Udir.no - Høringsbrev om retten til nødvendig rådgiving og kompetanse for rådgivere HORDALAND FYLKESKOMMUNE 1 O SEP! iu Efep. U.off.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Udir.no - Høringsbrev om retten til nødvendig rådgiving og kompetanse for rådgivere HORDALAND FYLKESKOMMUNE 1 O SEP! 2008. iu Efep. U.off."

Transkript

1 Udir.no - Høringsbrev om retten til nødvendig rådgiving og kompetanse for rådgivere HORDALAND FYLKESKOMMUNE Page l of.nr. / 1 O SEP! 2008 Velg tema Utskriftsvennfic) iu Efep. U.off. Høringsbrev om retten til nødvendig rådgiving og kompetanse for rådgivere Horingsbrev om forslag til endring av forskrift til opplæringsloven kapittel 22 og forskrift li! privatskoleloven kapittel 7 - retten til noctvendig rådgiving samt anbefalt formell kompetanse og anbefalte kompetansekriterier for rådgivere. Det foreslås forskriftsendringer på følgende områder: Last ned T*J Høringsbrevet [ffi«j i_j Høringsnotat - retten til nødvendig rådgiving IS Høringsnotat - anbefalt formell kompetanse og anbefalte kompetansekriterier for rådgivere Nyheter: Høring om rådgiv Kontaktinformasjon ';': /;; :<n >:> oo r-i-k:-;; 2't 30 >>: 'j 3 Strukturen på høringen Høringen er todelt: Høringsuttalelser Vedlegg: Vtjfllegg l - ho ii.nh C -post LI! r rujn:

2 Utdanningsdirektoratet Vår dato: vår referanse: /749 Var saksbehandler: Kjersti Botnan Larsen Deres dato- Deres referanse- Direkte tlf: E-post: Til høringsinstansene, jf. vedlagt liste Høringsbrev om forslag til endring av forskrift til opplæringsloven kapittel 22 og forskrift til privatskoleloven kapittel 7 - retten til nødvendig rådgivning samt anbefalt formell kompetanse og anbefalte kompetansekriterier for rådgivere Utdanningsdirektoratet sender med dette forslag om endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 22 og forskrift til privatskoleloven kapittel 7 og anbefalt formell kompetanse og anbefalte kompetansekriterier for rådgivere på høring. Det foreslås forskriftsendringer på følgende områder: retten til nødvendig rådgiving (forskrift til opplæringsloven kapittel 22) retten til nødvendig rådgiving (forskrift til privatskoleloven kapittel 7) Videre foreslås det anbefalt formell kompetanse og anbefalte kompetansekriterier for rådgivere. Forslaget angir hvilke kriterier Utdanningsdirektoratet mener at skoleeier/styret ved private skoler med rett til statstilskudd bør stille til utdannings- og yrkesrådgivere og sosialpedagogiske rådgivere. Disse har nær sammenheng med elevens rett etter lov og forskrift og er anbefalinger som er ment å være veiledende. Forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 22 og forskrift til privatskoleloven sendes på alminnelig høring, jf. forvaltningsloven 37. Forslaget til anbefalte formell kompetanse og anbefalte kompetansekriterier sendes på alminnelig høring etter ønske fra Kunnskapsdepartementet, jf. ovennevnte oppdragsbrev. Strukturen på høringen Høringen er todelt: I vedlegg I følger forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 22 og forskrift til privatskoleloven kapittel 7. Her behandles endringene i forskrift til opplæringsloven kapittel 22 først, deretter behandles forslag til endringer i forskrift til privatskoleloven kapittel 7. Disse to forslagene er i det aller vesentligste sammenfallende. Siden det er store endringer i begge forskriftstekstene er hele teksten holdt i kursiv. I vedlegg II følger forslag til anbefalt formell kompetanse og anbefalte kompetansekriterier for rådgivere. Høringsuttalelser Høringsuttalelser sendes Utdanningsdirektoratet på e-post til eller per brev til Utdanningsdirektoratet, Postboks 2724 Tøyen, 0608 Oslo. Frist for innsending av høringsuttalelser til Utdanningsdirektoratet er 1. november Dette gjelder for begge høringene. Det bes om at det gjøres tydelig hvilken del av høringen man har merknader til. Postadresse: Telefon: E-post: Bankgiro: Postboks 2924 Tøyen, 0608 Oslo Besøksadresser: Telefaks: Internett: Org.nr.: Kolstadgata l, Oslo NO MVA Britveien 4, Molde Parkgata 36, Hamar

3 Ill Utdanmngsdi rektoratet Side 2 av 7 Med vennlig hilsen Erik Bolstad Pettersen divisjonsdirektør Cathrine Bønnes avdelingsdirektør Vedlegg: Vedlegg l Vedlegg 2 Vedlegg 3 - høringsnotat om forslag til endring av forskrift til opplæringsloven og forskrift til privatskoleloven - høringsnotat anbefalt formell kompetanse og anbefalte kompetansekriterier for rådgivere - liste over høringsinstanser

4 i i t > i. i. Side 3 av 7 U cuano iiigsoirektarate t Vedlegg 3 - Liste over høringsinstanser Abelia ABM-utvikling Aftenskolen Høyres Studieforbund (HS) Akademikerne ANSA Antirasistisk Senter AOF Norge Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) Arbeidsgiverforeningen Spekter ASSISTANSE - Foreningen for synshemmede barns sak Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Barneombudet Bazar Bonde og småbrukerlaget Bransjeråd for fjellsprengning Bygdefolkets Studieforbund (BSF) Byggenæringens Landsforening Dans i Skolen Datatilsynet De utdanningssøkendes kontaktutvalg (DUK) DELTA-senteret Den norske Forleggerforening Den norske historiske forening (HIFO) Den norske legeforening Den norske tannlegeforening Den norske UNESCO-kommisjonen Det nasjonale fagråd for tysk Direktoratet for Arbeidstilsynet (Arbeidstilsynet) Direktoratet for utviklingssamarbeid NORAD Dysleksiforbundet EL & IT Forbundet Elevorganisasjonen Energibedriftenes Landsforening Fagforbundet Fagforbundet for industri og energi Faglig matråd Faglig råd for bygg- og anleggsteknikk Faglig råd for design og håndverk Faglig råd for elektrofag Faglig råd for helse- og sosialfag Faglig råd for medier og kommunikasjon Faglig råd for naturbruk Faglig råd for restaurant- og matfag Faglig råd for service og samferdsel Faglig råd for teknikk og industriell produksjon Fellesforbundet Fellesorganisasjon for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere

5 i i r Side 4 av 7 U tttannmgsd i rek tora tet Fellesrådet for kunstfagene i skolen Fellesrådet for kunstfagene i skolen, FKS Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening Flyktningehjelpen Flytningestiftelsen Folkehøgskolerådet Folkekulturforbundet (FKF) Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) Foreningen Norges Døvblinde Foreningen norske låsesmeder Forskningsinstituttet NOVA Forskningsstiftelsen FAFO Frikirkelig studieforbund (FSF) Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) Funksjonshemmedes Studieforbund (FS) FYLKESKOMMUNER FYLKESMENNENE Glassbransjeforbundet GRUNNSKOLER Handel og kontor i Norge Handels- og Servicenæringens hovedorganisasjon (HSH) Helse Midt-Norge RHF Helse Nord RHF Helse Sør-Øst RHF Helse Vest RHF Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet Human-Etisk Forbund Høgskolestudentenes landslag Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) Håndverksbedriftenes Landsforening Idrettens Studieforbund IKT-Norge IMER Innvandrernes Landsorganisasjon Institutt for journalistikk International Student Union ISU Islamsk Råd i Norge Kirkerådet Kjøttindustriens Fellesforening Kommunalansattes Fellesorganisasjon (Delta) KOMMUNER Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene (KIM) Kristelig Folkepartis Studieforbund (KrFS) Kristne Friskolers Forbund KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon Kunst og design i skolen Landbrukets Arbeidsgiverforening Landsforbundet for kombinert Syns og Hørselshemmede/Døvblinde Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Landslaget Drama i skolen

6 i,i Side 5 av 7 U tda.no mgsdirektorate t Landslaget for Matematikk i skolen Landslaget for Medieundervisning Landslaget for Moderne Språk Landslaget for norskundervisning Landslaget for nærmirjøskolen - LUFS Landslaget Fysisk Fostring i Skolen Landsorganisasjonen for Samisk husflid Landsorganisasjonen i Norge (LO) Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) Likestillings-og diskrimineringsombudet Logistikk- og Transportindustriens Landsforening Lærernes Yrkesforbund Maskinentreprenørenes forbund (MEF) Matforsk Mediebedriftenes Landsforening Mellomkirkelig råd Mesterbrevnemnda Musikernes fellesorganisasjon Musikk i Skolen Musikkens studieforbund NAKOS for prehospital akuttmedisin Nasjonalforeningen for folkehelsen Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) Nasjonalt råd for lærerutdanning Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring - NAFO Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringen NAV Nettverket av samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutter NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning NKS Fjernundervisning Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) Noregs Mållag Norges Bondelag Norges Døveforbund (NDF) Norges Fiskarlag Norges Forskningsråd Norges Fri kirkeråd Norges Handikapforbund (NHF) Norges Idrettsforbund Norges Ingeniørorganisasjon (NITO) Norges Kvinne- og Familieforbund Norges Rederiforbund Norges Røde Kors Norsk Arbeidsmannsforbund Norsk Audiopedagogisk Forening Norsk Bibliotekforening Norsk Bilbransjeforbund

7 ,, i. t, -i Side 6 av 7 U ttianiiingsoirektoraici: Norsk Bonde- og Småbrukarlag Norsk Båtbransjeforbund as Norsk Filminstitutt Norsk Folkehøgskolelag, (NF) Norsk Forbund for Fjernundervisning (NFF) Norsk forbund for utviklingshemmede - NFU Norsk foreldrelag for funksjonshemmede (NOFF) Norsk Fotografforbund Norsk Grafisk Forbund Norsk Handverksutvikling Norsk handverksutvikling, Maihaugen Norsk Hestesenter Norsk Industri Norsk Jernbaneforbund Norsk Kristelig Studieråd (NKrs) Norsk Kulturskoleråd Norsk Lektorlag Norsk Montessoriforbund Norsk Naturforvalterforbund Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund Norsk Organisasjon for Asylsøkere - NOAS Norsk Psykologforening Norsk reindrifters Landsforbund Norsk renseri og vaskeriforbund Norsk Sjømannsforbund Norsk Skolelederforbund Norsk språkråd Norsk studentunion Norsk Studentunion (NSU) Norsk Sykepleierforbund Norsk Transportarbeiderforbund Norsk Treindustriarbeiderforbund Norske Fag- og Friskolers Landsforbund (NFFL) Norske Friskolers Landsforbund (v/ NFFL) NVE - Norges vassdrags- og energidirektorat Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) Næringsmiddelbedriftenes Landsforening Opplæringskontoret for Forsvaret Organisasjonen mot offentlig diskriminering - OMOD Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Plastindustriforbundet Politidirektoratet Populus-studieforbundet folkeopplysning Private Handelsskolers Landsforbund Prosessindustriens Landsforening Psykososialt team for flyktninger Reiselivsbedriftenes Landsforening Riksmålsforbundet Riksrevisjonen

8 i t i Side 7 av 7 UtdaiMiifigsdirektcitatet Rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo Samarbeidsforum for funksjonshemmedes fellesorganisasjon (SAFO) Samarbeidsrådet for fag- og yrkesopplæring (SRY) Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn Samenes Naturressursforbund Sametinget Samisk Høgskole Samisk Studieutvalg (SOL) Samnemda for NF og NKF Samordna Opptak Senter for interkulturell kommunikasjon Senter mot etnisk diskriminering - SMED Senterpartiets Studieforbund (SpS) Servicebedriftenes Landsforbund Sivilombudsmannen Sjøsamisk Studieforbund (SSF) Skogbrukets Landsforening Skolenes landsforbund (SL) SOS Rasisme Sosial- og helsedirektoratet Statens Helsetilsyn Statens Lånekasse for utdanning Statens råd for funksjonshemmede Statistisk Sentralbyrå (SSB) Statlig spesialpedagogisk støttesystem (Enheter og knutepunkt) Statstjenestemannsforbundet Studentenes landsforbund Studieforbundet Folkeuniversitetet (FU) Studieforbundet natur og miljø (N&M) Studieforbundet Solidaritet (SO) Styret for de samiske videregående skolene Tekniske Entreprenørers Landsforening Teknisk-naturvitenskapelig forening (TEKNA) Teknologisk institutt Tolkeforbundet Transportbedriftenes Landsforening Ungt Entreprenørskap Unio Universitets- og høgskolerådet Utdanningsdirektoratets Råd for inkluderende opplæring Utdanningsforbundet Venstres Opplysningsforbund (VO) VIDEREGÅENDE SKOLER VISCOM Voksenopplæringsforbundet - VOFO VOX - Nasjonalt senter for læring i arbeidslivet Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Høringsinstanser - Opprette portørfaget Vg3/opplæring i bedrift

Høringsinstanser - Opprette portørfaget Vg3/opplæring i bedrift Høringsinstanser - Opprette portørfaget Vg3/opplæring i bedrift Fylkeskommuner Videregående skoler Departementene Universiteter og høgskoler Fylkesmennene Abelia ADHD Norge Aftenskolen Høyres Studieforbund

Detaljer

Utdanningsdirektoratet sender med dette forslag til endring i læreplan i fremmedspråk på høring.

Utdanningsdirektoratet sender med dette forslag til endring i læreplan i fremmedspråk på høring. kirsti.aandstad.hettasch@utdanningsdirektoratet.no Til høringsinstansene jf. vedlagt liste Høringsbrev om forslag til endring av læreplan i fremmedspråk - privatisteksamen i språk det ikke blir gitt opplæring

Detaljer

Høringsbrev, rapporten fra utvalget og høringsuttalelsene vil gjøres tilgjengelig på Kunnskapsdepartements hjemmesider.

Høringsbrev, rapporten fra utvalget og høringsuttalelsene vil gjøres tilgjengelig på Kunnskapsdepartements hjemmesider. Høringsinstanser Deres ref Vår ref Dato 201102591 30.05.11 Fagerbergutvalgets utredning NOU 2011: 6 Et åpnere forskningssystem høring Ekspertutvalget for god måloppnåelse i offentlig finansiert forskning

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Høring - Forslag til revidert forskrift om godkjenning etter lov om fagskoleutdanning

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Høring - Forslag til revidert forskrift om godkjenning etter lov om fagskoleutdanning DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT.... fl,., HORDALAND FYLKESKOMMUNE Hønngsmstanser i følge liste Eksp. 2 2 HOV, 2007 Deres ref Vår ref j U. off. Dato 200704130-/BRS "'""" 21.11.2007 Saksh - Høring - Forslag

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid

MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid Klæbu kommune MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 04.12.2014 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Liste over høringsinstanser forslag til endringer i sikkerhetsloven. Departementene Statsministerens kontor. Høyesterett

Liste over høringsinstanser forslag til endringer i sikkerhetsloven. Departementene Statsministerens kontor. Høyesterett Liste over høringsinstanser forslag til endringer i sikkerhetsloven Departementene Statsministerens kontor Høyesterett Agder lagmannsrett Borgarting lagmannsrett Eidsivating lagmannsrett Frostating lagmannsrett

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Levekårsutvalget. Dato: 16.01.2014 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 14/00003 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Levekårsutvalget. Dato: 16.01.2014 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 14/00003 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Levekårsutvalget Dato: 16.01.2014 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 14/00003 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

Den nye voksenopplæringsloven har gitt oss nye regler for godkjenning av kurs

Den nye voksenopplæringsloven har gitt oss nye regler for godkjenning av kurs Den nye voksenopplæringsloven har gitt oss nye regler for godkjenning av kurs Denne brosjyren forteller deg hvilke regler som gjelder, og hjelper deg i gang Aftenskolen Høyres Studieforbund Høyres Hovedorganisasjon

Detaljer

Årsmelding for VOFO 2008

Årsmelding for VOFO 2008 Årsmelding for VOFO 2008 Interessepolitisk arbeid Tronutredningen Tronutredningen (NOU 2007:11 Studieforbund læring for livet) satte sitt preg på politikkutformingen i VOFO gjennom 2008. Den beste dokumentassjon

Detaljer

Høringsinstanser. Akademikerne Aleris Helse Amnesty International Norge Apotekforeningen

Høringsinstanser. Akademikerne Aleris Helse Amnesty International Norge Apotekforeningen Høringsinstanser Akademikerne Aleris Helse Amnesty International Norge Apotekforeningen Barnekreftforeningen Barneombudet Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Barne-, ungdoms- og familieetaten Bergen

Detaljer

Erik Skedsmo (e.f.) avdelingsdirektør Hanne Krogenæs rådgiver

Erik Skedsmo (e.f.) avdelingsdirektør Hanne Krogenæs rådgiver Se adresseliste Deres ref Vår ref Dato 14/919 24.10.2014 Høring forslag til endring i statsborgerloven - krav om at søkere mellom 18 og 67 år skal beherske et minimum av norsk muntlig og bestå en test

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.03.2013 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.03.2013 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.03.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes ordfører snarest på tlf. 77 18 92

Detaljer

DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT. Vår ref 07/1555-2 EW

DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT. Vår ref 07/1555-2 EW DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT HORDALAND FYLKESKpMMUNE Se vedlagte høringsliste Saknr. 1 1 DES'2007 Arkivni. -/, Saksb. Eksp. U.off. Deres ref Vår ref 07/1555-2 EW Dato 03DES2907 Høring

Detaljer

Prop. 90 L. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)

Prop. 90 L. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Prop. 90 L (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Innhold Del I Bakgrunn... 9 1 Proposisjonens hovedinnhold 11 1.1 Innledning... 11 1.2

Detaljer

HØRINGSINSTANSER. Kommunal- og moderniseringsdepartementet - Høring av forslag til endringer i byggteknisk forskrift

HØRINGSINSTANSER. Kommunal- og moderniseringsdepartementet - Høring av forslag til endringer i byggteknisk forskrift Advokatforeningen Akademikernes Fellesorganisasjon AOF Norge Arbeids- og velferdsdirektoratet Arkitektenes Fagforbund Arkitektbedriftene i Norge Arkitekthøgskolen i Oslo Arkitektnytt Asplan Viak AS Barneombudet

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. HØRING: Forslag til ny felles forskrift om opptak til høyere utdanning

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. HØRING: Forslag til ny felles forskrift om opptak til høyere utdanning DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Høringsinstanser iflg vedlagte liste Dok.nr. 1 9 OKT. 2006 Aikivnr. Sé> O Saksh. Eksp. U.off. Deres ref Vår ref Dato 200604428 18.10.06 HØRING: Forslag til ny felles

Detaljer

Innholdsfortegnelse Årsmelding for Voksenopplæringsforbundet 2009

Innholdsfortegnelse Årsmelding for Voksenopplæringsforbundet 2009 Innholdsfortegnelse Årsmelding for Voksenopplæringsforbundet 2009 INNLEDNING... 3 1. LÆRINGSMULIGHETER... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 3. SYNLIGHET... 9 4. SAMFUNNSENGASJEMENT... 14 5. UTVIKLING OG KVALITETSARBEID...

Detaljer

Høringsinstanser - Forslag til endring av krav til studentboliger i byggteknisk forskrift

Høringsinstanser - Forslag til endring av krav til studentboliger i byggteknisk forskrift Høringsinstanser - Forslag til endring av krav til studentboliger i byggteknisk forskrift Massemedier Departementene Fylkesmennene Fylkeskommunene Kommunene Nasjonalbiblioteket Kommunal- og regionaldepartementet

Detaljer

DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT IIEREN1041141UNIE Høringsinstanser ifølge liste Deres ref. Vår ref. Dato 12/2689-1 26.11.2012 Høring - forslag til endringer i kommuneloven og offentleglova

Detaljer

Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m.

Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m. Saksbehandler: Ingrid Stark Husby Vår dato: 14.06.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/4032 Deres referanse: Jf. liste over høringsinstanser Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant

Detaljer

KULTUR OG LÆRING. Kulturopplæring i studieforbund. Har det noen betydning for norsk kulturliv?

KULTUR OG LÆRING. Kulturopplæring i studieforbund. Har det noen betydning for norsk kulturliv? KULTUR OG LÆRING Kulturopplæring i studieforbund. Har det noen betydning for norsk kulturliv? Notat utarbeidet av Åse Vigdis Festervoll På vegne av Studieforbundet kultur og tradisjon, Musikkens studieforbund,

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. VEDLEGGSHEFTE Levekårsutvalget. Dato: 20.08.2015 kl. 9:00 Sted: sal 2 Arkivsak: 15/00003 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. VEDLEGGSHEFTE Levekårsutvalget. Dato: 20.08.2015 kl. 9:00 Sted: sal 2 Arkivsak: 15/00003 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Levekårsutvalget Dato: 20.08.2015 kl. 9:00 Sted: sal 2 Arkivsak: 15/00003 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

INNLEDNING... 2 1. LÆRINGSMULIGHETER... 3 2. RAMMEBETINGELSER... 6 3. SYNLIGHET... 7 4. SAMFUNNSENGASJEMENT... 12

INNLEDNING... 2 1. LÆRINGSMULIGHETER... 3 2. RAMMEBETINGELSER... 6 3. SYNLIGHET... 7 4. SAMFUNNSENGASJEMENT... 12 Årsmelding for Voksenopplæringsforbundet 2011 Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 2 1. LÆRINGSMULIGHETER... 3 2. RAMMEBETINGELSER... 6 3. SYNLIGHET... 7 4. SAMFUNNSENGASJEMENT... 12 5. UTVIKLING OG KVALITETSARBEID...

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: AKER I PERIODEN SAKSPAPIR. I Dato: 10.03.2011. orientering.

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: AKER I PERIODEN SAKSPAPIR. I Dato: 10.03.2011. orientering. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE I Arkiv J our,alpostid: saldd.: 1112128 11/519 Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Sak nr.: 013/11 I KOMMUNESTYRE II I I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen I Dato: 10.03.2011 REFERATS

Detaljer

Årsrapport 2005. for Utdanningsdirektoratet

Årsrapport 2005. for Utdanningsdirektoratet Årsrapport 2005 for Utdanningsdirektoratet Illustrasjoner: Nordahl & Solheim Foto: Jannecke Sanne Design og rådgivning: Nucleus AS Direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring Utdanningsdirektoratets

Detaljer

Høring - endring i lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Høring - endring i lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Høringsinstansene DERES REF VÅR REF DATO 13/4139 11.8.2014 Høring - endring i lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Detaljer

Utdanning. fra barnehage til voksenopplæring

Utdanning. fra barnehage til voksenopplæring Utdanning fra barnehage til voksenopplæring Innhold Utdanning i Norge 5 Barnehage 8 Grunnskole 9 Videregående opplæring 11 Fagskoleutdanning 13 Høyere utdanning 14 Utdanning og opplæring for voksne 16

Detaljer

Organisasjon og styring av studieforbundene i Norge en analyse for Tron-utvalget

Organisasjon og styring av studieforbundene i Norge en analyse for Tron-utvalget RAPPORT 27/2007 Organisasjon og styring av studieforbundene i Norge en analyse for Tron-utvalget Inge Ramberg og Ellen Brandt NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7,

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato 12/767 03.12.2012

Deres ref. Vår ref. Dato 12/767 03.12.2012 Høringsinstansene Deres ref. Vår ref. Dato 12/767 03.12.2012 Høring av forslag om endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for 2013-2014- Kriterier for godkjenning for utdanningsstøtte av

Detaljer

Ot.prp. nr. 17 (2008 2009) Om lov om endringer i kommuneloven og svalbardloven (om tillitskapende forvaltning mv. i kommuner og fylkeskommuner)

Ot.prp. nr. 17 (2008 2009) Om lov om endringer i kommuneloven og svalbardloven (om tillitskapende forvaltning mv. i kommuner og fylkeskommuner) Ot.prp. nr. 17 (2008 2009) Om lov om endringer i kommuneloven og svalbardloven (om tillitskapende forvaltning mv. i kommuner og Innhold 1 Proposisjonens hovedinnhold... 5 4.2.4 Internkontroll... 19 1.1

Detaljer