Her kommer en søknad på et grovffirprosjekt vi sønsker å starte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Her kommer en søknad på et grovffirprosjekt vi sønsker å starte 01313."

Transkript

1 Page i of I Fra: Til: cc: Knut Brauteset/Kiabu "Ingeborg Forbregd" Wenche Dato: Emne: Tirsdag,6 juli, :14 Vs: Søknad Best på Grovfôr underskrevet..til postmottak her, regstrerers inn som søknad om støtte til prosjekt, saksb.wmy... Videresendt av Knut Brauteset/Klabu den :10 Til: 'Knut Brauteset' Fra: Ingeborg Forbregd Dato: :06 Emne: Søknad Best på Grovf& - underskrevet (Se vedlagt fil: Vedlegg i Kursplan Best på grovfor pdf) (Se vedlagt fil: Best på grovfår prosjektbeskrivelse.pdf) (Se vedlagt fil: Budsjett pdf) (Se vedlagt fil: Klæbu _Dokum Søknad Best på Grovf.pdf) Hei Knut Her kommer en søknad på et grovffirprosjekt vi sønsker å starte Ingeborg KLÆBU KOMMUNE 150L/,,)RWALNR 1-U1 Vennlig h lsen Ingeborg Forbregd Daglig leder Norsk Landbruksrådgiving SOr Tronclelag Addresse: LE1NSTRAND Postaddresse:, LENSTRAND, 7083 LEINSTRAND Tlf: Mobiltlf: Fax: Vedlegg: Vedlegg 1 Kursplan Klæbu Best på grovfôr - Budsjett Best på grovfor _Dokum_Søknad prosjektbeskrivelse 2010.pdf 2014.pdf Best på Grovf.pdf pdf

2 BEST PÅ GROVFÔR Et praktisk kurs for grovfôrprodusenter Kurset går over tre år og undervisningen legges i hovedsak opp rundt praktiske demonstrasjoner og demonstrasjonsfelt. Det vil allikevel være noen samlinger innendørs hvert år. Ei samling pr år organiseres som studietur. Totalt vil det være fire samlinger per år. Kursplan 1. år: januar 2011 til mars Emne Åpningsmøte med økonomi som tema. Stikkord: De store linjer jord- og plantekultur, mekaniserings- og foringsøkonomi. Fårproduksjon Ploying, drenering og jordpakking Innendørsmekanisering Fåring og grovfôrkvalitet. Konsekvenser av forskjellig grovfårkvalitet på kraftfårforbruk, ytelse og økonomi. Fåring tilpasset de enkelte d esla Målet er å få svar på: Hvilke mål har jeg for grovfordyrkinga? Strategivalg i ulike produksjoner. Kan jeg tjene på en bedre råvfordyrking? Bevisstgjøring omkring forbedringspotensialet i egen grovfårproduksjon. Hvor står jeg og hvor skal 'e? Hvordan stille inn en plog og pløye? Drenering. Hvordan virker jordpakking inn på dreneringsevnen? Få ideer til forbedring i eget fjøs. Hvordan avhenger grovfårkvaliteten av gjødsling, høsting og ensilering? Hvilket grovfor skal de ulike d e ru ene ha? Tidspunkt Vinter/vår Vår Høst Vinter Vinter Utføring Innemøte 3 timer individuell rådgiving pr deltaker. Demonstrasjon av pløying. Teori om drenering. Demonstrasjon av infiltrasjonshastighet i 'ord. Studietur i Midt- Norge Innernete Aktør () ()

3 Kursplan 2. år: mars 2012 til mars 2013 Emne Jordkultur, jordarbeiding, kalking. Bruk av husdyrgjødsel og sporeproblematikk. Grovfordyrking i praksis. Høsting av gras, ensilering, hostehnjer og mekaniseringsøkonomi. Fôrproduksjon Økonomi i ulike driftsformer, deriblant økologisk. Innendørsmekanisering, Målet er å få svar på: Hvilke egenskaper har jord? Hvorfor kalke? Hvordan utnytte husdyrgjødsla o timalt? Bli inspirert til forbedring i egen grovffirproduksjon. Hvilket høsteregime velger jeg og hvorfor? Hvordan ser graset ut ved begynnende skyting og skyting? Hvilken høstelinje er lønnsom for meg? Rettidskostnad. Bevisstgjøring ornkring forbedringspotensialet i egen grovfårproduksjon. Hvor står jeg og hvor skal 'e? Hva påvirker fôrprisen? Faste og variable kostnader innenfor ulike driftsformer. Tidspunkt Vår/sommer Vår/sommer Sommer Høst Vinter Utforing Utemøte med noe teori innendørs. Studietur utenfor Midt-Norge. Demonstrasjon av høsteutstyr utendørs. Innebolk med teori. Aktør () 3 timer individuell rådgiving pr deltaker () () Innemøte

4 Kursplan 3. år mars 2013 til mars 2014 Emne Såing, gjødsling, frøblandinger og reparasjon av eng, plantevern i gjenlegg og i varig eng, forebyggende direkte tiltak og ugraslære. Beiting: Skifteinndeling, frøblanding, pussing av beitet, gjødsling og tileggsforing. Behov til de ulike dyreslagene. Kulturlandsska. Ulike drifisformer innen grovforproduksjon. Fårproduksjon Avslutningsmøte. Fokus på økonomisk resultat, grovfårkvalitet og fbring. Målet er å få svar på: Hvordan fornye enga på en rimelig og god måte? Hvordan få et vellykka gjenlegg? Balansert gjødsling. Hvilken strategi er mest effektiv og kostnadsbesparende? Hva er målet mitt med beitinga og hvordan nå målet? Få ideer til forbedring Høst av egen driftsform. Hvordan har utviklinga Høst vært i løpet av kursperioden? Forbedringspotensiale? Veivalg når det gjelder driftsfonn. Hvordan har Høst utviklingen vært i løpet av kursperioden? Forbedringspotensialer? Veivalg når det gjelder drittsform? Tidspunkt Vår/sommer Utføring Ute- og innemøte. Se på forsøksfelt med ulike frøblandinger og slåtteregime. Ugraslære. Vår/sommer Demonstrasjon av beitepussing. Gårdsbesøk. Studietur utenfor Midt-Norge 3 timer individuell rådgiving pr deltaker. Innemøte Aktør () ()

5 Norsk Sør-Trøndetag Landbruksrådgiving og Oppdal Landbruksrådgivning PROSJEKTBESKRIVELSE: "BEST PÅ GROVFÔR" 3-å rig prosjekt med utgangspunkt i disse geografiske områder: Område 1: Meldal, Rindal, Orkdal Område 2: Rennebu, Oppdal Område 3: Selbu, Tydal, Malvik Område 4: Holtålen, Midtre Gauldal, Melhus, Skaun, Klæbu og Trondheim. Gårdbrukere fra andre kommuner enn de som er nevnt her, er også velkomne til å delta på kurset. Prosjekteiere er Norsk Landbruksrådgiving Sør-Trøndelag og Oppdal Landbruksrådgivning, samarbeid med TINE Midt-Norge og. 1.BAKGRUNN: HVORFOR ER DET BEHOV FORETPROSJEKT I SØR-TRØNDELAG? Godt grovfår er basisen for økonomien i husdyrholdet. Samtidig viser både erfaringer og avlingsregistreringer, at avlinger og grovfårkvalitet varierer sterkt fra bruk til bruk. Kompetansebehovet i næringa er stort! Gårdbrukere har ulike mål for driftsopplegget på sitt bruk, og hvilken rådgiving og kunnskap det er behov for, vil variere fra bruk til bruk, og fra kommune til kommune. Prosjektet "Best på grovfår", skal følge opp den økte satsinga på mer melk og kjøtt som ble satt I gang i "Ta sats!" med mål om å få til mer og bedre grovfår, for å gi økt lønnsomhet på det enkelte bruk. I perioden ble et lignende prosjekt "Godt grovfår i praksis" gjennomført på Fosen med meget godt resultat. Kornproduksjon står sterkt i mange områder i Sør-Trøndelag, og det er mange kombinasjonsbruk i området der det dyrkes både grovfår (til melk- og kjøttproduksjon) og korn. Vi ser at de "beste" arealene i mange områder blir brukt til dyrking av korn. Gunstige tilskuddsordninger for korn, samt et sterkt fagmiljø, gjør at mange kvier seg for å kutte ut korn til fordel for gras både på grunn av økonomi og interesse. Kartlegging som ble gjennomført av prosjektet "Ta sats!", viser at en stor andel av gårdbrukerne Orkdalsføret ønsker å satse på utvikling av melkeproduksjon på egen gård: 64 % av de kartlagte melkeproduksjonsbrukene i Orkdal og Meldal ønsker å produsere mer melk. Kartlegginga viser også at mange har mulighet til å produsere mer i dagens fjøs, enten ved ledig kapasitet eller gjennom høyere avdrått. 18 % av de kartlagte brukene i Meldal og Orkdal ønsker å produsere mer kjøtt. 49 % ønsker å investere i driftsbygninger i framtida. For å lykkes med ei framtidig satsing på økt melke- og kjøttproduksjon, er det tilgangen på nok grovfår av god kvalitet, som er en av de viktigste nøkkelfaktorene. Grovfårproduksjonen i Sør- Trøndelag trenger et løft!

6 2. MÅLSE111NG Målsettinga med prosjektet er å bidra til at grovfôrprodusenter i Sør-Trøndelag produserer mer og bedre grovfôr som skal gi økt lønnsomhet på det enkelte bruk. Produsenter skal kunne finne den optimale måten å dyrke grovfôr på, ut i fra de ressursene som finnes på egen gård. Viktige delmål: Økt avlingsnivå Bedre grovfårkvalitet og høyere grovfåropptak Flere arealer god drift Bedre utnytting av beiter Bedre utnytting av husdyrgjødsla Bedre lønnsomhet i grovfôrproduksjonen Styrke fagmiljøet på grovfår og skape økt interesse for grovfårdyrking Nettverksbygging og gode møtearenaer for grovfårdyrkere 3. MÅLGRUPPE Målgruppa er aktive grovfårprodusenter i områdene som prosjektet dekker. Kursopplegg og arrangement, vil bli holdt i og tilpasset disse områdene. Prosjektets tiltak og arrangement vii likevel være åpent for gårdbrukere fra hele Sør-Trøndelag. 4. GJENNOMFØRING Prosjektieder har ansvar for gjennomføring av prosjektet, mens prosjektmedarbeiderne har ansvar for planlegging av prosjektets faglige innhold. Kursopplegget vil bli tilpassa det enkette sted. Det vil bli gjennomført parallelie opplegg i hvert av de fire områdene, forutsatt tilstrekkelig påmelding og finansiering. Det skal opprettes ei styringsgruppe som skal ha ansvaret for fremdriften i prosjektet, og oppfølging i forhold til ønskede satsingsområder fra næringas side. Erfaringer og opplegg fra tidligere satsinger på grovfôr, som for eksempel "Godt grovfôr i praksis", vil bli benyttet i prosjektet "BEST PÅ GROVFÔR". Målsettingen er at grovfôrprodusentene i fylket skal bli "BEST PÅ GROVFÔR". Rådgivingsorganisasjonene Norsk Landbruksrådgiving Sør-Trøndelag, Oppdal Landbruksrådgivning, T1NE Midt-Norge og, skal samarbeide om å sette fokus på produksjon og fåring med grovfår. Viktige arbeidsmetoder og virkemidler for å lykkes med målsettingene i prosjektet blir: Individuell rådgiving, tilpasset det enkelte gårdsbruk. Fagmøter i vinterhalvåret. Markdager sommerhalvåret. Demofelt for å vise utslag av ulike metoder og strategier praksis. Ta i bruk ny teknologi, som å øke bruken av klimastasjoner og høstetidsprognoser. Studieturer for inspirasjon, nytenking og videreutvikling. Se for øvrig vedlagt skisse over kursplan (vedlegg 1). 2

7 5. PROSJEKTPERIODE OG STYRINGSGRUPPE Planlagt prosjektperiode er januar 2011 til mars 2014, forutsatt finansiering. Styringsgruppa settes sammen av representanter fra: Norsk Landbruksrådgiving Sør-Trøndelag, Oppdal Landbruksrådgivning, T1NE Midt-Norge,, Sør-Trøndelag Bondelag, Sør-Trøndelag Bonde- og Småbrukarlag og FylkesmanneniSør-Trøndelag. 6. ØKONOMI Se vedlagte budsjett (vedlegg 2). 3

8 BUDSJETT Best på grovfor TOTALT R 1 R 2 R 3 3 fagsamlinger per år * 4 områder: Eksterne fagressurser: kr. 5000/møte Leie av møterom, servering osv., kr. 1500/møte Arbeidskostnader kr 600 /t Reisekostnader, rådgivere Felles studietur, 1 tur per år: Arbeidstimer Utgifter studietur IndivdueU oppfølging: 3 t/bruker + 2 t for- og etterarbiår (kr. 600/t) Reisekostnader, rådgivere Feltarbeid, ett demofelt i hvert område: Arbeidskostnader forsøksfelt Utgifter forsøksfelt Reisekostnader, rådgivere Administrasjon Arbeidskostnader Kursmateriell, info, porto, div Styringsgruppe: Møter, reise SUM KOSTNADSOVERSLAG FINANSIERINGSPLAN TOTALT R 1 R 2 R 3 Egenandel kursavgift 80 deltakere, kr per år* Egenandel studieturer 40 deltakere Fylkeskommunale midler Sør-Trøndelag Fylkeskommunen Møre og Romsdal BU-midler Blilyst Andre tilskudd (Kommunale med mer.} Prosjekteiere 30% egeninnsats SUM FINANSIERING

9 Norsk Sør-Trøndetag Landbruksrådgiving Avd: Leinstrand Org.nr.: NO MVA Bank: E-post: Klæbu Kommune Postboks 200 N-7541 KLÆBU Att.: Knut Brauteset Deres ref.: Vår ref.: 6. juli 2010 Søknad om støtte til prosjekt Best på Grovfor I samarbeid med Oppdal Landbruksrådgiving, og TINE Midt-Norge ønsker vi å starte opp et rådgivingsprosjekt for å bedre økonomien i husdyrholdet i vårt område. Prosjektet er kalt Best på Grovfôr, og har hovedfokus på å øke grovfåravlingene og forbedre grovfôrkvaliteten, samt bedre husdyrproduksjon basert på grovfôr hos prosjektdeltagerne. Vi har lagt opp til parallelt opplegg i fire områder i de to landbruksrådgivingsenhetenes nedslagsfelt. Rådgivinga vil bli gitt som individueh rådgiving, som fagmøter, markdager og studieturer. Klæbu kommune er en av kommunene vi kommer til å henvende oss for å få deltagere til prosjektet. Vi har tidligere søkt Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og Sør-Trøndelag Fylkeskommune om midler til prosjektet og har nå fått innvilga til sammen kr fra dem. For å realisere prosjektet, som har en kostnadsramme for 1. prosjektår på kr, sender vi nå ut søknader til kommunal landbruksforvaltning i de kommunene der vi kommer til å åpne for deltagelse, samt samvirke- og private aktører og Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Vi søker med dette Klæbu kommune om kr i støtte til prosjektet. Håper på snarlig og positivt svarl Vedlego: Prosjektbeskrivelse Budsjett Kurspian Med vennlig hilsen Inge org Forbregd Daglig leder Norsk Landbruksrådgiving - Sør Trøndelag 7083 LE I NSTRAND

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen : 08.09.2010 Tid: 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon,

Detaljer

Styrking av storfekjøtt og melk i Buskerud 2010-2013

Styrking av storfekjøtt og melk i Buskerud 2010-2013 Styrking av storfekjøtt og melk i Buskerud 2010-2013 Prosjektplan Prosjekteier: Buskerud Bondelag 01.09.2010 1 Innhold Styrking av storfekjøtt og melk i Buskerud 2010-2013... 1 Prosjektplan... 1 Sammendrag...

Detaljer

Trønderlam 2015 Sluttrapport. Leif Gunnar Aunsmo

Trønderlam 2015 Sluttrapport. Leif Gunnar Aunsmo Trønderlam 2015 Sluttrapport Leif Gunnar Aunsmo Notat 2009:12 Tittel Forfatter Notat : 2009:12 Prosjektnummer : 1702 : TRØNDERLAM 2015 - SLUTTRAPPORT : Leif Gunnar Aunsmo ISSN : 0809-9634 Prosjektnavn

Detaljer

Årsmelding Norsk Landbruksrådgiving Namdal SA

Årsmelding Norsk Landbruksrådgiving Namdal SA 2011 Årsmelding Norsk Landbruksrådgiving Namdal SA Borgny Grande 01.01.2011 1. ÅRSMØTE 2010... 2 2. STYRETS BERETNING... 3 3. NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING NAMDAL... 5 4. REGNSKAP... 9 5. RÅDGIVING OG UTVIKLING...

Detaljer

SLUTTRAPPORT: Trainee i landbruket. Et forprosjekt for utvikling og utprøving Stikkord: generasjonsskifte, kompetanseheving, utvikling

SLUTTRAPPORT: Trainee i landbruket. Et forprosjekt for utvikling og utprøving Stikkord: generasjonsskifte, kompetanseheving, utvikling SLUTTRAPPORT: Trainee i landbruket Et forprosjekt for utvikling og utprøving Stikkord: generasjonsskifte, kompetanseheving, utvikling Fylkesmannen i Finnmark Oktober 2014 Innhold Forord Sammendrag 1.Innledning...

Detaljer

Prosjektplan for. Melkas framtid. Utvikling av Leka-landbruket. Prosjektperiode 2014-2015 Prosjekteier TINE SA, TINE Rådgiving og Medlem

Prosjektplan for. Melkas framtid. Utvikling av Leka-landbruket. Prosjektperiode 2014-2015 Prosjekteier TINE SA, TINE Rådgiving og Medlem Prosjektplan for Melkas framtid Utvikling av Leka-landbruket Prosjektperiode 2014-2015 Prosjekteier TINE SA, TINE Rådgiving og Medlem 1. Prosjektbeskrivelse 1.1 Bakgrunn og forslag Etter initiativ fra

Detaljer

Aktive bønder fremtidens leilendinger?

Aktive bønder fremtidens leilendinger? Aktive bønder fremtidens leilendinger? - EN UNDERSØKELSE OM LEIEJORD OG TRANSPORTKOSTNADER Norsk Landbruksrådgiving Namdal PER HELGE HAUGDAL OG BORGNY GRANDE Aktive Bønder Fremtidens leilendinger? En undersøkelse

Detaljer

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6...

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6... Vedlegg 1 Bakgrunnsinformasjon aktiviteter og budsjett Innhold: 1. Vedlegg til søknad om midler til prosjektet Aktivitet 1 2 Aktivitet 2 a.2 Aktivitet 2 b...3 Aktivitet 3 a.3 Aktivitet 3 b.4 Aktivitet

Detaljer

Ringavisa. Årsmelding 2010 10.mars 2011. Husk: Fagtema Bioenergi på årsmøte. Årsmøte i Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag 2011

Ringavisa. Årsmelding 2010 10.mars 2011. Husk: Fagtema Bioenergi på årsmøte. Årsmøte i Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag 2011 id Ringavisa Årsmelding 2010 10.mars 2011 Innhold Innkalling til årsmøte...3 Styrets årsberetning 2010...4 Årsmelding NLR NT 2010...6 Regnskap 2010 og budsjett 2011...12 Noter til regnskapet...16 Forslag

Detaljer

Norsk mat- og kulturpris 2013. Kunnskap gir vekst. Slik skal norsk kornproduksjon økes. Presisjonslandbruk best for avlingsverdi og miljø

Norsk mat- og kulturpris 2013. Kunnskap gir vekst. Slik skal norsk kornproduksjon økes. Presisjonslandbruk best for avlingsverdi og miljø Kunnskap gir vekst Nr. 1, 2013 Slik skal norsk kornproduksjon økes SIDE 4-11 Presisjonslandbruk best for avlingsverdi og miljø SIDE 12-23 YaraVita GRAMITREL nytt bladgjødslingsprodukt i korn SIDE 30-31

Detaljer

PROSJEKTPLAN. GRØNN OMSORG Gården som ressurs for opplæring, omsorg og arbeidstrening. Et 3-årig prosjekt i Alta kommune (2005-2008)

PROSJEKTPLAN. GRØNN OMSORG Gården som ressurs for opplæring, omsorg og arbeidstrening. Et 3-årig prosjekt i Alta kommune (2005-2008) PROSJEKTPLAN GRØNN OMSORG Gården som ressurs for opplæring, omsorg og arbeidstrening Et 3-årig prosjekt i Alta kommune (2005-2008) 1 Bakgrunn Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling

Detaljer

SKOGBRUKSLEDERENS ARBEID I ALLSKOG Tekst: Bente Husby og Leif Olav Aasløkk

SKOGBRUKSLEDERENS ARBEID I ALLSKOG Tekst: Bente Husby og Leif Olav Aasløkk SKOGBRUKSLEDERENS ARBEID I ALLSKOG Tekst: Bente Husby og Leif Olav Aasløkk ALLSKOGs hovedformål er å arbeide for andelseiernes økonomiske interesser tilknyttet eiendommen. Kompetansen til skogbrukslederne

Detaljer

Sluttrapport for Jordbruksprosjektet i Sør- Østerdal 2009-2013.

Sluttrapport for Jordbruksprosjektet i Sør- Østerdal 2009-2013. Sluttrapport for Jordbruksprosjektet i Sør- Østerdal 2009-2013. Vedtatt i styringsgruppa 04.februar 2014 1 1. Beskrivelse av prosjektet og forankring i mål. 1.1 Bakgrunn Sør-Østerdal, bestående av kommunene

Detaljer

Trainee i landbruket En evaluering av forprosjekt i regi av Fylkesmannen i Finnmark

Trainee i landbruket En evaluering av forprosjekt i regi av Fylkesmannen i Finnmark Trainee i landbruket En evaluering av forprosjekt i regi av Fylkesmannen i Finnmark Publisert: Oktober 2014 Skrevet av: Merete K. Fabritius, Ingebjørg Vestrum og Tone Magnussen NF rapport nr.: 7/2014 ISBN

Detaljer

Tusen takk til dere som har bidratt med bilder til Årsmeldinga!

Tusen takk til dere som har bidratt med bilder til Årsmeldinga! ÅRSMELDING 2009 Tusen takk til dere som har bidratt med bilder til Årsmeldinga! Foto: Gaute Myren, epleblomstring. Foto: Kjersti Berge, forventningsfullt lam. Foto: Gunnar E Vatne, gulrotkunst. Foto: Endre

Detaljer

Årsmelding 2013 Osloveien 1, 1430 Ås. Telefon 902 03 317 lr@lr.no www.lr.no

Årsmelding 2013 Osloveien 1, 1430 Ås. Telefon 902 03 317 lr@lr.no www.lr.no Årsmelding 2013 Forsidefoto: Fagturer og markdager er viktige arenaer for kunnskapsdeling i Norsk Landbruksrådgiving. Her er det Romerikesbønder på fagtur til Hedmarken for å få nye impulser og inspirasjon.

Detaljer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE Design og trykk: Follotrykk AS. 2009 ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR NLR arbeider kontinuerlig for økte tilskudd over Jordbruksavtalen til rådgivingsenhetenes

Detaljer

Telefon. Sak 12/01678 Som medlemmer møtte: Lars Morten Rosmo, Arnt Tilset jr., Frank Røym, Eli Birgitte Singstad, Kari Åker, Robert F. Melum (1.

Telefon. Sak 12/01678 Som medlemmer møtte: Lars Morten Rosmo, Arnt Tilset jr., Frank Røym, Eli Birgitte Singstad, Kari Åker, Robert F. Melum (1. 1 av 25 PROTOKOLL fra møte i Fylkesstyret Sør-Trøndelag Møtedato 02.12.2013 Vår dato: 19.12.2013 Møtetid 10:00 Utvalgssekretær Sør-Trøndelag Bondelag Møtested Bøndernes Hus, kongensgt. 30, 7012 Trondheim

Detaljer

ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2011

ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2011 Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2011 Kleiva, 8400 Sortland Tel 907 88 531 Fax 76 20 14 11 Org.nr. 970921621 landbrukstjenesten@lr.no www.landbrukstjenesten.no http://halogaland.lr.no/

Detaljer

Utvikling av landbrukskontorets arbeid med likestilling i landbruket

Utvikling av landbrukskontorets arbeid med likestilling i landbruket Utvikling av landbrukskontorets arbeid med likestilling i landbruket Et innovativt og nyskapende landbruk i Steinkjer skal være en pådriver i norsk Landbrukspolitikk. Arbeid med likestilling er et gjennomgående

Detaljer

FOLKEFJØSET. Sluttrapport for Folkefjøset. -smartere -enklere - billigere. 1. Bakgrunn og formål. 2. Gjennomføring av prosjektet

FOLKEFJØSET. Sluttrapport for Folkefjøset. -smartere -enklere - billigere. 1. Bakgrunn og formål. 2. Gjennomføring av prosjektet FOLKEFJØSET -smartere -enklere - billigere Sluttrapport for Folkefjøset Den vanligste bygningsinvesteringen i landbruket i dag er modernisering og utvidelse av den eksisterende driftsbygningen. Interessen

Detaljer

Lønnsomhetsanalyse for store melkebruk i Nordland

Lønnsomhetsanalyse for store melkebruk i Nordland LASB 2 Lønnsomhetsanalyse for store melkebruk i Nordland Denne rapporten er en oppfølging av lønnsomhetsanalysen som ble gjort på åtte melkebruk i 2009. De samme bedriftene er nå fulgt opp fire år senere.

Detaljer

Utredningsprosjekt: Kalnes videregående skole som kompetansesenter for landbruk og bygdenæringer

Utredningsprosjekt: Kalnes videregående skole som kompetansesenter for landbruk og bygdenæringer 1 Utredningsprosjekt: Kalnes videregående skole som kompetansesenter for landbruk og bygdenæringer Oktober 2014 Utarbeidet av Johan Ellingsen Mats Olsen Kari Clausen Lill-Ann Gundersen 2 Det Kongelige

Detaljer

Innhold. Forord fra fylkesleder... 5

Innhold. Forord fra fylkesleder... 5 ÅRSMELDING 2014 Innhold Forord fra fylkesleder... 5 Norsk landbruk på verdenstoppen... 5 Organisasjonen... 6 Tillitsvalgte i Sør Trøndelag Bondelag... 6 Fylkesstyret... 6 Utsendinger til årsmøte i Norges

Detaljer

Prosjekt Lys i alle grender Holtålen kommune

Prosjekt Lys i alle grender Holtålen kommune Prosjekt Lys i alle grender Holtålen kommune Delprosjekt: 1.Grendeutvikling/utvikling av landbruket 2. Ressursmuligheter 3. Nye boformer (bolig-næring-fritid) 4.Presentasjon/strategi RAPPORT OG REGNSKAP

Detaljer

+ Gjødselplanskjema Retur innen 25.11.10. Styret og ansette ønsker våre medlemmer/eiere ei god jul og et godt nyttår!

+ Gjødselplanskjema Retur innen 25.11.10. Styret og ansette ønsker våre medlemmer/eiere ei god jul og et godt nyttår! Tunrappen Nr 3/2010 November ********************************************** Innhold: Situasjonsrapport Gjødselplan 2011 Gjødselinnkjøp. Når? Konsolidering på Sør-Helgeland - aksjon Bedre rådgivningstilbud

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1 ÅRSMELDING 2011 Årsmelding 2011, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker

Detaljer

DET ER TID FOR PLANLEGGING AV KOMMENDE VEKSTSESONG OG BESTILLING AV GJØDSELPLAN!

DET ER TID FOR PLANLEGGING AV KOMMENDE VEKSTSESONG OG BESTILLING AV GJØDSELPLAN! DET ER TID FOR PLANLEGGING AV KOMMENDE VEKSTSESONG OG BESTILLING AV GJØDSELPLAN! Det er tid for å gjøre opp status, og planlegge kommende sesong. Hvilke skifter ga gode avlinger og hvilke var problematiske?

Detaljer

Landbruksplan for Stjørdal kommune

Landbruksplan for Stjørdal kommune Vedtatt i Kommunestyret 27.11.214 Landbruksplan for Stjørdal kommune 214 22 1 Forord Kommunestyret vedtok den 4.1.212 å utarbeide en framtidsrettet landbruksplan for Stjørdal kommune. Planprogram for arbeidet

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer