BORGARTING LAGMANNSRETT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BORGARTING LAGMANNSRETT"

Transkript

1 BORGARTING LAGMANNSRETT 11 Avsagt: Saksnr.: i Borgarting lagmannsrett ASD-BORG/03 Dommere: Meddommere: Lagdommer Lagdommer Ekstraordinær lagdommer HR Service manager Seniorrådgiver Mette Jenssen Anja Bech Knut Dag Haavardsen Anne Gro Elgvang Tor Hernes I Anke Ankende part Oslo kommune Advokat Ingebjørg Bondevik Tønnessen Ankemotpart Ankemotpart Ankemotpart Ankemotpart Ankemotpart Ankemotpart Ankemotpart Il Anke Ankende part Ankemotpart III Anke Ankende part Ankende part Jolanta Natiene Le Quoc Cuong Joisy Kanagarajan Rakesh Sharma Ali Abdul K. Mohammad Jaswinder Kaur Hayer Aklilu Tefera Woldeyesus Oslo kommune Ranveig Høstland Atta Mohammed Ahmedi Oslo kommune Advokat Hans Christian Monsen Advokat Hans Christian Monsen Advokat Hans Christian Monsen Advokat Hans Christian Monsen Advokat Hans Christian Monsen Advokat Hans Christian Monsen Advokat Hans Christian Monsen Advokat Ingebjørg Bondevik Tønnessen Advokat Gunvor Bryn Haavik Advokat Gunvor Bryn Haavik Advokat Ingebjørg Bondevik Tønnessen Ingen begrensninger i adgangen til offentlig gjengivelse

2 IV AvIedet anke Ankemotpart Ranveig Høstland Advokat Gunvor Bryn Haavik Ankende part Oslo kommune Advokat Ingebjørg Bondevik Tønnessen V Partshjelp Partshjelper Norlandia Omsorg AS Advokat Frode Martin Toftevåg ( 15-7) ASD-BORG/03

3 Sakens grunnleggende spørsmål er om overdragelsen av virksomheten ved Oppsalhjemmet til Norlandia Omsorg AS med virkning fra 1. mai 2009 utløste en rett for ansatte til å fortsette sitt ansettelsesforhold i Oslo kommune. Dersom slik valgrett foreligger, er det også et tema hvorvidt retten ble utøvd i tide og hvilke rettsvirkninger utøvelsen i så fall har. Sakens bakgrunn Oppsalhjemmet, et sykehjem med ca 150 ordinære sykehjemsplasser og ca 50 plasser på et dagsenter, ble fra 1. mai 2004 drevet av foretaket Kommunal Konkurranse Oslo KF (heretter også kalt KKF). I september 2008 inviterte Oslo kommune til åpen konkurranse med forhandlinger om drift av hjemmet, og det fremgår av konkurransegrunnlaget at det ikke var adgang til å gi tilbud på deler av oppdraget. Som vedlegg til grunnlaget fulgte en stillingsoversikt som blant annet viste at Oppsalhjemmet hadde ansatte som var knyttet til vaskeri, kjøkken/kantine og renhold. Det fremgikk ellers av konkurransegrunnlaget at bruk av underleverandører ville forutsette skriftlig samtykke fra kommunen. Norlandia Omsorg AS (heretter også kalt Norlandia) innga sitt tilbud på drift av Oppsalhjemmet 11. november Under pkt om organisasjonsstruktur er det i tilbudet blant annet inntatt en oversikt over planlagte årsverk i ulike stillingskategorier ved hjemmet. I denne listen er kategoriene renhold/vaskeri, vaktmester og kjøkken merket "kjøp", uten angivelse av noen årsverk. Av den etterfølgende teksten i pkt og fremgår det at Norlandia ved inngivelsen av tilbudet allerede hadde flere leverandører til vurdering med tanke på kjøkkendrift, og at man også tok sikte på å kjøpe tjenester innen renhold, vaskeridrift og vaktmestertjenester fra eksterne leverandører. Kontrakt mellom Oslo kommune v/sykehjemsetaten og Norlandia om drift av Oppsalhjernmet ble inngått 30. januar Kontraktsperioden er angitt til fire år, med opsjon for kommunen på forlengelse i maksimalt to år. Både konkurransegrunnlaget og Norlandias tilbud ble gjort til en del av kontrakten. Norlandia sendte 4. febrnar 2009 et orienteringsbrev til de ansatte ved Oppsalhjemmet. I brevet ble det opplyst at Norlandia skulle overta driften av hjemmet fra 1. mai 2009, og om perioden frem til overtakelse het det blant annet: I tiden fram til 1. mai vil vi innlede samarbeid med tillitsvalgte. Vi vil ha samtaler med ansatte, gruppevis og individuelt, slik at den fremtidige arbeidssituasjonen oppleves trygg og forutsigbar. Etter nærmere avtale med dagens ledere, vil vi etablere et kontor med kontortid, der vi vil være tilgjengelige for ansatte. Alt samarbeid, som vi har med ansatte før 1. mai, må skje enten på fritiden eller etter avtale med din nåværende leder ASD-BORG/03

4 Under et møte i Medbestemmelsesutvalget 13. mars 2009, hvor blant annet direktør Liv Valstrand i KKF og tillitsvalgte fra berørte fagforbund deltok, meddelte organisasjonene at man ikke fant det naturlig å drøfte virksomhetsoverdragelsen i Medbestemmelsesutvalget. Det ble istedet avtalt at det skulle gjennomføres informasjons- og drøftingsmøter i henhold til reglene i arbeidsmiljøloven Slike møter ble avholdt 23. og 26. mars, samt 28. april Det ble også innkalt til møte 1. april 2009, men på dette møtet møtte bare representanter fra Norlandia og KKF. Bakgrunnen for at fagforeningene ikke deltok, var at de ikke hadde fått innvilget noe møte med Byrådsavdelingen for finans og utvikling i Oslo kommune (heretter også kalt FIU) slik de hadde anmodet om. Utkast til protokoll etter møtet 23. mars 2009 ble ikke undertegnet, ettersom de tillitsvalgte ikke anså forhandlingene som ferdige. Av utkastet fremgår følgende om planlagte tiltak overfor arbeidstakere: KKF opplyste å ikke ha slike planer. Norlandia orienterte om at bemanningen antakelig ville bli lavere og at de ønsket et forum med tillitsvalgte for å informere og drøfte om grunnlaget for kontrakten. Avslutningsvis i utkastet heter det følgende: Nytt 16-5-møte: Torsdag 26. mars kl for å drøfte gjenstående punkter: Fagforbundet ba om at Norlandias organisering av Oppsalhjemmet, bemanningsplaner og evt. bruk av underleverandører etter blir forelagt i møtet og Fagforbundet varslet at de dermed kan få overveid muligheten for å påberope valgrett, noe KKF mente ikke ville foreligge.... Gunhild Bergsaker i Norlandia utarbeidet 26. mars 2009 et notat med en oversikt over planlagte årsverk i ulike stillingskategorier. Listen er langt på vei den samme som var tatt inn i Norlandias tilbud, se ovenfor. Stillingskategoriene renhold/vaskeri, vaktmester og kjøkken er fortsatt merket "kjøp", mens kategorien kantine nå er merket "0,6/kjøp". Bergsaker skrev følgende under tabellen: Stillingsoversikt Norlandia Omsorg, slik den er avtalt med Sykehjemsetaten per 13. januar Det kan bli mindre endringer for å tilpasse driften til det praktisk hensiktsmessige når vi blir kjent i organisasjonen. Slike endringer må i tilfelle avklares med SYE. Etter avtale med SYE kan det benyttes underleverandører på områder utenfor kjernevirksomheten. Alle underleverandører må godkjennes av SYE. I brev av 30. mars 2009 til FIU viste Fagforbundet til de pågående informasjons- og drøftingsmøtene vedrørende virksomhetsoverdragelsen ved Oppsalhjemmet. I brevet het det for øvrig: Fagforbundet har i henvendelse til Kommunal kompetanse KF og Norlandia, og i møter, etterspurt nødvendige opplysninger for å kunne vurdere de ansattes ASD-BORG/03

5 rettigheter i forbindelse med virksomhetsoverdragelsen. Fagforbundet konstaterer at det så langt ikke er grunnlag for å vurdere hvorvidt noen av de ansatte kan ha valgrett i forbindelse med overdragelsen. På tross av manglende grunnlag for en slik vurdering, er det fra Kommunal konkurranse KF slått, fast at ingen ansatte har valgrett. Å ikke legge fram sentrale opplysninger for å vurdere de ansattes rettigheter, er i strid med reglene om virksomhetsoverdragelse. Fagforbundet konstaterer at Kommunal konkurranse ikke er i stand til å gjennomføre informasjons- og drøftingsmøte slik arbeidsmiljøloven forutsetter. Vi ber derfor om et snarlig møte med Oslo kommune for en avklaring av denne situasjonen. Da virksomhetsoverdragelsen er nært forestående, ber vi om at dette prioriteres. Fagorganisasjonen Delta sendte samme dag et eget brev til FIU med tilsvarende innhold. Det legges til grunn at det ble gjennomført et møte mellom Harald Nævdal og Kjell-Hugo Jensen fra FIU og representanter fra flere av organisasjonene, herunder Fagforbundet og Delta, den 3. april Selv om det er uklart om det kom noe konkret ut av dette møtet, er det uomtvistet at organisasjonenes misnøye med den informasjon som ble gitt vedrørende virksomhetsoverdragelsen, var et tema for diskusjon. I et brev datert 1. april 2009 adressert til de fast ansatte ved Oppsalhjemmet ble det fra KKF og Norlandia i fellesskap gitt ytterligere informasjon om overdragelsen. Det ble blant annet gitt opplysninger om nøyaktig tidspunkt for overføring av ansettelsesforholdene til Norlandia, om de ansattes rett til å beholde individuelle arbeidsvilkår og lønn, og om innmelding i ny pensjons- og forsikringsordning. Om organisering og bemanning på Oppsalhjemmet etter 1. mai 2009 het det at man på dette punkt ville ta "... utgangspunkt i Norlandia Omsorg as's tilbud/kontrakt om drift av sykehjemmet, og etter drøftinger med lokal tillitsvalgte på vanlig måte." I brevet ble det også informert om arbeidsmiljølovens regler om reservasjonsrett, og det ble satt frist til 20. april 2009 kl for å utøve slik rett. Om konsekvensene av å benytte reservasjonsretten, ble det opplyst følgende: Det å benytte reservasjonsretten innebærer imidlertid at du står uten ansettelse fra , men med en fortrinnsrett til ledig stilling i Oslo kommune som du er kvalifisert for. Den 15. april 2009 avholdt Norlandia informasjonsmøter for de ansatte på to ulike tidspunkter på dagtid. Det er fremlagt kopi av en power point-presentasjon som skal ha blitt brukt, men det foreligger ingen oversikt over hvem som var til stede under møtene, og det eksisterer heller ingen referater. En av sidene i presentasjonen har overskriften "Underleverandører", og de tre første punktene på denne siden lyder: Middag- og matbestilling ISS matomsorg AS D-B0 RG/03

6 Renhold CD renhold (fom ) Vaskeri Sentralvaskeriet, beboertøy vaskes på Oppsalhjemmet Det ble utarbeidet en samlet protokoll, datert 28. april 2009, for alle informasjons- og drøftingsmøter som var avholdt i mars og april Protokollen omfatter også møtet den 1. april 2009 hvor de tillitsvalgte ikke deltok. I protokollen heter det blant annet: d) Alle virksomhetsoverdratte overføres til Norlandia Omsorg med Oslo kommunes tariffavtaleforhold gjeldende fram til Norlandia Omsorg as utbetaler de virksornhetsoverdratte lønn for arbeid i mai pr Oslo kommune legger til grunn at virksomhetsoverdragelsen av Oppsalhjemmet ikke utløser noen form for valgett. e) Planlagt tiltak overfor arbeidstakerne KKF har ikke slike planer. Norlandia: Det vil bare finne sted mindre tilpasninger i driften ved overtakelsestidspunktet. Norlandia Omsorg as planlegger å iverksette sin organisasjonsmodell fom , etter forhandlinger med tillitsvalgte på vanlig måte. Norlandias bemanning etter vil antakelig bli lavere enn i KKFs drift. Egen tabell for stillingskategori og årsverk ble delt ut. Norlandia vil opprette et forum m/tillitsvalgte for å informere og drøfte grunnlaget for kontrakten, bemanningsplaner og evt. bruk av underleverandører etter overdragelsen, dvs, når de er trådt inn i arbeidsgiverrollen for Oppsalhjemmet. Alle underleverandører skal godkjennes av SYE i hht. kontrakt. På spørsmål fra Fagforbudet om hvilke virksomhetsoverdratte personer som finner sin stilling hvor i Oppsalhjemmet etter , opplyste Norlandia entydig at alle virksomhetsoverdratte er velkomne til Norlandia og vil være ansatt der fra og med Hvis det etter skulle oppstå overtallighet ved Oppsalhjemmet, vil dette bli håndtert etter kriterier i en prosess med tillitsvalgte. Fagforbundet, med tilslutning fra Delta, anførte i protokollen at informasjonsplikten etter arbeidsmiljøloven 16-6, jf 16-5 ikke var oppfylt, og at de ansatte derfor ikke hadde tilstrekkelig grunnlag for å vurdere utøvelse av valgrett og reservasjonsrett. Det ble understreket at fristen for å utøve disse rettighetene ikke ville begynne å løpe før informasjonsplikten var oppfylt. Om den manglende informasjonen anførte organisasjonene blant annet: Opplysninger som mangler er blant annet dokumentasjon på hva som er gjenstand for virksomhetsoverdragelsen og hvem som eksakt omfattes av den, herunder kontrakten mellom Oslo kommune og Norlandia om hva Norlandia skal drifte ASD-BORG/03

7 Fagforbundet vil vurdere rettslige skritt for å få utlevert nødvendig dokumentasjon for å vurdere virksomhetsoverdragelsens omfang. Det er opplyst om at Oppsalhjemmet vil drive med en annen og lavere bemanning enn dagens uten at dette er dokumentert. Fagforbundet vurderer det derfor slik, at det ikke er mulig å slå fast hvorvidt de ansattes arbeidsavtaler vil bli opprettholdt, redusert eller sagt opp. Reelle droftinger har ikke blitt fullbyrdet, da det ikke er framlagt bemaimingsoversikt, arbeidsplaner, fremtidig turnusplaner eller lignende. Kontraktsdetaljer mellom Oslo kommune og Norlandia, som kan ha betydning for individuelle lønns- og arbeidsvilkår etter aml er heller ikke framlagt. Videre er det ikke framlagt navnlister på de som omfattes av virksomhetsoverdragelsen, navnlister som inneholder opplysninger som er nødvendige for å vurdere den enkeltes rettigheter. Her kan nevnes ansiennitet og lignende, samt at opplagte feil ved de fremlagte listene ikke blir besvart/kommentert. Her kan nevnes gal stillingstittel og/eller profesjon. Det ble fra begge organisasjoners medlemmer hevdet "... reservasjons- og valgrett for samtlige av våre medlemmer...", og det ble gitt utrykk for at man ville vurdere om disse rettighetene skulle anvendes fra medlemmenes side. Den 4. mai 2009 ble Fagforbundet og Delta innkalt til drøftingsmøte med Norlandia. Møtet skulle finne sted 11. mai 2009, og tema for møtet ble oppgitt å være "... bemanningssituasjonen framover på Oppsalhjemmet..." i renhold, mottakskjøkken, vaskeri og administrasjon. I protokollen fra møtet heter det blant annet: Arbeidsgiver kalte inn til møtet på bakgrunn av behov for å drøfte bemanningssituasjonen innen områdene renhold, kjøkken, vaskeri og administrasjon/resepsjon. Norlandia Omsorg (NO) har i sitt driftskonsept og i sin kontrakt med Oslo kommune (SYE) definert at funksjoner som ikke er knyttet til kjernevirksomheten (pleie- og omsorg) kan drives bedre og mer økonomisk effektivt ved bruk av underleverandører. Dette innebærer at en del personer vil bli overtallige. Problemstillingen ble presentert og drøftet på møtet. Det ble vist til Arbeidsmiljølovens (AML) kapittel Stillingsoversikt fra anbudet til NO ble framlagt (vedlegg 1). Nedbemanning er nødvendig og en absolutt forutsetning for å sikre virksomhetens framtidige drift (AML 15-7 nr 3). Konkret lan for bemannin inne støttefunks'oner blir som føl er: Renhold: 0 ansatte (6 per i dag) Kjøkken/kantine: 0,4 ansatte (1,75 per i dag) Vaskeri: 1 ansatt (4 per i dag) Resepsjon/legesekretær: 1 (2 per i dag), dette innebærer en økning på 0,2 i forhold til anbudet. Dette hentes fra kantine (0,6 blir 0,4). Det blir delt ut oversiktsliste om de berørte stillinger med navn til de ansatte (vedlegg 2) AS D-B0 RG/03

8 Påfølgende dag, den 12. mai 2009, sendte Fagforbundet et brev til FIU, KKF og Norlandia. Under overskriften "UTØVELSE AV RESERVASJONSRETT/VALGRETT' ble det igjen vist til manglende etterlevelse av arbeidsmiljølovens regler om informasjonsplikt ved virksomhetsoverdragelse. Det ble imidlertid opplyst at de opplysningene som ble gitt under møtet 11. mai 2009, for noen ansattes del hadde gjort bildet "... tilstrekkelig klart til at det varsles utøvelse av valgrett". Det heter videre: På bakgrunn av de opplysningene som pr. dags dato foreligger vil følgende medlemmer utøve valgrett: På listen over 11 navngitte ansatte finnes åtte av de ni personene som er parter i nærværende ankesak. Den eneste parten som ikke er nevnt ved navn, er Atta Mohammed Ahmedi. Avslutningsvis i brevet heter det følgende: De ovennevnte medlemmer står oppført på liste utlevert i møte 11. mai 2009 og vil i betydelig grad få svekket sine lønns- og arbeidsvilkår. I tillegg til de ovennevnte utøves reservasjonsrett/valgett for andre medlemmer som står i fare for å få sine stillinger redusert eller fjernet som følge av virksomhetsoverdragelsen, og som ikke kan tilbys tilsvarende stillinger i Norlandia omsorg as. Da det ikke foreligger opplysninger som gjør det mulig å identifisere det enkelte medlem, med unntak av de ovennevnte navngitte, er det de avgivende og mottakende arbeidsgiveres ansvar at disse ikke kan navngis på dette tidspunktet. Da utøvelse av valgrett i sin ytterste konsekvens kan ramme driften av Oppsalhjemmet, vil våre medlemmer fortsette å utøve sitt arbeid i Norlandia omsorg as Oppsalhjemmet til spørsmålet om valgrett endelig er avklart, slik at dette ikke skaper driftsproblemer. Valgretten utøves med forbehold om at det senere vil komme supplerende opplysninger som åpenbart viser at det ikke er grunnlag for å hevde valgrett og at de eksisterende ansettelsesforhold er trygge. Dette brevet ble aldri besvart fra noen av adressatene. I brev av 20. mai 2009 til FIU redegjorde direktør Liv Valstrand i KKF nærmere for prosessen rundt virksomhetsoverdragelsen av Oppsalhjemmet. Valstrand gir i brevet uttrykk for at den informasjon som har vært gitt om virksomhetsoverdragelsen, tilfredsstiller arbeidsmiljølovens regler. I oppsummeringen skriver hun for øvrig følgende: Men særlig Fagforbundet har helt fra starten av ønsket å få informasjon/bekreftelse fra Norlandia om deres driftsmodell etter driftsovertakelsen og framover i tid. Dette standpunktet har komplisert gjennomføringen av inf. og drøftingen av selve virksomhetsoverdragelsen. Organisasjonene har så lang jeg vet, ikke imøtekommet invitasjonen fra Norlandia om drøfte/forhandle dette i eget fora. Det at Oslo kommune v/sye skal forhåndsgodkjenne evt. outsorsing av virksomhets-overdratte ansatte/arbeidsområder er også en viss kompliserende faktor i den forstand at kan ASD-B0 RG/03

9 SYE nekte/akseptere at ansatte i Oslo kommune blir overdratt til arbeidsledighet eller til fortsatt ansettelse i Norlandia. Det har vært en svekkelse av gjennomføringsevnen at Oslo kommune ikke har en avklaret holdning/regler for hva som evt. kan gi valgrett. Det må avklares hva som skal ligge til grunn for å gjennomføre informasjon og drøfting av selve gjennomføringen av en kontraktsfestet virksomhetsoverdragelse og når skal den nye arbeidsgiveren starte sin arbeidsgiverrolle i å tilpasse driften til en driftsmodell som Oslo kommune (SYE) har kjøpt. Det har også vært en svekkelse at Oslo kommune ikke vet klart om de som reserverer seg mot å bli overdratt til ny arbeidsgiver, skal ha en lønnsrett/arbeidsplikt i 3 mnd i kommunen. Det er forståelig at organisasjonene prøver å "kjempe" lengst mulig for at deres medlemmer havner i arbeidsledighet som følge av kommersielle drifismodeller. En avklaring av hvor skjæringspunktet egentlig ligger mellom info. og drøffinger etter aml 16-5 og når ordinær omorganisering/nedbemanning/omplassering/oppsigelser skal drøftes/forhandles hos ny arbeidsgiver må klargjøres. I denne virksomhetsoverdragelsen har det blitt forsøkt håndtert i en og samme drøfting med de følger som er vist i referatet fra alle møtene. Jeg takker for gode råd forut og under veis i prosessen, men ble etter hvert litt utrygg på tyngden i rådene ettersom kommunen ser ut til å mangle avklaringer på noen vesentlige prinsipper.... Etter at drøftingsmøter var gjennomført, ble overtallige ansatte sagt opp av Norlandia i slutten av mai Det vises til den beskrivelse av hver enkelt arbeidstakers ansettelsesforhold i Oslo kommune og vedkommendes senere jobbmessige status som fremgår av tingrettens dom pkt 2.5, og som er uomtvistet mellom partene. Ved stevning av 10. august 2009 reiste ni av de personene som hadde blitt oppsagt etter virksomhetsoverdragelsen, sak mot Oslo kommune og Norlandia ( TVI- OTIR/06). To andre ansatte reiste ved to særskilte søksmål sak mot henholdsvis Oslo kommune og Norlandia ( TVI-OTIR/04 og TVI-OTIR/06). De tre søksmålene ble ved tingrettens avgjørelser av 28. oktober 2009 og 22. desember 2009 forent til felles behandling. Ved felles prosesskrift av fra saksøkerne i sak TVI-OTIR/06, saksøkerne i sak TVI-OTIR/06 og Norlandia, ble førstnevnte sak begjært delt, slik at søksmålet mot Norlandia ble skilt ut. Den utskilte delen ble avtalt stanset. Videre ble sak TVI-OTIR/06 avtalt stanset. Endelig begj ærte de nevnte parter forening av den utskilte del av sak TVI-OTIR/06 og sak TVI-OTIR/04. Tingretten tok begjæringene til følge, slik at behandlingen av søksmålene mot Oslo kommune kunne behandles for seg ASD-BORG/03

10 Hovedforhandling ble holdt i perioden september Oslo tingrett avsa 4. oktober 2010 dom med slik domsslutning: I sak TVI-OTIR/06: 1. a) Jolanta Natiene, Ali Abdul K. Mohammed, Jaswinder Hayer, Rakesh Sharma, Joisy Kanagarajan er ansatt i Oslo kommune, Kommunal konkurranse Oslo KF. b) Aklilu Tefere Woldeyesus er ansatt i Oslo kommune med de lønnsvilkår som følger av hans opprinnelige arbeidsavtale med Kommunal konkurranse Oslo KF. c) Le Quoc Cuongs etterlatte v/hong Phuong Thi Bui er berettiget til utbetaling under den kollektive gruppelivsforsikringen etter 5-4 i overenskomsten med Oslo KF. 2. Saken heves for Anne Sandvik Jansen og Balakumar Paramosothy. Sakskostnader tilkjennes ikke. 3. Oslo kommune dømmes til innen 2 to uker regnet fra dommens forkynnelse å betale sakskostnader til Jolanta Natiene, Ali Abdul K. Mohammed, Jaswinder Hayer, Rakesh Sharma, Joisy Kanagarajan, Aldilu Tefere Woldeyesus og Le Quoc Cuongs etterlatte v/hong Phuong Thi Bui samlet med tohundreogåttifiretusenåttehundreogfemten kroner. 4. Oslo kommune dømmes til innen 2 to uker regnet fra dommens forkynnelse å betale sakskostnader til Norlandia Omsorg AS med nittitotusensyvhundre kroner. I sak TVI-OTIR/04: I. Ranveig Høstland er ansatt i Oslo kommune. 2. Oslo kommune dømmes til innen 2 to uker regnet fra dommens forkynnelse å betale erstatning til Ranveig Høstland med tohundreogtjueåttetusenfemhundreogseksti kroner. 3. Begjæring fra Ranveig Høstland om gjeninnsettelse i stilling i Oslo kommune tas ikke til følge. 4. Oslo kommune dømmes til innen 2 to uker regnet fra dommens forkynnelse å betale sakskostnader til Ranveig Høstland med nittifemtusen kroner. 5. Oslo kommune frifinnes fra kravene fra Atta Mohammad Ahmedi. 6. Begjæring fra Atta Mohammad Ahmedi om gjeninnsettelse i stilling i Oslo kommune tas ikke til følge. 7. Sakskostnader tilkjennes ikke i for den del av saken som gjelder Atta Mohammad Ahmedi og Oslo kommune. 8. Sakskostnader tilkjennes ikke i for den del av saken som gjelder Norlandia Omsorg AS og Oslo kommune. For nærmere detaljer vedrørende saksforholdet vises til tingrettens dom og lagmannsrettens bemerkninger nedenfor ASD-BORG/03

11 Oslo kommune og Atta Mohammed Ahmedi har anket dommen til Borgarting lagmannsrett. Ranveig Høstland har inngitt avledet anke. Ankeforhandling ble holdt i perioden 29. august 2. september 2011 i Borgarting lagmannsretts hus. Partene, med unntak av Aklilu Tefere Woldeyesus og Le Quoc Cuongs etterlatte, møtte sammen med sine prosessfullmektiger. Jolanta Natiene avga partsforklaring. Det ble avhørt sju vitner. Om bevisføringen for øvrig vises til rettsboken. Oslo kommune har i hovedtrekk anført: Den klare ulovfestede hovedregelen er at de ansatte ikke har valgrett ved virksomhetsoverdragelser. I tråd med dette anføres det at virksomhetsoverdragelsen av Oppsalhjemmet til Norlandia ikke utløste valgrett. Når Høyesterett i enkelte saker har åpnet for å gjøre unntak, har det vært tale om virksomhetsoverdragelser i forbindelse med det offentliges konkurranseutsetting av tjenester eller privatisering av deler av virksomheter. I denne saken ble det gjennomført en virksomhetsoverdragelse mellom konkurrenter, og det gjøres gjeldende at det ved slike overdragelser ikke er grunnlag for å gjøre unntak fra hovedregelen. Valgrett her ville medføre ulike konkurranseforhold og svekket konkurranseevne for de store markedsaktørene. Selv om unntaket om valgett i prinsippet kan komme til anvendelse også ved denne type virksomhetsoverdragelser, er vilkårene for anvendelse av unntaksregelen ikke oppfylt i dette tilfellet. Etter kommunens syn irmebar overgangen til Norlandia ingen inngripende negativ endring for arbeidstakerne sett i forhold til deres situasjon som overtallige i Oslo kommune. Ved den konkrete vurderingen av arbeidstakernes situasjon må det legges betydelig vekt på at Norlandias oppsigelser kort tid etter overdragelsen var urettmessige. Selv om søksmålene mot Norlandia om oppsigelsenes gyldighet er stanset, må lagmannsretten ta prejudisielt stilling til om de ansatte lovlig kunne sies opp eller ikke. Det gjøres ellers gjeldende at spørsmålet om hvorvidt virksomhetsoverdragelsen innebar en kvalifisert negativ endring, må avgjøres for arbeidstakerne samlet ikke i forhold til hver enkelt ansatt. Subsidiært, forutsatt enkeltvise vurderinger, anføres det at Jolanta Natiene ikke under noen omstendighet hadde valgrett. Det vises til at hun har vært i arbeid for Norlandia helt siden overdragelsen, og at hun nå har fast jobb i selskapet. For det tilfellet at de ansatte hadde valgrett ved virksomhetsoverdragelsen, anføres det at denne retten ble utøvd for sent. Prinsipalt gjøres det gjeldende at fristen for utøvelse av valgrett er sammenfallende med fristen for utøvelse av reservasjonsrett. Fristen for utøvelse av reservasjonsrett utløp 20. april Partene er enige om at ingen av de ansatte utøvde valgrett før dette tidspunktet. Oslo kommune bestrider motpartenes anførsler om at fristen for utøvelse av reservasjonsrett, og dermed fristen for å gjøre valgrett gjeldende, ble forskjøvet på grunn av manglende informasjon til arbeidstakerne. Det gjøres gjeldende at ASD-BORG/03

12 de ansatte senest 14 dager før 20. april 2009 hadde fått all nødvendig informasjon om virksomhetsoverdragelsen, jf arbeidsmiljøloven 16-6, jf Det vises særlig til at Norlandias bemanningsplan var tilgjengelig for de ansatte fra et tidlig tidspunkt, og at det av den tydelig fremgikk at man på nærmere angitte områder ville kjøpe tjenester fra eksterneleverandører. Subsidiært, dersom retten skulle legge til grunn at fristen for utøvelse av reservasjonsrett ble forskjøvet som følge av manglende informasjon, eventuelt at valgett ikke har samme frist som reservasjonsretten, gjøres det gjeldende at fristen for utøvelse av valgrett ikke under noen omstendighet utløp senere enn på overdragelsestidspunktet som var 1. mai Det var heller ingen som utøvde valgrett i dagene mellom 20. april og 1. mai Etter kommunens oppfatning har anførselen om en absolutt siste frist på overdragelsestidspunktet en implisitt forankring i Høyesteretts praksis. Atter subsidiært, dersom retten heller ikke anser overdragelsestidspunktet som en absolutt frist, anføres det at valgretten etter en konkret vurdering uansett må anses utøvd for sent. Brevet fra Fagforbundet 12. mai 2009 kan etter sitt innhold ikke anses som utøvelse av valgrett, ettersom det i teksten tas så omfattende forbehold at konklusjonen er usikker. Brevets innhold må dessuten ses i lys av at alle ansatte fortsatte å gå på jobb for Norlandia også etter at brevet var sendt. Etter kommunens syn kan ingen av de ansatte anses å ha utøvd valgrett før ved uttak av stevning mot kommunen henholdsvis 10. og 28. august 2009, mer enn 3 måneder etter at virksomhetsoverdragelsen ble gjennomført. Det anføres videre at reglene om stillingsvern i arbeidsmiljøloven kapittel 15 kommer til anvendelse. Krav om valgrett gjelder stillingsvern, og behovet for en søksmålsfrist er det samme som i andre stillingsvemsaker. Selv om valgetten er ulovfestet, tilsier sammenhengen i regelverket at det også i saker om valgett må gjelde en søksmålsfrist. Lovens søksmålsfrist på åtte uker er ikke overholdt, og sakene fra de ansatte må av den grunn avvises. Når det særskilt gjelder kravet fra Le Quoc Cuongs etterlatte, anføres det i tillegg til det ovennevnte at kravet om rett til utbetaling under gruppelivsforsikringen ikke kan rettes mot Oslo kommune. Kommunens plikt etter tariffavtalen strekker seg ikke lenger enn til å tegne guppelivsforsikring. Den plikten er oppfylt fra kommunens side. Dersom det legges til grunn at Cuong hadde valgrett og utøvde den i tide, må krav om utbetaling eventuelt rettes mot Oslo Forsikring AS. Etter kommunens oppfatning skal imidlertid et krav om forsikringsutbetaling fra Cuongs etterlatte under enhver omstendighet rettes mot Norlandia, fordi det var der Cuong faktisk var ansatt på dødstidspunktet. Dersom lagmannsretten kommer til at de ansatte hadde valgrett og utøvde denne i tide, bestrides ikke kravene om erstatning for økonomisk tap fra Høstland og Ahmedi. Dette gjelder uansett om det legges til grunn at kapittel 15 i arbeidsmiljøloven kommer direkte til ASD-BORG/03

13 anvendelse eller ikke. Det skal ved erstatningsberegningen gjøres fradrag for den lønn som etter virksomhetsoverdragelsen er mottatt fra Norlandia. Det gjøres imidlertid gjeldende at det for de to nevntes del ikke under noen omstendighet er grunnlag for å kreve oppreisning. Hva gjelder begjæringene fra Høstland og Ahmedi om å stå i stilling, eventuelt å gjeninntre i stilling, forutsetter disse at kapittel 15 i arbeidsmiljøloven gis anvendelse. Kommunen gjør prinsipalt gjeldende at begjæringene om å stå i stilling må avvises som for sent fremsatt. Det bestrides at opphør av arbeidsforhold ved virksomhetsoverdragelse kan sidestilles med formuriktige oppsigelser ved vurderingen av reglene om søksmålsfrist. Subsidiært gjøres det gjeldende at vilkårene for å ta begjæringene til følge, ikke er oppfylt. Oslo kommune har nedlagt slik påstand: I sak mellom Jolanta Natiene mfl Oslo kommune: 1 Prinsipalt: Kravene avvises 2 Subsidiært: Oslo kommune frifiimes. 3 I begge tilfeller: Oslo kommune tilkjennes sakskostnader for tingretten og lagmannsretten I sak mellom Atta Mohammad Ahmedi mfl Oslo kommune: 1 Prinsipalt: Kravet i tingrettens domsslutning punkt 1 avvises. 2 Subsidiært for tingrettens domsslutning punkt 1 og for kravet i tingrettens domsslutning punkt 2: Oslo kommune frifinnes. 3 Prinsipalt: Kravet om gjeninntredelse i tingrettens domsslutning punkt 3 og 6 avvises. 4 Subsidiært: Anken over tingrettens domsslutning punkt 3 og 6 forkastes. 5 Prinsipalt: Kravet i tingrettens domsslutning punkt 5 avvises. 6 Subsidiært og for øvrig: Anken over tingettens domsslutning punkt 5 forkastes. 7 I alle tilfeller: Oslo kommune tilkjennes sakskostnader for tingretten og lagmannsretten. Jolanta Natiene, Jaswinder Kaur Hayer, Joisy Kanagarajan, AkIllu Tefera Woldeyesus, Ali Abdul K. Mohammad, Rakesh Sharma, Le Quoc Cuongs etterlatte v/hong Phuong Thi Bhi, Atta Mohammed Ahmedi, Ranveig Høstland og Norlandia Omsorg AS (partshjelper) har i hovedtrekk anført: De ansatte som er omfattet av saken her, hadde valgrett ved virksomhetsoverdragelsen av Oppsalhjemmet. Hovedregelen ved overdragelse av en virksomhet som dette er at valgrett ikke foreligger, men i denne saken er vilkårene for å gjøre unntak oppfylt, i tråd med de retningslinjer Høyesterett har trukket opp i rettspraksis ASD-BORG/03

14 Det avgjørende ved vurderingen av valgrett i denne saken, er at overdragelsen til Norlandia førte til inngripende negative endringer for de ansatte som var knyttet til kjøkken/kantine, renhold og vaskeri. Det forelå en betydelig risiko for at de ville miste jobben etter overdragelsen, ettersom det lå i Norlandias driftskonsept at selskapet ville benytte underleverandører på disse områdene. Risikoen materialiserte seg da også gjennom oppsigelse rauker etter virksomhetsoverdragelsen. Hvorvidt Norlandias oppsigelser av de ansatte etter overdragelsen var gyldige eller ikke, har liten betydning. Det er usikkerheten rundt arbeidsforholdets eksistens som er det sentrale. Ved den konkrete vurderingen av de ansattes situasjon må man se hen til at Oslo kommune er Norges største arbeidsgiver med svært gode muligheter for omplassering til annet arbeid. Det må også tas i betraktning at kommunen aldri tidligere har gått til oppsigelser på grunn av overtallighet. Sammenlignet med kommunen er Norlandia en liten arbeidsgiver som dessuten har hovedfokus på faglært arbeidskraft i pleien. Et tilleggsmoment i den samlede vurderingen av de ansattes situasjon ved overdragelse til ny arbeidsgiver, er overgangen fra den ytelsesbaserte pensjonsordningen i kommunen til den innskuddsbaserte pensjonsordningen hos Norlandia. Den kvalitative forskjellen på ordningene er betydelig, særlig for eldre arbeidstakere med opparbeidede AFP-rettigheter i kommunen. Det bestrides at virksomhetsoverdragelse mellom konkurrenter i et marked ikke kan utløse valgrett hos ansatte, slik Oslo kommune har anført. Det gjøres også gjeldende at kommunen tar feil når det anføres at vilkårene for utøvelse av valgett må gjøres samlet for alle ansatte som virksomhetsoverdras. Det kan etter denne sides oppfatning ikke være tvilsomt at vurderingen av om vilkårene for valgrett foreligger, må foretas i forhold til hver enkelt arbeidstaker. Det anføres at valgretten er utøvd i tide. For alle ansatte, med unntak av Atta Mohammed Ahmedi, ble valgrett erklært ved Fagforbundets brev av 12. mai Det gjelder ingen særlige formkrav for utøvelse av valgrett, og det må legges til grunn at terskelen er lav for hva som skal anses som utøvelse. Teksten i Fagforbundets brev er klar. En naturlig forståelse av innholdet er at det utøves valgrett for de navngitte ansatte. Det forbehold som nevnes i brevet, er knyttet til andre ikke navngitte arbeidstakere. Prinsipalt anføres det videre at det ikke gjelder noen absolutt frist for utøvelse av valgrett, slik det gjør for reservasjonsrett. Etter denne sides oppfatning må det i hvert enkelt tilfelle foretas en konkret vurdering av om valgrett er utøvd i tide, eller om passivitetsbetraktninger tilsier at retten ble utøvd for sent. Det gjøres gjeldende at utøvelse av valgrett 12. mai 2009 for alle ansatte foruten Ahmedi, skjedde i tide. Ahmedi utøvde sin valgrett gjennom prosessvarsel av 24. august 2009, hvilket også må anses tidsnok. Subsidiært anføres det at fristen for utøvelse av valgrett er sammenfallende med fristen for utøvelse av reservasjonsrett. Det gjøres imidlertid gjeldende at fristen for å utøve ASD-BORG/03

15 reservasjonsrett, og dermed valgrett, ikke utløp 20. april Fristen ble etter denne sides oppfatning suspendert som følge av at informasjonsplikten etter arbeidsmiljøloven 16-6, jf ikke var oppfylt. Det vises til at det forut for virksomhetsoverdragelsen ble gitt mangelfull og feilaktig informasjon om forhold som omfattes av 16-5 bokstav c), d) og e). Spesielt viktig er den manglende informasjonen om bruk av underleverandører og konsekvensene av kjøp fra disse. Selv om det hele tiden var på det rene at Norlandia skulle benytte underleverandører ved driften av Oppsalhjemmet, ble det i kommunikasjonen med arbeidstakerne bevisst skapt et inntrykk av dette ikke var avklart til og med så sent som i møtet 28. april Det ble ikke gitt informasjon om den betydelige risiko for overdragelse til overtallighet som forelå. Informasjon som ga tilstrekkelig grunnlag for utøvelse av valgrett, ble tidligst gitt i møte med de ansatte 11. mai Fristen for utøvelse av valgrett begynte ikke under noen omstendighet å løpe på et tidligere tidspunkt. Det er ikke grunnlag for å oppstille en regel om at valgrett ikke kan utøves etter at virksomhetsoverdragelsen har skjedd, slik kommunen har anført. Hva gjelder kravet fra Le Quoc Cuongs etterlatte om rett til utbetaling under Oslo kommunes gruppelivsforsikring, bestrides det at kommunen ikke er rett saksøkt. Selv om kommunen har tegnet gruppelivsforsikring i Oslo Forsikring AS, er det kommunen som er forpliktet etter tariffavtalens bestemmelser om forsikringsytelsenes innhold. Dersom Le Qouc Cuong utøvde valgrett i tide og må anses å ha vært ansatt i Oslo kommune på dødstidspunktet, kan det ikke være tvilsomt at kommunen er rett saksøkt i forhold til et krav om fastsettelsesdom for retten til forsikringsytelsen. Oslo kommunes anførsel om at Cuong under enhver omstendighet, uansett valgrett, må rette sitt krav mot Norlandia, bestrides. Det anføres at det ikke gjelder noen preklusiv frist for å reise søksmål i saker om valgrett. Det faktum at arbeidsmiljølovens særlige prosessregler kommer til anvendelse ved behandlingen av disse sakene, innebærer ikke at også lovens søksmålsfrister skal gjelde. Fristreglene er positivrettslige. Arbeidsmiljøloven er en vernelov, og det må legges til grunn at det ikke er rom for analogier som innskrenker arbeidstakernes rettigheter, slik bruken av fristreglene ville gjøre. Hva gjelder kravene fra Atta Mohammad Ahmedi og Ranveig Høstland om å stå i stilling i Oslo kommune, må disse tas til følge etter reglene i arbeidsmiljøloven annet ledd, jf 17-4 femte ledd tredje punktum. Det gjøres på disse ansattes vegne gjeldende at virksornhetsoverdragelse er et arbeidsgiverinitiert opphør av arbeidsforholdet, og at det i utøvelsen av valgrett implisitt ligger en anførsel om at opphøret er urettmessig. Arbeidsgivers avslutning av arbeidsforholdet ved virksomhetsoverdragelse må sidestilles AS D-BORG/03

16 med formuriktige oppsigelser, derfor er retten til å stå i stilling heller ikke betinget av overholdelse av søksmålsfrister. Det gjøres gjeldende at verken arbeidsmiljøloven tredje eller femte ledd er anvendelige ved vurderingen av kravet om å stå i stilling. På vegne av Ahmedi og Høstland anføres det videre at de har krav på erstatning utmålt etter den alminnelige regelen i arbeidsmiljøloven annet ledd. Det anføres at begge har krav på oppreisning i tillegg til erstatning som dekker det økonomiske tap. Subsidiært, dersom retten kommer til at arbeidsmiljølovens erstatningsregel ikke kommer direkte til anvendelse, gjøres det gjeldende at Ahmedi og Høstland har krav på erstatning etter de alminnelige regler om mislighold i kontraktsforhold. Jolanta Natiene, Jaswinder Kaur Hayer, Joisy Kanagarajan, Aklilu Tefera Woldeyesus, Ali Abdul K. Mohammad, Rakesh Sharma og Le Quoc Cuongs etterlatte v/hong Phuong Thi Bhi har nedlagt slik påstand: 1 Anken forkastes. 2 Jolanta Natiene m.fl. tilkjennes sakskostnader for tingretten og lagmaimsretten. Ranveig Høstland har nedlagt slik påstand: 1 Oslo kommunes anke forkastes. 2 Oslo kommune dømmes til å betale Ranveig Høstland erstatning fastsatt etter rettens skjønn med tillegg av renter etter forsinkelsesrenteloven 3 fra dommens forfallstidspunkt til betaling skjer. 3 Begjæring om å stå i stilling i Oslo kommune mens saken pågår tas til følge. 4 Oslo kommune dømmes til å betale sakens omkostninger for tingretten og lagmannsretten, herunder saksomkostninger til Norlandia Omsorg AS. Atta Mohammed Ahmedi har nedlagt slik påstand: 1 Atta Mohammad Ahmedi er ansatt i Oslo kommune. 2 Begjæring om å stå i stilling i Oslo kommune mens saken pågår tas til følge. 3 Oslo kommune pålegges å betale Atta Mohammad Ahmedi erstatning fastsatt etter rettens skjønn med tillegg av renter etter forsinkelsesrenteloven 3 fra dommens forfallstidspunkt til betaling skjer. 4 Oslo kommune pålegges å betale sakens omkostninger for tingretten og lagmannsretten ASD-BORG/03

17 Partshjelperen, Norlandia Omsorg AS, har nedlagt slik påstand: I sak mellom Jolanta Natiene mfl Oslo kommune: 1 Anken forkastes. 2 Norlandia Omsorg AS tilkjennes sakskostnader for tingretten og lagmannsretten. I sak mellom Atta Mohammad Ahmedi mfl Oslo kommune: 1 Oslo kommunes anke over tingrettens domsslutning punkt 1 forkastes. 2 Oslo kommune dømmes til å betale Ranveig Høstland erstatning fastsatt etter rettens skjønn. 3 Norlandia Omsorg AS tilkjennes sakskostnader for tingetten og lagmannsretten for den del av saken som gjelder Ranveig Høstland. Lagmannsretten ser slik på saken: Lagmannsretten har kommet til samme resultat som tingretten, og kan ved vurderingen av de ulike rettsspørsmål i betydelig grad slutte seg til tingrettens begrunnelse. Retten vil i det følgende først behandle spørsmålet om eksistensen av en valgrett for de ansatte i forbindelse med virksomhetsoverdragelsen av Oppsalhjemmet. Deretter vil de ulike temaer i saken stort sett bli behandlet i samme rekkefølge som i tingrettens dom. Valgrett Partene er enige om at overdragelsen av Oppsalhjemmet fra KKF til Norlandia er å betrakte som en virksomhetsoverdragelse i arbeidsmiljølovens forstand. Det synes heller ikke omtvistet at overdragelsen i denne saken gjaldt "hele bedriften eller en klart selvstendig del av bedriften", jf Høyesteretts uttalelser i Rt 1999 side 977 (Nemkodommen). Lagmannsretten legger dette til grunn. Den klare hovedregelen ved denne typen virksomhetsoverdragelser er at de ansatte ikke har noen rett til å velge å fortsette sitt ansettelsesforhold hos tidligere arbeidsgiver. Gjennom rettspraksis har Høyesterett likevel trukket opp retningslinjer for en begy-enset unntaksadgang. De vilkårene som må være oppfylt for at valgett skal anses å foreligge, kan først og fremst utledes av Nemko-dommen og tre andre dommer avsagt i 1999 og I sin oppsummering av rettstilstanden la førstvoterende i Rt side 2047 (Psykiatri-dommen) til grunn at valgett etter omstendighetene kan foreligge dersom virksomhetsoverdragelsen "... fører til ikke uvesentlige negative endringer i arbeidstakerens situasjon". Høyesterett understreket at ansatte i utgangspunktet må tåle en viss forverring, men at "... visse endringer kan være av en så inngripende karakter, og bety så mye for arbeidstakerens nåtidige og fremtidige situasjon, at de bør utløse en valgrett" AS D-BORG/03

18 I tråd med dette må det i vår sak foretas en konkret vurdering av virksomhetsoverdragelsens betydning for de ansattes arbeidssituasjon. Når det gjelder skjæringstidspunktet for denne vurderingen, heter det i Psykiatri-dommen følgende: Jeg tilføyer at bedømmelsen av om endringene i arbeidsforholdet er av en slik karakter at de bør utløse valgrett, må skje med utgangspunkt i situasjonen når virksomhetsoverdragelsen finner sted, også slik at nærliggende fremtidige endringer tas i betraktning. Men det må i noen grad være riktig å legge vekt på den senere kjente utvikling, i særdeleshet når den synes å bekrefte antakelser arbeidstakerne har hatt om en forverret situasjon etter overføringen, og som de ga uttrykk for før denne fant sted. I Rt side 2058 (Miljøtransport-dommen) kom flertallet til at de ansatte som ble virksomhetsoverdratt fra Oslo kommune til Miljøtransport AS, hadde valgrett. Om den konkrete vurderingen av arbeidstakernes situasjon i forbindelse med virksomhetsoverdragelsen sa flertallet følgende: Utslagsgivende for min vurdering er den usikkerhet i forhold til en overtallighetssituasjon som virksomhetsoverdragelsen her innebar, jf. at usikkerhet om fremtiden ble tillagt vekt i Vest-Ro-dommen i Rt På det meget konkurranseutsatte området som det her dreier seg om, var rasjonaliseringer og bemanningsreduksjoner en nærliggende følge. Og jeg peker på at en situasjon med overtallighet her ikke utelukkende var noe som viste seg en tid etter virksomhetsoverdragelsen, men var en fare som arbeidstakerne hadde forutsett før virksomhetsoverdragelsen, og også hadde forsøkt å gardere seg mot.... Også i Ot.prp.nr.79 ( ), side 264, ble sannsynligheten for tap av arbeidsplasser fremhevet som et sentralt moment ved vurderingen av den unntaksvise valgretten. Under departementets omtale av gjeldende rett på dette området het det blant annet:... Spørsmålet om hvilke negative endringer arbeidstakere må påføres ved overføringen for at de har valgrett, avgjøres på grunnlag av en skjønnsmessig vurdering. Det vil særlig være relevant å vurdere sannsynligheten for at de ansatte vil miste sine arbeidsplasser ved en snarlig nedbemanning hos ny arbeidsgiver (jf blant annet Rt ). Et annet viktig moment kan være hvilke pensjonsrettigheter arbeidstakerne vil få i forhold til tidligere. De ansatte har i saken her anført at den usikkerhet i forhold til en overtallighetssituasjon som overdragelsen av driften på Oppsalhjemmet innebar, må være det avgjørende ved lagmannsrettens avveining av valgrettens eksistens. Dette er lagmannsretten enig i. Allerede i Norlandias tilbud om drift av Oppsalhjemmet ble det gjort klart at selskapets driftskonsept var basert på bruk av underleverandører innen kjøkken- og vaskeridrift, samt renhold. Disse funksjonene lå utenfor det som Norlandia selv beskriver som sin kjernevirksomhet, som er pleie og omsorg. Lagmannsretten legger til grunn at fra det ASD-BORG/03

19 tidspunkt kontrakten på Oppsalhjemmet ble tildelt Norlandia, forelå det en betydelig risiko for at de ansatte i de nevnte støttefunksjonene ville miste jobben etter virksomhetsoverdragelsen. Faren for snarlig rasjonalisering og nedbemanning var med andre ord ikke noe som først ble synlig etter at ny driver av sykehjemmet hadde tatt over. Nedskjæringer i eksisterende stab ved sykehjemmet var i realiteten en forutsetning for Norlandias drift i henhold til tilbudet. Dette underbygges av at de ansatte i støttefunksjonene allerede 4. mai 2009, på den f:j erde dagen etter at virksomhetsoverdragelsen var gjennomført, ble innkalt til drøftinger om nedbemanning. Alle mottok oppsigelse fra Norlandia innen utløpet av mai måned. Lagmannsretten finner det relativt klart at risikoen for å bli overtallig og miste jobben i Norlandia etter virksomhetsoverdragelsen var betraktelig større enn risikoen for overtallighet og oppsigelse i Oslo kommune. Alle de ansatte som omfattes av ankesaken, tilhørte i utgangspunktet yrkesgrupper utenfor Norlandias kjernevirksomhet. Selv om Norlandia driver flere sykehjem mv i Oslo-området, er også driften i andre deler av organisasjonen basert på kjøp av tjenester innenfor støttefunksjonene. Dette indikerer at mulighetene for omplassering til annet arbeid i Norlandia, var begrensede. Når det på den annen side gjelder Oslo kommune, er dette en av Norges største arbeidsgivere. Det kan neppe være tvil om at de faktiske mulighetene for omplassering ville være langt bedre i kommunen enn hos Norlandia. Det må også tas i betraktning at kommunen etter det opplyste aldri tidligere har gått til oppsigelser på grunn av overtallighet. De ansatte som omfattes av saken her, har også tatt ut søksmål mot Norlandia med påstand om at oppsigelsene etter virksomhetsoverdragelsen var ugyldige. Oslo kommune har anført at gyldigheten av Norlandias oppsigelser må være avgjørende ved vurderingen av om de ansatte hadde valgett. Lagmannsretten er imidlertid enig med tingretten i at dette har liten betydning i vår sak, og har ikke funnet grunn til å drøfte lovligheten av oppsigelsene nærmere her. Ved vurderingen av spørsmålet om valgrett er det, som allerede nevnt, usikkerheten knyttet til de ansattes arbeidsforhold etter virksomhetsoverdragelsen som må være avgjørende. I denne saken var usikkerheten under enhver omstendighet betydelig, uavhengig av de etterfølgende oppsigelsenes rettslige status i forhold til arbeidsmiljøloven. Et tilleggsmoment i den samlede vurderingen av de ansattes situasjon er den endringen overdragelse til ny arbeidsgiver medførte for de ansattes pensjonsrettigheter. Virksomhetsoverdragelsen innebar overgang fra en ytelsesbasert pensjonsordning i kommunen til en innskuddsbasert pensjonsordning hos Norlandia. Det må etter bevisførselen legges til grunn at den kvalitative forskjellen på ordningene er betydelig, særlig i forhold til eldre arbeidstakere med opparbeidede AFP-rettigheter i kommunen. Lagmannsretten bemerker at endringen i pensjonsrettigheter ikke alene ville vært tilstrekkelig til å konstatere valgrett for de ansatte ved Oppsalhjemmet. Overgangen til ny pensjonsordning er likevel et relevant moment i helhetsvurderingen av de ansattes valgett ASD-BORG/03

20 Lagmannsretten er etter dette kommet til at virksomhetsoverdragelsen av Oppsalhjemmet førte til slike inngripende negative endringer i de ansattes arbeidsforhold at de arbeidstakerne som er omfattet av saken her, hadde valgrett. Kommunens anførsel om at det i denne saken er gjennomført en virksomhetsoverdragelse mellom konkurrenter i et marked, og at det ved slike overdragelser ikke skal gjøres unntak fra hovedregelen om at de ansatte ikke har valgrett, kan ikke føre frem. Lagmannsretten kan ikke se at det finnes rettslig forankring for et slikt synspunkt. Det faktum at valgrett i forbindelse med virksomhetsoverdragelser eventuelt kan medføre svekket konkurranseevne for store markedsaktører som Oslo kommune, kan etter rettens syn ikke være avgjørende ved vurderingen av de ansattes rettigheter. Fra kommunens side er det ellers gjort gjeldende at spørsmålet om hvorvidt virksomhetsoverdragelsen innebar en kvalifisert negativ endring i arbeidsforholdet, må avgjøres for arbeidstakerne samlet ikke i forhold til hver enkelt ansatt. Lagmannsretten viser i den forbindelse til at valgretten er en individuell rettighet, hvilket tilsier at det er naturlig å ta utgangspunkt i den enkelte arbeidstaker ved den konkrete vurderingen. Det må imidlertid antas at denne problemstillingen er mindre praktisk og sjelden kommer på spissen, idet det ofte vil være nærliggende å vurdere eventuelle negative endringer gruppevis, for eksempel slik at man ser ansatte som jobber innenfor samme stillingskategori under ett. De ansatte som omfattes av denne saken, jobbet i stillinger på kjøkkenet, på vaskeriet og innen renhold. Etter lagmannsrettens syn er det her korrekt å vurdere valgretten samlet for de ansatte innenfor hver av de tre støttefunksjonene, slik retten har gjort over. Subsidiært har kommunen anført at Jolanta Natiene ikke under noen omstendighet hadde valgrett, ettersom hun helt siden overdragelsen har vært i arbeid for Norlandia og nå har fast jobb i selskapet. Dette er lagmannsretten ikke enig i. Selv om det nå, mer enn to år etter gjennomføringen av virksomhetsoverdragelsen, er mulig å konstatere at Natiene har vært kontinuerlig i arbeid og etter hvert har fått fast jobb, endrer det ikke lagmannsrettens konklusjon om at også hun hadde valgett. Som nevnt over, er det usikkerheten knyttet til arbeidsforholdet på tidspunktet for virksomhetsoverdragelsen som er det utslagsgivende momentet ved bedømmelsen av valgett i denne saken. Det var ingenting ved Natienes situasjon som gjorde at usikkerheten for hennes del var mindre enn for de øvrige ansatte da virksomhetsoverdragelsen ble gjennomført. Lagmannsretten kan ikke se at den etterfølgende utviklingen for hennes del får noen betydning for hennes valgrett. Om val etten ble utøvd i tide Ved vurderingen av om valgrett ble utøvd i tide, oppstår det flere spørsmål. Lagmannsretten vil i det følgende først ta stilling til når de ansatte i saken her kan anses å ha utøvd valgrett. Deretter vil retten vurdere hvorvidt utøvelsen skjedde tidsnok ASD-BORG/03

Reservasjonsrett m.m. ved overføring av lokal vergemålsmyndighet til Fylkesmannen

Reservasjonsrett m.m. ved overføring av lokal vergemålsmyndighet til Fylkesmannen Deres ref Vår ref Dato Reservasjonsrett m.m. ved overføring av lokal vergemålsmyndighet til Fylkesmannen Virksomhetsoverdragelse Vi viser til tidligere informasjon, og informasjonsmøte dd.mm.åååå. Fra

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 29. juni 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, A (advokat Pål Behrens) mot Gjensidige Forsikring ASA (advokat Lars

Detaljer

Frist for krav etter aml. 15-11 (3) ved tvist om midlertidig ansettelse

Frist for krav etter aml. 15-11 (3) ved tvist om midlertidig ansettelse Kommentar Frist for krav etter aml. 15-11 (3) ved tvist om midlertidig ansettelse Av Stein Owe* 1 Innledning Under behandlingen av en tvist om bl.a. midlertidig ansettelse er hovedregelen etter arbeidsmiljølovens

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-01156-A, (sak nr. 2009/188), sivil sak, anke over dom, (Kommuneadvokaten i X v/advokat Tor Plahte)

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-01156-A, (sak nr. 2009/188), sivil sak, anke over dom, (Kommuneadvokaten i X v/advokat Tor Plahte) NORGES HØYESTERETT Den 5. juni 2009 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2009-01156-A, (sak nr. 2009/188), sivil sak, anke over dom, X kommune (Kommuneadvokaten i X v/advokat Tor Plahte) mot A (advokat Bent

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 17. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 17. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 17. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i HR-2013-02613-U, (sak nr. 2013/1975), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 18. november 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Skoghøy og Øie i

NORGES HØYESTERETT. Den 18. november 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Skoghøy og Øie i NORGES HØYESTERETT Den 18. november 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Skoghøy og Øie i HR-2013-02419-U, (sak nr. 2013/2093), sivil sak, anke over kjennelse: A AS A

Detaljer

VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE

VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE Foredrag MEF arbeidsgiverkonferanse 25. mars 2015 Advokat Merete Furesund Advokatfullmektig Lise Berntsen Kvale Advokatfirma DA Hvem er vi? Fullservice forretningsjuridisk firma

Detaljer

Tillitsvalgtkonferansen 2015

Tillitsvalgtkonferansen 2015 Tillitsvalgtkonferansen 2015 Virksomhetsoverdragelse, arbeidsgiveransvar, tillitsvalgtes medvirkning og påvirkningsmuligheter Advokat Johan Holmen Virksomhetsoverdragelse Definisjon av virksomhetsoverdragelse

Detaljer

OSLO TINGRETT. 06.04.2011 i Oslo tingrett, 10-199121TVI-OTIR/06

OSLO TINGRETT. 06.04.2011 i Oslo tingrett, 10-199121TVI-OTIR/06 OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: 06.04.2011 i Oslo tingrett, 10-199121TVI-OTIR/06 Dommerfullmektig Camilla Rydgren Meland Saken gjelder: Tvist om gjennomføringsbonus gir grunnlag

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 26. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 26. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 26. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Endresen og Matheson i HR-2015-00682-U, (sak nr. 2015/95), straffesak, anke over dom: I. A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 24. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Indreberg og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 24. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Indreberg og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 24. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Indreberg og Normann i HR-2012-02013-U, (sak nr. 2012/1569), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 23. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Noer i

NORGES HØYESTERETT. Den 23. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Noer i NORGES HØYESTERETT Den 23. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Noer i HR-2011-02175-U, (sak nr. 2011/1850), sivil sak, anke over kjennelse: Frank Johansen

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-01052-A, (sak nr. 2015/2246), sivil sak, anke over kjennelse,

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-01052-A, (sak nr. 2015/2246), sivil sak, anke over kjennelse, NORGES HØYESTERETT Den 18. mai 2016 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2016-01052-A, (sak nr. 2015/2246), sivil sak, anke over kjennelse, Staten v/arbeids- og velferdsdirektoratet (Regjeringsadvokaten v/advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 1. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Øie og Normann i. (advokat Janne Larsen)

NORGES HØYESTERETT. Den 1. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Øie og Normann i. (advokat Janne Larsen) NORGES HØYESTERETT Den 1. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Øie og Normann i HR-2013-00475-U, (sak nr. 2013/250), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat Janne

Detaljer

ARBEIDSRETTEN DOM. Avsagt: 13. september 2013. Saksnr.: 9/2013. Lnr.: 27/2013

ARBEIDSRETTEN DOM. Avsagt: 13. september 2013. Saksnr.: 9/2013. Lnr.: 27/2013 ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 13. september 2013 Saksnr.: 9/2013 Lnr.: 27/2013 Dommere: Saken gjelder: Tron Løkken Sundet Marit B. Frogner Trond Dolva Tove Stangnes Lars Chr. Berge Kjell Bjørndalen Helge Bjørneby

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 10. mars 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 10. mars 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 10. mars 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Matheson i HR-2011-00504-U, (sak nr. 2011/173), sivil sak, anke over kjennelse: I.

Detaljer

Ansettelse Oppsigelse Tvister om arbeidsforhold

Ansettelse Oppsigelse Tvister om arbeidsforhold Ansettelse Oppsigelse Tvister om arbeidsforhold De viktigste lovparagrafer i forbindelse med ansettelser, oppsigelser og tvistebehandling Fraktefartøyenes Rederiforening 1. Ansettelse Skipsarbeidsloven

Detaljer

OSLO TINGRETT DOM. 07.02.2012 i Oslo tingrett, 11-187261TVI-OTIR/01. Dommer: Dommerfullmektig Christian Backe. mot

OSLO TINGRETT DOM. 07.02.2012 i Oslo tingrett, 11-187261TVI-OTIR/01. Dommer: Dommerfullmektig Christian Backe. mot OSLO TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 07.02.2012 i Oslo tingrett, 11-187261TVI-OTIR/01 Dommer: Dommerfullmektig Christian Backe Saken gjelder: Tvist om fakturaer Abcenergy AS Advokat Knut Rein Carlsen mot

Detaljer

Organisatoriske forhold relatert til implementering av Mine pasientreiser virksomhetsoverdragelse

Organisatoriske forhold relatert til implementering av Mine pasientreiser virksomhetsoverdragelse NOTAT Til: Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS Fra: Wikborg, Rein & Co. Advokatfirma DA Dato: 12. april 2016 Ansvarlig partner: Jan L. Backer Organisatoriske forhold relatert til implementering

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 12. januar 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Utgård og Indreberg i

NORGES HØYESTERETT. Den 12. januar 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Utgård og Indreberg i NORGES HØYESTERETT Den 12. januar 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Utgård og Indreberg i HR-2015-00067-U, (sak nr. 2014/1941), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: mot

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: mot OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: 18.11.2011 i Oslo tingrett 11-162476TVI-OTIR/07 Dommer: Dommerfullmektig Bård Skeie Hagen Saken gjelder: Kontrollavgift Erik Halfdan Vasquez Pedersen mot

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 19. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 19. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 19. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Bull i HR-2012-00143-U, (sak nr. 2011/1859), sivil sak, anke over kjennelse: A B (advokat

Detaljer

Virksomhetsoverdragelse, tariffavtale og kollektiv arbeidsrett

Virksomhetsoverdragelse, tariffavtale og kollektiv arbeidsrett Virksomhetsoverdragelse, tariffavtale og kollektiv arbeidsrett 2.51 Virksomhetsoverdragelse virkeområde Oppgaveteksten er hentet fra Rt. 1997 s. 1954 (Løtendommen). Det avgjørende i oppgaven er hvorvidt

Detaljer

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 22.09.2009 i Oslo tingrett, Saksnr.: 09-085260TVI-OTIR/01. Dommer: Saken gjelder: avgjørelse

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 22.09.2009 i Oslo tingrett, Saksnr.: 09-085260TVI-OTIR/01. Dommer: Saken gjelder: avgjørelse OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: 22.09.2009 i Oslo tingrett, 09-085260TVI-OTIR/01 Tingrettsdommer Ingmar Nestor Nilsen Saken gjelder: Klage på Likestillings- og diskrimineringsnemndas

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 4. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Webster og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 4. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Webster og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 4. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Webster og Bull i HR-2012-00031-U, (sak nr. 2011/1890), sivil sak, anke over kjennelse: Stiftelsen

Detaljer

Stillingsvernsaker: - oppsigelse - avskjed - fortrinnsrett - midlertidig ansettelse - innleie - suspensjon

Stillingsvernsaker: - oppsigelse - avskjed - fortrinnsrett - midlertidig ansettelse - innleie - suspensjon Juridisk avdeling 23.01.12 Stillingsvernsaker: - oppsigelse - avskjed - fortrinnsrett - midlertidig ansettelse - innleie - suspensjon Opplysningsskjema for stillingsvernssaker etter arbeidsmiljøloven av

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Bull i HR-2014-02508-U, (sak nr. 2014/2096), sivil sak, anke over kjennelse: Staten

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-00378-A, (sak nr. 2015/1444), sivil sak, anke over dom, (advokat Kristoffer Wibe Koch til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-00378-A, (sak nr. 2015/1444), sivil sak, anke over dom, (advokat Kristoffer Wibe Koch til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 17. februar 2016 avsa Høyesterett dom i HR-2016-00378-A, (sak nr. 2015/1444), sivil sak, anke over dom, Repstad Anlegg AS (advokat Are Hunskaar) mot Arendal kommune (advokat Kristoffer

Detaljer

Lagring av advarsler i personalmapper - Datatilsynets veiledning

Lagring av advarsler i personalmapper - Datatilsynets veiledning DET KONGELIGE ARBEIDSDEPARTEMENT Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref 201002004-/ISF Dato 1 7 2010 Lagring av advarsler i personalmapper - Datatilsynets veiledning Arbeidsdepartementet mottok nylig

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT Avsagt: 02.12.2009 Saksnr.: Dommere: 09-1 72806ASK-BORG104 Lagdommer Lagdommer Lagdommer Petter Chr. Sogn Jargen F. Brunsvig Espen Bergh Ankende part Anne-Karina Hyggen Amland Ankernotpart

Detaljer

Kommunereformen og juridiske aspekter. v/ advokat Erna M. Larsen og Siri Tofte

Kommunereformen og juridiske aspekter. v/ advokat Erna M. Larsen og Siri Tofte Kommunereformen og juridiske aspekter v/ advokat Erna M. Larsen og Siri Tofte Oversikt over tema Kort hva kommunesammenslåing betyr Må det foretas «ny-valg» - og tidspunkt for kommunesammenslåing Nærmere

Detaljer

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING Quality Hotel Olavsgaard torsdag 12.04.2012. Advokat Gudbrand Østbye, Langseth Advokatforma DA. 1. Innledning 1.1 Kort om Langseth Advokatfirma

Detaljer

_:,gl~i~13!#) ~ tfaug 2014 NORD-TROMS TINGRETT MOTTATT. 06.08.2014 i Nord-Troms tingrett, Avsagt: 14-072088TVA-NHER. Sak nr.:

_:,gl~i~13!#) ~ tfaug 2014 NORD-TROMS TINGRETT MOTTATT. 06.08.2014 i Nord-Troms tingrett, Avsagt: 14-072088TVA-NHER. Sak nr.: MOTTATT tfaug 2014 NORD-TROMS TINGRETT _:,gl~i~13!#) ~ Avsagt: Sak nr.: Dommer: Saken gjelder: 06.08.2014 i Nord-Troms tingrett, 14-072088TVA-NHER Tingrettsdommer Morten Berg Klage i sak vedrørende besittelsestakeise

Detaljer

PROGRAM PROGRAM PROGRAM PROGRAM- PROGRAM HANDLINGS HANDLINGS HANDLINGS- 2015-2019 2015-2019 2015-2019 2015-2019 2015-2019 - VEILEDER I NEDBEMANNING -

PROGRAM PROGRAM PROGRAM PROGRAM- PROGRAM HANDLINGS HANDLINGS HANDLINGS- 2015-2019 2015-2019 2015-2019 2015-2019 2015-2019 - VEILEDER I NEDBEMANNING - HANDLINGS - HANDLINGS - HANDLINGS - HANDLINGS - HANDLINGS- OG OMSTILLING VEILEDER I NEDBEMANNING - Postboks 8704 Youngstorget, 0028 OSLO norsk@arb-mand.no Tlf.: 815 45 100 Nedbemanninger er en stor utfordring

Detaljer

FROSTATING LAGMANNSRETT

FROSTATING LAGMANNSRETT FROSTATING LAGMANNSRETT KJENNELSE Avsagt: Saksnr.: 18.08.2015 i Frostating Iagmannsrett 15-O61394ASK-FROS Dommere: Lagdommer Lagdommer Lagdommer Sverre Erik Jebens Knut Røstum Roger Faanes Sandhaug AS

Detaljer

Utøvelse av forkjøpsrett etter aksjeloven ved salg av aksjer

Utøvelse av forkjøpsrett etter aksjeloven ved salg av aksjer Side 1 av 6 NTS 2014-1 Utøvelse av forkjøpsrett etter aksjeloven ved salg av aksjer Kilde: Bøker, utgivelser og tidsskrifter > Tidsskrifter > Nordisk tidsskrift for Selskabsret - NTS Gyldendal Rettsdata

Detaljer

Norges Høyesteretts ankeutvalg - Kjennelse. Sivilprosess. Ankenektelse. Arbeidsrett. Avvisning. Søksmålsfrist. Arbeidsmiljøloven 17-4.

Norges Høyesteretts ankeutvalg - Kjennelse. Sivilprosess. Ankenektelse. Arbeidsrett. Avvisning. Søksmålsfrist. Arbeidsmiljøloven 17-4. HR-2011-1612-U INSTANS: Norges Høyesteretts ankeutvalg - Kjennelse. DATO: 2011-08-26 KUNNGJORT: 2011-09-02 DOKNR/PUBLISERT: STIKKORD: SAMMENDRAG: SAKSGANG: PARTER: FORFATTER: HR-2011-1612-U Sivilprosess.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 19. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 19. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 19. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i HR-2011-01014-U, (sak nr. 2011/629), sivil sak, anke over kjennelse: Hadeland Montasje

Detaljer

Eierseksjonsloven forslag til endringer

Eierseksjonsloven forslag til endringer Eierseksjonsloven forslag til endringer Finn Stormfelt, advokat, NBBL h.v. Revisjon av eierseksjonsloven Et utvalg la frem forslag til endringer i eierseksjonsloven 29.8.2014. Høringsfristen 15.12.2014.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 9. desember 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 9. desember 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 9. desember 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Endresen og Matheson i HR-2011-02309-U, (sak nr. 2011/1717), sivil sak, anke over kjennelse: Hands

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 24. mars 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Skoghøy og Kallerud i

NORGES HØYESTERETT. Den 24. mars 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Skoghøy og Kallerud i NORGES HØYESTERETT Den 24. mars 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Skoghøy og Kallerud i HR-2014-00590-U, (sak nr. 2014/388), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

Førstvoterende i Høyesterett, dommer Gjølstad, avga slik stemmegivning:

Førstvoterende i Høyesterett, dommer Gjølstad, avga slik stemmegivning: SOLA-SAKEN Høyesteretts dom og kjennelse av 5. mars 1997 Førstvoterende i Høyesterett, dommer Gjølstad, avga slik stemmegivning: «Saken gjelder prøving av lovligheten av varslet boikott, jf. boikottloven

Detaljer

STIKKORD: Finansvesen. Offentlige anskaffelser. Lov om offentlige anskaffelser..

STIKKORD: Finansvesen. Offentlige anskaffelser. Lov om offentlige anskaffelser.. LB-2010-89115 INSTANS: Borgarting lagmannsrett - Dom. DATO: 2011-06-09 DOKNR/PUBLISERT: LB-2010-89115 STIKKORD: Finansvesen. Offentlige anskaffelser. Lov om offentlige anskaffelser.. SAKSGANG: Oslo tingrett

Detaljer

Lønns- og arbeidsvilkår

Lønns- og arbeidsvilkår Lønns- og arbeidsvilkår NLT Høstsamling 2007 Ved advokat Jørgen Wille Mathiassen og Einar Brændsøi Program Tema 4 Lønns- og arbeidsvilkår 12:30 14:20 Innleding Permiteringsregler Lokale lønnsforhandlinger

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 6. november 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Matningsdal og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 6. november 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Matningsdal og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 6. november 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Matningsdal og Bergsjø i HR-2014-02165-U, (sak nr. 2014/1729), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 1. desember 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Indreberg og Bårdsen i

NORGES HØYESTERETT. Den 1. desember 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Indreberg og Bårdsen i NORGES HØYESTERETT Den 1. desember 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Indreberg og Bårdsen i HR-2015-02400-U, (sak nr. 2015/1948), sivil sak, anke over kjennelse: Staten

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 9. februar 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 9. februar 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 9. februar 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Normann i HR-2011-00291-U, (sak nr. 2011/129), sivil sak, anke over kjennelse: Prosjekt

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 30. august 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Falkanger i

NORGES HØYESTERETT. Den 30. august 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Falkanger i NORGES HØYESTERETT Den 30. august 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Falkanger i HR-2013-01857-U, (sak nr. 2013/1266), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-02085-A, (sak nr. 2015/468), sivil sak, anke over dom, (advokat Merete Bårdsen til prøve) (advokat John Egil Bergem)

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-02085-A, (sak nr. 2015/468), sivil sak, anke over dom, (advokat Merete Bårdsen til prøve) (advokat John Egil Bergem) NORGES HØYESTERETT Den 19. oktober 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-02085-A, (sak nr. 2015/468), sivil sak, anke over dom, A (advokat Merete Bårdsen til prøve) mot X (advokat John Egil Bergem) S T E

Detaljer

NÅR ARBEIDSSTOKKEN SKAL SLANKES - MULIGHETER OG FALLGRUVER. Trond Hatland, Advokat (H) Bergen Næringsråd,19. mars 2013

NÅR ARBEIDSSTOKKEN SKAL SLANKES - MULIGHETER OG FALLGRUVER. Trond Hatland, Advokat (H) Bergen Næringsråd,19. mars 2013 NÅR ARBEIDSSTOKKEN SKAL SLANKES - MULIGHETER OG FALLGRUVER Trond Hatland, Advokat (H) Bergen Næringsråd,19. mars 2013 1 INTRODUKSJON TIL TEMAET Omstillinger en del av hverdagen Krav til konkurransekraft

Detaljer

NEVROKIRURGISK VIRKSOMHET I HELSE VEST - NÆRMERE OM DE FORETAKSRETTSLIGE- OG FORVALTNINGSRETTSLIGE SIDER VED STYREVEDTAK I HELSE VEST RHF 23.

NEVROKIRURGISK VIRKSOMHET I HELSE VEST - NÆRMERE OM DE FORETAKSRETTSLIGE- OG FORVALTNINGSRETTSLIGE SIDER VED STYREVEDTAK I HELSE VEST RHF 23. NOTAT Til Helse Vest RHF Fra Dato 29. mai 2007 Ansvarlig advokat NEVROKIRURGISK VIRKSOMHET I HELSE VEST - NÆRMERE OM DE FORETAKSRETTSLIGE- OG FORVALTNINGSRETTSLIGE SIDER VED STYREVEDTAK I HELSE VEST RHF

Detaljer

Borgarting lagmannsrett

Borgarting lagmannsrett Borgarting lagmannsrett INSTANS: Borgarting lagmannsrett - Kjennelse DATO: 2008-04-03 PUBLISERT: LB-2008-37979 STIKKORD: Advarsel på internett mot selskap, ikke sikringsgrunn. SAMMENDRAG: På en hjemmeside

Detaljer

Grunnleggende arbeidsrett

Grunnleggende arbeidsrett GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN3 PRIVAT: ARBEIDSRETT Grunnleggende arbeidsrett Opphør av ansettelsesforholdet Hovedtemaer 1. Stillingsvern 2. Rettigheter når jeg har mistet jobben Tema 1 Stillingsvern

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for bygging av omsorgsboliger på Evenshaugen. Konkurransen var delt opp i flere entrepriser det kunne gis deltilbud

Detaljer

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 17. desember 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo.

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 17. desember 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo. TRYGDERETTEN Denne ankesaken ble avgjort den 17. desember 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo. Rettens sammensetning: 1. Vidar Hauge Halvorsen, juridisk kyndig rettsmedlem, rettens administrator 2. Knut

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01754-A, (sak nr. 2011/736), straffesak, anke over beslutning, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01754-A, (sak nr. 2011/736), straffesak, anke over beslutning, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 21. september 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-01754-A, (sak nr. 2011/736), straffesak, anke over beslutning, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Håvard Skallerud)

Detaljer

H R-1999-52-A - Rt-1999-989

H R-1999-52-A - Rt-1999-989 ritt 1777-3L-fj - ni i ri ib ivl,11 : 13:uD biae 1 av o H R-1999-52-A - Rt-1999-989 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1999-06-30 DOKNR/PUBLISERT: HR-1999-52-A - Rt-1999-989 STIKKORD:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01232-A, (sak nr. 2014/2280), sivil sak, anke over dom, (advokat Øyvind Vidhammer) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01232-A, (sak nr. 2014/2280), sivil sak, anke over dom, (advokat Øyvind Vidhammer) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 11. juni 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-01232-A, (sak nr. 2014/2280), sivil sak, anke over dom, A (advokat Øyvind Vidhammer) mot If Skadeforsikring NUF (advokat Truls Nygård)

Detaljer

ARBEIDSLIVSLOVUTVALGETS INNSTILLING

ARBEIDSLIVSLOVUTVALGETS INNSTILLING Vedlegg 7 ARBEIDSLIVSLOVUTVALGETS INNSTILLING Kopi av lysarkene som Ann Turid Opstad brukte i sin innledning. TEMA Harmonisering mellom arbeidsmiljøloven og tjenestemannslovens stillingsvernregler Midlertidig

Detaljer

NORGES HØYESTERETT S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 25. juni 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-01136-A, (sak nr. 2007/1873), sivil sak, anke, Egil Kristoffersen & Sønner AS (advokat Arvid Dahm) mot Marine Harvest Norway AS (advokat

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling i ett trinn om utskifting av fasadefelt med nye ytterdører for Hennummarka skole og Liertun sykehjem. Klagenemnda

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 10. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 10. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 10. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i HR-2011-00945-U, (sak nr. 2011/619), sivil sak, anke over kjennelse: Abderrazek

Detaljer

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 31. januar 3013 truffet vedtak i

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 31. januar 3013 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 31. januar 3013 truffet vedtak i Sak nr: 97/12 (arkivnr: 201200863-11) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra advokat A på vegne

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT -----KJENNELSE --- --- Avsagt: 21.11.2011 Saksnr.: Dommere: 11-168804SAK-BORG/04 Lagmann Lagdommer Lagdommer Espen Bergh Magne Spilde Tonje Vang Innklaget Politiets Sikkerhetstjeneste

Detaljer

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1.

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1. Arbeidsreglement Den formelle bakgrunn for utarbeidelsen av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven. Det heter i 70 at partene i den enkelte virksomhet skal fastsette reglement ved skriftlig avtale.

Detaljer

Nyheter i lovgivningen på arbeidsgiverområdet Personalsjefsamling for Rogaland 1.9.2015. Advokat Gry Brandshaug Dale

Nyheter i lovgivningen på arbeidsgiverområdet Personalsjefsamling for Rogaland 1.9.2015. Advokat Gry Brandshaug Dale Nyheter i lovgivningen på arbeidsgiverområdet Personalsjefsamling for Rogaland 1.9.2015 Advokat Gry Brandshaug Dale Forarbeider, lovvedtak og kgl. res. Endringer i arbeidsmiljøloven om midlertidige ansettelser

Detaljer

Anonymisert versjon i sak om spørsmål om forskjellsbehandling på grunn av graviditet ved vurdering av fornyelse av engasjement

Anonymisert versjon i sak om spørsmål om forskjellsbehandling på grunn av graviditet ved vurdering av fornyelse av engasjement Anonymisert versjon i sak om spørsmål om forskjellsbehandling på grunn av graviditet ved vurdering av fornyelse av engasjement Likestillings- og diskrimineringsombudet mottok den 7. juni 2007 en henvendelse

Detaljer

HR-2000-53-B - Rt-2000-2047 (495-2000)

HR-2000-53-B - Rt-2000-2047 (495-2000) nk-luuu-di -n - Kt-GUUU-1U4/ (49J-2000) nl11': 9:U4 Side I av IU HR-2000-53-B - Rt-2000-2047 (495-2000) INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 2000-12-21 DOKNR/PUBLISERT: HR-2000-53-B -

Detaljer

Disse retningslinjene behandler prinsipper og rutiner ved ulike former for omorganisering i Malvik kommune.

Disse retningslinjene behandler prinsipper og rutiner ved ulike former for omorganisering i Malvik kommune. Retningslinjer for omstilling 1. Innledning Disse retningslinjene behandler prinsipper og rutiner ved ulike former for omorganisering i Malvik kommune. Retningslinjene viser saksgang i omstillingssaker,

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-02364-A, (sak nr. 2014/1449), sivil sak, anke over dom, (advokat Per Danielsen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-02364-A, (sak nr. 2014/1449), sivil sak, anke over dom, (advokat Per Danielsen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 3. desember 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-02364-A, (sak nr. 2014/1449), sivil sak, anke over dom, A (advokat Per Danielsen) mot Air & Sea Transport AS (advokat Bengt Haadem

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av Forvaltning, drift, vedlikehold og utviklingsdataverktøy (FDVU dataverktøy). Klager anførte

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-02138-A, (sak nr. 2010/1008), sivil sak, anke over kjennelse,

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-02138-A, (sak nr. 2010/1008), sivil sak, anke over kjennelse, NORGES HØYESTERETT Den 14. desember 2010 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2010-02138-A, (sak nr. 2010/1008), sivil sak, anke over kjennelse, Compania la Gomera AS (advokat Christian F. Galtung) mot Minnoch

Detaljer

PRIVAT OVERTAKELSE AV KOMMUNALE BARNEHAGER - HØRINGSNOTAT

PRIVAT OVERTAKELSE AV KOMMUNALE BARNEHAGER - HØRINGSNOTAT Haugesund Kommune Rådmannen Notat Vår ref. Saksnr 2010/1662 Løpenr. 11807/2010 Arkivkode A10 Saksbehandler Stål Alfredsen Tlf. 52743034 Vår dato 07.04.2010 Til: Høringsinstanser PRIVAT OVERTAKELSE AV KOMMUNALE

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR NEDBEMANNING I MÅSØY KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR NEDBEMANNING I MÅSØY KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR NEDBEMANNING I MÅSØY KOMMUNE Godkjent av AMU 09.06.15, sak 15/33 Vedtatt av kommunestyret 23.06.15, sak 15/34 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. LOVER OG AVTALER... 2 LOVHJEMMEL:... 2 2. OVERORDNEDE

Detaljer

Når arbeidsgiver vil endre arbeidsoppgavene dine

Når arbeidsgiver vil endre arbeidsoppgavene dine Innlegget er skrevet av Jan Eikeland, juridisk rådgiver i Overlegeforeningen Når arbeidsgiver vil endre arbeidsoppgavene dine Om grensene for styringsretten: Hvor fritt står ledelsen når de ønsker å gjøre

Detaljer

INNHOLD I DRIFT/BEBOERRETTET ARBEID

INNHOLD I DRIFT/BEBOERRETTET ARBEID Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en konkurranse med forhandling i ett trinn for anskaffelse av drift av to ordinære statlige mottak for asylsøkere. Klagenemnda fant at

Detaljer

Stillingsvernsaker: - oppsigelse - avskjed - fortrinnsrett - midlertidig ansettelse - innleie - suspensjon - ordensstraff

Stillingsvernsaker: - oppsigelse - avskjed - fortrinnsrett - midlertidig ansettelse - innleie - suspensjon - ordensstraff Juridisk avdeling 23.01.12 Stillingsvernsaker: - oppsigelse - avskjed - fortrinnsrett - midlertidig ansettelse - innleie - suspensjon - ordensstraff Opplysningsskjema for stillingsvernssaker etter tjenestemannsloven

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse om totalentreprise ved oppføring av flerbrukshall med tilleggsdel for skole/sfo. Klager anførte at valgte leverandørs

Detaljer

Adresse. Helse Sør-Øst RHF Pb 404. 2303 Hamar. Telefon: 02411. Styret i Sykehusinnkjøp HF Tina Elisabeth Ravn, advokat jur.avd.

Adresse. Helse Sør-Øst RHF Pb 404. 2303 Hamar. Telefon: 02411. Styret i Sykehusinnkjøp HF Tina Elisabeth Ravn, advokat jur.avd. Adresse Helse Sør-Øst RHF Pb 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Notat Til: Fra: Styret i Sykehusinnkjøp HF Tina Elisabeth Ravn, advokat jur.avd. HSØ RHF Dato: 19.februar 2016 Sak: Virksomhetsoverdragelse DEL

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 22. august 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Kallerud i

NORGES HØYESTERETT. Den 22. august 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Kallerud i NORGES HØYESTERETT Den 22. august 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Kallerud i HR-2012-01647-U, (sak nr. 2012/1126), sivil sak, anke over kjennelse: A B (advokat

Detaljer

Byrådsavdeling for helse og omsorg har følgende merknader til forslaget/utkastet:

Byrådsavdeling for helse og omsorg har følgende merknader til forslaget/utkastet: Fra: Jacobsen, Christine Barth Sendt: 14. juni 2013 14:32 Til: Postmottak HR-seksjonen Kopi: Henriksen, Sissel; Kårbø, Bjørg; Schei, Albert; Stoutland, Jan-Petter Emne: VS: Uttalelse til Forslag til nye

Detaljer

OSLO TINGRETT KJENNELSE. 24.06.2014 i Oslo tingrett, 14-033300TVI-OTIR/08. tingrettsdommer Anniken Nygaard Ottesen

OSLO TINGRETT KJENNELSE. 24.06.2014 i Oslo tingrett, 14-033300TVI-OTIR/08. tingrettsdommer Anniken Nygaard Ottesen OSLO TINGRETT KJENNELSE Avsagt: Sak nr.: Dommer: Saken gjelder: 24.06.2014 i Oslo tingrett, 14-033300TVI-OTIR/08 tingrettsdommer Anniken Nygaard Ottesen Legalitetskontroll av foreningsrettslig vedtak og

Detaljer

Grunnleggende arbeidsrett

Grunnleggende arbeidsrett GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN3 PRIVAT: ARBEIDSRETT Grunnleggende arbeidsrett Opphør av ansettelsesforholdet Hovedtemaer 1. Stillingsvern 2. Rettigheter når jeg har mistet jobben Tema 1 Stillingsvern

Detaljer

Drammen kommune Isachsen entreprenør AS

Drammen kommune Isachsen entreprenør AS Drammen kommune Isachsen entreprenør AS Vurdering av spørsmålet om anke Advokat Brynjulf Næss 1 Innholdet i presentasjonen 1. Bakgrunnen for saken 2. De rettslige spørsmålene 3. Tingrettens dom 4. Lagmannsrettens

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 1. juli 2015 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, A (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G : (1)

Detaljer

A (advokat Lars Holo) mot B (advokat Arne R Stray). Holmøy, Philipson og Schei.

A (advokat Lars Holo) mot B (advokat Arne R Stray). Holmøy, Philipson og Schei. Rt-1988-708 (211-88) INSTANS: DATO: 1988-06-22 Høyesteretts kjæremålsutvalg DOKNR/PUBLISERT: Rt-1988-708 (211-88) STIKKORD: SAMMENDRAG: Familierett. Tvangsfullbyrdelse. Gjennomføring av en samværsordning

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Norsk Bedriftshelsetjeneste AS Att. Svein Thomas Madsen Postboks 1374 5507 HAUGESUND Deres referanse Vår referanse Dato 2010/291 09.02.2012 Avvisning av klage på

Detaljer

Rammeavtaler for sykepleiertjenester m.v. overtidsbetaling: Gjennomgang av innsendt materiale fra leverandører

Rammeavtaler for sykepleiertjenester m.v. overtidsbetaling: Gjennomgang av innsendt materiale fra leverandører Tilleggsrapport Til: Helseforetakenes Innkjøpsservice AS Fra: Wikborg Rein Dato: 27. mai 2011 Ansvarlig partner: Morten Goller Rammeavtaler for sykepleiertjenester m.v. overtidsbetaling: Gjennomgang av

Detaljer

@ Avsagt: Tirsdag 18.12.2012 Saksnr.: 12-191101ENE-BBYR/O4 Dommer: Dommerfullmektig Anders Hoff m/alm. fullmakt

@ Avsagt: Tirsdag 18.12.2012 Saksnr.: 12-191101ENE-BBYR/O4 Dommer: Dommerfullmektig Anders Hoff m/alm. fullmakt BERGEN TINGRETT @ Avsagt: Tirsdag 18.12.2012 Saksnr.: 12-191101ENE-BBYR/O4 Dommer: Dommerfullmektig Anders Hoff m/alm. fullmakt Saken gjelder: Begjæring om bevissikring Konkurransetilsynet mot Telenor

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 14. mai 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Utgård, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 14. mai 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Utgård, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 14. mai 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Utgård, Endresen og Matheson i HR-2014-00955-U, (sak nr. 2013/2149), sivil sak, anke over kjennelse: Adhd Norge

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Advokat Tore Flaatrud Pb 6644 St.Olavs plass 0129 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 2009/282 26.02.2010 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

JAN TENNØE. Prosesskrift til Oslo tingrett

JAN TENNØE. Prosesskrift til Oslo tingrett JAN TENNØE Advokat med møterett for Høyesterett Grindbakken 58, 0765 Oslo Tlf. 92 21 98 90, 0033 632 94 74 93 Mail: jantennoe@gmail.com Prosesskrift til Oslo tingrett Oslo tingretts sak nr.11 089355 TVI

Detaljer

GULATING LAGMANNSRETT

GULATING LAGMANNSRETT GULATING LAGMANNSRETT KJENNELSE Avsagt: Saksnr.: 07.11.2012 i Gulating lagmannsrett, 12-027723ASD-GULA/AVD2 Dommere: Magni Elsheim Rolf Strøm Carl Petter Martinsen Ankende part Sos Rasisme Ankemotpart

Detaljer

Tema. Prosessen ved omstilling, oppsigelse og endring av ansettelsesforhold. Side 2

Tema. Prosessen ved omstilling, oppsigelse og endring av ansettelsesforhold. Side 2 Tema Prosessen ved omstilling, oppsigelse og endring av ansettelsesforhold Side 2 1 Prosessen ved omstilling, oppsigelse og endring Permitteringer ved midlertidig behov for bemanningsreduksjoner Oppsigelser

Detaljer

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte Versjon: April 2013 Om heftet Innhold Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller Som tillitsvalgt på arbeidsplassen

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Tildelingsevaluering, De generelle kravene i 5 Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse vedrørende prosjektering og bygging av kommunale flyktningeboliger

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-01336-A, (sak nr. 2009/679), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-01336-A, (sak nr. 2009/679), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 26. juni 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-01336-A, (sak nr. 2009/679), straffesak, anke over dom, A (advokat Øystein Storrvik) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

HR-2000-44-B - Rt-2000-1360 (322-2000)

HR-2000-44-B - Rt-2000-1360 (322-2000) Page 1 of 5 HR-2000-44-B - Rt-2000-1360 (322-2000) INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 2000-08-31 DOKNR/PUBLISERT: HR-2000-44-B - Rt-2000-1360 (322-2000) STIKKORD: Panterett. Salgspant. SAMMENDRAG: Tinglyst

Detaljer

Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til henvendelse av 18. desember 2007 fra en fagorganisasjon på vegne av medlemmet A.

Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til henvendelse av 18. desember 2007 fra en fagorganisasjon på vegne av medlemmet A. Dok. ref. 07/2096-23/SF-414, SF-711, SF-821, SF- 900//CAS Dato: 05.03.2009 ANONYMISERT VERSJON AV UTTALELSE I SAK 07/2096 Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til henvendelse av 18. desember

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-00184-A, (sak nr. 2010/1416), sivil sak, anke over dom, (advokat Bjørn Eriksen til prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-00184-A, (sak nr. 2010/1416), sivil sak, anke over dom, (advokat Bjørn Eriksen til prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 26. januar 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-00184-A, (sak nr. 2010/1416), sivil sak, anke over dom, Trygve Skui (advokat Bjørn Eriksen til prøve) mot Staten v/statens naturskadefond

Detaljer