FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSLAG TIL PLANPROGRAM"

Transkript

1 MIKLAGARD GOLFHOTELL FORSLAG TIL PLANPROGRAM Februar 2013 ULLENSAKER KOMMUNE 1

2 Plannavn Arkivsak ID Plan ID Formål/Hensikt Planavgrensning PROSJEKTBESKRIVELSE MIKLAGARD GOLFHOTELL Legge til rette for bygging av hotell i forbindelse med Miklagard golfbane. Vestre del av golfbanen rundt eksisterende klubbhus Sammendrag Framdriftsplan Fastsettelse av planprogram april måned 2013 Utarbeidelse av planforslag mai juni måned 2013 Høring av planforslag juni august 2013 Egengodkjenning av plan sept. / okt Organisering Arbeidet er organisert som et prosjekt, med en arbeidsgruppe bestående av representanter for Miklagard golfbane og Arcasa Arkitekter AS.. 2

3 INNHOLD Forord 1. Innledning 1.1 Beskrivelse av planområdet Planavgrensing Eiendomsforhold Samarbeidpartnere Formål med planarbeidet Utredningsbehov i planprosessen Overordnete rammer og premisser Statlige forutsetninger Regionale forutsetninger Kommunale forutsetninger Reguleringsplaner i området Alternative utviklingmuligheter (og 0-alternativet) 6 5. Problemstillinger Utbygningsmønster Trafikk og kollektivløsninger Overflate- og grunnvann Kultur, folkehelse, universell utforming Miljø og samfunnssikerhet (forurensning, støy, klimautslipp) Naturresurser, grønnstruktur og biomangfold Kulturminner og kulturmiljø Annet (landskap, lokalklima, friluftsliv, barn og unge, VAR/EL) Utredningsbehov Konsekvensutredning Risiko- og sårbarhetsanalyse Annet 8 7. Framdrift Alternative planforslag Innledning 1.1 Beskrivelse av planområdet Miklagard golfbane er lokalisert øst for avkjøringen til Kløfta på europavei 6, på sydsiden av riksveien mot Kongsvinger. Planområdet er den vestre delen av golfbanen. Hele planområdet er i dag del av golfbanen og regulert til dette formålet. Mesteparten av arealet er tilsådd med gressplen, mens mindre deler er skogsbevokst. Eksisterende klubbhus er eneste bebyggelse i planområdet. En sykkelvei går gjennom området. Her er også Pilegrimsleden merket. Vestre del er tilnærmet flatt, mens terrenget faller svakt mot øst. 3

4 1.2 Planavgrensing Kartet viser planområdet med formål. 1.3 Eiendomsforhold Gnr/Bnr 29/1 som utgjør den nordlige del av golfbanen tilhører Ullensaker prestegård, som eies av Opplysningsvesenets fond. Gnr. / Bnr. 28/1, Hillern gård eies av Miklagard golf AS. Det østlige og søndre del inklusive byggeområdet for nytt hotell tilhører Hillern gård. Mindre deler av planområdet i vest tilhører eiendommene: Gnr. / Bnr. 29 / 70, 75, 89 og 117. Disse arealene vil ikke få endret planstatus. 1.4 Samarbeidspartnere Hotellet skal bygges av Miklagard utvikling og driftes av en hotellkjede. 2. Formål med planarbeidet Grunnlaget for oppstart av planarbeidet er ønsket om å utvikle golfbanen videre med tilbud om overnatting og diverse tilbud, som svømmehall, treningsapparater, servering med mer. 2.1 Utredningsbehov i planprosessen De temaer som så langt har pekt seg ut er: Geoteknisk undersøkelse for å få avklart om grunnen er egnet som byggeområde. Landbruksfaglig vurdering vil redegjøre for om noen deler av planområdet er mer egnet for evt. fremtidig landbruksproduksjon. 4

5 3. Overordnete rammer og premisser 3.1 Statlige forutsetninger Lov om planlegging og byggesaksbehandling av 27. juni 2008 Lov om vassdrag og grunnvann av 24. november Lov om vern mot forurensing og om avfall av 13. mars Lov om forvaltning av naturens mangfold (Naturmangfoldloven) 19.juni 2009 Lov om friluftslivet av 28. juni Lov om kulturminner av 10. juni Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne av 20. juni 2008 Universell utforming av byggverk, NS : Regionale forutsetninger Samferdselsstrategi for Øvre Romerike, september 2011 Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune Regional planstrategi for Akershus Romerike møter framtida, regional utviklingsplan , oktober 2004 Planstrategi for areal og transport i Oslo og Akershus, 7. mai 2012 Regional plan for handel, service og senterstruktur, Kommunale forutsetninger Kommuneplanens arealdel for Ullensaker kommune > Kommunedelplan Kulturminnevernplan Kommunedelplanen for Kløfta Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Sykkelbyen Kløfta hovedplan januar 2009 Konsekvensutredninger av kommuneplanens arealdel for Utsnitt av kommunedelplanen for Kløfta

6 3.4 Reguleringsplaner i området Gjeldende reguleringsplan, Golfbane på Hillern gård fra 1996 Det arbeides med et reguleringsforslag for Gnr./Bnr. 29/117 og 872 rett vest for planområdet. Forslaget inkluderer kontor, hotell, industri og lagerformål. Adkomsten til golfbanen passerer gjennom dette planområdet. 4. Alternative utviklingsmuligheter 4.1 Konsekvenser av 0-alternativet En sannsynlig konsekvens av at det ikke tillates bygget et hotell i tilknytning til golfbanen kan være at banen mister den posisjon den har i dag som en av de mest attraktive baner i Norge. Konkurransen i dette markedet er stor. 4.2 Andre utbyggingsalternativer Alternative plasseringer av hotellet innen planområdet kan vurderes. Dette vil være særlig aktuelt hvis den geotekniske undersøkelsen tilsier dette. På dette tidspunktet er det ikke grunnlag for å konkretisere dette. 5. Problemstillinger 5.1 Utbyggingsmønster Et golfhotell som en sluttet bygningsstruktur og ca. tre etasjer der den flate sletten går over i et moderat bølgende ravinelandskap. 5.2 Trafikk og kollektivløsninger Miklagard golfbane ligger ved Europavei 6 ved avkjøringen til Kløfta. På E16 øst for E6 er det bygget en rundkjøring for avkjøring til kirken og boliger mot nord og golfbanen og næring mot syd. Det er uproblematisk å tilkople trafikk til nytt hotell til dette veisystemet. Gjennom boligfeltet syd for planområdet leder en mindre vei gjennom planområdet og forbi klubbhuset. I 2009 ble det utarbeidet en plan for sykkelveier på Kløfta. Her er en rute 22 lagt inn på denne veien. Det forutsettes at denne veien skal være stengt for gjennomkjøring av biler, men gangog sykkelveien opprettholdes og sikres i den videre planprosessen. Her går også Pilegrimsleden. 5.3 Overflate- og grunnvann Ingen kjent informasjon. 5.4 Kultur, folkehelse, universell utforming Ingen kjent informasjon. Topografien tilsier at krav til universell utforming enkelt kan tilfredsstilles. 5.5 Miljø og samfunnssikkerhet (rasfare, forurensning, støy, klimautslipp) Den østre del av planområdet er på kommunedel planen for Kløfta markert som faresone, ras- og skredfare, risikoklasse II. I forbindelse med reguleringsprosessen med KU vil det iverksettes geoteknisk undersøkelse for å få avklart hvilken del av planområdet som er egnet som byggeområde. 6

7 Støy fra E6 og riksveien vil bli undersøkt av akustikere som del av byggefasen. Støysonekartet som ble publisert i planbeskrivelsen av Kommunedelplanen for Kløfta viser at planområdet ligger i gul sone, dvs. et støynivå mellom 58 og 68 dba. Annen forurensning er ikke kjent på det nåværende tidspunkt. Det er heller ikke kjent at det innenfor planområdet finnes særskilte naturverdier, biologisk mangfold eller vannmiljø. 5.6 Naturresurser, grønnstruktur og biologisk mangfold Denne delen av Romerike fremstår umiddelbart som forholdsvis flatt med store sammenhengende jordbruksområder. Karakteristisk for området er at større og mindre bekkedaler eller raviner skjærer seg ned i slettelandskapet. Miklagard golfbane er lagt i et slikt landskap hvor bunnen av ravinen markeres av en rekke vannspeil. Ofte er bakketoppene kledt med små skogbryn. Den vestre del av planområdet er del av den store flaten hvor tettstedet Kløfta ligger. Fra denne flaten faller terrenget relativt svakt ned mot vannspeilene. Golfbanen er en 18 hulls bane med høy internasjonal standard. Området er en stor resurs for friluftsliv og rekreasjon i denne delen av kommunen. I kommunedelplanen for Kløfta illustreres på side 31 grønnstrukturen med et kart, hvor golfbanen er det nærmeste friområdet til sentrum. Golfbanen representerer også en jordbruksresurs i og med at markene kan ta tilbake og dyrkes. Det er i dag ikke kjent i hvilken grad de forskjellige områder er egnet som jordbruksland. Dette vil bli avklart som del av utredningene i reguleringsprosessen. 7

8 5.7 Kulturminner og kulturmiljø Den eneste bygningen i planområdet i dag er klubbhuset. Denne skal beholdes, men ønskes omregulert til næring, da nåværende funksjon tenkes etablert i golfhotellet. Bygningen er egnet for bl.a. kontorer eller mindre servicebedrifter. Den mest særpregete bygningen i området rundt planområdet er Ullensaker kirke, som er et av hovedverkene til Arnstein Arneberg. Området for øvrig preges av gårdstunene med store røde driftsbygninger i tillegg til bolighus og mindre hus rundt åpne firkant-tun. Tunet på Hillern gård er regulert til bevaring. Det er noen mindre boligfelt med sammensatt villabebyggelse. På vestsiden av E6 ligger en del større haller, bensinstasjon med veikro. Mellom E6 og planområdet ligger en bensinstasjon og en næringseiendom, som ikke er ferdig regulert. Disse bygningsstrukturer gir beskjedent virkning i forholdt til utvikling av hotell ved golfbanen. En av pilegrimsledene fra Oslo til Nidaros går gjennom Ullensaker kommune. Like før Ullensaker kirke passerer leden over golfbanen i samme trase som gang- og sykkelveien. Det er ikke kjent at det finnes andre kulturminner i planområdet. 5.8 Annet ( landskap, lokalklima, friluftsliv, barn og unge) Hele planområdet er i dag regulert til golfbane. To mindre felt helt i vest er regulert til parkering og allmennyttig formål, klubbhus. Disse felt er på henholdsvis 3480 m2 og 1270 m2. Ingen av disse funksjoner er plassert innenfor disse felt i dag. Disse arealer blir flyttet. Arealet ved klubbhuset blir omregulert til næring, 1300 Næringsbebyggelse, som ikke inkluderer forretningsformålet. 6. Utredningsbehov 6.1 Konsekvensutredning Det eneste forhold som så langt kan tilsi konsekvensutredning er at deler av planområdet ligger i fareområdet for ras og jordskred. Geotekniske undersøkelser vil avdekke om dette krever konsekvensutredning. 6.2 Risiko- og sårbarhetsanalyse Dette vil bli utarbeidet som del av reguleringen. 6.3 Annet Andre forhold er ikke kjent 7. Fremdrift Fastsettelse av planprogram planlegges i april Utarbeidelse av planforslag vil bli avsluttet i juni Planforslaget er ute på høring i juni-august og det er håp om at planen kan godkjennes i september-oktober Alternative planforslag Hvis grunnundersøkelsene skulle tilsi en annen lokalisering av golfhotellet, så vil det være realistisk at dette vil bli vurdert. 8

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE GNR/BNR: 64/18 LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING REV: ETTER OFFENTLIG ETTERSYN 18.11.2014 LANDSKAPSARKITEKTENE BERG & DYRING AS Postboks 1032, 1510 Moss.

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for boligområde Vestadbakken gbnr 58/20 m.fl., Trysil kommune

Detaljert reguleringsplan for boligområde Vestadbakken gbnr 58/20 m.fl., Trysil kommune Detaljert reguleringsplan for boligområde Vestadbakken gbnr 58/20 m.fl., Trysil kommune Bakgrunn Planforslaget fremmes av Trysilhus Nordøst AS. Planbeskrivelse Hensikten med planen Hensikten er å lage

Detaljer

Forslag til planprogram for Kokstadveien 23, Bergen kommune

Forslag til planprogram for Kokstadveien 23, Bergen kommune Forslag til planprogram for Kokstadveien 23, Bergen kommune 12.10.2010 Saksnr 200816091 DEL I... 3 PLANENS FORMÅL, INNHOLD OG RAMMEVERK... 3 1 BAKGRUNN OG FORMÅL... 4 1.1 BAKGRUNN... 4 1.2 FORMÅL... 4

Detaljer

(FORSLAG TIL) PLANPROGRAM

<PLANNAVN> (FORSLAG TIL) PLANPROGRAM (FORSLAG TIL) PLANPROGRAM EIGERSUND KOMMUNE Plannavn Arkivsak ID Plan ID Formål/Hensikt Planavgrensning PROSJEKTBESKRIVELSE

Detaljer

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE 1 Oppdragsgiver Frednes Bolig AS Rapporttype Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE Feil! Fant ikke referansekilden. 2 3 (32) FREDNES BOLIG

Detaljer

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune Planbeskrivelse til Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo i Hol kommune 21. mai 2012 Innhold 1. Forord... 4 2. Bakgrunn... 5 3. Mål og forutsetninger... 6 4. Eksisterende situasjon... 7 4.1

Detaljer

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS.

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS. Forslag til planprogram Detaljplan for Kvartal 121, Hamar Anne Diesens Torg Utarbeidet av DARK Arkitekter AS på vegne av tiltakshaver, Vangsveien Prosjekt AS Oslo/ /Hamar 23.04.2012 INNHOLD 1 INNLEDNIG...

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Salto Eiendom AS Mai 2013 FORORD Forslag til planprogram er første fase i arbeidet med en detaljregulering for Rortunet. Tiltaket

Detaljer

Endring av reguleringsplaner i Sørlandsparken

Endring av reguleringsplaner i Sørlandsparken TEKNISK Endring av reguleringsplaner i Sørlandsparken Forslag til planprogram FOTO: ANDERS MARTINSEN FOTOGRAFER Forord Dette dokumentet er et forslag til planprogram for endring av reguleringsplaner i

Detaljer

Et område fra Eidsbergveien til Kulturhuset og Gimmingkrysset, gnr/bnr 52/677 m. fl.

Et område fra Eidsbergveien til Kulturhuset og Gimmingkrysset, gnr/bnr 52/677 m. fl. Forslag til områderegulering ihht. pbl 12-2 PLANBESKRIVELSE med konsekvensutredning Et område fra Eidsbergveien til Kulturhuset og Gimmingkrysset, gnr/bnr 52/677 m. fl. Plan-ID: 20100002 Planens dato:

Detaljer

Nytt bygg for odontologisk fakultet ved Universitetet i Bergen

Nytt bygg for odontologisk fakultet ved Universitetet i Bergen Nytt bygg for odontologisk fakultet ved Universitetet i Bergen Melding om konsekvensutredning m/ forslag til utredningsprogram etter plan- og bygningsloven 33-3 Statsbygg, november 2004, revidert januar

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BRANDBU SENTRUM NORD-ØSTRE DEL PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSPLAN FOR BRANDBU SENTRUM NORD-ØSTRE DEL PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR BRANDBU SENTRUM NORD-ØSTRE DEL PLANBESKRIVELSE Gran kommune 12.02.2010 Innhold Bakgrunn og formål for planleggingen... - 3 - Innledning... - 3 - Planområdet... - 3 - Planavgrensning...

Detaljer

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Utarbeidet av: Lund+Slaatto Arkitekter AS for Entra Eiendom AS Høringsperiode

Detaljer

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer

E16 Nybakk - Slomarka i Ullensaker, Nes og Sør-Odal kommuner

E16 Nybakk - Slomarka i Ullensaker, Nes og Sør-Odal kommuner E16 Nybakk - Slomarka i Ullensaker, Nes og Sør-Odal kommuner Forslag til planprogram for reguleringsplaner med konsekvensutredning Region øst E16 Kløfta - Kongsvinger Høringsutkast Dato:15.02.2013 1 FORORD

Detaljer

Områderegulering 0605_366 Kunnskapspark Ringerike 1Høgskolen i Buskerud

Områderegulering 0605_366 Kunnskapspark Ringerike 1Høgskolen i Buskerud Ringerike kommune Miljø og arealforvaltning Planprogram Områdereguleringsplan for Høgskolen i Buskerud avd. Hønefoss Områderegulering 0605_3666 Kunnskapspark Ringerike 1Høgskolen i Buskerud Revidert 16.11.2012

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 282/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.12.2012 DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONGRESSHALL GARDERMOEN - 1. GANGSBEHANDLING Vedtak

Detaljer

ÅS KOMMUNE PLAN ID R-277

ÅS KOMMUNE PLAN ID R-277 1. FORORD 1 ÅS KOMMUNE PLAN ID R-277 DETALJREGULERINGSPLAN GANG OG SYKKELVEI FRA MELBY TIL EGGET PLANBESKRIVELSE 1. FORORD 2 1. FORORD 1.1 Bakgrunn for saken: I februar 2013 ble oppstart av reguleringsarbeid

Detaljer

Ringerike kommune og Hole kommune. Kommunedelplan for Steinsfjorden og Kroksund. Planprogram

Ringerike kommune og Hole kommune. Kommunedelplan for Steinsfjorden og Kroksund. Planprogram 2 Dato: 2014-21-05 Dokumentinformasjon Oppdragsgiver: Oppdragsnavn: Hole kommune Oppdragsnr: 532335 Rapportnavn: Versjon: 01 Arkiv (filnavn): Oppdragsleder: Petter Christensen Agnete Syrtveit Oppdragsmedarbeidere:

Detaljer

Lutvannsveien 60, Lutvann leir. Detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram til offentlig ettersyn

Lutvannsveien 60, Lutvann leir. Detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram til offentlig ettersyn Lutvannsveien 60, Lutvann leir. Detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram til offentlig ettersyn Fagkyndig konsulent er Hjellnes Consult AS på vegne av forslagsstiller Forsvarsbygg.

Detaljer

Revisjon av kommuneplan

Revisjon av kommuneplan Planavdelingen Revisjon av kommuneplan Forslag til kommuneplanens arealdel 2011-2022 September 2010 Planbeskrivelse Forord I forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel skal det utarbeides en

Detaljer

Områderegulering for Langhus sentrum

Områderegulering for Langhus sentrum Områderegulering for Langhus sentrum Planbeskrivelse Plan ID: 201311 Utarbeidet av: Ski kommune Dato: 6.3.2015 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Hensikten med planen... 4 1.2 Tidligere relevante politiske

Detaljer

Kommunedelplan for Gran sentrum

Kommunedelplan for Gran sentrum Kommunedelplan for Gran sentrum Revisjon Planbeskrivelse med konsekvensutredning copyright Blom 12.november 2013 Oppdragets referanse: 1077.13A Oppdragets navn: Endring av kommunedelplan for Gran sentrum

Detaljer

Forslag til: Planprogram for områdereguleringsplan for Vikhammer sentrum. Malvik kommune: åpen - nyskapende - samhandlende

Forslag til: Planprogram for områdereguleringsplan for Vikhammer sentrum. Malvik kommune: åpen - nyskapende - samhandlende Forslag til: Planprogram for områdereguleringsplan for Vikhammer sentrum Malvik kommune: åpen - nyskapende - samhandlende Navn på plan og tiltaket: PLANID 201505 Områdereguleringsplan for Vikhammer sentrum

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSPLAN FOR RJUKAN NÆRINGSPARK / RJUKAN TECHNOLOGY CENTER - TINN KOMMUNE Dato: Forslagsstiller: Reguleringsarkitekt: 20.01.2011 Rjukan Technology

Detaljer

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

VANG GRUSTAK ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM

VANG GRUSTAK ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM Oppdragsgiver Hamar Pukk og Grus AS Rapporttype Planprogram Dato 2012-04-16 VANG GRUSTAK ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM 3 (19) VANG GRUSTAK ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM Oppdragsnr.:

Detaljer

PLANPROGRAM PLAN 6003 KOMMUNEDELPLAN FOR STAVANGER LUFTHAVN, SOLA

PLANPROGRAM PLAN 6003 KOMMUNEDELPLAN FOR STAVANGER LUFTHAVN, SOLA PLANPROGRAM PLAN 6003 KOMMUNEDELPLAN FOR STAVANGER LUFTHAVN, SOLA Godkjent av kommunestyret 13. mars 2014 FORORD Stavanger lufthavn Sola (SVG), Norges eldste sivile lufthavn, feiret i 2012 sitt 75-års

Detaljer

Forslag til planprogram til offentlig ettersyn. Ortofoto av Lystlunden med planavgrensning inntegnet (Ortofoto Vestfoldkart)

Forslag til planprogram til offentlig ettersyn. Ortofoto av Lystlunden med planavgrensning inntegnet (Ortofoto Vestfoldkart) Ny videregående skole og ny idrettshall i Lystlunden nord gnr/bnr 125/335 og del av gnr/bnr 125/307 med flere i Horten kommune Detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram til offentlig

Detaljer