ww26y John Johnsen Håper jeg har sendt til riktig e-postadresse? Med vennlig hilsen Her har du vår søknad som vi da fremmer igjen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ww26y John Johnsen Håper jeg har sendt til riktig e-postadresse? Med vennlig hilsen Her har du vår søknad som vi da fremmer igjen."

Transkript

1 John Johnsen Fra: Karl-Otto Mauland Sendt: 27. september :42 Til: VFK-FADM Stab Service Dok Emne: VS: Søknad om kompetansemidler i landbruket Vedlegg: Søkand om kompetansemidler.doc Vedlegget skal journalføres på Håper jeg har sendt til riktig e-postadresse? ww26y i`ftaf1g01czitoa. Karl-Otto Mauland Rådgiver Nærings- og miljøseksjonen Regionalsektoren Vestfold Ikeskommune Tlf / Fra: Erik Hørluck Berg Sendt : 17. september :07 Til: Karl-Otto Mauland Kopi: Magne Heddan Her har du vår søknad som vi da fremmer igjen. Hvis du har behov for ytterligere opplysninger så gi beskjed. NLR Østafjells Erik Hørluck Berg Telefon * Fra: Kari-Otto Mauland Sendt : 17. september :30 Til: Erik Hørluck Berg Politikeren bifalt ikke vårt forslag til organisering av midlene. Politikeren Ønsker å fordele midlene selv. Det betyr at vi må lyse ut midlene på nytt. Jeg jobber med annonsen nå. Den kommer forhåpentlig i avisene til onsdag. Ny søknadsfrist blir 12. Oktober. Politisk behandling blir da først 8. desember. I(arl-Otto Mauland 1

2 Rådgiver Nærings- og miljøseksjonen Regionalsektoren Vestfold f Ikeskommune Tlf / Fra: Erik Hørluck Berg Sendt : 17. september :21 Til: Karl-Otto Mauland Hvordan gikk behandling av saken? NLR Østafjells Erik Hørluck Berg Telefon * Fra: Karl-Otto Mauland Sendt : 20. august :33 Til: Erik Hørluck Berg Kopi: Magne Heddan I Vestfold fylkeskommune har disse midlene vært utlyst med en søknadsfrist 6. august. Søknaden fra dere kommer derfor for sent til å bli vurdert i denne omgang. Vi har fått en søknad innen fristen fra BSF Vestfold. På bakgrunn av det skal det legges frem en sak til politisk behandling 15. September på fordeling av tilskuddsmidlene. Fra administrasjonen forslår vi at det opprettes et styre på 5, med ansvar for tildeling av midlene etter søknad vurdert i hht. Vedtatte prioritering. Vi forslår at BSF Vestfold skal være sekretariat for dette styret. Styret skal bestå av bondelaget, bonde og småbrukerlaget, en felles fra IN og FM, en felles fra de to videregående skolene med naturbruk og en fra FK regionalavd. Det betyr at dersom dette blir politisk vedtatt den 15. September, så vil det være naturlig å rette søknader til sekretariatet for midlene - BSF, som vil forberede saker som avgjøres av styret. I denne saken viser jeg og til møtet der bl.a dere var invitert den 25. Juni,for å drøfte bruken og innretning av disse midlene. I møtet kom det klart frem et ønske om å samordne handteringen av midlene i Vestfold. At det korn en søknad fra BSF tolker vi som et signal på dette ønsket. Et spørsmål til dere da, tinder forutsetning av at dette blir politisk vedtatt 15. September, blir om dere ønsker at vi skal realitetsbehandle søknaden fra dere nå, noe som antagelig vil innebære en avvisning av søknaden fordi den kom etter fristen. Eller vil dere trekke søknaden og avvente politisk behandling? Dersom vedtaket blir slik adm. foreslår kan dere vurdere å sende en søknad via BSF til behandling i styret for midlene. Dersom dette var utydelig forklart, ta kontakt på tlf. så kan vi utdype det mer. 2

3 Karl-Otto Mauland Rådgiver Nærings- og miljøseksjonen Regionalsektoren Vestfold f Ikeskommune Tlf / Fra: Erik Hørluck Berg Sendt : 20. august :22 Til: VFK-FADM Firmapost Kopi: Karl-Otto Mauland Emne: Søknad om kompetansemidler i landbruket, Vennlig hilsen Erik h-iørluck Berg Norsk Landbruksrådgiving - Østafjells Adresse: Landbruksskolen, ÅMOT Postadresse: Landbruksskolen, ÅMOT, 3340 ÅMOT Tlf: Mobiltlf: Faks: erik,horluck.ber Ir.no This hasbeen scanned by the MessageLabs Security System. For more information please visitlitt ://www.niessa elabs.com/ This has been scanned by the MessageLabs Security System. For more information please visit htt ://www.messa elabs.com/ 3

4 Norsk Østafjells Landbruksrå dgiffiv ing Vestfold Fylkeskommune Att.: Deres ref.: Vår ref.: September 2010 Søknad om kompetansemidler i landbruket Vi søker herved om kr i kompetansemidler i landbruket. Norsk Landbruksrådgiving østafjells primære virksomhet er rådgiving overfor bønder i Buskerud, Vestold, og Telemark. Vi har 23 ansatte, og 1500 medlemmer. Vi yter også tjenester til bønder og andre som ikke er medlemmer hos oss. Vi har rådgivingstilbud innen økonomi, teknisk, økologisk planteproduksjon, næringsutvikling og planteproduksjon. NLRØ er organisert som en forening med medlemsdemokrati. NLRØ er en sammenslutning av tidligere Buskerud Forsøksring, Forsøksringen Telemark, FABIO, Hallingdal Forsøksring, og Numedal Forsøksring. Vi har gått fra å være fem forsøksringer til å bli en rådgivingsenhet. Kunnskapen om sin egen primærproduksjonen hos den enkelte bonde har blitt høyere enn den var for noe få år siden. Økt bruk av internett, både det at flere bønder bruker internett og at mer informasjon i større grad blir gjort tilgjengelig på internett, er nok er vesentlig faktor i dette. Behov for rådgiving som bonden har, har derfor endret seg vesentlig. Det er behov for større spesialisering av rådgiverne innen hver produksjon, og bøndene har begynt å etterspørre mer rådgiving i forbindelse med beslutningsprosserser bonden er gjennom både i form av store og små beslutninger. Vi har valgt å dele inn de ansatte i team etter hvilke arbeidsoppgaver de utfører. Dette er en inndeling som fungerer godt. Ledelsen ser at godt fungerende team, og godt fungerende medarbeidere er en forutsetning for at arbeidet skal bli utført på en kvalitativ god måte. Vi ønsker derfor også å gjøre en innsats for å få til et bedre samarbeid i de enkelte teamene. Målet med de tiltakene vi ønsker å gjennomføre er å gjøre de ansatte i NLRØ bedre i stand til å utøve rollen som rådgiver overfor primærprodusentene og sammenslutninger av primærprodusenter. Vi ønsker å styrke kunnskapen hver rådgiver har om seg selv og de egenskaper rådgiveren har slik at rådgiveren blir i stand til å bruke seg selv best mulig overfor bonden. I tillegg ønsker vi å øke kunnskapen i rådgivingsteknikk. Ved å gjøre de tiltak vi søker om mener vi at vi kan bidra til å styrke kunnskapen hos de bønder vi rådgir. Norsk Landbruksrådgiving -Østafjells Landbruksskolen, 3340 Amot. Norge org. nr Mva 2Telefon: Telefax: Direkte tlf eller Mobil E-post: ostafiells orifr.no eller direkte e-post

5 For å nå disse målene har vi planlagt to konkrete tiltak som vi ønsker å gjennomføre høsten 2010: Tiltak 1: Vi har i samarbeid med rådgiver Mariann Andersen i Gårdsråd AS har utarbeidet følgende forslag til prosess for å Øke hver rådgivers kunnskap om egne egenskaper: Fase la Gjennomføring av JTI-test (Jungs type indeks). Rapporten som utarbeides på bakgrunn av JTI-testen er omfattende. Den består både av en nærmere beskrivelse av egne preferanser og en beskrivelse av personens sannsynlige teamatferd. For at testresultatet skal kunne bidra til egeninnsikt og som utgangspunkt for egenutvikling, er det viktig at hver ansatt for en samtale og tilgang på rapporten. Fase lb Samtale med hver enkelt ansatt. Utgangspunktet for samtalen bør være resultatet fra egen JTI - test. Deretter vil det være naturlig å snakke om hvilke tanker vedkommende har om arbeidet i teamet han / hun tilhører. Disse samtalene bør være på ca 1-1,5 time for hver person. Etter at samtalene er gjennomført, vil vi kunne danne oss en oversikt over hver enkelt medarbeider og hvordan de forskjellige teamene fungerer. JTI-testene vil i tillegg kunne si noe om hvilke utfordringer som må løses for å kunne fungere optimalt (både som team og som rådgiver). Når dette resultatet foreligger, vil det være naturlig at rådgiver møter ledelsen for å gå gjennom dette med tanke på videre oppfølging av teamene (Fase 2 ). Fase 1 vil bli gjennomført i August og september Fase 2 (samtale med ledelse og oppfølging av teamene) vil bli gjennomført i oktober til desember. Mariann Andersen (www.gardsrad.no) sin bakgrunn er erfaring fra drift og ledelse av eget gårdsbruk, kompetanse innen psykologi og teamarbeide. I tillegg har hun arbeidet med mennesker i mange ulike livssituasjoner, og hatt tillitsverv innen organisasjoner i landbruket. Tiltak 2: For å tilføre Økt kunnskap og bedret rådgivingsteknikken så ønsker vi at alle ansatte og styre skal hente kunnskap hos andre rådgivingsenheter. For å bli bedre må vi benchmarke enheter og rådgivere som er bedre enn oss selv. Det er to land i nærheten som peker seg ut som de land som har den beste rådgiving i Europa overfor landbruket. Det er Nederland og Danmark. Vi har valgt Danmark utfra at den språklige barrieren og kostnaden blir mindre. Vi har følgende program for studieturen: Avreise onsdag 27. oktober på kvelden. Overnatting i Billund. Torsdag 28. oktober deles gruppen i fire: Gruppe 1: Besøker forskningstasjon for plantekultur. Temaer: Informasjon om kvalitetssystemet for landsforsøk i Danmark Gjennomgang av forskningsmaskiner brukt i Danmark Gjennomgang av organisering av forsøk i Danmark 2

6 Gruppe 2 (styret): Kurs og møte i styrearbeid. - Strategiske beslutninger styret må forholde seg til for å utvikle rådgivingsenheten - Utfordringer knyttet til inntjening og intern økonomistyring - Styrets arbeid i forhold til de ansatte og til daglig leder - Hvordan ivareta det enkelte medlems interesse i en stor organisasjon Gruppe 3: Rådgivere med fokus på strategi og Økonomi: - Rådgivingsmetoder og -produkter - Bonden som bedriftsleder - hvordan gi han strategiske råd og de rette økonmiske råd? - Metoder for rådgiving overfor bønder som vet de står overfor store endringer eller som er midt oppe i store endringer - Bondens krav til rådgiveren Gruppe 4: Rådgivere med fokus på planteproduksjon: - Bio-energi - Produksjonsøkonomi - Rådgivingsteknikk i planteproduksjon - Bondens krav til rådgiveren På kvelden samles vi på Hellevad Vandmølle (www.vandm llen.dk) hvor vi skal overnatte. Der skal hver gruppe gi en 30 minutters presentasjon overfor alle som oppsummering av det de har lært i løpet av dagen. På fredag 29. oktober skal to rådgivingsenheter besøkes. LandboSyd (www.landbosyd.no) i Aabenraa hvor temaene vil være rådgivingsteknikk, produkutvikling og markedsføring. Fakta om LandboSyd: Hjemsted: Aabenraa Medarbejdere: 120 Omsætning:70 mio.kr. Den andre enheten er landbruksrådgving Syd (www.lrs.dk) i Løgumkloster hvor temaene vil være organisering av ansatte når det er mange avdelingskontorer, bondens endrede krav til rådgiving, og forholdet mellom rådgivere i forskjellige produksjoner (hvordan utnytte hverandre bedre). Fakta om Landbruksrådgiving Syd Medarbejdere: 100 Omsætning: 61 mio.kr. Hjemsted: Vejle, Varde, Bramming, Løgumkloster, Odense, Svendborg I tillegg vil det bli to foredrag av danske bønder. Det ene med tema: Hvordan tilpasse sin produksjon til markedet, og hvordan man skal fange signaler fra markedet? (på LandboSyd). Det andre vil være med tema: Hva kriterier har jeg i valg av rådgiver? (på landbruksrådgiving Syd). Hjemreise vil bli på kvelden. 3

7 Budsett: Innleie Mariann Andersen Gardsråd AS til JTI *23 o utarbeidelse av ra orter Individuell gjennomgang med hver ansatt 50 timer a kr 650 inkl reiser Oppfølging av team og gjennomgang med ledelsen 40 timer å kr 650 Ansattes e et arbeid 250 timer å kr Fl billetter Gardermoen - Billund t/r Reise fra arbeids lass til fl lass t/r Overnattin Billund Leie trans ort Danmark Luns' da Midda Overnatten, o Frokost Vandmøllen Luns' da Midda da Leie fordra sholdere Leie bønder til foredra Ansattes eget arbeid på studietur (460 timer å kr 650 Egen planlegging og utarbeiding (50 timer å kr E en administras'on SUM Finansieringsplan: Tilskudd Vestfold F Ikeskommune Tilskudd Buskerud F Ikeskommune Tilskudd Telemark F Ikeskommune E enandel SUM Omsøkt beløp er regnet ut etter følgende faktor. Halve beløpet er fordelt etter antall årsverk vi har i hvert fylke, og den andre halvpart etter hvor mange medlemmer vi har i vært fylke. Norsk Landbruksrådgiving - Østafjells Magne Heddan Daglig Leder Erik Hørluck Berg 4

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 16/15 15/2089 GODKJENNING MØTEPROTOKOLL EKSTRAORDINÆRT REGIONRÅDSMØTE 28.05.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 16/15 15/2089 GODKJENNING MØTEPROTOKOLL EKSTRAORDINÆRT REGIONRÅDSMØTE 28.05. MØTEINNKALLING REGIONSRÅDET FOR MIDT-BUSKERUD innkalles til møte 12.06.2015 kl. 12:00-00:00 Sted: Krødsherad SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 16/15 15/2089 GODKJENNING MØTEPROTOKOLL EKSTRAORDINÆRT

Detaljer

Notat fra strukturutvalget

Notat fra strukturutvalget Notat fra strukturutvalget FOR DISKUSJON OM FRAMTIDIG ORGANISERING AV NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING Strukturutvalget NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING Innholdsfortegnelse I Bakgrunn og mandat for arbeidet 2 II Strukturutvalgets

Detaljer

SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB

SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB Januar 2012 1 I N N H O L D side 1. Sammendrag 3 2. Bakgrunn for prosjektet 4 3. Prosjektets måloppnåelse 5 3.1 Målsetting for gravide ansatte i Sande kommune 6 4. Gjennomføring

Detaljer

Unni Anita Farstad. Fra: John Ingar Øverland mailto:john.in ar.overland Sendt : 4. februar 2011 12:36 Til: Karl-Otto Mauland Emne: Søknad. Ir.

Unni Anita Farstad. Fra: John Ingar Øverland mailto:john.in ar.overland Sendt : 4. februar 2011 12:36 Til: Karl-Otto Mauland Emne: Søknad. Ir. Unni Anita Farstad Fra: Sendt: Til: Emne: Vedlegg: Karl-Otto Mauland 4. februar 211 13:24 VFK-FADM Stab Service Dok VS: Søknad Kursbeskrivelse-Vedlegg-RLK-februar211.docx; RLK-Søknad- Vestfold FR&Gafa.docx

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Styrking av storfekjøtt og melk i Buskerud 2010-2013

Styrking av storfekjøtt og melk i Buskerud 2010-2013 Styrking av storfekjøtt og melk i Buskerud 2010-2013 Prosjektplan Prosjekteier: Buskerud Bondelag 01.09.2010 1 Innhold Styrking av storfekjøtt og melk i Buskerud 2010-2013... 1 Prosjektplan... 1 Sammendrag...

Detaljer

DRIFTSBUDSJETT MARBORG 2012

DRIFTSBUDSJETT MARBORG 2012 DRIFTSBUDSJETT MARBORG 2012 Hovedoversikt og tre delsøknader for MARBORG 2012 Inneholder søknader for drift av hovedkontor Tromsø, drift av Kafé X og drift av avd. Bodø. post@marborg.no www.marborg.no

Detaljer

Utredningsprosjekt: Kalnes videregående skole som kompetansesenter for landbruk og bygdenæringer

Utredningsprosjekt: Kalnes videregående skole som kompetansesenter for landbruk og bygdenæringer 1 Utredningsprosjekt: Kalnes videregående skole som kompetansesenter for landbruk og bygdenæringer Oktober 2014 Utarbeidet av Johan Ellingsen Mats Olsen Kari Clausen Lill-Ann Gundersen 2 Det Kongelige

Detaljer

Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler

Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler Bakgrunnen for møte 13 (I og II) I forbindelse med uønskede hendelser i Statoil, skal det skrives en Rapport Uønsket Hendelse (RUH). Rapporten skal inneholde

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning Verran kommune Forvaltningsrevisjon nr 1724-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar til april 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon av Verran

Detaljer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE Design og trykk: Follotrykk AS. 2009 ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR NLR arbeider kontinuerlig for økte tilskudd over Jordbruksavtalen til rådgivingsenhetenes

Detaljer

PARTNERSKAP OFOTEN. SAKSLISTE STYREMØTE 07.12.09, kl. 18:00 Formannskapssalen, Narvik Rådhus

PARTNERSKAP OFOTEN. SAKSLISTE STYREMØTE 07.12.09, kl. 18:00 Formannskapssalen, Narvik Rådhus PARTNERSKAP OFOTEN SAKSLISTE STYREMØTE 07.12.09, kl. 18:00 Formannskapssalen, Narvik Rådhus SAK 09/09 Revisjon av strategisk næringsplan for Ofoten, videreføring av prosjekt. SAK 10/09 Søknad om dekning

Detaljer

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6...

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6... Vedlegg 1 Bakgrunnsinformasjon aktiviteter og budsjett Innhold: 1. Vedlegg til søknad om midler til prosjektet Aktivitet 1 2 Aktivitet 2 a.2 Aktivitet 2 b...3 Aktivitet 3 a.3 Aktivitet 3 b.4 Aktivitet

Detaljer

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU Innhold Hva er Frifond for nybegynnere? 3 Hvorfor har vi laget dette heftet? 3 Litt om retningslinjene for Frifond organisasjon 3 Hva

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer

ØF-rapport nr. 15/2007. Evaluering av ANSA. Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen og Svein Bergum

ØF-rapport nr. 15/2007. Evaluering av ANSA. Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen og Svein Bergum ØF-rapport nr. 15/2007 Evaluering av ANSA av Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen og Svein Bergum ØF- rapport nr. 15/2007 Evaluering av ANSA av Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen

Detaljer

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS.

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS. Lærlinger svarer, Lærlinger svarer En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen Utarbeidet av Oxford Research AS Oktober 2008 Forfatter: Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18 ELEVRÅDSVEILEDER Kjære elevråd...2 Elevrådsarbeid...3 Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes arbeidsmiljølov...3 Skoleutvalget...3 Skolemiljøutvalget...3 Tillitseleven...3 Drift av elevrådet...4 Elevrådstyret...5

Detaljer

EVALUERING AV FYLKESPLANLEGGINGEN I ØSTFOLD

EVALUERING AV FYLKESPLANLEGGINGEN I ØSTFOLD ØF-Rapport nr.: 22/2005 EVALUERING AV FYLKESPLANLEGGINGEN I ØSTFOLD Av Kjell Overvåg, Ulla Higdem og Ingrid Guldvik Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i 1984 med Oppland, Hedmark

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes.

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes. Høringsuttalelser fra fagforeningene til høringssak: «Høring innføring av arbeidsgiverstrategi status i arbeidet og organisering av personalog organisasjon» sendt ut 01.12.2014 Det kom inn totalt seks

Detaljer

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Veileder Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Til elever og lærere Formålet med veilederen er å bidra til at elevene og læreren sammen kan vurdere og forbedre opplæringen i fag. Vi ønsker

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING. Rutiner og tiltak som sikrer god økonomistyring og rapportering SNÅSA KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING. Rutiner og tiltak som sikrer god økonomistyring og rapportering SNÅSA KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING Rutiner og tiltak som sikrer god økonomistyring og rapportering SNÅSA KOMMUNE 10.09.2014 FORORD Økonomistyring Rutiner og tiltak som sikrer god økonomistyring og rapportering

Detaljer

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage ELEVRÅDSVEILEDER 1 2 Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage INNHOLD Kjære elevråd...4 Elevrådsarbeid...5 Kapittel

Detaljer

Sunndal kommune Service- og informasjonsavdelingen

Sunndal kommune Service- og informasjonsavdelingen Sunndal kommune Service- og informasjonsavdelingen Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkeshuset 6404 MOLDE Ekspedert per e-post til: fmmrpostmottak@fylkesmannen.no Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler

Detaljer

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Kunnskap gir nye muligheter, Inn på tunet som alternativ tjeneste i kommunen Prosjekteier Sande kommune Prosjektet ble gjennomført fra oktober 2012 til desember

Detaljer

RAPPORTERING OM KVALIFISERINGSPROGRAMMET. Arbeids- og velferdsdirektoratet 12.02.2015

RAPPORTERING OM KVALIFISERINGSPROGRAMMET. Arbeids- og velferdsdirektoratet 12.02.2015 RAPPORTERING OM KVALIFISERINGSPROGRAMMET 2014 Arbeids- og velferdsdirektoratet 12.02.2015 Årsrapportering 2014 - Kvalifiseringsprogrammet Rapporten om Kvalifiseringsprogrammet (KVP) består av fylkesmennenes

Detaljer

Hvordan implementere rådgivning som en mer naturlig og større del av regnskapstjenesten KL Regnskap Rosten tilbyr?

Hvordan implementere rådgivning som en mer naturlig og større del av regnskapstjenesten KL Regnskap Rosten tilbyr? Trine Aalmo Steffen Elnan Simen Bækken BACHELOROPPGAVE ved Handelshøyskolen BI Hvordan implementere rådgivning som en mer naturlig og større del av regnskapstjenesten KL Regnskap Rosten tilbyr? Eksamenskode

Detaljer