SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte. den kl. 12:00. i møterom Formannskapssalen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte. den 13.02.2014 kl. 12:00. i møterom Formannskapssalen"

Transkript

1 SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte den kl. 12:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf eller Epost: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/14 14/539 MØTEPLAN 2014 MED AGENDA 2/14 14/536 BEDRIFTSHELSETJENESTEN - ÅRSRAPPORT /14 14/537 BEDRIFTSHELSETJENESTE - GRUNNPAKKER /14 14/535 REVIDERING AV HMS-SYSTEMET 5/14 14/810 KURSPLAN FOR /14 14/538 AKAN-DIALOGVERKSTED Alta kommune ALTA Tlf

2 Side 2 av 12 Orienteringer: Nærvær nærværsteamet Evaluering av bedriftshelsetjenesten Medarbeiderundersøkelsen 2014 Årets HMS kurs Halvårlig rapportering fra verneombud Alta, Grete Thomassen Leder Gro Anita Parken Sekretær

3 Sak 1/14 MØTEPLAN 2014 MED AGENDA Saksbehandler: Kirsten Brita Toft Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/539 Saksnr.: Utvalg Møtedato 1/14 Arbeidsmiljøutvalget Administrasjonens innstilling: Forslaget til agenda for møtene i AMU 2014 vedtas. SAKSUTREDNING: Møteplanen med agenda er en sikring for at viktige saker kommer opp med jevne mellomrom. Saker ut over denne agendaen meldes til administrasjonen, dvs. personalavdelingen. Vedlegg: Møteplan 2014 med agenda. Side 3 av 12

4 Sak 2/14 BEDRIFTSHELSETJENESTEN - ÅRSRAPPORT 2013 Saksbehandler: Kirsten Brita Toft Arkiv: 441 Arkivsaksnr.: 14/536 Saksnr.: Utvalg Møtedato 2/14 Arbeidsmiljøutvalget Administrasjonens innstilling: Årsrapport fra bedriftshelsetjenesten HEMIs tas til etterretning. SAKSUTREDNING: I 2013 bestod grunnpakkene av 542 timer pluss anslått 60 timer til administrasjon av grunnpakken )1F-timer). Årsrapporten viser at Alta kommune har brukt 567,5 timer pluss 70 timer til administrasjon, altså 35,5 timer mer enn planlagt. ASU og Oppvekst og kultur har brukt mindre enn planlagt. Felles støtte har brukt 4,25 timer mer, Helse og sosial har et merforbruk på 55,5 timer. Ca. 70 timer av totalfrorbruket er refunderbare fra NAV. Vedlegg: ÅRSRAPPORT FRA DRIFT OG UTBYGGING ÅRSRAPPORT FRA ASU ÅRSRAPPORT OPPVEKST OG KULTUR ÅRSRAPPORT HELSE OG SOSIAL ÅRSRAPPORT FELLES STØTTE OVERSIKT OVER MERFORBRUK, SAMT BRUK AV 1F-TIMER Side 4 av 12

5 Sak 3/14 BEDRIFTSHELSETJENESTE - GRUNNPAKKER 2014 Saksbehandler: Kirsten Brita Toft Arkiv: 441 Arkivsaksnr.: 14/537 Saksnr.: Utvalg Møtedato 3/14 Arbeidsmiljøutvalget Administrasjonens innstilling: Grunnpakkene for tjenester levert av HEMIS godkjennes, med et totalt timetall på 630 timer. SAKSUTREDNING: Vedlegg: Grunnpakke 2014 Oppvekst og kultur Grunnpakke 2014 Helse og sosial (Ikke ferdig) Grunnpakke 2014 ASU Grunnpakke 2014 Drift og utbygging Grunnpakke 2014 Felles støtte og administrasjon Bakgrunn: Budsjettet til bedriftshelsetjenesten som skal leveres fra Hemis til virksomhetene ligger på kr Dette innebærer ca. 600 timer levert fra HEMIS. I årsrapporten går det frem at HEMIS har levert 637,5 timer i 2013, på grunn av merforbruk i noen tjenesteområder. I november /desember 2013 hadde HEMIS møter med tjenesteområdene, for å komme med forslag til grunnpakker for Det opprinnelige forslaget ville innbære 688 timer levert. Tjenesteområdene har vært kontaktet, for å se på muligheter til å redusere timetallet. Helse og sosial har ikke pr. dags dato fått arbeidet med hvor reduksjonene kan tas, og kommer tilbake med melding om det. Det er ønskelig at de kan redusere timetallet slik at de ligger på omtrent samme nivå som grunnpakken i fjor. Timetallet vil da bli redusert til 630 timer. Hvis virksomhetene følger opp med refusjonskrav for 1 D-timer, vil kommunen holde seg innenfor budsjettet. Side 5 av 12

6 Sak 4/14 REVIDERING AV HMS-SYSTEMET Saksbehandler: Kirsten Brita Toft Arkiv: 440 Arkivsaksnr.: 14/535 Saksnr.: Utvalg Møtedato 4/14 Arbeidsmiljøutvalget Administrasjonens innstilling: AMU gir tilslutning til at: skal være et år hvor Alta kommune prøver ut nytt system for HMS-rapportering og HMSplaner. 2. HMS-handlingsplan for 2014 kan prolongeres til å gjelde for 2015, men med revideringer i henhold til resultat av medarbeiderundersøkelsen og kartlegginger i år. SAKSUTREDNING: Vedlegg: Forslag til årsrapport Bakgrunn: AMU har i 2013 bestemt at det skal arbeides med å revidere HMS-systemet i Alta kommune. Arbeidsgruppen har som mål at det nye systemet skal: skille årsrapport og HMS-handlingsplan, årsrapport og handlingsplan skal lages nærmere det året de gjelder for, inkludere IA-plan og oppfølging etter medarbeiderundersøkelse, forenkle arbeidet på alle nivå, lite prosa, ha en nettløsning, være et system som blir brukt. Forslag til nytt opplegg: 4-årsplan for HMS-arbeidet utarbeides hver 4. høst: (følger kommunestyreperioden) Virksomheter med frist til Side 6 av 12

7 Sak 4/14 Tjenesteområder med frist Overordnet plan for kommunen med frist Årsrapport utarbeides hver vår (på bakgrunn av HMS-planen): Virksomheter med frist til Tjenesteområder med frist Overordnet årsrapport Alta kommune Revidert handlingsplan HMS hver høst (på bakgrunn av 4-årsplan, årsrapport, og gjennomførte kartlegginger, medarbeiderundersøkelse): Virksomheter med frist til Tjenesteområder med frist Overordnet plan for kommunen med frist Arbeidsgruppen inviterte tidlig i januar en ressursgruppe med erfarne ledere fra alle tjenesteområdene til å bidra og diskutere de forslagene vi har hatt så langt. I dette møtet fikk vi støtte for at hovedtankene i forslaget var fornuftig. Det kom frem at man kanskje hadde behov for litt forskjellige skjema for årsrapport, i forhold til hvilket nivå det ble rapportert fra. I dagens HMS-system har alle enheter laget en årsrapport/hms-plan og sendt den til kommunalleder. Disse har blitt innarbeidet til en rapport fra tjenesteområdet. For noen tjenesteoråder har dette medført at HMS-planene har gått utenom det som i dag er virksomhetslederne. Arbeidsgruppen ønsker at vårt nye HMS-system skal dokumenteres med årsrapporter og handlingsplaner fra tre nivå; virksomhtesnivå, tjenesteområde, og hele kommunen (overordnet). Ansvaret for HMS-arbeidet blir tydelig. Arbeidsgruppen ønsker videre at 2014 kan være et «prøveår», hvor vi tester ut forslaget til årsrapport i vår, og handlingsplan i høst. Vi har en HMS-plan for Vi tenker oss at vi til høsten kan prolongere årets plan til å gjelde 2015, men med revideringer i forhold til hva som er kommet frem i løpet av 2014 (medarbeiderundersøkelse og kartlegginger). Det vil være naturlig å invitere ressursgruppen tilbake for tilbakemeldinger på årsrapportene, og arbeidet med ny handlingsplan. Dette har de sagt seg villig til. Da vil HMS-arbeidet se slik ut fremover: Side 7 av 12

8 Sak 4/ : Årsrapporter fra 2013 utarbeides i løpet av våren. Medarbeiderundersøkelse og andre kartlegginger utføres vår sommer. Revidering av HMS-planen fra 2014 i løpet av høsten. (Med bakgrunn i årsrapporten, medarbeiderus., og kartlegginger) 2015: Årsrapporter fra 2014 utarbeides i forhold til fastsatte tidsfrister. Aktuelle kartlegginger utføres vår sommer 4-årig handlingsplan HMS utarbeides i følge fastsatte tidsfrister. Ut fra disse betraktningene ønsker vi at AMU skal gi tilslutning til følgende: skal være et år hvor vi prøver ut nytt system. 2. Handlingsplan for 2014 kan prolongeres til 2015, med revideringer. Side 8 av 12

9 Sak 5/14 KURSPLAN FOR 2014 Saksbehandler: Linda Pedersen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/810 Saksnr.: Utvalg Møtedato 5/14 Arbeidsmiljøutvalget Administrasjonens innstilling: AMU tar vedlagte kursplan for 2014 til etterretning. SAKSUTREDNING: Vedlegg: KURSPLAN FOR 2014 Andre saksdok.: ingen Bakgrunn: I en såpass stor organisasjon som Alta kommune vil det være behov for systematisk kompetanseheving av ledere og ansatte. Våre ledere er nøkkelpersoner for å få en veldrevet kommune, og våre ansatte er den viktigste faktoren for at innbyggerne i Alta skal få gode kommunale tjenester. Vi har utarbeidet en kursplan for 2014 for å imøtekomme behovet for kompetanseheving på overordnet nivå. Dette er kurs som i stor grad er rettet mot våre ledere. I tillegg vil hver enkelt tjenesteområde gjennomføre en rekke fagspesifikke kurs ut fra sitt behov for kompetanseutvikling. Høring/merknader: Tjenesteområdene er gitt mulighet til å komme med innspill på opplæringstiltak. Vi har fått noen tilbakemeldinger som er forsøkt ivaretatt gjennom vedlagte kursplan. Økonomiske konsekvenser: Side 9 av 12

10 Sak 5/14 Det er budsjettert med kr til opplæringstiltak på overordnet nivå i år. Disse midlene vil i stor grad finansiere gjennomføringen av kursplanen. Rådmannen har vært tydelig på at ledelse og lederutvikling skal prioriteres framover. Omfanget av dette vil være avgjørende for om budsjetterte opplæringsmidler er tilstrekkelig. Vi benytter i stor grad interne forelesere på våre kurs. Det medfører at vi sparer utgifter til eksterne forelesere og/eller kursavgift på eksterne kurs. Vurdering: Ut fra de innspill som er kommet, evaluering av tidligere kurs og den kjennskap vi har til kompetansebehov mener vi at vedlagte kursplan vil imøtekomme det behovet for opplæring av våre ledere og nøkkelpersoner på overordnede tema. Planen må konkretiseres ytterligere med datoer og innhold, og vi tar sikte på å rullere planen før høsthalvåret. AMU vil ved utgangen av 2014 få en oversikt over gjennomførte kurs med antall deltakere og evaluering. Side 10 av 12

11 Sak 6/14 AKAN-DIALOGVERKSTED Saksbehandler: Kirsten Brita Toft Arkiv: 444 Arkivsaksnr.: 14/538 Saksnr.: Utvalg Møtedato / Administrasjonsutvalget /14 Arbeidsmiljøutvalget Administrasjonens innstilling: De nye retningslinjene for AKAN-arbeidet skal implementeres i virksomhetene i Alta kommune i løpet av AMU anbefaler at «Dialogverkstedet» blir brukt i alle avdelinger/virksomheter som et verktøy i det forbyggende AKAN-arbeidet. AKANkontaktene i tjenesteområdene kan være behjelpelig i praktisk gjennomføring av dette. Saken skal også fremmes for administrasjonsutvalet, og «Dialogverkstedet» demonstreres der. SAKSUTREDNING: Bakgrunn: Høsten 2012 vedtok AMU en plan for revitalisering av AKAN-arbeidet. Vi skulle: - vedta nye retningslinjer - oppnevne AKAN-utvalg - oppnevne AKAN-kontakter i virksomhetene - gi opplæring om AKAN til alle ledere, inkludert nye verktøy - AKAN-kontakter og utvalg får delta på kurs. De tre første punktene er nå gjennomført, og vi står overfor implementeringen ut i avdelingen/virksomhetene. De nye retningslinjene legger stor vekt på forbygging av problemer rundt rusmiddelbruk og pengespill. AKAN sentralt har utarbeidet et digitalt verktøy, «Dialogverkstedet», som kan brukes til å sette i gang viktige samtaler i personalgruppene. AKAN-utvalget mener at dette kan være god hjelp til lederne for å få temaet på dagsorden. I og med at vi nå har vedtatt nye retningslinjer for AKAN-arbeidet som skal gjøres kjent utover i organisasjonen, er det også en anledning til å bruke dette verktøyet. Side 11 av 12

12 Sak 6/14 Vi vil i dette AMU-møtet demonstrere verktøyet, slik at vi får AMU s støtte til at dette skal gjennomføres. Vi ber også AMU ta stilling til om saken også skal fremme i administrasjonsutvalget. Økonomiske konsekvenser: «Dialogverkstedet» ligger på AKAN s hjemmesider, og er gratis tilgjengelig for alle. Side 12 av 12

13 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/539-1 Arkiv: 033 Sakbeh.: Kirsten Brita Toft Sakstittel: MØTEPLAN 2014 MED AGENDA Administrasjonens innstilling: Forslaget til agenda for møtene i AMU 2014 vedtas. Saksutredning: Møteplanen med agenda er en sikring for at viktige saker kommer opp med jevne mellomrom. Saker ut over denne agendaen meldes til administrasjonen, dvs. personalavdelingen. Vedlegg: Møteplan 2014 med agenda. Alta, Bjørn Atle Hansen Rådmann Kirsten B. Toft Saksbehandler

14 MØTEPLAN 2014 ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtene er på torsdager, og starter i hovedsak kl FEBRUAR 10. APRIL 12. JUNI 18. SEPTEMBER 6. NOVEMBER Årsrapporter HEMIS Oppfølging av HMS-plan Oppfølging av HMS-plan Oppfølging av HMS-plan Oppfølging av HMS-plan Grunnpakker Hemis Arbeidet med seniorpolitikk Resultat medarbeiderundersøkelsen. Oppfølging. HMS-plan 2015 Nærværsarbeidet Nærværsarbeidet Nærværsarbeidet Nærværsarbeidet Nærværsarbeidet Kurs/opplæringsplan Oppfølging sak 12/13 Medarbeidersamtaler Evt. Meldinger om ulykker, avvik, tilsyn Arbeidstidsordninger. Budsjettbehandling Revidering av HMSsystemet. Seniorpolitikk. Evt. Meldinger om ulykker, avvik, tilsyn

15 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/536-1 Arkiv: 441 Sakbeh.: Kirsten Brita Toft Sakstittel: BEDRIFTSHELSETJENESTEN - ÅRSRAPPORT 2013 Planlagt behandling: Arbeidsmiljøutvalget Administrasjonens innstilling: Årsrapport fra bedriftshelsetjenesten HEMIs tas til etterretning. Saksutredning: I 2013 bestod grunnpakkene av 542 timer pluss anslått 60 timer til administrasjon av grunnpakken )1F-timer). Årsrapporten viser at Alta kommune har brukt 567,5 timer pluss 70 timer til administrasjon, altså 35,5 timer mer enn planlagt. ASU og Oppvekst og kultur har brukt mindre enn planlagt. Felles støtte har brukt 4,25 timer mer, Helse og sosial har et merforbruk på 55,5 timer. Ca. 70 timer av totalfrorbruket er refunderbare fra NAV. Vedlegg: ÅRSRAPPORT FRA DRIFT OG UTBYGGING ÅRSRAPPORT FRA ASU ÅRSRAPPORT OPPVEKST OG KULTUR ÅRSRAPPORT HELSE OG SOSIAL ÅRSRAPPORT FELLES STØTTE OVERSIKT OVER MERFORBRUK, SAMT BRUK AV 1F-TIMER Alta, Bjørn Atle Hansen Rådmann Kirsten B. Toft Saksbehandler

16 Alta kommune Drift- og utbyggings sektor Postboks ALTA Att: Sektorleder Bengt Fjellheim Deres ref.: Vår ref.: /IS Alta, 16. desember 2013 Årsrapport fra Hemis AS, Avd. Alta Vedlagt følger årsrapport fra Hemis AS, Avd. Alta for avtaleåret Rapporten er dokumentasjon på bedriftshelsetjenestens arbeid i deres virksomhet. Vi ber om at årsrapporten gjøres kjent blant de ansatte og distribueres til øvrig vernetjeneste (For eksempel AMU, verneombud, systemansvarlig HMS og personalansvarlige). Vi takker for året som har gått og ser frem til et godt samarbeid i Vennlig hilsen Hemis AS, Avd. Alta Inga Kristine Siri HMS-rådgiver Dir. innvalg: E-post: Vedlegg: Årsrapport fra Hemis AS, Avd. Alta for Postadresse Telefon Bankgiro Organisasjonsnr. Skippertorget 4, 9515 Alta Besøksadresse: Telefax E-post Internett Skippertorget 4, 9515 Alta

17 Årsrapport fra Hemis AS, Avd. Alta for år 2013 Kunde: BHT: Kontaktperson: Distribueres til: personalsjef. Alta kommune, drift- og utbyggings sektor Hemis AS, Avd. Alta Inga Kristine Siri AMU, verneombudene, HMS-ansvarlig og Innhold: 1. Grunnpakken for Ekstra tjenester i Forslag til satsingsområder. 4. Status. Avtalt og utført arbeid. 5. Kursdeltakelse 1. Grunnpakken for 2013 Punkt i grunnpakken 1b 1d Beskrivelse Kurs innen aktuelle risikofaktorer for ansatte i sektoren, helsefare ved eksponering for støy, kjemikalier, biologiske faktorer og bruk av verneutstyr. Rådgiving. Konsultasjoner hos lege/fysioterapeut. Møter. Dialogmøter. Ansvarlig i Hemis AS Jan Eirik Johansen Timer forbrukt Status oppdrag 7 Oppdrag 3C erstatter dette oppdraget. Alle 28,75 Dialogmøter, oppfølging etter helsekontroll, seminar, rådgivning Punkt i grunnpakken 2a 2b 2c 2d Beskrivelse 26 ansatte i brannvesenet skal ha årlig helseus (6 redningsdykkere, 4 adm og 16 røykdykkere). Blodprøver, EKG, evt Rtg.Thx, audio, spiro, kliniske tester. Hemis gjennomfører arbeidshelseundersøkelser for 21 ansatte i VVA/driftsseksjonen, i hht. gjeldende kriterier. Hemis gjennomfører arbeidshelseundersøkelse, inkludert legesjekk, for renholdere og vaktmestre, totalt 30 stk pr år. Arbeidshelseundersøkelse av 2 ansatte ved bygg. ASK med legeundersøkelse. Ansvarlig i Hemis AS Knut Johansen Timer forbrukt Status oppdrag 55 Oppdraget er utført 43,25 Oppdraget er utført. 47,75 Oppdraget er utført. 4,5 Oppdraget er utført. Overforbruk på 1,5 t pga en ekstra ansatt

18 2. Ekstratjenester i 2013 Utenom Beskrivelse grunnpakken Vaksinering enkeltperson 3a 3b 3c Innlegg på personalseminar i Gargia Seminar spilleregler i arbeidslivet Ansvarlig i Hemis AS Knut Johansen Hill Jorunn Kåberg Jan Eirik Johansen Timer forbrukt Status oppdrag 2,25 Oppdraget er utført. 3 Oppdraget er utført 5,5 Oppdraget er utført. 3. Forslag til satsingsområder Se grunnpakkeforslag for Videreføre lovpålagte og målrettede helseundersøkelser av aktuelle yrkesgrupper. Innrullering av eventuelle nytilsatte. Bistand oppfølging etter arbeidsmiljøkartlegging Bedre kommune. Revisjon av risikovurdering av aktuelle arbeidsmiljøfaktorer, ihht. AML 3-1 og Internkontrollforskriften 5, 6. ledd. Fortsatt fokus på sykefraværs- og nærværsarbeid. Avholde lovpålagte dialogmøter og innkalle bedriftshelsetjenesten til møtet som skal være avholdt innen 7 uker. HMS-opplæring for ledere og verneombud, ihht. AML 3-5 og 6-5. Ergonomiske konsultasjoner hos bedriftsfysioterapeut ved antydninger til belastningsskader for rask avklaring. Fokus på det psykososiale arbeidsmiljøet ihht. AML 4-1(1) og 4-3: - Tilby individuelle samtaler hos HMS-rådgiver ved behov. Det kan være aktuelt dersom det oppstår psykososiale belastninger (privat eller på arbeidsplassen), for å forhindre at arbeidstaker faller utav arbeid. - Avholde seminar eller kurs om overnevnte tema. IA-bedrifter kan få refusjon for BHT- honorar når BHT deltar på dialogmøter eller ved individuell oppfølging av ansatte i form av samtaler eller konsultasjon hos fysioterapaut. 4. Status. Avtalt og utført arbeid. Ved avstemning av over- og underforbruk i grunnpakken samt etterbestilte tjenester, ble det 0,25 timer til gode. Disse timene er motregnet øvrig forbruk i Alta Kommune.. 5. Kursdeltakelse. Ingen deltakere på kurs fra deres avdeling/sektor i ALTA, den 20. desember 2013 Inga Kristine Siri HMS-rådgiver

19 Alta kommune Avdeling for samfunnsutvikling Postboks ALTA Att: Leder Oddvar Konst Deres ref.: Vår ref.: /IS Alta, 16. desember 2013 Årsrapport fra Hemis AS, Avd. Alta Vedlagt følger årsrapport fra Hemis AS, Avd. Alta for avtaleåret Rapporten er dokumentasjon på bedriftshelsetjenestens arbeid i deres virksomhet. Vi ber om at årsrapporten gjøres kjent blant de ansatte og distribueres til øvrig vernetjeneste (For eksempel AMU, verneombud, systemansvarlig HMS og personalansvarlige). Vi takker for året som har gått og ser frem til et godt samarbeid i Vennlig hilsen Hemis AS, Avd. Alta Inga Kristine Siri HMS-rådgiver Dir. innvalg: E-post: Vedlegg: Årsrapport fra Hemis AS, Avd. Alta for Postadresse Telefon Bankgiro Organisasjonsnr. Skippertorget 4, 9515 Alta Besøksadresse: Telefax E-post Internett Skippertorget 4, 9515 Alta

20 Årsrapport fra Hemis AS, Avd. Alta for år 2013 Kunde: BHT: Kontaktperson: Distribueres til: personalsjef. Alta kommune, avd. for samfunnsutvikling Hemis AS, Avd. Alta Inga Kristine Siri AMU, verneombudene, HMS-ansvarlig og Innhold: 1. Grunnpakken for Ekstra tjenester i Forslag til satsingsområder. 4. Status. Avtalt og utført arbeid. 5. Kursdeltakelse 1. Grunnpakken for 2013 Punkt i grunnpakken 1d Beskrivelse Rådgiving. Konsultasjoner hos lege/fysioterapeut. Møter. Dialogmøter. Ansvarlig i Hemis AS Timer forbrukt Status oppdrag Inga K Siri 0 Ingen timer forbrukt så langt. Punkt i grunnpakken 2a Beskrivelse Arbeidsmiljøseminar for alle ansatte i avd. Prosessen i seminaret skal generere et produkt til videre arbeid internt. Ansvarlig i Hemis AS Jan Eirik Johansen Timer forbrukt Status oppdrag 8 Oppdraget er utført. 2. Ekstratjenester Det er ikke levert noen ekstratjenester i Forslag til satsingsområder Se grunnpakkeforslag for Fortsatt fokus på sykefraværs- og nærværsarbeid. Avholde lovpålagte dialogmøter og innkalle bedriftshelsetjenesten til møtet som skal være avholdt innen 7 uker. HMS-opplæring for ledere og verneombud, ihht. AML 3-5 og 6-5. Ergonomiske konsultasjoner hos bedriftsfysioterapeut ved antydninger til belastningsskader for rask avklaring. Fokus på det psykososiale arbeidsmiljøet ihht. AML 4-1(1) og 4-3: - Tilby individuelle samtaler hos HMS-rådgiver ved behov. Det kan være aktuelt dersom det oppstår psykososiale belastninger (privat eller på arbeidsplassen), for å forhindre at arbeidstaker faller utav arbeid. - Avholde seminar eller kurs om overnevnte tema.

21 IA-bedrifter kan få refusjon for BHT- honorar når BHT deltar på dialogmøter eller ved individuell oppfølging av ansatte i form av samtaler eller konsultasjon hos fysioterapaut. 4. Status. Avtalt og utført arbeid. Avdeling for Samfunnsutvikling har 2 timer til gode i grunnpakken for Disse timene er avregnet mot øvrig overforbruk samlet for Alta kommune. 5. Kursdeltakelse. Ingen deltakere på kurs fra deres bedrift i ALTA, den 20.desember 2013 Inga Kristine Siri HMS-rådgiver

22 Alta kommune Sektor for Oppvekst og Kultur Postboks ALTA Att: HMS Koordinator Barn og Unge Magni Breivik Deres ref.: Vår ref.: /IS Alta, 20. desember 2013 Årsrapport fra Hemis AS, Avd. Alta Vedlagt følger årsrapport fra Hemis AS, Avd. Alta for avtaleåret Rapporten er dokumentasjon på bedriftshelsetjenestens arbeid i deres virksomhet. Vi ber om at årsrapporten gjøres kjent blant de ansatte og distribueres til øvrig vernetjeneste (For eksempel AMU, verneombud, systemansvarlig HMS og personalansvarlige). Vi takker for året som har gått og ser frem til et godt samarbeid i Vennlig hilsen Hemis AS, Avd. Alta Inga Kristine Siri HMS-rådgiver Dir. innvalg: E-post: Vedlegg: Årsrapport fra Hemis AS, Avd. Alta for Postadresse Telefon Bankgiro Organisasjonsnr. Skippertorget 4, 9515 Alta Besøksadresse: Telefax E-post Internett Skippertorget 4, 9515 Alta

23 Årsrapport fra Hemis AS, Avd. Alta for år 2013 Kunde: BHT: Kontaktperson: Distribueres til: personalsjef. Alta kommune Hemis AS, Avd. Alta Inga Kristine Siri AMU, verneombudene, HMS-ansvarlig og Innhold: 1. Grunnpakken for Ekstra tjenester i Forslag til satsingsområder. 4. Status. Avtalt og utført arbeid. 5. Kursdeltakelse 1. Grunnpakken for 2013 Punkt i Beskrivelse grunnpakken Ergonomi, forebyggende opplæring/veil. for 5 virksomheter. Alta Ungdomsskole K 13 1b Gakori skole, basen Tverrelvdalen skole Elvebakken skole Komsa skole, basen 1c Audiometri: Kulturskolen 13 ansatte, Kultursalen 3 ansatte, Huset 4 ansatte. Rådgiving. Konsultasjoner hos lege/fysioterapeut. Møter. Dialogmøter. 1d 1e Ansvarlig i Hemis AS Åge Hellander Timer forbrukt Status oppdrag 10 Oppdrag er utført på Komsa skole og Saga barnehage. Oppdrag er forsøkt levert de øvrige skolene. Åge Hellander 11 Oppdraget er utført. Inga K Siri 36,5 Timer brukt til: Dialogmøter, oppfølging av enkeltpersoner, generell rådgivning, statusmøter. Statusmøte i mars, juni og september. Inga K Siri Status juni og oktober avholdt. Statusmøte mars avlyst. Punkt i grunnpakken 2a Beskrivelse Disponibel pott for psykososial bistand. Frist til juni å benytte timene, hvis ikke omdisponeres timene til annet forrmål. Ansvarlig i Hemis AS Timer forbrukt Status oppdrag Inga K Siri 20 Timene er brukt til følgende: Befaring inneklima Saga, støykartlegging Alta helsestasjon og kontorgjennomgang for 3 stk Talvik skole.

24 2b Støymålinger. Sandfallet skole, gymsalen og enkelte hjemmearealer. Komsa skole, personalrommet. Aronnes skole, bakgrunnstøy klasserom + grendehuset. Gakori skole, bakgrunnsstøy. Rafsbotn Skole, adm.bygg. Jan Eirik Johansen 30 Målinger utført på Komsa, Aronnes, Sandfallet, Gakori og kulturskolen. Rafsbotn ønsket ikke støymåling. Henviser til rapport for mer detaljert oversikt over hvilke rom det gjelder på de ulike skolene. 2c Arbeidshelsekontroller (MSK) av 4 ansatte ved Talvik svømmebasseng. Kort rapport i retur. Solveig Jensen 4 Oppdraget er utført. Oppdraget endret til å gjelde 2 ansatte 2. Ekstra tjenester i 2013 Det er ikke avtalt eller utført noen ekstratjenester i Forslag til satsingsområder Se grunnpakkeforslag for Bistand oppfølging etter arbeidsmiljøkartlegging Bedre kommune. Risikovurdering av aktuelle arbeidsmiljøfaktorer, ihht. AML c) og Internkontrollforskriften 5, 6. ledd. Fortsatt fokus på sykefraværs- og nærværsarbeid. Avholde lovpålagte dialogmøter og innkalle bedriftshelsetjenesten til møtet som skal være avholdt innen 7 uker. HMS-opplæring for ledere og verneombud, ihht. AML 3-5 og 6-5. Ergonomiske konsultasjoner hos bedriftsfysioterapeut ved antydninger til belastningsskader for rask avklaring. Fokus på det psykososiale arbeidsmiljøet ihht. AML 4-1(1) og 4-3: - Tilby individuelle samtaler hos HMS-rådgiver ved behov. Det kan være aktuelt dersom det oppstår psykososiale belastninger (privat eller på arbeidsplassen), for å forhindre at arbeidstaker faller utav arbeid. - Avholde seminar eller kurs om overnevnte tema. IA-bedrifter kan få refusjon for BHT- honorar når BHT deltar på dialogmøter eller ved individuell oppfølging av ansatte i form av samtaler eller konsultasjon hos fysioterapaut. 4. Status. Avtalt og utført arbeid. Ved avstemning av over- og underforbruk i grunnpakken, ble det 31,75 timer til gode. Disse timene er motregnet øvrig forbruk i Alta kommune.

25 5. Kursdeltakelse. Ingen deltakere på kurs fra deres bedrift i ALTA, den 20. desember 2013 Inga Kristine Siri HMS-rådgiver

26 Alta Kommune Helse- og sosialsektor Alta Helsesenter, Markvn ALTA Att: Juridisk rådgiver Grethe Hansen Deres ref.: Vår ref.: /IS Alta, 16. desember 2013 Årsrapport fra Hemis AS, Avd. Alta Vedlagt følger årsrapport fra Hemis AS, Avd. Alta for avtaleåret Rapporten er dokumentasjon på bedriftshelsetjenestens arbeid i deres virksomhet. Vi ber om at årsrapporten gjøres kjent blant de ansatte og distribueres til øvrig vernetjeneste (For eksempel AMU, verneombud, systemansvarlig HMS og personalansvarlige). Vi takker for året som har gått og ser frem til et godt samarbeid i Vennlig hilsen Hemis AS, Avd. Alta Inga Kristine Siri HMS-rådgiver Dir. innvalg: E-post: Vedlegg: Årsrapport fra Hemis AS, Avd. Alta for Postadresse Telefon Bankgiro Organisasjonsnr. Skippertorget 4, 9515 Alta Besøksadresse: Telefax E-post Internett Skippertorget 4, 9515 Alta

27 Årsrapport fra Hemis AS, Avd. Alta for år 2013 Kunde: BHT: Kontaktperson: Distribueres til: personalsjef. Alta Kommune, helse- og sosialsektor Hemis AS, Avd. Alta Inga Kristine Siri AMU, verneombudene, HMS-ansvarlig og Innhold: 1. Grunnpakken for Ekstra tjenester i Forslag til satsingsområder. 4. Status. Avtalt og utført arbeid. 5. Kursdeltakelse 1. Grunnpakken for 2013 Punkt i grunnpakken 1b 1d 1e Beskrivelse Arbeidsmiljøseminar på sykestua med tema kommunikasjon. To seminarer á 3 timer med likt innhold pga turnus. Rådgiving. Konsultasjoner hos lege/fysioterapeut. Møter. Dialogmøter. Statusmøte i mars, juni og september. Ansvarlig i Hemis AS Rayner Hoaas Nilsen Inga Kristine Siri Inga Kristine Siri Timer forbrukt Status oppdrag 12,25 Oppdraget er utført. 48,25 Mars møte avlyst. Avholdt møte i juni og september. Timer føres på 1f. Punkt i grunnpakken 2a 2b 2c 2d Beskrivelse IMAS av inntil 6 nytilsatte som har vært ansatt mer enn 3 mnd. Ergonomisk gjennomgang av kontorplasser i omsorgsadm. 4 stk. Med individuelle tilbakemeldinger. Audio av 6 ansatte i Kongleveien. Med tilbakemelding til leder. Målrettede helsekontroller for 39 ansatte. Nattevakter på Elvebakken Sykehjem Nattevakter på Ekornsvingen Sykehjem Nattevakter på Kåfjord Sykehjem Nattevakter i Barnebolig 2 Nattevakter i D383 1 hjelpemiddeltekniker Ansvarlig i Hemis AS Knut Johansen Åge Hellander Åge Hellander Knut Johansen og Åge Hellander Timer forbrukt 7,25 Status oppdrag 5 Oppdraget er utført. 6 Oppdraget er utført. 49,5 Oppdrag er utført. Rapporter etter kontroll for Kåfjord, Elvebakken og barnebolig, samt oppsummeringsrapport etter alle kontroll.

28 2e Arbeidsmiljøsamtaler minutter pr ansatt på DOAS. Antall ansatte: 16. Med rapport. Inga Kristine Siri 23 Oppdraget er endret til bistand konflikthåndtering og arbeidsmiljøseminar. 2. Ekstra tjenester 2013 Utenom Beskrivelse grunnpakken Helsekontroll av to nattevakter på 3a Vertshuset eldresenter. Arbeidsmiljøseminar for sone øst og ytre vest hjemmetjenesten. 3b A 2 timer pr seminar. Tema: Stressmestring. HMS-kartlegging ved Elvebakken 3c sykehjem 3d 3e 3f 3g 3f Arbeidsmiljøseminar Frøyas vei Tema: Kommunikasjon Arbeidsmiljøseminar psykiatri og rus Tema: Sykefraværsoppfølging ROS-analyse Elvebakken legesenter med rapport Arbeidsmiljøkartlegging fødeavdelingen Arbeidsmiljøseminar Elvebakken legesenter; kommunikasjon Ansvarlig i Hemis AS Knut Johansen Inga Kristine Siri Rayner Hoaas Nilsen Rayner Hoas Nilsen Rayner Hoas Nilsen Inga Kristine Siri Hill Jorunn Kåberg Rayner Hoaas Nilsen Timer forbrukt Status oppdrag 2 Oppdraget er utført 9 Tilleggsbestilling fra juni 13. Oppdrag er utført. 4 Tilleggsbestilling fra juni 13. Oppdraget er utført. 4 Tilleggsbestilling fra juni 13. Oppdraget er utført. 4 Tilleggsbestilling fra juni 13. Oppdraget er utført. 6,75 Tilleggsbestilling fra juni 13. Oppdraget er utført. 27,75 Tilleggbestilling fra oktober 13. Oppdraget er utført. 2,50 Seminaret ble avlyst pga få oppmøtte. Avtalt nytt tidspunkt i Forslag til satsingsområder Se grunnpakkeforslag for Bistand oppfølging etter arbeidsmiljøkartlegging Bedre kommune. Revisjon av risikovurdering av aktuelle arbeidsmiljøfaktorer, ihht. AML c) og Internkontrollforskriften 5, 6. ledd. Fortsatt fokus på sykefraværs- og nærværsarbeid. Avholde lovpålagte dialogmøter og innkalle bedriftshelsetjenesten til møtet som skal være avholdt innen 7 uker. HMS-opplæring for ledere og verneombud, ihht. AML 3-5 og 6-5. Videreføre lovpålagte og målrettede helseundersøkelser av aktuelle yrkesgrupper. Innrullering av eventuelle nytilsatte. Ergonomiske konsultasjoner hos bedriftsfysioterapeut ved antydninger til belastningsskader for rask avklaring. Fokus på det psykososiale arbeidsmiljøet ihht. AML 4-1(1) og 4-3:

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 25.03.2014 kl. 09:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 25.03.2014 kl. 09:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte den 25.03.2014 kl. 09:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

SUNNAAS OG NESODDEN BEDRIFTSHELSETJENESTE

SUNNAAS OG NESODDEN BEDRIFTSHELSETJENESTE Rapport Nesodden kommune SUNNAAS OG NESODDEN BEDRIFTSHELSETJENESTE Rapport april 2014 Forfattere: Sunnaas og Nesodden BHT og BHTs eiere: Sunnaas sykehus HF ved HR-direktør og Nesodden kommune ved fagsjef

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingen. 06.12.2011 kl. 12:00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingen. 06.12.2011 kl. 12:00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingen 06.12.2011 kl. 12:00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Pensjonsalderen i 2014 holder seg på omtrent samme nivå som i 2013.

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Pensjonsalderen i 2014 holder seg på omtrent samme nivå som i 2013. Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO CRH-14/7511-9 39701/15 14.04.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 21.04.2015 ÅRSRAPPORT

Detaljer

Ringerike kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 3. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Leseværelset Møtedato: 03.11.

Ringerike kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 3. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Leseværelset Møtedato: 03.11. Ringerike kommune Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Leseværelset Møtedato: 03.11.2014 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Gyldig forfall meldes til sekretariatet, e-post { HYPERLINK "mailto:sek@ringerike.kommune.no"

Detaljer

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juni 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr.4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID FAUSKE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Desember 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommuneloven. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

Forebygging og oppfølging av sykefravær

Forebygging og oppfølging av sykefravær FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Forebygging og oppfølging av sykefravær Sarpsborg kommune 25.1.11 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...5

Detaljer

Styresak 95-2013 Orientering - Gjennomføring av HMS-handlingsplan 2013 for NLSH

Styresak 95-2013 Orientering - Gjennomføring av HMS-handlingsplan 2013 for NLSH HMS-seksjonen Styresak 95-2013 Orientering - Gjennomføring av HMS-handlingsplan 2013 for NLSH Saksbehandlere: Lena Rolandsen og Per-Ingve Norheim Saksnr.: 2009/490 Dato: 24.10.2013 Dokumenter i saken:

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE APRIL 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Meråker

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/15 15/324 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG ADMINISTRASJON DEN 04.02.2015.

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/15 15/324 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG ADMINISTRASJON DEN 04.02.2015. Utvalg: Hovedutvalg administrasjon Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.04.2015 Tid: 18:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16, eller pr epost til møtesekretær. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16, eller pr epost til møtesekretær. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 20.02.2014 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 09:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16, eller pr epost

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet, e-post sek@ringerike.kommune.no

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet, e-post sek@ringerike.kommune.no RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.11.2013 Tid: kl. 09:00 Gyldig forfall meldes til sekretariatet, e-post sek@ringerike.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Sykefravær og IA-avtalen

Sykefravær og IA-avtalen www.vefik.no RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2015 Sykefravær og IA-avtalen HAMMERFEST KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 1 0.1 FORMÅLET MED PROSJEKTET... 1 0.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER...

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Utvalg: Hovedutvalg administrasjon Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.06.2015 Tid: 18:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

Stakkevollvn. 27, 9010 Tromsø 77 66 21 80

Stakkevollvn. 27, 9010 Tromsø 77 66 21 80 Stakkevollvn. 27, 9010 Tromsø 77 66 21 80 Innhold A. HMS - systemarbeid B. Kartlegging C. Undervisning D. Målrettet helseundersøkelse E. Arbeidsmedisinsk poliklinikk F. Sykefravær og attføring G. Andre

Detaljer

HELSE, MILJØ SIKKERHET

HELSE, MILJØ SIKKERHET Loppa Kommune HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HMS-hovedbok for Loppa kommune 1 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 3 1.1 HMS-POLITIKK I LOPPA KOMMUNE 3 1.2 OVERORDNET HMS-MÅL I LOPPA KOMMUNE 3 1.3 INNHOLD I HMS-HÅNDBOKEN

Detaljer

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius HITRA KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hitra kommune Møtedato/tid : Torsdag 1. mars 2007 kl 10.00 Møtested/lokaler : Hitra helsetun, møterom Skarven. Deltagere : Sigmund

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingen. 24.4.2012 kl. 12.00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingen. 24.4.2012 kl. 12.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingen 24.4.2012 kl. 12.00 Org./- og pers.avd. Møterom, Erik Johansenbygget, 3. etg. Møtet er åpent for publikum

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.08.2009 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.08.2009 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.08.2009 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Stjørdal kommune som arbeidsgiver

Stjørdal kommune som arbeidsgiver Stjørdal kommune som arbeidsgiver Forebygging av sykefravær og oppfølging av sykmeldte Stjørdal kommune Forvaltningsrevisjon nr 1714-2/2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS 2011

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte på Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 29.6.2010 kl. 12.00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte på Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 29.6.2010 kl. 12.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte på Organisasjons- og personalavdelingens møterom 29.6.2010 kl. 12.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

TILSYNSRAPPORT FOR OSLO KOMMUNE SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS

TILSYNSRAPPORT FOR OSLO KOMMUNE SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS VÅR DATO VÅR REFERANSE Side 1 av 22 08.09.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Grethe Barkve Fredriksen tlf 948 72 394 Oslo kommune v/byrådsavdeling for kultur og utdanning Byrådsavdeling

Detaljer

HMS HOVEDBOK FOR LOPPA KOMMUNE

HMS HOVEDBOK FOR LOPPA KOMMUNE HMS HOVEDBOK FOR LOPPA KOMMUNE 1 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS)... 3 1.1 NASJONAL VISJON OM DET GODE ARBEIDSLIV... 3 1.2 HMS-POLITIKK I LOPPA KOMMUNE... 4 1.3 OVERORDNET HMS-MÅL I LOPPA KOMMUNE... 4 1.4

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefraværsarbeid i Nes kommune Til: Kontrollutvalget i Nes kommune den 4.12.2013 Fra: Østre Romerike revisjonsdistrikt FORORD Forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet for de ansatte ved Universitetet i Agder HMS-HÅNDBOK. Generell del

Helse, miljø og sikkerhet for de ansatte ved Universitetet i Agder HMS-HÅNDBOK. Generell del Helse, miljø og sikkerhet for de ansatte ved Universitetet i Agder HMS-HÅNDBOK 2011 2 HMS-håndboken er oppdatert mars 2010, og erstatter versjon av mai 2009. 2009 versjonen har gjennomgått kun små justeringer,

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID STEIGEN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juli 2010 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommuneloven. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer