Årsmelding Suldal Elverk KF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2014. Suldal Elverk KF"

Transkript

1 Årsmelding 2014 Suldal Elverk KF Postadresse : Kontoradresse : Telefon : Postboks 134 Postvegen 9 Telefaks : Sand 4230 Sand Org.nr:

2 «Arbeidshug og sparevit er meir verdt enn pengar i banken» Arne Garborg Historisk bilete frå graving av kabelgrøft ovanom Smørdalen på Sand. Ca Framside: Sand Kraftstasjon. Maks effekt 3,5 MW 2

3 Innhald ELVERKSJEF SI MELDING... 4 Året for utskiftingar... 4 STYRET SIN RAPPORT... 7 VERKSEMDA... 7 STYRET FOR ELVERKET... 8 REVISJON... 8 HELSE MILJØ OG TRYGGLEIK... 9 ØKONOMI NETTDRIFT REGIONALNETT DISTRUBISJONSNETT KRAFTOMSETNING PRODUKSJON BREIBAND ANNA VERKSEMD Ladestasjon Arbeid for andre DET LOKALE ELTILSYN (DLE) INVESTERINGSPROSJEKT PERSONALTILHØVE SAMFUNNSANSVAR INNKJØP Medlemskap OVERSIKT OVER LEIDNINGSNETT VED UTGANGEN AV Regionalnett 66 kv) Transformatorstasjonar Distribusjonsnettet Lågspentnett Transformatorar RESULTATREKNESKAP BALANSE NOTER Note 1 - Rekneskapsprinsipp Note 2 Tidsavgrensing av straumsal Note 3 aktiverte investeringar Note 4 lagerbeholdning Note 5 varige driftsmidlar og avskrivingar Note 6 oversikt over varige driftsmidlar Note 7 bundne midlar Note 8 Bankinskot, kontantar Note 9 Eigenkapital Note 10 Utbytte Note 11 pensjonsforplikting Note 12 Andre avsetningar Note 13 Leverandørgjeld Note 14 Skattar Note 15 Løn Note 16 Annen driftskostnad Note 17 Kundefordringar Note 18 Plasseringar Note 19 Kontantstrømanalyse Note 20 Investeringar i aksjar og andelar Note 21 Monopolverksemd REVISOR SI BERETNING Utalelse om årsregnskapet Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet 39 Revisors oppgaver og plikter Grunnlag for konklusjon med forbehold Uttalelse om øvrige forhold Konklusjon om særbudsjett Konklusjon om årsberetningen Konklusjon om registrering og dokumentasjon. 40 3

4 ELVERKSJEF SI MELDING Året for utskiftingar I Suldal Elverk har vi konkretisert nokre verdiar som vi vil at våre samarbeidspartnarar og kundar skal assosiere oss med: PÅ vi er på saka, leverer, er energiske og tenkjer framover. SOLIDE vi er trygge og gode, dugande og pålitelege, vi er fagfolk og vi gjer det vi lovar. LYDHØYRE vi lyttar til kundane våre, er oppmerksame, vakne og interesserte. REIELEGE vi er ærlege og truverdige. Vi har eit ynskje om å bruke desse verdiane som rettesnor i alt vi føretek oss. I overskrifta står det: «året for utskiftingar». Året 2014 vart verkeleg eit år med mange og omfattande utskiftingar. Årsaka til alle utskiftingane varierer frå krav frå myndigheiter, utviklingstrekk i samfunnet og personlege val. Gjennom fleire år har administrasjon, styret og revisor påpeikt at våre beskrivingar av rutinar ikkje er fullstendige. Dei har og sett at vi er sårbare med tanke på nøkkelpersonar og mangel på elektroniske registrerings- og rapporteringssystem. Manglane som er nemnt ovanfor kan medføre at samanliknbare tal tilbake i tid er noko unøyaktige. Mangelen på system har truleg ikkje hatt så mykje å seie for den daglege drifta. Vi har hatt erfarne medarbeidarar som har vore klar over kva som måtte gjerast, og som kjende nettet så godt, at feil og manglar vart retta før dei fekk konsekvensar. Etter kvart som personell vart bytt ut, har vi sett at ein ikkje alltid fann informasjonen ein søkte, eller at regelmessige oppgåver vart utegløymd. Revisor har og ved fleire høve påpeikt manglande oversikt over lagerstatus m.m. Det var difor på høg tid å gå til anskaffing av nye system. Ei slik fornying fører ofte til større omveltingar både av arbeidsoppgåver og rutinar. Vi har av den grunn brukt god tid på å evaluere ulike system og løysingar. Valet vårt fall til slutt på eit bransjesystem som fleire energiverk i vår region nyttar. Vi har brukt siste del av 2014 til å få installert flest muleg av desse nye datasystema. Dei fleste nye programma er tatt i bruk frå januar 2015, men det meste av rapporteringa for 2014 er henta ut frå dei gamle systema, og vil også i år bera preg av dette. Vi håpar dei nye IT-systema og klarare rutinar kan hjelpe oss med å forbetre drifta og samstundes gi oss betre oversikt over kostnader og materiell i framtida. Det er ikkje berre datasystema våre som er bytta ut. Fleire nøkkelpersonar har slutta i Tidlegare Elverksjef valte å ta fatt på nye utfordringar utanfor Suldal Elverk, Nettsjef søkte om, og fekk permisjon for å prøve seg hos Statkraft Ulla-Førre. Om ikkje det var nok, så valte vår breibandleiar å gå av med pensjon. Vår erfarne overmontør varsla og at han ville 4

5 pensjonere seg på nyåret Med alle desse utskiftingane omtrent samtidig, var det viktig å finne kortsiktige, men og langsiktige ordningar som sikra normal drift. For at erfaringsoverføringa skulle gå mest muleg smertefritt valte vi å omorganisere drifta for å spreie oppgåvene ut på fleire personar. I ettertid ser vi at dette var eit klokt val. Spesielt nettsjef hadde mange oppgåver som ville vore vanskeleg å handtere for ein ny person aleine. Vi har lykkast i å fordele alle oppgåvene til personane som har slutta, og drifta har stort sett halde fram utan problem. Det er likevel ikkje til å leggje skjul på at vi har vore ekstra sårbare i denne perioden. Dei tilsette skal ha skryt for måten dei har takla omveltingane og omorganiseringa på. Alle utskiftingane har samtidig gitt andre tilsette eit gyllent høve til å ta ansvar og å forme framtida til Suldal Elverk. Det kan og vere enklare å gjennomføre endringar ved slike byte i ein organisasjon. Det er difor ein motivert gjeng som er klar for å ta fatt på alle spennande oppgåver i tida som kjem. I desember vart vi hardt råka av eit langvarig og kraftig torevær etterfølgt av Skada avleiarar etter lynnedslag tett snøfall i høgda. Uveret førte til havari på fleire linjer og trafoar. Kostnaden med ikkje levert energi (KILE) vart som følgje av alle utfalla like høg i desember som summen av dei føregåande månadane. I tilfelle der ekstremværa raser er det spesielt viktig å tenkje på tryggleiken til dei tilsette. Spesielt lyn er ein faktor som kan få katastrofale følgjer for mannskapa. Ekstremværa som kjem oftare og oftare, gir oss ei påminning om kor viktig det er med god lokal kjennskap, godt vedlikehalde straum- og breibandnett og tilgang på reservemateriell. Suldal Elverk inngår i ei samarbeidsgruppe som kallar seg IFER. Gruppa består av elverk i Nord-Rogaland og Sunnhordaland som har eit forpliktande 2014 var og spesielt med tanke på klimaet. Vinteren vart mild og det kom lite snø i fjellet. Vidare opplevde vi ein spesielt varm og fin sommar som heldt fram utover hausten. Som følgje av dette vart både produksjon og forbruk mindre enn budsjettert. Inntektene frå nettet er direkte avhengig av forbruket. Kostnadane med å drifte nettet er derimot tilnærma konstante. Vi vart difor nøydde til å auke nettleiga frå hausten av for å forsøke å nå dei økonomiske måla for nettintekt. Klimatilhøve som ras og flom er noko ein må ta meir og meir omsyn til 5

6 samarbeid om å stille mannskap og utstyr til rådvelde i alvorlege feilsituasjonar. For eit mindre elverk, er dette ei ordning som er god å ha å støtte seg til. Det vert og gjennomført diverse kurs og seminar i regi av IFER-gruppa. Nettverksemda er ein bransje som er detaljregulert av staten gjennom NVE på grunn av at vi har monopol på dette området. Mykje tyder på at det vil bli endringar i rammevilkåra i åra som kjem. Styresmaktene har stadig fokus på fordeling av kostnadane mellom andre verksemder og monopolverksemda. Dei fryktar at nettverksemda ikkje fordeler kostnadane korrekt, og at nettkundane dermed sponsar anna verksemd som eksempelvis breiband. Regjeringa sette i 2013 ned eit utval som skulle sjå på framtidig organisering av straumnettet i Noreg. Reiten-utvalet la fram si innstilling 30.april og mykje tyder på at det vil bli krav om selskapsmesseg skilje mellom monopolverksemda og anna verksemd. Det er og føreslått at driftskostnader skal få mindre påverknad i berekninga av inntektsramma. For Suldal Elverk kan dette bety krav om splitting av selskapet og lågare inntektsramme. Styret i Suldal Elverk har tatt tak i desse innspela og starta arbeidet med å finne ut kva grep ein skal ta for å følgje dei komande krava. Eit av dei største prosjekta i 2014 var ombygging av høgspentlinja mellom Ropeid og Øvrabø. Arbeidet starta så vidt opp før jul, men mesteparten av utstyret vart belasta 2014 rekneskapet. Vi har og investert mykje i både breiband og høgspent i Kvilldal. På hausten fekk vi Eivind Reiten var leiar av utvalet levert ein ny korgbil som vi håpar kan lette arbeida i høgda. På korgbilen vart det montert vasslange slik at brannvesenet kan nytte bilen i samband med evakuering og sløkking av høge bygg. Dette er eit samarbeid i tråd med vår visjon om å vere ein positiv aktør i samfunnet. Som så ofte før vart ikkje alle prosjekta på budsjettet gjennomført. Årsakene varierer, men ofte er det private og kommunale prosjekt som vert utsett eller skrinlagt. Rekneskapen for 2014 syner eit overskot på 11,2 millionar, dette er høgare enn budsjettert. Det gode resultatet kjem hovudsakleg frå nettdrifta. Ein god del av dei totale lønskostnadane vert belasta investeringsprosjekta. Dette er med på å gi eit betre driftsresultat då drifta slepp desse kostnadane. Totalt sjukefråvær i 2014 vart 2,51%. Dette er godt innanfor målet vårt på 4% og noko som vi er stolte av. Vi har stort fokus på HMS arbeidet i bedrifta og HMS skal vera på agendaen ved alle samlingar. Vi rapporterte 50 uønskte hendingar og hadde ingen alvorlege skadar i Det er god grunn til å takka dei tilsette for ein god jobb gjennom året som er omme. Likeins vil eg takka kundane, styret, forretningskontaktar og samarbeidspartar for eit godt samarbeid i 2014 Sand Tor Bjarne Smedsrud 6

7 STYRET SIN RAPPORT VERKSEMDA Suldal Elverk KF er lokalisert i Suldal kommune og er eit kommunalt føretak som er eigd av Suldal kommune. Selskapet vart skipa som Sand Kommunale Elektrisitetslag. I samband med kommunesamanslåinga i 1965 vart dei andre einingane: Jelsa og Erfjord Ellag, Suldal Kommunale Elektrisitetsverk og Røldal og Øvre Suldal Kraftlag innlemma i det som no er Suldal Elverk. Administrasjonskontoret held til på Sand i sentrum av kommunen. Suldal Elverk KF har områdekonsesjon for Suldal Kommune med unntak av vestsida av Hylsfjorden. Vadla i Hjelmeland kommune er og med i vårt område. Selskapet skal stå for ei rasjonell drift av straumforsyninga innafor konsesjonsområdet, i samsvar med rammer og retningsliner frå NVE, anna lovgjeving og regelverk som regulerer verksemda. Elverket driv i dag elverkstenester innanfor følgjande område: - Nettdrift. Regionalnett og distribusjonsnett. - Kraftomsetning. Kjøp og sal av elektrisk kraft. - Produksjon. Eigne og deleigde kraftverk. - Tele. Utbygging og drift av breiband/fibernett. - Anna verksemd: Drift av veglys for Suldal kommune. Drift av ladestolpe. Arbeid for andre. Postadresse : Kontoradresse : Telefon : Postboks 134 Postvegen 9 Telefaks : Sand 4230 Sand Org.nr:

8 STYRET FOR ELVERKET Styret har i alt sju medlemer. Av desse vert styreleiar, nestleiar og tre styremedlemer valt av kommunestyret. To styremedlemer veljast av og blant dei tilsette i verksemda. Styret rapporterer til kommunestyret. Elverkstyret hadde ved utgangen av året fylgjande samansetning: Odd Hotvedt, leiar Nina Østebø, nestleiar Hans Eide, styremedlem Harald Halvorsen Løland, styremedlem Berit Vestersjø, styremedlem Aasne Hagen, styremedlem tilsette Oddgeir Tengesdal, styremedlem tilsette REVISJON Rogaland Revisjon IKS Lagårdsveien Stavanger Skifte av transformator ved hjelp av helikopter 8

9 HELSE MILJØ OG TRYGGLEIK HMS MÅL Null skadar Sjukefråvær under 4% Alle uønskte hendingar skal rapporterast Gjennomføre HMS-revisjon Eit miljø som fremjar samarbeid, trivsel og personleg utvikling HMS TAL 2014 Sjukefråvær 2,51% Uønskte hendingar 50 stk. Fråværsskade. 1 stk. Elverket driv i ein bransje kor aktivitetane er forbunde med forholdsvis høg grad av risiko. Tryggleiksarbeid er difor svært viktig, og bedrifta prioriterer vernearbeidet høgt. HMS skal vere tema på alle møte og samlingar i bedrifta, og det skal vere første sak på agendaen. For å ytterlegare forbetre oss var vi med på ei frivillig ordning der vårt HMS-arbeid vart revidert av IFER. Etter revisjonen fekk vi nokre anbefalingar om endringar i systema våre. Stort sett har vi klart å implementere alle desse anbefalingane. Verneombod er valt for to år, med varamann. I tillegg er det sett ned eit HMS-utval som består av representantar frå leiing, fagforeining og verneombod. Arbeid på fjordspennet over Sandsfjorden Bedrifta er knytt til bedriftshelseteneste gjennom Haugaland HMS. Bedrifta deltek i ordninga med inkluderande arbeidsliv, med hovudfokus på å halde sjukefråveret nede, og å halde folk i arbeid lengst råd, m.a. ved å unngå belastningsskader. Ordninga legg opp til eit oppfølgingsprogram der næraste leiar skal følgje opp tilsette med fråvær. Godt samhald er viktig HMS-system er etablert, og rapportering og oppfølging av uønskte hendingar fungerer godt, og vert teke alvorleg på alle nivå i organisasjonen. Vi har hatt ei hending som førte til fråvær. Hendingar som fører til fråvær vert følgt ekstra opp for å avdekke om det er manglar på rutinar 9

10 som er årsaka til hendinga. Vi tar alltid omsyn til miljøfaktorar ved planlegging av installasjonar og innkjøp av materiell og bilar. Vi nyttar stort sett stolpar som er impregnert med kreosot for å unngå råte. Det er bygd eige innandørs lager for lagring av slike stolpar for å unngå at regnvatnet drar med seg kreosot til området under lagerstaden. Ved rydding av linjetrasear vert det i lauvskog nytta Roundup som middel for å redusere tilvekst. Vi nyttar personell med godkjent plantevernkurs og fører oversikt over forbrukt sprøytemiddel. Samanlikna med produksjon og framføring av andre energiformer som olje, gass og bio, må ein kunne seie at vasskraft og elforsyningsbransjen er miljøvennleg. Det totale sjukefråværet vart i ,51%. Vi har som mål å ha eit fråvær under 4%. Tradisjonelt har Suldal Elverk hatt eit lågt sjukefråvær. Vi vel å tolke desse tala som eit resultat av at våre tilsette har eit godt arbeidsmiljø og at våre arbeidsmetodar er tilrettelagt på ein god måte. Det er 5 alltid ein fare for at jamne og låge tal kan bli ei sovepute. Som IA medlem har vi difor fokus på å finne ut 4 av årsaka til fråværet og avdekke om det er muleg å 3 legge til rette frå bedrifta si side. Av diagrammet ser ein 2 at vi hadde høgast fråvær i dei to første kvartala. Dette kjem av ein langtidsjukemeldt som gjekk ut av våre 1 rapporteringssystem i løpet av 2. kvartal. 0 Stolpelager Sjukefråvær i % 4,18 2,17 2,03 2,51 1,48 Q1 Q2 Q3 Q Framleis lågt sjukefråvære Utvikling i sjukefråværet frå 2008 til 2014: Sjukefråvære % 2,5 1,8 1,8 2,6 4,7 1,0 0,8 10

11 ØKONOMI Resultatet for 2014 viser eit overskot etter skatt på 11,2 millionar mot budsjettert 6,6 mill. Skattekostnaden vart dette året på Skattekostnaden må sjåast i samanheng med måten ein førte skatterekneskapen i 2013 då vi fekk kr. 0 i skatt. ØKONOMISKE HOVUDMÅL Gi eigaren ei avkastning som ligg 2-3% over risikofri rente Rett nettleige i høve til inntektsramme Gjennomføre planlagde investeringsprosjekt innanfor tildelt ramme Sikre tilfredstillande finansiering av investeringane KILE kostnad under 1,5 mill. Det er nettverksemda som bidreg mest til resultatet. Etter eit år med liten produksjon, låg kraftpris og reduksjon i akkumulert mindreinntekt, må ein seie at dette er eit godt resultat. Det er positivt at underskotet til Breiband er redusert til kr ,-. Frå 2015 har vi eit håp om at denne avdelinga skal bidra med positivt resultat. Varsla endringar vedkomande splitting av selskapa kan likevel medføre at vi ikkje får like stor synergieffekt mellom avdelingane i framtida. Tabellen under viser driftsresultat for kvart enkelt forretningsområde før skatt: Område Resultat 2014 Budsjett 2014 Resultat 2013 Kraftomsetning Produksjon Nettdrift Breiband Anna verksemd Driftsresultat Sjå tabell over utvikling i økonomiske nøkkeltal på neste side 11

12 Tabellen under viser utvikling i økonomiske nøkkeltala frå 2008 til 2014: Alle tal i heile tusen Pensjonskostnad Personalkostnad 6) Snitt spotpris 22,8 29,0 21,8 36,0 40,7 29,5 32,4 Nettleige (hushaldning) 32,5 32,5 29,5 26,8 26,8 21,5 20,5 Nettramme frå NVE Driftsinntekter Kraftproduksjon Sand (GWh) 12,6 12,9 14,7 15,3 7,0 12,3 15,2 Kraftprouksjon SEV 18,5 17,4 20,2 22,9 7,0 12,3 15,2 Målt forbruk (GWh) 93,5 98,8 98,1 98,2 95,1 85,5 82,9 Solgt kraft (GWh) 83,7 84,0 67,7 87,3 88,6 80,5 78,1 KILE kostnad Meir (+) Mindre (-) inntekt , Akkumulert meirinntekt ,0-787 Driftsresultat 1) Resultat før skatt Langsiktig gjeld Eigenkapital Eigenkapitalandel % 2) 82,19 79,61 77,81 78,05 66,06 77,80 80,64 Eigenkapitalrentabilitet % 3) 6,9 7,6 1,8 4,1 3,2 14,3 15,9 Risikofri rente 4) 1,52 1,63 1,44 2,24 2,46 2,71 4,53 Investeringar Skatt Årsresultat etter skatt 1) Utbytte til eigar Gjeldsgrad 5) 0,07 0,07 0,08 0,06 0,24 0,02 0,02 1) Gevinst på sal av konsesjonskraft vart overført til Suldal kommune frå ) Eigenkapital x 100 / Totalkapitalen ved årsslutt 3) Resultat før ekstraordinære poster og skatt x 100 / Gjennomsnittleg eigenkapital (Driftsresultat + finnansinntekt) x 100 /Gjennomsnittleg eigenkapital 4) Statsobligasjon 3 år 5) Langsiktig gjeld / Eigenkapital 6) Løn til eigne investeringar er fråtrukk Styret foreslår at det vert avsett 4,0 mill. til utbytte til eigar, og at resten av overskotet vert tillagt eigenkapitalen til Suldal Elverk. Forslaget til utbytte er i samsvar med Suldal kommune sin økonomiplan for Årsrekneskapen er gitt med føresetnad om fortsatt drift. 12

13 NETTDRIFT REGIONALNETT Suldal Elverk har eige regionalnett. Regionalnettet er for vår del linjene på 66kV fram til- og sjølve transformatorstasjonane i Mo og Tysingvatn. Det er normalt eiga nettramme for regionalnettet. Suldal Elverk sitt regionalnett vert hovudsakleg nytta til å føre krafta fram til våre eigne kundar. Sidan vi ikkje har kundar tilknytt regionalnettet slår NVE nettramma saman med nettramma for distribusjonsnettet. Vi spesifiserer likevel rekneskapet for regionalnettet vårt som fekk eit resultat på kr ,-i Suldal Elverk driftar Statnett sitt anlegg i Hjorteland trafostasjon. Det er Statnett som har inntektsramma på dette anlegget, men gulrota for oss er at vi slepp med ei rimelegare avgift til sentralnettet om vi får ned driftsutgiftene på anlegget. Statnett har planar om ombygging av sentralnettet i eit prosjekt kalla vestre korridor. Som følgje av Statnett sine omleggingar må vi byggje om deler av vårt regionalnett då dette kjem i vegen for Statnett sine nye linjer i Saurdal. Planane for ombygginga blei utarbeidd i 2014, men sjølve arbeidet vil ikkje bli utført før i Det er Statnett som vil stå for alt nødvendig arbeid i den samanheng. FAKTA REGIONALNETTET kV: (Nivå 2) Luftleidning 42 km Jordkablar 0,4 km Nettstasjonar 2 stk. Transformatorar 2 stk Trafokapasitet 60 MVA Øydelagd isolator på 66kVlinja etter lynnedslag Skøyting av høgspentkabel 13

14 FAKTA DISTRIBUSJONSNETTET 2014 DISTRUBISJONSNETT DRIFTSMÅL 99,9% oppetid på straumnettet KILE kostnad under 1,5 mill. Forsvarleg vedlikehald Tilfredsstillande leveringskvalitet Val av systemløysing for AMS Nettdrifta utgjer hovudtyngda av aktiviteten i Suldal Elverk. Resultatet for 2014 enda på 7,2 mill. som er 3,2 mill. meir enn budsjettert. Nettdrifta er den avdelinga som har hatt størst innverknad på totalresultatet dei siste åra. 22kV: Luftleidning Jordkablar Sjøkablar Nettstasjonar Transformatorar Trafokapasitet 1kV: Luftleidning Jordkablar < 1kV: Luftleidning Jordkablar Målepunkt Kraftprodusentar 244 km 98 km 4 km 344 stk. 356 stk KVA 16 km 3 km 180 km 296 km 3810 stk. 33 stk. Utvikling i nøkkeltala for nettdrift 2008 til 2014: Nettleige (hushaldning (øre/kwh) 32,5 32,5 29,5 26,8 26,8 21,5 20,5 Nettramme frå NVE Driftsinntekter Målt forbruk (GWh) 93,5 98,8 98,1 98,2 95,1 85,5 82,9 Solgt kraft (GWh) 83,7 84,0 67,7 87,3 88,6 80,5 78,1 KILE kostnad Meir (+) Mindre (-) inntekt , Driftsresultat Inntektsramme: NVE-vedtatt ramme for kor mykje vi kan ta inn i nettleige frå kundane våre. Endeleg beløp er ikkje kjent før i januar året etter. (Januar 2015 for året 2014). KILE kostnad: Rekneskapsmesseg kostnad («bot») for elverket ved straumutfall. Meirinntekt: Årets KILE kostnad + nettinntekt som overstig inntektsramma. Mindreinntekt: Ikkje realisert inntekt. (Dersom vi tar inn mindre enn vedtatt inntektsramme). Akkumulert meirinntekt: Summen av meir- og mindreinntekt opp til grenseverdi på 25% av inntektsramme. 14

15 Nettdrifta er ei regulert monopolverksemd kor vi kvart år får tildelt ei inntektsramme frå NVE. Denne avgjer kor mykje vi kan ta inn i nettleige. Nettleiga består av ulike komponentar. - Mnd Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Budsjettert meirinntekt Meirinntekt 2014 Meirinntekt Ramma vert rekna ut frå talet på kundar, oppbygginga til straumnettet, KILE-kostnader, geografiske tilhøve og driftsutgifter. Det er alltid tala to år tilbake i tid som vert lagt til grunn ved berekning av inntektsramma. I budsjettet for 2014 var inntektsramma sett til 36,2 mill. I januar 2015 fekk vi vite endelig inntektsramme. Ramma vart noko redusert og enda på kr. 35,6 mill. Grunnen til reduksjonen i inntektsramma er redusert NVE referanserente og lågare kraftpris. Årsaka til at kraftprisen spelar inn er at den reduserer kostnaden med tapet i overføringsleidningane som er ein del av nettleiga. Dersom vi tar inn meir eller mindre enn tildelt inntektsramme får ein ei såkalla meir eller mindreinntekt. KILE kostnadane vert og lagt til som meirinntekt. Ved inngangen til 2014 hadde vi i rekneskapen ei akkumulert mindreinntekt på 7,1 mill. Det har vore eit ynskje frå styret å redusere mindreinntekta, og for å oppnå ein slik reduksjon budsjetterte vi med ei meirinntekt på 1,9 millionar for Som følgje av varmare vinter og haust, og derav lågare forbruk, såg det lenge ut som at vi ikkje ville nå budsjettmålet. Vi auke difor nettleiga frå oktober for å korrigere for inntektstapet. Den auka nettleiga, redusert inntektsramme og store KILE kostnader i desember resulterte i ei meirinntekt på ca. 2 millionar. Dette er omtrent som budsjettert. Sjølv om vi nådde vårt budsjettmål vedkomande meirinntekt, fekk vi ikkje redusert den akkumulert mindreinntekta like mykje som venta. Årsaka til dette er at NVE ved tilsyn avdekka feil i vår rapportering for Inngåande akkumulerte mindreinntekt var difor ikkje 7,1 mill. som vist i våre budsjett, men 8,3 mill. Ved inngangen til 2015 er ho på 6,3 mill. Ordninga der KILE-utgiftene skal førast som meirinntekt, gjer at det er vanskeleg å budsjettere meirintekta. Spesielt sidan KILEutgiftene ofte heng saman med om ein blir råka av uvær eller ikkje. Komponentar i nettleiga Nettleige sentralnett Nettleige Regionalnett Nettleige distribusjonsnett Forbruksavgift 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0, KILE [mill.) Enovaavgift MVA avgift 2,33 1,32 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Sum Utvikling i inntektsramme i mill. 39,6 35,636,1 26,6 29,534,4 32,931,1 15

16 NVE har signalisert at inntektsramma vil minke dei næraste åra. Foreløpig ramme for 2015 er på 36,1 mill. Frå 1/ vart regelverket for arbeidsgivaravgift endra. Det er ikkje lenger differensiert arbeidsgivaravgift for nettverksemder. NVE vil i ein overgangsperiode på to år ta deler av auken med i berekninga av inntektsramma. Suldal Elverk fekk inga endring i inntektsramma si etter NVE sine nye berekningar. Vi transporterte i 2014 ei kraftmengde på totalt 93,5 GWh, som er 5,3GWh mindre enn i Vi må heilt tilbake til 2009 for å finne tilsvarande lågt tal og som tidlegare omtalt er den milde vinteren årsaka til reduksjonen. Ved utgangen av året hadde elverket 3810 målepunkt mot 3914 i Dette er ein reduksjon på 104 frå året før. Årsaka til nedgangen er at vi tidlegare har rekna veglysanlegg utan målar som ein kunde pr. trafokrets. Dette er feil, og vi må nå rekne slike anlegg som ein kunde pr. eigar. Vi fekk 91 nye tilknytingar i Ved utgangen av 2014 er det i alt 33 småkraftverk i drift i vårt konsesjonsområde. Vi ser at auken i talet på småkraftverk har stagnert og at produksjonen frå desse vart redusert til 104,9 GWh mot 106 GWh i Overført kraftmengde GW/h 95,1 98,2 98,1 98, , ,9 85, Avanserte Måle System (AMS) skal innførast for alle våre kundar før Vi deltar gjennom IFER i eit samarbeidsprosjekt som består av fleire store energiverk i Vest-, Midt- og Nord- Noreg. Desse nettselskapa har danna eit selskap kalla Soria. Soria skal stå for planlegging, innkjøp og installasjon av dei nye AMS målarane. Vårt håp er at deltakinga skal føre til at vi gjer eit korrekt val av målar og at vi får installasjonen så rimeleg som muleg. Vi er og medeigar i eit driftsselskap kalla Valider. Valider skal samle inn alle måledata, kvalitetssikre desse og sende dei vidare til Elhub (Statnett). Driftsavdelinga er ansvarleg for drift, vedlikehald og utbygging av elverket sitt fordelingsnett. Suldal elverk si heimevaktordning vert administrert av driftsavdelinga, gjennom vaktlag samansett av ein eller to montørar og ei overordna ingeniørvakt. Vaktlaga har vakt ei veke om gongen. Planavdelinga er ansvarleg for planlegging av utbyggingsprosjekt, inkl. utrekning og fakturering av anleggstilskot, og i tillegg m.a. ajourføring av kartverk, og registrering av feil og avbrot. Målaravdelinga utfører og måling av energisalet til våre kundar, endringar av målarar og drift av vårt system for fjernavlesing. 16

17 Trefall er ofte årsaka til straumutkoplingar Reparasjon av øydelagd bardun i Bleskestad Vår arbeidsbåt tas på land etter oppdrag 17

18 KRAFTOMSETNING Suldal Elverk har i dag eit straumprodukt: «Marknadskraft». Prisen på dette vert berekna ut i frå SPOT-prisen pluss eit påslag på 2,8 øre og eit fastbeløp på 30 kr pr. månad. Påslaget inkluderer kostnaden for elsertifikat. Kurva til høgre viser NVE sine berekningar for kva kundane må rekne med å betale for elsertifikata fram til Kurva er laga med sertifikatpris på kr. 178,- eks moms pr. stk. DRIFTSMÅL Behalde marknadsandelen Konkurransedyktige prisar God kundeservice Elseritifikata sin part av straumprisen i øre pr. kw/h 1,54 4, Tabellen under viser Suldal Elverk sin marknadsandel på straumsal. Marknadsandel Kundar % 91,4 91,5 92,7 93,8 95,2 96,0 96,1 Volum % 88,2 85,9 69,7 88,9 92,1 93,0 92,4 Resultat 1) ) Frå 2010 overtok Suldal Kommune all inntekt på vidaresal av konsesjonskraft I 2014 har marknadsprisane på straum hatt ein nedgang samanlikna mot året før. Gjennomsnittleg kraftpris på kraftbørsen NordPool var 22,8 øre pr. kwh eks. mva. Overskotet på straumsalet i 2014 vart 3,18 mill. mot budsjett 3,3 mill. Suldal Elverk handterer salet av Suldal Kommune si konsesjonskraft. Prisen på konsesjonskraft var dette året 10,86 øre pr. kwh. (opp frå 10,79 året før). 18

19 FAKTA PRODUKSJON 2014 PRODUKSJON DRIFTSMÅL Optimalisere kraftproduksjon etter pris og unngå vasstap Kostnadseffektiv drift. Forsvarleg vedlikehald Småkraftproduksjon i Suldal 104,9 GWh Produksjon i regi av Suldal Elverk 18.5 GWh Produksjon Sand Kraftverk 12,6 GWh Produksjon Steine Kraft AS 4,2 GWh Produksjon Økstra Kraft AS 1,7 GWh LEC sertifikat Sand Kraftstasjon kr ,- LEC sertifikat Steine Kraft kr ,- Elsertifikat Økstra Kraft kr ,- I samband med omorganiseringa hausten 2014 vart det oppretta eigen avdeling for produksjon og tilsett eigen leiar for avdelinga. Avdelinga skal syte for kostnadseffektiv drift og vedlikehald av kraftverka Sand, Steine og Økstra. Mannskapet som er knytt til avdelinga viser stort engasjement og innsatsvilje. Dette engasjementet gjer at vi er «på» og får utbetra feil og manglar så raskt som råd. Det er og eit godt samarbeid med dei ulike leverandørane til anlegga. For den ferske leiaren for avdelinga er det mykje å sette seg inn i, og det vil difor gå med ekstra ressursar i opplæringsfasen. Vi er og sårbare med berre «ein» montør som har inngåande kunnskap om stasjonane våre. Det er difor eit mål å overføre denne kunnskapen til fleire. Generatoren i Sand Kraftstasjon Sand kraftstasjon består og av ein dam og røyrgate som gjer at vi må ha godkjent vassdragsteknisk ansvarleg. Denne tenesta leiger vi inn av Gerhard Kurszus som har lang erfaring med denne oppgåva hos Statkraft Region Vest. Suldal Elverk har som målsetting å auke porteføljen i småkraft. Dette kan skje ved oppkjøp av eksisterandes kraftverk, eller ved nybygg. Det er minst risiko i å kjøpe seg inn i eksisterandes kraftverk der ein veit årsproduksjonen og har driftserfaring. Private utbyggjarar har ofte finansiert investeringane med langsiktige lån. Låge kraftprisar og mindre årsproduksjon har redusert marginane i bransjen. Som følgje av den reduserte innteninga kan driftskostnadane overgå inntektene. Ein slik situasjon krev kapitaltilførsel frå eigarane og er ikkje forsvarleg over tid. Vi spår at fleire eigarskifte vil finne stad som følgje av situasjonen. Suldal Elverk har gjennom 2014 vurdert kjøp av fleire nye og eksisterandes objekt, men diverre har vi ikkje funne desse investeringsobjekta lønsame ved prisforlangande. Vi håpar likevel at dei potensielle seljarane er klar over vårt ynskje om ytterlegare satsing på området. Det er etablert fleire sertifikatordningar for kraftprodusentar. Dei to mest utbreidde ordningane er Elsertifikat og LEC sertifikat. Alle kraftverk Straumforsyning ved hjelp av vindmølle og solcellepanel til tappeluke frå øvre magasin Økstra Kraft AS basert på fornybare energikjelder, med byggestart etter , kvalifiserer til ordninga om 19

20 Produksjon Sand Kraftstasjon GW/h elsertifikat. Elsertifikat er ei støtteordning for kraft produsert frå fornybare energikjelder. Strømkundane finansierer ordninga gjennom at kraftleverandørene legg kostnaden med elsertifikata inn i straumprisen. Olje- og energidepartementet har sendt eit forslag til endring av lov om elsertifikat ut på høyring. Forslaget inneber ei utviding av overgangsordninga slik at eigarar av vasskraftverk med installert effekt under 10 Megawatt og byggjestart etter 1. januar 2004, vil kunne få elsertifikat. Dette vil ha innverknad på Steine Kraft som pr. dags dato ikkje er kvalifisert til Elsertifikat. LEC sertifikatordninga er ei engelsk ordning der Kraftprodusentar som produserer straum frå fornybare energikjelder kan få tildelt LEC (Levy Exemption Certificates). 1 MWh kvalifiserer til 1 LEC. Både Sand Kraftstasjon og Steine Kraft er LEC sertifisert. Sand Kraftstasjon har i 2014 tent i overkant av kr ,- på desse sertifikata. Steine Kraft vart først endeleg godkjent i februar Vi vil likevel få utbetalt for all produksjon i 2014, men beløpet er ikkje klart enda. Det er lagt inn eit estimat på kr ,- i rekneskapet. Etter kvart som fleire og fleire kraftverk vert godkjent for ordninga, har ein sett ein fallande pris for LEC sertifikata. 20,0 15,3 14,7 12,9 12,6 10,0 7,0 0, Produksjon Steine Kraft GW/h 6,0 5,0 5,6 4,5 4,2 4,0 2,5 2,0 0, Produksjon Økstra Kraft AS 4,0 GW/h 2,5 2,0 1,4 2,1 2,0 1,7 0, Årsproduksjonen i Sand Kraftstasjon vart 12,6 GWh. Som ein ser av diagrammet over, er dette ein ytterlegare reduksjon frå dei siste åra. Resultatet frå kraftproduksjonen viser eit overskot på 0,7 mill. Dette er 0,8 mill. dårlegare enn budsjettert. Avviket skuldast lågare pris og mindre produksjonsvolum. Økstra Kraft AS vart overtatt ved inngangen til 2014 og er 100% eigd av Suldal Elverk. Før Suldal Elverk overtok, sleit kraftverket med å oppnå lønsam drift. Suldal Elverk auka eigenkapitalen med 3 millionar og nytta desse til å nedbetale gjeld. Vidare vart det etablert nye bankforbindingar med betre vilkår. Resultatet for 2014 vart likevel negativt med eit tap på kr ,-. Det er gitt konsernbidrag til Økstra Kraft frå Suldal Elverk. Økstra Kraft er kvalifisert til elsertifikat og av rekneskapen ser ein at desse inntektene er viktige for Økstra Kraft AS. I tillegg til vår eigen kraftstasjon eig vi 70% av aksjane i Steine Kraft AS. Steine Kraftverk hadde i 2014 ein produksjon på 4,2 GWh. Rekneskapen syner eit underskot på kr ,-. Sjølv om både Steine og Økstra kraft har gått med underskot i 2014 har vi vurdert at det ikkje er grunn til nedskriving av verdien til desse anlegga. Om resultata i selskapa og trenden i kraftmarknaden ikkje betrar seg, vil vi måtte vurdere å skrive ned verdien til selskapa. 20

Årsmelding 2013. Suldal Elverk KF

Årsmelding 2013. Suldal Elverk KF Årsmelding 2013 Suldal Elverk KF Postadresse : Kontoradresse : Telefon : 52 79 26 00 Postboks 134 Postvegen 9 Telefaks : 52 79 26 01 4231 Sand 4230 Sand Org.nr: 971 034 998 Innhald INNLEIING... 3 OM SULDAL

Detaljer

Erfaring med KILE rapportering FASIT-dagene 2010. Ved Tor Bjarne Smedsrud FASIT ansvarleg i Suldal Elverk

Erfaring med KILE rapportering FASIT-dagene 2010. Ved Tor Bjarne Smedsrud FASIT ansvarleg i Suldal Elverk Erfaring med KILE rapportering FASIT-dagene 2010 Ved Tor Bjarne Smedsrud FASIT ansvarleg i er lokalisert på vestlandet, nord/aust i Rogaland Geografisk Høgspentnett Høgspentnett Historikk Starta 1916 Kommunalt

Detaljer

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014 ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014 Etne Elektrisitetslag. Nyvoll, 5590 Etne www.etneelag.no 1 Etne El-lag Årsmelding frå styret VALNEMND Valnemnda har i 2014 vore følgjande: Torunn Stålesen leiar. Alf Ove Birkenes

Detaljer

Note 1 Resultatrekneskap med fordeling

Note 1 Resultatrekneskap med fordeling Note 1 Resultatrekneskap med fordeling Fordelt driftsoverskot: (tal i tusen) Kraftomsetjing: kr. 5.741 kr. 5.241 Nett kr. 619 kr. 1.013 Anna kr. 71 kr. 97 Breiband kr. 64 kr. 70 Sum kr. 6.495 kr. 6.422

Detaljer

Årsmelding 2012. Suldal Elverk KF

Årsmelding 2012. Suldal Elverk KF Årsmelding 2012 Suldal Elverk KF Postadresse : Kontoradresse : Telefon : 52 79 26 00 Postboks 134 Postvegen 9 Telefaks : 52 79 26 01 4231 Sand 4230 Sand Org.nr: 971 034 998 Innhald INNLEIING... 3 OM SULDAL

Detaljer

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 Svak resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal NOK 2,5 mill. mot NOK 41,2 mill.i tredje kvartal 2003. I dei første ni månadar av 2004 var HSD

Detaljer

Årsrekneskap. for. Rong Fjellstove Rongastovo AS

Årsrekneskap. for. Rong Fjellstove Rongastovo AS Årsrekneskap 2013 for Rong Fjellstove Rongastovo AS Org. Nr. 986 549 579 Styret si årsmelding for 2013 Verksemda si art Selskapet driv med overnatting og matservering i Voss kommune. Rettvisande oversikt

Detaljer

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12.

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 05.12.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014 Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A

Detaljer

RESULTATREKNESKAP JAKOB SANDE-SELSKAPET. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

RESULTATREKNESKAP JAKOB SANDE-SELSKAPET. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note RESULTATREKNESKAP DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemsinntekter 82 050 82 000 Sal bøker, Cd, Jakob Sande-materiell 146 466 70 490 Salsinntekt, kafè og servering 87 178 92 417 Leigeinntekter

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2015/2106 Løpenr.: 18241/2015 Arkivkode: 150 Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret Sakshandsamar: Gry Åsne Aksvik Forvalting av særavtalekraft

Detaljer

Fjordly Ungdomssenter

Fjordly Ungdomssenter Fjordly Ungdomssenter Resultatrekneskap 2016 Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salsinntekter 1 148 220 1 105 521 Gåver 3 147 392 627 396 Innsamla gåver til Seljehytta 3 463 997 0 Innsamla

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

Utgreiing om framtidig strategival for nettverksemda

Utgreiing om framtidig strategival for nettverksemda Utgreiing om framtidig strategival for nettverksemda Grunnlag: Rapport av 20. oktober 2010 Eirik Jørum, ECgroup Trondheim Innhald 1. Innleiing 2. Hovudpunkt frå strategiarbeid våren 2010 3. Utfordringar

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn. Siv. Ing Tobias Dahle ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune)

Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn. Siv. Ing Tobias Dahle ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune) Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune) Bergen 10 11 april 2013 Moment Status/bakgrunnen for at denne saka kom opp Gjeldande lovverk på området

Detaljer

59,1 DRIFTSRESULTAT (99,6) 28,1 RESULTAT FØR SKATT TERTIALRAPPORT KRAFTPRODUKSJON GWh (312,9) 394,5 OMSETNING (528,5) 531,0

59,1 DRIFTSRESULTAT (99,6) 28,1 RESULTAT FØR SKATT TERTIALRAPPORT KRAFTPRODUKSJON GWh (312,9) 394,5 OMSETNING (528,5) 531,0 TERTIALRAPPORT 2 59,1 DRIFTSRESULTAT (99,6) 28,1 RESULTAT FØR SKATT (72,1) KRAFTPRODUKSJON GWh (312,9) 394,5 OMSETNING (528,5) 531,0 TOTALKAPITAL (2 166,5) 2 665,0 NETTO FINANS (-27,5) -30,9 Beløp i mill.

Detaljer

Styresak. Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.01.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.01.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.01.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld: Gunnhild Ormbostad Haslerud 2008 for Helse Vest RHF - administrasjonen Styresak 009/08 B Styremøte 06.02.

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Årsrapport for Kvinnherad Energi AS 2011

Årsrapport for Kvinnherad Energi AS 2011 ÅRSRAPPORT 2011 Årsrapport for Kvinnherad Energi AS 2011 Innhald: Årsmelding frå styret: side: 3 Resultatrekneskap og balanse side: 9 Kontrantstraumoppstilling side: 13 Noter til rekneskapen side: 14 Melding

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for første halvår utgjorde 348 millioner kroner mot 405 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013. Lavere

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

Sogn og Fjordane Energi AS

Sogn og Fjordane Energi AS 2011 2012 2013 (Tal i 1000 kr) Note 2013 2012 2011 Driftsinntekter: 1 146 243 857 615 959 260 Sal av kraft 2,15,22,23 0 0 0 195 673 257 581 373 170 Sal av overføringstenester 3,23 0 0 0 44 462 44 776 43

Detaljer

RESULTATREKNESKAP. SOGN OG FJORDANE ENERGI - KONSERN Beløp i 1000 kr. Sogn og Fjordane Energi AS

RESULTATREKNESKAP. SOGN OG FJORDANE ENERGI - KONSERN Beløp i 1000 kr. Sogn og Fjordane Energi AS RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI - KONSERN Konsern Årsrekneskap 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår Årsrekneskap 2012 2012 2013 Note 2013 2012 2012 Driftsinntekter: 857 615 447 032 448 515 Sal

Detaljer

Okken kraft Lærdal KF

Okken kraft Lærdal KF Budsjett 2017 Okken kraft Lærdal KF Lærdal kommune får inntekter frå både konsesjonar for utvinning av vasskraft og eige kraftproduksjon. Gjennom kommunestyrevedtak 7.3.2013 vart Okken Kraft Lærdal KF

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013 NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap - Sentralforvaltningen Til denne saka ligg desse dokumenta føre: Årsregnskap for (resultatregnskap, balanse og noter) Revisjonsberetning

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Innkalling til. Årsmøte i Aurland Kabel TV. Fredag 5. april 2013 kl. 19:00 på Aurland Fjordhotell

Innkalling til. Årsmøte i Aurland Kabel TV. Fredag 5. april 2013 kl. 19:00 på Aurland Fjordhotell Innkalling til Årsmøte i Aurland Kabel TV Fredag 5. april 2013 kl. 19:00 på Aurland Fjordhotell Deltakere: Abonnenter i Aurland Kabel TV Agenda: 1. Godkjenning av innkalling 2. Val av møteleiar 3. Årsmelding

Detaljer

"Din lokale energileverandør!"

Din lokale energileverandør! Hardanger Energi AS deltek i eit prosjekt som går under namnet SORIA (Samarbeid Om Rasjonell Innføring og drift av Ams ) Beskrivelse: «Norges Vassdrags og Energidirektorat (NVE) har besluttet innføring

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Delårsrapport 1.kv a r t a l 2 0 14

Delårsrapport 1.kv a r t a l 2 0 14 Delårsrapport 1.kv a r t a l 2 0 14 Bank Sparing Forsikring Du er velkommen innom Delårsrapport 1. kvartal 2014. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen for 2013. Delårsrekneskap

Detaljer

76 DRIFTSRESULTAT (115) 71 RESULTAT FØR SKATT ,9 TERTIALRAPPORT KRAFTPRODUKSJON GWh (450) OMSETNING (556) TOTALKAPITAL (2 284)

76 DRIFTSRESULTAT (115) 71 RESULTAT FØR SKATT ,9 TERTIALRAPPORT KRAFTPRODUKSJON GWh (450) OMSETNING (556) TOTALKAPITAL (2 284) TERTIALRAPPORT 2 2017 76 DRIFTSRESULTAT (115) KRAFTPRODUKSJON GWh (450) OMSETNING (556) 71 RESULTAT FØR SKATT (86) TOTALKAPITAL (2 284) EIGENKAPITALPROSENT (35,9) Beløp i mill. kroner. Tilsvarande tal

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER Pr. 3 kvartal 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for årets 3 første kvartaler utgjorde 509 millioner kroner mot 574 millioner kroner i tilsvarende periode

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Sakliste

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Sakliste Tilleggsinnkalling for Kommunestyret Møtedato: 10.05.2016 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Dersom du av tvingande grunnar ikkje kan møte, eller er ugild i noko sak, gi beskjed snarast til politisk

Detaljer

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING/TERTIALRAPPORT 2-2016 Vurdering: Oppsummering Samla venter

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Årsmelding frå styret ---16. ordinære driftsår---

Årsmelding frå styret ---16. ordinære driftsår--- Sandøy Vindkraft AS Årsmelding 213 Årsmelding frå styret ---16. ordinære driftsår--- Sandøy Vindkraft AS har sin produksjon og administrasjon på Harøya i Sandøy Kommune, Møre og Romsdal. Sandøy Vindkraft

Detaljer

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner.

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner. Halvårsrapport 2010 Skagerak Energi er et av landets ledende energiselskaper med en årlig middel kraftproduksjon på 5400 GWh og drift av regional- og fordelingsnettet i Vestfold og Grenland. Selskapet

Detaljer

Årsregnskap. Velledalen i Balanse AS. Org.nr

Årsregnskap. Velledalen i Balanse AS. Org.nr Årsregnskap 2014 Velledalen i Balanse AS STRAUMGJERDE Org.nr. 867 177 922 Resultatrekneskap Velledalen i Balanse AS Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salsinntekter 6 056 929 6 132 217

Detaljer

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser Pressemelding E-CO Energi Holding AS Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Per.Storm-Mathisen@e-co.no Telefon: 241 16591 Mobil: 98255406 Telefaks: 24 11 65 01 Org. nr.: NO 976 894 871 MVA Dato: 18. mars 2016

Detaljer

Norsk Bane AS Resultatrekneskap

Norsk Bane AS Resultatrekneskap Resultatrekneskap Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salsinntekter 1.903.527 2.097.390 Sum driftsinntekter 1.903.527 2.097.390 3 Lønskostnader m.m. 1.723.800 1.876.928 3 Annan driftskostnad

Detaljer

Leverandørskifteundersøkinga 2. kvartal 2007

Leverandørskifteundersøkinga 2. kvartal 2007 Leverandørskifteundersøkinga 2. kvartal 2007 Samandrag Om lag 46 400 hushaldskundar skifta kraftleverandør i 2. kvartal 2007. Dette er ein nedgang frå 1. kvartal i år då 69 700 hushaldskundar skifta leverandør.

Detaljer

Årsmelding Suldal Elverk KF

Årsmelding Suldal Elverk KF Årsmelding 2011 Suldal Elverk KF Postadresse : Kontoradresse : Telefon : 52 79 26 00 Postboks 134 Postvegen 9 Telefaks : 52 79 26 01 4231 Sand 4230 Sand Org.nr: 971 034 998 Innhald INNLEIING... 3 OM SULDAL

Detaljer

Årsregnskap VELLEDALEN I BALANSE AS STRAUMGJERDE. Org.nr

Årsregnskap VELLEDALEN I BALANSE AS STRAUMGJERDE. Org.nr Årsregnskap 2011 VELLEDALEN I BALANSE AS STRAUMGJERDE Org.nr. 867 177 922 Resultatrekneskap VELLEDALEN I BALANSE AS Note 2011 2010 Driftsinntekter og driftskostnader Salsinntekter 5 658 208 5 358 370 Andre

Detaljer

DB 836 327 883 604 702 254 597 522 750 184

DB 836 327 883 604 702 254 597 522 750 184 Svineøkonomi Per Herikstad Hå Gardsrekneskapslag Peder Skåre Sparebank 1 SR-Bank Det siste året har vore prega av stort fokus på ubalanse i svinemarkedet. Overproduksjon gir lågare prisar for svineprodusentane

Detaljer

Team Hareid Trygg Heime

Team Hareid Trygg Heime Team Hareid Trygg Heime Hareid i fugleperspektiv fotografert frå Holstad-heia. Hareid er ein kystkommune med litt i overkant av 5000 innbyggarar. I areal er det ei lita kommune, med kommunesenteret Hareid,

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.02.2015 Dykkar dato 06.02.2015 Vår referanse 2015/1128 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 02.05.2013 08/2013 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

SOGN OG FJORDANE ENERGI

SOGN OG FJORDANE ENERGI SOGN OG FJORDANE ENERGI Johannes Rauboti, konsernsjef Fylkestinget, Loen, 13. juni 2017 Denne presentasjonen Om SFE og resultatet 2016 Investeringsplanar og emisjon i SFE Utgreiingar med andre selskap

Detaljer

Årsrekneskap 2016 Sparebankstiftinga Time og Hå

Årsrekneskap 2016 Sparebankstiftinga Time og Hå Årsrekneskap 2016 Sparebankstiftinga Time og Hå Årsmelding frå styret Resultatrekneskap Balanse Noter Revisors melding Org.nr.: 913 301 439 RESULTATREKNESKAP SPAREBANKSTIFTINGA TIME OG HÅ DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Dill AS

Årsregnskap 2015 for Dill AS Årsregnskap 2015 for Dill AS Organisasjonsnr. 994085956 Utarbeidet av: Datahjelp AS Autorisert regnskapsførerselskap Røo 91 5457 HØYLANDSBYGD Årsberetning 2015 Om verksemda og kor denne vert driven Dill

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2015 ort

Delårsrapport 3. kvartal 2015 ort Delårsrapport 3. kvartal 2015 ort 3. kvartal 2015 Bank Sparing Forsikring Du er velkommen innom Delårsrapport 3. kvartal 2015. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen

Detaljer

Side 1 av 6. Vår dato Vår referanse Årdal Energi KF 09.01.2004 NET-2004-00864 Revisjon Retningslinjer for anleggsbidrag 3

Side 1 av 6. Vår dato Vår referanse Årdal Energi KF 09.01.2004 NET-2004-00864 Revisjon Retningslinjer for anleggsbidrag 3 Side 1 av 6 Utarbeida av: Frank Robert Simon Nettsjef Årdal Energi Side 2 av 6 1. Regelverk 3 2. Forskrifta sin ordlyd 3 3. Kontrollmynde ved klage 3 4. Informasjon til kunde 3 5. Praktisering av anleggsbidrag

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Periodens resultat ble 98 millioner kroner, noe som er 22 millioner kroner bedre enn 1. halvår 2012.

Periodens resultat ble 98 millioner kroner, noe som er 22 millioner kroner bedre enn 1. halvår 2012. NTE Holding konsern Første halvår 2013 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS er et energikonsern eid av Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Etter en omorganisering i 2013 har konsernet tre forretningsområder,

Detaljer

Administrerende direktørs rapport

Administrerende direktørs rapport Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Mai 2012 Administrerende direktørs rapport 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1: Aktivitet somatikk pr 31.05.12

Detaljer

FJORDVARMENYTT. Kjære kundar! Her kjem juleavisa vår! Informasjon om drifta av fjordvarmeanlegget. Statistikk og økonomi:

FJORDVARMENYTT. Kjære kundar! Her kjem juleavisa vår! Informasjon om drifta av fjordvarmeanlegget. Statistikk og økonomi: Nordfjordeid, 23.desember 2014 FJORDVARMENYTT Kjære kundar! Her kjem juleavisa vår! Informasjon om drifta av fjordvarmeanlegget Statistikk og økonomi: Det er no 50 varmepumper i drift i fjordvarmeanlegget.

Detaljer

40,0 DRIFTSRESULTAT (70,3) 24,4 RESULTAT FØR SKATT , ,0-15,6 TERTIALRAPPORT KRAFTPRODUKSJON GWh (198) OMSETNING (309,2)

40,0 DRIFTSRESULTAT (70,3) 24,4 RESULTAT FØR SKATT , ,0-15,6 TERTIALRAPPORT KRAFTPRODUKSJON GWh (198) OMSETNING (309,2) TERTIALRAPPORT 1 2014 40,0 DRIFTSRESULTAT (70,3) KRAFTPRODUKSJON GWh (198) OMSETNING (309,2) 24,4 RESULTAT FØR SKATT (55,2) TOTALKAPITAL (2 236,9) NETTO FINANS (-15,1) Beløp i mill. kroner. Tilsvarande

Detaljer

Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane

Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane Frå 1. juli i år vert det innført eit nytt regelverk for regionalstøtte i EØS-området, noko som krev

Detaljer

NETTLEIGE OG LEVERINGSVILKÅR. Gjeldande frå 01.01.2014

NETTLEIGE OG LEVERINGSVILKÅR. Gjeldande frå 01.01.2014 NETTLEIGE OG LEVERINGSVILKÅR Gjeldande frå 01.01.2014 NETTLEIGE OG LEVERINGSVILKÅR FOR MIDT-TELEMARK ENERGI AS Gjeldende fra 01.01.2014. Fellesføresegner. 0.0 Elektrisk kraft og nettleige vert levert etter

Detaljer

Rekneskap for 1. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank

Rekneskap for 1. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank Rekneskap for 1. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank Kommentarar til rekneskapen RESULTAT (morbanken) Banken sitt resultat før kalkulert skatt i første kvartal 2010 vart kr 3,6 mill, mot kr 3,9 mill

Detaljer

Halvårsrapport pr. 30.06.2010

Halvårsrapport pr. 30.06.2010 Halvårsrapport pr. 30.06.2010 Luster Sparebank, Sentrum, 6868 GAUPNE LUSTER SPAREBANK Normtal RESULTATREKNESKAP 30.06.10 % av 30.06.09 % av 2. kv.10 % av 2. kv.09 % av 2009 % av saml.ba ( 1.000 KR ) GFK

Detaljer

Rekneskap for 2. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank

Rekneskap for 2. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank Rekneskap for 2. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank Kommentarar til rekneskapen RESULTAT (morbanken) Banken sitt resultat før kalkulert skatt i første halvår 2010 vart kr 28,8 mill, mot kr 12,2 mill

Detaljer

Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS.

Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS. Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS. Stryn 06.11.14 1 Det eg vil snakka om er: Sone inndeling av vassnettet på Bømlo for å få lekkasjekontroll Stryn 06.11.14 2 Påstandar

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Konsernets driftsinntekter i kvartalet var 250 millioner kroner mot 290 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Nettariffar gjeldande fra 01.11.2014

Nettariffar gjeldande fra 01.11.2014 Nettariffar gjeldande fra 01.11.2014 Nettariffar Overføringstariffane er sett opp etter kva type anlegg som tek ut straumen; bruksområde og/eller uttaksstorleik. Dei ulike overføringstariffane skal dekka

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN

BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Sekretariat for kontrollutvalet Arkivsak 201202903-10 Arkivnr. 111 Saksh. Breistein, Roald Saksgang Møtedato Kontrollutvalet 23.08.2012 BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN SAMANDRAG 1.

Detaljer

VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN

VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN Informasjonsskriv til hytteeigarar og utbyggarar innafor Kovstulheia-Russmarken Reinsedistrikt Foto: Oddgeir Kasin. Hjartdal kommune og Russmarken VA AS har som målsetting

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Presentasjon av SFE-konsernet. Fylkestinget, 7.6.2011

Presentasjon av SFE-konsernet. Fylkestinget, 7.6.2011 Presentasjon av SFE-konsernet Fylkestinget, 7.6.2011 Denne presentasjonen Finansielle nøkkeltal og verdiskaping Rekruttering og investering i kompetanse Medarbeidertilfredsheit og sjukefråvær Kjøpet av

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2011

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2011 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2011 Voss, 27. april 2011 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no DELÅRSRAPPORT

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2017 RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Brutto driftsinntekter i konsernet viste i første halvår en økning på 3,4 %. Virksomheten

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 2015

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 2015 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 2015 Det vert halde ekstraordinært årsmøte i Fitjar Kraftlag SA onsdag 16. desember kl. 19.00 i Fitjar Kultur- og Idrettsbygg, kultursalen. Registrering: Fitjar Kultur- og Idrettsbygg:

Detaljer

kjøp av dyr reservelast. Det er hittil i år investert 38 mill. kroner. Det pågår store utbyggingsprosjekter i Tønsberg, Horten og Skien.

kjøp av dyr reservelast. Det er hittil i år investert 38 mill. kroner. Det pågår store utbyggingsprosjekter i Tønsberg, Horten og Skien. Foto: Ruhne Nilssen HALVÅRSRAPPORT Styrets beretning første halvår 2011 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Skagerak Fibernett inngår i halvårstallene for 2010,

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

Varamedlemer møter berre dersom dei vert særskild innkalla. Saksdokumenta vert likevel utsendt til dei første av varamedlemene.

Varamedlemer møter berre dersom dei vert særskild innkalla. Saksdokumenta vert likevel utsendt til dei første av varamedlemene. GENERALFORSAMLING I KVINNHERAD ENERGI AS Side 1 vert halde i Rådhuset i Rosendal. Torsdag, kl 1500. Varamedlemer møter berre dersom dei vert særskild innkalla. Saksdokumenta vert likevel utsendt til dei

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2016 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Fjorårstall inneholder Skagerak Elektro. Konsernets underliggende

Detaljer

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet ble per første halvår 740 mill.

Detaljer

Bank. Forsikring. Og deg. KVARTALSRAPPORT

Bank. Forsikring. Og deg. KVARTALSRAPPORT Bank. Forsikring. Og deg. KVARTALSRAPPORT 1 2014 REGNSKAP PR. 31.03.14 Tall i hele tusen I % av gj.snitt. forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 31.03.2014 31.03.2013 2013 31.03.2014 31.03.2013 2013 Renteinntekter

Detaljer

Etablering og drift av kraftselskap

Etablering og drift av kraftselskap Etablering og drift av kraftselskap Småkraftseminar i Målselv 02.06.2010 Målselv 02.06.2010 1 Vi får Norge til å gro! Kva for selskapstypar er aktuelle? Aksjeselskap er den vanlegaste selskapstypen Nesten

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010 Styret si melding Kvartalsrapport pr. 31.03.2010 Rekneskapen for 1. kvartal 2010 er avgitt etter NGAAP. Det er ikkje føreteke endringar i rekneskapsprinsippa i 2010. Indre

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 10.11.2010 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Forslag til vedtak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 10.11.2010 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmar Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 10.11.2010 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Berit Berntsen, Anne Reksten Rapportering frå

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 978 655 521 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661 OSLO

Detaljer

Konsekvensanalyse. Vegomlegging Etnesjøen. Juni 2011. AUD-rapport nr. 12-11

Konsekvensanalyse. Vegomlegging Etnesjøen. Juni 2011. AUD-rapport nr. 12-11 Konsekvensanalyse Vegomlegging Etnesjøen Juni 2011 AUD-rapport nr. 12-11 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud Tittel: Konsekvensanalyse

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03.2015 Dykkar dato 07.01.2015 Vår referanse 2015/285 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

2017 Kvartalsrapport 1.kvartal

2017 Kvartalsrapport 1.kvartal 2017 Kvartalsrapport 1.kvartal www.sb1ls.no REGNSKAP PR. 31.03.17 Tall i hele tusen I % av gj.snitt. forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 31.03.2017 31.03.2016 2016 31.03.2017 31.03.2016 2016 Renteinntekter

Detaljer

RISIKOSTRATEGI. Styret og PFU på veg inn i Kvilldal kraftverk, august 2015

RISIKOSTRATEGI. Styret og PFU på veg inn i Kvilldal kraftverk, august 2015 RISIKOSTRATEGI Styret og PFU på veg inn i Kvilldal kraftverk, august 2015 Vedtatt styret 30.09.2016 BAKGRUNN OG MÅLSETTING Konsesjonskraft IKS (KIKS) er ein sjølvstendig deltakar i kraftmarknaden. Målsettinga

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune

Detaljer

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging.

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging. Handlingsplan for Pasientreiser, Helse Fonna Ved Margareth Sørensen, funksjonsleiar Pasientreiser, Svanaug Løkling, seksjonsleiar akuttmottak Haugesund og Anne Hilde Bjøntegård, klinikkdirektør. Oversikt

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

RETNINGSLINER FOR BEHANDLING AV ANLEGGSBIDRAG OG BOTNFRÅDRAG

RETNINGSLINER FOR BEHANDLING AV ANLEGGSBIDRAG OG BOTNFRÅDRAG RETNINGSLINER FOR BEHANDLING AV ANLEGGSBIDRAG OG BOTNFRÅDRAG Stikkord for innhald Retningsliner for behandling av anleggsbidrag og botnfrådrag er eit dokument som skal vere underlaget for likebehandling

Detaljer

INFORMASJON. Kraftfull og nyskapande - frå fjordfylket. Kundeinformasjon. frå SFE Nett AS. www.sfe.no. Nettleigesatsar gjeldande frå 01.01.

INFORMASJON. Kraftfull og nyskapande - frå fjordfylket. Kundeinformasjon. frå SFE Nett AS. www.sfe.no. Nettleigesatsar gjeldande frå 01.01. INFORMASJON Kraftfull og nyskapande - frå fjordfylket Kundeinformasjon frå SFE Nett AS Nettleigesatsar gjeldande frå 01.01.2010 www.sfe.no 1 SFE Nett AS må auke nettleiga Nettleiga du betaler skal dekke

Detaljer

ÅRSMELDING 2015 NORDDAL EIGEDOMSSELSKAP KF

ÅRSMELDING 2015 NORDDAL EIGEDOMSSELSKAP KF ÅRSMELDING 2015 NORDDAL EIGEDOMSSELSKAP KF Ny brannstasjon i Eidsdal vart teken i bruk i 2015. Innhald 1.0 Norddal Eigedomsselskap KF formål, oppgåver og organisering etter vedtektene. 2.0 Hovudoppgåver

Detaljer

Netto driftsinntekter

Netto driftsinntekter 07 HALVÅRSRAPPORT Skagerak Energi er et stort konsern innenfor energiforsyning i Norge. Selskapet eies av Statkraft med 66,62 prosent, og kommunene i Grenland med 33,38 prosent. Konsernet har 762 ansatte,

Detaljer

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 1. halvår var på 405 millioner kroner mot 545 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer