1. Identifikasjon av produktet / klargjøring og selskapet / virksomheten

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. Identifikasjon av produktet / klargjøring og selskapet / virksomheten"

Transkript

1 1. Identifikasjon av produktet / klargjøring og selskapet / virksomheten 1.1 Identifikasjon av produktet / klargjøring Produkt spesifikasjon : Kompakttråd for manuell lysbuesveing Mig sveising Produkt navn LNM : Al 99.5, AlMg3, AlMg2.7Mn, AlMg4.5Mn, AlMg4.5MnZr, AlMg5, AlMg5Mn, AlSi12, AlSi5 Superglaze MIG : -1070, -4043, -5087, -5183, -5356, -5556A, Bruk av produkt / klargjøring Bruk av produkt / klargjøring : Kompakttråd for manuell lysbuesveing Mig sveising Viktigste bruks kategori : Industriell bruk - proff bruk Industriell kategori : Sveising 1.3 Produsent / Ansvarlig Importør Produsent : Lincoln Electric Europe B.V. Nieuwe Dukenburgseweg AD Nijmegen The Netherlands Ansvarlig Importør : Sveiseeksperten AS Karihaugveien Oslo Telefon nummer : Telefax : Web : Importør kontakt person : 1.4 Alarm telefon Alarm telefon : Viktigste Faremomenter 2.1 Klassifisering og generelle farer De Kompakt tråd som denne HMS hensyn tas er ikke klassifisert som farlig for helse og miljø i henhold til dagens regulering. 2.2 Etikettelementer Kompakt tråd i massiv form krever ikke etikettpåføring i henhold til gjeldende kjemiske produkt klassifisering og etikett forskrift, dersom de ikke er klassifisert som farlig for helse og miljø 2.3 Andre farer Prosesser som genererer partikler under sveising kan medføre fare for helse eller miljøeffekter og de kan forårsake en allergisk reaksjon ved kontakt med huden eller ved innånding. Disse Kompakt tråd oppfyller ikke kriteriene for PBT eller vpvb i samsvar med REACH, vedlegg XIII. 3.1 Stoffer / ingredienser For informasjon om hvert stoff i Kompakt tråd, se punkt Produkt sammensetning og ingredienser 3.2 blanding Stoffene i preparatet er som følger (se kapittel 15 Godkjenning for tekst aktuelt R-setninger.): Ingrediens CAS nr EINICS nr Risk frase Konsentrasjon Max vekt% Aluminum R10; R15 Balance Manganese N.A. < 2 Silicium N.A. < 12 Magnesium R11; R15 < 6

2 4. Førstehjelp Kompakt tråd i seg selv eller partikler fra elektroden er ikke dømt som akutt giftig. Et gjennomsnittlig innhold i luften av et enkelt stoff på nivået av grensen vurderes, men med dagens kunnskap, vil det normalt ikke innebære noen fare for skade eller ubehag. Det er likevel viktig å arbeide for å holde all luftforurensning så lavt som mulig under eksponeringsgrensen. En særlig viktig situasjonen er hvis noen er utsatt for flere luftforurensning samtidig eller eksponert for luftforurensning relatert til tungt arbeid. Det er ingen indikasjon på øyeblikkelig legehjelp eller spesialbehandling for kompaktråd. Generelt Innånding Hudkontakt Øyekontakt : Vis dette sikkerhetsdatabladet til vakthavende lege : Ved pustevansker, tilfør frisk luft og kontakt lege : Ved brannskader forårsaket av lysbue stråling, kontakt lege. : Ved stråling på grunn av sveiseblink, kontakt lege. 5. Brannslokking tiltak 5.1 Slokkingsmidler Kompakttråd er ikke-brennbare som et faststoff. Der metall støv eller pulver er involvert, dekk med tørr sand, pulver eller andre tørre inerte materialer for å minimere risikoen for eksplosjon. 5.2 Råd for brann personell Bruk vanlig sikkerhetsutstyr. 6. Tilfeldige utslipp 6.1 Personlige forholdsregler, verneutstyr og nød prosedyrer Gjelder ikke for faste metall / Kompakt tråd i massiv form. I partikkelform, bruke personlig verneutstyr som angitt i seksjon 8. Unngå kontakt med huden. Ikke pust inn støv. 6.2 Miljømessige forholdsregler Samle pulver ved hjelp av en støvsuger eller ved lett feiing for å holde støv borte fra avløp, overflate- og grunnvann. Hindre partikler fra å komme inn vassdrag eller avløp. Unngå dannelse av støvskyer. 6.3 Metoder og materialer for forurensning og opprensing Samle pulver ved hjelp av en støvsuger eller ved lett feiing. 7. Håndtering og lagring 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering Ingen spesielle forholdsregler er nødvendige for Kompakt tråd i massiv form enn normale fysiske håndtering. Avtrekk bør brukes når du arbeider med partikulært materiale (støv, røyk, tåke). Unngå langvarig innånding av støv. Bruk hansker for å unngå kontakt med hud (se avsnitt 8). Ikke å spise, drikke eller røyke i arbeidsområder og vaske hender / dusj når du forlater arbeidsområder. 7.2 Betingelser for sikker lagring, og eventuelle inkompatibiliteter Oppbevares i et tørt miljø. 8. Eksponeringskontroll / personlig beskyttelse Les og forstå "Anbefalinger for eksponeringsscenarier, risikohåndteringstiltak og identifisere operative forhold under hvilke metaller, legeringer og metalliske artikler som trygt kan sveises", tilgjengelig fra din leverandør. Sveise / lodde prosesser produserer gasser som kan påvirke menneskers helse og miljøet. Røyk er en varierende blanding av luftbårne gasser og fine partikler som ved innånding eller svelging, utgjør en helsefare. Graden av risiko vil avhenge av sammensetningen av den røyk, konsentrasjonen av røyk og varigheten av eksponeringen. Røykens sammensetning er avhengig av materialet som blir bearbeidet, prosessen og forbruksartikler som brukes, belegg på arbeidet som maling, forsinking eller platekledning, olje eller forurensninger fra rengjøring og avfetting produkter. En systematisk tilnærming / vurdering av eksponering er nødvendig, ta hensyn til særlige forhold for operatøren og hjelpeutstyr arbeideren som kan bli utsatt for. Vurder utslipp av gasser ved sveising, slaglodding eller skjæring av metaller, det anbefales å 1 - Arranger risikohåndteringstiltak gjennom å bruke generell informasjon og retningslinjer gitt av dette Eksponeringsscenario og 2 - Bruk av informasjonen i dette databladet. Arbeidstager skal sørge for at risikoen fra sveiserøyk til sikkerhet og helse for arbeidstakere elimineres eller reduseres til et minimum. Følgende prinsipp skal gjelde: 1 - Velg gjeldende prosess / materiale kombinasjoner med den laveste klassen, når det er mulig.

3 2 - Sett sveiseprosessen med lavest utslipp parameter. 3 - Bruk relevante kollektive beskyttende tiltak i samsvar med klasse nummer. Generelt, bruk personlig verneutstyr hensyn -tas etter at alle andre tiltak er brukt. 4 - Bruk relevant personlig verneutstyr i henhold til driftssyklus. I tillegg skal samsvar med nasjonale forskrifter angående eksponering for sveiserøyk av sveisere og tilhørende personell kontrolleres Kontrollparametere CAS-nr. Beskrivelse ppm mg/m 3 Anmerkninger Sveiserøyk Manganoxid 0, Aluminum oxid Magnesium oxid Silisium oxid Ozon 0,1 0, Nitrogendioxid 0,6 1,1 3 1: Respirabel fraksjon 2: Grenseverdien er fastsatt lik verdien for sjenerende støv. 3: Enkelte bedrifter vil av teknisk-økonomiske årsaker ikke kunne overholde denne verdien. Det er disse bedriftenes ansvar å dokumentere et forsvarlig arbeidsmiljø. Det forutsettes at bedriften(e) har eller er tilsluttet bedriftshelsetjeneste, og at eksponerte arbeidstakere gjennomgår egnet helseundersøkelse. 8.2 Eksponeringskontroll Kontroller alltid gyldigheten av alt verneutstyr med din leverandør Øye / ansiktsbeskyttelse Bruk alltid øyebeskyttelse ved håndtering støv og andre partikler, f.eks. vernebriller med sidebeskyttelse, vernebriller eller visir Hud vern Bruk alltid beskyttende klær ved håndtering støv og andre partikler Håndvern Ha på håndbeskyttelse, f.eks. skinnhansker ved håndtering Kompakt tråd med skarpe kanter for å unngå kutt. Alltid bruk disponibel nitril eller vinyl hansker når du håndterer partikulært materiale for å unngå hudkontakt. Der det er nødvendig bruk engangshansker under arbeid hansker for å beskytte mot begge typer fare Åndedrettsvern Elektroder leveres i fast form gir ingen helserisiko ved innånding. Avtrekk bør brukes når du arbeider med partikulært materiale (støv, røyk, tåke). Ved langvarig eller hyppig eksponering for partikler, bruk slitasje partikkelfilter maske (som for eksempel P3) De generelle hygieniske forholdsregler Vask hendene godt med såpe og vann etter håndtering støvete materialer. Vask tilsølte klær for å unngå sekundær forurensning eller forurensning av annet personell Termiske farer Sørg for tilstrekkelig ventilasjon for å holde nivået av luftbårne partikler under administrativ norm gitt ovenfor. Arbeidsområder bør være utstyrt med avtrekk. Fabrikker bør holdes rene for å unngå unødvendig forurensning miljøeksponeringen kontroll Unngå å la støv og røyk inn i uteluften. 9. Fysiske og kjemiske egenskaper 9.1 Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Utseende: Metallisk kjerne tråd Lukt: Luktfri Smelte-/ frysepunkt: C Damptetthet: 2,7 kg/dm3 Merk: Dette er typiske verdier og utgjør ikke en spesifikasjon. 9.2 Andre opplysninger Ingen andre fysiske eller kjemiske parametere er nødvendig for Kompakt tråd. 10. Stabilitet / Reaktivitet

4 10.1 Reaktivitet Kompakt tråd er stabile. Noen reaksjon bør ikke finne sted under normale omstendigheter Kjemisk stabilitet Kompakt tråd er stabilt under normale forhold Mulighet for farlige reaksjoner Se punkt Forhold som skal unngås Ingen spesielle betingelser må unngås for Kompakt tråd, imidlertid holde støv og røyk fra å trenge inn i miljøet Inkompatible materialer Kontakt med syrer kan generere eksplosive gasser, f.eks hydrogen Farlige nedbrytningsprodukter Kompakt tråd er stabile under normale forhold 11. Helsefare opplysninger 11.1 Generelt Innånding av sveiserøyk, støv og gasser kan være farlig for helsen. Kompakt tråd som inneholder nikkel bærer en risiko for at en allergisk reaksjon etter langvarig kontakt eller i allerede sensibiliserte personer. Ingen ytterligere helsefare data tilgjengelige for Kompakt tråd Kronisk giftighet Overeksponering av sveiserøyk og støv kan påvirke lungefunksjonen. Sveiserøyk og støv kan inneholde krom og nikkel forbindelser som mistenkes å være kreftfremkallende stoffer Akutt forgiftning Overeksponering av sveiserøyk og støv kan føre til symptomer som svimmelhet, kvalme, tørrhet eller irritasjon i nese, hals og øyne Annen informasjon Nikkel er klassifisert som hudirriterende. Kan forårsake hudirritasjon til disponerte individer gjennom langvarig kontakt med huden 12. Miljøopplysninger 12.1 Toksisitet Kompakt tråd kan inneholde metaller som anses å være giftig for vannlevende organismer Persistens og nedbrytbarhet Elektroder består av elementer som ikke kan brytes ned ytterligere i miljøet Mobilitet i jord Sveisetråd er ikke løselig i vann eller jord. Partikler dannet ved arbeider sveisetråder kan transporteres i luften Resultater av PBT-og vpvb-vurdering Ingen rapport om kjemikaliesikkerhet er nødvendig for Sveisetråder, men verken sveisetråd i seg selv eller stoffer som det består av, oppfyller kriteriene for PBT eller vpvb i henhold til REACH, vedlegg XIII Andre skadevirkninger I massiv form presentere Kompakt tråd ingen fare for vannmiljøet. Partikler og ioner kan tilføres vannmiljøet på grunn av støv eller røyk, eller ved frigjøring grunnet erosjon og dermed innføre jern eller tungmetaller i bakken eller vannet. 13. Avfallsbehandling 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder Ikke-forurenset avfall fra produksjon og sveistråd er resirkulerbare. Ubrukt produkt er ikke klassifisert som farlig avfall. Kast i samsvar med aktuelle lover og regler. Eventuelle rester av finfordelt produkt (partikler, støv, røyk) kan være regnes som farlig avfall, avhengig av lokale forskrifter.

5 13.2 EU og lokal lovgivning Anbefalingene gitt anses hensiktsmessig for sikker deponering. Imidlertid kan lokale bestemmelser være strengere og disse må følges. EURAL CODE: Transport informasjon 14.1 Fareklasse merking Kompakt tråd er ikke klassifisert som farlig gods for transport og har ingen Fareklasse-nummer Fareklasse - Forsendelsesnavn Kompakt tråd er ikke klassifisert som farlig gods for transport og har ingen Fareklasse-Forsendelsesnavn Transportfareklasse (r) Kompakt tråd er ikke klassifisert som farlig gods for transport Emballasjegruppe Det er ingen spesielle forholdsregler som en bruker bør eller må følge eller være klar over i forbindelse med transport eller befordring innenfor eller utenfor lokalene Miljøfarer Kompakt tråd er ikke miljøfarlige i henhold til kriteriene for UN Model Reglene (som gjenspeiles i IMDG-koden, ADR, RID og ADN) og / eller en marin forurensende henhold til IMDG-koden Spesielle forholdsregler for brukeren Det er ingen spesielle forholdsregler som en bruker bør eller må følge eller være klar over i forbindelse med transport eller befordring innenfor eller utenfor området for sveisetråder Transport i bulk i henhold til vedlegg II av MARPOL73/78 og IBC-koden Kompakt tråd i massiv form er ikke underlagt MARPOL73/78 og IBC-koden. 15. Forskrifter 15.1 Sikkerhets-, helse og miljøbestemmelser / lovegivning som gjelder spesielt for stoffet eller blandingen Utarbeidet i henhold til EU-direktiver 1907/2006 (REACH) og 1272/2008 (CLP). Klassifikasjoner nevnt i 3 gjelder stoffer i sin knust form. Kompakt tråd i massiv form krever ikke merking i henhold til gjeldende kjemiske produkt klassifisering og merking forskrift, dersom de ikke er klassifisert som farlig for helse og miljø. Kompakt tråd i partikkelform f.eks støv, røyk, kan tåke forårsake en allergisk reaksjon ved kontakt med hud eller ved innånding Kjemisk sikkerhetsvurdering Ingen kjemisk sikkerhetsvurdering har blitt utført for produktet Fullstendig tekst for R-setninger som brukes i 3 R10 Brannfarlig R11 Meget Brannfarlig R15 Reagerer med vann under dannelse av ekstremt brannfarlige gasser. 16. Annen informasjon Beskytt deg selv og andre. Ta forholdsregler ved sveising. Følg dine arbeidsgivere sikkerhet praksis, som skal være basert på produsentens fare data tilgjengelig til arbeidsgiveren din. Røyk og gasser kan være farlig for helsen din. Lysbuestrålingen kan skade øynene og brenne huden. Elektrisk støt kan drepe. Les og forstå produsentens instruksjoner og din arbeidsgivers sikkerhetspraksis. Hold hodet vekk fra sveiserøyk. Bruk nok ventilasjon, avsug ved lysbuen, eller begge, for å holde røyk og gasser fra at du puster inn, og det generelle området. Bruk korrekt øye-, øre-og kroppsbeskyttelse. Ikke berør strømførende deler. UK: se WMA No.236 og 237 og HMS Guidance Note EH 40. USA: Se American Standard Z 49,1 "sikkerhet ved sveising og skjæring", publisert av American Welding Society, 550 Le Jeune Rd, Miami, Florida, OSHA sikkerhet og helse standarder, 29 CFR 1910, tilgjengelig fra US Government Printing Office, Washington DC Alle nasjonale / lokale bestemmelser skal fortsatt gjelde. Dataene gitt i dette databladet er relatert til ubrukt produkt, med mindre annet er spesifisert. Under bruk farlige produkter kan dannes (sveiserøyk, stråling, osv.). Generell ansvarsfraskrivelse Denne informasjonen er basert på vår nåværende kunnskap og er ment å beskrive produktet kun med hensyn til helse, miljø og miljøkrav. Det bør derfor ikke oppfattes som en garanti egenskap ved produktet. REACH Ansvarsfraskrivelse Denne informasjonen er basert på dagens kunnskap. Konsistens av data i SDS med CSR regnes, så langt som informasjon er tilgjengelig ved tidspunktet for kompilering

6

SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket I samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II-Norge SIKKERHETSDATABLAD PROFESSIONAL TRADITIONAL METAL PRIMER (RØD) AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Produktkode 6420 Produktbeskrivelse Belegg Vanntynnet maling. Type produkt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD PROFESSIONAL DØR, LIST OG PANEL 40. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD PROFESSIONAL DØR, LIST OG PANEL 40. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket I samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II-Norge SIKKERHETSDATABLAD PROFESSIONAL DØR, LIST OG PANEL 40 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket distribusjon av helse, miljø og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier. SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Castrol

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Produktet er kun beregnet til profesjonell/industriell bruk.

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Produktet er kun beregnet til profesjonell/industriell bruk. SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med forordning (EC) nr 1907/2006 (REACH), Vedlegg II (453/2010) - Europa Mip CA Versjon 1.2 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikasjon

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Identifisert bruk

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Identifisert bruk GE Healthcare SIKKERHETSDATABLAD I overensstemmelse med forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier og forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse-, AVSNITT 1: Identifikasjon

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Produktkode 22120 Produktbeskrivelse Belegg Løsemiddelbasert. Type produkt

Detaljer

US 35 S0502-Y +46 40 35 50 00 (08.00-16.30 CET)

US 35 S0502-Y +46 40 35 50 00 (08.00-16.30 CET) I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II - Norge. SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn

Detaljer

Gjøco Gulv 40 vanntynnbar Belegg: Gjøco Gulv 40 vanntynnbar er en polyuretanmodifisert alkydmaling for innendørs og utendørs bruk på gulv.

Gjøco Gulv 40 vanntynnbar Belegg: Gjøco Gulv 40 vanntynnbar er en polyuretanmodifisert alkydmaling for innendørs og utendørs bruk på gulv. Avsnitt 1: Identifikasjon av stoffblandingen og av selskapet 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Produktbeskrivelse: Type produkt: Andre identifiseringsmåter: Produktregisternummer: Belegg: er en polyuretanmodifisert

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Produktet er kun beregnet til profesjonell/industriell bruk.

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Produktet er kun beregnet til profesjonell/industriell bruk. SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med forordning (EC) nr 1907/2006 (REACH), Vedlegg II (453/2010) Europa Gemstar Laser Versjon 2 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1

Detaljer

1.2 Relevante, identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder det rådes mot. : sds.no@univareurope.com

1.2 Relevante, identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder det rådes mot. : sds.no@univareurope.com DEL 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1.1 Produktidentifikator Materialnavn : Produktkode : 001D8528 1.2 Relevante, identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000

SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Side 1 av 11 SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 22.10.2010 Revisjonsdato

Detaljer

HMS-datablad. 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes

HMS-datablad. 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / stoffblandingen og selskapet / foretaket 1.1 Produkt-ID Produktnavn: SPC-801 Væske 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser

Detaljer

Q8 Moto SBK Racing 10W-50

Q8 Moto SBK Racing 10W-50 I samsvar med forskriften (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av forskriften (EU) nr. 453/2010 Norge SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD EMADOX NA

SIKKERHETSDATABLAD EMADOX NA 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Revisjonsdato: 22/9/2010 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Kjemisk navn Artikkel-nr 100697 CAS-nr Emadox NA (Blanding, se pkt.3). Blanding Erstatter

Detaljer

I samsvar med forskriften (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av forskriften (EU) nr. 453/2010 - Norge SIKKERHETSDATABLAD

I samsvar med forskriften (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av forskriften (EU) nr. 453/2010 - Norge SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med forskriften (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av forskriften (EU) nr. 453/2010 Norge SIKKERHETSDATABLAD Q8 Moto SBK 10W40 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20

SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20 SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn DENKA CSA 20 Reg.nr. REACH Sementklinker er unntatt fra

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Ingen. Blandingen oppfyller ikke kriteriene for klassifisering.

SIKKERHETSDATABLAD. Ingen. Blandingen oppfyller ikke kriteriene for klassifisering. SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn eller benevnelse på blandingen Registreringsnummer Synonymer Part Number

Detaljer

I samsvar med forordning (EF) Nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II/ forordning (EF) Nr.453/2010 - Norge

I samsvar med forordning (EF) Nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II/ forordning (EF) Nr.453/2010 - Norge I samsvar med forordning (EF) Nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II/ forordning (EF) Nr.453/2010 - Norge SIKKERHETSDATABLAD OPTI-START 12-23-0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 100 mm AMMONIUM CITRATE BUFFER. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. 100 mm AMMONIUM CITRATE BUFFER. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Type produkt Andre identifiseringsmåter SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Delenummer i produktet 4371274

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Plumbo Power Clean Fettløser

SIKKERHETSDATABLAD Plumbo Power Clean Fettløser Plumbo Power Clean Fettløser Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Plumbo Power Clean Fettløser Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 17.09.2008 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Ifølge 453/2010 og 1272/2008. (Alle referenser til Eus regelverk og direktiver er forkortet til bare nummer betegnelse)

SIKKERHETSDATABLAD. Ifølge 453/2010 og 1272/2008. (Alle referenser til Eus regelverk og direktiver er forkortet til bare nummer betegnelse) SIKKERHETSDATABLAD Ifølge 453/2010 og 1272/2008 (Alle referenser til Eus regelverk og direktiver er forkortet til bare nummer betegnelse) Versjon dato 2013-06-03 AVSNITT 1: Identifikasjon av kjemikaliet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt dato/revisjonsdato : 19 Februar 2014. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt dato/revisjonsdato : 19 Februar 2014. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD Utgitt dato/revisjonsdato 19 Februar 2014 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Produktkode D8018/E3 Andre identifiseringsmåter

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Nitoseal SC 30 Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.09.1995 Revisjonsdato 17.08.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

3: STOFFBLANDINGERS SAMMENSETNING OG STOFFENES KLASSIFISERING

3: STOFFBLANDINGERS SAMMENSETNING OG STOFFENES KLASSIFISERING etter (EF) nr.1907/2006 (REACH) 1: IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1.1. Produktidentifikator Formel 6 1.2. Relevante identifiserte anvendelser for stoffet eller blandingen, samt anvendelser

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol)

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol) WD-40 Multi Spray Aerosol Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 Multi Spray Aerosol Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 08.09.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. I henhold til forskrifter (EC) nr. 1272/2008 og (EU) Nr. 453/2010

SIKKERHETSDATABLAD. I henhold til forskrifter (EC) nr. 1272/2008 og (EU) Nr. 453/2010 SIKKERHETSDATABLAD I henhold til forskrifter (EC) nr. 1272/2008 og (EU) Nr. 453/2010 1. Identifisering HITAlert -sett 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: HITAlert -sett Produktnummer: IQP-396 EDMA-kode:

Detaljer

Pineline Brushshampoo

Pineline Brushshampoo Side nr. 1/11 Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1. Identifikasjon for stoffet eller blandingen og for firmaet/selskapet 1.1. Produktidentifikasjon Kode: 1234-120010 1234-120001 1234-120002 Navn 1.2. Relevant

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket I samsvar med forordning (EF) nr 1907/2006 (REACH), Vedlegg II Norge SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Produktkode

Detaljer

: sds.no@univareurope.com

: sds.no@univareurope.com 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Materialnavn : Bruksmåter : Smørefett for bilindustri og industri. Produktkode : 001A0407 Produsent/leverandør: : Univar AS Østensjøveien 32 NO-0667

Detaljer