Organisering og rådgivning fra ICES til norsk forvaltning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Organisering og rådgivning fra ICES til norsk forvaltning"

Transkript

1 Organisering og rådgivning fra ICES til norsk forvaltning Jahn Petter Johnsen Norges fiskerihøgskole, Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

2 Disposisjon Norges fiskerihøgskole Forvaltningens utgangspunkt Hva er fiskeriforvaltning Mengdemåling, rådgiving og usikkerhet Hva vitenskapen bidrar med Dagens prinsipper Framtida: Fiskernes muligheter for innflytelse Et kort blikk på noen nye samarbeidsformer

3 Norges fiskerihøgskole Kilde: UITs bildearkiv

4 Norges fiskerihøgskole, Faktultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi, UIT Norges arktiske universitet Norges fiskerihøgskole (NFH) ble etablert i 1972 og er UiT faglige enhet med ansvar for forskning og undervisning rettet mot norsk og internasjonal fiskeri- og havbruksnæring NFH ca. 120 ansatte hvorav om lag 27 er faste vitenskapelig ansatte med ansvar for forskningsledelse, undervisning og veiledning Høsten 2013 hadde vi 244 aktive studenter på master og bachelor. Av disse er 146 studenter i fiskeri- og havbruksvitenskap (Fiskerikandidat), 36 på Internasjonal fiskeriforvaltning, 37 på fiskehelse og 25 på marin bioteknologi Rundt 30 doktorgradsstipendiater og postdoktorer Forskning på norske og internasjonale fiskerier med mange forskjellige faglige innfallsvinkler

5 Forvaltningens utgangspunkt: katastrofen og suksessen kollapsen og gjenoppbygginga av bestanden av norsk vårgytende sild Gytebestand Kilde: Havforskningsinstituttet

6 Gordon-Schaefer-modellen Revenue, Cost Total Cost Total Revenue MSY E OA Minimum innsats Maks bestand Maks innsats Minimum bestand

7 «Den økonomiske teorien viser at de problemer som oppstår når det gjelder fordeling og beskatning av fiskeressursene er et utslag av det vi kaller «allmenningens tragedie»». St.meld. nr. 20 ( ) Strukturtiltak i kystfiskeflåten, s. 20.

8 Fisken blei norsk! Sammenbrudd i sildebestanden omkring 1970 sildas vandringsmønster endra og den kunne forvaltes som en lokal bestand Innføring av konsesjonsordning for fiske med ringnot, samt midlertidig forbud mot sildefiske i en periode Påfølgende strukturendringer i næringa Gjenoppbygging av bestanden Dette blei blant annet mulig på grunn av havrettsregimet, før havrettsregimet hadde vi ingen effektive virkemidler til å begrense fisket

9 Havrettsregimet Nye rammebetingelser for regulering Nasjonalstaten fikk ansvar Kopling mellom nasjonalitet og fiskeressurser Rettigheter til nasjoner Slutten på uregulert fritt fiske i de havområdene der de store kommersielle bestandene hadde sin hovedutbredelse Etter hvert også, lukking og regulering av kyststatenes egne fiskerier

10 Hva er fiskeriforvaltning? Naturen er i prinsippet uregulerbar! Vi kan observere konsekvenser av menneskelig atferd Ressurser forvaltes når vi lager mekanismer som regulerer menneskelig/samfunnsmessig utnyttelse og fordeling av ressursene. Fiskeressursforvaltning er ikke regulering og styring av ressurs eller natur, men regulering av menneskelig aktivitet!

11 Om gapet mellom fiskere, forskere, og myndigheter Vår forvaltningstradisjon var prega av «embetsmannsstaten» dominert av autoriteter som krevde (og fikk) respekt fordi de hadde et embete Myndigheter med makt fra oven Vitenskap som ga autoritet på grunnlag av innsikt ingen andre hadde (eksperter) I fiskeriene fikk den hierarkiske modell gjennomslag ved det nye havrettsregimet Allmenningen ble lukket Kyststaten ble forvalter Forvaltning basert på «best available scientific knowledge»

12 Fiskeriforvaltning Politiske mål Storting/regjering Regulering TAC, fordeling Administrasjon Regjering/forvaltning Informasjon Samfunn Fiskeri Natur

13 data/page/3911/mengdemaaling_av_fisk.pdf

14 Fra: Poul Degnbol: ICES advice on fish stocks and ecosystem management. Building marine policy on best available knowledge 25. august 2010 Stockholm, Sweden.

15 Fiskeriforvaltning Regulering TAC, fordeling Politiske mål Storting/regjering Administrasjon Regjering/forvaltning Informasjon ICES/HI Samfunn Fiskeri Natur

16 Usikkerhet Fiskeriforvaltning handler om å forholde seg til usikkerhet Mens usikkerhet tidligere ofte ga høyere kvoter, er i dag usikkerhet grunnlag for å utøve forsiktighet Usikkerheten gjør imidlertid at forskernes autoritet utfordres (jfr. sildemøtet i går) Usikkerhet handteres gjennom å søke å balansere risiko Hvis en er for tilbakeholden med uttaket, kan næringa tape mer enn nødvendig på kort sikt Hvis en er for uforsiktig kan kortsiktig gevinst bli til langsiktig tap Dessuten: et mål nås ikke alltid på beste måte gjennom de mest radikale reguleringene (null-uttak ofte ikke mulig eller effektivt) Gjenoppbygging er ofte et spørsmål om hvor lang tid det skal ta Læring er viktig for alle parter

17 Hva bidrar vitenskapen med? Bestandsestimater Definering av referansepunkter og biomassemål som vil produsere MSY Risikovurderinger Vurdering av gjenoppbyggingsplaner, forvaltningsstrategier og høstingsregler Systematiske, faglig forsvarlige og etterprøvbare prosesser Kvalitetssikring og fagfellevurdering av resultater Åpenhet, rådgivingsprosessene skal ikke likne pavevalget

18 Hva er prinsippene i dag? Gjenoppbygging mot en biomasse som kan produsere MSY Referansepunkt (Blim, Bpa, Flim, Fpa) for å opprettholde en gytesbestand som kan gi MSY Når det finnes en omforent forvaltningsplan som er i tråd med føre-var-prinsippet og MSY-tilnærminga, skal rådene gis i samsvar med planen Dersom forvalntingsplan ikke finnes, skal råd gis på grunnlag av MSY-tilnærming eller i plan med overgang til ei slik tilnærming Dersom det ikke foreligger MSY-utregninger, må rådene basers på annen informasjon, for eksempel bestandsmålinger og/eller fangstrater i kommersielt fiske Kilde: Meld. St. 40 ( ) (Gullestad et. al. 2014)

19 Økosystembasert forvaltning Fortsatt enkeltbestand som utgangspunkt, referansepunkter defineres ut fra dette Blandingsfiskeri-betraktninger der flere bestander beskattes samtidig Begrensinger i fiske kan følge av tilstanden til andre bestander enn den som fisket i hovedsak er rettet mot Økosystembetraktninger Påvirkning på økosystemet, forhold i fisket som kan påvirke økosystemenes funksjonalitet eller som kan skape kjedereaksjoner i næringskjeden Skifte i fokus fra bestand mer over mot fiskeri (dog kanskje sterkere i EU enn i Norge

20 Skifte i forvaltninga Før 1970 fokus på fiskervelferd gjenoppbygging og utbytte bestandsvelferd og definering av indikatorer og grenseverdier for dette, minimere risiko og påvirkning Etter utbytte har igjen blitt viktig, men som et element i mer langsiktige forvaltningsstrategier heller enn et kortsiktig mål Mer stabile uttak, men med klare grenseverdier for når høstingsregler må justeres Klarere dreining mot forvaltning av fiskeriene framfor bestandene Konsekvens: Modellering kan ikke bare handle om natur, de som faktisk reguleres og som kan styres må nå i større grad tas med inn i modellene Fiskernes atferd må forstås og her er fiskerne sjøl ekspertene

21 Kilde: NFDs nettsider

22 Hva skjer framover? Fiskere er med på å produsere data «Deltakende modellering» fiskere tas med på råd og i modellarbeidet En utvidet fagfellevurdering ikke bare forskerne som deltar i kvalitetssikringsprosessen, brukerne får også være med Deltakelse i måldefinering, hvor stor risiko vil næringa sjøl være med på å ta på kort og lang sikt Det kan ha betydning for definering av grenseverdier, det er til sjuende og sist samfunnsmessige valg Innflytelse på forvaltningsstrategiene Norge har tradisjon for fiskerdeltakelse, samtidig har denne deltakelsen begrenset seg til bestemte oppgaver og steg i prosessen Denne arbeidsdelinga er i endring, blant annet som følge av prosesser som skjer utenfor Norge

23 Om GAP2 Andre fase av et EU-prosjekt som startet og avsluttes Finansiert under Capacities: Science in society Skal bidra til: A more dynamic governance of the science and society relationship Reflekterer en kritikk mot ekspertstyre Skal bidra til å utvikle former for vitenskap som er mer åpene og demokratiske 18 vitenskapelige partnere fra 12 land i Europa Like mange nærings-partnere: Fiskere Kilde: Petter Holm, NFH

24 The GAP2 project 13 case studier + evaluering + mobilisering + utveksling Kilde: Petter Holm, NFH

25 Gapet har blitt mindre Norge: Referanseflåten Kilde: Petter Holm, NFH

26 Deltakelse fra fiskere ny vitenskap Fiskere (og andre) Dialog Forskere Deltakelse Ekspertunnskap Åpenhet, kvalitet og troverdighet Politikk og forvaltning Kilde: Petter Holm, NFH

27 I framtida: Mer Samarbeid mellom fiskere, forskere og myndigheter Fordi forvaltning som ikke inkluderer fiskere gjennom hele forvaltningsprosessen er illegitim Samarbeid gir bedre kunnskapsgrunnlag og forvaltning: Anvender fiskefartøy som forskningsfartøy Fiskere deltar aktivt i innsamling av data Utnytter fiskernes innsikt som del av forskningsprosessen Gir fiskerne med-ansvar i forvaltning

28 Takk for oppmerksomheten!

Inflasjonsrapporten som instrument

Inflasjonsrapporten som instrument Inflasjonsrapporten som instrument Jan F. Qvigstad og Amund Holmsen 1 Internasjonalt er det på 1990-tallet blitt stadig mer vanlig for sentralbanker å utgi inflasjonsrapporter. Siden sommeren 1994 har

Detaljer

Analyse av Norges avtaler og samarbeid med EU på fiskeriområdet

Analyse av Norges avtaler og samarbeid med EU på fiskeriområdet Rapport # 4 Analyse av Norges avtaler og samarbeid med EU på fiskeriområdet Utvalget for utredning av Norges avtaler med EU 2 Om rapporten Utvalget Rapporten for utredning er av Norges skrevet avtaler

Detaljer

Utredning av konsekvenser av fiskeri i området Lofoten Barentshavet. Høringsuttalelser til forslag til utredningsprogram

Utredning av konsekvenser av fiskeri i området Lofoten Barentshavet. Høringsuttalelser til forslag til utredningsprogram Utredning av konsekvenser av fiskeri i området Lofoten Barentshavet Høringsuttalelser til forslag til utredningsprogram FISKERIDIREKTORATET NOVEMBER 2003 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...3 1.1 BEHANDLING

Detaljer

Terrengmodell av korallområdet Hola utenfor Vesterålen (5 meters rutenett).

Terrengmodell av korallområdet Hola utenfor Vesterålen (5 meters rutenett). Terrengmodell av korallområdet Hola utenfor Vesterålen (5 meters rutenett). KAPITTEL 11 PRAKTISK ANVENDELSE AV NY KUNNSKAP Eva Degré, Lene Buhl-Mortensen, Terje Thorsnes og Hanne Hodnesdal Uer liker seg

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2008 2009) FOR BUDSJETTÅRET 2009. Utgiftskapitler: 1000 1070, 2415 og 2540. Inntektskapitler: 4000 4070 og 5575

St.prp. nr. 1 (2008 2009) FOR BUDSJETTÅRET 2009. Utgiftskapitler: 1000 1070, 2415 og 2540. Inntektskapitler: 4000 4070 og 5575 St.prp. nr. 1 (2008 2009) FOR BUDSJETTÅRET 2009 Utgiftskapitler: 1000 1070, 2415 og 2540 Inntektskapitler: 4000 4070 og 5575 Innhold Del I Del II Innledning til programområde 16 Budsjettforslaget... 43

Detaljer

Havet og kysten 2006-2015. Handlingsplan 2006

Havet og kysten 2006-2015. Handlingsplan 2006 Havet og kysten 2006-2015 Handlingsplan 2006 1 Forord...3 Sammendrag...4 Bakgrunn...5 Mål for programmet...6 Analyse av status og utfordringer...8 Programstruktur og prioriteringer av forskningsoppgaver...8

Detaljer

Hvem kan telle «den fisk under vann»? Kunnskapsstrid i russisk havforskning

Hvem kan telle «den fisk under vann»? Kunnskapsstrid i russisk havforskning Nordisk Hvem Øst forum kan telle 22 [3-4] «den 2008: fisk under 289-312 vann»? ISSN Kunnskapsstrid 0801 7220 i russisk havforskning 289 Hvem kan telle «den fisk under vann»? Kunnskapsstrid i russisk havforskning

Detaljer

RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 6. Status for norske laksebestander i 2014

RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 6. Status for norske laksebestander i 2014 RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 6 Status for norske laksebestander i 214 RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 6 Status for norske laksebestander i 214 1 RAPPORTEN

Detaljer

Saksbehandler: Jens Christian Holm m. fl. Seksjon: Fiskeridirektøren. referanse: Vår dato: 28.02.2013 Deres dato: 15.01.2013

Saksbehandler: Jens Christian Holm m. fl. Seksjon: Fiskeridirektøren. referanse: Vår dato: 28.02.2013 Deres dato: 15.01.2013 Miljøverndepartementet Saksbehandler: Jens Christian Holm m. fl. Postboks 8013 Dep. Telefon: 41649170 Seksjon: Fiskeridirektøren 0030 OSLO Vår referanse: 13/1044 Deres 12/3755 referanse: Vår dato: 28.02.2013

Detaljer

Fiskeridirektoratet. Strategi for videre utvikling av norsk fiskeriforvaltning en praktisk tilnærming til en økosystembasert forvaltning

Fiskeridirektoratet. Strategi for videre utvikling av norsk fiskeriforvaltning en praktisk tilnærming til en økosystembasert forvaltning 28.05.2014 Rev. 1. Fiskeridirektoratet Strategi for videre utvikling av norsk fiskeriforvaltning en praktisk tilnærming til en økosystembasert forvaltning 19T119T 19TUINNLEDNINGU19T 19T219T 19TUPRIORITERINGSHJULETU19T

Detaljer

Notat om Nytt forskningsprogram i bedriftsøkonomi av Iver Bragelien, leder NRØA. 1

Notat om Nytt forskningsprogram i bedriftsøkonomi av Iver Bragelien, leder NRØA. 1 18. desember 2009 Justert 3. januar 2011 Notat om Nytt forskningsprogram i bedriftsøkonomi av Iver Bragelien, leder NRØA. 1 Sammendrag Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA) vil bidra

Detaljer

Finansieringssystemet i høyere utdanning

Finansieringssystemet i høyere utdanning Finansieringssystemet i høyere utdanning hvordan påvirker det kvaliteten i sektoren? Temanotat 4/2014 Temanotat 4/2014 Finansieringssystemet i høyere utdanning hvordan påvirker det kvaliteten i sektoren?

Detaljer

NR 7 RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING. Råd om beskatning av laks og sjøørret for perioden 2016 til 2018

NR 7 RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING. Råd om beskatning av laks og sjøørret for perioden 2016 til 2018 RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 7 Råd om beskatning av laks og sjøørret for perioden 2016 til 2018 ANDRE MEDLEMMER [sett inn navn] RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007. Utgiftskapitler: 1000 1070, 2415 og 2540. Inntektskapitler: 4000 4070 og 5575

St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007. Utgiftskapitler: 1000 1070, 2415 og 2540. Inntektskapitler: 4000 4070 og 5575 St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007 Utgiftskapitler: 1000 1070, 2415 og 2540 Inntektskapitler: 4000 4070 og 5575 Innhold Del I Innledning til programområde 16 Fiskeri-, havbruks- og kystforvaltning...

Detaljer

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22

Detaljer

Rammebetingelser, styringsmuligheter og virkemidler for en bærekraftig utvikling

Rammebetingelser, styringsmuligheter og virkemidler for en bærekraftig utvikling Området for miljø og utvikling Rammebetingelser, styringsmuligheter og virkemidler for en bærekraftig utvikling Utredning av og forslag til et samfunnsvitenskapelig forskningsprogram for miljø og bærekraftig

Detaljer

Økosystembasert forvaltning av Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten 2009

Økosystembasert forvaltning av Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten 2009 013 KORTRAPPORT/BRIEF REPORT SERIES NORSK POLARINSTITUTT 2009 Økosystembasert forvaltning av Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten 2009 Rapport fra Faglig forum til den interdepartementale styringsgruppen

Detaljer

Målstyring eller styring etter mål. utfordringer og muligheter. Temanotat 4/2013. Et temanotat i en serie om styring og kvalitet

Målstyring eller styring etter mål. utfordringer og muligheter. Temanotat 4/2013. Et temanotat i en serie om styring og kvalitet Temanotat 4/2013 Målstyring eller styring etter mål utfordringer og muligheter Et temanotat i en serie om styring og kvalitet www.utdanningsforbundet.no Temanotat 4/2013 Målstyring eller styring etter

Detaljer

Politiske reformer og frivillige organisasjoner

Politiske reformer og frivillige organisasjoner HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ OG INSTITUTT FOR SOSIOLOGI, STATSVITENSKAP OG SAMFUNNSPLANLEGGING Politiske reformer og frivillige organisasjoner Samhandlingsreformens reise inn i Diabetesforbundet Ida Trældal

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

REGJERINGENS HELHETLIGE NORDOMRÅDESTRATEGI

REGJERINGENS HELHETLIGE NORDOMRÅDESTRATEGI REGJERINGENS HELHETLIGE NORDOMRÅDESTRATEGI I. Innledning Å møte utfordringer og muligheter i nordområdene er Norges viktigste strategiske satsing i årene som kommer 1. I det foreliggende dokument knytter

Detaljer

REFERAT FRA REGULERINGSMØTET 5. OG 6. NOVEMBER 2014 DEL 1

REFERAT FRA REGULERINGSMØTET 5. OG 6. NOVEMBER 2014 DEL 1 1 REFERAT FRA REGULERINGSMØTET 5. OG 6. NOVEMBER 2014 DEL 1 Fiskeridirektoratet 2 3 REGULERINGSMØTET 5. OG 6. NOVEMBER 2014 SAKSLISTE Sak 9/2014 Orientering om kvoteforhandlinger med andre land Sak 10/2014

Detaljer

Kommunalt eid - Regulert av myndighetene

Kommunalt eid - Regulert av myndighetene Handelshøgskolen Kommunalt eid - Regulert av myndighetene En undersøkelse av bruken av regnskapsinformasjon i et kraftselskap Ted Are Røkenes Masteroppgave i økonomi og administrasjon - August 2014 ii

Detaljer

Evaluering av Fiskeridirektoratet. Difi rapport 2015:1 ISSN 1890-6583

Evaluering av Fiskeridirektoratet. Difi rapport 2015:1 ISSN 1890-6583 Evaluering av Fiskeridirektoratet Difi rapport 2015:1 ISSN 1890-6583 0 Forord På oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) gjennomført en evaluering

Detaljer

Peter Ørebech. 2009: Den nye fiskeripolitikken. en kommentar basert på en sammenligning med planene slik de presenteres i 2002 «Vejviseren»

Peter Ørebech. 2009: Den nye fiskeripolitikken. en kommentar basert på en sammenligning med planene slik de presenteres i 2002 «Vejviseren» Peter Ørebech 2009: Den nye fiskeripolitikken i EUs «Grønbog» en kommentar basert på en sammenligning med planene slik de presenteres i 2002 «Vejviseren» Nei til EU arbeidsnotat nr. 3/2009 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Tilstandsrapport. Regjeringens innovasjonspolitikk

Tilstandsrapport. Regjeringens innovasjonspolitikk Tilstandsrapport Regjeringens innovasjonspolitikk Tilstandsrapport Regjeringens innovasjonspolitikk FORORD Regjeringen tar i denne rapporten initiativ til et innovasjonsløft. Gjennom innovasjonsløftet

Detaljer

VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter. Fra visjon til oppgave

VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter. Fra visjon til oppgave VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter Fra visjon til oppgave Innhold: 01: Bakgrunn......................................................... 3 02: Hvorfor er verdier så viktig for Mølla....................................

Detaljer

Anbefalinger for videre satsing på LUR-arter

Anbefalinger for videre satsing på LUR-arter Rapport 39/2011 Utgitt november 2011 Anbefalinger for videre satsing på LUR-arter Oddrun Bjørklund og Edgar Henriksen Nofima er et næringsrettet forskningsinstitutt som driver forskning og utvikling for

Detaljer

Mot en ny samfunnskontrakt

Mot en ny samfunnskontrakt Mot en ny samfunnskontrakt Rammevilkår, verdivalg og målkonflikter i sjømatsektoren Norges fiskerihøgskole og Nofima 2014 Petter Holm, NFH Edgar Henriksen, Nofima Forord Denne rapporten er skrevet på oppdrag

Detaljer

Høringsuttalelse Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler

Høringsuttalelse Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler Høringssvar av 9.2.2015 2015000326

Detaljer