QUALITY HOTEL GRAND ROYAL NARVIK, 15. APRIL 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "QUALITY HOTEL GRAND ROYAL NARVIK, 15. APRIL 2010"

Transkript

1 GENERALFORSAMLING HURTIGRUTEN ASA GENERALFORSAMLING HURTIGRUTEN ASA QUALITY HOTEL GRAND ROYAL NARVIK, 15. APRIL 2010

2 Dagsorden 1.Konstituering og åpning ved bedriftsforsamlingens leder. Valg av en person til å medundertegne protokollen. 2.Årsberetning og årsregnskap for 2009 for Hurtigruten ASA og Hurtigruten konsern, og styrets forslag til disponering av årets resultat, herunder også revisors beretning og bedriftsforsamlingens uttalelse. 3.Styrets orientering om lederlønnsfastsettelse, samt rådgivende avstemming om lederlønnsfastsettelsen (gjengitt i note 4 i morregnskapet på side 97 i årsrapporten 2009, tilsvarende i note 27 i konsernregnskapet på side 82 i årsrapporten). 4.Forslag om endring av vedtektenes 8, endring innkallingsfrist til generalforsamling samt fritak for utsending av dokumenter til generalforsamlingen, melding til selskapet om deltakelse og registreringsdato for å utøve møte- og stemmerett i generalforsamling. 5.Valg av aksjonærvalgte medlemmer og varamedlemmer til bedriftsforsamlingen, samt valg av medlemmer til valgkomiteen. 6.Fastsetting av godtgjørelse til bedriftsforsamlingens medlemmer, varamedlemmer og bedriftsforsamlingens valgkomitè, samt godkjennelse av godtgjørelse til revisor. 7.Fullmakt til styret til å erverve egne aksjer. Side 2

3 01 KONSTITUERING OG ÅPNING ved bedriftsforsamlingens leder. Valg av en person til å medundertegne protokollen

4 02 ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP For 2009 for Hurtigruten ASA og Hurtigruten konsern, og styrets forslag til disponering av årets resultat, herunder også revisors beretning og bedriftsforsamlingens uttalelse.

5 Administrerende direktørs redegjørelse 1. Innledning 2. Aktuelle temaer 3. Årsregnskap for Utsiktene fremover Side 5

6 2009 Et vendepunkt for Hurtigruten Resultatforbedring tf før skatt på 658 millioner kroner Stor omstilling og nedbemanning Lavere kostnader Ny aksjonærstruktur Godt utgangspunkt for 2010 Side 6

7 Forbedringer på 658 millioner kroner Hurtigruten konsern 4. kvartal 4. kvartal Hittil i år Hittil i år (NOK 1 000) Driftsinntekter Driftskostnader Andre tap/(gevinster) - netto EBITDA Avskrivninger og nedskrivninger EBIT Netto finansposter Resultat før skatt for videreført virksomhet Resultat før skatt for ikke videreført virksomhet Resultat før skatt Side 7

8 Kapsitetsutnyttelsen forbedret vinter og sommer Capacity utilization i 2009 vs % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 120 % Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Side 8

9 Positiv utvikling i sykefraværet 12 % Sykefravær - Sjøansatte % 8 % 6 % 4 % 2 % 0% Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Side 9

10 Stror restrukturering og nedbemanning Sales director Controller Nordic Continent al E Lik organisering UK/US world Marketing Product Sales Like prosesser Ett reservasjonssenter Like systemer Fra 7 uavhengige salgsorganisasjoner med fokus på eget resultat Ledelse av datterselskaper gjennom styremøter 8 forskjellige booking systemer 385 landansatte Til 1 global salgsorganisasjon med samme fokus, prosesser og verktøy Salgsledelse og Revenue management 1 felles bookingsystem 195 landansatte Side 10

11 Større interesse for aksjen Side 11

12 Ny aksjonærstruktur 31 desember april 2010 Finansiell Strukturell ANDRE 34 % NORDLANDS BANKEN 14 % SPAREBANKEN NORD NOR 10 % Other; 31 % PERISCOPUS; 26 % NARVIK ENERGI 3 % ODIN 3 % SPAREBANKEN NARVIK 10 % SKAGEN VEKST 7 % J.M. HANSEN INVEST AS; 1 % DAHLE BJØRN; 2 % TROMS KRAFT AS; 2 % ODIN; 2 % TROMS FYLKESKOM NARVIK NORDKRAFT; 3 % MUNE TROMS KRAFT HEIDENREICH KOMMUNE 4 % 5 % 5 % 5 % DNB NOR; 4 % SKAGEN VEKST; 6 % HEIDENREICH; 17 % MP PENSJON; 7 % Finansielle eiere av total* 48% 90% * 1,5% av totalt antall aksjonærer i Andre topp 20 er struktrurelle; andre er finansielle Side 12

13 Flere vintergjester Bookinger per 1 april er 20% bedre enn på samme tid i fjor ights Cruise n Total PP/RT CN's 2010 vs Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Booking status pr. 1 april 2010 Side 13

14 Tyskland er viktig Sverige 4 % Frankrike 3 % Nederland 2 % Sveits 2 % Andre land 7 % Tyskland 30 % USA 5 % England d8 % Norge 40 % *Antall gjestedøgn pr. marked hele 2009 Side 14

15 RESULTATER 2009 Årsregnskap og balanse for 2009

16 Hurtigruten konsern Resultatregnskap t (IFRS) Hurtigruten konsern Året Året (NOK 1 000) Salgsinntekter Kontraktsinntekter Sum driftsinntekter Personalkostnader Avskrivninger og nedskrivninger Andre driftskostnader Andre tap/(gevinster) - netto Sum driftskostnader EBIT Netto finansposter Resultat før skatt for videreført virksomhet Resultat før skatt for ikke videreført virksomhet Resultat t før skatt for perioden Side 16

17 Hurtigruten konsern Balanse (IFRS) (NOK 1 000) Eiendeler Varige driftsmidler Immaterielle eiendeler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Eiendeler holdt for salg Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Innskutt og opptjent egenkapital Minoritetsinteresser Sum egenkapital Langsiktig gjeld Avsetning for forpliktelser Kortsiktig gjeld Gjeld knyttet til eiendeler holdt for salg Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Side 17

18 Produktområder Dift Driftsresultat t før avskrivninger ki i (EBITDA) Hurtigruten konsern Året Året (NOK 1 000) Hurtigruten t norskekysten k MS Fram Spitsbergen Øvrig EBITDA Avskrivninger og nedskrivninger EBIT Netto finansposter Resultat før skatt for videreført virksomhet Resultat før skatt for ikke videreført virksomhet Resultat før skatt Side 18

19 Hurtigruten Norskekysten Lavere volum, kompensert med lavere kostnader Hurtigruten norskekysten Året Året (NOK 1 000) Passasjerinntekter Ombordsalg Gods-, bil- og andre inntekter Kontraktsinntekter Sum driftsinntekter Provisjoner, fly, hotell og transfer Varekostnader Mannskapskostnader Bunkers Andre operative driftskostnader Sum operative driftskostnader Salgs-, markeds- og administrasjonskostnader Sum driftskostnader EBITDA Side 19

20 Svikt i antall gjestedøgn stabilt prisbilde Rundtur Endring I % Antall gjestedøgn Rundtur ,4 % Antall gjestedøgn Distanse ,3 3 % Snittpris pr gjestedøgn % Side 20

21 Explorer-produkter/MS Fram Ulike initiativ for å forbedre resultatet bærer frukter MS Fram Året Året (NOK 1 000) Passasjerinntekter Ombordsalg Gods-, bil- og andre inntekter Sum driftsinntekter Provisjoner, fly, hotell og transfer Varekostnader Mannskapskostnader Bunkers Andre operative driftskostnader Sum operative driftskostnader Salgs-, markeds- og administrasjonskostnader Sum driftskostnader EBITDA Side 21

22 Spitsbergen produktområde Utfordrende d marked, men forbedret gjennom året Spitsbergen Året Året (NOK 1 000) Andre inntekter Sum driftsinntekter i t Andre operative driftskostnader Sum operative driftskostnader Personalkostnader Andre driftskostnader Salgs-, markeds- og administrasjonskostnader Sum driftskostnader t d EBITDA

23 Øvrig virksomhet* Øvrig Året Året (NOK 1 000) Passasjerinntekter Ombordsalg Gods-, bil- og andre inntekter Kontraktsinntekter Sum driftsinntekter i t Provisjoner, fly, hotell og transfer Varekostnader Mannskapskostnader Bunkers Andre operative driftskostnader Sum operative driftskostnader Salgs-, markeds- og administrasjonskostnader Sum driftskostnader Andre tap/(gevinster) - netto EBITDA Hurtigrutens andel av overskudd i Nor Lines AS var 4 MNOK I Q ( 7 MNOK), og 12 MNOK for hele 2009 (3 MNOK). Dette inkluderte netto finansposter. * Inkluderer TIRB og Nor Lines (reklassifisert I Q4 fra ikke videreført virksomhet til videreført virksomhet ), charter inntekter fra MS Nordnorge og MS Finnmarken (Charter er eget produktområde fra 2010), og noen andre marginale områder. Side 23

24 Ikke videreført virksomhet Ikke videreført virksomhet Året Året (NOK 1 000) Ferge & Hurtigbåt, solgt virksomhet Hurtigbåter Troms Bergenske Reisebyrå AS Resultat før skatt Side 24

25 Hurtigruten ASA (morselskap) Resultatregnskap t IFRS (Beløp i kroner) Driftsinntekter Driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Personalkostnader Avskrivninger og nedskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat ( ) Resultat på investering i datterselskap Finansinntekter Finanskostnader Netto finansposter ( ) ( ) Ordinært resultat før skattekostnad ( ) ( ) Skattekostnad på ordinært resultat (43 494) ( ) Årsresultat ( ) ( ) Overføringer Overført fra annen egenkapital ( ) ( ) Overført fra overkursfond - ( ) ( ) ( ) Side 25

26 Hurtigruten ASA (morselskap) Balanse IFRS (Beløp i kroner) Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Tomter og bygninger Skip Andre varige driftsmidler Sum varige driftsmidler Investeringer i datterselskap Investeringer i tilknyttede selskap Investeringer i andre selskap Langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Kortsiktige fordringer Derivater Betalingsmidler Sum omløpsmidler Sum eiendeler Side 26

27 Hurtigruten ASA (morselskap) Balanse IFRS (Beløp i kroner) Egenkapital og gjeld Innskutt egenkapital Annen egenkapital Sum egenkapital Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt 0 0 Sum avsetning for forpliktelser Pantegjeld Annen langsiktig gjeld Derivater Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Derivater Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Side 27

28 UTSIKTENE FREMOVER

29 Forbedringsprogrammet 1 Økte inntekter 2 Redusere gjeld salg av virksomhet 3 Lavere kostnader 4 Hurtigruteavtalen 5 Finansiell restrukturering Side 29

30 1 Passasjer utvikling Merger New ships and significant drop in air travel prices all time high with passengers Financial crisis New booking system (Hubro) and common telephone booking number New fleet and increased capacity Passasjerer År Side 30

31 1 Hurtigrutens markedssegmenter Local Commuter Short Holiday Classic Voyages MICE "PorttoPort" to "Round Trip" Side 31

32 1 Rundtur vs distanse Antall gjestedøgn RT DST Antall gjester Side 32

33 1 Nøkkelfaktorer for å øke distansereiser PRIS Forenkling Konkurransedyktige priser HANDLING Fokus på videreutvikling og forenkling av online booking Sikre kompetent håndtering av alle kunder Teknologisk utvikling for å håndtere kundehenvendelser etter at skip har forlatt Bergen/Kirkenes Side 33

34 1 Produktutvikling for å bedre kapasitetsutnyttelse om vinteren hunting the light

35 2 Salgsprosesser stoppet Salg av buss virksomheten stanset etter anmeldelsen fra troms fylkeskommune Salg av skip stanset Interessant charter marked Avventer krav i nytt anbud Opportunistisk holdning Side 35

36 3 Den store omstillingen fullføres i 2010 Kriterier for nytt anbud UK/US/RoW Kontinental-Europa Norden Finansiell restruktuering Reforhandlet avtale med Staten 01/09 06/09 01/10 06/10 Side 36

37 Fokus på bookingfunksjonen Andel bookinger 15% Target Andel bookinger = andel av telefoner som gir salg har økt og er nå over målsettingen på 15%

38 Fokus på bookingfunksjonen Service nivå 80% Target Service nivå = 80% av alle samtaler tas innen 20 sekunder

39 Positiv utvikling for web og Online booking Inntekt online booking Ukenr Side 39

40 4 Avtalen med staten Flertall i Stortinget for å videreføre dagens modell for Kystruten Bergen - Kirkenes (Juni 2009) Samferdselsministeren bekreftet at dagens modell ville bli videreført (August 2009) Kunngjøringen av nye anbudskriterier er foreløpig utsatt i ett år Side 40

41 Utleie av MS Finnmarken M/v Finnmarken utleid som hotellskip ved Gorgon feltet i Australia Varighet på 18 måneder fra oppstart t april opsjon på ytterligere 18 måneder Kontraktsverdi på 700 millioner kroner for 18 måneder Australsk mannskap, norsk team på 3-5 personer fra Hurtigruten MS Nordnorge erstatter MS Finnmarken langs norskekysten Side 41

42 2009 et vendepunkt for Hurtigruten 2009 ble et godt skritt i riktig retning Utleien av MS Finnmarken gir finansiell trygghet Fortsatt full fokus på forbedringsprogrammet En ny avtale med staten er viktig Side 42

43 Sak 2: Årsberetning og årsregnskap for 2009 Vedtak: Det fremlagte årsregnskap og årsberetning for 2009 for morselskap og konsern godkjennes. Vedtak: Følgende disponering av årets resultat ble godkjent: Underskudd på dekkes av annen egenkapital.

44 03 STYRETS ORIENTERING OM LEDERLØNNSFASTSETTELSE samt rådgivende avstemming om lederlønnsfastsettelsen (gjengitt i note 4 i morregnskapet på side 97 i årsrapporten 2009, tilsvarende i note 27 i konsernregnskapet på side 82 i årsrapporten). Hurtigruten Page 44

45 Sak 3: Styrets orientering om lederlønnsfastsettelse Forslag til vedtak: Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i HRG ASA. 1. Retningslinjer for fastsettelse se e se av lønn og annen godtgjørelse gjø til ledende ansatte i HRG ASA fastsatt i styremøte og fremlagt for generalforsamlingen den gjøres gjeldende også for Lederlønnspolitikken som har vært ført det foregående regnskapsåret har fulgt de retningslinjene som styret vedtok i styremøte , , og , jfr. Allmennaksjelovens 6-16a (3). 3. Det er i det foregående år ikke inngått eller endret avtaler som nevnt i Allmennaksjelovens 6-16a, første ledd tredje punktum nr. 1 til 6. Side 45

46 04 FORSLAG OM ENDRING AV VEDTEKTENES 8 Endring innkallingsfrist til generalforsamling samt fritak for utsending av dokumenter til generalforsamlingen. Hurtigruten Page 46

47 Sak 4: Forslag om endring av vedtektenes 8 Forslag til vedtak: Hurtigruten ASA s vedtekter, 8 forslås overfor selskapets generalforsamling endret til: Ordinær generalforsamling innkalles av bedriftsforsamlingens leder ved skriftlig henvendelse til alle aksjeeiere med kjent adresse senest 21 dager før møtet skal holdes. Dokumenter i tilknytning til saker som skal behandles på generalforsamlingen, kan gjøres tilgjengelig g g på selskapets internettside i stedet for å sendes ut sammen med innkallingen. Aksjeeiere som vil delta i generalforsamlingen, skal meddele dette til selskapet senest 5 dager før generalforsamlingen. Retten til å delta og stemme på generalforsamlingen kan bare utøves når ervervet er innført i aksjeeierregistret den femte virkedagen før generalforsamlingen. Generalforsamlingen skal behandle: 1. Revisors beretning og bedriftsforsamlingens uttalelse. 2. Godkjenning av selskapets årsregnskap og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte. 3. Valg av medlemmer og varamedlemmer til bedriftsforsamlingen. 4. Fastsetting av godtgjørelse til bedriftsforsamlingens medlemmer og varamedlemmer, samt godkjennelse av godtgjørelse til revisor. 5. Andre saker som etter lov eller vedtekt hører under generalforsamlingen. Generalforsamlingen ledes av bedriftsforsamlingens leder eller i dennes forfall av nestleder. Side 47

48 05 VALG Valg av aksjonærvalgte medlemmer og varamedlemmer til Bedriftsforsamlingen, samt valg av medlemmer til valgkomiteen. Hurtigruten Page 48

49 Sak 5: Valg av aksjonærvalgte medlemmer og varamedlemmer til Bedriftsforsamlingen Forslag til vedtak: Generalforsamlingen velger følgende aksjonærvalgte personer til Bedriftsforsamlingen: Bjørn Dahle, Stavanger gjenvalg valgt til 2012 Svein Otto Garberg, Oslo ny valgt til 2012 Nina Hjort, Tromsø gjenvalg valgt til 2012 Westye Høegh, Oslo ny valgt til 2012 Karen M. Kuvaas; Narvik gjenvalg valgt til 2012 Ingolf Marifjæren, Bergen gjenvalg valgt til 2012 Leif Teksum; Bergen gjenvalg valgt til 2012 Jon Tenden, Oslo ny valgt til Valg av aksjonærvalgte varamedlemmer til Bedriftsforsamlingen. De fire varamedlemmene Tommy Sivertsen, Fay Hege Fredriksen, Sølvi Øgsnes og Tor Zachariassen ble alle valgt for 2 år på generalforsamlingen i 2009 og er således ikke på valg i år. Side 49

50 Sak 5: Valg av medlemmer til valgkomitéen Forslag til vedtak: Generalfosamlingen velger følgende medlemmer til valgkomitéen: Jon Tenden, Oslo ny valgt til 2012 Westye Høegh, Oslo ny valgt til 2012 I tillegg er Bedriftsforsamlingens leder, p.t. Leif Teksum, leder av valgkomitéen. Side 50

51 06 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE til Bedriftsforsamlingens medlemmer, varamedlemmer og Bedriftsforsamlingens valgkomité, samt til godtgjørelse til revisor. Hurtigruten Page 51

52 Sak 6: Godtgjørelse til Bedriftsforsamlingens medlemmer, varamedlemmer og Bedriftsforsamlingens valgkomité. Forslag til vedtak: Følgende satser skal gjelde for 2010: Bedriftsforsamlingens leder NOK pr. år (+ NOK 5.000) medlemmer NOK pr. møte (+ NOK 500) varamedl. NOK pr. møte (+ NOK 500) observatører NOK pr. møte (+ NOK 500) Valgkomitéens leder NOK pr. år (+ NOK 500) medlemmer NOK pr. år (+ NOK 500) Side 52

53 Sak 6: Godtgjørelse til ekstern revisor Forslag til vedtak: Valgt revisor, PriceWaterhouseCoopers, godtgjøres etter regning på til sammen NOK Side 53

54 07 FULLMAKT TIL STYRET til å erverve egne aksjer Hurtigruten Page 54

55 Sak 7: Fullmakt til styret til å erverve egne aksjer Forslag til vedtak: (i)i henhold til allmennaksjelovens 9-4 og 9-5, gis styret i Hurtigruten ASA fullmakt til å erverve egne aksjer for et samlet pålydende på inntil NOK svarende til 10% av aksjekapitalen. Den samlede beholdningen av egne aksjer kan ikke overstige 10% av aksjekapitalen i selskapet. Aksjene kan erverves i markedet over eller utenfor børs. (ii) Ved erverv av aksjer i Hurtigruten t ASA skal det minimum i betales NOK 1 pr. aksje, maksimalt NOK 10 pr. aksje, for hver aksje pålydende NOK 1. Ved eventuell endring av aksjenes pålydende skal de beløpsgrensene aksjer kan erverves for, justeres tilsvarende. (iii) Styret står fritt med hensyn til hvorledes erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje. (iv) Fullmakten skal være gyldig til selskapets ordinære generalforsamling i Side 55

56 Page 56 Ekstraordinær generalforsamling Hurtigruten ASA

Hurtigruten ASA Generalforsamling 23. april 2009

Hurtigruten ASA Generalforsamling 23. april 2009 Hurtigruten ASA Generalforsamling 23. april 2009 Ekstraordinær generalforsamling Hurtigruten ASA 20.02.2009 Page 1 Dagsorden 1. Konstituering og åpning ved bedriftsforsamlingens leder. Valg av en person

Detaljer

Den 15. april 2010 kl. 13.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i HurtigrutenASApå Quality Hotel Grand Royal i Narvik.

Den 15. april 2010 kl. 13.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i HurtigrutenASApå Quality Hotel Grand Royal i Narvik. PROTOKOLL Fra ordinær generalforsamling i Hurtigruten ASA. Den 15. april 2010 kl. 13.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i HurtigrutenASApå Quality Hotel Grand Royal i Narvik. Generalforsamlingen

Detaljer

Aksjonærene i Hurtigruten ASA inviteres herved til ordinær generalforsamling onsdag 17. april kl. 13.00

Aksjonærene i Hurtigruten ASA inviteres herved til ordinær generalforsamling onsdag 17. april kl. 13.00 HURTIGRUTEN ASA Havnegata 2, Postboks 43 8501 Narvik NO 914 904 633 MVA Telefon: 970 57 030 Telefax: 970 57 031 Booking: 810 30 000 www.hurtigruten.com firmapost@hurtigruten.com Til aksjonærene i Hurtigruten

Detaljer

Aksjonærene i Hurtigruten ASA inviteres herved til ordinær generalforsamling torsdag 14. april kl. 13.00

Aksjonærene i Hurtigruten ASA inviteres herved til ordinær generalforsamling torsdag 14. april kl. 13.00 HURTIGRUTEN ASA Havnegata 2, Postboks 43 8501 Narvik NO 914 904 633 MVA Telefon: 970 57 030 Telefax: 970 57 031 Booking: 810 30 000 www.hurtigruten.com firmapost@hurtigruten.com Til aksjonærene i Hurtigruten

Detaljer

Hurtigruten ASA Ekstraordinær Generalforsamling 20. februar 2009

Hurtigruten ASA Ekstraordinær Generalforsamling 20. februar 2009 Hurtigruten ASA Ekstraordinær Generalforsamling 20. februar 2009 Ekstraordinær generalforsamling Hurtigruten ASA 20.02.2009 Hurtigruten Page 1 01 Godkjennelse av innkalling og dagsorden Ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 HURTIGRUTEN FULL-IMAGE SLIDE ASA With without a subtitle Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Hurtigruten ASA 1. kvartal 2009 Hurtigruten Page 1 01 Hovedtrekk Hurtigruten ASA 1. kvartal 2009 Presentasjon

Detaljer

GENERALFORSAMLING. Tromsø 24. april 2014

GENERALFORSAMLING. Tromsø 24. april 2014 GENERALFORSAMLING Tromsø 24. april 2014 1. KONSTITUERING OG ÅPNING Dagsorden 1. Konstituering og åpning ved bedriftsforsamlingens leder. Valg av en representant til å medundertegne protokollen 2. Årsberetning

Detaljer

Prospekt. Organisasjonsnummer: 914 904 633 www.hurtigruten.com

Prospekt. Organisasjonsnummer: 914 904 633 www.hurtigruten.com Prospekt Organisasjonsnummer: 914 904 633 www.hurtigruten.com Etterfølgende Emisjon av opp til 113.546.565 Nye Aksjer, hver pålydende NOK 1,00 til en tegningskurs på NOK 1,00 per aksje, med fortrinnsrett

Detaljer

2. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

2. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder Til aksjonærene i Atea ASA Oslo, 30. mars 2012 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes torsdag 26. april 2012 kl. 10.00 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

Delårsrapport for første kvartal 2014

Delårsrapport for første kvartal 2014 Delårsrapport for første kvartal 2014 Hurtigruten ASA Delårsrapport for første kvartal 2014 Resultatforbedring i Hurtigruten konsernet 110 millioner kroner i underskudd før skatt i første kvartal, 23 millioner

Detaljer

Aksjeeierne i Tide ASA blir med dette kalt inn til Ordinær Generalforsamling Onsdag 28. april 2010 kl 15.00

Aksjeeierne i Tide ASA blir med dette kalt inn til Ordinær Generalforsamling Onsdag 28. april 2010 kl 15.00 Aksjeeierne i Tide ASA blir med dette kalt inn til Ordinær Generalforsamling Onsdag 28. april 2010 kl 15.00 Generalforsamlingen holdes i Tide Senteret Møllendalsveien 1 a, 5009 Bergen Utlevering av stemmemateriell

Detaljer

Hovedpunkter 2009. yy Resultatforbedring før skatt på 658 millioner kroner yy Stor omstilling og nedbemanning

Hovedpunkter 2009. yy Resultatforbedring før skatt på 658 millioner kroner yy Stor omstilling og nedbemanning Årsrapport 2009 Hovedpunkter 2009 Innhold yy Resultatforbedring før skatt på 658 millioner kroner yy Stor omstilling og nedbemanning yy Ny aksjonærstruktur yy Godt utgangspunkt for 2010 Finansiell kalender

Detaljer

Aksjeeierne i Tide ASA blir med dette innkalt til Ordinær Generalforsamling Onsdag 27. april 2011 kl 15.00

Aksjeeierne i Tide ASA blir med dette innkalt til Ordinær Generalforsamling Onsdag 27. april 2011 kl 15.00 Aksjeeierne i Tide ASA blir med dette innkalt til Ordinær Generalforsamling Onsdag 27. april 2011 kl 15.00 Generalforsamlingen holdes i Tide Senteret Møllendalsveien 1 a, 5009 Bergen Utlevering av stemmemateriell

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I ROCKSOURCE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA

TIL AKSJONÆRENE I ROCKSOURCE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA TIL AKSJONÆRENE I ROCKSOURCE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Ordinær generalforsamling i Rocksource ASA avholdes Onsdag 7. mai 2008, klokken 15.00 i Thon Conference Vika Atrium,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERAL- FORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERAL- FORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA Med endringer som foreslått av styret 25. juni 2013 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERAL- FORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Agasti Holding ASA onsdag 26.

Detaljer

2. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

2. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder Til aksjonærene i Atea ASA Oslo, 7. april 2011 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes torsdag 28. april 2011 kl. 10.00 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

Innhold Dette er Hurtigruten Virksomheten Styrets beretning Regnskap og noter Aksjonærinformasjon Eierstyring og selskapsledelse

Innhold Dette er Hurtigruten Virksomheten Styrets beretning Regnskap og noter Aksjonærinformasjon Eierstyring og selskapsledelse Side 2 Front page Årsrapport Side 3 4 8 Hurtigrutens produktområder 8 Norskekysten 14 Explorerprodukter/MS Fram 15 Spitsbergen 16 Charter/utleie av skip 17 Organisasjonsutvikling 18 Miljø og helse 20 28

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I HEXAGON COMPOSITES ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I HEXAGON COMPOSITES ASA TIL AKSJEEIERNE I HEXAGON COMPOSITES ASA: INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I HEXAGON COMPOSITES ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Hexagon Composites ASA ( Hexagon eller

Detaljer

Generalforsamling. Kragerø Golf AS

Generalforsamling. Kragerø Golf AS Generalforsamling Kragerø Golf AS 25. februar 2010 Til aksjonærene i Kragerø Golf AS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I KRAGERØ GOLF AS Det innkalles med dette til generalforsamling i Kragerø Golf AS torsdag

Detaljer

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Gode rom Ordinær generalforsamling 23. april 2015 Bildet viser Vannkanten, Stavanger. Fotograf Marie von Krogh / AART architects Moelven Industrier ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Moelven

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30 Aksjeeierne i Schibsted ASA innkalles herved til ordinær generalforsamling tirsdag 30. april 2013 kl 10:30 i selskapets

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i TTS Group ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i TTS Group ASA avholdes torsdag 5. juni 2014 kl. 14.00 i selskapets lokaler, Folke Bernadottes vei 38,

Detaljer

Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009

Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009 Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009 Selskapets virksomhet er å operere og investere i eiendeler, aksjer og verdipapirer i ulike bransjer og industrivirksomheter Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til Aksjeeierne i Camillo Eitzen & Co ASA 6. mai 2009 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Camillo Eitzen & Co ASA avholdes torsdag 28. mai 2009 kl. 14:00 i selskapets kontorlokaler

Detaljer

GENERALFORSAMLING i Torghatten ASA

GENERALFORSAMLING i Torghatten ASA GENERALFORSAMLING i Torghatten ASA holdes tirsdag 12.mai 2015 kl. 13:00 på Thon Hotel i Brønnøysund SAKSLISTE 1. Konstituering 2. Godkjennelse av årsregnskap, årsberetning og utbytte for 2014 3. Forslag

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i FARSTAD SHIPPING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjonærene i Farstad Shipping ASA innkalles til ordinær generalforsamling i Farstadgården, 6. etg., Notenesgt. 14, Ålesund,

Detaljer

Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Våre verdier

Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Våre verdier ÅRSRAPPORT Domstein Årsrapport Visjon og forretningsidé Innhold 2 Konsernoversikt Visjon og forretningsidé Begivenheter i 3 Nøkkeltall finanskalender 4-5 Aksjonærinformasjon 6-7 Eierstyring og selskapsledelse

Detaljer

Hovedpunkter 2008. Innhold. Finansiell kalender

Hovedpunkter 2008. Innhold. Finansiell kalender Årsrapport 2008 Hovedpunkter 2008 Innhold yy Forbedringsprogrammet Svart Belte gir driftsforbedringer og økte inntekter yy Salg av virksomheter bidrar til redusert gjeld og en mer fokusert virksomhet

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I UNION EIENDOMSINVEST NORGE ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I UNION EIENDOMSINVEST NORGE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I UNION EIENDOMSINVEST NORGE ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Union Eiendomsinvest Norge ASA den 2. mai 2012 kl. 12.00. Generalforsamlingen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Til aksjonærer INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Biotec Pharmacon ASA. Generalforsamlingen avholdes i selskapets lokaler

Detaljer