Utskrift fra kvalitetssikringssystem

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utskrift fra kvalitetssikringssystem"

Transkript

1 Utskrift fra kvalitetssikringssystem HMS systemet ved Kristiansund videregående skole. Revisjon Versjon : 5 Håndbok-ansvarlig: Kjersti Strand Lyngvær Skrevet ut: :40:00 Kristiansund videregående skole og Fagskolen i Kristiansund

2 HMS systemet ved Kristiansund videregående skole. Revisjon INNHOLDSFORTEGNELSE Interne revisjoner Intern revisjon. KS-revisjonsgruppe Plan for internrevisjon. Skoleåret 2014/ Eksterne revisjoner Eksterne tilsyn

3 HMS systemet ved Kristiansund videregående skole. Revisjon Endringer i denne utgave: Rev./Ver Lagt til PRO Intern revisjon. KS-revisjonsgruppe Lagt til STD Plan for internrevisjon. Skoleåret 2014/ Rev./Ver Lagt til INFO Eksterne tilsyn

4 Kristiansund videregående skole og Fagskolen i Kristiansund Intern revisjon. KS-revisjonsgruppe Dok.id.: Prosedyre Kvalitetsmål Formålet med prosedyren er å beskrive hvordan intern revisjon skal utføres. Intern revisjon gjennomføres for å kontrollere om kvalitetssystemet fungerer etter intensjonen. Interne revisjoner skal føre til at kvalitetssystemet til enhver tid gir skolens organisasjon og virksomhetsområder optimal yteevne, gjennom at det er virkningsfullt iverksatt og holdt ved like. Beskrive KS-gruppens arbeidsoppgaver. Omfang KS-gruppens ansvarsområder: Kristiansund videregående skole Fagskolen i Kristiansund Ressurssenteret i Kristiansund Landslinje for yrkessjåfør i Kristiansund Prosedyren omfatter hele kvalitetssystemet med det utstyr, personell og andre ressurser som inngår i det. Ansvar og myndighet KS gruppen skal: Sørge for at skolens elektroniske kvalitetssikringssystem er tilstrekkelig, hensiktsmessig og dekkende. Sørge for at krav i lover, forskrifter og aktuelle styringsdokument er implementert i systemet Initiere tiltak for å forebygge avvik Kvalitetssikre nye tilbud/kurs Sørge for at KS systemet er oppdatert og revidert iht revisjonsplan Kvalitetssikringsleder har ansvaret for å samle inn data til, tilrettelegge for, innkalle KS-revisjonsgruppa til møter når det er påkrevd. Rektor har ansvaret for å se til at interne revisjoner blir utført, og at de blir utført til rett tid. Alle som er berørt av kvalitetssystemet, har ansvaret for å gi riktig informasjon til bruk i revisjonene. KS-revisjonsgruppa består av: Rektor KS-leder avdelingslederne, fagskole, vg2 maritime fag, RM, SS/Yrkessjåfør, faglig leder yrkessjåfør representant for ansatte Fagpersoner innkalles etter behov. Arbeidsbeskrivelse Utgave: Opprettet : Skrevet av: Kjersti S Lyngvær Gjelder fra: Godkjent av: Bjørn Johannessen Sidenr: 1 av 3

5 Intern revisjon. KS-revisjonsgruppe Dok.id.: Side : 2 av 3 Innkalling. Innkalling til revisjoner skal være skriftlig (mail). Ved periodebetinget revisjon skal deltakerne ha innkallingen med sakslisten og en uke før møtene holdes. Om revisjonen er behovsbetinget, skal innkalling være deltakerne ihende tidligst mulig og senest en dag før møtet skal finne sted. På selve innkallingen skal grunnen til revisjonen oppgis - enten revisjonen er periodebetinget eller behovsbetinget. Datainnsamling. All informasjon som trengs, skal være innsamlet og ordnet innen revisjonene tar til. Dataene skal være skriftlig og gjerne grafisk presentert der det er naturlig. Forslag til nye prosedyrer/ skjema/ informasjoner kan komme som vedlegg til innkalling. Det kan henvises til eksisterende prosedyrer/skjema/informasjon i innkalling som den enkelte skriver ut før møtet hvis behov. Tilrettelegging. En saksliste skal settes opp med alle saker som skal behandles. Revisjonene skal finne sted i lokaler der nødvendig utstyr er eller kan gjøres tilgjengelig. Det utstyr som trengs, men ikke finnes på stedet, skal gjøres tilgjengelig innen revisjonene tar til. Dette kan være presentasjonsverktøy etc. Gjennomføring/hyppighet. Revisjonsplan for internrevisjon utarbeides for det enkelte skoleår i løpet av august/september Interne revisjoner skal gjennomføres etter en revisjonsplan. Ansvarsområder/hjelp til revisjonsarbeidet skal fremgå. Ansvarsperson melder uoppfordret tilbake ønske om endringer iht revisjonsplan eller ved behov. Spesifikke områder/kurs som skal revideres skal fremgå. Det skal gjennomføres internrevisjon minst en gang pr kvartal. Det foretas en fullstendig gjennomgang av KS-systemet og dets hovedkapitler minst en gang pr skoleår. Grunnlag for å gjøre endringer i skolens kvalitetssikringssystem kan eksempelvis være: Nye krav/endringer i styringsdokument Tilbakemelding fra tilsynsmyndighet Tilpasning til styringsdokument Nye utdanningstilbud/kurs Organisatoriske endringer Ny informasjon, prosedyrer eller skjema Felles for arbeidsgruppe Utdyping eller tydeliggjøring Gjennomgang iht revisjonsplan Annet, spesifiseres Revidert tekst markeres med rød skrift. Hvis endringer omfatter et helt kapittel, vil normalt kun tittel markeres med rød skrift. Nest siste endring markeres med orange tekst. Samsvarsmatriser. Samsvarsmatriser er samling/sammensetning av allerede eksisterende dokumenter for å vise samsvar mellom standard og KS-systemets dokumenter, og kan oppdateres av KS-leder uten at KS-gruppen behøver å behandle dette. Samsvarsmatriser gjennomgås i forbindelse med revisjon av det enkelte utdanningstilbud. Oppfølging: og faglig leder plikter å informere om endringer som berører eget sertifiseringsområde etter KSrevisjonsmøte. Arkivering: KS-ansvarlig referent og rapporter etter interne revisjoner registreres i kvalitetssikringssystem, registreringer. Hvis korrigerende tiltak eller andre endringer blir vedtatt, skal kvalitetssikringssystemet revideres av KSansvarlig. For øvrig registreres alle endringer fortløpende av KS-ansvarlig i arkiv. Kopi av saksdokument for det enkelte revisjonsmøte lagres på KS-leders kontor. Kryssreferanser Utelatelse av punkt 7.3 " Utvikling og konstruksjon" iht NS-EN ISO 9001: 2008 for maritim utdanning Eksterne tilsyn/sertifiseringsorgan

6 Intern revisjon. KS-revisjonsgruppe Dok.id.: Side : 3 av 3 Eksterne referanser Standard for certification NO Maritim training providers: Responsibility and authority NS-EN ISO 9001:

7 Kristiansund videregående skole og Fagskolen i Kristiansund Plan for internrevisjon. Skoleåret 2014/20. Dok.id.: Standard Internrevisjon foretas i første rekke ved behov for endringer. x- planlagt, x- utført, x- ikke utført iht tidsplan Hovedkapitte l Emne Hjelp til revisjon/ Eier av Kvalitetshåndbok Beskrivelse av organisasjonen oppgave Rektor Aug -okt Nov-des Jan-mars April- Juni 29/9-14, 27/ /11-14, 24/11-, / /1- Mangler: Ledelsens årshjul Utarbeidelse av organisasjonskart for det enkelte skoleår, ordinært org.kart + org.kart med ansvar for kvalitetssikring Lover, forskrifter, reglement og aktuelle linker Rektor Rektor 29/9-14, Termer og definisjoner Rektor 29/9-14, 27/10-14 System for Rektor 10/11-14 Utgave: 0.37 Opprettet : Skrevet av: Kjersti S Lyngvær Gjelder fra: Godkjent av: <ikke styrt> Sidenr: 1 av

8 Side : 2 av kvalitetssikring Ledelsens ansvar, organisering og oppgaver Rektor 29/9-14, 27/ /11-14, /12-14 Visjoner, politikk og mål. Rektor 29/9-14, Personal Rektor 29/9-14, Ressursstyring Rektor 29/9-14, 27/10-14 Virksomhetsområde utdanning Forbedring, revisjon, avvik og, klage Underleverandører/ samarbeidspartnere Rektor Rektor Nærmeste leder 29/9-14, 29/9-14, 29/9-14, 27/ /11-14, 24/11-10/11-14, 24/11-10/ /1-, /1-, 9/2-9/2- Forsikringer Møre og Romsdal Fylke 29/9-14, 27/10-14 Nye trucker Personal Utelatelse Rektor Intern og intern kommunikasjon Møre og Romsdal fylkeskommune. Rektor 29/9-14, 24/11-

9 Side : 3 av Arbeidsgiver. HR. ( link) Stillingsbeskrivelser/ funksjonsbeskrivelser Rektor/ ass. rektor 24/11-, /12-14 HMS og kvalitet. Planlegging Kompetansematriserutarbeidelse av kompetansematriser for skoleåret Ansettelse. Kompetanse og opplæring KS-leder : Fagskole Maritim utdanning vgs SS+ faglig ansvarlig Rektor 29/9-14, /9-14, 29/9-14, 27/10-14, 24/11-, Permisjoner. Lønn Rektor 24/11-14, Medarbeidersamtaler psykososialt 24/11-14, Tjenestereise/transport( utdrag fra MR fylke) Arbeidsgiverpolitikk Rektor 24/11-14, 16/3-12/1-, /1-, 19/1- /1-, 16/3-12/1-, 19/1- HMS- organisasjonen og AMU årshjul for HMS arbeidet 24/11- HMS og kvalitet. AMU /1-16/3-,

10 Side : 4 av Planlegging. Årshjul HMS mål- utarbeidelse av mål for skoleåret 24/11-, AMU 9/2- Mål for kvalitetssikringsarbeidet - utarbeidelse av mål for skoleåret KS-leder 24/11-14 Periodeplan for BHT BHT/AMU 12/1-, Resultatmål for skoleåret Plan for evaluering av kvalitetssikringssystemet Arbeidsmiljø. Saksgangen innen HMS Verneutstyr og reglementert arbeidsbekledning Beredskap og krisehåndtering Eksponering. Risiko og risikovurdering Ass rektor KS-leder 19/1-, 16/3-, /6-20/4-20/4-20/4-20/4-, 1/6- Vernerunder 23/2-, Nye retningslinjer fra fylket kommer våren 20

11 Side : 5 av 16/3-1/6- Sykdom og ulykke Dødsfall Seksuelle overgrep Vold og trusler Konflikter Mobbing og krenkende adferd Brannvern Kjemikalier psykososialt psykososialt psykososialt psykososialt psykososialt psykososialt Kjemikalieansvarlig x 9/1-, 12/1-, 12/1-19/1-9/2-,16/3-20/4-, 20/4-, 20/4-, 20/4-, 20/4-, 20/4-,. Rusmiddelbruk. Ansatte. AKAN psykososialt Ansvar for eksponering av kreftfremkallende stoffer mangler KS 9/2-,sak 12/20 Rusproblemer-elev Eksponeringsoversikt mangler fortsatt 20/4-,

12 Elevenes personlige problemer Elevenes familieproblemer Flerkulturelle utfordringer psykososialt psykososialt psykososialt psykososialt Side : 6 av 20/4-, 20/4-, 20/4-, 20/4-, Trussel mot skolen Rektor 20/4- Nye retningslinjer fra fylket under utarbeidelse Terrorisme Rektor Naturkatastrofer. Pandemi Trussel. Digitale hjelpemidler Universell utforming. Utforming av e forhold. Ergonomi Inneklima /renhold/vedlikehold Tekniske installasjoner og utstyr Tildeling av spesialrom Elsikkerhet Rektor Rektor Rektor 20/4-20/4-20/4-20/4-20/4-20/4-20/4-20/4-

13 Side : 7 av Innkjøp Årlig leverandørkontroll og reevaluering Energi Avfallshåndtering 29/9-14, 27/ /1- Miljøfyrtårn Rektor Ikke fullført KS 9/2 20/4-20/4-20/4- Virksomhetsområde utdanning Inntak av elever Ass.rektor Planlegging og Ass.rektor administrasjon Gjennomføring Ass.rektor Kontaktlærer Ass.rektor Møter/samtaler Ass.rektor Elevenes og miljødag Elev, studentrelaterte prosesser Spes.ped Ass.rektor Ass.rektor Avd.leder elevtjenesten /9-14, 29/9-14, 12/1-14, 12/1- Avsluttet? Utsatt til.10. Fravær, ikke møtt og Ass.rektor

14 Side : 8 av taket nei Utplassering Ass.rektor Vurdering Ass.rektor 16/3- Virksomhetsområde Utdanning- Fagskolen Eksamen Eksamens - ansvarlig JV Dokumentasjon Eksamens - ansvarlig JV Klage Eksamens - ansvarlig JV Kontakt med sertifiseringsorganer Fagskolen-presentasjon Fagskolen- krav til system for kvalitetssikring, strategiplan og kvalitetsplan KS-leder 16/3-16/3-16/3-1/6- Kvalitetsplan: 1/6- /6- Fagskolen-Reglement Fagskolen-Inntak Fagskolen- planlegging, arbeidsplaner Arbeidsplaner: /9-14 Arbeidsplaner: 10/11-14, 24/11-14 Arbeidsplaner: 23/2-, 16/3-1/6-20/4-1/6-1/6-

15 Side : 9 av FTM01H. Dekksoffiser på operativt nivå FTM03H. Dekksoffiser på ledelsesnivå FTM04H. Maskinoffiser på operativt nivå FTM02H. Maskinoffiser på ledelsesnivå Arbeidsplaner Maritim engelsk Avvik ID 466 Arbeidsplaner Maritim engelsk Avvik ID 466 Arbeidsplaner Maritim engelsk Avvik ID 466 Kontroll skipets drift Avvik ID 468 Arbeidsplaner Maritim engelsk Avvik ID 466 Kontroll skipets drift Avvik ID 468 Høyspent: / /1-19/1- Merknad: Medisinsk behandling Sak 67/ /1-19/1- Merknad: Høyspent: : 19/1-26/1- Sak 68/2014. Medisinsk behandling Fagskolen- utstyr Fagskolen- utvikling og gjennomgang av kurs Fagskole: Kvalitative og kvantitative indikatorer / /1- Merknad: Medisinsk behandling Sak 67/ /2-, 16/3-1/6-1/6-1/6-

16 Side : 10 av Utarbeidelse: Kvalitative og kvantitative indikatorer for skoleåret Fagskole- Møter/samtaler Studentsamtale: KSmøte / /6-1/6- Fagskole- Evaluering og refleksjon Ledelsens årsrapport Fagskolen: Utarbeidelse: Ledelsens årsrapport Fagskoleunderleverandører og samarbeidspartnere Fagskole-fravær og manglende vurderingsgrunnlag. Studentvurdering Non-conforming teaching Fagskolen-eksamen /9-14 Tatt sammen med Fellesunderleverandører Evalueringer: 10/11-14 Studentevalueringer: /1-,23/2- Ledelsens årsrapport: 23/2-, 16/3-23/2- Faglærer: Sensorer: 1/ /6- / /9-14, /12-14 Fagskole- 1/6-

17 dokumentasjon Fagskole-rutiner for videreutvikling av tilbud Side : 11 av Kopi av vitnemål må legges inn i KS 1/6- Fagskole-EMSA 16/3- Fagskole-systematisk overvåkning Fagskolensamsvarsmatrise NOKUT, Sjøfartsdirektoratet Fagskole: Tilsyn med retningslinjer, prosedyrer og skjema som spesielt gjelder fagskole.. Generelle retningslinjer BRM 12/1-, 23/2-, 16/3- Inntak: 29/9-14 Arbeidsplaner /9-14 / /11-14, / /1-1/6-20/4-, 1/6-1/6- Sak 32/20 Nye emneplaner Prosedyre m.m. må revideres. GMDSS 12/1-, /1-, 9/2-,5/3-, 12/3-20/4-,, 1/6- ECDIS/AIS KSmøte24/ /6- Sak 32/20 Nye emneplaner

18 Side : 12 av /9-14 Prosedyre m.m. må revideres. Fritidskipperkurs D5L / /11-14 Info 12/1-, /1-, 1/6- Ny emneplan. Må søke om regodkjenning. Virksomhetsområde Utdanning- Maritim utdanning vgs Maritim utdanning i videregående skolegenerelt Virksomhetsområde Utdanning- Maritim utdanning felles ARPA SRC/VHF Sikringsbevissthet TPMAR2. Maritime fag. (Prosjekt til fordypning matros og motormann) Dokumentasjon Arkivering for utdanning omfattet av STCW Maritim avd Maritim avd Maritim avd Fagskole Maritim avd /9-14, 29/9-14, 10/11-14, 10/11-14, 27/10-14, 10/ /1-, 9/2-, 29/1-, 9/2-23/2-20/4-, 20/4-, /6- Kopi av kursbevis må legges inn i KS 20/4-,, 1/6- /6-20/4-,, 1/6- /6-1/6- /6-20/4-

19 Side : 13 av Virksomhetsområde Utdanning- Dokumentert og sertifisert sikkerhetsopplæring Dokumentert og sertifisert sikkerhetsopplæringgenerelt G11. Stroppe og signalgivere SS + + faglig ansvarlig + faglig ansvarlig G4. Bro og traverskran + faglig Liten truck ansvarlig + faglig ansvarlig x x / / / /3, 20/4- Stor truck Riggerkurs ADR-kurs Kurs i pakking, sikring og transport av last + faglig ansvarlig + faglig ansvarlig + faglig ansvarlig x x / /1-, 16/3-, 20/4-, /6- G20 Hydraulisk kran Underleverandører + faglig ansvarlig 24/11-, /12-14 Virksomhets IK-mat

20 Side : 14 av område utdanning Revisjon. Avvik, klage og forbedring. Forebygging Servicetjenester RM 20/4-,, /6-20/4- Interne revisjoner KS-leder Internrevisjon- Utarbeidelse av revisjonsplan for skoleåret KS-leder Internrevisjon: Eksterne tilsyn KS-leder 1/ /11-14, Miljørettet helsevern KS-leder 16/3- ISO 9001:2008 Kontroll av samsvar med standarder- maritim utdanning Maritim training providers Kontroll av samsvar med standarder- maritim utdanning GMDSS. Samsvarsmatise Telenor KS-leder : Fagskole Maritim utdanning vgs KS-leder : Fagskole Maritim utdanning vgs Generelt: 9/2- Avvik, klage og KS-leder forbedring 9/2-27/10-14, 10/11-14, 24/11-14 Forebygging KS-leder Ks-møte 1/6-- 1/6-- Ny: Utarbeidet til tilsyn /6-

21 Side : av Kontroll- potensielle avvik/risikoelementer Evaluering og forbedring av skolens kvalitetssikringssystem Gjennomføre evaluering og forbedring av skolens kvalitetssikringssystem KS-leder : Fagskole Maritim utdanning vgs KS-leder Skjema Skolereisekort Merkantil /9-14, 29/9-14, 12/1,/1-, 9/2-, Brevmaler Rektor 23/2-,1/3- Skolevandring, 1/6- Ikke fullført. Avvik ID 984 Avvik ID /4- Ledelse-ferdig. 20/4-, Fra fylket 26/5-. 16/3-, 20/4- Kryssreferanser Eksterne referanser

22 Kristiansund videregående skole og Fagskolen i Kristiansund Eksterne tilsyn Dok.id.: Informasjon Områder Revisjonsintervall Styringsdokument Sjøfartsdirektoratet: Fagskole STCW tabell A-II/I og A-II/2 STCW tabell AIII/I og A-II/2 Videregående skole, maritime fag Kurs 5 år STCW FOR nr 23. Forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk. DNV GL Standard of Maritime Training Providers No DNV GL- ST-0029 FTM03H: Dekksoffiser. Operativt nivå FTM01H: Dekksoffiser. Ledelsesnivå FTM04H: Maskinoffiser. Operativt nivå FTM02H: Maskinoffiser. Ledelsesnivå Prosjekt til fordypning: PFO4209:Motormann PFO4209:Matros Maritime kurs Datoer for revisjon: Fagskolen: Fornyet godkjenning som maritim utdanningsinstitusjon Gjelder frem til Kristiansund vgs: Godkjenning som maritim utdanningsinstitusjon Gjelder frem til Referanse: 2013/ Referanse: 2013/ Telenor maritim radio: Områder Fagskole og kurs GMDSS SRC/VHF Revisjonsintervall 5 år Styringsdokument STCW SOLAS Forskrift om sertifikat for radiooperatører I GMDSS systemet Datoer for revisjon: Neste revisjon: Utgave: Opprettet : Skrevet av: Kjersti S Lyngvær Gjelder fra: Godkjent av: Bjørn Johannessen Sidenr: 1 av 5

23 Eksterne tilsyn Dok.id.: Side : 2 av 5 DNV GL Områder Fagskole FTM03H: Dekksoffiser. Operativt nivå FTM01H: Dekksoffiser. Ledelsesnivå FTM04H: Maskinoffiser. Operativt nivå FTM02H: Maskinoffiser. Ledelsesnivå Videregående skole, maritime fag Prosjekt til fordypning: PFO4209:Motormann PFO4209:Matros Maritime Kurs Maritime Kurs Revisjonsintervall I løpet av en 3-års revisjonssyklus vil det gjennomføres 2 revisjoner. Resertifisering etter 3 år Styringsdokument Avtale Datoer for revisjon: ISO 9001: 2008 DNV GL Standard of Maritime Training Providers No DNV GL- ST-0029 Avtale om sertifisering av klasseselskap. ISO DNV GL Norsk Akkreditering v/ Norsk sertifisering: Områder Stroppe og signalgivere G4. Bro og traverskran G8 Lastebilkran Liten truck Stor truck Revisjonsintervall 1 år Besøk/papirrevisjon annen hvert år Styringsdokument Frem til : Forskrift 555 Etter : Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Arbeidsplassforskriften Forskrift om utførelse av arbeid Forskrift om administrative ordninger på Arbeidstilsynets område Avtale Avtale om sertifiseringsarbeid. Dokumentert og sertifisert sikkerhetsopplæring. Norsk sertifisering Datoer for revisjon: Neste revisjon:.10. Områder Fagskolen Revisjonsintervall NOKUT

24 Eksterne tilsyn Dok.id.: Side : 3 av 5 Datoer for revisjon: Fagskoleloven Retningslinjer for kvalitet og godkjenning etter lov om fagskoleutdanning Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB: Styringsdokument Områder Revisjonsintervall Styringsdokument ADR Det er ikke satt noen fast gjennomføringsplan for tilsynet ADR/RID. Forskrift om transport av farlig gods. Datoer for revisjon: Fylkesmannen i Møre og Romsdal: Områder Revisjonsintervall Styringsdokument Videregående skole Opplæringsloven Datoer for revisjon: Eksamen: Juni 2011 Elevenes psykososiale : Arbeidstilsynet: Arbeidsmiljø Styringsdokument for HMS arbeidet fra Datoer for revisjon: : Arbeidsmiljø : Inneklima Miljøfyrtårn Områder Områder Revisjonsintervall Styringsdokument Revisjonsintervall Styringsdokument HMS og miljø Rapport sendes årlig 3 år Styringsdokument for HMS arbeidet fra Datoer for revisjon: Neste revisjon:

25 Eksterne tilsyn Dok.id.: Side : 4 av 5 Kommunelegen. Miljørettet helsevern Områder Revisjonsintervall Styringsdokument Videregående skole Tilsynsklasse B4: 4 år Styringsdokument for miljørettet helsevern Datoer for revisjon: Neste revisjon: Datoer for revisjon: Branntilsyn v/ Kristiansund kommune brann og redningstjenesten Mattilsynet: Områder Revisjonsintervall Styringsdokument Restaurant og matfag Kantine Styringsdokument for IK-mat Datoer for revisjon: Det lokale eltilsynet: Datoer for revisjon: Lov om tilsyn av elektriske anlegg og elektrisk utstyr. Eltilsynsloven Forskrift om elektrisk lavspenningsanlegg Basefaglig nettverk Områder Revisjonsintervall Styringsdokument Områder Revisjonsintervall Styringsdokument Pakking, sikring og transport av last samt brukerkontroll av lastebærere Verifikasjon Datoer for revisjon/verifikasjon:

26 Eksterne tilsyn Dok.id.: Kryssreferanser Styringsdokument for IK-mat Styringsdokument for miljørettet helsevern Styringsdokument for HMS arbeidet fra Avtale om sertifisering av klasseselskap. ISO DNV GL Avtale om sertifiseringsarbeid. Dokumentert og sertifisert sikkerhetsopplæring. Norsk Eksterne referanser sertifisering Side : 5 av 5

Utskrift fra kvalitetssikringssystem

Utskrift fra kvalitetssikringssystem Utskrift fra kvalitetssikringssystem HMS systemet ved Kristiansund videregående skole. Revisjon Versjon : 4 Håndbok-ansvarlig: Kjersti Strand Lyngvær Skrevet ut: 18.06.2014 14:16:00 Datakvalitet AS HMS

Detaljer

Avvikssystemet Risk Manager. Erfaringer fra Kristiansund videregående skole og Fagskolen i Kristiansund

Avvikssystemet Risk Manager. Erfaringer fra Kristiansund videregående skole og Fagskolen i Kristiansund Avvikssystemet Risk Manager Erfaringer fra Kristiansund videregående skole og Fagskolen i Kristiansund Vårt skoletilbud Kristiansund videregående skole: Videregående skole med et bredt utdanningstilbud

Detaljer

Utskrift fra kvalitetssikringssystem

Utskrift fra kvalitetssikringssystem Utskrift fra kvalitetssikringssystem Studenthåndbok for fagskolen. Informasjon om HMS og kvalitetssikringsarbeidet Versjon : 6 Håndbok-ansvarlig: Kjersti Strand Lyngvær Skrevet ut: 27.06.2014 11:32:00

Detaljer

Utskrift fra kvalitetssikringssystem

Utskrift fra kvalitetssikringssystem Utskrift fra kvalitetssikringssystem Studenthåndbok for fagskolen. Informasjon om HMS og kvalitetssikringsarbeidet Versjon : [] Håndbok-ansvarlig: Kjersti Strand Lyngvær Skrevet ut: 03.04.2013 12:01:00

Detaljer

Kvalitetshåndbok Sikkerhetsopplæring og Sakkyndig kontroll. Kapitel 0 - Innhold. Dato. Dok. ID Dokumenttittel

Kvalitetshåndbok Sikkerhetsopplæring og Sakkyndig kontroll. Kapitel 0 - Innhold. Dato. Dok. ID Dokumenttittel Kvalitetshåndbok Sikkerhetsopplæring og Sakkyndig kontroll Kapitel 0 - Innhold Utgave nr. 1 Opprettet dato 01.01.14 Skrevet av JEE /KN Gjelder fra 01.01.14 Godkjent av JEE Side 1 av 4 Dok. ID Dokumenttittel

Detaljer

Kvalitetshåndbok for Treider Fagskoler AS

Kvalitetshåndbok for Treider Fagskoler AS Kvalitetshåndbok for Treider Fagskoler AS 2 1. INNLEDNING... 3 2. OM KVALITETSHÅNDBOKEN... 3 2.1 Innhold... 3 2.2 Læresteder... 3 2.3 Forutsetninger for at kvalitetsarbeidet skal fungere... 3 2.4 Kvalitetssystemets

Detaljer

Norsk Sertifisering AS

Norsk Sertifisering AS Skrevet av: gfg Gjelder fra: 12.11.2007 Godkjent av: tli 1 av 6 Innhold 1. om kvalitetssystemet 2. Juridisk status og kort beskrivelse av virksomheten 3. Oversikt over kontrollomfang 4. Uavhengighet, upartiskhet

Detaljer

Revidering av skipsoffiserutdanning i fagskolen nautisk linje. Nordkapp maritime fagskole og videregående skole September 2012

Revidering av skipsoffiserutdanning i fagskolen nautisk linje. Nordkapp maritime fagskole og videregående skole September 2012 Revidering av skipsoffiserutdanning i fagskolen nautisk linje Nordkapp maritime fagskole og videregående skole September 2012 Tilbyder og utdanningssted: Nordkapp maritime fagskole og videregående skole,

Detaljer

1. Administrativ og faglig ledelse har ansvar for den daglige driften av utdanningsvirksomheten etter retningslinjer og pålegg fra styret.

1. Administrativ og faglig ledelse har ansvar for den daglige driften av utdanningsvirksomheten etter retningslinjer og pålegg fra styret. Retningslinjer for kvalitetssikring og godkjenning etter lov om fagskoleutdanning Fastsatt av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) 26.01.2009 med hjemmel i Kunnskapsdepartementets forskrift

Detaljer

Norsk Sertifisering AS

Norsk Sertifisering AS Skrevet av: gfg Gjelder fra: 12.11.2007 Godkjent av: tli 1 av 6 Innhold 1. 2. Juridisk status 3. Oversikt over godkjenningsomfang 4. Uavhengighet, upartiskhet og integritet 5. Definisjoner på aktuelle

Detaljer

HÅNDBOK I ARBEIDET MED HELSE,MILJØ OG SIKKERHET for ELEVER

HÅNDBOK I ARBEIDET MED HELSE,MILJØ OG SIKKERHET for ELEVER Nesbru videregående skole HÅNDBOK I ARBEIDET MED HELSE,MILJØ OG SIKKERHET for ELEVER 2010-11 1 INNHOLD S 3 Kort historikk over arbeidet med helse, miljø og sikkerhet 4 Om helse, miljø og sikkerhet 5 Beskrivelse

Detaljer

Forebygging og oppfølging av sykefravær

Forebygging og oppfølging av sykefravær FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Forebygging og oppfølging av sykefravær Sarpsborg kommune 25.1.11 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...5

Detaljer

Kvalitetshåndbok. Kvalitetshåndbok Sandvika Nevrosenter 1

Kvalitetshåndbok. Kvalitetshåndbok Sandvika Nevrosenter 1 Kvalitetshåndbok Kvalitetshåndbok Sandvika Nevrosenter 1 Innholdsfortegnelse KAPITTEL 1 Introduksjon 1.01 Formål og omfang s.3 1.02 Bruk s.3 1.03 Vedlikehold s.3 1.04 Basisdokumenter s.4 1.05Distrubisjon

Detaljer

Kvalitetshåndbok. En beskrivelse av systematisk arbeid med kvalitet

Kvalitetshåndbok. En beskrivelse av systematisk arbeid med kvalitet En beskrivelse av systematisk arbeid med kvalitet Innhold 1. Anvendelse og hensikt.... 2 2. Referanser.... 2 3. Definisjoner.... 2 4. Ansvar og myndighet.... 2 4.1 Ansvar og myndighet i kvalitetsarbeidet...

Detaljer

KVALITETSHÅNDBOK FOR Fredrikstad FagAkademi as Org.nr 991 525 831

KVALITETSHÅNDBOK FOR Fredrikstad FagAkademi as Org.nr 991 525 831 KVALITETSHÅNDBOK FOR Org.nr 991 525 831 (tidligere JB Kompetanse / NæringsAkademiet) Gjelder Gyldig fra Godkjent Ansvarlig Sist revidert 01.03.2010 Kvalitetsgruppen, 23.02.2010 Rektor 22.02.2010 Kvalitetshåndbok

Detaljer

SPJELKAVIK VIDEREGÅENDE SKOLE

SPJELKAVIK VIDEREGÅENDE SKOLE ELEVHÅNDBOK HMS HELSE-MILJØ-SIKKERHET SPJELKAVIK VIDEREGÅENDE SKOLE 1 INNHOLD Del 1 Om Helse, Miljø og sikkerhet s. 3 Beskrivelse av HMS-systemet for elever s. 4 Organisering og ansvar s. 5 Seksjonskontaktens

Detaljer

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013 Systematisk Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid Hovedbok 2 utgave Gjelder fra 01.05.2006 Oppdatert 2012/2013 Elektronisk adresse: www.kirken.tromso.no Side 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. LOVER

Detaljer

HMS-håndbok for ELEVER Godalen vgs

HMS-håndbok for ELEVER Godalen vgs HMS-håndbok for ELEVER Godalen vgs Vedtatt i SMU 27.09.10, revidert 06.03.12 (del 6.) Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Opplæringslovens kapittel 9a Elevenes arbeidsmiljølov... 3 2. Organisering av HMS-arbeidet

Detaljer

HMS-HÅNDBOK FOR ELEVER H & Olav Duun videregående skole

HMS-HÅNDBOK FOR ELEVER H & Olav Duun videregående skole HMS-HÅNDBOK FOR ELEVER H M & S Olav Duun videregående skole Innholdsfortegnelse 1 HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 3 2 BESKRIVELSE AV HMS SYSTEMET FOR ELEVER... 4 3 ORGANISERING OG ANSVAR... 5 4 ORGANISERING

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT KVALITET OG ETTERLEVELSE AV LOVPÅLAGTE KRAV INNENFOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE, HERUNDER RESSURSKREVENDE ELEVER/ SPESIALUNDERVISNING I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Detaljer

HELSE, MILJØ SIKKERHET

HELSE, MILJØ SIKKERHET Loppa Kommune HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HMS-hovedbok for Loppa kommune 1 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 3 1.1 HMS-POLITIKK I LOPPA KOMMUNE 3 1.2 OVERORDNET HMS-MÅL I LOPPA KOMMUNE 3 1.3 INNHOLD I HMS-HÅNDBOKEN

Detaljer

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret Innhold: Målsetting for helse, miljø og sikkerhetsarbeidet... 4 Prinsipper:...4 Mål for inkluderende arbeidsliv...4 Lokale forbedringsområder ved enhetene...4 Merknader...4 1. Organisering av helse-, miljø

Detaljer

Pasientreiser 1/2014. Rapport Revisjon av miljøstyringssystemet. Revisjonsrapport Internrevisjonen Side 1 av 15

Pasientreiser 1/2014. Rapport Revisjon av miljøstyringssystemet. Revisjonsrapport Internrevisjonen Side 1 av 15 Pasientreiser 1/2014 Rapport Revisjon av miljøstyringssystemet Revisjonsrapport Internrevisjonen Side 1 av 15 Rapport nr 1/2014 Tidsrom for revisjonen 22.01.2014-25.02.2014 Virksomhet Helseforetakenes

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Digital Håndbok 214 Retningslinjer Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 03.99 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Mars 1999 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Vegvesenets håndbokserie, en samling

Detaljer

Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014

Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014 Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014 2 Forord Sør-Trøndelag fylkeskommune vil gjennom en Helse-, miljø- og sikkerhetsbok sette fokus på HMS-arbeidet i hele organisasjonen.

Detaljer

Elektro. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Elektro. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Elektro Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Elektro Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige: Saksbehandler: Terje Bogen

Detaljer

Innkalling til møte i styret for de fylkeskommunale fagskolene

Innkalling til møte i styret for de fylkeskommunale fagskolene Til Fagskolestyrets medlemmer Kopi til Fagskolestyrets varamedlemmer, fagskolene og fylkesadministrasjonen Innkalling til møte i styret for de fylkeskommunale fagskolene Dato, tid: Tirsdag 18. mars, kl.

Detaljer

HMS HOVEDBOK FOR LOPPA KOMMUNE

HMS HOVEDBOK FOR LOPPA KOMMUNE HMS HOVEDBOK FOR LOPPA KOMMUNE 1 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS)... 3 1.1 NASJONAL VISJON OM DET GODE ARBEIDSLIV... 3 1.2 HMS-POLITIKK I LOPPA KOMMUNE... 4 1.3 OVERORDNET HMS-MÅL I LOPPA KOMMUNE... 4 1.4

Detaljer

SGS Samarbeidsgruppen av sertifiseringsorgan

SGS Samarbeidsgruppen av sertifiseringsorgan SGS Samarbeidsgruppen av sertifiseringsorgan SGS NORM FOR OPPLÆRINGSVIRKSOMHET Virksomhet som skal drive sertifisert sikkerhetsopplæring i henhold til forskrift AT best.nr. 703 10-3, skal være sertifisert

Detaljer

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser Dok.id.: 1.2.2.2.13.0 Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede Utgave: 1.00 Skrevet av: VB Gjelder fra: 18.02.2013 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 1. Formål

Detaljer