for å skape fremtidsrettede læringsarenaer Kommunen skal skape læringsarenaer som utvikler barn og unge til kompetente brukere av dagens og morgendagens digitale løsninger Det skal drives kompetanseutvikling av ansatte i skole og barnehage, slik at det er kompetente voksne som legger til rette for utvikling av gode læringsmiljø Ta i bruk IKT for samhandling med foresatte 3.3 Teknisk Innbyggere og næringsliv skal kunne benytte kommunens geodata 5 på en enkel måte Knytte matrikkeldata/eiendomsdata til kart Etablere digitalt planarkiv 4 e-politikere og lokaldemokrati Sortland skal legge til rette for tiltak som vil styrke det lokalpolitiske engasjementet Det kan gjøres på ulike måter o Styrke dialogen mellom innbyggere og politikere, synliggjøre politikerne på en bedre måte, samt legge bedre tilrette for politisk innsyn og medvirkning o Visuell, elektronisk formidling av kommunestyremøtene, både som direktesending og som arkivmateriale. Statistikk viser at direktesendinger er forholdsvis godt besøkt o Ta i bruk elektroniske arenaer for diskusjon og debatt. Bruk av sosiale medier vil være en del av tiltakene som må vurderes o Realisering av en e-politikerløsning der alle folkevalgte har hver sin bærbare datamaskin, og forbereder seg elektronisk. Det innebærer at også beslutningsnivået som over langt tid har forholdt seg til papirdokumenter, kan arbeide elektronisk på samme måte som forvaltningen 5 IKT-kompetanse Etablere strategisk IKT-kompetanse for ledere Som en del av strategisk kompetanseplan skal det utarbeides kompetanseplan for IKT for den enkelte enhet, fagsystem og for fellessystem Der er behov for IKT-kompetanse på alle ledd i organisasjonen for å kunne realisere denne IKTstrategien. Rasjonaliteten, kvaliteten og utnyttelsen av IKT-verktøy er helt avhengig av opplæring. Den enkelte leder og medarbeider må ha både generell IKT-forståelse, samt spesifikk kompetanse i sine fagsystemer. Økt kunnskap og forståelse på dette feltet er en forutsetning utvikling av tjenestene. 5 Geodata er all informasjon som kan knyttes til elektroniske kart. Rundt 80 % av all kommunal virksomhet kan relateres til geodata. Strategisk IKT-plan Sortland kommune Side 5 av 10

6 6 Sikkerhet, infrastruktur og arkitektur 6.1 IKT-sikkerhet IKT-sikkerhet kan defineres som evnen til kontroll med risiko i forhold til IKT-system. Arbeidet med IKT-sikkerhet innebærer å kartlegge risiko og iverksette tiltak for å hindre eller begrense stans i IKTsystem og lage beredskapsplaner i tilfelle systemet skulle svikte. IKT-verktøy gir kommunen mulighet til å øke effektivitet, bedre kvalitet på tjenestene og redusere kostnader. Samtidig gjør IKT-verktøy virksomheten sårbar. De fleste enhetene i kommunen vil fungere svært dårlig dersom Internett, tilgang til fagsystem og databaser blir borte Tekniske sikkerhetstiltak Kartlegge risiko og utarbeide beredskapsplaner for daglig drift og for krisesituasjoner for å hindre og begrense stans i IKT-system Stabil drift for alle IKT-system Hindre og begrense stans i alle IKT-system Sikker datakommunikasjonen mellom kommunens virksomheter Etablere sikker pålogging og informasjonsutveksling med brukerne (autensiering) Etablere systemer for å avdekke og hindre eventuell driftsstans Informasjonssikkerhet Gjennomføre risikoanalyser og utarbeide tiltaksplaner i henhold til personopplysningslovens krav Sikre mot innsyn i personopplysninger fra uvedkommende, sikre tilgjengelighet som innebærer at relevante opplysninger er tilgjengelig for ansatte og andre som skal behandle opplysningene, og sikre at andre ikke skal ha adgang til å endre opplysningene Sikre mot uautorisert innsyn i taushetsbelagte opplysninger Sortland kommune har en overordnet policy for IKT-sikkerhet og en strategi for datasikkerhet. Det er iverksatt tiltak for å ivareta personvernlovens og Datatilsynets krav til personsikkerhet. Det ble tatt systemgjennomgang, risikoanalyse og stikkprøver i noen avdelinger vinter/vår Samfunnssikkerhet IKT-løsninger som understøtter kommunens beredskap- og krisehåndtering Utarbeide risikovurderinger og planer ved stans i vitale tjenester Kommunens rolle som myndighetsutøver, tjenesteprodusent og som informasjonsforvalter fordrer en sikkerhetstenkning som ivaretar kommunens tjenesteproduksjon og drift, men som også strekker seg utover sikkerhetstiltak i egen organisasjon, blant annet regionale og fylkesvise beredskaps- og kriseplaner. Strategisk IKT-plan Sortland kommune Side 6 av 10

7 6.2 IKT-arkitektur og -infrastruktur Utvikle en helhetlig elektronisk informasjonsflyt mellom systemene, enhetene og internt i hver enhet. Integrasjoner mellom front- og baksystemer, mellom økonomisystem og fagsystemer, og mellom arkivsystem og fagsystemer. Nye elektroniske tjenester som gjøres tilgjengelig mot innbyggerne skal om mulig kobles direkte til fagsystemene og til arkivsystemet. Sortland kommune har de siste par årene foretatt systematisk utbygging og effektivisering av sin IKTinfrastruktur. Det gjenstår imidlertid mye arbeid med å utvikle en tjenesteorientert arkitektur (SOA) 6 og denne utviklingen bør få fokus i kommende planperiode. Sortland kommune vil som en del av dette arbeidet følge med det pågående arbeidet med standardisering av arkitektur i kommunal sektor Bruk av standarder Kommunen skal ta i bruk nasjonale IT-standarder som legger til rette for og fremmer elektronisk samhandling mellom offentlige virksomheter og mellom offentlig sektor og samfunnet for øvrig 7 Etablere lokalstandard for digitalt utstyr i kommunens virksomhet For samhandling betyr dette blant annet å legge til rette for tilgjengelighet for alle gjennom universell utforming, bruk av standard tekstformat og standard billedformat. Standardisering av utstyr forenkler driften av samlet IKT-struktur Grønn IT Kommunen skal vurdere helse- og miljømessige forhold i sin IKT-satsing Kommunen skal ha en grønn tilnærming til sine IKT-systemer. Det innebærer blant annet at det kjøpes inn strømbesparende systemer, at antall servere reduseres, at maskinvaren ikke inneholder miljøgifter, samt at papirbruket reduseres til et minimum Fri programvare og åpen kildekode Kommunen skal alltid vurdere løsninger basert på fri programvare. Anvendelsen av åpen kildekode i offentlig sektor har blitt stadig mer utbredt de siste årene. Bakgrunnen for dette er antagelsen om at programvare basert på åpen kildekode gir større leverandørfrihet, bedre muligheter for lokal næringsutvikling og økt konkurranse. Tanken om samhandling og deling av både teknologi og kompetanse ligger sentralt. Kommunen har i dag noen enkeltstående systemer basert på fri programvare. I løpet av planperioden er det ønskelig å ta i bruk flere slike systemer. 6 SOA= I en Service Orientert Arkitektur sammensettes IT-systemet av komponenter som er spesialisert og tilpasset en bestemt funksjon, men som kan benyttes i flere forskjellige sammenhenger. 7 Jfr. forskrift om IKT-standard i offentlig forvaltning Strategisk IKT-plan Sortland kommune Side 7 av 10

8 6.2.5 Kommunikasjonsløsninger Alle kommunale virksomheter skal integreres mot kommunens data- og telefoniløsninger på rådhuset Alle kommunale virksomheter/lokasjoner skal som hovedregel ha bredbåndtilknytning Kommunen har ved utgangen av 2011 både trådløs og kablet infrastruktur. Denne omfatter både IPtelefoni og data. Infrastrukturen på rådhuset er ikke tilfredsstillende og må oppdateres. Oppdateringen omfatter både trådløs og kablet infrastruktur. Kommunen eier og drifter selv sine løsninger. IP-telefoner fases inn i et jevnt tempo. Datakommunikasjon til virksomheter utenfor rådhuset ble etablert i 2004, basert på trådløs teknologi. Dette nettet har i 2010/2011 resultert i mye driftsstans på grunn av tekniske feil, uvær, lynnedslag, osv, noe som særlig utkantene har hatt problemer med. 6.3 IKT-drift og -utvikling Sikre helhetlig, overordnet IKT-utvikling og drift IKT-drift og utvikling skal samordnes, organiseres og dimensjoneres slik at den kan følge opp IKTplanens mål Alle fagsystem skal ha en systemansvarlig fag og teknisk systemansvarlig 6.4 Arkivsystem og elektronisk arkiv Etablere en helhetlig arkivforvaltning Innføre fullelektronisk arkiv Knytte alle enheter utenfor rådhuset til kommunens felles saksbehandlersystem Sortland kommune har kommet langt i innføring av elektronisk arkiv- og saksbehandling. De fleste arkivdelene er nå elektroniske, noe som innebærer at saksbehandlingen kun skjer elektronisk, men det arkiveres også manuelt. Systemet vi har i dag gir svært gode muligheter for innsyn, gjenbruk og søk i kommunens sak- og arkivsystem. Den åpne løsningen mot portalen der befolkningen selv kan lese dokumenter, har vi fått gode tilbakemeldinger på. Dette er i tillegg i tråd med mål i ekommune Felles programløsninger Programløsninger skal velges med utgangspunkt i forenkling av arbeidsprosesser for å kunne levere bedre og kvalitative tjenester Programløsninger skal vurderes i en helhetlig sammenheng av hensyn til både tjenesteleveranse, samhandling og teknologisk infrastruktur Optimalisere arbeidsprosesser og utnytte eksisterende IT-ressurser for bedre og kvalitative tjenester og for intern effektivitet Strategisk IKT-plan Sortland kommune Side 8 av 10

9 6.6 Telefoni Telefoniløsningen skal legge til rette for organisasjons- og arbeidsformer som gir effektiv samhandling i kommunen internt og mot eksterne samarbeidspartnere Telefoniløsningen skal legge til rette for fleksibilitet i bruk, nye tjenester og reduserte kostnader Telefoni skal kunne kommunisere og integreres med kommunens IKT-system Innkjøp Ved innkjøp av programvare og IKT-system skal følgende ivaretas: Programvare som skal håndtere arkivverdig informasjon, skal være godkjent for nasjonale standarder. Hvis dette ikke lar seg gjøre, skal programvaren leveres med integrasjon mot kommunens IKT-system Programvare som inneholder informasjon som bør gjenbrukes mot andre systemer i kommunen, må leveres med integrasjon gjennom dokumenterte grensesnitt. Låste integrasjonskomponenter skal så langt som mulig unngås Det skal avklares hvilke tjenestekomponenter løsningen leveres med Kommunen skal vurdere alternativer basert på fri programvare Vurdere helse- miljø og sikkerhetsmessige aspekt Innkjøp skal foretas etter en koordinert, helhetlig vurdering på vegne av organisasjonen, jf kap. 6.3 og Bredbånd samfunn Innbyggere i Sortland skal ha tilgang til bredbånd 9 Kartlegge dekningsgraden i kommunen og fremme plan for gjennomføring av hovedmål Det er et nasjonalt mål at alle innbyggere skal ha tilgang på bredbånd. I Sortland kommune er dekningen estimert til 98 %. Denne høye dekningsgraden fremkommer når vi tar med ADSL og VDSL teknologi. Dekningsgraden for fiber er betydelig lavere. Graden av fiberdekningen i Sortland kommune er ukjent, og store områder av kommunen har ikke dekning. Bredbånd er en forutsetning for god kommunikasjon mellom det offentlige og befolkningen (døgnåpen kommune), en forutsetning for det etablerte næringsliv og en viktig lokaliseringsfaktor for nyetablering. 8 Spesielt elektronisk kalender, e-post og arkiv 9 Det fins ikke noen standardisert definisjon av begrepet bredbånd, men de fleste er enige om at det kan forstås som en høyhastighets tilkobling til telenettet som tillater rask surfing på internett, IP-telefoni og sanntids overføring av lyd og bilder (web-radio og web-tv). Strategisk IKT-plan Sortland kommune Side 9 av 10

10 8 Elektronisk handel Etablere elektronisk handel 10 Alle kommuner er pålagt å motta e-faktura innen E-faktura mot privatpersoner er etablert, men mot firma er dette ikke på plass. I 2011 skannes inngående faktura slik at den kan behandles elektronisk internt. 9 Interkommunalt samarbeid Fortløpende vurdere mulighetene for effektivisering og kvalitetsheving av forvaltning og tjenesteproduksjon gjennom interkommunalt IKT-samarbeid 10 Handlingsplan og økonomi På bakgrunn av strategisk handlingsplan for IKT skal det utarbeides tiltak som prioriteres og fremmes gjennom økonomiplan og årsbudsjett. 10 Med elektronisk handel (E-handel) menes kjøp og salg av varer og tjenester via internett. Strategisk IKT-plan Sortland kommune Side 10 av 10

Digitaliseringsstrategi 2014-2029

Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet.

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

NOTODDEN KOMMUNE Blueskommunen

NOTODDEN KOMMUNE Blueskommunen NOTODDEN KOMMUNE Blueskommunen estrategi for perioden 2011-2014 Vedtatt av kommunestyret, sak 95/10, 18.11.2010. 24.11.2010 1 Innledning... 3 2 Rammebetingelser og nasjonale føringer... 3 3 Notodden kommunes

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet. Digitale verktøy

Detaljer

Beste ekommune 3 år på rad. Siri Opheim IKT strategisjef

Beste ekommune 3 år på rad. Siri Opheim IKT strategisjef Bærum kommune Beste ekommune 3 år på rad Siri Opheim IKT strategisjef Hvorfor ble Bærum beste ekommune? Bærum kommune har gjennom flere år jobbet målrettet med: etablering av en robust infrastruktur etablering

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014 2029 Innsatsområder Ansvar og roller Mål Brukerbehov Utfordringer Verdigrunnlag Digitaliseringsstrategien Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Bystyret 09.12.08 sak 159/08 vedlegg 1. 1.1 Verdier 1.2 Mål

Innholdsfortegnelse. Bystyret 09.12.08 sak 159/08 vedlegg 1. 1.1 Verdier 1.2 Mål Bystyret 09.12.08 sak 159/08 vedlegg 1 IKT-strategi 2009-2012 Innholdsfortegnelse 1 VISJON, VERDIER OG MÅL..3 1.1 Verdier 1.2 Mål 2 RAMMEBETINGELSER..4 2.1 Lederforankring 2.2 Personvern og informasjonssikkerhet

Detaljer

Digitaliseringsstrategi Birkenes kommune Vedtatt av RLG Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune 1

Digitaliseringsstrategi Birkenes kommune Vedtatt av RLG Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune 1 Digitaliseringsstrategi Birkenes kommune 2021 Vedtatt av RLG 15.05.17 Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune... 3 1.1 Visjon

Detaljer

FOSEN REGIONRÅD. Nærhet gjennom digital samhandling. ekom munestrategi for Fosen HANDLINGSPLAN

FOSEN REGIONRÅD. Nærhet gjennom digital samhandling. ekom munestrategi for Fosen HANDLINGSPLAN Vedtatt av styret for Fosen Regionråd 20. april 2012 sak 08/12 FOSEN REGIONRÅD Nærhet gjennom digital samhandling ekom munestrategi for Fosen HANDLINGSPLAN 2012-2013 1 ekommunestrategi for kommunene på

Detaljer

Interkommunal ekommunestrategi 2012-2015. Drammen, Røyken, Sande og Svelvik

Interkommunal ekommunestrategi 2012-2015. Drammen, Røyken, Sande og Svelvik Interkommunal ekommunestrategi 2012-2015 Drammen, Røyken, Sande og Svelvik Effektive og enkle elektroniske tjenester til alle, alltid Innhold HVA ER EN EKOMMUNE?... 2 INTERKOMMUNAL EKOMMUNESTRATEGI HENSIKT

Detaljer

KONGSBERGREGIONENS DIGITALISERINGSSTRATEGI 2015-2018

KONGSBERGREGIONENS DIGITALISERINGSSTRATEGI 2015-2018 KONGSBERGREGIONENS DIGITALISERINGSSTRATEGI 2015-2018 1. INNLEDNING Digitalisering gir mulighet for bedre og mer effektive offentlige tjenester. Innbyggere og næringsliv har høye forventninger til gode

Detaljer

Felles. Telefonistrategi

Felles. Telefonistrategi Kongsbergregionen - Felles Telefonistrategi 2010 2012 - side 1 av 5 Felles Telefonistrategi Utkast til godkjenning i rådmannsutvalget Kongsbergregionen - Felles Telefonistrategi 2010 2012 - side 2 av 5

Detaljer

3-1 IKT-samarbeidet Felles IKT-strategi 2010-2013

3-1 IKT-samarbeidet Felles IKT-strategi 2010-2013 3-1 IKT-samarbeidet Felles IKT-strategi 2010-2013 Versjon: 0.4 Dokumenteier: Rådmannsgruppe 3-1 Dato: 2009-05-27 Dokumentansvarlig 3-1 IKT-styre Dokumentnavn: Felles 3-1 IKT-strategi 2010-2013 Godkjent

Detaljer

25B. Bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)

25B. Bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) 25B. Bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) Opplysninger om fylkeskommunen Fylkenr Fylkeskommunens navn Navn skjemaansvarlig Tlf nr E-post skjemaansvarlig Strategi 1 Har fylkeskommunen

Detaljer

IKT-strategi for Hamar kommune 2007-2011 Inkludert interkommunal del

IKT-strategi for Hamar kommune 2007-2011 Inkludert interkommunal del IKT-strategi for Hamar kommune 2007-2011 Inkludert interkommunal del Side 1 av 13 Innhold 1 Formål med IKT-strategien...2 1.1 Prosess... 2 1.2 Status i dag... 2 1.2.1 IKT styringsgruppe...2 1.2.2 Viktige

Detaljer

D IGITA L ISER I N GSSTRATEGI F OR FORSK N I N GSRÅDET

D IGITA L ISER I N GSSTRATEGI F OR FORSK N I N GSRÅDET 2015 2019 D IGITA L ISER I N GSSTRATEGI F OR FORSK N I N GSRÅDET >> INTRODUKSJON >> BRUKERFRONT >> DATAFANGST >> SAMHANDLING >> ARBEIDSPROSESSER >> TEKNOLOGI OG STYRING ÅPENT, ENKELT, SIKKERT Arbeidsmåter

Detaljer

ekommunestrategi for Bergensregionen 2012 Bedre tjenester for brukerne

ekommunestrategi for Bergensregionen 2012 Bedre tjenester for brukerne ekommunestrategi for Bergensregionen 2012 Bedre tjenester for brukerne Januar 2009 R E G I O N R Å D E T B E R G E N S R E G I O N E N Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 1. Innledning...3 1.1

Detaljer

Målbildet for digitalisering arkitektur

Målbildet for digitalisering arkitektur Målbildet for digitalisering arkitektur KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innholdsfortegnelse 1. Hva målbildet betyr for kommunene... 3 1.1 Digital

Detaljer

Kommunenes rolle i digitalisering av offentlig sektor

Kommunenes rolle i digitalisering av offentlig sektor Kommunenes rolle i digitalisering av offentlig sektor Aleksander Øines Informasjon og Kommunikasjon Kommunene? Dette er kommunal sektor: 19 fylkeskommuner 428 kommuner Ca. 500 bedrifter som har 440 000

Detaljer

Sektorplan for effektiv forvaltning

Sektorplan for effektiv forvaltning Sektorplan for effektiv forvaltning for kommunestyreperioden 2 5 Vedtatt av kommunestyret i møte den 18. mars 4, i sak 2/14 Herøy kommune - Et hav av muligheter 1 INNHOLD OVERSENDELSESBREV...4 DEFINISJONER...5

Detaljer

Hva trenger kommunesektoren? Evy-Anni Evensen Rådmann Lyngdal kommune

Hva trenger kommunesektoren? Evy-Anni Evensen Rådmann Lyngdal kommune Hva trenger kommunesektoren? Evy-Anni Evensen Rådmann Lyngdal kommune Elektroniske tjenester i offentlig sektor Samhandling, samordning og samarbeid. Oslo 1. juni 2010 Lyngdal kommune ca. 7800 innbyggere

Detaljer

Digitalisering former samfunnet

Digitalisering former samfunnet Digitalisering former samfunnet Digitaliseringsstrategi for Universitetet i Bergen Vedtatt av universitetsstyret 20.oktober 2016 1 Innledning Denne digitaliseringsstrategien skal støtte opp om og utdype

Detaljer

KONGSBERGREGIONENS DIGITALISERINGSSTRATEGI

KONGSBERGREGIONENS DIGITALISERINGSSTRATEGI KONGSBERGREGIONENS DIGITALISERINGSSTRATEGI 2015-2018 1. INNLEDNING Digitalisering gir mulighet for bedre og mer effektive offentlige tjenester. Innbyggere og næringsliv har høye forventninger til gode

Detaljer

IKT-STRATEGI

IKT-STRATEGI IKT-STRATEGI 2017-2020 Sak 232/2017. Vedtatt i fylkesrådet juni 2017. Foto: crestock Med IKT blir framtida enklere! Dette er en kort, konsis og fremtidsrettet IKT-strategi. Den skal gjøre en reell forskjell

Detaljer

Haugesund kommunes webstrategi

Haugesund kommunes webstrategi Haugesund kommunes webstrategi 2008-2012 INNLEDNING Haugesund kommunes webstrategi inngår som et deldokument i kommunens IKT-strategi og angir retning og felles satsningsområder for de kommende årene innenfor

Detaljer

Vedlegg til sak om revidering av ekommune 2012

Vedlegg til sak om revidering av ekommune 2012 Vedlegg til sak om revidering av ekommune 2012 ekommune 2012 Originale mål og tiltak Reviderte mål og tiltak Kommentar Kapittel 3 Lokaldemokra ti og deltakelse i informasjonssamfunnet 1 I løpet av 2009

Detaljer

OFK IKT-strategi 2012-2015. Besøksrunde til skolene 2012 Innspill til strategien

OFK IKT-strategi 2012-2015. Besøksrunde til skolene 2012 Innspill til strategien OFK IKT-strategi 2012-2015 Besøksrunde til skolene 2012 Innspill til strategien IKT Fokusområder 2012 Optimalisering Endring Visjon 2012: Bedre brukeropplevelser Support Drift AD og tjenester i elev-/adm.nettverket

Detaljer

Saksbehandler: virksomhetsleder Hege Brænna. Digitaliseringsstrategi

Saksbehandler: virksomhetsleder Hege Brænna. Digitaliseringsstrategi Arkivsaksnr.: 17/1162 Lnr.: 9531/17 Ark.: Saksbehandler: virksomhetsleder Hege Brænna Digitaliseringsstrategi 2017-2021 Rådmannens innstilling: 1. Digitaliseringsstrategien for Lunner kommune vedtas og

Detaljer

Digitaliseringsstrategi utfordringer og muligheter for kommunal sektor

Digitaliseringsstrategi utfordringer og muligheter for kommunal sektor Digitaliseringsstrategi 2017-2020 utfordringer og muligheter for kommunal sektor Digitaliseringen i offentlig sektor - forenkle, forbedre, fornye Målet med IKT-politikken er å påvirke utviklingen innen

Detaljer

Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet. Rune Sandland, Sjefsarkitekt

Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet. Rune Sandland, Sjefsarkitekt Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet Rune Sandland, Sjefsarkitekt Program for IKT-samordning i kommunesektoren KS-program: Vedtak i KS hovedstyre 23. mai 2012 Skal i første omgang gå ut

Detaljer

Digitalisering og deling i kommunal sektor

Digitalisering og deling i kommunal sektor Digitalisering og deling i kommunal sektor 31.oktober 2013 Kirsti Kierulf Programleder KommIT Trude Andresen Områdedirektør KS forskning, innovasjon og digitalisering KS visjon En selvstendig og nyskapende

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2015-2020 Innledning Hver eneste dag kommuniserer Haugesund kommune med virksomheter, grupper og enkeltpersoner. Kommunen er tilgjengelig både fysisk og i digitale medier, og dagsorden

Detaljer

Lokal Digital Agenda Kommunenes digitaliseringsprogram. Ellen Karin Toft Larsen Spesialrådgiver KS Forskning, Innovasjon og Digitalisering

Lokal Digital Agenda Kommunenes digitaliseringsprogram. Ellen Karin Toft Larsen Spesialrådgiver KS Forskning, Innovasjon og Digitalisering Lokal Digital Agenda Kommunenes digitaliseringsprogram Ellen Karin Toft Larsen Spesialrådgiver KS Forskning, Innovasjon og Digitalisering Normal måte for produksjon av IT-strategi? It-avdelingen avholder

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2015-2018

Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Innholdsfortegnelse (Del 1) Kommunens digitale virksomhet... 1 Overordnet styring... 1 Oppbygging av strategidokumentet... 1 (Del 2) Digitaliseringsstrategi for kommunes

Detaljer

1 Innledning Utfordringer Satsingsområder med mål Digital forvaltning Velferdsteknologi... 5

1 Innledning Utfordringer Satsingsområder med mål Digital forvaltning Velferdsteknologi... 5 IKT-strategi Innhold 1 Innledning... 3 2 Utfordringer... 3 3 Satsingsområder med mål... 4 3.1 Digital forvaltning... 4 3.2 Velferdsteknologi... 5 3.3 Digital dialog... 6 3.4 Kompetanse... 7 3.5 IKT-organisering

Detaljer

DigIT DoIT - KommIT. Rune Sandland, Sjefsarkitekt

DigIT DoIT - KommIT. Rune Sandland, Sjefsarkitekt DigIT DoIT - KommIT Rune Sandland, Sjefsarkitekt Framtidas kommune vil gi digitalt førstevalg til innbyggere og næringsliv på bakgrunn av deres behov http://www.ks.no/kommune2020 Digitaliseringsstrategi

Detaljer

Hva sammenlikner vi med? Historien Mulighetene Forventningene

Hva sammenlikner vi med? Historien Mulighetene Forventningene Rikets tilstand Hva Tilstanden er rikets til tilstand? hva? Hva sammenlikner vi med? Historien Mulighetene Forventningene Hva jeg vil si noe om ( på 22 minutter?) Tiden vi lever i Hvor digitalisert er

Detaljer

Informasjons- og kommunikasjonsstrategi for Sørum kommune 2011-2014

Informasjons- og kommunikasjonsstrategi for Sørum kommune 2011-2014 Informasjons- og kommunikasjonsstrategi for Sørum kommune 2011-2014 Dialog og interaksjon Handlingsplan 2011 Vedtatt av økonomi- og administrasjonsutvalget Sørum kommune 08.12.10 Vedtaks- og endringsprotokoll

Detaljer

PORTEFØLJESTYRING. og veien dit.. Jon Skriubakken Strategirådgiver IT. www.telemark.no

PORTEFØLJESTYRING. og veien dit.. Jon Skriubakken Strategirådgiver IT. www.telemark.no PORTEFØLJESTYRING og veien dit.. Jon Skriubakken Strategirådgiver IT Det skjer ikke av seg selv NOEN må ville Skal vi lykkes! I TFK strategirådgiver og stabssjef Forankring Forankring i egne styringsdokumenter

Detaljer

Strategi for elektronisk samhandling i kommunene. Svein Erik Wilthil, KS

Strategi for elektronisk samhandling i kommunene. Svein Erik Wilthil, KS Strategi for elektronisk samhandling i kommunene Svein Erik Wilthil, KS Nasjonale føringer enorge 2009 St.meld. om IT-politikken Samspill 2007 - Kommuneprogram/fyrtårn Standardiserings- og samordningsprogrammet

Detaljer

IKT-STRATEGI FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

IKT-STRATEGI FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG IKT-STRATEGI FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG 17. januar 2011 IKT-strategien følger samme inndeling som Strategisk plan for HIST. 1. UTDANNING Undervisningen er i endring. Noen utfordringer man står ovenfor:

Detaljer

ehandlingsplan for Bergensregionen 2012 ekommunestrategi for Bergensregionen 2012 Bedre tjenester for brukerne

ehandlingsplan for Bergensregionen 2012 ekommunestrategi for Bergensregionen 2012 Bedre tjenester for brukerne ehandlingsplan for Bergensregionen 2012 ekommunestrategi for Bergensregionen 2012 Bedre for brukerne Januar R E G I O N R Å D E T B E R G E N S R E G I O N E N Innledning Bergensregionens ekommunestrategi

Detaljer

IT-plan Stokke kommune

IT-plan Stokke kommune Revidert: IT-plan Stokke kommune FOR PLANPERIODEN 2009-2012 12.02.2009 1/6 1 Situasjonsbeskrivelse Siste IT-plan er fra 2001. De fleste tiltakene i denne planen har blitt gjennomført. I etterkant er handlingsprogram

Detaljer

Strategi. for Vigo interkommunalt selskap

Strategi. for Vigo interkommunalt selskap Strategi for Vigo interkommunalt selskap 2017-2025 INNLEDNING Vigo IKS er et interkommunalt selskap eid av alle fylkeskommunene og Oslo kommune, (heretter kalt fylkeskommunene). Selskapet ble formelt opprettet

Detaljer

S@mmen for fremtiden. Kriminalomsorgens strategi for IKT i perioden 2005-2008

S@mmen for fremtiden. Kriminalomsorgens strategi for IKT i perioden 2005-2008 S@mmen for fremtiden Kriminalomsorgens strategi for IKT i perioden 2005-2008 Forord Kriminalomsorgens mål er å gjennomføre varetektsfengsling og straffereaksjoner på en måte som er betryggende for samfunnet

Detaljer

DIGITALISERING FORMER SAMFUNNET

DIGITALISERING FORMER SAMFUNNET DIGITALISERING FORMER SAMFUNNET STRATEGI 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN 3 INNLEDNING Denne digitaliseringsstrategien skal støtte opp om og utdype Universitetet i Bergens (UiB)

Detaljer

DIGITALISERING FORMER SAMFUNNET

DIGITALISERING FORMER SAMFUNNET DIGITALISERING FORMER SAMFUNNET STRATEGI 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN INNLEDNING 3 UiB I ET DIGITALISERT SAMFUNN 4 OVERORDNEDE MÅL FOR DIGITALISERING VED UiB 6 FEM STRATEGIER FOR DIGITALISERING

Detaljer

Strategisk IKT-plan for Sørum kommune 2011-2014

Strategisk IKT-plan for Sørum kommune 2011-2014 Strategisk IKT-plan for Sørum kommune 2011-2014 Handlingsplan 2011 Vedtatt av økonomi- og administrasjonsutvalget Sørum kommune XX/10 08.12.10 Vedtaks- og endringsprotokoll Behandlet/endret av Dato/sak

Detaljer

RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID MELLOM..KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL OM IKT- LØSNINGER OG ELEKTRONISK SAMHANDLING

RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID MELLOM..KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL OM IKT- LØSNINGER OG ELEKTRONISK SAMHANDLING RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID MELLOM..KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL OM IKT- LØSNINGER OG ELEKTRONISK SAMHANDLING Hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester av 14.6.2011 3-5 tredje ledd, 6-2 siste

Detaljer

Hvor går kommunene? Med kommunene i fokus Deling av pasientopplysninger i sammenhengende pasientforløp. Juridiske og sikkerhetsmessige aspekter.

Hvor går kommunene? Med kommunene i fokus Deling av pasientopplysninger i sammenhengende pasientforløp. Juridiske og sikkerhetsmessige aspekter. Med kommunene i fokus Deling av pasientopplysninger i sammenhengende pasientforløp. Juridiske og sikkerhetsmessige aspekter. Hvor går kommunene? Evy-Anni Evensen, leder KS fagråd for IKT i helse/omsorg

Detaljer

Digitalt førstevalg hva innebærer det i praksis Arild Jansen, AFIN/SERI, UiO

Digitalt førstevalg hva innebærer det i praksis Arild Jansen, AFIN/SERI, UiO Digitalt førstevalg hva innebærer det i praksis? (Rettslige spørsmål blir i liten grad berørt) Arild Jansen Avdeling for forvaltningsinformatikk/ Senter for rettsinformatikk, UIO http://www.afin.uio.no/

Detaljer

Ny langsiktig strategi for Altinn

Ny langsiktig strategi for Altinn Ny langsiktig strategi for Altinn Brønnøysundregistrenes forslag Avdelingsdirektør Cat Holten, Brønnøysundregistrene HVA er Altinn og for HVEM? Utfordringer for offentlig digitalisering Strategiske satsingsområder

Detaljer

Handlingsplan - IKT-strategi for Rogaland fylkeskommune 2011 2014

Handlingsplan - IKT-strategi for Rogaland fylkeskommune 2011 2014 1 Innovasjon 1 Innovasjonsforum Etablere et internt innovasjonsforum som skal arbeide for å skape verdier for RFK ved å ta i bruk ny IKT-teknologi/nye IKT-systemer og nye metoder for å gjennomføre endringer

Detaljer

OG HANDLINGSPLAN, - ET FORNYINGSPROGRAM FOR STANDARDISERING OG TEKNOLOGISKE LØSNINGER

OG HANDLINGSPLAN, - ET FORNYINGSPROGRAM FOR STANDARDISERING OG TEKNOLOGISKE LØSNINGER Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Helse Sør-Øst IKT-STRATEGI OG HANDLINGSPLAN,

Detaljer

IKT-strategi for Akershus fylkeskommune

IKT-strategi for Akershus fylkeskommune IKT-strategi 2015-2017 for Akershus fylkeskommune Side 1 av 8 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning... 3 1.1 Hensikten med strategidokumentet... 3 1.2 Tidshorisont og gyldighet... 3 2. Visjon og overordnede

Detaljer

3-1 DIGITALISERINGSSTRATEGI

3-1 DIGITALISERINGSSTRATEGI 3-1 DIGITALISERINGSSTRATEGI 2017-2020 GAUSDAL KOMMUNE LILLEHAMMER KOMMUNE ØYER KOMMUNE INNLEDNING Digitaliseringen av samfunnet gir muligheter for innovasjon, økt produktivitet og bedre kvalitet i både

Detaljer

Regjeringens politikk for åpne standarder og fri programvare

Regjeringens politikk for åpne standarder og fri programvare Regjeringens politikk for åpne standarder og fri programvare esam-konferansen - Oslo, 9.-10. februar 2006 Jørund Leknes, politisk rådgiver Utfordringer og muligheter Vil utviklingen av det nye informasjonssamfunnet

Detaljer

Strategisk IKT-plan for Sørum kommune 2010-2013

Strategisk IKT-plan for Sørum kommune 2010-2013 Strategisk IKT-plan for Sørum kommune 2010-2013 Handlingsplan 2010 Vedtatt av Økonomi - og administrasjonsutvalget 02.12.09,sak 119/09 Vedtaks- og endringsprotokoll Behandlet/endret av Dato/sak nr. AMU,

Detaljer

IT strategi for Universitet i Stavanger 2010 2014

IT strategi for Universitet i Stavanger 2010 2014 IT strategi for Universitet i Stavanger 2010 2014 1 Visjon Profesjonell og smart bruk av IT Utviklingsidé 2014 Gjennom målrettet, kostnadseffektiv og sikker bruk av informasjonsteknologi yte profesjonell

Detaljer

Tjenesteutvikling digitalt førstevalg

Tjenesteutvikling digitalt førstevalg Tjenesteutvikling digitalt førstevalg D I G I TA L D Ø G N Å P E N F O R VA LT N I N G - N Y P O R TA L LØ S N I N G F O R F O S E N KO M M U N E N E V/ P R O S J E K T L E D E R E I R I N F O L D E F

Detaljer

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel.

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstre synes at samfunnsdelen er et godt gjennomarbeidet dokument, men generelt er verdiene Nærhet, Engasjement og Synlighet lite synlig

Detaljer

Digitaliseringsstrategien for kommunesektoren og Meldingsformidleren «SvarUT» Ellen Karin Toft-Larsen Spesialrådgiver, Digitalisering, KS

Digitaliseringsstrategien for kommunesektoren og Meldingsformidleren «SvarUT» Ellen Karin Toft-Larsen Spesialrådgiver, Digitalisering, KS Digitaliseringsstrategien for kommunesektoren og Meldingsformidleren «SvarUT» Ellen Karin Toft-Larsen Spesialrådgiver, Digitalisering, KS Tre elementer i digitaliseringsarbeidet i kommunal sektor Digitaliseringsstrategi

Detaljer

3-1 Digitaliseringsstrategi

3-1 Digitaliseringsstrategi 3-1 Digitaliseringsstrategi 2017-2020 Digitaliseringsstrategi 2017-2020, forslag fra Regional rådmannsgruppe 3-1 Digitaliseringsstrategi Side 2 Innledning Digitaliseringen av samfunnet gir muligheter for

Detaljer

DIGITALISERING AV KOMMUNAL SEKTOR

DIGITALISERING AV KOMMUNAL SEKTOR Felles informasjonsforvaltning i offentlig sektor Hvorfor trenger vi det, hva bør det omfatte og hvordan? Rune Sandland, Sjefsarkitekt Del 1 DIGITALISERING AV KOMMUNAL SEKTOR Tenke digitalt utvikle nasjonalt

Detaljer

Arkitektur og standardisering

Arkitektur og standardisering Prosjektmandat Hovedprosjekt Arkitektur og standardisering 2016-2018 Vedtatt i rådmannsutvalget 30.10.15 (Satsningsområde 6 i Regional Digitaliseringsstrategi for 2015-2018) Prosjektmandat Hovedprosjekt

Detaljer

eforum Sør-Trøndelag ekommunestrategier Andre? Fylkeshuset 18.10.2011 Asle Brustad, STFK - etrøndelag

eforum Sør-Trøndelag ekommunestrategier Andre? Fylkeshuset 18.10.2011 Asle Brustad, STFK - etrøndelag eforum Sør-Trøndelag ekommunestrategier Andre? Fylkeshuset 18.10.2011 Asle Brustad, STFK - etrøndelag Er det sånn det er? IKT Norge: Stryk til norske kommunale nettjenester «Ingen kommuner tilbyr et digitalt

Detaljer

Nettbasert skoleadministrasjon. 1 Visma FLYT Skole

Nettbasert skoleadministrasjon. 1 Visma FLYT Skole Visma FLYT Skole Nettbasert skoleadministrasjon 1 Visma FLYT Skole Visma FLYT Skole De gode grunnene: Effektiviserer administrasjonen av norske skoler Lar lærerne bruke mer tid på undervisning Sørger for

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Seksjon for virksomhetsutvikling. Hallstein Bjercke hallstein.bjercke@oslo.kommune.no

Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Seksjon for virksomhetsutvikling. Hallstein Bjercke hallstein.bjercke@oslo.kommune.no Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Seksjon for virksomhetsutvikling Hallstein Bjercke hallstein.bjercke@oslo.kommune.no Bakgrunn I 2008 ble det foretatt en ekstern gjennomgang av IKTområdet. Det ble

Detaljer

3-1 IKT-samarbeidet Felles IKT-strategi 2013-2016

3-1 IKT-samarbeidet Felles IKT-strategi 2013-2016 3-1 IKT-samarbeidet Felles IKT-strategi 2013-2016 Versjon: 0.4 Dokumenteier: Rådmannsgruppe 3-1 Dato: 2013-01-15 Dokumentansvarlig 3-1 IKT-styre Dokumentnavn: Felles 3-1 IKT-strategi 2013-2016 Godkjent

Detaljer

Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling

Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling Tjenesteavtale 9 Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling Samarbeid om IKT-løsninger og bruk av felles plattform lokalt er av stor betydning for å få til god samhandling. Enkel, rask og pålitelig

Detaljer

Versjon 1.0. Felles IKT-strategi for Grue, Hamar, Kongsvinger, Løten, Nord-Odal og Stange kommuner for perioden 2012-2015

Versjon 1.0. Felles IKT-strategi for Grue, Hamar, Kongsvinger, Løten, Nord-Odal og Stange kommuner for perioden 2012-2015 Versjon 1.0 Felles IKT-strategi for Grue, Hamar, Kongsvinger, Løten, Nord-Odal og Stange kommuner for perioden 2012-2015 1 Innhold 1 Formål med felles IKT-strategi... 3 2 Innledning... 3 3 Visjon... 4

Detaljer

Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene. Strategiplan Pasientreiser ANS

Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene. Strategiplan Pasientreiser ANS Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene Strategiplan Pasientreiser ANS 2011-2013 Pasientreiser ANS har i 2010 videreutviklet sin rolle som en nasjonal

Detaljer

Strategi for pedagogisk bruk av IKT i Telemark fylkeskommune 2014-2016

Strategi for pedagogisk bruk av IKT i Telemark fylkeskommune 2014-2016 Strategi for pedagogisk bruk av IKT i Telemark fylkeskommune 2014-2016 Innledning I læreplanverket for Kunnskapsløftet er digitale ferdigheter definert som en grunnleggende ferdighet, på lik linje med

Detaljer

Seminar FUNNKe Tromsø 13.september

Seminar FUNNKe Tromsø 13.september Seminar FUNNKe Tromsø 13.september Bakgrunn (2002/2003) Behov for å få bredbånd til distriktene (i tråd med EFTAs retningslinjer) Kravene til høykapasitets elektronisk kommunikasjon har økt og øker dramatisk

Detaljer

Strategi for Pasientreiser HF

Strategi for Pasientreiser HF Strategi 2017 2019 for Pasientreiser HF Revisjoner: Dato Versjon Beskrivelse 10.3.2017 0.8 Orientering i styret til Pasientreiser ANS 24.4.2017 1.0 Dokument behandlet i styret til Pasientreiser HF Side

Detaljer

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger IKT-forum 2015 for medisinsk nødmeldetjeneste GISLE FAUSKANGER

Detaljer

Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene. Strategiplan Pasientreiser ANS

Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene. Strategiplan Pasientreiser ANS Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene Strategiplan Pasientreiser ANS 2011-2013 Pasientreiser ANS har i 2010 videreutviklet sin rolle som en nasjonal

Detaljer

Strategiplan pedagogisk IKT 2011-2014

Strategiplan pedagogisk IKT 2011-2014 Strategiplan pedagogisk IKT 2011-2014 Bakgrunn Planen er en videreføring av Strategiplan pedagogisk bruk av IKT 2008 2011 og bygger på den samme forståelse av hva pedagogisk IKT-kompetanse er, og hvordan

Detaljer

Den digitale veien videre

Den digitale veien videre Den digitale veien videre Avslutning av ekommunekonferansen 2011 Trude Andresen Direktør KS Innovasjon og utvikling Hva har jeg hørt disse dagene? Aasrud: Virksomheten må samarbeide bak kulissene, brukerne

Detaljer

KommITs tanker om standardisering og felleskomponenter

KommITs tanker om standardisering og felleskomponenter KommITs tanker om standardisering og felleskomponenter Fagdag IKA Trøndelag 12. desember 2012 Anne Mette Dørum Spesialrådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering Dagens tema: Kort om bakteppet

Detaljer

S T Y R E S A K # 22/13 STYREMØTET DEN 23.04.13. Vedrørende: IKT-STRATEGI FOR PERIODEN 2013-2016

S T Y R E S A K # 22/13 STYREMØTET DEN 23.04.13. Vedrørende: IKT-STRATEGI FOR PERIODEN 2013-2016 S T Y R E S A K # 22/13 STYREMØTET DEN 23.04.13 Vedrørende: IKT-STRATEGI FOR PERIODEN 2013-2016 Forslag til vedtak: Styret tar IKT-strategi for perioden 2013 2016 til orientering. Vedlegg: Saksfremlegg

Detaljer

Regjeringens IKT-politikk

Regjeringens IKT-politikk Regjeringens IKT-politikk Politisk rådgiver Jørund Leknes Fornyings- og administrasjonsdepartementet Sak- og Portaldagene 2007, Sandefjord 12. mars Teknologiutviklingen utfordrer vante forestillinger Wifi

Detaljer

Ledersamling Øvre Eiker kommune 20.januar 2015. KS KommIT. Oslo 28.05.15

Ledersamling Øvre Eiker kommune 20.januar 2015. KS KommIT. Oslo 28.05.15 Tenke digitalt Jobbe nasjonalt Gjennomføre lokalt KS KommIT Oslo 28.05.15 Hovedoppgaver KommIT Effektmål Samordning i kommunesektoren (428 kommuner, 19 fylkeskommuner, 500+ foretak) Samordning stat/kommune

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for Meløy kommune 2013-2016 VEDTATT I KOMMUNESTYRET SAK 55/13-20. JUNI 2013 INNHOLD 1. Forord s. 2 2. Visjon og mål s. 3 3. Prinsipper for kommunikasjon s. 4 4. Ansvar og organisering

Detaljer

Saksfremlegg STRATEGISK IKT-PLAN FOR SØRUM KOMMUNE 2008-2011 OG HANDLINGSPLAN FOR 2008

Saksfremlegg STRATEGISK IKT-PLAN FOR SØRUM KOMMUNE 2008-2011 OG HANDLINGSPLAN FOR 2008 Arkivsak: 08/1631 Sakstittel: K-kode: 064 Saksbehandler: Helga Soldal Saksfremlegg STRATEGISK IKT-PLAN FOR SØRUM KOMMUNE 2008-2011 OG HANDLINGSPLAN FOR 2008 Innstilling: Strategisk IKT-plan for Sørum kommune

Detaljer

Saks- Vedlegg: 1. E-kommunestrategi for Fosen handlingsplan for perioden

Saks- Vedlegg: 1. E-kommunestrategi for Fosen handlingsplan for perioden FOSEN Behandlet av: Saksnr.datobeh.: Møte- Saks- Navn på saken Rådmannsgruppa 07/12 16.03.12 HSJ ekommunestrategi for Fosen Arbeidsutvalget 08/12 10.04.12 HSJ handlingsplan for perioden 2012 til 2013 Styret

Detaljer

BUFETATS STRATEGI Kvalitetsutviklingsprogrammet

BUFETATS STRATEGI Kvalitetsutviklingsprogrammet BUFETATS STRATEGI 2018-2020 Kvalitetsutviklingsprogrammet INNHOLD INNHOLD FORORD... 3 1. VISJON OG VERDIER... 4 2. MÅLGRUPPER... 5 3. KVALITET... 6 4. MÅL OG INNSATSOMRÅDER... 7 5. AKTUELLE TILTAK... 8

Detaljer

OFK IKT-strategi 2012-2016. Besøksrunde til skolene feb. 2012 Innspill til strategien

OFK IKT-strategi 2012-2016. Besøksrunde til skolene feb. 2012 Innspill til strategien Besøksrunde til skolene feb. 2012 Innspill til strategien Fagenhet IKT Fokusområder 2012 Optimalisering Endring Visjon 2012: Bedre brukeropplevelser Support Drift AD og tjenester i elev-/adm.nettverket

Detaljer

Dokumentfangst fra nettsider IKT-løsning. Hva har Bærum kommune gjort for å realisere dette?

Dokumentfangst fra nettsider IKT-løsning. Hva har Bærum kommune gjort for å realisere dette? Dokumentfangst fra nettsider IKT-løsning Hva har Bærum kommune gjort for å realisere dette? Innlegg på Norsk Arkivråds høstseminar 2010 v/lars Flugstad Agenda Hvem og hva er vi Utfordring SFO innmelding

Detaljer

«Rom for å vokse, tid til å lære og frihet til å leve vi skaper digitale muligheter!»

«Rom for å vokse, tid til å lære og frihet til å leve vi skaper digitale muligheter!» «Rom for å vokse, tid til å lære og frihet til å leve vi skaper digitale muligheter!» Den digitale agenda for kommune-norge er satt https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nhh-konferansedigitalisering-og-omstilling-av-norge/id2554891/

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 10822/16 Arkivsaksnr.: 16/2000-1

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 10822/16 Arkivsaksnr.: 16/2000-1 Saksframlegg Ark.: Lnr.: 10822/16 Arkivsaksnr.: 16/2000-1 Saksbehandler: Cathrine Furu 3-1 DIGITALISERINGSSTRATEGI 2017-2020 Vedlegg: Regional rådmannsgruppes forslag til felles digitaliseringsstrategi

Detaljer

Hvilken effekt har regionaliseringen på utbredelsen av IT og EPJ i Norge?

Hvilken effekt har regionaliseringen på utbredelsen av IT og EPJ i Norge? Hvilken effekt har regionaliseringen på utbredelsen av IT og EPJ i Norge? EPJ-Observatoriet Årskonference 2004 28. oktober 2004, Hotel Nyborg Strand, Nyborg Herlof Nilssen, adm dir Helse Vest RHF Anders

Detaljer

Strategisk IKT-plan for Sørum kommune

Strategisk IKT-plan for Sørum kommune Strategisk IKT-plan for Sørum kommune 2011-2014 Handlingsplan 2011 Vedtatt av økonomi- og administrasjonsutvalget 08.12.10 Vedtaks- og endringsprotokoll Behandlet/endret av Dato/sak nr. AMU, til uttalelse

Detaljer

STRATEGISK PLAN

STRATEGISK PLAN STRATEGISK PLAN 2010 2015 IT-AVDELINGEN UNIVERSITETET I BERGEN Brukerorientering Kvalitet Samarbeid Etikk SIDE 1 v. 1.00, 24. juni 2010 VISJON IT-avdelingen ved UiB skal produsere og levere IKT-tjenester

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til IKT-strategi for Vestby kommune 2013

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til IKT-strategi for Vestby kommune 2013 Behandles i: Partssammensatt utvalg IKT-STRATEGI Dokumenter Dato Trykt vedlegg til IKT-strategi for Vestby kommune 2013 PSU SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER Kommunestyret ba i møte 11.02.2013 (sak K 3/13

Detaljer

Saksbehandler: Arne Hvidsten Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 05/ Dato: * ETABLERING AV FELLES IKT-TJENESTE FOR DRAMMEN, RØYKEN, SANDE OG SVELVIK

Saksbehandler: Arne Hvidsten Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 05/ Dato: * ETABLERING AV FELLES IKT-TJENESTE FOR DRAMMEN, RØYKEN, SANDE OG SVELVIK SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arne Hvidsten Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 05/02314-004 Dato: * ETABLERING AV FELLES IKT-TJENESTE FOR DRAMMEN, RØYKEN, SANDE OG SVELVIK INNSTILLING TIL: Formannskapet/Bystyret Administrasjonens

Detaljer

Etter gjennomgang og diskusjon av høringsdokumentet ble det formulert et høringssvar (se vedlegg).

Etter gjennomgang og diskusjon av høringsdokumentet ble det formulert et høringssvar (se vedlegg). MØTEPROTOKOLL Sted: Oslo Dato: 07.12.2015 Formidlingsutvalget Møtedato 07.12.2015 Tidspunkt 1000-1200 Møtested 03005 Til stede: Fra adm.: Forfall: Hilde Ringlund, Ole Kristian Ruud, Are Sandbakken Flagstad

Detaljer

HP 2015-2018 Kommunikasjon og Interne systemer

HP 2015-2018 Kommunikasjon og Interne systemer HP 2015-2018 Kommunikasjon og Interne systemer Mål HP 2012-2024 KI 1 Frogn kommune har et bevisst forhold til bruk av digitale kanaler og en effektiv og brukervennlig digital forvaltning. Hva skal måles?

Detaljer

Skoleeier - Strategisk ledelse og IKT. Ellen Karin Toft-Larsen Spesialrådgiver FID

Skoleeier - Strategisk ledelse og IKT. Ellen Karin Toft-Larsen Spesialrådgiver FID Skoleeier - Strategisk ledelse og IKT Ellen Karin Toft-Larsen Spesialrådgiver FID Forventninger Fra foreldrene Tilbyr de tjenestene jeg har behov for, krav på og rett til - automatisk Tilbyr alle relevante

Detaljer

Difi. Digitalisering av offentlig sektor. Offentlig sektor er ikke en enhet

Difi. Digitalisering av offentlig sektor. Offentlig sektor er ikke en enhet Difi Digitalisering av offentlig sektor Utfordringer for samhandling FINF 4001 høst 2016 endre.grotnes@difi.no (Difi) er regjeringens fagorgan for ledelse, forvaltningsutvikling, offentlige anskaffelser

Detaljer